Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Kommunhuset kl Stefan Liljenberg (SD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00. Stefan Liljenberg (SD)"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Tjänstgörande Ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Erik Mårtensson, ordf. (KD) Olof Asserfors (S) Knut Kryger (FP) Stefan Liljenberg (SD) Olle Iding (M) Max Ohlin(M) Företräder ordf. under 37 och 39 Roger Persson (S) Agne Dahlqvist (V) Åke Johansson (C) Rolf Carlsson, teknisk chef Johan Lavesson, väg- och trafikingenjör Magnus Brom, va-chef Margareta Sparrhult, sekr. Knut Kryger Justeringens plats Tekniska kontoret och tid Paragraf 34-36, 38-40, Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Södergatan 28, Höör Underskrift...

2 Anmälan av protokoll Anmäls tekniska nämndens protokoll

3 Delegationsbeslut Beslut teknisk chef Rolf Carlsson 1. Beställning av programmoduler och konkurrentuppgradering av befintligt system till Geosecma for ArcGIS till en sammanlagd kostnad av kronor. Som tillägg till ovanstående beställning avropas från offert ett uppstartsmöte till en kostnad av (Dnr 90/12-50) 2. Undertecknat avtal Esri (Dnr 102/12-50) Beslut teknisk chef Rolf Carlsson och karttekniker Marie Karlsson 3. Utbetalning av bidrag till enskilda vägar gällande år 2011 (Dnr 98/12-553) Beslut gatu-park chef Susanne Löfström 4. Beställning av 1 st. Ventrac 4200 redskapsbärare till en kostnad av kronor exkl. moms, enligt offert KS Maskiner AB daterad (Dnr 91/12-55) Beslut mark- och exploateringsingenjör Jan-Erik Schütt 5. Tecknande av avtal med Trafikverket om ersättning för vägrätt gällande. För vägrättsupplåtelsen betalar Trafikverket kronor till fastighetsägaren. (Dnr 84/12-541) Beslut väg- och trafikingenjör Johan Lavesson 6. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad maj 2012 (Dnr 43/12-552) 7. Trafikanordningsplan för vägarbete och belamring Portvägen. (Dnr 87/12-552) 8. Beslut angående låt gatan blomma perioden maj 2012 (Dnr 76/12-552) 9. Skrotbilar (Dnr 111/12-552) Tekniska nämnden noterar delegationsbesluten

4 Meddelanden 1. Inkommen skrivelse från styrelsen för bostadsrättsföreningen Fingersvampen angående önskemål om upprustning i kvarglömt grönområde i samband med upprustning av nya kvarteret Persiljan. Svar på skrivelsen från gatu-park-chef Susanne Löfström om samordnade insatser i området. (Dnr 85/12-541). 2. Skrivelse från Va-verket till fastighetsägare i Snogeröd angående misstänkt vattenläcka inne på fastigheten. En hög dygnsförbrukning har konstaterats i området. (Dnr 88/12-574) 3. Protokollsutdrag från KF Årsredovisning 2011 samt fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och förtroendevalda. (Dnr 89/12-50) 4. Protokollsutdrag från KSAU samt från KS Beslut att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra dagvattenutbyggnad inom kv. Veterinären till en beräknad kostnad av ca kronor. (Dnr 92/12-51) 5. Inkommen motion angående Anläggande av gång- och cykelväg med tunnel under Rv 23 mellan Gudmundtorp och Rolsberga (Dnr 96/12-552) 6. Mailväxling mellan privatperson och gatu-parkchef Susanne Löfström angående dennes uppfattning om förhållanden på gatukontoret. (Dnr 97/12-55) 7. Inkommande Samråd-Underrättelse från planenheten angående upphävandet av del av detaljplan för Elisefarms golfbana. Yttrande Samråd från teknisk chef Rolf Carlsson (Dnr 100/12-552) 8. Medverkan till utgivningen av Natur & Miljöboken/Svenska kunskapsförlaget. (Dnr 101/12-575) 9. Polisanmälan om klotter och allmän skadegörelse (Dnr 104/12-50) 10. Beslut från Transportstyrelsen om nytt trafikplatsnamn. Transportstyrelsen fastställer Vätteryd (Väd) ny driftsplats på sträckan Höör-Hässleholm km (Dnr 105/12-552)

5 Forts Förfrågan från Dansk Ejendoms Consult (Svensk mäklare) angående fastigheten. Upplysningar om detalj- och vindkraftsplaner samt förhållandena inom Va. Besvarat av planavdelningen samt va-chef Magnus Brom. (Dnr 106/12-50) Tekniska nämnden beslutar Samtliga skrivelser läggs till handlingarna

6 Förändrad taxa för anläggningsavgifter Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas och tillhandahålla tjänsterna. Kostnader för anläggande av ledningsnät och serviser i ett område måste täckas av anläggningsavgifter, alternativt skattemedel. Utbyggnader får inte finansieras av befintliga kunder/abonnenter via brukningsavgifter. Se bifogad skrivelsen upprättad av va-chef Magnus Brom daterad Beredande organs förslag Förslag till förändrad taxa för anläggningsavgifter (bilaga 1) innebär att bilaga 1 i va-taxan justeras så att bättre kostnadstäckning erhålls vid anslutning av fastigheter till allmän va-försörjning. Ordförande Erik Mårtensson anmäler jäv och lämnar mötet under 37. Tekniska nämnden beslutar Med omedelbar justering godkänns tekniska sektorns förslag om förändrad taxa för anläggningsavgifter. Vid kommunikation med kunder bör tydligt framgå huruvida moms ingår eller ej.

7 Förändring av verksamhetsområde i Örnakärr Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av dagvatten gata, dagvatten fastighet och spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst ser olika ut. Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna. Omständigheterna och omfattning av kostnader i Örnakärr skiljer sig inte beaktansvärt från andra områden. Beredande organs förslag Förslag till förändrat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Örnakärr innebär att nuvarande särtaxeområde (bilaga 1) upphävs och området i stället kommer att omfattas av normal taxa Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden upphäver beslut om särtaxa för vatten och spillvatten i Örnakärr. Tekniska nämnden godkänner tekniska sektorns förslag om verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Örnakärr.

8 Utökning av verksamhetsområde för spillvatten i Jularp Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av dagvatten gata, dagvatten fastighet och spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst ser olika ut. Nya tillkommande verksamhetsområden för spillvattenavlopp är del av Jularp (bilaga 1). Det aktuella området är av Miljö- och Byggmyndigheten bedömt att ha hög skyddsnivå gällande miljö- och hälsoskydd och är därmed ett av ytterområdena som är i behov att anslutas till kommunal va-anläggning. Beredande organs yttrande Förslag till nytt verksamhetsområde för spillvatten i Jularp innebär en utökning av verkssamhetsområdets omfattning samt va-verkets åtagande i tillhandahållande av vattentjänster. Ordförande Erik Mårtensson anmäler jäv och lämnar mötet under 39. Tekniska nämnden beslutar Som eget yttrande anta tekniska sektorns förslag om utökat verksamhetsområde för spillvatten i Jularp.

9 Yttrande samråd Detaljplan för Elisefarms golfbana Syftet med upphävande av del av detaljplanen är att möjliggöra för Trafikverket att inte genomföra brobygget över väg E22 vid Elisefarm. Elisefarm och Trafikverket har i samråd med Höörs kommun gjort en överenskommelse som innebär att bron, som endast Elisefarm skulle ha användning av, inte ska byggas. Bron har varit med i Trafikverkets planer för ombyggnaden av väg E22 sträckan Rolsberga - Fogdarp, men är nu slopad. På planavdelningens begäran om ett mycket snabbt svar har tekniska sektorn tagit del av samrådshandlingarna för upphävande av del av detaljplan för Elisefarms golfbana och i yttrande meddelat att tekniska sektorn inget har att erinra mot upphävandet. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden antar tekniska sektorns förslag som eget yttrande.

10 Cykelvägsplan Region Skåne och Trafikverket ska uppdatera cykelvägsplanen, se inkommen skrivelse bilaga 1, som avser anläggande av cykelvägar utmed det statliga vägnätet. Kommunen uppmanas att se över behovet av cykelvägar och inkomma med en prioriterad objektlista. Se bifogad skrivelse upprättad av teknisk chef Rolf Carlsson och väg- och trafikingenjör Johan Lavesson daterad Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner kommunal arbetsordning för framtagande av prioriterad objektlista för Region Skåne och Trafikverkets cykelvägsplan. Ärendet direktjusteras.

11 Yttrande Motion om Anläggande av gång- och cykelväg med tunnel under Riksväg 23 mellan Gudmundtorp och Rolsberga Tekniska nämnden har remitterats rubricerat ärende, se bilagd motion. Tekniska nämnden ska andra halvåret 2012 ta fram en cykelplan, som ingår i Trafikplanen. I cykelplanearbetet kommer alla önskemål avseende cykelvägar att ses över. Det innebär att inget ställningstagande till framfört förslag görs nu utan kommer först att besvaras i samband med cykelplanen, beroende på om KF vill föra fram förslaget till TN. En skrivelse från Region Skåne och Trafikverket avseende en prioriterad objektslista till deras Cykelvägsplan behandlas parallellt av TN. Även om väg 23 är en statlig väg bedöms föreslaget rubricerat objekt vara en så stor investering att den inte ryms i en prioriterad objektslista till cykelledsplanen. Samråd med Trafikverket blir i så fall beroende på KF beslut samt vad som framkommer i den kommunala Cykelplanen. Remissyttrande Tekniska nämnden beslutar att avvakta cykelplanen som ingår i Trafikplanen.

12 Övrigt I samband med mötets avslutande påminner Rolf Carlsson om det extrainsatta sammanträdet den 23 augusti som ska hållas på Frostavallen och hoppas att så många som möjligt ställer upp. Erik Mårtensson avslutar mötet med att önska alla en skön sommar och passar på att tacka Åke Johansson för den trevliga traditionen med jordgubbstårta som alltid blir lika uppskattat.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20. 1(19) Plats och tid Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.20 Paragrafer 1 18 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M) Christian

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (21) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.30 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer