Malmös nya mässa växer fram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmös nya mässa växer fram"

Transkript

1 Midroc Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att nu vara i genomförandefasen. Åsa Jonsson i hetluften Nya flöden ger effektivare produktion

2 Ledare FOTO: HANS BERGGREN Tid är dyrbart, avgörande DESSUTOM EN faktor Ansvarig utgivare Anna Ullenvik Redaktion Stefan Kronman Reiner Albrecht Anna Ullenvik Ann Schmidt Produktion Just Reklam Box Göteborg Tel AD Hans Ivanoff Skribenter Per Adolfsson Sofia Franzén Anna Rikner Tryckeri Carlshamns Tryckeri Svanenlicensnr: Kontakt Midroc Europe Postadress: Box Sundbyberg Tel: E-post: Man brukar säga att en gång är ingen gång och att det krävs tre gånger för att något ska vara en tradition. Därför är jag extra glad att hälsa dig som läsare välkommen till tredje numret av Midroc LINQ. Vi har fått bra respons och positiv feedback på tidningen och det är kul att tidningen i och med detta nummer nu blir just en tradition. Det här numret har projekteffektivitet och projektförmåga som tema. Vad är det som gör att ett projekt blir lyckat, att man når de mål man har satt upp och att kunden blir nöjd, eller ännu hellre, mer än nöjd? På Midroc anser vi att det är just förmågan att driva projekt som är vår konkurrenskraft. En av framgångsfaktorerna tror vi är tiden. Lägger man ner tillräckligt med tid i början av projektet har vi större möjligheter att möta eventuella utmaningar i ett tidigt skede och därmed påverka slutresultatet. Tid är naturligtvis dyrbart, men att inte använda tillräckligt med tid kan bli ännu dyrare. Att ständigt arbeta med effektiviseringar är ett sätt att frigöra tid. Riktigt bra lednings- och affärssystem är exempel på satsningar som hjälper oss att bli effektivare och som gör att vi kan erbjuda högre kvalitet. Förmågan att leverera effektivitet i projekten kräver också medarbetare med spetskompetens. I det här numret får ni möta några av våra medarbetare med olika typer av kompetenser och som arbetar i helt olika miljöer. Medarbetare som alla bidrar till att vi lyckas i våra projekt. Vi tror att våra investeringar i medarbetare och system skapar utrymme för en kreativitet som kommer våra kunder till godo. Just vikten av att investera i immateriella tillgångar kan du läsa mer om på nästa uppslag där vi pratat med Enrico Deiaco avdelningschef på Tillväxtanalys. I vår serie Betraktelser, där vi låter en partner, kund eller annan intressant person komma till tals, träffar ni framtidsanalytikern Troed Troedsson. Han tycker att projekt ska kallas processer istället, och att för mycket struktur istället kan hämma innovationer. Rätt eller fel? Bedöm själva. Trevlig läsning! Anna Ullenvik Kommunikationsansvarig Midroc Europe 2

3 Innehåll Inledning Stororder till Midroc Electro Storsatsning på elbilar i Gävleborg Malmös nya mässa Strategisk kompetensförsörjning I hetluften 3

4 Inledning En värld iför KRÄVER SATSNINGAR PÅ OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS SNABBT. DRAMATISKA FÖRÄNDRINGAR NÄR DET GÄLLER SYSSELSÄTTNING, MARKNADER OCH TEKNIK SKER I NÄSTAN ALLA SEKTORER I NÄRINGSLIVET. NY TEKNIK UTVECKLAS I ETT RASANDE TEMPO. NYA KONKURRENTER PÅ NYA PLATSER I VÄRLDEN GÖR ATT SVENSKA OCH EUROPEISKA FÖRETAG STÄLLS INFÖR HELT ANDRA UTMANINGAR ÄN TIDIGARE. KREATIVITET OCH INNOVATION ÄR NU TILLVÄXTENS MOTOR. Källa: Från Arjeplog till Heilongjiang svensk innovationskraft i en global verklighet, Enrico Deiaco. Boken ges ut av Tillväxtverket, en nationell myndighet som arbetar för hållbar tillväxt i landet och Tillväxtanalys, en statlig myndighet, som bland annat har som uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik. 4

5 I Sverige har vi ett försprång genom vår tradition av ledarskap med decentraliserade organisationer. Inledning ändring innovationer Sverige har klarat sig bra ur den globala ekonomiska krisen. Den ekonomiska tillväxten har tagit fart och statsfinanserna är starka. Men när allt fler länder globalt satsar på kunskap, forskning och utbildning gäller det att följa utvecklingen och att stärka den egna positionen. Nu betonas i Sverige och i en rad andra länder, den allt viktigare förmågan att ta fram innovativa varor och tjänster. Förut var världen bipolär i den bemärkelsen att USA och Europa ledde utvecklingen. Nu är den mer multipolär. Till exempel Kina, Indien och Brasilien är och nosar oss i hasorna. Det är ingen ny trend, men kraften i trenden har accelererat snabbt under 2000-talet. Under 2010 till exempel, satsade Kina mer på forskning och utveckling än alla EUländer tillsammans, säger Enrico Deiaco, avdelningschef på Tillväxtanalys. Viktigt att satsa på människor För att skapa ett klimat som främjar innovationer blir det allt viktigare att satsa på immateriella tillgångar som till exempel mjukvara, vidareutbildning, organisationsförändringar samt forskning och utveckling. Innovationer är ett väldigt vitt begrepp, det handlar inte bara om nya, fysiska produkter, utan det kan också vara tjänster, nya affärsmodeller, marknadsföring, eller nya sätt att organisera sig, säger Enrico Deiaco. I hans nyligen utgivna bok Från Arjeplog till Heilongjiang svensk innovationskraft i en global verklighet skriver han att de immateriella tillgångarna är avgörande för produktivitetstillväxten. När tjänster blir produkter och produkter tjänstefieras, räcker det inte enbart med ökade investeringar i maskiner och byggnader, utan immateriella investeringar är minst lika viktigt för att tillväxten ska ta fart i det svenska näringslivet, menar han. Att göra kunskapsmässiga framsteg och att hela tiden anpassa och vässa sina tjänster blir allt viktigare för företagen. Investeringar i immateriellt kapital tror jag kommer att bli en av de viktigaste förutsättningarna för innovationskraft och konkurrensförmåga, säger han. Sverige har idag en högre andel immateriella investeringar än tidigare, de materiella investeringarna har sjunkit något i förhållande. Det kan vara en av anledningarna till att Sverige rangordnas som ett av de mest innovativa länderna i världen i en nyligen publicerad EU-rapport. Effektivisering underlättar innovationer En utmaning för företag idag är tidsaspekten. När ledtiderna blir allt kortare ställs högre krav på effektivitet. Även sättet att bedriva forskning och utveckling står inför en förändring. Tidigare var det vanligt med långsiktiga satsningar för att göra stora tekniska framsteg. Nu premieras effektiviseringar och nya idéer som används i en designprocess där tillverkning och tjänster allt mer interagerar. Nu måste vi jobba smartare och samarbeta över tekniska, geografiska och organisatoriska gränser. Jag tror att företag idag måste ha ett internationellt fokus, och dessutom ha förmågan att attrahera duktiga människor som har kapacitet att arbeta effektivt över gränser. Enrico Deiaco menar att platta organisationer är en fördel i arbetet att skapa förutsättningar för innovationer i företag. I Sverige har vi ett försprång genom vår tradition av ledarskap med decentraliserade organisationer. Jag tycker att vi ska vara stolta över vårt sätt att leda företag, säger han. 5

6 Projekteffektivitet Midroc Ele FÅR STORORDER FRÅN LKAB MIDROC ELECTRO HAR ÅTERIGEN FÅTT ETT STORT UPPDRAG AV LKAB. ORDERN ÄR VÄRD 360 MILJONER KRONOR OCH GÄLLER PROCESSTYRNING OCH TÅGTRANSPORT FÖR LKAB:S NYA NIVÅ I GRUVAN I KIRUNA. FOTO FREDRIC ALM / LKAB Det är tuffa förhållanden som ställer extremt höga krav. Den tekniska plattformen utgörs av styrsystem från Siemens och tågstyrningslogik från Bombardier. 6

7 ctro Projekteffektivitet LKAB förbereder nu för en ny huvudnivå på 1365 meters djup i järnmalmsgruvan i Kiruna. Detta är den i särklass enskilt största investeringen i LKAB:s historia. Huvudnivån är den djupaste delen av gruvan där malmen samlas ihop för att sedan föras till ytan. Investeringen förlänger livslängden för verksamheten i Kiruna med drygt 20 år. Midroc Electros arbete är i full gång med planering, projektering och design. Helt klart ska projektet vara 2017, men redan under 2012 beräknas de första delarna av den nya nivån kunna tas i drift. Tuffa förhållanden ställer höga krav I Midrocs uppdrag ingår styrsystem för process och förarlösa tåg, ställverksutrustning och montage. Huvuddelen av leveransen placeras en dryg kilometer under jord, bilväg ned på plats för personal och utrustning är 11 kilometer från markytan. I leveransen ingår också utrustning i kontrollrum placerade uppe på marknivå. Nio automatstyrda tågset som transporterar malm kommer att gå fram och tillbaka i gruvan, lastas på tio ställen och tömmas på fyra ställen, säger Åke Persson, projektchef på Midroc Electro. Det är tuffa förhållanden som ställer extremt höga krav. Den tekniska plattformen utgörs av styrsystem från Siemens och tågstyrningslogik från Bombardier. Midroc Electro har arbetat tätt tillsammans med både Siemens och Bombardier för att ta fram ett väl genomarbetat totalkoncept för att tillgodose alla LKAB:s behov. All utrustning, processtyrning, tågstyrning, kamerasystem, kommunikation till lok och kringliggande supportsystem måste anpassas till den tuffa miljö som finns under jord. Midroc Electros koncept passade oss bra, säger Lennart Resin, projektansvarig på LKAB. Eftersom Midroc Electro under de senaste åren har genomfört stora projekt för LKAB, bland annat kompletta processtyrsystem för LKAB:s nya anrikningsverk KA3 och kulsinterverk KK4 har man redan ett väl etablerat samarbete. Nära samarbete nödvändigt Vi kan dra stor lärdom av vårt tidigare samarbete med LKAB. Efter det förra projektet har vi haft erfarenhetsmöten, både internt och tillsammans med LKAB, där vi tillsammans gått igenom punkt för punkt hur arbetet gick, säger Åke Persson. Det är oerhört viktigt att samarbetet fungerar bra, det är nödvändigt att jobba nära tillsammans i ett sådant här stort projekt. Vi har arbetat tillsammans tidigare och vi upplever Midroc Electro som väldigt lösningsinriktade, säger Lennart Resin. 7

8 Projekteffektivitet Miljardsatsning FOTO: E.ON FÖR RENARE på Åbyverket ENERGIPRODUKTION 8

9 PÅ ÅBYVERKET I ÖREBRO PÅGÅR SEDAN TIO MÅNADER BYGGET AV ETT AV NORDENS STÖRSTA ENERGIPROJEKT. MEN FÖR PROJEKTLEDARE THOMAS AGERNÄS PÅ MIDROC PROJECT MANAGEMENT, HAR ARBETET KOMMIT BETYDLIGT MER ÄN HALVVÄGS. I NÄSTAN TRE ÅR HAN TILLSAMMANS MED PRO- JEKTGRUPPEN FÖRBERETT FÖR GENOMFÖRANDEFASEN. Projekteffektivitet Det är E.ON Värme Sverige AB som bygger ett nytt biobränsleeldat värmekraftverk på Åbyverket, ett projekt som beräknas ta nästan två år till innan det är helt avslutat. Som projektledare har Thomas Agernäs och Midroc Project Management bland annat ansvar för att ta fram underlag för ansökan om miljötillstånd, tidsplanering, projektbudget, kostnadsuppföljning, upphandlingar, teknikkoordinering samt installationer. Mycket av arbetet återstår naturligtvis, men flera av de stora frågorna löstes långt innan det första spadtaget togs för den nya anläggningen. Förarbetet är det allra viktigaste för ett bra projekt. När de större frågorna är lösta och det finns en bra grund att stå på kan man få en riktigt bra resa. Det finns inget värre än att börja ett projekt när det här inte gjorts ordentligt, då får man hela tiden jobba i motvind. Valde dyraste alternativet Projektgruppen har bland annat tagit ställning till vilken typ av värmeverk man ska bygga, vart det ska placeras och vilket bränsle som ska användas. Exempelvis var skillnaden mellan produktionen enbart fjärrvärme kontra kombinationen el och fjärrvärme nästan 400 miljoner kronor. E.ON valde det dyrare kraftvämealternativet, vilket innebär en investering på omkring en miljard kronor. Så stora industriprojekt görs det inte många av. Utifrån de lokala och regionala förutsättningarna och efter att ha utrett fem olika placeringsalternativ kom man fram till att det bästa var att bygga den nya anläggningen på exakt samma plats som den gamla enheten, i anslutning till det befintliga fjärrvärmeverket. På så sätt minimerade vi investeringen och utnyttjar optimalt det befintliga fjärrvärmenätet. Dessutom finns redan allt övrigt som behövs i form av drift och underhållspersonal, mottagning av bränsle och mycket annat. Miljötänk i fokus Att optimera anläggningen för elproduktion ger en god lönsamhet och en bra avkastning på investerat kapital. Tanken är att producera så mycket el av förnyelsebara bränslen som det bara går, vilket ligger helt i linje med de direktiv som Sverige och EU ger. Grön el ger också den bästa lönsamheten, det ska helt enkelt löna sig att göra insatser som är bra för miljön. Att välja just förnyelsebara bränslen var både ett val med tanke på miljöpåverkan och en fördelning av framtida risker. I andra anläggningar inom regionen används i dag mycket avfall som bränsle och redan idag kan man se att det finns en överkapacitet av avfallsförbränning inom regionen. Genom att välja biobränsle sprider man riskerna eftersom bränslepriset styrs av tillgång och efterfrågan. E.ON vill ha en grön profilering och då är alla de här valen betydelsefulla. En stor utmaning En annan förutsättning för den stora ekonomiska satsningen var att det behövde finnas bindande offerter och anbud innan investeringsbeslutet kunde fattas, något som också samordnats av Midroc Project Management. När nu projektet gått in i byggfasen kommer nya utmaningar som att foga samman ny och gammal teknik och få alla komponenter på plats i tid. Det är fantastiskt inspirerande och en stor utmaning att få vara med i ett projekt av den här storleken. Att det dessutom är ett projekt som ligger rätt i tiden och som verkligen bidrar till att förbättra miljön i form av minskade utsläpp av växthusgaser ger ytterligare en dimension åt arbetet, säger Thomas Agernäs. VISSTE DU ATT Den nya anläggningen ska stå på exakt samma plats som de uttjänta enheterna. För att lämna plats var man alltså tvungna att riva ut tre pannor och två turbiner med tillhörande utrustning, vilket totalt kommer generera ton skrot. Den nya anläggningen har mer än 100 anslutningspunkter mot den befintliga anläggningen, som alla ska kopplas in på exakta tider så att det inte blir något ofrivilligt stopp. Projektets budget är på cirka en miljard kronor fördelat på drygt fem års arbete. Under förprojektet har ungefär två procent av budgeten används, det vill säga omkring 20 miljoner kronor. Det ger en årlig omsättning på nästan 400 miljoner kronor de sista 2,5 åren vilket motsvarar årsomsättningen för ett mellanstort svenskt företag är det datum projektet ska vara avslutat och anläggningen helt överlämnas till E.ON. Den ska då redan vara i drift sedan några månader. 9

10 Projekteffektivitet För Thomas Agernäs ÄR DELAT ANSVAR vägen till framgång ATT VÅGA LÅTA SINA MEDARBETARE TA EGET ANSVAR ÄR FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR ETT BRA TEAM SOM PÅ BÄSTA SÄTT TAR VARA PÅ OCH UTVECKLAR SIN KOMPETENS. SÅ SAMMANFATTAR THOMAS AGERNÄS PÅ MIDROC PROJECT MANAGEMENT SIN SYN PÅ ARBETET SOM PROJEKTLEDARE. FOTO MATS BENGTSSON Fokus på mjuka värderingar Thomas Agernäs menar att en grupp måste få ta tid att utvecklas till ett team och att varje individ måste få tid på sig att växa och hitta sin roll inom organisationen. Det är den inre motivationen som gör att människan presterar bättre och bättre. Du kan klara dig på ren entusiasm en kortare period, men under längre projekt måste du hela tiden få ut något på ett personigt plan, annars orkar man inte. Min filosofi är att finnas där som stödperson för mina medarbetare, men de måste själva vilja utvecklas. Han påpekar att det i arbetslivet fokuseras allt mer på så kallade mjuka värderingar. Detta är något som vi inom Midroc mål- Min tes är att projektet ska kunna fortgå med oförminskad kraft även om jag inte är på plats. Om mina medarbetare känner att de har så stort förtroende att de själva kan fatta beslut, då har jag lyckats som ledare. Thomas Agernäs har en budget på en miljard kronor, samordnar medarbetare och leverantörer från flera olika länder och sköter direktkontakten med kunden, vilket i detta fall är E.ON Värme Sverige (för fler detaljer, se separat artikel om E.ON Värmekraftverk). Ett stort ansvar, som inte blir mindre komplicerat av att endast delar av projektgruppen är anställda av Midroc, medan flera tillhör konkurrerande bolag. Dessutom ingår ett antal personer från kundens organisation som saknar tidigare erfarenhet av projektarbete, men har stor kunskap om lokala förutsättningar och interna rutiner. Vi är en tajt grupp som är dels kollegor, dels konkurrenter, vilket gör situationen lite speciell. För mig som projektledare innebär det att jag inte har något klassiskt personalansvar. Jag ska naturligtvis vara ett stöd för alla, men sätter inte löner, ansvarar för reha- bilitering eller liknande. Som projektledare ska man både styra och leda sin grupp. Styrning i form av tydliga mål, planering och uppföljning. Ledning i form av ett kreativt arbetsklimat som motiverar och engagerar. Det kräver ett stort mått av flexibilitet och lyhördhet, men samtidigt får man aldrig anpassa sig så mycket att man framstår som velig eller att man svänger kappan efter vinden. medvetet arbetar med och tar med oss under våra uppdrag. Blandad erfarenhet bästa mixen Hans erfarenhet är att det är viktigt att skapa en projektgrupp med en bra mix av erfarenhet och ungdomlig nyfikenhet och entusiasm. Sedan är det viktigt för oss med lite mer erfarenhet att våga delegera arbetsuppgifter med tillhörande ansvar och befogenheter. I de flesta fall är det ju så att de man ger ansvar klarar av det alldeles utmärkt bara de får chansen och rätt förutsätningar. Med medarbetare på olika platser i världen sker mycket av kommunikationen via e-post, telefonmöten och videokonferenser. Den nya tekniken är oerhört betydelsefull och i dag måste vi vara flyhänta på tangenterna, våga prata ett annat språk och framförallt våga använda oss av ny teknik. I ett projekt med många involverade parter är en fungerande kommunikation oerhört viktig. Sedan måste man komma ihåg att hur många möten och uppföljningar man än har är det ofta de personliga kontakterna som gör att man fångar upp problem i tid. Sammanfattningsvis menar han att den 10

11 stora utmaningen som projektledare är att få alla individer att fungera i en och samma grupp, samtidigt som man också har roligt på jobbet. Där är det viktigt att jag som projektledare föregår med gott exempel. Absolut viktigast är att vi alla hjälps åt att nå vårt gemensamma mål, vilket utvecklar projektgruppen och skapar vi-känsla. Att få utvecklas i ett projekt som detta gör att vi tar med oss erfarenheter och ökad kompetens, som i sin tur utvecklar Midroc Project Management. Det är den inre motivationen som gör att människan presterar bättre och bättre. Projekteffektivitet Allt fler från Midroc När Thomas Agernäs för tre år sedan började i projektet var han ensam från Midroc, men i takt med att projektet växte behövdes ökade resurser med hög kompetens. Midroc-koncernens stora erfarenhet av projektering inom bygg, energi och industri innebär att man i dag bidrar med cirka tolv personer inom olika discipliner. Som projektledare underlättar det givetvis att ha resurser samlade inom ett företag och att kunna ha direktkontakt med dessa även när vi inte är på plats i Örebro. Det underlättar även för kunden att ha resurserna samlade på samma ställe, vilket tillsammans med den höga kompetens vi erbjuder gör kunden extra nöjd. VISSTE DU ATT THOMAS är utbildad Sjöingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola och inledde sin karriär som befäl i Handelsflottan. Där låg han ute flera månader i taget, ett effektivt sätt att lära sig samarbeta med alla personlighetstyper. blev headhuntad till sin nuvarande tjänst. Ett önskemål om en informell lunch kom på måndagen, på torsdagen träffade han för första gången kunden. har arbetat i över 15 år som projektledare inom energisektorn, men tidigare befann sig på leverantörssidan. beskriver sig som en ledare som kämpar med att hålla sig borta från detaljer och fokusera på helheten. Ett visst kontrollbehov finns, men har trots det en hyfsad förmåga att släppa iväg folk på egen hand. En do:er som arbetar på att bli bättre på känslomässiga argument, i tidspressade projekt är det inte enkelt att ge utrymme för att känna det här vill jag inte. 11

12 Projekteffektivitet Ledningssystem en förutsättning för att bli bäst i klassen BÄTTRE KONKURRENSKRAFT, EN TRYGGHET FÖR KUNDER OCH EN UTVECKLANDE MILJÖ FÖR MED- ARBETARE. ETT ÄNDAMÅLSENLIGT LEDNINGSSYSTEM ÄR IDAG ETT SJÄLVKLART VERKTYG FÖR ATT UT- VECKLAS INOM ALLA OMRÅDEN OCH ISO-CERTIFIERINGAR GÖR DET ENKLARE ATT GÖRA AFFÄRER. MIDROC LIGGER LÅNGT FRAMME. FOTO NILS-OLOF SJÖDÉN Midrocs målsättning är att bli bäst i klassen inom de områden vi jobbar med. Då är ett vasst ledningssystem är en förutsättning och certifiering är ett bra hjälpmedel, säger Alf Adamsson, kvalitets- och miljöchef på Midroc Project Management.. ISO är ett internationellt standardiseringssystem som funnits sedan Idag är det största området för certifiering det som sätter standard för kvalitetsledning, medan det snabbast växande omfattar miljöledning. De betecknas ISO 9001 respektive ISO 14001, de flesta av Midrocs bolag är certifierade inom båda standarder och flera är på väg att skaffa sig certifiering inom ett tredje område OSHAS 18001, som handlar om arbetsmiljö. Ett ändamålsenligt ledningssystem gör det också lätt att tillämpa de principer för socialt ansvarstagande som finns beskrivna i ISO Systematiskt arbete När vi pratar om ledningssystem handlar det om att systematiskt arbeta med mål och handlingsplaner, att se till att man har koll på sina arbetsflöden och processer och att man har ett arbetssätt som infriar de olika intressenternas förväntningar. Det gäller såväl kundernas förväntningar på bolaget som ägarnas, medarbetarnas och hela samhällets förväntningar, säger Alf Adamsson. Att ansluta sig till de standarder som ISOcertifieringen satt upp handlar alltså om att på ett effektivt sätt mäta vad man håller på med och kunna kommunicera detta internt och till omvärlden. I förlängningen ger det en god möjlighet att återföra kunskap och erfarenhet så att bolaget förbättras. Alf Adamsson beskriver certifiering som ett kvitto på företagens kompetens och höga ambitionsnivå. Vad certifikaten talar om är att vi har stora förutsättningar att utföra det vi lovat. Men också att vi kommer att utvecklas och vara en bra partner långsiktigt. Därmed har vi alla förutsättningar att vara bäst i klassen, säger han. Och inte minst, om något går snett är vårt arbetssätt en garanti för att vi hanterar även detta på ett professionellt sätt. Kunden i fokus SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är ett av de certifieringsorgan som utfärdar ISOcertifikat i Sverige. Ansvarig för certifieringsverksamheten är Dag Sjöholm, sektionschef för ledningssystem på SP, och han anger två huvudsakliga uppgifter för certifieringsarbetet med Midroc att hjälpa Midroc att bli bättre, samt att ge en garanti till Midrocs kunder. Vi pratar mycket om kundens kund. Det är vårt ansvar att se till att Midrocs kunder köper tjänster som uppfyller de krav som ISO-standarden sätter, men också att se till att Midroc har ett system för att hantera problem om något går snett, säger han. Ständigt förbättringsarbete Att ISO-certifieringen har ett stort marknadsvärde, råder det ingen tvekan om idag. Ofta är det ett krav för att få lämna anbud och idag ser Dag Sjöholm det närmast som en hygienfaktor inom flera av de branscher där Midroc verkar. Ändå är det kanske i det ständiga förbättringsarbetet han ser de största vinsterna. När ett företag väl certifierats följs arbetet upp genom årliga revisioner där man tillsammans med företaget utvärderar arbetet. Förutom att kontrollera att företaget håller standarden, handlar det om tematiska uppföljningar och gemensamma diskussioner kring vilka områden man vill bli vassare på. När ett företag varit certifierat i ett par år flyttar man fram fokuset. Det kan handla om allt från att utvärdera arbetet, välja vilka mål man ska ha och skapa handlingsplaner för hur man uppnår dem, säger han. När det gäller Midroc är det där vårt huvudfokus ligger just nu. 12

13 Vad certifikaten talar om är att vi har stora förutsättningar att utföra det vi lovat. Projekteffektivitet Alf Adamsson beskriver certifiering som ett kvitto på företagens kompetens och höga ambitionsnivå. 13

14 Projekteffektivitet Rodoverkens unika metod gav stororder RODOVERKEN HAR FÅTT I UPPDRAG ATT BYGGA ACKUMULATORTANKEN TILL ÖRESUNDSKRAFTS NYA KRAFTVÄRMEVERK. ORDERN ÄR VÄRD 40 MILJONER KRONOR OCH UPPDRAGET STRÄCKER SIG ÖVER ETT OCH ETT HALVT ÅR. TACK VARE VÅR UNIKA MONTAGEMETOD OCH EN ERKÄNT BRA PROCESSLÖSNING HAR VI ETT SVÅR- SLAGET KONCEPT, SÄGER HANS-OLOF LARSSON, PROJEKTCHEF PÅ RODOVERKEN. Rodoverken, som är en del av Midroc Europe, är marknadsledande på platsbyggda konstruktioner av atmosfäriska tankar och tryckkärl. Framgångarna beror till stor del på Rodoverkens egna spiralmetod, en teknik Rodoverken är ensamma om. Metoden har hög automatiseringsgrad och innebär att man kan montera höga tankar utan att använda ställningar. Istället utförs arbetet på markplan, och sedan roteras tanken upp efterhand. Säkrare miljö och mindre lyft Nu har Öresundskraft valt Rodoverken för leverans av ackumulatortanken till sitt nya kraftvärmeverk Filbornaverket i Helsingborg. Tanken kommer att byggas med spiralmetoden. Vår montagemetod gör oss mycket effektiva. Allt arbete sker på markplan och enligt en löpande-band-princip. Det gör att det blir väldigt lite lyft och ger dessutom en säker miljö för de som arbetar, säger Hans-Olof Larsson. Tack vare att taket på tanken monteras tidigt i processen kan mycket av arbetet också utföras inomhus. Det gör att vi blir mindre känsliga för väder och vind. Metoden gör att vi kan utföra arbetet på mindre tid, och det gynnar givetvis projektets totalekonomi och gör oss väldigt konkurrenskraftiga. Framgångsrik metod Metoden utvecklades av Rodoverken redan på 60-talet och har under åren förfinats, och använts med stor framgång i många projekt. För processlösningen samarbetar man med konsultfirman Tore J Hedbäck. Det är ett bolag med mycket gott rykte i branschen, och vi har byggt många ackumulatortankar tillsammans, säger Hans-Olof Larsson. Byggstart sker i augusti. När den 60 meter höga ackumulatortanken är klar, kommer den att innehålla kubikmeter vatten med en temperatur på upp till 95 C. SPIRALMETODEN Spiralmetoden innebär montage av tankar utan ställningar. Alla arbeten utförs på samma position på markplan, vilket ger möjlighet till bra väderskydd och möjlighet att arbeta på små ytor. Hög automatiseringsgrad Tanken roteras upp successivt med hjälp av specialbyggda domkrafter som skruvar upp tanken, och plåt efter plåt monteras in. FOTO: LISA HJERTÉN 14

15 Hållbar utveckling FOTO: LARS THUMB FOTO: JIM SVENSSON, FOTOBAREN, SANDVIKEN Storsatsning på elbilar i Gävleborg PROJEKTGRUPPEN Projektet drivs av Midroc Electro, Gävle Energi, Tekniska kontoret i Gävle kommun, Sandvikens Energi och Samkraft Vind. Samarbetspartners är Ica Maxi i Gävle och Sandviken, Ikea i Valbo, Regionförbundet i Gävleborg, Nya Sparbanksstiftelsen och Högskolan i Gävle. MÅLET ÄR ELBILAR I GÄVLEBORG ÅR 2015 I DAG FINNS ETT 20-TAL. UNDER TRE ÅR HAR MIDROC ELECTRO TILLSAMMANS MED EN PROJEKTGRUPP GENOMFÖRT PROJEKTET SHOPPING CIRCLE. NU GÅR PROJEKTET IN I NÄSTA FAS, MED MÅLET ATT UTÖKA ANTALET ELBILAR I REGIONEN. Det här är ett väldigt häftigt projekt som har framtiden för sig. Vi var väldigt tidigt ute och var faktiskt först i Sverige med att genomföra ett projekt från testfamiljer till infrastruktur. Nu vill vi gå vidare så vi är med när det lossnar. Jag är övertygad om att elbilen snart kommer stort, säger Karl-Ivar Jönsson, vd på Midroc Electro. Projektet gick ut på att studera hur handelscentrum bör anpassas för att kunderna på ett smidigt sätt ska kunna använda elbil i anslutning till shoppingen. Man tittade på parkeringar med laddningsmöjligheter, betalsystem och liknande. Vi tog initiativ till att utveckla en egen laddningsstolpe med tillhörande betalsystem, eftersom vi vid den tiden enbart hade tillgång till engelska stolpar, säger Ola Jonsson, marknadskoordinator på Midroc Electro. Egen elladdningsstolpe Sagt och gjort, Midroc Elctro tog fram en egen laddningsstolpe, med dubbla laddningsuttag och betalning via mobiltelefonen. Tio stolpar placerades ut i Gävle, Uppsala och Sandviken och under tre år har användningen av stolparna studerats. Än så länge används de inte så frekvent som vi hade hoppats, men ju fler bilar som kommer ut i trafiken, desto större kommer intresset att bli. Dessutom har vi haft många rikstäckande organisationer som är intresserade av att beställa stolpar, men som än så länge avvaktar lite. Så ge det några år, så tror jag det här kommer bli väldigt stort. En delrapport om projektet visar att det för privatbilisters del är lätt att anpassa sig till de nya förutsättningarna när man byter sin fossildrivna bil till en elbil. Familjerna har främst använt bilen i vardagen och har upplevt det som mycket positivt. Än så länge har dock laddningen av bilen i huvudsak skett hemma. Nästa steg precis påbörjat Den första delen av projektet avslutades den sista maj och arbetet går nu in i nästa fas, som just handlar om att öka användningen av elbilar. Fler bilar innebär också ökade möjligheter att installera fler laddningsstolpar, eftersom kundunderlaget ökar. Vilket i sin tur ger ökad tillgänglighet för bilisterna. Nu handlar det om att söka olika bidrag och därefter se hur vi går vidare. Men tanken är att komma igång så fort som möjligt. Det första delmålet är att det ska finnas 150 elbilar i Gävleborg 2012, säger Karl-Ivar Jönsson. Stor effekt av få aktörer Det är samma projektgrupp som tidigare som fortsätter arbetet och kommer man bara igång i tid finns det stora möjligheter att nå målet. Egentligen krävs det bara att de inblandade själva tar beslut om att gå över till elfordon. Bara vi på Midroc Electro har 400 servicebilar inom företaget. Enda anledningen till att vi ännu inte bytt är att en elbil fortfarande är avsevärt mycket dyrare än en vanlig bil. Men det där håller på att förändras, vilket innebär att det snart blir en helt annan prisbild. Skulle exempelvis Gävleborgs kommuner gå över till elbilar för personal inom olika serviceyrken är man snabbt uppe i ett stort antal nya bilar. En elbil går ungefär 13 mil innan den behöver laddas, vilket är perfekt för alla som kör mycket lokalt. Då använder man bilen på dagen och så laddas den över natten. 15

16 Betraktelser Man behöver vara duktigare än kunden på att blicka framåt och fundera över vad det är kundens kund vill. Innovationer framtiden OCH FÖRSTÅELSE ÄR RECEPTET FÖR OM ALLA KAN ALLT, KAN VI INTE LÄNGRE RÄKNA MED KUNSKAP SOM KONKURRENSMEDEL. KUNSKAPSSAMHÄLLET ÄR PÅ VÄG ATT DÖ UT OCH ERSÄTTAS AV NÅGOT ANNAT. NU HANDLAR DET ISTÄL- LET OM ATT VARA BÄST PÅ FÖRSTÅELSE. DET MENAR FRAMTIDSANALYTIKERN TROED TROEDSON. FOTO ALEXANDRA LUNDIN Troed Troedson driver konsultbyrån Paradigmmäklarna, och han har vid ett par tillfällen föreläst för anställda i olika Midrocbolag. Namnet Paradigmmäklarna kommer från att de säger sig arbeta med ett paradigmskifte. Det skiftet består i att kunskapssamhället är på väg att bytas mot ett förståelsesamhälle. För i takt med att kunskap och information blir allt mer lättillgängligt, och utvecklingsländerna ökar sina satsningar på forskning och utveckling förlorar kunskapen sin konkurrenskraft. I stället måste vi satsa på innovationer och förståelse för vad människor vill ha i framtiden menar Troedson. Om alla bilar är lika bra och säkra, räcker det inte längre att bygga en bra och säker bil. Den kanske måste vara snyggare, ha högre status eller vara mer miljövänlig? Den som vinner är inte den som byggt den säkraste bilen, utan den som träffar mest rätt i vad människor kommer att fråga efter. Vad är det som gör att Apple säljer mer av sin mobiltelefon än vad SonyEricsson gör? Svaret är att det handlar om en känsla för vad folk vill ha. Det Steve Jobs gör är att han sticker upp fingret i luften, känner av vindarna och förstår vad folk vad vill ha om två år, säger Troed Troedson. Studera beteende Ingen kan ha kunskap om vad människor vill ha i framtiden, men man kan försöka förstå. Men det handlar inte om intuition utan snarare perception menar Troedson. Och traditionella marknadsundersökningar kan man glömma tycker han. Sluta fråga folk, kolla vad de gör istället. Människor kan säga precis vad som helst, de flesta är väldigt måna om att det ska låta bra. Frågar du var de föredrar att handla så svarar de flesta stadskärnan, men när de ska handla tar de i alla fall bilen till köpcentrat utanför staden. Gamla sanningar som att det är klokt att vara långsiktig, specialiserad och arbeta efter uppsatta mål gäller inte längre enligt Troedson. I förståelsesamhället är kommunikation viktigare än kunskap. Realtidsarbete är viktigare än långsiktighet, komplexitet viktigare än specialisering och värderingar mer avgörande än funktionalitet. Innovationer är vår styrka i Sverige. Vi är ett pyttelitet land men vi levererar ändå. IT-branschen står för många av de riktigt framgångsrika innovationerna på senare tid, 16

17 Namn: Troed Troedson Ålder: 52 Familj: Frun Camilla som också är partner och kollega i företaget, fem barn mellan 2 och 25 Fritidsintressen: Samhälls- och managementförändring Betraktelser som Skype och Spotify. Deras framgång menar han beror på att de lyckats pricka helt rätt i vad människor efterfrågar. Lyssna på kundens kund Ska man omsätta de här teorierna till business-to-business företag får man istället fråga sig vad kundens kund vill ha, menar Troedson. Man behöver vara duktigare än kunden på att blicka framåt och fundera över vad det är kunden kund vill, säger han. Troedson menar att många företag säkert redan pratar om detta, men säger att man också måste våga göra allvar av det, och omsätta ord till handling. Han tar SAAB som ett exempel. Ett företag som producerar trygga, bra bilar men som säljer dåligt. Hur länge har inte deras underleverantörer helt okritiskt levererat det kunden vill ha? Varför har ingen istället frågat sig, vad det är kundens kunder vill ha? Tänkt: vänta lite nu, det här sitter ju i en bil som ingen köper? Finns det något vi kan förbättra för att hjälpa kunden? Våga bryta mönster Men så länge man inte vågar tänka och göra annorlunda, och ta nya vägar uppstår inte kreativiteten som behövs för att vara innovativ. Enligt Troedson är ett av problemen att det finns en motsatseffekt mellan innovation och det arbetssätt som idag oftast bedöms var det mest effektiva, att arbeta strukturerat och projektbaserat. Ju tydligare målet är desto mindre chans är det att du får en riktigt innovativ idé på vägen. På samma sätt som du inte kan säga till forskare vad de som ska komma fram till och hur lång tid det ska, för då skulle inga nya upptäckter göras. Jag tycker att man ska kalla projekt för processer istället, och varje dag ompröva beslut för att se om man kan göra något bättre. Först då kan vi vara riktigt effektiva anser jag. Ett konkret tips för företag som vill bli mer innovativa är att bredda sig, och sedan dra nytta av bredden. Att företag breddar sig är en tydlig trend idag, Statoil säljer läkemedel och Virgin, som från början var ett skivbolag, har idag ett tjugotal bolag världen över i en mängd olika branscher. Genom korsbefruktning skapas kunskapsåterföring och det finns goda chanser till nya idéer. 17

18 Aktuellt Entrén ligger mot sydväst, mitt emot Hyllie Arena. Malmös nya mässa I DUBBEL BEMÄRKELSE EN Green Building NU ÄR BYGGANDET I FULL GÅNG AV MALMÖS NYA MÄSSA I DET EXPANSIVA OMRÅDET HYLLIE. BYGGHERRE ÄR MIDROC PROPERTY DEVELOPMENT OCH ENTREPRENÖR ÄR MIDROC PROJECT MANAGEMENT. LÄGET ÄR EXTREMT BRA. DET FINNS INTE ETT BÄTTRE LÄGE FÖR EN MÄSSA I MALMÖ, SÄGER MAGNUS SKIÖLD VD PÅ MIDROC PROPERTY DEVELOPMENT. BILDER ERIK GIUDICE ARCHITECTS 18

19 NYA MALMÖMÄSSAN Byggherre: Midroc Property Development Hyresgäst: Artexis Nordic AB Arkitekt: Erik Giudice Architects, Paris Total yta: ca kvm Byggstart: februari 2011 Klart: februari 2012 Aktuellt en nya mässan ligger strategiskt placerad i Hyllie, sju minuter från centrala Malmö via Citytunneln. Från Kastrup tar det tolv minuter, och mässan ligger nära den yttre ringleden och Öresundsbron. Unika förutsättningar Läget är helt unikt, och det här är en bra investering för oss. Rätt läge, rätt operatör, god arkitektur och en effektiv logistik ger byggnaden ett bra marknadsvärde och dessutom ger den en god avkastning. Vi har hittat helt rätt hyresgäst för att det här ska bli en riktigt bra mässatsning, säger Magnus Skiöld. Hyresgäst är det belgiska bolaget Artexis, moderbolag för mässarrangören easyfairs, som kommer att arrangera fackmässor i byggnaden. Artexis kommer även att hyra ut till andra mässarrangörer. Flera populära publika mässor är redan klara för 2012, bland annat Hem & Villa och SkåneMässan. Vi kommer att lägga ett sedumtak som består av olika sedumarter. De växer långsamt och är i princip underhållsfria. Höga miljökrav I februari 2012 ska den kvadratmeter stora mässanläggningen stå klar. Den nya MalmöMässan kommer att bli en Green Building, i dubbel bemärkelse. Förutom att anläggningen byggs så att man klarar de högt ställda miljökraven för Green Building, kommer det mer än kvadratmeter stora taket att grönska. Vi kommer att lägga ett sedumtak som består av olika sedumarter. De växer långsamt och är i princip underhållsfria. Förutom att det är vackert har det en positiv inverkan på miljön. Taket fångar upp en del av regnvattnet och minskar dagvattenflödena, renar luften och ger dessutom bra isolering, säger projektchef Carl von Strokirch. Ytterligare en stor miljösatsning är att man valt att bygga en egen bergvärmeanläggning. Det vanligaste är att man nyttjar det befintliga fjärrvärmenätet, men vi tycker att det är en ännu bättre idé med egen bergvärme. Det blir lite dyrare initialt, men det innebär både miljömässiga och ekonomiska besparingar på sikt, säger Carl von Strokirch. Ny stadsdel Hyllie är ett område som det satsas stort på just nu. En helt ny stadsdel håller på att växa fram med nya bostäder, kontor och vad som kommer bli Nordens största köpcentrum, Emporia, med invigning Totalt planeras det för cirka bostäder och lika många arbetsplatser. Här ligger också Malmö Arena. Närheten till en stor arena ger möjlighet till samarbeten kring riktigt stora evenemang. Mässan kommer att ha ett sedumtak på mer än kvm, och kommer att uppfylla kraven för Green Building. Kraven innebär att byggnaden ska använda minst 25% mindre energi än vad byggreglerna kräver. 19

20 Konkurrenskraft Viktigt arbete att säkerställa kompetensnivån MIDROCBOLAGEN ERBJUDER TJÄNSTER SOM KRÄVER SPECIALISTKUNSKAP. FÖR ATT ALLTID KUNNA LEVERERA EFFEKTIVITET I PROJEKTEN ÄR DET ABSOLUT NÖDVÄNDIGT ATT HA MEDARBETARE MED SPETSKOMPETENS. TILLSTRÖMNINGEN AV KOMPETENS ÄR OERHÖRT VIKTIG, OCH NU ÄR DET VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN ATT BLICKA FRAMÅT OCH SE ÖVER DEN KOMPETENS VI HAR, SÄGER PERNILLA BÖRJESSON, HR-CHEF PÅ MIDROC EUROPE. FOTO: HANS BERGGREN Svensk industri går på högvarv. Men samtidigt står Sverige inför en rekordstor pensionsavgång. 1,6 miljoner människor kommer att gå i pension inom de närmsta 15 åren och risken för brist på kompetent arbetskraft är stor. Många av bolagen inom Midroc samarbetar med yrkesskolor för att säkerställa kompetensnivån. Vi jobbar också mycket med strategisk kompetensförsörjning. Det är oerhört viktigt att vi fokuserar på vad som är våra bolags kärnkompetens och att vi ständigt ser över våra medarbetares kompetens för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Det blir ännu viktigare nu när vi står inför stora pensionsavgångar. Medarbetare med eget ansvar Men det gäller också att i ännu högre utsträckning än tidigare att vara attraktiv för potentiell arbetskraft. I dag är det många som efterfrågar ett varierat arbete och det kan vi erbjuda. Alla våra bolag arbetar dessutom projektbaserat, vilket ofta innebär att medarbetarna får mycket eget ansvar. Och gillar man det, finns det goda chanser att man trivs utmärkt hos oss. Inom Midrocsfären finns ett stort antal anställda som sitter på expertkunskaper som är nödvändiga för att bolagen ska kunna erbjuda en effektiv produkt. På följande två sidor möter du ett par av dem. 20

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Rallystart för elbilsfamiljerna

Rallystart för elbilsfamiljerna Dokumentnamn Pressinfo Handläggare, telefonnummer Datum/Dokument ID Rev. - Lars-Åke Skjöld, projektledare, 070-614 59 66 2009-06-01 Sida 1(8) Rallystart för elbilsfamiljerna Peter och Ann-Charlotte Ström,

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer