KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter 1(2) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 19 februari 2015 kl i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande ärenden: Förmöte: Öckeröalliansen i Lejonet, kommunhuset, KL Socialdemokraterna i Fjärholmen, kommunhuset, KL Miljöpartiet i Risö, kommunhuset, KL Upprop 2. Val av protokollsjusterare jämte fastställande av tid och plats för protokollets justering (förslag: senast onsdagen den 4 mars 2015 kl i kommunhuset). 3. Avsägelser från kommunala uppdrag 4. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för SOLTAK 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst 6. Antagande av regional Vattenförsörjningsplan 7. Planbesked för del av Öckerö 1: Planbesked Öckerö 1:120, S:34, 2:157, 2: Köp av vindkraftverket på Pinans industriområde 10. Besvarande av medborgarförslag om utökning av parkeringsplatser på Framnäs 11. Besvarande av medborgarförslag om fritidsaktiviteter 12. Besvarande av motion om att inte inräkna höjningen av underhållsstödet vid beräkningen av ekonomiskt bistånd 13. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om planerade hyresrätter 14. Reglemente för det kommunala partistödet 15. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Delgivning: Revisionens rapport: Granskning av strategisk planering av äldreomsorgens verksamhet Öckerö den 12 februari 2015 Anne-Lie Sundling Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

2 Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds av Radio Öckerö på 94.1 Mhz. Ljudsändningar via webben är tillgängliga på kommunens hemsida. 2(2)

3

4

5

6 Medlemskap i Tolkförmedling Väst Öckerös kommun har ansökt om medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Direktionen för förbundet har tillstyrkt er ansökan. Det som återstår är att samtliga befintliga medlemmar, dvs Västra Götalands läns landsting samt kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla, ska godkänna samtliga medlemsansökningar genom att fatta beslut om reviderad förbundsordning på respektive fullmäktige i november-december. Sist ut med fullmäktige är Trollhättans kommun som har sitt möte den 15 december. Under förutsättning att samtliga nuvarande medlemskommuner fattar beslut om reviderad förbundsordning kommer medlemskapet att gälla fr o m den 1 januari Varje kommun ska utse en ordinarie ledamot samt en ersättare till direktionen. Ledamot och ersättare ska sitta i respektive kommuns fullmäktige. Första mötet 2015 blir i februari. Exakt datum för detta möte kommer att fastställas på direktionsmöte den 28/11 och ni kommer därefter att få information. Varje kommun ska även utse en representant till Samrådet, som är representanter för ägarna. Samrådet har möten (via mail, då det är mycket svårt att sammankalla gruppen) minst två gånger per år, dels för att godkänna budget och dels för att godkänna årsredovisning. Hos samtliga medlemmar utom Göteborgs Stad, är kommun- respektive regionstyrelsens ordförande representant i Samrådet. Tolkförmedling Väst har även en beredningsgrupp, som består av tjänstemän som arbetar nära politiken hos respektive medlem. Varje ny medlem bör utse en representant till gruppen. Det kan exempelvis vara en förvaltningschef eller en planeringsledare. Gruppen sammankallas till budgetarbete och andra frågor som bör förankras hos respektive ägare. Avstämningar sker oftast via mail. Vi kommer gärna ut till er kommun och informerar om Tolkförmedling Väst, vårt uppdrag, arbetsmetoder och resultat. Hör av er så bokar vi en tid. Det kan vara information antingen till kommunfullmäktige eller till representanter i direktion, samråd och/eller beredningsgrupp. Om det inte gäller fullmäktigmöte, så vore det tacksamt om ni har möjlighet att samordna mötet med andra närliggande kommuner. Följande kommuner har ansökt om medlemskap: Alingsås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Hör gärna av er om ni har frågor. Med vänlig hälsning Karin Martinsson Förbundschef Tolkförmedling Väst Tfn ,

7

8 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Lisette Larsson Ärende: Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen Diarienummer: 0187/13 Regional Vattenförsörjningsplan Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Att anta den Regionala Vattenförsörjningsplanen, som är framtagen tillsammans med GR och alla dess medlemskommuner, som sin egen. Sammanfattning I Göteborgsregionen har vi gemensamma vattenresurser och är beroende av varandra. Tillsammans inom GR har vi därför arbetat med att ta fram gemensamma lösningar i form av en ny vattenförsörjningsplan. Syftet med den regionala planen är att skapa underlag för att kunna trygga regionens vattenförsörjning på ett robust och klimatsäkert sätt i ett långsiktigt perspektiv. Planen visar också en helhetsbild av vattenförsörjningen i regionen. Utifrån visionen: En trygg och långsiktigt hållbar vattenförsörjning identifieras tre målområden samt nio delmål. Gemensamt för alla dessa är att de, föra att kunna hanteras på ett bra sätt, kräver en samverkan mellan regionens kommuner och har sin utgångspunkt i den gemensamma resursen - vatten. Mål och åtgärder är utformade på ett sådant sätt att Öckerö kommun kan ställa sig bakom dessa. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Lisette Larsson Va chef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Anna Westergården Ärende: Detaljplan del av Heden 1:300, Tärnvägen Diarienummer: 0031/15 Förslag till beslut Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Sökanden meddelas positivt planbesked för del av fastigheten Heden 1:300 (se bifogad karta). Öckerö kommun anlitar plankonsult för framtagande av handlingar. Plankostnadsavtal ska tecknas med kommunen innan planarbetets start. Planarbetet förväntas kunna starta under 1:a kvartalet 2015 och antas under 2016 och bör genomföras med ett utökat förfarande enligt PBL (2014:900). Sammanfattning Sökanden har begärt planbesked för att upprätta detaljplan för att åstadkomma industrimark för område mellan Tärnvägen och Göteborgsvägen. Bakgrund Översiktsplan för Öckerö kommun (ÖP05), antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, redovisar området som natur. Planområdet, som omfattas av detaljplanen för Hönö Pinan, utgör i planen allmän plats, naturområde. Genomförandetiden upphörde Kulturmiljöprogram för Öckerö kommun (2012) anger inget kulturmiljöområde för den aktuella platsen fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja en detaljplaneläggning för del av Heden 1:300 i syfte att åstadkomma industrimark för hantverksverksamhet bordlade Samhällsbyggnadsnämnden emellertid planen i väntan på utredning gällande kretsloppsparkens placering och utbredning på fastigheten Öckerö Heden 1:300. Planarbetet hann fortlöpa till framtagande av samrådshandlingar. Handlingarna har inte varit ute på samråd. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

158 Samhällsbyggnads synpunkter Samhällsbyggnadsverksamheten ser positivt på att planlägga för industri/verksamheter, då det råder brist på denna typ av detaljplanelagd mark i kommunen. Det finns sedan tidigare ett positivt planbesked för en annan del av Öckerö Heden 1:300. Beskedet gäller detaljplaneläggning för en kretsloppspark. Enligt samhällsbyggnad kan området mellan Tärnvägen och Göteborgsvägen med fördel detaljplaneläggas i samband med framtagande av detaljplan för kretsloppsparken. Den gemensamma planen för både kretsloppsparken och området mellan Tärnvägen och Göteborgsvägen förväntas kunna starta under 1:a kvartalet 2015 och antas under Området har idag upphävt strandskydd, men vid ny detaljplan återinträder strandskyddet och måste därefter åter upphävas. Upphävandet av strandskyddet är därmed en viktig fråga att diskutera i ett tidigt skede, då det är helt avgörande för planarbetet. Med beaktande av framtida höjningar av havsnivån måste översvämningsproblematiken hanteras i samråd med länsstyrelsen och i enlighet med handboken Stigande vatten (2011). Trafikfrågorna är en avgörande fråga i planarbetet. Därför bör en utförlig översyn och utredning av trafiklösningarna kring Hönö Pinan göras i samband med planarbetets startskede. Hönö Pinan är den del av Öckerö kommun som är mest trafikerad på grund av färjeläget för Hönöleden. I dagsläget finns det ett positivt planbesked gällande en kretsloppspark mellan reningsverket och skytteklubben, vilket innebär att trafikbelastningen förväntas öka ytterligare. Det gör att trafiksäkerheten i området noggrant måste studeras. Viktiga aspekter att titta på är transportvägar för tung trafik men även alternativa tillfarter för personbilar till det behandlade området. Vägstandard och trafiksäkerhet är två viktiga aspekter. För att säkerställa miljö och säkerhet i området bör det uppmärksammas att vid eventuell anläggning av någon form av bil/trucktvätt uppnår ofta inte en oljeavskiljare tillräcklig rening, utan att ytterligare rening kan komma att krävas. Möjlighet för provtagning av utgående vatten från oljeavskiljare/reningsanläggning måste finnas. Tvätten kan eventuellt komma att bli anmälningspliktig. Eftersom Tärnvägen och Göteborgsvägen är de två vägar som används för att ta sig till Öckeröarna från fastlandet, via vägfärjan från Lilla Varholmen, är gestaltning utmed dessa vägar mycket viktig. Vid detaljplaneläggning för området mellan Tärnvägen och Göteborgsvägen är det därför av stor relevans att upprätta ett gestaltningsprogram, så att entrén till kommunen blir attraktiv och välkomnade. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Anna Westergården Planarkitekt

159 Bilaga 1 Orienteringskarta

160

161 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robin Sjöström Ärende: Ansökan om planbesked Öckerö 1:120, S:34, 2:157, 2:160 Diarienummer: 0471/12 Förslag till beslut om planbesked Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Sökande meddelas positivt planbesked. Utvecklingen ses som en positiv utveckling av bostadsbeståndet på Öckerö. I och med att utbyggnaden sker i etapper kommer effekterna av en ökad trafikbelastning ske gradvis. Sökanden får själv anlita plankonsult för framtagande av handlingar. Plankostnadsavtal ska tecknas med kommunen innan planarbetets start. Planarbetet förväntas kunna starta under 4:e kvartalet 2013 och antas under Sammanfattning Ansökan omfattar en önskan om att möjliggöra för bostäder i olika former i området norra Brevik på Öckerö. Ett planbesked har tidigare behandlats då den sökande meddelades ett negativt besked. Den nya ansökan har omarbetats och bedöms visa på en mer positiv utveckling av området och som stämmer överens med de riktlinjer och mål kommunen satt upp för att bredda boendeformerna i kommunen. Bakgrund En ansökan om planbesked (tidigare kallat plantillstånd) har behandlats i Samhällsbyggnadsnämnens arbetsutskott 65 ( ). Den sökande meddelades då ett negativt planbesked med anledning av ett högt exploateringstryck i kommunen vid tillfället. En hänvisning till att en ny prövning kan göras först efter fem år anges i beslutet samt att Sbn au ser positivt på en utveckling på längre sikt. I tjänsteskrivelsen som låg till grund för beslutet anges att trafikeffekterna av de nyligen uppförda flerbostadshusen i södra Brevik samt den nya bussgatan inte är kända och att en ny prövning därför var lämplig först om 5 år. Planförhållande Översiktsplan för Öckerö kommun (ÖP05), antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, redovisar bostäder på kort sikt för stora delar av området. Sökanden ansöker även om att få uppföra byggnader på mark som har beteckningen grönområde i översiktsplanen. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

162 Området omfattas i norr av två detaljplaner från 1949 och I båda planerna är området avsatt som grönområde (allmänplats, parkmark respektive NATUR) Ärende Nuvarande ansökan om planbesked är omarbetat och innehåller en blandad bebyggelse i form av friliggande villor, parhus och flerbostadshus. I förslaget är även området tänkt att exploateras i tre etapper vilket gör att utbyggnadstakten blir förskjuten och effekten på trafiknätet sker gradvis. I samband med att bussgatan byggdes ut kan det ha getts löften om att det aldrig kommer bli genomfartstrafik för personbilar på bussgatan. Det är oklart om något skriftligt löfte är utfärdat. Något som talar emot ovanstående är att det även finns uppgifter om att en gatukostnadsersättning ska tas ut för det nya området som kommer att få nytta av vägen. Även detta har inte gått att bekräfta genom något skriftligt dokument. I inkommen ansökan framgår det ej om trafikmatningen är tänkt att ske norr- eller söderut på nuvarande bussgata. Området består till största delen av berg i dagen och jungfrulig mark kommer tas i anspråk. Inom området finns större höjdskillnader och många av husen är placerade i mycket kuperade lägen. Höjderna sträcker sig mellan 5 meter i väster till 26 meter i öster. Området ligger intill kommunens återvinningscentral vid Kärrsvik. Området ligger intill ytan där Nordgårdens påskefyr anordnas. De sökande är markägarna i området. Barnperspektiv Barns och framtida generationers möjlighet att nyttja och beskåda naturmiljön bedöms påverkas i och med förslaget. Påverkan är acceptabel då delar av naturmarken kommer att bevaras i anslutning till det föreslagna planområdet. Hur stort område av naturmarken som kommer att beröras bestäms i detaljplaneskedet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har i tidigare bedömning 2011 ansett att en ny prövning om områdets lämplighet för exploatering först kan göras 2016 detta mot bakgrund av att trafiksituationen i närområdet lättare går att överblicka och utvärdera när effekterna av exploateringen vid Breviks ängar går att överblicka. Nuvarande förslag är omarbetat och innebär inte samma snabba påfrestning på trafiksystemet i området. Trafikbelastningen och hur området ska trafikmatas ska studeras noggrant i detaljplanearbetet inte minst mot bakgrund av eventuellt tidigare lämnade löften gällande bussgatan. Förvaltningen gör bedömningen att de ändringar i ansökan, dels vad det gäller en föreslagen etapputbyggnad samt de positiva fördelar som flerbostadshusen medför

163 till ett diversifierat boende i kommunen överväger de tidigare framförda tvivlen gällande trafikbelastningen. Det finns ett par punkter som kommer vara viktiga att studera i detaljplanearbetet: En trafikutredning behöver tas fram och bekostas av den sökande i samband med planläggning. Denna ska belysa effekterna av en ökad trafikbelastning samt föreslå långsiktiga hållbara lösningar för exploateringsområdet och tillfarten dit. En naturinventering krävs för att undersöka områdets naturvärden detta då det är ett större parti jungfrulig mark som tas i anspråk. Risker avseende påskefyr. Avståndet till kommunens återvinningscentral spelar även roll för utbyggnaden då avståndet understiger de rekommendationer som anges i Boverkets allmänna råd (1995:5) Bättre plats för arbete. I denna anges riktvärdet 500 meter. Denna siffra kan diskuteras då det är svårt att finna en plats som ligger på ett avstånd på 500 meter från bostadsbebyggelse i Öckerö kommun samt att andra delar av riktlinjerna under senare år blivit allt mer diskuterade då det bidrar till ett funktionsuppdelat samhälle. Det finns även tankar på att förflytta denna verksamhet. Bilagor Översiktskarta Bilder (2st) Ansökan Komplettering av ansökan med illustrationsplan, etappindelning och fotomontage. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Robin Sjöström Planarkitekt

164

165

166 (4-7)NEDRE PLATÅN FYRBOHUS MED. TOTALT 12 ST ENHETER. SAMT ETT ENBOSTADSHUS (20-24)NORRA FLANKEN OMRÅDETS NORRA SIDA MED 6 ST TOMTER (29-37 samt 14) ÖVRE PLATÅN (VY FRÅN ÖST MOT UTSIKTEN) 6 ST FRISTÅENDE VILLATOMTER SAMT 2 ST PARHUS. P 37 EXPLOATERINGSFAKTA - 64 BORÄTTER - 37 TOMTER - 23 VILLA TOMTER - 4 PARHUS - 3 FLERBOSTADSHUS - 3 FYRBOHUS - AVSTÅND TILL KOMMUNALT BAD: 800 m - AVSTÅND TILL MATAFFÄR 1,1 km - AVSTÅND TILL HAVET 200 m P P LEKPLATS NEDRE PLATÅN P 4 5 P H CYKELVÄG UTSIKTEN Lat N Lon E ÖVRE PLATÅN NATUR (1-3) NEDRE PLATÅN LÄGENHETER I 4 VÅNINGAR. TOTALT 21 ST LGH SUTTERRÄNGHUSOMRÅDE (8-13) LIGGER PÅ SÖDRA FLANKEN SOM SUTTERÄNG VILLOR I 2,5 PLAN. BAKOM DESSA LIGGER YTTERLIGGARE EN RAD SUTTERÄNG VILLOR (15-19). SAMT 2 ST PARHUS SOM LIGGER I BÖRJAN PÅ ÖVRE PLATÅN (25-28) SKALA 1:1000 (A3) 0 10m 50m ILLUSTRATIONSPLAN DATUM RITAD AV NORRA BREVIK - ÖCKERÖ BB

167

168 NORRA BREVIK ÖCKERÖ Upprättad: Sign: BB Förslag till etappindelning för Norra Brevik FÖRHANDSKOPIA Etapp 1 Innehållande: Fyrbohus (4-6), 12 st. enheter. Villatomter (7, 15, 20-24, 33-37), 13 st. enheter. Totalt 25 st. enheter i etapp 1 1/2

169 Etapp 2 Innehållande: Parhus (25-32), 8 st. enheter. Villatomter (8-14, ), 10 st. enheter. Totalt 18 st. enheter i etapp 2 Etapp 3 Innehållande: Lägenheter (1-3), 21 st. enheter. Totalt 21 st. enheter i etapp 3 2/2

170 Primärkartan Arken m Öckerö kommun och Metria/Lantmäteriet Skala 1:4000 Skapad med InfoVisaren

171

172

173

174

175 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Petter Bergman, Robert Svensson Ärende: Vindkraftverk Pinans industriområde Diarienummer: 0351/14 Vindkraftverk Pinans industriområde Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förvärva vindkraftverket på Pinan till en kostnad om tkr. Kommunstyrelsen/samhällsbyggnads investeringsram för 2015 utökas med tkr. Bakgrund Öckerö kommun har fått erbjudande att köpa vindkraftverket på Pinan för 2250 tkr. Vid tidigare informationstillfällen i kommunstyrelsen har erbjudandet befunnits så intressant att samhällsbyggnadsverksamheten fått i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser av ett köp. Påverkande faktorer för ett köp är framförallt lönsamhet, goodwill, arbetsmiljö och befintligt arrendeavtal. Ärende Vindkraftverket Sam Vindkraftverket, som vid starten fick namnet Sam, är av fabrikat Vestas V47 660/200 kw. Rotordiametern är 47 m, tornhöjden 50 m och verket är försett med två generatorer. Den mindre generatorn arbetar i lägre vindstyrkor med ett lägre varvtal för att hålla nere bullret. Verket producerar el vid vindar mellan 4 m/s och 25 m/s då maskinen stängs av automatiskt. Elproduktionen sedan starten är i genomsnitt MWh per år. Ägarskap mm Ägare till verket är Eolus Vind AB och Öckerö Vind, Ekonomisk Förening. Verket är placerat på kommunal mark. Marken upplåtes med anläggningsarrende, vilket i detta fall innebär att kommunen kan säga upp arrendet för dess upphörande utan rätt till ersättning för arrendatorn. Området där verket är placerat är planlagt i detaljplan för Vindkraftverk med tillhörande komplementbyggnader, högsta navhöjd är satt till 53m. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

176 Vindkraftverkets tillkomst Eolus Vind AB projekterade och upphandlade vindkraftverket år 1998 som en nyckelfärdig anläggning till ett pris av tkr startade driften. Drift och Underhåll Historik (information från Öckerö Vind (Lasse Hammarson, ): Växellådan byttes som garantiåtgärd i begynnelsen av perioden, oklart vilket år. Därefter har lådan bytts ut år 2006 efter ett haveri. På senare tid har verkets maxeffekt varit nedställt till 600 kw för att minska risken för utmattning av komponenter i växellådan. Generatorn byttes mot en renoverad generator under 2010 på grund av kortslutning och brand i kabelanslutningen. Samtliga tre rotorblad byttes 2012 mot renoverade blad efter rekommendation av tillverkaren. Orsaken var en vid ultraljudskontroll upptäckt sprickbildning i infästningen av ett av bladen, sannolikt ett konstruktionsfel. Föreningen och EolusVind har ett drift- och underhållsavtal med Triventus AB. Avtalet omfattar komplett service 2 ggr/år samt hantering av driftövervakning och larm. Triventus utför också störningsavhjälpning och reparationer vid fel. Föreningens egna insatser på verket inskränker sig till inspektioner och viss smörjning samt smärre underhåll 4 ggr/år. Även kontroll och återstart av verket efter övergående fel, vilket sker några gånger/år. I övrigt går maskinen obemannad och fjärrövervakad utan manuell tillsyn. Beträffande iskast har frågan varit uppe med reningsverkets personal ett antal gånger. Ägarna veterligt har det observerats vid något enstaka tillfälle under verkets livstid. Ägarna har i samråd med verksamheten på platsen markerat ett begränsat område runt tornet i vilket man inte bör vistas när väderförhållandena indikerar ökad risk för påisning. Föreningen har också påtagit sig att omedelbart stanna verket efter anmodan om det är motiverat. Verket har ett inbyggt obalansskydd som stoppar maskinen vid onormala vibrationer. Kalkyl En kalkyl ha gjorts av Eolus vind AB. Den baseras på: Investering: tkr Ränta: 2 %, inflation 2% Produktion: MWh/år, försäljning av all el. Övrigt: se investeringskalkylblad från Eolus Vind AB (bilaga) Kommentar till kalkyl (Petter Bergman): Vad gäller den ekonomiska kalkylen är siffrorna rimliga. Det finns även en kalkyl gjord ett år tidigare. Skillnaden är framförallt att driftkostnader höjts och räntekostnader sänkts. Driftskostnader är nu i linje med de kommentarer kommunen tidigare lämnat.

177 Räntan kan dock tyckas låg med tanke på att inflationen även den är satt till 2 %. Därtill har priset satts ner med årets avskrivning på 250 tkr och 2014 års försäljningsintäkter tagits bort. Då 2014 var sista året med elcertifikat värda 290 tkr har kommunen framfört synpunkten att priset borde kunna sättas ner ytterligare till tkr. Åtminstone initialt behöver kommunen köpa in den lokala servicen som skötts av medlemmar i Öckerö vind. Enligt dem är det en kostnad på ca 10 tkr. Därtill tillkommer fastighetsskatt på ca 5 tkr. Utgående från en bankränta på 4 % (2%) och reell elprisökning till 1% (2%), får vi en något försiktigare kalkyl. Kalkylperiod 9 år. Investering: max tkr Kostnader (år 1): 174 tkr Bankränta (år 1): 90 tkr Amortering: 250 tkr Intäkter (år 1): 569 tkr Nuvärde: tkr Pay-off: 6 år Kassaflöde (år 1): 55tkr (före ev. skatt) Det betyder att vi redan första året kan ha ett positivt kassaflöde och att verket över den beräknade livstiden kommer generera en vinst på tkr i dagens penningvärde. Detta förutsatt att inga större fel inträffar. Möjligheter och risker Det finns möjligheter att få ett högre värde på den producerade elen än vad kalkylen visar. Detta om man kan ersätta egen förbrukning med egenproducerad el. Mer om detta under rubrik Elanslutningar och elhandel. En ny detaljplan ska tas fram för etablering av kretsloppspark. Här skulle ett vindkraftverk i kombination med kretsloppspark vara en utmärkt del för att visa upp exempel på Hållbar utveckling. ÅVC:n är tänkt ha tak som skulle kunna beklädas med solceller. Chalmers Tekniska Högskola har sedan flera år en teststation för vindkraft på området. Nu finns även solceller där. Här skulle man kunna öka samarbetet och visa på både forskning och konkret användning. En risk med etableringen är dock att verksamheten kommer innanför rekommenderade säkerhetsavståndet 150 m från vindkraftverket. Vi har redan VAverksamhet inom detta avstånd. En kommentar från VA-personal: På de senaste 5-6 årens har inga observationer av iskast gjorts på området, men det kändes lite olustigt då man(eolus/öckerövind) för något år sedan markerade säkerhetsområde som sträckte sig in på VA:s område. Personalen på området har hört plums i havsvattnet från iskast (inte över VA:s område dock).

178 Nytt med kretsloppsparken är dock det utomhusarbete som planeras med flisning och returträ i vindkraftverkets absoluta närhet (<50m). Därtill kommer privatpersoner vistas inom kretsloppsparken, dock på något längre avstånd (ca m) och här planeras tak. Det är framförallt risken för iskast från verket vid vissa förhållanden som är aktuell. En sammanfattning av myndigheters syn på risker finns här: https://www.vindlov.se/global/arbetsmilj%c3%b6%20och%20s%c3%a4kerhet%20vid %20vindkraftverk_ pdf Samtal med AMV och Lst (nov 2014) gav följande: Arbetsmiljöverket tycker (enligt Eva Bernmark där) att man ska hålla på säkerhetsavståndet 150 m. Lst, Lena Niklasson, menar att vi bör låta extern part företa riskanalys. Det är inte bara iskast som kan tänkas ske. Situationen med etablering av verksamhet vid vindkraftverk är speciell och ingen har hittills kunnat erinra sig något liknande fall. Det torde vara en fördel för etableringen av verksamheten om kommunen själv råder över vindkraftverket. Idag kan verket manuellt stängas av vid risk för iskast och även automatiskt vid vissa obalanser. Arrendet för verket går ut 2018, men efter renoveringar beräknas livslängden för vindkraftverket sträcka sig till Att montera ner verket i förtid ger möjligen en intäkt på några hundra tusen kronor i paritet med vad verket beräknas producera på ett år. Besiktning En besiktning av extern part bör göras i samband med köp. Elanslutningar och elhandel Vindkraftverket är anslutet till Fortums nät. Nuvarande ägare säljer all el. Vi bör omedelbart undersöka möjligheterna att nyttja en del av produktionen till det närliggande VA-verket. De har en förbrukning som på årsbasis ligger på knappt hälften av produktionen från vindkraftverket. Vi bör kunna matcha konsumtion/produktion för åtminstone hälften av konsumtionen, dvs ca 25% av produktionen. En närmare analys ner på timvärden behövs för att göra en mer exakt bedömning, men det ger helt klart ett betydligt högre värde för den producerade elen. Den kommer ersätta köpt el där energiskatt ingår. Värdet av denna blir då värde för ersatt el, dvs elpris ca 30 öre/kwh + elskatt 29,3 öre/kwh + rörlig nätkostnad + ev. sänkt effekttaxa. Det ger minst 60 öre/kwh istället för ca 35 öre/kwh (elpris+nätnytta) för denna del av produktionen. En lokal ombyggnad av elnätet behövs dock initialt. Den planerade kretsloppsanläggningen bör också projektera sitt elnät för detta. Kostnaden behöver utredas med Fortum. Kretsloppsanläggningen bör också el-projekteras med detta i minne. Det finns även en möjlighet att själva nyttja upp till 100 % av produktionen genom att fler kommunala anläggningar förbrukar ström enligt andelstal. Fördelningen sker då genom elhandlaren och ev. överskott får dumpas. Sådan är dagens lagstiftning. I detta fall blir värdet per kwh några öre lägre (jämfört med

179 direktanvändning) p.g.a. överföringskostnader via nätägaren, men egennyttjandegraden betydligt högre. En nackdel är dock att det kan påverka möjligheter att introducera storskaliga solanläggningar på samma sätt. Det har även varit tal om att ta bort denna möjlighet till fördelning och skattebefrielse. Möjligheten att nyttja huvuddelen av elen i kommunens egna verksamheter är lockande, men lagstiftningen kan ändras. Därtill krävs antagligen upphandling av nytt elavtal då nuvarande DinEl hittills inte kunnat erbjuda motsvarande vad ÖFAB har för sitt vindkraftverk. ÖFAB står i begrepp att handla upp nytt, men kommunen är bunden till DinEl för Överväganden Nuvarande arrendeavtal innebär att kommunen har en god förhandlingssits med möjlighet att säga upp arrendet inför kretsloppsanläggningen etablering och driftsättade. Nuvarande ägare vill primärt sälja vindkraftverket till kommunen. Går inte det vill man förlänga arrendet och säger sig fått information att detta skulle kunna vara möjligt. Det var dock innan ÅVC:n planerades. Kommunen är troligen den köpare som kan få mest nytta av vindkraftverket. Dels ekonomiskt, men även för att bidra till steg i riktning mot kommunens vision Arbetsmiljön i anslutning till verket är en helt avgörande fråga. Dessvärre är det i skrivande stund fortfarande oklart vad som gäller och vad som kan göras för att öka säkerheten. Om kommunen köper verket har kommunen full handlingsfrihet att fortsätta alternativt avveckla/förändra driften i samband med att kretsloppsanläggningen etableras. Om kommunen inte köper verket är avsikten att sälja verket till annan part. Det är dock högst osäkert att en försäljning till annan part är genomförbar om inte ett nytt och längre arrandeavtal tecknas. Kommunen kan inte teckna ett sådant avtal eftersom verksamheten kan komma i konflikt med den för samhället angelägna kretsloppsparken. Petter Bergman Robert Svensson

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Medborgarförslag angående Parkering Framnäs Diarienummer: 0313/14 Svar på medborgarförslag om parkering på Framnäs Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Parkeringsfrågan på Framnäs och Grönevik ska hanteras i ett större sammanhang i anslutning till framtagandet av trafikstrategin. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. Bakgrund Kalvsunds allmännyttiga samhällsförening och Grötö ö-råd har genom respektive ordförande i medborgarförslag daterat juli 2014 föreslagit - att parkringen på Framnäs byggs ut med fler parkeringsplatser - att pendlarparkering/gästparkering på Grönevik byggs ut med fler parkeringsplatser. Ärende Under hösten 2014 genomfördes en utredning om förutsättningar och konsekvenser av parkering på Framnäs och Grönevik. En beslutsavsikt presenterades vilken gick ut på att parkeringarna på Framnäs skulle sägas upp och att en mer rättvis fördelning därefter skulle ske inom ramen för befintliga platser. Mot bakgrund av dels de synpunkter på ny ordning som inkom från framförallt ö- råden på Kalvsund och Grötö dels att faktaunderlaget var för osäkert och att konsekvenserna av en uppsägning därmed inte var överblickbara så drogs beslutsavsikten tillbaka. Arbetet med att skapa ett säkrare faktaunderlag fortsätter dock. Likaså fortsätter arbetet med att avsluta avtal med ej behöriga. Mot bakgrund av samhällsbyggnadschefens information i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2014 beslutades att arbetet med att Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2012-04-03 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 10 april 2012, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer