Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad"

Transkript

1 Bilaga 2 Konsekvenser Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

2 INNEHÅLL Inledning...4 Miljökonsekvensbeskrivning...5 A. Sammanfattning...5 B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen...5 C. Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen...5 D. Nollalternativ...5 E. Miljöförhållanden nuläge...5 F. Miljökonsekvenser...13 G. Beaktande av miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn...23 H. Slutsatser...24 I. Uppföljning...24 J. Referenser...25 Ekonomiska konsekvenser...27 Inledning...27 Sammanfattning...27 Kalkylförutsättningar...28 Bostadsområden...30 Centrum...31 Verksamhetsområden...31 Övergripande åtgärder...32 Sammanfattande ekonomisk bedömning...34 Finansiering av investeringar...35 Övriga nyttor och uppoffringar...36 Social konsekvensbeskrivning...37 Inledning...37 Mål och utgångspunkter...38 Definition av ett gott socialt liv...38 Olika befolkningsgrupper - olika behov...39 Det sociala livet i Ekängen-Roxtuna...41 Karaktärsskapande...42 Nollalternativ...43 Konsekvensbeskrivning...43 Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättas av Ida Tölander och Jan-Ove Ragnarsson på WSP Environmental. Den ekonomiska konsekvensbeskrivningen har upprättats av Ola Brånäs och Dennis Lundqvist på NAI Svefa. Sociala konsekvensbeskrivningen har upprättats av Ann-Sofie Jeppson och Pia Sartorius på WSP Samhällsbyggnad. Tryck: Elanders Sverige AB

3 INLEDNING Det finns flera skäl till att gå igenom och beskriva konsekvenserna av att en översiktsplan antas och så småningom, i olika steg, realiseras. En beskrivning av konsekvenserna innebär en möjlighet att kontrollera graden av måluppfyllelse. Ger planen konsekvenser som överrensstämmer med målen för hela planarbetet? Ligger planförslaget inom ramen för vad miljön tål? Skapas, eller finns, de ekonomiska medlen för ett genomförande av planen? Ger ett genomförande av planen förutsättningar för att nå kommunens sociala mål för planeringen i stort? Och lokalt inom planområdet? På olika sätt anges det i Plan- och bygglagen att konsekvenserna av en översiktsplan ska gå att utläsa på ett tydligt sätt. Konsekvenserna kan redovisas på lite olika sätt. Miljökonsekvenserna är de konsekvenser vars redovisning hårdats styrs i gällande lagstiftning. Arbetet med att redovisa sociala och ekonomiska konsekvenserna har efter hand givits en allt större vikt och strukturerats på ett tydligare sätt. Syftet med detta är att skapa en tydlig redovisning och hantering av konsekvenserna. Vid en första anblick kan det kanske verka märkligt att inleda arbetet med en ny plan med att fokusera på dess möjliga konsekvenser. Men det är både logiskt och smart. Den tidiga avgränsningen av miljökonsekvenserna, som görs i samråd med länsstyrelsen, fastställer vilka de viktigaste miljöfrågorna i planarbetet är. Det ger förutsättningar för att i ett mycket tidigt stadium styra planen i en hållbar riktning. Att tidigt titta på möjliga ekonomiska konsekvenser skapar förutsättningar för ett ekonomiskt sunt planförslag. Och, att tidigt i planprocessen identifiera eventuella fallgropar i de strukturer och principer som eftersträvas för exempelvis ny bostadsbebyggelse skapar förutsättningar för att i planen redovisa förslag som bidrar till att kommunens sociala mål uppnås. Kommunen har i arbetet med planens konsekvenser samarbetat med tre olika konsulter, var och en specialiserade inom respektive kompetensområde. Framtagandet av konsekvenserna är resultatet av en växelverkan mellan kommunen, som beställare, och konsulterna, som utförare, som skett parallellt med arbetet med planen. 3

4 4

5 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING A. Sammanfattning Den fördjupade översiktsplanens bakgrund och syfte Linköping expanderar snabbt och det finns en stor efterfrågan på boende i natursköna lägen. I den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping pekas Ekängen-Roxtuna ut som en prioriterad utvecklingsort tack vare närheten till Roxen och dess strandnära skogsområden. Bebyggelsetrycket är starkt och kommunens intention är att belysa möjligheten att bygga samman orterna Ekängen och Roxtuna samt se över behovet av nya vägar. Ekängen-Roxtuna är också ett område där Tekniska Verken samsas med andra verksamheter. Den fördjupade översiktsplanen har fyra huvudsyften: Att redovisa en översiktlig struktur för mark och vattenanvändningen Att redovisa nya attraktiva boendemöjligheter i Ekängen-Roxtuna i anslutning till vatten och natur Att redovisa en omfattning och struktur för ett nytt verksamhetsområde i anslutning till Distorp-Gärstad Att redovisa en översiktlig trafikstruktur baserad på en utbyggnad av trafikplats Staby Slutsatser av miljökonsekvensbeskrivningen Planen bedöms också utgöra god hushållning med mark och vatten samt bidra till det regionala/kommunala målet En god bebyggd miljö. Planen bedöms också stärka riksintresset för friluftsliv. Planen innebär negativa miljökonsekvenser för naturmiljö, luftkvalitet samt i viss utsträckning för områdets sårbarhet genom att konsekvenserna vid en översvämning blir större när exploateringsgraden i området ökar. B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats av WSP Environmental i samarbete med Lena Lindgren och Jonathan Turner, översiktsplanerare på Teknik- och samhällsbyggnadskontoret, Linköpings kommun. Linköpings kommuns uppföljnings- och tillsynsarbete har sammanställts av AnnaKarin Unger, miljöledare på Teknik- och samhällsbyggnadskontoret. C. Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen En avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen upprättades i tidigt skede och samråd hölls med länsstyrelsen Avgränsningen resulterade i att miljökonsekvensbeskrivningen i första hand ska fokusera på nedanstående planeringsfrågor: Avvägning mellan olika motstående riksintressen vid och i anslutning till Roxen Utbyggnad av nya vägar och trafikplats Staby Nya verksamhetsområden vid Distorp och Gärstad Hantering av dagvatten Inom ramen för översiktsplanearbetet har tidshorisonten år 2040 använts vid bland annat beräkningar av befolkningstillväxten. Detta år får även gälla som bortre gräns för miljökonsekvensbeskrivningens bedömningar. D. Nollalternativ Nollalternativet utgörs av att planens syften, småhusbebyggelse, logistik- och verksamhetsområde och rörligt friluftsliv får tillgodoses någon annanstans i kommunen. Nuvarande markanvändning inom planområdet, främst jordbruk, fortsätter i liknande omfattning. Ett litet bostadstillskott kan tillkomma inom ramen för gällande detaljplaner. Saint-Gobains (Leca) samt Tekniska Verkens verksamheter fortgår. Oavsett detta översiktsplaneförslag kommer avfallshanteringen vid Tekniska Verken att behöva utökas i takt med att Linköping växer. E. Miljöförhållanden nuläge Riksintressen Ett av de områden som utpekas i den avgränsning som kommunen har gjort för denna miljökonsekvensbeskrivning är avvägning mellan olika motstående riksintressen vid och i anslutning till Roxen. En av de inriktningar som fastslås i planen är att stor vikt bör läggas vid en ökad tillgänglighet till Roxen i enlighet med riksintresset för rörligt friluftsliv. 5

6 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Roxen utgör riksintresse för yrkesfisket. Enligt miljöbalkens 3 kap 5 ska områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Västra Roxen fram till Tvärskogs uddes nordspets utgör riksintresse för naturvården enligt MB 3 kap 6. Den nedre delen av Stångån är mycket värdefull för fågellivet och även som lekområde för flera fågelarter. Området ingår i Natura 2000-nätverket och utgör även RAMSAR-område (internationellt samarbete för bevarandet av värdefulla våtmarksområden). Roxen utgör, som en del av Göta Kanal, riksintresse för friluftlivet enligt MB 3 kap 6 och ska därmed skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natureller kulturmiljön. Enligt Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping (2010) ska strandnära områden utanför tätorterna bevaras och undantas från bebyggelse eller anläggningar som inte tillgodoser friluftslivets intressen. Kommunen bedömer att strandskyddsbestämmelserna utgör tillräckligt skydd för friluftsintresset. Väg E4 utgör riksintresse för kommunikationsanläggningar enligt MB 3 kap 8. Vägar av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningarna. Kommunens rekommendationer i översiktsplanen för Linköping (2010) för väg E4 innebär att inga åtgärder längs med vägen ska tillåtas om åtgärderna innebär att det blir svårare att genomföra de nya trafikplatser som redovisas i översiktsplanen (exempelvis trafikplats Staby) samt tillkomsten av ytterligare körfält. Landskapsbild Tvärskogs udde Tvärskogs udde utgörs av en triangelformad landkil som erbjuder breda utblickar mot Roxen. Udden är överväxt med glesvuxen skog som präglas av det vindexponerade läget. På de sydvästliga uddspetsarna finns ett område med värdefulla gamla ekar. Området har tidigare varit fridlyst men saknar idag formellt skydd. De mer solexponerade delarna av Tvärskogs udde betas och floran är typisk för en mager, sluten ängsmiljö. En bit in från stranden i områdets nordöstra delar finns en tät strandnära lövskog. 6 Ekängen-Roxtuna Området Ekängen-Roxtuna består av villabebyggelse, fritidshus, åkermark samt mestadels trivial successionsskog. Bebyggelsen har tillkommit under olika tidsperioder och ger ett något osammanhängande intryck. Allmänhetens tillgång till Roxen är liten då den västra strandremsan i stor utsträckning är exploaterad. Centrumbebyggelsen med skolan och kyrkan (på gång) utgör målpunkter. Det mindre samhället Roxtuna har mer skoglig karaktär och är beläget i Roxens närhet, i direkt anslutning till Tvärskogs udde. Ekängen och Roxtuna avdelas i dagsläget åt genom ett större parti trivialskog. Orterna är både fysiskt och visuellt avskilda. Naturliga mötespunkter mellan och inom orterna saknas. Distorp-Gärstad Landskapet i områdets västra del är öppet med vida siktlinjer och inslag av mindre skogsbevuxna höjder. Bebyggelsen består främst av äldre gårdsbildningar med trädbestånd. Öster om Gärstadområdet består landskapet av ett äldre småbrutet kulturlandskap med åkrar mellan betesmarker samt gårdsmiljöer omgärdade av lövträd och längst i öster tar det öppna slättlandskapet vid. Gärstadverkets pannbyggnad ses på långt håll och fungerar som ett kraftfullt och starkt landmärke från väg E4. En salixodling har anlagts i ett bälte norr om väg E4 mellan Stångån och Ekängsvägen med syfte att skydda mot insyn där både lertäkt och materialhantering pågår. Från Ekängsvägen tar ett svagt böljande jordbrukslandskap vid med utblickar mot Roxen. Mark- och vattenförhållanden Geologi Jordarten utgörs huvudsakligen av omväxlande lera och morän med mindre omfattande inslag av berg, mossjord, svämsediment och sand. Grundvatten nivåerna i området har en kraftig årsvariation mellan 1-3 meter under mark. Markanvändning Planområdet består av både skogsområden och öppen mark med ett antal större lantbruksfastigheter. Södra delen av området närmast väg E4 används för storskalig avfallshantering (Tekniska Verken) samt som lertäkt

7 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (Saint-Gobain/Leca). Den västra strandremsan längs med Roxen är relativt hårt exploaterad med bostadsfastigheter ända ner till vattnet. F Tekniska Verken, Kallerstad 1:7 Verksamheten består av sortering och kompostering. Området är eventuellt förorenat av kolbottenaska. Yt- och grundvatten I Ekängen finns en grundvattenförekomst som enligt vattenmyndighetens klassning har god status med avseende på förekomst och kvalitet. Grundvattenförekomsten är belägen under Ekängens norra delar samt under Tvärskogs udde. F Deponi Gärstad Området misstänks vara förorenat av tidigare verksamhet (behandling av kvicksilverhaltiga belysningskällor som pågick mellan 1998 och cirka år 2000) samt den pågående verksamheten med bland annat slagg och aska från förbränning av hushållsavfall, kol och bränsle. Lakvattenrening sker lokalt och därefter leds vattnet till recipient. Inga större ytvattenförekomster finns inom planområdet. Roxen är recipient för dagvatten från området. Allmänna dagvattenledningar saknas inom stora delar av planområdet. Dagvattensystemen ägs och drivs via gemensamhetsanläggningar, dikningsföretag eller av enskilda. Ekängen och Roxtuna avvattnas i huvudsak via Näsby dikningsföretag (dike och dagvattenkulvert) samt via en dagvattenledning vid Grönhögsvägen. Gärstad och Distorp avvattnas via Mörtlösadiket samt invallningsföretag med pumpning till Roxen. Dagvattenförhållandena är komplexa inom stora delar av planområdet. Exploatering inom vissa områden är inte lämplig eller kräver särskilda åtgärder för att uppnå en tillfredsställande dagvattenhantering. Dagvattenutredningar har genomförts i flera etapper och har utgjort ett viktigt underlag för planens utformning, se referenser avsnitt J och Litteraturförteckning i planbeskrivningen. Förorenade områden Inom planområdet finns ett tiotal objekt listade i Länsstyrelsens databas över förorenade områden. En del av objekten är under utredning medan andra enbart är branschklassade. F Gärstadverket Inom Gärstadverket sker förbränning av övervägande hushållsavfall. Nuvarande system innebär rökgaskondensering där processvatten pumpas till rökgaskondenseringens vattenrening och vidare till recipient. Under 2005 uppmättes förhöjda halter av tungmetaller vid en mätpunkt i Mörtlösadiket. Det resulterade i att området muddrades och sanerades. Stadsvatten används som kylmedium och detta vatten återanvänds till pumptätningar och doseringar i olika spolkretsar i rökgasreningen. F AB Svensk Leca (nuvarande Saint-Gobain) Verksamheten, som består av lättklinkertillverkning, är pågående och ger upp-hov till avfallsprodukter i form av glödskalsslam och benmjöl. Tidigare ska här ha funnits en träindustri. En MIFO 1-utredning är genomförd. Mörtlösadiket utgör närrecipient. F Bernt-Åke Karlsson/Tord Björk Skrot Pågående verksamhet består av bilskrot och skrothandel. Tänkbara föroreningar är batterisyra och spillolja. Objektet är branschklassat. F Hårds Bildemontering AB Pågående verksamhet med anor från 60-talet i form av bilskrot och skrothandel. Objektet är branschklassat. F L. Lundqvists Mekaniska Verkstad AB Verksamheten bestod av tillverkning av diverse metallprodukter och har anor tillbaka till 50-talet. Tillräckliga uppgifter om kemikalieanvändning och andra uppgifter för att göra en platsspecifik riskklassning har inte framkommit ur inventeringsunderlaget. Uppgifter om verksamhetens tid (start, slut) saknas, använda/hanterade kemikalier och lösningsmedel är okänt. Den största osäkerheten finns kring den äldre verksamhetsperioden. Mörtlösadiket är närrecipient. Objektet är branschklassat. Idag finns en hästgård på fastigheten. F Sjötorps handelsträdgård, Ekängen Verksamheten består av en handelsträdgård under avvecklande. Ingen information om föroreningssituationen finns i dagsläget. Objektet är branschklassat. 7

8 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING F Maskin & Metallskrot Linköping Verksamheten består av bilskrot och skrothandel. Objektet är branschklassat. F Askdeponi Rystads-Tuna Objektet består av en askdeponi vid den tidigare kriminalvårdsanstalten i Roxtuna. Miljöteknisk markundersökning har skett våren 2008 (Johan Helldén AB på uppdrag av Specialfastigheter Sverige AB). Miljökontoret har tagit beslut om att området ska efterbehandlas på grund av föroreningar av metaller, alifatiska kolväten och dioxiner. Målet är att området ska saneras ner till känslig markanvändning (KM). F Oljeläckage/Stensätter Vid Stensätter har en mobil panncentral läckt cirka 200 liter eldningsolja under år Området har sanerats under år F Kallerstad 1:5 Pågående verksamhet med bland annat lertäkt. Tidigare skall skrot (kablar m.m.) dumpats på platsen men detta har åtgärdats. Naturmiljö Inom planområdet finns 15 områden som är listade i kommunens naturvårdsprogram såsom varande särskilt värdefulla för naturvården. Västra Roxen är dessutom utpekad som riksintresse för naturvården, Natura 2000område samt Ramsarområde. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. De finns i alla medlemsländer och ska hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns nära Natura 2000-områden. Ramsarområden är områden som utpekats som internationellt värdefulla våtmarker enligt den så kallade våtmarkskonventionen. I många fall är det förekomsten av skyddsvärda fågelarter som leder till att en våtmark utpekas som Ramsarområde. Naturvårdsobjekt Kring Ekängen finns ett antal värdefulla naturområden som är utpekade i natur-vårdsprogrammet för Linköpings kommun. I naturvårdsprogrammet delas objekten in i fyra klasser utifrån dess biologiska värden nationellt intresse/riksintresse (klass 1), regionalt intresse/ länsintresse (klass 2), kommunalt intresse (klass 3) och 8 lokalt intresse (klass 4). Skillnaden mellan områden av nationellt intresse enligt kommunens naturvårdsprogram och områden av riksintresse är att riksintressen för naturvården fastställs av Naturvårdsverket. När ett område pekas ut som riksintresse får det ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Skyddet regleras i miljöbalken. Inom planområdet finns totalt 15 objekt som ingår i naturvårdsprogrammet, varav ett bedöms vara av riksintresse. Naturvärden av riksintresse Roxen, 1 Västra Roxen har tillsammans med angränsande våtmarksområden och åmynningar ett utomordentligt stort värde för häckande och rastande fåglar liksom övrig våtmarksfauna och flora. Här finns även en värdefull fiskfauna med viktiga lekområden i grunda vikar och mynningsområden. Området är utpekat som ramsarområde, vilket innebär att det hör till de internationellt mest värdefulla våtmarkerna. Naturvärden av regionalt intresse Ekhagar SV Tvärskogsudde, 2 Norr om bebyggelsen vid Ekängen finns betade ekmiljöer på uddarna ut mot Roxen. Åtminstone ett 40-tal ekar är omkring en meter i diameter och åldern uppgår troligen i en del fall till år. Ansamlingen av jätteekar har bara ett fåtal motsvarigheter utanför eklandskapet. Området har ett mycket högt naturvärde Öppen hage vid Roxtuna, 2 Väster om Tuna gård ligger en öppen hage i närheten till Roxens strand. Dess naturvärden är främst knutna till en artrik grässvål med flera olika vegetationstyper. Ogödslade och välhävdade hagmarker av denna storlek är ovanliga i denna del av kommunen och hagen har också kulturhistoriska värden. Objektet har ett mycket högt bevarandevärde Damm vid Fågelsången, 2 Vid Fågelsången 600 meter väster om Distorp finns en tämligen stor damm i en stor inhägnad. Staketet går 1020 meter från dammen och det står en frodig och tuvig, obetad starrvegetation runt hela vattnet. I nordost ligger en trädgård alldeles vid dammen. Omgivningarna utgörs av hästbetesmarker som i söder är öppna men i andra vä-

9 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING dersträck finns mer eller mindre mycket träd och buskar. En damm av länsintresse tack vare den mycket goda förekomsten av spetsnate, förekomsten av större vattensalamander och en allmänt stor artrikedom bland växter och djur. gamla och grova ekar med en värdefull lavflora och förutsättningar att hysa sällsynta insekter. Tillsammans med den stora ekhagen norr om Ekängen och övriga ekar i området bör det vara ett av de 10 finaste ekområdena i Linköpings slättbygd. Naturvärden av kommunalt intresse Distorps allé, 3 Vid infarten till Distorp finns en fin allé med välutvecklad lavflora med fynd av alléorangelav (VU) som endast är funnen cirka 5 platser runt Linköping. Närmare gården finns några grova ekar i en hästhage, de har värdefull lavflora Tvärskogsudde, 3. Vid Tvärskogsudde och österut finns fina ekmiljöer och strandskogar med mycket ädellövträd. Tillsammans med uddens stora bestånd av yngre ek och bok har området stora naturvärden och värden för friluftsliv. Längst ut på udden och österut från spetsen finns en hel del riktigt gamla ekar och en allmänt lövrik strandskog. Längst ute på udden finns en del gamla ekar i anslutning till skogsbryn och klippta gräsytor vid en föreningsstuga. Mitt för uddens spets står en jätteek med 495 cm omkrets, den är välväxt och har inga synliga håligheter. Eken bör vara åtminstone 300 år gammal, lavfloran på de nedre delarna är dock inte extremt rik men brun nållav (RR) indikerar ett intressant lavsamhälle Strandbetesmark vid Näsby, 3 Nordväst om Näsby gård ligger en strandäng som delvis är bevuxen av klibbal med inslag av bland annat ask. Stränderna är varierade med ett brett högstarrbälte mot norr och klippstränder och steniga strandpartier mot söder. Betade flacka stränder är värdefulla för en lång rad vattenberoende organismer och för fågellivet. Visst inslag av hävdgynnad flora, död ved och grova träd ger också naturvärde. Naturvärdet dras ner av att marken är gödselpåverkad i stora partier både på land och mot vattnet Ekhage NO Näsby, 3 I skogsbrynet nordost om Näsby gård finns en ekhage med den ovanliga kombinationen av grova ekar med rödlistade arter och en fin markflora med slåtterängsarter. På träden hittades de ovanliga lavarna brun nållav (RR) och hjälmbrosklav (NT) Lövskog SV Hagalund, 3 I skogsstråket mellan Ekängen och Rystad ligger en gammal lövskog av björk, asp och alm med stort inslag och rikedom på andra lövträd som lönn, ek, sälg och ask. Här finns flera ganska grova almar med rik lavflora av bland annat lönnlav. Det är gott om grova aspar och en hel del död ved av både lövträd och enstaka granlågor. Miljön är lämplig för rödlistade mossor, svampar och har är ett rikt fågelliv Ekar i södra Ekängen, 3 Några områden i Ekängen med sammanlagt ett 25-tal Naturvärden av lokalt intresse Damm NV Karstorp, 4 I ruderatmarken ett par hundra meter nordväst om Karstorp ligger en liten, rundad branddamm omgiven av obetad hagmark. Den särpräglade växtligheten med bland annat ett stort bestånd av kärrstjärnblomma bidrar till dammens naturvärde. Fågelliv Delar av det strandnära planområdet rymmer ett rikt fågelliv. En fågelinventering har genomförts vid Hästudden och badplatsen i Ekängen inklusive holmen Måshallarna (Calluna ). Totalt påträffades 58 arter, varav 42 arter visade tecken på att de häckade i det inventerade området. 8 arter är rödlistade eller upptagna i EUs fågeldirektiv, bland annat fisktärna och brun kärrhök. Vattenmiljöer Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd enligt 7 kapitlet 13 i miljöbalken. Strandskyddet är en lag som syftar till att värna det rörliga friluftslivet samt livsmiljöer för växt- och djurliv. Därför är det inte tillåtet att göra något som försämrar livsvillkoren för växter och 9

10 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Området sett från sjön med utbredda grundområden till vänster i bild och vassområden till höger (in mot land). Foto: Peter Gustafsson. djur eller begränsar allmänhetens tillträde till området. Kring Roxen är strandskyddet 150 meter och längs Stångån sträcker sig strandskyddet 150 meter på ömse sidor om ån. Inom planområdet finns ett större dike (Mörtlösadiket) samt småvatten i form av dammar. Några av dessa dammar är utpekade i naturvårdsprogrammet som särskilt värdefulla på grund av sina ekologiska förutsättningar. Småvatten omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 1 miljöbalken. För att vidta åtgärder som påverkar sådana element krävs tillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan medge dispens från skyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. Roxen är en mycket stor och grund eutrof sjö med ett djup som i regel är mindre än sex meter. Sjön som fungerar som knutpunkt för Svartån, Motala ström och Stångån har en mycket rik fisk- och fågelfauna samt ett tämligen rikt växtliv. Flera rödlistade fågel- och fiskarter återfinns i området. Roxen är viktig för friluftslivet och att det finns kvar oexploaterade naturliga stränder och områden bidrar till värdet för friluftslivet. Västra delen av Roxen utgör ett värdefullt område med grundbottnar och välhävdade sötvattenstrandängar samt omfattande vassområden. Sjön präglas även av att Motala ström, Svartån och Stångån mynnar här vilket har gett deltaformationer och vinteröppet vatten till gagn för fåglarna. Roxen utgör riksintresse för både friluftsliv och naturmiljö och har dessutom status som Natura och Ram10 sarområde. Sammantaget utgör detta ett mycket högt skyddsvärde. Inom ramen för arbetet med översiktsplanen har en naturinventering och naturvärdesbedömning genomförts i Roxens litoralzon strax öster om Näsbys småstugekoloni i Linköpings kommun, längs med Hästuddens norrsida. Syftet med utredningen var att utreda förutsättningarna för en allmän badplats i området samt att undersöka var en badplats skulle ge minst negativa effekter på naturmiljön. Vattenmiljön består av utbredda grundområden som närmast land är påtagligt igenväxt av bladvass, men utanför vassen finns öppna grundområden med tät och artrik undervattensvegetation. Området bedöms ha mycket höga naturvärden (klass 2) vilket motiverades av hög naturlighet, låg exploateringsgrad, höga naturvärden med avseende på bottenfauna och vattenvegetation samt förekomsten av utbredda sandiga grundbottnar. Vatten-vegetationens mycket höga naturvärden är jämnt spridda över området, därför bedömdes det inte vara av större ur naturvärdessynpunkt var i området en badplats anläggs. Under avsnittet Naturmiljö ovan finns ytterligare vattenmiljöer redovisade, bland annat en stor damm vid Fågelsången väster om Distorp med förekomst av spetsnate och större vattensalamander samt en branddamm nordväst om Karstorp med ett stort bestånd av kärrstjärnblomma. Kulturmiljö Fornlämningar Östergötlands länsmuseum har inför arbetet med den för-

11 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING djupade översiktsplanen inom området Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad utfört en arkeologisk förstudie. Planarbetet berör mycket fornlämningsrika områden. Dessutom har ett stort antal utredningar och undersökningar utförts i området. Vid kart- och arkivgenomgångarna har flera by-/gårdstomter och en stor mängd kulturhistoriska lämningar i form av torpplatser, stenmurar, äldre vägsträckningar med mera identifierats. Vid förstudien kunde fem områden urskiljas där det finns kända koncentrationer av forn- och kulturlämningar. De fornlämningsområden som identifierades i den arkeologiska förstudien beskrivs översiktligt nedan. Det tydligaste och mest omfattande området (Område 1) sträcker sig i ett öst-västligt stråk från de stora gravfälten vid Malma i öster till stensträngsystemet RAÄ 78, gravfältet RAÄ 41:1 och boplatslämningarna längs Ekängsvägen vid Näsby. Inom området finns även bytomter och torplägen. Norr om Evelund på fastigheten Distorp 2:1 finns ett mindre område med en sammanhängande fornlämningsmiljö som antagligen härstammar från bronsåldern (Område 2). Det utgörs av flera skärvstenshögar samt en hällristningslokal med tolv älvkvarnar. Skärvstenshögarna pekar på förekomst av boplatser i närområdet. Område 3 ansluter till vägen mellan Tallboda och Staby och innehåller enstaka gravar i form av stensättningar, ett gravfält och en härristningslokal med två älvkvarnar. I området ingår även de omfattande grav- och boplatsområden som är belägna söder om förstudieområdet. I anslutning till Åby Mellangård, i förstudieområdets sydvästra del, finns ett område (Område 4) med flera boplatslämningar som delvis undersökts. Dessutom finns bland annat en skärvstenshög samt en hällristningslokal. En femte område med i huvudsak historiska lämningar återfinns i den södra delen av Ekängen. Där finns förutom gravfält och hällristningar även ett antal torplägen, gården Skogstorps medeltida tomt och platser som kan kopplas samman med den på 1700-talet omnämnda slipstenstillverkningen. Övrigt kulturarv Inom Ekängen finns tre stenmurar (Rystads-Gärstad 8:2 med flera, del av Näsby 5:1 samt Stensätter 1:6 med flera) och ett odlingsröse (Stensätter 1:107 med flera) som skyddas enligt gällande detaljplaner på grund av sitt höga kulturvärde. Risk och sårbarhet Farligt gods Farligt gods transporteras främst till och från Gärstads avfallsanläggning samt till Saint-Gobain (Leca). Transporterna sker på Ekängsvägen fram till respektive anläggning. Farligt gods med betydande omgivningspåverkan utgörs främst av brandfarliga gaser och vätskor. Dessutom transporteras en stor mängd farligt avfall årligen såväl till som från Gärstads avfallsanläggning. Huvuddelen av detta avfall utgör främst ett lokalt miljöproblem i händelse av en olycka. En stor mängd farligt gods transporteras på E4. I händelse av en allvarlig olycka med giftig gas, brandfarlig gas eller explosivämnen kan skador uppkomma inom planområdet. I ringa omfattning förekommer också transporter av farligt gods på Roxen. Störst risk för omgivningspåverkan bedöms föreligga i samband med läckage av drivmedel från båtar. Brand och explosion Stora mängder brännbart material finns inom Gärstads avfallsanläggning. Bränder uppkommer regelbundet men vanligen i mindre omfattning. Vid Gärstads avfallsanläggning och Saint-Gobain (Leca) lagras också brandfarliga vätskor och gaser som kan orsaka brand eller explosion i händelse av en olycka. Trafik En hel del tung trafik går på den södra delen av Ekängsvägen fram till rondellen norr om E4. Därutöver går personbilstrafik för besökare och boende i området. Trafikbelastningen på Ekängsvägen innebär vissa olycksrisker utöver hälso- och miljöpåverkan. Separat gång- och cykelbana finns längs Ekängsvägen förbi och strax norr om Ekängens bebyggelse. 11

12 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Nuvarande trafikflöde på Ekängsvägen söder om den befintliga bostadsbebyggelsen uppgår till cirka fordon per dygn, vilket motsvarar trafikmängderna på Bjälbogatan och Västanågatan i centrala Linköping. Det finns en viss risk för flygolyckor med konsekvenser inom planområdet men sannolikheten har bedömts som mycket låg och olycksrisken påverkar inte markanvändningen. Ras och skred Delar av närområdena kring Stångån är skredbenägna. I någon mån kan risker för ras även finnas vid deponihögar och Saint-Gobains (Leca) nuvarande och avslutade täkter. Översvämningsrisk Delar av planområdet ligger inom översvämningsbenägna områden varför säkra invallningar är en förutsättning för att översvämningar inte ska inträffa vid höga vattenstånd. Flygolyckor Linköpings flygplats har in- och utflygningsstråk över planområdets södra delar. För att upprätthålla en hög flygsäkerhet kring flygplatsen finns krav på hinderfrihet som berör delar av planområdet. För skorstenar vid Gärstads avfallsanläggning finns dispens från kraven på hinderfrihet. SMHI har utfört översvämningskarteringar av bland annat områden kring Stångån och Roxen. Stora delar av det sydvästra planområdet ligger inom områden som kan drabbas av översvämningar. Beräkningar för framtida klimatförändringar pekar på mindre risk för extrema flöden. Resultaten framgår av figur till vänster som visar översvämmade områden utan hänsyn till invallningar. Färgerna markerar förhållandena vid 100-årsflöde, 1000årsflöde och beräknat högsta flöde. I ÖP Staden finns utredningar om vilka områden som kan utsättas för översvämning med hänsyn till befintliga invallningar och med utgångspunkt att dessa håller. Resultaten för planområdet framgår av figur nedan. Översvämningsbenägna områden. 12

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplan för staden Linköping KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING DECEMBER 2009 MILJÖKONSEKVENSER En sammanfattning av planen och dess miljökonsekvenser...4 Inledning...5 Beskrivning av planens strategiska

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer

Naturvårdsprogram, allmän del

Naturvårdsprogram, allmän del 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Antal inpendlare Hultsfred Västervik Kinda Eksjö Oskarshamn Linköping Kalmar Statistik Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 Fotograf: Per Lindegård, Länsstyrelesen

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 Programmet har tagits fram av Österåker Kommun genom Sweco Architects. Underlag har tagits fram av exploatören Österåkers Näs Fastighets

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER

KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER I detta kapitel behandlas intressekonflikter och större frågor i kommunen. Problemområdena tas upp var för sig. Efter en faktaredogörelse i ämnet följer under rubriken "lösning"

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 20 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5 Underlagets

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer