Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01"

Transkript

1 Sida 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret kl :25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger (FP), kl Bengt Viktorsson (M) Lars-Erik Högemark (C) Torbjörn Forsström (S) Fredrik Almgren (M), tjänstgörande ersättare Mats Olsson (MP), tjänstgörande ersättare, kl ej tjänstgörande ersättare kl Övriga Kjell Karlsson, kommunchef Pia Jacobsson, administrativ chef, 15 Ingrid Jessen, personalchef, 17 Bertil Arfvidsson, teknisk chef, 17 Frida Björcman, säkerhetssamordnare, 25 Justerande Bengt Viktorsson Justeringstid Kommunkontoret, , kl Paragraf Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Agnes Granath Storm, Sekreterare Christer Aronsson, Ordförande Bengt Viktorsson, Justerande

2 Sida 2 Agnes Granath Storm

3 Sida 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 2 Dnr Ks 13 Firmatecknare för Essunga kommun Au Ärendebeskrivning Essunga kommun har delegerat till olika befattningshavare och förtroendevalda att underteckna olika handlingar (delegationsordning kommunstyrelsen , 130). Utöver detta kan det vara lämpligt att utse kommunens firmatecknare som alltid för kommunens räkning kan underteckna handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Med komplettering av kommunstyrelsens beslut i 130/09 bemyndiga följande personer att teckna kommunens firma innefattande: 1. skriva under bidragsansökningar 2. köpeavtal och andra marköverlåtelsehandlingar, exploateringsavtal, ramavtal och andra avtal för upprättande och genomförande av detaljplaner, områdesbestämmelser och naturreservat 3. betalningsförelägganden, lagsökningar och utmätning 4. kommunens firmatecknare i övrigt Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef Ekonomichef/Redovisningschef Administrativ chef Var för sig avseende punkt 3 och i övrigt två i förening. Enligt arbetsutskottets förslag.

4 Sida 4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 3 Dnr Ks 14 Bidragsansökan från Skaraborgs Folkrörelsearkiv Au Ärendebeskrivning Lokalbehov Skaraborgs Folkrörelsearkiv Lidköpings kultur och fritid har i skrivelse till Skaraborgs Kommunalförbund väckt två frågor med anledning av att Skaraborgs Folkrörelsearkiv ansökt om ökade årliga bidrag dels för ökade kostnader och dels från och med 2011 för att kunna flytta till större lokaler. Lidköpings kommun lämnar för 2009 bidrag med kronor och övriga Skaraborgskommuner lämnar bidrag med kronor. I samband med att Skaraborgs läns Folkrörelsearkiv bildades 1982 bestämdes att Lidköpings kommun skulle stå för halva hyreskostnaden och övriga kommuner för den andra halvan. Eftersom hyran för närvarande är kronor skulle Skaraborgskommunerna exklusive Lidköping för år 2009 då lämna bidrag med istället. Essunga kommun lämnar för 2009 bidrag med kronor och med beräknad ny hyra i nya lokaler för 2012 skulle kommunens bidrag med befolkningstalet som fördelningsgrund bli kronor. Lidköpings kultur- och fritid har därför tillfrågat Skaraborgs Kommunalförbund dels om att man önskar en justering av nuvarande hyreskostnader från och med 2011 och dels om övriga kommuner är beredda att bidraga till en utökad hyreskostnad vid en eventuell flytt till nya lokaler Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Essunga kommun är beredda att lämna bidrag enligt fördelningsnyckel baserad på invånarantal till Skaraborgs Folkrörelsearkiv så att Skaraborgskommunerna exklusive Lidköping svarar för halva hyreskostnaden. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner i Skaraborg på samma sätt är beredda att lämna bidrag till Folkrörelsearkivets halva hyreskostnad.

5 Sida 5 Enligt arbetsutskottets förslag.

6 Sida 6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 5 Dnr Ks 15 Avtal om samarbete i upphandlings- och inköpsfrågor Au Ärendebeskrivning Essunga kommun har idag flera etablerade inköpssamarbeten med olika kommuner och andra organisationer, bland annat Skaraborgs -kommunerna, (TUV) Trollhättan-Uddevalla-Vänersborg, Kommentus och Verva. TUV har annonserat att de framöver kommer att fokusera på sina egna kommuner och därmed avsluta de samarbeten med småkommuner som idag finns. Skövde kommun har idag en väl fungerande inköpsorganisation, med många medarbetare. Man har samarbetsavtal med flera kommuner, till exempel Grästorp och Tibro. Essunga kommun har inför 2010 identifierat minst 4 (fyra) ramavtalsupphandlingar som kommer att ske i samarbete med Skövde och flera andra Skaraborgs-kommuner. Kontakter med Skövde kommuns upphandlingschef Hans Dahlén har lett till ett förslag på samarbetsavtal för år Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Bilaga Essunga kommun beslutar att anta föreliggande förslag till samarbetsavtal med Skövde kommun gällande upphandling år Pia Jacobsson utses till kontaktperson och upphandlingssamordnare för Essunga kommun. Christer Aronsson får i uppdrag att underteckna avtalet.

7 Sida 7 Pia Jacobsson kommenterar vad föreliggande samarbetsavtal innebär. Bilaga Enligt arbetsutskottets förslag.

8 Sida 8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 6 Dnr Ks 16 Revidering av gräns för tättbebyggt område i Jonslund Au Ärendebeskrivning Essunga kommun har för avsikt att revidera den lokala trafikföreskriften för tättbebyggt område i Jonslund. Kommunstyrelsen har i 155, , tidigare beslutat om gräns för tättbebyggt område. Revideringen genomförs på grund av att Dahréntråd AB har byggt en terminal och ut- respektive infart till terminalen har anslutits till väg Förslaget innebär att gränsen för tättbebyggt område förflyttas cirka 60 meter norrut längs väg 2506 enligt Vägverkets yttrande (180 meter norr om Almvägen). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Tidigare beslut Ks 155, , om tättbebyggt område i Jonslund upphävs. Bilaga Bilaga Med stöd av 10 kap. 3 1 samt 10 kap. 1 andra stycket 3, trafikförordningen (1998:1276) föreskriver Essunga kommun att det område i Jonslund som anges i kartbilaga Jonslund tättbebyggt område daterad , skall vara tättbebyggt område. Enligt arbetsutskottets förslag. Beslutet träder i kraft

9 Sida 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 8 Dnr Ks 17 Ombyggnad av Städet 8 (Granngården) Au Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige 40, , beslutade att utnyttja sin förköpsrätt avseende fastigheten Essunga Städet 8. Spannmålssilon på fastigheten är uthyrd till och med Ansvarig för arbetsmarknadsenheten har anmält att det finns behov att samla den typen av kommunala verksamheter. Man ser också ett kraftigt ökat behov av lokaler för att kunna bereda fler sysselsättning. Såväl IFO-enheten som handikappomsorgen är intresserade av mer ändamålsenliga lokaler. Arbetsutskottet , 134, gav Bo Cerdier, socialnämnden och arbetsmarknadsenheten uppdraget att ta fram förslag på hur man disponerar lokalerna. Konstateras att 2 mkr har anslagits i budget för 2010 för lokalanpassning av verksamheten. Förslag på hur lokalerna skall disponeras har utarbetats. Ytterligare information lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Ombyggnation för arbetsmarknadsenhetens verksamheter i fastigheten Städet 8, kan påbörjas. Kostnaderna 2 mkr finansieras i budget 2010.

10 Sida 10 Bertil Arfvidsson redogör för den projektering och lokalanpassning som är på gång i fastigheten. Ingrid Jessen informerar om vilka olika verksamheter som förhoppningsvis kommer att samlas i lokalerna där flera arbetsmarknadsprojekt kan samordnas. Enligt arbetsutskottets förslag.

11 Sida 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 13 Dnr Ks 18 Klimatinitiativet Au Ärendebeskrivning Västra Götalandsregionen har i det fleråriga projektet Smart Energi tillsammans med kommuner, näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden arbetat fram en gemensam klimatstrategi som beslutades av regionfullmäktige den 8 september Den 29 oktober gjorde regionen och kommunerna gemensamt en manifestation för klimatet. Detta så kallade västsvenska handslaget blir en mötesplats och ett Forum för Västra Götaland. Den ideella föreningen CSR Västsverige (Corporate Social Responsibility) bildades Föreningens ändamål är att stödja medlemmarnas arbete med hållbar utveckling. CSR har startat det så kallade klimatinitiativet och har för avsikt att ta fram flera initiativ i framtiden. Man uppmanar nu företag och organisationer att kostnadsfritt vara med på klimatinitiativet. Statsminister Fredrik Reinfeldt fick ta emot Klimatinitiativet inför klimatmötet i december 2009 i Köpenhamn. Inom Klimatinitiativet finns tio utmaningar att välja bland och organisationen skall välja tre eller fler som passar bäst att göra under det kommande året. I november 2010 är det en första uppföljning. CSR Västsverige summerar alla deltagares utmaningar och resultat samt marknadsför vad vi tillsammans lyckats åstadkomma. Ett nytt år ger sedan nya utmaningar. De tio utmaningarna är: Vi tar fram en åtgärdsplan Vi minskar våra utsläpp av koldioxid Vi effektiviserar vår energianvändning Vi äter vegetariskt en dag i veckan Vi väljer Bra Miljöval elleveranser Vi kör miljöbilar Vi minskar vår pappersanvändning

12 Sida 12 Vi bjuder in till video- och telefonkonferenser Vi erbjuder tre dagars leveranstid för varor som kan komma fram nästa dag Vår egen klimatutmaning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Essunga kommun deltar i klimatinitiativet. Kommunen väljer följande utmaningar för 2010: Vi tar fram en åtgärdsplan Vi effektiviserar vår energianvändning Vi kör miljöbilar Vi minskar vår pappersanvändning Enligt arbetsutskottets förslag.

13 Sida 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 14 Dnr Ks 19 Eventuellt deltagande i kampanjen Störa langningen Rosa kampanjen Au Ärendebeskrivning Ungdomars alkoholbruk i samband med skolavslutningen och valborgsmässofirandet har tagit sig proportioner som medför allvarliga men för det enskilda barnets hälsa när det gäller förgiftning men också andra allvarliga risker genom att ungdomar i berusat tillstånd blir gärningsmän eller offer för exempelvis våldsbrott. Att komma till rätta med ungdomars alkoholbruk i stort men särskilt vid skolavslutningen är en viktig samhällsfråga och en viktig strategisk fråga för rättsväsendet. I undersökningen om ungdomars alkoholvanor framgår det tydligt att det är den illegalt införda alkoholen som är vanligast förekommande hos dem som utgör den största riskgruppen. Övergripande mål Att motverka alkoholbruket hos underåriga. Att motverka att skolavslutningen och valborgsmässofirandet har en tradition med alkohol för ungdomar i stort och som för vissa medför en alltför tidig alkoholdebut och de risker som kan uppkomma. Att motverka illegal alkoholdistribution. Konstateras att det som efterfrågas är ekonomiskt bidrag från kommunen samt uppsättning och nedtagning av affischer i kampanjen med att störa langningen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Essunga kommunen deltar inte i kampanjen Störa langningen. Kommunen arbetar aktivt med detta genom egna resurser.

14 Sida 14 Gunilla Hermansson anser att folkhälsorådet behöver ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Christer Aronsson med flera anser att vi skall fortsätta och stötta de verksamheter som redan pågår mot langning och andra förebyggande åtgärder mot alkohol-missbruket bland ungdomar i kommunen. Ärendet överlämnas till folkhälsorådet för yttrande.

15 Sida 15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 9 Dnr Ks 20 Kapitalförstärkning Kommuninvest Au Ärendebeskrivning Kommuninvest har tagit fram ett förslag till kapitalförstärkning av Kommuninvest i Sverige AB. Förslaget innebär sammanfattningsvis följande: Föreningen stärker Kommuninvest i Sverige AB:s kapital med 1 miljard kronor. Åtgärden syftar till att ge bolaget en kapitalbas som minst uppgår till 1 procent av balansomslutningen. Föreningen finansierar denna åtgärd genom att ta upp tidsbegränsade förlagslån från medlemmarna med samma belopp. Åtgärden är frivillig. Den enskilde medlemmen kan avstå från erbjudandet eller teckna sig för ett större belopp. För Essunga kommun som har 0,09 % av föreningens kapital blir andelen i emissionen 0,9 miljoner kronor. Kommunchef Kjell Karlsson skall inhämta ytterligare information innan kommunstyrelsens behandling den 1 februari. Kjell Karlsson informerar om förslaget till kapitalförstärkning av Kommuninvest i Sverige AB samt effekterna för Essunga kommun. Informationen föranleder inget beslut vid dagens möte. Ärendet tas upp igen efter Kommuninvests stämma den 25 mars.

16 Sida 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 11 Dnr Ks 21 Motion angående en tobaksfri kommun Au Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige 117, , beslutade att remittera följande motion från Socialdemokraternas och Centerpartiets fullmäktigegrupper till kommunstyrelsen för beredning: Essunga kommunfullmäktige har fattat beslut om att arbeta för att bli en tobaksfri kommun. Ett balanserat styrkort har också tagits fram för detta arbete. Den allra viktigaste målgruppen i detta arbete är våra ungdomar. Vi ska uppmuntra till att de över huvud taget inte börjar röka. Tonåringar som röker löper nio gånger större risk för att senare utveckla ett alkoholmissbruk eller beroende och 13 gånger större risk för att utveckla ett missbruk eller beroende av narkotika än tonåringar som inte röker. De räcker inte med informationsinsatser, vi behöver också fokusera på förhållningssätt och beteende. Tidigare i år har ett nytt ungdomsförbund startats upp Smart Ungdom. De arbetar för att hjälpa ungdomar att välja den Smarta vägen. Syftet är att med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med barn och ungdomar förhindra och/eller skjuta upp olika slags drogdebuter genom att: Uppmuntra barn/ungdomar att genom egna genomtänkta och medvetna val välja bort osmarta handlingar. Stödja och stärka föräldrar/vårdnadshavare och andra vuxna i deras förhållningssätt till barn/ungdomar kring de frågor som det lokala kontraktet berör. Samla in och sprida idéer och erfarenheter från lokala kontraktsverksamheter samt stödja och uppmuntra dessa verksamheter utifrån deras önskemål och behov. Vi föreslår: att Folkhälsorådet inbjuder representanter för Smart Ungdoms riksorganisation

17 Sida 17 till Essunga kommun där de ges möjlighet att presentera sin verksamhet och sina idéer. att Folkhälsorådet verkar för att Smart Ungdom Essunga startas upp. Nossebro den 26 oktober 2009 Socialdemokraternas fullmäktigegrupp Centerpartiets fullmäktigegrupp genom/ genom/ Maria Radivoj Eva Aronsson Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Motionen bifalls och anses därmed besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Enligt arbetsutskottets förslag.

18 Sida 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 1 Dnr Ks 22 Intern kontroll i rutiner för utbetalning av försörjningsstöd och förmedlade medel Au Ärendebeskrivning Kommunens revisorer har genomfört en granskning av interna kontrollrutiner vid utbetalning av bistånd inom individ- och familjeomsorgen. Granskningen är en uppföljning av motsvarande granskning som genomfördes Revisorerna konstaterar att bristerna som påpekades 2005 kvarstår. Vid arbetsutskottets sammanträde får IFO-chef i uppdrag att inkomma med förslag på åtgärder samt att förvaltningen får i uppdrag att inbjuda revisorerna till arbetsutskottets sammanträde i december Auktoriserad revisor Anders Wellner och revisionens ordförande Gunnar Hagström deltar när socialnämndens arbetsutskott 115, , behandlar rubricerat ärende. IFO-chef Heino Kokko har utarbetat ett svar på revisionsrapporten. Vid revisionens första punkt Stickprovskontroll och underskrift av attestlista skall ske före utbetalning verkställs, skriver IFO-chef i sitt svar att detta är svårt att genomföra med dagens resurser och med det upplägget som arbetet för berörda parter ser ut idag. IFO-chefen och handläggare Carina Svantesson redogör för hur en daglig utbetalning går till. En diskussion förs om hur man på bästa sätt kan ha en god intern kontroll som fungerar både teoretiskt och praktiskt. Socialnämndsordföranden avser att ta upp en diskussion med kommunstyrelsen i denna fråga. Socialnämnden 93, , beslutar 1. IFO-chefen skall eftersträva att den dagliga kontrollen vid utbetalning sker, i enlighet med revisorernas synpunkt, i så stor utsträckning som möjligt.

19 Sida En utvärdering av kontrollrutinerna skall ske under våren Vid dagens möte informerar socialnämndens ordförande Eva Aronsson och IFO-chef Heino Kokko om socialnämndens beslut och de rutiner som finns för utbetalning av försörjningsstöd och förmedlade medel. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Socialnämndens svar på revisionens granskningsrapport överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

20 Sida 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 7 Dnr Ks 23 Försäljning av Essunga 2:26 Au Ärendebeskrivning Fastigheten Essunga 2:26 är en skjutbana som ägs av Essunga kommun och ingår bland de fastigheter som enligt fastighetsutredningen skall avyttras. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 250, , kommenterade Bo Cerdier att det vid anbudstidens utgång hade kommit in två anbud. Bo Cerdier fick då i uppdrag att kontakta anbudsgivarna om avsikten med hur fastigheten skall användas i framtiden. Antecknades att Daniel Andersson på grund av jäv inte var närvarande vid behandlingen av ärendet. Christer Aronsson och Kjell Karlsson informerar om att man har träffat företrädare för anbudsgivarna för att klargöra vissa frågeställningar. En skrivelse daterad har inkommit från Varatraktens Skyttekrets. Arbetsutskottet diskuterar frågan mycket ingående. Efter avslutad debatt framställs följande yrkanden. Yrkanden Christer Aronsson (C) anser att man skall anta det högsta anbudet, för att anbudsgivaren är villig att teckna ett långvarit arrendeavtal med skytteföreningen. På så sätt säkras skytteföreningens fortsatta verksamhet. Barbro Gustafsson (M) yrkar att kommunen säljer fastigheten till Essunga Skytteförening. Maria Radivoj (S) anser att de inkomna anbuden ligger alldeles för lågt i förhållande till fastighetens taxeringsvärde. Maria Radivoj yrkar att de tidigare inkomna anbuden förkastas och att ny upphandling genomförs. Ordföranden har nu tre förslag att ta ställning till.

21 Sida 21 Barbro Gustafsson (M) tar tillbaka sitt tidigare yrkande och yrkar bifall till Maria Radivojs yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet bifallit Maria Radivojs och Barbro Gustafssons yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Tidigare inkomna anbud förkastas och ny upphandling genomförs. Christer Aronsson sammanfattar behandlingen av ärendet och bakgrunden till uppdraget om att avyttra fastigheten. Barbro Gustafsson (M) anser att kommunen skall sälja fastigheten till skytteföreningen enligt deras anbud som var på kronor. Maria Radivoj (S) yrkar att fastigheten avstyckas och att skjutbanedelen säljs till Essunga Skytteförening för en krona. Christer Aronsson (C) vidhåller att man skall sälja till den som lämnat högst anbudet som var på kronor. Gunilla Hermansson (KD) yrkar att hela fastigheten behålls i kommunens ägo. Ajournering att ajournera mötet 5 minuter. Mötet återupptas efter ajourneringen. Efter avslutad diskussion framförs följande yrkanden. Yrkanden Maria Radivoj (S) yrkar att de tidigare inkomna anbuden förkastas. Vidare skall möjligheten utredas via Lantmäteriet att fastigheten avstyckas i två delar och skogsdelen säljs via mäklare på den öppna marknaden enligt tidigare beslut. Skjutbanedelen erbjuds skytteföreningen att köpa för en krona. Christer Aronsson (C) och Martin Alfborger (FP) yrkar bifall till Maria Radivojs förslag.

22 Sida 22 Barbro Gustafsson (M) yrkar att kommunen säljer fastigheten till Essunga Skytteförening för kronor. Arbetsutskottets förslag om att tidigare anbud förkastas och ny upphandling genomförs. Propositionsordning 1 Ordföranden ställer proposition på Maria Radivojs med flera yrkande, Barbro Gustafssons yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att arbetsutskottets förslag skall utgå. Propositionsordning 2 Ordföranden ställer proposition på Maria Radivojs med flera yrkande och Barbro Gustafssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Maria Radivojs med flera yrkande. Omröstning begärs: Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Maria Radivojs med fleras yrkande. Nej-röst för bifall till Barbro Gustafssons yrkande. Omröstningsresultat: Ja-röster: Nej-röster: Maria Radivoj (S), Martin Alfborger (FP), Lars-Erik Högemark (C), Torbjörn Forsström (S) och Christer Aronsson (C). Barbro Gustafsson (M), Gunilla Hermansson (KD), Bengt Viktorsson (M) och Fredrik Almgren (M). Med 5 ja-röster och 4 nej-röster har kommunstyrelsen bifallit Maria Radivojs med fleras yrkande. Tidigare inkomna anbud på fastigheten Essunga 2:26 förkastas. Kommunchefen får i uppdrag att kontakta Lantmäteriet för att utreda möjligheten att avstycka fastigheten och sälja skogsdelen via mäklare enligt tidigare beslut. Övrig del av fastigheten erbjuds Essunga Skytteförening att köpa för en krona. På så sätt säkras föreningens verksamhet.

23 Sida 23 Ks 24 Dnr Ekonomisk redovisning Kjell Karlsson kommenterar den senaste rapporten från ekonomikontoret. Konstateras att Essunga kommun kommer att nå ett positivt ekonomiskt resultat för verksamhetsåret 2009, även när ägarersättningen till Essunga Bostäder AB på 4 miljoner kronor avräknats. Det innebär i realiteten att den kommunala verksamheten för 2009 genererar ett överskott på drygt 4 miljoner kronor, vilket är mycket glädjande. Kommunstyrelsen riktar ett stort tack till all personal och alla nämnder som gjort detta resultat möjligt.

24 Sida 24 Ks 25 Delgivning Skaraborgs Naturskyddsförening Tack för ekonomiskt stöd under jubileumsåret Strålsäkerhetsmyndigheten Solarieverksamhet i kommunal regi. Sveriges kommuner och Landsting Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ett program för en god äldreomsorg, (styrelsens beslut nr 16). Kommunens nya säkerhetssamordnare Frida Björcman presenterar sig. Inbjudan till lunchmöte med EU-parlamentariker Lena Ek, den 5 februari 2010.

25 Sida 25 Ks 26 Delegationsbeslut Beslut fattade enligt delegation: Område: Förköp nr 1-4/10 Bostadsanpassning Protokoll , 1-3 Protokoll , 1 Protokoll , 2-17 Beslut om attestanter, enligt kommunstyrelsens delegationsordning, punkt (Dnr ) Delegat: Christer Aronsson. Christer Aronsson Förhandlingsdelegationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kjell Karlsson

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer