Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01"

Transkript

1 Sida 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret kl :25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger (FP), kl Bengt Viktorsson (M) Lars-Erik Högemark (C) Torbjörn Forsström (S) Fredrik Almgren (M), tjänstgörande ersättare Mats Olsson (MP), tjänstgörande ersättare, kl ej tjänstgörande ersättare kl Övriga Kjell Karlsson, kommunchef Pia Jacobsson, administrativ chef, 15 Ingrid Jessen, personalchef, 17 Bertil Arfvidsson, teknisk chef, 17 Frida Björcman, säkerhetssamordnare, 25 Justerande Bengt Viktorsson Justeringstid Kommunkontoret, , kl Paragraf Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Agnes Granath Storm, Sekreterare Christer Aronsson, Ordförande Bengt Viktorsson, Justerande

2 Sida 2 Agnes Granath Storm

3 Sida 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 2 Dnr Ks 13 Firmatecknare för Essunga kommun Au Ärendebeskrivning Essunga kommun har delegerat till olika befattningshavare och förtroendevalda att underteckna olika handlingar (delegationsordning kommunstyrelsen , 130). Utöver detta kan det vara lämpligt att utse kommunens firmatecknare som alltid för kommunens räkning kan underteckna handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Med komplettering av kommunstyrelsens beslut i 130/09 bemyndiga följande personer att teckna kommunens firma innefattande: 1. skriva under bidragsansökningar 2. köpeavtal och andra marköverlåtelsehandlingar, exploateringsavtal, ramavtal och andra avtal för upprättande och genomförande av detaljplaner, områdesbestämmelser och naturreservat 3. betalningsförelägganden, lagsökningar och utmätning 4. kommunens firmatecknare i övrigt Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef Ekonomichef/Redovisningschef Administrativ chef Var för sig avseende punkt 3 och i övrigt två i förening. Enligt arbetsutskottets förslag.

4 Sida 4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 3 Dnr Ks 14 Bidragsansökan från Skaraborgs Folkrörelsearkiv Au Ärendebeskrivning Lokalbehov Skaraborgs Folkrörelsearkiv Lidköpings kultur och fritid har i skrivelse till Skaraborgs Kommunalförbund väckt två frågor med anledning av att Skaraborgs Folkrörelsearkiv ansökt om ökade årliga bidrag dels för ökade kostnader och dels från och med 2011 för att kunna flytta till större lokaler. Lidköpings kommun lämnar för 2009 bidrag med kronor och övriga Skaraborgskommuner lämnar bidrag med kronor. I samband med att Skaraborgs läns Folkrörelsearkiv bildades 1982 bestämdes att Lidköpings kommun skulle stå för halva hyreskostnaden och övriga kommuner för den andra halvan. Eftersom hyran för närvarande är kronor skulle Skaraborgskommunerna exklusive Lidköping för år 2009 då lämna bidrag med istället. Essunga kommun lämnar för 2009 bidrag med kronor och med beräknad ny hyra i nya lokaler för 2012 skulle kommunens bidrag med befolkningstalet som fördelningsgrund bli kronor. Lidköpings kultur- och fritid har därför tillfrågat Skaraborgs Kommunalförbund dels om att man önskar en justering av nuvarande hyreskostnader från och med 2011 och dels om övriga kommuner är beredda att bidraga till en utökad hyreskostnad vid en eventuell flytt till nya lokaler Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Essunga kommun är beredda att lämna bidrag enligt fördelningsnyckel baserad på invånarantal till Skaraborgs Folkrörelsearkiv så att Skaraborgskommunerna exklusive Lidköping svarar för halva hyreskostnaden. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner i Skaraborg på samma sätt är beredda att lämna bidrag till Folkrörelsearkivets halva hyreskostnad.

5 Sida 5 Enligt arbetsutskottets förslag.

6 Sida 6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 5 Dnr Ks 15 Avtal om samarbete i upphandlings- och inköpsfrågor Au Ärendebeskrivning Essunga kommun har idag flera etablerade inköpssamarbeten med olika kommuner och andra organisationer, bland annat Skaraborgs -kommunerna, (TUV) Trollhättan-Uddevalla-Vänersborg, Kommentus och Verva. TUV har annonserat att de framöver kommer att fokusera på sina egna kommuner och därmed avsluta de samarbeten med småkommuner som idag finns. Skövde kommun har idag en väl fungerande inköpsorganisation, med många medarbetare. Man har samarbetsavtal med flera kommuner, till exempel Grästorp och Tibro. Essunga kommun har inför 2010 identifierat minst 4 (fyra) ramavtalsupphandlingar som kommer att ske i samarbete med Skövde och flera andra Skaraborgs-kommuner. Kontakter med Skövde kommuns upphandlingschef Hans Dahlén har lett till ett förslag på samarbetsavtal för år Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Bilaga Essunga kommun beslutar att anta föreliggande förslag till samarbetsavtal med Skövde kommun gällande upphandling år Pia Jacobsson utses till kontaktperson och upphandlingssamordnare för Essunga kommun. Christer Aronsson får i uppdrag att underteckna avtalet.

7 Sida 7 Pia Jacobsson kommenterar vad föreliggande samarbetsavtal innebär. Bilaga Enligt arbetsutskottets förslag.

8 Sida 8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 6 Dnr Ks 16 Revidering av gräns för tättbebyggt område i Jonslund Au Ärendebeskrivning Essunga kommun har för avsikt att revidera den lokala trafikföreskriften för tättbebyggt område i Jonslund. Kommunstyrelsen har i 155, , tidigare beslutat om gräns för tättbebyggt område. Revideringen genomförs på grund av att Dahréntråd AB har byggt en terminal och ut- respektive infart till terminalen har anslutits till väg Förslaget innebär att gränsen för tättbebyggt område förflyttas cirka 60 meter norrut längs väg 2506 enligt Vägverkets yttrande (180 meter norr om Almvägen). Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Tidigare beslut Ks 155, , om tättbebyggt område i Jonslund upphävs. Bilaga Bilaga Med stöd av 10 kap. 3 1 samt 10 kap. 1 andra stycket 3, trafikförordningen (1998:1276) föreskriver Essunga kommun att det område i Jonslund som anges i kartbilaga Jonslund tättbebyggt område daterad , skall vara tättbebyggt område. Enligt arbetsutskottets förslag. Beslutet träder i kraft

9 Sida 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 8 Dnr Ks 17 Ombyggnad av Städet 8 (Granngården) Au Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige 40, , beslutade att utnyttja sin förköpsrätt avseende fastigheten Essunga Städet 8. Spannmålssilon på fastigheten är uthyrd till och med Ansvarig för arbetsmarknadsenheten har anmält att det finns behov att samla den typen av kommunala verksamheter. Man ser också ett kraftigt ökat behov av lokaler för att kunna bereda fler sysselsättning. Såväl IFO-enheten som handikappomsorgen är intresserade av mer ändamålsenliga lokaler. Arbetsutskottet , 134, gav Bo Cerdier, socialnämnden och arbetsmarknadsenheten uppdraget att ta fram förslag på hur man disponerar lokalerna. Konstateras att 2 mkr har anslagits i budget för 2010 för lokalanpassning av verksamheten. Förslag på hur lokalerna skall disponeras har utarbetats. Ytterligare information lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Ombyggnation för arbetsmarknadsenhetens verksamheter i fastigheten Städet 8, kan påbörjas. Kostnaderna 2 mkr finansieras i budget 2010.

10 Sida 10 Bertil Arfvidsson redogör för den projektering och lokalanpassning som är på gång i fastigheten. Ingrid Jessen informerar om vilka olika verksamheter som förhoppningsvis kommer att samlas i lokalerna där flera arbetsmarknadsprojekt kan samordnas. Enligt arbetsutskottets förslag.

11 Sida 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 13 Dnr Ks 18 Klimatinitiativet Au Ärendebeskrivning Västra Götalandsregionen har i det fleråriga projektet Smart Energi tillsammans med kommuner, näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden arbetat fram en gemensam klimatstrategi som beslutades av regionfullmäktige den 8 september Den 29 oktober gjorde regionen och kommunerna gemensamt en manifestation för klimatet. Detta så kallade västsvenska handslaget blir en mötesplats och ett Forum för Västra Götaland. Den ideella föreningen CSR Västsverige (Corporate Social Responsibility) bildades Föreningens ändamål är att stödja medlemmarnas arbete med hållbar utveckling. CSR har startat det så kallade klimatinitiativet och har för avsikt att ta fram flera initiativ i framtiden. Man uppmanar nu företag och organisationer att kostnadsfritt vara med på klimatinitiativet. Statsminister Fredrik Reinfeldt fick ta emot Klimatinitiativet inför klimatmötet i december 2009 i Köpenhamn. Inom Klimatinitiativet finns tio utmaningar att välja bland och organisationen skall välja tre eller fler som passar bäst att göra under det kommande året. I november 2010 är det en första uppföljning. CSR Västsverige summerar alla deltagares utmaningar och resultat samt marknadsför vad vi tillsammans lyckats åstadkomma. Ett nytt år ger sedan nya utmaningar. De tio utmaningarna är: Vi tar fram en åtgärdsplan Vi minskar våra utsläpp av koldioxid Vi effektiviserar vår energianvändning Vi äter vegetariskt en dag i veckan Vi väljer Bra Miljöval elleveranser Vi kör miljöbilar Vi minskar vår pappersanvändning

12 Sida 12 Vi bjuder in till video- och telefonkonferenser Vi erbjuder tre dagars leveranstid för varor som kan komma fram nästa dag Vår egen klimatutmaning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Essunga kommun deltar i klimatinitiativet. Kommunen väljer följande utmaningar för 2010: Vi tar fram en åtgärdsplan Vi effektiviserar vår energianvändning Vi kör miljöbilar Vi minskar vår pappersanvändning Enligt arbetsutskottets förslag.

13 Sida 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 14 Dnr Ks 19 Eventuellt deltagande i kampanjen Störa langningen Rosa kampanjen Au Ärendebeskrivning Ungdomars alkoholbruk i samband med skolavslutningen och valborgsmässofirandet har tagit sig proportioner som medför allvarliga men för det enskilda barnets hälsa när det gäller förgiftning men också andra allvarliga risker genom att ungdomar i berusat tillstånd blir gärningsmän eller offer för exempelvis våldsbrott. Att komma till rätta med ungdomars alkoholbruk i stort men särskilt vid skolavslutningen är en viktig samhällsfråga och en viktig strategisk fråga för rättsväsendet. I undersökningen om ungdomars alkoholvanor framgår det tydligt att det är den illegalt införda alkoholen som är vanligast förekommande hos dem som utgör den största riskgruppen. Övergripande mål Att motverka alkoholbruket hos underåriga. Att motverka att skolavslutningen och valborgsmässofirandet har en tradition med alkohol för ungdomar i stort och som för vissa medför en alltför tidig alkoholdebut och de risker som kan uppkomma. Att motverka illegal alkoholdistribution. Konstateras att det som efterfrågas är ekonomiskt bidrag från kommunen samt uppsättning och nedtagning av affischer i kampanjen med att störa langningen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Essunga kommunen deltar inte i kampanjen Störa langningen. Kommunen arbetar aktivt med detta genom egna resurser.

14 Sida 14 Gunilla Hermansson anser att folkhälsorådet behöver ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Christer Aronsson med flera anser att vi skall fortsätta och stötta de verksamheter som redan pågår mot langning och andra förebyggande åtgärder mot alkohol-missbruket bland ungdomar i kommunen. Ärendet överlämnas till folkhälsorådet för yttrande.

15 Sida 15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 9 Dnr Ks 20 Kapitalförstärkning Kommuninvest Au Ärendebeskrivning Kommuninvest har tagit fram ett förslag till kapitalförstärkning av Kommuninvest i Sverige AB. Förslaget innebär sammanfattningsvis följande: Föreningen stärker Kommuninvest i Sverige AB:s kapital med 1 miljard kronor. Åtgärden syftar till att ge bolaget en kapitalbas som minst uppgår till 1 procent av balansomslutningen. Föreningen finansierar denna åtgärd genom att ta upp tidsbegränsade förlagslån från medlemmarna med samma belopp. Åtgärden är frivillig. Den enskilde medlemmen kan avstå från erbjudandet eller teckna sig för ett större belopp. För Essunga kommun som har 0,09 % av föreningens kapital blir andelen i emissionen 0,9 miljoner kronor. Kommunchef Kjell Karlsson skall inhämta ytterligare information innan kommunstyrelsens behandling den 1 februari. Kjell Karlsson informerar om förslaget till kapitalförstärkning av Kommuninvest i Sverige AB samt effekterna för Essunga kommun. Informationen föranleder inget beslut vid dagens möte. Ärendet tas upp igen efter Kommuninvests stämma den 25 mars.

16 Sida 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 11 Dnr Ks 21 Motion angående en tobaksfri kommun Au Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige 117, , beslutade att remittera följande motion från Socialdemokraternas och Centerpartiets fullmäktigegrupper till kommunstyrelsen för beredning: Essunga kommunfullmäktige har fattat beslut om att arbeta för att bli en tobaksfri kommun. Ett balanserat styrkort har också tagits fram för detta arbete. Den allra viktigaste målgruppen i detta arbete är våra ungdomar. Vi ska uppmuntra till att de över huvud taget inte börjar röka. Tonåringar som röker löper nio gånger större risk för att senare utveckla ett alkoholmissbruk eller beroende och 13 gånger större risk för att utveckla ett missbruk eller beroende av narkotika än tonåringar som inte röker. De räcker inte med informationsinsatser, vi behöver också fokusera på förhållningssätt och beteende. Tidigare i år har ett nytt ungdomsförbund startats upp Smart Ungdom. De arbetar för att hjälpa ungdomar att välja den Smarta vägen. Syftet är att med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med barn och ungdomar förhindra och/eller skjuta upp olika slags drogdebuter genom att: Uppmuntra barn/ungdomar att genom egna genomtänkta och medvetna val välja bort osmarta handlingar. Stödja och stärka föräldrar/vårdnadshavare och andra vuxna i deras förhållningssätt till barn/ungdomar kring de frågor som det lokala kontraktet berör. Samla in och sprida idéer och erfarenheter från lokala kontraktsverksamheter samt stödja och uppmuntra dessa verksamheter utifrån deras önskemål och behov. Vi föreslår: att Folkhälsorådet inbjuder representanter för Smart Ungdoms riksorganisation

17 Sida 17 till Essunga kommun där de ges möjlighet att presentera sin verksamhet och sina idéer. att Folkhälsorådet verkar för att Smart Ungdom Essunga startas upp. Nossebro den 26 oktober 2009 Socialdemokraternas fullmäktigegrupp Centerpartiets fullmäktigegrupp genom/ genom/ Maria Radivoj Eva Aronsson Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Motionen bifalls och anses därmed besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Enligt arbetsutskottets förslag.

18 Sida 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 1 Dnr Ks 22 Intern kontroll i rutiner för utbetalning av försörjningsstöd och förmedlade medel Au Ärendebeskrivning Kommunens revisorer har genomfört en granskning av interna kontrollrutiner vid utbetalning av bistånd inom individ- och familjeomsorgen. Granskningen är en uppföljning av motsvarande granskning som genomfördes Revisorerna konstaterar att bristerna som påpekades 2005 kvarstår. Vid arbetsutskottets sammanträde får IFO-chef i uppdrag att inkomma med förslag på åtgärder samt att förvaltningen får i uppdrag att inbjuda revisorerna till arbetsutskottets sammanträde i december Auktoriserad revisor Anders Wellner och revisionens ordförande Gunnar Hagström deltar när socialnämndens arbetsutskott 115, , behandlar rubricerat ärende. IFO-chef Heino Kokko har utarbetat ett svar på revisionsrapporten. Vid revisionens första punkt Stickprovskontroll och underskrift av attestlista skall ske före utbetalning verkställs, skriver IFO-chef i sitt svar att detta är svårt att genomföra med dagens resurser och med det upplägget som arbetet för berörda parter ser ut idag. IFO-chefen och handläggare Carina Svantesson redogör för hur en daglig utbetalning går till. En diskussion förs om hur man på bästa sätt kan ha en god intern kontroll som fungerar både teoretiskt och praktiskt. Socialnämndsordföranden avser att ta upp en diskussion med kommunstyrelsen i denna fråga. Socialnämnden 93, , beslutar 1. IFO-chefen skall eftersträva att den dagliga kontrollen vid utbetalning sker, i enlighet med revisorernas synpunkt, i så stor utsträckning som möjligt.

19 Sida En utvärdering av kontrollrutinerna skall ske under våren Vid dagens möte informerar socialnämndens ordförande Eva Aronsson och IFO-chef Heino Kokko om socialnämndens beslut och de rutiner som finns för utbetalning av försörjningsstöd och förmedlade medel. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Socialnämndens svar på revisionens granskningsrapport överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

20 Sida 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 7 Dnr Ks 23 Försäljning av Essunga 2:26 Au Ärendebeskrivning Fastigheten Essunga 2:26 är en skjutbana som ägs av Essunga kommun och ingår bland de fastigheter som enligt fastighetsutredningen skall avyttras. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 250, , kommenterade Bo Cerdier att det vid anbudstidens utgång hade kommit in två anbud. Bo Cerdier fick då i uppdrag att kontakta anbudsgivarna om avsikten med hur fastigheten skall användas i framtiden. Antecknades att Daniel Andersson på grund av jäv inte var närvarande vid behandlingen av ärendet. Christer Aronsson och Kjell Karlsson informerar om att man har träffat företrädare för anbudsgivarna för att klargöra vissa frågeställningar. En skrivelse daterad har inkommit från Varatraktens Skyttekrets. Arbetsutskottet diskuterar frågan mycket ingående. Efter avslutad debatt framställs följande yrkanden. Yrkanden Christer Aronsson (C) anser att man skall anta det högsta anbudet, för att anbudsgivaren är villig att teckna ett långvarit arrendeavtal med skytteföreningen. På så sätt säkras skytteföreningens fortsatta verksamhet. Barbro Gustafsson (M) yrkar att kommunen säljer fastigheten till Essunga Skytteförening. Maria Radivoj (S) anser att de inkomna anbuden ligger alldeles för lågt i förhållande till fastighetens taxeringsvärde. Maria Radivoj yrkar att de tidigare inkomna anbuden förkastas och att ny upphandling genomförs. Ordföranden har nu tre förslag att ta ställning till.

21 Sida 21 Barbro Gustafsson (M) tar tillbaka sitt tidigare yrkande och yrkar bifall till Maria Radivojs yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet bifallit Maria Radivojs och Barbro Gustafssons yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Tidigare inkomna anbud förkastas och ny upphandling genomförs. Christer Aronsson sammanfattar behandlingen av ärendet och bakgrunden till uppdraget om att avyttra fastigheten. Barbro Gustafsson (M) anser att kommunen skall sälja fastigheten till skytteföreningen enligt deras anbud som var på kronor. Maria Radivoj (S) yrkar att fastigheten avstyckas och att skjutbanedelen säljs till Essunga Skytteförening för en krona. Christer Aronsson (C) vidhåller att man skall sälja till den som lämnat högst anbudet som var på kronor. Gunilla Hermansson (KD) yrkar att hela fastigheten behålls i kommunens ägo. Ajournering att ajournera mötet 5 minuter. Mötet återupptas efter ajourneringen. Efter avslutad diskussion framförs följande yrkanden. Yrkanden Maria Radivoj (S) yrkar att de tidigare inkomna anbuden förkastas. Vidare skall möjligheten utredas via Lantmäteriet att fastigheten avstyckas i två delar och skogsdelen säljs via mäklare på den öppna marknaden enligt tidigare beslut. Skjutbanedelen erbjuds skytteföreningen att köpa för en krona. Christer Aronsson (C) och Martin Alfborger (FP) yrkar bifall till Maria Radivojs förslag.

22 Sida 22 Barbro Gustafsson (M) yrkar att kommunen säljer fastigheten till Essunga Skytteförening för kronor. Arbetsutskottets förslag om att tidigare anbud förkastas och ny upphandling genomförs. Propositionsordning 1 Ordföranden ställer proposition på Maria Radivojs med flera yrkande, Barbro Gustafssons yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att arbetsutskottets förslag skall utgå. Propositionsordning 2 Ordföranden ställer proposition på Maria Radivojs med flera yrkande och Barbro Gustafssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Maria Radivojs med flera yrkande. Omröstning begärs: Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Maria Radivojs med fleras yrkande. Nej-röst för bifall till Barbro Gustafssons yrkande. Omröstningsresultat: Ja-röster: Nej-röster: Maria Radivoj (S), Martin Alfborger (FP), Lars-Erik Högemark (C), Torbjörn Forsström (S) och Christer Aronsson (C). Barbro Gustafsson (M), Gunilla Hermansson (KD), Bengt Viktorsson (M) och Fredrik Almgren (M). Med 5 ja-röster och 4 nej-röster har kommunstyrelsen bifallit Maria Radivojs med fleras yrkande. Tidigare inkomna anbud på fastigheten Essunga 2:26 förkastas. Kommunchefen får i uppdrag att kontakta Lantmäteriet för att utreda möjligheten att avstycka fastigheten och sälja skogsdelen via mäklare enligt tidigare beslut. Övrig del av fastigheten erbjuds Essunga Skytteförening att köpa för en krona. På så sätt säkras föreningens verksamhet.

23 Sida 23 Ks 24 Dnr Ekonomisk redovisning Kjell Karlsson kommenterar den senaste rapporten från ekonomikontoret. Konstateras att Essunga kommun kommer att nå ett positivt ekonomiskt resultat för verksamhetsåret 2009, även när ägarersättningen till Essunga Bostäder AB på 4 miljoner kronor avräknats. Det innebär i realiteten att den kommunala verksamheten för 2009 genererar ett överskott på drygt 4 miljoner kronor, vilket är mycket glädjande. Kommunstyrelsen riktar ett stort tack till all personal och alla nämnder som gjort detta resultat möjligt.

24 Sida 24 Ks 25 Delgivning Skaraborgs Naturskyddsförening Tack för ekonomiskt stöd under jubileumsåret Strålsäkerhetsmyndigheten Solarieverksamhet i kommunal regi. Sveriges kommuner och Landsting Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ett program för en god äldreomsorg, (styrelsens beslut nr 16). Kommunens nya säkerhetssamordnare Frida Björcman presenterar sig. Inbjudan till lunchmöte med EU-parlamentariker Lena Ek, den 5 februari 2010.

25 Sida 25 Ks 26 Delegationsbeslut Beslut fattade enligt delegation: Område: Förköp nr 1-4/10 Bostadsanpassning Protokoll , 1-3 Protokoll , 1 Protokoll , 2-17 Beslut om attestanter, enligt kommunstyrelsens delegationsordning, punkt (Dnr ) Delegat: Christer Aronsson. Christer Aronsson Förhandlingsdelegationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kjell Karlsson

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Protokoll Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Tid för kommunstyrelsens sammanträden. 3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-10-15 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30 12.30 Beslutande Bengt Viktorsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare Barbro Gustafsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Lars-Erik Högemark. Justeringstid Kommunkontoret, 2010-03-18, kl. 16.00 Paragraf 29-54. Agnes Granath Storm, Sekreterare

Lars-Erik Högemark. Justeringstid Kommunkontoret, 2010-03-18, kl. 16.00 Paragraf 29-54. Agnes Granath Storm, Sekreterare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-15 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12.10 13.00-15.10 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Sida 1 Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro

Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro Sida 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-04 Kommunstyrelsen 2013-03-18 Kommunfullmäktige 2013-04-08 Au 38 2013.0052 Ks 28 Kf 14 Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro Au 130304 Ärendebeskrivning

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2012-06-04 Innehållsförteckning

Protokoll Kommunstyrelsen 2012-06-04 Innehållsförteckning Protokoll Innehållsförteckning 80 Strategiarbete i kommunen 81 Förfrågan från Nossans Golfklubb om ekonomiskt bidrag. 82 Framtid Nossebro ansökan om förlusttäckningsgaranti. 83 Kommunutveckling genom byte

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S)

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S) Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-04-21 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 17.00 18.00 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Jörgen Dimenäs (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-01-28 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2010-08-16 Innehållsförteckning

Protokoll Kommunstyrelsen 2010-08-16 Innehållsförteckning Protokoll Innehållsförteckning 98 Samråd angående detaljplan för del av Bäreberg 3:13 m. fl. 99 Samråd angående detaljplan för Stallaholm 1:212 m. fl. 100 Remiss av kollektivtrafikprogram för Skaraborg.

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2011-04-20 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 18.10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Bengt Axelsson

Läs mer

Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-06-02 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 13.00 15.45 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Lena Brolin (M) Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning

Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2010-05-31 26 Information - Genomlysning av organisation för hemtjänsten i kommunen. 27 Information

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23 22 Resultatredovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet 2010. 23 Ansökan om bidrag till energieffektivisering.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-06-17 Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl. 15.00 16.50 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Bengt Viktorsson. Justeringstid Kommunkontoret, 2008-12-03, kl. 17.00 Paragrafer 231-256. Agnes Granath Storm, Sekreterare

Bengt Viktorsson. Justeringstid Kommunkontoret, 2008-12-03, kl. 17.00 Paragrafer 231-256. Agnes Granath Storm, Sekreterare Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12.00, 13.00-15.00 Beslutande Christer Aronsson (c), ordförande Barbro Gustafsson (m) Maria Radivoj (s) Gunilla Hermansson (kd)

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande ej 3 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 3 Jörgen Dimenäs

Läs mer

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.15 16.45 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Lena Brolin (M) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-12:15 Närvarande ledamöter Irene Hellkant (S) ordf Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Justeringstid Kommunkontoret, 2008-06-02, kl.16.00 Paragrafer 52-64. Bo Cerdier, Sekreterare. Lars-Erik Högemark, Ordförande

Justeringstid Kommunkontoret, 2008-06-02, kl.16.00 Paragrafer 52-64. Bo Cerdier, Sekreterare. Lars-Erik Högemark, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-05-26 Plats och tid Nossebro skolas aula, kl. 18.30 19.10 Beslutande Se separat närvarolista Övriga Bo Cerdier, kommunchef Justerande Niclas Johansson och Anita Persson Justeringstid

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Protokoll Utbildningsnämnden Innehållsförteckning. 19 Utbildning. 20 Bokslut

Protokoll Utbildningsnämnden Innehållsförteckning. 19 Utbildning. 20 Bokslut Protokoll Innehållsförteckning 19 Utbildning 20 Bokslut 21 Omdisponering av anslag i investeringsbudgeten från 2010 till 2011 22 Beslut fattade enligt delegation 23 Delgivningar 24 Information 25 Extra

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 95 Information om förstudie Nossebrobadet. 96 Avstämning av arvoden för förtroendevalda.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2013-12-17 kl. 16.30 Paragrafer 73-80

Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2013-12-17 kl. 16.30 Paragrafer 73-80 Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 15.00 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2010-06-22 Anslags nedtagande: 2010-07-14

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2010-06-22 Anslags nedtagande: 2010-07-14 Socialnämnden 2010-06-17 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-06-17, kl. 10.00-11.55 Gruppsammanträde: 08.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer