Svenska tjänsteföretagares intresse av en väl fungerande inre marknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska tjänsteföretagares intresse av en väl fungerande inre marknad"

Transkript

1 YTTRANDE Dnr För kännedom L Pagrotsky, N S-E Söder, N L O Lindgren, UD Chefen, UD-EIM G Grén, UD-EIM M Ramstedt, Brysselrepresentationen Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden STOCKHOLM Svenska tjänsteföretagares intresse av en väl fungerande inre marknad 1. Handel med tjänster har en mycket stor potential att utvecklas. I dagsläget avser endast 20 % av handeln mellan EU:s nuvarande medlemsstater handel med tjänster. - En teoretiskt perfekt handel med tjänster mellan medlemsstaterna bedöms kunna öka handeln med tjänster mellan medlemsstaterna med drygt 1/3 eller 100 miljarder euro. - De två viktigaste strukturella bristerna är ineffektivt administrativt samarbete och att EG-rätten inte följs upp i me dlemsstaterna. 2. Vi föreslår: - Att kommissionens kommande ramdirektiv bör för tjänster innehålla rättsliga åligganden om administrativt samarbete som fylls ut med en icke-bindande uppförandekod. - En ökad satsning på kunskapsöverföring till de nya medlemsstaterna. 3. Ovanstående förslag bör understödjas av bättre lagstiftning och förstärkt tillsyn på tjänsteområdet bl.a. genom: - Ökad harmonisering på vissa områden. - Att ge kommissionen ett formellt snabbspår att vidta åtgärder mot medlemsstater som bryter mot EG-rätten. - En mekanism i varje medlemsstat som med tillräckliga resurser och oberoende kan verka för en korrekt tillämpning av EG-rätten.

2 Yttrande Sida 2(54) Executive summary 1 Inledning Utredningsuppdraget Metod och avgränsning Dominoeffekt av hinder Vilka hinder är allvarligast? Allmänna utgångspunkter för bedömningen Strategiska och transaktionskostnadssänkande tjänster Sektorsgenomgång Finansiella tjänster Hinder i EU/EES Hinder inom de blivande medlemsstaterna IT/Telekomtjänster Hinder i Sverige Hinder inom övriga EU/EES Transporttjänster Hinder i Sverige Hinder inom EU/EES Företagstjänster Hinder inom EU/EES Yrkesrelaterade tjänster Hinder i Sverige Hinder inom övriga EU/EES Biotekniktjänster Hinder i Sverige Hinder inom EU/EES Kostnader för de specifika hindren Hindrens orsaker Gemensamma kännetecken för den svenska marknaden Gemensamma kännetecken inom EU/EES Gemensamma kännetecken i de nya medlemsstaterna Vilka typer av hinder kan finnas kvar i de blivande medlemsstaterna efter EU-medlemskapet? Vilka strukturella problem leder oftast till hinder för tjänstehandeln? Hur åtgärdas de strukturella orsakerna till de allvarligaste hindren? Pågående horisontellt arbete inom EU Konventets förslag till nytt fördrag påverkar lagstiftningsprocessen Vitbokens förenklingsförslag Regelförenkling Utvidgning av direktiv 98/34/EG till hela tjänsteområdet Standardisering på tjänsteområdet Pågående arbete med att stärka principen om ömsesidigt erkännande Pågående sektoriellt EU-arbete om tillfällig tjänsteutövning...28

3 Yttrande Sida 3(54) Vad kan ramdirektivet åstadkomma för att lösa hinder? Harmonisering av säljfrämjande åtgärder Otillbörliga affärsmetoder och vilseledande reklam Erkännande av professionella kvalifikationer Övriga sektorsinitiativ för ökad tjänstehandel Harmonisering av tjänster i allmänhetens intresse En fungerande inre marknad för finansiella tjänster Lamfalussyproceduren inom ramen för finansiella tjänster 33 5 Kommerskollegiums förslag: Bättre tillsyn Inledning Förstärkt administrativt samarbete Administrativ samarbetsmodell- alternativ Administrativ samarbetsmodell alternativ Administrativ samarbetsmodell alternativ Behovet av stöd till de nya medlemsstaterna Ekonomiska argument till stöd för förslaget om administrativt samarbete Bättre efterlevnad och uppföljning Ökad information i två led Utveckling av systemet för informell problemlösning i medlemsstaterna Utveckling av systemet för formell problemlösning Skapandet av inremarknadsmekanismer Kommerskollegiums förslag: Lagstiftningen Horisontellt arbete för bättre lagstiftning Vilken form bör rättsakterna ges? När bör soft-law användas? Kan nya metoden användas på tjänsteområdet? Hur gör vi lagstiftningsarbetet effektivare? Hur gör vi lagstiftningsarbetet mer transparent? Sektoriellt arbete på lagstiftningsområdet EU-harmonisering på vissa områden Behovet av svensk rättslig översyn för att lösa identifierade handelshinder? Sammanfattande förslag till åtgärdslista för förbättringar av tjänsteområdet 50 Bilaga 1:Sammanfattande förteckning över inrapporterade hinder Bilaga 2:Uppskattning av handelsvinsterna av att avlägsna hindren för fri rörlighet av tjänster

4 Yttrande Sida 4(54) 1 Inledning 1.1 Utredningsuppdraget Utrikesdepartementet har uppdragit åt Kommerskollegium att göra en analys för att identifiera svenska problemområden för den fria rörligheten av tjänster på den inre marknaden och då peka på sådana hinder som är särskilt viktiga ur ekonomisk synvinkel eller genom att de leder till följdeffekter på andra områden. I uppdraget ingår även att föreslå åtgärder för att komma åt de strukturella problem som orsakar handelshindren. 1.2 Metod och avgränsning Vi har i vår analys utgått ifrån ett antal tjänstesektorer som är att betrakta som tillväxtsektorer inom svensk tjänstehandel. 1 Dessa sektorer är: IT/Telekom, yrkesrelaterade tjänster, företagstjänster av olika slag, finansiella tjänster och bioteknik. Den metod vi har använt är en form av inventering där vi har tagit upp de hinder som förefaller vanligast inom de olika sektorerna. Dessa hinder har sedan rangordnats efter en bedömning av vad som verkar vara allvarligast inom varje enskilt sektorsområde. 2 Vi har använt följande källor för att göra denna inventering: - Europeiska kommissionens rapport om situationen på den inre marknaden för tjänster, 3 - EG-domstolens praxis, - Kommerskollegiums egna erfarenheter av inkomna handelshinder och tidigare utredningar. 4 Hinderinventeringen har sedan skickats för synpunkter till företrädare för berörda branscher. Därutöver har vi genomfört intervjuer med företrädare för berörda branscher. 5 1 Utredning av Svenskt Näringsliv: Svensk internationell tjänstehandel, 17 företagsintervjuer, januari Vi kan därutöver se att exempelvis turism och upplevelseindustrin är sektorer som är viktiga för Sverige. Dessa sektorer ingår dock inte i denna analys. 2 Uppdelning och rangordning av olika tänkbara hinder som kan möta en tjänstetillhandahållare inom de valda sektorerna har gjorts med utgångspunkt i en indelning som i stort överensstämmer med den indelning som kommissionen har valt i sin tjänstestrategi. 3 Se Rapport från kommissionen till Rådet och EP, Situationen på den inre marknaden för tjänster, rapport inom ramen för det första etappen av strategin för tjänster på den inre marknaden, KOM (2002) 441 slutlig. 4 Se särskilt kollegiets utredning av den 26 oktober 2000 (dnr ) om principen om ömsesidigt erkännande på tjänsteområdet. 5 En förteckning över inrapporterade hinder finns i bilaga 1.

5 Yttrande Sida 5(54) Utredningen har i enlighet med utredningsuppdraget inriktats på att i första hand visa på hinder som svenska tjänstetillhandahållare upplever vid handel med andra länder inom EU/EES. Trots att det formellt inte ingick i uppdraget har vi även försökt ta reda på de allvarligaste hindren bland de nya medlemsstaterna. 6 Vi har även redogjort för betydelsen av hinder på grund av svenska regler med avsikten att betona att den inre marknaden inte är ett merkantilistiskt nollsummespel. Ytterligare ett argument är att tjänstehandelns värde från inre marknadssynpunkt inte bara handlar om värdet av utförseln utan även av värdet på införseln till och från olika regioner inom EU. Vi har inte gjort någon uppdelning i juridiskt berättigade och oberättigade hinder. I stället tar vi upp de problem som branschföreträdare själva har valt att särskilt betona efter att ha hört företagen. 7 De flesta av de hinder som härvid identifierats har redan tidigare varit kända för kollegiet genom vår handelshinderverksamhet. Vi har inom ramen för denna utredning, för att fullständiga bilden, muntligen stämt av inkomna synpunkter från branscherna med ansvariga tillsynsmyndigheter. 8 Under utredningens gång har vi även samrått med Svenskt Näringsliv, NUTEK, Svensk Handel, Invest in Sweden Agency (ISA), Exportrådet, EuroInfoCentres 9 och samtliga regionala handelskammare i Sverige. 1.3 Dominoeffekt av hinder Tillhandahållandet av tjänster kräver ofta, till skillnad från exempelvis vid varuhandel, att tjänstetillhandahållaren rent fysiskt förflyttar sig till det medlemsland där tjänsten skall tillhandahållas. Dessutom krävs ofta att denna för med sig såväl personal som utrustning. Detta leder till att olika typer av nationella regler spelar in I förhållandet till tredje land vill vi hänvisa till kollegiets tidigare utredningar på området (Dnr H ), Prioriteringar och svenska önskemål om marknadsöppningar på tjänsteområdet del Åkeriförbundet och Sveriges redareförening (transporter), Föreningen auktoriserade revisorer (FAR), Svenska fondhandlareföreningen och Svenska Bankföreningen, Försäkringsförbundet (finansiella tjänster), IT-företagen, Sveriges Reklamförbund, Bioteknik Foru m och Sweden BIO (bioteknik), Ingenjörsförbundet, Arkitektförbundet, Advokatsamfundet, Mäklarsamfundet, Sveriges byggindustrier, Sveriges Trähusfabrikers Riksförbund (STR). 8 Sådana kontakter har förekommit med tjänstemän på Boverket, Banverket, Finansinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Luftfartsverket, Migrationsverket, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen (PTS), Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket, Vägverket, Fastighetsmäklarnämnden och Revisorsnämnden. 9 Samtliga regionala EuroInfocentres inom Sverige. 10 Det rör sig om kompetenskrav på tjänstetillhandahållaren själv och dennas personal, tekniska krav på den utrustning och det material denna för med sig, associationsrättsliga regler om strukturen på den bolagsform som han arbetar genom, regler kring ansvarsförsäkringar, krav på tillhandahållandet av finansiella garantier, marknadsrättsliga regler kring marknadsföring, konsumenträttsliga regler, arbetsrättsliga

6 Yttrande Sida 6(54) När tjänster tillhandahålls över nationsgränserna innebär detta i praktiken att den inre marknaden utsätts för ett prov som kanske är hårdare än vad som är fallet vid övriga friheter enligt EG-fördraget. Skälet till att graden av integration eller bristen på integration på den inre marknaden blir tydligare när det gäller tjänster beror till stor del på tjänsternas karaktär och de konsekvenser som detta får vid gränsöverskridande handel. Tjänsterna i sig, och därmed konsekvenserna av de handelshinder som drabbar tjänstetillhandahållaren, är komplexa till sin karaktär. Tjänstetillhandahållaren behöver ofta tillgång till andra tjänster för att kunna utföra sina tjänster. De tjänster som denna tillhandahåller påverkar i sin tur andra aktörers möjligheter att tillhandahålla sina tjänster. Tillhandahållandet av olika tjänster är ofta inbördes beroende vilket gör att konsekvenserna av ett hinder ofta får ses som en dominoeffekt av konsekvenserna av ett hinder. På samma sätt som flera tjänster ofta är beroende av varandra kan även fri rörlighet för varor, personer och kapital vara beroende av tjänster. Tjänster ingår ofta som en ekonomiskt sett mycket betydelsefull del i exempelvis handeln med varor. 2 Vilka hinder är allvarligast? 2.1 Allmänna utgångspunkter för bedömningen Handelshinder kan sägas vara särskilt allvarliga på åtminstone två sätt: 1. Höga kostnader kan hindra eller begränsa möjligheten för tjänsteföretagen att handla gränsöverskridande. 2. Hindren kan få följdeffekter på så sätt att andra tjänster hindras eller blir svårare att tillhandahålla. Handelshinder av det första slaget kan gälla både tjänster som senare tillhandahålls till konsumenter och tjänster som tillhandahålls till andra företag. Den typen av hinder tar bara sikte på sådana hinder som påverkar förutsättningarna att tillhandahålla tjänster mellan företag. 2.2 Strategiska och transaktionskostnadssänkande tjänster Hinder inom vissa tjänstesektorer är av betydelse för om andra tjänster skall kunna tillhandahållas. Vi kallar sådana sektorer för strategiska tjänster. Sådana hinder är särskilt viktiga att lösa. Sådana strategiska tjänster är bland annat transporttjänster, IT/telekom och finansiella tjänster. Just på det senare området anser branschen att regler och skattelagstiftning. Denna uppräkning är naturligtvis inte fullständig och varierar från medlemsland till medlemsland.

7 Yttrande Sida 7(54) handlingsplanen för finansiella tjänster kommer att avlägsna de allra viktigaste hindren inom EU/EES. 11 Strategiska tjänster är generellt sett föremål för en omfattande detaljreglering i medlemsländerna. Genom de initiativ som planeras på EU-nivå kommer de även att omfattas av en hög grad av detaljreglering på detta plan. Utöver strategiska tjänster har vi valt att särskilt studera sådana tjänster som är viktiga genom att de minskar transaktionskostnaderna för företag som handlar gränsöverskridande. 12 Det kan röra sig om juridiska tjänster, revisorstjänster, ingenjörstjänster, marknadsföringstjänster, mäklartjänster, byggtjänster, bemanningstjänster m.fl. Dessa tjänster, för så vitt gäller själva yrkeskategorierna, omfattas i vissa EU-länder av omfattande detaljreglering. Därutöver finns för närvarande en omfattande sektorsreglering för olika yrkeskategorier på det EG-rättsliga planet och som framförallt klargör reglerna kring själva rätten att tillhandahålla tjänster. De transaktionskostnadssänkande tjänsterna kan i viss mån även påverka förutsättningarna att tillhandahålla olika tjänster inom strategiskt viktiga sektorer. Ett exempel på detta är att skillnader i medlemsstaternas lagstiftning om konsumentskydd och affärsmetoder gör det omöjligt att ha en alleuropeisk marknadsföringsstrategi. 13 Detta kan exempelvis påverka förutsättningarna att tillhandahålla IT- eller telekomtjänster. Bristen på harmonisering på marknadsrättens område får även negativa konsekvenser för andra strategiska tjänster, såsom finansiella tjänster. 2.3 Sektorsgenomgång Företrädare för branscherna i de undersökta tjänstesektorerna har framhållit vissa hinder i Sverige, EU/EES och de nya medlemsländerna. Dessa redovisas nedan i avsnitt I handlingsplanen uppskattas att en fungerande europeisk detaljhandelsmarknad för finansiella tjänster skulle effektivisera sektorn med omkring 5 miljarder euro om året och öka den ekonomiska tillväxten med 0,5 %, Se Financial Services Action Plan, KOM(1999) Se Global Economic Prospects, kapitel 3 (Trade in services: using openness to grow), sid Se rapport som nyligen utarbetats på uppdrag av European Financial Round Table, 14 I bilaga 1 finns en förteckning på samtliga inrapporterade hinder inom de behandlade tjänstesektorerna. Av dessa har kollegiet valt ut vissa hinder som särskilt allvarliga. Dessa behandlas i denna huvudrapport. För en överblick av övriga hinder hänvisas till bilaga 1.

8 Yttrande Sida 8(54) Av de hinder som branscherna tar upp vill vi lyfta fram vissa hinder såsom särskilt allvarliga på de grunder som angivits i avsnitt 2.2. Den informationen har vi sedan stämt av dels med våra egna erfarenheter och handelshinderstatistik, dels med tjänstemän på ansvariga tillsynsmyndigheter eller departement. I den mån dessa instanser tillfört information i anslutning till sådana hinder som vi bedömt som särskilt viktiga tas även dessa kommentarer upp i avsnitt Finansiella tjänster Hinder i EU/EES Banktjänster Enligt Svenska Bankföreningen täcker kartläggningen i Europeiska kommissionens handlingsplan för finansiella tjänster de allra viktigaste problemen. 16 I handlingsplanen finns även aviserade åtgärder som Svenska Bankföreningen tror kommer att lösa dessa problem. Svenska Bankföreningen anger att tjänsteutbudet kan delas upp i tre huvudkategorier: Utlåning, inlåning och betalningsförmedling. Bankerna väljer nästan uteslutande att etablera sig genom filialer i de länder inom EU/EES där de vill verka. Närheten till kunderna upplevs som viktig. Enligt Svenska Bankföreningen är det regelmässigt inom betalningar som mer tydliga hinder finns. När det gäller hinder som medför höga kostnader hänvisar Svenska Bankföreningen till skiftande lokal praxis för hur ett betalningssystem skall hantera en automatiserad inhemsk betalning. Det krävs specialanpassade lösningar för varje land. Det kan, enligt Svenska Bankföreningen, bli ännu mer komplicerat när det gäller lokal praxis för att hantera manuella betalningar. I vissa länder är exempelvis checkar ett dominerande betalningsmedel och detta kräver en kostsam administration. När det gäller inhemska system för betalningar pågår ett arbete inom EU för att utforma systemen så att hinder inte uppstår vid gränsöverskridande betalningar I bilaga 1 återges övriga kommentarer som muntligen inhämtats från respektive myndighet. 16 KOM(1999)232, Att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: En handlingsplan. 17 Se Förordningen 2001/256/EG om gränsöverskridande betalningar och direktivet (med samma namn) 97/5/EG i anslutning till pågående arbete inom ramen för ett ko mmande förslag från kommissionen för samordning (New legal framework for payments in the Internal market). Det kommande förslaget har tagits fram i samarbete med branschen på europaplanet som kommit med förslag inom ramen för projektet SEPA (Single European Payment Area).

9 Yttrande Sida 9(54) Efter kontakter med Finansinspektionen framgår att det i Sverige saknas tvingande lagstiftning kring hur ett betalningssystem skall hantera en automatiserad inhemsk betalning. Detta sköts helt av bankerna själva. Enligt Svenska Bankföreningen är det i vissa länder dyrt att bli medlem i den lokala clearingen. En lösning som många banker använder är att köpa tjänster som clearingfunktion och checkhantering m.m. från banker som redan är på plats. Enligt vad vi har inhämtat från Konkurrensverket är det naturligt med avgifter för att bli medlem i den lokala clearingen. Medlemsländerna har i regel flera clearingsystem. 18 I Sverige har Konkurrensverket framhållit betydelsen av att nyetablerade banker får tillträde till betalningssystemen på rimliga villkor. Det gäller bl.a. bankgirot, dataclearingen, CEK AB och Riksbankens RIX. Nischbanker har, enligt Konkurrensverket, vid olika tillfällen gjort gällande att de fått betala dyrt för att få tillgång till systemen. 19 Försäkringstjänster Försäkringsförbundet och Svenska Bankföreningen anger som ett hinder som är särskilt kostsamt, att skillnader i medlemsstaternas regler när det gäller personbeskattning förhindrar tillhandahållandet av tjänstepensionsförsäkringar. Det generella problemet med gränsöverskridande handel med livförsäkringar, särskilt pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar, är enligt företag i branschen de olika medlemsländernas skatteregler. Innan en riktig skatteharmonisering sker går det, enligt branschen, i praktiken inte att förmedla pensionsförsäkringar över gränserna inom EU. EU-ländernas olika nationella regler om avdragsrätt vid inkomstbeskattningen för pensionsförsäkringspremier gynnar generellt försäkringar tecknade i det egna landet. Detta bedöms av försäkringsförbundet vara ett generellt problem inom EU. Även om tillhandahållandet av tjänstepensionsförsäkringar inte behandlas i Konkurrensverkets rapport om konkurrensen i Sverige 20 är problemet, enligt muntliga kontakter, känt för verket. 18 Ett för betalningar och ett för värdepapper. 19 Se rapporten Konkurrensen i Sverige Ibid.

10 Yttrande Sida 10(54) Hinder inom de blivande medlemsstaterna När det gäller hinder i de blivande medlemsstaterna uppger Svenska Bankföreningen att polsk sekretesslagstiftning hindrar att information om bankkunder delas mellan polska banker. Detta hindrar polska banker från att lägga ut olika tjänsteuppdrag på andra banker. Enligt det föreliggande förslaget till ny polsk banklag skall dock utländska banker ges möjlighet att under särskilda villkor erhålla ett statligt tillstånd för outsourcing från den polska nationalbanken. Vid sidan av osäkerheten kring den nya lagens innehåll innebär de nuvarande reglerna ett hinder för att lägga ut tjänsteuppdrag på andra aktörer. Därmed får detta hinder konsekvenser för tjänsteutövare i senare led. Ytterligare ett sådant hinder som Svenska Bankföreningen identifierat i Polen är att det förekommer nationella regler om att revisorer måste bytas ut med jämna mellanrum. Detta leder enligt Svenska Bankföreningen till att det blir mindre attraktivt att tillhandahålla finansiella tjänster och även svårare att tillhandahålla revisorstjänster. Enligt den svenska Revisorsnämnden är det naturligt att det förekommer nationell lagstiftning som begränsar rätten för en revisor att vara verksam i ett företag, t.ex. en bank över en längre tid, eftersom det handlar om att bygga in rättsliga garantier för revisorns oberoende. 21 När det gäller särskilt kostsamma hinder nämner Svenska Bankföreningen polska administrativa krav i form av omfattande rapporteringsskyldighet samt språkkrav när det gäller dokumentation och företagsledning. 22 Detta visar, enligt Svenska Bankföreningen, på en bristande anpassning av den nationella administrationen i de nya medlemsstaterna när det gäller service till tjänstetillhandahållare från andra medlemsländer. Svenska Bankföreningen gör gällande att det finns en risk för att Polen, vid fullgörande av sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut, kommer att 21 Enligt den svenska Aktiebolagslagen 1975:1385, ändrad genom SFS: 1998:760 finns en gräns på 4 år. Ytterligare regler finns enligt den svenska Revisorslagen (SFS 2001:883). Härutöver har kommissionen utfärdat en rekommendation (KOM 2002:590/EG) som anger en längsta tid på 7 år. 22 Bankerna har en rapporteringsskyldighet till den polska tillsynsmyndigheten som är ytterst betungande, särskilt i etableringsfasen. Enligt Svenska Bankföreningen medför detta ytterligare kostnader. Myndigheter i Polen accepterar inte officiella dokument skrivna andra språk än på polska. Vidare följer det av polsk rätt att om en av parterna i ett avtal är polack skall avtalet vara skrivet på polska. Vidare krävs av chefen för ett bankkontor att denne måste tala flytande polska. Detta har, enligt Svenska Bankföreningen lett till att bankerna anlitat polskspråkig personal som kan skylta som chefer inför polska myndigheter medan verksamheten i realiteten leds av den som banken själv anser som bäst meriterad för arbetet. Detta framhåller Svenska Bankföreningen såsom ett handelshinder som både är betungande och kostsamt.

11 Yttrande Sida 11(54) använda utformningen av kraven i direktivet 23 som en förevändning för att behålla det administrativt tunga tillståndsförfarande och återrapporteringskrav som hittills verkat utestängande på möjligheterna för svenska banker att vinna tillträde till den polska marknaden. 2.5 IT/Telekomtjänster Hinder i Sverige Inom området för IT-tjänster uppger branschföreningen IT-företagen och ISA 24 att det förekommer strukturella problem i samband med att en utländsk arbetsgivare måste anpassa sig till arbetsrättsliga regler i Sverige vid en tillämpning av direktivet om utstationering av arbetstagare. Detta hinder upplevs som kostsamt för tjänsteutövarna. Som ett annat sådant hinder uppger IT-företagen att inflexibla migrationsrättsliga regler försvårar för tjänsteföretagen att rekrytera spetskompetens från länder utanför EU/EES, särskilt vid tillfällig tjänsteutövning. Kontakter med Migrationsverket visar att det ( vid migration av personer inom EU/EES) krävs uppehållstillstånd för vistelser i Sverige längre än tre månader. Vid rekrytering från länder utanför EU/EES krävs dessutom arbetstillstånd 25. Den första april 2002 infördes ett undantag i utlänningsförordningen 26, just med tanke på IT och Telekomföretagen, för att göra det lättare att rekrytera spetskompetens från länder utanför EU/EES för uppdrag på upp till 1 år. Enligt uppgift från Migrationsverket kan IT-branschens klagomål bero på två saker. Antingen har Migrationsverkets information om ändringen inte nått fram till branschen eller så föreligger det en viss osäkerhet hos IT-företagen om hur undantaget skall tillämpas och om det gäller för den sortens specialistkompetens som företagen vill anlita. Dessutom gäller ju undantaget bara för specialistuppdrag på upp till ett år. Bedömningen av vad som skall ses som behovet kring tillfälliga specialistuppdrag kan också vara en orsak till klagomålen. Utöver det hinder som nämnts av IT-företagen har PTS anfört något som tidigare upplevts som ett särskilt kostsamt hinder för IT- branschen på den svenska marknaden. PTS beviljar tillstånd för olika marknadsaktörer 23 Artikel 48 punkten 2 ger, enligt Svenska Bankföreningen, polska tillsynsmyndigheter möjlighet att anta regler för villkoren för bedrivandet av bankverksamhet på den polska marknaden. 24 Invest in Sweden Agency. 25 Härutöver finns det regler med krav på visum från vissa länder utanför EU/EES, medan andra länder är viseringsfria. 26 Se Förordning 1989:547, 4 kapitlet 2 punkten 10

12 Yttrande Sida 12(54) att lämna ut certifikat för kvalificerade elektroniska signaturer. 27 Kostnaden kring utfärdande av certifikat för elektroniska signaturer regleras i PTS föreskrifter. 28 Inför antagandet av dessa föreskrifter föreslog PTS att kostnaden för tillsynen skulle leda till en avgift som år 1 skulle uppgå till kronor. Under de därpå följande åren skulle avgiften uppgå till minst detta belopp per år. Föreskriftsförslaget anmäldes till kommissionen inom ramen för informationsproceduren för informationssamhällets tjänster 29 och ledde bland annat till ett detaljerat utlåtande från kommissionen. Kommissionen anmärkte bland annat på att avgiften var för hög. Förslaget uppfyllde därför inte kravet på proportionalitet enligt EG-rätten. Den föreslagna avgiften bedömdes av kommissionen även verka hämmande på etableringsfriheten. Numera uppgår avgiften till 5000 kronor per år. Trots detta har PTS inte fått in en enda ansökan sedan föreskriften antogs. Detta kan enligt PTS bero på att företagen inte anser det vara värt kostnaden eller på det faktum att lagen om kvalificerade elektroniska signaturer 30 innehåller en regel som handlar om att certifikatutfärdaren kan hållas skadeståndsskyldig om användaren av certifikatet vållar skada och certifikatet inte uppfyller lagens krav Hinder inom övriga EU/EES IT-företagen anger att krav på förhandstillstånd och registrering för bedrivande av verksamheten ofta leder till förfaranden som upplevs som komplicerade och utdragna och därmed kostsamma. Härutöver förekommer höga kostnader i form av avgifter för erhållande av tillstånd för viss verksamhet. Ytterligare ett hinder som uppges vara kostsamt är att det inom vissa länder inom EU/EES förekommer krav på etablering och lokal representation samt krav på viss associationsform för bedrivande av verksamheten. Kollegiet har varit i kontakt med PTS som inte har några synpunkter på att handläggningstiden hos ansvariga myndigheter inom andra länder inom EU/EES kan variera. PTS hanterar tillstånd för två olika typer av verksamhet, nämligen tillstånd för spektrum i radiofrekvenser och för verksamhet när det gäller s.k. nummertilldelning. Detta regleras genom lagen om elektronisk kommunikation 31 som införlivar fyra direktiv och 27 Detta regleras genom direktiv 99/93/EG om elektroniska signaturer och har införlivats i svensk rätt genom lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. 28 PTSFS 2003: Direktiv 98/34/EG, ändrat genom direktiv 98/ Se SFS 2003:389

13 Yttrande Sida 13(54) ett beslut i svensk rätt. 32 När det gäller tillstånden för spektrum i radiofrekvenser kan exempelvis sägas att för svensk del skall handläggningen ta högst 6 veckor Transporttjänster Hinder i Sverige Sjötransporter Svenska Redareföreningen uppger som ett särskilt kostsamt hinder att skattekostnader uppstår vid omflaggning till svensk flagg av fartyg. Stämpelskatten uppgår till 0,004% av ett fartygs inteckningar. Vid kontakter med Sjöfartsverket framkom att verket är medveten om kostnaden. Trots detta upplever verket inte att kostnaden verkar avhållande på intresset att flagga om fartyg till svensk flagg. Flygtransporter Sektorn är, enligt Svensk Handel, i stort sett avreglerad. Ett problem har dock varit att vissa flygbolag av tradition haft tillgång till attraktiva starttider, vilket skapat utträngningseffekter. Detta torde, enligt kontakter med Konkurrensverket, innebära ett hinder som bör ses såsom särskilt kostsamt. Nuvarande system som t.ex. ger ett fåtal flygbolag 34 tillgång till 60 % av start- och landningstider är kopplade till s.k. grandfather rights, som innebär att om flygbolagen kan uppfylla 80 % av sina tilldelade start- och landningstider får bolagen behålla dessa tider under nästkommande år. 35 Luftfartsverket har delvis en annan bild av i vilken utsträckning det rör sig om ett betydande handelshinder. Flera mindre bolag har, enligt Luftfartsverket, inte varit för att ta bort de s.k. grandfather rights. I den mån det ändå skulle röra sig om ett betydande handelshinder ser verket dock att det främst handlar om persontrafiken och inte godstrafiken. 32 Det så kallade ramdirektivet 2002/21/EG, Tillträdesdirektivet 2002/19/EG, Auktoris ationsdirektivet 2002/20/EG,det s.k. Universal Services Obligation directive (USO) 2002/22/EG samt beslut 676/2002/EG (spektrumbeslutet). 33 Lagen om (2003:389) om elektronisk kommunikation, kapitel 8, 3, 1 stycket. 34 SAS och Skyways. 35 KKV:s rapport om start och landningstider inom flyget 2001:7.

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad YTTRANDE Enheten för inre marknaden Dnr 100-180-04 För kännedom Se sändlista Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

Offentlig upphandling i EU och USA

Offentlig upphandling i EU och USA A2004:027 Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och medelstora företag Per Tervahauta Marcus Zackrisson Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren 103 33 Stockholm Betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning har under många år verkat

Läs mer

Upphandling och arbete i EU

Upphandling och arbete i EU 2010:3 Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Sieps 2010:3 Rapport nr 3 April 2010 Utges av Svenska institutet för europapolitiska

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling Rapport 2005: 2 Förord En väl fungerande offentlig upphandling är viktig för såväl den offentliga sektorn som företagen. En effektiv offentlig upphandling

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment-

Förslag. Åtgärder för bättre konkurrens. Konsu ment- Förslag Åtgärder för bättre konkurrens Konsu ment- Åtgärder för bättre konkurrens - förslag Konkurrensverkets rapportserie 2009:4 Konkurrensverket mars 2009 Projektledare: Göran Karreskog ISSN-nr 1401-8438

Läs mer

TILLFÄLLIGA GÄSTARBETARE INOM EU:s BYGGSEKTOR

TILLFÄLLIGA GÄSTARBETARE INOM EU:s BYGGSEKTOR Stärkande av den sociala integrationen av gästarbetare inom de europeiska bygg- och träbranscherna TILLFÄLLIGA GÄSTARBETARE INOM EU:s BYGGSEKTOR EFBWW European Federation of Building and Woodworkers www.efbww.org

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN 2007-09-25 FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN Betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80 Ovan nämnda

Läs mer

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling RiR 2006:15 Statliga bolag och offentlig upphandling ISBN 91 7086 082 3 RiR 2006:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Näringsdepartementet Datum 2006-05-31 Dnr

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Tillsyn och registrering

Tillsyn och registrering Tillsyn och registrering 7 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-2145 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget och problembilden 4 Utgångsläget 4 Mer än bara registrering 5 Konsumenternas bild av registrering kontra

Läs mer