Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp)"

Transkript

1 Protokoll Kommunfullmäktige 27 mars 2000 Kf 31 Dnr KS99/ Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp) Leif Björnlod ger i motion från den 22 oktober 1999 exempel på skador på bl.a. människor och miljö, förorsakade av fyrverkerier. Leif Björnlod föreslår att Arvika kommun inte arrangerar eller bidrar till fyrverkerier och att användandet av pyrotekniska produkter, typ smällare, begränsas inom planlagt område. Leif Björnlod med instämmande av Lissbritt Aurvind yrkar bifall till Björnlods motion. Claes Pettersson och Anders Manholm yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Fullmäktige godkänner nedan redovisad propositionsordning: Ordföranden prövar kommunstyrelsens förslag mot Björmlods och Aurvinds yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande omröstningsordning: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Björnlods och Aurvinds yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 39 ja-röster och 9 nej-röster. En ledamot är frånvarande (se omröstningsbilaga). Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Vid enstaka, speciella tillfällen ska kommunen ha möjlighet att anordna eller bidra till fyrverkerier. Vid användning av fyrverkeripjäser ska miljöhänsyn tas och företrädesvis ska pjäser med låga metallhalter användas för att minska metallutsläpp. I ordningsföreskrifterna regleras användandet av fyrverkerier och pyrotekniska varor inom detaljplanelagda områden i kommunen. Att nu införa lokala restriktioner mot användande av smällare, så länge som detaljhandeln har rätt att sälja och efterfrågan finns, bedöms föga meningsfullt.

2 eglerna i ordningsföreskrifterna bedöms tillräckliga och i avvaktan på en eventuellt ändrad lagstiftning föreslås att motionen avslås i sin helhet. Reservation Leif Björnlod och Asta Danielsson-Blom reserverar sig mot beslutet till förmån för Björnlods motion. Kf 32 Dnr KS99/ Motion - Allan Brunzell (v) förnyelse av informationstavlor En motion har inkommit från Allan Brunzell (v) angående förnyelse av informationstavlorna vid bl.a. infarterna till Arvika. Med hänvisning till näringslivsenhetens yttrande anses motionen besvarad. Kf 33 Dnr KS99/ Motion om brottsförebyggande åtgärder på kommunala fastigheter Ingvar Langton föreslår i motion att samtliga kommunala fastigheter förses med ett till larmet kopplat blixtljus på väl synlig plats men ändå skyddat för åverkan. Enligt motionen rör det sig om ca 40 fastigheter som skulle beröras. Kostnad per fastighet redovisas till ca 1000 kr exklusive montering. Ingvar Langton anser det angeläget att kommunfullmäktige förespråkar vikten av förebyggande arbete för att minska skadegörelse och brott. Claes Pettersson instämmer i synpunkterna. 1 Motionen tar upp ett viktigt samhällsproblem där ett förebyggande arbete krävs för att stävja skadegörelse och inbrott. Erfarenheten visar att larminstallationer på kommunens fastigheter kraftigt minskat antalet brott. För enskilda fastigheter kan blixtljus vara en tänkbar åtgärd och frågan får prövas från fall till fall. 2 Motionen anses härmed besvarad.

3 Kf 34 Dnr KS97/ Innerstadsprojektet - förslag till utformning av Kyrkogatan - Torggatan, tilläggsanslag Enligt kommunstyrelsens uppdrag 161/1999 redovisar arbetsgruppen för innerstadsprojektet förslag till utformning av gågator på Kyrkogatan/Torggatan m.m. Idéskisser har presenterats och bearbetats. Arbetsgruppen vill presentera materialet för politisk diskussion och direktiv för det fortsatta arbetet. Projekteringsingenjör Dan Koppfeldt redovisar förslaget vid dagens sammanträde. Exploateringschef Christer Gustafsson redovisar det ytterligare bearbetade förslaget till gågator på Kyrkogatan/Torggatan. Kostnaderna för gatuombyggnaden beräknas till 4,3 miljoner kronor, varav Torggatan 0,8 miljoner kronor. Omläggning rekommenderas av VA-ledningarna, kostnaden beräknas till 0,9 miljoner kronor och förelås täckas av tekniska utskottets konto för revinvesteringsarbeten. Hantverksgatan och Köpmangatan på delen Järnvägsgatan/Fabriksgatan föreslås omformas till parkeringsgator med snedställd parkering. För att möjliggöra detta måste trafiken enkelriktas. Ombyggnaden ryms inte i årets anslag men enkelriktningen bör införas nu. Gågatorna beläggs med natursten för att återknyta till äldre traditioner. Träd, inventarier och ny belysning utgör en mindre del av kostnaderna för att skapa en trivsam miljö. Tekniska utskottet har vid sammanträde den 7 mars 2000 i 23 beslutat bevilja 900 tkr till reinvesteringsarbeten av VA-ledningar i Kyrkogatan. 1 Kyrkogatan på delen Hantverksgatan - Köpmangatan och Torggatan på delen Kyrkogatan - Fabriksgatan byggs om till gågata med utformning enligt bifogat förslag. 2 Köpmangatan enkelriktas på delen Järnvägsgatan - Fabriksgatan för trafik norr ut och Hantverksgatan enkelriktas på delen Järnvägsgatan - Fabriksgatan för trafik söder ut. 3 Torggatan byggs om med den ändringen att kullerstenssättningen på gatans västra sida byts ut mot smågatsten. Tilläggsanslag beviljas med 0,8 mkr av eget kapital. 4 KommunTeknik ges i uppdrag att ta fram alternativa lösningar vad avser frågan om offentlig toalett i innerstan.

4 Kf 35 Dnr KS99/ Förslag till trafikplan KommunTeknik uppger att förslag till trafikplan, baserad på analys enligt handboken "Lugna gatan!", har varit utsänd på remiss. Inkomna synpunkter är i allmänhet av sådan art att de direkt kunnat beaktas. Vägverkets önskemål om stängning av Skogsstjärnegatans utfart mot länsväg 172 (norra utfarten från Prästängen) anser KommunTeknik inte kan uppfyllas, med tanke på den försämrade tillgängligheten för boende i området. I övrigt har planen reviderats med hänsyn till synpunkterna i remissvaren. Planen får långtgående konsekvenser för den framtida planeringen inom kommunen. Sammantaget om alla åtgärder vidtas innebär planen utgifter för kommunen på över 40 mkr. För att fånga upp eventuella synpunkter från allmänheten och organisationer som inte haft planen för yttrande ska förslaget ställas ut innan det antas slutgiltigt. Planen har varit utställd och KommunTeknik redovisar att inga synpunkter kommit in. Trafikplan för Arvika tätort antas. Planen utgör ett grunddokument för prioritering av trafiksäkerhetsåtgärder under kommande år. Objekten prioriteras i budgetarbetet och kostnaderna får vägas in i kommande verksamhetsplaner. Kf 36 Dnr KS00/ Försäljning av Jössefors 1:152, (Jössefors gamla skola), Jösseforsvägen 34, Arvika KommunTeknik har lämnat gamla Jössefors skola till försäljning via mäklare. Mäklarringen, som efter värdering fått försäljningsuppdraget, har upprättat förslag till köpekontrakt vilket överlämnas till prövning och godkännande. 1 Försäljning av Jössefors 1:152 för en köpeskilling av 275 tkr godkänns. 2 Kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson och tekniske chefen Rolf Gustavsson undertecknar köpehandlingarna.

5 Kf 37 Dnr KS00/ Bemyndigande att sälja fastigheten Yxan 3, (f.d. förskolan Nyckelpigan), Thermiavägen KommunTeknik redovisar att Yxan 3, f.d. förskolan Nyckelpigan, Thermiavägen tidigare hyrts av barn- och utbildningsförvaltningen för förskoleverksamhet. Förvaltningen har nu sagt upp lokalerna och KommunTeknik bedömer det angeläget att fastigheten försäljes. Kommunstyrelsen bemyndigas att till pris och villkor som styrelsen fastställer, försälja fastigheten Yxan 3. KS00/ Kf 38 Dnr KS00/ Tilläggsanslag/ombudgetering av investeringsobjekt från 1999 års budget Överskottet inom investeringsbudgeten 1999 uppgår till totalt tkr. Ombudgetering föreslås med tkr. Vissa inventarier/maskiner föreslås avräknas ombudgetering av driftbudget (1 020 tkr.) Ombudgeteringen avser investeringsanslag som ej utnyttjats som planerat under Även objekt med underskott ombudgeteras om objekt ej färdigställts eller slutredovisats till kommunstyrelsen. Objekt med större budgetavvikelser och som slutredovisas 1999 kommenteras i årsredovisningen. KommunTeknik föreslår i separat skrivelse att 200 tkr från projekt 1330 staket Mosseberg i 1999 års budget ombudgeteras till år 2000 för beläggning av sorteringsytor på Mosseberg. Tilläggsanslag beviljas genom ombudgetering av tkr från 1999 till Av dessa medel ska 200 tkr ges ändrat ändamål, från staket Mosseberg till beläggning av sorteringsytor Mosseberg.

6 Kf 39 Dnr KS95/ Renhållning av gångbanor, ändring av bestämmelser p.g.a. ny lagstiftning Kommunfullmäktige har den 30 oktober 1995, 141, beslutat ålägga innehavare av fastighet inom detaljplanelagt område skyldighet att hålla ren gångbana m.m. Miljöbalken har trätt i kraft den 1 januari 1999 varvid renhållningslagen upphört att gälla. Kommunfullmäktiges beslut den 30 oktober 1995, 141, att ålägga fastighetsinnehavare att hålla ren gångbanor m. m. gäller ännu men bör ajourföras till nu gällande lagstiftning. I övrigt sker ingen ändring av fastighetsinnehavares renhållningsskyldighet i förhållande till tidigare. Med ändring av fullmäktiges beslut den 30 oktober att med stöd av SFS 1999:814 och 829, lag om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, åläggs fastighetsinnehavare skyldighet att hålla ren gångbanor m.m. enligt upprättat förslag. Kf 40 Dnr KS00/ Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) - avgift för registrering och registerhantering Regeringsrätten har i två domar, mål nr och , slagit fast att byggnadsnämnden inte haft rätt att med stöd av 11 kap. 5 plan- och bygglagen (PBL) ta ut avgift för sin handläggning i form av registrering och registerhantering enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem. Byggnadsnämnden föreslår i 13/00 att kommunfullmäktige beslutar att byggnadsnämndens taxa ändras i den del som avser avgift för registrering och registerhantering för funktionskontroll av ventilationssystem. Avgifterna föreslås återbetalas enligt Kommunförbundets riktlinjer och nämnden anhåller om att cirka 500 tkr ställs till byggnadsnämndens förfogande. Anders Manholm yrkar att stycke två ges följande formulering: Avgifterna återbetalas enligt Kommunförbundets riktlinjer i dess vidaste mening.

7 Claes Pettersson instämmer i Anders Manholms yrkande. Följande propositionsordning godkänns: Ordföranden prövar första och tredje stycket i beslutsförslaget och finner dem antagna. Anders Manholms yrkande om tillägg i stycke två ställs därefter mot kommunstyrelsens förslag. Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutar enligt Anders Manholms yrkande. 1 Byggnadsnämndens taxa ändras så att avgift för registrering och registerhållning för funktionskontroll av ventilationssystem inte längre tas ut. 2 Avgifterna återbetalas enligt Kommunförbundets riktlinjer i dess vidaste mening. 3 Erforderliga medel 500 tkr reserveras av byggnadsnämndens överskott i 1999 års bokslut. Kf 41 Dnr KS99/ Ändrade avgiftsregler på grund av att Svenska kyrkan skiljs från staten Från den 1 januari 2000 skiljs Svenska kyrkan från staten. Den kommunala utdebiteringen kommer att bestå av kommunal skatt, landstingsskatt och begravningsavgift samt en frivillig medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas endast av de personer som väljer att vara medlemmar i kyrkan. Även vissa frikyrkor har anslutit sig till systemet med frivilliga medlemsavgifter. Vid beräkningen av omvårdnadsavgiften tas idag kommunalskatt, landstingsskatt och kyrkoskatt med vid uträkningen av avgiftsutrymmet. Den totala skatten dras av från bruttoinkomsten. Varje kommun har att besluta om medlemsavgiften och begravningsavgiften skall ingå i underlaget vid beräkningen av avgiftsutrymmet. Förutom kommunalskatt och landstingsskatt ska också begravningsavgiften inräknas i underlaget vid beräkning av omvårdnadsavgiften. Medlemsavgiften ingår ej. Kf 42 Dnr KS00/ Interpellation om grundskolebetyg, Phebe Östman (fp)

8 Phebe Östman uppger att man i massmedia kunnat höra och läsa om att många elever lämnar grundskolan utan godkända betyg i viktiga ämnen. Östman vill veta vilka insatser som görs för närvarande och planeras för den närmaste framtiden för att råda bot på detta missförhållande. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Bo Ekberg övertar ordförandeskapet i denna paragraf. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maud Sundqvist besvarar interpellationen. En redovisning lämnas över både nationell och lokal betygsstatistik och över barn- och utbildningsnämndens uppföljning av betygsutvecklingen i Arvika. Phebe Östman tackar för svaret. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna. Kf 43 Dnr KS00/ Namnberedningens förslag till kvartersnamn för del av Gate 2:1 Namnberedningen föreslår i 2/00 att kvarteret, där McDonald's ska etablera sig (del av Gate 2:1) får namnet Älvkanten. Kvarteret får namnet Älvkanten. Kf 44 Dnr KS00/ Namnberedningens förslag till ändring av vägnamn för del av Frödings väg Namnberedningen föreslår i 1/00 att del av Frödings väg med infart från Niklassvängen ändras till Skomakarvägen Namnet på del av Frödings väg med infart från Niklassvängen ändras till Skomakarvägen..

9 Kf 46 Dnr KS00/ Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Marianne Edström (mp) Länsstyrelsen har i protokoll utsett Johan Sobelius till ny ersättare i kommunfullmäktige för miljöpartiet de gröna för tiden till och med den 31 oktober Länsstyrelsens protokoll läggs till handlingarna.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer