Tankar och infiltrationsanläggningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tankar och infiltrationsanläggningar"

Transkript

1 Juni 0 Tankar och infiltrationsanläggningar ANTERING AV SPILLVATTEN I ÖPPET LANDSKAP Solutions for Essentials

2 Innehållsförteckning Enskilda avlopp samt Entreprenörens val Principskisser vid infiltration 8 Råd och anvisningar Systemlösningar vid infiltration 0 Produkter till våra systemlösningar Infiltrationens uppbyggnad 5 Skyddsnivå, dimensionering samt jordanalys Installation, drift och skötsel Produktavsnitt telefon telefax e-post

3 Enskilda avlopp Många enskilda hushåll har direkt undermåliga avloppsanlägg väljs efter reningskrav som kommunen ställer, hänsyn måste också ningar med utlopp av sitt avloppsvatten direkt till recipienten utan tas till vilket avloppssystem som fungerar för fastigheten. någon rening. Det vanligaste reningskravet är normal skyddsnivå, i vissa känsliga Att sakna rening mellan avlopp och recipient är negativt för vår områden ställs högre krav på rening, det kallas hög skyddsnivå. miljö. Regeringen har därför lagstadgat att belastningen på miljön Information om vilka krav som gäller får du av miljökontoret i måste minskas. Ett av miljömålen, som ska vara uppnått till år berörd kommun. 05, är att reningen av avloppsvattnet gällande kväve och fosfor ska minskas utmed Sveriges kustremsa. Ett sätt att lösa rening av avloppsvattnet är att installera en infil trationsanläggning mellan fastigheten och recipienten. En slam av skiljare utgör vanligtvis det första reningssteget, därefter följer någon form av infiltration. Tillsätts en fosforfälla ökar reningsgraden från normal skyddsnivå till hög skyddsnivå. Avloppsvattnet kan också samlas upp i slutna tankar. Wavin har lång erfarenhet av produkter och system som tar hand om reningen av avloppsvattnet. Dessa erfarenheter har tillsammans med löpande kontakt med grossister, entreprenörer, konsulter, kommuner och myndigheter gjort det möjligt för Wavin att lansera effektiva lösningar/system för enskilda avlopp. System/anläggning Wavin slamavskiljare 000 l PE för ett enfamiljshushåll Entreprenörens val Entreprenörens val är Wavins samlingsnamn på en serie produkter som är speciellt framtagna för att möta entreprenörens behov av enkelhet, hög kvalitet och bra pris. Produkterna har utvecklats efter diskussion med över 00 entreprenörer om vilka egenskaper en produkt bör omfatta för att möjliggöra det absolut bästa slut resultatet för alla som berörs av ett enskilt avlopp. garanti 0 års arkytan upp till m k c y tr n e ra Tål vatt att installe la k n e h c gda o ustning Lågbyg nkringsutr ra fö d e tta m Komple a Prisvärd Avskiljare och tankar

4 Principskisser vid infiltration Infiltration Biomodul Principen vid infiltration är att vattnet efter avslamning ska fördelas Biomoduler används då ytan för infiltration är knapp eller på tomter ner i marken. Detta bygger på att man har goda markförutsätt med svår terräng. Kan användas både vid infiltration och i kombi ningar, se rubrik Jordanalys på sidan. nation med markbädd. Genom att använda biomoduler minskas den totala infiltrationsytan med ca /. Läs mer om biomoduler på sidan och 8. Markbädd Om infiltration inte är möjlig, beroende på markens beskaffenhet, anläggs en markbädd. Det avslammade vattnet passerar då Tryckinfiltration genom en markbädd (sandlager) och renas. Därefter leds vattnet Används vid hög grundvattennivå/berg då infiltrationen behöver vidare via dräneringsrör till ett dike eller dylikt. lyftas upp eller då avståndet mellan slamavskiljare och infiltrations platsen är för långt så att självfall inte kan uppnås. Slamavskiljare med utlopp med inbyggd fördelningsbrunn. Infiltrationsrör. Luftningsrör med huv. Dräneringsrör. Uppsamlings-/provtagningsbrunn Infiltration Infiltration + markbädd telefon telefax e-post

5 Slamavskiljare med utlopp. Infiltrationsrör. Luftningsrör med huv. Dräneringsrör. Uppsamlings-/provtagningsbrunn 5. Fördelningsbrunn 6. Fiberduk 7. Biomodul 5 Infiltration 5 Infiltration + markbädd 6 Infiltration + biomodul 7 6 Infiltration + biomodul + markbädd 7 Avskiljare och tankar 55

6 Slamavskiljare med pump. Tryckinfiltrationsrör. Luftningsrör med huv. Dräneringsrör. Uppsamlings-/provtagningsbrunn 5. Fiberduk 6. Biomodul Tryckinfiltration Tryckinfiltration + markbädd 5 Tryckinfiltration + biomodul telefon Tryckinfiltration + biomodul + markbädd telefax e-post

7 utfyllnad? Avskiljare och tankar 77

8 Råd och anvisningar från några av Sveriges kommuner Vid bedömning av anmälan eller ansökan om tillstånd När avloppsvatten tillåts infiltrera i mark bör följande för inrättande eller ändring av en avloppsanordning bör beaktas: följande beaktas: Avloppsanordning bör placeras nedströms i grundvatten Utsläpp av avloppsvatten bör lokaliseras så att påverkan på strömmen räknat från vattentäkt. Som en tumregel för detta recipienten blir minsta möjliga. Sådan lokalisering som medför bör avloppsanordningen placeras lägre i terrängen än brunnen. direktutsläpp till större vattenområden och som kan undvikas Grundvattennivån i närbelägen vattentäkt bör ligga högre än genom t.ex. efterpolering bör inte tillåtas. nivån på grundvattnet under avloppsanordningen vid maximalt Ytterkanten på en avloppsanordning (med undantag för ev. vattenuttag. Om vattentäkt utgörs av bergborrad brunn är detta utloppsledning) bör inte läggas närmare än 0 m och helst kriterium inte tillämpligt eftersom nivån i vattentäkten styrs av mer än 0 m från ytvatten eller dike. förhållandet mellan tillrinning till och uttag ur brunnen. Istället bör man tillse att nivån på grundvattnet i jordlagren invid brunnen Slamavskiljaren bör lokaliseras minst 5 m från bostadshus och ligger högre. minst 5 m från fastighetsgräns. Slamavskiljare som uppfyller krav på täthet i SIS-EN 566-:000 eller motsvarande. orisontellt skyddsavstånd från avloppsanordning till dricks - Slamavskiljare bör ha minst 0 m skyddsavstånd till vattentäkt. vattentäkt bör motsvara grundvattnets transportsträcka under Slamavskiljare bör placeras över grundvattennivån. minst två till tre månader vid maximalt vattenuttag, avståndet bör Slamavskiljaren bör alltid vara åtkomlig för slamtömningsfordon. dock aldrig understiga 0 m. Kolla vilket avstånd som gäller i berörd kommun. Avståndet mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå eller berg bör inte understiga m. Täthetsprovade ledningar (enligt exempelvis Svenskt Vattens branschstandarder) bör ha ett skyddsavstånd på minst 0 m till vattentäkt. Skyddsavstånd för icke täthetsprovade ledningar Avloppsanordning bör placeras nedströms energibrunn. bör vara minst 0 m. Andra anordningar än slamavskiljare och ledningar bör, om de är CE-märkta eller på annat sätt täthetsprovade, lokaliseras med minst 0 m skyddsavstånd till vattentäkt. Om de inte är täthets provade bör det horisontella skyddsavståndet från avlopps - anordning till dricksvattentäkt motsvara grundvattnets transport sträcka under minst två till tre månader. 8 telefon telefax e-post

9 Wavins checklista för enskilt avlopp Kontakta miljökontoret i berörd kommun för att få information Skicka in en ansökan till kommunen med förslag på vald om vilka krav och regler som gäller. Glöm ej att fråga vilken systemlösning, resultatet från markprovet, en enkel skiss på skyddsnivå som gäller, normal eller hög, för just din avlopps - tomten samt anläggningens placering med eventuella grannars anläggning. vattentäkter o.s.v. Ju mer detaljerad din ansökan är desto fortare får du ditt ärende behandlat. Gräv en provgrop och ta markprov på den nivå där infiltra tionsytan förväntas hamna. Skicka in markprovet för analys. Provgropen är även till för att fastställa den maximala höjden Innan du startar grävarbetet bör du kontakta miljökontoret i berörd kommun. för årets högsta grundvattennivå (som ofta infaller på våren). Stäm av svaret från markprovet i jordanalystabellen på sidan. Fotografera arbetet så har du dokumentation för framtiden. Nu har du förutsättningarna för att välja vilken systemlösning som passar för just din avloppsanläggning. OBS! Arbetet med anläggningen får inte påbörjas innan du fått tillstånd från berörd kommun. Avskiljare och tankar 9

10 Systemlösningar vid infiltration Infiltration av BDT En avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten kallas för BDT eller avloppsanläggning för endast gråvatten. Avloppsvattnet leds till en slamavskiljare med minst kammare och därifrån vidare till en infiltration/markbädd, vanligtvis via traditionell infiltration eller via biomoduler. Ett BDT-avlopp uppfyller generellt hög skyddsnivå. Eventuellt klosettvatten behöver samlas upp på annat sätt t.ex. genom slutna tankar. Wavin slamavskiljare 000 l PE, med kammare, finns både med och utlopp med ett integrerat ø 50 mm ståndarrör. Den stora diametern på ståndarröret underlättar vid tömning. Slamavskiljaren Wavin slamavskiljare 000 l PE för BDT-vatten är anpassad för BDT-vatten för ett enfamiljshushåll. Slamavskiljaren kan med fördel kombineras med Wavin sluten tank 000 l PE för klosettvatten. Infiltration av BDT + klosett En avloppsanläggning som ska kombineras för BDT och vatten klosett behöver en större volym på slamavskiljaren och med minst kammare. Avloppsvattnet leds till slamavskiljaren och därifrån vidare till en infiltration/markbädd, antingen traditionell infiltration, biomoduler eller tryckinfiltration. En anläggning för BDT + klosett uppfyller generellt normal skyddsnivå, kan kompletteras med en fosforfälla om hög skyddsnivå ska uppnås. Wavin sluten tank 000 l PE för klosettvatten Wavin slamavskiljare 000 l PE, med kammare som effektivt avskiljer slammet, finns både med och utlopp samt med inbyggd pump. Den inbyggda pumpen lyfter det avslammade vattnet till en infiltration. Slamavskiljarna levereras med ett ø 600 mm ståndarrör. Den stora diametern på ståndarröret underlättar vid tömning. Slamavskiljarna är anpassade för BDT + klosett för ett enfamiljshushåll. Wavins slamavskiljare och slutna tankar är testade enligt gällande krav och standarder. Får installeras vid grundvattennivåer upp till markytan. Wavin slamavskiljare 000 l PE för BDT + klosettvatten, med utlopp 0 telefon telefax e-post

11 Biomodul bättre rening på mindre yta Biomodulernas fördelar: På många tomter är det inte lätt att praktiskt anlägga en Yteffektiva infiltrationsanläggning, det finns helt enkelt inte den yta som Kostnadseffektiva krävs eller så kan terrängen vara svår. Wavin har en lösning Optimal verkningsgrad på problemet i form av våra biomoduler. Biomodulerna kan Kompakt konstruktion läggas nästan hur som helst på längden, på tvären, som ett L eller bredvid varandra i en eller flera rader. Detta tack vare den kompakta utformningen samt den unika spridar plattan som fördelar ut avloppsvattnet på hela biomodulen. Beroende på tomtens/fastighetens läge och omgivning samt 9. Biomodul Miljökontorets beslut, kan biomodulerna användas för behand ling av avloppsvatten för BDT+ klosett eller enbart för BDT. Infiltrationsrör kan läggas längs och tvärs Infiltrationsrör kan läggas längs o tvärs Avskiljare och tankar

12 Wavin sluten tank 000 l PE telefon telefax e-post

13 Produkter till våra systemlösningar Slutna tankar används när det inte är tillåtet att etablera en infiltrationsanläggning eller där utsläpp av klosettvatten inte är tillåtet. Den slutna tanken är som namnet antyder, ett slutet system till skillnad från slamavskiljaren. Avloppsvattnet samlas upp i tanken som behöver tömmas med jämna intervaller. Får installeras vid grundvattennivåer upp till markytan. Wavins slutna tankar är testade enligt gällande krav och standarder. Wavin sluten tank 000 l PE Tanken är perfekt vid höga grundvattennivåer då vattentryck ända upp till markytan inte är några problem samt att avstånd botten VG inlopp endast är 980 mm. Larm och tömningsrör kan om önskvärt monteras inne i ståndarröret. Installationsdjupet är max. m från inlopp upp till markytan, vid djupare förläggning Installation av Wavin sluten tank 000 l PE krävs separat tryckavlastning. Förankra tanken med tillhörande förankringssats eller likvärdig utrustning. Entreprenören ansvarar för att tanken förankras korrekt. Wavin slutna tankar 000 och 6000 l PE Wavin tillhandahåller även slutna tankar med volym 000 l samt 6000 l. För båda tankarna gäller max. installationsdjup m från inlopp upp till markytan. Djupare förläggning kräver separat tryck avlastning. Se skiss/anvisning på sidan. Att tänka på: Dagvatten får inte anslutas till slutna tankar Slutna tankar ska ventileras väl Antal tömningsintervaller beror på vilken volym du väljer på den slutna tanken Wavin sluten tank 000 l PE Komplettera gärna den slutna tanken med ett larm, så får du koll på när den behöver tömmas Wavin sluten tank 6000 l PE Avskiljare och tankar

14 Pumpbrunn Då infiltrationen behöver lyftas upp, flyttas till annan plats eller dylikt kan en pumpbrunn av detta slag användas. Pumpbrunnen är i standardutförande m, men är kapbar till, m. Volymen är 50 l upp till VG inlopp och volymen upp till utlopp är ca 500 l. Adapter för slang och pump lyfts enkelt loss med hjälp av handtaget OBS! Pump ingår ej. Pumpbrunnen kan förhöjas med TEGRA 600 ståndarrör. Max. för höjning är m, därefter krävs avlastning (skiss/anvisning sidan ). Fördelningsbrunn En fristående brunn som via en dämpskärm fördelar flödet från slamavskiljaren jämnt ut i infiltrationsbädden. Fördelningsbrunnen Gängat ut- och inlopp för R är försedd med stycken utlopp med reglerenheter som vid behov kan utökas till 6 stycken genom att göra extra in-situ anslutningar. Wavin har även slamavskiljare med inbyggd för delningsfunktion, väljer man en sådan behövs ingen separat fördelningsbrunn. Infiltrationsrör usets installationer används på många olika sätt inom loppet av ett dygn. Vattenmängden i infiltrationsrören är därför mycket varie rande. Infiltrationshålen är placerade så att infiltrationsledningarna belastas olika vid olika vattenmängder vilket säkrar en effektiv infiltration. Infiltrationsrörens uppgift är att de fördelar avlopps vattnet jämnt över infiltrationsytan. Infiltrationsrörens hål ska vid installation vändas nedåt. För att utnyttja hela infiltrationsytan är det viktigt att infiltrationsrören förläggs med ett fall på min. 5 och max. 0 (0,5- cm/m) samt att längden på infiltrationsledningen inte överstiger 5 m. Uppsamlings-/provtagningsbrunn Wavin pumpbrunn 500 l Utloppet från en markbädd sker via en uppsamlings-/ provtagningsbrunn där det även är möjligt att utföra provtagning av utgående avloppsvatten. Förhöjningsstosar Produkt Förhöjningsstos Låsbart lock Wavin slamavskiljare 000 l PE ø 600x000 Ja Wavin slamavskiljare 000 l PE ø 50x000 Ja Wavin sluten tank 000 l PE ø 5x000 Ja Wavin sluten tank 000 l PE ø 00x000 Nej Wavin sluten tank 6000 l PE ø 00x000 Nej telefon Wavin fördelningsbrunn telefax Wavin uppsamlings-/ provtagningsbrunn e-post

15 Infiltrationens uppbyggnad Principen bakom Wavins infiltrationsanläggningar är enkel. Avloppsvattnet samlas upp i en slamavskiljare, där största delen av slamämnen och fasta partiklar samlas. Det avslammade avloppsvattnet fortsätter därefter ut till vald infiltrationslösning och vidare genom marken. Så byggs en traditionell infiltration Första förutsättningen är att markförhållandena är goda och upp fyller de kriterier som krävs vid infiltration, se Jordanalys sidan. Botten av utgrävningen, eller infiltrationsytan, ska vara vågrätt eller ha samma fall som infiltrationsrören (5-0 ). Infiltrationsrören, två eller tre i bredd, placeras minst 0 cm över Fördelningen av avslammat avloppsvatten över infiltrationsytan spridningslagrets botten (överkant rör). sker genom självfall. Spridningslagret byggs upp av fraktion Infiltrationsrören avslutas med medföljande 90 böj på vilken 8-6 mm i ett 5 cm tjockt lager. Spridningslagret läggs ut löst sedan luftningsrören och luftningshuven monteras. och får inte köras över med maskin. Infiltrationsrören ska täckas med minst 5 cm spridningsmaterial. Lägg en fiberduk/geotextil ovanpå spridningslagret, det förhindrar jord från återfyllnaden att tränga ned i spridningslagret. 0 cm. Återfyllnad. Fiberduk/geotextil. Infiltrationsrör. Spridningslager (8-6 mm) 5 cm 5 cm m m Avskiljare och tankar 5

16 Så byggs en markbädd En markbädd är i princip en infiltrationsanläggning där det renade Utlopp från en markbädd sker via en uppsamlings-/provtagnings avloppsvattnet samlas upp i ett dräneringssystem och sedan brunn där det även är möjligt att utföra provtagning av utgående avleds till recipienten. avloppsvatten. Det får ej stå vatten i denna brunn. Det utgående vattnet från en markbädd bör vara klart och luktfritt. Spridningslagret är uppbyggt av fraktion 8-6 mm i ett 5 cm tjockt lager. Reningen sker sedan i ett materialskikt bestående Markbäddssandens kvalitet är mycket viktig för att markbädden av 80 cm markbäddssand (fraktion 0-8 mm eller - mm) där ska fungera. Sanden ska ha en största fraktion på 8 mm och avloppsvattnet långsamt bryts ner och renas biologiskt. högst 0 % får vara mindre än 0,5-0,5 mm. Sanden kan enkelt kontrolleras genom ett så kallat kramtest; krama sanden, Avloppsvattnet samlas sedan upp i dräneringsrören som är som ska vara lite fuktig, i handen och när man öppnar handen placerade i schaktets botten, spridningslagret byggs upp av ska sanden falla isär. Om sanden bildar klumpar innehåller den för fraktion -8 mm i ett 0 cm tjockt lager. Infiltrationsytan och mycket fint material. Ett annat alternativt på markbäddssand kan längden på infiltrationsrören beräknas på samma sätt som till också vara av fraktion - mm. en vanlig infiltrationsanläggning. Markbädden kan utformas på olika sätt beroende på om det renade vattnet tillåts infiltreras ner i marken eller om botten, och eventuella sidor, ska vara tät och avloppsvattnet ledas vidare till dike, sjö eller annan recipient.. Återfyllnad. Fiberduk/geotextil. Spridningslager (8-6 mm). Markbäddssand 5. Fiberduk alt. gummiduk 6. Infiltrationsrör 7. Dräneringsrör 8. Spridningslager (-8 mm) 0 cm 5 cm 5 cm 6 m 80 cm 0 cm 5 8 m 7 m 6 telefon telefax e-post

17 50 cm m 5 50 cm max. 5 m Infiltration + markbädd (toppvy). Födelningsbrunn. Luftningsrör med huv. Dräneringsrör. Infiltrationsrör 5. Uppsamlings-/provtagningsbrunn 5 80 cm Infiltration + markbädd (sidovy) max. 5 m Så byggs en tryckinfiltration En tryckinfiltrationslösning väljs vid hög grundvattennivå/berg då Väljs istället tryckinfiltrationspaketet som består av förborrade infiltrationen behöver lyftas upp eller om det är långt avstånd mellan Wafix PP rör i ø 0 mm, så förläggs dessa med eller flera avskiljaren och infiltrationsplatsen. En tryckinfiltrationslösning kan armar med ca m mellan tryckinfiltrationsrören. Dessa rör anläggas med traditionell infiltration, markbädd eller med bio förläggs med 0 fall och ska proppas i ändarna, hålen ska moduler. Vid val av traditionell infiltration dras tryckslangen först vändas nedåt. Ventilation av denna tryckinfiltrationsbädd är inte in i en fördelningsbrunn innan vattnet når infiltrationsrören. nödvändig men extra luftningspaket finns att beställa vid behov. Om biomoduler med mm infiltrationsrör används behövs Ytan vid tryckinfiltration ska vara lika som vid traditionell infiltration. det ett 6 m rör i ø mm mellan tryckslanganslutningen och ör med din kommun vad som gäller. infiltrationsrören för att lugna vattnet. Alternativt kan biomodulpaket för tryck användas. Pumpningsavstånd vid lyfthöjd max m (vid andra höjder hänvisas till Grundfors) Dimension PE Tryckrör 0-0 meter ø 0 mm -00 meter ø 50 mm 0-00 meter ø 6 mm Avskiljare och tankar 7

18 Så byggs en biomodulanläggning Infiltrationsytan per biomodul är cirka fyra gånger större än bio Det ger en total yta på ca 0, m² eller 7,5 m². Gör alltid en modulens egna yta. Det beror på att det finns drygt m² fiberduk markundersökning vid såväl infiltration som markbädd. Markens per biomodul som kan bära biohuden. Lägg till biomodulens perkolationsvärde vid infiltration ska vara minst 50 l/m²/dygn. egen yta och du har på så sätt en kompaktare infiltration. Tack Vid tätare eller glesare jordförhållanden rekommenderas markbädd. vare detta kan en anläggning med biomoduler förläggas på en mindre yta än traditionell infiltration och kostnaderna för grävning Infiltrationsrören och hela biomodulerna förläggs med självfall och fyllnadsmassor minskar avsevärt. I fall med sämre jordar, lägre med en lutning av -5 /m. Biomodulerna får inte utsättas för eller högre genomsläpplighet, används med fördel biomoduler trafiklast. Max. förläggningsdjup är m från överkant biomoduler tillsammans med en markbädd. Biomodulerna blir väl försedda och markytan. Tänk på att inte lägga på stora stenar. med syre då syret tas in i biomodulanläggningen via marken och genom anläggningens luftningsrör och fastighetens ventilation. Vid användning av markbäddssand (fraktion 0-8 mm) så rekom Riklig syretillgång säkerställer funktionen och gör reningsprocessen menderar Wavin ett extra spridningslager på ca 0 cm mellan mer effektiv. biomodulerna och markbäddssanden, då det visat sig att sand från sandleverantörerna innehåller mer 0 än 8 mm fraktioner. Anläggningen kan beroende på mark- och terrängförhållanden anläggas på olika sätt: Biomodulens uppbyggnad. Direktinfiltration i mark, om marken är lämplig för detta Veckad invändigt monterad fiberduk som kommer att bära. Förstärkt infiltration, används vid genomsläpplighet på biohuden när processen kommer igång minst 50 l/m²/dygn Gallerrör av termoplast som ger syre till processen. Markbädd, när jordarten inte medger infiltration Gavlar som ger ett stabilt utförande För ett hushåll (5 p.e.) med BDT + klosett läggs 8 stycken biomoduler. För endast BDT är 6 stycken moduler tillräckligt. 0 cm max. m (0 cm) cm 0 cm. Återfyllnad. Fiberduk. Infiltrationsrör. Ev. spridningslager (8-6 mm) vid användning av 0-8 markbäddssand 5. Biomodul 6. Markbäddssand (0-8 eller - mm) 7. Dräneringsrör 8. Ev fiberduk 9. Spridningslager (-8 mm) 6 min. m m n/berg Grundvatte Förstärkt infiltration + biomodul 0 cm max. m 5 (0 cm) 60-5 cm 50 cm 6 0 cm 8 9 min. m 7 m Biomodul + markbädd 8 telefon telefax rg Grundvatten/be e-post

19 9. Biomodul 60-5 cm 0/0 cm. Fiberduk. Infiltrationsrör. Biomodul. Ev spridningslager (8-6 mm) vid användning av 0-8 mm markbäddssand 5. Markbäddssand (0-8 eller - mm) 0/0 cm (0 cm) 0 cm 5 min m Ev. fiberduk Grundvatten/berg Infiltrationsrör kan läggas längs och tvärs Förstärkt infiltration + biomodul används vid genomsläpplighet på minst 50 l/m²/dygn. Ev spolbrunn. Biomodul. Luftningsrör med huv. Dräneringsrör 5. Infiltrationsrör 6. Uppsamlings-/provtagningsbrunn Infiltrationsrör kan läggas längs o tvärs 5 6 Biomodul + markbädd (toppvy) -5 lutning Biomodul förstärkt infiltration (sidovy). Öppen ledning över tak, ej vakuumventil. Ev. spolbrunn. Slamavskiljare. Luftningsrör med huv 5. Infiltrationsrör 6. Biomodul 7. Ev. spridningslager (8-6 mm) 8. Markbäddssand 9. Dräneringsrör 0. Spridningslager (-8 mm). Uppsamlings-/provtagningsbrunn -5 lutning min. m 9 0 cm 8 0 Grundvatten/berg Biomodul + markbädd (sidovy) Avskiljare och tankar 9

20 Fosforfälla Från den täta markbädden leds avloppsvattnet till fosforfällan I en del områden krävs det att avloppsvattnet renas extra med avseende på utsläpp av fosfor d.v.s. vid hög skyddsnivå. och därifrån vidare till ett öppet dike med vattenflöde året runt. Wavins Fosforfälla 000 som är dimensionerad för ett max.flöde När p-värdet understiger 9,0 på utgående vatten bör fosfor av 900 l/dygn installeras då efter den täta markbädden. massan bytas ut. När detta ska ske i tidsintervall beror på Wavin rekommenderar att en tät fiberduk eller gummiduk belastningen från hushållet. läggs i botten på markbädden och upp på sidorna till / av markbäddssanden. ör med din kommun vad som gäller.. Ev spolbrunn -. Slamavskiljare -. Luftningsrör med huv. Infiltrationsrör - 5. Dräneringsrör - 6. Uppsamlings-/provtagningsbrunn 7. Ev. pumpbrunn - 8. Fosforfälla - 9. Vattenförande dike Principskiss med fosforfälla = hög skyddsnivå Att tänka på En infiltration ska alltid anläggas på frostfritt djup. Frostfritt djup är Utformningen av en infiltrationsanläggning varierar mellan olika beroende på var i landet infiltrationen ska förläggas samt kommuner så det är viktigt att ha en god kontakt med berörd vilken belastning infiltrationen kommer att ha. Om t.ex. en infiltra kommun. Ytan för en infiltration kan variera beroende på tion anläggs vid ett fritidshus i fjällen som används sporadiskt markförhållanden och avstånd i djup till grundvatten och berg. under vinterhalvåret behöver hela anläggningen (slamavskiljare, Frågan om en vertikal eller horisontell infiltration uppkommer ofta. ev. sluten tank och infiltration) förläggas frostfritt. Frostfritt djup kan Grundtanken kommer alltid att vara att volymen av markbädds ordnas med markisoleringsskivor av olika tjocklek. I anläggningar sanden ska uppnås oberoende om en infiltration är vertikal eller som används för permanent boende hamnar normalt slamav horisontell. Det finns också kommuner som kräver större volym skiljare och infiltrationsanläggning ca 0-00 cm under markytan. på slamavskiljaren, alla mått och anvisningar i denna broschyr får Det är entreprenören som har ansvaret för att installationen utförs därför ses som rekommendationer. Det är alltid berörd kommun korrekt. som bestämmer och det är anläggningens ägare som har ansvar för att anläggningen klarar det krav som kommunen ställt. Infiltrations- och/eller dräneringsrören samt tanken måste alltid ventileras. I snörika områden installeras ventilationsrören så att Ett enskilt avlopp fungerar genom olika fysikaliska-, biologiska- ventilationen fungerar även vintertid. och kemikaliska processer. En avloppsanläggnings förmåga att rena avloppsvattnet blir sämre eller kan slås ut helt om onödiga Om det finns reningsutrustning med kontinuerlig backspolning för föroreningar hälls i avloppet. dricksvattnet till fastigheten, t.ex. avhärdning eller för att ta bort järn, rekommenderar Wavin att detta vatten ej leds till avlopps En avloppsanläggning som är rätt förlagd fungerar i 5-5 år reningsanläggningen. Säkerställ med din vattenreningsleverantör beroende på belastning. Därefter är det infiltrationslager och vad som gäller. spridningslager som behöver ersättas. Om det av olika anledningar behövs anordningar för att lyfta avloppsvattnet så rekommenderar Wavin att detta sker efter slamavskiljaren, det vill säga ledningar/rör till slamavskiljare ska alltid förläggas med självfall. 0 telefon telefax e-post

21 Skyddsnivå, dimensionering samt jordanalys Normal eller hög skyddsnivå Jordanalys Kommunen bestämmer beroende på plats om det ska vara Med en jordanalys bestämmer man jordens infiltrationsförmåga normal- eller hög skyddsnivå för fastigheten/tomten. Det är viktigt och den bör omfatta grundvattennivå, siktkurvanalyser och att ta reda på detta innan man börjar planera för ett enskilt avlopp perkolationsprov. Siktkurvsdiagrammet används till en grov då det påverkar vilken systemlösning man ska använda. Om man värdering av jordens infiltrationsförmåga. Diagrammet bör aldrig med Wavins produkter ska uppnå hög skyddsnivå så anläggs värderas ensamt utifrån siktkurvorna utan alltid tillsammans med antingen en tät markbädd med efterföljande fosforfälla, eller ett de övriga jordundersökningarna. Om jordkvaliténs siktkurva BDT-system med en sluten tank för klosettvattnet. hamnar i fält A är jorden användbar till infiltration och kan dimen sioneras för en belastning på l/m/dygn. En belastning på Följande riktlinjer till kommunerna kommer från Länsstyrelsen. 60 l/m/dygn är endast möjlig om jordens siktkurva ligger längst till höger i fält A. Ligger jordens siktkurva i fält B kan infiltrationsdelen Ämne att minska (reducera) Normal skyddsnivå ög skyddsnivå Organiskt material (BOD) >90% >90% Fosfor >70% >90% tion blir svårt. I fält C är jorden så grov att vattnet sjunker så snabbt Kväve Inga krav >50% genom jorden att det inte hinner bli någon effektiv rening. dimensioneras för en belastning på 0-0 l/m/dygn. I den vänstra delen av diagrammet är jordens reningsförmåga så tät att infiltra Dimensionering Om delar av jordens siktkurva faller utanför fält A och B krävs Vid dimensionering beräknas ett hushåll bestå av 5 personer (5 p.e) ytterligare teknisk värdering av en markkonsult för att fastslå om Är belastningen större med fler personer eller extra utrustning, infiltration är möjlig. t.ex. bubbelbadkar, så måste hänsyn tas till detta. ör med berörd kommun vad den dimensionerade avloppsvattenförbrukningen är per dygn, normalt brukar det ligga mellan l per person/dygn. Siktkurvsdiagram Lera % Sand Silt Grus Fin Medel Grov Fin Medel Grov Fint Medel Grovt Fält B Fält A Fält C ,00 0,006 0,0 0,06 0, 0, Fraktion kornstorlek Avskiljare och tankar

22 Installation,drift och skötsel Leveranskontroll Förläggningsdjup/Avlastning Kontrollera direkt vid leverans att inga transportskador uppstått. Om Om slamavskiljaren/tanken behöver förläggas djupare än m transportskador har uppstått, ska skadeanmälan OMEDELBART under färdig markyta ska återfyllnaden avlastas från slamavskiljaren ställas till transportören. Vid för sen skadeanmälan kan det bli det (se skiss). Detta kan utföras genom att en konstruktion av betong, svårt att erhålla någon kompensation. tryckimpregnerat trä eller stål läggs på orörd schaktkant, på så sätt avlastas avskiljaren/tanken. Konstruktionen ska läggas minst Lastning, lossning och flytt av tank 0,5 m ovan avskiljarens överkant/hjässa och vara m större än Använd medföljande transportpall vid flyttning av produkter eller tankens ytterdiameter i alla fyra riktningar. Slamavskiljarna tål att minst två lyftöglor vid användning av stroppar. Wavin slamavskiljare installeras med grundvattennivå upp till markyta. Slamavskiljaren 000 l PE ska lyftas i de yttre öglorna. ska placeras frostfritt. Vid kallare klimat ökas förläggningsdjupet eller frostskyddande åtgärder vidtas. Installation Tänk på åtkomlighet för slamsugning. ör med berörd kommun vad de har för max. avstånd från körbar väg för tung trafik till min 50 cm min 50 cm > m slamavskiljaren. Ventilation av slamavskiljare och slutna tankar 50 cm Betongplatta anordnas genom anslutning till ventilerad avloppsinstallation i byggnad för ventilation ovan tak (ej med så kallad vakuumventil) alternativt genom ett luftningsrör på inloppssidan eller direkt på min m min m förhöjningsstosen. I snörika områden installeras luftningsrören så att ventilationen fungerar även vintertid. Tryckutjämningsplatta vid förläggning djupare än m I botten av gropen läggs ett 5 cm lager av sand (fraktion 0-8 mm). Kringfyllnaden byggs upp växelvis i lager om 0-0 cm, komprimera till 95 % Standard Proctor. Komprimera ej ovanpå produkten. Fyll tanken gradvis med vatten i samband med kring Max. m fyllnaden. Vattnet ska nå upp till utloppet när installationen är klar. Montera anslutningarna och återfyll ovanför slamavskiljaren med 0 cm sand. Återfyll därefter med det uppgrävda materialet. Tanken kan belastas med lätt trafiklast max. 500 vid min. m jordtäckning. Följ installationsanvisningen som sitter klistrad på avskiljaren/tanken, den finns även på Wavins hemsida. Förankring Slamavskiljarna ska förankras om det finns risk för uppflytning vid högt grundvatten. Använd medföljande förankringssats eller Wavin slamavskiljare 000 l PE lik värdig utrustning. OBS! Det är entreprenörens ansvar att slam avskiljaren förankras och eventuellt avlastas på ett korrekt sätt. Tömning För att undvika kollaps och framtida driftstörning ska slam avskiljaren fyllas med vatten OMEDELBART efter tömning. Slamavskiljare till åretrunt-fastigheter töms minst en gång per år och till fritidshus minst en gång vartannat år eller vid behov. ör med berörd kommun vad som gäller. telefon telefax e-post

23 Slutna tankar Skiss/symbolförklaring Innehållsförteckning produktavsnitt B/B= Bredd Slutna tankar Di= Invändig diameter Slamavskiljare Du/Du= Utvändig diameter Tillbehör till tankar och infiltrationsanläggningar Dy= Invändig diameter 7 Dy/Dy/Dy= Inlopp/Utlopp ///= öjd Tack vare löpande produktutveckling förbehåller sig Wavin r ätten L/L= Längd till ändringar i design, material och specifikationer utan varsel. V= Visade produktteckningar är inte måttfasta. Volym Wavin sluten tank 000 Z= Bygglängd rördelar l PE Inkl. ståndarrör, lock, tätningsring och förankringssats. Ø= Diameter Alla ospecificerade mått är i mm. Wavin sluten tank 000 l PE Inkl. ståndarrör, lock, tätningsring och förankringssats. Wavin sluten tank 000 l PE Inkl. ståndarrör, lock, tätningsring och förankringssats. V Dy Dy L B V 5 Dy Dy L 75 B V 5 Dy Dy L 75 B Wavin sluten tank 000 l PE Inkl. ståndarrör, lock, tätningsring och förankringssats. Wavin sluten tank 000 l PE Inkl. ståndarrör, lock, tätningsring och förankringssats. Wavin sluten tank 000 l PE Inkl. ståndarrör, lock, tätningsring och förankringssats. V Dy Di L Du V Dy 00 Di L 550 Du V Dy 00 Di L 550 Du Wavin sluten tank 6000 l PE Inkl. ståndarrör, lock, tätningsring och förankringssats. Wavin sluten tank 6000 l PE Inkl. ståndarrör, lock, tätningsring och förankringssats. Wavin sluten tank 6000 l PE Inkl. ståndarrör, lock, tätningsring och förankringssats. V Dy Di Du L V Dy 00 Di 00 Du L V Dy 00 Di 00 Du Tankar L och infiltrationsanläggningar och 900 Avskiljare tankar 00

24 Slamavskiljare Wavin slamavskiljare 000 l PE Tvåkammarbrunn med utlopp inkl. integrerad stos, lock och förankringssats V Dy Dy Du Ø Wavin slamavskiljare 000 l PE med infiltrationspaket Tvåkammarbrunn med utlopp inkl. integrerad stos, lock och förankringssats V Dy Dy Du Ø Wavin slamavskiljare 000 l PE med biomodulspaket Tvåkammarbrunn med utlopp inkl. integrerad stos, lock och förankringssats V Dy Dy Du Ø telefon telefax e-post

25 Slamavskiljare Wavin slamavskiljare 000 l PE Trekammarbrunn inkl. ståndarrör m, låsbart lock och förankringssats. V L B Slamavskiljare med utlopp med inbyggd fördelningsbrunn Slamavskiljare med utlopp Wavin slamavskiljare 000 l PE med infiltrationspaket Trekammarbrunn inkl. ståndarrör m, låsbart lock och förankringssats. V L B Slamavskiljare med utlopp med inbyggd fördelningsbrunn Slamavskiljare med utlopp Wavin slamavskiljare 000 l PE med biomodulspaket Trekammarbrunn med utlopp inkl. ståndarrör m, låsbart lock och förankringssats V L B Avskiljare och tankar 5

26 Slamavskiljare Wavin slamavskiljare 000 l PE med pumpinfiltration Trekammarbrunn med inbyggd pump, inkl. ståndarrör m, låsbart lock och förankringssats. V L B Slamavskiljare med pump och tryckinfiltrationsrör Slamavskiljare med pump telefon telefax e-post

27 Tillbehör till tankar och infiltrationsanläggningar Fosforfälla Inkl. fosformassa, integrerad stos och lock. V Dy Dy Fosforfälla 000 l inkl. 700 fosformassa Di Du Ø Fosformassa, säck Uppsamlings-/provtagningsbrunn st inlopp, st utlopp, kapbar 0 mm. Du Dy Dy Dy Fördelningsbrunn st inlopp, st utlopp, inkl. st reglerenheter, kapbar 0 mm. Dim Dy Dy / Avskiljare och tankar 7

28 Tillbehör till tankar och infiltrationsanläggningar Pumpbrunn 500 l PE Inkl. lock Ø600 mm, adapter " med handtag, kapbar 570 mm V Dy Dy Du Du 500 R mm ståndarrör Korrugerat, exkl. tätningsring. Dy Du mm tätningsring Till korrugerat ståndarrör. 8 Dy Invändigt montage Utvändigt montage telefon telefax e-post

29 Tillbehör till tankar och infiltrationsanläggningar 600 mm lock Till korrugerat ståndarrör, låsbart. Dy Du L L Förhöjningsstos PE Inkl. lock Du Lock till förhöjningsstos PE Dy Avskiljare och tankar 9

30 Tillbehör till tankar och infiltrationsanläggningar Ventilationshuv Dim Dy Dim L 0577 L B Reglerenhet 5685 Biomodul telefon telefax e-post

31 Tillbehör till tankar och infiltrationsanläggningar Biomodulpaket Inkl. infiltrationsrör 6 styck, komplett paket BDT till hushåll styck, komplett paket BDT + klosett till hushåll styck, komplett paket för tryck BDT + klosett till hushåll Förankringsmaterial Dim Förankringsband 5 m x 5 mm, med spänne. Max Förankringsband 6 m x 5 mm, utan spänne. Max Förankringsplatta, galvad plåt x75 Förankringssats inkl. st förankringsplattor och st förankringsband 6 m min. 0 kvcm Slamtömningskoppling Dy Du L Avskiljare och tankar

32 Tillbehör till tankar och infiltrationsanläggningar Nivålarm Inkl. kontrollenhet och givare med 0 m kabel. Batteridrift, 9V Nätdrift, 0V Nivålarm Lokaset Flexböj 0-90 Dy Z L telefon telefax e-post

33 Tillbehör till tankar och infiltrationsanläggningar Infiltrationspaket för BDT x0 m infiltrationsrör, avluftningsrör, böjar, fördelningsbrunn och fiberduk m² Infiltrationspaket för BDT + klosett x5 m infiltrationsrör, avluftningsrör, böjar, fördelningsbrunn och fiberduk 6 m² Infiltrationspaket för BDT + klosett utan fördelningsbrunn x5 m infiltrationsrör, avluftningsrör, böjar och fiberduk 6 m² Avskiljare och tankar

34 Tillbehör till tankar och infiltrationsanläggningar Markbäddspaket med uppsamlings-/provtagningsbrunn x6 m dräneringsrör, avluftningsrör och böjar Markbäddspaket utan uppsamlings-/provtagningsbrunn x6 m dräneringsrör, avluftningsrör och böjar Luftningspaket för tryckinfiltration 6 m infiltrationsrör, avluftningsrör och böjar Tryckinfiltrationspaket x6 m infiltrationsrör (förborrade Wafix PP ø0mm), rördelar och fiberduk st 6x0,7 m. Dy L telefon telefax e-post

35 Avskiljare och tankar 5

36 Tankar och infiltrationsanläggningar Wavin Överlägsen under ytan Wavins produkter arbetar i det fördolda bakom väggar och under golv, gator, parkerings platser och åkrar. Vi skapar modern komfort i vardagen en komfort vi människor anser vara en självklarhet, men som bara kan skapas med hjälp av innovativa, solida och säkra rörsystem. Wavin utvecklar och tillverkar miljöriktiga lösningar och anser att kunskap samt utveckling inte kommer till sin rätt förrän miljön inkluderas. Detta kommer till uttryck i våra system som är både säkra och miljövänliga att tillverka, installera, använda och underhålla. Wavin vill alltid ligga steget före våra kunders önskemål och behov inte bara när det gäller produkter och system. Vi anser att kvalité inte bara handlar om att leverera en produkt som uppfyller kundens önskemål och krav på dess funktion, utan det handlar i lika hög grad om att ge kunden bra rådgivning och rätt logistiklösning. Wavin ingår i Mexichem koncernen som är världens största plast rörsproducent. I Europa finns Wavin representerat i 6 länder med ett omfattande produktprogram och inte minst ingående kunskaper om användningen av dessa produkter. Vi uppmanar våra kunder att utnyttja dessa kunskaper och resurser som står till ert förfogande! Solutions for Essentials Kjulamon Eskilstuna Tel: +6 (0) Fax: +6 (0) E-post: Solutions for Essentials

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul Installationsanvisning Infiltrationsmodul VERSION: 1/2005 Innehåll Infiltrationsmodul 3 4 5 6 7 Allmänt, projektering Så här anlägger du ett infiltrationsmodulsystem Dimensionering Placering med hänsyn

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel www.baga.se Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-61 61 50 E-mail: info@baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar Figur 1. BAGA

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer

Infiltrationsanläggningar

Infiltrationsanläggningar Oktober 2008 ANTERING AV SPILLVATTEN I ÖPPET LANDSKAP Avloppssystem Infiltrationsanläggning för avledning av spillvatten i öppet landskap Infiltrationsanläggning för spillvatten i öppet landskap har kommit

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Enskilt avlopp Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013 DC Slamavskiljare Flik 6 Juni 2013 2013-06-17 utgåva 6 DC Slamavskiljare 1600 Dagens avloppsvatten innehåller mer och mer lösningsmedel fetter som gör att den mängden slam som flyter har ökat och avskiljarens

Läs mer

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare

Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Juli 2013 Installation-, drift- och skötselanvisning för Wavin certaro NS oljeavskiljare Solutions for Essentials Innehållsförteckning 1. Certaro NS avskiljare 1.1. GENERELLT 1.2. HANTERING OCH KONTROLL

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka 24 kvadratmeter 5619124 1050900 Komplett Infiltrationspaket

Läs mer

Kort information om små avloppsanläggningar

Kort information om små avloppsanläggningar 1(9) Rev. 2011-08-10 Kort information om små avloppsanläggningar Hushållsspillvatten från högst fem hushåll 2(9) Sammanfattning Vad behöver jag ta hänsyn till när jag placerar min avloppsanläggning? Skyddsavstånd:

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV MARKBÄDDSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM MARKBÄDDSANLÄGGNINGAR Markbäddar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten på platser där marken är mindre genomsläplig på grund av

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning LÄGGNINGSANVISNING TERANA BIOMODULER

Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning LÄGGNINGSANVISNING TERANA BIOMODULER 2016 Terana Biomoduler Läggningsanvisning LÄGGNINGSANVISNING TERANA BIOMODULER Biomoduler ger en effektivare rening av spillvatten Teranas biomoduler är framtagna för effektivare rening av spillvatten.

Läs mer

Slamavskiljare Infiltration Markbädd Rör och Delar

Slamavskiljare Infiltration Markbädd Rör och Delar Enskilt avlopp Slamavskiljare Infiltration Markbädd Rör och Delar Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer.

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer. ANSÖKAN/ ANMÄLAN inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt)

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt) Fyll i de delar av blanketten som är relevanta. Sidan 1 av 5 Entreprenörsrapport Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen Fastighet Avlopp

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

FASTIGHETSINFORMATION

FASTIGHETSINFORMATION INTYG ÖVER UTFÖRD ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING - KVALITETSREDOVISNING VID ANLÄGGANDE BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Fyll i intyget tillsammans med entreprenören! OBS foton anläggningsarbetet. Specifikation på vad

Läs mer

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp?

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befi ntlig avloppsanordning är det viktigt att du i god tid kontaktar

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Uppgifter som lämnas kommer att registreras i våra dataregister och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

Uppgifter som lämnas kommer att registreras i våra dataregister och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare av avloppstillståndet. Baserad på Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 och 2006:7 Skickas

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Transport och dränering

Transport och dränering Januari 2015 Dräneringssystem för torra och problemfria utomhusytor Solutions for Essentials Wavin dräneringsrör leder ytvatten under marken Efter störtskurar är det viktigt att överskottsvatten leds bort

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Om du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanordning ska du ta kontakt med

Läs mer

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden.

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden. Infiltrationsbädd Planskiss Makadambädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Infiltrationsrör Infiltration fungerar enbart om marken är genomsläpplig. A B C D Slamavskiljare Plast- eller cementbrunn där fasta

Läs mer

Kontrollplan anläggande av enskilt avlopp

Kontrollplan anläggande av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddsenheten OBS! Häfta inte ihop då det försvårar vår handläggning Kamerasymbolen visar moment som skall fotodokumenteras 1 (4) plan anläggande av enskilt avlopp (enligt Miljöbalken)

Läs mer

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka 24 kvadratmeter 5619124 1050900 Komplett Infiltrationspaket

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning för samtliga anslutna fastigheter (ange stamfastighet understruken) Fastighetsbeteckning för den fastighet där avloppsanläggningen ligger Anläggningen togs/tas

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Kvalitetsredovisning. från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning. från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare av avloppstillståndet. Baserad på Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 och 2006:7. Skickas

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar De tekniska lösningar som beskrivs nedan ska kombineras för att fullgod rening ska uppnås. På vilket sätt som de kan kombineras anges i texten. Det går även bra att

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Biomoduler med spridarplattor Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1405 BAGA Water Technology AB 1 www.baga.se BioModuler Installationsanvisning Biomoduler Läggningsanvisningar BAGA Biomoduler är

Läs mer

Biomoduler med spridarplattor

Biomoduler med spridarplattor Biomoduler med spridarplattor Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1405 BAGA Water Technology AB 1 www.baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar BAGA Biomoduler är uppbyggda av ett bärarmaterial som

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR

IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce ANVISNING FÖR ANVISNING IN-DRÄN BIOBÄDD 5CE Version 4.2-2013-05-21 1,2 m VG IN = 0,9 m 1 m Figur 1. VG UT = 0,1 m Ca. 2,4 m ANVISNING FÖR IN-DRÄN BIOBÄDD 5ce 12 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-3 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Slamavskiljare Infiltration Markbädd Rör och Delar

Slamavskiljare Infiltration Markbädd Rör och Delar Slamavskiljare Infiltration Markbädd Rör och Delar Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka 24 kvadratmeter.

Läs mer

Wavins solklara lösningar för enskilt avlopp!

Wavins solklara lösningar för enskilt avlopp! Enskilt avlopp Wavins solklara lösningar för enskilt avlopp! Wavin har lösningar för enskilt avlopp som gör att du som företagare får mer pengar över i plånboken. är Wavins samlingsnamn på en serie produkter

Läs mer

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat:

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat: OBS! Om det saknas uppgifter försenas beslutet eftersom kompletteringar måste göras. Vänligen fyll i alla uppgifter utförligt. För krav på bl a karta och situationsplan se avsnitt bilagor. Uppgifter som

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Permanentbostad och lokaler som nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Anvisningar till ansökningsblankett

Anvisningar till ansökningsblankett Avloppsansökan Anvisningar till ansökningsblankett Detta dokument är tänkt som ett stöd till dig som ska fylla i avloppsansökan. Du hittar utförligare information om varje punkt i ansökningsblanketten

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Ansökan/anmälan av avloppsanläggning Med en ansökan/anmälan (se länkad blankett) ska följande bifogas:

Ansökan/anmälan av avloppsanläggning Med en ansökan/anmälan (se länkad blankett) ska följande bifogas: Ansökan/anmälan av avloppsanläggning Med en ansökan/anmälan (se länkad blankett) ska följande bifogas: En översiktlig beskrivning av avloppsanordningens dimensionering, uppbyggnad och funktion i form av

Läs mer

Matala Bio filter 10

Matala Bio filter 10 Installation och underhålls manual Matala Bio filter 10 Matala bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är under 300 l/dygn.

Läs mer

Anläggningen togs/tas i bruk:

Anläggningen togs/tas i bruk: Uppgifterna nedan ska fyllas i, gärna tillsammans med entreprenören och skickas sedan till bygg- och miljöavdelningen när anläggningen är färdigställd. punkter markerade med Sökande Fastighetsägare ska

Läs mer

Ett enkelt sätt att skydda din miljö

Ett enkelt sätt att skydda din miljö 10-års funktionsgaranti IN-DRÄN Biobädd 5ce Ett enkelt sätt att skydda din miljö - förnya ditt avlopp Vi hjälper dig Du läser detta för att du vill rena ditt avloppsvatten. Antingen finns ett krav från

Läs mer

ABC. LAGFART SITUATIONSPLAN i 2 ex RITNING Ansökningsblankett finns på kommunkansliet eller på hemsidan

ABC. LAGFART SITUATIONSPLAN i 2 ex RITNING Ansökningsblankett finns på kommunkansliet eller på hemsidan ABC för planering av avloppsanläggning Sammanfattning Planera ditt avlopp 1. Placering på tomten, beakta skyddsavstånd 2. Nivån, på vilket djup kommer infiltrationen att ligga 3. Ta jordprov 4. Välj avloppsanläggning

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

Uponor Enskilt Avlopp

Uponor Enskilt Avlopp Uponor Enskilt Avlopp 1 2 Uponor Enskilt Avlopp Uponors breda produktprogram täcker de flesta installationsförhållanden Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som

Läs mer

Uponor-BDT Easy gråvattenfilter. Uponor Infrastruktur

Uponor-BDT Easy gråvattenfilter. Uponor Infrastruktur Uponor-BDT Easy gråvattenfilter Uponor Infrastruktur En enkel lösning för rening av bad-, disk- och tvättvatten i fritidshus Avsedd för rening av BDT-vatten (gråvatten) Anpassad för fritidshus Får ej belastas

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ENSKILT AVLOPP. Vi har den säkra lösningen för ditt avlopp! UPONOR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ENSKILT AVLOPP. Vi har den säkra lösningen för ditt avlopp! UPONOR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR Vi har den säkra lösningen för ditt avlopp! 06 2010 75003 1 2 Uponor Enskilt Avlopp Uponors breda produktprogram täcker de flesta installationsförhållanden Uponors lösningar för enskilda

Läs mer

Det här är en värdehandling originalet ska du spara själv, skicka en kopia till miljöavdelningen.

Det här är en värdehandling originalet ska du spara själv, skicka en kopia till miljöavdelningen. V.1 141112 UTFÖRANDEINTYG ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING UTFÖRANDEINTYG FÖR UTFÖRD AVLOPPSANLÄGGNING Det här är en värdehandling originalet ska du spara själv, skicka en kopia till miljöavdelningen. Utförandeintyget

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Dnr : 2011-1300-446 akt 10 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 2 Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp MBF_1.Enskiltavlopp 2017-02-06 Sida 1 / 8 Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp Enligt paragraf 13 och 14 i förordningen om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Slamavskiljare Infiltration Markbädd Rör och Delar

Slamavskiljare Infiltration Markbädd Rör och Delar Enskilt avlopp Slamavskiljare Infiltration Markbädd Rör och Delar Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infi ltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn

Läs mer

Uponor Gråvattenreningssystem

Uponor Gråvattenreningssystem Uponor Gråvattenreningssystem Enkelt kretsloppsanpassat testat och säkert Uponor gråvattenfilter - utökat sortiment Vårt gråvattenfilter, Uponor BDT Easy för fritidshus har blivit en säljsuccé och är godkänt

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp Allmän information om enskilda avloppsanläggningar I vårt dagliga liv använder vi vatten bland annat till disk, tvätt, dusch, matlagning och toalettbesök. Efter användandet

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Dnr : 2010-0368-446 akt 4 Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Havridaån Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Så bedömer du ditt avlopp

Så bedömer du ditt avlopp Så bedömer du ditt avlopp Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska? Åtgärda Förbättra Denna guide hjälper dig att gå igenom de olika delarna och bedöma

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Planera ditt enskilda avlopp

Planera ditt enskilda avlopp Planera ditt enskilda avlopp I den här guiden får du hjälp med det som är viktigt att tänka på när du ska anlägga ett nytt enskilt avlopp och vad som ska vara med när du fyller i blanketten rörande nytt

Läs mer

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av

Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ANSÖKAN/ANMÄLAN Samhällsbyggnadsnämnden - inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan 11 Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 10 Broschyrens innehåll: Varför ska jag

Läs mer

Ett riktigt lättskött minireningsverk

Ett riktigt lättskött minireningsverk IN-DRÄN Biobädd 5 Ett riktigt lättskött minireningsverk Baserat på IN-DRÄN teknologi IN-DRÄN Biobädd 5 är avsedd för biologisk rening av hushållsspillvatten från ett hushåll (5 personer). Inget serviceavtal

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer