Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora"

Transkript

1 1 Arbetsmarknaden för dig som har en utbildning inom humaniora Grupp 1 Humaniora 211b Konstvetenskap och konsthistoria 212c Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/- historia 220z Humaniora, allmän inriktning 221x Annan utbildning i religion 226 Filosofi och logik 229 Humaniora, övrig/ospecifierad inriktning 312b Socialantropologi och etnologi 312c Kultur- och samhällsgeografi Grupp 2 Delgrupp inom Humaniora 225 Historia, arkeologi, kulturvård, kulturadministration, museivetenskap Om rapporten Underlaget till rapporten kommer främst från SCBs sysselsättningsregister 1 och är baserat på individer som har en utbildning inom humaniora 2. Materialet är delvis bearbetat av SCB men främst av DIK. Uppgiften om antalet examinerade kommer från HSV 3 och uppgifter om lön och arbetslöshet från DIKs löneenkät 2010 och DIKs arbetskraftsundersökningar. 1 RAMS, uttag i mars Individer klassade inom 211b, 121c, 220z, 221x, 226, 229, 312b och c samt 225 i SUN Dvs har en utbildning inom konstvetenskap och konsthistoria, musik-, dans-, film- och teatervetenskap/- historia, humaniora med allmän inriktning, annan utbildning i religion, filosofi och logik, humaniora övrig/ospec. inriktning, socialantropologi och etnologi eller kultur- och samhällsgeografi samt historia, arkeologi, kulturvård, kulturadministration eller museivetenskap. 3 Högskoleverkets NU- databas 27 maj 2011

2 2 Humaniora Humaniora är ett samlingsbegrepp som spänner över en mängd olika utbildningar och ämnesområden. Den gemensamma nämnaren är kunskap om mänsklig kultur och mänskligt tänkande och beroende på vilket ämne du läser konkretiseras det på olika sätt. För arkeologen genom materiella kvarlämningar och för filosofen genom mer eller mindre existentiella frågor som kan vara lika aktuella idag som de var för ett par tusen år sedan. Utbildning Var och hur kan man läsa? Utbildning inom humaniora ges på nästan samtliga lärosäten i landet men alla inriktningar och ämnen ges inte överallt. Utbildningarna ges på grund-, avancerad, och forskarnivå. Läs mer om den utbildning och inriktning du är intresserad av på respektive lärosätes hemsida. Förändringar i linje med Bolognareformen Examinerade per examen och läsår Masterexamina Magisterexamina Kandidatexamen / / /2010 Källa: HSVs NU- databas 2007 förändrades sättet att rapportera och klassificera kurser då så kallade huvudområden tillkom. Därmed finns inte jämförbar statistik för antalet examinerade längre tillbaka än så. Antalet examinerade i gruppen har under dessa tre läsår legat på mellan drygt och knappt studenter. Under perioden har antalet magisterexamina minskat kontinuerligt och antalet masterexamina ökat kraftigt. Antalet kandidatexamina har även ökat något under perioden. Förändringen förklaras med den nya examensstruktur som införts som ett led i Bolognaprocessen då magisterutbildningar har avvecklats till förmån för masterutbildningar. Även det ökande antalet

3 3 kandidatexamina kan förklaras med Bolognasystemet då det idag krävs att studenten tagit ut sin kandidatexamen för att antas till studier på avancerad nivå, dvs till magister- eller masterprogram. Ökat antal helårsstudenter Helårsstudenter / / /2010 Historia, arkeologi och kulturvård Övriga humaniora Källa: HSVs NU- databas Vid jämförelse av antalet helårsstudenter 4 med antalet examinerade är det lätt att dra slutsatsen att väldigt få tar sig fram till examen. Så behöver dock inte vara fallet då det är vanligt att studenter läser någon eller några kurser inom humaniora men tar ut en examen i ett annat huvudämne. Sett till antalet helårsstudenter inom samma ämnesområde har en ökning skett 2009/2010 jämför med 2008/2009. Antalet sökande till högskolan har ökat markant sedan finanskrisen 2008 och det försämrade arbetsmarknadsläget som följde på den. Ungdomskullarna som nu närmar sig högskoleålder är mindre än tidigare och man kan alltså vänta sig att antalet studenter återigen kommer att minska framöver vilket troligen även kommer synas för på antalet som söker sig till utbildning inom humaniora. Arbetsmarknad Projektanställningar vanligt 4 En helårsstudent motsvarar en student som är inskriven för heltidsstudier under ett läsår.

4 4 Anställningsform per ålder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% andel projektanställd andel allsvidare andel vissad, vikariat Källa: DIKs löneenkät 2010 För de som utbildar inom humaniora väntar en start på karriären med tillfälliga anställningar så som vikariat och projektanställningar. Det är mer regel än undantag att det tar några år efter avslutad utbildning innan man är etablerad på arbetsmarknaden och har en fast anställning. Först i grupperna över 45 år har nio av tio en fast anställning. Av DIKs medlemmar med utbildning inom området har 85 procent en tillsvidareanställning. Andelen i tillsvidareanställning ökar med stigande ålder. Arbetslösheten 5 för dem i DIKs medlemsregister som återfinns inom gruppen humaniora har sjunkit betydligt under de senaste sex åren och är idag halverad sedan mitten av 00- talet då arbetslösheten låg på emellan 12 och 18 procent. Sjunkande andel arbetslösa under samma period är ett mönster som ses för flera av DIKs medlemsgrupper. De senaste åren har arbetslösheten legat kring åtta procent. Vanliga titlar och arbetsområden För utbildade inom humaniora väntar en bred arbetsmarknad där vissa yrken och tjänster kan sökas i konkurrens med utbildade inom till exempel samhällsvetenskap. Några vanliga yrken som kräver en utbildning inom humaniora, och ofta inom ett visst ämnesfält, beskrivs här. Museiyrken Museiyrkenas kompetenser spänner över ett brett verksamhetsområde. Några arbetar med att samla in och dokumentera föremål, andra med att producera utställningar. Curator Person som anordnar konst- och kulturutställningar. Curatorns roll är vanligen att skapa en utställning med ett visst tema och att välja ut konstnärer eller utställningsföremål till denna. En curator arbetar ofta på frilansbasis. 5 Siffrorna över arbetslöshet baseras på antalet medlemmar som registrerat sig som arbetslösa i DIKs medlemsregister. Det är en stor osäkerhet i siffrorna men då felkällorna torde vara lika stora under hela perioden bör trenden stämma.

5 5 Intendent Person med uppgift att förestå eller förvalta t.ex. ett museum. Konstpedagog Undervisar för att öka förståelsen för konst Konservator Konservatorerna ansvarar för samlingarnas tillstånd vid till exempel magasinering och transporter. De har som uppgift att bevara och, så långt hänsyn till autenticiteten medger det, också till ursprungligt utseende återställa konstföremål, antika och konstnärliga möbler och textilier, zoologiska preparat etc. Museipedagoger Planerar och genomför pedagogisk verksamhet på museer och arbetar med undervisning, guidning och programverksamhet. Yrken inom kulturmiljövård Att arbeta med kulturmiljövård innebär att man vårdar och bevarar vårt kulturarv. Inom kulturarvsområdet arbetar bland annat arkeologer som på ett eller annat sätt arbetar med utgrävningar och bevarade av artefakter som återfinns. Kulturmiljövård bedrivs inom museerna men även inom Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet samt inom den privata sektorn så som arkitektkontor. Många som arbetar inom detta område kan arbeta inom flera olika sektorer. Antikvarie Arbetar vid kulturhistoriskt museum eller annan kulturvårdande myndighet, ofta med ansvar för arkeologiska utgrävningar, restaureringar av byggnader och andra frågor inom kulturmiljövården vilka direkt eller indirekt är underställda kulturminneslagen. Arkeolog De flesta arkeologer arbetar på ett eller annat sätt med utgrävningar. Fältarkeologer planerar, utför och följer upp arkeologiska utgrävningar, kartlägger och dokumenterar fyndlokaler samt inventerar kulturlandskapet. Andra arkeologer arbetar mer med handläggning av ärenden som rör kulturmiljövårdslagen, finansiering av arkeologisk verksamhet, rådgivning i arkeologiska frågor med mera. Många arkeologer arbetar med inventering, dokumentation och vård av arkeologiska fyndmaterial i museernas samlingar. En del arkeologer arbetar med att levandegöra det förhistoriska kulturarvet och förmedla kunskap och upplevelser genom utställningar, visningar, litteratur och andra medier. Byggnadsantikvarie En byggnadsantikvarie arbetar med att genomföra antikvariska förundersökningar som redovisar en bebyggelsemiljös kvalitéer och brister samt identifierar dess kulturhistoriska värde. För de byggnadsantikvarier som arbetar med uppgifter direkt relaterade till plan- och bygglagen krävs certifiering. Läs mer i Boverkets föreskrifter KUL2 på Kulturförmedling och kulturproduktion

6 6 Flera olika yrken ryms under begreppen kulturförmedlare/kulturproducent. Kultursekreterare, kulturstrateg, kulturadministratör och hemslöjdskonsulent är några. Yrkena spänner över ett stort och varierat område och går ut på att skapa möten mellan människor och olika kulturföreteelser. Kulturförmedlare och kulturadministratör Arbetar med kommuners och områdens kulturella verksamhet och förmedlar bland annat kulturupplevelser till barn och unga. Verksamhet bedrivs oftast inom kulturförvaltningar men även inom studieförbund, kulturstiftelser och andra organisationer inom den privata sektorn. Kulturproducent Arbetsuppgifterna går ofta ut på att projektleda olika typer av kultursatsningar inom såväl kommuner och landsting som inom privat sektor. Kulturstrateg Arbetar med övergripande kulturpolitiska frågor. Är ofta involverad i såväl varumärkesbyggande, kulturplanering och utvecklingsfrågor. Hemslöjdskonsulent I varje län finns det två eller flera hemslöjdskonsulenter. Ansvaret är uppdelat mellan hårdslöjd och textilslöjd. Konsulenten har ett regionalt uppdrag att väcka intresse för och förmedla kunskap om hemslöjd samt att ta tillvara det levande slöjdkunnandet. Länshemslöjdskonsulenter arbetar utifrån det egna länets traditioner och behov för att hemslöjden ska leva vidare både som kulturyttring och som näringsgren. Detta sker genom information och pedagogisk verksamhet för att stimulera och väcka intresse för hemslöjdsverksamhet. Lika vanligt med privat som offentlig sektor Antal anställda år eier sektor och kön Privat Kommun Stat Serie2 Serie1 Fördelning på arbetsmarknadssektor för utbildade inom humaniora. Källa: SCB Hälften av de med utbildning inom humaniora arbetar inom privat sektor, 51 procent. Inom offentlig sektor är det nästan lika vanligt att arbeta kommunalt som statligt. 23 procent är verksamma inom kommuner och landsting och 26 procent inom staten.

7 7 Kvinnor är i majoritet i samtliga sektorer men än mer i kommuner än övriga. 73 procent av de verksamma inom kommunal sektor är kvinnor, jämfört med 62 procent inom privat sektor och 61 procent inom staten. Många som närmar sig pension, men än fler som fyller på Åldersfördelning Män Kvinnor Ålders- och könsfördelning för utbildade inom humaniora. Källa: SCB Högskolan byggdes ut kraftigt under 90- talet vilket förmodligen förklarar den stora ökningen av individer med utbildning inom humaniora i åldersgrupperna 39 år och yngre. Hälften av de utbildade inom området är 39 år eller yngre. Kvinnor är i majoritet i samtliga åldersgrupper och ju yngre femårskohort desto större andel kvinnor. Undantag från detta är gruppen år som har en högre andel kvinnor än grupperna Vanligare för män att bli chefer 6 procent av de yrkesverksamma med utbildning inom området återfinns i ledningsarbete, 6 som chefer för mindre och större enheter och företag eller som VD eller politiker. Ju högre upp i åldersgrupperna desto högre andel chefer och för i grupperna över 50 år återfinns 10 procent i ledningsarbete. Det är något vanligare för män än för kvinnor att befinna sig på en ledningsposition. 7 procent av männen har denna typ av tjänst mot 5 procent av kvinnorna. På de högsta chefsposterna, som VD, chefstjänsteman eller politiker är männen i majoritet, 54 procent. Det bör jämföras med hela gruppen där enbart 36 procent är män. En av fyra inom utbildning och forskning 6 För att individer ska kategoriseras som i ledningsarbete krävs att de är så kallade renodlade chefer, det vill säga har ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. Individer med delvis chefskap och som har ett eller två av ovan nämnda ansvarsområden men inte alla tre syns inte i denna statistik.

8 8 Humaniora Handel och transport Service och tjänster 8% 9% 15% 10% 12% 9% Informaaon och kommunikaaon Offentlig förvaltning Utbildning och forskning 25% 12% Vård och omsorg Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet Övriga branscher Branschfördelning för utbildade inom humaniora. Källa: SCB Utbildade inom humaniora verkar inom samtliga branscher på arbetsmarknaden. Vanligast är att de arbetar inom utbildning och forskning. Branscher inom privat sektor är lika vanligt som inom offentlig sektor. Exempel på branscher inom privat sektor för utbildade inom humaniora är information och kommunikation samt service och tjänster. För yngre utbildade inom humaniora, år är det vanligt med arbete i privat sektor. Utbildning och forskning dominerar arbetsmarknaden främst för utbildade som är 30 år och äldre. Utför en mängd olika yrken MOLN Universitets- och högskollärare Gymnasielärare i allmänna ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Lärare i estetiska och praktiska ämnen Skol- och utbildningskonsulent Pedagog med teoretisk specialistkompetens Revisor Personaltjänsteman och yrkesvägledare Marknadsanalytiker och marknadsförare Organisationsutvecklare Företagsekonom Arkivarie, museitjänsteman Bibliotekarie Nationalekonom Sociolog, arkeologer Filosof, historiker och statsvetare Språkvetare, översättare och tolk

9 9 Journalist, författare, informatör Skulptör, målare Kompositör, musiker och sångare inom klassisk musik Regissör och skådespelare Formgivare Administratör i offentlig förvaltning Administratör i intresseorganisationer Fotograf Ljud- och bildtekniker Förskollärare och fritidspedagog Andra lärare och instruktörer Försäkringsrepresentant Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare Reseproducent Företagssäljare Inköpare Värderare och auktionist Banktjänsteman och kreditrådgivare Övriga säljare, inköpare, mäklare Speditör Platsförmedlare och arbetsvägledare Övriga agenter Administrativa assistenter Boutredare Redovisningsekonom Tulltjänsteman Taxeringstjänsteman Socialförsäkringstjänsteman Behandlingsassistent Fritidsledare Tecknare, illustratör, dekoratör Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning Idrottstränare, professionell idrottsutövare Inspicient, rekvisitör Biblioteksassistent procent med utbildning inom området återfinns inom yrken som har en kvalifikationsnivå som kräver minst kortare högskoleutbildning. 7 Det är inte ovanligt att yngre och nyutbildade går in på mindre kvalificerade jobb men med ökad ålder stiger andelen som återfinns i kvalificerade arbeten. För de över 55 år har drygt åtta av tio ett yrke som kräver minst kortare högskoleutbildning. Vanligaste är att arbeta inom yrkesgrupperna universitets- eller högskolelärare, arkivarie/museitjänsteman, administratör i offentlig förvaltning eller journalist, författare, informatör. 7 I enlighet med SSYK- 96.

10 10 Vanligast att arbeta i Stockholms län Verksamma per län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbolens län Norrbolens län Okänt Stat Kommun Privat Länsfördelning för utbildade inom humaniora. Källa: SCB Arbetsmarknaden för dem med utbildning inom området domineras av Stockholms län. Likt övriga medlemsgrupper inom DIK är det storstadslänen som erbjuder flest arbetstillfällen. Stockholms län sticker inte enbart ut genom att utgöra arbetsmarknaden för 40 procent av det yrkesverksamma. Privat sektor är även mer dominant i Stockholm län än i övriga landet med 58 procent av de yrkesverksamma. Statlig sektor dominerar i Uppsala län med 40 procent av de yrkesverksamma. Löner Långsam löneutvecklig Löner 2010 Staplarna anger medianlön Första året emer examen Fem år emer examen Tio år emer examen Källa: DIKs lönestatistik Staplarna anger medianlön Lönestrukturen är strakt sammanpressad. Det är inte stor skillnad i lön för den som tjänar mest och den som tjänar minst och lönen stiger sakta under karriären. Kvinnor och mäns löner ligger på i stort

11 11 sätt samma nivå förutom när de gäller de högsta lönerna som oftare tillfaller männen, det gäller främst inom museum och kulturadministration. Framtid Arbetsmarknaden för utbildade inom humaniora kan vara tuff, särskilt för den som vill verka inom kulturområdet som präglas av mycket projekt och visstidsanställningar. Humanistisk kompetens är däremot gångbar på flera områden på arbetsmarknaden. Beroende på vilken sektor och bransch man är intresserad av kan det vara mer eller mindre svårt att hitta ett arbete. Både i dag och de kommande fem/tio åren kommer det troligen att finnas ett överskott av utbildade inom området på arbetsmarknaden.

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Kultur och media Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text Peter Nofors, Analysavdelningen Med hjälp av: Lennart Gunther Eva Bergström Inger Selänger Martin Söderberg

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Strategier och brandväggar i karriärsavancemang.

Strategier och brandväggar i karriärsavancemang. Strategier och brandväggar i karriärsavancemang. Dimensioner av kvinnors chefskarriärer i Norrbotten. 1 4 2 5 3 6 Inledning Studiens metodologi och design Strukturer för chefer i Sverige som helhet och

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Lön efter utbildning och kompetens

Lön efter utbildning och kompetens Lön efter utbildning och kompetens En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer Lön efter utbildning och kompetens Förord År 2006 gav Civilekonomerna

Läs mer

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 2013 03 204 Ulrika Hagström Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO ulrika.hagstrom@tco.se Tel 08-782 91 31 2 fler kvinnor leder tco granskar

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Framtidsutsikter November 2011 Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Redaktör Eva Oscarsson Spelbyggaren Fredrik Larsson har drömjobbet.

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer