Malmös nya mässa växer fram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmös nya mässa växer fram"

Transkript

1 Midroc Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att nu vara i genomförandefasen. Åsa Jonsson i hetluften Nya flöden ger effektivare produktion

2 Ledare FOTO: HANS BERGGREN Tid är dyrbart, avgörande DESSUTOM EN faktor Ansvarig utgivare Anna Ullenvik Redaktion Stefan Kronman Reiner Albrecht Anna Ullenvik Ann Schmidt Produktion Just Reklam Box Göteborg Tel AD Hans Ivanoff Skribenter Per Adolfsson Sofia Franzén Anna Rikner Tryckeri Carlshamns Tryckeri Svanenlicensnr: Kontakt Midroc Europe Postadress: Box Sundbyberg Tel: E-post: Man brukar säga att en gång är ingen gång och att det krävs tre gånger för att något ska vara en tradition. Därför är jag extra glad att hälsa dig som läsare välkommen till tredje numret av Midroc LINQ. Vi har fått bra respons och positiv feedback på tidningen och det är kul att tidningen i och med detta nummer nu blir just en tradition. Det här numret har projekteffektivitet och projektförmåga som tema. Vad är det som gör att ett projekt blir lyckat, att man når de mål man har satt upp och att kunden blir nöjd, eller ännu hellre, mer än nöjd? På Midroc anser vi att det är just förmågan att driva projekt som är vår konkurrenskraft. En av framgångsfaktorerna tror vi är tiden. Lägger man ner tillräckligt med tid i början av projektet har vi större möjligheter att möta eventuella utmaningar i ett tidigt skede och därmed påverka slutresultatet. Tid är naturligtvis dyrbart, men att inte använda tillräckligt med tid kan bli ännu dyrare. Att ständigt arbeta med effektiviseringar är ett sätt att frigöra tid. Riktigt bra lednings- och affärssystem är exempel på satsningar som hjälper oss att bli effektivare och som gör att vi kan erbjuda högre kvalitet. Förmågan att leverera effektivitet i projekten kräver också medarbetare med spetskompetens. I det här numret får ni möta några av våra medarbetare med olika typer av kompetenser och som arbetar i helt olika miljöer. Medarbetare som alla bidrar till att vi lyckas i våra projekt. Vi tror att våra investeringar i medarbetare och system skapar utrymme för en kreativitet som kommer våra kunder till godo. Just vikten av att investera i immateriella tillgångar kan du läsa mer om på nästa uppslag där vi pratat med Enrico Deiaco avdelningschef på Tillväxtanalys. I vår serie Betraktelser, där vi låter en partner, kund eller annan intressant person komma till tals, träffar ni framtidsanalytikern Troed Troedsson. Han tycker att projekt ska kallas processer istället, och att för mycket struktur istället kan hämma innovationer. Rätt eller fel? Bedöm själva. Trevlig läsning! Anna Ullenvik Kommunikationsansvarig Midroc Europe 2

3 Innehåll Inledning Stororder till Midroc Electro Storsatsning på elbilar i Gävleborg Malmös nya mässa Strategisk kompetensförsörjning I hetluften 3

4 Inledning En värld iför KRÄVER SATSNINGAR PÅ OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS SNABBT. DRAMATISKA FÖRÄNDRINGAR NÄR DET GÄLLER SYSSELSÄTTNING, MARKNADER OCH TEKNIK SKER I NÄSTAN ALLA SEKTORER I NÄRINGSLIVET. NY TEKNIK UTVECKLAS I ETT RASANDE TEMPO. NYA KONKURRENTER PÅ NYA PLATSER I VÄRLDEN GÖR ATT SVENSKA OCH EUROPEISKA FÖRETAG STÄLLS INFÖR HELT ANDRA UTMANINGAR ÄN TIDIGARE. KREATIVITET OCH INNOVATION ÄR NU TILLVÄXTENS MOTOR. Källa: Från Arjeplog till Heilongjiang svensk innovationskraft i en global verklighet, Enrico Deiaco. Boken ges ut av Tillväxtverket, en nationell myndighet som arbetar för hållbar tillväxt i landet och Tillväxtanalys, en statlig myndighet, som bland annat har som uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik. 4

5 I Sverige har vi ett försprång genom vår tradition av ledarskap med decentraliserade organisationer. Inledning ändring innovationer Sverige har klarat sig bra ur den globala ekonomiska krisen. Den ekonomiska tillväxten har tagit fart och statsfinanserna är starka. Men när allt fler länder globalt satsar på kunskap, forskning och utbildning gäller det att följa utvecklingen och att stärka den egna positionen. Nu betonas i Sverige och i en rad andra länder, den allt viktigare förmågan att ta fram innovativa varor och tjänster. Förut var världen bipolär i den bemärkelsen att USA och Europa ledde utvecklingen. Nu är den mer multipolär. Till exempel Kina, Indien och Brasilien är och nosar oss i hasorna. Det är ingen ny trend, men kraften i trenden har accelererat snabbt under 2000-talet. Under 2010 till exempel, satsade Kina mer på forskning och utveckling än alla EUländer tillsammans, säger Enrico Deiaco, avdelningschef på Tillväxtanalys. Viktigt att satsa på människor För att skapa ett klimat som främjar innovationer blir det allt viktigare att satsa på immateriella tillgångar som till exempel mjukvara, vidareutbildning, organisationsförändringar samt forskning och utveckling. Innovationer är ett väldigt vitt begrepp, det handlar inte bara om nya, fysiska produkter, utan det kan också vara tjänster, nya affärsmodeller, marknadsföring, eller nya sätt att organisera sig, säger Enrico Deiaco. I hans nyligen utgivna bok Från Arjeplog till Heilongjiang svensk innovationskraft i en global verklighet skriver han att de immateriella tillgångarna är avgörande för produktivitetstillväxten. När tjänster blir produkter och produkter tjänstefieras, räcker det inte enbart med ökade investeringar i maskiner och byggnader, utan immateriella investeringar är minst lika viktigt för att tillväxten ska ta fart i det svenska näringslivet, menar han. Att göra kunskapsmässiga framsteg och att hela tiden anpassa och vässa sina tjänster blir allt viktigare för företagen. Investeringar i immateriellt kapital tror jag kommer att bli en av de viktigaste förutsättningarna för innovationskraft och konkurrensförmåga, säger han. Sverige har idag en högre andel immateriella investeringar än tidigare, de materiella investeringarna har sjunkit något i förhållande. Det kan vara en av anledningarna till att Sverige rangordnas som ett av de mest innovativa länderna i världen i en nyligen publicerad EU-rapport. Effektivisering underlättar innovationer En utmaning för företag idag är tidsaspekten. När ledtiderna blir allt kortare ställs högre krav på effektivitet. Även sättet att bedriva forskning och utveckling står inför en förändring. Tidigare var det vanligt med långsiktiga satsningar för att göra stora tekniska framsteg. Nu premieras effektiviseringar och nya idéer som används i en designprocess där tillverkning och tjänster allt mer interagerar. Nu måste vi jobba smartare och samarbeta över tekniska, geografiska och organisatoriska gränser. Jag tror att företag idag måste ha ett internationellt fokus, och dessutom ha förmågan att attrahera duktiga människor som har kapacitet att arbeta effektivt över gränser. Enrico Deiaco menar att platta organisationer är en fördel i arbetet att skapa förutsättningar för innovationer i företag. I Sverige har vi ett försprång genom vår tradition av ledarskap med decentraliserade organisationer. Jag tycker att vi ska vara stolta över vårt sätt att leda företag, säger han. 5

6 Projekteffektivitet Midroc Ele FÅR STORORDER FRÅN LKAB MIDROC ELECTRO HAR ÅTERIGEN FÅTT ETT STORT UPPDRAG AV LKAB. ORDERN ÄR VÄRD 360 MILJONER KRONOR OCH GÄLLER PROCESSTYRNING OCH TÅGTRANSPORT FÖR LKAB:S NYA NIVÅ I GRUVAN I KIRUNA. FOTO FREDRIC ALM / LKAB Det är tuffa förhållanden som ställer extremt höga krav. Den tekniska plattformen utgörs av styrsystem från Siemens och tågstyrningslogik från Bombardier. 6

7 ctro Projekteffektivitet LKAB förbereder nu för en ny huvudnivå på 1365 meters djup i järnmalmsgruvan i Kiruna. Detta är den i särklass enskilt största investeringen i LKAB:s historia. Huvudnivån är den djupaste delen av gruvan där malmen samlas ihop för att sedan föras till ytan. Investeringen förlänger livslängden för verksamheten i Kiruna med drygt 20 år. Midroc Electros arbete är i full gång med planering, projektering och design. Helt klart ska projektet vara 2017, men redan under 2012 beräknas de första delarna av den nya nivån kunna tas i drift. Tuffa förhållanden ställer höga krav I Midrocs uppdrag ingår styrsystem för process och förarlösa tåg, ställverksutrustning och montage. Huvuddelen av leveransen placeras en dryg kilometer under jord, bilväg ned på plats för personal och utrustning är 11 kilometer från markytan. I leveransen ingår också utrustning i kontrollrum placerade uppe på marknivå. Nio automatstyrda tågset som transporterar malm kommer att gå fram och tillbaka i gruvan, lastas på tio ställen och tömmas på fyra ställen, säger Åke Persson, projektchef på Midroc Electro. Det är tuffa förhållanden som ställer extremt höga krav. Den tekniska plattformen utgörs av styrsystem från Siemens och tågstyrningslogik från Bombardier. Midroc Electro har arbetat tätt tillsammans med både Siemens och Bombardier för att ta fram ett väl genomarbetat totalkoncept för att tillgodose alla LKAB:s behov. All utrustning, processtyrning, tågstyrning, kamerasystem, kommunikation till lok och kringliggande supportsystem måste anpassas till den tuffa miljö som finns under jord. Midroc Electros koncept passade oss bra, säger Lennart Resin, projektansvarig på LKAB. Eftersom Midroc Electro under de senaste åren har genomfört stora projekt för LKAB, bland annat kompletta processtyrsystem för LKAB:s nya anrikningsverk KA3 och kulsinterverk KK4 har man redan ett väl etablerat samarbete. Nära samarbete nödvändigt Vi kan dra stor lärdom av vårt tidigare samarbete med LKAB. Efter det förra projektet har vi haft erfarenhetsmöten, både internt och tillsammans med LKAB, där vi tillsammans gått igenom punkt för punkt hur arbetet gick, säger Åke Persson. Det är oerhört viktigt att samarbetet fungerar bra, det är nödvändigt att jobba nära tillsammans i ett sådant här stort projekt. Vi har arbetat tillsammans tidigare och vi upplever Midroc Electro som väldigt lösningsinriktade, säger Lennart Resin. 7

8 Projekteffektivitet Miljardsatsning FOTO: E.ON FÖR RENARE på Åbyverket ENERGIPRODUKTION 8

9 PÅ ÅBYVERKET I ÖREBRO PÅGÅR SEDAN TIO MÅNADER BYGGET AV ETT AV NORDENS STÖRSTA ENERGIPROJEKT. MEN FÖR PROJEKTLEDARE THOMAS AGERNÄS PÅ MIDROC PROJECT MANAGEMENT, HAR ARBETET KOMMIT BETYDLIGT MER ÄN HALVVÄGS. I NÄSTAN TRE ÅR HAN TILLSAMMANS MED PRO- JEKTGRUPPEN FÖRBERETT FÖR GENOMFÖRANDEFASEN. Projekteffektivitet Det är E.ON Värme Sverige AB som bygger ett nytt biobränsleeldat värmekraftverk på Åbyverket, ett projekt som beräknas ta nästan två år till innan det är helt avslutat. Som projektledare har Thomas Agernäs och Midroc Project Management bland annat ansvar för att ta fram underlag för ansökan om miljötillstånd, tidsplanering, projektbudget, kostnadsuppföljning, upphandlingar, teknikkoordinering samt installationer. Mycket av arbetet återstår naturligtvis, men flera av de stora frågorna löstes långt innan det första spadtaget togs för den nya anläggningen. Förarbetet är det allra viktigaste för ett bra projekt. När de större frågorna är lösta och det finns en bra grund att stå på kan man få en riktigt bra resa. Det finns inget värre än att börja ett projekt när det här inte gjorts ordentligt, då får man hela tiden jobba i motvind. Valde dyraste alternativet Projektgruppen har bland annat tagit ställning till vilken typ av värmeverk man ska bygga, vart det ska placeras och vilket bränsle som ska användas. Exempelvis var skillnaden mellan produktionen enbart fjärrvärme kontra kombinationen el och fjärrvärme nästan 400 miljoner kronor. E.ON valde det dyrare kraftvämealternativet, vilket innebär en investering på omkring en miljard kronor. Så stora industriprojekt görs det inte många av. Utifrån de lokala och regionala förutsättningarna och efter att ha utrett fem olika placeringsalternativ kom man fram till att det bästa var att bygga den nya anläggningen på exakt samma plats som den gamla enheten, i anslutning till det befintliga fjärrvärmeverket. På så sätt minimerade vi investeringen och utnyttjar optimalt det befintliga fjärrvärmenätet. Dessutom finns redan allt övrigt som behövs i form av drift och underhållspersonal, mottagning av bränsle och mycket annat. Miljötänk i fokus Att optimera anläggningen för elproduktion ger en god lönsamhet och en bra avkastning på investerat kapital. Tanken är att producera så mycket el av förnyelsebara bränslen som det bara går, vilket ligger helt i linje med de direktiv som Sverige och EU ger. Grön el ger också den bästa lönsamheten, det ska helt enkelt löna sig att göra insatser som är bra för miljön. Att välja just förnyelsebara bränslen var både ett val med tanke på miljöpåverkan och en fördelning av framtida risker. I andra anläggningar inom regionen används i dag mycket avfall som bränsle och redan idag kan man se att det finns en överkapacitet av avfallsförbränning inom regionen. Genom att välja biobränsle sprider man riskerna eftersom bränslepriset styrs av tillgång och efterfrågan. E.ON vill ha en grön profilering och då är alla de här valen betydelsefulla. En stor utmaning En annan förutsättning för den stora ekonomiska satsningen var att det behövde finnas bindande offerter och anbud innan investeringsbeslutet kunde fattas, något som också samordnats av Midroc Project Management. När nu projektet gått in i byggfasen kommer nya utmaningar som att foga samman ny och gammal teknik och få alla komponenter på plats i tid. Det är fantastiskt inspirerande och en stor utmaning att få vara med i ett projekt av den här storleken. Att det dessutom är ett projekt som ligger rätt i tiden och som verkligen bidrar till att förbättra miljön i form av minskade utsläpp av växthusgaser ger ytterligare en dimension åt arbetet, säger Thomas Agernäs. VISSTE DU ATT Den nya anläggningen ska stå på exakt samma plats som de uttjänta enheterna. För att lämna plats var man alltså tvungna att riva ut tre pannor och två turbiner med tillhörande utrustning, vilket totalt kommer generera ton skrot. Den nya anläggningen har mer än 100 anslutningspunkter mot den befintliga anläggningen, som alla ska kopplas in på exakta tider så att det inte blir något ofrivilligt stopp. Projektets budget är på cirka en miljard kronor fördelat på drygt fem års arbete. Under förprojektet har ungefär två procent av budgeten används, det vill säga omkring 20 miljoner kronor. Det ger en årlig omsättning på nästan 400 miljoner kronor de sista 2,5 åren vilket motsvarar årsomsättningen för ett mellanstort svenskt företag är det datum projektet ska vara avslutat och anläggningen helt överlämnas till E.ON. Den ska då redan vara i drift sedan några månader. 9

10 Projekteffektivitet För Thomas Agernäs ÄR DELAT ANSVAR vägen till framgång ATT VÅGA LÅTA SINA MEDARBETARE TA EGET ANSVAR ÄR FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR ETT BRA TEAM SOM PÅ BÄSTA SÄTT TAR VARA PÅ OCH UTVECKLAR SIN KOMPETENS. SÅ SAMMANFATTAR THOMAS AGERNÄS PÅ MIDROC PROJECT MANAGEMENT SIN SYN PÅ ARBETET SOM PROJEKTLEDARE. FOTO MATS BENGTSSON Fokus på mjuka värderingar Thomas Agernäs menar att en grupp måste få ta tid att utvecklas till ett team och att varje individ måste få tid på sig att växa och hitta sin roll inom organisationen. Det är den inre motivationen som gör att människan presterar bättre och bättre. Du kan klara dig på ren entusiasm en kortare period, men under längre projekt måste du hela tiden få ut något på ett personigt plan, annars orkar man inte. Min filosofi är att finnas där som stödperson för mina medarbetare, men de måste själva vilja utvecklas. Han påpekar att det i arbetslivet fokuseras allt mer på så kallade mjuka värderingar. Detta är något som vi inom Midroc mål- Min tes är att projektet ska kunna fortgå med oförminskad kraft även om jag inte är på plats. Om mina medarbetare känner att de har så stort förtroende att de själva kan fatta beslut, då har jag lyckats som ledare. Thomas Agernäs har en budget på en miljard kronor, samordnar medarbetare och leverantörer från flera olika länder och sköter direktkontakten med kunden, vilket i detta fall är E.ON Värme Sverige (för fler detaljer, se separat artikel om E.ON Värmekraftverk). Ett stort ansvar, som inte blir mindre komplicerat av att endast delar av projektgruppen är anställda av Midroc, medan flera tillhör konkurrerande bolag. Dessutom ingår ett antal personer från kundens organisation som saknar tidigare erfarenhet av projektarbete, men har stor kunskap om lokala förutsättningar och interna rutiner. Vi är en tajt grupp som är dels kollegor, dels konkurrenter, vilket gör situationen lite speciell. För mig som projektledare innebär det att jag inte har något klassiskt personalansvar. Jag ska naturligtvis vara ett stöd för alla, men sätter inte löner, ansvarar för reha- bilitering eller liknande. Som projektledare ska man både styra och leda sin grupp. Styrning i form av tydliga mål, planering och uppföljning. Ledning i form av ett kreativt arbetsklimat som motiverar och engagerar. Det kräver ett stort mått av flexibilitet och lyhördhet, men samtidigt får man aldrig anpassa sig så mycket att man framstår som velig eller att man svänger kappan efter vinden. medvetet arbetar med och tar med oss under våra uppdrag. Blandad erfarenhet bästa mixen Hans erfarenhet är att det är viktigt att skapa en projektgrupp med en bra mix av erfarenhet och ungdomlig nyfikenhet och entusiasm. Sedan är det viktigt för oss med lite mer erfarenhet att våga delegera arbetsuppgifter med tillhörande ansvar och befogenheter. I de flesta fall är det ju så att de man ger ansvar klarar av det alldeles utmärkt bara de får chansen och rätt förutsätningar. Med medarbetare på olika platser i världen sker mycket av kommunikationen via e-post, telefonmöten och videokonferenser. Den nya tekniken är oerhört betydelsefull och i dag måste vi vara flyhänta på tangenterna, våga prata ett annat språk och framförallt våga använda oss av ny teknik. I ett projekt med många involverade parter är en fungerande kommunikation oerhört viktig. Sedan måste man komma ihåg att hur många möten och uppföljningar man än har är det ofta de personliga kontakterna som gör att man fångar upp problem i tid. Sammanfattningsvis menar han att den 10

11 stora utmaningen som projektledare är att få alla individer att fungera i en och samma grupp, samtidigt som man också har roligt på jobbet. Där är det viktigt att jag som projektledare föregår med gott exempel. Absolut viktigast är att vi alla hjälps åt att nå vårt gemensamma mål, vilket utvecklar projektgruppen och skapar vi-känsla. Att få utvecklas i ett projekt som detta gör att vi tar med oss erfarenheter och ökad kompetens, som i sin tur utvecklar Midroc Project Management. Det är den inre motivationen som gör att människan presterar bättre och bättre. Projekteffektivitet Allt fler från Midroc När Thomas Agernäs för tre år sedan började i projektet var han ensam från Midroc, men i takt med att projektet växte behövdes ökade resurser med hög kompetens. Midroc-koncernens stora erfarenhet av projektering inom bygg, energi och industri innebär att man i dag bidrar med cirka tolv personer inom olika discipliner. Som projektledare underlättar det givetvis att ha resurser samlade inom ett företag och att kunna ha direktkontakt med dessa även när vi inte är på plats i Örebro. Det underlättar även för kunden att ha resurserna samlade på samma ställe, vilket tillsammans med den höga kompetens vi erbjuder gör kunden extra nöjd. VISSTE DU ATT THOMAS är utbildad Sjöingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola och inledde sin karriär som befäl i Handelsflottan. Där låg han ute flera månader i taget, ett effektivt sätt att lära sig samarbeta med alla personlighetstyper. blev headhuntad till sin nuvarande tjänst. Ett önskemål om en informell lunch kom på måndagen, på torsdagen träffade han för första gången kunden. har arbetat i över 15 år som projektledare inom energisektorn, men tidigare befann sig på leverantörssidan. beskriver sig som en ledare som kämpar med att hålla sig borta från detaljer och fokusera på helheten. Ett visst kontrollbehov finns, men har trots det en hyfsad förmåga att släppa iväg folk på egen hand. En do:er som arbetar på att bli bättre på känslomässiga argument, i tidspressade projekt är det inte enkelt att ge utrymme för att känna det här vill jag inte. 11

12 Projekteffektivitet Ledningssystem en förutsättning för att bli bäst i klassen BÄTTRE KONKURRENSKRAFT, EN TRYGGHET FÖR KUNDER OCH EN UTVECKLANDE MILJÖ FÖR MED- ARBETARE. ETT ÄNDAMÅLSENLIGT LEDNINGSSYSTEM ÄR IDAG ETT SJÄLVKLART VERKTYG FÖR ATT UT- VECKLAS INOM ALLA OMRÅDEN OCH ISO-CERTIFIERINGAR GÖR DET ENKLARE ATT GÖRA AFFÄRER. MIDROC LIGGER LÅNGT FRAMME. FOTO NILS-OLOF SJÖDÉN Midrocs målsättning är att bli bäst i klassen inom de områden vi jobbar med. Då är ett vasst ledningssystem är en förutsättning och certifiering är ett bra hjälpmedel, säger Alf Adamsson, kvalitets- och miljöchef på Midroc Project Management.. ISO är ett internationellt standardiseringssystem som funnits sedan Idag är det största området för certifiering det som sätter standard för kvalitetsledning, medan det snabbast växande omfattar miljöledning. De betecknas ISO 9001 respektive ISO 14001, de flesta av Midrocs bolag är certifierade inom båda standarder och flera är på väg att skaffa sig certifiering inom ett tredje område OSHAS 18001, som handlar om arbetsmiljö. Ett ändamålsenligt ledningssystem gör det också lätt att tillämpa de principer för socialt ansvarstagande som finns beskrivna i ISO Systematiskt arbete När vi pratar om ledningssystem handlar det om att systematiskt arbeta med mål och handlingsplaner, att se till att man har koll på sina arbetsflöden och processer och att man har ett arbetssätt som infriar de olika intressenternas förväntningar. Det gäller såväl kundernas förväntningar på bolaget som ägarnas, medarbetarnas och hela samhällets förväntningar, säger Alf Adamsson. Att ansluta sig till de standarder som ISOcertifieringen satt upp handlar alltså om att på ett effektivt sätt mäta vad man håller på med och kunna kommunicera detta internt och till omvärlden. I förlängningen ger det en god möjlighet att återföra kunskap och erfarenhet så att bolaget förbättras. Alf Adamsson beskriver certifiering som ett kvitto på företagens kompetens och höga ambitionsnivå. Vad certifikaten talar om är att vi har stora förutsättningar att utföra det vi lovat. Men också att vi kommer att utvecklas och vara en bra partner långsiktigt. Därmed har vi alla förutsättningar att vara bäst i klassen, säger han. Och inte minst, om något går snett är vårt arbetssätt en garanti för att vi hanterar även detta på ett professionellt sätt. Kunden i fokus SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är ett av de certifieringsorgan som utfärdar ISOcertifikat i Sverige. Ansvarig för certifieringsverksamheten är Dag Sjöholm, sektionschef för ledningssystem på SP, och han anger två huvudsakliga uppgifter för certifieringsarbetet med Midroc att hjälpa Midroc att bli bättre, samt att ge en garanti till Midrocs kunder. Vi pratar mycket om kundens kund. Det är vårt ansvar att se till att Midrocs kunder köper tjänster som uppfyller de krav som ISO-standarden sätter, men också att se till att Midroc har ett system för att hantera problem om något går snett, säger han. Ständigt förbättringsarbete Att ISO-certifieringen har ett stort marknadsvärde, råder det ingen tvekan om idag. Ofta är det ett krav för att få lämna anbud och idag ser Dag Sjöholm det närmast som en hygienfaktor inom flera av de branscher där Midroc verkar. Ändå är det kanske i det ständiga förbättringsarbetet han ser de största vinsterna. När ett företag väl certifierats följs arbetet upp genom årliga revisioner där man tillsammans med företaget utvärderar arbetet. Förutom att kontrollera att företaget håller standarden, handlar det om tematiska uppföljningar och gemensamma diskussioner kring vilka områden man vill bli vassare på. När ett företag varit certifierat i ett par år flyttar man fram fokuset. Det kan handla om allt från att utvärdera arbetet, välja vilka mål man ska ha och skapa handlingsplaner för hur man uppnår dem, säger han. När det gäller Midroc är det där vårt huvudfokus ligger just nu. 12

13 Vad certifikaten talar om är att vi har stora förutsättningar att utföra det vi lovat. Projekteffektivitet Alf Adamsson beskriver certifiering som ett kvitto på företagens kompetens och höga ambitionsnivå. 13

14 Projekteffektivitet Rodoverkens unika metod gav stororder RODOVERKEN HAR FÅTT I UPPDRAG ATT BYGGA ACKUMULATORTANKEN TILL ÖRESUNDSKRAFTS NYA KRAFTVÄRMEVERK. ORDERN ÄR VÄRD 40 MILJONER KRONOR OCH UPPDRAGET STRÄCKER SIG ÖVER ETT OCH ETT HALVT ÅR. TACK VARE VÅR UNIKA MONTAGEMETOD OCH EN ERKÄNT BRA PROCESSLÖSNING HAR VI ETT SVÅR- SLAGET KONCEPT, SÄGER HANS-OLOF LARSSON, PROJEKTCHEF PÅ RODOVERKEN. Rodoverken, som är en del av Midroc Europe, är marknadsledande på platsbyggda konstruktioner av atmosfäriska tankar och tryckkärl. Framgångarna beror till stor del på Rodoverkens egna spiralmetod, en teknik Rodoverken är ensamma om. Metoden har hög automatiseringsgrad och innebär att man kan montera höga tankar utan att använda ställningar. Istället utförs arbetet på markplan, och sedan roteras tanken upp efterhand. Säkrare miljö och mindre lyft Nu har Öresundskraft valt Rodoverken för leverans av ackumulatortanken till sitt nya kraftvärmeverk Filbornaverket i Helsingborg. Tanken kommer att byggas med spiralmetoden. Vår montagemetod gör oss mycket effektiva. Allt arbete sker på markplan och enligt en löpande-band-princip. Det gör att det blir väldigt lite lyft och ger dessutom en säker miljö för de som arbetar, säger Hans-Olof Larsson. Tack vare att taket på tanken monteras tidigt i processen kan mycket av arbetet också utföras inomhus. Det gör att vi blir mindre känsliga för väder och vind. Metoden gör att vi kan utföra arbetet på mindre tid, och det gynnar givetvis projektets totalekonomi och gör oss väldigt konkurrenskraftiga. Framgångsrik metod Metoden utvecklades av Rodoverken redan på 60-talet och har under åren förfinats, och använts med stor framgång i många projekt. För processlösningen samarbetar man med konsultfirman Tore J Hedbäck. Det är ett bolag med mycket gott rykte i branschen, och vi har byggt många ackumulatortankar tillsammans, säger Hans-Olof Larsson. Byggstart sker i augusti. När den 60 meter höga ackumulatortanken är klar, kommer den att innehålla kubikmeter vatten med en temperatur på upp till 95 C. SPIRALMETODEN Spiralmetoden innebär montage av tankar utan ställningar. Alla arbeten utförs på samma position på markplan, vilket ger möjlighet till bra väderskydd och möjlighet att arbeta på små ytor. Hög automatiseringsgrad Tanken roteras upp successivt med hjälp av specialbyggda domkrafter som skruvar upp tanken, och plåt efter plåt monteras in. FOTO: LISA HJERTÉN 14

15 Hållbar utveckling FOTO: LARS THUMB FOTO: JIM SVENSSON, FOTOBAREN, SANDVIKEN Storsatsning på elbilar i Gävleborg PROJEKTGRUPPEN Projektet drivs av Midroc Electro, Gävle Energi, Tekniska kontoret i Gävle kommun, Sandvikens Energi och Samkraft Vind. Samarbetspartners är Ica Maxi i Gävle och Sandviken, Ikea i Valbo, Regionförbundet i Gävleborg, Nya Sparbanksstiftelsen och Högskolan i Gävle. MÅLET ÄR ELBILAR I GÄVLEBORG ÅR 2015 I DAG FINNS ETT 20-TAL. UNDER TRE ÅR HAR MIDROC ELECTRO TILLSAMMANS MED EN PROJEKTGRUPP GENOMFÖRT PROJEKTET SHOPPING CIRCLE. NU GÅR PROJEKTET IN I NÄSTA FAS, MED MÅLET ATT UTÖKA ANTALET ELBILAR I REGIONEN. Det här är ett väldigt häftigt projekt som har framtiden för sig. Vi var väldigt tidigt ute och var faktiskt först i Sverige med att genomföra ett projekt från testfamiljer till infrastruktur. Nu vill vi gå vidare så vi är med när det lossnar. Jag är övertygad om att elbilen snart kommer stort, säger Karl-Ivar Jönsson, vd på Midroc Electro. Projektet gick ut på att studera hur handelscentrum bör anpassas för att kunderna på ett smidigt sätt ska kunna använda elbil i anslutning till shoppingen. Man tittade på parkeringar med laddningsmöjligheter, betalsystem och liknande. Vi tog initiativ till att utveckla en egen laddningsstolpe med tillhörande betalsystem, eftersom vi vid den tiden enbart hade tillgång till engelska stolpar, säger Ola Jonsson, marknadskoordinator på Midroc Electro. Egen elladdningsstolpe Sagt och gjort, Midroc Elctro tog fram en egen laddningsstolpe, med dubbla laddningsuttag och betalning via mobiltelefonen. Tio stolpar placerades ut i Gävle, Uppsala och Sandviken och under tre år har användningen av stolparna studerats. Än så länge används de inte så frekvent som vi hade hoppats, men ju fler bilar som kommer ut i trafiken, desto större kommer intresset att bli. Dessutom har vi haft många rikstäckande organisationer som är intresserade av att beställa stolpar, men som än så länge avvaktar lite. Så ge det några år, så tror jag det här kommer bli väldigt stort. En delrapport om projektet visar att det för privatbilisters del är lätt att anpassa sig till de nya förutsättningarna när man byter sin fossildrivna bil till en elbil. Familjerna har främst använt bilen i vardagen och har upplevt det som mycket positivt. Än så länge har dock laddningen av bilen i huvudsak skett hemma. Nästa steg precis påbörjat Den första delen av projektet avslutades den sista maj och arbetet går nu in i nästa fas, som just handlar om att öka användningen av elbilar. Fler bilar innebär också ökade möjligheter att installera fler laddningsstolpar, eftersom kundunderlaget ökar. Vilket i sin tur ger ökad tillgänglighet för bilisterna. Nu handlar det om att söka olika bidrag och därefter se hur vi går vidare. Men tanken är att komma igång så fort som möjligt. Det första delmålet är att det ska finnas 150 elbilar i Gävleborg 2012, säger Karl-Ivar Jönsson. Stor effekt av få aktörer Det är samma projektgrupp som tidigare som fortsätter arbetet och kommer man bara igång i tid finns det stora möjligheter att nå målet. Egentligen krävs det bara att de inblandade själva tar beslut om att gå över till elfordon. Bara vi på Midroc Electro har 400 servicebilar inom företaget. Enda anledningen till att vi ännu inte bytt är att en elbil fortfarande är avsevärt mycket dyrare än en vanlig bil. Men det där håller på att förändras, vilket innebär att det snart blir en helt annan prisbild. Skulle exempelvis Gävleborgs kommuner gå över till elbilar för personal inom olika serviceyrken är man snabbt uppe i ett stort antal nya bilar. En elbil går ungefär 13 mil innan den behöver laddas, vilket är perfekt för alla som kör mycket lokalt. Då använder man bilen på dagen och så laddas den över natten. 15

16 Betraktelser Man behöver vara duktigare än kunden på att blicka framåt och fundera över vad det är kundens kund vill. Innovationer framtiden OCH FÖRSTÅELSE ÄR RECEPTET FÖR OM ALLA KAN ALLT, KAN VI INTE LÄNGRE RÄKNA MED KUNSKAP SOM KONKURRENSMEDEL. KUNSKAPSSAMHÄLLET ÄR PÅ VÄG ATT DÖ UT OCH ERSÄTTAS AV NÅGOT ANNAT. NU HANDLAR DET ISTÄL- LET OM ATT VARA BÄST PÅ FÖRSTÅELSE. DET MENAR FRAMTIDSANALYTIKERN TROED TROEDSON. FOTO ALEXANDRA LUNDIN Troed Troedson driver konsultbyrån Paradigmmäklarna, och han har vid ett par tillfällen föreläst för anställda i olika Midrocbolag. Namnet Paradigmmäklarna kommer från att de säger sig arbeta med ett paradigmskifte. Det skiftet består i att kunskapssamhället är på väg att bytas mot ett förståelsesamhälle. För i takt med att kunskap och information blir allt mer lättillgängligt, och utvecklingsländerna ökar sina satsningar på forskning och utveckling förlorar kunskapen sin konkurrenskraft. I stället måste vi satsa på innovationer och förståelse för vad människor vill ha i framtiden menar Troedson. Om alla bilar är lika bra och säkra, räcker det inte längre att bygga en bra och säker bil. Den kanske måste vara snyggare, ha högre status eller vara mer miljövänlig? Den som vinner är inte den som byggt den säkraste bilen, utan den som träffar mest rätt i vad människor kommer att fråga efter. Vad är det som gör att Apple säljer mer av sin mobiltelefon än vad SonyEricsson gör? Svaret är att det handlar om en känsla för vad folk vill ha. Det Steve Jobs gör är att han sticker upp fingret i luften, känner av vindarna och förstår vad folk vad vill ha om två år, säger Troed Troedson. Studera beteende Ingen kan ha kunskap om vad människor vill ha i framtiden, men man kan försöka förstå. Men det handlar inte om intuition utan snarare perception menar Troedson. Och traditionella marknadsundersökningar kan man glömma tycker han. Sluta fråga folk, kolla vad de gör istället. Människor kan säga precis vad som helst, de flesta är väldigt måna om att det ska låta bra. Frågar du var de föredrar att handla så svarar de flesta stadskärnan, men när de ska handla tar de i alla fall bilen till köpcentrat utanför staden. Gamla sanningar som att det är klokt att vara långsiktig, specialiserad och arbeta efter uppsatta mål gäller inte längre enligt Troedson. I förståelsesamhället är kommunikation viktigare än kunskap. Realtidsarbete är viktigare än långsiktighet, komplexitet viktigare än specialisering och värderingar mer avgörande än funktionalitet. Innovationer är vår styrka i Sverige. Vi är ett pyttelitet land men vi levererar ändå. IT-branschen står för många av de riktigt framgångsrika innovationerna på senare tid, 16

17 Namn: Troed Troedson Ålder: 52 Familj: Frun Camilla som också är partner och kollega i företaget, fem barn mellan 2 och 25 Fritidsintressen: Samhälls- och managementförändring Betraktelser som Skype och Spotify. Deras framgång menar han beror på att de lyckats pricka helt rätt i vad människor efterfrågar. Lyssna på kundens kund Ska man omsätta de här teorierna till business-to-business företag får man istället fråga sig vad kundens kund vill ha, menar Troedson. Man behöver vara duktigare än kunden på att blicka framåt och fundera över vad det är kunden kund vill, säger han. Troedson menar att många företag säkert redan pratar om detta, men säger att man också måste våga göra allvar av det, och omsätta ord till handling. Han tar SAAB som ett exempel. Ett företag som producerar trygga, bra bilar men som säljer dåligt. Hur länge har inte deras underleverantörer helt okritiskt levererat det kunden vill ha? Varför har ingen istället frågat sig, vad det är kundens kunder vill ha? Tänkt: vänta lite nu, det här sitter ju i en bil som ingen köper? Finns det något vi kan förbättra för att hjälpa kunden? Våga bryta mönster Men så länge man inte vågar tänka och göra annorlunda, och ta nya vägar uppstår inte kreativiteten som behövs för att vara innovativ. Enligt Troedson är ett av problemen att det finns en motsatseffekt mellan innovation och det arbetssätt som idag oftast bedöms var det mest effektiva, att arbeta strukturerat och projektbaserat. Ju tydligare målet är desto mindre chans är det att du får en riktigt innovativ idé på vägen. På samma sätt som du inte kan säga till forskare vad de som ska komma fram till och hur lång tid det ska, för då skulle inga nya upptäckter göras. Jag tycker att man ska kalla projekt för processer istället, och varje dag ompröva beslut för att se om man kan göra något bättre. Först då kan vi vara riktigt effektiva anser jag. Ett konkret tips för företag som vill bli mer innovativa är att bredda sig, och sedan dra nytta av bredden. Att företag breddar sig är en tydlig trend idag, Statoil säljer läkemedel och Virgin, som från början var ett skivbolag, har idag ett tjugotal bolag världen över i en mängd olika branscher. Genom korsbefruktning skapas kunskapsåterföring och det finns goda chanser till nya idéer. 17

18 Aktuellt Entrén ligger mot sydväst, mitt emot Hyllie Arena. Malmös nya mässa I DUBBEL BEMÄRKELSE EN Green Building NU ÄR BYGGANDET I FULL GÅNG AV MALMÖS NYA MÄSSA I DET EXPANSIVA OMRÅDET HYLLIE. BYGGHERRE ÄR MIDROC PROPERTY DEVELOPMENT OCH ENTREPRENÖR ÄR MIDROC PROJECT MANAGEMENT. LÄGET ÄR EXTREMT BRA. DET FINNS INTE ETT BÄTTRE LÄGE FÖR EN MÄSSA I MALMÖ, SÄGER MAGNUS SKIÖLD VD PÅ MIDROC PROPERTY DEVELOPMENT. BILDER ERIK GIUDICE ARCHITECTS 18

19 NYA MALMÖMÄSSAN Byggherre: Midroc Property Development Hyresgäst: Artexis Nordic AB Arkitekt: Erik Giudice Architects, Paris Total yta: ca kvm Byggstart: februari 2011 Klart: februari 2012 Aktuellt en nya mässan ligger strategiskt placerad i Hyllie, sju minuter från centrala Malmö via Citytunneln. Från Kastrup tar det tolv minuter, och mässan ligger nära den yttre ringleden och Öresundsbron. Unika förutsättningar Läget är helt unikt, och det här är en bra investering för oss. Rätt läge, rätt operatör, god arkitektur och en effektiv logistik ger byggnaden ett bra marknadsvärde och dessutom ger den en god avkastning. Vi har hittat helt rätt hyresgäst för att det här ska bli en riktigt bra mässatsning, säger Magnus Skiöld. Hyresgäst är det belgiska bolaget Artexis, moderbolag för mässarrangören easyfairs, som kommer att arrangera fackmässor i byggnaden. Artexis kommer även att hyra ut till andra mässarrangörer. Flera populära publika mässor är redan klara för 2012, bland annat Hem & Villa och SkåneMässan. Vi kommer att lägga ett sedumtak som består av olika sedumarter. De växer långsamt och är i princip underhållsfria. Höga miljökrav I februari 2012 ska den kvadratmeter stora mässanläggningen stå klar. Den nya MalmöMässan kommer att bli en Green Building, i dubbel bemärkelse. Förutom att anläggningen byggs så att man klarar de högt ställda miljökraven för Green Building, kommer det mer än kvadratmeter stora taket att grönska. Vi kommer att lägga ett sedumtak som består av olika sedumarter. De växer långsamt och är i princip underhållsfria. Förutom att det är vackert har det en positiv inverkan på miljön. Taket fångar upp en del av regnvattnet och minskar dagvattenflödena, renar luften och ger dessutom bra isolering, säger projektchef Carl von Strokirch. Ytterligare en stor miljösatsning är att man valt att bygga en egen bergvärmeanläggning. Det vanligaste är att man nyttjar det befintliga fjärrvärmenätet, men vi tycker att det är en ännu bättre idé med egen bergvärme. Det blir lite dyrare initialt, men det innebär både miljömässiga och ekonomiska besparingar på sikt, säger Carl von Strokirch. Ny stadsdel Hyllie är ett område som det satsas stort på just nu. En helt ny stadsdel håller på att växa fram med nya bostäder, kontor och vad som kommer bli Nordens största köpcentrum, Emporia, med invigning Totalt planeras det för cirka bostäder och lika många arbetsplatser. Här ligger också Malmö Arena. Närheten till en stor arena ger möjlighet till samarbeten kring riktigt stora evenemang. Mässan kommer att ha ett sedumtak på mer än kvm, och kommer att uppfylla kraven för Green Building. Kraven innebär att byggnaden ska använda minst 25% mindre energi än vad byggreglerna kräver. 19

20 Konkurrenskraft Viktigt arbete att säkerställa kompetensnivån MIDROCBOLAGEN ERBJUDER TJÄNSTER SOM KRÄVER SPECIALISTKUNSKAP. FÖR ATT ALLTID KUNNA LEVERERA EFFEKTIVITET I PROJEKTEN ÄR DET ABSOLUT NÖDVÄNDIGT ATT HA MEDARBETARE MED SPETSKOMPETENS. TILLSTRÖMNINGEN AV KOMPETENS ÄR OERHÖRT VIKTIG, OCH NU ÄR DET VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN ATT BLICKA FRAMÅT OCH SE ÖVER DEN KOMPETENS VI HAR, SÄGER PERNILLA BÖRJESSON, HR-CHEF PÅ MIDROC EUROPE. FOTO: HANS BERGGREN Svensk industri går på högvarv. Men samtidigt står Sverige inför en rekordstor pensionsavgång. 1,6 miljoner människor kommer att gå i pension inom de närmsta 15 åren och risken för brist på kompetent arbetskraft är stor. Många av bolagen inom Midroc samarbetar med yrkesskolor för att säkerställa kompetensnivån. Vi jobbar också mycket med strategisk kompetensförsörjning. Det är oerhört viktigt att vi fokuserar på vad som är våra bolags kärnkompetens och att vi ständigt ser över våra medarbetares kompetens för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Det blir ännu viktigare nu när vi står inför stora pensionsavgångar. Medarbetare med eget ansvar Men det gäller också att i ännu högre utsträckning än tidigare att vara attraktiv för potentiell arbetskraft. I dag är det många som efterfrågar ett varierat arbete och det kan vi erbjuda. Alla våra bolag arbetar dessutom projektbaserat, vilket ofta innebär att medarbetarna får mycket eget ansvar. Och gillar man det, finns det goda chanser att man trivs utmärkt hos oss. Inom Midrocsfären finns ett stort antal anställda som sitter på expertkunskaper som är nödvändiga för att bolagen ska kunna erbjuda en effektiv produkt. På följande två sidor möter du ett par av dem. 20

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt Kontakt Nr 1 2009 Nyheter från Midroc Electro AB CRANE SYSTEMS FRAMGÅNGAR Evighetsmaskinen Keijo Sandviks smarta lagerlösning STÄLLVERKET MÅNGA VILL HA Midroc-krysset Ljusare tider för KÄRNKRAFT Midroc

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av Nummer 8 Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk DIGITALISERAR Rent vatten i Tanzania med hjälp av GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN Radarpar med höga mål bygger KOMPLETTA STADSDELAR Innehåll:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2011

HiQ ÅRSREDOVISNING 2011 HiQ ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Årsstämma Årsstämman äger rum den 28 mars 2012 kl. 16.00 i HiQs lokaler på Regeringsgatan 20, 9tr i Stockholm. Kallelse publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt på

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

PROTONEN. Nyheter från Proton Group

PROTONEN. Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 2:2008 Så klarar vi krisen i fordonsindustrin Möt Proton Finishings nya VD Hos Caretec går människan före tekniken Belysning på lager med intelligent armatur innehåll

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

UTBILDNINGSMINISTERN BESÖKER FRAMTIDENS SKOLA

UTBILDNINGSMINISTERN BESÖKER FRAMTIDENS SKOLA UTBILDNINGSMINISTERN BESÖKER FRAMTIDENS SKOLA MÅSTEPRYLARNA FOKUS: SÅ SER DEN MODERNA ARBETSPLATSEN UT IT FÖR SM-MÄSTARE PRINTLÖSNING FÖR CAMPUSMILJÖ ETT PARTNERSKAP UTAN VÄXTVERK ETT MAGASIN FRÅN OFFICE

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer