Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad"

Transkript

1 Bilaga 2 Konsekvenser Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

2 INNEHÅLL Inledning...4 Miljökonsekvensbeskrivning...5 A. Sammanfattning...5 B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen...5 C. Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen...5 D. Nollalternativ...5 E. Miljöförhållanden nuläge...5 F. Miljökonsekvenser...13 G. Beaktande av miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn...23 H. Slutsatser...24 I. Uppföljning...24 J. Referenser...25 Ekonomiska konsekvenser...27 Inledning...27 Sammanfattning...27 Kalkylförutsättningar...28 Bostadsområden...30 Centrum...31 Verksamhetsområden...31 Övergripande åtgärder...32 Sammanfattande ekonomisk bedömning...34 Finansiering av investeringar...35 Övriga nyttor och uppoffringar...36 Social konsekvensbeskrivning...37 Inledning...37 Mål och utgångspunkter...38 Definition av ett gott socialt liv...38 Olika befolkningsgrupper - olika behov...39 Det sociala livet i Ekängen-Roxtuna...41 Karaktärsskapande...42 Nollalternativ...43 Konsekvensbeskrivning...43 Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättas av Ida Tölander och Jan-Ove Ragnarsson på WSP Environmental. Den ekonomiska konsekvensbeskrivningen har upprättats av Ola Brånäs och Dennis Lundqvist på NAI Svefa. Sociala konsekvensbeskrivningen har upprättats av Ann-Sofie Jeppson och Pia Sartorius på WSP Samhällsbyggnad. Tryck: Elanders Sverige AB

3 INLEDNING Det finns flera skäl till att gå igenom och beskriva konsekvenserna av att en översiktsplan antas och så småningom, i olika steg, realiseras. En beskrivning av konsekvenserna innebär en möjlighet att kontrollera graden av måluppfyllelse. Ger planen konsekvenser som överrensstämmer med målen för hela planarbetet? Ligger planförslaget inom ramen för vad miljön tål? Skapas, eller finns, de ekonomiska medlen för ett genomförande av planen? Ger ett genomförande av planen förutsättningar för att nå kommunens sociala mål för planeringen i stort? Och lokalt inom planområdet? På olika sätt anges det i Plan- och bygglagen att konsekvenserna av en översiktsplan ska gå att utläsa på ett tydligt sätt. Konsekvenserna kan redovisas på lite olika sätt. Miljökonsekvenserna är de konsekvenser vars redovisning hårdats styrs i gällande lagstiftning. Arbetet med att redovisa sociala och ekonomiska konsekvenserna har efter hand givits en allt större vikt och strukturerats på ett tydligare sätt. Syftet med detta är att skapa en tydlig redovisning och hantering av konsekvenserna. Vid en första anblick kan det kanske verka märkligt att inleda arbetet med en ny plan med att fokusera på dess möjliga konsekvenser. Men det är både logiskt och smart. Den tidiga avgränsningen av miljökonsekvenserna, som görs i samråd med länsstyrelsen, fastställer vilka de viktigaste miljöfrågorna i planarbetet är. Det ger förutsättningar för att i ett mycket tidigt stadium styra planen i en hållbar riktning. Att tidigt titta på möjliga ekonomiska konsekvenser skapar förutsättningar för ett ekonomiskt sunt planförslag. Och, att tidigt i planprocessen identifiera eventuella fallgropar i de strukturer och principer som eftersträvas för exempelvis ny bostadsbebyggelse skapar förutsättningar för att i planen redovisa förslag som bidrar till att kommunens sociala mål uppnås. Kommunen har i arbetet med planens konsekvenser samarbetat med tre olika konsulter, var och en specialiserade inom respektive kompetensområde. Framtagandet av konsekvenserna är resultatet av en växelverkan mellan kommunen, som beställare, och konsulterna, som utförare, som skett parallellt med arbetet med planen. 3

4 4

5 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING A. Sammanfattning Den fördjupade översiktsplanens bakgrund och syfte Linköping expanderar snabbt och det finns en stor efterfrågan på boende i natursköna lägen. I den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping pekas Ekängen-Roxtuna ut som en prioriterad utvecklingsort tack vare närheten till Roxen och dess strandnära skogsområden. Bebyggelsetrycket är starkt och kommunens intention är att belysa möjligheten att bygga samman orterna Ekängen och Roxtuna samt se över behovet av nya vägar. Ekängen-Roxtuna är också ett område där Tekniska Verken samsas med andra verksamheter. Den fördjupade översiktsplanen har fyra huvudsyften: Att redovisa en översiktlig struktur för mark och vattenanvändningen Att redovisa nya attraktiva boendemöjligheter i Ekängen-Roxtuna i anslutning till vatten och natur Att redovisa en omfattning och struktur för ett nytt verksamhetsområde i anslutning till Distorp-Gärstad Att redovisa en översiktlig trafikstruktur baserad på en utbyggnad av trafikplats Staby Slutsatser av miljökonsekvensbeskrivningen Planen bedöms också utgöra god hushållning med mark och vatten samt bidra till det regionala/kommunala målet En god bebyggd miljö. Planen bedöms också stärka riksintresset för friluftsliv. Planen innebär negativa miljökonsekvenser för naturmiljö, luftkvalitet samt i viss utsträckning för områdets sårbarhet genom att konsekvenserna vid en översvämning blir större när exploateringsgraden i området ökar. B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats av WSP Environmental i samarbete med Lena Lindgren och Jonathan Turner, översiktsplanerare på Teknik- och samhällsbyggnadskontoret, Linköpings kommun. Linköpings kommuns uppföljnings- och tillsynsarbete har sammanställts av AnnaKarin Unger, miljöledare på Teknik- och samhällsbyggnadskontoret. C. Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen En avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen upprättades i tidigt skede och samråd hölls med länsstyrelsen Avgränsningen resulterade i att miljökonsekvensbeskrivningen i första hand ska fokusera på nedanstående planeringsfrågor: Avvägning mellan olika motstående riksintressen vid och i anslutning till Roxen Utbyggnad av nya vägar och trafikplats Staby Nya verksamhetsområden vid Distorp och Gärstad Hantering av dagvatten Inom ramen för översiktsplanearbetet har tidshorisonten år 2040 använts vid bland annat beräkningar av befolkningstillväxten. Detta år får även gälla som bortre gräns för miljökonsekvensbeskrivningens bedömningar. D. Nollalternativ Nollalternativet utgörs av att planens syften, småhusbebyggelse, logistik- och verksamhetsområde och rörligt friluftsliv får tillgodoses någon annanstans i kommunen. Nuvarande markanvändning inom planområdet, främst jordbruk, fortsätter i liknande omfattning. Ett litet bostadstillskott kan tillkomma inom ramen för gällande detaljplaner. Saint-Gobains (Leca) samt Tekniska Verkens verksamheter fortgår. Oavsett detta översiktsplaneförslag kommer avfallshanteringen vid Tekniska Verken att behöva utökas i takt med att Linköping växer. E. Miljöförhållanden nuläge Riksintressen Ett av de områden som utpekas i den avgränsning som kommunen har gjort för denna miljökonsekvensbeskrivning är avvägning mellan olika motstående riksintressen vid och i anslutning till Roxen. En av de inriktningar som fastslås i planen är att stor vikt bör läggas vid en ökad tillgänglighet till Roxen i enlighet med riksintresset för rörligt friluftsliv. 5

6 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Roxen utgör riksintresse för yrkesfisket. Enligt miljöbalkens 3 kap 5 ska områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Västra Roxen fram till Tvärskogs uddes nordspets utgör riksintresse för naturvården enligt MB 3 kap 6. Den nedre delen av Stångån är mycket värdefull för fågellivet och även som lekområde för flera fågelarter. Området ingår i Natura 2000-nätverket och utgör även RAMSAR-område (internationellt samarbete för bevarandet av värdefulla våtmarksområden). Roxen utgör, som en del av Göta Kanal, riksintresse för friluftlivet enligt MB 3 kap 6 och ska därmed skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natureller kulturmiljön. Enligt Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping (2010) ska strandnära områden utanför tätorterna bevaras och undantas från bebyggelse eller anläggningar som inte tillgodoser friluftslivets intressen. Kommunen bedömer att strandskyddsbestämmelserna utgör tillräckligt skydd för friluftsintresset. Väg E4 utgör riksintresse för kommunikationsanläggningar enligt MB 3 kap 8. Vägar av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningarna. Kommunens rekommendationer i översiktsplanen för Linköping (2010) för väg E4 innebär att inga åtgärder längs med vägen ska tillåtas om åtgärderna innebär att det blir svårare att genomföra de nya trafikplatser som redovisas i översiktsplanen (exempelvis trafikplats Staby) samt tillkomsten av ytterligare körfält. Landskapsbild Tvärskogs udde Tvärskogs udde utgörs av en triangelformad landkil som erbjuder breda utblickar mot Roxen. Udden är överväxt med glesvuxen skog som präglas av det vindexponerade läget. På de sydvästliga uddspetsarna finns ett område med värdefulla gamla ekar. Området har tidigare varit fridlyst men saknar idag formellt skydd. De mer solexponerade delarna av Tvärskogs udde betas och floran är typisk för en mager, sluten ängsmiljö. En bit in från stranden i områdets nordöstra delar finns en tät strandnära lövskog. 6 Ekängen-Roxtuna Området Ekängen-Roxtuna består av villabebyggelse, fritidshus, åkermark samt mestadels trivial successionsskog. Bebyggelsen har tillkommit under olika tidsperioder och ger ett något osammanhängande intryck. Allmänhetens tillgång till Roxen är liten då den västra strandremsan i stor utsträckning är exploaterad. Centrumbebyggelsen med skolan och kyrkan (på gång) utgör målpunkter. Det mindre samhället Roxtuna har mer skoglig karaktär och är beläget i Roxens närhet, i direkt anslutning till Tvärskogs udde. Ekängen och Roxtuna avdelas i dagsläget åt genom ett större parti trivialskog. Orterna är både fysiskt och visuellt avskilda. Naturliga mötespunkter mellan och inom orterna saknas. Distorp-Gärstad Landskapet i områdets västra del är öppet med vida siktlinjer och inslag av mindre skogsbevuxna höjder. Bebyggelsen består främst av äldre gårdsbildningar med trädbestånd. Öster om Gärstadområdet består landskapet av ett äldre småbrutet kulturlandskap med åkrar mellan betesmarker samt gårdsmiljöer omgärdade av lövträd och längst i öster tar det öppna slättlandskapet vid. Gärstadverkets pannbyggnad ses på långt håll och fungerar som ett kraftfullt och starkt landmärke från väg E4. En salixodling har anlagts i ett bälte norr om väg E4 mellan Stångån och Ekängsvägen med syfte att skydda mot insyn där både lertäkt och materialhantering pågår. Från Ekängsvägen tar ett svagt böljande jordbrukslandskap vid med utblickar mot Roxen. Mark- och vattenförhållanden Geologi Jordarten utgörs huvudsakligen av omväxlande lera och morän med mindre omfattande inslag av berg, mossjord, svämsediment och sand. Grundvatten nivåerna i området har en kraftig årsvariation mellan 1-3 meter under mark. Markanvändning Planområdet består av både skogsområden och öppen mark med ett antal större lantbruksfastigheter. Södra delen av området närmast väg E4 används för storskalig avfallshantering (Tekniska Verken) samt som lertäkt

7 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (Saint-Gobain/Leca). Den västra strandremsan längs med Roxen är relativt hårt exploaterad med bostadsfastigheter ända ner till vattnet. F Tekniska Verken, Kallerstad 1:7 Verksamheten består av sortering och kompostering. Området är eventuellt förorenat av kolbottenaska. Yt- och grundvatten I Ekängen finns en grundvattenförekomst som enligt vattenmyndighetens klassning har god status med avseende på förekomst och kvalitet. Grundvattenförekomsten är belägen under Ekängens norra delar samt under Tvärskogs udde. F Deponi Gärstad Området misstänks vara förorenat av tidigare verksamhet (behandling av kvicksilverhaltiga belysningskällor som pågick mellan 1998 och cirka år 2000) samt den pågående verksamheten med bland annat slagg och aska från förbränning av hushållsavfall, kol och bränsle. Lakvattenrening sker lokalt och därefter leds vattnet till recipient. Inga större ytvattenförekomster finns inom planområdet. Roxen är recipient för dagvatten från området. Allmänna dagvattenledningar saknas inom stora delar av planområdet. Dagvattensystemen ägs och drivs via gemensamhetsanläggningar, dikningsföretag eller av enskilda. Ekängen och Roxtuna avvattnas i huvudsak via Näsby dikningsföretag (dike och dagvattenkulvert) samt via en dagvattenledning vid Grönhögsvägen. Gärstad och Distorp avvattnas via Mörtlösadiket samt invallningsföretag med pumpning till Roxen. Dagvattenförhållandena är komplexa inom stora delar av planområdet. Exploatering inom vissa områden är inte lämplig eller kräver särskilda åtgärder för att uppnå en tillfredsställande dagvattenhantering. Dagvattenutredningar har genomförts i flera etapper och har utgjort ett viktigt underlag för planens utformning, se referenser avsnitt J och Litteraturförteckning i planbeskrivningen. Förorenade områden Inom planområdet finns ett tiotal objekt listade i Länsstyrelsens databas över förorenade områden. En del av objekten är under utredning medan andra enbart är branschklassade. F Gärstadverket Inom Gärstadverket sker förbränning av övervägande hushållsavfall. Nuvarande system innebär rökgaskondensering där processvatten pumpas till rökgaskondenseringens vattenrening och vidare till recipient. Under 2005 uppmättes förhöjda halter av tungmetaller vid en mätpunkt i Mörtlösadiket. Det resulterade i att området muddrades och sanerades. Stadsvatten används som kylmedium och detta vatten återanvänds till pumptätningar och doseringar i olika spolkretsar i rökgasreningen. F AB Svensk Leca (nuvarande Saint-Gobain) Verksamheten, som består av lättklinkertillverkning, är pågående och ger upp-hov till avfallsprodukter i form av glödskalsslam och benmjöl. Tidigare ska här ha funnits en träindustri. En MIFO 1-utredning är genomförd. Mörtlösadiket utgör närrecipient. F Bernt-Åke Karlsson/Tord Björk Skrot Pågående verksamhet består av bilskrot och skrothandel. Tänkbara föroreningar är batterisyra och spillolja. Objektet är branschklassat. F Hårds Bildemontering AB Pågående verksamhet med anor från 60-talet i form av bilskrot och skrothandel. Objektet är branschklassat. F L. Lundqvists Mekaniska Verkstad AB Verksamheten bestod av tillverkning av diverse metallprodukter och har anor tillbaka till 50-talet. Tillräckliga uppgifter om kemikalieanvändning och andra uppgifter för att göra en platsspecifik riskklassning har inte framkommit ur inventeringsunderlaget. Uppgifter om verksamhetens tid (start, slut) saknas, använda/hanterade kemikalier och lösningsmedel är okänt. Den största osäkerheten finns kring den äldre verksamhetsperioden. Mörtlösadiket är närrecipient. Objektet är branschklassat. Idag finns en hästgård på fastigheten. F Sjötorps handelsträdgård, Ekängen Verksamheten består av en handelsträdgård under avvecklande. Ingen information om föroreningssituationen finns i dagsläget. Objektet är branschklassat. 7

8 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING F Maskin & Metallskrot Linköping Verksamheten består av bilskrot och skrothandel. Objektet är branschklassat. F Askdeponi Rystads-Tuna Objektet består av en askdeponi vid den tidigare kriminalvårdsanstalten i Roxtuna. Miljöteknisk markundersökning har skett våren 2008 (Johan Helldén AB på uppdrag av Specialfastigheter Sverige AB). Miljökontoret har tagit beslut om att området ska efterbehandlas på grund av föroreningar av metaller, alifatiska kolväten och dioxiner. Målet är att området ska saneras ner till känslig markanvändning (KM). F Oljeläckage/Stensätter Vid Stensätter har en mobil panncentral läckt cirka 200 liter eldningsolja under år Området har sanerats under år F Kallerstad 1:5 Pågående verksamhet med bland annat lertäkt. Tidigare skall skrot (kablar m.m.) dumpats på platsen men detta har åtgärdats. Naturmiljö Inom planområdet finns 15 områden som är listade i kommunens naturvårdsprogram såsom varande särskilt värdefulla för naturvården. Västra Roxen är dessutom utpekad som riksintresse för naturvården, Natura 2000område samt Ramsarområde. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. De finns i alla medlemsländer och ska hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns nära Natura 2000-områden. Ramsarområden är områden som utpekats som internationellt värdefulla våtmarker enligt den så kallade våtmarkskonventionen. I många fall är det förekomsten av skyddsvärda fågelarter som leder till att en våtmark utpekas som Ramsarområde. Naturvårdsobjekt Kring Ekängen finns ett antal värdefulla naturområden som är utpekade i natur-vårdsprogrammet för Linköpings kommun. I naturvårdsprogrammet delas objekten in i fyra klasser utifrån dess biologiska värden nationellt intresse/riksintresse (klass 1), regionalt intresse/ länsintresse (klass 2), kommunalt intresse (klass 3) och 8 lokalt intresse (klass 4). Skillnaden mellan områden av nationellt intresse enligt kommunens naturvårdsprogram och områden av riksintresse är att riksintressen för naturvården fastställs av Naturvårdsverket. När ett område pekas ut som riksintresse får det ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Skyddet regleras i miljöbalken. Inom planområdet finns totalt 15 objekt som ingår i naturvårdsprogrammet, varav ett bedöms vara av riksintresse. Naturvärden av riksintresse Roxen, 1 Västra Roxen har tillsammans med angränsande våtmarksområden och åmynningar ett utomordentligt stort värde för häckande och rastande fåglar liksom övrig våtmarksfauna och flora. Här finns även en värdefull fiskfauna med viktiga lekområden i grunda vikar och mynningsområden. Området är utpekat som ramsarområde, vilket innebär att det hör till de internationellt mest värdefulla våtmarkerna. Naturvärden av regionalt intresse Ekhagar SV Tvärskogsudde, 2 Norr om bebyggelsen vid Ekängen finns betade ekmiljöer på uddarna ut mot Roxen. Åtminstone ett 40-tal ekar är omkring en meter i diameter och åldern uppgår troligen i en del fall till år. Ansamlingen av jätteekar har bara ett fåtal motsvarigheter utanför eklandskapet. Området har ett mycket högt naturvärde Öppen hage vid Roxtuna, 2 Väster om Tuna gård ligger en öppen hage i närheten till Roxens strand. Dess naturvärden är främst knutna till en artrik grässvål med flera olika vegetationstyper. Ogödslade och välhävdade hagmarker av denna storlek är ovanliga i denna del av kommunen och hagen har också kulturhistoriska värden. Objektet har ett mycket högt bevarandevärde Damm vid Fågelsången, 2 Vid Fågelsången 600 meter väster om Distorp finns en tämligen stor damm i en stor inhägnad. Staketet går 1020 meter från dammen och det står en frodig och tuvig, obetad starrvegetation runt hela vattnet. I nordost ligger en trädgård alldeles vid dammen. Omgivningarna utgörs av hästbetesmarker som i söder är öppna men i andra vä-

9 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING dersträck finns mer eller mindre mycket träd och buskar. En damm av länsintresse tack vare den mycket goda förekomsten av spetsnate, förekomsten av större vattensalamander och en allmänt stor artrikedom bland växter och djur. gamla och grova ekar med en värdefull lavflora och förutsättningar att hysa sällsynta insekter. Tillsammans med den stora ekhagen norr om Ekängen och övriga ekar i området bör det vara ett av de 10 finaste ekområdena i Linköpings slättbygd. Naturvärden av kommunalt intresse Distorps allé, 3 Vid infarten till Distorp finns en fin allé med välutvecklad lavflora med fynd av alléorangelav (VU) som endast är funnen cirka 5 platser runt Linköping. Närmare gården finns några grova ekar i en hästhage, de har värdefull lavflora Tvärskogsudde, 3. Vid Tvärskogsudde och österut finns fina ekmiljöer och strandskogar med mycket ädellövträd. Tillsammans med uddens stora bestånd av yngre ek och bok har området stora naturvärden och värden för friluftsliv. Längst ut på udden och österut från spetsen finns en hel del riktigt gamla ekar och en allmänt lövrik strandskog. Längst ute på udden finns en del gamla ekar i anslutning till skogsbryn och klippta gräsytor vid en föreningsstuga. Mitt för uddens spets står en jätteek med 495 cm omkrets, den är välväxt och har inga synliga håligheter. Eken bör vara åtminstone 300 år gammal, lavfloran på de nedre delarna är dock inte extremt rik men brun nållav (RR) indikerar ett intressant lavsamhälle Strandbetesmark vid Näsby, 3 Nordväst om Näsby gård ligger en strandäng som delvis är bevuxen av klibbal med inslag av bland annat ask. Stränderna är varierade med ett brett högstarrbälte mot norr och klippstränder och steniga strandpartier mot söder. Betade flacka stränder är värdefulla för en lång rad vattenberoende organismer och för fågellivet. Visst inslag av hävdgynnad flora, död ved och grova träd ger också naturvärde. Naturvärdet dras ner av att marken är gödselpåverkad i stora partier både på land och mot vattnet Ekhage NO Näsby, 3 I skogsbrynet nordost om Näsby gård finns en ekhage med den ovanliga kombinationen av grova ekar med rödlistade arter och en fin markflora med slåtterängsarter. På träden hittades de ovanliga lavarna brun nållav (RR) och hjälmbrosklav (NT) Lövskog SV Hagalund, 3 I skogsstråket mellan Ekängen och Rystad ligger en gammal lövskog av björk, asp och alm med stort inslag och rikedom på andra lövträd som lönn, ek, sälg och ask. Här finns flera ganska grova almar med rik lavflora av bland annat lönnlav. Det är gott om grova aspar och en hel del död ved av både lövträd och enstaka granlågor. Miljön är lämplig för rödlistade mossor, svampar och har är ett rikt fågelliv Ekar i södra Ekängen, 3 Några områden i Ekängen med sammanlagt ett 25-tal Naturvärden av lokalt intresse Damm NV Karstorp, 4 I ruderatmarken ett par hundra meter nordväst om Karstorp ligger en liten, rundad branddamm omgiven av obetad hagmark. Den särpräglade växtligheten med bland annat ett stort bestånd av kärrstjärnblomma bidrar till dammens naturvärde. Fågelliv Delar av det strandnära planområdet rymmer ett rikt fågelliv. En fågelinventering har genomförts vid Hästudden och badplatsen i Ekängen inklusive holmen Måshallarna (Calluna ). Totalt påträffades 58 arter, varav 42 arter visade tecken på att de häckade i det inventerade området. 8 arter är rödlistade eller upptagna i EUs fågeldirektiv, bland annat fisktärna och brun kärrhök. Vattenmiljöer Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd enligt 7 kapitlet 13 i miljöbalken. Strandskyddet är en lag som syftar till att värna det rörliga friluftslivet samt livsmiljöer för växt- och djurliv. Därför är det inte tillåtet att göra något som försämrar livsvillkoren för växter och 9

10 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Området sett från sjön med utbredda grundområden till vänster i bild och vassområden till höger (in mot land). Foto: Peter Gustafsson. djur eller begränsar allmänhetens tillträde till området. Kring Roxen är strandskyddet 150 meter och längs Stångån sträcker sig strandskyddet 150 meter på ömse sidor om ån. Inom planområdet finns ett större dike (Mörtlösadiket) samt småvatten i form av dammar. Några av dessa dammar är utpekade i naturvårdsprogrammet som särskilt värdefulla på grund av sina ekologiska förutsättningar. Småvatten omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 1 miljöbalken. För att vidta åtgärder som påverkar sådana element krävs tillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan medge dispens från skyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. Roxen är en mycket stor och grund eutrof sjö med ett djup som i regel är mindre än sex meter. Sjön som fungerar som knutpunkt för Svartån, Motala ström och Stångån har en mycket rik fisk- och fågelfauna samt ett tämligen rikt växtliv. Flera rödlistade fågel- och fiskarter återfinns i området. Roxen är viktig för friluftslivet och att det finns kvar oexploaterade naturliga stränder och områden bidrar till värdet för friluftslivet. Västra delen av Roxen utgör ett värdefullt område med grundbottnar och välhävdade sötvattenstrandängar samt omfattande vassområden. Sjön präglas även av att Motala ström, Svartån och Stångån mynnar här vilket har gett deltaformationer och vinteröppet vatten till gagn för fåglarna. Roxen utgör riksintresse för både friluftsliv och naturmiljö och har dessutom status som Natura och Ram10 sarområde. Sammantaget utgör detta ett mycket högt skyddsvärde. Inom ramen för arbetet med översiktsplanen har en naturinventering och naturvärdesbedömning genomförts i Roxens litoralzon strax öster om Näsbys småstugekoloni i Linköpings kommun, längs med Hästuddens norrsida. Syftet med utredningen var att utreda förutsättningarna för en allmän badplats i området samt att undersöka var en badplats skulle ge minst negativa effekter på naturmiljön. Vattenmiljön består av utbredda grundområden som närmast land är påtagligt igenväxt av bladvass, men utanför vassen finns öppna grundområden med tät och artrik undervattensvegetation. Området bedöms ha mycket höga naturvärden (klass 2) vilket motiverades av hög naturlighet, låg exploateringsgrad, höga naturvärden med avseende på bottenfauna och vattenvegetation samt förekomsten av utbredda sandiga grundbottnar. Vatten-vegetationens mycket höga naturvärden är jämnt spridda över området, därför bedömdes det inte vara av större ur naturvärdessynpunkt var i området en badplats anläggs. Under avsnittet Naturmiljö ovan finns ytterligare vattenmiljöer redovisade, bland annat en stor damm vid Fågelsången väster om Distorp med förekomst av spetsnate och större vattensalamander samt en branddamm nordväst om Karstorp med ett stort bestånd av kärrstjärnblomma. Kulturmiljö Fornlämningar Östergötlands länsmuseum har inför arbetet med den för-

11 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING djupade översiktsplanen inom området Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad utfört en arkeologisk förstudie. Planarbetet berör mycket fornlämningsrika områden. Dessutom har ett stort antal utredningar och undersökningar utförts i området. Vid kart- och arkivgenomgångarna har flera by-/gårdstomter och en stor mängd kulturhistoriska lämningar i form av torpplatser, stenmurar, äldre vägsträckningar med mera identifierats. Vid förstudien kunde fem områden urskiljas där det finns kända koncentrationer av forn- och kulturlämningar. De fornlämningsområden som identifierades i den arkeologiska förstudien beskrivs översiktligt nedan. Det tydligaste och mest omfattande området (Område 1) sträcker sig i ett öst-västligt stråk från de stora gravfälten vid Malma i öster till stensträngsystemet RAÄ 78, gravfältet RAÄ 41:1 och boplatslämningarna längs Ekängsvägen vid Näsby. Inom området finns även bytomter och torplägen. Norr om Evelund på fastigheten Distorp 2:1 finns ett mindre område med en sammanhängande fornlämningsmiljö som antagligen härstammar från bronsåldern (Område 2). Det utgörs av flera skärvstenshögar samt en hällristningslokal med tolv älvkvarnar. Skärvstenshögarna pekar på förekomst av boplatser i närområdet. Område 3 ansluter till vägen mellan Tallboda och Staby och innehåller enstaka gravar i form av stensättningar, ett gravfält och en härristningslokal med två älvkvarnar. I området ingår även de omfattande grav- och boplatsområden som är belägna söder om förstudieområdet. I anslutning till Åby Mellangård, i förstudieområdets sydvästra del, finns ett område (Område 4) med flera boplatslämningar som delvis undersökts. Dessutom finns bland annat en skärvstenshög samt en hällristningslokal. En femte område med i huvudsak historiska lämningar återfinns i den södra delen av Ekängen. Där finns förutom gravfält och hällristningar även ett antal torplägen, gården Skogstorps medeltida tomt och platser som kan kopplas samman med den på 1700-talet omnämnda slipstenstillverkningen. Övrigt kulturarv Inom Ekängen finns tre stenmurar (Rystads-Gärstad 8:2 med flera, del av Näsby 5:1 samt Stensätter 1:6 med flera) och ett odlingsröse (Stensätter 1:107 med flera) som skyddas enligt gällande detaljplaner på grund av sitt höga kulturvärde. Risk och sårbarhet Farligt gods Farligt gods transporteras främst till och från Gärstads avfallsanläggning samt till Saint-Gobain (Leca). Transporterna sker på Ekängsvägen fram till respektive anläggning. Farligt gods med betydande omgivningspåverkan utgörs främst av brandfarliga gaser och vätskor. Dessutom transporteras en stor mängd farligt avfall årligen såväl till som från Gärstads avfallsanläggning. Huvuddelen av detta avfall utgör främst ett lokalt miljöproblem i händelse av en olycka. En stor mängd farligt gods transporteras på E4. I händelse av en allvarlig olycka med giftig gas, brandfarlig gas eller explosivämnen kan skador uppkomma inom planområdet. I ringa omfattning förekommer också transporter av farligt gods på Roxen. Störst risk för omgivningspåverkan bedöms föreligga i samband med läckage av drivmedel från båtar. Brand och explosion Stora mängder brännbart material finns inom Gärstads avfallsanläggning. Bränder uppkommer regelbundet men vanligen i mindre omfattning. Vid Gärstads avfallsanläggning och Saint-Gobain (Leca) lagras också brandfarliga vätskor och gaser som kan orsaka brand eller explosion i händelse av en olycka. Trafik En hel del tung trafik går på den södra delen av Ekängsvägen fram till rondellen norr om E4. Därutöver går personbilstrafik för besökare och boende i området. Trafikbelastningen på Ekängsvägen innebär vissa olycksrisker utöver hälso- och miljöpåverkan. Separat gång- och cykelbana finns längs Ekängsvägen förbi och strax norr om Ekängens bebyggelse. 11

12 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Nuvarande trafikflöde på Ekängsvägen söder om den befintliga bostadsbebyggelsen uppgår till cirka fordon per dygn, vilket motsvarar trafikmängderna på Bjälbogatan och Västanågatan i centrala Linköping. Det finns en viss risk för flygolyckor med konsekvenser inom planområdet men sannolikheten har bedömts som mycket låg och olycksrisken påverkar inte markanvändningen. Ras och skred Delar av närområdena kring Stångån är skredbenägna. I någon mån kan risker för ras även finnas vid deponihögar och Saint-Gobains (Leca) nuvarande och avslutade täkter. Översvämningsrisk Delar av planområdet ligger inom översvämningsbenägna områden varför säkra invallningar är en förutsättning för att översvämningar inte ska inträffa vid höga vattenstånd. Flygolyckor Linköpings flygplats har in- och utflygningsstråk över planområdets södra delar. För att upprätthålla en hög flygsäkerhet kring flygplatsen finns krav på hinderfrihet som berör delar av planområdet. För skorstenar vid Gärstads avfallsanläggning finns dispens från kraven på hinderfrihet. SMHI har utfört översvämningskarteringar av bland annat områden kring Stångån och Roxen. Stora delar av det sydvästra planområdet ligger inom områden som kan drabbas av översvämningar. Beräkningar för framtida klimatförändringar pekar på mindre risk för extrema flöden. Resultaten framgår av figur till vänster som visar översvämmade områden utan hänsyn till invallningar. Färgerna markerar förhållandena vid 100-årsflöde, 1000årsflöde och beräknat högsta flöde. I ÖP Staden finns utredningar om vilka områden som kan utsättas för översvämning med hänsyn till befintliga invallningar och med utgångspunkt att dessa håller. Resultaten för planområdet framgår av figur nedan. Översvämningsbenägna områden. 12

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Bilaga till Översiktsplan för Vansbro kommun INLEDNING En översiktsplan ska alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Denna ska gå igenom den miljöpåverkan

Läs mer

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald 9. Natur och gröna frågor kan ses ur flera perspektiv. Detta kapitel behandlar naturvärden utifrån perspektivet biologisk mångfald och förutsättningarna för denna. Naturvärden utifrån ett rekreativt perspektiv

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

MARKANVÄNDNING. Förutsättningar. Förslag/rekommendationer. Konsekvenser

MARKANVÄNDNING. Förutsättningar. Förslag/rekommendationer. Konsekvenser MARKANVÄNDNING Förutsättningar Planområdet består till stora delar av obebyggd mark; skog, öppna beteshagar och strandremsor. I områdets sydöstra del ligger golfbanan som omfattar en stor markyta. Befintliga

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 55(65) HÄLSA OCH SÄKERHET Energiproduktion Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl.

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Tumba, februari 2015 Behovsbedömningen av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats 6:1 6. Naturvård 6.1 Långsiktigt hållbar utveckling Kartlägga och bevara skogar av högsta naturvärde, främst vissa äldre naturskogar, ädellövskogar och sumpskogar Bevara värdefulla våtmarker Bevara odikade

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Upprättad 2010-02-19 1(6) Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Slutsats av behovsbedömning/ motivering Planen medför inte någon skada på ekologiskt känsliga områden

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Version 1.00 Projekt 7317 Upprättad 2011-03-28 Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Melleruds Kommun Västra Götalands Län Behovsbedömning Sammanfattning

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

2015-03-30. Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm 2015-03-30 Stadsbyggnadskontoret Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Remiss från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över förslag till detaljplan för område vid Fagersjövägen

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning 2010-09-06 Dnr 2009-0369 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Banken 1, Eksjö stad Eksjö kommun, Jönköpings län Behovsbedömning/Avgränsning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län PROGRAMHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2009.10184, 2010-10-12 PLAN 154 GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer