SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum KF:s na:idli~rg NR (36) 209 Dnr 2010/60 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7,9-11 samt 13-15; antagande INLEDNING Kvarteret Rådmannen är beläget centralt i Sala intill Stora Torget och avgränsas av Kungsgatan i norr, Rådmansgatan i väster, Fredsgatan i öster samt Bergsmansgatan i söder. För kvarteret Rådmannen gäller idag en stadsplan från 1914 som är inaktuell och mycket generell. Den beskriver inte bebyggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan skyddas. Planen visar inte heller någon tydlig inriktning för hur bebyggelsen kan utvecklas i framtiden. Huvuddragen i detaljplaneförslaget är att tydliggöra hur handel och bostäder kan utvecklas inom kvarteren, samtidigt som bebyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara och skyddas. Beredning Bilaga KS 2012/84/3, antagandehandlingar Kommunstyrelsens ledningsutskott , 34 Reviderad Bilaga KS 2012/84/3, antagandehandlingar Kicki Söderback föredrar ärendet. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15, Sala kommun. Peter Molin (M) yrkar bifall tillledningsutskottets förslag. BESLUT Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15, Sala kommun. Utdrag kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande.;-\'/ ',._j IL-

2 Reviderad Bilaga KS 2012(84(3 B~~b~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan tör Antagandehandling Kvarteret Rådmannen, centrala Sala Dnr 2010/60 Fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt Antagen 2012-xx-xx Laga kraft2012-)()(-)()( 1 (3) SALA KOM!V!~N. Kommunstvrelsens förvaltning Ink Sala kommun, Västmanlands län - normalt planförfarande UTLÅTANDF Planförslag för kv. Rådmannen, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt har under tiden och varit föremål [ör utställning. Sammanlagt har 56 remissinstanser erhållit planhandlingar. Under utställf'ingstiden har 4 skriftliga yttranden inkommit. Av inkomna svar är 3 utan erinran. Här redovisas inkomna synpunkter. Kommunstyrelsens förvaltf'ings kommentarer redovisas i kursiv stil. Remissinstans Myndigheter, organisationer, fastighetsägare ffi fl 1. Länsstyrelsen Västmanlands län '}., Ttkf1i8k~, förvaltnjngen 3. Sala Heby Energi elnät 4. Vattenfall Anmärkning T ngj synpunkter Inga synpunkter Inga synpunkter SALA KOMMUN Postadress Org.nr Box SALA Besöksadresser Telefon Telefax Stadshuset/ St. Torget Vx Postgiro

3 2(3) 1. Länsstyrelsen Allmänt, I(varteret Rådmannen är beläget centralt i Sala stad, intill Stora torget. Syftet med planf6rslaget är att säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och markanvändning utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvanskas, K,-arteret Rådmannen ligger inom riksintresse for kulturmiljövård for Sala silvergruva och Sala bergstad. Plankartans tydlighet Länsstyrelsen anser att det tydligare behöver framgå av plankartan vilka bestämmelser som gäller for vilken byggnad inom pianområdet. Av planbesktivningen framgår det tydligt vilket skydd respektive byggnad avses ges i plankartan. Länsstyrelsen anser att egenskapsgränserna behöver tydliggöras så att detta lättare går att utläsa i plankartan. Plankartan revideras. Egenskapsgränserna giirs kraftigare for att flrtydliga plankartan. Riksintresse för Sala silvergruva och Sala bergstad Länsstyrelsen anser i likhet med samrådsyttrandet, daterat 28 maj 2012, att det är olämpligt att låta en ny byggnad på fastigheten Rådmannen 6 ersätta den befintliga byggnaden mot Fredsgatan. För att riksintresse sbl riljgodose~ hehöver hyggn!lclen förses men rivningsförbud {Ich skydd mot förvanskning. Den del av riksintresset som avser Bergstaden ges uttryck bl.a. genom tjänstebostäder tillhörande Sala Silvergruva och "Den regelbundna rutnätsplanen 1624 med omväxlande kvadratiska och rektangulära kvarter, vilken är en av de första rätvinkliga planerna i en nyanlagd stad Småskalig bebyggelse i trä och puts". Bebyggelsen på fastigheten Rådsmannen 6 har bedömts som mycket kulturhistoriskt värdefull och som den enda gårdsmiljön av sitt slag som finns bevarad i Sala stad. Denna typ av sammanhållen gårdsbebyggelse med bevrtade ekonomibyggnader år mycket ovanlig. Byggnaderna på fastigheten är troligen uppförda under sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal och tillhör idag Salas äldsta bebyggelse. Det faktum att nästan alla byggnader finns kvar på ursprunglig plats är av stort miljöskapande värde. Länsstyrelsen anser att den välbevarade gårdsmiljön på fastigheten Rådmannen 6 ger uttryck för ri!rslntresset och at: byggr..~.de!:fla ska be.tant:: för ~tt riksintresset inte ska llt~ätt:ts för påt~.ghg skada, Kvarteret Rådmannen ingår i ett riksintresseområde for kulturmiljiivården och skyddas enligt 3 kap. Miljiibalken. Sådana områden av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som kan medfora påtaglig skada på kulturmiljiin. Det är [änjjtyrelrens tippgift att iplanproce.r.ren hevt:l.ka att rik.rintre.f.rena #ligndojn LänJs(yrelren ska enligt Plan- och ~ligglagen kap l priiva kommunens beslut att anta en detaljplan om det kan befaras att beslutet innebär att ett riks!"t"sse,,,iigt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses.. Av!änJstyrelsetls yttnmde ji-ailjgår att byggiladen intill Fredsgatan på fastigheten Rådmannen 6 skaforses med rivningsfrirbud Dlh skydd mot friivanskningfor alt riksintremt ska tillgodoses. Planering- och utveckling anser därfrir att byggnaden intill Fredsgatan på fastigheten Rådmannen 6 skaforses med rivningsfiirbud och skydd mot jii'rvanskning. Om detaljplanen skulle antas utan att den aktuella byggnaden friises med rivningsskydd kan Länsstyrelsen välja att övetpriiva planen. Slutsats inför beslut Planering- ocb utveckling anser att planen kan föras fram för antagande efter att byggnaden intill Fredsgatan på fastigheten Rådmannen 6 har försetts med rivningsförbud och skydd mot förvanskning. Övriga synpunkter anses vara av redaktionell karaktär och förs in i planhandlingarna enligt de

4 3(3) kommentarer som anges ovan i utlåtandet. Förslag till beslut att byggnaden intill Fredsgatan på iilstigheten Rådmannen 6 forses med rivningsforbud och skydd mot forvanskning innan planen fors fram till kommuntijllmå"ktige for antagande. Kicki Söderback Planarkitekt Göran Reierstam Tf Planchef ( : Under sammanträdet med kommunstyrdsens ledningsutskott den 11 septemb~t:' 2017 b~shjt:::ides ~ttt dt't~ljphf1(>n ska för: c 18 fram riu kommunfuli!t1äktjge för 211t::Jgan(le utan att byggnaden intill Fredsgatan på fastigheten Rådmannen 6 förses med rivningsförbud och skydd mot förvanskning.)

5 ~~~b~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Antagandehandling Dnr 2010/60 Antagen 2012-XX-XX Laga kraft 2012-XX-XX 1 (12) P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I NG Detaljplan för KV RÅDMANNEN, centrala Sala Fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt Sala kommun, Västmanlands län - normalt planförfarande Till detaljplanen hör följande handlingar: Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta MOt!Vr::-!8t ställn:ingst~gande apgående bt:hov~t.;jy miljöbedömning Fastighetsägareförteckn1ng, (Ej med i utskicket) Samrådsredogörelse (mciderad ) Kvarteret Rådmannen - fördjupad inventering, 2011 SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax Org.nr Box 304 Stadshuset/ St. Torget Vx SALA Postgiro

6 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 2(12) II\jLEDI~ING Sammanfattning Plandata Planens syfte För k-varteret Rådmannen gäller idag en stadsplan från Delli1.a stadsplan är av förklarliga skäl inaktuell vilket medfört svårigheter både för fastighetsägare och för Sala kommun i bland annat bygglovsärenden. Varje ärende har hanterats från falltill fan utan att någon helhetsbild funnits för kvarteret års stadsplan är mycket generell vilket innebär att den ej beskriver bebyggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan skyddas. Planen visar inte heller någon tydlig inriktning för hur bebyggelsen kan utvecklas i framtiden med t.ex. en blandning av butiker, bostäder och andra möjliga verksamheter. För att klargöra dessa frågor krävs att kvarteret förses med en ny detaljplan där olika intressen kan vägas sanunan i en planprocess. Huvuddragen i detaljplaneförslaget är att tydliggöra hur handel och bostäder kan utvecklas inom kvarteren samtidigt som bebyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara och skyddas. Inom kvarteret tillåts bostäder och handel i två våningar. Flera byggnader föreslås få varsamhets- och skyddsbestämmelser. Syftet med alt upprätta ny detaljplan kvarteret är att säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och markanvändning utan att k'\*arterets kulturhistoriska värden förvanskas. Planärendet kan också bidra till att öka kunskapen för både fastighetsägare och kommunala tjänstemän om den kulturhistoriska bebyggelsemiljöns värde. Det finns behov aven helhetssyn kring stadskärnas utvecklings- och bevarandefrågor. I det pågående arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Sala stad hanteras dessa frågor. Detaljplanen för k"tarteret Rådmannen tas fram innan denna helhetsvn är klar då önskemål fmus från ägaren till fastigheten Rådmannen 6 att kunna uppföra nya bostäder på sin fastighet och detta behöver utredas snarast. Det vore lämpligt att som en fortsättning på Plan för Sala stad utreda vidare kring stadskärnans utveckling och kulturmiljövärden, exempelvis genom att ta fram en byggllad~drdrjng [Cn.: Sala "tadskä.!:ij<i. Kva.i:tt:li.:t Rådmlillnen b0.t inkluuera" i detta arbete och detaljplanens beskrivningar och ställningstaganden kan användas som underlagsmaterial till fortsatt utredning. Lägesbestämning Areal Markägoförhålianden Kvarteret Rådmannen är beläget centralt i Sala stad, intill Stora Torget, och avgränsas av Kungsgatan i norr, Rådmansgatan i väster) Fredsgatan i Öster samt Bergsmansgatan i söder. Kvarteret är cirka kvm Kvarteret består i dag av 13 privatägda fastigheter. Tidigare ställningstaganden Detaljplaner För kvarteret Rådmannen gäller 1914-års stadsplan. Planen måste anses vara inaktuell då den inte skyddar bebyggelsens kulturhistoriska värden eller säkerställer bebyggelsens framtida utveckling. Inga större förändtingar eller nybyggnationer har gjorts i kvarteret sedan 1970-talet, och därför har det inte heller prioriterats att upprätta någon ny detaljplan för området. Idag finns en annan syn på kvarte-

7 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 3(12) tets kulturhistoriska värden, vilket gör det aktuellt att utreda bevarandevärden och möjlig utveckling i området. En i,11venterl11g av detaljpla...11ernas ålder i innerstadens visar att kvarteret RåcLf1lannen är ett av de kvarter som är i stort behov aven ny detaljplan, se illustration nedan. Inom kvarteret finns även äldre gällande tomtindelningar som inte längre fyller någon funktion. Dessa upphävs då detaljplanen vinner laga kraft. Med upphävandet underlättas förändringar av fastighetsindelningen och framtida byggande. Ibland hindrar tomtindelningarna mindre justeringar av fastigheter då tomtindelningen inte får frångås. Upphävande av tomtindelningar innebär ingen ändring av vare sig fastighetsbeteckningar, kvartersnamn eller fastighetsgränser. Oetaljplaneläge! ~-12 ;:. l\!llli"pbn 195D'IJk! j960-lalel 199D la1n looo-ijle{ Inventclin}', av detal/plane/tiget 2011, kvarteret &:idmannen markerat med stjärna. Översiktliga planer I kommunens översiktsplan, Plan för Sala ekokommun, från nns följande övergripande mål för stadens kulturarv: "Kulturarvet ska vårdas och tas tillvara. Kunskapen och stoltheten över väx lokala historia och tradition ska vara stor." För närvarande pågår även ett arbete med att ta fram en fördjupnmg av översiktsplanen för staden, Plan för Sala stad. I arbetsmaterialet finns förslag till riktlinjer för stadskärnan formulerade och huvuddragen är: "för att kulturvärdena ska kunna bibehållas i staden, måste gatusystemet och rutnätsplanen samt kvartergränser bevaras. In01ll kvarteren bör om- och tillbyggnad ske småskaligt så att tollltgränserna kan avläsas. Tak och fasader bör utföras med traditionella material 1914 års stadsplan och ana äldre detaljplaner skall ersättas. Representativ eller på annat sätt värdefull bebyggelse bör så långt som möjligt bevaras." Förslaget till Plan för Sala stad beskriver också handelns betydelse i stadskärnan: "Sala stad är kommunens kommersiella, administrativa och kulturella centrum. Stadskärnan är stadens viktigaste stadsdel som ett medel för tillväxt och konkur-

8 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 4(12) Samråd av planförslag rens. Innerstaden utgör ett viktigt skyltfönster både för besökare och för boende och verksarruna i kommunen. Att ha en attraktiv innerstad med en mångfald av funktioner och användningssätt är en viktig faktor för att bland annat befintliga handelsföretag ska ur,teddas och nya företag ~kapas. Stadens småbutiker ger centrum en unik karaktär som tillsammans med nya modernare butiker bidrar till att bredda handelsutbudet." Ett planförslag för kvarteret Rådmannen, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt var under tiden vant föremål för samråd. Sammanlagt har 56 remissinstanser, inklusive berörda fastighetsägare, erhållit planhandlingar. Under samrådstiden har 6 skriftliga yttranden inkommit. Av inkomna svar är 3 utan erinran. Inkomna synpunkter och eventuella kommentarer finns redo visade i sin helhet "Samrådsredogörelse" som biläggs planhandlingarna. En del ändringar har gjorts utifrån sam.rådsyttrandena och återfinns i beskrivningen av förutsättningar och förändringar nedan samt i plankartan. MiljökonsekvensbeskrIvning Kommunala beslut i övrigt För varje detaljplan som upprättas ska en behovsbedämning göras för att utreda OH1 planens genornforandt: kan l11nebära Detydande illllj0pa verkail OIll tiå ar fallet ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 genomföras och därmed även en miljökonsekvensbeskrivning. Beslutet om miljöbedömning har föregåtts aven behovsbedömning (bilagd) som utförts av enheten för Planering och utveckling, kommunstyrelsens förvaltning. Enheten för Planering och utveckling anser att ett genomförande av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning upprättas således ej. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att upprätta detaljplan för kvarteret Rådmannen i centrala Sala. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Bebyggelseområden Historik Riksintresse för kulturmiljövård Salas innerstad karaktäriseras än idag av den bebyggelsestruktur som rutnätsplanen från 1600-talet lämnat efter sig. Även om bebyggelsen har förändrats över tid är kvarters former och gatusträckningar i stort sett desamma i dag som på talet. Miljön i innerstadens rutnäts kvarter har höga kulturmiljövärden som ger staden en hög attraktivitet för både boende, verksarruna och besökare. Kvarteret Rådmannen är en del av riksintresset för kulturmiljövården - Sala si/ver~ gruva oth Sala bergstad. Sådana intressen skall enligt lag skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada på kulturmiljön. Motiveringen till klassningen lyder som följer:» Stadsm~/j;i som illustrerar 1600-talets stads politik och strdvan att utveckla bergshanteringen och en av landets få Ilbergsstilder'l. >J Länsstyrelsens vidare beskrivning av riksintresset lyder: "Den regelbundna mtnåtsplanen 1624 med omväxlande kvadratijka ocb rektangulåra kvarter, vilken år en av de flirsta råtvinkliga planerna i en 1!Janlagd stad. Småskalig beqyggeij'e i

9 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 5(12) trä och puts. " Byggnadskultur, gestaltning och särdrag Bebyggelsen i rutnäts staden Sala är varierad i ålder, funktion och byggnadsstil, men många platser och gatumiljöer upplevs enhetliga tack vare kvartersmönster och bebyggelsens småskalighet. När rutnätsstaden etablerades uppfördes timmerhus i en våning. Mangårdsbyggnaderna placerades ut mot gatan och uthusen på gårdssidan. Många av trähusen har ett portlider som leder in till gården. Under 1800-talet blev det vanligt med tegeltak och panelklädda fasader. Husen som byggdes kring sekelskiftet 1900 fick ofta putsade fasader som är utsmyckade med lister och fönsteromfattningar. Vid slutet av 1800-talet och under 1900-talet har många av de äldre byggnaderna i Sala byggts till och anpassats för butiker och verksamheter. Under senare delen av 1900-talet och in på 2000-talet har byggnader i både modernistisk och historiserande stil tillkommit. En viktig kvalitet i rutnäts stadens bebyggelse är de gårdsmiljöer som fortfarande innehåller äldre uthus uppförda för olika funktioner, Rutnätsstaden inhyser många butiker och verksamheter) främst i bottenvåningarna av centrala byggnader, vilket bidrar till en levande stadsmiljö. Denna miljö återfinns främst kring torget, längs Rådmansgatan och Norrbygatan. ~, Kvarteret Rådmannen innehåller idag en blandaj bebyggelse. Uttned Rådmansgacan unus i huvudsak uutik:;lokaler j markplan. l3utikslokalerna har på senare uj försetts med skyltfönster, Delar av den äldre bebyggelsen har rivits, främst i södra delen av kvarteret Här återfinns en mer storskalig bebyggelse jämfört med övrig bebyggebe i kvaxteret. FlYgfoto liver kvarleret Rådmannen som tydligt visar beryggelsens olika karaktärer med.rtorskalig modern beryggel.re i soder och småskalig äldre stmktur, med tillhijrande inne gårdar, i norr.

10 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 6(12) Kulturhistorisk värdering Kv. Rådmannen, tijl Niger i bilden} med dess karaktäristiska bef?jggelse. Butiker i mark plan. Kvarteret Rådmannen ingår i den del av Sala innerstad som har inventerats avseende bebyggelsens Kuhurhiswriska värden. Inventeringen utgår vikugt underiag för säkerställande av kulturmiljövärden i detaljplanen. För kvarteret har fastigheterna Rådmannen 3 och 6 klassats som l?jggnad av betydande värde, Rådmannen 1,2,4,5,9-11 och 15 sonl lyggnad av värde och del av Rådmannen 1 uch 5 Jom positiv betydd" for stadsbilden. På fastigheterna Rådmannen 3 och 6 finns särskilt värdefulla gårdsmiljäer Dessa är två av de tre gårdar med liknande karaktär i Salas rutnäts stad där både huvudbyggnader för bostäder och verksamheter Saint byggnader som ursprungligen använts som Gihus, stall och bodar fortfarande flnns bevarade.

11 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 7(12) Ur Iryggnadsinventering av Salas innerstad En fördjupad beskrivning av kvarteret har tagits fram under planprocessen och biläggs planhandlingarna. Denna inventering består av två delar. Den ena beskriver bebyggelsens nuvarande karaktär och den andra beskriver kvarterets bebyggelseutveckling över tid samt redogör för bebyggelsens kulturhistoriska värden. Offentlig och kommersiell service I och med kvarterets centrala lokalisering i staden finns skola, sporthall, äldrevård och sjukvård samt stadens kommersiella serviceutbud i direkt anslutning till planområdet. Inom kvarteret återfinns bland annat restaurang, gym, apotek, textilaffär, mäklare, tobakshandel, skobutik, sportaffär och elektronikaffär m.m. För att Rådmannen även fortsättningsvis ska vara ett handelsstråk rekommenderas att bottenvåningarna längs gatan används för butiker och verksamheter.

12 - Antagandehandling kv. Rådmannen- 8(12) Handelsens betydelse i stadskärnan ställer extra krav på den befintliga bebyggelsen då handeln och stadslivet längs gågatan måste ges möjlighet att utvecklas. Det krävs ett samspel mellan handeln och kulturmiljön för att undvika att "en död hand" läggs över kvarteret eller att värdefull kulttlrmiljö går förlorad. Detta till godoses i planförshget genom att markanvändningen "handel" tillförs fastigheterna och byggrätter för bygguation på flera innegårdar medges. Bygguation på gårdarna behöver anpassas till intilliggande bebyggelse. På vissa gårdar med värdefull bebyggelse kan överglasning aven del eller hela gården vara ett sätt att utöka handelsverksamheternas lokaler in mot gården och samtidigt bevara gårdens karaktär med huvudbyggnad och gårdsbus. Den värdefulla kulturmiljön bör ses som en resurs som kan tillföra verksamheterna särskild attraktivitet. Tillgänglighet Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Kravet på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder återfmns i 17 kap. 21a PBL, plan- och bygghgen. I kvarteret Rådmannen finns många publika lokaler och en ambition bör vara att alla fastighetsägare åtgärdat sina enkelt avhjälpta hinder snarast möjligt. Från och med 2011 kan kommunens Bygg- och miljöförvaltning bedriva tillsyn för att säkerställa tillgängligheten till lokaler dit allmänheten har tillträde. För att få information om hut bindf't k~n ::lvhjälp::\.~ ut(ln att knjtllrnvet föivansk:j5 kan kontakt ta,; med bygg- och miljöförvaltningen. Mark Förorenad mark Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av framföradt bly och kadmium. Källa till föroreningarna är silvergruvan och de processer som använts för att förädla malmen. Inom kvarteret Rådmannen kan också föroreningar finnas från den fotoatelje som tidigare fanns i gårdshuset på fastigheten Rådmannen 1. Om åtgärder så som nybyggnation, ombyggnation, rivning eller nya leunhlgscl!<ignh'"1gar 3k<::r böt <.:vc:ntudla n1aikförort.il.lligar behandlas. Kontakt ska tas med kommunens miljäenhet mnan grävarbeten påbörjas i området. Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallföroreningar i mark. Strategin har fastställt platsspecifika riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. För bly gäller tex riktvärdet 110 mg/kgts om markanvändningen är bostäder. Detaljplanen säger att pianområdet får användas för bostäder och området klassas dänned som ett KIvi-område (Känslig lv1arkanvändning) enligt Naturvårdsverkets terminologi. En översiktlig markundersökning skall göras av exploatören i samråd med kommunens miljöenhet innan bygglov kan beviljas för att klarlägga om marken är påverkad av föroreningar. Radon Om undersökningen visar att marken inom planområ.det inte klarar platsspecif1ka riktvärden skall åtgärder vidtas så att marken utgörs av 0,5 m rena massor före bygguation. Under flerbostadshus och hårdgjord parkering (exempeh~s asfalt) krävs ing~ ~tg~.rde-r. Vid e'venbjella :;c1nktl'l.rbeten ::b. n""\:ersk0tt.>:m!l5s0r lägga~ p~ en plats som godkänts av kommunens miljöenhet. Detaljphneområdet ligger inom ett lågrisk-område för radon. Ny bebyggelse bör ändå uppföras radonsäkert.

13 ~~ -- - Antagandehandling kv. Rådmannen - 9(12) Fornlämningar Plan området berör fast fornlämning enligt lagen om kulturminnen mm. Fornlämningen består av under mark liggande kulturlager med beteckningen Sala stad 62:1. Fornlämningen tillhör kategorin Bebyggelselämningar - boplatser och visten och är daterad till medeltid och nyare tid. Fornlämn1."1gen beskrivs som ett kulturlager stad och en rad utgrävningar i området visar exempel på bebyggelsestrukturer, konstruktioner, slagg från hyttor och smeder, keramik och hushållsföremål På flera platser hittades även spår efter branden år Enligt kultunninneslagen är det förbjudet att genom övertäckning, schaktning eller på annat sätt skada fornlämningen. Alla markingrepp inom fornlämningsområdet Sala stad 62:1 kräver Länsstyrelsens tillstånd. Kontakt ska därför alltid tas med Länsstyrelsen inför markingrepp inom fornlämningen. Skydds- och varsamhetsbestämmelser För att säkerställa byggnadernas kulturhistoriska värden införs skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser för vissa av kvarterets fastigheter enligt tabell nedan. Kartan nedan visar byggnadernas numrering som återflnns i tabellen ; Byggnad Beskrivning/ Kärnvärden la En av de tidigaste byggnaderna som uppfördes med butikslokale i bottenvåningen i Sala. Re- ~ ~~~'"D_ef,,_ Q,s:hJ,:~Jk~Rl~t-" ~",$ tih:_!'(,n,,:'-!tf Q~_rqT]i':!J~ i Planbestämmelse q3

14 - Anlagandehandling kv. Rådmannen - 10(12) hömläge b Gårdshus i timmer uppfört före 1876 som för- k2 ändrats mycket under 1900-talet. Den ursprungliga östra delen har kvar sin ursprungliga skala. 2a Bergsmansgård från 1800-talets början uppfört q,> k, 2 (Mot Gården kan med fördel bebyggas med nytt f, Fredsg) tvåvåningshus ut med Fredsgatan för att stärka rutnäts stadens karaktär. 3a Bergsmansgård från 1700-tal eller tidig 1800-taL q,> k, (Gårdsmil- jän) Byggnadens bottenvåning ombyggd till butikslokai på 191 O-talet. Utseendet från 1940-talet mycket välbevarat. 3b Uthus som ursprungligen använts för djurhåll- q, lj.lng. "'vtälbev<inue [ÖlIstet, elurrar och piillelct från 1940-talet. med liggande timmer. Ursprungligt läge och (Gårdsmilproportioner. jän) 2b-c Bergsmansgård från 1800-talets början uppfört k, med liggande timmer. Ursprungligt läge och proportioner 4a Bergsmansgård från 1800-talet. Bottenvåningen q" k, inreddes för butikslokaler på l YOO-talet (Gårdsmil- '" \ jon) 4b Gårdshuset har under 180D-talet använts som k, ladugård. Nuvarande utformning från 1903 har förändrats varsamt. Bibehållen fasad med mutlblåsta fönster på ovanvåningen och förrådsdörrar på bottenvåning är karaktäristiska. Sa Tinunerbyggnad från 1700-talet eller tidigt q, 1800-tal. Utseendet från 1920-talet välbevarat. sb Uthus som tillbyggts 1899 och bibehållit sin skala sedan dess även om stora förändringar k2 gjorts i interiör och exteriör. 6a Timmerhus från före 1849 som använts för q, cafe, butik_ och bostad sedan mitt~n av talet. 6b-d Bevarade uthus från och 1800-tal som q2 använts som stall, fåhus och magasin. 6e Se ovan. f, talsbyggnad som genom symmetri och vån1ngsantal har anpassats till Rådmansgatans karaktär 9-11 Före detta EPA-varuhus från 1960-talet som k, avviker från kvarterets övriga byggnader. 13a Modern byggnad som ansluter väl till kvarterets f, karaktär. 13b Gårdshus som i sin skala ansluter till kvarterets k2 karaktär.

15 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 11(12) 14a Modern byggnad som i sin skala och symmetri ansluter till gatans karaktär. 14b! Modernt gårdshus som avviker från kvarterets I övriga bebyggelse. ISa Reveterad timmerbyggnad från 1903 med q3 stadsmässig karaktär. 1Sb Gårdshus från 1901som ursprungligen använts k 2 som stall. Exteriört och interiört förändrat, men! i med bibehållen skala. la-1sb För hela området gäller Be II, FORN samt generella bestämmelser om hänsyn till utformning v ~u fulällj-! ringar samt utformning av plank. Planbestämmelsernas betydelse redovisas i plankartan. Vid firgsättning av bebyggelsen inom kvarteret rekommenderas riksantikvarieämbetets provsamling med färger gjorda av traditionella pigment används på fasader. För att få råd om varsamt underhåll och kring hur förändringar kan genomföras så att behyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara kan kontakt tas med kommunens bygglovhandläggare med antikvarisk kompetens eller hos Västmanlands läns museum. Utformning och gestaltning av ny bebyggelse Det är viktigt att ny bebyggelse inom kvarteret Rådmannen gestaltas med stor hänsyn till den äldre bebyggelsen För att ta tillvara och bevara områdets karaktär bör ny bebyggelse och tillbyggnader underordnas den äldre bebyggelsen. Detta kan göras både genom anpassning av skalan och/ eller genom moderna stilrena fasaduttryck.

16 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 12(12) Modern bebyggelse som anpassats efter den värdefulla kulturmiljo n i Nora Noras stadskäm.2. ha! lil:jlande kulturnliljäer som Sala, med äldre småskalig bebyggelse i trä och puts. Församlingshuset från 1998 i centrala Nora är ett lyckat exempel på hur modern bebyggelse kan uppföras intill äldre bebyggelse och bidra att kulturmiljön förstärks i området. Församlingshemmet har fått flera uttnärkelser för den välgjorda anpassningen till den äldre miljön. Även om byggnaden har ett modernt uttryck har anpassningar gjorts genom byggnadshöjd, färgsättning och i ga tufasadens symmetri. Ny bebyggelse längs Fredsgatan på tistigneterna Radmannen 11 och 2 kan med rätt utformning stärka rutnätsstadens karaktär genom att sluta kvarteret. Gator och trafik Gatunät, gång, cyke!- och mopedtrafik Kollektivtrafik Parkering, varumoltagning, utfarter Rådm~n~gat~tn ~om ~,ng6insar r:ill platjområdf't 1 västt:'i qr gågata och en /'IV sta(!skärnans \>1ktigaste och folktätaste handels stråk. Detsamma kan sägas för Bergsmansgatan som i söder ansluter till Stora torget Både Rådmansgata..."'1 och Bergs mans gatan utgör gågator som är plattbelagda, uppvärmda, möblerade och utfor made utifrån de gåendes villkor. Fredsgatan har utmed kvarteret Rådmannen firre lokaler för handel och större andel bostäder i markplan. Hastigheten på Fredsgatan är begränsad till 30 km/h. Kungsgatan, norr om kvarteret Rådmannen, är huvudgata och hårdare trafikerad än Fredsgatan. Gatan har, liksom Fredsgatan, en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Tack vare kvarterets centrala lokalisering är möjligheterna att ika kollektivt till och från området goda. Inom gångavstånd nås både tågtrafik samt regional och lokal busstrafik. Boendeparkering sker idag på respektive fastighet. Parkering för handeln och butikerna utmed Rådmansgatan sker i huv"'udsak på allmän platsmark det vill säga på angivna parkeringsplatser. Parkering bör i första hand anordnas inom den egna fastigheten och i andra hand genom avtal på annan fastighet. Sala kommuns

17 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 13(12) patkerlligsnorm gäller vid nybyggnation inom området. Lastning och lossning av varor till butikerna utmed Rådmansgatan sker i huvudsak direkt från Rådma--qsgatan. Hälsa och säkerhet Buller och störningar Brandskydd Kvarteret ligger i centrala Sala där buller och störningar kan förekomma från trafik och verksamheter. Om ny bebyggelse uppförs i området eller när beftntliga byggnader får en ändrad användning bör man genom utformningen om möjligt förebygga framtida störningar för att möjliggöra en god miljö för såväl boende som verksamheter. Kvarteret Rådmannen avviker inte bara karaktärsmässigt och byggnadsmässigt från modernare bebyggelse utan även brandtekniskt. Avvikelsen består i att strukturen med inbyggda gårdar m.m. Detta gör att bränder kan vara svåra att angripa på grund av att man inte lätt når alla fasader. En annan väsentlig av\rikelse är avsaknaden av brandmurar i fastighetsgränserna. Brandmurar har till uppgift att förhindra brandspridning till intilliggande fastigheter. Enligt uppgifter från Räddningstjänsten i Sala-Heby fulls det sannolikt endast en fullgod brandmur i kvarteret, tillhörande ett hus som byggts på senare tid. Dessa förutsättningar medför risker för storskaliga bränder inom ormådet. Inför om- och tillbyggnader samt vid ändrad användning av bebyggelsen inom planområdet är det viktigt med ett tidigt samråd med Räddningstjänsten. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Fjärrvärme El Avfall Fastigheterna inom kvarteret Rådmannen är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Ledning?.r ligc;er i Rådm~!lsg~tan s::!mt Fredsgatan. Kvarteret Rådmannen är anslutet till SHE ABs fjärrvärmenät. Fastiglieterna är elförsörjda. Hämtning av avfall sker med traditionell sophämtning. GENOMFORANDEFRAGOR Organisatoriska frågor Tidplan Detaljplanearbetet bedrivs med normalt planförfarande under kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSA U) ledning. Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för olika beslut , Beslut om samråd för planprogram till , samråd för planprogram , beslut om samråd April-Maj, samråd för detaljplanen , beslut i KSAU om utställning

18 - Antagandehandling kv. Rådmannen - 14(12) J uni-juli, utställning i fyra veckor September/oktober, Kommunfullmäktiges beslut om antagande Slvida inte detaljplanen överklagas vinner phmen laga y.xaft tre ~.o/eckor efter juste ringen av Kommunfullmäktiges protokoll. Genomförandelid Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. " " MEDVERK,L\NDE TJANSTEMM~ I detaljplanearbetet har följande tjänstemän inom Sala konunun medverkat: Leif Berggren, byggnadsinspektör Dan Ola Norberg, stadsarkitekt Bo Söderlund, räddningschef Kicki Söderback Planarkitekt Anna Jägvald Planarkitekl

19 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL1NING Planering och utveckling T JANSTESKRIVELSE DnrKS KSAU I (2) Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning tör detaljplanen Kvarteret Rådmannen Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap II genomfciras. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. För att utreda om planen kan innebära betydande miljöpåverkan genomförs en behovsbedömning. Behovsbedömningen har utfcirts av enheten fcir planering och utvtc;kling vid koltijliunstyreisen5 fes! vahning. Neuan fciljer tri ijejcntiling av dc; frågor som detaljplanen berör, vid ett genomfcirande. Tabell 1: Sammanfattning och bedömning av de frågeställningar som ett genomförande av detaljplanen b erör. BMP B ety d an d e mi T Jöpaver o k an. ~ Frågeställning BMP Gränsar till Ej Riksintresse fcir kulturmiljö - Sala Bergstad Förorenad mark Övriga kulturmiljöfrågor - kulturhistorisk bebyggelse ej Riksintresse, Historiska samband Fornlämnin D"scmråde Solfcirhållanden Sala stads småstadskaraktärlstadsbild BMP X X X X BMP X X Behovsbedömning Detaljplanen för kvarteret Rådmannen, har vid ett genomförande, inte bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. Ingen miljöbedömning kommer genomföras och ingen MKB kommer att upprättas. De allmänna konsekvenserna av detaljplanens genomförande kommer redovisas i planbeskrivningen. Bedömningen kan komma att revideras under planprocessens gång som uppgifter framkommer som påverkar bedömningen.

20 2 (2) Anna Jägvald planarkitekt Håkan Svärd planerings- och utvecklingschef Isabell Lundqvist planarkitekt

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken)

PLANBESKRIVNING. DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) 1 (44) PLANBESKRIVNING Dnr: 2012 00709-214 Detaljplan för DEL AV PYRAMIDEN 18, KITTELN 1, SLÄNDAN 5 mfl (Snäckviken) i Södertälje Upprättad 2013-05-06 ANTAGANDEHANDLING Campusvägen 26 Tfn (vxl) 08-523

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Examensarbete i Byggnadsutsformning Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Författare: Handledare: Samuel Palmblad Examinator: Johan

Läs mer

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30 Byggnadsordning för Öst på stan Umeå kommun, Kundtjänst Plan och Bygg Besöksadress Skolgatan 31A Postadress 901 84 Umeå Telefon 090 16 13 61 E-post bygglov@umea.se www.umea.se ett förhållningssätt till

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Fastighetsbeteckning: Posten 7, korsningen Sturegatan/Stationsgatan med omgivning Namn/Gatuadress: Sturegatan/Stationsgatan Kommun, Stadsdel:

Läs mer