Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad"

Transkript

1 Bilaga 2 Konsekvenser Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

2 INNEHÅLL Inledning...4 Miljökonsekvensbeskrivning...5 A. Sammanfattning...5 B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen...5 C. Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen...5 D. Nollalternativ...5 E. Miljöförhållanden nuläge...5 F. Miljökonsekvenser...13 G. Beaktande av miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn...23 H. Slutsatser...24 I. Uppföljning...24 J. Referenser...25 Ekonomiska konsekvenser...27 Inledning...27 Sammanfattning...27 Kalkylförutsättningar...28 Bostadsområden...30 Centrum...31 Verksamhetsområden...31 Övergripande åtgärder...32 Sammanfattande ekonomisk bedömning...34 Finansiering av investeringar...35 Övriga nyttor och uppoffringar...36 Social konsekvensbeskrivning...37 Inledning...37 Mål och utgångspunkter...38 Definition av ett gott socialt liv...38 Olika befolkningsgrupper - olika behov...39 Det sociala livet i Ekängen-Roxtuna...41 Karaktärsskapande...42 Nollalternativ...43 Konsekvensbeskrivning...43 Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättas av Ida Tölander och Jan-Ove Ragnarsson på WSP Environmental. Den ekonomiska konsekvensbeskrivningen har upprättats av Ola Brånäs och Dennis Lundqvist på NAI Svefa. Sociala konsekvensbeskrivningen har upprättats av Ann-Sofie Jeppson och Pia Sartorius på WSP Samhällsbyggnad. Tryck: Elanders Sverige AB

3 INLEDNING Det finns flera skäl till att gå igenom och beskriva konsekvenserna av att en översiktsplan antas och så småningom, i olika steg, realiseras. En beskrivning av konsekvenserna innebär en möjlighet att kontrollera graden av måluppfyllelse. Ger planen konsekvenser som överrensstämmer med målen för hela planarbetet? Ligger planförslaget inom ramen för vad miljön tål? Skapas, eller finns, de ekonomiska medlen för ett genomförande av planen? Ger ett genomförande av planen förutsättningar för att nå kommunens sociala mål för planeringen i stort? Och lokalt inom planområdet? På olika sätt anges det i Plan- och bygglagen att konsekvenserna av en översiktsplan ska gå att utläsa på ett tydligt sätt. Konsekvenserna kan redovisas på lite olika sätt. Miljökonsekvenserna är de konsekvenser vars redovisning hårdats styrs i gällande lagstiftning. Arbetet med att redovisa sociala och ekonomiska konsekvenserna har efter hand givits en allt större vikt och strukturerats på ett tydligare sätt. Syftet med detta är att skapa en tydlig redovisning och hantering av konsekvenserna. Vid en första anblick kan det kanske verka märkligt att inleda arbetet med en ny plan med att fokusera på dess möjliga konsekvenser. Men det är både logiskt och smart. Den tidiga avgränsningen av miljökonsekvenserna, som görs i samråd med länsstyrelsen, fastställer vilka de viktigaste miljöfrågorna i planarbetet är. Det ger förutsättningar för att i ett mycket tidigt stadium styra planen i en hållbar riktning. Att tidigt titta på möjliga ekonomiska konsekvenser skapar förutsättningar för ett ekonomiskt sunt planförslag. Och, att tidigt i planprocessen identifiera eventuella fallgropar i de strukturer och principer som eftersträvas för exempelvis ny bostadsbebyggelse skapar förutsättningar för att i planen redovisa förslag som bidrar till att kommunens sociala mål uppnås. Kommunen har i arbetet med planens konsekvenser samarbetat med tre olika konsulter, var och en specialiserade inom respektive kompetensområde. Framtagandet av konsekvenserna är resultatet av en växelverkan mellan kommunen, som beställare, och konsulterna, som utförare, som skett parallellt med arbetet med planen. 3

4 4

5 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING A. Sammanfattning Den fördjupade översiktsplanens bakgrund och syfte Linköping expanderar snabbt och det finns en stor efterfrågan på boende i natursköna lägen. I den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping pekas Ekängen-Roxtuna ut som en prioriterad utvecklingsort tack vare närheten till Roxen och dess strandnära skogsområden. Bebyggelsetrycket är starkt och kommunens intention är att belysa möjligheten att bygga samman orterna Ekängen och Roxtuna samt se över behovet av nya vägar. Ekängen-Roxtuna är också ett område där Tekniska Verken samsas med andra verksamheter. Den fördjupade översiktsplanen har fyra huvudsyften: Att redovisa en översiktlig struktur för mark och vattenanvändningen Att redovisa nya attraktiva boendemöjligheter i Ekängen-Roxtuna i anslutning till vatten och natur Att redovisa en omfattning och struktur för ett nytt verksamhetsområde i anslutning till Distorp-Gärstad Att redovisa en översiktlig trafikstruktur baserad på en utbyggnad av trafikplats Staby Slutsatser av miljökonsekvensbeskrivningen Planen bedöms också utgöra god hushållning med mark och vatten samt bidra till det regionala/kommunala målet En god bebyggd miljö. Planen bedöms också stärka riksintresset för friluftsliv. Planen innebär negativa miljökonsekvenser för naturmiljö, luftkvalitet samt i viss utsträckning för områdets sårbarhet genom att konsekvenserna vid en översvämning blir större när exploateringsgraden i området ökar. B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats av WSP Environmental i samarbete med Lena Lindgren och Jonathan Turner, översiktsplanerare på Teknik- och samhällsbyggnadskontoret, Linköpings kommun. Linköpings kommuns uppföljnings- och tillsynsarbete har sammanställts av AnnaKarin Unger, miljöledare på Teknik- och samhällsbyggnadskontoret. C. Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen En avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen upprättades i tidigt skede och samråd hölls med länsstyrelsen Avgränsningen resulterade i att miljökonsekvensbeskrivningen i första hand ska fokusera på nedanstående planeringsfrågor: Avvägning mellan olika motstående riksintressen vid och i anslutning till Roxen Utbyggnad av nya vägar och trafikplats Staby Nya verksamhetsområden vid Distorp och Gärstad Hantering av dagvatten Inom ramen för översiktsplanearbetet har tidshorisonten år 2040 använts vid bland annat beräkningar av befolkningstillväxten. Detta år får även gälla som bortre gräns för miljökonsekvensbeskrivningens bedömningar. D. Nollalternativ Nollalternativet utgörs av att planens syften, småhusbebyggelse, logistik- och verksamhetsområde och rörligt friluftsliv får tillgodoses någon annanstans i kommunen. Nuvarande markanvändning inom planområdet, främst jordbruk, fortsätter i liknande omfattning. Ett litet bostadstillskott kan tillkomma inom ramen för gällande detaljplaner. Saint-Gobains (Leca) samt Tekniska Verkens verksamheter fortgår. Oavsett detta översiktsplaneförslag kommer avfallshanteringen vid Tekniska Verken att behöva utökas i takt med att Linköping växer. E. Miljöförhållanden nuläge Riksintressen Ett av de områden som utpekas i den avgränsning som kommunen har gjort för denna miljökonsekvensbeskrivning är avvägning mellan olika motstående riksintressen vid och i anslutning till Roxen. En av de inriktningar som fastslås i planen är att stor vikt bör läggas vid en ökad tillgänglighet till Roxen i enlighet med riksintresset för rörligt friluftsliv. 5

6 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Roxen utgör riksintresse för yrkesfisket. Enligt miljöbalkens 3 kap 5 ska områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Västra Roxen fram till Tvärskogs uddes nordspets utgör riksintresse för naturvården enligt MB 3 kap 6. Den nedre delen av Stångån är mycket värdefull för fågellivet och även som lekområde för flera fågelarter. Området ingår i Natura 2000-nätverket och utgör även RAMSAR-område (internationellt samarbete för bevarandet av värdefulla våtmarksområden). Roxen utgör, som en del av Göta Kanal, riksintresse för friluftlivet enligt MB 3 kap 6 och ska därmed skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natureller kulturmiljön. Enligt Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping (2010) ska strandnära områden utanför tätorterna bevaras och undantas från bebyggelse eller anläggningar som inte tillgodoser friluftslivets intressen. Kommunen bedömer att strandskyddsbestämmelserna utgör tillräckligt skydd för friluftsintresset. Väg E4 utgör riksintresse för kommunikationsanläggningar enligt MB 3 kap 8. Vägar av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningarna. Kommunens rekommendationer i översiktsplanen för Linköping (2010) för väg E4 innebär att inga åtgärder längs med vägen ska tillåtas om åtgärderna innebär att det blir svårare att genomföra de nya trafikplatser som redovisas i översiktsplanen (exempelvis trafikplats Staby) samt tillkomsten av ytterligare körfält. Landskapsbild Tvärskogs udde Tvärskogs udde utgörs av en triangelformad landkil som erbjuder breda utblickar mot Roxen. Udden är överväxt med glesvuxen skog som präglas av det vindexponerade läget. På de sydvästliga uddspetsarna finns ett område med värdefulla gamla ekar. Området har tidigare varit fridlyst men saknar idag formellt skydd. De mer solexponerade delarna av Tvärskogs udde betas och floran är typisk för en mager, sluten ängsmiljö. En bit in från stranden i områdets nordöstra delar finns en tät strandnära lövskog. 6 Ekängen-Roxtuna Området Ekängen-Roxtuna består av villabebyggelse, fritidshus, åkermark samt mestadels trivial successionsskog. Bebyggelsen har tillkommit under olika tidsperioder och ger ett något osammanhängande intryck. Allmänhetens tillgång till Roxen är liten då den västra strandremsan i stor utsträckning är exploaterad. Centrumbebyggelsen med skolan och kyrkan (på gång) utgör målpunkter. Det mindre samhället Roxtuna har mer skoglig karaktär och är beläget i Roxens närhet, i direkt anslutning till Tvärskogs udde. Ekängen och Roxtuna avdelas i dagsläget åt genom ett större parti trivialskog. Orterna är både fysiskt och visuellt avskilda. Naturliga mötespunkter mellan och inom orterna saknas. Distorp-Gärstad Landskapet i områdets västra del är öppet med vida siktlinjer och inslag av mindre skogsbevuxna höjder. Bebyggelsen består främst av äldre gårdsbildningar med trädbestånd. Öster om Gärstadområdet består landskapet av ett äldre småbrutet kulturlandskap med åkrar mellan betesmarker samt gårdsmiljöer omgärdade av lövträd och längst i öster tar det öppna slättlandskapet vid. Gärstadverkets pannbyggnad ses på långt håll och fungerar som ett kraftfullt och starkt landmärke från väg E4. En salixodling har anlagts i ett bälte norr om väg E4 mellan Stångån och Ekängsvägen med syfte att skydda mot insyn där både lertäkt och materialhantering pågår. Från Ekängsvägen tar ett svagt böljande jordbrukslandskap vid med utblickar mot Roxen. Mark- och vattenförhållanden Geologi Jordarten utgörs huvudsakligen av omväxlande lera och morän med mindre omfattande inslag av berg, mossjord, svämsediment och sand. Grundvatten nivåerna i området har en kraftig årsvariation mellan 1-3 meter under mark. Markanvändning Planområdet består av både skogsområden och öppen mark med ett antal större lantbruksfastigheter. Södra delen av området närmast väg E4 används för storskalig avfallshantering (Tekniska Verken) samt som lertäkt

7 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (Saint-Gobain/Leca). Den västra strandremsan längs med Roxen är relativt hårt exploaterad med bostadsfastigheter ända ner till vattnet. F Tekniska Verken, Kallerstad 1:7 Verksamheten består av sortering och kompostering. Området är eventuellt förorenat av kolbottenaska. Yt- och grundvatten I Ekängen finns en grundvattenförekomst som enligt vattenmyndighetens klassning har god status med avseende på förekomst och kvalitet. Grundvattenförekomsten är belägen under Ekängens norra delar samt under Tvärskogs udde. F Deponi Gärstad Området misstänks vara förorenat av tidigare verksamhet (behandling av kvicksilverhaltiga belysningskällor som pågick mellan 1998 och cirka år 2000) samt den pågående verksamheten med bland annat slagg och aska från förbränning av hushållsavfall, kol och bränsle. Lakvattenrening sker lokalt och därefter leds vattnet till recipient. Inga större ytvattenförekomster finns inom planområdet. Roxen är recipient för dagvatten från området. Allmänna dagvattenledningar saknas inom stora delar av planområdet. Dagvattensystemen ägs och drivs via gemensamhetsanläggningar, dikningsföretag eller av enskilda. Ekängen och Roxtuna avvattnas i huvudsak via Näsby dikningsföretag (dike och dagvattenkulvert) samt via en dagvattenledning vid Grönhögsvägen. Gärstad och Distorp avvattnas via Mörtlösadiket samt invallningsföretag med pumpning till Roxen. Dagvattenförhållandena är komplexa inom stora delar av planområdet. Exploatering inom vissa områden är inte lämplig eller kräver särskilda åtgärder för att uppnå en tillfredsställande dagvattenhantering. Dagvattenutredningar har genomförts i flera etapper och har utgjort ett viktigt underlag för planens utformning, se referenser avsnitt J och Litteraturförteckning i planbeskrivningen. Förorenade områden Inom planområdet finns ett tiotal objekt listade i Länsstyrelsens databas över förorenade områden. En del av objekten är under utredning medan andra enbart är branschklassade. F Gärstadverket Inom Gärstadverket sker förbränning av övervägande hushållsavfall. Nuvarande system innebär rökgaskondensering där processvatten pumpas till rökgaskondenseringens vattenrening och vidare till recipient. Under 2005 uppmättes förhöjda halter av tungmetaller vid en mätpunkt i Mörtlösadiket. Det resulterade i att området muddrades och sanerades. Stadsvatten används som kylmedium och detta vatten återanvänds till pumptätningar och doseringar i olika spolkretsar i rökgasreningen. F AB Svensk Leca (nuvarande Saint-Gobain) Verksamheten, som består av lättklinkertillverkning, är pågående och ger upp-hov till avfallsprodukter i form av glödskalsslam och benmjöl. Tidigare ska här ha funnits en träindustri. En MIFO 1-utredning är genomförd. Mörtlösadiket utgör närrecipient. F Bernt-Åke Karlsson/Tord Björk Skrot Pågående verksamhet består av bilskrot och skrothandel. Tänkbara föroreningar är batterisyra och spillolja. Objektet är branschklassat. F Hårds Bildemontering AB Pågående verksamhet med anor från 60-talet i form av bilskrot och skrothandel. Objektet är branschklassat. F L. Lundqvists Mekaniska Verkstad AB Verksamheten bestod av tillverkning av diverse metallprodukter och har anor tillbaka till 50-talet. Tillräckliga uppgifter om kemikalieanvändning och andra uppgifter för att göra en platsspecifik riskklassning har inte framkommit ur inventeringsunderlaget. Uppgifter om verksamhetens tid (start, slut) saknas, använda/hanterade kemikalier och lösningsmedel är okänt. Den största osäkerheten finns kring den äldre verksamhetsperioden. Mörtlösadiket är närrecipient. Objektet är branschklassat. Idag finns en hästgård på fastigheten. F Sjötorps handelsträdgård, Ekängen Verksamheten består av en handelsträdgård under avvecklande. Ingen information om föroreningssituationen finns i dagsläget. Objektet är branschklassat. 7

8 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING F Maskin & Metallskrot Linköping Verksamheten består av bilskrot och skrothandel. Objektet är branschklassat. F Askdeponi Rystads-Tuna Objektet består av en askdeponi vid den tidigare kriminalvårdsanstalten i Roxtuna. Miljöteknisk markundersökning har skett våren 2008 (Johan Helldén AB på uppdrag av Specialfastigheter Sverige AB). Miljökontoret har tagit beslut om att området ska efterbehandlas på grund av föroreningar av metaller, alifatiska kolväten och dioxiner. Målet är att området ska saneras ner till känslig markanvändning (KM). F Oljeläckage/Stensätter Vid Stensätter har en mobil panncentral läckt cirka 200 liter eldningsolja under år Området har sanerats under år F Kallerstad 1:5 Pågående verksamhet med bland annat lertäkt. Tidigare skall skrot (kablar m.m.) dumpats på platsen men detta har åtgärdats. Naturmiljö Inom planområdet finns 15 områden som är listade i kommunens naturvårdsprogram såsom varande särskilt värdefulla för naturvården. Västra Roxen är dessutom utpekad som riksintresse för naturvården, Natura 2000område samt Ramsarområde. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. De finns i alla medlemsländer och ska hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns nära Natura 2000-områden. Ramsarområden är områden som utpekats som internationellt värdefulla våtmarker enligt den så kallade våtmarkskonventionen. I många fall är det förekomsten av skyddsvärda fågelarter som leder till att en våtmark utpekas som Ramsarområde. Naturvårdsobjekt Kring Ekängen finns ett antal värdefulla naturområden som är utpekade i natur-vårdsprogrammet för Linköpings kommun. I naturvårdsprogrammet delas objekten in i fyra klasser utifrån dess biologiska värden nationellt intresse/riksintresse (klass 1), regionalt intresse/ länsintresse (klass 2), kommunalt intresse (klass 3) och 8 lokalt intresse (klass 4). Skillnaden mellan områden av nationellt intresse enligt kommunens naturvårdsprogram och områden av riksintresse är att riksintressen för naturvården fastställs av Naturvårdsverket. När ett område pekas ut som riksintresse får det ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Skyddet regleras i miljöbalken. Inom planområdet finns totalt 15 objekt som ingår i naturvårdsprogrammet, varav ett bedöms vara av riksintresse. Naturvärden av riksintresse Roxen, 1 Västra Roxen har tillsammans med angränsande våtmarksområden och åmynningar ett utomordentligt stort värde för häckande och rastande fåglar liksom övrig våtmarksfauna och flora. Här finns även en värdefull fiskfauna med viktiga lekområden i grunda vikar och mynningsområden. Området är utpekat som ramsarområde, vilket innebär att det hör till de internationellt mest värdefulla våtmarkerna. Naturvärden av regionalt intresse Ekhagar SV Tvärskogsudde, 2 Norr om bebyggelsen vid Ekängen finns betade ekmiljöer på uddarna ut mot Roxen. Åtminstone ett 40-tal ekar är omkring en meter i diameter och åldern uppgår troligen i en del fall till år. Ansamlingen av jätteekar har bara ett fåtal motsvarigheter utanför eklandskapet. Området har ett mycket högt naturvärde Öppen hage vid Roxtuna, 2 Väster om Tuna gård ligger en öppen hage i närheten till Roxens strand. Dess naturvärden är främst knutna till en artrik grässvål med flera olika vegetationstyper. Ogödslade och välhävdade hagmarker av denna storlek är ovanliga i denna del av kommunen och hagen har också kulturhistoriska värden. Objektet har ett mycket högt bevarandevärde Damm vid Fågelsången, 2 Vid Fågelsången 600 meter väster om Distorp finns en tämligen stor damm i en stor inhägnad. Staketet går 1020 meter från dammen och det står en frodig och tuvig, obetad starrvegetation runt hela vattnet. I nordost ligger en trädgård alldeles vid dammen. Omgivningarna utgörs av hästbetesmarker som i söder är öppna men i andra vä-

9 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING dersträck finns mer eller mindre mycket träd och buskar. En damm av länsintresse tack vare den mycket goda förekomsten av spetsnate, förekomsten av större vattensalamander och en allmänt stor artrikedom bland växter och djur. gamla och grova ekar med en värdefull lavflora och förutsättningar att hysa sällsynta insekter. Tillsammans med den stora ekhagen norr om Ekängen och övriga ekar i området bör det vara ett av de 10 finaste ekområdena i Linköpings slättbygd. Naturvärden av kommunalt intresse Distorps allé, 3 Vid infarten till Distorp finns en fin allé med välutvecklad lavflora med fynd av alléorangelav (VU) som endast är funnen cirka 5 platser runt Linköping. Närmare gården finns några grova ekar i en hästhage, de har värdefull lavflora Tvärskogsudde, 3. Vid Tvärskogsudde och österut finns fina ekmiljöer och strandskogar med mycket ädellövträd. Tillsammans med uddens stora bestånd av yngre ek och bok har området stora naturvärden och värden för friluftsliv. Längst ut på udden och österut från spetsen finns en hel del riktigt gamla ekar och en allmänt lövrik strandskog. Längst ute på udden finns en del gamla ekar i anslutning till skogsbryn och klippta gräsytor vid en föreningsstuga. Mitt för uddens spets står en jätteek med 495 cm omkrets, den är välväxt och har inga synliga håligheter. Eken bör vara åtminstone 300 år gammal, lavfloran på de nedre delarna är dock inte extremt rik men brun nållav (RR) indikerar ett intressant lavsamhälle Strandbetesmark vid Näsby, 3 Nordväst om Näsby gård ligger en strandäng som delvis är bevuxen av klibbal med inslag av bland annat ask. Stränderna är varierade med ett brett högstarrbälte mot norr och klippstränder och steniga strandpartier mot söder. Betade flacka stränder är värdefulla för en lång rad vattenberoende organismer och för fågellivet. Visst inslag av hävdgynnad flora, död ved och grova träd ger också naturvärde. Naturvärdet dras ner av att marken är gödselpåverkad i stora partier både på land och mot vattnet Ekhage NO Näsby, 3 I skogsbrynet nordost om Näsby gård finns en ekhage med den ovanliga kombinationen av grova ekar med rödlistade arter och en fin markflora med slåtterängsarter. På träden hittades de ovanliga lavarna brun nållav (RR) och hjälmbrosklav (NT) Lövskog SV Hagalund, 3 I skogsstråket mellan Ekängen och Rystad ligger en gammal lövskog av björk, asp och alm med stort inslag och rikedom på andra lövträd som lönn, ek, sälg och ask. Här finns flera ganska grova almar med rik lavflora av bland annat lönnlav. Det är gott om grova aspar och en hel del död ved av både lövträd och enstaka granlågor. Miljön är lämplig för rödlistade mossor, svampar och har är ett rikt fågelliv Ekar i södra Ekängen, 3 Några områden i Ekängen med sammanlagt ett 25-tal Naturvärden av lokalt intresse Damm NV Karstorp, 4 I ruderatmarken ett par hundra meter nordväst om Karstorp ligger en liten, rundad branddamm omgiven av obetad hagmark. Den särpräglade växtligheten med bland annat ett stort bestånd av kärrstjärnblomma bidrar till dammens naturvärde. Fågelliv Delar av det strandnära planområdet rymmer ett rikt fågelliv. En fågelinventering har genomförts vid Hästudden och badplatsen i Ekängen inklusive holmen Måshallarna (Calluna ). Totalt påträffades 58 arter, varav 42 arter visade tecken på att de häckade i det inventerade området. 8 arter är rödlistade eller upptagna i EUs fågeldirektiv, bland annat fisktärna och brun kärrhök. Vattenmiljöer Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd enligt 7 kapitlet 13 i miljöbalken. Strandskyddet är en lag som syftar till att värna det rörliga friluftslivet samt livsmiljöer för växt- och djurliv. Därför är det inte tillåtet att göra något som försämrar livsvillkoren för växter och 9

10 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Området sett från sjön med utbredda grundområden till vänster i bild och vassområden till höger (in mot land). Foto: Peter Gustafsson. djur eller begränsar allmänhetens tillträde till området. Kring Roxen är strandskyddet 150 meter och längs Stångån sträcker sig strandskyddet 150 meter på ömse sidor om ån. Inom planområdet finns ett större dike (Mörtlösadiket) samt småvatten i form av dammar. Några av dessa dammar är utpekade i naturvårdsprogrammet som särskilt värdefulla på grund av sina ekologiska förutsättningar. Småvatten omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 1 miljöbalken. För att vidta åtgärder som påverkar sådana element krävs tillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan medge dispens från skyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. Roxen är en mycket stor och grund eutrof sjö med ett djup som i regel är mindre än sex meter. Sjön som fungerar som knutpunkt för Svartån, Motala ström och Stångån har en mycket rik fisk- och fågelfauna samt ett tämligen rikt växtliv. Flera rödlistade fågel- och fiskarter återfinns i området. Roxen är viktig för friluftslivet och att det finns kvar oexploaterade naturliga stränder och områden bidrar till värdet för friluftslivet. Västra delen av Roxen utgör ett värdefullt område med grundbottnar och välhävdade sötvattenstrandängar samt omfattande vassområden. Sjön präglas även av att Motala ström, Svartån och Stångån mynnar här vilket har gett deltaformationer och vinteröppet vatten till gagn för fåglarna. Roxen utgör riksintresse för både friluftsliv och naturmiljö och har dessutom status som Natura och Ram10 sarområde. Sammantaget utgör detta ett mycket högt skyddsvärde. Inom ramen för arbetet med översiktsplanen har en naturinventering och naturvärdesbedömning genomförts i Roxens litoralzon strax öster om Näsbys småstugekoloni i Linköpings kommun, längs med Hästuddens norrsida. Syftet med utredningen var att utreda förutsättningarna för en allmän badplats i området samt att undersöka var en badplats skulle ge minst negativa effekter på naturmiljön. Vattenmiljön består av utbredda grundområden som närmast land är påtagligt igenväxt av bladvass, men utanför vassen finns öppna grundområden med tät och artrik undervattensvegetation. Området bedöms ha mycket höga naturvärden (klass 2) vilket motiverades av hög naturlighet, låg exploateringsgrad, höga naturvärden med avseende på bottenfauna och vattenvegetation samt förekomsten av utbredda sandiga grundbottnar. Vatten-vegetationens mycket höga naturvärden är jämnt spridda över området, därför bedömdes det inte vara av större ur naturvärdessynpunkt var i området en badplats anläggs. Under avsnittet Naturmiljö ovan finns ytterligare vattenmiljöer redovisade, bland annat en stor damm vid Fågelsången väster om Distorp med förekomst av spetsnate och större vattensalamander samt en branddamm nordväst om Karstorp med ett stort bestånd av kärrstjärnblomma. Kulturmiljö Fornlämningar Östergötlands länsmuseum har inför arbetet med den för-

11 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING djupade översiktsplanen inom området Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad utfört en arkeologisk förstudie. Planarbetet berör mycket fornlämningsrika områden. Dessutom har ett stort antal utredningar och undersökningar utförts i området. Vid kart- och arkivgenomgångarna har flera by-/gårdstomter och en stor mängd kulturhistoriska lämningar i form av torpplatser, stenmurar, äldre vägsträckningar med mera identifierats. Vid förstudien kunde fem områden urskiljas där det finns kända koncentrationer av forn- och kulturlämningar. De fornlämningsområden som identifierades i den arkeologiska förstudien beskrivs översiktligt nedan. Det tydligaste och mest omfattande området (Område 1) sträcker sig i ett öst-västligt stråk från de stora gravfälten vid Malma i öster till stensträngsystemet RAÄ 78, gravfältet RAÄ 41:1 och boplatslämningarna längs Ekängsvägen vid Näsby. Inom området finns även bytomter och torplägen. Norr om Evelund på fastigheten Distorp 2:1 finns ett mindre område med en sammanhängande fornlämningsmiljö som antagligen härstammar från bronsåldern (Område 2). Det utgörs av flera skärvstenshögar samt en hällristningslokal med tolv älvkvarnar. Skärvstenshögarna pekar på förekomst av boplatser i närområdet. Område 3 ansluter till vägen mellan Tallboda och Staby och innehåller enstaka gravar i form av stensättningar, ett gravfält och en härristningslokal med två älvkvarnar. I området ingår även de omfattande grav- och boplatsområden som är belägna söder om förstudieområdet. I anslutning till Åby Mellangård, i förstudieområdets sydvästra del, finns ett område (Område 4) med flera boplatslämningar som delvis undersökts. Dessutom finns bland annat en skärvstenshög samt en hällristningslokal. En femte område med i huvudsak historiska lämningar återfinns i den södra delen av Ekängen. Där finns förutom gravfält och hällristningar även ett antal torplägen, gården Skogstorps medeltida tomt och platser som kan kopplas samman med den på 1700-talet omnämnda slipstenstillverkningen. Övrigt kulturarv Inom Ekängen finns tre stenmurar (Rystads-Gärstad 8:2 med flera, del av Näsby 5:1 samt Stensätter 1:6 med flera) och ett odlingsröse (Stensätter 1:107 med flera) som skyddas enligt gällande detaljplaner på grund av sitt höga kulturvärde. Risk och sårbarhet Farligt gods Farligt gods transporteras främst till och från Gärstads avfallsanläggning samt till Saint-Gobain (Leca). Transporterna sker på Ekängsvägen fram till respektive anläggning. Farligt gods med betydande omgivningspåverkan utgörs främst av brandfarliga gaser och vätskor. Dessutom transporteras en stor mängd farligt avfall årligen såväl till som från Gärstads avfallsanläggning. Huvuddelen av detta avfall utgör främst ett lokalt miljöproblem i händelse av en olycka. En stor mängd farligt gods transporteras på E4. I händelse av en allvarlig olycka med giftig gas, brandfarlig gas eller explosivämnen kan skador uppkomma inom planområdet. I ringa omfattning förekommer också transporter av farligt gods på Roxen. Störst risk för omgivningspåverkan bedöms föreligga i samband med läckage av drivmedel från båtar. Brand och explosion Stora mängder brännbart material finns inom Gärstads avfallsanläggning. Bränder uppkommer regelbundet men vanligen i mindre omfattning. Vid Gärstads avfallsanläggning och Saint-Gobain (Leca) lagras också brandfarliga vätskor och gaser som kan orsaka brand eller explosion i händelse av en olycka. Trafik En hel del tung trafik går på den södra delen av Ekängsvägen fram till rondellen norr om E4. Därutöver går personbilstrafik för besökare och boende i området. Trafikbelastningen på Ekängsvägen innebär vissa olycksrisker utöver hälso- och miljöpåverkan. Separat gång- och cykelbana finns längs Ekängsvägen förbi och strax norr om Ekängens bebyggelse. 11

12 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Nuvarande trafikflöde på Ekängsvägen söder om den befintliga bostadsbebyggelsen uppgår till cirka fordon per dygn, vilket motsvarar trafikmängderna på Bjälbogatan och Västanågatan i centrala Linköping. Det finns en viss risk för flygolyckor med konsekvenser inom planområdet men sannolikheten har bedömts som mycket låg och olycksrisken påverkar inte markanvändningen. Ras och skred Delar av närområdena kring Stångån är skredbenägna. I någon mån kan risker för ras även finnas vid deponihögar och Saint-Gobains (Leca) nuvarande och avslutade täkter. Översvämningsrisk Delar av planområdet ligger inom översvämningsbenägna områden varför säkra invallningar är en förutsättning för att översvämningar inte ska inträffa vid höga vattenstånd. Flygolyckor Linköpings flygplats har in- och utflygningsstråk över planområdets södra delar. För att upprätthålla en hög flygsäkerhet kring flygplatsen finns krav på hinderfrihet som berör delar av planområdet. För skorstenar vid Gärstads avfallsanläggning finns dispens från kraven på hinderfrihet. SMHI har utfört översvämningskarteringar av bland annat områden kring Stångån och Roxen. Stora delar av det sydvästra planområdet ligger inom områden som kan drabbas av översvämningar. Beräkningar för framtida klimatförändringar pekar på mindre risk för extrema flöden. Resultaten framgår av figur till vänster som visar översvämmade områden utan hänsyn till invallningar. Färgerna markerar förhållandena vid 100-årsflöde, 1000årsflöde och beräknat högsta flöde. I ÖP Staden finns utredningar om vilka områden som kan utsättas för översvämning med hänsyn till befintliga invallningar och med utgångspunkt att dessa håller. Resultaten för planområdet framgår av figur nedan. Översvämningsbenägna områden. 12

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun 1(7) SPN-137/2008 214 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs inom Svärtinge i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, Fysisk planering

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun SPN-468/2007 214 1(10) BEHOVSBEDÖMNING tillhörande program för Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 17 augusti

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog Naturvårdsutlåtande: Detaljplan för Åker 1:10 m.fl. Beställare: Ingemar Lind, SWECO FFNS Arkitekter AB Inledning Naturcentrum AB har på uppdrag av SWECO FFNS, Ingemar Lind, utfört översiktlig inventering,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Dnr 20xx.yyyy Behovsbedömning MKB Datum 2011-03-01 1 (6) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Finspångs kommun, Östergötlands

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2014-11-20 Miljökonsekvensbeskrivning Färg e rigat an Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Avgränsning...3 Alternativ...3 Förutsättningar

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping VILLSHÄRAD, HALMSTADS KOMMUN KS 2012/0513 Plan 1060 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-06-11

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B.

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. VÄRMDÖ KOMMUN 2011-02-01 Dnr 10/STN0160 Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. Bakgrund Strömma är ett av kommunens prioriterade förändringsområden där planläggning och utbyggnad

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun

Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Bertil Eriksson, 1:e miljöingenjör Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun INLEDNING Detaljplanesamrådet för området Slumnäs udde vid Öringesjön har

Läs mer

2013-03-01. Behovsbedömning. Motiverat ställningstagande

2013-03-01. Behovsbedömning. Motiverat ställningstagande Behovsbedömning 2 (9) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan upprättas. Behovsbedömningen är ett första steg i miljöbedömningen som ska avgöra

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING B PL 391 Detaljplan för Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) Munktorps tätort, Köpings kommun BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 391 BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 1 (10) B Planens syfte Syftet

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 1(12) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 27 augusti 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-12-09, 257

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Behovsbedömning / Avgränsning sid 3 Planens syfte sid 3 Checklista för miljöbedömning sid 4 Motiverat ställningstagande / Avgränsning sid 9 2(9) Behovsbedömning/ Avgränsning Enligt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen, Miljöbalken och förordningen om Miljökonsekvensbeskrivningar

Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen, Miljöbalken och förordningen om Miljökonsekvensbeskrivningar BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB Detaljplan för del av Arentorp 5:1, Björnvik, Sankt Anna, Söderköpings kommun, Östergötlands län Upprättad 2009-11-30 rev 2009-12-09 Dnr:2009/103

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Figur 7 Ekhage i Brannebol, ängs- och hagmarksmiljö MKB för Detaljplan 24 (46) Bostäder i Brannebol

Figur 7 Ekhage i Brannebol, ängs- och hagmarksmiljö MKB för Detaljplan 24 (46) Bostäder i Brannebol I det öppna kulturlandskapet återfinns även flera stora fristående ekar, vilka utgör ekologiskt värdefulla strukturer för den biologiska mångfalden. Eken kan, om den får växa öppet och solbelyst, bli mycket

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Mörbylånga kommun Förstudie bebyggelseutveckling Anders Nilsson, Helena Nilsson 2009-12-01 Eriksöre 5:1 skifte 4 Eriksöre 6:14 Eriksöre 6:1 skifte 5 innehållsförteckning Eriksöre

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Eken 10, Vimmerby kommun, Kalmar län. tillhörande detaljplan för

BEHOVSBEDÖMNING. Eken 10, Vimmerby kommun, Kalmar län. tillhörande detaljplan för 1 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Eken 10, Vimmerby kommun, Kalmar län 2 Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan upprättas. Behovsbedömningen

Läs mer

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PROGRAM FÖR ALMÖSTRAND Tjörns kommun BEHOVSBEDÖMNING - Behövs miljöbedömning? MILJÖBEDÖMNING AV DETALJPLANER Enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken ska kommunen genomföra en miljöbedömning av alla

Läs mer

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 Behovsbedömning 1(8) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsfält) inom Smedby i Norrköping den 15 september 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-10-13, 211 Laga kraft:

Läs mer

Kommunalt ställningstagande

Kommunalt ställningstagande Tillkommande bebyggelse bör i första hand utnyttja ur produktionssynpunkt sämre marker eller marker mellan jord och skog. Alternativt kan bebyggelse lokaliseras till mindre skogsområden eller till kanten

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN

FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN Halmstads kommun, Stadskontoret, Samhällsbyggnad 2004-06-08 WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Tel: 035-18 11 00 Fax: 035-18 11 01 WSP Sverige AB Org

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Checklista för översiktlig behovsbedömning Ålsta/Aspvik/Ensta Checklistan utgör underlag för behovsbedömning om huruvida planprogram kan tänkas medföra betydande

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheten Uddared 1:101 m fl, LSS-boende vid Bäckstigen i Lerums kommun KS12.705

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheten Uddared 1:101 m fl, LSS-boende vid Bäckstigen i Lerums kommun KS12.705 KS12.705 Detaljplan för fastigheten Uddared 1:101 m fl, LSS-boende vid Bäckstigen i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2014-11-08 Innehåll 1 Allmänt 5 2 Kort beskrivning

Läs mer

Utgörs av gammal industrifastighetsmark, vissa delar är rivet och används idag som parkeringsyta Befintlig naturmiljö

Utgörs av gammal industrifastighetsmark, vissa delar är rivet och används idag som parkeringsyta Befintlig naturmiljö CHECKLISTA UNDERLAG FÖR BEHOVSBEDÖMNING AV MKB FÖR DETALJPLAN Checklistan ska utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, och om planens genomförande

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista)

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Centralorten, Oskarshamns kommun BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Behovsbedömningen utgör underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om detaljplanen kan

Läs mer

NATUR, VATTEN OCH VÅTMARKER

NATUR, VATTEN OCH VÅTMARKER NATUR Tomelilla kommun rymmer många olika landskapstyper. Den sydöstra kommundelen präglas av det låglänta landskapet vid Österlenslätten. Kommunens mellersta del, vid det som kallas Södra mellanbygden,

Läs mer