KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter 1(2) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 19 februari 2015 kl i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande ärenden: Förmöte: Öckeröalliansen i Lejonet, kommunhuset, KL Socialdemokraterna i Fjärholmen, kommunhuset, KL Miljöpartiet i Risö, kommunhuset, KL Upprop 2. Val av protokollsjusterare jämte fastställande av tid och plats för protokollets justering (förslag: senast onsdagen den 4 mars 2015 kl i kommunhuset). 3. Avsägelser från kommunala uppdrag 4. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för SOLTAK 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst 6. Antagande av regional Vattenförsörjningsplan 7. Planbesked för del av Öckerö 1: Planbesked Öckerö 1:120, S:34, 2:157, 2: Köp av vindkraftverket på Pinans industriområde 10. Besvarande av medborgarförslag om utökning av parkeringsplatser på Framnäs 11. Besvarande av medborgarförslag om fritidsaktiviteter 12. Besvarande av motion om att inte inräkna höjningen av underhållsstödet vid beräkningen av ekonomiskt bistånd 13. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om planerade hyresrätter 14. Reglemente för det kommunala partistödet 15. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Delgivning: Revisionens rapport: Granskning av strategisk planering av äldreomsorgens verksamhet Öckerö den 12 februari 2015 Anne-Lie Sundling Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

2 Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds av Radio Öckerö på 94.1 Mhz. Ljudsändningar via webben är tillgängliga på kommunens hemsida. 2(2)

3

4

5

6 Medlemskap i Tolkförmedling Väst Öckerös kommun har ansökt om medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Direktionen för förbundet har tillstyrkt er ansökan. Det som återstår är att samtliga befintliga medlemmar, dvs Västra Götalands läns landsting samt kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla, ska godkänna samtliga medlemsansökningar genom att fatta beslut om reviderad förbundsordning på respektive fullmäktige i november-december. Sist ut med fullmäktige är Trollhättans kommun som har sitt möte den 15 december. Under förutsättning att samtliga nuvarande medlemskommuner fattar beslut om reviderad förbundsordning kommer medlemskapet att gälla fr o m den 1 januari Varje kommun ska utse en ordinarie ledamot samt en ersättare till direktionen. Ledamot och ersättare ska sitta i respektive kommuns fullmäktige. Första mötet 2015 blir i februari. Exakt datum för detta möte kommer att fastställas på direktionsmöte den 28/11 och ni kommer därefter att få information. Varje kommun ska även utse en representant till Samrådet, som är representanter för ägarna. Samrådet har möten (via mail, då det är mycket svårt att sammankalla gruppen) minst två gånger per år, dels för att godkänna budget och dels för att godkänna årsredovisning. Hos samtliga medlemmar utom Göteborgs Stad, är kommun- respektive regionstyrelsens ordförande representant i Samrådet. Tolkförmedling Väst har även en beredningsgrupp, som består av tjänstemän som arbetar nära politiken hos respektive medlem. Varje ny medlem bör utse en representant till gruppen. Det kan exempelvis vara en förvaltningschef eller en planeringsledare. Gruppen sammankallas till budgetarbete och andra frågor som bör förankras hos respektive ägare. Avstämningar sker oftast via mail. Vi kommer gärna ut till er kommun och informerar om Tolkförmedling Väst, vårt uppdrag, arbetsmetoder och resultat. Hör av er så bokar vi en tid. Det kan vara information antingen till kommunfullmäktige eller till representanter i direktion, samråd och/eller beredningsgrupp. Om det inte gäller fullmäktigmöte, så vore det tacksamt om ni har möjlighet att samordna mötet med andra närliggande kommuner. Följande kommuner har ansökt om medlemskap: Alingsås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Hör gärna av er om ni har frågor. Med vänlig hälsning Karin Martinsson Förbundschef Tolkförmedling Väst Tfn ,

7

8 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Lisette Larsson Ärende: Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen Diarienummer: 0187/13 Regional Vattenförsörjningsplan Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Att anta den Regionala Vattenförsörjningsplanen, som är framtagen tillsammans med GR och alla dess medlemskommuner, som sin egen. Sammanfattning I Göteborgsregionen har vi gemensamma vattenresurser och är beroende av varandra. Tillsammans inom GR har vi därför arbetat med att ta fram gemensamma lösningar i form av en ny vattenförsörjningsplan. Syftet med den regionala planen är att skapa underlag för att kunna trygga regionens vattenförsörjning på ett robust och klimatsäkert sätt i ett långsiktigt perspektiv. Planen visar också en helhetsbild av vattenförsörjningen i regionen. Utifrån visionen: En trygg och långsiktigt hållbar vattenförsörjning identifieras tre målområden samt nio delmål. Gemensamt för alla dessa är att de, föra att kunna hanteras på ett bra sätt, kräver en samverkan mellan regionens kommuner och har sin utgångspunkt i den gemensamma resursen - vatten. Mål och åtgärder är utformade på ett sådant sätt att Öckerö kommun kan ställa sig bakom dessa. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Lisette Larsson Va chef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Anna Westergården Ärende: Detaljplan del av Heden 1:300, Tärnvägen Diarienummer: 0031/15 Förslag till beslut Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Sökanden meddelas positivt planbesked för del av fastigheten Heden 1:300 (se bifogad karta). Öckerö kommun anlitar plankonsult för framtagande av handlingar. Plankostnadsavtal ska tecknas med kommunen innan planarbetets start. Planarbetet förväntas kunna starta under 1:a kvartalet 2015 och antas under 2016 och bör genomföras med ett utökat förfarande enligt PBL (2014:900). Sammanfattning Sökanden har begärt planbesked för att upprätta detaljplan för att åstadkomma industrimark för område mellan Tärnvägen och Göteborgsvägen. Bakgrund Översiktsplan för Öckerö kommun (ÖP05), antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, redovisar området som natur. Planområdet, som omfattas av detaljplanen för Hönö Pinan, utgör i planen allmän plats, naturområde. Genomförandetiden upphörde Kulturmiljöprogram för Öckerö kommun (2012) anger inget kulturmiljöområde för den aktuella platsen fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja en detaljplaneläggning för del av Heden 1:300 i syfte att åstadkomma industrimark för hantverksverksamhet bordlade Samhällsbyggnadsnämnden emellertid planen i väntan på utredning gällande kretsloppsparkens placering och utbredning på fastigheten Öckerö Heden 1:300. Planarbetet hann fortlöpa till framtagande av samrådshandlingar. Handlingarna har inte varit ute på samråd. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

158 Samhällsbyggnads synpunkter Samhällsbyggnadsverksamheten ser positivt på att planlägga för industri/verksamheter, då det råder brist på denna typ av detaljplanelagd mark i kommunen. Det finns sedan tidigare ett positivt planbesked för en annan del av Öckerö Heden 1:300. Beskedet gäller detaljplaneläggning för en kretsloppspark. Enligt samhällsbyggnad kan området mellan Tärnvägen och Göteborgsvägen med fördel detaljplaneläggas i samband med framtagande av detaljplan för kretsloppsparken. Den gemensamma planen för både kretsloppsparken och området mellan Tärnvägen och Göteborgsvägen förväntas kunna starta under 1:a kvartalet 2015 och antas under Området har idag upphävt strandskydd, men vid ny detaljplan återinträder strandskyddet och måste därefter åter upphävas. Upphävandet av strandskyddet är därmed en viktig fråga att diskutera i ett tidigt skede, då det är helt avgörande för planarbetet. Med beaktande av framtida höjningar av havsnivån måste översvämningsproblematiken hanteras i samråd med länsstyrelsen och i enlighet med handboken Stigande vatten (2011). Trafikfrågorna är en avgörande fråga i planarbetet. Därför bör en utförlig översyn och utredning av trafiklösningarna kring Hönö Pinan göras i samband med planarbetets startskede. Hönö Pinan är den del av Öckerö kommun som är mest trafikerad på grund av färjeläget för Hönöleden. I dagsläget finns det ett positivt planbesked gällande en kretsloppspark mellan reningsverket och skytteklubben, vilket innebär att trafikbelastningen förväntas öka ytterligare. Det gör att trafiksäkerheten i området noggrant måste studeras. Viktiga aspekter att titta på är transportvägar för tung trafik men även alternativa tillfarter för personbilar till det behandlade området. Vägstandard och trafiksäkerhet är två viktiga aspekter. För att säkerställa miljö och säkerhet i området bör det uppmärksammas att vid eventuell anläggning av någon form av bil/trucktvätt uppnår ofta inte en oljeavskiljare tillräcklig rening, utan att ytterligare rening kan komma att krävas. Möjlighet för provtagning av utgående vatten från oljeavskiljare/reningsanläggning måste finnas. Tvätten kan eventuellt komma att bli anmälningspliktig. Eftersom Tärnvägen och Göteborgsvägen är de två vägar som används för att ta sig till Öckeröarna från fastlandet, via vägfärjan från Lilla Varholmen, är gestaltning utmed dessa vägar mycket viktig. Vid detaljplaneläggning för området mellan Tärnvägen och Göteborgsvägen är det därför av stor relevans att upprätta ett gestaltningsprogram, så att entrén till kommunen blir attraktiv och välkomnade. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Anna Westergården Planarkitekt

159 Bilaga 1 Orienteringskarta

160

161 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robin Sjöström Ärende: Ansökan om planbesked Öckerö 1:120, S:34, 2:157, 2:160 Diarienummer: 0471/12 Förslag till beslut om planbesked Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Sökande meddelas positivt planbesked. Utvecklingen ses som en positiv utveckling av bostadsbeståndet på Öckerö. I och med att utbyggnaden sker i etapper kommer effekterna av en ökad trafikbelastning ske gradvis. Sökanden får själv anlita plankonsult för framtagande av handlingar. Plankostnadsavtal ska tecknas med kommunen innan planarbetets start. Planarbetet förväntas kunna starta under 4:e kvartalet 2013 och antas under Sammanfattning Ansökan omfattar en önskan om att möjliggöra för bostäder i olika former i området norra Brevik på Öckerö. Ett planbesked har tidigare behandlats då den sökande meddelades ett negativt besked. Den nya ansökan har omarbetats och bedöms visa på en mer positiv utveckling av området och som stämmer överens med de riktlinjer och mål kommunen satt upp för att bredda boendeformerna i kommunen. Bakgrund En ansökan om planbesked (tidigare kallat plantillstånd) har behandlats i Samhällsbyggnadsnämnens arbetsutskott 65 ( ). Den sökande meddelades då ett negativt planbesked med anledning av ett högt exploateringstryck i kommunen vid tillfället. En hänvisning till att en ny prövning kan göras först efter fem år anges i beslutet samt att Sbn au ser positivt på en utveckling på längre sikt. I tjänsteskrivelsen som låg till grund för beslutet anges att trafikeffekterna av de nyligen uppförda flerbostadshusen i södra Brevik samt den nya bussgatan inte är kända och att en ny prövning därför var lämplig först om 5 år. Planförhållande Översiktsplan för Öckerö kommun (ÖP05), antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, redovisar bostäder på kort sikt för stora delar av området. Sökanden ansöker även om att få uppföra byggnader på mark som har beteckningen grönområde i översiktsplanen. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

162 Området omfattas i norr av två detaljplaner från 1949 och I båda planerna är området avsatt som grönområde (allmänplats, parkmark respektive NATUR) Ärende Nuvarande ansökan om planbesked är omarbetat och innehåller en blandad bebyggelse i form av friliggande villor, parhus och flerbostadshus. I förslaget är även området tänkt att exploateras i tre etapper vilket gör att utbyggnadstakten blir förskjuten och effekten på trafiknätet sker gradvis. I samband med att bussgatan byggdes ut kan det ha getts löften om att det aldrig kommer bli genomfartstrafik för personbilar på bussgatan. Det är oklart om något skriftligt löfte är utfärdat. Något som talar emot ovanstående är att det även finns uppgifter om att en gatukostnadsersättning ska tas ut för det nya området som kommer att få nytta av vägen. Även detta har inte gått att bekräfta genom något skriftligt dokument. I inkommen ansökan framgår det ej om trafikmatningen är tänkt att ske norr- eller söderut på nuvarande bussgata. Området består till största delen av berg i dagen och jungfrulig mark kommer tas i anspråk. Inom området finns större höjdskillnader och många av husen är placerade i mycket kuperade lägen. Höjderna sträcker sig mellan 5 meter i väster till 26 meter i öster. Området ligger intill kommunens återvinningscentral vid Kärrsvik. Området ligger intill ytan där Nordgårdens påskefyr anordnas. De sökande är markägarna i området. Barnperspektiv Barns och framtida generationers möjlighet att nyttja och beskåda naturmiljön bedöms påverkas i och med förslaget. Påverkan är acceptabel då delar av naturmarken kommer att bevaras i anslutning till det föreslagna planområdet. Hur stort område av naturmarken som kommer att beröras bestäms i detaljplaneskedet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har i tidigare bedömning 2011 ansett att en ny prövning om områdets lämplighet för exploatering först kan göras 2016 detta mot bakgrund av att trafiksituationen i närområdet lättare går att överblicka och utvärdera när effekterna av exploateringen vid Breviks ängar går att överblicka. Nuvarande förslag är omarbetat och innebär inte samma snabba påfrestning på trafiksystemet i området. Trafikbelastningen och hur området ska trafikmatas ska studeras noggrant i detaljplanearbetet inte minst mot bakgrund av eventuellt tidigare lämnade löften gällande bussgatan. Förvaltningen gör bedömningen att de ändringar i ansökan, dels vad det gäller en föreslagen etapputbyggnad samt de positiva fördelar som flerbostadshusen medför

163 till ett diversifierat boende i kommunen överväger de tidigare framförda tvivlen gällande trafikbelastningen. Det finns ett par punkter som kommer vara viktiga att studera i detaljplanearbetet: En trafikutredning behöver tas fram och bekostas av den sökande i samband med planläggning. Denna ska belysa effekterna av en ökad trafikbelastning samt föreslå långsiktiga hållbara lösningar för exploateringsområdet och tillfarten dit. En naturinventering krävs för att undersöka områdets naturvärden detta då det är ett större parti jungfrulig mark som tas i anspråk. Risker avseende påskefyr. Avståndet till kommunens återvinningscentral spelar även roll för utbyggnaden då avståndet understiger de rekommendationer som anges i Boverkets allmänna råd (1995:5) Bättre plats för arbete. I denna anges riktvärdet 500 meter. Denna siffra kan diskuteras då det är svårt att finna en plats som ligger på ett avstånd på 500 meter från bostadsbebyggelse i Öckerö kommun samt att andra delar av riktlinjerna under senare år blivit allt mer diskuterade då det bidrar till ett funktionsuppdelat samhälle. Det finns även tankar på att förflytta denna verksamhet. Bilagor Översiktskarta Bilder (2st) Ansökan Komplettering av ansökan med illustrationsplan, etappindelning och fotomontage. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Robin Sjöström Planarkitekt

164

165

166 (4-7)NEDRE PLATÅN FYRBOHUS MED. TOTALT 12 ST ENHETER. SAMT ETT ENBOSTADSHUS (20-24)NORRA FLANKEN OMRÅDETS NORRA SIDA MED 6 ST TOMTER (29-37 samt 14) ÖVRE PLATÅN (VY FRÅN ÖST MOT UTSIKTEN) 6 ST FRISTÅENDE VILLATOMTER SAMT 2 ST PARHUS. P 37 EXPLOATERINGSFAKTA - 64 BORÄTTER - 37 TOMTER - 23 VILLA TOMTER - 4 PARHUS - 3 FLERBOSTADSHUS - 3 FYRBOHUS - AVSTÅND TILL KOMMUNALT BAD: 800 m - AVSTÅND TILL MATAFFÄR 1,1 km - AVSTÅND TILL HAVET 200 m P P LEKPLATS NEDRE PLATÅN P 4 5 P H CYKELVÄG UTSIKTEN Lat N Lon E ÖVRE PLATÅN NATUR (1-3) NEDRE PLATÅN LÄGENHETER I 4 VÅNINGAR. TOTALT 21 ST LGH SUTTERRÄNGHUSOMRÅDE (8-13) LIGGER PÅ SÖDRA FLANKEN SOM SUTTERÄNG VILLOR I 2,5 PLAN. BAKOM DESSA LIGGER YTTERLIGGARE EN RAD SUTTERÄNG VILLOR (15-19). SAMT 2 ST PARHUS SOM LIGGER I BÖRJAN PÅ ÖVRE PLATÅN (25-28) SKALA 1:1000 (A3) 0 10m 50m ILLUSTRATIONSPLAN DATUM RITAD AV NORRA BREVIK - ÖCKERÖ BB

167

168 NORRA BREVIK ÖCKERÖ Upprättad: Sign: BB Förslag till etappindelning för Norra Brevik FÖRHANDSKOPIA Etapp 1 Innehållande: Fyrbohus (4-6), 12 st. enheter. Villatomter (7, 15, 20-24, 33-37), 13 st. enheter. Totalt 25 st. enheter i etapp 1 1/2

169 Etapp 2 Innehållande: Parhus (25-32), 8 st. enheter. Villatomter (8-14, ), 10 st. enheter. Totalt 18 st. enheter i etapp 2 Etapp 3 Innehållande: Lägenheter (1-3), 21 st. enheter. Totalt 21 st. enheter i etapp 3 2/2

170 Primärkartan Arken m Öckerö kommun och Metria/Lantmäteriet Skala 1:4000 Skapad med InfoVisaren

171

172

173

174

175 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Petter Bergman, Robert Svensson Ärende: Vindkraftverk Pinans industriområde Diarienummer: 0351/14 Vindkraftverk Pinans industriområde Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förvärva vindkraftverket på Pinan till en kostnad om tkr. Kommunstyrelsen/samhällsbyggnads investeringsram för 2015 utökas med tkr. Bakgrund Öckerö kommun har fått erbjudande att köpa vindkraftverket på Pinan för 2250 tkr. Vid tidigare informationstillfällen i kommunstyrelsen har erbjudandet befunnits så intressant att samhällsbyggnadsverksamheten fått i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser av ett köp. Påverkande faktorer för ett köp är framförallt lönsamhet, goodwill, arbetsmiljö och befintligt arrendeavtal. Ärende Vindkraftverket Sam Vindkraftverket, som vid starten fick namnet Sam, är av fabrikat Vestas V47 660/200 kw. Rotordiametern är 47 m, tornhöjden 50 m och verket är försett med två generatorer. Den mindre generatorn arbetar i lägre vindstyrkor med ett lägre varvtal för att hålla nere bullret. Verket producerar el vid vindar mellan 4 m/s och 25 m/s då maskinen stängs av automatiskt. Elproduktionen sedan starten är i genomsnitt MWh per år. Ägarskap mm Ägare till verket är Eolus Vind AB och Öckerö Vind, Ekonomisk Förening. Verket är placerat på kommunal mark. Marken upplåtes med anläggningsarrende, vilket i detta fall innebär att kommunen kan säga upp arrendet för dess upphörande utan rätt till ersättning för arrendatorn. Området där verket är placerat är planlagt i detaljplan för Vindkraftverk med tillhörande komplementbyggnader, högsta navhöjd är satt till 53m. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

176 Vindkraftverkets tillkomst Eolus Vind AB projekterade och upphandlade vindkraftverket år 1998 som en nyckelfärdig anläggning till ett pris av tkr startade driften. Drift och Underhåll Historik (information från Öckerö Vind (Lasse Hammarson, ): Växellådan byttes som garantiåtgärd i begynnelsen av perioden, oklart vilket år. Därefter har lådan bytts ut år 2006 efter ett haveri. På senare tid har verkets maxeffekt varit nedställt till 600 kw för att minska risken för utmattning av komponenter i växellådan. Generatorn byttes mot en renoverad generator under 2010 på grund av kortslutning och brand i kabelanslutningen. Samtliga tre rotorblad byttes 2012 mot renoverade blad efter rekommendation av tillverkaren. Orsaken var en vid ultraljudskontroll upptäckt sprickbildning i infästningen av ett av bladen, sannolikt ett konstruktionsfel. Föreningen och EolusVind har ett drift- och underhållsavtal med Triventus AB. Avtalet omfattar komplett service 2 ggr/år samt hantering av driftövervakning och larm. Triventus utför också störningsavhjälpning och reparationer vid fel. Föreningens egna insatser på verket inskränker sig till inspektioner och viss smörjning samt smärre underhåll 4 ggr/år. Även kontroll och återstart av verket efter övergående fel, vilket sker några gånger/år. I övrigt går maskinen obemannad och fjärrövervakad utan manuell tillsyn. Beträffande iskast har frågan varit uppe med reningsverkets personal ett antal gånger. Ägarna veterligt har det observerats vid något enstaka tillfälle under verkets livstid. Ägarna har i samråd med verksamheten på platsen markerat ett begränsat område runt tornet i vilket man inte bör vistas när väderförhållandena indikerar ökad risk för påisning. Föreningen har också påtagit sig att omedelbart stanna verket efter anmodan om det är motiverat. Verket har ett inbyggt obalansskydd som stoppar maskinen vid onormala vibrationer. Kalkyl En kalkyl ha gjorts av Eolus vind AB. Den baseras på: Investering: tkr Ränta: 2 %, inflation 2% Produktion: MWh/år, försäljning av all el. Övrigt: se investeringskalkylblad från Eolus Vind AB (bilaga) Kommentar till kalkyl (Petter Bergman): Vad gäller den ekonomiska kalkylen är siffrorna rimliga. Det finns även en kalkyl gjord ett år tidigare. Skillnaden är framförallt att driftkostnader höjts och räntekostnader sänkts. Driftskostnader är nu i linje med de kommentarer kommunen tidigare lämnat.

177 Räntan kan dock tyckas låg med tanke på att inflationen även den är satt till 2 %. Därtill har priset satts ner med årets avskrivning på 250 tkr och 2014 års försäljningsintäkter tagits bort. Då 2014 var sista året med elcertifikat värda 290 tkr har kommunen framfört synpunkten att priset borde kunna sättas ner ytterligare till tkr. Åtminstone initialt behöver kommunen köpa in den lokala servicen som skötts av medlemmar i Öckerö vind. Enligt dem är det en kostnad på ca 10 tkr. Därtill tillkommer fastighetsskatt på ca 5 tkr. Utgående från en bankränta på 4 % (2%) och reell elprisökning till 1% (2%), får vi en något försiktigare kalkyl. Kalkylperiod 9 år. Investering: max tkr Kostnader (år 1): 174 tkr Bankränta (år 1): 90 tkr Amortering: 250 tkr Intäkter (år 1): 569 tkr Nuvärde: tkr Pay-off: 6 år Kassaflöde (år 1): 55tkr (före ev. skatt) Det betyder att vi redan första året kan ha ett positivt kassaflöde och att verket över den beräknade livstiden kommer generera en vinst på tkr i dagens penningvärde. Detta förutsatt att inga större fel inträffar. Möjligheter och risker Det finns möjligheter att få ett högre värde på den producerade elen än vad kalkylen visar. Detta om man kan ersätta egen förbrukning med egenproducerad el. Mer om detta under rubrik Elanslutningar och elhandel. En ny detaljplan ska tas fram för etablering av kretsloppspark. Här skulle ett vindkraftverk i kombination med kretsloppspark vara en utmärkt del för att visa upp exempel på Hållbar utveckling. ÅVC:n är tänkt ha tak som skulle kunna beklädas med solceller. Chalmers Tekniska Högskola har sedan flera år en teststation för vindkraft på området. Nu finns även solceller där. Här skulle man kunna öka samarbetet och visa på både forskning och konkret användning. En risk med etableringen är dock att verksamheten kommer innanför rekommenderade säkerhetsavståndet 150 m från vindkraftverket. Vi har redan VAverksamhet inom detta avstånd. En kommentar från VA-personal: På de senaste 5-6 årens har inga observationer av iskast gjorts på området, men det kändes lite olustigt då man(eolus/öckerövind) för något år sedan markerade säkerhetsområde som sträckte sig in på VA:s område. Personalen på området har hört plums i havsvattnet från iskast (inte över VA:s område dock).

178 Nytt med kretsloppsparken är dock det utomhusarbete som planeras med flisning och returträ i vindkraftverkets absoluta närhet (<50m). Därtill kommer privatpersoner vistas inom kretsloppsparken, dock på något längre avstånd (ca m) och här planeras tak. Det är framförallt risken för iskast från verket vid vissa förhållanden som är aktuell. En sammanfattning av myndigheters syn på risker finns här: https://www.vindlov.se/global/arbetsmilj%c3%b6%20och%20s%c3%a4kerhet%20vid %20vindkraftverk_ pdf Samtal med AMV och Lst (nov 2014) gav följande: Arbetsmiljöverket tycker (enligt Eva Bernmark där) att man ska hålla på säkerhetsavståndet 150 m. Lst, Lena Niklasson, menar att vi bör låta extern part företa riskanalys. Det är inte bara iskast som kan tänkas ske. Situationen med etablering av verksamhet vid vindkraftverk är speciell och ingen har hittills kunnat erinra sig något liknande fall. Det torde vara en fördel för etableringen av verksamheten om kommunen själv råder över vindkraftverket. Idag kan verket manuellt stängas av vid risk för iskast och även automatiskt vid vissa obalanser. Arrendet för verket går ut 2018, men efter renoveringar beräknas livslängden för vindkraftverket sträcka sig till Att montera ner verket i förtid ger möjligen en intäkt på några hundra tusen kronor i paritet med vad verket beräknas producera på ett år. Besiktning En besiktning av extern part bör göras i samband med köp. Elanslutningar och elhandel Vindkraftverket är anslutet till Fortums nät. Nuvarande ägare säljer all el. Vi bör omedelbart undersöka möjligheterna att nyttja en del av produktionen till det närliggande VA-verket. De har en förbrukning som på årsbasis ligger på knappt hälften av produktionen från vindkraftverket. Vi bör kunna matcha konsumtion/produktion för åtminstone hälften av konsumtionen, dvs ca 25% av produktionen. En närmare analys ner på timvärden behövs för att göra en mer exakt bedömning, men det ger helt klart ett betydligt högre värde för den producerade elen. Den kommer ersätta köpt el där energiskatt ingår. Värdet av denna blir då värde för ersatt el, dvs elpris ca 30 öre/kwh + elskatt 29,3 öre/kwh + rörlig nätkostnad + ev. sänkt effekttaxa. Det ger minst 60 öre/kwh istället för ca 35 öre/kwh (elpris+nätnytta) för denna del av produktionen. En lokal ombyggnad av elnätet behövs dock initialt. Den planerade kretsloppsanläggningen bör också projektera sitt elnät för detta. Kostnaden behöver utredas med Fortum. Kretsloppsanläggningen bör också el-projekteras med detta i minne. Det finns även en möjlighet att själva nyttja upp till 100 % av produktionen genom att fler kommunala anläggningar förbrukar ström enligt andelstal. Fördelningen sker då genom elhandlaren och ev. överskott får dumpas. Sådan är dagens lagstiftning. I detta fall blir värdet per kwh några öre lägre (jämfört med

179 direktanvändning) p.g.a. överföringskostnader via nätägaren, men egennyttjandegraden betydligt högre. En nackdel är dock att det kan påverka möjligheter att introducera storskaliga solanläggningar på samma sätt. Det har även varit tal om att ta bort denna möjlighet till fördelning och skattebefrielse. Möjligheten att nyttja huvuddelen av elen i kommunens egna verksamheter är lockande, men lagstiftningen kan ändras. Därtill krävs antagligen upphandling av nytt elavtal då nuvarande DinEl hittills inte kunnat erbjuda motsvarande vad ÖFAB har för sitt vindkraftverk. ÖFAB står i begrepp att handla upp nytt, men kommunen är bunden till DinEl för Överväganden Nuvarande arrendeavtal innebär att kommunen har en god förhandlingssits med möjlighet att säga upp arrendet inför kretsloppsanläggningen etablering och driftsättade. Nuvarande ägare vill primärt sälja vindkraftverket till kommunen. Går inte det vill man förlänga arrendet och säger sig fått information att detta skulle kunna vara möjligt. Det var dock innan ÅVC:n planerades. Kommunen är troligen den köpare som kan få mest nytta av vindkraftverket. Dels ekonomiskt, men även för att bidra till steg i riktning mot kommunens vision Arbetsmiljön i anslutning till verket är en helt avgörande fråga. Dessvärre är det i skrivande stund fortfarande oklart vad som gäller och vad som kan göras för att öka säkerheten. Om kommunen köper verket har kommunen full handlingsfrihet att fortsätta alternativt avveckla/förändra driften i samband med att kretsloppsanläggningen etableras. Om kommunen inte köper verket är avsikten att sälja verket till annan part. Det är dock högst osäkert att en försäljning till annan part är genomförbar om inte ett nytt och längre arrandeavtal tecknas. Kommunen kan inte teckna ett sådant avtal eftersom verksamheten kan komma i konflikt med den för samhället angelägna kretsloppsparken. Petter Bergman Robert Svensson

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Medborgarförslag angående Parkering Framnäs Diarienummer: 0313/14 Svar på medborgarförslag om parkering på Framnäs Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Parkeringsfrågan på Framnäs och Grönevik ska hanteras i ett större sammanhang i anslutning till framtagandet av trafikstrategin. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. Bakgrund Kalvsunds allmännyttiga samhällsförening och Grötö ö-råd har genom respektive ordförande i medborgarförslag daterat juli 2014 föreslagit - att parkringen på Framnäs byggs ut med fler parkeringsplatser - att pendlarparkering/gästparkering på Grönevik byggs ut med fler parkeringsplatser. Ärende Under hösten 2014 genomfördes en utredning om förutsättningar och konsekvenser av parkering på Framnäs och Grönevik. En beslutsavsikt presenterades vilken gick ut på att parkeringarna på Framnäs skulle sägas upp och att en mer rättvis fördelning därefter skulle ske inom ramen för befintliga platser. Mot bakgrund av dels de synpunkter på ny ordning som inkom från framförallt ö- råden på Kalvsund och Grötö dels att faktaunderlaget var för osäkert och att konsekvenserna av en uppsägning därmed inte var överblickbara så drogs beslutsavsikten tillbaka. Arbetet med att skapa ett säkrare faktaunderlag fortsätter dock. Likaså fortsätter arbetet med att avsluta avtal med ej behöriga. Mot bakgrund av samhällsbyggnadschefens information i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2014 beslutades att arbetet med att Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robin Sjöström Ärende: Planbesked för bostäder på fastigheten Heden 1:447, Tångenvägen, Öckerö Bostads AB Diarienummer:

Läs mer

KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2015-01-21. Tid Tisdagen den 27 januari 2015, kl 08.30. Lejonet, kommunhuset Öckerö

KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2015-01-21. Tid Tisdagen den 27 januari 2015, kl 08.30. Lejonet, kommunhuset Öckerö KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2015-01-21 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 27 januari 2015, kl 08.30 Plats Ärenden KL 08.50-09.20 Robert L, Cecilia L, Christer Z. Pkt 3-5 Lejonet, kommunhuset

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2014-06-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN Tid Tisdagen den 17 juni 2014, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Mötet med Strategigruppen avser

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-07-01 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 8 juli 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2012-04-03 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 10 april 2012, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTIONEN. Datum: Tid: Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTIONEN. Datum: Tid: Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg Datum: Tid: 10.00-12.00 Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg ande Ledamöter Aslan Akbas (S), Göteborgs Stad, ordförande Björn Thodenius (M), Västra Götalandsregionen, vice ordförande Per- Gordon

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-09-22 1(7) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy Andersson

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun. Utlåtande 1(2) SBN2010/0159

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun. Utlåtande 1(2) SBN2010/0159 2014-09-02 SBN2010/0159 1(2) Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Utlåtande Sammanfattning Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand,

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-11-17 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-09-01. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-09-01. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker M), ordförande Tore Nolberger M) Britt-Marie Sjöberg C) Petter Jönsson Fp) Eva-Lott

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Planbesked för Elefanten 19

Planbesked för Elefanten 19 1 (3) Ärende 25 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-05-16 Stadsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Planbesked för Elefanten 19 Diarienummer: SBN-2016-02355 Fastighet: Elefanten 19 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(14) 2010-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS

Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 195 Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS 2014-227 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-02-10 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-16 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2j- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 48 Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 Redovisning av ej avslutade motioner Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning till

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för Byggnadsnämnden Nummer: 20:1 Blad: (1) Reglemente för Byggnadsnämnden A Byggnadsnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Byggnadsnämnden ska beträffande plan- och byggnadsväsendet m m 1. fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked, Falkenbergs kommun. KS

Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked, Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 341 Detaljplan för Ullared 1:21 m fl. - Planbesked, Falkenbergs kommun. KS 2016-310 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat GRANSKNINGSUTLÅTANDE STANDARDFÖRFARANDE Planförslag upprättat/påbörjat 2016-03-11 SBN 2016.0044 Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat 2016-10-03 BAKGRUND OCH SYFTE

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

UTLÅTANDE Efter granskningsskedet

UTLÅTANDE Efter granskningsskedet Detaljplan för Del av Mörmon 5:33, Djupängen Hammarö kommun Värmlands län UTLÅTANDE Efter granskningsskedet PLANENS SYFTE Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt särskilt boende i området med

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer