KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter 1(2) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 19 februari 2015 kl i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande ärenden: Förmöte: Öckeröalliansen i Lejonet, kommunhuset, KL Socialdemokraterna i Fjärholmen, kommunhuset, KL Miljöpartiet i Risö, kommunhuset, KL Upprop 2. Val av protokollsjusterare jämte fastställande av tid och plats för protokollets justering (förslag: senast onsdagen den 4 mars 2015 kl i kommunhuset). 3. Avsägelser från kommunala uppdrag 4. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för SOLTAK 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst 6. Antagande av regional Vattenförsörjningsplan 7. Planbesked för del av Öckerö 1: Planbesked Öckerö 1:120, S:34, 2:157, 2: Köp av vindkraftverket på Pinans industriområde 10. Besvarande av medborgarförslag om utökning av parkeringsplatser på Framnäs 11. Besvarande av medborgarförslag om fritidsaktiviteter 12. Besvarande av motion om att inte inräkna höjningen av underhållsstödet vid beräkningen av ekonomiskt bistånd 13. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om planerade hyresrätter 14. Reglemente för det kommunala partistödet 15. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Delgivning: Revisionens rapport: Granskning av strategisk planering av äldreomsorgens verksamhet Öckerö den 12 februari 2015 Anne-Lie Sundling Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

2 Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds av Radio Öckerö på 94.1 Mhz. Ljudsändningar via webben är tillgängliga på kommunens hemsida. 2(2)

3

4

5

6 Medlemskap i Tolkförmedling Väst Öckerös kommun har ansökt om medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Direktionen för förbundet har tillstyrkt er ansökan. Det som återstår är att samtliga befintliga medlemmar, dvs Västra Götalands läns landsting samt kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla, ska godkänna samtliga medlemsansökningar genom att fatta beslut om reviderad förbundsordning på respektive fullmäktige i november-december. Sist ut med fullmäktige är Trollhättans kommun som har sitt möte den 15 december. Under förutsättning att samtliga nuvarande medlemskommuner fattar beslut om reviderad förbundsordning kommer medlemskapet att gälla fr o m den 1 januari Varje kommun ska utse en ordinarie ledamot samt en ersättare till direktionen. Ledamot och ersättare ska sitta i respektive kommuns fullmäktige. Första mötet 2015 blir i februari. Exakt datum för detta möte kommer att fastställas på direktionsmöte den 28/11 och ni kommer därefter att få information. Varje kommun ska även utse en representant till Samrådet, som är representanter för ägarna. Samrådet har möten (via mail, då det är mycket svårt att sammankalla gruppen) minst två gånger per år, dels för att godkänna budget och dels för att godkänna årsredovisning. Hos samtliga medlemmar utom Göteborgs Stad, är kommun- respektive regionstyrelsens ordförande representant i Samrådet. Tolkförmedling Väst har även en beredningsgrupp, som består av tjänstemän som arbetar nära politiken hos respektive medlem. Varje ny medlem bör utse en representant till gruppen. Det kan exempelvis vara en förvaltningschef eller en planeringsledare. Gruppen sammankallas till budgetarbete och andra frågor som bör förankras hos respektive ägare. Avstämningar sker oftast via mail. Vi kommer gärna ut till er kommun och informerar om Tolkförmedling Väst, vårt uppdrag, arbetsmetoder och resultat. Hör av er så bokar vi en tid. Det kan vara information antingen till kommunfullmäktige eller till representanter i direktion, samråd och/eller beredningsgrupp. Om det inte gäller fullmäktigmöte, så vore det tacksamt om ni har möjlighet att samordna mötet med andra närliggande kommuner. Följande kommuner har ansökt om medlemskap: Alingsås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Hör gärna av er om ni har frågor. Med vänlig hälsning Karin Martinsson Förbundschef Tolkförmedling Väst Tfn ,

7

8 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Lisette Larsson Ärende: Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen Diarienummer: 0187/13 Regional Vattenförsörjningsplan Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Att anta den Regionala Vattenförsörjningsplanen, som är framtagen tillsammans med GR och alla dess medlemskommuner, som sin egen. Sammanfattning I Göteborgsregionen har vi gemensamma vattenresurser och är beroende av varandra. Tillsammans inom GR har vi därför arbetat med att ta fram gemensamma lösningar i form av en ny vattenförsörjningsplan. Syftet med den regionala planen är att skapa underlag för att kunna trygga regionens vattenförsörjning på ett robust och klimatsäkert sätt i ett långsiktigt perspektiv. Planen visar också en helhetsbild av vattenförsörjningen i regionen. Utifrån visionen: En trygg och långsiktigt hållbar vattenförsörjning identifieras tre målområden samt nio delmål. Gemensamt för alla dessa är att de, föra att kunna hanteras på ett bra sätt, kräver en samverkan mellan regionens kommuner och har sin utgångspunkt i den gemensamma resursen - vatten. Mål och åtgärder är utformade på ett sådant sätt att Öckerö kommun kan ställa sig bakom dessa. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Lisette Larsson Va chef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Anna Westergården Ärende: Detaljplan del av Heden 1:300, Tärnvägen Diarienummer: 0031/15 Förslag till beslut Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Sökanden meddelas positivt planbesked för del av fastigheten Heden 1:300 (se bifogad karta). Öckerö kommun anlitar plankonsult för framtagande av handlingar. Plankostnadsavtal ska tecknas med kommunen innan planarbetets start. Planarbetet förväntas kunna starta under 1:a kvartalet 2015 och antas under 2016 och bör genomföras med ett utökat förfarande enligt PBL (2014:900). Sammanfattning Sökanden har begärt planbesked för att upprätta detaljplan för att åstadkomma industrimark för område mellan Tärnvägen och Göteborgsvägen. Bakgrund Översiktsplan för Öckerö kommun (ÖP05), antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, redovisar området som natur. Planområdet, som omfattas av detaljplanen för Hönö Pinan, utgör i planen allmän plats, naturområde. Genomförandetiden upphörde Kulturmiljöprogram för Öckerö kommun (2012) anger inget kulturmiljöområde för den aktuella platsen fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja en detaljplaneläggning för del av Heden 1:300 i syfte att åstadkomma industrimark för hantverksverksamhet bordlade Samhällsbyggnadsnämnden emellertid planen i väntan på utredning gällande kretsloppsparkens placering och utbredning på fastigheten Öckerö Heden 1:300. Planarbetet hann fortlöpa till framtagande av samrådshandlingar. Handlingarna har inte varit ute på samråd. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

158 Samhällsbyggnads synpunkter Samhällsbyggnadsverksamheten ser positivt på att planlägga för industri/verksamheter, då det råder brist på denna typ av detaljplanelagd mark i kommunen. Det finns sedan tidigare ett positivt planbesked för en annan del av Öckerö Heden 1:300. Beskedet gäller detaljplaneläggning för en kretsloppspark. Enligt samhällsbyggnad kan området mellan Tärnvägen och Göteborgsvägen med fördel detaljplaneläggas i samband med framtagande av detaljplan för kretsloppsparken. Den gemensamma planen för både kretsloppsparken och området mellan Tärnvägen och Göteborgsvägen förväntas kunna starta under 1:a kvartalet 2015 och antas under Området har idag upphävt strandskydd, men vid ny detaljplan återinträder strandskyddet och måste därefter åter upphävas. Upphävandet av strandskyddet är därmed en viktig fråga att diskutera i ett tidigt skede, då det är helt avgörande för planarbetet. Med beaktande av framtida höjningar av havsnivån måste översvämningsproblematiken hanteras i samråd med länsstyrelsen och i enlighet med handboken Stigande vatten (2011). Trafikfrågorna är en avgörande fråga i planarbetet. Därför bör en utförlig översyn och utredning av trafiklösningarna kring Hönö Pinan göras i samband med planarbetets startskede. Hönö Pinan är den del av Öckerö kommun som är mest trafikerad på grund av färjeläget för Hönöleden. I dagsläget finns det ett positivt planbesked gällande en kretsloppspark mellan reningsverket och skytteklubben, vilket innebär att trafikbelastningen förväntas öka ytterligare. Det gör att trafiksäkerheten i området noggrant måste studeras. Viktiga aspekter att titta på är transportvägar för tung trafik men även alternativa tillfarter för personbilar till det behandlade området. Vägstandard och trafiksäkerhet är två viktiga aspekter. För att säkerställa miljö och säkerhet i området bör det uppmärksammas att vid eventuell anläggning av någon form av bil/trucktvätt uppnår ofta inte en oljeavskiljare tillräcklig rening, utan att ytterligare rening kan komma att krävas. Möjlighet för provtagning av utgående vatten från oljeavskiljare/reningsanläggning måste finnas. Tvätten kan eventuellt komma att bli anmälningspliktig. Eftersom Tärnvägen och Göteborgsvägen är de två vägar som används för att ta sig till Öckeröarna från fastlandet, via vägfärjan från Lilla Varholmen, är gestaltning utmed dessa vägar mycket viktig. Vid detaljplaneläggning för området mellan Tärnvägen och Göteborgsvägen är det därför av stor relevans att upprätta ett gestaltningsprogram, så att entrén till kommunen blir attraktiv och välkomnade. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Anna Westergården Planarkitekt

159 Bilaga 1 Orienteringskarta

160

161 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robin Sjöström Ärende: Ansökan om planbesked Öckerö 1:120, S:34, 2:157, 2:160 Diarienummer: 0471/12 Förslag till beslut om planbesked Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Sökande meddelas positivt planbesked. Utvecklingen ses som en positiv utveckling av bostadsbeståndet på Öckerö. I och med att utbyggnaden sker i etapper kommer effekterna av en ökad trafikbelastning ske gradvis. Sökanden får själv anlita plankonsult för framtagande av handlingar. Plankostnadsavtal ska tecknas med kommunen innan planarbetets start. Planarbetet förväntas kunna starta under 4:e kvartalet 2013 och antas under Sammanfattning Ansökan omfattar en önskan om att möjliggöra för bostäder i olika former i området norra Brevik på Öckerö. Ett planbesked har tidigare behandlats då den sökande meddelades ett negativt besked. Den nya ansökan har omarbetats och bedöms visa på en mer positiv utveckling av området och som stämmer överens med de riktlinjer och mål kommunen satt upp för att bredda boendeformerna i kommunen. Bakgrund En ansökan om planbesked (tidigare kallat plantillstånd) har behandlats i Samhällsbyggnadsnämnens arbetsutskott 65 ( ). Den sökande meddelades då ett negativt planbesked med anledning av ett högt exploateringstryck i kommunen vid tillfället. En hänvisning till att en ny prövning kan göras först efter fem år anges i beslutet samt att Sbn au ser positivt på en utveckling på längre sikt. I tjänsteskrivelsen som låg till grund för beslutet anges att trafikeffekterna av de nyligen uppförda flerbostadshusen i södra Brevik samt den nya bussgatan inte är kända och att en ny prövning därför var lämplig först om 5 år. Planförhållande Översiktsplan för Öckerö kommun (ÖP05), antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, redovisar bostäder på kort sikt för stora delar av området. Sökanden ansöker även om att få uppföra byggnader på mark som har beteckningen grönområde i översiktsplanen. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

162 Området omfattas i norr av två detaljplaner från 1949 och I båda planerna är området avsatt som grönområde (allmänplats, parkmark respektive NATUR) Ärende Nuvarande ansökan om planbesked är omarbetat och innehåller en blandad bebyggelse i form av friliggande villor, parhus och flerbostadshus. I förslaget är även området tänkt att exploateras i tre etapper vilket gör att utbyggnadstakten blir förskjuten och effekten på trafiknätet sker gradvis. I samband med att bussgatan byggdes ut kan det ha getts löften om att det aldrig kommer bli genomfartstrafik för personbilar på bussgatan. Det är oklart om något skriftligt löfte är utfärdat. Något som talar emot ovanstående är att det även finns uppgifter om att en gatukostnadsersättning ska tas ut för det nya området som kommer att få nytta av vägen. Även detta har inte gått att bekräfta genom något skriftligt dokument. I inkommen ansökan framgår det ej om trafikmatningen är tänkt att ske norr- eller söderut på nuvarande bussgata. Området består till största delen av berg i dagen och jungfrulig mark kommer tas i anspråk. Inom området finns större höjdskillnader och många av husen är placerade i mycket kuperade lägen. Höjderna sträcker sig mellan 5 meter i väster till 26 meter i öster. Området ligger intill kommunens återvinningscentral vid Kärrsvik. Området ligger intill ytan där Nordgårdens påskefyr anordnas. De sökande är markägarna i området. Barnperspektiv Barns och framtida generationers möjlighet att nyttja och beskåda naturmiljön bedöms påverkas i och med förslaget. Påverkan är acceptabel då delar av naturmarken kommer att bevaras i anslutning till det föreslagna planområdet. Hur stort område av naturmarken som kommer att beröras bestäms i detaljplaneskedet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har i tidigare bedömning 2011 ansett att en ny prövning om områdets lämplighet för exploatering först kan göras 2016 detta mot bakgrund av att trafiksituationen i närområdet lättare går att överblicka och utvärdera när effekterna av exploateringen vid Breviks ängar går att överblicka. Nuvarande förslag är omarbetat och innebär inte samma snabba påfrestning på trafiksystemet i området. Trafikbelastningen och hur området ska trafikmatas ska studeras noggrant i detaljplanearbetet inte minst mot bakgrund av eventuellt tidigare lämnade löften gällande bussgatan. Förvaltningen gör bedömningen att de ändringar i ansökan, dels vad det gäller en föreslagen etapputbyggnad samt de positiva fördelar som flerbostadshusen medför

163 till ett diversifierat boende i kommunen överväger de tidigare framförda tvivlen gällande trafikbelastningen. Det finns ett par punkter som kommer vara viktiga att studera i detaljplanearbetet: En trafikutredning behöver tas fram och bekostas av den sökande i samband med planläggning. Denna ska belysa effekterna av en ökad trafikbelastning samt föreslå långsiktiga hållbara lösningar för exploateringsområdet och tillfarten dit. En naturinventering krävs för att undersöka områdets naturvärden detta då det är ett större parti jungfrulig mark som tas i anspråk. Risker avseende påskefyr. Avståndet till kommunens återvinningscentral spelar även roll för utbyggnaden då avståndet understiger de rekommendationer som anges i Boverkets allmänna råd (1995:5) Bättre plats för arbete. I denna anges riktvärdet 500 meter. Denna siffra kan diskuteras då det är svårt att finna en plats som ligger på ett avstånd på 500 meter från bostadsbebyggelse i Öckerö kommun samt att andra delar av riktlinjerna under senare år blivit allt mer diskuterade då det bidrar till ett funktionsuppdelat samhälle. Det finns även tankar på att förflytta denna verksamhet. Bilagor Översiktskarta Bilder (2st) Ansökan Komplettering av ansökan med illustrationsplan, etappindelning och fotomontage. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Robin Sjöström Planarkitekt

164

165

166 (4-7)NEDRE PLATÅN FYRBOHUS MED. TOTALT 12 ST ENHETER. SAMT ETT ENBOSTADSHUS (20-24)NORRA FLANKEN OMRÅDETS NORRA SIDA MED 6 ST TOMTER (29-37 samt 14) ÖVRE PLATÅN (VY FRÅN ÖST MOT UTSIKTEN) 6 ST FRISTÅENDE VILLATOMTER SAMT 2 ST PARHUS. P 37 EXPLOATERINGSFAKTA - 64 BORÄTTER - 37 TOMTER - 23 VILLA TOMTER - 4 PARHUS - 3 FLERBOSTADSHUS - 3 FYRBOHUS - AVSTÅND TILL KOMMUNALT BAD: 800 m - AVSTÅND TILL MATAFFÄR 1,1 km - AVSTÅND TILL HAVET 200 m P P LEKPLATS NEDRE PLATÅN P 4 5 P H CYKELVÄG UTSIKTEN Lat N Lon E ÖVRE PLATÅN NATUR (1-3) NEDRE PLATÅN LÄGENHETER I 4 VÅNINGAR. TOTALT 21 ST LGH SUTTERRÄNGHUSOMRÅDE (8-13) LIGGER PÅ SÖDRA FLANKEN SOM SUTTERÄNG VILLOR I 2,5 PLAN. BAKOM DESSA LIGGER YTTERLIGGARE EN RAD SUTTERÄNG VILLOR (15-19). SAMT 2 ST PARHUS SOM LIGGER I BÖRJAN PÅ ÖVRE PLATÅN (25-28) SKALA 1:1000 (A3) 0 10m 50m ILLUSTRATIONSPLAN DATUM RITAD AV NORRA BREVIK - ÖCKERÖ BB

167

168 NORRA BREVIK ÖCKERÖ Upprättad: Sign: BB Förslag till etappindelning för Norra Brevik FÖRHANDSKOPIA Etapp 1 Innehållande: Fyrbohus (4-6), 12 st. enheter. Villatomter (7, 15, 20-24, 33-37), 13 st. enheter. Totalt 25 st. enheter i etapp 1 1/2

169 Etapp 2 Innehållande: Parhus (25-32), 8 st. enheter. Villatomter (8-14, ), 10 st. enheter. Totalt 18 st. enheter i etapp 2 Etapp 3 Innehållande: Lägenheter (1-3), 21 st. enheter. Totalt 21 st. enheter i etapp 3 2/2

170 Primärkartan Arken m Öckerö kommun och Metria/Lantmäteriet Skala 1:4000 Skapad med InfoVisaren

171

172

173

174

175 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Petter Bergman, Robert Svensson Ärende: Vindkraftverk Pinans industriområde Diarienummer: 0351/14 Vindkraftverk Pinans industriområde Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förvärva vindkraftverket på Pinan till en kostnad om tkr. Kommunstyrelsen/samhällsbyggnads investeringsram för 2015 utökas med tkr. Bakgrund Öckerö kommun har fått erbjudande att köpa vindkraftverket på Pinan för 2250 tkr. Vid tidigare informationstillfällen i kommunstyrelsen har erbjudandet befunnits så intressant att samhällsbyggnadsverksamheten fått i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser av ett köp. Påverkande faktorer för ett köp är framförallt lönsamhet, goodwill, arbetsmiljö och befintligt arrendeavtal. Ärende Vindkraftverket Sam Vindkraftverket, som vid starten fick namnet Sam, är av fabrikat Vestas V47 660/200 kw. Rotordiametern är 47 m, tornhöjden 50 m och verket är försett med två generatorer. Den mindre generatorn arbetar i lägre vindstyrkor med ett lägre varvtal för att hålla nere bullret. Verket producerar el vid vindar mellan 4 m/s och 25 m/s då maskinen stängs av automatiskt. Elproduktionen sedan starten är i genomsnitt MWh per år. Ägarskap mm Ägare till verket är Eolus Vind AB och Öckerö Vind, Ekonomisk Förening. Verket är placerat på kommunal mark. Marken upplåtes med anläggningsarrende, vilket i detta fall innebär att kommunen kan säga upp arrendet för dess upphörande utan rätt till ersättning för arrendatorn. Området där verket är placerat är planlagt i detaljplan för Vindkraftverk med tillhörande komplementbyggnader, högsta navhöjd är satt till 53m. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

176 Vindkraftverkets tillkomst Eolus Vind AB projekterade och upphandlade vindkraftverket år 1998 som en nyckelfärdig anläggning till ett pris av tkr startade driften. Drift och Underhåll Historik (information från Öckerö Vind (Lasse Hammarson, ): Växellådan byttes som garantiåtgärd i begynnelsen av perioden, oklart vilket år. Därefter har lådan bytts ut år 2006 efter ett haveri. På senare tid har verkets maxeffekt varit nedställt till 600 kw för att minska risken för utmattning av komponenter i växellådan. Generatorn byttes mot en renoverad generator under 2010 på grund av kortslutning och brand i kabelanslutningen. Samtliga tre rotorblad byttes 2012 mot renoverade blad efter rekommendation av tillverkaren. Orsaken var en vid ultraljudskontroll upptäckt sprickbildning i infästningen av ett av bladen, sannolikt ett konstruktionsfel. Föreningen och EolusVind har ett drift- och underhållsavtal med Triventus AB. Avtalet omfattar komplett service 2 ggr/år samt hantering av driftövervakning och larm. Triventus utför också störningsavhjälpning och reparationer vid fel. Föreningens egna insatser på verket inskränker sig till inspektioner och viss smörjning samt smärre underhåll 4 ggr/år. Även kontroll och återstart av verket efter övergående fel, vilket sker några gånger/år. I övrigt går maskinen obemannad och fjärrövervakad utan manuell tillsyn. Beträffande iskast har frågan varit uppe med reningsverkets personal ett antal gånger. Ägarna veterligt har det observerats vid något enstaka tillfälle under verkets livstid. Ägarna har i samråd med verksamheten på platsen markerat ett begränsat område runt tornet i vilket man inte bör vistas när väderförhållandena indikerar ökad risk för påisning. Föreningen har också påtagit sig att omedelbart stanna verket efter anmodan om det är motiverat. Verket har ett inbyggt obalansskydd som stoppar maskinen vid onormala vibrationer. Kalkyl En kalkyl ha gjorts av Eolus vind AB. Den baseras på: Investering: tkr Ränta: 2 %, inflation 2% Produktion: MWh/år, försäljning av all el. Övrigt: se investeringskalkylblad från Eolus Vind AB (bilaga) Kommentar till kalkyl (Petter Bergman): Vad gäller den ekonomiska kalkylen är siffrorna rimliga. Det finns även en kalkyl gjord ett år tidigare. Skillnaden är framförallt att driftkostnader höjts och räntekostnader sänkts. Driftskostnader är nu i linje med de kommentarer kommunen tidigare lämnat.

177 Räntan kan dock tyckas låg med tanke på att inflationen även den är satt till 2 %. Därtill har priset satts ner med årets avskrivning på 250 tkr och 2014 års försäljningsintäkter tagits bort. Då 2014 var sista året med elcertifikat värda 290 tkr har kommunen framfört synpunkten att priset borde kunna sättas ner ytterligare till tkr. Åtminstone initialt behöver kommunen köpa in den lokala servicen som skötts av medlemmar i Öckerö vind. Enligt dem är det en kostnad på ca 10 tkr. Därtill tillkommer fastighetsskatt på ca 5 tkr. Utgående från en bankränta på 4 % (2%) och reell elprisökning till 1% (2%), får vi en något försiktigare kalkyl. Kalkylperiod 9 år. Investering: max tkr Kostnader (år 1): 174 tkr Bankränta (år 1): 90 tkr Amortering: 250 tkr Intäkter (år 1): 569 tkr Nuvärde: tkr Pay-off: 6 år Kassaflöde (år 1): 55tkr (före ev. skatt) Det betyder att vi redan första året kan ha ett positivt kassaflöde och att verket över den beräknade livstiden kommer generera en vinst på tkr i dagens penningvärde. Detta förutsatt att inga större fel inträffar. Möjligheter och risker Det finns möjligheter att få ett högre värde på den producerade elen än vad kalkylen visar. Detta om man kan ersätta egen förbrukning med egenproducerad el. Mer om detta under rubrik Elanslutningar och elhandel. En ny detaljplan ska tas fram för etablering av kretsloppspark. Här skulle ett vindkraftverk i kombination med kretsloppspark vara en utmärkt del för att visa upp exempel på Hållbar utveckling. ÅVC:n är tänkt ha tak som skulle kunna beklädas med solceller. Chalmers Tekniska Högskola har sedan flera år en teststation för vindkraft på området. Nu finns även solceller där. Här skulle man kunna öka samarbetet och visa på både forskning och konkret användning. En risk med etableringen är dock att verksamheten kommer innanför rekommenderade säkerhetsavståndet 150 m från vindkraftverket. Vi har redan VAverksamhet inom detta avstånd. En kommentar från VA-personal: På de senaste 5-6 årens har inga observationer av iskast gjorts på området, men det kändes lite olustigt då man(eolus/öckerövind) för något år sedan markerade säkerhetsområde som sträckte sig in på VA:s område. Personalen på området har hört plums i havsvattnet från iskast (inte över VA:s område dock).

178 Nytt med kretsloppsparken är dock det utomhusarbete som planeras med flisning och returträ i vindkraftverkets absoluta närhet (<50m). Därtill kommer privatpersoner vistas inom kretsloppsparken, dock på något längre avstånd (ca m) och här planeras tak. Det är framförallt risken för iskast från verket vid vissa förhållanden som är aktuell. En sammanfattning av myndigheters syn på risker finns här: https://www.vindlov.se/global/arbetsmilj%c3%b6%20och%20s%c3%a4kerhet%20vid %20vindkraftverk_ pdf Samtal med AMV och Lst (nov 2014) gav följande: Arbetsmiljöverket tycker (enligt Eva Bernmark där) att man ska hålla på säkerhetsavståndet 150 m. Lst, Lena Niklasson, menar att vi bör låta extern part företa riskanalys. Det är inte bara iskast som kan tänkas ske. Situationen med etablering av verksamhet vid vindkraftverk är speciell och ingen har hittills kunnat erinra sig något liknande fall. Det torde vara en fördel för etableringen av verksamheten om kommunen själv råder över vindkraftverket. Idag kan verket manuellt stängas av vid risk för iskast och även automatiskt vid vissa obalanser. Arrendet för verket går ut 2018, men efter renoveringar beräknas livslängden för vindkraftverket sträcka sig till Att montera ner verket i förtid ger möjligen en intäkt på några hundra tusen kronor i paritet med vad verket beräknas producera på ett år. Besiktning En besiktning av extern part bör göras i samband med köp. Elanslutningar och elhandel Vindkraftverket är anslutet till Fortums nät. Nuvarande ägare säljer all el. Vi bör omedelbart undersöka möjligheterna att nyttja en del av produktionen till det närliggande VA-verket. De har en förbrukning som på årsbasis ligger på knappt hälften av produktionen från vindkraftverket. Vi bör kunna matcha konsumtion/produktion för åtminstone hälften av konsumtionen, dvs ca 25% av produktionen. En närmare analys ner på timvärden behövs för att göra en mer exakt bedömning, men det ger helt klart ett betydligt högre värde för den producerade elen. Den kommer ersätta köpt el där energiskatt ingår. Värdet av denna blir då värde för ersatt el, dvs elpris ca 30 öre/kwh + elskatt 29,3 öre/kwh + rörlig nätkostnad + ev. sänkt effekttaxa. Det ger minst 60 öre/kwh istället för ca 35 öre/kwh (elpris+nätnytta) för denna del av produktionen. En lokal ombyggnad av elnätet behövs dock initialt. Den planerade kretsloppsanläggningen bör också projektera sitt elnät för detta. Kostnaden behöver utredas med Fortum. Kretsloppsanläggningen bör också el-projekteras med detta i minne. Det finns även en möjlighet att själva nyttja upp till 100 % av produktionen genom att fler kommunala anläggningar förbrukar ström enligt andelstal. Fördelningen sker då genom elhandlaren och ev. överskott får dumpas. Sådan är dagens lagstiftning. I detta fall blir värdet per kwh några öre lägre (jämfört med

179 direktanvändning) p.g.a. överföringskostnader via nätägaren, men egennyttjandegraden betydligt högre. En nackdel är dock att det kan påverka möjligheter att introducera storskaliga solanläggningar på samma sätt. Det har även varit tal om att ta bort denna möjlighet till fördelning och skattebefrielse. Möjligheten att nyttja huvuddelen av elen i kommunens egna verksamheter är lockande, men lagstiftningen kan ändras. Därtill krävs antagligen upphandling av nytt elavtal då nuvarande DinEl hittills inte kunnat erbjuda motsvarande vad ÖFAB har för sitt vindkraftverk. ÖFAB står i begrepp att handla upp nytt, men kommunen är bunden till DinEl för Överväganden Nuvarande arrendeavtal innebär att kommunen har en god förhandlingssits med möjlighet att säga upp arrendet inför kretsloppsanläggningen etablering och driftsättade. Nuvarande ägare vill primärt sälja vindkraftverket till kommunen. Går inte det vill man förlänga arrendet och säger sig fått information att detta skulle kunna vara möjligt. Det var dock innan ÅVC:n planerades. Kommunen är troligen den köpare som kan få mest nytta av vindkraftverket. Dels ekonomiskt, men även för att bidra till steg i riktning mot kommunens vision Arbetsmiljön i anslutning till verket är en helt avgörande fråga. Dessvärre är det i skrivande stund fortfarande oklart vad som gäller och vad som kan göras för att öka säkerheten. Om kommunen köper verket har kommunen full handlingsfrihet att fortsätta alternativt avveckla/förändra driften i samband med att kretsloppsanläggningen etableras. Om kommunen inte köper verket är avsikten att sälja verket till annan part. Det är dock högst osäkert att en försäljning till annan part är genomförbar om inte ett nytt och längre arrandeavtal tecknas. Kommunen kan inte teckna ett sådant avtal eftersom verksamheten kan komma i konflikt med den för samhället angelägna kretsloppsparken. Petter Bergman Robert Svensson

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Medborgarförslag angående Parkering Framnäs Diarienummer: 0313/14 Svar på medborgarförslag om parkering på Framnäs Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Parkeringsfrågan på Framnäs och Grönevik ska hanteras i ett större sammanhang i anslutning till framtagandet av trafikstrategin. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. Bakgrund Kalvsunds allmännyttiga samhällsförening och Grötö ö-råd har genom respektive ordförande i medborgarförslag daterat juli 2014 föreslagit - att parkringen på Framnäs byggs ut med fler parkeringsplatser - att pendlarparkering/gästparkering på Grönevik byggs ut med fler parkeringsplatser. Ärende Under hösten 2014 genomfördes en utredning om förutsättningar och konsekvenser av parkering på Framnäs och Grönevik. En beslutsavsikt presenterades vilken gick ut på att parkeringarna på Framnäs skulle sägas upp och att en mer rättvis fördelning därefter skulle ske inom ramen för befintliga platser. Mot bakgrund av dels de synpunkter på ny ordning som inkom från framförallt ö- råden på Kalvsund och Grötö dels att faktaunderlaget var för osäkert och att konsekvenserna av en uppsägning därmed inte var överblickbara så drogs beslutsavsikten tillbaka. Arbetet med att skapa ett säkrare faktaunderlag fortsätter dock. Likaså fortsätter arbetet med att avsluta avtal med ej behöriga. Mot bakgrund av samhällsbyggnadschefens information i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2014 beslutades att arbetet med att Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robin Sjöström Ärende: Planbesked för bostäder på fastigheten Heden 1:447, Tångenvägen, Öckerö Bostads AB Diarienummer:

Läs mer

KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2015-01-21. Tid Tisdagen den 27 januari 2015, kl 08.30. Lejonet, kommunhuset Öckerö

KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2015-01-21. Tid Tisdagen den 27 januari 2015, kl 08.30. Lejonet, kommunhuset Öckerö KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2015-01-21 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 27 januari 2015, kl 08.30 Plats Ärenden KL 08.50-09.20 Robert L, Cecilia L, Christer Z. Pkt 3-5 Lejonet, kommunhuset

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2012-04-03 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 10 april 2012, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-07-01 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 8 juli 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2j- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 48 Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 Redovisning av ej avslutade motioner Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning till

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset

Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2015-05-20 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 26 maj 2015, kl 08.30 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50 Deltagande ande Claes lägevall (FP) Conny Johansson (S) Håkan Arnesson (M) Piene Ryden (S) Rolf Eriksson (S) T i bro Falköping Falköping

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson Nr 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 4 oktober 2010, klockan 13.00-16.35 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Global vindkraft Installerad effekt i MW 2010 Land Installerad effekt totalt, MW Utbyggnad 2010, MW Tyskland 27 214 1.493 Spanien 20 676 1.516 Italien 5 797 948

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer