A. Ahlström osakeyhtiö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Ahlström osakeyhtiö"

Transkript

1 A. Ahlström osakeyhtiö Årsberättelse 2011

2 A. Ahlström Osakeyhtiö...3 Verkställande direktörens översikt... 4 Fastigheter...6 Skogar...8 Gästverksamhet...10 Naturtjänster...12 Redovisningstjänster...14 Välgörenhet...15 Förändringarnas år...16 Norrmarks bruk A. Ahlström Årsberättelse 2011

3 Vi vårdar tillgångar, traditioner och våra gäster A. Ahlström Osakeyhtiö är Antti Ahlströms familjebolag. Vi sköter de tillgångar som är investerade i bolaget genom att värna om tidigare generationers arbete och minne som ansvarsfull aktör i samhället. Vi bedriver fastighetsverksamhet, skogsbruk och gästverksamhet. Vi utvecklar natur- och redovisningstjänster till affärsverksamheter. Vi sköter och utvecklar bruksområdet i Norrmark som är släkten Ahlströms traditionella hem. A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ bildades då det tidigare bolaget A. Ahlström Osakeyhtiö delades upp vid omstruktureringen 2001 bolagets rötter sträcker sig till år 1851 då Antti Ahlström inledde sin affärsmannabana affärsområdena utgörs av fastigheter, skogsbruk, gästverksamhet, naturtjänster, redovisningstjänster moderbolag med 25 helägda dotterbolag koncernens omsättning uppgick till 19,4 miljoner euro år 2011 övriga intäkter har under de senaste åren uppgått till 2 3 miljoner euro per år antal anställda är ca 70 A. Ahlström Årsberättelse

4 Verkställande direktörens översikt Året för implementeringen av strategin Företaget ska skötas så att ägandet av företaget är attraktivt. En konkurrenskraftig avkastning på det sysselsatta kapitalet garanterar attraktiviteten liksom även att andra värden i anslutning till ägandet, som inte kan mätas finansiellt, realiseras. Bolagets och ägarnas grundläggande värderingar bestämmer all vår verksamhet. En förmån som förpliktigar i vårt arbete är släkten Ahlströms värdegrund för engagemang i arbetet och omvårdnad om miljön. Släktens hem på bruksområdet i Norrmark är ett uttryck för dessa värden. Att hålla området i god kondition är ett värde i sig. Under perioden förstärktes balansräkningen i vårt företag. Nu lever vi i en ny tid som bestämmer uppbyggnaden av den operativa verksamheten. Detta arbete kräver långsiktighet. Det är gynnsamt att bygga upp en gedigen affärsverksamhet på en välbyggd grund. Vårt syfte är att göra ägandet i företaget synnerligen attraktivt. Bolaget genomgår ett kraftigt tillväxtskede A. Ahlström Osakeyhtiö genomgår ett kraftigt tillväxtskede. Det gångna året var det första året för implementeringen och fördjupningen av den nya strategin. Vårt mål är att reformera den operativa verksamheten och att öka omsättningen och resultatet i enlighet med detta. Alla affärsområden måste utvecklas så att de skapar mervärde. Tillväxten i vår verksamhet bygger framför allt på utveckling av fastighetsverksamheten, vilket innebär stora investeringar under de kommande åren. Syftet är att åstadkomma en grundlig transformation av balansräkningen så att resultatet blir en betydande ökning av avkastningen på sysselsatt kapital jämfört med nivån i dag. Detta är ett långsiktigt arbete som är kännetecknande för fastighetsverksamhet. Vi genomförde två viktiga investeringar redan under år Skogsbruket är en annan stöttepelare som vi använder för att genomföra vår planerade tillväxt. Våra skogstillgångar ska hållas i optimalt skick med tanke på virkesproduktionen. Skogsbruket kan vi även använda för att bygga ny affärsverksamhet. Vi undersökte noggrant möjligheterna till affärsverksamhet i anslutning till detta under det gångna året. Gästfrihet har ingått i Ahlströms grundvärden under bolagets hela historia. Gästverksamheten förverkligar denna grundläggande värdering, som är central för företaget och även stöder våra övriga affärsområden, våra aktieägare och den växande gruppen av pri- Vicehäradshövding, emba Hannu Leminen har lotsat bolaget sedan den 1 januari A. Ahlström Årsberättelse 2011

5 År 2011 var ett år av lönsam tillväxt. Fastigheter Skogar vata kunder och företagskunder. Ännu återstår arbete för att bygga upp gästverksamheten till en lönsam affärsverksamhet. Vi ser många olika möjligheter att utveckla verksamheten, särskilt i nära samarbete med Naturtjänster. Jakt och andra aktiviteter i naturen har varit en naturlig del av företagets verksamhet ända från början. Utifrån denna starka tradition och kompetens har vi börjat bygga upp Naturtjänster till en affärsverksamhet och utveckla tjänster i anslutning till detta. Det som alltid har varit en integrerad del av företagets traditioner representerar nu en framtidsbransch i Finland. Vår utmaning är att hitta det sätt att tillhandahålla naturtjänster som är mest specifikt för oss. Vår tillväxtstrategi kräver mycket av stödfunktionerna. Inom redovisningen koncentrerar vi oss på att utveckla funk- Våra samarbetspartners Naturtjänster A. Ahlström Osakeyhtiö är ett traditionsrikt företag och ändå samtidigt en mycket alert samarbetspartner. Som kund är företaget sakkunnigt och krävande. Inom Ahlström är man beredd att lyssna på och överväga de lösningsförslag vi framför. Beslutsfattandet är tydligt liksom genomförandet av besluten. Företaget är en pålitlig samarbetspartner och genomför gemensamt fattade beslut utan kompromisser. AFFÄRSOMRÅDENAS SYNERGI Redovisningstjänster Gästverksamhet tionerna och strukturerna i ekonomiförvaltningen inom koncernen. Denna funktion har utomordentliga färdigheter att svara mot de utmaningar tillväxtstrategin i koncernen ställer. Vi har även intensifierat samarbetet med våra viktigaste finansiärer i syfte att trygga den finansiering som krävs för implementeringen av vår strategi. I anslutning till detta utredde och omorganiserade vi våra säkerheter. Vi trimmade organisationen i tillväxtkondition. Under år 2011 trimmade vi organisationen i den tillväxtkondition vår strategi kräver. Detta tog sig uttryck i rekryteringen av ett flertal nyckelpersoner. Våra verksamhetsramar stöder nu tillväxtmålet på ett utmärkt sätt. Ett gediget partnerskapsnät är en viktig garanti för tillväxten i vår verksamhet. Under år 2011 knöt vi nya kontakter och fördjupade samarbetet med strategiskt viktiga partners som representerar finansiering, byggverksamhet, kommunikation, forskning och planering. Övergripande sett blev år 2011 framgångsrikt. Omsättningen och resultatet tog ordentlig fart. Vi ser fram mot de kommande verksamhetsåren med tillförsikt. Vi fortsätter framåt enligt vår strategi. Vi tror att ett konsekvent genomförande av strategin tryggar omsättningstillväxten och visar sig i form av ökande operativa intäkter. Norrmark i april 2012 Jarmo Lankinen, Regiondirektör Sampo Bank, Västra Finland Hannu Leminen Verkställande direktör A. Ahlström Årsberättelse

6 Vi investerar cirka 20 miljoner euro i Paccor Finland Oy:s industrifastighet i Tavastehus som färdigställs i slutet av år Vår avsikt är att vara långsiktig fastighetsägare. Fastigheter Gedigen intäktsbas med korrekta val Vår fastighetsverksamhet ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av fastighetstillgångarna inom A. Ahlström Osakeyhtiö. Vi kommer att förändra strukturen i våra fastighetstillgångar under de kommande åren. Enligt den affärsstrategi vi valt satsar vi på sådana fastighetsobjekt i tillväxtområden i södra Finland som uppfyller våra kriterier. Vi utvecklar och förädlar planmässigt det befintliga beståndet av fastigheter. Vi avyttrar fastigheter och områden som inte uppfyller våra investeringskriterier. Affärsverksamhetens utveckling år 2011 I december 2011 förvärvade vi en industri- och logistikcentral tillhörande förpackningstillverkaren Paccor Finland Oy på industriområdet Moreeni i Tavastehus invid riksväg 3. Investeringen uppgår till cirka 20 miljoner euro. Vårt mål är en placering som ger ett långvarigt och stabilt kassaflöde. Fastigheten överlåts till hyresgästen under senare delen av Objektet i Tavastehus, som drar nytta av huvudstadsregionens attraktivitet, är lämpligt för vår fastighetsportfölj och vår placeringsstrategi som är inriktad på tillväxtområden i södra Finland. En annan betydande fastighetsinvestering är förvärvet av fastigheten Kulmala i centrum av Lahtis för cirka 8 miljoner euro. Fastigheten är en av stadens bästa affärsplatser. Fastigheten ligger i korsningen av Aleksanterinkatu och Vesijärvenkatu som är de två huvudgatorna i centrala Lahtis. Fastigheten innehåller affärs-, hotell- och kontorslokaler samt bostadslägenheter. Den totala hyresarealen är cirka kvadratmeter. Fastigheten är centralt belägen och grundinvesteringsnivån rimlig vilket ger möjligheter till vidareförädling och då kan även avkastningsnivån förbättras. Utvecklingspotentialen hos investeringsobjektet förbättras även av utsikterna för en kraftig utveckling av centrum i Lahtis under de kommande åren. Traditionsrik Vainiola i Norrmark var objekt för reparationsinvesteringar och återfördes till gästverksamheten under hösten liksom även den ombyggda strandbastun Koli. Under år 2011 färdigställdes fyra sanerade höghus i Varkaus. För konceptplaneringen av dessa svarade dsign Oy. Efterfrågan på de färdigställda hyreslägenheterna var mycket stor. Under år 2012 kommer förutom de ovannämnda ytterligare tre höghus att färdigställas i Varkaus. Vi beslöt att investera i vattenkraften till i Norrmark genom att bygga en 1 MWh turbin i det lilla vattenkraftverket i Makkarakoski. Byggnadsarbetena inleds under våren Därefter är bruksområdet i Norrmark självförsörjande vid sidan av värme och vatten även på elkraft. Tillsammans med vår skogsaffärsverksamhet investerar vi i en torkkanalanläggning vid Pihlavan Saha. Vi fortsatte och startade regionala planeringprojekt i Karhula, Varkaus, Riihimäki och Itis i samarbete med kommunala utvecklingsföretag under verksamhetsåret. Objekten är utmanande. Ett långsiktigt samarbete med våra privata och Enligt vår förnyade strategi inriktar vi vårt fastighetsinnehav mot tillväxtområden i södra Finland 6 A. Ahlström Årsberättelse 2011

7 offentliga samarbetspartners är av avgörande betydelse för att projekten ska bli framgångsrika. Under år 2011 sålde vi totalt cirka 100 fastighetsobjekt; tomter, skogsskiften och bostäder. Omsättningen inom fastighetsverksamheten var cirka 10,5 miljoner euro vilket utgjorde en ökning på 1,4 miljoner euro. Ett program för försäljning av lägenheter i bostadshuset Bergmansgatan 5 inom Helsingfors värdeområde inleddes under redovisningsåret. Placeringspolitik och -objekt För våra kunder är vi en aktiv och långsiktig fastighetsägare och samarbetspartner. Vi strävar efter långsiktiga kundrelationer. Vi investerar i industri-, logistik-, bostad- och kontorfastigheter samt fastigheter som tillhör affärsbranschen. Vårt investeringsprogram omfattar cirka 100 miljoner euro under de kommande fem åren. I relationen mellan risk och avkastning är vi måttliga. Vår målsättning för fastighetsportföljen är i genomsnitt 7 procents nettohyresintäkter. Den nuvarande strukturen i vår fastighetsportfölj ger inte möjlighet till detta, men vi tror att vi kan uppnå målet genom flera års långsiktigt arbete. Vi strävar mot ett avkastningsmål som är mer ambitiöst än genomsnittet genom en väl övervägd kombination av investeringar med olika risknivå. Vi koncentrerar oss på tillväxtcentra i södra Finland där attraktiviteten i huvudstadsregionen kan utnyttjas i den kommande prisutvecklingen. Vi söker objekt främst söder om linjen Björneborg-Tammerfors-Lahtis-Kouvola-Kotka. Av fastigheterna kräver vi en utvecklingspotential som kan utnyttjas förnuftigt i framtiden. Våra samarbetspartners Uppgiften för GSP Group Oy är att hitta metoder för att öka värdet på de fastigheter som innehas av A. Ahlström Osakeyhtiö. Vi upprättar affärsplaner för fastighetsutvecklingsverksamheten hos våra kunder och analyserar riskerna och möjligheterna hos de befintliga fastighetshelheterna. Ur vår synvinkel är samarbetet utmanande och intressant. Det ger oss båda möjlighet att delta i utvecklingen av regionbyggandet och att förädla våra nationaltillgångar. Ilkka Kilpimaa, Verkställande direktör, GSP Group Oy Kunder och samarbetspartners Kännetecknande för fastighetsprojekten är långsiktighet och kapitalintensivitet. Dessutom berör de ofta flera olika parter. För oss är finansiärer, städer och kommuner, regionala utvecklingsföretag, fastighetsutvecklingskonsulter, mäklare och experter på fastighetsjuridik väsentliga intressentgrupper. Vi ingår i ett omfattande nätverk som producerar lokaler och lokaltjänster till slutanvändarna. Våra partners inom fastighetsskötseln är oftast lokala aktörer. Våra kunder är fastigheternas hyresgäster, både företag och privata hushåll. För att säkerställa lång livslängd för våra fastigheter underhåller vi dem regelbundet. På detta sätt undviker vi reparationsskulder och håller kostnaderna för skötseln på rimlig nivå. Vid reparationsinvesteringar satsar vi på hållbara lösningar. Vi håller fastigheternas omgivningar och gårdar trivsamma med moderna lösningar. Utsikter inför framtiden Fastighetsmarknaden i Finland är i ett nytt skede. Våra förväntningar är att nya intressanta placeringsobjekt kommer ut på marknaden när fastighetsinvesterarna realiserar sina placeringar. Den allmänna utvecklingen av bostadspriserna karaktäriseras av en tudelning: prisnivån hos fastigheter på goda platser är stabila medan prisnivån på mindre attraktiva platser förväntas sjunka. Vi fortsätter längs den strategiska linje som vi har valt. Vi inriktar vårt fastighetsinnehav till tillväxtområden i södra Finland. För våra kunder är vi en aktiv och långsiktig fastighetsägare och samarbetspartner. De höghuslägenheter i Varkaus som sanerades enligt dsigns idéer hyrdes ut i snabb takt. I slutet av december förvärvades fastigheten Kulmala i centrala Lahtis. Kulmala var en av våra viktigaste fastighetsinvesteringar under år 2011, berättar Hannu Havanka, fastighetsdirektör sedan maj A. Ahlström Årsberättelse

8 Som en stor virkesproducent känner vi kunderna och kundernas virkesbehov väl. Vi har även beredskap att reagera flexibelt på snabba förändringar i efterfrågan, framhåller skogsdirektör Timo Viinamäki. Skogar Gedigen och jordnära vård av skogsresurser A. Ahlström Osakeyhtiö har varit känt för sina skogar, hållbart skogsbruk och mångsidigt utnyttjande av trä i över ett och ett halvt sekel. På sin ort bolaget har alltid fungerat som en stabil och pålitlig skogsbruksaktör. I dag ligger cirka 80 procent av våra skogar i västra Finland. Verksamhetens utveckling år 2011 De goda snö- och köldförhållandena under början av året var gynnsamma för skogsbruket. Avverkningen var framgångsrik även inom områden som inte kan nås under fuktigare och mildare vintrar. Därför kunde vinterstämplingsposter avverkas i stor omfattning. Den tillräckligt varma och fuktiga sommaren innebar en god växtsäsong för trädbeståndet i hela landet medan hösten med kontinuerliga regn medförde sämre avverkningsförhållanden. Stormen på annandag jul som följde på den regniga hösten drabbade företagets skogar hårt. År 2011 överskred vi något vårt omsättningsmål för skogsbruket. Skogsbrukets omsättning uppgick till 6,8 miljoner euro. Volymmålet för virkesförsäljningen överskreds och vi levererade kubikmeter vilket även avspeglades positivt i resultatet. Förhållandet mellan olika handelssätt kunde realiseras enligt målen. Vi levererade hälften av virkesvolymen själva och sålde hälften i form av rotköp vilket över- ensstämmer med vår affärsstrategi för skogsbruket. Vi intensifierade vårt samarbete med Pihlavan Saha som har varit en viktig samarbetspartner under lång tid. På grund av utmaningarna på virkesmarknaden under de senaste åren har sågverksindustrin blivit tvungen att anpassa verksamheten, även Pihlavan Saha är berörd. Genom leveranssamarbetet vill vi säkerställa en fortsatt flexibel virkeshandel. Vi effektiviserade utnyttjandet av företagets skogar genom att utarbeta odlings- och avverkningsanvisningar för energived. Energived odlas vid sidan av andra bestånd och verksamhetens tyngdpunkt ligger fortsättningsvis inom produktionen av timmer och massaved. Med energiveden kan vi bredda vårt utbud till nya virkesanvändare, t.ex. värmeverk. Under året har vi genomfört underhållsinvesteringar bland annat genom att iståndsätta skogsvägar. Målsättningen är att köpa mer skog men utbudet av skogsfastigheter som är lämpliga för oss är knappt och prisnivån inte rimlig för vår verksamhet. Uppdateringen av skogsresursdata avancerade gynnsamt under året. Nu finns aktuella skogsresursdata tillgängliga för drygt hälften av vår totala skogsareal och denna kan utnyttjas för skogsvården. Den avslutande delen av datauppdateringen fortsätter under år A. Ahlström Årsberättelse 2011

9 Vårt verksamhetssätt Vår syfte är att producera så högklassigt grov timmer som möjligt med hållbara skogsbruksmetoder samt en konkurrenskraftig mängd massa- och energived. Vi säljer i allmänhet timmerstämplingsposter i form av rotköp. De första gallringarna och annan avverkning av bestånd med liten diameter utför vi främst genom egen avverkning. Kunder och samarbetspartners Våra kunder består av stora finska skogsindustriföretag, aktörer inom sågverksindustrin och köpare av energived. Våra stora kunder inom den kemiska skogsindustrin är viktiga massavedsförbrukare. Timmer köps främst av de lokala sågverksföretagen. Den nationella energipolitiken som främjar utnyttjandet av förnybar bioenergi kommer att medföra en betydande ökning av energivedsanvändningen under de närmaste åren. Våra kundrelationer inom virkeshandeln är stabila och långvariga partnerskap. Vi är en tillväxtorienterad aktör inom skogsbruket med målsättning att i synnerhet öka antalet leveranskunder och se till att det finns tillräcklig efterfrågan på de olika trädslagen i stämplingsposterna. Under det gångna året lyckades vi få två nya leveranskundrelationer. Vi är stora virkesproducenter och -leverantörer som känner kunderna och kundernas virkesbehov väl. Tack vare en löpande diskussionskontakt har vi god beredskap att reagera snabbt och flexibelt på snabba förändringar i efterfrågan. Vi kan även leverera mer sällsynta trädslag som avverkas i mindre omfattning, t.ex. asp, och fungera som buffertlager för användarna av dessa trädslag. Våra samarbetspartners A. Ahlström Osakeyhtiö och Metsä Group samarbetar med ett separat ramavtal. Metsä Group köper virke i form av rotköp och som leveransvirke med direktleverans till koncernens produktionsanläggningar. Vid sidan av virkeshandeln samarbetar vi i syfte att utveckla skogsbruket, avverkningen och anskaffningen av energived. A. Ahlström är även kund med medlemsförmånsavtal hos Metsäliitto Osuuskunta. För produktionsanläggningarna inom Metsä Group är det positivt att A. Ahlström Osakeyhtiös skogar är belägna i västra Finland. Välskötta skogar producerar de råvaror vi behöver. Vi uppskattar det långsiktiga partnerskapet med Ahlström som ger trygghet och förutsebarhet vid virkesupphandlingen inom Metsä Group. Pekka Kantola, Distriktschef, Metsä Group stiga. Höjningens omfattning och varaktighet är emellertid knuten till den globala ekonomin och konjunkturutvecklingen inom skogsbruket. De driftavbrott som sågverken meddelat förebådar en dämpad efterfrågan på timmer under vintersäsongen. Kapacitetsutnyttjandet inom den kemiska skogsindustrin, t.ex. massafabrikerna, som utnyttjar massaved är däremot högt. Eurons försvagning på den internationella valutamarknaden stärker exportutsikterna för massa- och pappersindustrin. Den nationella energipolitiken medför en betydande ökning av energivedsanvändningen under de närmaste åren. Våra samarbetspartners består främst av skogsmaskinsentreprenörer och transportföretagare inom virkesbranschen. I stället för att ha egen maskinpark litar vi på ett smidigt samarbete med professionella avtalsentreprenörer vid avverkningen och transporterna. Våra entreprenörsrelationer är i regel långsiktiga. Vi utökade vårt entreprenörsbestånd under redovisningsåret. Inom skogsbruket arbetar våra samarbetspartners bland annat med rensning och gallring av plantskog, med planteringsarbeten som återkommer varje år och med annan planmässig förnyelse av skogen. Utsikter inför framtiden Stormarna vid årsskiftet förändrade virkesmarknaden under förvintern genom att sänka virkespriset. Priserna förväntas bli fortsatt något lägre än tidigare tills effekterna av stormarna är eliminerade. Från och med juni-juli förväntas virkespriset A. Ahlström Årsberättelse

10 Gästverksamhet Individuella konferensoch festtjänster i bruksmiljö Recepten från Jukka Luojukoski och andra köksmästare varierar från traditionell mat från Satakunda till internationella högklassiga middagar. Råvarorna har anskaffats från närproducenter i landskapet. Rötterna i vår gästverksamhet sträcker sig till den tid då företagets grundare Antti Ahlström var verksam på 1800-talet och då affärskompanjoner och andra hedersgäster trakterades på bästa sätt på området. De välskötta bruksområdena i Norrmark och Kauttua med byggnader som är ritade av ledande arkitekter i vårt land samt det stora urvalet inkvarterings-, restaurangoch konferenstjänster ger besökarna anslående upplevelser under alla årstider. Verksamhetens utveckling år 2011 Under år 2011 slutfördes en omfattande renovering av det traditionsrika gästhuset Vainiola i Norrmark och dessutom byggdes representationsbastun Koli. Verksamhetsramarna i Norrmark är därefter i utmärkt skick. Inkvarteringskapaciteten i Kauttua utökades genom att tre lägenheter i det Terrasshus som Alvar Aalto ritat togs i bruk för gästverksamhet. Tjänsterna i Kauttua breddades genom att ansvaret för personalrestaurangen Affena övertogs. Gästverksamhetens omsättning ökade år 2011 med cirka 70 procent från föregående år genom att funktionerna utökades och nya lokaler togs i bruk. Omsättningen uppgick till 1,7 miljoner euro. Andra hälften av året var livligare än förväntat och därigenom överskreds försäljningsmålet för gästverksam- heten betydligt, men vi har ännu inte uppnått våra resultatmål. Gästverksamheten disponerar nu lokaler och utrustning av hög klass. Användningsgraden av konferenslokalerna blev hög under verksamhetsåret, men potentialen hos inkvarteringslokalerna har ännu inte kunnat utnyttjas fullt ut. Genom de lokaler som färdigställdes under verksamhetsåret kunde vi förbättra servicen till konferenskunderna. Den populäraste sidotjänsten är kultur: besök i Villa Mairea under ledning av sakkunniga guider från Mairea-stiftelsen och besök på utställningen Ahlström Voyage som belyser områdets historia. År 2011 deltog över besökare i den guidade rundturen på utställningen Voyage. Bruksrundturen ger besökarna en dos arkitektur samt visade livet på bruksområdet i Norrmark förr och nu. Kunder, personal och samarbetspartners Gästverksamhet bedrivs på bruksområdena i Norrmark och Kauttua. Verksamheten är baserad på beställningar med undantag för lunchserveringen i klubbarna på de båda bruksområdena som är öppen för alla besökare. Våra kunder är i huvudsak företag och samfund. De evenemang som arrangeras i våra lokaler utgörs normalt av seminarier, konferenser, representationsevenemang, festmiddagar och allt oftare dagar för välbefinnande i arbetet med 10 A. Ahlström Årsberättelse 2011

11 program för att upprätthålla arbetsförmågan hos personalen. För privatpersoner arrangerar vi årligen ett stort antal olika familjefester. Trakteringen av medlemmar i släkten Ahlström är en hederssak för oss. För våra aktieägare är Norrmark en plats där man kan återvända till barndomens landskap, skeden i släktens historia och till sina rötter. En god kännedom om protokollet är till hjälp vid statsbesök och andra besök av hedersgäster samt vid VIP-tjänst. En av höjdpunkterna under år 2011 var besöket av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i juli då även republikens president Tarja Halonen, president Martti Ahtisaari och ett flertal ministrar deltog. Vår specialkompetens som krävs för servicen har sitt ursprung i den tid då Norrmark var internationell konferens-, utbildnings- och representationsplats för hela koncernen Ahlström. Vår personal är traditionellt yrkeskunnig och har bred kompetens. Vi har fyra anställda köksmästare av vilka tre arbetar i Norrmark och en i Kauttua. Vår proffsiga kökspersonal tillreder för hand kompletta måltider med smak baserad på erfarenhet, kreativitet och rena råvaror från närområdet. Vårt kök serverar traditionella delikatesser från skogen och från noggrant utvalda livsmedelsproducenter i närområdet. Närproducerad mat är en självklarhet för oss. Under årens lopp har många pålitliga leverantörer av närproducerad mat utvalts Närproducerad mat är en självklarhet för oss. Vi prioriterar alltid lokala råvaror. som våra samarbetspartners. Vi beställer ost och kött från lokala leverantörer, getost från Lavia, ekologiskt lamm från Kulla och Ylämaa nötkött från Kankaanpää. Vi får en betydande del av våra råvaror från företagets egna skogar: bär och svamp samt älgkött och annat vilt, t.ex. hjort och fågelvilt, som levereras av naturtjänster. Från Pyhäjärvi i Säkylä får vi signalkräftor till våra kräftmiddagar. Förutom livsmedelsleverantörerna är olika programleverantörer viktiga samarbetspartners för oss. Utsikter inför framtiden Efter två år av snabb tillväxt förutser vi en måttligare utveckling under år Vi koncentrerar oss på att höja verksamhetens kvalitet och lönsamhet samtidigt som vi eftersträvar tillväxt genom att öka kännedomen om våra tjänster. Vår målsättning är att öka antalet konferenser, kurser och representationsevenemang på våra bruksområden och samtidigt åstadkomma ett aktivare utnyttjande av vår inkvarteringskapacitet. Vi ser utvecklingen av våra affärsområden tillsammans med naturtjänster som en särskilt intressant utmaning. Våra samarbetspartners Vi har levererat livsmedel, grönsaker och frukt i större omfattning till A. Ahlström i Norrmark sedan år Dessutom har vi samarbetat med företagets köksmästare ända sedan början av 1980-talet. Nuförtiden levererar vi produkter nästan dagligen. Samarbetet karaktäriseras av ömsesidig respekt för varandras yrkeskunskap: vi önskar svara på utmaningen och leverera rena närproducerade livsmedel till en miljö och användning som de är värda. Anssi Immonen, Palvelutukku Immonen Vi planerar programmet, menyn, sidotjänsterna och inkvarteringslösningarna för våra kunder individuellt. Tiina Rajala, chef för gästverksamheten A. Ahlström Årsberättelse

12 12 A. Ahlström Årsberättelse 2011

13 Naturtjänster Upplevelser genom jakt, erfarenheter genom fiske Naturen i närområdet kring Norrmark med skogar och älvar erbjuder breda möjligheter till jakt, fiske och styrd fritidsverksamhet. Vår målsättning är att tillhandahålla oförglömliga upplevelser i ren finländsk natur. Naturtjänsternas utveckling år 2011 År 2011 var det första kompletta verksamhetsåret för naturtjänster. Vi koncentrerade oss på att kvalitetskontrollera och testa jaktprodukter, och särskilt på att utveckla jakten på älg och hjort. Samtidigt försökte vi hitta ett för oss specifikt sätt att verka. Naturtjänsterna har väckt stort intresse hos många kundgrupper. Verksamhetsårets huvudevenemang var sju älgjakter. Säsongen inleddes på traditionellt sätt med vid A. Ahlström Osakeyhtiö, som arrangeras varje höst. Det är en milstolpe då hela höstens aktiviteter inleds. Vi förbättrade vår verksamhetsberedskap genom att anskaffa ytterligare transportfordon och genom att renovera jaktstugor. Jaktstugorna är tidigare skogsarbetarbaracker som representerar vårt företags rikaste historia. Naturtjänsternas omsättning uppgick till cirka 0,2 miljoner euro år 2011 och antalet anställda var 2 personer. Våra samarbetspartners Sällan får man delta i ett så behagligt och naturligt samarbete där det är möjligt att skapa erfarenhetsrika, storslagna broar från den gångna industrihistorian till framtidsvisioner som sträcker sig till år Det är inspirerande att förstå de unika grundvalarna med vördnad och värdighet men ändå hela tiden närma sig nutiden dynamiskt och levande. Utvecklingsorganisationen Prizztech Oy i Satakunda har samarbetat målinriktat med A. Ahlström Osakeyhtiö under många år med ett brett spektrum av uppgifter såsom energieffektivitet, hållbar utveckling och utveckling av koncept för kulturmiljötjänster. Även finansiären TEKES har trott på det strategiska projektet Ruukki 2030 där nya affärsområdeskoncept bereds. Med hjälp av dessa eftersträvas innovativa metoder för att göra släkten Ahlströms kulturarv och den storslagna naturmiljön betydelsefull för nya generationer. Minna Nore, Utvecklingsdirektör, Prizztech Oy Jakt och andra aktiviteter i naturen har varit en naturlig del av företagets verksamhet ända från början. Ville Pasanen, chef för naturtjänster Naturturismen är en av de mest betydelsefulla framtidsbranscherna i Finland. Vår utmaning är att hitta det sätt att tillhandahålla naturtjänster som är mest specifikt för oss. Kunder och intressentgrupper Naturtjänster erbjuder kunderna högklassiga naturupplevelser samt rekreationstjänster i samarbete med företagets skogs- och gästverksamhet. Vi genomför tjänsterna i huvudsak inom våra egna välskötta skogs- och insjöområden med beaktande av kundernas trivsel, tillfredsställande och säkerhet samt hållbar användning av naturen. Aktieägarna i A. Ahlström Osakeyhtiö är en viktig kundgrupp för oss. Övriga kunder var bl.a. regionala och nationella företag för vilka vi år 2011 arrangerade representations- och företagsevenemang kryddade med naturtjänster. Utsikter inför framtiden Vi ser att naturturismen i framtiden har en betydande affärsmässig tillväxtmöjlighet i Finland. Trots den allmänna osäkerheten i ekonomin förväntar vi oss att omsättningen och resultatet ökar år Vi kommer att utveckla vårt tjänstekoncept i nära samarbete med gästverksamheten. Vi har för avsikt att satsa på produktionsutveckling av fiske- och naturutflykter samt på marknadsföring. Genom att utöka våra naturtjänster med nya produkter och kundmålgrupper planar vi ut efterfrågan över de olika årstiderna. Vi har betydande möjligheter inom fisket; det finns rikligt med fiskerika älvar och sjöar i vårt område. Vår målsättning är att även arrangera havsfiskeutflykter vid Majasaari i Kotka och i närheten av Björneborg. Dessutom fortsätter vi att utöka viltbeståndet i vårt område och att aktivt vårda livsmiljöerna för viltbeståndet. A. Ahlström Årsberättelse

14 År 2011 genomförde vi en organisationsförändring så att vi sköter ekonomiförvaltningen inom koncernen A. Ahlström enligt principen på gemensam plats. Piia Kankeri, administrativ chef Redovisningstjänster Administrativa tjänster på samma plats Redovisningstjänster svarar för ekonomiförvaltningen inom A. Ahlström -koncern och utgör ett stöd för koncernens samtliga affärsområden. Vi utvecklar redovisningstjänsterna så att de överensstämmer med de krav som ställs i f retagets nya strategi. Dessutom producerar vi redovisningstjänster för externa kunder. Verksamhetens utveckling år 2011 Den nya tillväxtstrategin inom koncernen ställde växande krav på ekonomiförvaltningen. Det gamla verksamhetssättet visade sig vara otillräckligt. Av denna anledning var år 2011 ett utmanande år för redovisningstjänster med förändringar och inkörning av nya verksamhetsmodeller. Reformen av ekonomiförvaltningen har krävt stora mentala och ekonomiska resurser. Vi koncentrerade oss på att utveckla funktionerna och strukturerna i koncernens ekonomiförvaltning så att de i tillräcklig omfattning stöder implementeringen av koncernens tillväxtstrategi. Vi utvecklade vår verksamhet genom att förena ekonomiförvaltningsavdelningen och redovisningen till en resultatenhet. Vi genomförde en organisationsförändring så att vi kan sköta ekonomiförvaltningen inom koncernen A. Ahlström enligt principen på samma plats. En integrerad del i förändringen var att uppdatera systemen och utveckla utrustnings- och programbeståndet. Under hösten anskaffades nya moderna system och vi tillägnade oss ett nytt sätt att utföra uppgifterna på i syfte att effektivisera ekonomiförvaltningen. Tillsammans med Ahlström Capital Oy inledde vi en utveckling av rapporteringen och redovisningskulturen. Förändringen av vårt verksamhetssätt visade sig vara mer arbetssam än förväntat och krävde stora resurser. Vi grep oss an uppgiften med raska tag och utförde ändringsarbetet i stor utsträckning. Under arbetets gång höjde vi samtidigt målnivån och för att nå denna nivå fortsätter vi arbetet under år Den viktigaste investeringen var att anskaffa ett rapporterings- och koncernredovisningssystem. Vi har inlett första steget av projektets tre steg och hela projektet ska vara slutfört under början av år Under år 2011 var koncernen Ahlström Capital Oy, Antti Ahlström Perilliset Oy och Pihlavan Saha Oy viktiga externa kunder. Redovisningstjänsternas omsättning år 2011 var drygt en miljon euro. Vi har redan kunskaper i internationell koncernredovisning. 14 A. Ahlström Årsberättelse 2011

15 Våra samarbetspartners Basware levererade redan för mer än ett decennium sedan de första lösningarna på automatiserad ekonomiförvaltning till A. Ahlström Osakeyhtiö. Vi inledde genom att automatisera hanteringen av inköpsfakturor och betalningsrörelsen. Det senaste skedet i samarbetet har varit att utveckla ett koncernrapporteringssystem. Samarbetet med företaget har alltid varit fruktbart projekten har genomförts professionellt och i snabb takt. Just detta har gjort samarbetet lätt för Basware. Basware har fått viktiga utvecklingstips och idéer från det ekonomiska servicecentret vid A. Ahlström Osakeyhtiö. Företaget har alltid ställt sig bland de första intresserade när Basware presenterar nya lösningar på automatisering av ekonomiska processer. Valda lösningar har införts i snabb takt. Jaakko Laurila, Försäljningsdirektör, Basware Personalens kompetens i nyckelposition De höjda kraven på ekonomiförvaltningen visade sig år 2011 i omstrukturering av ledningen och avspeglade sig i antalet anställda och i organisationsstrukturen. Vi rekryterade nya kompetenta personer till det redan yrkeskunniga ekonomiförvaltningsteamet. Nu upplever vi att vi är en mångsidig och professionell grupp som svarar för både det egna företagets och våra kunders krävande redovisningsbehov. När system förnyas ser vi till att personalen utvecklas genom kontinuerlig vidareutbildning. Målsättningen med vår nya verksamhetsmodell är även att ha förmågan att se våra kunders ekonomiförvaltning ur en tjänsteleverantörs synvinkel. Utsikter inför framtiden Vi koncentrerar oss på att utveckla funktionerna och strukturerna i ekonomiförvaltningen inom koncernen A. Ahlström som en del i genomförandet av koncernens tillväxtstrategi. Vi fortsätter utvecklingen av rapporteringsverktygen för ledningen. Vi bearbetar fortfarande den interna och externa koncernrapporteringen kundorienterat med anpassade lösningar. Ett av våra tyngdpunktsområden kommer att vara fastighetsredovisning. Vi har redan kunskaper i internationell koncernredovisning. Framtidsmålet är att tillhandahålla uppskattade och effektiva redovisningstjänster till internationellt verksamma koncerner. Foto: A.Ahlström Oy historiska arkivet Eva Ahlström VÄLGÖRENHET GENOM ATT VÄRNA OM SLÄKTENS TRADITIONER A. Ahlström Osakeyhtiö var huvudsponsor för UNICEF i Satakunta år Under sponsoråret arrangerade vi fem välgörenhetsevenemang. Med hjälp av dessa samlade vi in medel för utbildningsprogrammet Schools for Africa, vars syfte är att förbättra möjligheterna till skolgång för barn i Afrika. Under å r 2011 donerade v i även medel v ia Eva Ahlströms Stiftelse. Julen 2011 uppmärksammade vi det diakoniarbete som utförs med bidrag från Eva Ahlströms Stiftelse till förmån för familjer i behov av stöd i Norrmarks församling. Eva Ahlströms Stiftelse grundades år 2010 på initiativ av kvinnorna i släkten. Stiftelsens namn är en hyllning till matriarken Eva Ahlström ( ). Eva och maken Antti Ahlström gav generösa donationer till sjukvård, utbildning och kultur. Paret arbetade ivrigt för att den kommande generationen finländare, inte minst flickorna, skulle få gå i skola. De vägleddes av tanken att förmögenhet förpliktar. A. Ahlström Årsberättelse

16 Förändringarnas år inom A. Ahlström Osakeyhtiö Den nya strategin implementeras. En ny strategi skapas. En period då balansräkningen förstärks. Koncernen delas upp i tre olika bolag } } En period av tillväxt En period av förstärkning Bergsrådet Krister Ahlström utses till bolagets generaldirektör. Tyngdpunkten förskjuts från tidnings- och journalpapper till specialpapper. Bolaget blir pionjär inom internationalisering i Finland genom förvärvet av det italienska företaget Cartiere Giacomo Bosso S.p.A. Villa Mairea som ritades av Alvar Aalto färdigställs, byggherre var Walter Ahlströms dotter Maire och hennes man Harry Gullichsen. När Walter Ahlström avled var bolaget det störst industriföretaget i Finland. Pappers-, glas- och metallindustri. 30 fabriker och anställda. Harry Gullichsen blev bolagets koncernchef. Familjebolaget inleder verksamheten som A. Ahlström Osakeyhtiö med familjens äldsta son Walter Ahlström som koncernchef. Hustrun Eva Ahlström övertar ledningen av bolaget och blir den första kvinnliga direktören för ett industriföretag i Finland. Antti Ahlström äger 4 järnbruk och 15 sågverk. Han är en av Finlands mest betydande affärsmän. Antti Ahlström köper Norrmarks bruk. En period av internationalisering En period av industrialisering och tillväxt Antti och Eva Ahlströms tid Antti Ahlström bedriver virkeshandel, sågverksamhet och sjöfart. 16 A. Ahlström Årsberättelse 2011

17 Isotalo som disponeras av släkten Ahlström har prytt bruksområdet sedan år Norrmarks bruk Bruksområdet i Norrmark är släkten Ahlströms hem Företagets grundare Antti Ahlström ropade in Norrmarks bruk vid en auktion den 17 oktober Norrmark var det sista järnbruket som grundades i Finland under den svenska tiden. I brukets smedja inleddes smidesarbetet år Värdet i bruksområdet i Norrmark bestod främst av dess skogar. Järnbruket var litet och förfallet. Till bruksområdet hörde dessutom två sågverk. I juni 1872 bosatte sig Antti och Eva Ahlström i den anspråkslösa huvudbyggnaden på bruksområdet i Norrmark och en månad senare föddes dottern Thyra. Hösten 1873 flyttade familjen hemmet och företagets huvudkontor till ett hus i staden Björneborg. År 1882 kunde de flytta in i herrgården Isotalo i Norrmark som hade ritats av arkitekt Evert Lagerspetz. Hit flyttade även Antti Ahlström sitt företags ledning och huvudkontor. Huset Havulinna byggdes som hem för Antti och Eva Ahlströms äldsta son, koncernchef Walter Ahlström och hans hustru Lilli. Det är därmed också Maire Gullichsens barndomshem. Villan i jugendstil uppfördes 1901 och den har ritats av arkitekt G. A. Lindberg. Havulinna är huvudsakligen i släkten Ahlströms bruk och det används också av Ahlströmbolagen för utbildning och representation. År 1916 uppfördes Huvudkontoret som är ritat av Walter Jung och Emil Fabritius. Här har A. Ahlström Osakeyhtiö sitt huvudkontor än i dag. A. Ahlström Årsberättelse

18 Gästhuset Vainiola rustades upp år 2011 i Alvar Aaltos anda. Utställningen Ahlström Voyage i den gamla smedjan visar historian bakom släkten Ahlström och företaget. Gårdskarl Matti Veneranta tar väl hand om bruksområdet. År 1916 färdigställdes huvudkontoret. 18 A. Ahlström Årsberättelse 2011

19 Harry Gullichsen och hans hustru Maire lät bygga Villa Mairea på bruksområdet år Arkitekturens pärlor Förutom Isotalo, Havulinna, Huvudkontoret och det gamla sågverket finns även andra arkitektoniskt värdefulla byggnader i bruksmiljön i Norrmark. Villa Mairea (1939) som ritades av Alvar Aalto är även internationellt en av de viktigaste pärlorna i den moderna arkitekturen. Koncernchefen Harry Gullichsen och hans hustru Maire lät bygga Villa Mairea som sitt hem. Den ståtliga stockbyggnaden Vainiola som byggdes under 1890-talet rustades upp år 2011 i Alvar Aaltos anda. Vainiola genomgick en totalrenovering redan 1942 då Alvar Aalto moderniserade byggnaden. Det finns nu åtta rum för inkvartering. Liiteri som ligger inom samma gårdsområde byggdes samtidigt om till en svit med egen bastu. Det gamla skogskontoret byggdes om till inkvarteringslokaler år Sahala som ursprungligen byggdes år 1866 innehåller 12 individuella rum för modern inkvartering. Gästhuset Kultala som renoverades år 2010 var ursprungligen en tjänstemannabostad som byggdes på 1920-talet. Kultala innehåller fyra hemtrevliga inkvarteringsrum, vardagsrum och bastu. I planeringen av de hus och lokaler som finns inom bruksområdet deltog vid sidan av arkitekter och inredningsplanerarer Norrmark-kommittén som bestod av representanter för släkten Ahlström. Klubben byggdes i tiden som möteslokal för företagets tjänstemän och deras familjer. Klubben är en byggnad i gustaviansk anda som renoverades år Under vardagar fungerar byggnaden som lunchrestaurang men den är funktionell och elegant och har fått ställningen som en viktig festlokal. I Klubben kan även kulturevenemang arrangeras eftersom det finns scen och plats för 220 personer i lokalen. Villa Ett är en hemtrevlig konferens- och festlokal som är lämplig för individuella och privata företagsevenemang tack vare den nyligen förnyade utrustningen för mötesteknik. Strandbastun Koli som byggdes 2011 har blivit mycket populär och kan även hyras enskilt för privat användning. Utställningen Ahlström Voyage i gamla smedjan beskriver historian bakom släkten Ahlström och A. Ahlström Osakeyhtiö. Denna bruksmiljö som skyddats kulturhistoriskt utvecklar vi till ett besöksobjekt och till en plats för fest- och företagsevenemang. Bastun Koli som renoverades år 2011 kan hyras för privat bruk. A. Ahlström Årsberättelse

20 A. Ahlström Osakeyhtiö Laviantie 22, Norrmark Södra Esplanaden 14, Helsingfors Tel

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG Stabil avkastning från finsk skog Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Den lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna.

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell Slutrapport 19.9.2011 Sida 2 1. Sammanfattning Bakgrund och utredningens mål Borgå stads ledning har på basis av anbuden

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Finlands nationella skogsprogram 2015 Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Skogsbranschens omvärld i förändringen Förändringar i efterfrågan på produkter finanskrisen den snabba

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission 1 (5) Kevas strategi Mission Vi verkställer och utvecklar den offentliga sektorns arbetspensionsskydd i en föränderlig omvärld samt erbjuder kundorienterade och högklassiga tjänster. Vi ansvarar för finansieringen

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen 1 Ny bioproduktfabrik i Finland Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen Den största investeringen i skogsindustrins historia i

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete.

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete. Innehållsförteckning 1. Visionär topputvecklare av Nyland 2. Landskapets utvecklingsmål 3. Mål inom strategiskt partnerskap 4. Mål inom kommunikation och kompetens 5. Viktigaste intressegruppers förväntningar

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn

Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn Effektivare transportsystem genom nya verksamhetsmodeller på transportsektorn Trafikrådet Eeva Linkama, trafikpolitiska avdelningen NVF 13 Seminarium i Tammerfors 17.10.2007 1 Framtida utmaningar för transportsektorn

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138 Skogens vatten Lena Ek ordförande i Södra 2016-09-16 1 2016-09-16_138 Sverige en skogsindustriell stormakt Nettoexportvärde om ca 130 mdr (12% av svensk varuexport) Ca 15-20% av Sveriges samlade industriinvesteringar

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Project Guadalmina, Marbella, Spanien

Project Guadalmina, Marbella, Spanien Bolagets Affärside: Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30 lägenheter. Genom ett samarbete

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras

Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras Välkommen! Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras affär. Vår vision Där mat och dryck serveras

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö.

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Vad är bakgrunden till TINYHOUSESWEDEN? Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Sökte lösning på ställa om till ny livsstil. Ett svar på vanliga omställningsfrågor; hur

Läs mer

UPM Skogsservice för samfund UPM SKOG

UPM Skogsservice för samfund UPM SKOG UPM Skogsservice för samfund UPM SKOG UPM och Biofore UPM är en ansvarsfull föregångare i skogsbranschen. Bolaget sammanför bioindustrin och skogsindustrin och bygger en ny, hållbar och innovationsdriven

Läs mer

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand.

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand. Vi förnyar modigt Förnyelse innebär att vi reagerar snabbare än tidigare på förändringar i vår verksamhetsmiljö. Vi stärker vår yrkeskunnighet, testar modigt nya tillvägagångssätt, lär oss tillsammans

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK KONSULT ÄR ETT REKRYTERINGSFÖRETAG. F O PETERSON & SÖNER ÄR SVERIGES ÄLDSTA BYGGFÖRETAG. VI ARBETAR TILLSAMMANS

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Vi skapar attraktiva bostäder och optimerar värdet Vi är den nya generationens fastighetsutvecklare

Vi skapar attraktiva bostäder och optimerar värdet Vi är den nya generationens fastighetsutvecklare Vi skapar attraktiva bostäder och optimerar värdet Vi är den nya generationens fastighetsutvecklare Vi lokaliserar, omdisponerar och optimerar ytor för att skapa attraktiva bostäder med ett ökat värde.

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd (januari 2016) 5.486.000 Förväntad BNP-utveckling + 1,2 % Inflation 2015 (prognos) - 0,2 % Arbetslöshet

Läs mer

Finska Yrkesskicklighet

Finska Yrkesskicklighet Finska Yrkesskicklighet Riikku Rakenteet Oy är en finsk företag som tillverkar balkonginglasningar, räcken och glasfasader. Vår personal består av mer än 90 experter. Vi tillverkar en balkonginglasning

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2011 kl. 12.00 Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 1.2.2011 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet.

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer