SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum KF:s na:idli~rg NR (36) 209 Dnr 2010/60 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7,9-11 samt 13-15; antagande INLEDNING Kvarteret Rådmannen är beläget centralt i Sala intill Stora Torget och avgränsas av Kungsgatan i norr, Rådmansgatan i väster, Fredsgatan i öster samt Bergsmansgatan i söder. För kvarteret Rådmannen gäller idag en stadsplan från 1914 som är inaktuell och mycket generell. Den beskriver inte bebyggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan skyddas. Planen visar inte heller någon tydlig inriktning för hur bebyggelsen kan utvecklas i framtiden. Huvuddragen i detaljplaneförslaget är att tydliggöra hur handel och bostäder kan utvecklas inom kvarteren, samtidigt som bebyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara och skyddas. Beredning Bilaga KS 2012/84/3, antagandehandlingar Kommunstyrelsens ledningsutskott , 34 Reviderad Bilaga KS 2012/84/3, antagandehandlingar Kicki Söderback föredrar ärendet. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15, Sala kommun. Peter Molin (M) yrkar bifall tillledningsutskottets förslag. BESLUT Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15, Sala kommun. Utdrag kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande.;-\'/ ',._j IL-

2 Reviderad Bilaga KS 2012(84(3 B~~b~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan tör Antagandehandling Kvarteret Rådmannen, centrala Sala Dnr 2010/60 Fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt Antagen 2012-xx-xx Laga kraft2012-)()(-)()( 1 (3) SALA KOM!V!~N. Kommunstvrelsens förvaltning Ink Sala kommun, Västmanlands län - normalt planförfarande UTLÅTANDF Planförslag för kv. Rådmannen, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt har under tiden och varit föremål [ör utställning. Sammanlagt har 56 remissinstanser erhållit planhandlingar. Under utställf'ingstiden har 4 skriftliga yttranden inkommit. Av inkomna svar är 3 utan erinran. Här redovisas inkomna synpunkter. Kommunstyrelsens förvaltf'ings kommentarer redovisas i kursiv stil. Remissinstans Myndigheter, organisationer, fastighetsägare ffi fl 1. Länsstyrelsen Västmanlands län '}., Ttkf1i8k~, förvaltnjngen 3. Sala Heby Energi elnät 4. Vattenfall Anmärkning T ngj synpunkter Inga synpunkter Inga synpunkter SALA KOMMUN Postadress Org.nr Box SALA Besöksadresser Telefon Telefax Stadshuset/ St. Torget Vx Postgiro

3 2(3) 1. Länsstyrelsen Allmänt, I(varteret Rådmannen är beläget centralt i Sala stad, intill Stora torget. Syftet med planf6rslaget är att säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och markanvändning utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvanskas, K,-arteret Rådmannen ligger inom riksintresse for kulturmiljövård for Sala silvergruva och Sala bergstad. Plankartans tydlighet Länsstyrelsen anser att det tydligare behöver framgå av plankartan vilka bestämmelser som gäller for vilken byggnad inom pianområdet. Av planbesktivningen framgår det tydligt vilket skydd respektive byggnad avses ges i plankartan. Länsstyrelsen anser att egenskapsgränserna behöver tydliggöras så att detta lättare går att utläsa i plankartan. Plankartan revideras. Egenskapsgränserna giirs kraftigare for att flrtydliga plankartan. Riksintresse för Sala silvergruva och Sala bergstad Länsstyrelsen anser i likhet med samrådsyttrandet, daterat 28 maj 2012, att det är olämpligt att låta en ny byggnad på fastigheten Rådmannen 6 ersätta den befintliga byggnaden mot Fredsgatan. För att riksintresse sbl riljgodose~ hehöver hyggn!lclen förses men rivningsförbud {Ich skydd mot förvanskning. Den del av riksintresset som avser Bergstaden ges uttryck bl.a. genom tjänstebostäder tillhörande Sala Silvergruva och "Den regelbundna rutnätsplanen 1624 med omväxlande kvadratiska och rektangulära kvarter, vilken är en av de första rätvinkliga planerna i en nyanlagd stad Småskalig bebyggelse i trä och puts". Bebyggelsen på fastigheten Rådsmannen 6 har bedömts som mycket kulturhistoriskt värdefull och som den enda gårdsmiljön av sitt slag som finns bevarad i Sala stad. Denna typ av sammanhållen gårdsbebyggelse med bevrtade ekonomibyggnader år mycket ovanlig. Byggnaderna på fastigheten är troligen uppförda under sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal och tillhör idag Salas äldsta bebyggelse. Det faktum att nästan alla byggnader finns kvar på ursprunglig plats är av stort miljöskapande värde. Länsstyrelsen anser att den välbevarade gårdsmiljön på fastigheten Rådmannen 6 ger uttryck för ri!rslntresset och at: byggr..~.de!:fla ska be.tant:: för ~tt riksintresset inte ska llt~ätt:ts för påt~.ghg skada, Kvarteret Rådmannen ingår i ett riksintresseområde for kulturmiljiivården och skyddas enligt 3 kap. Miljiibalken. Sådana områden av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som kan medfora påtaglig skada på kulturmiljiin. Det är [änjjtyrelrens tippgift att iplanproce.r.ren hevt:l.ka att rik.rintre.f.rena #ligndojn LänJs(yrelren ska enligt Plan- och ~ligglagen kap l priiva kommunens beslut att anta en detaljplan om det kan befaras att beslutet innebär att ett riks!"t"sse,,,iigt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses.. Av!änJstyrelsetls yttnmde ji-ailjgår att byggiladen intill Fredsgatan på fastigheten Rådmannen 6 skaforses med rivningsfrirbud Dlh skydd mot friivanskningfor alt riksintremt ska tillgodoses. Planering- och utveckling anser därfrir att byggnaden intill Fredsgatan på fastigheten Rådmannen 6 skaforses med rivningsfiirbud och skydd mot jii'rvanskning. Om detaljplanen skulle antas utan att den aktuella byggnaden friises med rivningsskydd kan Länsstyrelsen välja att övetpriiva planen. Slutsats inför beslut Planering- ocb utveckling anser att planen kan föras fram för antagande efter att byggnaden intill Fredsgatan på fastigheten Rådmannen 6 har försetts med rivningsförbud och skydd mot förvanskning. Övriga synpunkter anses vara av redaktionell karaktär och förs in i planhandlingarna enligt de

4 3(3) kommentarer som anges ovan i utlåtandet. Förslag till beslut att byggnaden intill Fredsgatan på iilstigheten Rådmannen 6 forses med rivningsforbud och skydd mot forvanskning innan planen fors fram till kommuntijllmå"ktige for antagande. Kicki Söderback Planarkitekt Göran Reierstam Tf Planchef ( : Under sammanträdet med kommunstyrdsens ledningsutskott den 11 septemb~t:' 2017 b~shjt:::ides ~ttt dt't~ljphf1(>n ska för: c 18 fram riu kommunfuli!t1äktjge för 211t::Jgan(le utan att byggnaden intill Fredsgatan på fastigheten Rådmannen 6 förses med rivningsförbud och skydd mot förvanskning.)

5 ~~~b~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Antagandehandling Dnr 2010/60 Antagen 2012-XX-XX Laga kraft 2012-XX-XX 1 (12) P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I NG Detaljplan för KV RÅDMANNEN, centrala Sala Fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt Sala kommun, Västmanlands län - normalt planförfarande Till detaljplanen hör följande handlingar: Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta MOt!Vr::-!8t ställn:ingst~gande apgående bt:hov~t.;jy miljöbedömning Fastighetsägareförteckn1ng, (Ej med i utskicket) Samrådsredogörelse (mciderad ) Kvarteret Rådmannen - fördjupad inventering, 2011 SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax Org.nr Box 304 Stadshuset/ St. Torget Vx SALA Postgiro

6 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 2(12) II\jLEDI~ING Sammanfattning Plandata Planens syfte För k-varteret Rådmannen gäller idag en stadsplan från Delli1.a stadsplan är av förklarliga skäl inaktuell vilket medfört svårigheter både för fastighetsägare och för Sala kommun i bland annat bygglovsärenden. Varje ärende har hanterats från falltill fan utan att någon helhetsbild funnits för kvarteret års stadsplan är mycket generell vilket innebär att den ej beskriver bebyggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan skyddas. Planen visar inte heller någon tydlig inriktning för hur bebyggelsen kan utvecklas i framtiden med t.ex. en blandning av butiker, bostäder och andra möjliga verksamheter. För att klargöra dessa frågor krävs att kvarteret förses med en ny detaljplan där olika intressen kan vägas sanunan i en planprocess. Huvuddragen i detaljplaneförslaget är att tydliggöra hur handel och bostäder kan utvecklas inom kvarteren samtidigt som bebyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara och skyddas. Inom kvarteret tillåts bostäder och handel i två våningar. Flera byggnader föreslås få varsamhets- och skyddsbestämmelser. Syftet med alt upprätta ny detaljplan kvarteret är att säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och markanvändning utan att k'\*arterets kulturhistoriska värden förvanskas. Planärendet kan också bidra till att öka kunskapen för både fastighetsägare och kommunala tjänstemän om den kulturhistoriska bebyggelsemiljöns värde. Det finns behov aven helhetssyn kring stadskärnas utvecklings- och bevarandefrågor. I det pågående arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Sala stad hanteras dessa frågor. Detaljplanen för k"tarteret Rådmannen tas fram innan denna helhetsvn är klar då önskemål fmus från ägaren till fastigheten Rådmannen 6 att kunna uppföra nya bostäder på sin fastighet och detta behöver utredas snarast. Det vore lämpligt att som en fortsättning på Plan för Sala stad utreda vidare kring stadskärnans utveckling och kulturmiljövärden, exempelvis genom att ta fram en byggllad~drdrjng [Cn.: Sala "tadskä.!:ij<i. Kva.i:tt:li.:t Rådmlillnen b0.t inkluuera" i detta arbete och detaljplanens beskrivningar och ställningstaganden kan användas som underlagsmaterial till fortsatt utredning. Lägesbestämning Areal Markägoförhålianden Kvarteret Rådmannen är beläget centralt i Sala stad, intill Stora Torget, och avgränsas av Kungsgatan i norr, Rådmansgatan i väster) Fredsgatan i Öster samt Bergsmansgatan i söder. Kvarteret är cirka kvm Kvarteret består i dag av 13 privatägda fastigheter. Tidigare ställningstaganden Detaljplaner För kvarteret Rådmannen gäller 1914-års stadsplan. Planen måste anses vara inaktuell då den inte skyddar bebyggelsens kulturhistoriska värden eller säkerställer bebyggelsens framtida utveckling. Inga större förändtingar eller nybyggnationer har gjorts i kvarteret sedan 1970-talet, och därför har det inte heller prioriterats att upprätta någon ny detaljplan för området. Idag finns en annan syn på kvarte-

7 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 3(12) tets kulturhistoriska värden, vilket gör det aktuellt att utreda bevarandevärden och möjlig utveckling i området. En i,11venterl11g av detaljpla...11ernas ålder i innerstadens visar att kvarteret RåcLf1lannen är ett av de kvarter som är i stort behov aven ny detaljplan, se illustration nedan. Inom kvarteret finns även äldre gällande tomtindelningar som inte längre fyller någon funktion. Dessa upphävs då detaljplanen vinner laga kraft. Med upphävandet underlättas förändringar av fastighetsindelningen och framtida byggande. Ibland hindrar tomtindelningarna mindre justeringar av fastigheter då tomtindelningen inte får frångås. Upphävande av tomtindelningar innebär ingen ändring av vare sig fastighetsbeteckningar, kvartersnamn eller fastighetsgränser. Oetaljplaneläge! ~-12 ;:. l\!llli"pbn 195D'IJk! j960-lalel 199D la1n looo-ijle{ Inventclin}', av detal/plane/tiget 2011, kvarteret &:idmannen markerat med stjärna. Översiktliga planer I kommunens översiktsplan, Plan för Sala ekokommun, från nns följande övergripande mål för stadens kulturarv: "Kulturarvet ska vårdas och tas tillvara. Kunskapen och stoltheten över väx lokala historia och tradition ska vara stor." För närvarande pågår även ett arbete med att ta fram en fördjupnmg av översiktsplanen för staden, Plan för Sala stad. I arbetsmaterialet finns förslag till riktlinjer för stadskärnan formulerade och huvuddragen är: "för att kulturvärdena ska kunna bibehållas i staden, måste gatusystemet och rutnätsplanen samt kvartergränser bevaras. In01ll kvarteren bör om- och tillbyggnad ske småskaligt så att tollltgränserna kan avläsas. Tak och fasader bör utföras med traditionella material 1914 års stadsplan och ana äldre detaljplaner skall ersättas. Representativ eller på annat sätt värdefull bebyggelse bör så långt som möjligt bevaras." Förslaget till Plan för Sala stad beskriver också handelns betydelse i stadskärnan: "Sala stad är kommunens kommersiella, administrativa och kulturella centrum. Stadskärnan är stadens viktigaste stadsdel som ett medel för tillväxt och konkur-

8 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 4(12) Samråd av planförslag rens. Innerstaden utgör ett viktigt skyltfönster både för besökare och för boende och verksarruna i kommunen. Att ha en attraktiv innerstad med en mångfald av funktioner och användningssätt är en viktig faktor för att bland annat befintliga handelsföretag ska ur,teddas och nya företag ~kapas. Stadens småbutiker ger centrum en unik karaktär som tillsammans med nya modernare butiker bidrar till att bredda handelsutbudet." Ett planförslag för kvarteret Rådmannen, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt var under tiden vant föremål för samråd. Sammanlagt har 56 remissinstanser, inklusive berörda fastighetsägare, erhållit planhandlingar. Under samrådstiden har 6 skriftliga yttranden inkommit. Av inkomna svar är 3 utan erinran. Inkomna synpunkter och eventuella kommentarer finns redo visade i sin helhet "Samrådsredogörelse" som biläggs planhandlingarna. En del ändringar har gjorts utifrån sam.rådsyttrandena och återfinns i beskrivningen av förutsättningar och förändringar nedan samt i plankartan. MiljökonsekvensbeskrIvning Kommunala beslut i övrigt För varje detaljplan som upprättas ska en behovsbedämning göras för att utreda OH1 planens genornforandt: kan l11nebära Detydande illllj0pa verkail OIll tiå ar fallet ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 genomföras och därmed även en miljökonsekvensbeskrivning. Beslutet om miljöbedömning har föregåtts aven behovsbedömning (bilagd) som utförts av enheten för Planering och utveckling, kommunstyrelsens förvaltning. Enheten för Planering och utveckling anser att ett genomförande av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning upprättas således ej. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att upprätta detaljplan för kvarteret Rådmannen i centrala Sala. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Bebyggelseområden Historik Riksintresse för kulturmiljövård Salas innerstad karaktäriseras än idag av den bebyggelsestruktur som rutnätsplanen från 1600-talet lämnat efter sig. Även om bebyggelsen har förändrats över tid är kvarters former och gatusträckningar i stort sett desamma i dag som på talet. Miljön i innerstadens rutnäts kvarter har höga kulturmiljövärden som ger staden en hög attraktivitet för både boende, verksarruna och besökare. Kvarteret Rådmannen är en del av riksintresset för kulturmiljövården - Sala si/ver~ gruva oth Sala bergstad. Sådana intressen skall enligt lag skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada på kulturmiljön. Motiveringen till klassningen lyder som följer:» Stadsm~/j;i som illustrerar 1600-talets stads politik och strdvan att utveckla bergshanteringen och en av landets få Ilbergsstilder'l. >J Länsstyrelsens vidare beskrivning av riksintresset lyder: "Den regelbundna mtnåtsplanen 1624 med omväxlande kvadratijka ocb rektangulåra kvarter, vilken år en av de flirsta råtvinkliga planerna i en 1!Janlagd stad. Småskalig beqyggeij'e i

9 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 5(12) trä och puts. " Byggnadskultur, gestaltning och särdrag Bebyggelsen i rutnäts staden Sala är varierad i ålder, funktion och byggnadsstil, men många platser och gatumiljöer upplevs enhetliga tack vare kvartersmönster och bebyggelsens småskalighet. När rutnätsstaden etablerades uppfördes timmerhus i en våning. Mangårdsbyggnaderna placerades ut mot gatan och uthusen på gårdssidan. Många av trähusen har ett portlider som leder in till gården. Under 1800-talet blev det vanligt med tegeltak och panelklädda fasader. Husen som byggdes kring sekelskiftet 1900 fick ofta putsade fasader som är utsmyckade med lister och fönsteromfattningar. Vid slutet av 1800-talet och under 1900-talet har många av de äldre byggnaderna i Sala byggts till och anpassats för butiker och verksamheter. Under senare delen av 1900-talet och in på 2000-talet har byggnader i både modernistisk och historiserande stil tillkommit. En viktig kvalitet i rutnäts stadens bebyggelse är de gårdsmiljöer som fortfarande innehåller äldre uthus uppförda för olika funktioner, Rutnätsstaden inhyser många butiker och verksamheter) främst i bottenvåningarna av centrala byggnader, vilket bidrar till en levande stadsmiljö. Denna miljö återfinns främst kring torget, längs Rådmansgatan och Norrbygatan. ~, Kvarteret Rådmannen innehåller idag en blandaj bebyggelse. Uttned Rådmansgacan unus i huvudsak uutik:;lokaler j markplan. l3utikslokalerna har på senare uj försetts med skyltfönster, Delar av den äldre bebyggelsen har rivits, främst i södra delen av kvarteret Här återfinns en mer storskalig bebyggelse jämfört med övrig bebyggebe i kvaxteret. FlYgfoto liver kvarleret Rådmannen som tydligt visar beryggelsens olika karaktärer med.rtorskalig modern beryggel.re i soder och småskalig äldre stmktur, med tillhijrande inne gårdar, i norr.

10 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 6(12) Kulturhistorisk värdering Kv. Rådmannen, tijl Niger i bilden} med dess karaktäristiska bef?jggelse. Butiker i mark plan. Kvarteret Rådmannen ingår i den del av Sala innerstad som har inventerats avseende bebyggelsens Kuhurhiswriska värden. Inventeringen utgår vikugt underiag för säkerställande av kulturmiljövärden i detaljplanen. För kvarteret har fastigheterna Rådmannen 3 och 6 klassats som l?jggnad av betydande värde, Rådmannen 1,2,4,5,9-11 och 15 sonl lyggnad av värde och del av Rådmannen 1 uch 5 Jom positiv betydd" for stadsbilden. På fastigheterna Rådmannen 3 och 6 finns särskilt värdefulla gårdsmiljäer Dessa är två av de tre gårdar med liknande karaktär i Salas rutnäts stad där både huvudbyggnader för bostäder och verksamheter Saint byggnader som ursprungligen använts som Gihus, stall och bodar fortfarande flnns bevarade.

11 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 7(12) Ur Iryggnadsinventering av Salas innerstad En fördjupad beskrivning av kvarteret har tagits fram under planprocessen och biläggs planhandlingarna. Denna inventering består av två delar. Den ena beskriver bebyggelsens nuvarande karaktär och den andra beskriver kvarterets bebyggelseutveckling över tid samt redogör för bebyggelsens kulturhistoriska värden. Offentlig och kommersiell service I och med kvarterets centrala lokalisering i staden finns skola, sporthall, äldrevård och sjukvård samt stadens kommersiella serviceutbud i direkt anslutning till planområdet. Inom kvarteret återfinns bland annat restaurang, gym, apotek, textilaffär, mäklare, tobakshandel, skobutik, sportaffär och elektronikaffär m.m. För att Rådmannen även fortsättningsvis ska vara ett handelsstråk rekommenderas att bottenvåningarna längs gatan används för butiker och verksamheter.

12 - Antagandehandling kv. Rådmannen- 8(12) Handelsens betydelse i stadskärnan ställer extra krav på den befintliga bebyggelsen då handeln och stadslivet längs gågatan måste ges möjlighet att utvecklas. Det krävs ett samspel mellan handeln och kulturmiljön för att undvika att "en död hand" läggs över kvarteret eller att värdefull kulttlrmiljö går förlorad. Detta till godoses i planförshget genom att markanvändningen "handel" tillförs fastigheterna och byggrätter för bygguation på flera innegårdar medges. Bygguation på gårdarna behöver anpassas till intilliggande bebyggelse. På vissa gårdar med värdefull bebyggelse kan överglasning aven del eller hela gården vara ett sätt att utöka handelsverksamheternas lokaler in mot gården och samtidigt bevara gårdens karaktär med huvudbyggnad och gårdsbus. Den värdefulla kulturmiljön bör ses som en resurs som kan tillföra verksamheterna särskild attraktivitet. Tillgänglighet Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Kravet på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder återfmns i 17 kap. 21a PBL, plan- och bygghgen. I kvarteret Rådmannen finns många publika lokaler och en ambition bör vara att alla fastighetsägare åtgärdat sina enkelt avhjälpta hinder snarast möjligt. Från och med 2011 kan kommunens Bygg- och miljöförvaltning bedriva tillsyn för att säkerställa tillgängligheten till lokaler dit allmänheten har tillträde. För att få information om hut bindf't k~n ::lvhjälp::\.~ ut(ln att knjtllrnvet föivansk:j5 kan kontakt ta,; med bygg- och miljöförvaltningen. Mark Förorenad mark Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av framföradt bly och kadmium. Källa till föroreningarna är silvergruvan och de processer som använts för att förädla malmen. Inom kvarteret Rådmannen kan också föroreningar finnas från den fotoatelje som tidigare fanns i gårdshuset på fastigheten Rådmannen 1. Om åtgärder så som nybyggnation, ombyggnation, rivning eller nya leunhlgscl!<ignh'"1gar 3k<::r böt <.:vc:ntudla n1aikförort.il.lligar behandlas. Kontakt ska tas med kommunens miljäenhet mnan grävarbeten påbörjas i området. Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallföroreningar i mark. Strategin har fastställt platsspecifika riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. För bly gäller tex riktvärdet 110 mg/kgts om markanvändningen är bostäder. Detaljplanen säger att pianområdet får användas för bostäder och området klassas dänned som ett KIvi-område (Känslig lv1arkanvändning) enligt Naturvårdsverkets terminologi. En översiktlig markundersökning skall göras av exploatören i samråd med kommunens miljöenhet innan bygglov kan beviljas för att klarlägga om marken är påverkad av föroreningar. Radon Om undersökningen visar att marken inom planområ.det inte klarar platsspecif1ka riktvärden skall åtgärder vidtas så att marken utgörs av 0,5 m rena massor före bygguation. Under flerbostadshus och hårdgjord parkering (exempeh~s asfalt) krävs ing~ ~tg~.rde-r. Vid e'venbjella :;c1nktl'l.rbeten ::b. n""\:ersk0tt.>:m!l5s0r lägga~ p~ en plats som godkänts av kommunens miljöenhet. Detaljphneområdet ligger inom ett lågrisk-område för radon. Ny bebyggelse bör ändå uppföras radonsäkert.

13 ~~ -- - Antagandehandling kv. Rådmannen - 9(12) Fornlämningar Plan området berör fast fornlämning enligt lagen om kulturminnen mm. Fornlämningen består av under mark liggande kulturlager med beteckningen Sala stad 62:1. Fornlämningen tillhör kategorin Bebyggelselämningar - boplatser och visten och är daterad till medeltid och nyare tid. Fornlämn1."1gen beskrivs som ett kulturlager stad och en rad utgrävningar i området visar exempel på bebyggelsestrukturer, konstruktioner, slagg från hyttor och smeder, keramik och hushållsföremål På flera platser hittades även spår efter branden år Enligt kultunninneslagen är det förbjudet att genom övertäckning, schaktning eller på annat sätt skada fornlämningen. Alla markingrepp inom fornlämningsområdet Sala stad 62:1 kräver Länsstyrelsens tillstånd. Kontakt ska därför alltid tas med Länsstyrelsen inför markingrepp inom fornlämningen. Skydds- och varsamhetsbestämmelser För att säkerställa byggnadernas kulturhistoriska värden införs skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser för vissa av kvarterets fastigheter enligt tabell nedan. Kartan nedan visar byggnadernas numrering som återflnns i tabellen ; Byggnad Beskrivning/ Kärnvärden la En av de tidigaste byggnaderna som uppfördes med butikslokale i bottenvåningen i Sala. Re- ~ ~~~'"D_ef,,_ Q,s:hJ,:~Jk~Rl~t-" ~",$ tih:_!'(,n,,:'-!tf Q~_rqT]i':!J~ i Planbestämmelse q3

14 - Anlagandehandling kv. Rådmannen - 10(12) hömläge b Gårdshus i timmer uppfört före 1876 som för- k2 ändrats mycket under 1900-talet. Den ursprungliga östra delen har kvar sin ursprungliga skala. 2a Bergsmansgård från 1800-talets början uppfört q,> k, 2 (Mot Gården kan med fördel bebyggas med nytt f, Fredsg) tvåvåningshus ut med Fredsgatan för att stärka rutnäts stadens karaktär. 3a Bergsmansgård från 1700-tal eller tidig 1800-taL q,> k, (Gårdsmil- jän) Byggnadens bottenvåning ombyggd till butikslokai på 191 O-talet. Utseendet från 1940-talet mycket välbevarat. 3b Uthus som ursprungligen använts för djurhåll- q, lj.lng. "'vtälbev<inue [ÖlIstet, elurrar och piillelct från 1940-talet. med liggande timmer. Ursprungligt läge och (Gårdsmilproportioner. jän) 2b-c Bergsmansgård från 1800-talets början uppfört k, med liggande timmer. Ursprungligt läge och proportioner 4a Bergsmansgård från 1800-talet. Bottenvåningen q" k, inreddes för butikslokaler på l YOO-talet (Gårdsmil- '" \ jon) 4b Gårdshuset har under 180D-talet använts som k, ladugård. Nuvarande utformning från 1903 har förändrats varsamt. Bibehållen fasad med mutlblåsta fönster på ovanvåningen och förrådsdörrar på bottenvåning är karaktäristiska. Sa Tinunerbyggnad från 1700-talet eller tidigt q, 1800-tal. Utseendet från 1920-talet välbevarat. sb Uthus som tillbyggts 1899 och bibehållit sin skala sedan dess även om stora förändringar k2 gjorts i interiör och exteriör. 6a Timmerhus från före 1849 som använts för q, cafe, butik_ och bostad sedan mitt~n av talet. 6b-d Bevarade uthus från och 1800-tal som q2 använts som stall, fåhus och magasin. 6e Se ovan. f, talsbyggnad som genom symmetri och vån1ngsantal har anpassats till Rådmansgatans karaktär 9-11 Före detta EPA-varuhus från 1960-talet som k, avviker från kvarterets övriga byggnader. 13a Modern byggnad som ansluter väl till kvarterets f, karaktär. 13b Gårdshus som i sin skala ansluter till kvarterets k2 karaktär.

15 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 11(12) 14a Modern byggnad som i sin skala och symmetri ansluter till gatans karaktär. 14b! Modernt gårdshus som avviker från kvarterets I övriga bebyggelse. ISa Reveterad timmerbyggnad från 1903 med q3 stadsmässig karaktär. 1Sb Gårdshus från 1901som ursprungligen använts k 2 som stall. Exteriört och interiört förändrat, men! i med bibehållen skala. la-1sb För hela området gäller Be II, FORN samt generella bestämmelser om hänsyn till utformning v ~u fulällj-! ringar samt utformning av plank. Planbestämmelsernas betydelse redovisas i plankartan. Vid firgsättning av bebyggelsen inom kvarteret rekommenderas riksantikvarieämbetets provsamling med färger gjorda av traditionella pigment används på fasader. För att få råd om varsamt underhåll och kring hur förändringar kan genomföras så att behyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara kan kontakt tas med kommunens bygglovhandläggare med antikvarisk kompetens eller hos Västmanlands läns museum. Utformning och gestaltning av ny bebyggelse Det är viktigt att ny bebyggelse inom kvarteret Rådmannen gestaltas med stor hänsyn till den äldre bebyggelsen För att ta tillvara och bevara områdets karaktär bör ny bebyggelse och tillbyggnader underordnas den äldre bebyggelsen. Detta kan göras både genom anpassning av skalan och/ eller genom moderna stilrena fasaduttryck.

16 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 12(12) Modern bebyggelse som anpassats efter den värdefulla kulturmiljo n i Nora Noras stadskäm.2. ha! lil:jlande kulturnliljäer som Sala, med äldre småskalig bebyggelse i trä och puts. Församlingshuset från 1998 i centrala Nora är ett lyckat exempel på hur modern bebyggelse kan uppföras intill äldre bebyggelse och bidra att kulturmiljön förstärks i området. Församlingshemmet har fått flera uttnärkelser för den välgjorda anpassningen till den äldre miljön. Även om byggnaden har ett modernt uttryck har anpassningar gjorts genom byggnadshöjd, färgsättning och i ga tufasadens symmetri. Ny bebyggelse längs Fredsgatan på tistigneterna Radmannen 11 och 2 kan med rätt utformning stärka rutnätsstadens karaktär genom att sluta kvarteret. Gator och trafik Gatunät, gång, cyke!- och mopedtrafik Kollektivtrafik Parkering, varumoltagning, utfarter Rådm~n~gat~tn ~om ~,ng6insar r:ill platjområdf't 1 västt:'i qr gågata och en /'IV sta(!skärnans \>1ktigaste och folktätaste handels stråk. Detsamma kan sägas för Bergsmansgatan som i söder ansluter till Stora torget Både Rådmansgata..."'1 och Bergs mans gatan utgör gågator som är plattbelagda, uppvärmda, möblerade och utfor made utifrån de gåendes villkor. Fredsgatan har utmed kvarteret Rådmannen firre lokaler för handel och större andel bostäder i markplan. Hastigheten på Fredsgatan är begränsad till 30 km/h. Kungsgatan, norr om kvarteret Rådmannen, är huvudgata och hårdare trafikerad än Fredsgatan. Gatan har, liksom Fredsgatan, en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Tack vare kvarterets centrala lokalisering är möjligheterna att ika kollektivt till och från området goda. Inom gångavstånd nås både tågtrafik samt regional och lokal busstrafik. Boendeparkering sker idag på respektive fastighet. Parkering för handeln och butikerna utmed Rådmansgatan sker i huv"'udsak på allmän platsmark det vill säga på angivna parkeringsplatser. Parkering bör i första hand anordnas inom den egna fastigheten och i andra hand genom avtal på annan fastighet. Sala kommuns

17 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 13(12) patkerlligsnorm gäller vid nybyggnation inom området. Lastning och lossning av varor till butikerna utmed Rådmansgatan sker i huvudsak direkt från Rådma--qsgatan. Hälsa och säkerhet Buller och störningar Brandskydd Kvarteret ligger i centrala Sala där buller och störningar kan förekomma från trafik och verksamheter. Om ny bebyggelse uppförs i området eller när beftntliga byggnader får en ändrad användning bör man genom utformningen om möjligt förebygga framtida störningar för att möjliggöra en god miljö för såväl boende som verksamheter. Kvarteret Rådmannen avviker inte bara karaktärsmässigt och byggnadsmässigt från modernare bebyggelse utan även brandtekniskt. Avvikelsen består i att strukturen med inbyggda gårdar m.m. Detta gör att bränder kan vara svåra att angripa på grund av att man inte lätt når alla fasader. En annan väsentlig av\rikelse är avsaknaden av brandmurar i fastighetsgränserna. Brandmurar har till uppgift att förhindra brandspridning till intilliggande fastigheter. Enligt uppgifter från Räddningstjänsten i Sala-Heby fulls det sannolikt endast en fullgod brandmur i kvarteret, tillhörande ett hus som byggts på senare tid. Dessa förutsättningar medför risker för storskaliga bränder inom ormådet. Inför om- och tillbyggnader samt vid ändrad användning av bebyggelsen inom planområdet är det viktigt med ett tidigt samråd med Räddningstjänsten. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Fjärrvärme El Avfall Fastigheterna inom kvarteret Rådmannen är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Ledning?.r ligc;er i Rådm~!lsg~tan s::!mt Fredsgatan. Kvarteret Rådmannen är anslutet till SHE ABs fjärrvärmenät. Fastiglieterna är elförsörjda. Hämtning av avfall sker med traditionell sophämtning. GENOMFORANDEFRAGOR Organisatoriska frågor Tidplan Detaljplanearbetet bedrivs med normalt planförfarande under kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSA U) ledning. Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för olika beslut , Beslut om samråd för planprogram till , samråd för planprogram , beslut om samråd April-Maj, samråd för detaljplanen , beslut i KSAU om utställning

18 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 14(12) J uni-juli, utställning i fyra veckor September/oktober, Kommunfullmäktiges beslut om antagande Slvida inte detaljplanen överklagas vinner phmen laga y.xaft tre ~.o/eckor efter juste ringen av Kommunfullmäktiges protokoll. Genomförandelid Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. " " MEDVERK,L\NDE TJANSTEMM~ I detaljplanearbetet har följande tjänstemän inom Sala konunun medverkat: Leif Berggren, byggnadsinspektör Dan Ola Norberg, stadsarkitekt Bo Söderlund, räddningschef Kicki Söderback Planarkitekt Anna Jägvald Planarkitekl

19 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL1NING Planering och utveckling T JANSTESKRIVELSE DnrKS KSAU I (2) Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning tör detaljplanen Kvarteret Rådmannen Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap II genomfciras. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. För att utreda om planen kan innebära betydande miljöpåverkan genomförs en behovsbedömning. Behovsbedömningen har utfcirts av enheten fcir planering och utvtc;kling vid koltijliunstyreisen5 fes! vahning. Neuan fciljer tri ijejcntiling av dc; frågor som detaljplanen berör, vid ett genomfcirande. Tabell 1: Sammanfattning och bedömning av de frågeställningar som ett genomförande av detaljplanen b erör. BMP B ety d an d e mi T Jöpaver o k an. ~ Frågeställning BMP Gränsar till Ej Riksintresse fcir kulturmiljö - Sala Bergstad Förorenad mark Övriga kulturmiljöfrågor - kulturhistorisk bebyggelse ej Riksintresse, Historiska samband Fornlämnin D"scmråde Solfcirhållanden Sala stads småstadskaraktärlstadsbild BMP X X X X BMP X X Behovsbedömning Detaljplanen för kvarteret Rådmannen, har vid ett genomförande, inte bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. Ingen miljöbedömning kommer genomföras och ingen MKB kommer att upprättas. De allmänna konsekvenserna av detaljplanens genomförande kommer redovisas i planbeskrivningen. Bedömningen kan komma att revideras under planprocessens gång som uppgifter framkommer som påverkar bedömningen.

20 2 (2) Anna Jägvald planarkitekt Håkan Svärd planerings- och utvecklingschef Isabell Lundqvist planarkitekt

Kvarteret Rådmannen Sala kommun, Västmanlands län - normalt planförfarande

Kvarteret Rådmannen Sala kommun, Västmanlands län - normalt planförfarande Dnr 2010/60 1(2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Följebrev 2012-04-17 Detaljplan för Kvarteret Rådmannen Sala kommun, Västmanlands län - normalt planförfarande SAMRÅD En detaljplan är en plan för utformning

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling Antagen av: SAMBN 2014-05-21, 65 Laga Kraft: 2014-06-12 Genomförandetiden slutar: 2019-06-12 SAMBN arkiv nr: 301 Detaljplan för Qvirites 5 och 6 inom stadsdelen Gamla Staden i Ystad Ystads kommun, Skåne

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Ersättning av del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för. Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

Ersättning av del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för. Planens bakgrund, syfte och huvuddrag Samrådshandling Dnr: BNO 2011/7 215 Ersättning av del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING Februari

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

SALEMS KOMMUN Dp 82-66 1/9 Stockholms län

SALEMS KOMMUN Dp 82-66 1/9 Stockholms län SALEMS KOMMUN Dp 82-66 1/9 Stockholms län ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för KV. TIBASTEN i Salem i Salems kommun, Stockholms län Upprättad 2006-03-23 av ORIGO arkitekter AB. Reviderad efter samråd

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2010/192 2011-01-17, reviderad 2011-05-10 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan för Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Skeppet 17, Viken Höganäs kommun, Skåne län

PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Skeppet 17, Viken Höganäs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Skeppet 17, Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser och illustrationskarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet Kiruna Kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD Bild Storgatan med Sockenstugan Sammanfattning av de områdesbestämmelser som gäller fr o m 1995-05-24 för den fysiska miljön i Säters innerstad. Byggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret fastighet: HEDVIG 3, hus A. adress: Skansgränd / Skansgatan. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1918. arkitekt / byggm: Grå cementputs. Grå cementputs med bandrustik. Sadeltak, 2-kupigt rött tegel. Gröna 3-delade

Läs mer

Del av Kristina 4:14 P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G. Detaljplan för

Del av Kristina 4:14 P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G. Detaljplan för KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Dnr 2009/284 Samrådshandling 2010-02-10 1(7) Detaljplan för Del av Kristina 4:14 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning. Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 183 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Ändring av detaljplaner för

Tillägg till planbeskrivning. Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 183 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Ändring av detaljplaner för Martin Wernersson 2013-03-19 Dnr 2012-0484 1(14) Ändring av detaljplaner för Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 183 Danderyds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Planbeskrivningen ska redovisa

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer