Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01"

Transkript

1 Sida 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret kl :25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger (FP), kl Bengt Viktorsson (M) Lars-Erik Högemark (C) Torbjörn Forsström (S) Fredrik Almgren (M), tjänstgörande ersättare Mats Olsson (MP), tjänstgörande ersättare, kl ej tjänstgörande ersättare kl Övriga Kjell Karlsson, kommunchef Pia Jacobsson, administrativ chef, 15 Ingrid Jessen, personalchef, 17 Bertil Arfvidsson, teknisk chef, 17 Frida Björcman, säkerhetssamordnare, 25 Justerande Bengt Viktorsson Justeringstid Kommunkontoret, , kl Paragraf Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Agnes Granath Storm, Sekreterare Christer Aronsson, Ordförande Bengt Viktorsson, Justerande

2 Sida 2 Agnes Granath Storm

3 Sida 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 2 Dnr Ks 13 Firmatecknare för Essunga kommun Au Ärendebeskrivning Essunga kommun har delegerat till olika befattningshavare och förtroendevalda att underteckna olika handlingar (delegationsordning kommunstyrelsen , 130). Utöver detta kan det vara lämpligt att utse kommunens firmatecknare som alltid för kommunens räkning kan underteckna handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Med komplettering av kommunstyrelsens beslut i 130/09 bemyndiga följande personer att teckna kommunens firma innefattande: 1. skriva under bidragsansökningar 2. köpeavtal och andra marköverlåtelsehandlingar, exploateringsavtal, ramavtal och andra avtal för upprättande och genomförande av detaljplaner, områdesbestämmelser och naturreservat 3. betalningsförelägganden, lagsökningar och utmätning 4. kommunens firmatecknare i övrigt Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef Ekonomichef/Redovisningschef Administrativ chef Var för sig avseende punkt 3 och i övrigt två i förening. Enligt arbetsutskottets förslag.

4 Sida 4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 3 Dnr Ks 14 Bidragsansökan från Skaraborgs Folkrörelsearkiv Au Ärendebeskrivning Lokalbehov Skaraborgs Folkrörelsearkiv Lidköpings kultur och fritid har i skrivelse till Skaraborgs Kommunalförbund väckt två frågor med anledning av att Skaraborgs Folkrörelsearkiv ansökt om ökade årliga bidrag dels för ökade kostnader och dels från och med 2011 för att kunna flytta till större lokaler. Lidköpings kommun lämnar för 2009 bidrag med kronor och övriga Skaraborgskommuner lämnar bidrag med kronor. I samband med att Skaraborgs läns Folkrörelsearkiv bildades 1982 bestämdes att Lidköpings kommun skulle stå för halva hyreskostnaden och övriga kommuner för den andra halvan. Eftersom hyran för närvarande är kronor skulle Skaraborgskommunerna exklusive Lidköping för år 2009 då lämna bidrag med istället. Essunga kommun lämnar för 2009 bidrag med kronor och med beräknad ny hyra i nya lokaler för 2012 skulle kommunens bidrag med befolkningstalet som fördelningsgrund bli kronor. Lidköpings kultur- och fritid har därför tillfrågat Skaraborgs Kommunalförbund dels om att man önskar en justering av nuvarande hyreskostnader från och med 2011 och dels om övriga kommuner är beredda att bidraga till en utökad hyreskostnad vid en eventuell flytt till nya lokaler Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Essunga kommun är beredda att lämna bidrag enligt fördelningsnyckel baserad på invånarantal till Skaraborgs Folkrörelsearkiv så att Skaraborgskommunerna exklusive Lidköping svarar för halva hyreskostnaden. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner i Skaraborg på samma sätt är beredda att lämna bidrag till Folkrörelsearkivets halva hyreskostnad.

5 Sida 5 Enligt arbetsutskottets förslag.

6 Sida 6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 5 Dnr Ks 15 Avtal om samarbete i upphandlings- och inköpsfrågor Au Ärendebeskrivning Essunga kommun har idag flera etablerade inköpssamarbeten med olika kommuner och andra organisationer, bland annat Skaraborgs -kommunerna, (TUV) Trollhättan-Uddevalla-Vänersborg, Kommentus och Verva. TUV har annonserat att de framöver kommer att fokusera på sina egna kommuner och därmed avsluta de samarbeten med småkommuner som idag finns. Skövde kommun har idag en väl fungerande inköpsorganisation, med många medarbetare. Man har samarbetsavtal med flera kommuner, till exempel Grästorp och Tibro. Essunga kommun har inför 2010 identifierat minst 4 (fyra) ramavtalsupphandlingar som kommer att ske i samarbete med Skövde och flera andra Skaraborgs-kommuner. Kontakter med Skövde kommuns upphandlingschef Hans Dahlén har lett till ett förslag på samarbetsavtal för år Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Bilaga Essunga kommun beslutar att anta föreliggande förslag till samarbetsavtal med Skövde kommun gällande upphandling år Pia Jacobsson utses till kontaktperson och upphandlingssamordnare för Essunga kommun. Christer Aronsson får i uppdrag att underteckna avtalet.

7 Sida 7 Pia Jacobsson kommenterar vad föreliggande samarbetsavtal innebär. Bilaga Enligt arbetsutskottets förslag.

8 Sida 8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 6 Dnr Ks 16 Revidering av gräns för tättbebyggt område i Jonslund Au Ärendebeskrivning Essunga kommun har för avsikt att revidera den lokala trafikföreskriften för tättbebyggt område i Jonslund. Kommunstyrelsen har i 155, , tidigare beslutat om gräns för tättbebyggt område. Revideringen genomförs på grund av att Dahréntråd AB har byggt en terminal och ut- respektive infart till terminalen har anslutits till väg Förslaget innebär att gränsen för tättbebyggt område förflyttas cirka 60 meter norrut längs väg 2506 enligt Vägverkets yttrande (180 meter norr om Almvägen). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Tidigare beslut Ks 155, , om tättbebyggt område i Jonslund upphävs. Bilaga Bilaga Med stöd av 10 kap. 3 1 samt 10 kap. 1 andra stycket 3, trafikförordningen (1998:1276) föreskriver Essunga kommun att det område i Jonslund som anges i kartbilaga Jonslund tättbebyggt område daterad , skall vara tättbebyggt område. Enligt arbetsutskottets förslag. Beslutet träder i kraft

9 Sida 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 8 Dnr Ks 17 Ombyggnad av Städet 8 (Granngården) Au Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige 40, , beslutade att utnyttja sin förköpsrätt avseende fastigheten Essunga Städet 8. Spannmålssilon på fastigheten är uthyrd till och med Ansvarig för arbetsmarknadsenheten har anmält att det finns behov att samla den typen av kommunala verksamheter. Man ser också ett kraftigt ökat behov av lokaler för att kunna bereda fler sysselsättning. Såväl IFO-enheten som handikappomsorgen är intresserade av mer ändamålsenliga lokaler. Arbetsutskottet , 134, gav Bo Cerdier, socialnämnden och arbetsmarknadsenheten uppdraget att ta fram förslag på hur man disponerar lokalerna. Konstateras att 2 mkr har anslagits i budget för 2010 för lokalanpassning av verksamheten. Förslag på hur lokalerna skall disponeras har utarbetats. Ytterligare information lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Ombyggnation för arbetsmarknadsenhetens verksamheter i fastigheten Städet 8, kan påbörjas. Kostnaderna 2 mkr finansieras i budget 2010.

10 Sida 10 Bertil Arfvidsson redogör för den projektering och lokalanpassning som är på gång i fastigheten. Ingrid Jessen informerar om vilka olika verksamheter som förhoppningsvis kommer att samlas i lokalerna där flera arbetsmarknadsprojekt kan samordnas. Enligt arbetsutskottets förslag.

11 Sida 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 13 Dnr Ks 18 Klimatinitiativet Au Ärendebeskrivning Västra Götalandsregionen har i det fleråriga projektet Smart Energi tillsammans med kommuner, näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden arbetat fram en gemensam klimatstrategi som beslutades av regionfullmäktige den 8 september Den 29 oktober gjorde regionen och kommunerna gemensamt en manifestation för klimatet. Detta så kallade västsvenska handslaget blir en mötesplats och ett Forum för Västra Götaland. Den ideella föreningen CSR Västsverige (Corporate Social Responsibility) bildades Föreningens ändamål är att stödja medlemmarnas arbete med hållbar utveckling. CSR har startat det så kallade klimatinitiativet och har för avsikt att ta fram flera initiativ i framtiden. Man uppmanar nu företag och organisationer att kostnadsfritt vara med på klimatinitiativet. Statsminister Fredrik Reinfeldt fick ta emot Klimatinitiativet inför klimatmötet i december 2009 i Köpenhamn. Inom Klimatinitiativet finns tio utmaningar att välja bland och organisationen skall välja tre eller fler som passar bäst att göra under det kommande året. I november 2010 är det en första uppföljning. CSR Västsverige summerar alla deltagares utmaningar och resultat samt marknadsför vad vi tillsammans lyckats åstadkomma. Ett nytt år ger sedan nya utmaningar. De tio utmaningarna är: Vi tar fram en åtgärdsplan Vi minskar våra utsläpp av koldioxid Vi effektiviserar vår energianvändning Vi äter vegetariskt en dag i veckan Vi väljer Bra Miljöval elleveranser Vi kör miljöbilar Vi minskar vår pappersanvändning

12 Sida 12 Vi bjuder in till video- och telefonkonferenser Vi erbjuder tre dagars leveranstid för varor som kan komma fram nästa dag Vår egen klimatutmaning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Essunga kommun deltar i klimatinitiativet. Kommunen väljer följande utmaningar för 2010: Vi tar fram en åtgärdsplan Vi effektiviserar vår energianvändning Vi kör miljöbilar Vi minskar vår pappersanvändning Enligt arbetsutskottets förslag.

13 Sida 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 14 Dnr Ks 19 Eventuellt deltagande i kampanjen Störa langningen Rosa kampanjen Au Ärendebeskrivning Ungdomars alkoholbruk i samband med skolavslutningen och valborgsmässofirandet har tagit sig proportioner som medför allvarliga men för det enskilda barnets hälsa när det gäller förgiftning men också andra allvarliga risker genom att ungdomar i berusat tillstånd blir gärningsmän eller offer för exempelvis våldsbrott. Att komma till rätta med ungdomars alkoholbruk i stort men särskilt vid skolavslutningen är en viktig samhällsfråga och en viktig strategisk fråga för rättsväsendet. I undersökningen om ungdomars alkoholvanor framgår det tydligt att det är den illegalt införda alkoholen som är vanligast förekommande hos dem som utgör den största riskgruppen. Övergripande mål Att motverka alkoholbruket hos underåriga. Att motverka att skolavslutningen och valborgsmässofirandet har en tradition med alkohol för ungdomar i stort och som för vissa medför en alltför tidig alkoholdebut och de risker som kan uppkomma. Att motverka illegal alkoholdistribution. Konstateras att det som efterfrågas är ekonomiskt bidrag från kommunen samt uppsättning och nedtagning av affischer i kampanjen med att störa langningen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Essunga kommunen deltar inte i kampanjen Störa langningen. Kommunen arbetar aktivt med detta genom egna resurser.

14 Sida 14 Gunilla Hermansson anser att folkhälsorådet behöver ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Christer Aronsson med flera anser att vi skall fortsätta och stötta de verksamheter som redan pågår mot langning och andra förebyggande åtgärder mot alkohol-missbruket bland ungdomar i kommunen. Ärendet överlämnas till folkhälsorådet för yttrande.

15 Sida 15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 9 Dnr Ks 20 Kapitalförstärkning Kommuninvest Au Ärendebeskrivning Kommuninvest har tagit fram ett förslag till kapitalförstärkning av Kommuninvest i Sverige AB. Förslaget innebär sammanfattningsvis följande: Föreningen stärker Kommuninvest i Sverige AB:s kapital med 1 miljard kronor. Åtgärden syftar till att ge bolaget en kapitalbas som minst uppgår till 1 procent av balansomslutningen. Föreningen finansierar denna åtgärd genom att ta upp tidsbegränsade förlagslån från medlemmarna med samma belopp. Åtgärden är frivillig. Den enskilde medlemmen kan avstå från erbjudandet eller teckna sig för ett större belopp. För Essunga kommun som har 0,09 % av föreningens kapital blir andelen i emissionen 0,9 miljoner kronor. Kommunchef Kjell Karlsson skall inhämta ytterligare information innan kommunstyrelsens behandling den 1 februari. Kjell Karlsson informerar om förslaget till kapitalförstärkning av Kommuninvest i Sverige AB samt effekterna för Essunga kommun. Informationen föranleder inget beslut vid dagens möte. Ärendet tas upp igen efter Kommuninvests stämma den 25 mars.

16 Sida 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 11 Dnr Ks 21 Motion angående en tobaksfri kommun Au Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige 117, , beslutade att remittera följande motion från Socialdemokraternas och Centerpartiets fullmäktigegrupper till kommunstyrelsen för beredning: Essunga kommunfullmäktige har fattat beslut om att arbeta för att bli en tobaksfri kommun. Ett balanserat styrkort har också tagits fram för detta arbete. Den allra viktigaste målgruppen i detta arbete är våra ungdomar. Vi ska uppmuntra till att de över huvud taget inte börjar röka. Tonåringar som röker löper nio gånger större risk för att senare utveckla ett alkoholmissbruk eller beroende och 13 gånger större risk för att utveckla ett missbruk eller beroende av narkotika än tonåringar som inte röker. De räcker inte med informationsinsatser, vi behöver också fokusera på förhållningssätt och beteende. Tidigare i år har ett nytt ungdomsförbund startats upp Smart Ungdom. De arbetar för att hjälpa ungdomar att välja den Smarta vägen. Syftet är att med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med barn och ungdomar förhindra och/eller skjuta upp olika slags drogdebuter genom att: Uppmuntra barn/ungdomar att genom egna genomtänkta och medvetna val välja bort osmarta handlingar. Stödja och stärka föräldrar/vårdnadshavare och andra vuxna i deras förhållningssätt till barn/ungdomar kring de frågor som det lokala kontraktet berör. Samla in och sprida idéer och erfarenheter från lokala kontraktsverksamheter samt stödja och uppmuntra dessa verksamheter utifrån deras önskemål och behov. Vi föreslår: att Folkhälsorådet inbjuder representanter för Smart Ungdoms riksorganisation

17 Sida 17 till Essunga kommun där de ges möjlighet att presentera sin verksamhet och sina idéer. att Folkhälsorådet verkar för att Smart Ungdom Essunga startas upp. Nossebro den 26 oktober 2009 Socialdemokraternas fullmäktigegrupp Centerpartiets fullmäktigegrupp genom/ genom/ Maria Radivoj Eva Aronsson Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Motionen bifalls och anses därmed besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Enligt arbetsutskottets förslag.

18 Sida 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 1 Dnr Ks 22 Intern kontroll i rutiner för utbetalning av försörjningsstöd och förmedlade medel Au Ärendebeskrivning Kommunens revisorer har genomfört en granskning av interna kontrollrutiner vid utbetalning av bistånd inom individ- och familjeomsorgen. Granskningen är en uppföljning av motsvarande granskning som genomfördes Revisorerna konstaterar att bristerna som påpekades 2005 kvarstår. Vid arbetsutskottets sammanträde får IFO-chef i uppdrag att inkomma med förslag på åtgärder samt att förvaltningen får i uppdrag att inbjuda revisorerna till arbetsutskottets sammanträde i december Auktoriserad revisor Anders Wellner och revisionens ordförande Gunnar Hagström deltar när socialnämndens arbetsutskott 115, , behandlar rubricerat ärende. IFO-chef Heino Kokko har utarbetat ett svar på revisionsrapporten. Vid revisionens första punkt Stickprovskontroll och underskrift av attestlista skall ske före utbetalning verkställs, skriver IFO-chef i sitt svar att detta är svårt att genomföra med dagens resurser och med det upplägget som arbetet för berörda parter ser ut idag. IFO-chefen och handläggare Carina Svantesson redogör för hur en daglig utbetalning går till. En diskussion förs om hur man på bästa sätt kan ha en god intern kontroll som fungerar både teoretiskt och praktiskt. Socialnämndsordföranden avser att ta upp en diskussion med kommunstyrelsen i denna fråga. Socialnämnden 93, , beslutar 1. IFO-chefen skall eftersträva att den dagliga kontrollen vid utbetalning sker, i enlighet med revisorernas synpunkt, i så stor utsträckning som möjligt.

19 Sida En utvärdering av kontrollrutinerna skall ske under våren Vid dagens möte informerar socialnämndens ordförande Eva Aronsson och IFO-chef Heino Kokko om socialnämndens beslut och de rutiner som finns för utbetalning av försörjningsstöd och förmedlade medel. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Socialnämndens svar på revisionens granskningsrapport överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

20 Sida 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 7 Dnr Ks 23 Försäljning av Essunga 2:26 Au Ärendebeskrivning Fastigheten Essunga 2:26 är en skjutbana som ägs av Essunga kommun och ingår bland de fastigheter som enligt fastighetsutredningen skall avyttras. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 250, , kommenterade Bo Cerdier att det vid anbudstidens utgång hade kommit in två anbud. Bo Cerdier fick då i uppdrag att kontakta anbudsgivarna om avsikten med hur fastigheten skall användas i framtiden. Antecknades att Daniel Andersson på grund av jäv inte var närvarande vid behandlingen av ärendet. Christer Aronsson och Kjell Karlsson informerar om att man har träffat företrädare för anbudsgivarna för att klargöra vissa frågeställningar. En skrivelse daterad har inkommit från Varatraktens Skyttekrets. Arbetsutskottet diskuterar frågan mycket ingående. Efter avslutad debatt framställs följande yrkanden. Yrkanden Christer Aronsson (C) anser att man skall anta det högsta anbudet, för att anbudsgivaren är villig att teckna ett långvarit arrendeavtal med skytteföreningen. På så sätt säkras skytteföreningens fortsatta verksamhet. Barbro Gustafsson (M) yrkar att kommunen säljer fastigheten till Essunga Skytteförening. Maria Radivoj (S) anser att de inkomna anbuden ligger alldeles för lågt i förhållande till fastighetens taxeringsvärde. Maria Radivoj yrkar att de tidigare inkomna anbuden förkastas och att ny upphandling genomförs. Ordföranden har nu tre förslag att ta ställning till.

21 Sida 21 Barbro Gustafsson (M) tar tillbaka sitt tidigare yrkande och yrkar bifall till Maria Radivojs yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet bifallit Maria Radivojs och Barbro Gustafssons yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Tidigare inkomna anbud förkastas och ny upphandling genomförs. Christer Aronsson sammanfattar behandlingen av ärendet och bakgrunden till uppdraget om att avyttra fastigheten. Barbro Gustafsson (M) anser att kommunen skall sälja fastigheten till skytteföreningen enligt deras anbud som var på kronor. Maria Radivoj (S) yrkar att fastigheten avstyckas och att skjutbanedelen säljs till Essunga Skytteförening för en krona. Christer Aronsson (C) vidhåller att man skall sälja till den som lämnat högst anbudet som var på kronor. Gunilla Hermansson (KD) yrkar att hela fastigheten behålls i kommunens ägo. Ajournering att ajournera mötet 5 minuter. Mötet återupptas efter ajourneringen. Efter avslutad diskussion framförs följande yrkanden. Yrkanden Maria Radivoj (S) yrkar att de tidigare inkomna anbuden förkastas. Vidare skall möjligheten utredas via Lantmäteriet att fastigheten avstyckas i två delar och skogsdelen säljs via mäklare på den öppna marknaden enligt tidigare beslut. Skjutbanedelen erbjuds skytteföreningen att köpa för en krona. Christer Aronsson (C) och Martin Alfborger (FP) yrkar bifall till Maria Radivojs förslag.

22 Sida 22 Barbro Gustafsson (M) yrkar att kommunen säljer fastigheten till Essunga Skytteförening för kronor. Arbetsutskottets förslag om att tidigare anbud förkastas och ny upphandling genomförs. Propositionsordning 1 Ordföranden ställer proposition på Maria Radivojs med flera yrkande, Barbro Gustafssons yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att arbetsutskottets förslag skall utgå. Propositionsordning 2 Ordföranden ställer proposition på Maria Radivojs med flera yrkande och Barbro Gustafssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Maria Radivojs med flera yrkande. Omröstning begärs: Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Maria Radivojs med fleras yrkande. Nej-röst för bifall till Barbro Gustafssons yrkande. Omröstningsresultat: Ja-röster: Nej-röster: Maria Radivoj (S), Martin Alfborger (FP), Lars-Erik Högemark (C), Torbjörn Forsström (S) och Christer Aronsson (C). Barbro Gustafsson (M), Gunilla Hermansson (KD), Bengt Viktorsson (M) och Fredrik Almgren (M). Med 5 ja-röster och 4 nej-röster har kommunstyrelsen bifallit Maria Radivojs med fleras yrkande. Tidigare inkomna anbud på fastigheten Essunga 2:26 förkastas. Kommunchefen får i uppdrag att kontakta Lantmäteriet för att utreda möjligheten att avstycka fastigheten och sälja skogsdelen via mäklare enligt tidigare beslut. Övrig del av fastigheten erbjuds Essunga Skytteförening att köpa för en krona. På så sätt säkras föreningens verksamhet.

23 Sida 23 Ks 24 Dnr Ekonomisk redovisning Kjell Karlsson kommenterar den senaste rapporten från ekonomikontoret. Konstateras att Essunga kommun kommer att nå ett positivt ekonomiskt resultat för verksamhetsåret 2009, även när ägarersättningen till Essunga Bostäder AB på 4 miljoner kronor avräknats. Det innebär i realiteten att den kommunala verksamheten för 2009 genererar ett överskott på drygt 4 miljoner kronor, vilket är mycket glädjande. Kommunstyrelsen riktar ett stort tack till all personal och alla nämnder som gjort detta resultat möjligt.

24 Sida 24 Ks 25 Delgivning Skaraborgs Naturskyddsförening Tack för ekonomiskt stöd under jubileumsåret Strålsäkerhetsmyndigheten Solarieverksamhet i kommunal regi. Sveriges kommuner och Landsting Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ett program för en god äldreomsorg, (styrelsens beslut nr 16). Kommunens nya säkerhetssamordnare Frida Björcman presenterar sig. Inbjudan till lunchmöte med EU-parlamentariker Lena Ek, den 5 februari 2010.

25 Sida 25 Ks 26 Delegationsbeslut Beslut fattade enligt delegation: Område: Förköp nr 1-4/10 Bostadsanpassning Protokoll , 1-3 Protokoll , 1 Protokoll , 2-17 Beslut om attestanter, enligt kommunstyrelsens delegationsordning, punkt (Dnr ) Delegat: Christer Aronsson. Christer Aronsson Förhandlingsdelegationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kjell Karlsson

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Sida 1 Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2010-08-16 Innehållsförteckning

Protokoll Kommunstyrelsen 2010-08-16 Innehållsförteckning Protokoll Innehållsförteckning 98 Samråd angående detaljplan för del av Bäreberg 3:13 m. fl. 99 Samråd angående detaljplan för Stallaholm 1:212 m. fl. 100 Remiss av kollektivtrafikprogram för Skaraborg.

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning

Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2010-05-31 26 Information - Genomlysning av organisation för hemtjänsten i kommunen. 27 Information

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Daniel Andersson (M), tjänstgörande ersättare Gunnar Hermansson (C), tjänstgörande ersättare Anita Persson (S), ej tjänstgörande ersättare

Daniel Andersson (M), tjänstgörande ersättare Gunnar Hermansson (C), tjänstgörande ersättare Anita Persson (S), ej tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-02-09 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12.15 Beslutande Barbro Gustafsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Bengt Lundsgård (C), tjänstgörande

Läs mer

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 95 Information om förstudie Nossebrobadet. 96 Avstämning av arvoden för förtroendevalda.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-11-26 1

Socialnämndens arbetsutskott 2013-11-26 1 2013-11-26 1 Plats och tid Ellen Key-rummet, kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen den 26 november 2013, kl 08:25-10:40 Beslutande Weine Bäck (KD), ordförande 191, 193-206 Ove Bäck (C), ordförande 192 Jan Fredriksson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer