A. Ahlström osakeyhtiö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Ahlström osakeyhtiö"

Transkript

1 A. Ahlström osakeyhtiö Årsberättelse 2011

2 A. Ahlström Osakeyhtiö...3 Verkställande direktörens översikt... 4 Fastigheter...6 Skogar...8 Gästverksamhet...10 Naturtjänster...12 Redovisningstjänster...14 Välgörenhet...15 Förändringarnas år...16 Norrmarks bruk A. Ahlström Årsberättelse 2011

3 Vi vårdar tillgångar, traditioner och våra gäster A. Ahlström Osakeyhtiö är Antti Ahlströms familjebolag. Vi sköter de tillgångar som är investerade i bolaget genom att värna om tidigare generationers arbete och minne som ansvarsfull aktör i samhället. Vi bedriver fastighetsverksamhet, skogsbruk och gästverksamhet. Vi utvecklar natur- och redovisningstjänster till affärsverksamheter. Vi sköter och utvecklar bruksområdet i Norrmark som är släkten Ahlströms traditionella hem. A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ bildades då det tidigare bolaget A. Ahlström Osakeyhtiö delades upp vid omstruktureringen 2001 bolagets rötter sträcker sig till år 1851 då Antti Ahlström inledde sin affärsmannabana affärsområdena utgörs av fastigheter, skogsbruk, gästverksamhet, naturtjänster, redovisningstjänster moderbolag med 25 helägda dotterbolag koncernens omsättning uppgick till 19,4 miljoner euro år 2011 övriga intäkter har under de senaste åren uppgått till 2 3 miljoner euro per år antal anställda är ca 70 A. Ahlström Årsberättelse

4 Verkställande direktörens översikt Året för implementeringen av strategin Företaget ska skötas så att ägandet av företaget är attraktivt. En konkurrenskraftig avkastning på det sysselsatta kapitalet garanterar attraktiviteten liksom även att andra värden i anslutning till ägandet, som inte kan mätas finansiellt, realiseras. Bolagets och ägarnas grundläggande värderingar bestämmer all vår verksamhet. En förmån som förpliktigar i vårt arbete är släkten Ahlströms värdegrund för engagemang i arbetet och omvårdnad om miljön. Släktens hem på bruksområdet i Norrmark är ett uttryck för dessa värden. Att hålla området i god kondition är ett värde i sig. Under perioden förstärktes balansräkningen i vårt företag. Nu lever vi i en ny tid som bestämmer uppbyggnaden av den operativa verksamheten. Detta arbete kräver långsiktighet. Det är gynnsamt att bygga upp en gedigen affärsverksamhet på en välbyggd grund. Vårt syfte är att göra ägandet i företaget synnerligen attraktivt. Bolaget genomgår ett kraftigt tillväxtskede A. Ahlström Osakeyhtiö genomgår ett kraftigt tillväxtskede. Det gångna året var det första året för implementeringen och fördjupningen av den nya strategin. Vårt mål är att reformera den operativa verksamheten och att öka omsättningen och resultatet i enlighet med detta. Alla affärsområden måste utvecklas så att de skapar mervärde. Tillväxten i vår verksamhet bygger framför allt på utveckling av fastighetsverksamheten, vilket innebär stora investeringar under de kommande åren. Syftet är att åstadkomma en grundlig transformation av balansräkningen så att resultatet blir en betydande ökning av avkastningen på sysselsatt kapital jämfört med nivån i dag. Detta är ett långsiktigt arbete som är kännetecknande för fastighetsverksamhet. Vi genomförde två viktiga investeringar redan under år Skogsbruket är en annan stöttepelare som vi använder för att genomföra vår planerade tillväxt. Våra skogstillgångar ska hållas i optimalt skick med tanke på virkesproduktionen. Skogsbruket kan vi även använda för att bygga ny affärsverksamhet. Vi undersökte noggrant möjligheterna till affärsverksamhet i anslutning till detta under det gångna året. Gästfrihet har ingått i Ahlströms grundvärden under bolagets hela historia. Gästverksamheten förverkligar denna grundläggande värdering, som är central för företaget och även stöder våra övriga affärsområden, våra aktieägare och den växande gruppen av pri- Vicehäradshövding, emba Hannu Leminen har lotsat bolaget sedan den 1 januari A. Ahlström Årsberättelse 2011

5 År 2011 var ett år av lönsam tillväxt. Fastigheter Skogar vata kunder och företagskunder. Ännu återstår arbete för att bygga upp gästverksamheten till en lönsam affärsverksamhet. Vi ser många olika möjligheter att utveckla verksamheten, särskilt i nära samarbete med Naturtjänster. Jakt och andra aktiviteter i naturen har varit en naturlig del av företagets verksamhet ända från början. Utifrån denna starka tradition och kompetens har vi börjat bygga upp Naturtjänster till en affärsverksamhet och utveckla tjänster i anslutning till detta. Det som alltid har varit en integrerad del av företagets traditioner representerar nu en framtidsbransch i Finland. Vår utmaning är att hitta det sätt att tillhandahålla naturtjänster som är mest specifikt för oss. Vår tillväxtstrategi kräver mycket av stödfunktionerna. Inom redovisningen koncentrerar vi oss på att utveckla funk- Våra samarbetspartners Naturtjänster A. Ahlström Osakeyhtiö är ett traditionsrikt företag och ändå samtidigt en mycket alert samarbetspartner. Som kund är företaget sakkunnigt och krävande. Inom Ahlström är man beredd att lyssna på och överväga de lösningsförslag vi framför. Beslutsfattandet är tydligt liksom genomförandet av besluten. Företaget är en pålitlig samarbetspartner och genomför gemensamt fattade beslut utan kompromisser. AFFÄRSOMRÅDENAS SYNERGI Redovisningstjänster Gästverksamhet tionerna och strukturerna i ekonomiförvaltningen inom koncernen. Denna funktion har utomordentliga färdigheter att svara mot de utmaningar tillväxtstrategin i koncernen ställer. Vi har även intensifierat samarbetet med våra viktigaste finansiärer i syfte att trygga den finansiering som krävs för implementeringen av vår strategi. I anslutning till detta utredde och omorganiserade vi våra säkerheter. Vi trimmade organisationen i tillväxtkondition. Under år 2011 trimmade vi organisationen i den tillväxtkondition vår strategi kräver. Detta tog sig uttryck i rekryteringen av ett flertal nyckelpersoner. Våra verksamhetsramar stöder nu tillväxtmålet på ett utmärkt sätt. Ett gediget partnerskapsnät är en viktig garanti för tillväxten i vår verksamhet. Under år 2011 knöt vi nya kontakter och fördjupade samarbetet med strategiskt viktiga partners som representerar finansiering, byggverksamhet, kommunikation, forskning och planering. Övergripande sett blev år 2011 framgångsrikt. Omsättningen och resultatet tog ordentlig fart. Vi ser fram mot de kommande verksamhetsåren med tillförsikt. Vi fortsätter framåt enligt vår strategi. Vi tror att ett konsekvent genomförande av strategin tryggar omsättningstillväxten och visar sig i form av ökande operativa intäkter. Norrmark i april 2012 Jarmo Lankinen, Regiondirektör Sampo Bank, Västra Finland Hannu Leminen Verkställande direktör A. Ahlström Årsberättelse

6 Vi investerar cirka 20 miljoner euro i Paccor Finland Oy:s industrifastighet i Tavastehus som färdigställs i slutet av år Vår avsikt är att vara långsiktig fastighetsägare. Fastigheter Gedigen intäktsbas med korrekta val Vår fastighetsverksamhet ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av fastighetstillgångarna inom A. Ahlström Osakeyhtiö. Vi kommer att förändra strukturen i våra fastighetstillgångar under de kommande åren. Enligt den affärsstrategi vi valt satsar vi på sådana fastighetsobjekt i tillväxtområden i södra Finland som uppfyller våra kriterier. Vi utvecklar och förädlar planmässigt det befintliga beståndet av fastigheter. Vi avyttrar fastigheter och områden som inte uppfyller våra investeringskriterier. Affärsverksamhetens utveckling år 2011 I december 2011 förvärvade vi en industri- och logistikcentral tillhörande förpackningstillverkaren Paccor Finland Oy på industriområdet Moreeni i Tavastehus invid riksväg 3. Investeringen uppgår till cirka 20 miljoner euro. Vårt mål är en placering som ger ett långvarigt och stabilt kassaflöde. Fastigheten överlåts till hyresgästen under senare delen av Objektet i Tavastehus, som drar nytta av huvudstadsregionens attraktivitet, är lämpligt för vår fastighetsportfölj och vår placeringsstrategi som är inriktad på tillväxtområden i södra Finland. En annan betydande fastighetsinvestering är förvärvet av fastigheten Kulmala i centrum av Lahtis för cirka 8 miljoner euro. Fastigheten är en av stadens bästa affärsplatser. Fastigheten ligger i korsningen av Aleksanterinkatu och Vesijärvenkatu som är de två huvudgatorna i centrala Lahtis. Fastigheten innehåller affärs-, hotell- och kontorslokaler samt bostadslägenheter. Den totala hyresarealen är cirka kvadratmeter. Fastigheten är centralt belägen och grundinvesteringsnivån rimlig vilket ger möjligheter till vidareförädling och då kan även avkastningsnivån förbättras. Utvecklingspotentialen hos investeringsobjektet förbättras även av utsikterna för en kraftig utveckling av centrum i Lahtis under de kommande åren. Traditionsrik Vainiola i Norrmark var objekt för reparationsinvesteringar och återfördes till gästverksamheten under hösten liksom även den ombyggda strandbastun Koli. Under år 2011 färdigställdes fyra sanerade höghus i Varkaus. För konceptplaneringen av dessa svarade dsign Oy. Efterfrågan på de färdigställda hyreslägenheterna var mycket stor. Under år 2012 kommer förutom de ovannämnda ytterligare tre höghus att färdigställas i Varkaus. Vi beslöt att investera i vattenkraften till i Norrmark genom att bygga en 1 MWh turbin i det lilla vattenkraftverket i Makkarakoski. Byggnadsarbetena inleds under våren Därefter är bruksområdet i Norrmark självförsörjande vid sidan av värme och vatten även på elkraft. Tillsammans med vår skogsaffärsverksamhet investerar vi i en torkkanalanläggning vid Pihlavan Saha. Vi fortsatte och startade regionala planeringprojekt i Karhula, Varkaus, Riihimäki och Itis i samarbete med kommunala utvecklingsföretag under verksamhetsåret. Objekten är utmanande. Ett långsiktigt samarbete med våra privata och Enligt vår förnyade strategi inriktar vi vårt fastighetsinnehav mot tillväxtområden i södra Finland 6 A. Ahlström Årsberättelse 2011

7 offentliga samarbetspartners är av avgörande betydelse för att projekten ska bli framgångsrika. Under år 2011 sålde vi totalt cirka 100 fastighetsobjekt; tomter, skogsskiften och bostäder. Omsättningen inom fastighetsverksamheten var cirka 10,5 miljoner euro vilket utgjorde en ökning på 1,4 miljoner euro. Ett program för försäljning av lägenheter i bostadshuset Bergmansgatan 5 inom Helsingfors värdeområde inleddes under redovisningsåret. Placeringspolitik och -objekt För våra kunder är vi en aktiv och långsiktig fastighetsägare och samarbetspartner. Vi strävar efter långsiktiga kundrelationer. Vi investerar i industri-, logistik-, bostad- och kontorfastigheter samt fastigheter som tillhör affärsbranschen. Vårt investeringsprogram omfattar cirka 100 miljoner euro under de kommande fem åren. I relationen mellan risk och avkastning är vi måttliga. Vår målsättning för fastighetsportföljen är i genomsnitt 7 procents nettohyresintäkter. Den nuvarande strukturen i vår fastighetsportfölj ger inte möjlighet till detta, men vi tror att vi kan uppnå målet genom flera års långsiktigt arbete. Vi strävar mot ett avkastningsmål som är mer ambitiöst än genomsnittet genom en väl övervägd kombination av investeringar med olika risknivå. Vi koncentrerar oss på tillväxtcentra i södra Finland där attraktiviteten i huvudstadsregionen kan utnyttjas i den kommande prisutvecklingen. Vi söker objekt främst söder om linjen Björneborg-Tammerfors-Lahtis-Kouvola-Kotka. Av fastigheterna kräver vi en utvecklingspotential som kan utnyttjas förnuftigt i framtiden. Våra samarbetspartners Uppgiften för GSP Group Oy är att hitta metoder för att öka värdet på de fastigheter som innehas av A. Ahlström Osakeyhtiö. Vi upprättar affärsplaner för fastighetsutvecklingsverksamheten hos våra kunder och analyserar riskerna och möjligheterna hos de befintliga fastighetshelheterna. Ur vår synvinkel är samarbetet utmanande och intressant. Det ger oss båda möjlighet att delta i utvecklingen av regionbyggandet och att förädla våra nationaltillgångar. Ilkka Kilpimaa, Verkställande direktör, GSP Group Oy Kunder och samarbetspartners Kännetecknande för fastighetsprojekten är långsiktighet och kapitalintensivitet. Dessutom berör de ofta flera olika parter. För oss är finansiärer, städer och kommuner, regionala utvecklingsföretag, fastighetsutvecklingskonsulter, mäklare och experter på fastighetsjuridik väsentliga intressentgrupper. Vi ingår i ett omfattande nätverk som producerar lokaler och lokaltjänster till slutanvändarna. Våra partners inom fastighetsskötseln är oftast lokala aktörer. Våra kunder är fastigheternas hyresgäster, både företag och privata hushåll. För att säkerställa lång livslängd för våra fastigheter underhåller vi dem regelbundet. På detta sätt undviker vi reparationsskulder och håller kostnaderna för skötseln på rimlig nivå. Vid reparationsinvesteringar satsar vi på hållbara lösningar. Vi håller fastigheternas omgivningar och gårdar trivsamma med moderna lösningar. Utsikter inför framtiden Fastighetsmarknaden i Finland är i ett nytt skede. Våra förväntningar är att nya intressanta placeringsobjekt kommer ut på marknaden när fastighetsinvesterarna realiserar sina placeringar. Den allmänna utvecklingen av bostadspriserna karaktäriseras av en tudelning: prisnivån hos fastigheter på goda platser är stabila medan prisnivån på mindre attraktiva platser förväntas sjunka. Vi fortsätter längs den strategiska linje som vi har valt. Vi inriktar vårt fastighetsinnehav till tillväxtområden i södra Finland. För våra kunder är vi en aktiv och långsiktig fastighetsägare och samarbetspartner. De höghuslägenheter i Varkaus som sanerades enligt dsigns idéer hyrdes ut i snabb takt. I slutet av december förvärvades fastigheten Kulmala i centrala Lahtis. Kulmala var en av våra viktigaste fastighetsinvesteringar under år 2011, berättar Hannu Havanka, fastighetsdirektör sedan maj A. Ahlström Årsberättelse

8 Som en stor virkesproducent känner vi kunderna och kundernas virkesbehov väl. Vi har även beredskap att reagera flexibelt på snabba förändringar i efterfrågan, framhåller skogsdirektör Timo Viinamäki. Skogar Gedigen och jordnära vård av skogsresurser A. Ahlström Osakeyhtiö har varit känt för sina skogar, hållbart skogsbruk och mångsidigt utnyttjande av trä i över ett och ett halvt sekel. På sin ort bolaget har alltid fungerat som en stabil och pålitlig skogsbruksaktör. I dag ligger cirka 80 procent av våra skogar i västra Finland. Verksamhetens utveckling år 2011 De goda snö- och köldförhållandena under början av året var gynnsamma för skogsbruket. Avverkningen var framgångsrik även inom områden som inte kan nås under fuktigare och mildare vintrar. Därför kunde vinterstämplingsposter avverkas i stor omfattning. Den tillräckligt varma och fuktiga sommaren innebar en god växtsäsong för trädbeståndet i hela landet medan hösten med kontinuerliga regn medförde sämre avverkningsförhållanden. Stormen på annandag jul som följde på den regniga hösten drabbade företagets skogar hårt. År 2011 överskred vi något vårt omsättningsmål för skogsbruket. Skogsbrukets omsättning uppgick till 6,8 miljoner euro. Volymmålet för virkesförsäljningen överskreds och vi levererade kubikmeter vilket även avspeglades positivt i resultatet. Förhållandet mellan olika handelssätt kunde realiseras enligt målen. Vi levererade hälften av virkesvolymen själva och sålde hälften i form av rotköp vilket över- ensstämmer med vår affärsstrategi för skogsbruket. Vi intensifierade vårt samarbete med Pihlavan Saha som har varit en viktig samarbetspartner under lång tid. På grund av utmaningarna på virkesmarknaden under de senaste åren har sågverksindustrin blivit tvungen att anpassa verksamheten, även Pihlavan Saha är berörd. Genom leveranssamarbetet vill vi säkerställa en fortsatt flexibel virkeshandel. Vi effektiviserade utnyttjandet av företagets skogar genom att utarbeta odlings- och avverkningsanvisningar för energived. Energived odlas vid sidan av andra bestånd och verksamhetens tyngdpunkt ligger fortsättningsvis inom produktionen av timmer och massaved. Med energiveden kan vi bredda vårt utbud till nya virkesanvändare, t.ex. värmeverk. Under året har vi genomfört underhållsinvesteringar bland annat genom att iståndsätta skogsvägar. Målsättningen är att köpa mer skog men utbudet av skogsfastigheter som är lämpliga för oss är knappt och prisnivån inte rimlig för vår verksamhet. Uppdateringen av skogsresursdata avancerade gynnsamt under året. Nu finns aktuella skogsresursdata tillgängliga för drygt hälften av vår totala skogsareal och denna kan utnyttjas för skogsvården. Den avslutande delen av datauppdateringen fortsätter under år A. Ahlström Årsberättelse 2011

9 Vårt verksamhetssätt Vår syfte är att producera så högklassigt grov timmer som möjligt med hållbara skogsbruksmetoder samt en konkurrenskraftig mängd massa- och energived. Vi säljer i allmänhet timmerstämplingsposter i form av rotköp. De första gallringarna och annan avverkning av bestånd med liten diameter utför vi främst genom egen avverkning. Kunder och samarbetspartners Våra kunder består av stora finska skogsindustriföretag, aktörer inom sågverksindustrin och köpare av energived. Våra stora kunder inom den kemiska skogsindustrin är viktiga massavedsförbrukare. Timmer köps främst av de lokala sågverksföretagen. Den nationella energipolitiken som främjar utnyttjandet av förnybar bioenergi kommer att medföra en betydande ökning av energivedsanvändningen under de närmaste åren. Våra kundrelationer inom virkeshandeln är stabila och långvariga partnerskap. Vi är en tillväxtorienterad aktör inom skogsbruket med målsättning att i synnerhet öka antalet leveranskunder och se till att det finns tillräcklig efterfrågan på de olika trädslagen i stämplingsposterna. Under det gångna året lyckades vi få två nya leveranskundrelationer. Vi är stora virkesproducenter och -leverantörer som känner kunderna och kundernas virkesbehov väl. Tack vare en löpande diskussionskontakt har vi god beredskap att reagera snabbt och flexibelt på snabba förändringar i efterfrågan. Vi kan även leverera mer sällsynta trädslag som avverkas i mindre omfattning, t.ex. asp, och fungera som buffertlager för användarna av dessa trädslag. Våra samarbetspartners A. Ahlström Osakeyhtiö och Metsä Group samarbetar med ett separat ramavtal. Metsä Group köper virke i form av rotköp och som leveransvirke med direktleverans till koncernens produktionsanläggningar. Vid sidan av virkeshandeln samarbetar vi i syfte att utveckla skogsbruket, avverkningen och anskaffningen av energived. A. Ahlström är även kund med medlemsförmånsavtal hos Metsäliitto Osuuskunta. För produktionsanläggningarna inom Metsä Group är det positivt att A. Ahlström Osakeyhtiös skogar är belägna i västra Finland. Välskötta skogar producerar de råvaror vi behöver. Vi uppskattar det långsiktiga partnerskapet med Ahlström som ger trygghet och förutsebarhet vid virkesupphandlingen inom Metsä Group. Pekka Kantola, Distriktschef, Metsä Group stiga. Höjningens omfattning och varaktighet är emellertid knuten till den globala ekonomin och konjunkturutvecklingen inom skogsbruket. De driftavbrott som sågverken meddelat förebådar en dämpad efterfrågan på timmer under vintersäsongen. Kapacitetsutnyttjandet inom den kemiska skogsindustrin, t.ex. massafabrikerna, som utnyttjar massaved är däremot högt. Eurons försvagning på den internationella valutamarknaden stärker exportutsikterna för massa- och pappersindustrin. Den nationella energipolitiken medför en betydande ökning av energivedsanvändningen under de närmaste åren. Våra samarbetspartners består främst av skogsmaskinsentreprenörer och transportföretagare inom virkesbranschen. I stället för att ha egen maskinpark litar vi på ett smidigt samarbete med professionella avtalsentreprenörer vid avverkningen och transporterna. Våra entreprenörsrelationer är i regel långsiktiga. Vi utökade vårt entreprenörsbestånd under redovisningsåret. Inom skogsbruket arbetar våra samarbetspartners bland annat med rensning och gallring av plantskog, med planteringsarbeten som återkommer varje år och med annan planmässig förnyelse av skogen. Utsikter inför framtiden Stormarna vid årsskiftet förändrade virkesmarknaden under förvintern genom att sänka virkespriset. Priserna förväntas bli fortsatt något lägre än tidigare tills effekterna av stormarna är eliminerade. Från och med juni-juli förväntas virkespriset A. Ahlström Årsberättelse

10 Gästverksamhet Individuella konferensoch festtjänster i bruksmiljö Recepten från Jukka Luojukoski och andra köksmästare varierar från traditionell mat från Satakunda till internationella högklassiga middagar. Råvarorna har anskaffats från närproducenter i landskapet. Rötterna i vår gästverksamhet sträcker sig till den tid då företagets grundare Antti Ahlström var verksam på 1800-talet och då affärskompanjoner och andra hedersgäster trakterades på bästa sätt på området. De välskötta bruksområdena i Norrmark och Kauttua med byggnader som är ritade av ledande arkitekter i vårt land samt det stora urvalet inkvarterings-, restaurangoch konferenstjänster ger besökarna anslående upplevelser under alla årstider. Verksamhetens utveckling år 2011 Under år 2011 slutfördes en omfattande renovering av det traditionsrika gästhuset Vainiola i Norrmark och dessutom byggdes representationsbastun Koli. Verksamhetsramarna i Norrmark är därefter i utmärkt skick. Inkvarteringskapaciteten i Kauttua utökades genom att tre lägenheter i det Terrasshus som Alvar Aalto ritat togs i bruk för gästverksamhet. Tjänsterna i Kauttua breddades genom att ansvaret för personalrestaurangen Affena övertogs. Gästverksamhetens omsättning ökade år 2011 med cirka 70 procent från föregående år genom att funktionerna utökades och nya lokaler togs i bruk. Omsättningen uppgick till 1,7 miljoner euro. Andra hälften av året var livligare än förväntat och därigenom överskreds försäljningsmålet för gästverksam- heten betydligt, men vi har ännu inte uppnått våra resultatmål. Gästverksamheten disponerar nu lokaler och utrustning av hög klass. Användningsgraden av konferenslokalerna blev hög under verksamhetsåret, men potentialen hos inkvarteringslokalerna har ännu inte kunnat utnyttjas fullt ut. Genom de lokaler som färdigställdes under verksamhetsåret kunde vi förbättra servicen till konferenskunderna. Den populäraste sidotjänsten är kultur: besök i Villa Mairea under ledning av sakkunniga guider från Mairea-stiftelsen och besök på utställningen Ahlström Voyage som belyser områdets historia. År 2011 deltog över besökare i den guidade rundturen på utställningen Voyage. Bruksrundturen ger besökarna en dos arkitektur samt visade livet på bruksområdet i Norrmark förr och nu. Kunder, personal och samarbetspartners Gästverksamhet bedrivs på bruksområdena i Norrmark och Kauttua. Verksamheten är baserad på beställningar med undantag för lunchserveringen i klubbarna på de båda bruksområdena som är öppen för alla besökare. Våra kunder är i huvudsak företag och samfund. De evenemang som arrangeras i våra lokaler utgörs normalt av seminarier, konferenser, representationsevenemang, festmiddagar och allt oftare dagar för välbefinnande i arbetet med 10 A. Ahlström Årsberättelse 2011

11 program för att upprätthålla arbetsförmågan hos personalen. För privatpersoner arrangerar vi årligen ett stort antal olika familjefester. Trakteringen av medlemmar i släkten Ahlström är en hederssak för oss. För våra aktieägare är Norrmark en plats där man kan återvända till barndomens landskap, skeden i släktens historia och till sina rötter. En god kännedom om protokollet är till hjälp vid statsbesök och andra besök av hedersgäster samt vid VIP-tjänst. En av höjdpunkterna under år 2011 var besöket av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i juli då även republikens president Tarja Halonen, president Martti Ahtisaari och ett flertal ministrar deltog. Vår specialkompetens som krävs för servicen har sitt ursprung i den tid då Norrmark var internationell konferens-, utbildnings- och representationsplats för hela koncernen Ahlström. Vår personal är traditionellt yrkeskunnig och har bred kompetens. Vi har fyra anställda köksmästare av vilka tre arbetar i Norrmark och en i Kauttua. Vår proffsiga kökspersonal tillreder för hand kompletta måltider med smak baserad på erfarenhet, kreativitet och rena råvaror från närområdet. Vårt kök serverar traditionella delikatesser från skogen och från noggrant utvalda livsmedelsproducenter i närområdet. Närproducerad mat är en självklarhet för oss. Under årens lopp har många pålitliga leverantörer av närproducerad mat utvalts Närproducerad mat är en självklarhet för oss. Vi prioriterar alltid lokala råvaror. som våra samarbetspartners. Vi beställer ost och kött från lokala leverantörer, getost från Lavia, ekologiskt lamm från Kulla och Ylämaa nötkött från Kankaanpää. Vi får en betydande del av våra råvaror från företagets egna skogar: bär och svamp samt älgkött och annat vilt, t.ex. hjort och fågelvilt, som levereras av naturtjänster. Från Pyhäjärvi i Säkylä får vi signalkräftor till våra kräftmiddagar. Förutom livsmedelsleverantörerna är olika programleverantörer viktiga samarbetspartners för oss. Utsikter inför framtiden Efter två år av snabb tillväxt förutser vi en måttligare utveckling under år Vi koncentrerar oss på att höja verksamhetens kvalitet och lönsamhet samtidigt som vi eftersträvar tillväxt genom att öka kännedomen om våra tjänster. Vår målsättning är att öka antalet konferenser, kurser och representationsevenemang på våra bruksområden och samtidigt åstadkomma ett aktivare utnyttjande av vår inkvarteringskapacitet. Vi ser utvecklingen av våra affärsområden tillsammans med naturtjänster som en särskilt intressant utmaning. Våra samarbetspartners Vi har levererat livsmedel, grönsaker och frukt i större omfattning till A. Ahlström i Norrmark sedan år Dessutom har vi samarbetat med företagets köksmästare ända sedan början av 1980-talet. Nuförtiden levererar vi produkter nästan dagligen. Samarbetet karaktäriseras av ömsesidig respekt för varandras yrkeskunskap: vi önskar svara på utmaningen och leverera rena närproducerade livsmedel till en miljö och användning som de är värda. Anssi Immonen, Palvelutukku Immonen Vi planerar programmet, menyn, sidotjänsterna och inkvarteringslösningarna för våra kunder individuellt. Tiina Rajala, chef för gästverksamheten A. Ahlström Årsberättelse

12 12 A. Ahlström Årsberättelse 2011

13 Naturtjänster Upplevelser genom jakt, erfarenheter genom fiske Naturen i närområdet kring Norrmark med skogar och älvar erbjuder breda möjligheter till jakt, fiske och styrd fritidsverksamhet. Vår målsättning är att tillhandahålla oförglömliga upplevelser i ren finländsk natur. Naturtjänsternas utveckling år 2011 År 2011 var det första kompletta verksamhetsåret för naturtjänster. Vi koncentrerade oss på att kvalitetskontrollera och testa jaktprodukter, och särskilt på att utveckla jakten på älg och hjort. Samtidigt försökte vi hitta ett för oss specifikt sätt att verka. Naturtjänsterna har väckt stort intresse hos många kundgrupper. Verksamhetsårets huvudevenemang var sju älgjakter. Säsongen inleddes på traditionellt sätt med vid A. Ahlström Osakeyhtiö, som arrangeras varje höst. Det är en milstolpe då hela höstens aktiviteter inleds. Vi förbättrade vår verksamhetsberedskap genom att anskaffa ytterligare transportfordon och genom att renovera jaktstugor. Jaktstugorna är tidigare skogsarbetarbaracker som representerar vårt företags rikaste historia. Naturtjänsternas omsättning uppgick till cirka 0,2 miljoner euro år 2011 och antalet anställda var 2 personer. Våra samarbetspartners Sällan får man delta i ett så behagligt och naturligt samarbete där det är möjligt att skapa erfarenhetsrika, storslagna broar från den gångna industrihistorian till framtidsvisioner som sträcker sig till år Det är inspirerande att förstå de unika grundvalarna med vördnad och värdighet men ändå hela tiden närma sig nutiden dynamiskt och levande. Utvecklingsorganisationen Prizztech Oy i Satakunda har samarbetat målinriktat med A. Ahlström Osakeyhtiö under många år med ett brett spektrum av uppgifter såsom energieffektivitet, hållbar utveckling och utveckling av koncept för kulturmiljötjänster. Även finansiären TEKES har trott på det strategiska projektet Ruukki 2030 där nya affärsområdeskoncept bereds. Med hjälp av dessa eftersträvas innovativa metoder för att göra släkten Ahlströms kulturarv och den storslagna naturmiljön betydelsefull för nya generationer. Minna Nore, Utvecklingsdirektör, Prizztech Oy Jakt och andra aktiviteter i naturen har varit en naturlig del av företagets verksamhet ända från början. Ville Pasanen, chef för naturtjänster Naturturismen är en av de mest betydelsefulla framtidsbranscherna i Finland. Vår utmaning är att hitta det sätt att tillhandahålla naturtjänster som är mest specifikt för oss. Kunder och intressentgrupper Naturtjänster erbjuder kunderna högklassiga naturupplevelser samt rekreationstjänster i samarbete med företagets skogs- och gästverksamhet. Vi genomför tjänsterna i huvudsak inom våra egna välskötta skogs- och insjöområden med beaktande av kundernas trivsel, tillfredsställande och säkerhet samt hållbar användning av naturen. Aktieägarna i A. Ahlström Osakeyhtiö är en viktig kundgrupp för oss. Övriga kunder var bl.a. regionala och nationella företag för vilka vi år 2011 arrangerade representations- och företagsevenemang kryddade med naturtjänster. Utsikter inför framtiden Vi ser att naturturismen i framtiden har en betydande affärsmässig tillväxtmöjlighet i Finland. Trots den allmänna osäkerheten i ekonomin förväntar vi oss att omsättningen och resultatet ökar år Vi kommer att utveckla vårt tjänstekoncept i nära samarbete med gästverksamheten. Vi har för avsikt att satsa på produktionsutveckling av fiske- och naturutflykter samt på marknadsföring. Genom att utöka våra naturtjänster med nya produkter och kundmålgrupper planar vi ut efterfrågan över de olika årstiderna. Vi har betydande möjligheter inom fisket; det finns rikligt med fiskerika älvar och sjöar i vårt område. Vår målsättning är att även arrangera havsfiskeutflykter vid Majasaari i Kotka och i närheten av Björneborg. Dessutom fortsätter vi att utöka viltbeståndet i vårt område och att aktivt vårda livsmiljöerna för viltbeståndet. A. Ahlström Årsberättelse

14 År 2011 genomförde vi en organisationsförändring så att vi sköter ekonomiförvaltningen inom koncernen A. Ahlström enligt principen på gemensam plats. Piia Kankeri, administrativ chef Redovisningstjänster Administrativa tjänster på samma plats Redovisningstjänster svarar för ekonomiförvaltningen inom A. Ahlström -koncern och utgör ett stöd för koncernens samtliga affärsområden. Vi utvecklar redovisningstjänsterna så att de överensstämmer med de krav som ställs i f retagets nya strategi. Dessutom producerar vi redovisningstjänster för externa kunder. Verksamhetens utveckling år 2011 Den nya tillväxtstrategin inom koncernen ställde växande krav på ekonomiförvaltningen. Det gamla verksamhetssättet visade sig vara otillräckligt. Av denna anledning var år 2011 ett utmanande år för redovisningstjänster med förändringar och inkörning av nya verksamhetsmodeller. Reformen av ekonomiförvaltningen har krävt stora mentala och ekonomiska resurser. Vi koncentrerade oss på att utveckla funktionerna och strukturerna i koncernens ekonomiförvaltning så att de i tillräcklig omfattning stöder implementeringen av koncernens tillväxtstrategi. Vi utvecklade vår verksamhet genom att förena ekonomiförvaltningsavdelningen och redovisningen till en resultatenhet. Vi genomförde en organisationsförändring så att vi kan sköta ekonomiförvaltningen inom koncernen A. Ahlström enligt principen på samma plats. En integrerad del i förändringen var att uppdatera systemen och utveckla utrustnings- och programbeståndet. Under hösten anskaffades nya moderna system och vi tillägnade oss ett nytt sätt att utföra uppgifterna på i syfte att effektivisera ekonomiförvaltningen. Tillsammans med Ahlström Capital Oy inledde vi en utveckling av rapporteringen och redovisningskulturen. Förändringen av vårt verksamhetssätt visade sig vara mer arbetssam än förväntat och krävde stora resurser. Vi grep oss an uppgiften med raska tag och utförde ändringsarbetet i stor utsträckning. Under arbetets gång höjde vi samtidigt målnivån och för att nå denna nivå fortsätter vi arbetet under år Den viktigaste investeringen var att anskaffa ett rapporterings- och koncernredovisningssystem. Vi har inlett första steget av projektets tre steg och hela projektet ska vara slutfört under början av år Under år 2011 var koncernen Ahlström Capital Oy, Antti Ahlström Perilliset Oy och Pihlavan Saha Oy viktiga externa kunder. Redovisningstjänsternas omsättning år 2011 var drygt en miljon euro. Vi har redan kunskaper i internationell koncernredovisning. 14 A. Ahlström Årsberättelse 2011

15 Våra samarbetspartners Basware levererade redan för mer än ett decennium sedan de första lösningarna på automatiserad ekonomiförvaltning till A. Ahlström Osakeyhtiö. Vi inledde genom att automatisera hanteringen av inköpsfakturor och betalningsrörelsen. Det senaste skedet i samarbetet har varit att utveckla ett koncernrapporteringssystem. Samarbetet med företaget har alltid varit fruktbart projekten har genomförts professionellt och i snabb takt. Just detta har gjort samarbetet lätt för Basware. Basware har fått viktiga utvecklingstips och idéer från det ekonomiska servicecentret vid A. Ahlström Osakeyhtiö. Företaget har alltid ställt sig bland de första intresserade när Basware presenterar nya lösningar på automatisering av ekonomiska processer. Valda lösningar har införts i snabb takt. Jaakko Laurila, Försäljningsdirektör, Basware Personalens kompetens i nyckelposition De höjda kraven på ekonomiförvaltningen visade sig år 2011 i omstrukturering av ledningen och avspeglade sig i antalet anställda och i organisationsstrukturen. Vi rekryterade nya kompetenta personer till det redan yrkeskunniga ekonomiförvaltningsteamet. Nu upplever vi att vi är en mångsidig och professionell grupp som svarar för både det egna företagets och våra kunders krävande redovisningsbehov. När system förnyas ser vi till att personalen utvecklas genom kontinuerlig vidareutbildning. Målsättningen med vår nya verksamhetsmodell är även att ha förmågan att se våra kunders ekonomiförvaltning ur en tjänsteleverantörs synvinkel. Utsikter inför framtiden Vi koncentrerar oss på att utveckla funktionerna och strukturerna i ekonomiförvaltningen inom koncernen A. Ahlström som en del i genomförandet av koncernens tillväxtstrategi. Vi fortsätter utvecklingen av rapporteringsverktygen för ledningen. Vi bearbetar fortfarande den interna och externa koncernrapporteringen kundorienterat med anpassade lösningar. Ett av våra tyngdpunktsområden kommer att vara fastighetsredovisning. Vi har redan kunskaper i internationell koncernredovisning. Framtidsmålet är att tillhandahålla uppskattade och effektiva redovisningstjänster till internationellt verksamma koncerner. Foto: A.Ahlström Oy historiska arkivet Eva Ahlström VÄLGÖRENHET GENOM ATT VÄRNA OM SLÄKTENS TRADITIONER A. Ahlström Osakeyhtiö var huvudsponsor för UNICEF i Satakunta år Under sponsoråret arrangerade vi fem välgörenhetsevenemang. Med hjälp av dessa samlade vi in medel för utbildningsprogrammet Schools for Africa, vars syfte är att förbättra möjligheterna till skolgång för barn i Afrika. Under å r 2011 donerade v i även medel v ia Eva Ahlströms Stiftelse. Julen 2011 uppmärksammade vi det diakoniarbete som utförs med bidrag från Eva Ahlströms Stiftelse till förmån för familjer i behov av stöd i Norrmarks församling. Eva Ahlströms Stiftelse grundades år 2010 på initiativ av kvinnorna i släkten. Stiftelsens namn är en hyllning till matriarken Eva Ahlström ( ). Eva och maken Antti Ahlström gav generösa donationer till sjukvård, utbildning och kultur. Paret arbetade ivrigt för att den kommande generationen finländare, inte minst flickorna, skulle få gå i skola. De vägleddes av tanken att förmögenhet förpliktar. A. Ahlström Årsberättelse

16 Förändringarnas år inom A. Ahlström Osakeyhtiö Den nya strategin implementeras. En ny strategi skapas. En period då balansräkningen förstärks. Koncernen delas upp i tre olika bolag } } En period av tillväxt En period av förstärkning Bergsrådet Krister Ahlström utses till bolagets generaldirektör. Tyngdpunkten förskjuts från tidnings- och journalpapper till specialpapper. Bolaget blir pionjär inom internationalisering i Finland genom förvärvet av det italienska företaget Cartiere Giacomo Bosso S.p.A. Villa Mairea som ritades av Alvar Aalto färdigställs, byggherre var Walter Ahlströms dotter Maire och hennes man Harry Gullichsen. När Walter Ahlström avled var bolaget det störst industriföretaget i Finland. Pappers-, glas- och metallindustri. 30 fabriker och anställda. Harry Gullichsen blev bolagets koncernchef. Familjebolaget inleder verksamheten som A. Ahlström Osakeyhtiö med familjens äldsta son Walter Ahlström som koncernchef. Hustrun Eva Ahlström övertar ledningen av bolaget och blir den första kvinnliga direktören för ett industriföretag i Finland. Antti Ahlström äger 4 järnbruk och 15 sågverk. Han är en av Finlands mest betydande affärsmän. Antti Ahlström köper Norrmarks bruk. En period av internationalisering En period av industrialisering och tillväxt Antti och Eva Ahlströms tid Antti Ahlström bedriver virkeshandel, sågverksamhet och sjöfart. 16 A. Ahlström Årsberättelse 2011

17 Isotalo som disponeras av släkten Ahlström har prytt bruksområdet sedan år Norrmarks bruk Bruksområdet i Norrmark är släkten Ahlströms hem Företagets grundare Antti Ahlström ropade in Norrmarks bruk vid en auktion den 17 oktober Norrmark var det sista järnbruket som grundades i Finland under den svenska tiden. I brukets smedja inleddes smidesarbetet år Värdet i bruksområdet i Norrmark bestod främst av dess skogar. Järnbruket var litet och förfallet. Till bruksområdet hörde dessutom två sågverk. I juni 1872 bosatte sig Antti och Eva Ahlström i den anspråkslösa huvudbyggnaden på bruksområdet i Norrmark och en månad senare föddes dottern Thyra. Hösten 1873 flyttade familjen hemmet och företagets huvudkontor till ett hus i staden Björneborg. År 1882 kunde de flytta in i herrgården Isotalo i Norrmark som hade ritats av arkitekt Evert Lagerspetz. Hit flyttade även Antti Ahlström sitt företags ledning och huvudkontor. Huset Havulinna byggdes som hem för Antti och Eva Ahlströms äldsta son, koncernchef Walter Ahlström och hans hustru Lilli. Det är därmed också Maire Gullichsens barndomshem. Villan i jugendstil uppfördes 1901 och den har ritats av arkitekt G. A. Lindberg. Havulinna är huvudsakligen i släkten Ahlströms bruk och det används också av Ahlströmbolagen för utbildning och representation. År 1916 uppfördes Huvudkontoret som är ritat av Walter Jung och Emil Fabritius. Här har A. Ahlström Osakeyhtiö sitt huvudkontor än i dag. A. Ahlström Årsberättelse

18 Gästhuset Vainiola rustades upp år 2011 i Alvar Aaltos anda. Utställningen Ahlström Voyage i den gamla smedjan visar historian bakom släkten Ahlström och företaget. Gårdskarl Matti Veneranta tar väl hand om bruksområdet. År 1916 färdigställdes huvudkontoret. 18 A. Ahlström Årsberättelse 2011

19 Harry Gullichsen och hans hustru Maire lät bygga Villa Mairea på bruksområdet år Arkitekturens pärlor Förutom Isotalo, Havulinna, Huvudkontoret och det gamla sågverket finns även andra arkitektoniskt värdefulla byggnader i bruksmiljön i Norrmark. Villa Mairea (1939) som ritades av Alvar Aalto är även internationellt en av de viktigaste pärlorna i den moderna arkitekturen. Koncernchefen Harry Gullichsen och hans hustru Maire lät bygga Villa Mairea som sitt hem. Den ståtliga stockbyggnaden Vainiola som byggdes under 1890-talet rustades upp år 2011 i Alvar Aaltos anda. Vainiola genomgick en totalrenovering redan 1942 då Alvar Aalto moderniserade byggnaden. Det finns nu åtta rum för inkvartering. Liiteri som ligger inom samma gårdsområde byggdes samtidigt om till en svit med egen bastu. Det gamla skogskontoret byggdes om till inkvarteringslokaler år Sahala som ursprungligen byggdes år 1866 innehåller 12 individuella rum för modern inkvartering. Gästhuset Kultala som renoverades år 2010 var ursprungligen en tjänstemannabostad som byggdes på 1920-talet. Kultala innehåller fyra hemtrevliga inkvarteringsrum, vardagsrum och bastu. I planeringen av de hus och lokaler som finns inom bruksområdet deltog vid sidan av arkitekter och inredningsplanerarer Norrmark-kommittén som bestod av representanter för släkten Ahlström. Klubben byggdes i tiden som möteslokal för företagets tjänstemän och deras familjer. Klubben är en byggnad i gustaviansk anda som renoverades år Under vardagar fungerar byggnaden som lunchrestaurang men den är funktionell och elegant och har fått ställningen som en viktig festlokal. I Klubben kan även kulturevenemang arrangeras eftersom det finns scen och plats för 220 personer i lokalen. Villa Ett är en hemtrevlig konferens- och festlokal som är lämplig för individuella och privata företagsevenemang tack vare den nyligen förnyade utrustningen för mötesteknik. Strandbastun Koli som byggdes 2011 har blivit mycket populär och kan även hyras enskilt för privat användning. Utställningen Ahlström Voyage i gamla smedjan beskriver historian bakom släkten Ahlström och A. Ahlström Osakeyhtiö. Denna bruksmiljö som skyddats kulturhistoriskt utvecklar vi till ett besöksobjekt och till en plats för fest- och företagsevenemang. Bastun Koli som renoverades år 2011 kan hyras för privat bruk. A. Ahlström Årsberättelse

20 A. Ahlström Osakeyhtiö Laviantie 22, Norrmark Södra Esplanaden 14, Helsingfors Tel

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2011 Ser en människa i varje kund. Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia verkar inom huvudstadsregionen, kustområdet

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2011 Innehåll Året i korthet 3 Historik 4 Detta är Tagehus 6 VD har ordet 8 Hotell- och konferensfastigheter 10 Bostäder och kontor 12 Egna utvecklingsprojekt 14 Tagebad 16 Externa utvecklingsprojekt

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2002

Skandrenting årsredovisning 2002 Skandrenting årsredovisning 2002 Välkommen till Skandrenting Skandrenting äger och hyr ut fastigheter till starka motparter inom näringslivet och den offentliga sektorn. Hyresavtalen är långa och till

Läs mer

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern Årsredovisning Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som verkar i cirka 30 länder. Verksamheten bygger på en direkt kombination av privat finsk skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

SOK-koncernen. årsberättelse 2011

SOK-koncernen. årsberättelse 2011 SOK-koncernen årsberättelse 2011 Innehåll 4 Nytta och gott humör av handelslaget 6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar 10 Allt bättre bruksvaruhandel 16 ABC tar hand om ägarkunderna

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument Ingrid Engström

Läs mer

Building the Bigger Picture ÅRSBERÄTTELSE 2008

Building the Bigger Picture ÅRSBERÄTTELSE 2008 Building the Bigger Picture ÅRSBERÄTTELSE 2008 Innehåll Destia i korthet 1 Strategi och dess förverkligande år 2008 4 Verkställande direktörens översikt 6 Omgivning 8 Infrabyggande 10 Infraunderhåll 14

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET Moderna Försäkringar 2006 INNEHÅLL VD har ordet 4 Tillväxt och lönsamhet 5 Ett axplock från år 2006 6 Försäkring med fokus på nischer 8 En stark finanskoncern 9 Moderna Sak 10 Atlantica Båt 12 Företagsförsäkring

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31.

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31. Årsredovisning 2005 2005 Information till investerare BASUPPGIFTER OM V-AKTIEN: Antal 31.12.2005 130 585 788 varav bolaget innehar 3 738 000 Börsnotering på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer