1 SAMMANFATTNING ADMINISTRATIVA UPPGIFTER GÄLLANDE BESLUT... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 SAMMANFATTNING... 5 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 5 3 GÄLLANDE BESLUT... 7"

Transkript

1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING ADMINISTRATIVA UPPGIFTER GÄLLANDE BESLUT Tillståndsbeslut Ändring av villkor Medgivande att överskrida utsläppsvillkor Kommentarer till villkoren i tillståndsbeslutet Kontrollprogram Övriga beslut TEXTDEL Verksamhetsbeskrivning Organisation Orienterande beskrivning Industripåverkan Belastning Mängd inkommande behandlat avloppsvatten Föroreningsbelastning Mottaget externslam Mottagningsstation för brunnsslam Mottaget lakvatten från Atleverket Utsläpp Månads och kvartalsmedelvärden med gräns- & riktvärden Utsläppsmängder Massbalans Drift Tillbud, driftstörningar och åtgärder Förändringar i verksamheten under året Planerade förändringar under Bräddningar vid verket och på ledningsnätet

2 4.6.5 Åtgärder på ledningsnätet Tillgänglighet hur egenkontrollen fungerat under året Anlitade analyslaboratorier Risker och vilka rutiner för undersökning av risker som har ändrats Fortlöpande miljöförbättrande arbete Miljöpåverkan från verksamhetens produkter Åtgärder som vidtagits för att minska produkters miljöpåverkan Åtgärder för att minska mängden farligt avfall från verksamheten Åtgärder för att aktivt verka för en god energihushållning De allmänna hänsynsreglerna Slam Produktion Slutbehandling/användning Slamkvalitet Kemikalier Fällningskemikalier Polymer Kalciumnitrat Smörjoljor, avfettningsmedel, bränsle m. m Redovisning av kemiska ämnen och produkter Köldmedium Avfall Farligt avfall Övrigt avfall Gallerrens och sand Energi Energiförbrukning Rötgasproduktion Recipientkontroll EMISSIONSDEKLARATION

3 3

4 Bilageförteckning 1. Verksamhetsområde 2. Processbild 3. Anslutna industrier 4. Föroreningsbelastning till Skebäcksverket 5. Analysresultat inkommande vatten 6. Renvatten, flöde och nederbörd 7. Massbalans för fosfor 8. Bräddningar på ledningsnätet 9. Analysresultat slam 10. Redovisning av kemiska produkter 11. Dosering av kalciumnitrat till ledningsnätet 12. Energiförbrukning 13. Recipientkontroll 4

5 1 Sammanfattning Skebäcksverket har drivits i huvudsak i enlighet med gällande tillståndsbeslut. Resthalten av totalfosfor (P tot) i utgående behandlat avloppsvatten får inte överskrida - 0,25 mg/l som kvartalsmedelvärde och riktvärde - 0,30 mg/l som månadsmedelvärde och riktvärde och den totala utsläppsmängden av totalfosfor (P tot) som gränsvärde får inte överskrida 5 ton per år. Riktvärden och gränsvärde har inte överskridits. Resthalten av syreförbrukande material (BOD 7) i utgående behandlat avloppsvatten får inte överskrida - 8 mg/l som kvartalsmedelvärde och gränsvärde - 10 mg/l som månadsmedelvärde och gränsvärde och den totala utsläppsmängden av syreförbrukande ämnen (BOD 7) får som gränsvärde inte överstiga 220 ton per år. Resthalten av BOD 7 uppgick under kvartal 1 till 9 mg/l. Därmed har gränsvärdet för det första kvartalet överskridits med 1 mg/l. P.g.a. ombyggnationen för kväverening har det i vissa fall varit nödvändigt att pumpa vatten förbi biosteget med försämrad rening som följd. Skebäcksverket har dock tillstånd att tillfälligt överskrida utsläppsvillkor under införandet av kväverening.under resterande del av året har halten understigit gällande kvartalsmedelvärden och månadsmedelvärden. Under 2014 har införandet av kväverening fortsatt. Fr.o.m. mitten av juli kunde allt inkommande avloppsvatten ledas till ombyggda bassänger avsedda för kväverening. Under kvartal tre och fyra har ombyggnationen fortsatt med Linje 3. Internbelastningsflöden byggdes om hösten 2013 så att de interna flödena inte belastar inkommande vattens provtagning. P g a problem med pumpar har interna belastningen gått till inkommande under kvartal fyra. Installation av två nya pumpar påbörjades i slutet av året. Nya större pumpar med nya frekvensomriktare och styrning installerades i pumpstationen Torpängen Denna åtgärd har minskat bräddningar vid hydraulisk överbelastning. Under 2015 fortsätter införandet av kväverening. Den 1 juli 2015 beräknas samtliga arbeten gällande kvävereningen vara avslutade och alla reningslinjer i drift. Skebäcksverket REVAQ-certifierades år Under år 2014 har 87 % av slammet återförts eller avses att återföras till produktiv mark. Under 2014 har 1785 meter spillvattenledning renoverats, varav 803 meter i Latorp, 682 meter i Sörby och 100 meter i Baronbackarna. 2 Administrativa uppgifter Platsnamn Skebäcksverket Platsnummer Huvudman Örebro Kommun, Tekniska Förvaltningen Förvaltningschef Fredrik Millertson Postadress Besöksadress Tekniska Förvaltningen Reningsverket Box Örebro Skebäcksvägen 54, Örebro Telefon E-post (kommer att bytas till 5

6 Kontaktpersoner Driftledning Enhetschef Lisa Osterman Processingenjör Terese Sundvall Skötsel/drift Gruppchef, drift Tiina Kluge Drifttekniker telefon Provtagning/analyser Gruppchef, lab Lars Andersson SNI-kod B B C C Kod avgifter för prövning B Fastighet Almby 11:82 Tillsynsmyndighet Miljökontoret i Örebro kommun Organisationsnummer Koordinater (SWEREF99) x (anläggningens mittpunkt) Ort för verksamheten Örebro Kommun Örebro kommun Gällande år för miljörapport

7 3 Gällande beslut Tillståndsbeslut Beslutande myndighet: Diarienummer: Beslutsdatum: Utdrag ur beslut: Tillstånd Länsstyrelsen Örebro Län, Miljöprövningsdelegationen. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen, nedan kallad MPD, lämnar Örebro kommun (org.nr ), nedan kallat kommunen, tillstånd enligt miljöbalken (MB) att på fastigheten Almby 11:82 i Örebro kommun (i befintlig anläggning, Skebäcks avloppsreningsverk) bedriva rening av avloppsvatten med därtill hörande ledningsnät. Den maximala genomsnittliga veckobelastningen får uppgå till högst personekvivalenter (pe). Utöver detta lämnas tillstånd till de åtgärder i form av om- och tillbyggnader, nyinstallationer och förändringar som är nödvändiga för den sökta verksamheten. Kommunen lämnas även tillstånd till fortsatt drift av befintlig fordonsgasanläggning. Tillståndet medger en produktion av 20 GWh biogas av fordonskvalitet per år. Miljökonsekvensbeskrivning MPD godkänner miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) i ärendet med stöd av 6 kap 9 MB. Villkor för verksamheten 1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad kommunen angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Till och med den 30 juni 2012 får resthalten av totalfosfor (P tot) i utgående behandlat avloppsvatten från reningsverket inte överskrida 0,3 mg/l som kvartalsmedelvärde och riktvärde*. Från och med den 1 juli 2012 får resthalten av totalfosfor (P tot) i utgående behandlat avloppsvatten från reningsverket inte överskrida - 0,25 mg/l som kvartalsmedelvärde och riktvärde*, - 0,30 mg/l som månadsmedelvärde och riktvärde*. 3. Från och med den 1 juli 2012 får den totala utsläppsmängden av totalfosfor (P tot) som gränsvärde** inte överskrida 5 ton per år. Med utsläppsmängd avses mängden totalfosfor i det utgående behandlade avloppsvattnet inklusive bräddningar från reningsverket. 4. Till och med den 30 juni 2012 får resthalten av syreförbrukande material (BOD 7) i utgående behandlat avloppsvatten från reningsverket inte överskrida - 10 mg/l som kvartalsmedelvärde och gränsvärde**. Från och med den 1 juli 2012 får resthalten av syreförbrukande material (BOD 7) i utgående behandlat avloppsvatten från reningsverket inte överskrida - 8 mg/l som kvartalsmedelvärde och gränsvärde** och - 10 mg/l räknat som månadsmedelvärde och gränsvärde**. 7

8 5. Från och med den 1 juli 2012 får den totala utsläppsmängden av syreförbrukande material (BOD 7) som gränsvärde** inte överstiga 220 ton per år. Med utsläppsmängd avses mängden syreförbrukande material i det utgående behandlade avloppsvattnet inklusive bräddningar från reningsverket. 6. Kväverening ska vara installerad senast den 1 juli Vidare ska anläggningen vara intrimmad ett år senare dvs senast den 1 juli Utformningen och införandet av kväverening ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Hur arbetet med installation framskrider ska redovisas årligen i miljörapporten. 7. Reningsanläggningen ska ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås. Driftstörningar (tex. på grund av underhåll eller reparation) som leder till ofullständig behandling eller till att de angivna nivåerna enligt utsläppsvillkoren överskrids eller kan komma att överskridas, ska snarast anmälas till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas tex. vid ombyggnads- eller underhållsarbeten. 8. För verksamheten, inklusive recipienten, ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om villkor följs och hur verksamheten påverkar sin omgivning. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet ska inges till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 9. Utsläppen av bräddat avloppsvatten i avloppsreningsverket ska kontrolleras genom bestämning av bräddad volym. Föroreningsmängd per dygn bestäms genom beräkning utifrån årsmedelvärden på det aktuella vattnet. Utsläppen av bräddat avloppsvatten före avloppsreningsverket ska registreras. Vid punkter med frekvent förekommande bräddning ska bräddad volym bestämmas, antigen genom mätning eller genom datamodellering. Föroreningsmängd per dygn för dessa punkter bestäms genom beräkning utifrån schablonvärden enligt kontrollprogram. 10. Slamhanteringen vid avloppsreningsverket ska ske på sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte uppkommer. Kommunen ska verka för att slammet återförs till produktiv mark. Förändringar av betydelse i slamhanteringen ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 11. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över och underhållas i syfte att dels minska risken för utläckage, och dels så långt som möjligt begränsa tillflödet till avloppsreningsverket av grund- och dagvatten (ovidkommande vatten) samt att minimera bräddningarna/nödavledningarna orsakade av hydraulisk överbelastning. Utförda och planerade motåtgärder och åtgärdernas effekt ska redovisas årligen i miljörapporten. 12. Kommunen ska senast den 1 juli 2012 redovisa en anslutningspolicy för avloppsvatten från industriell verksamhet. Anslutningspolicyn ska definiera vilket processavloppsvatten som kan betraktas som behandlingsbart. Anslutningspolicyn ska inges till och godkännas av tillsynsmyndigheten. 13. Metangas från rötkammarna får vid normal drift inte släppas ut till atmosfären utan ska i första hand användas för produktion av fordonsgas eller energiutvinning och i andra facklas av. Vid haveri eller underhållsarbeten i gasklocka, gasfackla, värme- eller fordonsgasproduktion ska åtgärder vidtas för att minska utsläppen så långt som möjligt. 14. Andra typer av avfall än de som angivits i ansökan får endast tillföras rötgas/biogasanläggningen efter godkännande från tillsynsmyndigheten. 8

9 15. Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall som ur säkerhetssynpunkt är möjliga att valla in, ska förvaras på tät invallad yta eller ha motsvarande typ av säkerhetssystem för uppsamling av vätska. Uppsamlingsvolymen ska motsvara den största behållarens volym plus 10 % av volymen av övriga behållare inom samma invallning. Behållare ska skyddas mot påkörning och vid förvaring utomhus vara skyddad mot nederbörd. Åtgärder för att innehålla villkoret ska vara genomförda senast den 1 juli Avsteg från detta villkor kan för en viss produkt eller avfall medges av tillsynsmyndigheten efter det att kommunen genom riskanalys visat att villkoret inte behövs eller är onödigt strängt med avseende på riskerna för den yttre miljön. Riskanalysen ska utföras med en vedertagen metod. Den som utför analysen ska ha erfarenhet av sådana analyser. 16. Byte av fällningskemikalie ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 17. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som riktvärde* utomhus vid bostäder än: - 50 db(a) dagtid (kl ) vardagar måndag-fredag - 40 db(a) nattetid (kl ) samtliga dygn - 45 db(a) övrig tid Momentan ljudnivå nattetid (kl ) får maximalt uppgå till 55 db(a). Med undantag för vad som föreskrivs ovan gäller att buller vid till- och ombyggnad av avloppsreningsverket för kväverening ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som riktvärde* utomhus vid bostäder än: - 60 db(a) dagtid (kl ) vardagar måndag-fredag - 50 db(a) kvällstid (kl ) vardagar måndag-fredag samt dagtid (kl ) lördag, söndag och helgdag - 45 db(a) övrig tid 18. Skulle besvärande luktstörning uppkomma i omgivningen från verksamheten ska kommunen i samråd med tillsynsmyndigheten vidta effektiva motåtgärder. Vad som ska anses vara besvärande luktstörning ska avgöras av tillsynsmyndigheten efter samråd med en luktpanel bestående av representanter från avloppsreningsverket, tillsynsmyndigheten och boende i närområdet. 19. Kommunen ska aktivt verka för en god energihushållning. Energiaspekten ska därför beaktas vid val av pumpar, fläktar och annan utrustning. Kommunen ska årligen i kommande miljörapporter redovisa de åtgärder som vidtagits under året. 20. Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör, ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten. Kemiska produkter ska då tas omhand. Kommunen ska vidare i god tid före nedläggningen av hela eller delar av verksamheten inge en avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten. * Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids mer än tillfälligt, ska föranleda att verksamhetsutövaren vidtar åtgärder för att förhindra att överskridandet upprepas. ** Med gränsvärde avses ett värde som inte får överskridas. 9

10 Delegation MPD överlåter med stöd av 22 kap 25 tredje stycket MB jämfört med 19 kap 5 8 MB åt tillsynsmyndigheten att fastställa ytterligare villkor som kan behövas beträffande villkor 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18 och 19. Utredningar och föreskrifter under en prövotid (uppskjutna frågor) MPD skjuter med stöd av 22 kap 27 MB jämfört med 19 kap 5 10 MB upp frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla för utsläpp av totalkväve (N tot) respektive ammoniumkväve (NH 4) från verksamheten. Kommunen ska i samråd med tillsynsmyndigheten under prövotiden genomföra följande utredning. U 1. Utreda hur stor andel av det totala utsläppet av kväve från avloppsreningsverket som är ammoniumkväve. Vidare ska utredas möjligheterna och kostnaderna att tekniskt klara ett riktvärde, beräknat som kvartalsmedelvärde, på högst 5 mg ammoniumkväve/liter i utgående behandlat avloppsvatten. Utredningarna avser utsläpp efter installerad kväverening. Utredningen (U1) med förslag till slutliga villkor ska lämnas till MPD senast 1 juli Till dess MPD beslutat annat ska följande provisoriska föreskrift gälla. P 1. Kommunen ska hålla resthalterna av ammoniumkväve i utgående avloppsvatten på en så låg nivå som möjligt. Igångsättningstid Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts igång senast den 1 juli 2011 annars förfaller tillståndet. Kommunen ska meddela tillsynsmyndigheten när tillståndet tas i anspråk. Det tidigare tillståndet upphör att gälla när det nya tillståndet tas i anspråk. Särskilda upplysningar Detta tillståndsbeslut får tas i anspråk när det vunnit laga kraft. Detta tillstånd befriar inte kommunen från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser. Bland annat finns bestämmelser i Naturvårdsverkets föreskrift (1994:7) om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Kommunen ska vidare fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön (26 kap 19 MB) samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Varje år före utgången av den 31 mars ska en miljörapport lämnas in till tillsynsmyndigheten (26 kap 20 MB). Kommunen ska till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen samt utföra eller bekosta sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen (26 kap 21 och 22 MB). Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt MB ska avgift betalas årligen av den som bedriver miljöfarlig verksamhet. 10

11 3.1.2 Ändring av villkor Tillstånd Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Örebro Län, Miljöprövningsdelegationen. Diarienummer: Beslutsdatum: Utdrag ur beslut: Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen beslutar med stöd av 24 kap 8 miljöbalken (MB) att ändra villkor 6 i MPD:s beslut från den 20 mars 2009 (dnr: ) samt med stöd av 22 kap 27 jämfört med 19 kap 5 första stycket 10 MB, skjuta upp avgörandet av vilka villkor som ska gälla för utsläpp av totalkväve (N tot) respektive ammoniumkväve (NH 4) från Skebäcks avloppsreningsverk. Villkor 6 får därmed följande lydelse: Kväverening ska vara installerad senast den 1 juli Vidare ska anläggningen vara intrimmad ett år senare dvs. senast den 1 juli Utformningen och införandet av kväverening ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Hur arbetet med installationen framskrider ska redovisas årligen i miljörapporten. Kommunens Tekniska förvaltning ska vidare under en prövotid: U1. Utreda hur stor andel av det totala utsläppet av kväve från avloppsverket som är ammoniumkväve. Vidare ska utredas möjligheterna och kostnaderna för att tekniskt klara ett riktvärde, beräknat som kvartalsmedelvärde, på högst 5 mg ammoniumkväve/liter i utgående behandlat avloppsvatten. Utredningarna avser utsläpp efter installerad kväverening. Utredningen (Ul) med förslag till slutliga villkor ska lämnas till MPD senast 1 juli Till dess MPD beslutat annat ska följande provisoriska föreskrift gälla: P1. Kommunen ska hålla resthalterna av ammonium i utgående vatten på en så låg nivå som möjligt. Tillstånd Beslutande myndighet: Diarienummer: Beslutsdatum: Utdrag ur beslut: Länsstyrelsen Örebro Län, Miljöprövningsdelegationen. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen ändrar, med stöd av 24 kap 8 miljöbalken, villkor 6 i Örebro kommuns tillstånd enligt miljöbalken (dnr: och dnr ). Villkoret ska i fortsättningen ha följande lydelse: 6. Kväverening ska vara installerad senast den 31 augusti Vidare ska anläggningen vara intrimmad ett år senare dvs. senast den 1 juli Utformningen och införandet av kväverening ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Hur arbetet med installationen framskrider ska redovisas årligen i miljörapporten Medgivande att överskrida utsläppsvillkor Medgivande att tillfälligt överskrida utsläppsvillkor Beslutande myndighet: Miljönämnden Örebro Beslutsdatum: , , ,

12 Utdrag ur beslut: Miljönämnden beslutar att medge Tekniska nämnden, Örebro kommun, organisationsnummer , Box , Örebro (Tekniska förvaltningen, Enheten reningsverk, Skebäcksverket), att tillfälligt överskrida villkor i samband med ombyggnationsarbeten vid Skebäcksverket på fastigheten Almby 11:82 for införande av kväverening under förutsättning att följande uppfylls: 1. Medgivandet gäller endast en period om 6 månader från dagen då sökande tagit del av Miljönämndens beslut. 2. Skebäcksverket ska drivas så att optimal reningseffekt uppnås och halterna i det utgående vattnet från verket bör inte överskrida 10 mg/l BOD7 och 0,3 mg/l total-p. 3. Miljönämnden ska kontinuerligt hållas informerad om hur projektet med ombyggnationen fortskrider. Redovisning ska ske i kvartalsrapporterna där det tydligt beskrivs hur man arbetar med att hålla utsläppsvärdena så låga som möjligt. Efter att ombyggnationen har genomförts ska en sammanfattande rapport över hur projektet genomförts tillsändas Miljönämnden. Beslutet fattas med stöd av tillståndsbeslut (daterat ) samt beslut om ändring av villkor och förlängd prövotid (daterad och ) som lämnats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro Län Kommentarer till villkoren i tillståndsbeslutet 1. Verksamheten har i huvudsak bedrivits i enlighet med vad som angivits i ansökan. 2. Resthalten av fosfor har under hela året understigit gällande kvartalsmedelvärden (riktvärde per kvartal: 0,25 mg/l) och månadsmedelvärden (riktvärde per månad: 0,30 mg/l). 3. Den behandlade utsläppsmängden av totalfosfor (P tot) från det utgående avloppsvattnet inklusive bräddningar från reningsverket uppgick under året till 3,9 ton fosfor. Det nya gränsvärdet att mängden totalfosfor inte får överstiga 5 ton per år har därmed inte överstigits. 4. Resthalten av BOD 7 uppgick under kvartal 1 till 9 mg/l. Därmed har gränsvärdet för det första kvartalet överskridits med 1 mg/l. Skebäcksverket har dock tillstånd att tillfälligt överskrida utsläppsvillkor under införandet av kväverening (se Medgivande att överskrida utsläppsvillkor). Under resterande del av året har halten understigit gällande kvartalsmedelvärden (gränsvärde per kvartal: 8 mg/l) och månadsmedelvärden (gränsvärde per månad: 10 mg/l). 5. Den behandlade utsläppsmängden av syreförbrukande material (BOD 7) från det utgående avloppsvattnet inklusive bräddningar från reningsverket uppgick under året till 130 ton BOD 7. Det nya gränsvärdet att mängden BOD 7 inte får överstiga 220 ton per år har därmed inte överstigits. 6. Under år 2011 ändrades villkoret, vilket innebär att kväverening ska vara installerad senast den 31 augusti Se vidare redovisning i kapitel Verket har drivits så att högsta möjliga reningseffekt uppnåtts. 8. Kontrollprogram finns för verksamhet och recipient. 9. Utsläppen av bräddat avloppsvatten i reningsverket kontrolleras genom bestämning av bräddad volym. Föroreningsmängd per dygn bestäms genom beräkning utifrån årsmedelvärden på försedimenterat vatten. Utsläppen av bräddat avloppsvatten före reningsverket registreras. 10. Slamhanteringen vid reningsverket har skett på sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte uppkommit. Allt det slam som producerats vid Skebäcksverket har klarat certifieringssystemet Revaq:s krav. Slammet som producerats är godkänt att efter hygienisering genom långtidslagring spridas på åkermark. En del används dock som sluttäckningsmaterial på deponi på Atleverket. 11. Avloppsledningsnätet ses fortlöpande över. 12. Miljönämnden beslutade den 13 juni 2012 att tillstyrka rutin för bedömning av utsläpp till ledningsnät för Tekniska nämnden, Tekniska förvaltningen Örebro kommun, Skebäcks avloppsreningsverk med verksamheten på fastigheten Almby 11:82. Rutinen föreslås vara en anslutningspolicy för avloppsvatten från industriell verksamhet som omfattas av villkor nr 12 i tillståndet för Skebäcks avloppsreningsverk. (Miljönämndens diarienummer , vårt diarienr 1982/2012). 12

13 13. Metangas används i första hand för produktion av fordonsgas eller för uppvärmning. Då detta inte är möjligt facklas gasen. 14. Organiskt material har tillförts rötkamrarna i enlighet med vad som angivits i ansökan. 15. Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall förvaras på tät invallad yta då så är möjligt. Flytande järnsulfat förvaras i nedgrävda tankar. Dräneringsvatten från marken där tankarna är placerade provtas regelbundet och analyseras m.a.p. järn, uppföljning av detta gör att ett eventuellt läckage skulle upptäckas i ett tidigt skede. Dräneringsvattnet leds till inkommande. Flytande polyaluminiumklorid förvaras i silo ovan mark, detta utrymme kontrolleras regelbundet. Vid tillsynsbesök den 10 november 2014 hade miljökontoret synpunkter på att inte alla oljefat i kemförrådet var invallade. Tidigare har man godkänt en lösning där hela byggnaden räknas som invallning, och där ett eventuellt värsta scenario skulle innebära att kemikalier rinner ner i slamlagret under byggnaden. Invallning är beställd och problemet kommer att åtgärdas under första halvan av Byte av fällningskemikalie har inte skett. 17. Bullermätningar har inte utförts. Inga klagomål har förekommit. 18. Inga klagomål har förekommit på luktstörningar. 19. Energiaspekten beaktas vid val av pumpar, fläktar och annan utrustning. Se vidare kapitel Inga delar av verksamheten har upphört. U1. Andel ammoniumkväve av det totala utsläppet av kväve utreds för att sedan ligga som grund för förslag till slutliga villkor. Skebäcksverket har ansökt om att få utökad tid för detta till 31 oktober 2016, beslut i frågan har ännu inte lämnats. P1. Reningsverket arbetar löpande med att hålla resthalterna av ammonium ut från verket så låga som möjligt. I samband med ombyggnationen av reningsverket så övervakas processen ytterligare och arbetet med att hålla utsläppshalterna av ammonium så låga som möjligt bedrivs kontinuerligt Kontrollprogram Kontrollprogrammet finns framtaget för verksamheten samt för recipienten Övriga beslut Undantag från kontroll av utsläpp vid samtliga kommunala avloppsreningsverk i Örebro kommun Beslutande myndighet: Länsstyrelsen i Örebro län Diarienummer: Beslutsdatum: Utdrag ur beslut: Länsstyrelsen beslutar att för samtliga avloppsreningsverk i Örebro kommun från och med den 31 december 2007 medge undantag från 3 gällande utsläppskontroll av COD Cr, föreskriften (1990:14) om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse. Örebro kommun åläggs istället att vid samtliga avloppsreningsverk utföra utsläppskontroll av TOC. Kontrollen ska bedrivas enligt vad som i övrigt anges gällande COD CR i SNFS 1990:14. Detta beslut meddelas med stöd av 23 SNFS 1990:14. 13

14 4 Textdel 4.1 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsområdets omfattning framgår av bilaga 1. Några förändringar i verksamhetsområdet har inte skett under året. Tillståndsgiven genomsnittlig veckobelastning är pe. Aktuell anslutning är för år 2014 i Örebro personer. Industrianslutningen beräknas motsvara ca pe, och har gjorts som en uppskattning av bidraget från Procordia Food AB, Scan AB och Lantmännen Färskbröd AB. Beräkningen baseras på uppgifter från 2013 då aktuella uppgifter för 2014 inte har funnits tillgängliga. Max GVB uppgår till pe. Detta har beräknats som summan av antal anslutna personer, industrianslutning och en beräkning av den belastning som härrör från externa produkter som tas emot till rötkammaren Orienterande beskrivning Reningsverket är ett trestegsverk med mekanisk-, biologisk- och kemisk behandling av avloppsvatten. Den kemiska reningen sker med järnsulfat som fällningskemikalie och med möjlighet till stödfällning med polyaluminiumklorid. Huvuddelarna i anläggningen är rensgaller, sandfång, försedimentering, luftnings- och sedimenteringsbassänger för det biologiska steget, flocknings- och slutsedimenteringsbassänger samt en slambehandlingsdel. Anläggningen är högt automatiserad och utrustad med ett datorstyrt styr- och övervakningssystem. Dimensionerande tillrinning är m 3 /h eller 27,74 miljoner m 3 /år. Processbild över reningsverket framgår av bilaga 2. Skebäcksverket uppfyller kraven för certifieringssystemet Revaq och är sedan april 2012 certifierat enligt detta system. Det uppkomna slammet stabiliseras genom rötning. Efter avvattning transporteras den största delen av slammet iväg för hygienisering genom långtidslagring på Atleverket eller direkt hos lantbrukare. Detta för att sedan kunna spridas som gödningsmedel på åkermark. En mindre mängd slam används till sluttäckning av deponi. Den producerade rötgasen kan ha flera användningsområden, men huvudsakligen uppgraderas rötgasen till fordonsgas. Uppgradering till fordonsgas sker i uppgraderingsanläggningen, varefter leverans sker till Swedish Biogas International AB som i sin tur förser tankställen med fordonsgas. Denna gas används bl.a. till att driva innerstadsbussarna i Örebro. Gasproduktionen kan styras genom att inpumpningen av slam och externt material till rötkamrarna styrs. Det renade avloppsvattnet värmeväxlas av E-on för värmeåtervinning. Efter värmeväxling leds avloppsvattnet, via en utloppskanal, ut i recipienten Svartån. Utsläppspunkten är belägen ca en kilometer uppströms Svartåns utlopp i Hemfjärden, Hjälmaren. Ombyggnation för att klara nya reningskrav pågår där bland annat kväverening införs. Förutom Linje 1 och 2 som tidigare tagits i drift har under 2014 även en tredje och fjärde linje byggts klart och driftsatts. Allt vatten som passerar Skebäcksverket genomgår kväverening sedan 18 juli Industripåverkan Till Skebäcksverket finns många olika typer av industrier och verksamheter anslutna. Av dessa betalar två livsmedelsindustrier och ett bageri särskild reningsavgift för att avloppsvattnet innehåller högre halter av BOD/fosfor/suspenderbart material än motsvarande från hushåll. Dessa beräknas motsvara en belastning på ca 5700 pe. 14

15 Anslutna industrier redovisas i bilaga Belastning Mängd inkommande behandlat avloppsvatten Flödesmängden till verket har under året i genomsnitt varit m 3 per dygn. Den totala flödesmängden var m 3, och har under de senaste tio åren varierat enligt Diagram 1. Diagram 1. Flödesmängd och nederbörd under den senaste tioårsperioden. m3/d Behandlad avloppsvatten-mängd (m3/d) renvattenmängd (m3/d) skråmsta exkl ytterstationer vid resp ARV Nederbörd (mm/d) 40,0 mm/d ,0 30, , , ,0 10, ,0 0 0,0 Diagram 2. Producerad renvattenmängd, nederbörd och behandlad avloppsvattenmängd under året. 15

16 Flödestoppar till Skebäcksverket kan förklaras av kraftig nederbörd eller snösmältning. Se även bilaga 6. För att säkerhetsställa att beräkningsunderlaget är korrekt vad gäller flöde och vattnets ursprung görs en flödesfördelning av avloppsvattnet som inkommer till Skebäcksverket. Flödena redovisas i tabell 1. Tabell 1. Flödesfördelning av avloppsvatten till Skebäcksverket under året. Statistik från Future Flödesmätare Cactus Flödesmätare Cactus Beräkning Hushåll Industri Allmän (offentlig verksamhet, kommun, landsting) Utgående flöde Bräddat spillvatten vid verk efter försedimenteringen Tillskottsvatten m m m m m m Föroreningsbelastning Föroreningsbelastningen till verket har under året varit 8,0 ton BOD 7, 5,1 ton TOC, 0,20 ton fosfor och 1,6 ton kväve per dygn. De senaste tio åren har belastningen varierat enligt Diagram 3 till Diagram 6. Belastningen av BOD 7, fosfor, kväve och TOC de senaste tre åren successivt ökat något, men får ändå ses som relativt stabil. Den minskande fosforbelastningen tidigare år kan troligen förklaras av förbudet mot fosfat i tvätt- och diskmedel. Tabell finns även i bilaga 4 som visar variationerna den senaste tioårsperioden. Föroreningsbelastningen som behandlades vid verket under år 2014 har beträffande syreförbrukande ämnen motsvarat en anslutning av pe (70 g BOD 7/pe, dygn), samt för fosfor pe (2,5 g fosfor/pe, dygn) och för kväve pe (14 g N/pe, dygn). Detta kan jämföras med den tillståndsgivna maximala genomsnittliga veckobelastningen på pe. Fram till slutet av år 2013 ingick internbelastningen i provtagningen på inkommande vatten. I tidigare miljörapporter har därför föroreningsbelastning inklusive och exklusive internbelastning presenterats. Eftersom internbelastningen numera inte leds till inloppet så är det inte längre motiverat att göra den redovisningen. 16

17 Diagram 3. Inkommande belastning med avseende på BOD 7 under den senaste tioårsperioden. Diagram 4. Inkommande belastning med avseende på tot-p under den senaste tioårsperioden. Diagram 5. Inkommande belastning med avseende på tot-n under den senaste tioårsperioden. 17

18 Diagram 6. Inkommande belastning med avseende på TOC under de år sedan TOC började analyseras Provtagningsresultat Analysresultaten av proverna på det inkommande spillvattnet till reningsverket har under de senaste tio åren varierat enligt Diagram 7 till Diagram 9. Se även tabell i bilaga 5. BOD 7-halterna har minskat och hade under 2013 sitt lägsta halt någonsin. Även inkommande fosforhalt uppvisar en nedåtgående trend. Diagram 7. Analysresultat som årsmedelvärden under den senaste tioårsperioden, BOD7 (från och med år 2014 ingår ingen internbelastning i analyserna av det inkommande vattnet). 18

19 Diagram 8. Analysresultat som årsmedelvärden under den senaste tioårsperioden, tot-p (från och med år 2014 ingår ingen internbelastning i analyserna av det inkommande vattnet). Diagram 9. Analysresultat som årsmedelvärden under den senaste tioårsperioden, tot-n (från och med år 2014 ingår ingen internbelastning i analyserna av det inkommande vattnet). Nedan visas diagram över variationen i metallhalter i inkommande vatten under den senaste tioårsperioden (från och med år 2014 ingår ingen internbelastning i analyserna av det inkommande vattnet). 19

20 Diagram 10. Metallhalter i inkommande vatten, μg/l Metallhalterna har minskat avsevärt i inkommande vatten över de senaste tio åren. Dock har flera metaller börjat visa en stigande trend igen under de senaste åren. Skebäcksverket arbetar aktivt med sitt uppströmsarbete för att vända denna trend Mottaget externslam Hur externa produkter har tagits emot och behandlats de senaste fem åren vid reningsverkets slambehandling redovisas i tabell 2. 20

21 Tabell 2. Externa tillförda produkter till rötkammare. Mängderna avser antal m 3 per år. Slam från andra reningsverk Fett från fettavskiljare Glycerol [ton/år] Bryggerirester Produkter från Procordia AB Glykol Externa produkter har också tagits emot till inkommande vatten enligt tabell 3. Tabell 3. Externa produkter till inkommande. Mängderna avser antal m 3 per år Tvättvatten Kopparbergs Bryggeri Processvatten från Närkes Slakteri AB Mottagningsstation för brunnsslam Mottagningsstationen för brunnsslam, som är placerad vid Atleverket, belastar Skebäcksverket med grovavskilt slam från enskilda avloppsbrunnar. Mottaget brunnsslam uppgick till m 3 under året. Brunnsslammet har provtagits vid fyra tillfällen under året och analyserats på vissa metaller, fosfor, BOD 7 och susp. I var och ett av dessa tre analyserade prov har fyra delprov ingått för att ge ett samlat värde. Belastningen till reningsverket av fosfor och BOD från brunnslammet presenteras i tabell 4. Tabell 4. Brunnsslammets belastning till Skebäcksverket Fosfor BOD Mängd (kg) Andel av belastning 989 1,3 % ,1 % Mottaget lakvatten från Atleverket Avfallsanläggningen på Atleverket pumpar lakvatten under årets kalla månader. Hur mycket flödena varierat de senaste fem åren framgår av tabell 5. Under året motsvarade denna mängd 0,006 % procent av totalmängden vatten till reningsverket. Endast 1047 m3 lakvatten pumpades från Atleverket under året. Dessa berodde dock inte på bristfällig rening utan på en driftstörning. Ombyggnation har gjorts och störningen ska inte kunna upprepas. Arbetet fortgår med att från år 2016 helt koppla bort allt lakvatten, så att det inte belastar Skebäcksverket. Tabell 5. Mottagen mängd lakvatten. År Lakvatten (m 3 )

22 4.4 Utsläpp Månads och kvartalsmedelvärden med gräns- & riktvärden Analysresultaten av proverna på det utgående behandlade avloppsvattnet har under året resulterat i månadsmedelvärden enligt Tabell 6. Tabell 6. Analysresultat, utgående vatten. Resultaten avser månadsmedelvärden, antal prov och provtyp. Enhet Prov antal & typ jan feb mar April maj juni juli aug sept okt nov dec BOD7 mg/l 97 dp tot-p mg/l 52 vp 0,22 0,23 0,23 0,27 0,26 0,21 0,20 0,24 0,23 0,25 0,20 0,20 ph mg/l 243 sp 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2 7,2 7,3 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 Alk mg/l 53 dp Susp mg/l 237 dp 6,2 8,9 6,9 9,3 7,7 6,5 5,0 6,1 6,9 7,9 7,8 6,8 tot-n mg/l 52 dp NH4-N mg/l 52 dp , NO2+3N mg/l 52 dp 4,3 3,4 4,2 3,8 5,2 6,4 6,7 6,2 5,6 5,0 4,6 4,0 Al mg/l 52 vp 0,32 0,27 0,18 0,60 0,47 0,39 0,17 0,34 0,31 0,26 0,44 0,68 Fe mg/l 53 dp 0,51 0,57 0,49 0,34 0,27 0,46 0,53 0,46 0,47 0,51 0,37 0,27 TOC mg/l 52 vp Zn µg/l 11 vp * Ni µg/l 11 vp 3,2 1,6 3,4 2,9 2,8 2,3 3,9 2,0 3,1 * 2,7 3,0 Cd µg/l 11 vp < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 * < 0,1 < 0,1 Hg µg/l 11 vp < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 * < 0,1 < 0,1 Pb µg/l 11 vp < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 < 0,5 < 0,5 * < 0,5 < 0,5 Cr µg/l 11 vp < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 * < 1,0 < 1,0 Cu µg/l 11 vp 6,3 8,8 5,4 14 6,2 6,8 13 6,6 6,1 * 4,3 5,8 Ag µg/l 11 vp < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 * < 0,5 < 0,5 Veckoprovet för metallanalyser misslyckades under oktober. Gräns- och riktvärden med analysresultat av proverna på det utgående behandlade avloppsvattnet har under året resulterat i kvartals- och månadsmedelvärden enligt Tabell 7 och 8. Tabell 7. Analysresultat, utgående vatten. Kvartalsmedelvärden. Enhet Riktvärde Gränsvärde Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 per kvartal per kvartal BOD7 mg/l tot-p mg/l 0,25-0,23 0,25 0,22 0,22 22

23 Tabell 8. Analysresultat, utgående vatten. Månadsmedelvärden. Enhet Riktvärde per månad Gränsvärde per månad jan feb mar april maj juni juli aug sept okt nov Dec BOD7 mg/l tot-p mg/l 0,30 0,22 0,23 0,23 0,27 0,25 0,21 0,20 0,24 0,23 0,25 0,21 0,20 Årsmedelvärden Analysresultaten av proverna på det utgående behandlade avloppsvattnet har under de senaste tio åren varierat enligt Tabell 9. Tabell 9. Analysresultat, utgående vatten. Årsmedelvärden. Enhet BOD7 mg/l 6,9 8,3 7,1 7,4 8,5 9,7 7,5 6,1 8,5 7,3 CODCr mg/l a) - a) - a) - a) - a) - a) - a) Totalfosfor mg/l 0,25 0,26 0,23 0,23 0,20 0,24 0,25 0,21 0,22 0,23 ph 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,3 7,3 7,3 Alkalinitet mg/l HCO Susp. Substans mg/l 8,1 9,0 6,1 6,1 7,1 8,0 6,3 5,5 5,9 7,1 Totalkväve mg/l Ammoniumkväve Nitrit/Nitratkväve mg/l mg/l 2,3 0,58 4,3 4,6 1,9 1,6 3,5 4,1 5,8 5,0 Aluminium mg/l 0,31 0,41 0,19 0,21 0,21 0,34 0,24 0,15 0,14 0,37 Järn mg/l 0,68 0,71 0,48 0,54 0,61 0,54 0,44 0,46 0,58 0,44 TOC mg/l Zink µg/l < 7,2 < 7, ,5 9, Nickel µg/l 4,2 4,7 7,1 4,8 3,7 2,6 3,7 3,0 2,9 2,8 Kadmium µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 Kvicksilver µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 Bly µg/l 1,3 1,0 < 1,0 1,0 1,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,27 < 0,6 Krom µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,2 < 1,0 <1,0 < 0,1 < 0,1 < 1,2 < 1,0 < 1,0 Koppar µg/l 13 6,6 7,7 3,4 4,3 3,7 4,3 4,6 5,6 7,6 Silver µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 a) Från och med år 2008 är analys av COD Cr ersatt med analys av TOC Utsläppsmängder Utsläppsmängden av behandlat avloppsvatten från reningsverket har under året varit 357 kg BOD 7, 729 kg TOC, 10,6 kg fosfor, 965 kg kväve och 375 kg suspenderad substans per dygn. Utsläppsmängderna under de senaste tio åren har varierat enligt tabell 10 och åskådliggörs i Diagram 11 till Diagram

24 Tabell 10. Utsläppsmängd. Mängderna är beräknade på flödesvägda provdygn. Ton/år Gränsvärde BOD CODCr TOC tot-p 5 3,9 4,3 3,7 3,9 3,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,9 tot-n Susp.substans Diagram 11. Utsläppsmängder, BOD 7. Mängderna är beräknade på flödesvägda provdygn. Diagram 12. Utsläppsmängder, tot-p. Mängderna är beräknade på flödesvägda provdygn. 24

25 Diagram 13. Utsläppsmängder, tot-n. Mängderna är beräknade på flödesvägda provdygn. 25

26 4.5 Massbalans Enligt Skebäcksverkets REVAQ-rutiner ska kadmium analyseras på inkommande vatten för att upprätta kadmiumbalans över reningsverket. Balans ska också upprättas för fosfor där det inte bör avvika mer än 10% då summan av utgående fosfor + fosfor i slam jämförs med inkommande fosfor. Om avvikelsen är större än 10% sker översyn över provtagnings- och flödesmätningsrutiner. En fosforbalans har tagits fram för Skebäcksverket, se bilaga 7. Av balansen framgår att diffenensen är -10,6 %, d.v.s. mängden från verket överstiger mängden till verket. En felkälla i balansen är att det saknas vissa analyser på externa produkter som tagits in till rötkammaren. Andra felkällor kan vara mätosäkerhet vid analyser samt flödesmätning. Vid upprättande av massbalans för kadmium är felkällorna flera och stora. Analyserna på inkommande och utgående vatten är oftast under detektionsgränsen, vilket gör det omöjligt att beräkna de verkliga mängderna in till och ut från verket i vattenfasen. I år görs därför ingen redovisning av massbalans för kadmium i miljörapporten. 4.6 Drift Tillbud, driftstörningar och åtgärder Medelvärdet för BOD 7 under kvartal ett var 9 mg/l (månadsmedelvärdena var 9, 10 och 8 mg/l). Gränsvärdet för kvartal på 8 mg/l har därför överskridits med 1 mg/l. Pga ombyggnationen för kväverening har reningsverkets biosteg varit hårt belastat då en fjärdedel av bassängerna har byggts om och delar av processen drivits med provisoriska lösningar under byggtiden. Det har i vissa fall varit nödvändigt att pumpa vatten förbi biosteget med försämrad rening som följd. Under perioden då ombyggnation för införandet av kväverening sker på Skebäcksverket har tillstånd getts till att tillfälligt överskrida utsläppsvillkor. Utsläppen bör under denna tid hållas under 10 mg/l BOD 7, vilket så också har skett. Beslutsdatum från Miljönämnden i Örebro för medgivandet gällande första kvartalet är Utöver detta har inga riktvärden eller gränsvärden för P tot eller BOD 7 överskridits Förändringar i verksamheten under året Under 2014 har införandet av kväverening fortsatt. Linje 4 färdigställdes under andra kvartalet med kunde inte tas i drift omgående p g a en försenad leverans av omrörare. From mitten av juli kunde allt inkommande avloppsvatten ledas till ombyggda bassänger avsedda för kväverening. Under kvartal tre och fyra har kväveombyggnationen fortsatt med ombyggnation av Linje 3. Även under 2014 har försöket att leda rejektvatten från centrifugerna till ARP-del i Linje 1 och Linje 2 fortsatt. Internbelastningsflöden byggdes om hösten 2013 så att de interna flödena inte har belastat inkommande vattens provtagning under årets första tre kvartal. P g a problem med pumpar har interna belastningen gått till inkommande under kvartal fyra. Installation av två nya pumpar påbörjades i slutet av året. Under året har regelbundna möten hållits mellan ledningen, driftpersonalen, laboratoriepersonalen och processingenjören för att diskutera och följa upp processförändringar. Nya större pumpar med nya frekvensomriktare och styrning installerades i pumpstationen Torpängen Denna åtgärd har minskat bräddningar vid hydraulisk överbelastning. 26

27 4.6.3 Planerade förändringar under 2015 Under 2015 kommer ombyggnaden av kvävereningsprocessen vid Skebäcks avloppsreningsverk att fortsätta. Planerade förändringar är: Linje 3 ska köras igång, Linje 4 ska tömmas och en läcka i luftsystemet ska lagas, Linje 1 ska byggas om till bottenluftarsystem och Linje 2 ska kompletteras med ytterligare bottenluftare. Ett hus för provtagning ska projekteras och byggas. Planerade förändringar på ledningsnätet 2015: Ombyggnation av pumpstation Marieberg Bolagsvägen pga arbetsmiljö Bräddningar vid verket och på ledningsnätet Vid verket efter försedimenteringen bräddade det sammanlagt m 3. Av dessa berodde m 3 av högt flöde och resterande bräddades i samband med strömavbrott. Föroreningsmängden i det bräddade vattnet beräknas utifrån bräddad mängd och föroreningshalten i försedimenterat vatten som årsmedelvärde. Se tabell 11. Tabell 11. Föroreningsmängd i bräddat vatten Enhet Mängd m 3 /år BOD7 kg/år TOC kg/år tot-p kg/år ,2 5,66 7,7 tot-n kg/år NH4-N kg/år Vid pumpstationerna bräddade det under sammanlagt drygt timmar. Av dessa orsakades 124 timmar av hydraulisk överbelastning, medan 911 timmar orsakades av driftavbrott. Bräddningsuppgifterna för ledningsnätet finns sammanställda i bilaga 8. Nya större pumpar med nya frekvensomriktare och styrning installerades i pumpstationen Torpängen Denna åtgärd har eliminerat bräddningar vid hydraulisk överbelastning Åtgärder på ledningsnätet Under 2014 har 1785 meter spillvattenledning renoverats, varav 803 meter i Latorp, 682 meter i Sörby och 100 meter i Baronbackarna Tillgänglighet hur egenkontrollen fungerat under året Egenkontrollen har under året skett enligt kontrollprogrammet och det uppgjorda provtagningsschemat. Provtagningsdygnen för enskilda dygnsprov har fördelats efter systemet med alternerande veckodagar. För veckoproven gäller att provtagning skett fortlöpande under 7 dygn per vecka. För att underlätta drift och skötsel sker provtagningen i tre provtagningsstationer, dit vatten från de olika reningsstegen leds. Provtagning sker med flödesstyrda vakuumprovtagare. Uppsamlingskärlen hanteras och förvaras i kylskåp enl. gällande föreskrifter (SS ). Funktionen hos de automatiska provtagarna har varit bra. Vid Sju provdygn av 365 har provtagningen av inkommande vatten inte fungerat. Orsak var stopp i provtagningspump och att slang till provtagningskarusell hade hoppat ur. Provtagningen av utgående vatten misslyckades vid tre tillfällen av 365. Orsaken var att slang till provtagningskarusell hade hoppar ur och överfull dunk pga snösmältning och regn. 27

28 4.6.7 Anlitade analyslaboratorier Analyserna av avloppsvatten har utförts av VA-laboratoriet vid Tekniska förvaltningen i Örebro, ackrediteringsnummer Analyserna av metaller, näringsämnen och organiska föroreningar i slam har utförts av Eurofins Environment Sweden AB, ackrediteringsnummer Risker och vilka rutiner för undersökning av risker som har ändrats Under 2013/2014 påbörjades en revidering av riskinventeringsmodellen. Tidigare modell har använts sedan slutet av 90-talet och behöver justeras för att bättre passa dagens verksamhet. Arbetet kommer att fortsätta under Fortlöpande miljöförbättrande arbete Ombyggnationen av reningsverket för att rena bort kväveföreningar fortsätter enligt planen, se även Förändringar i verksamheten under året. I och med Revaq-certifieringen har uppströmsarbetet blivit mer strukturerat. En handlingsplan med mål och aktiviteter tas fram årligen. Insamling av kemikalieföreteckningar från A och B-verksamheter har under året genomförts i syfte att identifiera potentiella utsläpp av prio-ämnen till ledningsnätet. Reningsverket deltar i ett forskningsprojekt som påbörjades i april Projektet heter Biologiska effekter av slam från reningsverk och leds av Örebro Universitet. Projektet kommer att pågå under 3 år. Främsta syftet med projektet är att undersöka om slammet kan vara skadligt för organismer som lever i slamgödslad jord Miljöpåverkan från verksamhetens produkter Redovisning av miljöpåverkan från verksamhetens produkter är inte aktuellt eftersom det inte är en producerande verksamhet Åtgärder som vidtagits för att minska produkters miljöpåverkan Redovisning sker inte eftersom det inte är en producerande verksamhet Åtgärder för att minska mängden farligt avfall från verksamheten Inga åtgärder har vidtagits under året för att minska mängden farligt avfall Åtgärder för att aktivt verka för en god energihushållning Efter utvärdering av Linje 1 och 2 så valdes det bottenluftarsystem som visade sig kräva mindre energi än de Celpox-luftare som placerats i Linje 1. Moderna kedjeskrapor för återföring av slam i samtliga mellansedimenteringsbassänger har installerats vilket ska ge en energibesparing på ca 85 MWh/år. Energibehovet hos olika pumpar har utvärderats. Från försedimenteringen till biosteget har nya pumpar installerats som endast kräver en tredjedel av den energi som tidigare krävdes. Förprojektering att dra in fjärrvärme till Skebäck har påbörjats med syfte att ersätta el/gasuppvärmning med fjärrvärme De allmänna hänsynsreglerna Reningsverket driver sin verksamhet i enlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Kunskapskravet: Reningsverket skaffar sig kontinuerligt den kunskap som behövs för att skydda miljön mot skada och olägenhet. Detta sker genom kontinuerlig omvärldsbevakning och kompetensutveckling. 28

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 2 TEXTDEL 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 2 TEXTDEL 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 GRUNDDEL 3 1.1 Administrativa uppgifter 3 2 TEXTDEL 4 2.1 Gällande föreskrifter 4 2.1.1 Tillståndsbeslut 4 2.1.2 Kommentarer 4 2.1.3 Övriga beslut 5 2.1.4 Kontrollprogram 5

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten Anslutning Medelbelastning

Läs mer

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Miljönämnden 2007 10 18 67 1 Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, Luleå kommun har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om nytt tillstånd på

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter.

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter. BESLUT 1 (7) Anl.nr: 0382-50-001 Östhammars kommun Tekniska förvaltningen Box 66 742 21 Östhammar Kungörelsedelgivning Slutliga villkor för utsläpp av fosfor från verksamheten vid Alunda avloppsreningsverk

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund MILJÖRAPPORT 211 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Sandviken 212-3-12 Sandviken Energi Vatten AB Carin Eklund Miljörapport 211 Kungsgårdens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport textdel

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Miljörapport för år: 2014 Textdel

Miljörapport för år: 2014 Textdel Miljörapport för år: 2014 Textdel Verksamhetsutövare Namn Skara Energi AB Anläggningens namn Skara avloppsreningsverk, Horshaga Org.nr 556429-4303 Länsstyrelsens anläggningsnr 1495-1153 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR Växjö 24 Januari 2017 Pontus Cronholm, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-24 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö MYNDIGHETSBESLUT 22.01.2014 Dnr: 2012-1017-3 ÅMH-Mb 23/14 Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö Beslut Vid fortsatt drift av avloppsreningsverk för 250 pe, på fastighet Strömsby, Rnr 1:90,

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län)

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 1(14) KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1.0 Allmänt 2.0 Gällande krav för utsläpp till vatten 2.1 Tillstånd

Läs mer

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Lantmännen Mills AB Box UPPSALA

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Lantmännen Mills AB Box UPPSALA BESLUT 1 (5) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Lantmännen Mills AB Box 446 751 06 UPPSALA Förlängning av prövotiden för redovisning av bullersituationen vid Lantmännen Mills AB:s anläggning på fastigheten

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2013 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljönämnden Anslutning Medelbelastning Dim 2 850

Läs mer

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Anläggningens (plats-) nummer: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Kommun:

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 5 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...5 1. Verksamhetsbeskrivning... 5 Glössbo reningsverk... 5 Övriga

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo MYNDIGHETSBESLUT 10.09.2014 Dnr: 2014-0637-4 ÅMH-Mb 277/14 Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk ÅMHM har granskat er ansökan om uppförande och drift

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2016 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under AO Biogas inom Tekniska

Läs mer

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN VAREKILS ARV Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2. ANSÖKANS AVSEENDE... 4 3. SENAST GÄLLANDE TILLSTÅND... 5 4. YRKANDEN... 5 5. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN...

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning BESLUT 1 (21) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Charlotta Ryd Tel 026-171058 charlotta.ryd@lansstyrelsen.se Söderhamns Nära AB Box 94 826 22 Söderhamn Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Läs mer

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljönämnden 2015-12-01 1. Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30

Sammanträdesdatum Miljönämnden 2015-12-01 1. Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30 O Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Miljönämnden 2015-12-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet nedre botten, Biblioteket i Malung, kl.14:00-16.30 Beslutande Lars-Göran Gustafsson

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Maximal genomsnittlig veckobelastning

Maximal genomsnittlig veckobelastning Maximal genomsnittlig veckobelastning Robert Ljunggren, Linda Gårdstam, Naturvårdsverket 1 NÄR OCH HUR SKA MAX GVB ANVÄNDAS Tätortens max gvb avgör vilken rening som krävs enligt SNFS 1994:7 Tillståndet

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vattenoch markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1990:14) med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014.

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1 Organisation 3 1.2 Anslutning 3 1.3 Avloppsvattenrening 4 1.4 Slambehandling 4 1.5 Kemikalie- och avfallshantering 4 1.6

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (9) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Mariefreds reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-005 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner Östgöta slamslamträff 2017-03-07 Provtagning av sspillvatten i Östgöta kommuner Syftet med provtagningen Ta reda på vad ett vanligt spillvatten innehåller Hur mycket en bidrar med när det gäller fosfor,

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DELDOM 2013-05-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 7081-11 och M 1435-07 SÖKANDE 1. Vafab Miljö AB, 556191-4200 Returvägen 20 721 87 Västerås 2. Svensk Växtkraft

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 1 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

1 Verksamhetsbeskrivning

1 Verksamhetsbeskrivning Innehållsförteckning textdel 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation... 2 1.2 Verksamhetsområde... 2 1.3 Avloppsvattenrening... 2 1.4 Dimensionering... 2 1.5 Slambehandling... 2 1.6 Kemikaliehantering...

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Strömsberg avloppsreningsverk (1080-50-017) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KATTERJÅKK

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KATTERJÅKK Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KATTERJÅKK Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET BESLUT 1 (6) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Uppsala kommun VA- och avfallsnämnden 753 75 UPPSALA Delgivningskvitto Ändring av villkor enligt 24 kap. 8 miljöbalken (MB) BESLUT Länsstyrelsen i Uppsala

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör 1(8) Plats och tid Thon hotel Charlottenberg kl 18.00-18.30 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Sven Bergström (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Erik

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven?

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Jonas Grundestam Teknikansvarig Process Stockholms Framtida Avloppsrening Marie Berg Processingenjör Himmerfjärdsverket,

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2014 Björklinge avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2014 Björklinge avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2014 Björklinge avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ BESLUT 1 (5) Anl.nr: 1982-113 Delgivningskvitto AGA Gas AB 181 81 LIDINGÖ Slutliga villkor rörande utsläpp av kondensvatten vid tillverkning av vätgas på fastigheten Hantverkaren 15 i Fagersta kommun Koder

Läs mer

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk

Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 1 Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 2014-06-30 Reviderad: 2015-03-28 Planskiss reningsverk Bräcke Hede 2 Inledning Detta kontrollprogram avser Bräcke-Hede VA-förenings uppföljning och kontroll

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer