Kundorienterad biblioteksverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundorienterad biblioteksverksamhet"

Transkript

1 Kundorienterad biblioteksverksamhet en jämförelse mellan bibliotek och lärcentra i Sverige och England Rapport LiTH-IKP-R-1379 Anette Hallberg, MSc. Avdelningen för kvalitetsteknik/ikp Linköpings universitet Linköping 1

2 Sammanfattning I Sverige har vuxnas lärande av regeringen givits hög prioritet. I England finns exempel på integrerade bibliotek och lärcentra med gemensamma och tydliga mål där samverkan bygger på ett utbyte av aktiviteter utifrån kundens behov. Syftet med studien är att, utifrån ett biblioteksperspektiv, identifiera faktorer som kan bidra till en utveckling av biblioteksverksamheten i Sverige. Studien har inte ambitionen att förklara orsakerna till skillnader i prestation, utan visar hur man kan gå vidare för att finna förbättringspotentialer. Studien är att betrakta som en explorativ (utforskande) jämförande analys med fokus på områden där förbättring kan ske, en typ av benchmarking studie för bättre prestation. Valet av Idea Store som jämförande exempel är baserat på att man arbetar med att integrera biblioteks- och utbildningsverksamhet. Dover Discovery Centre har valts därför att det kompletterar bilden av hur biblioteks- och utbildningsverksamhet kommunicerar med användarna. Gemensamt för de båda verksamheterna är att de studerandes behov och förväntningar har haft ett avgörande inflytande på utvecklingen av tjänster. Studien bygger på en fallstudie av tre bibliotek i Östergötland; Boxholm, Motala och Norrköping samt utvalda lärcentra i länet. Analysen är baserad på forskningsintervjuer med verksamhetsansvariga vid bibliotek och lärcentra i Östergötlands län. Studien har identifierat att man i de svenska och de engelska fallen har olika syn på de studerande. I England har ett starkt kundorienterat förhållningssätt och strävar efter en långsiktigt starkt beredskap för att möta de studerande i det livslånga lärandet. Man har en nära kommunikation med marknaden, både med befintliga kunder och med potentiella brukare. Studien visar även att personalens kompetens i de engelska fallen är bredare än vad som är fallet vid de svenska biblioteken. De aktiviteter som erbjuds i England har en tydligare koppling till verksamhetens mål och visioner och kan knytas till ett identifierat behov hos användarna. De engelska exemplen står för en fokusering av verksamheten, vilket tar sig i uttryck i en medveten inriktning av aktiviteter för utvalda målgrupper. I Sverige är biblioteken involverade i en rad olika aktiviteter till olika målgrupper i samhället, det är personalens kompetens styr vilka aktiviteter som erbjuds. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning.4 2. Syfte Metod Datainsamling Tillförlitlighet Teoretiskt ramverk Kund och kvalitet Utveckling av kompetens Analysobjekt Forskningsfrågor Bibliotekens mål Lärcentra Lärcentra i Östergötland Samverkan mellan bibliotek och lärcentra Mötesplats, mäklare och motor Resultat av erfarenheter från England Idea Store - everyone working together to put on the show Varumärket IDEA Dover Discovery Centre Diskussion Kommunikation med kunden Mål och strategier Organisation och kompetens Forskningsfrågor som behöver analyseras ytterligare Slutsatser.24 Referenser.25 Bilaga 1. Intervjufrågor Östergötland Bilaga 2. Intervjufrågor England 3

4 1. Inledning Svenska kommuner har i uppdrag från regeringen att vara samordnare av vuxenutbildningen. Två regeringspropositioner visar på en inriktning mot vuxnas lärande nämligen: 2000/01:72 Vuxnas lärande och utveckling av vuxenutbildningen samt 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. I stöd till kommunernas utveckling av en infrastruktur för vuxnas lärande har 350 miljoner kronor i statliga medel fördelats för budgetåret Regeringen har i 2005 års vårproposition (2004/05:100) föreslagit att det riktade statsbidraget till kommunernas vuxenutbildning bör finnas kvar t o m I flertalet av landets kommuner har lärcentra etablerats som en del i infrastrukturen för vuxnas lärande. Bibliotek, lärcentra, komvux agerar ofta i samverkan för att stödja vuxnas lärande. Samverkan kan grundas på interna skäl som finansieringsskäl där man strävar efter att hålla nere kostnaden för den egna verksamheten, eller på externa skäl för att man vill samverka i en gemensam infrastruktur för den vuxenstuderande. I England finns etablerade Idea Store som förebild för hur en verksamhet kan utvecklas mot nya målgrupper. Kan svenska folkbibliotek 2 ha nytta av utvecklingen vid engelska integrerade bibliotek och lärcentra när verksamheten utvecklas för att stödja de vuxenstuderande? 2. Syfte Syftet med studien är att utifrån ett verksamhetsperspektiv identifiera faktorer som verksamhetsformer, arbetsmetoder och organisationsformer, vilka i en jämförelse mellan svenska och engelska bibliotek och lärcentra kan bidra till en utveckling av biblioteksverksamheten i Sverige. Studien är en explorativ studie och syftar i första hand till att vara till nytta för ansvariga chefer för bibliotek liksom för bibliotekens huvudmän. Resultatet kan användas som underlag för förbättringar i verksamheten utifrån lokala förutsättningar. Frågorna i studien har ställts utifrån ett fallstudieperspektiv. Förutsättningarna i Sverige och England skiljer sig beträffande finansiering, verksamhetsinnehåll, verksamhetsomfång, marknadsförutsättningar och kostnadsläge. Syftet med rapporten är inte att i detalj beskriva verksamheterna vid engelska Idea Store, Tower Hamlets i London eller vid Dover Discovery Centre i Dover. 3. Metod Studien har pågått från maj 2003 t o m december Analysen bygger på en fallstudie av tre bibliotek i Östergötland; Boxholm, Motala och Norrköping och utvalda lärcentra i länet. Biblioteken har valts i syfte att utgöra ett representativt material med hänsyn till besöksstatistik. Lärcentra har valts med hänsyn till att man haft ett samarbete med I studien likställs termen folkbibliotek med bibliotek. 4

5 kommunens bibliotek. Vid denna studies genomförande var inga bibliotek och lärcentra integrerade genom samlokalisering. I England studeras Idea Store i Tower Hamlets i London samt Dover Discovery Centre i Dover i en jämförande studie med de svenska biblioteken och lärcentra. Motivet för att använda fallstudien som forskningsmetod grundar sig på studiens frågeställningar (Yin, 2003) och Merriam (1994). Intervjuer, observationer och skriftlig information har kombinerats genom metodologisk triangulering (Merriam, 1994). Forskningsintervjuer (Kvale, 1997) med verksamhetsansvariga utgör tyngdpunkten för analysen. Intervjupersonerna och den verksamhet de representerar har valts ut i en kontinuerlig process, s k teoretiskt urval (Merriam, 1994). Graden av strukturering på intervjuerna (Patel, 1987) har valts att ligga ungefär i mitten på en tänkt skala med ostrukturerade och helt strukturerade intervjuer i vardera änden. Syftet har varit att uppnå en avvägning mellan flexibilitet och en strukturerad datainsamling. Flexibiliteten är viktig eftersom detta är en explorativ studie. Detta innebar att det var vikigt att ge intervjupersonerna möjlighet att utveckla tankar och synpunkter på frågor i ett eget resonemang. Det var samtidigt viktigt att få med alla typer av frågor kopplade till forskningsfrågorna samt att kunna göra jämförelser mellan olika intervjuer. Totalt har 19 personer intervjuats, varav 12 personer har intervjuats individuellt. I övriga fall har grupper av personer intervjuats tillsammans. Intervjupersonerna har valts ut av personal vid länsbiblioteket i samråd med aktuella bibliotekschefer. Samtliga intervjuer utom en har genomförts vid intervjupersonernas arbetsplatser. Varje intervju har spelats in på band och skrivits ut ordagrant och i sin helhet. Några intervjuer har genomförts per telefon, men även dessa har bandats. I samband med besöket i England bokades alla intervjuer av länsbiblioteket, medan jag själv tog kontakt inför de efterföljande telefonintervjuerna. I England har en person svarat på muntliga frågor via e-post istället för en bandad telefonintervju. Samtliga intervjuer har varat mellan 0,5 1,5 timme. Intervjuerna har sammanställts och tolkats utifrån en fenomenologisk ansats (Patel, 1987). Syftet har varit att förstå hur personal på ledningsnivå vid bibliotek och lärcentra ser på verksamhetsformer, arbetsmetoder och organisationsformer. Intervjumaterialet har skrivits ut i sin helhet och bearbetats systematiskt varefter det innehållsmässigt sammanfattats i nyckelbegrepp. Härigenom har olika centrala delar utkristalliserats. 3.1 Datainsamling Direkt datainsamling Intervjuer i Sverige Intervju med projektledare och konsulent Birgitta Hellman, Länsbibliotek Östergötland, Intervju med bibliotekschef Urban Bäckström, Motala bibliotek, Intervju med bibliotekschef Conny Äng, studiebibliotekarie Håkan Blomqvist, avdelningschef Ola Gustafsson och bibliotekarie Lena Starborg, Norrköpings stadsbibliotek,

6 Intervju med bibliotekschef Lena Johansson, ansvarig för lärcentrum Hans Sjögren och kvalitetsutvecklare Birgitta Palmqvist, Boxholms bibliotek, Intervju med vuxenutbildningsansvarig Annika Annell, rektor utbildningskontoret Norrköpings kommun, Intervju med ansvarig för lärcentraprojektet i Östergötland, Per-Olof Larsson, Intervju med ansvarig för Carlsund Utbildningscentrum i Motala, tillika lärcentrautvecklare vid Östsam, Per de Faire, Intervju med enhetschef för vuxenutbildning Pernilla Elving, Ekenäs lärcentrum, Motala, Intervju med planeringschef vid Östsam, Jan-Erik Lund, Intervju med bibliotekschef i Valdemarsvik/Åtvidaberg, Elisabeth Axelsson, Intervju med konsulent Ann Wiklund, Kulturrådet, bandad telefonintervju, Intervjuer i England Idea Store, Tower Hamlets, London Heather Wills, Programme Director, muntliga frågor vid besök samt skriftliga intervjufrågor via mail. Sergio Dogliani, Manager, bandad telefonintervju Dover Discovery Centre, Dover Roger Gabriel, Manager Adult Education, muntliga frågor vid besök Roger Gabriel, bandad telefonintervju Indirekt datainsamling Projektägarmöte, Stockholms stadsbibliotek, Konferens i Boxholm Bibliotek/lärcentra som utvecklingsmotor i små och medelstora kommuner, Projektledarmöte, Kulturrådet, Studieresa lärcentra och bibliotek i Sölvesborg och Värnamo, Resource (The Council for Museums, Archives and Libraries) i London, Diskussionsseminarium med inbjudna politiker, biblioteks- och lärcentrapersonal, länsbiblioteket, Seminarium Åtvidaberg för bibliotek och lärcentra, Arbetsmöten inom projektet för Folkbibliotekets roll i vuxnas lärande, länsbiblioteket i Östergötland, hösten 2003 och våren

7 4. Tillförlitlighet För att göra resultaten så trovärdiga som möjligt har intervjufrågor och resultaten av intervjuerna lästs igenom av intervjupersonerna själva. Intervjupersonerna har haft möjlighet att komplettera intervjuerna. Intervjuernas trovärdighet har även prövats genom triangulering av data (Merriam, 1994). Studien är baserad på bibliotek och lärcentra i Östergötlands län och har bedrivits i nära samverkan med länsbibliotekets projekt Folkbibliotekets roll i vuxnas lärande. Detta projekt syftar till att utveckla den pedagogiska rollen vid länets bibliotek. Folkbibliotekets roll i vuxnas lärande ingår i ett nationellt nätverk. Även lärcentra i länet ingår i regionala och nationella nätverk. Det är möjligt att man genom att studera andra bibliotek och lärcentra kommit till annorlunda slutsatser, men studien måste ses i ett vidare sammanhang. Genom mitt deltagande i Kulturrådets nationella nätverk för vuxnas lärande samt i ett flertal konferenser och seminarier med bibliotek och lärcentra som medverkande, har resultaten från de östgötska exemplen kunnat värderas i förhållande till annan biblioteksverksamhet i landet. Min uppfattning är därför att resultaten av jämförelserna mellan bibliotek och lärcentra i Östergötlands län och de engelska integrerade bibliotek och lärcentra är av intresse även för annan biblioteks- och utbildningsverksamhet. Jag har själv försökt att inte själv låta mina uppfattningar om vare sig biblioteks- eller lärcentraverksamhet påverka analysen. 5. Teoretiskt ramverk 5.1 Kund och kvalitet Kvalitet är idag ett nyckelbegrepp inom olika typer av verksamheter och branscher. Det finns en omfattande forskning om tjänstekvalitet och kvalitetsutveckling inom offentlig verksamhet. Kvaliteten på en produkt eller tjänst är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. (Bergman och Kelfsjö, 1991) Definitionen har sin grund i att behov och förväntningar är olika saker. Vi har ibland förväntningar på egenskaper, som vi egentligen inte behöver. Vi har också som kunder behov som vi inte förväntar oss att få uppfyllda, vi kanske inte alltid kan inse våra egna behov. Ur definitionen av kvalitet följer att kundbegreppet är centralt. Med begreppet kund 3 menas de personer eller organisationer vår verksamhet är till för, d v s de vi skall skapa värde åt. I vissa verksamheter, framför allt inom offentlig sektor, kompliceras detta av att den som betalar för tjänsten är någon helt annan än den som tjänsten skall skapa värde åt. Bibliotek är exempel på en sådan verksamhet. 3 Med kunden avses den externa kunden, d v s den vuxenstuderande. I studien likställs termen användare med brukare. 7

8 I de allra flesta fall är verksamheten till för olika kategorier av kunder, varför man inte genast ska låsa diskussionen till att fokusera på etablerade kundgrupper. Olika grupper har olika behov och förväntningar. I stället bör man fråga sig Vilka är våra kunder? Vilka försöker vi skapa värde åt? Att arbeta effektivt med att förbättra kvalitet i en organisation handlar om att systematiskt och resurseffektivt arbeta med att: ta reda på vilka kunderna till organisationen är ta reda på deras behov och förväntningar se till att uppfylla, och helst överträffa dessa behov och förväntningar (Bergman och Kelfsjö, 2001) Johansen (1995) citerar Peter Brophy från University of Central Lancashire som föreslår en värdebaserad definition av kvalitet i en akademisk bibliotekskontext: Quality is the closest fit to users needs that resources permit. Trots att det i en sådan definition ryms subjektiva skillnader om vad som är ett acceptabelt pris eller kostnad menar Johansen att formuleringen är viktig. Formuleringen rymmer nämligen möjligheten att balansera kundernas förväntningar och medvetandegör kostnadsaspekten i en kontext där biblioteks- och informationstjänster erbjuds gratis. Det riktas ofta kritik mot Total Quality Management, TQM, då man menar att det är ett synsätt som passar i tillverkningsindustrin och att konceptet inte kan implementeras i en annan omgivning. Det finns också en rädsla för att man genom att använda ett kundorienterat synsätt skulle förändra biblioteken till supermarkets och bibliotekarierna till affärsbiträden. Sanningen är att ett kundorienterat synsätt är mycket mer komplext och mångfacetterat än vad man först kan tro. Det är inte bara en fråga om att leverera den information som kunden efterfrågar utan också en fråga om att upptäcka underliggande behov samt att överraska kunden med tjänster. En proaktiv syn på service är helt enkelt samma sak som att närma sig kvalitet genom kundens ögon (Johansen, 1995). För att kunna producera och leverera kvalitet måste de anställda få kunskap om vad såväl interna som extern kunder förväntar sig av dem. Endast när de anställda har denna information kommer de att kunna börja påbörja ett förbättringsarbete inom ramen för TQM. Begreppet TQM, kan definieras som: En gemensam vision kännetecknad av ökad kundtillfredsställelse genom ständiga förbättringar där alla anställda i en organisation aktivt deltar. (Dahlgaard, 2002) Hörnstenarna i TQM är processorientering, ständiga förbättringar, participation, ledningsstöd och kundfokus (Bergman och Klefsjö, 2001). Kvalitet eller kundtillfredsställelse kan ses som gemensamt mål för alla i en verksamhet. Strävan efter kvalitet kräver interaktion inte bara internt utan även med kunden. Eftersom arbetsuppgifterna tenderar att bli bredare förändras kraven på kompetens hos de anställda. Organisationsformerna blir plattare och processorienteringen tydligare. En kundorienterad organisation kan ses som en process av interna leverantörer och kunder där slutprocessen är den externa kunden. 8

9 Genom att introducera kundorientering i en verksamhet där kunden är en av de viktigaste delarna utvecklar man interaktionen mellan arbetsgivare, anställda och kunder. (Eklund, 1998). Eklund menar att man genom att utveckla en organisations kundrelationer även får större möjligheter att förbättra arbetsvillkoren för de anställda på olika nivåer i en verksamhet. 5.2 Utveckling av kompetens Biblioteken är för närvarande inne i en fas där man arbetar lokalt med olika projekt och aktiviteter för att stärka stödet till de vuxenstuderande. I sin uppgift att utgöra ett stöd för vuxnas lärande kommer man förmodligen att se ett ökat behov av att utveckla långsiktiga och stabila relationer med aktörer som är viktiga ur den vuxenstuderandes perspektiv. I syfte att nå nya grupper av vuxenstuderande kan biblioteken även ha nytta av att bredda sitt externa nätverk till att omfatta aktörer i vilka de studerande är en del. Enligt Awuah (2001) är ett företags kompetens sällan ett resultat av dess egen förmåga utan utvecklas snarare i samspel med omgivningen. Snehota (1990) skriver att, citat: en organisations kompetens utvecklas som resultatet av att länka intern förmåga, aktiviteter och resurser till externa aktörers dito. Även Sadler-Smith (2000) menar att, citat: kompetens utvecklas inte enbart inom ett företag. Awuah (2001) definierar kompetens som ett företags förmåga att möta de krav som ställs. Denna förmåga påverkas av både Snehotas resonemang samt av de ömsesidiga erfarenheter av lärande som ett företag förvärvar i interaktion med andra. Mot bakgrund av detta resonemang ligger utvecklingen av en organisations kompetens utanför den egna förmågan. Tillämpat på biblioteken skulle detta innebära att kompetensen kring vuxnas lärande bara delvis ligger inom ramen för biblioteken. Kunskapsutvecklingen behöver därför ske i samverkan med aktörer i bibliotekets nätverk. Exempel på aktörer är den externa kunden och lärcentra. En studie från Prahalad och Ramaswany (2000) är följande av speciellt intresse i detta sammanhang. Studien pekar på att, citat: ledningen måste åtminstone hantera fyra fundamentala verkligheter när det gäller att ta i anspråk kundernas kompetens. De måste engagera sina kunder i en aktiv, uttrycksfull och fortskridande dialog; de måste mobilisera kundspecifika grupper; de måste kunna hantera mångfald och de måste skapa personliga erfarenheter tillsammans med kunderna. Awuah visar i en studie från 2001 att varje aktörs effektiva nyttjande av sin egen interna kapacitet samt dess effektiva nyttjande av extern kapacitet tillsammans formar den totala kapaciteten. Den totala kapaciteten möjliggör för ett företag att möta den efterfrågan som ställs. I detta sammanhang är bibliotekens nätverk en viktig tillgång. Effekterna av en organisations nätverkskompetens kan mätas i graden av interaktion med andra organisationer, positionen i nätverket eller genom innovation och framgång (Ritter, 1999). Det är även viktigt att analysera bibliotekets position i nätverket. Turnbull (1996) föreslår en trefaldig indelning. Tillgång till de resurser som andra aktörer i nätverket har. En medlems rykte, vilket är en funktion av andra nätververksaktörers erfarenhet och har att göra med vilken kvalitet som andra förväntar sig av en aktör. Förväntningar som både kan underlätta och utgöra en restriktion för en aktörs handlingar. 9

10 5.3 Analysobjekt Utgångspunkten för fallstudien är bibliotekens arbete med vuxnas lärande i Östergötlands län. Biblioteken är valda med hänsyn till besöksstatistik 4 under 2003 (Boxholm besökare, Motala besökare, Norrköping besökare). Den första analysenheten består av bibliotek och lärcentra i Östergötlands län och är av typen embedded (Yin, 2003). Motivet för detta val är att bibliotek och lärcentra representerar två separata aktörer i den studerandes kontext. De två engelska exemplen är av typen single-case och utgörs av Idea Store samt av Dover Discovery Centre (DDC). Kontext Kontext Kontext Lärcentrum Bibliotek Idea Store DDC Östergötland England Fig. 1. Analysenheter i design av fallstudie (Yin, 2003)

11 5.4 Forskningsfrågor Syftet med studien har varit att utifrån ett verksamhetsperspektiv identifiera faktorer som verksamhetsformer, arbetsmetoder och organisationsformer, vilka i en jämförelse mellan svenska och engelska integrerade bibliotek och lärcentra skulle kunna bidra till en utveckling av biblioteksverksamheten i Sverige. Forskningsfrågorna delas in i följande underrubriker: Kommunikation med kunden - Hur ser man på kunden? Mål och strategier - Vilka är bibliotekens mål och strategier i arbetet med de vuxenstuderande? Organisation och kompetens - Vilken kompetens finns i organisationen? - Vilken kompetens krävs? 6. Bibliotekens mål Traditionellt har bibliotekens roll och inflytande över vuxenstuderande varierat över tiden. Olika inriktningar mot barn- och ungdom har avlöst varandra och till syvende och sist ska biblioteken serva alla medborgare. Bibliotekens verksamhetsmål eller inriktning antyder den bredd i verksamheten som biblioteken förväntas uppfylla. Tonvikten ligger på att biblioteken ska främja läsande, utgöra en kulturell resurs och främja demokratin. Några av målbeskrivningarna för biblioteken antyder dock att man ska ta hänsyn till brukarnas önskningar och behov. Följande citat är tagna ur några olika kommuners mål/verksamhetsidéer för biblioteksverksamheten: Biblioteket ska tillhandahålla biblioteksservice som öppet och generöst står till kommuninvånarnas förfogande. Med det menas att erbjuda tillgång till både äldre och nyare medier, att vara en plats där det går att söka all form av information, att fungera som en plats för studier samt vara en arena för möten mellan människor. Kommunbiblioteket ska vara en mötesplats för alla. Kommunbiblioteket ska erbjuda kulturella upplevelser och kunskap och uppmuntra till ökat läsande. Kommunbiblioteket ska med sina resurser ge förutsättningar för personlig utveckling och eget skapande samt vara en resurs för ett livslångt lärande. Kommunbiblioteket ska ta aktiv del i samhällslivet och i all sin verksamhet främja demokrati och integration. 11

12 Biblioteket ska ha ett biblioteksutbud som ständigt förnyas med utgångspunkt i brukarnas önskningar och behov. Biblioteket ska vara ett kultur- och informationscentrum och genom sin allsidiga verksamhet vara en naturlig social träffpunkt. Biblioteket ska främja lustfylld läsning för alla kommuninvånare. Biblioteket ska ge upplysning, främja utbildning, fakta- och kunskapsinhämtande och stimulera till annan kulturverksamhet genom att ställa böcker och andra media till förfogande för alla kommunens invånare. Biblioteket ska aktivt söka samarbete med skola, studieförbund, institutioner, myndigheter, förvaltningar, föreningar m fl. Länsbibliotek Östergötland har varit aktivt i sin roll att positionera sig inom området vuxnas lärande. Länsbiblioteket påpekar vikten av att samverka med aktörer som lärcentra och utbildningsanordnare för att utgöra en resurs för vuxnas lärande. Länsbibliotek Östergötland driver mellan 2003 och 2005 projektet Folkbibliotekets roll i vuxnas lärande, ett av sex nationella projekt finansierat av Statens Kulturråd. Även de involverade biblioteken bidrar med finansiering. Följande citat är hämtat från länsbibliotekets hemsida: Länsbibliotekets uppgift är att stödja och utveckla de kommunala biblioteken och verka för att den samlade biblioteksverksamheten i regionen kan spela en aktiv roll för regionens utveckling. Länsbiblioteket har som syfte att ge länets invånare en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning genom att: erbjuda kurser, konferenser och seminarier till kommunbiblioteken svara för kompletterande medieförsörjning utreda, analysera och samordna verksamheter 5 Länsbibliotek Östergötland finansieras av Statens Kulturråd, Kulturrådet. Sedan 1 jan 2004 har Regionförbundet Östsam ersatt landstinget som huvudman. Kulturrådets övergripande uppdrag är att, citat: förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar om. Kulturrådet fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik 6. Kulturrådets mål är, citat: att göra kulturen kvalitativt bra och tillgänglig i hela landet 7. Östsam prioriterar det livslånga lärande som ett av sina verksamhetsprogram. Sammantaget kan man säga att många intressenter påverkar bibliotekens målbild och att målbilden är komplex. Man befinner sig i en svårmanövrerad värld där gränserna för handlingsfriheten sätts av interna och externa aktörer med direkt eller indirekt inflytande över verksamheten. Det kan vara kommunledningen, bibliotekspersonalens specialiserade kompetensprofiler, inflytande från huvudman, Kulturrådet eller Länsbiblioteket. Samtidigt utsätts biblioteken av samhällspåverkan och krav på att vara till optimal nytta för sina brukare Intervju med Ann Wiklund, Kulturrådet,

13 Kommunal styrning Kunder Kulturråd Statlig styrning Bibliotek Länsbibliotek Regionförbund Bibliotekariernas kompetens Samhällspåverkan Fig. 2. Bibliotekets intressenter. 7. Lärcentra Begreppet lärcentra är ett dynamiskt begrepp. Eftersom verksamheten vid ett lärcentrum ofta är ett uttryck för regionala och kommunala intressen och det är svårt att uttala sig i generella termer om begreppet. Politiskt utgör lärcentra en del i statsmakternas vision om att tillgängliggöra utbildning till studieovana grupper och har därmed en politisk dimension. Ett lärcentrum inryms ofta i den lokala komvuxorganisationen. I skriften Lärcentrum och flexibelt lärande för vuxna gör Inlandsdelegationen och Tillväxtdelegationen en beskrivning av lärcentra där man menar att lärcentrum står för, citat: ett system för lärande, kontinuerligt anpassningsbart till lokala behov. Ett lärcentrum kanske till och med bör vara en till stora delar virtuell företeelse för att flexibiliteten ska kunna upprätthållas 8. Det finns i landet tre intresseorganisationer för lärcentra; Nitus 9, Westum 10 och KHiS 11. KHiS beskriver ett lärcentrum som, citat: Ett lokalt lärcentrum är en samlande punkt för kommunens medborgare. Vid ett lärcentrum sker samverkan mellan utbildningsanordnare och samlokalisering av deras verksamhet. Genom denna samverkan utnyttjas resurser av olika slag effektivt och bidrar till bredare kompetens i kommunerna Nätverket för kommunala lärcentra, Nätverket Westum Lärcentra Västra Götaland, Kommuner och Högskolor i Samverkan,

14 Följande faktorer tycks vara av betydelse för att en verksamhet ska uppfylla benämningen lärcentrum: centrat fungerar som mäklare av distansutbildningskurser centrat marknadsför genom annonsering ett kursutbud, vanligtvis från en högskola studerande är inskrivna vid centrat centrat har teknisk utrustning i form av videokonferensutrustning och datorer för distansutbildning vid centrat finns en handledare/coach/tekniker som servar och agerar bollplank åt de studerande Dessutom tycks det vara så att centrat ofta saknar inflytande över det pedagogiska upplägget av kurserna, vilket sköts av respektive utbildningsanordnare. Antal mötesplatser för studerande har ökat i och med lärcentras framväxt. År 2001 hade 60 % av landets kommuner ett lärcentrum. Av dessa hade 134 st. högskoleutbildning. Enligt glesbygdsverket studerade personer (såväl hel- som halvtid) år 2001 vid lärcentra. Av dessa studerade på högskolenivå. (Kartläggning av lärcentra i Sverige 2001, Glesbygdsverket). År 2003 fanns lärcentra i 86 % av Sveriges kommuner och man uppskattar att man under 2004 har ett lärcentrum i 89 % av kommunerna (Lärcentra 2003, Glesbygdsverket). Lärcentra utgör en del av den strukturella förändringen i infrastrukturen för den vuxenstuderande. 7.1 Lärcentra i Östergötland I länet finns idag olika konstellationer av lärcentraverksamhet där finansieringsform och verksamhet varierar. Fem av länets 13 kommuner är del av det av EU Mål 2-finansierade projektet Lärcentra Östergötland, benämns lärcentraprojektet. Dessa kommuner är Valdemarsvik, Ödeshög, Boxholm, Ydre och Kinda 13. Projektets övergripande syfte är att skapa ett utbud av högskoleutbildning med hjälp av IT i länet. Projektet består av två delar. Den ena delen är den fysiska utrusningen av lärcentra (teknik, lokaler och personella resurser). Den andra delen är den rent innehållsmässiga, d v s själva kursutbudet. Nuvarande lärcentraprojekt löper mellan åren och är en fortsättning på ett tidigare genomfört projekt mellan 2001 och 2003 i samma kommuner. Den sedan 2001 dominerande utbildningsanordnaren för lärcentraprojektet är högskolan i Kalmar 14. Man får intrycket att lärcentraprojektet har en starkt styrande och bakomliggande tanke av vad som kännetecknar en bra pedagogisk verksamhet för den studerande. Även om det pedagogiska upplägget av kurser styrs av respektive utbildningsanordnare, tycks det finnas en tanke om att det är viktigt att de studerande träffar varandra och även att de studerande träffar läraren. Även att ha kontroll över de inskriva studerande anses viktigt. Man får därmed anta att lärcentra anser sig ha en slags socialpedagogisk roll. 13 Kinda kommun är en s k utfasningskommun inom Mål 2-området och deltar inte i kompetensutvecklingsdelen av projektet och inte under hela programperioden. 14 Även Högskolan i Trollhättan/Uddevalla samt Högskolan i Jönköping medverkar. 14

15 I takt med att antal utbildningsanordnare kan komma att öka samtidigt som teknikutvecklingen medför att videkonferensanläggningen förlorar sin dominerande ställning, kan lärcentras roll komma att förändras. I en avreglerad lärcentraverksamhet följer majoriteten av de studerande sina föreläsningar när de själva vill oberoende av utbildningsanordnarens givna datum och tidpunkter. Parallellt med denna struktur har andra, icke EU-finansierade lärcentra byggts upp. Exempel på ett sådant är Carlsunds Utbildningscenter i Motala och Bildningscentrum Facetten i Åtvidaberg. Dessa båda är exempel på lärcentra med uppsökande verksamhet där man bl a fokuserar på utbildningsbehoven i företagen i respektive kommun. Även lärcentrum i Kinda och Valdemarsvik vill utveckla verksamheten efter näringslivets behov. 8. Samverkan mellan bibliotek och lärcentra Det finns idag både motiv och viljeyttringar för samverkan mellan bibliotek och lärcentra. Länsbibliotekets huvudman, Östsam, prioriterar det livslånga lärandet som ett av fyra verksamhetsprogram. Under 2004 har man haft ett flertal aktiviteter tillsammans med bibliotek och lärcentra i Östergötland. Motiven för samverkan ter sig för lärcentras del som rent överlevnadsmässiga, medan de för bibliotekens del verkar utgöra en del av en mer långsiktig, strategisk satsning inför framtiden. En gemensam vision för samverkan mellan bibliotek och lärcentra i länet saknas för närvarande. Exempel på tillgängligt utbud för vuxenstuderande i Östergötland. En del av aktiviteterna drivs tillsammans med lokala lärcentrum: Mediabestånd anpassat efter vuxenstuderande Kursbibliotek för vuxenstuderande Kursbibliotek för vuxenstuderande Hemsidor på nätet Kurser i informationssökning för vuxenstuderande Jourhavande bibliotekarie Studiebibliotekarie Dataarbetsplatser för vuxenstuderande Handledare och bollplank Fjärrlånetjänst från kommunbiblioteken via nätet Vägledartjänster för vuxenstuderande Nya läsplatser Mål 2-projektet IT-utveckling på bibliotek har syftat till att utveckla bibliotekens hemsidor till pedagogiska verktyg. Tillsammans med lärcentra har man arbetat med aktiviteter som att: Biblioteken lägger in den kurslitteratur som köps in för lärcentras räkning i bibliotekskatalogen. Minst ett exemplar ska finnas på biblioteket. Ett litet kursbibliotek inrättas på biblioteken där referensexemplar på böcker som hör till det aktuella lärcentrumet kan stå. Öppettider mellan bibliotek och lärcentra ses över så att de tillfredsställer de vuxenstuderandes behov. 15

16 Biblioteken håller kurser i informationssökning för lärcentras studerande. Dessa äger rum antingen på biblioteket eller via storskärm i lärcentrum. Det är tydligt att aktiviteterna ovan inryms i bibliotekens verksamhetsmål. Vad som däremot är orsaken till att just dessa aktiviteter uppkommit är oklart. Utbudet verkar framför allt bygga på att förmedla tjänster till de vuxenstuderande där bibliotekspersonalen har sin huvudsakliga kompetens. Det är uppenbart att bibliotek och lärcentra i samverkan har en hel del att erbjuda de vuxenstuderande. Problemet är att man bygger detta utifrån en bild av ett nuläge där rollerna är givna. Lite tillspetsat kan detta formuleras som att lärcentra förmedlar utbildning medan biblioteken erbjuder kurser i informationssökning. Bibliotek Lärcentra Fig. 3. Samverkan mellan bibliotek och lärcentra. Pilarna symboliserar aktiviteter som erbjuds de studerande. 8.1 Mötesplats, mäklare och motor Enligt Grepperud (2001) kan lärcentra ha tre funktioner; mötesplats, mäklare och motor. Det är uppenbart att såväl lärcentra som bibliotek fungerar som mötesplatser. Att vara mäklare är en uppgift som ett lärcentrum har när man mäklar ett kursutbud från en högskola och marknadsför detta för kommuninvånarna. Frågan om att utgöra en mäklare blir aktuell när ett bibliotek inrättar en datasal och avsätter bibliotekspersonal för att stödja studerande. Är man de facto ett lärcentrum? Med Grepperuds definition saknas den kursmäklande delen, men gör den verkligen det? Är det inte de studerande själva som allt mer kommer att söka upp de kurser som finns, t ex genom Nätuniversitetets kursutbud? Man kan dessutom lyfta fram bibliotekens möjligheter att utveckla en pedagogisk kompetens för att stödja de studerande? Lärcentraprojektet menar att det är högskolan som bär det pedagogiska ansvaret och att detta inte är vad personalen vid ett lärcentrum ska arbeta med. Lärcentras personal ska istället vara ett bollplank och ge teknisk/praktisk hjälp åt de studerande. Den pedagogiska kompetensen betonas inte av Grepperud som ett kriterium i definitionen av lärcentra. Jag menar att biblioteken med pedagogiskt utbildad personal, studerande som själva söker sitt kursutbud och en tradition som mötesplats i samhället, har förutsättningar att kalla sig lärcentrum. Detta trots att motorfunktionen hos biblioteken saknas. 16

17 9. Resultat av erfarenheter från England 9.1 Idea Store - everyone working together to put on the show 15 Idea Store är ett koncept för att höja läsande och lärande och kan i korthet beskrivas som en kombinerad biblioteks- och utbildningsverksamhet. I Tower Hamlets i London fanns våren 2004 den enda Idea Store i England. Verksamhet finns nu även på Chrisp Street samt 2005 även i Whitechapel 16. Verksamheten finansieras av Tower Hamlets Council, UK Online 17, Bow Peoples Trust samt av New Opportunities Fund 18. Området Tower Hamlets kännetecknas av en starkt heterogen befolkningsstruktur. År 1998 beslutade man att området skulle utveckla en strategi för bibliotek och vuxenutbildning 19. Idea Store i Tower Hamlets som öppnade i maj 2002 har sitt ursprung i en av den mest omfattande medborgarundersökning som genomförts i Storbritannien. Hela 70 % av områdets invånare nyttjade aldrig de bibliotekstjänster som erbjöds. I undersökningen framkom att invånarna i området önskade kombinera ett besök vid biblioteket med ett besök vid områdets köpcentra. Bibliotekets läge var med andra ord mycket viktigt. Ur undersökningen framkom också att man ville ha stöd för utbildning i biblioteket samtidigt som man önskade tillgång till informationssökning. Det långsiktiga målet för verksamheten är att vara ett nav för att främja läsande och lärande, d v s att utgöra en spindeln-i-nätet-funktion. Medlet för att nå målet är kommunikation med omgivningen. De resurser man har satt in i verksamheten är personal med många färdigheter och förmågor samt med utpräglad förmåga till kommunikation med kunden. Från tidigare bibliotek har man haft erfarenheten att bibliotekarierna har en tendens att gärna prata böcker med de redan intresserade. Detta vill man komma bort ifrån och betonar att man gärna vill ha en ny sorts kompetens hos personalen. Man har funnit att erfarenhet av försäljning kan vara användbart för att nå nya kunder. I The Bow IDEA Store Staffing Structure Review 15, kan man läsa att, citat: The IDEA Store staffing structure (temporary and permanent) should incorporate the best of relevant commercial and retail sector practice, for example bookshops and other customer-focused services. Verksamheten rymmer många möjligheter för de besökande och kännetecknas av konstant utveckling, konstant förändring och konstant förbättring gentemot sin omgivning. Fokus är att skapa en positiv upplevelse för kunden. Man betonar att verksamheten är väl positionerad i det omgivande samhället. Viktiga framgångsfaktorer har varit att sätta in nytt kunnande i verksamheten samt att utveckla nya tjänster efter kundernas behov. Byggnadens strategiska läge vid områdets köpcentra betonas av ledningen som den mest avgörande framgångsfaktorn. 15 The Bow IDEA Store Staffing Structure Review, briefing paper A Library and Lifelong Learning Development Strategy for Tower Hamlets, January

18 Följande är exempel på verksamhet som kan finnas i en Idea Store, varav de flesta av aktiviteterna erbjuds av Idea Store i Tower Hamlets: Bibliotek med böcker, musik-cd, CD-ROM och DVD Klassrum och studielokaler Aktiviteter för familjen Läxklubbar Drop-in IT Vägledning för utbildning och arbete Caféverksamhet Konstutställningar Barnomsorg för studerande 9.2 Varumärket IDEA och det livslånga lärandet Idea Store är ett registrerat varumärke. Varumärket syftar till att erbjuda både bibliotekstjänster samt ett omfattande sortiment av utbildningstjänster. Varumärket stöttas av en kultur som kännetecknas av informations- och kunskapsspridning. Varumärket är unikt eftersom man erbjuder de båda tjänsterna i en kommersiell försäljningsmodell. Kring varumärket IDEA:s kärna, som består av det livslånga lärandet, har ett antal kärnvärden 20 utvecklats. Värdena är engage (engagera), empower (göra det möjligt) och enrich (berika). Det livslånga lärandet är centralt för IDEA:s vision, för dess strävan och för dess kärnvärden. Idea Stores önskan är att leverera ett bättre bibliotek med bättre tjänster inom lärande för hela samhället. Logiken är att IDEA engagerar kunden genom tjänster, vilka tillfredsställer kundens verkliga behov (innovation, welcoming, reliability, inclusive, learning and entertainment). När kunden fått erfarenhet av IDEA:s varumärke kan kunden engagera sig i IDEA:s kärnerbjudande, d v s det livslånga lärandet. Det livslånga lärandet möjliggörs genom att Idea Store erbjuder tillgång till både traditionella bibliotekstjänster och vuxenutbildning. Detta leder till att människor berikas i form av erhållen kunskap, erfarenhet och självförtroende. På så sätt skapas ett kontinuerligt engagemang. 20 Definieras av IDEA Brand Identity Manual som, citat: relativt stabila (inte nödvändigtvis statiska), övertygelser om vad en organisation ska göra, både gällande mål och sätt att uppträda. 18

19 reliability enrich innovation welcoming inclusive Lifelong Learning empower engage entertainment learning Fig. 4. IDEAs värden, fritt ur IDEA Brand Identity Manual. 9.3 Dover Discovery Centre Dover Discovery Centre (DDC) i grevskapet Kent i Dover startade sin verksamhet under 2003 och kan beskrivas som ett center för lärande med i huvudsak tre olika verksamheter. Dessa är centrum för vuxenutbildning, bibliotek och museum. I byggnaden inryms även ett UK Online Center, ett café, bio samt en mindre teaterscen. Det finns även möjlighet till barnpassning för de vuxenstuderande. DDC fungerar som ett nav med fem omgivande satellitcenter. Inom verksamheten finns flera unga volontärer som hjälper till inom ramen för learndirect 21 och som underlättare för rekrytering av nya grupper besökande. Som helhet har DDC olika mål för de olika verksamheterna som ryms i centrat. Det första målet, att öka antalet besökare vid centrat jämfört med antal besökare vid det tidigare biblioteket, lyckades man relativt snabbt med. Målet för utbildningsverksamheten är nu att i större utsträckning nå icke-brukare, d v s vuxna som annars inte skulle delta i en utbildning. Genom att centret kan erbjuda barnpassning har man kunnat få väsentligen fler kursdeltagare. Man försöker även öka antalet kurser som tillhandahålls. Man betonar att det långsiktiga målet förändras med omgivningen och att det är viktigt att ständigt anpassa verksamheten efter omgivningens behov. Detta har att göra med nya villkor för finansiering av centrat, där det krävs en utvecklad kommunikation med kunden

20 Man betonar behovet av konstant feedback och dialog med kunderna och arbetar aktivt med att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Man samlar information om komplimanger och klagomål i syfte att förbättra information, rådgivning och handledning. Informationen används för att rapportera tillbaka till organisationer som är ansvariga för kvalitetsstandarder och finansiering 22 av verksamheten. Den smala kompetensen som tidigare karaktäriserade de olika verksamheterna vid centrat innebar att man blev inriktad på en viss typ av kunder. För att underlätta rörligheten mellan exempelvis biblioteks- och utbildning vill man att personalen ska ha många färdigheter och förmågor. Man strävar efter att göra centrat tillgängligt för fler användare. Man försöker även inrikta verksamheten mot det lokala näringslivet och har inlett ett samarbete med hamnen i Dover, en av stadens största arbetsgivare. Man försöker också finna nya sätt att göra byggnaden mer attraktiv för näringslivet. 10. Diskussion Kompetensen vid de svenska biblioteken i studien domineras av bibliotekariernas informationskompetens, vilket har inneburit att kontakterna med kunden ofta sker via kurser i informationssökning. För att behålla och vidareutveckla kundkontakterna krävs att personalens kompetens breddas samt att kunskapen om kunden fördjupas. Detta sker också när biblioteken direkt eller indirekt samverkar med studerande från universitet, lärcentra och vuxenutbildning. Denna kunskap måste dock omsättas i mål och strategier till praktisk nytta för de studerande. Annars finns risk för att biblioteken hamnar i kölvattnet efter mer offensiva aktörer. En viktig del i detta sammanhang är hur väl kommunikationen med kunden fungerar Kommunikation med kunden En viktig skillnad mellan de svenska och engelska biblioteken är personalens attityd till och kunskap om kunden. Båda de studerade verksamheterna i England betonar vikten av att personalen har många färdigheter och förmågor. Vid Idea Store menar man att kommersiell erfarenhet hos personalen är viktigare än informationskunskap när det gäller att värva nya kunder. Line (1996) menar att, citat: existerande kunder uppmärksammas till viss del, men till största delen på basis av hur verksamheten ser ut från dag till dag, när problem uppstår och när högljudda kunder klagar samt att kunskapen om marknaden därför är förhållandevis ytlig och otillräcklig. Man vet nästan ingenting om den stora mängden icke-brukare, penetrationen av marknaden är troligen låg, trots detta görs inga ansträngningar för att ta reda på i vilken utsträckning man når potentiella kunder. Tyvärr sker idag ingen systematisk informationsinsamling av de studerandes erfarenheter vid de svenska biblioteken i fallstudien. Det saknas en kontinuerlig och återkopplande dialog av de studerandes behov. Detta får till följd att man inte på ett offensivt sätt har möjlighet att ändra inriktning i utbudet av tjänster till denna grupp av användare. Traditionellt har inte biblioteken samverkat med de studerande annat än vid vissa givna tillfällen, t ex vid 22 Quality standards: the Kent Guidance Consortium or the National Guidance Council. Quality and funding: the Learning and Skills Council (LSC). 20

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer AKTUELL tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04 Johan Quist och Per Kristensson Våra två nya doktorer Foto Per Olsson Den 11 juni 2003 försvarade Johan Quist sin avhandling för ekonomie doktorsgrad i

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

En känsla av service

En känsla av service UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Avdelningen för Biblioteksoch Informationsvetenskap En känsla av service Upplevd tjänstekvalitet i en av bibliotekets kompletterande tjänster Pia Brinkfeldt

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Dags att höja ribban!?

Dags att höja ribban!? Dags att höja ribban!? Kerstin Rydsjö Mängden forskningsresultat som visar hur viktigt det är att tidigt stimulera små barns språkutveckling och litteracitet i familjen är överväldigande! Frågan är därför

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

D-UPPSATS. Strategisk ekonomistyrning i projekt

D-UPPSATS. Strategisk ekonomistyrning i projekt D-UPPSATS 2009:064 Strategisk ekonomistyrning i projekt - fallstudie av NCC Leif Eriksson Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Tio år med vuxnas lärande

Tio år med vuxnas lärande Tio år med vuxnas lärande - en kunskapsöversikt med fokus på folkbibliotek och vuxnas lärande a Gärdén Cecilia Gärdén Cecilia Gärdén Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan,

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Förstudie 1 - Förutsättningar Anders Bro, Örebro läns landsting Hans Andersson, stiftelsen Cesam

Läs mer