SLAKTHUSOMRÅDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLAKTHUSOMRÅDET 1912 2002"

Transkript

1 SALUHALLSFÖRVALTNINGEN SLAKTHUSOMRÅDET en jubileumsskrift

2 Finansborgarrådet Carl Cederschiöld Det spännande Slakthusområdet Det är inte alla som vet att den största delen av de köttprodukter som vi stockholmare äter kommer från eller via Slakthusområdet i Enskede. Det är ett cirka kvm stort område med över 200 företag och drygt arbetsplatser. Cirka 125 av dessa är livsmedelsföretag av olika slag. Det gör området mycket spännande och intressant. Senare års stora investeringar, rationaliseringar och moderniseringar har resulterat i effektivare, specialiserade och mer konkurrenskraftiga företag. Det finns här även en väl fungerande marknad och ett väl uppbyggt nätverk mellan företagen. Självfallet har det stor betydelse för mångfalden och samverkan. Staden är en stor fastighetsägare inom området genom saluhallsförvaltningen. Styrelsen och förvaltningen har också en övergripande uppgift och ett ansvar att främja livsmedelsförsörjningen till landets huvudstad. Under stadens ledning har Slakthusområdet fungerat väl under de 90 år, som området har funnits. För framtiden hoppas och tror jag att produktionen och handeln med olika typer av köttprodukter och andra livsmedel inom Slakthusområdet ska ges möjlighet att fungera på ett minst lika bra och effektivt sätt som hittills. Stockholm i januari 2002 Carl Cederschiöld Finansborgarråd 2

3 Slakthusområdet ett modernt livsmedelscentrum Slakthusområdet - norra Europas största partihandelsområde för kött-, fläskoch charkuteriprodukter fyller 90 år den 31 januari Kunskap, tradition och förnyelse har skapat ett väl fungerande livsmedelscentrum, främst för animaliska produkter, strax söder om stadskärnan i Stockholm. Det strategiska geografiska läget i storstockholmsregionen har stor betydelse för tillförseln av varor till området och distributionen av de känsliga närproducerade färskvarorna. Slakthusområdet bidrar i allra högsta grad till att behovet av mat till stockholmsområdets ständigt växande befolkning tillgodoses. Under årens lopp har stora investeringar skett i tekniska funktioner inom såväl infrastrukturen som i fastighetsbeståndet. I Börshuset från 1912 har Stockholms stads saluhallsförvaltning sitt kontor. Effektiva företag i sekelskiftesbyggnader Inom Slakthusområdet finns allt från nybyggda till snart hundraåriga fastigheter. De grå byggnaderna i kalksandstegel från invigningsåret 1912, ofta med stora karakteristiska halvmåneformade fönster, finns kvar och är idag renoverade, hyresgästanpassade och moderniserade förädlingsfabriker för till exempel styckning och/eller charkuteritillverkning. Där lokalerna inte passar för livsmedelsproduktion finns till exempel lager, kontor eller personalutrymmen. Saluhallsförvaltningens målsättning att verka för företagens utveckling och/eller expansion har i samarbete med deras entreprenadanda ökat effektiviteten. Företagen är oftast små till medelstora företag och specialister inom en viss del i förädlingskedjan. Stor arbetsplats ett företagskluster för livsmedel Områdets drygt 200 företag med över arbetstillfällen delar på resurser såsom mark, energi samt tekniska installationer. Det är kostnadseffektivt för företagen och skonsamt för miljön. Detta livsmedelskluster är beroende av goda transportförbindelser, god infrastruktur, ändamålsenliga lokaler, tekniska landvinningar och inte allra minst en kompetent och engagerad personal. 3

4 Tiden före Slakthusområdet På 1870-talet och flera decennier framåt var Stockholms stad och även alla dess slakterier i ett minst sagt miserabelt hygieniskt skick. Det var brist på vatten- och avloppsmöjligheter och det var mycket svårt för hälsopolisen att kunna övervaka slakterierna fanns det i Stockholms innerstad inte mindre än 28 stycken slakterier och i näromgivningarna runt tullarna ytterligare 100. Hygieniska problem inom huvudstaden På grund av alla hygieniska problem tillsatte överståthållaren 1877 en kommitté som skulle utreda möjligheterna att uppföra ett offentligt slakthus. Utredningen om hur ett offentligt slakthus skulle gestalta sig tog dock nästan 30 år. Att det behövdes ett sammanhållet område var man helt enig om, men det stora problemet var lokaliseringen. Olika lägen föreslogs. Det var Hjorthagen vid Värtan, Kräftriket vid Brunnsviken, Traneberg i Bromma och Ekelund i Solna. De hygieniska problemen ledde även till att stadsfullmäktige 1897 antog en lag om köttbesiktnings- och slakthustvång. Först 1904 började man diskutera Enskede som en lämplig plats. År 1905 segrade Enskedeförslaget över Traneberg i en omröstning i fullmäktige. Röstsiffrorna var 49 för Enskede och 29 för Traneberg. Stockholms stads slakthus- och saluhallsstyrelse bildas 1907 Lördagen den 1 juni 1907 bildades Stockholms stads slakthus- och saluhallsstyrelse. Dess första och främsta uppgift blev att uppföra den av stadsfullmäktige beslutade slakthusanläggningen ett offentligt slakthus på Enskede gårds domäner. Slakthus- och saluhallsstyrelsen fick också huvudmannaskapet över stadens saluhallar och torg. Gustav V invigde den 31 januari 1912 Stockholms första offentliga slakthus. På bilden är konungen i sällskap med prinsessan Ingeborg, ordförande och grosshandlaren C. O. L Rosengrén samt direktör Martin Sandeborg. 4

5 Slakthusområdet etableras Ansvarig arkitekt för uppförandet av Slakthusområdet var Gustaf Wickman. Av tomten som från början uppgick till kvm bebyggdes knappt hälften. Resten reserverades för kommande behov. Modern industriell enhet i grå kalksten Efter en viss försening bland annat på grund av strejk 1908 och lockout 1911 stod anläggningen klar att invigas av konung Gustav V den 31 januari Wickman hade då skapat en vacker fullt modern industriell enhet i grå kalksandsten med järnvägsanslutning. Ny teknik installerades såsom till exempel ett centralkylsystem med ammoniak, pann- och maskincentral, eget vattentorn, kylhus och avlopp. Resultatet av hans arbete kan ses än idag vid besök på partihallsområdet. Många av de ursprungliga byggnaderna finns fortfarande kvar. De är renoverade och ombyggda till moderna produktionsanläggningar såsom exempelvis slakthallen och marknadshallen. Den senare blev under trettiotalet ombyggd och kallades därefter Partikötthallen. Den nya slakterianläggningen innehöll många tekniska landvinningar såsom till exempel eget vattentorn, pann- och maskincentral, avlopp, kylhus och järnväg Saluhallsförvaltningens förste direktör var Martin Sandeborg. Han hade tidigare haft motsvarande befattning i Göteborg. Redan under planläggningen av det offentliga slakthuset i Enskede anlitades han som sakkunnig av byggnadskommittén i Stockholm. Han anställdes 1910 och betraktades som landets främste expert på slaktverksamhet, under det kvartssekel han var direktör i Stockholm. 5

6 Ett trettiotal byggnader byggs Den anläggning, som Sandeborg 1912 sattes att förvalta utgjordes av cirka kvm lokaler fördelat på tre huvudavdelningar: Kontorsbyggnader och bostäder Kreatursmarknadsavdelning med marknadshallar och stallar Slakthusavdelning med tre slakthus, flera kylhus samt ångpanne- och maskinhus Totalt blev det ett trettiotal byggnader, tekniska installationer, vattentorn, järnväg, gator etc till en kostnad av drygt sex och en halv miljon kronor. För att dimensionera storleken på anläggningen hade mycket noggranna beräkningar gjorts för hur stor den framtida kreatursslakten skulle bli. Kommittén hade utgått från slaktvolymen i Stockholm år 1905 och räknat upp den med två procent per år fram till Den beräknade prognosen utmynnade i att antalet slaktdjur skulle uppgå till ca djur per år och att maximalslakten per dag skulle vara 780 djur. Först år 1939 infrias målet att slakta djur Tyvärr, visade sig att dessa beräkningar för kommande slaktår i allmänhet var för höga. Endast år 1914 och 1917, under anläggningens första decennium, stämde prognosen med antal slaktade djur. Därefter skulle det dröja ända fram till år 1939 och 1940 innan prognosen infriades. Det var dock endast 25 procent av stockholmshushållens konsumtion av köttprodukter som tillgodosågs via de djur som slaktades i Enskede. Drygt hälften kom från djur slaktade på annan ort, men besiktigats vid stadens köttbesiktningsbyråer. En sista knapp fjärdedel härrörde sig från djur som både slaktats och kontrollerats vid olika slakterier i landsorten. Huvudorsaken till den låga tillförseln av slaktdjur var att Stockholm låg och ligger alltför långt från de köttproducerande trakterna i landet. Det geografiska upptagningsområdet motiverade inte en så stor tilltagen anläggning. Slakten sköttes av 250 stycken firmor eller fristående slaktare Slakthuset hade inga anställda slaktare, det var djurägarna själva som förväntades sköta slakten. Men den som inte ville eller kunde sköta slakten själv kunde anlita en så kallad hjälpslaktare. De flesta företagen var mycket små, rent av enmansföretag och organiserade som ett slags kooperativt slaktarlag. I genomsnitt fanns det omkring 250 stycken firmor eller fristående slaktare. De arbetade under de första åren enligt en ordningsstadga fastställd av kommunen och fick också betalt efter en kommunalt reglerad taxa. Tio procent av antalet firmor svarade för 75 procent av slaktvolymen, som varierade fram till 1939 mellan och djur per år. Framförallt slaktades storboskap, drygt 40 procent. Först i början av 1930-talet översteg svinslakten antalsmässigt storboskapsslakten. Långa arbetsdagar När slakteriverksamhet startade 1912 var arbetstiden 60 timmar per vecka, men efter förkortningar både år 1917 och 1919 infördes den lagstadgade 48- timmarsveckan Det låga kapacitetsutnyttjandet medförde att slaktverksamheten gick med stor förlust, vissa år ända upp till en halv miljon kronor. Det var mycket pengar efter dåtidens penningvärde. Den som fick bära och försöka bemöta kritiken var slakthusdirektören, Martin Sandeborg. 6

7 Många transporter skedde med häst och vagn. Redan på 20-talet fanns en vision om ett partihandelsområde Under 1920-talet gjordes flera olika försök att komma till rätta med överkapaciteten i slakteriet och med den alltför stora bindningen i outnyttjad mark, men inget förslag till lösning av de ekonomiska problemen genomfördes under Sandeborgs chefsperiod som slutade Hygienisk kontroll En av de viktigaste anledningarna till inrättandet av de offentliga slakthusen var att komma tillrätta med de rådande usla hygieniska förhållandena vid de många små privata slakterierna. I samband med Slakthusområdets öppnande 1912 infördes slakttvånget, det vill säga monopolet på slakt för de offentliga slakthusen, som det beslutats om redan Det var också förenat med köttbesiktningstvång för kött som levererades in till staden från landsorten. Den veterinärmedicinska verksamheten fick kortfattat följande omfattning: Kontroll och besiktning av alla slaktdjur, som mest djur per år. Köttbesiktning vid två besiktningsbyråer, som mest slaktkroppar per år. Ett veterinärhygieniskt laboratorium, där det genomfördes dels bakteriologisk köttkontroll och dels histologisk kontroll, dvs vävnadsundersökningar. En sanitetsanstalt, där slakt av sjuka djur skedde avskilt samt en destruktionsanstalt för förstöring av beslagtagna djurkroppar. Till den förra hörde även en steriliseringsavdelning för villkorligt godkänt kött. 7

8 Köttbesiktningsbyråer Personalen på den hygieniska avdelningen bestod under de första 25 åren främst av sju veterinärer, tio mikroskopister samt viss administrativ personal. Köttbesiktningsbyråerna var till en början två, den norra vid Vintervägen i Klarahallsområdet och den södra vid dåvarande Södra Bantorget (Medborgarplatsen). En period på 1920-talet fanns även en tredje vid Norrtull, men från och med 1930 blev de två igen, en vid Norrtull och en i Slakthusområdet. Dåtidens öppna transporter hade inte samma hygieniska krav som idag. För att visa omfattningen och utfallet av denna stora verksamhet kan exempelvis uppgifter hämtas ur årsredogörelsen för år Det året beslagtogs inte mindre än 28 procent eller ca djur på slakteriet. Sifforna på besiktningsbyråerna var 12 procent respektive djur. Sedan besiktningspersonalen kasserat sjukligt förändrade organ eller delar hos dessa beslagtagna djurkroppar behövdes omkring endast trefjärdedels procent helt förstöras. Tuberkulos en fruktad sjukdom Den absolut vanligaste sjukdomen hos slaktdjuren och som stod i en klass för sig var den fruktade tuberkulosen. Denna bakterie smittar både djur och människor. Oftast var smittkällan infekterad mjölk. Sjukdomen var tidigare mycket vanlig i vårt land. Bland husdjuren var det nötkreaturen och storboskapen, som för det mesta var bärare och hade tuberkulos. Bland svin och får var förekomsten betydligt lägre. Från år 1912 och in på 40-talet pendlade förekomsten av tuberkulos bland storboskap som kontrollerades i slakthuset mellan 25 till 33 procent och runt 20 procent för djur som endast kontrollerades av besiktningsbyråerna. Omkring år 1950 sjönk förekomsten mycket snabbt och försvann helt i slutet av decenniet. Sverige är för närvarande helt fritt från denna djursjukdom. 8

9 Under de sex följande åren närmast efter direktör Sandeborgs pensionering innehades direktörsposten först av Gunnar Bohman och därefter av Harald Göransson , som från sistnämnda år blev industriborgarråd och därmed också ordförande i slakthus- och saluhallsstyrelsen. Slakthusområdet omdanas under 30-talet Nu vidtogs en rad åtgärder rörande Slakthusområdets omdaning. Tidigare lagda förslag om ett kötthandelscentrum kunde iscensättas. I oktober 1935 anslog stadsfullmäktige medel för flera ombyggnads- och ändringsarbeten. Dessa avsåg bland annat en ombyggnation av marknadshallen för storboskap till partikötthall, byggande av ett nytt kylhus för partihandel, omändring av lilla marknadshallen för storboskap, renovering av det stora fryshuset från 1918 samt en modernisering av slakthusets utrustning. Korvtillverkning var ett personalkrävande och gediget hantverk från början till slut. Från och med 1939 behövdes bara en besiktningsbyrå. Den på Slakthusområdet räckte mer än väl för kvarstående uppgifter. En ny bestämmelse i lagen om köttbesiktning och slakthus föreskrev nämligen att färskt kött fick säljas i Stockholms kommun endast om det antingen kom från offentligt slakthus eller kontrollslakteri. Den kommunala veterinärmedicinska kontrollverksamheten upphörde 1985 och övertogs av Livsmedelsverket. Partihandeln gör sitt intåg på Slakthusområdet Att organisera partihandeln med kött för stockholmsområdet hade hela tiden engagerat den förste direktören Sandeborg, som redan 1914 hade lagt fram ett förslag till centralisering. I början av 1930-talet ägde partihandel med kött rum på elva platser, varav Centralsaluhallen i city var den viktigaste, medan slakt endast förekom i slakthuset. Denna splittring av handeln hade flera 9

10 nackdelar, varav den viktigaste var svårigheten att få överblick över prisbilden. Trots en del motstånd blev det som Sandeborg förespråkat, nämligen att stora marknadshallen i Slakthusområdet byggdes om till partikötthall. Den öppnades i oktober 1936 och blev under drygt 30 år, en betydelsefull del av områdets verksamhet. Under de första 20 åren omsattes där runt ton köttprodukter årligen. Under det sista decenniet koncentrerades partihandeln med kött i Stockholm allt mer till Partikötthallen och årsomsättningen uppgick under denna period till drygt ton. Fram till år 1967 hade saluhallsstyrelsen huvudmannaskapet, därefter övergick verksamheten i Slakteriförbundets regi. Sveriges Slakteriförbund Slakthusområdets historia sedan 1930-talet är mycket nära förknippat med den aktör, som det senaste halvseklet spelat en avgörande roll i svensk slakterihantering, Sveriges Slakteriförbund. Det bildades 1933 som en paraplyorganisation för ett tjugotal slakteri- och slaktdjursförsäljningsföreningar i södra och mellersta Sverige. Dessa slakteriföreningar hade inte egna slakterier. Till en början hyrde de in sig i ett privat slakteri eller i något av Sveriges åtta offentliga slakthus. Så skedde också i Stockholm, vilket blev till stor nytta för slakthuset i Enskede, och redan 1935 hade Slakteriförbundet nära hälften av all slakt där. På 1960-talet skedde en förtätning av Slakthusområdet och transporterna ökade. Ett tioårigt avtal och ett litet överskott Slakthus- och saluhallsförvaltningen tecknade vid inrättandet av Partikötthallen ett avtal med Slakteriförbundet, som förpliktigade att förlägga sin partihandel med kött till hallen under en tioårsperiod. Med hjälp av denna betydelsefulla samarbetspartner både i fråga om slakt och handel började Slakthusområdet att från och med 1938 för första gången sedan starten 1912 visa på ett litet men dock - överskott. 10

11 talets sista år blev ett rekordår för slakthuset, djur slaktades, vilket skulle bli det största antalet någonsin. Året därpå när Ivar Karlöf tillträdde som ny direktör blev också ett stort år med djur. Samma år 1940 blev ett fryslagerhus färdigt och därmed var den totala golvytan i fryshusen uppe i kvm. Tomträtter upplåts till privata fastighetsägare Upplåtelse av tomträttsmark till styckningsföretag och charkuterifabriker inom området tog fart. Den första upplåtelsen hade skett år 1937 till firma H. W Forsberg. I deras spår följde i rask takt Slagteri AB i Stockholm (SABIS), Carl Larsson Slakteri AB, Möller & CO AB, Konsum Stockholm med flera. Carl Larsson förhyrde 1946 stora fryshuset på 20 år och lät också modernisera det. Under 1950-talet inkom önskemål från flera köttgrossister i Gamla stan om att förlägga sin verksamhet till Slakthusområdet. Även dessa fick tomträtter upplåtna där de kunde bygga sina egna anläggningar. Helsingborgs Fryshus AB uppförde ett nytt fryshus, en anläggning som sedan utvidgades i flera etapper. Några flyttar andra kommer Emellertid var det ett stort avbräck för området i och med att Stockholm Gävle Slakteriförening (Swedish Meats) flyttade till Uppsala i slutet av 50- talet. Positivt var dock från år 1959 kan noteras att större delen av Stockholms ägghandel koncentrerats till området sedan Stockholms Ägg AB och Svenska Ägghandelsförbundet etablerat sig i nybyggda anläggningar. Dåvarande Speceristernas Varuinköp AB, nuvarande ICA Partihandel Öst- AB byggde kontor och lager Slakthusområdet i det närmaste utbyggt - Slakthusområdet är nu i det närmaste utbyggt, konstaterar Stockholms stads slakthus- och saluhallsstyrelse belåtet i sin årsredovisning från Under det här året träffades en mycket betydelsefull uppgörelse med Sveriges Slakteriförbund om dess fortsatta verksamhet i området efter Staden upplät med tomträtt på 8o år ett område på sammanlagt kvm och arrenderade ut kvm för trafikändamål. Samtidigt sålde staden till Slakteriförbundet Partikötthallen, före detta Marknadshallen, centralfryshuset, två bostadshus samt ett kontorshus i kvarteret Kylhuset. Där uppförde förbundet sitt stora huvudkontor. Slakthusets hjälpslaktare, som under ett halvsekel spelat en betydelsefull roll för slaktandet i Slakthusområdet, övergick 1963 till anställning hos kommunen. 11

12 Maskinella hjälpmedel som motorsåg används 1965 vid storboskapsslakt Under den här perioden var först Erland Carbell direktör, , för att sedan efterträdas av Bengt Holmberg, Slakthusområdet behöver rustas upp Med undantag för en nybyggnad för skoldirektionens charkuteriskola och en lokal för en köttstyckningsfirma finns föga att notera under åren Sämsta året för slakteriverksamheten inträffade 1970, då endast djur slaktades. År 1977 konstaterade styrelsen att områdets infrastruktur i form av gator och vägar, ledningsnät för vatten och avlopp var ålderstigna och därför tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att föreslå lösningar på de akuta problemen. De skulle dessutom upprätta en långsiktig plan för områdets framtida disposition. Om området även i fortsättningen skulle kunna fungera som centrum för partihandeln med kött- och fläskprodukter inom stockholmsregionen, måste det anpassas till de krav som en modern partihandel ställer. De åtgärder som arbetsgruppens förslag utmynnade i blev endast marginella. Först 1982 färdigställdes en upprustnings- och förnyelseplan innefattande bland annat en ombyggnad av slakteriet, så att det fullt ut uppfyllde EG:s (EU:s) krav. Slakteriet hyrs ut till en privat entreprenör Slaktvolymen ökade på nytt igen, men uppgick dock bara till cirka 50 procent av tillgänglig kapacitet. Slakthus- och saluhallsförvaltningen köpte inte längre några slaktdjur själv, utan dessa levererades främst av två företag, 12

13 varav Sjöquist & Eriksson AB svarade för cirka 80 procent och Eklunds Handelsfirma för ungefär 20 procent. Slakthuset tog hand om djuren, slaktade, besiktigade och klassificerade dem. Nämnda företag hade egna styckningsverksamheter och tog tillbaka en del av slaktkropparna, men merparten av dem såldes vidare till styckningsfirmor i området eller på andra platser i storstockholmsområdet. Under 80-talet förändrades mycket i och runt Slakthusområdet När Bo Bengtssons tillträdde som direktör förändrades mycket. I området fanns i början av 1980-talet ett åttiotal olika fristående företag varav ungefär hälften sysslade med köttförädling. Omkring 20 företag var parti- och detaljhandelsföretag samt 15 var serviceföretag, de senare med anknytning till branschen. Den påbörjade upprustningen och förnyelsen av området i förening med en mer aktiv marknadsföring medförde att en rad nya företag etablerade sig i området. Centralsaluhallen rivs och huvudkontoret till Slakthusområdet I samband med att Centralsaluhallens, byggd 1912, sista del skulle rivas, flyttades 1985 förvaltningens huvudkontor till nyrenoverade lokaler i det så kallade Börshuset vid stora infarten till Slakthusområdet. Slakteriet läggs ner 1991 Slaktvolymen ökade och uppgick nu till djur, men tyvärr var denna uppgång högst tillfällig. Det ekonomiska utfallet av slaktverksamheten visade på nytt att en radikal åtgärd var nödvändig. Det alternativ som stod till buds var en uthyrning till ett privat företag. Den 13 juni 1988 beslöt sålunda kommunfullmäktige att godkänna ett avtal med Sjöquist & Eriksson Slakteri AB rörande uthyrning av stadens slakteri från och med i juli Detta var slutet på en 76-årig kommunal verksamhet. Emellertid lades slakteriet ner 13

14 1991 på grund av lönsamhetsproblem. Andra offentliga slakterier i Sverige var sedan länge borta, i Göteborg och Malmö hade de avvecklats Upprustning av byggnader samt artfrämmande verksamhet I slutet av 1980-talets högkonjunktur fanns det 165 företag i området - varav 100 sysslade med livsmedel, 35 var serviceföretag och 30 stycken hade artfrämmande verksamhet. För att möta framtida behov av en väl fungerande distribution av kött-, fläsk- och charkuteriprodukter uppdrog kommunfullmäktige 1989 förvaltningen att öka exploateringsgraden för områdets kvm markyta. Nya byggnader utmed Arenavägen mot det nya Globenområdet bedömdes som mest angelägna. Här uppfördes Bankgirocentralen med ett för området helt artfrämmande verksamhet. Längre ner utefter Arenavägen uppfördes Taurusfastigheten med lokaler för partihandel, restaurang och kontor Per Aronsons tid som direktör började i princip med att all slakteriverksamhet i området upphörde, invigning av den stora Hotell- och Restaurangskolan, där saluhallsstyrelsen var 40 procentig ägare, samt en djup lågkonjunktur. Den markanta konjunkturnedgången resulterade i ett tjugotal konkurser och betalningsinställelser bland företagen inom området - med åtföljande tunga hyresförluster. Tornfryshuset klart 1994, en stycknings- och charkfabrik med ett stort fryslager. Upprustningen av Slakthusområdet Men saluhallsstyrelsen satsade trots detta offensivt. Under 1992 påbörjades omfattande ombyggnadsarbeten av den tomställda slakthallen. Den byggdes om till några mindre företag inom stycknings- och charkuteribranschen. Flera nya byggnader uppfördes för hyresgästers räkning, samtidigt som en genomgripande upprustning av områdets samtliga kyl- och frysanläggningar ägde rum. 14

15 Nya krav på produktionslokaler för livsmedel Sveriges anslutning till EU 1995 påverkade kött-, fläsk- och charkuterinäringen påtagligt. För det första upphörde tullskyddet mot övriga medlemsländer, vilket medförde ökad konkurrens. Importen av nötkött och fläsk uppgick i det närmaste till 10 procent av marknaden. För det andra krävdes EUanpassade lokaler från och med 1997 för att få tillstånd till fortsatt produktion. Det här skapade en marknad för ändamålsenliga och godkända lokaler för stycknings- och charkuteriproduktion. Saluhallsstyrelsen blev en dominerande fastighetsägare på den marknaden. Stycknings- och charkuterifabriken åt Restaurangkött invigdes år Per Blomstrand, och Sten Wetterblad som blev direktör 2001 hade båda tidigare varit anställda på förvaltningen, innan de fick det övergripande ansvaret. Fortsatta upprustningar av byggnader och infrastruktur Den sedan tidigare planerade upprustningen av området och dess fastigheter fortsätter och nya projekt tillkommer kontinuerligt, för att området även i framtiden skall kunna spela en viktig roll som Stockholms köttbod. De gamla vackra byggnaderna från 1912 används för modern kötthantering, samtidigt som nya förtätningsprojekt planeras. Förutom en allmän upprustning hyresgästanpassas många produktions- och kontorslokaler. Vidare sker installationer och förbättringar av tekniska anläggningar såsom till exempel fettavskiljare och centralkyla. Trots debatter om djurhållning och sjukdomar, såsom galna kosjuka och mul- och klövsjuka, finns en konstant efterfrågan på hygieniska lokaler för förädlingsverksamhet. 15

16 Förädlingsfabriken åt Cedlerts Lax, Fågel & Vilt AB blev klar och invigd Slutord Inom Slakthusområdet finns många olika typer av livsmedelsföretag samlade. Det finns företag som styckar fläsk och kött, som tillverkar charkprodukter eller andra förädlade varor samt mäklare och agenter för olika typer av kött och livsmedel. Här finns även företag som erbjuder kyl- frys- och torrlager, en del erbjuder också packning och distribution. På underhållssidan finns exempelvis truckverkstäder och firmor som erbjuder tvätt av livsmedelsfordon in- och utvändigt. Utöver det här finns dessutom ett antal firmor som hanterar fisk och skaldjur samt några som handlar med frukt- och grönt. Vi som arbetar på saluhallsförvaltningen har genom åren samlat på oss bred kompetens om hur livsmedelsindustrin fungerar och vilka behov den har och ska fylla. Genom vår breda bakgrund av kunskap och tradition samt en stark vilja till förnyelse och förståelse har vi och Slakthusområdets företagare skapat ett modernt företagskluster för livsmedelsföretag Sveriges största - ja, till och med norra Europas största. Vi har inhämtat kunskap och tagit till oss nya tekniker och anses vara specialister på att bygga kylda produktionslokaler. Vi vet också att ett samlat område av små till medelstora företag inom hela förädlingskedjan ökar effektiviteten, flexibiliteten och mångfalden. Att området har ett centralt terminalläge är också en mycket stor fördel, inte minst ur miljö- och kostnadssynpunkt, då transporterna till slutkonsumenten blir kortare. Slakthusområdet kommer inom överskådlig framtid att fortsätta spela en viktig roll för Stockholms livsmedelsförsörjning. Sten Wetterblad Januari

17 Stockholms stads slakt- och saluhallsförvaltnings personal framför den gamla kanslibyggnaden ORDFÖRANDE I STYRELSEN G. E Östberg, fil. dr och riksgäldsfullmäktig C. 0. L Rosengrén, grosshandlare Harry Sandberg, borgarråd Yngve Larsson, borgarråd Harald Göransson, borgarråd Georg Styrman, borgarråd Gösta Agrenius, borgarråd Lennart Blom, borgarråd Carl Cederschiöld, borgarråd Mats Hulth, borgarråd Barbro Noreson Peter Lundén-Welden 17

18 DIREKTÖRER Martin Sandeborg Gunnar Bohman Harald Göransson Ivar Karlöf Erland Carbell Bengt Holmberg Bo Bengtsson Per Aronsson Per Blomstrand Sten Wetterblad Källor: I parti och minut av Rune Tilstam Partihandeln med färskvaror i Stockholmsområdet av Paula Bucht och Cecilia Henriksson Inregia Stockholms Stads Slakthus, arbetsberättelse för åren Stockholms stads slakthus och saluhallar, årsberättelser Saluhallsförvaltningen Box Johanneshov Besöksadress: Slakthusplan 3 Tel: Fax: e-post: 18

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

ÅRSTA PARTIHALLAR 1962 2002

ÅRSTA PARTIHALLAR 1962 2002 SALUHALLSFÖRVALTNINGEN ÅRSTA PARTIHALLAR 1962 2002 en jubileumsskrift Finansborgarrådet Carl Cederschiöld Årsta Partihallar - det gröna färskvaruskafferiet Under snart hundra år har staden genom saluhallsstyrelsen

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1998:30) om avgifter för veterinära besiktningar och kontroller vid slakterier, styckningsanläggningar

Läs mer

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten ANMÄLAN OM REGISTRERING Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Anmälan om registrering Ny livsmedelsanläggning Skickas till: Vårgårda kommun Bygg- och miljöavdelningen 447

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik]

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] SFS 1971:810 Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I förordningen meddelas bestämmelser för länsveterinärer, för distrikts- och besiktningsveterinärorganisationerna

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer:

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer: ANMÄLAN 1 (5) Om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6 punkt 2 i förordning (EG) nr 852/2004. Anmälan avser Ny livsmedelsverksamhet Förändring av befintlig livsmedelsverksamhet Ny ägare:

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning Diarienummer (ifylles av myndig het) : Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX -22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Flygbild över Slakthusområdet från nordväst. Foto 1980. FB 14861.

Flygbild över Slakthusområdet från nordväst. Foto 1980. FB 14861. SLAKTHUSOMR~ET (JOHANNESHOV 1:1, KYLHUSET 15,16,17, SANDHAGEN 2) Adress: Palmfeltsvägen 1-23 Verksamhet: Slakthus, livsmedelsindustri Ägare: Stockholms Slakthus- och Saluhallsstyrelse, Slakteriförbundet,

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet Vanliga frågor Riktlinjer för livsmedelsföretagare Europeiska

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 1 av 6 Från och med 2012 börjar vi tillämpa Livsmedelsverkets nya vägledning för riskklassning. Det kan

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Miljö- och byggenheten Medborgarhuset 780 50 VANSBRO. UNDERLAG Datum. Riskklassificering. Sida 1 (5)

Miljö- och byggenheten Medborgarhuset 780 50 VANSBRO. UNDERLAG Datum. Riskklassificering. Sida 1 (5) Sida 1 (5) UNDERLAG Datum Riskklassificering Miljö och byggenheten 780 50 VANSBRO 0281-750 00, miljo-bygg@vansbro.se Skickas till Miljö- och byggenheten Medborgarhuset 780 50 VANSBRO Livsmedelsföretagets

Läs mer

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp

Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp Framtidens livsmedel - Hållbara kretslopp 2015-06-23 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import av fisk och grönsaker

Läs mer

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma)

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Utgåva april 2014 Ifylld anmälan skickas till: Miljöenheten Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal En verksamhet får påbörjas två veckor efter att anmälan lämnats

Läs mer

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Klimatsmart kretsloppsbaserad produktion av fisk och grönsaker 2015-01-27 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import

Läs mer

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma)

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Ifylld ansökan skickas till: Miljöenheten Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal Verksamheten får inte påbörjas förrän ett beslut om godkännande av verksamheten har

Läs mer

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm Lästmakargatan 13 Stockholm 190 kvm Välkommen till Diligentia Lästmakargatan 13 Yta: 190 kvm. Plan: Entréplan Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Centralt belägen, rymlig lokal för verkstads- eller handelsverksamhet Objektet Lokal för verkstad- eller handelsverksamhet om 465 kvm med god

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Punkt 1 Mötesordföranden Christina Nordin inledde mötet med att hälsa deltagarna välkomna till konsumentrådets möte. Ordföranden började med

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN KERSTIN MANDEN-ORN B randmursmålningar Inne på gården Teknologgatan 9 kan man se den brandmursmålning som på stadsmuseet givit upphov till en genomgång av bevarade brandmursmålningar i Stockholm. Stadsmuseet

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Nuvarande befattning Produktionsledare, Arcona Ab Besiktningsman i externa uppdrag i egen regi

Nuvarande befattning Produktionsledare, Arcona Ab Besiktningsman i externa uppdrag i egen regi Curriculum Vitae Platus Kent, född 1955 Nuvarande befattning Produktionsledare, Arcona Ab Besiktningsman i externa uppdrag i egen regi Utbildning Amerikanska skolan i Las Palmas de Gran Canaria, Spanien

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Nu och då Diligentia genomför för närvarande en genomgripande nybyggnation av Sveavägen 44. Ett modernt kontorshus växer fram. Granne

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet

O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet SMEDJEBACKENS KOMMUN Sid 1 (6) Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan O Tillsvidare O Tidsbegränsad verksamhet O Säsongsverksamhet Datum när verksamheten beräknas starta Från och med datum

Läs mer

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Stockholmsbyggmästarna utgörs av: Anders

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift BESLUTSUNDERLAG 2/2 Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493 Datum och underskrift FM centrum Utfärdat av: Anne-Li Stenström Dokumentnamn: Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: 2015-05-07 Regionstyrelsen Version:

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo Protokoll nr 1 2013 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 4 februari 2013 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Den industriella revolutionen

Den industriella revolutionen Den industriella revolutionen KÖTT & BL O D S L AK T H U SO M R ÅDE T I J O H AN N E SH O V 10 0 ÅR KÖTT & BL O D S L AK T H U SO M R ÅDE T I J O H AN N E SH O V 10 0 ÅR I mitten av 1800-talet nådde den

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET

RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2011.03.14 SR Dnr 2011-0055 (S-Dp 2006-19499) Till Stadsbyggnadsnämnden Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13

Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13 Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13 Inledning I Sverige har det funnits en politisk ambition om att flytta statliga myndigheter ut i landet. En rad sådana myndighetsflyttar

Läs mer

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Nedan kan du läsa hur vi steg för steg räknar ut riskklassen och kontrolltiden för din verksamhet. Kontrolltiden ger sedan den

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Juli December 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

Jakobsbergsgatan 18. Stockholm 232 kvm

Jakobsbergsgatan 18. Stockholm 232 kvm Jakobsbergsgatan 18 Stockholm 232 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 18 Yta: 232 kvm. Plan: 7 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1960. En omfattande renovering av hela fastigheten

Läs mer

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning 1 En vecka utan lastbilar Konsekvensbeskrivning 2 Var finns vår sårbarhet? Väder Pandemi Terrorattentat Brand Olyckor Källa: öresundskornsortiet.se Bildkälla: Aftonbladet 3 Transportfakta 27,9 miljoner

Läs mer

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av företag/anläggning Anmälan om förändring i livsmedelsanläggning Livsmedelsföretagare Företagarens föreningens, nämndens (VD, firmatecknare)

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 340 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 340 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Grev Ture 1 716414-2510 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 Org. Nr 716414-2510 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Grev

Läs mer

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355.

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355. 1 Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket Organisationsnummer Räkenskapsår 2010 2 Styrelsen för BRF Södrabruket får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Turist 2011. Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong. En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter

Turist 2011. Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong. En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter MILJÖFÖRVALTNINGEN Turist 2011 Riktad tillsyn av livsmedelshantering under turistsäsong En rapport från Miljöförvaltningen Linn Oldemar och Alexandra Bernvetter December 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Lästmakargatan 13. Stockholm 397 kvm

Lästmakargatan 13. Stockholm 397 kvm Lästmakargatan 13 Stockholm 397 kvm Välkommen till Diligentia Lästmakargatan 13 Yta: 397 kvm. Plan: 4 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet

Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet Av Anette Torgnysdotter Sundblad, Hemse Jag har växt upp med min farmors och andra släktingars berättelser om hur

Läs mer