En påtvingad relation: stöd och kontroll i kontaktmannarelationen inom LVM-vården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En påtvingad relation: stöd och kontroll i kontaktmannarelationen inom LVM-vården"

Transkript

1 Artikel LEILA BILLQUIST ANETTE SKÅRNER En påtvingad relation: stöd och kontroll i kontaktmannarelationen inom LVM-vården Inledning Den svenska tvångsvården av vuxna personer med missbruksproblem syftar till att avbryta en destruktiv livsföring och genom behövliga insatser motivera till frivillig vård, där det slutliga målet är att personen definitivt skall lämna missbruket (SOU 2004:3, 424). En grundläggande fråga är emellertid i vad mån tvånget innebär hinder eller hjälp för att syftet med vården uppnås (Fridell 1996). Tvångssituationen skapar förutsättningar för drogfrihet och för att klienten stannar kvar i behandling, men innebär också en inskränkning av individens integritet och autonomi (Svensson 2003). Den generella konflikten inom socialt arbete mellan stödjande och kontrollerande uppgifter, liksom svårigheten att ge hjälp samtidigt som man skall utöva kontroll (se t.ex. Billquist 1999, Järvinen & Mik- Meyer, red. 2003) ställs här på sin spets. I artikeln diskuteras hur denna dubbla funktion av stöd och kontroll iscensätts och hanteras inom LVM-vården (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall); särskilt hur den uttrycks i relationen mellan klient och kontaktperson. 1 Artikeln tar sin utgångspunkt i en nyligen avslutad studie om kontaktmannaskapets utö- A B S T R A C T L. Billquist & A. Skårner: An enforced relationship: Support and control between key staff members and clients in compulsory addiction treatment This article explores how the dual role of support and control is staged and managed in the compulsory treatment of adult alcohol and drug addicts, particularly how it is expressed in the relationship between clients and their key staff members (KSM). The study on which this article is based was performed in Sweden. The empirical data consists of observations of everyday life in four residential treatment centres where compulsory care takes place as well as qualitative interviews with clients and their KSMs. The findings show the different strategies clients and KSMs use and develop to deal with the tension between support and control. The article emphasises that compulsory treatment of drug addicts is permeated by contradictory and complex situations and interaction patterns that may be seen as paradoxical. The results show that, under certain conditions, it is possible to develop therapeutically helpful relationships within compulsory addiction treatment. However compulsory elements as such reduce the potential for these kinds of relationships. KEYWORDS Alcohol and drug addiction, compulsory treatment, support and control. 243

2 vande och villkor inom LVM-vården, där kontaktmannaskapet analyseras utifrån båda parters perspektiv, dvs. kontaktpersonens och klientens. 2 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är konstruerad så att tvång i normalfallet är möjligt att tillämpa då en person som inte via frivillig hjälp bedöms kunna bryta ett fortgående alkohol- och/ eller narkotikamissbruk och till följd av detta (a) utsätter sin hälsa för fara, (b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller (c) kan befaras allvarligt skada sig själv eller någon närstående (SFS 1988:870, 4). 3 Är någon av ovanstående indikationer uppfyllda kan personen mot sin vilja bli föremål för tvångsvård under högst sex månader med placering på ett LVMhem. LVM-vården i Sverige är exempel på paternalistiskt tvång, dvs. ett tvång som riktas mot en beslutskapabel person med hänvisning till dennes bästa (Tännsjö 2002). Såväl kriterierna för ingripandet som vårdtidens längd är omfattande och tvångsfrekvensen är hög även vid en jämförelse med de övriga nordiska länderna, åtminstone vad avser tvång inom missbruksvården (se t.ex. Billinger 2000; Palm & Stenius 2002; Stenius 2008). 4 En rad, ofta motsägelsefulla, fenomen och dilemman är emellertid förknippade med den speciella situation som tvångsvård innebär. Exempelvis visar flera studier att vardagsliv och behandling i totala institutioner utgör två kulturer som står i skarp kontrast till varandra och kräver olika förmågor och förhållningssätt hos både personal och klienter (t.ex. Månsson et al. 2002; Svensson 2003; Lindberg 2005; Hörberg 2008). Flera studier visar också att det är vanligt att klienter upplever såväl själva tvångsomhändertagandet som fortlöpande tvångsinslag under vistelsen som kränkningar. Detta utgör ett grundläggande problem som måste hanteras i motivationsarbetet och kan motverka att en förtroendefull relation utvecklas mellan behandlare och klient (Billinger 2000; Johansson 2000; Svensson 2003; 2008; Helgesson 2003; Sallmén 2004; Gerdner 2008). Det förefaller dock som om det är tvånget och vårdens innehåll som klienterna huvudsakligen är kritiska till, snarare än till personalen som man i allmänhet uppskattar (Ekendahl 2001; Skårner & Regnér 2003; Storbjörk 2007). Relationer som utmärks av samarbete och förtroende anses vara en hörnsten i arbete med människor. Modern psykoterapiforskning visar att den terapeutiska alliansen har större betydelse för ett positivt behandlingsresultat än vilken specifik metod som används i en viss behandling (t.ex. Frank & Frank 1991; Hubble et al. 1999). Att den personliga relationen till behandlaren är central för hur klienten upplever och värderar missbruksbehandling visas av flera studier (t.ex. Brill 1972; Kristiansen 1999;3 Skårner 2001; Blomqvist 2002). Att en stödjande organisatorisk struktur och ett gynnsamt behandlingsklimat är en viktig förutsättning för ett gott behandlingsresultat är också välkänt (t.ex. Frank & Frank 1991; Fridell 1996; Månsson et al. 2002). Kontaktmannaskap är idag en etablerad institution i det svenska vårdlandskapet. Det finns, förutom inom LVM-vården, också inom t.ex. psykiatrin och kriminalvården. Införandet av kontaktmannaskap, från 1970-talet och framåt, inom dessa institutioner har inneburit att den enskilde vårdaren tilldelats mer kvalificerade arbetsuppgifter och att relationsaspekten 244 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

3 framhävts genom en metodik som tar sin utgångspunkt i personliga relationer, istället för att ensidigt förlita sig på yttre kontroll (Craaford 1991; SOU 1987:22; Kriminalvårdsstyrelsen 2002). Kontaktmannaskap är visserligen inget centralt påbud inom Statens institutionsstyrelse men systemet tillämpas på samtliga LVMhem (Skårner 2004). Kontaktperson är den behandlingsassistent som på LVM-hemmet har närmast ansvar för en klient, följer henne/honom under hela vårdtiden och har ett särskilt helhetsansvar för motivationsarbete, behandlingsplanering och för att klienten får det praktiska och emotionella stöd hon/ han behöver (jfr Skårner 2004). Den kontaktperson som tilldelas klienten av avdelningsföreståndaren förväntas matcha klientens personlighet och hjälpbehov. Däremot är klientens möjligheter att välja eller byta synnerligen begränsade. Systemet med kontaktmannaskap är snarare en princip för att organisera vården än en behandlingsmetod. Kontaktpersonen genomför enskilda klientsamtal som kan vara av planerande, motiverande eller behandlande karaktär, organiserar behandlingskonferenser tillsammans med socialtjänsten, och studiebesök på behandlingshem och ansvarar för dokumentation. Klienten har en specifik person att vända sig till i olika situationer, vilken också utgör en samordnande länk såväl till det professionella och informella nätverk som finns runt klienten utanför institutionen som till olika specialistfunktioner inom institutionen. Kontaktpersonen har i sin funktion som behandlingsassistent också arbetsuppgifter som riktar sig till hela klientkollektivet, såsom medverkan i samtalsgrupper eller fritidsaktiviteter, uppgifter av servic ekaraktär samt att upprätthålla ordning och verkställa kontroller. Kontaktmannaskapet utgör ett betydelsefullt element i strukturen på institutionerna och kontaktpersonerna har en nyckelroll för hur vistelsen på institutionerna upplevs och används av klienterna (Billquist & Skårner kommande). Även om kontaktmannaskapet är ett centralt inslag i LVM-vårdens praktik, finns det nästan ingen forskning som specifikt fokuserar detta. I de ovan refererade studierna som ur olika aspekter ger initierade bilder av tvångsvården berörs visserligen mötet mellan kontaktperson och klient men utan att utgöra studiernas tyngdpunkt och oftast med huvudsaklig tonvikt på antingen klienternas eller personalens perspektiv. Helgesson (2003) är den första studie som direkt fokuserar kontaktmannaskapet. Den bygger på intervjuer med 16 behandlingsassistenter på tre LVM-hem och resultaten visar bl.a. att en tydlig och stödjande organisation, bra kontakter med medaktörer och en god relation till klienten medförde positiva emotionella upplevelser av kontaktmannaskapet. Forskning som berört närliggande fenomen är utvärderingen av det s.k. Vårdkedjeprojektet inom Statens institutionsstyrelse (Fäldt et al. 2007) där bl.a. komplexiteten i samordnarens roll och funktion till vissa delar kan jämföras med kontaktpersonens, men där samordnaren inte är stationerad i den institutionella praktiken. 5 LVM-vårdens förutsättningar är dock speciella redan genom det faktum att kontaktmannarelationen existerar i en miljö där tvånget också präglar institutionernas vardagsliv. Att hålla miljön drogfri, att upprätthålla regler och struktur och 245

4 att förhindra att klienterna rymmer innebär dagliga tvångsinslag, i form av t.ex. inlåsning, visitation och restriktioner i klienternas kontakt med livet utanför institutionerna. Den dubbla rollen, att förena stödjande/terapeutiska och kontrollerande/repressiva uppgifter, begränsar handlingsutrymmet för både kontaktpersoner och klienter. Det väcker två frågor som diskuteras i artikeln: Vilka strategier utvecklar parterna för att handskas med kontaktmannaskapets dubbla funktion av stöd och kontroll? Hur inverkar tvångssituationen på möjligheten att terapeutiskt gynnsamma relationer utvecklas? Vi har disponerat texten på följande sätt: Efter genomgång av material, metod och teoretiska utgångspunkter följer en redogörelse för hur kontexten tvångssituationen ramar in och definierar stödjande och kontrollerande handlingar. Därefter visar och diskuterar vi hur kontaktmannarelationen bär både stöd och kontroll, vilka strategier som aktörerna utvecklar för att handskas med den komplexa situationen och hur spänningsförhållandet mellan stöd och kontroll kan lösas på olika sätt. Artikeln avslutas med en sammanfattande diskussion. Material, metod och teoretiska utgångspunkter I forskningsprojektet har kontaktmannarelationer inom fyra LVM-hem studerats. 6 Dessa har valts strategiskt (Flyvbjerg 2006) för att ge variation avseende organisatorisk kontext, t.ex. grad av låsbarhet/ öppenhet och behandlingsinriktning, och kön. Multipla metoder och perspektiv har använts i forskningsprojektet (Lewis et al. 2006): dokumentgranskning, observationer, informantintervjuer, fokuserade gruppintervjuer med klienter respektive kontaktpersoner och kvalitativa forskningsintervjuer med klienter och deras kontaktpersoner. I denna artikel har data hämtats enbart från observationer och kvalitativa intervjuer. För observationerna tillbringade vi totalt 44 dagar, fyra till åtta dagar per institution, med ambitionen att inhämta så mycket information som möjligt med speciellt fokus på miljö, interaktion och aktiviteter. Vi gjorde korta anteckningar i form av nyckelord som sedan renskrevs och kompletterades i anslutning till observationen. För att identifiera specifika faktorer och processer i kontaktmannaskapet intervjuades 16 klienter (8 män, 8 kvinnor) och därefter deras kontaktpersoner (5 män, 9 kvinnor) 7 med stöd av en intervjuguide. Intervjuerna varade mellan 45 minuter och två timmar och genomfördes på avskild plats inom institutionerna. Intervjuerna spelades in på band med de intervjuades medgivande och skrevs därefter ut. I de citat som används i denna text har viss redigering gjorts, ovidkommande sidospår sorterats bort, namn och biografiska data ändrats och felsägningar etc. korrigerats. En etiskt försvarbar medelväg har eftersträvats mellan att strama upp talspråket och att återge ett språk som säger något om personen och den situation han eller hon befinner sig i (se t.ex. Ehn 1992). Genom ett strategiskt urval av klienter att intervjua (Silverman 2000) ville vi ringa in och belysa olika dimensioner, nyanser och variationer av kontaktmannaskapet. De intervjuade klienterna utgör en heterogen grupp med olika erfarenheter och livssituation både vad gäller missbrukshistoria och levnadsförhållanden 246 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

5 i övrigt. Vid en jämförelse med hela den grupp som vårdats vid LVM-hemmen under aktuell tidsperiod (Årsrapport DOK 05 och 06) finner vi att vårt urval väl täcker in olika typer av missbruk och social situation, och olika åldrar, bakgrund och tidigare vårderfarenhet. Urvalet av kontaktpersoner som intervjuades styrdes av klientens medverkan då vi var intresserade av att intervjua par av klienter och kontaktpersoner. Kontaktpersonerna utgör en heterogen grupp vad avser ålder, utbildning och yrkeserfarenhet. Tolknings- och analysarbetet pågick under hela forskningsprocessen och genomsyrades av ett reflekterande förhållningssätt. Det empiriska materialet sammanställdes och analyserades institutionsvis, men också gruppvis (klienter respektive kontaktpersoner) och tematiskt. Vi har genomgående lagt olika bilder jämte varandra, sökt efter likheter och skillnader och jämfört dem på olika abstraktions- och analysnivåer. För denna artikel har vi jämfört de kvalitativa intervjuerna såväl parvis som på gruppnivå. Analysen har innefattat ett samspel mellan olika teoretiska begrepp och den framväxande kategoriseringen av materialet. 8 Vägledande för analysen för denna artikel var huvudsakligen två teoretiska perspektiv, interaktion och makt där inte minst Goffmans (1961/2007) analys av totala institutioner varit användbar för att förstå de samspelsprocesser som är studiens fokus. Det interaktionistiska perspektivet i vilket människan betraktas som ett aktivt handlande subjekt, där hennes handlingar skapas och omskapas i en social process, utgör en fond för vår analys och tolkning. För att förstå komplexiteten i relationer och relationsskapande, speciellt i situationer som präglas av olikhet och tvång, har maktperspektivet varit ett viktigt analysredskap. Makt ingår som en del av alla sociala relationer och styrkeförhållandena kan ständigt förändras (Foucault 1980/2004). Den måste relateras till de sammanhang den utövas i eftersom parterna har tillgång till olika resurser, t.ex. genom position i organisationen. Foucault talar om olika former av makt disciplinär och pastoral vilka utövas genom olika tekniker (Foucault a.a. 1974/1983). Den disciplinära makten opererar genom en effektfull uppsättning verktyg som hierarkisk övervakning, normaliserande granskningar och bedömningar och differentiering som i vårt fall drabbar båda parter genom inlåsning, regler och rutiner m.m. Den pastorala makten är en välvillig, individualiserad, makt där en person fungerar som guide för någon annan (se även Holmes 2002) och arbetar med stödjande, hjälpande och vårdande tekniker. Dessa former av makt och hur de kan ta sig uttryck har varit användbara för att fördjupa förståelsen av de processer som äger rum inom en tvångsvårdsinstitution, som både är omhändertagande och kontrollerande. Foucault nämner ytterligare en form av makt, den suveräna, som kan hänföras till statsapparaten och lagstiftningen som i vår studie får symboliseras av LVM som ju sätter en yttre ram för både klientens och kontaktpersonens handlingsutrymme. Ytterligare begrepp och tankegångar som använts i analysen introduceras i de sammanhang de förekommer i den fortsatta texten. 247

6 Tvångsvårdssituationen Tvångsvårdens dubbla funktion av stöd och kontroll är en övergripande och återkommande tematik. Å ena sidan framhålls tvångets repressiva sida i termer av kränkning, omyndigförklarande och maktutövande, å andra sidan betonas att tvånget räddar liv och skyddar och att isoleringen möjliggör reflexion och eftertanke. Den dualism som ofrånkomligen präglar tvångsvården inbjuder till skilda upplevelser och tolkningar, men innebär också att båda innebörderna existerar samtidigt i klienternas och kontaktpersonernas berättelser. Att inta endera positionen innebär ofta att den andra ligger latent och balansen mellan stöd- och kontrolldimensionerna kan skifta över tid och i förhållande till olika samspelssituationer. Klienternas inställning till sin tvångssituation och till vården varierar från kraftfullt avvisande till acceptans, om än oftast med vissa reservationer när det gäller tid och grad av inlåsning. Det är inte sällan ambivalenta känslor som kommer till uttryck; ilska eller uppgivenhet inför det förnedrande och orättvisa i situationen blandas (ibland) med lättnad över att ha blivit stoppad i ett accelererande missbruk och kanske också med ett försiktigt hopp att tvångsomhändertagandet skall ge en inträdesbiljett till behandling, boende, tandvård eller annan hjälp och service man behöver. Men att tvångsomhändertagandet innebär en diskvalificering är klienterna överens om, liksom att det maktutövande som manifesteras i inlåsningen utgör en kränkning. Elsa 9 menar att en kortare tids tvång kan vara nödvändigt, för att lyftas ur hemsituationen, men när man efter ett tag är promillefri och alkoholfri i tankeverksamheten och tillbaka i sitt eget jag borde det omprövas. Vid det uppvaknandet blir tvånget makabert verkligt, säger hon. Mycket kraft går åt för att finna överlevnadsstrategier, försöka upprätthålla hopp och motivation och till att bemästra de destruktiva känslor som väcks i situationen istället för att ta itu med de problem som föranlett omhändertagandet. Jag är så klar över det idag, men det är ingen som förstår, att tvånget är ett sånt kraftfullt hinder. All tid och energi jag får ägna åt att klara av tvångssituationen, jag kan räkna upp hundra saker det hindrar mej från att jobba med det jag vill och behöver jobba med. Tvångsvård är ingen vård. Jag är fullständigt klar över att jag behöver behandling, men jag måste få den i öppna former. (Elsa) Kontaktpersonerna framhåller tvärtom tvångets stödjande och skyddande funktion och menar att inslagen av kontroll och restriktioner som syftar till att hålla miljön drogfri och förhindra rymningar är ett nödvändigt ont för att kunna hjälpa de klienter som det här är frågan om. Jag tycker att det går hand i hand, i alla fall i dom faser dom är här. Om vi inte hade kontrollen så skulle vi inte heller vara stödjande. Det finns en väldigt stark anledning till att dom har kommit hit och inte till ett frivilligt behandlingshem. (Kia) Citatet illustrerar en allmän uppfattning hos personalen, även om det också finns de som samtidigt är kritiska till tvångsvårdens utformning, t.ex. den långa vård- 248 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

7 tiden. Men kontaktpersonerna ger också uttryck för att tvångssituationen för vissa klienter skapar mindre gynnsamma förutsättningar för relationsskapande och motivationsarbete. Elsa är en av dessa och Kia, hennes kontaktperson, ser hur tvångssituationen ständigt är närvarande i deras samtal. Själva tvångssituationen påverkar otroligt mycket. Hon är så otroligt kränkt i det här att inte få göra det på egen hand. / / Och våra samtal har rört sig mycket kring det här med kränkningen, att vi måste ha en viss kontroll på henne. Det finns ett grundläggande problem med att under tvång skapa motivation. Ett syfte med tvånget är att skapa förutsättningar för frivillig vård genom att motivera klienten. Samhället och därmed kontaktpersonen som utförare av samhällets uppdrag vill få klienten att ta emot hjälp för att komma ifrån sitt missbruk, men inte för att samhället kräver det (dvs. att klienten lyder bara för att undvika obehagliga följder av att inte ha följt pålagda regler) utan spontant, av sig själv. En dubbelhet som har karaktären av en paradox, motivationsparadoxen. Klienten borde vilja ha hjälp för att komma ur sitt missbruk och det räcker därmed egentligen inte med att klienten beter sig riktigt (deltar eller säger sig beredd att delta i behandling) utan det måste också göras av det rätta skälet, dvs. för att han eller hon vill det själv. Ändå förväntas klienten välkomna vård under tvång. Det paradoxala i situationen förstärks när klienterna uttrycker att de tvingas till vård trots att de har sökt men inte fått adekvat frivillig vård (jfr Ekendahl 2001). En distinktion som ur klientens perspektiv innebär att man säger ja till vård, men nej till tvångsvård. Även om tvånget är närvarande genom alla led i LVM-processen finns det en tänkt successiv rörelse mot en större frihet och ökat eget manöverutrymme i takt med att klienten accepterar och tillgodogör sig det vården har att erbjuda (SOU 2004:3). Här synliggörs ett annat paradoxalt förhållande, nämligen ansvarsparadoxen: klienten förväntas efter hand ta ansvar för sin egen förändringsprocess, samtidigt som själva tvångsingripandet grundar sig just på en bedömning att sådan förmåga saknas. Oscarsson och Stenius (2007, 267) pekar på det oförenliga i samhällets krav på sina medborgare att vara autonoma och det faktum att tvångsintagna missbrukare ju definieras som icke autonoma. Tvångsvård innebär per definition eliminering av klientens möjlighet till självbestämmande och att beslutanderätten överförs från individen själv till samhället. Tolknings företrädet när det gäller vad som är bäst för individen legitimeras av att klienten anses ha förlorat kontrollen över sitt missbruk och därigenom oförmögen att bestämma över eller ta hand om sig själv. 10 Under institutionsvistelsen konkretiseras omyndigförklarandet. Att behöva fråga om lov och be om hjälp för självklarheter skapar beroende och riskerar att underminera självkänsla och tillit till den egna förmågan och kompetensen. En grundtanke är emellertid att klienten skall få hjälp just med att återta kontrollen och därmed ansvaret över sitt missbruk och för sitt liv. Ett centralt element i såväl missbruksbehandling som motivationsarbete är just att förmedla insikten om att individen själv har ansvar för sina handlingar och därmed en möjlig- 249

8 het att välja (Bergmark & Oscarsson 1988; Miller & Rollnick 2002). Att klienten ses och bemöts som på en gång ansvarig och omyndig sätter sin prägel på samspelet i kontaktmannarelationen. Kontaktpersonen förväntas stödja klientens autonomi genom att stegvis återföra ansvaret till denne. Klientens uppgift är att bevisa sin vilja och förmåga till ansvarstagande genom att inte rymma, inte missbruka, och genom att delta i aktiviteter och samarbeta kring behandlingsplaneringen. Om klienten inte använder sitt ökade manöverutrymme på ett socialt önskvärt sätt, begränsas den erövrade friheten. Den högre grad av kontroll som hela tiden funnits latent tas återigen i anspråk och rörelsen mot självständighet och eget ansvar fördröjs. Ett villkor för ökat självbestämmande är alltså att det används på ett sätt som är förenligt med (de samhälleliga) målen för vården. Samhället har på så vis makt att besluta inte bara när klienten skall anses redo för att återta ansvaret för sitt eget liv utan också hur detta självbestämmande skall utnyttjas. QQ Rummet och tiden Analysen visar platsens och situationens roll för hur stödjande och kontrollerande handlingar iscensätts och hanteras inom LVM-hemmen. Tiden och rummet kategoriserar och strukturerar tillvaron för klienterna allt från intagningen till hemgången. Rummen skiljer och differentierar dem; män skiljs från kvinnor, de på låsbar från dem på öppen avdelning. Rummen skiljer också personal och klienter åt; till vissa rum har båda grupperna tillgång, till andra bara personal. Inne och ute blir metaforer för klienternas olika känslor av instängdhet och brist på självbestämmande (jfr Steinholtz Ekecrantz 1995). Även om miljöns utformning på LVM-hemmen ger uttryck för den skyddsaspekt som finns inbyggd i lagstiftningen att med ett högt säkerhetstänkande rädda den enskilde från att återvända till en destruktiv livsföring så är det dominerande intrycket underordning och kontroll. Det intrycket förstärks och underbyggs av de många gånger snåriga regler och rutiner som utvecklats, och utifrån vilka både stöd och kontroll utövas, t.ex. när det gäller telefonrestriktioner och rörelsefrihet. Även tiden skiljer och differentierar parterna; vissa klienter stannar länge på låsbar avdelning, andra inte, vissa kommer snabbt i kontakt med sin kontaktperson, andra inte. Klienterna har svårt att få tiden att gå. Brist på sysselsättning är bara förnamnet menar Sixten. Kontaktpersonerna däremot, har svårt att hinna med alla arbetsuppgifter de blivit ålagda. Ständigt hänvisas klienterna till att vänta: vänta på kontaktpersonen, vänta på telefontiden, vänta på att olika beslut skall fattas För att använda ett citat från Steinholtz Ekencrantz (1995, 78) deltar de i en väntande kultur. För klienterna innebär det att göra tid, att sitta av tiden, att få den att gå medan det för kontaktpersonerna handlar om att ha tid, att få tiden att räcka till. Tid och rum strukturerar mötena mellan aktörerna. Tiden kan ses som en möjlighet eller ett hinder, rummet och dess utformning kan ses både som stödjande och som en avspegling av den kontroll som finns i situationen som sådan (Billquist 1999). Tvångsvårdssituationen ramar således in och definierar de stödjande och kontrollerande handlingarna och bidrar till att ge dem dess subjektiva mening och innebörd. 250 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

9 Kontaktmannarelationen bär både stöd och kontroll Kontaktmannafunktionen på LVM-hemmen är på så vis inflätad i den vardagliga institutionella praktiken. En grundtanke med att arbetet runt en enskild klient organiseras genom kontaktmannaskap är att erbjuda individuell uppmärksamhet i en annars kollektiv tillvaro. Kontaktpersonen måste etablera en bärkraftig relation, som en förutsättning för arbetet. Den ofrivilliga situationen och de restriktioner i tid och rum som är en konsekvens av denna färgar dock relationen och kräver ständig hantering från bådas sida. Interaktionen i kontaktmannarelationen utgör alltså ett medium för både stöd och kontroll (jfr Johnsson & Svensson 2006). I intervjuerna går det att urskilja olika strategier som kontaktpersonerna resp. klienterna utvecklar för att handskas med den komplexa situationen. QQ Kontaktpersonens strategier Kontaktpersonerna beskriver hur de lägger ner mycket energi på att finna utvägar för att hantera det dubbla, ambivalenta uppdraget (Börjeson 2001) genom att så gott det går förskjuta tyngdpunkten från kontroll till stöd, eller för att tala med Kia, att på något sätt påvisa att hjälparrollen är lite större än kontrollrollen. Med hjälp av olika strategier försöker de skapa förtroendefulla relationer till sina klienter, övertyga dem om det legitima i omhändertagandet och visa att den påtvingade vården faktiskt syftar till att hjälpa dem. att komma över tvånget, skapa en relation som gör att man kan visa att jag är till för dig och jag vill göra något för att du skall kunna få det bättre än vad det var innan du fick LVM. (Karolina) Närma sig och tillmötesgå Att uppträda respektfullt och vänligt, att försöka skapa positiva kontaktytor mitt i eländet, att undvika skitstrider och strafftänkande och att klara av provokationer utan att ge igen, utgör fundamentala tillvägagångssätt för relationsskapande och för att hantera den maktstruktur som finns inbyggd i situationen. Maktutövningen via övertalning genom sakargument eller genom att lirka med klienten ges företräde framför att beordra och tvinga. Kontaktpersonerna försöker visa sitt engagemang i handling genom att svara på klienternas önskemål om hjälp med ofta enkla men subjektivt betydelsefulla praktiska ting som de pga. sitt begränsade manöverutrymme inte kan ordna på egen hand. En väg är aktiviteter på tumanhand utanför institutionen, vilka man menar utgör en mer naturlig arena för samtal, särskilt som den för båda parter blir en paus från den inlåsta tillvaron innanför institutionens väggar. Ett underliggande syfte som antyds är att man genom att ställa upp påvisar för klienten att det finns mycket att vinna på samarbete. inte att man springer sin klients ärenden, inte så, men man måste se till att visa att man är här för att hjälpa till. Påverka klientens tolkning av tvångssituationen En typ av strategisk kommunikation som kontaktpersonerna använder är att gå in för att försöka omtolka och därmed också inför klienten legitimera situationen, dvs. ersätta den negativa innebörd klienterna oftast tilldelar tvånget med en annan möjlig men positiv innebörd (Watzlawick et al. 1967). De faktiska förhållandena (att klienten är inlåst, inte får permission eller 251

10 tillgång till mobiltelefon, att behandlingsplaneringen går långsamt eller den låga aktivitetsnivån på avdelningen) förblir oförändrade, men man försöker påverka den betydelse som klienterna tillskriver situationen, att se den inte som straff utan som skydd, omtanke och trygghet. Exempel på sådana omformuleringsstrategier är att beskriva missbruket som en tvingande situation och tvångsvården därmed som ett led i en befrielse, att isoleringen från den vanliga omgivningen ger en möjlighet att landa och tänka på sig själv och att det låga tempot erbjuder tillfälle till reflexion och eftertanke. Det handlar alltså om att utnyttja det mångtydiga och systematiskt lägga tonvikt vid en annan giltig innebörd än den klienten har med sig in i situationen. Och att inom relationens ram försöka förändra innebörden av tvånget, vilket naturligtvis förutsätter att den alternativa tolkningen är eller blir godtagbar för klienten. En näraliggande taktik är att lyfta fram de valmöjligheter och det handlingsutrymme som man menar trots allt finns för klienten inom ramen för den ofria situationen, både i förhållande till ett framtida drogfritt liv och i vardagen på institutionen. När det blir prat om tvånget och att dom inte får bestämma själva då måste man prata om att det faktiskt finns utrymme för att välja sin situation själv, fast de yttre ramarna är satta. Att påvisa det för dom som inte vill se det. (Kattis) Det säger sig självt att klientens valfrihet är starkt beskuren genom att det är kontaktpersonen som har tolkningsföreträde när det gäller vilka val som anses konstruktiva och socialt önskvärda och därmed tillåtna. Eller som Kattis uttrycker det: Vi dukar ett litet bord så dom kan välja. Distansera sig och sätta gränser Trots det relationsskapande uppdraget väljer kontaktpersonen i vissa fall att distansera sig till klienten genom att undvika en mer personligt färgad kontakt och betona den asymmetriska komponenten i relationen. Man ransonerar sin tid och sin omsorg och regler och rutiner tillämpas mer byråkratiskt. Kontaktpersonen använder sitt maktmässiga övertag genom att avstå från att göra det där lilla extra för sin klient, och man avvisar eller ignorerar initiativ och krav från klientens sida som faller utanför de formella skyldigheter som följer med funktionen. Inte sällan motiveras den mer passiva eller gränssättande hållningen med att klienten behöver träna sin förmåga till planering och lära sig att vänta eller att det finns risker med att klienten trivs för bra på institutionen; jag gör det så bra för honom som möjligt, men inte för bra så han blir bekväm, utan han skall faktiskt vidare. Bakom en mer opersonlig hållning anas ibland också rädsla för att personalen blir för involverad i klientens angelägenheter. En relation får aldrig bli så tight så den blir för mycket. Ser man att en assistent och en klient blir för tight, då måste man säga till. Då är det fara å färde! Distanseringen innebär en formalisering av rollerna som kontaktperson och klient och att relationen främst används för förmedling av instrumentella aspekter av stöd. Sådana handlingssätt används speciellt i förhållande till klienter som uppfattas som särskilt besvärliga och 252 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

SiS ETISKA RIKTLINJER

SiS ETISKA RIKTLINJER SiS ETISKA RIKTLINJER förstå och ger dig stöd. Jag är vänlig, hänsynsfull och engagerad. TYDLIGHET Jag ger den information som behövs för att vi ska kunna samarbeta. Jag uttrycker mig vårdat och begripligt

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Flickors sätt att orientera sig i vardagen

Flickors sätt att orientera sig i vardagen Flickors sätt att orientera sig i vardagen av Emily Broström Flickor och pojkar konstruerar sina identiteter både med och mot varandra. Man försöker förstå sig själv i förhållande till andra, men under

Läs mer

Fråge- och målformuleringar i BBIC-utredningar

Fråge- och målformuleringar i BBIC-utredningar Fråge- och målformuleringar i BBIC-utredningar Utredningsfrågorna och målformuleringarna är tagna ur sitt sammanhang: utredningarna. De ger ändå en vink om hur svårt det är att ställa adekvata frågor och

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap. Socialtjänstens mål 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys http://hdl.handle.net/2320/4374 Bakgrund Vilka förväntningar

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg 2012-10-01 2 Mål för fritidshemmen i Skinnskattebergs kommun Utarbetad maj 2006, reviderad hösten 2012 Inledning Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Motiverande Samtal MI

Motiverande Samtal MI Motiverande Samtal MI grundutbildning neuropsykiatrin UDDEVALLA 27 28 november 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT) YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

Legitimering av tvångsvård enligt klienter och deras socialsekr.

Legitimering av tvångsvård enligt klienter och deras socialsekr. Legitimering av tvångsvård enligt klienter och deras socialsekr. Weddig Runquist Föreläsning den 3 december 2015 Institutionen för socialt arbete, GU Resultat och diskussioner utifrån min avhandling: Legitimering

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Foucaults blick på. makt och aktörskap Magnus Hörnqvist

Foucaults blick på. makt och aktörskap Magnus Hörnqvist Foucaults blick på makt och aktörskap Magnus Hörnqvist FOUCAULTPERSPEKTIVET Foucault själv: 1960-tal: diskurs 1970-tal: makt 1980-tal: subjekt Receptionen: 1980-tal: oerhört kontroversiell 1990-tal: central

Läs mer

Paradigmskifte? ANNA FORSBERG

Paradigmskifte? ANNA FORSBERG Paradigmskifte? ANNA FORSBERG Hur utmanar vi det biomedicinska paradigmet? Läkaren har fokus på sjukdomen och refererar till ett biomedicinskt paradigm i mötet med patienten. Hela traditionen av naturvetenskaplig

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Gott bemötande i svåra situationer. Gill Croona

Gott bemötande i svåra situationer. Gill Croona Gott bemötande i svåra situationer Gill Croona Etik & Utmaning Om lärande av bemötande i professionsutbildning Växjö University Press, 2003 Artikel i tidskriften VÅRDFOCUS, nr 9, 2011 Bemötandeproblematiken

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Sammanfattning Tema A 3:3

Sammanfattning Tema A 3:3 Sammanfattning Tema A 3:3 Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är det tema som vi skall arbeta med i de olika nätverken. Vi är nu framme vid den tredje och sista omgången i Tema

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Min forskning handlar om:

Min forskning handlar om: Min forskning handlar om: Hur ssk-studenter lär sig vårda under VFU Hur patienter upplever att vårdas av studenter Hur ssk upplever att handleda studenter PSYK-UVA 2 st. avdelningar Patienter med förstämningssyndrom

Läs mer

Vad är profession? Yrkesidentitet och profession. Professionella yrken

Vad är profession? Yrkesidentitet och profession. Professionella yrken Vad är profession? ANNA FORSBERG- PROFESSOR Yrkesidentitet och profession En profession är en yrkesgrupp som utför vissa specifika arbetsuppgifter och har en viss kontroll över dessa arbetsuppgifter (Wikstrand,

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter Konflikthantering Enligt RAT (Relationship Awareness Theory) styrs vi av vissa inre behov som vi försöker tillfredställa Man tillfredställer sitt behov på olika sätt genom att ändra sitt beteende, vilket

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Framgångsrik Rehabilitering

Framgångsrik Rehabilitering Framgångsrik Rehabilitering vad säger brukaren och de professionella? Helene Hillborg, med dr i Handikappvetenskap Varför fokusera på lönearbete? Ofta ett tydligt önskemål högt värderad roll Att vara produktiv

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack

FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack FÄRDIGHET 6: Att presentera sig FÄRDIGHET 7: Att presentera

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar

Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar 2015-10-26 1 (12) Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar Innehåll Innehållet i detta dokument... 2 Allmänt om intervjuerna... 3 Vad är en intervju?... 3 Syfte med intervjuer i

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Gunilla Cruce Socionom, Dr Med Vet POM-teamet & Vårdalinstitutet Samsjuklighet förekomst någon gång under livet ECA-studien

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Arbetshäfte för. Etikarbete. i Kriminalvården

Arbetshäfte för. Etikarbete. i Kriminalvården Arbetshäfte för Etikarbete i Kriminalvården 2 Grunden för vårt handlande Under senare år har arbetet med Kriminalvårdens värdegrund intensifierats. Det är ett viktigt arbete. Det ger en ökad tydlighet,

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Organisation Individ och grupp

Organisation Individ och grupp Organisation Individ och grupp Gruppdynamik och kommunikation IEI / Företagsekonomi Linköpings universitet Birgitta Sköld HT- 2011 Dagens föreläsning Syfte: Att ge förståelse för gruppdynamik och kommunikation

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling När vi i Rörelse & Utveckling startade 1996 var det med en stark drivkraft att vilja medverka till utveckling bland organisationer, grupper och verksamheter.

Läs mer

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser.

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Denna deklaration ligger i linje med den europeiska visionen

Läs mer

Konflikthantering Johan Ydrén. www.hanterakonflikter.se

Konflikthantering Johan Ydrén. www.hanterakonflikter.se Konflikthantering Johan Ydrén www.hanterakonflikter.se En konflikt är en interaktion mellan minst två parter där minst en part har önskemål som känns för betydelsefulla för att släppas, och upplever sina

Läs mer

Introduktion till etik i omvårdnaden GERD AHLSTRÖM, PROFESSOR I OMVÅRDNAD, CHEF FÖR VÅRDALINSTITUTET

Introduktion till etik i omvårdnaden GERD AHLSTRÖM, PROFESSOR I OMVÅRDNAD, CHEF FÖR VÅRDALINSTITUTET Introduktion till etik i omvårdnaden GERD AHLSTRÖM, PROFESSOR I OMVÅRDNAD, CHEF FÖR VÅRDALINSTITUTET Innebörden av Etik och Moral idag (Statens Medicinsk-Etiska råd http://www.smer.se/etik/etik-och-moral/

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Etik och bemötande. Konventionen. Løgstrup: Det etiska kravet

Etik och bemötande. Konventionen. Løgstrup: Det etiska kravet Etik och bemötande Ansvar - rättigheter - värdighet Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Løgstrup: Det etiska kravet Den enskilde har aldrig med en annan människa att göra utan att han håller något av den andras

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

Hantera besvärliga typer

Hantera besvärliga typer Hantera besvärliga typer 2224 Verkligheten och min uppfattning om verkligheten är inte detsamma. Jag har ansvar för mina tankar. Jag ensam har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag ser och hör. Det

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING

SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING SYSTEMATISK KVALITETSSÄKRING Frihetsförmedlingens föreskrifter för systematisk kvalitetssäkring av frihetsverksamhet, samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1 FRF 2015:1 Föreskrifter för

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare.

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare. Susan Wheelan, lärare, nutida forskare och professor i psykologi. Beskriver gruppdynamik kopplad till produktivitet - hur arbetsgrupper blir högpresterande team. Gruppdynamiken är förutsägbar, oavsett

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik Evidensbaserad praktik Möjligheter och problem Torbjörn Forkby FoU i Väst/GR Innehåll Kunskapsbaserat arbete som ett sätt att ifrågasätta Behov av och intresse för evidensbaserad praktik Vad menas med

Läs mer

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå RB1000, v 4.0, 2014-02-27 Catherine Johnsson Datum 2017-01-09 Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Inledning Rädda Barnen är positiv till intentionerna med

Läs mer

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Catherine Johnsson Datum 2017-01-09 Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Inledning Rädda Barnen är positiv till intentionerna med lagrådsremissen att underlätta

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt?

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid varandra med respekt? Emotionell coaching: innebär

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

UTVÄRDERING AV STEGEN

UTVÄRDERING AV STEGEN UTVÄRDERING AV STEGEN Delrapport 2, januari 2010 Rebecka Forssell FINSAM I MALMÖ Delrapport 2 Stegen Malmö högskola genomför på uppdrag av Finsam Malmö en utvärdering av Stegen. Utvärderingen är en processutvärdering

Läs mer

Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar

Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar Perspektiv Barnomsorg, Daghem, Dagis, Förskola (Förskolan nr 1. 2006) Finns

Läs mer

ELEVERS DELAKTIGHET PÅ FRITIDSHEM. Helene Elvstrand, lektor Inriktning fritidshem

ELEVERS DELAKTIGHET PÅ FRITIDSHEM. Helene Elvstrand, lektor Inriktning fritidshem ELEVERS DELAKTIGHET PÅ FRITIDSHEM Helene Elvstrand, lektor Inriktning fritidshem Delaktighet som en del av uppdraget Delaktighet framlyfts ofta som något som med automatik skulle finnas mycket av i fritidshem

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer