SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum KF:s na:idli~rg NR (36) 209 Dnr 2010/60 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7,9-11 samt 13-15; antagande INLEDNING Kvarteret Rådmannen är beläget centralt i Sala intill Stora Torget och avgränsas av Kungsgatan i norr, Rådmansgatan i väster, Fredsgatan i öster samt Bergsmansgatan i söder. För kvarteret Rådmannen gäller idag en stadsplan från 1914 som är inaktuell och mycket generell. Den beskriver inte bebyggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan skyddas. Planen visar inte heller någon tydlig inriktning för hur bebyggelsen kan utvecklas i framtiden. Huvuddragen i detaljplaneförslaget är att tydliggöra hur handel och bostäder kan utvecklas inom kvarteren, samtidigt som bebyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara och skyddas. Beredning Bilaga KS 2012/84/3, antagandehandlingar Kommunstyrelsens ledningsutskott , 34 Reviderad Bilaga KS 2012/84/3, antagandehandlingar Kicki Söderback föredrar ärendet. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15, Sala kommun. Peter Molin (M) yrkar bifall tillledningsutskottets förslag. BESLUT Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15, Sala kommun. Utdrag kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande.;-\'/ ',._j IL-

2 Reviderad Bilaga KS 2012(84(3 B~~b~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan tör Antagandehandling Kvarteret Rådmannen, centrala Sala Dnr 2010/60 Fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt Antagen 2012-xx-xx Laga kraft2012-)()(-)()( 1 (3) SALA KOM!V!~N. Kommunstvrelsens förvaltning Ink Sala kommun, Västmanlands län - normalt planförfarande UTLÅTANDF Planförslag för kv. Rådmannen, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt har under tiden och varit föremål [ör utställning. Sammanlagt har 56 remissinstanser erhållit planhandlingar. Under utställf'ingstiden har 4 skriftliga yttranden inkommit. Av inkomna svar är 3 utan erinran. Här redovisas inkomna synpunkter. Kommunstyrelsens förvaltf'ings kommentarer redovisas i kursiv stil. Remissinstans Myndigheter, organisationer, fastighetsägare ffi fl 1. Länsstyrelsen Västmanlands län '}., Ttkf1i8k~, förvaltnjngen 3. Sala Heby Energi elnät 4. Vattenfall Anmärkning T ngj synpunkter Inga synpunkter Inga synpunkter SALA KOMMUN Postadress Org.nr Box SALA Besöksadresser Telefon Telefax Stadshuset/ St. Torget Vx Postgiro

3 2(3) 1. Länsstyrelsen Allmänt, I(varteret Rådmannen är beläget centralt i Sala stad, intill Stora torget. Syftet med planf6rslaget är att säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och markanvändning utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvanskas, K,-arteret Rådmannen ligger inom riksintresse for kulturmiljövård for Sala silvergruva och Sala bergstad. Plankartans tydlighet Länsstyrelsen anser att det tydligare behöver framgå av plankartan vilka bestämmelser som gäller for vilken byggnad inom pianområdet. Av planbesktivningen framgår det tydligt vilket skydd respektive byggnad avses ges i plankartan. Länsstyrelsen anser att egenskapsgränserna behöver tydliggöras så att detta lättare går att utläsa i plankartan. Plankartan revideras. Egenskapsgränserna giirs kraftigare for att flrtydliga plankartan. Riksintresse för Sala silvergruva och Sala bergstad Länsstyrelsen anser i likhet med samrådsyttrandet, daterat 28 maj 2012, att det är olämpligt att låta en ny byggnad på fastigheten Rådmannen 6 ersätta den befintliga byggnaden mot Fredsgatan. För att riksintresse sbl riljgodose~ hehöver hyggn!lclen förses men rivningsförbud {Ich skydd mot förvanskning. Den del av riksintresset som avser Bergstaden ges uttryck bl.a. genom tjänstebostäder tillhörande Sala Silvergruva och "Den regelbundna rutnätsplanen 1624 med omväxlande kvadratiska och rektangulära kvarter, vilken är en av de första rätvinkliga planerna i en nyanlagd stad Småskalig bebyggelse i trä och puts". Bebyggelsen på fastigheten Rådsmannen 6 har bedömts som mycket kulturhistoriskt värdefull och som den enda gårdsmiljön av sitt slag som finns bevarad i Sala stad. Denna typ av sammanhållen gårdsbebyggelse med bevrtade ekonomibyggnader år mycket ovanlig. Byggnaderna på fastigheten är troligen uppförda under sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal och tillhör idag Salas äldsta bebyggelse. Det faktum att nästan alla byggnader finns kvar på ursprunglig plats är av stort miljöskapande värde. Länsstyrelsen anser att den välbevarade gårdsmiljön på fastigheten Rådmannen 6 ger uttryck för ri!rslntresset och at: byggr..~.de!:fla ska be.tant:: för ~tt riksintresset inte ska llt~ätt:ts för påt~.ghg skada, Kvarteret Rådmannen ingår i ett riksintresseområde for kulturmiljiivården och skyddas enligt 3 kap. Miljiibalken. Sådana områden av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som kan medfora påtaglig skada på kulturmiljiin. Det är [änjjtyrelrens tippgift att iplanproce.r.ren hevt:l.ka att rik.rintre.f.rena #ligndojn LänJs(yrelren ska enligt Plan- och ~ligglagen kap l priiva kommunens beslut att anta en detaljplan om det kan befaras att beslutet innebär att ett riks!"t"sse,,,iigt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses.. Av!änJstyrelsetls yttnmde ji-ailjgår att byggiladen intill Fredsgatan på fastigheten Rådmannen 6 skaforses med rivningsfrirbud Dlh skydd mot friivanskningfor alt riksintremt ska tillgodoses. Planering- och utveckling anser därfrir att byggnaden intill Fredsgatan på fastigheten Rådmannen 6 skaforses med rivningsfiirbud och skydd mot jii'rvanskning. Om detaljplanen skulle antas utan att den aktuella byggnaden friises med rivningsskydd kan Länsstyrelsen välja att övetpriiva planen. Slutsats inför beslut Planering- ocb utveckling anser att planen kan föras fram för antagande efter att byggnaden intill Fredsgatan på fastigheten Rådmannen 6 har försetts med rivningsförbud och skydd mot förvanskning. Övriga synpunkter anses vara av redaktionell karaktär och förs in i planhandlingarna enligt de

4 3(3) kommentarer som anges ovan i utlåtandet. Förslag till beslut att byggnaden intill Fredsgatan på iilstigheten Rådmannen 6 forses med rivningsforbud och skydd mot forvanskning innan planen fors fram till kommuntijllmå"ktige for antagande. Kicki Söderback Planarkitekt Göran Reierstam Tf Planchef ( : Under sammanträdet med kommunstyrdsens ledningsutskott den 11 septemb~t:' 2017 b~shjt:::ides ~ttt dt't~ljphf1(>n ska för: c 18 fram riu kommunfuli!t1äktjge för 211t::Jgan(le utan att byggnaden intill Fredsgatan på fastigheten Rådmannen 6 förses med rivningsförbud och skydd mot förvanskning.)

5 ~~~b~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Antagandehandling Dnr 2010/60 Antagen 2012-XX-XX Laga kraft 2012-XX-XX 1 (12) P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I NG Detaljplan för KV RÅDMANNEN, centrala Sala Fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt Sala kommun, Västmanlands län - normalt planförfarande Till detaljplanen hör följande handlingar: Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta MOt!Vr::-!8t ställn:ingst~gande apgående bt:hov~t.;jy miljöbedömning Fastighetsägareförteckn1ng, (Ej med i utskicket) Samrådsredogörelse (mciderad ) Kvarteret Rådmannen - fördjupad inventering, 2011 SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax Org.nr Box 304 Stadshuset/ St. Torget Vx SALA Postgiro

6 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 2(12) II\jLEDI~ING Sammanfattning Plandata Planens syfte För k-varteret Rådmannen gäller idag en stadsplan från Delli1.a stadsplan är av förklarliga skäl inaktuell vilket medfört svårigheter både för fastighetsägare och för Sala kommun i bland annat bygglovsärenden. Varje ärende har hanterats från falltill fan utan att någon helhetsbild funnits för kvarteret års stadsplan är mycket generell vilket innebär att den ej beskriver bebyggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan skyddas. Planen visar inte heller någon tydlig inriktning för hur bebyggelsen kan utvecklas i framtiden med t.ex. en blandning av butiker, bostäder och andra möjliga verksamheter. För att klargöra dessa frågor krävs att kvarteret förses med en ny detaljplan där olika intressen kan vägas sanunan i en planprocess. Huvuddragen i detaljplaneförslaget är att tydliggöra hur handel och bostäder kan utvecklas inom kvarteren samtidigt som bebyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara och skyddas. Inom kvarteret tillåts bostäder och handel i två våningar. Flera byggnader föreslås få varsamhets- och skyddsbestämmelser. Syftet med alt upprätta ny detaljplan kvarteret är att säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och markanvändning utan att k'\*arterets kulturhistoriska värden förvanskas. Planärendet kan också bidra till att öka kunskapen för både fastighetsägare och kommunala tjänstemän om den kulturhistoriska bebyggelsemiljöns värde. Det finns behov aven helhetssyn kring stadskärnas utvecklings- och bevarandefrågor. I det pågående arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Sala stad hanteras dessa frågor. Detaljplanen för k"tarteret Rådmannen tas fram innan denna helhetsvn är klar då önskemål fmus från ägaren till fastigheten Rådmannen 6 att kunna uppföra nya bostäder på sin fastighet och detta behöver utredas snarast. Det vore lämpligt att som en fortsättning på Plan för Sala stad utreda vidare kring stadskärnans utveckling och kulturmiljövärden, exempelvis genom att ta fram en byggllad~drdrjng [Cn.: Sala "tadskä.!:ij<i. Kva.i:tt:li.:t Rådmlillnen b0.t inkluuera" i detta arbete och detaljplanens beskrivningar och ställningstaganden kan användas som underlagsmaterial till fortsatt utredning. Lägesbestämning Areal Markägoförhålianden Kvarteret Rådmannen är beläget centralt i Sala stad, intill Stora Torget, och avgränsas av Kungsgatan i norr, Rådmansgatan i väster) Fredsgatan i Öster samt Bergsmansgatan i söder. Kvarteret är cirka kvm Kvarteret består i dag av 13 privatägda fastigheter. Tidigare ställningstaganden Detaljplaner För kvarteret Rådmannen gäller 1914-års stadsplan. Planen måste anses vara inaktuell då den inte skyddar bebyggelsens kulturhistoriska värden eller säkerställer bebyggelsens framtida utveckling. Inga större förändtingar eller nybyggnationer har gjorts i kvarteret sedan 1970-talet, och därför har det inte heller prioriterats att upprätta någon ny detaljplan för området. Idag finns en annan syn på kvarte-

7 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 3(12) tets kulturhistoriska värden, vilket gör det aktuellt att utreda bevarandevärden och möjlig utveckling i området. En i,11venterl11g av detaljpla...11ernas ålder i innerstadens visar att kvarteret RåcLf1lannen är ett av de kvarter som är i stort behov aven ny detaljplan, se illustration nedan. Inom kvarteret finns även äldre gällande tomtindelningar som inte längre fyller någon funktion. Dessa upphävs då detaljplanen vinner laga kraft. Med upphävandet underlättas förändringar av fastighetsindelningen och framtida byggande. Ibland hindrar tomtindelningarna mindre justeringar av fastigheter då tomtindelningen inte får frångås. Upphävande av tomtindelningar innebär ingen ändring av vare sig fastighetsbeteckningar, kvartersnamn eller fastighetsgränser. Oetaljplaneläge! ~-12 ;:. l\!llli"pbn 195D'IJk! j960-lalel 199D la1n looo-ijle{ Inventclin}', av detal/plane/tiget 2011, kvarteret &:idmannen markerat med stjärna. Översiktliga planer I kommunens översiktsplan, Plan för Sala ekokommun, från nns följande övergripande mål för stadens kulturarv: "Kulturarvet ska vårdas och tas tillvara. Kunskapen och stoltheten över väx lokala historia och tradition ska vara stor." För närvarande pågår även ett arbete med att ta fram en fördjupnmg av översiktsplanen för staden, Plan för Sala stad. I arbetsmaterialet finns förslag till riktlinjer för stadskärnan formulerade och huvuddragen är: "för att kulturvärdena ska kunna bibehållas i staden, måste gatusystemet och rutnätsplanen samt kvartergränser bevaras. In01ll kvarteren bör om- och tillbyggnad ske småskaligt så att tollltgränserna kan avläsas. Tak och fasader bör utföras med traditionella material 1914 års stadsplan och ana äldre detaljplaner skall ersättas. Representativ eller på annat sätt värdefull bebyggelse bör så långt som möjligt bevaras." Förslaget till Plan för Sala stad beskriver också handelns betydelse i stadskärnan: "Sala stad är kommunens kommersiella, administrativa och kulturella centrum. Stadskärnan är stadens viktigaste stadsdel som ett medel för tillväxt och konkur-

8 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 4(12) Samråd av planförslag rens. Innerstaden utgör ett viktigt skyltfönster både för besökare och för boende och verksarruna i kommunen. Att ha en attraktiv innerstad med en mångfald av funktioner och användningssätt är en viktig faktor för att bland annat befintliga handelsföretag ska ur,teddas och nya företag ~kapas. Stadens småbutiker ger centrum en unik karaktär som tillsammans med nya modernare butiker bidrar till att bredda handelsutbudet." Ett planförslag för kvarteret Rådmannen, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt var under tiden vant föremål för samråd. Sammanlagt har 56 remissinstanser, inklusive berörda fastighetsägare, erhållit planhandlingar. Under samrådstiden har 6 skriftliga yttranden inkommit. Av inkomna svar är 3 utan erinran. Inkomna synpunkter och eventuella kommentarer finns redo visade i sin helhet "Samrådsredogörelse" som biläggs planhandlingarna. En del ändringar har gjorts utifrån sam.rådsyttrandena och återfinns i beskrivningen av förutsättningar och förändringar nedan samt i plankartan. MiljökonsekvensbeskrIvning Kommunala beslut i övrigt För varje detaljplan som upprättas ska en behovsbedämning göras för att utreda OH1 planens genornforandt: kan l11nebära Detydande illllj0pa verkail OIll tiå ar fallet ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 genomföras och därmed även en miljökonsekvensbeskrivning. Beslutet om miljöbedömning har föregåtts aven behovsbedömning (bilagd) som utförts av enheten för Planering och utveckling, kommunstyrelsens förvaltning. Enheten för Planering och utveckling anser att ett genomförande av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning upprättas således ej. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att upprätta detaljplan för kvarteret Rådmannen i centrala Sala. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Bebyggelseområden Historik Riksintresse för kulturmiljövård Salas innerstad karaktäriseras än idag av den bebyggelsestruktur som rutnätsplanen från 1600-talet lämnat efter sig. Även om bebyggelsen har förändrats över tid är kvarters former och gatusträckningar i stort sett desamma i dag som på talet. Miljön i innerstadens rutnäts kvarter har höga kulturmiljövärden som ger staden en hög attraktivitet för både boende, verksarruna och besökare. Kvarteret Rådmannen är en del av riksintresset för kulturmiljövården - Sala si/ver~ gruva oth Sala bergstad. Sådana intressen skall enligt lag skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada på kulturmiljön. Motiveringen till klassningen lyder som följer:» Stadsm~/j;i som illustrerar 1600-talets stads politik och strdvan att utveckla bergshanteringen och en av landets få Ilbergsstilder'l. >J Länsstyrelsens vidare beskrivning av riksintresset lyder: "Den regelbundna mtnåtsplanen 1624 med omväxlande kvadratijka ocb rektangulåra kvarter, vilken år en av de flirsta råtvinkliga planerna i en 1!Janlagd stad. Småskalig beqyggeij'e i

9 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 5(12) trä och puts. " Byggnadskultur, gestaltning och särdrag Bebyggelsen i rutnäts staden Sala är varierad i ålder, funktion och byggnadsstil, men många platser och gatumiljöer upplevs enhetliga tack vare kvartersmönster och bebyggelsens småskalighet. När rutnätsstaden etablerades uppfördes timmerhus i en våning. Mangårdsbyggnaderna placerades ut mot gatan och uthusen på gårdssidan. Många av trähusen har ett portlider som leder in till gården. Under 1800-talet blev det vanligt med tegeltak och panelklädda fasader. Husen som byggdes kring sekelskiftet 1900 fick ofta putsade fasader som är utsmyckade med lister och fönsteromfattningar. Vid slutet av 1800-talet och under 1900-talet har många av de äldre byggnaderna i Sala byggts till och anpassats för butiker och verksamheter. Under senare delen av 1900-talet och in på 2000-talet har byggnader i både modernistisk och historiserande stil tillkommit. En viktig kvalitet i rutnäts stadens bebyggelse är de gårdsmiljöer som fortfarande innehåller äldre uthus uppförda för olika funktioner, Rutnätsstaden inhyser många butiker och verksamheter) främst i bottenvåningarna av centrala byggnader, vilket bidrar till en levande stadsmiljö. Denna miljö återfinns främst kring torget, längs Rådmansgatan och Norrbygatan. ~, Kvarteret Rådmannen innehåller idag en blandaj bebyggelse. Uttned Rådmansgacan unus i huvudsak uutik:;lokaler j markplan. l3utikslokalerna har på senare uj försetts med skyltfönster, Delar av den äldre bebyggelsen har rivits, främst i södra delen av kvarteret Här återfinns en mer storskalig bebyggelse jämfört med övrig bebyggebe i kvaxteret. FlYgfoto liver kvarleret Rådmannen som tydligt visar beryggelsens olika karaktärer med.rtorskalig modern beryggel.re i soder och småskalig äldre stmktur, med tillhijrande inne gårdar, i norr.

10 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 6(12) Kulturhistorisk värdering Kv. Rådmannen, tijl Niger i bilden} med dess karaktäristiska bef?jggelse. Butiker i mark plan. Kvarteret Rådmannen ingår i den del av Sala innerstad som har inventerats avseende bebyggelsens Kuhurhiswriska värden. Inventeringen utgår vikugt underiag för säkerställande av kulturmiljövärden i detaljplanen. För kvarteret har fastigheterna Rådmannen 3 och 6 klassats som l?jggnad av betydande värde, Rådmannen 1,2,4,5,9-11 och 15 sonl lyggnad av värde och del av Rådmannen 1 uch 5 Jom positiv betydd" for stadsbilden. På fastigheterna Rådmannen 3 och 6 finns särskilt värdefulla gårdsmiljäer Dessa är två av de tre gårdar med liknande karaktär i Salas rutnäts stad där både huvudbyggnader för bostäder och verksamheter Saint byggnader som ursprungligen använts som Gihus, stall och bodar fortfarande flnns bevarade.

11 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 7(12) Ur Iryggnadsinventering av Salas innerstad En fördjupad beskrivning av kvarteret har tagits fram under planprocessen och biläggs planhandlingarna. Denna inventering består av två delar. Den ena beskriver bebyggelsens nuvarande karaktär och den andra beskriver kvarterets bebyggelseutveckling över tid samt redogör för bebyggelsens kulturhistoriska värden. Offentlig och kommersiell service I och med kvarterets centrala lokalisering i staden finns skola, sporthall, äldrevård och sjukvård samt stadens kommersiella serviceutbud i direkt anslutning till planområdet. Inom kvarteret återfinns bland annat restaurang, gym, apotek, textilaffär, mäklare, tobakshandel, skobutik, sportaffär och elektronikaffär m.m. För att Rådmannen även fortsättningsvis ska vara ett handelsstråk rekommenderas att bottenvåningarna längs gatan används för butiker och verksamheter.

12 - Antagandehandling kv. Rådmannen- 8(12) Handelsens betydelse i stadskärnan ställer extra krav på den befintliga bebyggelsen då handeln och stadslivet längs gågatan måste ges möjlighet att utvecklas. Det krävs ett samspel mellan handeln och kulturmiljön för att undvika att "en död hand" läggs över kvarteret eller att värdefull kulttlrmiljö går förlorad. Detta till godoses i planförshget genom att markanvändningen "handel" tillförs fastigheterna och byggrätter för bygguation på flera innegårdar medges. Bygguation på gårdarna behöver anpassas till intilliggande bebyggelse. På vissa gårdar med värdefull bebyggelse kan överglasning aven del eller hela gården vara ett sätt att utöka handelsverksamheternas lokaler in mot gården och samtidigt bevara gårdens karaktär med huvudbyggnad och gårdsbus. Den värdefulla kulturmiljön bör ses som en resurs som kan tillföra verksamheterna särskild attraktivitet. Tillgänglighet Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Kravet på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder återfmns i 17 kap. 21a PBL, plan- och bygghgen. I kvarteret Rådmannen finns många publika lokaler och en ambition bör vara att alla fastighetsägare åtgärdat sina enkelt avhjälpta hinder snarast möjligt. Från och med 2011 kan kommunens Bygg- och miljöförvaltning bedriva tillsyn för att säkerställa tillgängligheten till lokaler dit allmänheten har tillträde. För att få information om hut bindf't k~n ::lvhjälp::\.~ ut(ln att knjtllrnvet föivansk:j5 kan kontakt ta,; med bygg- och miljöförvaltningen. Mark Förorenad mark Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av framföradt bly och kadmium. Källa till föroreningarna är silvergruvan och de processer som använts för att förädla malmen. Inom kvarteret Rådmannen kan också föroreningar finnas från den fotoatelje som tidigare fanns i gårdshuset på fastigheten Rådmannen 1. Om åtgärder så som nybyggnation, ombyggnation, rivning eller nya leunhlgscl!<ignh'"1gar 3k<::r böt <.:vc:ntudla n1aikförort.il.lligar behandlas. Kontakt ska tas med kommunens miljäenhet mnan grävarbeten påbörjas i området. Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallföroreningar i mark. Strategin har fastställt platsspecifika riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. För bly gäller tex riktvärdet 110 mg/kgts om markanvändningen är bostäder. Detaljplanen säger att pianområdet får användas för bostäder och området klassas dänned som ett KIvi-område (Känslig lv1arkanvändning) enligt Naturvårdsverkets terminologi. En översiktlig markundersökning skall göras av exploatören i samråd med kommunens miljöenhet innan bygglov kan beviljas för att klarlägga om marken är påverkad av föroreningar. Radon Om undersökningen visar att marken inom planområ.det inte klarar platsspecif1ka riktvärden skall åtgärder vidtas så att marken utgörs av 0,5 m rena massor före bygguation. Under flerbostadshus och hårdgjord parkering (exempeh~s asfalt) krävs ing~ ~tg~.rde-r. Vid e'venbjella :;c1nktl'l.rbeten ::b. n""\:ersk0tt.>:m!l5s0r lägga~ p~ en plats som godkänts av kommunens miljöenhet. Detaljphneområdet ligger inom ett lågrisk-område för radon. Ny bebyggelse bör ändå uppföras radonsäkert.

13 ~~ -- - Antagandehandling kv. Rådmannen - 9(12) Fornlämningar Plan området berör fast fornlämning enligt lagen om kulturminnen mm. Fornlämningen består av under mark liggande kulturlager med beteckningen Sala stad 62:1. Fornlämningen tillhör kategorin Bebyggelselämningar - boplatser och visten och är daterad till medeltid och nyare tid. Fornlämn1."1gen beskrivs som ett kulturlager stad och en rad utgrävningar i området visar exempel på bebyggelsestrukturer, konstruktioner, slagg från hyttor och smeder, keramik och hushållsföremål På flera platser hittades även spår efter branden år Enligt kultunninneslagen är det förbjudet att genom övertäckning, schaktning eller på annat sätt skada fornlämningen. Alla markingrepp inom fornlämningsområdet Sala stad 62:1 kräver Länsstyrelsens tillstånd. Kontakt ska därför alltid tas med Länsstyrelsen inför markingrepp inom fornlämningen. Skydds- och varsamhetsbestämmelser För att säkerställa byggnadernas kulturhistoriska värden införs skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser för vissa av kvarterets fastigheter enligt tabell nedan. Kartan nedan visar byggnadernas numrering som återflnns i tabellen ; Byggnad Beskrivning/ Kärnvärden la En av de tidigaste byggnaderna som uppfördes med butikslokale i bottenvåningen i Sala. Re- ~ ~~~'"D_ef,,_ Q,s:hJ,:~Jk~Rl~t-" ~",$ tih:_!'(,n,,:'-!tf Q~_rqT]i':!J~ i Planbestämmelse q3

14 - Anlagandehandling kv. Rådmannen - 10(12) hömläge b Gårdshus i timmer uppfört före 1876 som för- k2 ändrats mycket under 1900-talet. Den ursprungliga östra delen har kvar sin ursprungliga skala. 2a Bergsmansgård från 1800-talets början uppfört q,> k, 2 (Mot Gården kan med fördel bebyggas med nytt f, Fredsg) tvåvåningshus ut med Fredsgatan för att stärka rutnäts stadens karaktär. 3a Bergsmansgård från 1700-tal eller tidig 1800-taL q,> k, (Gårdsmil- jän) Byggnadens bottenvåning ombyggd till butikslokai på 191 O-talet. Utseendet från 1940-talet mycket välbevarat. 3b Uthus som ursprungligen använts för djurhåll- q, lj.lng. "'vtälbev<inue [ÖlIstet, elurrar och piillelct från 1940-talet. med liggande timmer. Ursprungligt läge och (Gårdsmilproportioner. jän) 2b-c Bergsmansgård från 1800-talets början uppfört k, med liggande timmer. Ursprungligt läge och proportioner 4a Bergsmansgård från 1800-talet. Bottenvåningen q" k, inreddes för butikslokaler på l YOO-talet (Gårdsmil- '" \ jon) 4b Gårdshuset har under 180D-talet använts som k, ladugård. Nuvarande utformning från 1903 har förändrats varsamt. Bibehållen fasad med mutlblåsta fönster på ovanvåningen och förrådsdörrar på bottenvåning är karaktäristiska. Sa Tinunerbyggnad från 1700-talet eller tidigt q, 1800-tal. Utseendet från 1920-talet välbevarat. sb Uthus som tillbyggts 1899 och bibehållit sin skala sedan dess även om stora förändringar k2 gjorts i interiör och exteriör. 6a Timmerhus från före 1849 som använts för q, cafe, butik_ och bostad sedan mitt~n av talet. 6b-d Bevarade uthus från och 1800-tal som q2 använts som stall, fåhus och magasin. 6e Se ovan. f, talsbyggnad som genom symmetri och vån1ngsantal har anpassats till Rådmansgatans karaktär 9-11 Före detta EPA-varuhus från 1960-talet som k, avviker från kvarterets övriga byggnader. 13a Modern byggnad som ansluter väl till kvarterets f, karaktär. 13b Gårdshus som i sin skala ansluter till kvarterets k2 karaktär.

15 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 11(12) 14a Modern byggnad som i sin skala och symmetri ansluter till gatans karaktär. 14b! Modernt gårdshus som avviker från kvarterets I övriga bebyggelse. ISa Reveterad timmerbyggnad från 1903 med q3 stadsmässig karaktär. 1Sb Gårdshus från 1901som ursprungligen använts k 2 som stall. Exteriört och interiört förändrat, men! i med bibehållen skala. la-1sb För hela området gäller Be II, FORN samt generella bestämmelser om hänsyn till utformning v ~u fulällj-! ringar samt utformning av plank. Planbestämmelsernas betydelse redovisas i plankartan. Vid firgsättning av bebyggelsen inom kvarteret rekommenderas riksantikvarieämbetets provsamling med färger gjorda av traditionella pigment används på fasader. För att få råd om varsamt underhåll och kring hur förändringar kan genomföras så att behyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara kan kontakt tas med kommunens bygglovhandläggare med antikvarisk kompetens eller hos Västmanlands läns museum. Utformning och gestaltning av ny bebyggelse Det är viktigt att ny bebyggelse inom kvarteret Rådmannen gestaltas med stor hänsyn till den äldre bebyggelsen För att ta tillvara och bevara områdets karaktär bör ny bebyggelse och tillbyggnader underordnas den äldre bebyggelsen. Detta kan göras både genom anpassning av skalan och/ eller genom moderna stilrena fasaduttryck.

16 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 12(12) Modern bebyggelse som anpassats efter den värdefulla kulturmiljo n i Nora Noras stadskäm.2. ha! lil:jlande kulturnliljäer som Sala, med äldre småskalig bebyggelse i trä och puts. Församlingshuset från 1998 i centrala Nora är ett lyckat exempel på hur modern bebyggelse kan uppföras intill äldre bebyggelse och bidra att kulturmiljön förstärks i området. Församlingshemmet har fått flera uttnärkelser för den välgjorda anpassningen till den äldre miljön. Även om byggnaden har ett modernt uttryck har anpassningar gjorts genom byggnadshöjd, färgsättning och i ga tufasadens symmetri. Ny bebyggelse längs Fredsgatan på tistigneterna Radmannen 11 och 2 kan med rätt utformning stärka rutnätsstadens karaktär genom att sluta kvarteret. Gator och trafik Gatunät, gång, cyke!- och mopedtrafik Kollektivtrafik Parkering, varumoltagning, utfarter Rådm~n~gat~tn ~om ~,ng6insar r:ill platjområdf't 1 västt:'i qr gågata och en /'IV sta(!skärnans \>1ktigaste och folktätaste handels stråk. Detsamma kan sägas för Bergsmansgatan som i söder ansluter till Stora torget Både Rådmansgata..."'1 och Bergs mans gatan utgör gågator som är plattbelagda, uppvärmda, möblerade och utfor made utifrån de gåendes villkor. Fredsgatan har utmed kvarteret Rådmannen firre lokaler för handel och större andel bostäder i markplan. Hastigheten på Fredsgatan är begränsad till 30 km/h. Kungsgatan, norr om kvarteret Rådmannen, är huvudgata och hårdare trafikerad än Fredsgatan. Gatan har, liksom Fredsgatan, en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Tack vare kvarterets centrala lokalisering är möjligheterna att ika kollektivt till och från området goda. Inom gångavstånd nås både tågtrafik samt regional och lokal busstrafik. Boendeparkering sker idag på respektive fastighet. Parkering för handeln och butikerna utmed Rådmansgatan sker i huv"'udsak på allmän platsmark det vill säga på angivna parkeringsplatser. Parkering bör i första hand anordnas inom den egna fastigheten och i andra hand genom avtal på annan fastighet. Sala kommuns

17 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 13(12) patkerlligsnorm gäller vid nybyggnation inom området. Lastning och lossning av varor till butikerna utmed Rådmansgatan sker i huvudsak direkt från Rådma--qsgatan. Hälsa och säkerhet Buller och störningar Brandskydd Kvarteret ligger i centrala Sala där buller och störningar kan förekomma från trafik och verksamheter. Om ny bebyggelse uppförs i området eller när beftntliga byggnader får en ändrad användning bör man genom utformningen om möjligt förebygga framtida störningar för att möjliggöra en god miljö för såväl boende som verksamheter. Kvarteret Rådmannen avviker inte bara karaktärsmässigt och byggnadsmässigt från modernare bebyggelse utan även brandtekniskt. Avvikelsen består i att strukturen med inbyggda gårdar m.m. Detta gör att bränder kan vara svåra att angripa på grund av att man inte lätt når alla fasader. En annan väsentlig av\rikelse är avsaknaden av brandmurar i fastighetsgränserna. Brandmurar har till uppgift att förhindra brandspridning till intilliggande fastigheter. Enligt uppgifter från Räddningstjänsten i Sala-Heby fulls det sannolikt endast en fullgod brandmur i kvarteret, tillhörande ett hus som byggts på senare tid. Dessa förutsättningar medför risker för storskaliga bränder inom ormådet. Inför om- och tillbyggnader samt vid ändrad användning av bebyggelsen inom planområdet är det viktigt med ett tidigt samråd med Räddningstjänsten. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Fjärrvärme El Avfall Fastigheterna inom kvarteret Rådmannen är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Ledning?.r ligc;er i Rådm~!lsg~tan s::!mt Fredsgatan. Kvarteret Rådmannen är anslutet till SHE ABs fjärrvärmenät. Fastiglieterna är elförsörjda. Hämtning av avfall sker med traditionell sophämtning. GENOMFORANDEFRAGOR Organisatoriska frågor Tidplan Detaljplanearbetet bedrivs med normalt planförfarande under kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSA U) ledning. Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för olika beslut , Beslut om samråd för planprogram till , samråd för planprogram , beslut om samråd April-Maj, samråd för detaljplanen , beslut i KSAU om utställning

18 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 14(12) J uni-juli, utställning i fyra veckor September/oktober, Kommunfullmäktiges beslut om antagande Slvida inte detaljplanen överklagas vinner phmen laga y.xaft tre ~.o/eckor efter juste ringen av Kommunfullmäktiges protokoll. Genomförandelid Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. " " MEDVERK,L\NDE TJANSTEMM~ I detaljplanearbetet har följande tjänstemän inom Sala konunun medverkat: Leif Berggren, byggnadsinspektör Dan Ola Norberg, stadsarkitekt Bo Söderlund, räddningschef Kicki Söderback Planarkitekt Anna Jägvald Planarkitekl

19 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL1NING Planering och utveckling T JANSTESKRIVELSE DnrKS KSAU I (2) Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning tör detaljplanen Kvarteret Rådmannen Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap II genomfciras. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. För att utreda om planen kan innebära betydande miljöpåverkan genomförs en behovsbedömning. Behovsbedömningen har utfcirts av enheten fcir planering och utvtc;kling vid koltijliunstyreisen5 fes! vahning. Neuan fciljer tri ijejcntiling av dc; frågor som detaljplanen berör, vid ett genomfcirande. Tabell 1: Sammanfattning och bedömning av de frågeställningar som ett genomförande av detaljplanen b erör. BMP B ety d an d e mi T Jöpaver o k an. ~ Frågeställning BMP Gränsar till Ej Riksintresse fcir kulturmiljö - Sala Bergstad Förorenad mark Övriga kulturmiljöfrågor - kulturhistorisk bebyggelse ej Riksintresse, Historiska samband Fornlämnin D"scmråde Solfcirhållanden Sala stads småstadskaraktärlstadsbild BMP X X X X BMP X X Behovsbedömning Detaljplanen för kvarteret Rådmannen, har vid ett genomförande, inte bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. Ingen miljöbedömning kommer genomföras och ingen MKB kommer att upprättas. De allmänna konsekvenserna av detaljplanens genomförande kommer redovisas i planbeskrivningen. Bedömningen kan komma att revideras under planprocessens gång som uppgifter framkommer som påverkar bedömningen.

20 2 (2) Anna Jägvald planarkitekt Håkan Svärd planerings- och utvecklingschef Isabell Lundqvist planarkitekt

Kv Rådmannen, centrala Sala Fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15 Sala kommun, Västmanlands län

Kv Rådmannen, centrala Sala Fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15 Sala kommun, Västmanlands län Bilaga KS 2010/57/2 Dnr 2010/60 1(1) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Missiv 2010-12-03 Kv Rådmannen, centrala Sala Fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15 Sala kommun, Västmanlands län P R O G R A M

Läs mer

KV RÅDMANNEN, centrala Sala Fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15

KV RÅDMANNEN, centrala Sala Fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15 Dnr 2010/60 1(12) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Laga-kraft-handling 2013-08-15 Antagen 2012-10-29 Laga kraft 2013-06-10 P L A N O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I NG Detaljplan för OBS! Den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2012-09-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2012-09-11 I SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2012-09-11 7 (13) 34 Dnr 2010/60 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7,9-11 samt 13-15;

Läs mer

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2008/209 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling 2008-10-15, rev 2008-XX-XX Antagen 2008-XX-XX Laga kraft 2008-XX-XX Detaljplan för Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands

Läs mer

Kvarteret Rådmannen Sala kommun, Västmanlands län - normalt planförfarande

Kvarteret Rådmannen Sala kommun, Västmanlands län - normalt planförfarande Dnr 2010/60 1(2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Följebrev 2012-04-17 Detaljplan för Kvarteret Rådmannen Sala kommun, Västmanlands län - normalt planförfarande SAMRÅD En detaljplan är en plan för utformning

Läs mer

FOLKETS HUS Fastigheten Borgmästaren 1, Sala tätort Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

FOLKETS HUS Fastigheten Borgmästaren 1, Sala tätort Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2011/20 1(9) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Antagandehandling 2011-04-13 rev 2011-05-20 Antagen 2011-XX-XX Laga kraft 2011-XX-XX Detaljplan för FOLKETS HUS Fastigheten Borgmästaren 1, Sala tätort Sala

Läs mer

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-01, reviderad 2010-10-19 Dnr: 10BMN299 Handläggare: Henry Grew Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen Detaljplan för

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-28 HANDLÄGGARE:EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds-

Läs mer

Söder 60:5, Sockerbruksgränd

Söder 60:5, Sockerbruksgränd PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-03-14 Antagen av BMN: 2011-05-25 Dnr: 10BMN376 Laga kraft: 2011-06-29 Handläggare: Sari Svedjeholm Söder 60:5, Sockerbruksgränd Detaljplan för bostäder Gävle kommun,

Läs mer

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET 1(7) Dokumentnamn Kulturhistorisk bedömning Datum 2015-10-27 KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET Förslag i sammanfattning Kommunantikvarien föreslår att: Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden

Läs mer

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-11-30, REV 2011-01-26 Antagen av BMN: 2011-02-24 Dnr: 10BMN342 Laga kraft: 2011-03-24 Handläggare: Thobias Nilsson Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Gäller inom markerat område Upprättad 2006-09-26, Antagen 2006-11-20 (KF 102/06), Laga kraft 2006-12-21 BURLÖVS KOMMUN BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 303/2015 Dnr ByggR: P 2015-07 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Plansamråd Detaljplanen har varit utsänd för samråd under

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling Antagen av: SAMBN 2014-05-21, 65 Laga Kraft: 2014-06-12 Genomförandetiden slutar: 2019-06-12 SAMBN arkiv nr: 301 Detaljplan för Qvirites 5 och 6 inom stadsdelen Gamla Staden i Ystad Ystads kommun, Skåne

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Samråd om tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom DETALJPLAN FÖR KV DAMMEN MFL I SKURUP, SKURUPS KOMMUN

Samråd om tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom DETALJPLAN FÖR KV DAMMEN MFL I SKURUP, SKURUPS KOMMUN 1 (1) Förvaltning Datum Diarienummer Serviceförvaltningen 2016-09-27 KS Berörda sakägare Berörda myndigheter Samråd om tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom DETALJPLAN FÖR KV DAMMEN

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Gäller inom markerat område Den inritade gränsen på kartan (hämtad från bevarandeplanen) avser fysisk bebyggelse och är inte en plangräns. Tillägg till detaljplan gäller angivna fastigheter.

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun Diarienummer 2005/20015-1 Detaljplan för Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Handläggare: Per Jacobsson, planeringsarkitekt Tengbom Stockholm.. Tfn 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@tengbom.se

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. Abborren och Siken Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. Abborren och Siken Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. Abborren och Siken Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Stadsarkitektkontoret i Katrineholm 2010-11-09 1 (5) HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Folkets hus Borgmästaren 1, Sala tätort Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Folkets hus Borgmästaren 1, Sala tätort Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2011/20 1(5) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2011-05-19 Detaljplan för Folkets hus Borgmästaren 1, Sala tätort Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande U T L Å T A N D E Detaljplaneförslaget

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN Miljö- och byggnämnden Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Kiruna Kommun Norrbottens län (foto: Sandra Minde, Ramböll Sverige AB) ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG LILLA VÄSTERGATAN Lilla Västergatan är nog den mest fotograferade gatan i innerstaden. Den symboliserar Ystad småskaligheten, korsvirket, det krokiga gatunätet för våra besökare. Alla hus här har alltså

Läs mer

Planenheten Dnr ONS 1/ PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Planenheten Dnr ONS 1/ PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö & Stadsbyggnad Dnr ONS 1/2002 214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Sicklaön 151:4 och en del av Sicklaön 40:14 (Värmdövägen 199), Nacka kommun Enkelt planförfarande. Upprättad på

Läs mer

PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT ENKELT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Del av Viken 135:28 och del av 52:8 i Viken Höganäs kommun, Skåne län

PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT ENKELT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Del av Viken 135:28 och del av 52:8 i Viken Höganäs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT ENKELT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Del av Viken 135:28 och del av 52:8 i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Plankarta, skala 1:400 med planbestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne Berörda sakägare övriga enligt sändlista

Länsstyrelsen i Skåne Berörda sakägare övriga enligt sändlista 2010-05-18 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Berörda sakägare övriga enligt sändlista SAMRÅD Detaljplan för GYMNASIET 2 Kyrksalshuset intill gymnasiet i Klippan Klippans kommun, Skåne län Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Antagen av Kf Laga kraft

Antagen av Kf Laga kraft 2002-06-03 1 Rev: A. PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Antagen av Kf 2002-08-27 Laga kraft 2002-09-26 Utdrag ur plankartan ÄNDRING av detaljplan 268 för kv Folkskolan m fl avseende kvarteret BORGAREN i

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för fastigheterna KLIPPAN 8 och 9 i Norrtälje stad

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för fastigheterna KLIPPAN 8 och 9 i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-08-20, rev. 2011-04-01 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för fastigheterna KLIPPAN 8 och 9 i Norrtälje stad Dnr 08-10100.214 Ks 08-765 POST ADRESS BESÖKS

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Gäddan 15, Tågaborg N Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att, genom en ändring

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN DNR 2013/323 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Rud 4:181 (laga kraft 2000-05-26) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2014-09-09 ANTAGEN AV KS 2014-10-07

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2010-09-03 Dnr SN 17/07 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Röda skolan i Järvsö PLANBESKRIVNING

Läs mer

P LANBESKRIVNING 1(11) tillhörande detaljplan för fastigheten Tulpanen 2. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING 1(11) tillhörande detaljplan för fastigheten Tulpanen 2. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Tulpanen 2 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2011-05-03,

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V fastighet: HAAK SÖDRA 1, hus A. adress: Tobaksgatan 31. ålder: 1884. Ombyggt 1924, 1931, 1939, 1968, 1977. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1924), Kaj Björkqvist (1968)., 2 mot gård. Grå puts. Rött tegel,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN Tara Nezhadi 2013-09-26 Tfn 08-508 27 251 1(7) Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp 2013-11655-54 Orienteringskarta med

Läs mer

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2016-04-26 HANDLÄGGARE: JOHANNA SUNDQVIST Planbeskrivning Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING. Ändring av del av stadsplaner 30 och 56 för del av Duvnäs Utskog, på östra Sicklaön

PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING. Ändring av del av stadsplaner 30 och 56 för del av Duvnäs Utskog, på östra Sicklaön 1 (5) GRANSKNINGSHANDLING Dnr MSN 2015/105-214 Standardförfarande PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av del av stadsplaner 30 och 56 för del av Duvnäs Utskog, på östra Sicklaön Upprättad på planenheten

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING. Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) tillhörande

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING. Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) tillhörande Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) PLANBESKRIVNING tillhörande DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING Katrineholms kommun, Södermanlands län Upprättad på Stadsarkitektkontoret

Läs mer

Strömsbro 19:1, kv Tornet

Strömsbro 19:1, kv Tornet PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-01-10 Antagen: 2011-02-23 Dnr: 10BMN316 Laga kraft 2011-03-24 Handläggare: Emma Svedberg Strömsbro 19:1, kv Tornet Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering.

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering. 2014-10-14 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/611 Upprättad: 2014-06-24 Laga Kraft: 2014-10-13 Ändring av detaljplan för HOLLAND 3 och 6 i Sölvesborgs stad, Sölvesborgs kommun

Läs mer

Södertull 29:1, kv Urnan

Södertull 29:1, kv Urnan PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av BMN: 2009-03-25 2009-01-22 Laga kraft: 2009-05-01 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 29:1, kv Urnan Detaljplan för centrum, skola och småindustri Gävle

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG fastighet: MORSING 1, hus A. adress: Björklidsgatan 6. ålder: 1931. Ombyggt 1933, 1981. Oscar Isberg (1933), Göran Johansson (1981). ½ Vit puts. Sadeltak, svarta betongpannor. Vita spröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Standardförfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Standardförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 018-727 47 64 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Kv. Kaplanen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. Sala kommun, Västmanlands län Normalt planförfarande.

Kv. Kaplanen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. Sala kommun, Västmanlands län Normalt planförfarande. 1 (13) 2013-09-04 DIARIENR. 2013/148 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan för Kv. Kaplanen Sala kommun, Västmanlands län Normalt planförfarande PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Planområdets läge Till

Läs mer