Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se"

Transkript

1 Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20

2 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget 7 Diagram: Kommunens resultat i mnkr 7 Investeringsbudgetsammandrag 8 Lånebilaga 9 Utdebitering 9 Befolkningsutveckling 9 Finansförvaltning 10 Kommunfullmäktiges övergripande mål 11 Kommunens organisation 12 Kommunstyrelsens driftsbudget Bromölla Direkt 13 Gemensam service Stöd och omsorg 16 Tillväxt och utveckling 18 Utbildning 20 Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 22 Sölvesborg-Bromöllas kommunalförbund 23 Myndighetsnämnden, Myndighetskontoret 24 Revisionen 25 Valnämnden 25 Överförmyndarnämnden 26 Tilldelade ramar Foto: Viktoria Unosson Investeringsbudget 28 Ivöstrand 29 Kommunfullmäktiges beslut om budgeten 30 2 UTGIVARE: Bromölla kommun PRODUKTION: Ekonomienheten och Kommunikationsenheten TRYCK: Kontorsservice

3 Kommunchefen har ordet KOMMUNCHEFEN HAR ORDET 2 0 Du håller nu i budgeten 20 för Bromölla kommun. Den innehåller politiska viljeinriktningar och prioriteringar. För att möta dessa har verksamheten i uppdrag att se över och fördela samtliga resurser på det sätt som ger bästa kvalitet och service till dig som bor i kommunen. en tar utgångspunkt i det ekonomiska, men ger även en beskrivning av på vilket sätt och hur verksamheten planerar att utvecklas under perioden. 20 väntas bli ett ekonomiskt svårt år om prognosmakarna får rätt. Det kommer att påverka alla, men mest kommer det att påverka dem som mister sin sysselsättning och därmed även sin försörjning. Det ställer även ökade krav på kommunen som får sämre skatteutveckling samtidigt som vissa av våra verksamheter får ökad efterfrågan när det blir sämre ekonomiska tider. Vårt närområde har under de senaste åren drabbats av ett flertal varsel, stora som små. Vi har tidigare varit en brukskommun, men har idag ett flertal tekniskt avancerade och kunskapsintensiva företag. Det är en utveckling som vi måste välkomna även om övergången kan kännas svår och ställer krav på många olika sätt. Vi som arbetar i den kommunala organisationen måste skapa förutsättningar så att samhället kan utvecklas och kan möta andra och i vissa fall nya krav från företagare och medborgare. Det innebär även att alla som bor och verkar i kommunen måste vara öppna för förändringar som kan kännas ovana och ibland även osäkra. Genom att söka nya utmaningar och välkomna initiativ som gynnar kommunens utveckling kommer kommunen att gå starkare och stoltare genom den utveckling vi inte kan förhindra. Målet är att attrahera nya företagare och medborgare, men framför allt att vi som redan lever och verkar här ska kunna fortsätta trivas och utvecklas. Inom den kommunala organisationen strävar vi efter att möta våra medborgares behov och fokusera på att ge dem den service de förväntar sig. Vi vill att alla ska bli sedda som individer med individuella behov. Vi tror på att anpassa och inte på att standardisera eftersom vi arbetar med människor. Detta gör vi genom att vår personal är lyhörd och agerar med kunskap och förståelse. För att få en långsiktigt hållbar kommun behöver vi ibland utmana gamla invanda mönster och våga tänka nytt. Detta är utmanande för många och kräver en stor portion mod och att våga prova det som är ovant. Det handlar också om att välkomna förändringar. Marie Wäppling Kommunchef Foto: Viktoria Unosson 3

4 2 0 INLEDNING Inledning Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade om budget för perioden och investeringsplan för perioden Nettokostnaderna i budgeten sattes till 98 %, vilket är liktydigt med en resultatnivå på 11,9 mnkr 20. Kommunens långsiktiga mål för resultatnivån uppgår till 97,5 %. I november beslutade kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag till budgeten för inköpsanalys på 300 tkr, vilket justerade resultatnivån till 11,6 mnkr. Kommunfullmäktige har sedan tidigare antagit ett antal övergripande och långsiktiga mål. Ingen förändring av dessa har skett under 2013, men det pågår en diskussion kring både målen och det framtida visionsarbetet i kommunen. Detta sker i samklang med den kommunala organisationens systemtänkande för verksamhetsutveckling. processen Arbetet med 20 års budget startade i mars 2013 med en heldag för kommunstyrelsen. Dagen inleddes med en genomgång av kommunens övergripande mål, en omvärldsanalys och en beskrivning av kommunens finansiella förutsättningar för budgetåren. På eftermiddagen presenterade förvaltningen sin syn på verksamheternas framtida utmaningar och de övergripande budgetförutsättningarna. Efter den inledande dagen påbörjades budgetdiskussionerna i de politiska partierna. Fem budgetförslag lämnades in till kommunstyrelsens allmänna utskott för vidare behandling. I budgetförslagen beskrev partierna sina ambitioner med kommunens verksamheter och vilken resultatnivå de föreslog samt förslag till investeringsplan. Det förslag som antogs i kommunfullmäktige i juni var socialdemokraternas förslag och finns med som bilaga i detta dokument. Förslaget preciserades i 21 punkter och innebar satsningar på totalt 5,6 mnkr. Till detta fanns redan kända kostnadsökningar på 20,6 mnkr. Eftersom utrymmet endast växer med 20,3 mnkr mellan 2013 och 20 fick förvaltningen återkomma till kommunfullmäktige med förslag på åtgärder för att nå budgetmålen. Kommunfullmäktige antog åtgärder för att nå målen i november månad och därmed var budgetprocessen inför 20 klar. Investeringsbudgeten Kommunfullmäktiges budget i juni innehöll en investeringsbudget på totalt 89,3 mnkr varav 64,5 mnkr avsåg Ivöstrand och 24,8 mnkr övriga investeringar. Vid samma fullmäktigesammanträde togs den reviderade investeringsbudgeten för 2013 och i denna fick kommunstyrelsen i uppdrag att inrymma ett antal framflyttade investeringar i 20 års budget. Därtill beslutade kommunfullmäktige i oktober om en utökning av investeringsbudgeten till följd av lekplatsutredningen. Totalt uppgår investeringsbudgeten för 20 nu till 111,9 mnkr. För de övriga planeringsåren minskar den rejält i omfattning eftersom många stora objekt ligger Foto: Viktoria Unosson De största investeringarna i budgeten för 20 är: 68,5 mnkr till Ivöstrand 12,0 mnkr till utbyggnad av förskola Törnsångaren 8,5 mnkr till Allarpsvägen med cykelväg 4,0 mnkr till toppbeläggningar 3,0 mnkr till Näsums skola 2,0 mnkr till ekonomisystem 2,0 mnkr till IKT-strategi Investeringsbudgeten kommer att under året bli föremål för revideringar. Den första inträffar i samband med bokslutet och ombudgeteringarna i februari. För att klara finansieringen av investeringsbudgeten kommer kommunen att under 20 behöva öka sina långfristiga lån med 90 mnkr. Omvärldsfaktorer Svensk ekonomi går mot ljusare tider men tillväxten kommer långsamt och den tar inte ordentlig fart förrän efter 20, skriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det finns fortfarande många osäkerhetsfaktorer både i den svenska ekonomin och i den internationella. Först 2017 råder konjunkturell balans, enligt SKL. För kommunerna sammantaget har demografiska förändringar i form av befolkningsökning och förändrad befolkningssammansättning inneburit ökade resursbehov med ungefär 0,5 % per år under de senaste tio åren. De närmaste åren tenderar dessa behov att öka dubbelt så snabbt. Detta kommer att ställa höga krav på kommunernas anpassning av verksamheten. Precis som i Bromölla ökar kommunernas upplåning och investeringstakt. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att den infrastruktur som byggdes på och talet börjar bli i behov av att ersättas. Den 1 januari 20 träder det nya utjämningssystemet i kraft. Skillnaden mot det gamla är liten men positiv för Bromölla. antagandet Bromölla kommun följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendation att följa SKL:s skatteprognoser. en utgår från oktoberprognosen med justering för befolkningsantagandet. Bromölla kommun följer även SKL:s rekommendationer för internränta och personalomkostnader.

5 INLEDNING 2 0 Kommunfullmäktiges övergripande mål Kommunfullmäktige har fastställt långsiktiga och övergripande mål som ett styrmedel för att verksamheterna i Bromölla kommun ska sträva mot gemensamma mål. Målstyrningen syftar till att visa på en politisk inriktning och skapa en röd tråd mellan politik, verksamheter och ytterst våra kommuninvånare. Ett arbete pågår med att förbättra och utveckla kommunens målstyrning. Detta sker i samklang med det systemtänkande arbetssättet som ska genomsyra hela organisationen. De fastställda målen är: Driftkostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska vara högst 97,5 %. Positiv befolkningstillväxt med 0,5 % årligen. En positiv näringslivsutveckling. Attraktiv arbetsgivare. Öka möjligheterna för de prioriterade grupperna barn, ungdomar och äldre att förbättra sin hälsa. Ett systematiskt förbättringsarbete i den kommunala verksamheten ur ett brukarperspektiv. Alla kommuninvånare ska känna trygghet i sin tillvaro. Ökad dialog mellan kommuninvånare och beslutsfattare. Ett ökat valdeltagande. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning I november 2013 beslutade kommunstyrelsen om finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Målen ska ses som långsiktiga inriktningsmål väl medvetna om de investeringsbehov som kommunen och koncernen står inför. Kommunen ska ha ett resultat över tiden som uppgår till minst 2,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Skattesatsen ska vara oförändrad med undantag för skatteväxling. Soliditeten bör stärkas. Nya investeringar ska över en rullande femårsperiod vara självfinansierade till lägst 95 %. Långsiktigt ska kommunens och koncernens låneskuld per invånare inte överstiga medelvärder för landets kommuner. Koncernens soliditet bör stärkas. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Vid samma möte som ovan beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt nedan: Kommunen ska vårda och underhålla sina tillgångar väl Värdet på kommunens anläggningstillgångar ska upprätthållas genom att underhåll och reinvesteringar ligger på en nivå som säkrar tillgångens värde och nyttjandemöjlighet. God budgetföljsamhet I budgeten anges de ekonomiska ramarna för verksamheten. Överskridande av dessa medges inte. Löpande under året ska nämnderna följa upp det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska en åtgärdsplan upprättas för hur budgetföljsamhet ska uppnås. En aktiv intern kontroll Nämnder och styrelser ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärderna vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som vidtagits och resultatet av dessa. En ändamålsenlig ekonomimodell Nämnder och styrelser ska ha en rättvisande och aktuell redovisning samt en väl fungerande ekonomistyrningsmodell inklusive planerings- och uppföljningssystem. En välkonsoliderad koncern Bolagen bör ta fram en strategi för hur deras respektive soliditet kan stärkas med minst 10 % utifrån nuvarande nivå. Resultatutjämningsreserv (RUR) Vid samma möte beslutade även kommunstyrelsen om att införa en resultatutjämningsreserv i Bromölla kommun och att under eget kapital reservera 51,3 mnkr avseende åren Riktlinjerna för resultatutjämningsreserven föreslås enligt följande: Reservering Reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i syfte att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. I Bromölla kommun ska reserveringar göras i enlighet med kommunallagen 8 kap 3 d andra stycket, det vill säga med högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balansjusteringar som överstiger en procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Reservering får ske till resultatutjämningsreserven upp till det att reserven uppgår till 10 % av årets skatteintäkter och generella statsbidrag. Disposition Disposition från resultatutjämningsreserven ska endast ske för att täcka underskott (det vill säga om årets resultat efter balansjusteringar är negativt) som uppstår till följd av lågkonjunktur. Bedömningen av konjunkturens effekt på intäkterna görs genom att jämföra den aktuella prognosticerade underliggande skatteunderlagsutvecklingen med den genomsnittliga underliggande utvecklingen under den senaste tioårsperioden. Om det aktuella årets prognosticerade skatteunderlagsutveckling understiger genomsnittet för de tio senaste åren får disposition göras med ett belopp som motsvarar mellanskillnaden. Under ett enskilt år får aldrig mer än 20 % av reservens maximala belopp disponeras. 5

6 2 0 RESULTATBUDGET OCH FINANSIERINGSBUDGET Resultatbudget (mnkr) Nettokostnader -543,7-557,3-572,9-593,4 Avskrivningar -23,2-24,0-26,7-28,3 Verksamhetens nettokostnader -566,9-581,3-599,6-621,7 Skatteintäkter och statsbidrag 581,4 594,0 613,7 636,3 Finansnetto 0,9-1,1-1,9-1,9 Resultat före extraordinära poster 15,4 11,6 12,2 12,7 Extraordinära poster Årets resultat 15,4 11,6 12,2 12,7 Nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag 97,4 98,0 98,0 98,0 Finansieringsbudget (mnkr) Årets resultat 15,4 11,6 12,2 12,7 Avskrivningar 23,2 24,0 26,7 28,3 Försäljning av anläggningstillgångar Minskning av långfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder 60,0 90,0 0,0 0,0 Summa tillförda medel 98,6 125,6 38,9 41,0 Nettoinvesteringar 105,8 111,9 32,0 42,4 Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder Summa använda medel 105,8 111,9 32,0 42,4 Förändring rörelsekapital -7,2 13,7 6,9-1,4 6

7 BALANSBUDGET OCH KOMMUNENS RESULTAT 2 0 Balansbudget (mnkr) Plan 2015 Plan 2016 Tillgångar Anläggningstillgångar 352,3 434,9 522,8 528,1 542,2 Omsättningstillgångar 6,9 139,7 153,4 160,3 158,9 Summa tillgångar 499,2 574,6 676,2 688,4 701,1 Eget kapital och skulder Eget kapital 317,2 332,6 344,2 356,4 369,1 Avsättningar 10,0 11,0 12,0 13,0,0 Långfristiga skulder 60,0 120,0 210,0 210,0 210,0 Kortfristiga skulder 112,0 111,0 110,0 109,0 108,0 Summa Eget kapital och skulder 499,2 574,6 676,2 688,4 701,1 Soliditet 0,64 0,58 0,51 0,52 0,53 Soliditet inkl pensionsskuld 0,17 0, 0,15 0,17 0,18 Pensionsskuld 234,8 250,6 242,9 242,1 242,4 Borgensåtaganden 618,7 635,0 900,0 900,0 900,0 Kommunens resultat (mnkr) ,7 27, , ,1 9,9 15,4 11,6 12,2 12, Plan 2015 Plan

8 2 0 INVESTERINGSBUDGETSAMMANDRAG Investeringsbudget , sammandrag (tkr) År Nämnd/verksamhetsområde Kommunstyrelsen: Gemensam service Stöd och omsorg Tillväxt och utveckling Utbildning Myndighetskontor Övergripande Total nettoutgift Foto: Viktoria Unosson 8

9 Lånebilaga 20 (tkr) Skuld LÅNEBILAGA, UTDEBITERING OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING Ränta Amortering Summa 2 0 Kommuninvest Kommuninvest Kommuninvest SUMMA Utdebitering (kr) År Kommun Landsting Summa ,76 10,39 32, ,76 10,69 32,45 Befolkningsutveckling

10 2 0 FINANSFÖRVALTNING Finansförvaltning Plan Plan Mnkr INTÄKTER Kommunalskatt 460,9 469,7 484,9 506,8 Statsbidrag 120,5 124,3 128,8 129,5 Externa finansiella intäkter 3, Summa externa intäkter 584, ,7 639,3 Kalkylerade pensioner Internränta 7, ,5 11,9 Summa interna intäkter 7, ,5 11,9 Summa intäkter 592, ,2 651,2 KOSTNADER Pensionskostnader, ,1 13 Externa finansiella kostnader 2,2 4,1 4,9 4,9 Summa externa kostnader 17,1 15, ,9 Verksamhetens ramar 559,6 580, ,6 Internränta Summa interna kostnader 559,6 580, ,6 Summa kostnader 576,7 595, ,5 Förändring av eget kapital 15,4 11,6 12,2 12,7 På finansförvaltningen redovisas de externa intäkterna av kommunalskatt och statsbidrag samt de externa finansiella intäkterna. Interna intäkter utgörs av internräntan som till följd av den stora investeringsverksamheten ökar under perioden. På kostnadssidan redovisas de pensioner som inte täcks av kommunens interna po-påslag. Det vill säga utbetalningar av de pensioner som är intjänade innan 1/1-97 och redovisas inom linje samt de externa finansiella kostnaderna. Även dessa beräknas öka till följd av ökat upplåningsbehov. Interna kostnader är verksamhetens ramar och mellanskillnaden mellan kostnaderna och intäkterna blir samma förändring av eget kapital som redovisas i resultatbudgeten. 10

11 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Vårt målstyrningsarbete i Bromölla kommun 2 0 Målstyrningen i Bromölla kommun syftar till att visa på en politisk inriktning mot vilken våra verksamheter ska sträva. Den ska skapa en röd tråd mellan politik, verksamheter och ytterst våra medborgare. När medborgarnas behov och förväntningar stämmer överens med de uppsatta målen och vi lyckas uppfylla dessa, uppstår kvalitet. Foto: Kerstin Persson Dagens målstyrningssystem i Bromölla kommun utgörs av nio mål som kommunfullmäktige har beslutat om och som har karaktären av att vara långsiktiga och övergripande. Vid givna tidpunkter på året görs en utvärdering av hur väl målen är uppfyllda utifrån en redovisning från kommunens olika verksamheter. Tilläggas bör att kommunens målstyrningsarbete på intet sätt är heltäckande som styrmedel. Många styrande lagar och förordningar, exempelvis kommunallag, skollag, LSS, Socialtjänstlag, finns ständigt levande ute i våra verksamheter. Parallellt med detta fortlöpande målstyrningsarbete har en mer övergripande utvärdering av själva målstyrningssystemet pågått under en tid utifrån kommunens förhållningssätt att vara systemtänkare. Det har gjorts ett antal verksamhetsbesök av såväl tjänstmän som politiker där den röda tråden mellan kommunfullmäktiges mål och det vardagliga arbetet i verksamheterna undersökts. Utvärderingen har resulterat i att nuvarande modell inte upplevs optimal och förvaltningen har tillsammans med politiker inlett ett arbete där man undersöker ett alternativt målarbete. En ny modell grundar sig på arbetet med systemtänkande och därmed på vad som är viktigt när vi arbetar med medborgarens behov i fokus. Mål: Driftskostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska vara högst 97,5 %. Positiv befolkningstillväxt med 0,5 % årligen. En positiv näringslivsutveckling. Attraktiv arbetsgivare. Öka möjligheterna för de prioriterade grupperna barn, ungdomar och äldre att förbättra sin hälsa. Ett systematiskt förbättringsarbete i den kommunala verksamheten ur ett brukarperspektiv. Alla medborgare i kommunen ska känna trygghet i sin tillvaro Ökad dialog mellan medborgare och beslutsfattare. Ett ökat valdeltagande. 11

12 2 0 ORGANISATION Kommunens organisation Kommun Koncern Bolag Valberedning Kommunfullmäktige AB BromöllaHem Revision Beredning för barn och ungdom Bromölla Energi och Vatten AB Beredning för tillväxt och samhällsbyggande Beredning för trivsel och trygghet Arvodesberedning Överförmyndarnämnd Valnämnd Förbund Bromölla Fjärrvärme AB Bromölla Fritidscenter AB Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund Samhällsbyggnadsutskott Omsorgs- och ungdomsutskott Myndighetsnämnd Myndighetskontor Stiftelser Bromölla Industristiftelse Allmänt utskott Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltning Bromölla Direkt Gemensam service Stöd och omsorg Tillväxt och utveckling Utbildning 12

13 DRIFTSBUDGET 2 0 Kommunstyrelsen - Bromölla Direkt Ordförande: Åke Hammarstedt Verksamhetschef: Lotta Söderholm (tkr) Intäkter Kostnader Nettokostnader Exkl. centralt placerad lönepott för 20. Inledning I Bromölla Direkt ingår kommunikationsenheten, växel och reception i kommunhuset, kontorsservice och energirådgivning. Bromölla Direkt fokuserar på mötet och kommunikationen med medborgarna utifrån systemtänkande och den efterfrågan som finns. Årets verksamhet Kommunens webbplats är en mycket viktig informationskanal. Sedan kommunens nuvarande webbplats lanserades har det hänt en hel del inom kommunala webbplatser. Idag vet vi mer om hur en webbplats används, vad som är logiskt för användarna och vilka krav som ställs på tillgänglighet. Under året kommer kommunikationsenheten att fortsätta med det arbete som har påbörjats när det gäller struktur, innehåll, tillgänglighet och språk. Gällande innehållet kommer arbetet att göras i samarbete med verksamheterna själva utifrån deras syfte och den efterfrågan som finns. Under 20 ska Bromölla Direkt mot ersättning utföra tjänster inom telefoni och kommunikation för det nya vattentjänstbolaget SBVT AB (Skåne Blekinge Vattentjänst AB). Kommunikationsenheten har också ett viktigt uppdrag att stötta Ivöstrandsprojektet med kommunikation och marknadsföring. Både genom eget arbete och genom samordningsinsatser, bland annat gentemot reklambyrå. Utöver detta kommer Bromölla Direkt som stödverksamhet att fortsätta med utveckling enligt systemtänkande. Utifrån våra syften och vår efterfrågan utvecklas vårt stöd, vår service och vår kommunikation gentemot medborgare och andra målgrupper. Energirådgivarens arbete fortsätter som tidigare. Rådgivningen kan ske i möte, telefon, mässor och i sociala medier. Energirådgivarens lön finansieras med bidrag. Framtidsutsikter Bromölla Direkts verksamhet handlar i första hand om människor, men även tekniken står i fokus. När det gäller kommunikation och teknisk utveckling händer nya saker hela tiden. Det är svårt att beskriva framtiden, men även fortsättningsvis kommer verksamheten att arbeta utifrån den efterfrågan som finns och att använda den teknik och de mediekanaler som målgrupperna väljer. Foto: Viktoria Unosson 13

14 2 0 DRIFTSBUDGET Kommunstyrelsen - Gemensam service Ordförande: Åke Hammarstedt Verksamhetschef: Marie Wäppling (tkr) 2012 Inkl. centralt placerad lönepott för Intäkter Kostnader Nettokostnader Inledning Verksamhetsområdet Gemensam service innefattar kommunledning, kansli- och utvecklingsenhet, ekonomienhet, personalenhet, fastighetsenhet samt räddningstjänst. Årets verksamhet Kansli- och utvecklingsenheten består av sex olika arbetsområden: juridik, kansli med politiskt stöd, utveckling, handläggaruppgifter till överförmyndarnämnden, samordning kring trygghets- och säkerhetsfrågor samt arkiv. Kansliet är också tjänstemannastöd till valnämnden för genomförande av de allmänna valen. Enheten kommer att fortsätta arbetet med att ge stöd till organisationen att ställa om styrnings- och ledningsfilosofi till systemtänkande enligt Vanguard-metoden. Syftet med arbetet är att höja kvaliteten för medborgare, öka medarbetarnas arbetstillfredsställelse samt ge ökad effektivitet. Det politiska stödet ges dels till kommunstyrelsen och dess utskott, dels till kommunfullmäktige och dess beredningar. Genomförandet av de allmänna valen 20 kommer att kräva många medarbetares engagemang för att upprätthålla både bra kvalitet och för att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål om ökat valdeltagande. Förutsättningarna för digital långtidslagring inom arkivverksamheten kommer att utredas inom ramen för ett projekt inom Skåne Nordost som startar upp 20. Ekonomienheten arbetar med strategiska och långsiktiga ekonomifrågor. Vidare arbetas med löpande ekonomiadministration, budget, bokslut, uppföljning samt finansering. Samtliga kommunens ekonomer är knutna till enheten, vilket innebär att enheten arbetar med ekonomistyrning på samtliga nivåer i kommunen. Enheten servar även hela kommunen med upphandling och försäkringar. Förutom det löpande arbetet med budget och uppföljning ska ekonomienheten införa ett nytt ekonomisystem. Tillsammans med det nya ekonomisystemet kommer ny kontoplan utifrån KommunBas 13 att införas. Enheten kommer under året att utveckla koncernsamordningen och ekonomistyrningen i kommunen. Projektet Inköpsanalys ska genomföras. Personalenheten har ett övergripande ansvar för personalfrågorna i Bromölla kommun. Personalenhetens syfte är att erbjuda kommunens chefer, medarbetare och politiker kunskap, stöd och rådgivning inom personalområdet för att kunna leverera det som kommuninvånarna efterfrågar. Tillsammans med den nya personalchefen ska arbetet påbörjas med att skapa en ny gemensam enhet. Den nya personalchefen kommer att introduceras för samtliga verksamheter inom Bromölla kommun under våren 20. Kommunen har tecknat ett nytt avtal för företagshälsovården och som tidigare är det Avonova som kommer att leverera denna. Löneöversyn 2013 är genomförd och lönekartläggning har påbörjats baserad på tidigare genomförd arbetsvärdering. Kartläggningen ska vara genomförd den 31 januari 20 och eventuella riktade insatser kommer att göras i löneöversynen 20. Prioriterade grupper inom folkhälsoarbetet är barn, unga och äldre. En folkhälsoenkät för barn och unga är planerad att genomföras i åk 6 och 9 under året. Det förebyggande arbetet inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) kommer att fortsätta inom alla nivåer i samhället. Hälsosamt åldrande kommer att vidareutvecklas bl.a. genom förebyggande/uppsökande verksamhet. Fastighetsenhetens verksamhetsområde omfattar förvaltning av befintliga byggnader i kommunen såsom förskolor, skolor, idrottshallar, simhall, kontor, lokal för dagverksamhet, något flerfamiljhus samt några övriga lokaler. Enheten genomför de byggnadsinvesteringsprojekt som beslutas politiskt. Enheten hanterar vidare posttransporter mellan de kommunala enheterna. Stor vikt läggs på att dämpa kostnadshöjningar avseende energi, d.v.s. när energipriset (framför allt el) höjs. Enheten arbetar även med förbättringar av arbetsmiljön i kommunens fastigheter och detta innebär att jämnare och rätt temperatur i lokalerna erhålls. Energieffektiviseringsarbetet fortsätter under året, dels genom energieffektiviseringsprojekt, dels genom optimal drift av befintliga installationer. Nytt elavtal, med avtalsstart den 1 januari, har gjorts under sommaren, vilket sänker elpriset med ca 8 öre/kwh. Prishöjningar för värme och vatten är ännu inte kända. Under 20 kommer fastighetsenheten fortsätta att arbeta för att det eftersatta underhållet inte ska öka.

15 DRIFTSBUDGET 2 0 Inom Skåne Nordost planeras att genomföra en gemensam utbildning under 20 i hur man räknar på räddat värde. Detta värde kommer att presenteras i räddningstjänstens verksamhetsberättelse. Framtidsutsikter Stödet till de förtroendevalda kommer att vara extra intensivt efter nästa års val, när en ny mandatperiod inleds Information och utbildningar kommer att genomföras och olika rutiner behöver gås igenom. Ekonomienheten kommer att arbeta med utveckling av ekonomistyrningen och koncernsamverkan. Samverkan med våra grannkommuner ska utvecklas. Även utbildning i ekonomi generellt kommer att genomföras. Foto: Viktoria Unosson Räddningstjänsten genomför planering och ledning av räddningstjänstens verksamhet, övnings- och insatsplanering, rekryterings- och utbildningsverksamhet, extern teoretisk och praktisk utbildning, förebyggande brandskyddsverksamhet samt tillhörande administration. Arbetet på räddningstjänsten fortsätter med den nationella strategin att stärka brandskyddet genom stöd till den enskilde och andra utsatta grupper i samhället. Detta görs med utbildning av skolelever i årskurs 2, 5 och 8, bostadsrättsföreningar, hemtjänstpersonal, SFI-klasser, grupper av ensamkommande flyktingbarn samt en informationsfolder till alla hushåll. Räddningstjänstens utmaning under 20 är att få behålla deltidsbrandmännen, hög personalomsättning medför att man mister mycket kompetens. Brandmannajobbet bygger till största delen på erfarenhet och den tar några år att bygga upp. För jobbet krävs bostad och en huvudarbetsgivare på orten, fysiska egenskaper, stort intresse och en förstående familj. För att uppnå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare kommer personalenheten att fortsätta arbeta med att utveckla ledarskap och medarbetarskap. Långsiktig personalförsörjning för kommunen är ett annat område som ska betonas då det är många medarbetare som kommer att avgå med pension under de närmaste åren. Då sjuktalen visar på att korttidsfrånvaron ökar något ser personalenheten att det finns behov av att arbeta mer förebyggande med utveckling av hälsofrämjande åtgärder. Personalenheten kommer även att fortsätta utveckla verksamheten med hjälp av arbetet med systemtänk. Detta görs genom kartläggning av efterfrågan på våra tjänster. Vi ska leverera det som efterfrågas, ta bort det som inte efterfrågas samt förebygga onödig/felaktig efterfrågan. Att leverera rätt saker i rätt tid med bra kvalitet och i rätt omfattning innebär att vår effektivitet ökar. Utifrån energiutfallet för 2012, visar resultatet, att det nationella målet för 2020 nästan redan uppnåtts. Nästa nationella mål är att Sverige 2050 skall minska energianvändningen med 50 % i förhållande till 2009 års förbrukning. Med anledning av detta krävs att arbetet med energieffektivisering fortsätter för att nå detta mål. Nyckeltal/Statistik Underhåll kr/m Förbrukning m2/år värme normalårskorrigerad Arbetsmiljöverket ställer högre krav på kunskap i att använda motorsågar och den utbildningen ska vara klar under året. Det skrivs och nämns ofta om skadekostnader vid bränder, men nästan aldrig om vilka värden som räddningstjänsten räddar. 15

16 2 0 DRIFTSBUDGET Kommunstyrelsen - Stöd och omsorg Ordförande: Åke Hammarstedt Verksamhetschef: Susanna Wahlman Sjöbring (tkr) Intäkter Kostnader Nettokostnader Exkl. centralt placerad lönepott för 20. Inledning I verksamhetsområdet för Stöd och omsorg ingår individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt omsorg funktionshinder. Årets verksamhet Kvalitetsarbetet med systemtänk som utgår ifrån medborgarperspektivet kommer att fortlöpa i de olika verksamheterna. Ett kvalitets- och ledningssystem ska arbetas fram för hela verksamheten utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. I samband med detta kommer riktlinjer, policys, handböcker med mera att revideras och systemtänket involveras. Målet är att det ska bli lättare att följa upp kvaliteten i verksamheten. Arbetet fortskrider med att förändra förhållningssättet gentemot medborgaren där egna upplevelser och önskemål ska tas tillvara på ett bättre sätt än idag. Medborgarens egna upplevelser och önskemål ska vägas samman med forskning och beprövad erfarenhet och ska på ett naturligt sätt ingå i det dagliga arbetet. Utbildning och kompetensutveckling till olika personalgrupper kommer att fortsätta under året. Individ- och familjeomsorg Individ och familjeomsorgen arbetar med utredningar och insatser gällande barnavård, familjerätt, unga lagöverträdare, beroende/missbruk, försörjningsstöd, integration samt socialpsykiatri. Under 2013 tillkom även ansvaret för det kommunövergripande ANDT. Försörjningsstödet fortsätter att minska i Bromölla. Arbetet med Finsam (Finansiell samverkan i nordöstra Skånes kommuner) och OSA (Offentligt Skyddad Anställning) pågår för att hjälpa medborgare till egen försörjning. Arbetet med att erbjuda barn/ungdomar och deras familjer trygga boende- och behandlingsalternativ på hemmaplan fortgår liksom Foto: Viktoria Unosson den kvalificerade öppenvårdsbehandlingen som är riktad till beroende/missbruk. Detta ska resultera i en fortsatt minskning av institutionsplaceringar både på barn/ungdoms- och på vuxensidan. Individ- och familjeomsorgen arbetar tillsammans med andra aktörer för att kunna erbjuda ungdomar en meningsfull sysselsättning. Boendet för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar är fullt utnyttjat och föregående år togs det emot ytterligare sex ungdomar. Dessutom finns fem ungdomar placerade i familjehem. En utslussningsverksamhet har startat där två av ungdomarna erbjudits att flytta ut från boendet. Projektet om boendestöd riktad till alla stöd- och omsorgsverksamheter har utvärderats och är nu permanent. Vård och omsorg Vård och omsorg består av hemtjänst, hemsjukvård, öppna insatser, korttidsboende och särskilt boende. Under året kommer arbetet inom äldreomsorgen att ha sin grund i systemtänket, med syfte att leverera god kvalitet som utgår från medborgarens efterfrågan. Ett arbete med att höja kvaliteten runt måltiden kommer att genomföras inom äldreomsorgen under året. Underlaget för utvecklingsarbetet avseende måltiden och måltidsupplevelsen bygger delvis på observationer och diskussioner i samband med verksamhetsbesök. Önskad sysselsättningsgrad har införts på två särskilda boenden och arbetet med att bemanna efter medborgarens och verksamhetens behov fortskrider med schemaläggningssystemet Time Care som stöd. Värdegrundsledarna kommer att fortsätta arbetet med implementeringen och utvecklingen av värdegrunden tillsammans med ansvariga chefer. Medborgaren ska kunna leva ett värdigt 16

17 DRIFTSBUDGET 2 0 liv samt ska kunna välja, så långt det är möjligt, när och hur stöd ska ges. Vårt deltagande fortsätter tillsammans med primärvården och regionen i Ledningskraft. Kvalitetssäkringen med registrering av åtgärder och uppföljning i nationella kvalitetsregister fortskrider. Arbetskläder för personalen inom hemtjänsten kommer att införas. Vidare ska vi tillsammans med SBKF arbeta för en satsning på att införa ekologiska livsmedel. Arbetet pågår kring förberedelsen inför de nya föreskrifterna om behovsanpassad bemanning på särskilt boende som träder i kraft Omsorg funktionshinder Omsorg funktionshinder består av gruppboende, daglig verksamhet samt övriga insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). En fortsatt anpassning av personalresurserna är nödvändiga för att klara den föränderliga verksamheten, med skiftande behov. Även behov av personal inom HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) kommer att ses över i samband med att behoven av boende inom LSS ökar. Vidare kommer ett varierat utbud av daglig verksamhet att öka. En anpassad utemiljö kring Kvarngårdens dagliga verksamheter har blivit försenad och kommer att anläggas under året. Försäkringskassan (FK) har intagit en mer restriktiv hållning i ärenden som gäller personlig assistans. Vissa omprövningar kan leda till minskade timmar från FK vilket kräver ett bra samarbete med övriga verksamheter, som till exempel hemtjänsten, samt att kostnaderna för kommunen kan öka. Det finns numera fyra gruppbostäder och därmed görs bedömningen att det går att möta den efterfrågan som finns i nuläget. Framtidsutsikter Individ- och familjeomsorg Utmaningen framöver kommer i stort att handla om att fortsätta arbetet med att minska försörjningsstödet och i samverkan hitta andra alternativ, framför allt för ungdomarna. Utvecklingen av kommunens stödinsatser till utsatta barn och ungdomar kommer att fortsätta och ytterligare behandling och stöd alternativ på hemmaplan kommer att kunna erbjudas. Vård och omsorg Vård och omsorg står inför spännande utmaningar förväntas ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal som kommer att innebära ett förändrat ansvar för kommunerna. En utmaning är att vara en attraktiv arbetsgivare och därmed vara kompetensförsörjande inom vård och omsorg. Behovsanpassad bemanning ställer krav på ökad flexibilitet och samordning av de gemensamma resurserna inom vård och omsorg och utveckling av bemanningsenheten kommer att inledas. Vidare krävs att kunna möta teknikutvecklingen för att skapa fler möjligheter för den enskilde medborgaren att leva ett självständigt liv. En långsiktig planering utifrån den demografiska utvecklingen, till exempel vad som efterfrågas i boendeplatser, hemtjänst och hemsjukvård kommer att behövas de närmaste åren. Omsorg funktionshinder Svårigheter att verkställa insatser för korttidsvistelse kommer att öka. De närliggande kommunerna, som vi samarbetar med idag, har aviserat att de troligtvis inte kommer att ha platser att erbjuda Bromölla i framtiden. Ett arbete pågår med att hitta en lösning på hemmaplan för att kunna verkställa insatsen. Implementeringen av det systemtänkande arbetssättet kommer att fortgå. En av gruppbostäderna har påbörjat detta arbete, med stor framgång, och under våren kommer vi att kunna titta på kapabilitetsmått, vilket ger oss möjlighet att mäta kvaliteten i arbetet. Tanken är att alla bostäder inom omsorg funktionshinder ska delta i detta förändringsarbete. För att underlätta personalens schemaläggning kommer det att behövas ett anpassat IT-stöd. De problem som redan har uppstått, och som kommer att kräva mycket av personalen, är de krockar som uppstår när våra medborgare kommer i kontakt med verksamheter som inte arbetar på ett systemtänkande sätt. Utifrån andelen av ungdomar, som finns i våra verksamheter och som kommer att gå ut skolan inom några år, kan det bli aktuellt med ännu en gruppbostad med särskild service. Rekrytering av kontaktpersoner och kontaktfamiljer är en pågående process. Allt fler yngre personer med psykisk diagnos beviljas insatser, vilket kräver en ökad kompetens hos både personal och uppdragsgivare. Nyckeltal/Statistik Nettokostnad per invånare inom äldreomsorgen, kr Nettkostnad per invånare inom omsorg funktionshinder, kr Nettkostnad per invånare inomhälso- och sjukvård, kr Nettokostnad per invånare inom individ- och familjeomsorg, kr Antal platser särskilt boende, egen regi

18 2 0 DRIFTSBUDGET Kommunstyrelsen - Tillväxt och utveckling 18 Ordförande: Åke Hammarstedt Verksamhetschef: Bengt Olsson (tkr) Exkl. centralt placerad lönepott för 20. Organisationsförändring under 2013 mellan Utbildning och Tillväxt och utveckling. Inledning Verksamhetsområdet Tillväxt och utveckling (TUV) omfattar kultur, bibliotek, turism, fritid, näringsliv, arbetsmarknad, fysisk planering och teknisk verksamhet. Årets verksamhet 2012 Näringslivsenheten Arbetet baserar sig på innehållet i den näringslivsplan som fastställs efter att ha varit på remiss i kommunens näringslivsråd. I denna plan presenteras konkreta åtgärder inom fem strategiskt viktiga områden: Insatser för befintligt näringsliv Stimulans till ökat nyföretagande Företagsetablering Kommunprofilering Medverkan i regionalt näringslivsarbete Intäkter Kostnader Nettokostnader I anslaget för näringslivsbefrämjande insatser ingår bidrag till Bromölla Industristiftelse. Vi ska internt vidareutveckla vårt arbetssätt i företagsrelaterade ärenden. Kunskap, god service och tydlighet ska vara ett signum. Det skall vara enkelt att ha med kommunen att göra. Våra verksamhetsområden ska marknadsföras och kommunens etableringsgrupp samordnar arbetet. Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenhetens (AME) verksamheter fortsätter under 20 att aktivt arbeta för att fler ungdomar ska få stöd i sin strävan mot en självförsörjning och en framtid på arbetsmarknaden. Genom olika insatser skapar kommun och arbetsförmedling tillsammans ett utbud av aktiviteter för unga upp till 29 år. De kommunala verksamheterna förväntas bereda minst 100 praktikplatser under 20, men AME kommer att arbeta för att utöka platserna till 150. Syftet med praktiken är att öka ungdomens arbetslivserfarenhet samt att få färska meriter. EU-projektet Kompetensare 2.0 kommer att fortsätta t.o.m. juni 20. Under året kommer AME och kommunens interna arbetsmarknadsgrupp att fortsätta arbetet med att ta fram en arbetsmodell för KIA (Kommunalt informationsansvar). Det finns ett stort behov av att skapa en hållbar modell för verksamheten i syfte att undvika långvarig arbetslöshet. Under året kommer arbetsmarknadsgruppen att lägga grund för ett utökat samarbete med grund- och gymnasieskola, IFO, arbets-förmedlingen och andra verksamheter, som kommer i kontakt med ungdomarna. AME och IFO har, tillsammans med arbetsförmedlingen, skapat en ny modell för OSA (Offentlig skyddad anställning). Målsättningen är, att människor med försörjningsstöd som samtidigt har olika former av funktionshinder ska kunna få en tidsbegränsad anställning på 12 månader inom vår kommunala verksamhet. Under nästa år kommer verksamheten att leta efter en lämplig lokal till ett lokalt jobbcenter. Från kommuninvånarnas sida har det en längre tid funnits önskemål om en mötesplats för arbetslösa där man kan få hjälp, råd och tips med olika frågeställningar. Tanken är att samla olika kompetenser på samma ställe så att brukaren får en väg in. Biblioteks- och kulturenheten Under 20 kommer biblioteken inom Skåne Nordost att etablera en gemensam webbportal, d.v.s. en gemensam ingång med tillgång till alla böcker och evenemang inom biblioteken i Skåne Nordost-kommunerna. Detta kommer att innebära en utökning av bibliotekets digitala tjänster och en förbättring av biblioteksservicen och tillgången till information och media för kommuninvånarna. Den 1 januari 20 träder en ny bibliotekslag i kraft och en gemensam biblioteksplan för Skåne Nordost-kommunerna kommer att tas fram. En utvecklingsplan kommer att tas fram för Bromölla bibliotek och kultur som utgår från tanken om folkbibliotekets utveckling till ett kulturhus. Detta kommer att skapa förutsättningar för biblioteket att positionera sig och bli en än viktigare aktör i lokalsamhället. Arbetet med barn och unga kommer under året att ha hög prioritet, bl.a. genom projektet Ung redaktion som är ett led i kulturhustanken. Utöver de nämnda verksamhetsområdena bibliotek och barn och unga, är även integration/mångfald och KKN (kulturella kreativa näringar) områden som kommer att prioriteras under 20. Kulturens roll i förskola/skola bör stärkas, som en del i barns rätt till kultur och uppfyllelse av kunskapsmålen. Vår främsta utmaning är att införliva och öka kunskapen om kulturens värde för tillväxt och utveckling av lokalsamhället, samt att visa på kulturens betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Det är av vikt att barn och unga tidigt ges möjlighet till skapande och till att stärka sin kreativa förmåga. Detta kommer att vara en egenskap som kommer att få stor betydelse för de ungas framtid, både när det gäller studier och yrkesval.

19 DRIFTSBUDGET 2 0 Turist- och fritidsenheten Arbetet med Sydostleden, en cykelled mellan Växjö och Simrishamn, fortsätter att utvecklas både fysiskt och marknadsföringsmässigt. Nya rutter på Ivösjön med båten Klacken planeras. Arbetet med att fräscha upp och förbättra kommunens badplatser ska påbörjas. Strandängens badplats är först ut att förbättras och tillgänglighetsgöras. Projektet Havsdrakarnas hus kommer att fortsätta och arbetet med att ta fram en plats där besökaren kan vara ute i fält och leta fossiler kommer att invigas under sommaren. Samtliga motionsslingor i Bromölla ska förbättras under året. O-Ringen kommer som arrangemang under juli 20. Fritidsgården Tunnan ska vidareutveckla Bromöllalägret och Kul i lov under året. Simhallen kommer att utveckla marknadsföringen under 20 mot digital exponering. Därutöver ska fler aktiviteter i simhallen skapas. Tekniska enheten Inom verksamheten finns den samlade administrationen för gator, parker, renhållning, planer, kart och mät samt miljöstrategi. Den pågående revideringen av kommunens översiktsplan kräver stor arbetsinsats och beräknas vara klar under året. Kommunens arbete med översiktsplaner, detaljplaner och den operativa verksamheten har en viktig betydelse för miljön. Det är därför viktigt att vi jobbar med åtgärder i nutid så att förutsättningarna blir så bra som möjligt i framtiden. Driften av park och gator sköts genom avtal med entreprenören Svevia. Avtalet gäller till augusti Arbetet med att ta fram underlag för ny upphandling startar tidigt under 20. Behovet av underhåll ökar eftersom stor del av infrastrukturen är äldre än år. Asfaltbeläggningar och utbyte av föråldrad gatubelysning kommer även under 20 att genomföras i större omfattning än tidigare. Framtidsutsikter Bromölla kommun står inför stora strukturella förändringar då drygt 30 % av befintliga arbetstillfällen finns i tillverkande industri. Vi är sårbara. Konjunkturläget har också fört med sig att arbetslösheten, speciellt på ungdomssidan, är väldigt hög. Många insatser görs, men mer behöver göras. Här måste berörda parter kraftsamla tillsammans. Detta inom ramen för såväl näringslivs- som arbetsmarknadsrådet samt i den internt kommunala arbetsgrupp vars uppdrag är att samordna arbetsmarknadsinsatserna. Andra prioriterade områden torde vara att verka för en ökad handel och en levande landsbygd. Även inom detta område handlar det mycket om samspel mellan kommun och berörda parter. Vi ska bl.a. aktivt medverka i regionens strategiarbete kopplat till nytt Leaderprogram (landsbygdsutveckling) som träder i kraft år 20. Kulturens huvudfokus de närmaste åren kommer att ligga på att utveckla biblioteket till ett kulturhus där läsning, berättelser, kunskap, information, kreativitet och skapande står i centrum. För att kunna möta framtidens utmaningar behöver vi utveckla samarbetet med våra lokala kulturarbetare, föreningar, studieförbund och andra aktörer. Även samarbetet mellan de kulturella och kreativa näringsidkarna och det övriga näringslivet inklusive turistnäringen behöver vidgas. Arbetet med att erbjuda goda utställningsmöjligheter för våra lokala konstnärer och konsthantverkare kommer att fortgå. Det gäller även vårt arbete med att uppmärksamma kulturens och konstens betydelse för utformning och utsmyckning av våra offentliga miljöer. Kommunens badplatser ska fortlöpande rustas upp, en badplats varje år. Välskötta och säkra badplatser med bra service är ett led i besöks- och turistnäringens utveckling. Simhallen ska utvecklas och marknadsföras som en mötesplats, därigenom möjliggörs en ökning av antal besökare. Förhoppningen är en fortsatt ökning av besöks- och turistnäringens omsättning i Bromölla kommun vilket därigenom skapar fler arbetstillfällen. Flera detaljplaner för grönområden har omvandlats från park till kvartersmark med syftet att möjliggöra förtätning av bebyggelsen. Utbyte av gatubelysning fortsätter. Ny eller utvecklad teknik gör att energiförbrukningen minskar och livslängden på lampor och armaturer ökar. Efterhand som utbyggnaden av Ivöstrandsområdet fortskrider och den nya stadsdelen börjar ta form kommer behovet av skötsel och drift att öka belastningen på tekniska enheten. Kommunens ambition att profilera sig som en attraktiv boendekommun innebär att utbyggnad av kollektivtrafik, pendlarparkering och fiberkabel kommer att prioriteras de kommande åren. Nyckeltal/Statistik Näringsliv Antal företagsbesök Antal företagsträffar Antal nyhetsbrev Turism och besöksnäring Omsättning, kr/inv 69,8 68,5 Allmänkultur Total kulturverksamhet, kr/inv 39,6 38,8 Bibliotek Utlån/inv 5,3 5,3 Idrottshall och simhall Antal betalande besökare i simhall 19

20 2 0 DRIFTSBUDGET Kommunstyrelsen - Utbildning Ordförande: Åke Hammarstedt Verksamhetschef: Sven Håkansson (tkr) Intäkter Kostnader Nettokostnader Exkl. centralt placerad lönepott för 20. Organisationsförändring under 2013 mellan Tillväxt och utveckling och Utbildning. Inledning I verksamhetsområdet Utbildning ingår förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem och musikskola. Årets verksamhet Under 20 kommer vi att färdigställa den vision som ledningsgruppen påbörjat. Syftet är att skapa en tydlig gemensam bild av vad förskolan och skolan i Bromölla vill uppnå för att vara det självklara valet för varje barn och förälder. Visionen beskriver inriktningen av det pedagogiska arbetet, personal- och ledarkompetenser, förhållningssätt och utvecklingsstrategier. Arbetet sätter fokus på vikten av hög kvalitet i våra verksamheter där alla nivåer tillsammans ska bidra till att skapa goda lärmiljöer. Att utveckla kvalitetsarbetet genom systemtänk utifrån ett medborgarperspektiv kommer att fortsätta. Under arbetets gång har vi konstaterat att vi är duktiga på att ge merparten av våra elever en skolgång som leder till goda resultat och möjlighet till fortsatta studier på gymnasieskola. Utmaningen vi står inför är att hitta arbetssätt som gör att samtliga elever lyckas. Vi behöver skaffa oss mer kunskap, kartlägga det samlade stödet kring dessa elever och hitta former för hur vi på bästa sätt samordnar insatserna från olika verksamhetsgrenar inom kommunen. I början av året kommer arbetet att startas upp med gemensamma utbildningsdagar för personalen inom elevhälsan och individ- och familjeomsorgen. Ytterligare medel kommer att fördelas till de interkommunala ersättningarna där nettokostnaden har ökat de senaste åren. Även inför 20 har det aviserats om prisökningar inom verksamheter som vi inte har i egen regi. Efter några år med en ökning av antalet förskolebarn i annan kommun har nu antalet stabiliserats något. Även här är kvalitetsarbetet en viktig del för att hindra framtida kostnadsökningar. Under 20 kommer vi att fortsätta att genomföra verksamhetsområdets IKT-strategi (informations- och kommunikationsstrategi). Strategin ska utveckla och säkerställa IKTarbetet i Bromöllas förskola, skola och grundsärskola. Målet är att elever och deras pedagoger ska ges möjlighet att använda IKT som ett stöd i lärandet och det bidrar även till att stimulera kreativiteten. Strategin är viktig i arbetet mot en ökad måluppfyllelse, speciellt för elever i behov av särskilt stöd. Efter att ha satt upp trådlösa nätverk, videokanoner och gett lärarna arbetsdatorer har vi nu kommit fram till eleverna. Under 20 ska eleverna i åk 7-9 utrustas med datorer och datortätheten på F-6-skolorna ska öka. Under HT-13 har eleverna på Dalaskolan Södra haft två rätter att välja på till lunch. Detta kommer att utvärderas under året, det kommer även att satsas på en utökning av andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Förskola Genomförandet av den beslutade lokalförsörjningsplanen fortsätter. Vid halvårsskiftet kommer tillbyggnaden av Törnsångarens förskola från dagens fyra avdelningar till sex avdelningar att vara klar. Nattverksamheten kommer samtidigt att flyttas över till Törnsångaren för att bättre möta behovet av kvälls- och nattillsyn. Även tillbyggnaden av Dalafurets förskola, från två till tre avdelningar, kommer att färdigställas inför hösten. I och med dessa förändringar upphör verksamheten på Gläntans förskola och de sista paviljongerna är då avskaffade. Samtliga förskolor i kommunen kommer att fortsätta arbetet med det gemensamma utvecklingsprojektet som syftar till att synliggöra lärandet i förskolorna och att utveckla dokumentationen. Under 20 kommer förskolorna att implementera de arbetssätt och verktyg som har givits under projektet. Den pedagogiska dokumentationen kommer att fortsätta diskuteras i verksamheten och ska fortsätta att utvecklas till att passa alla barn i förskolan. För att möjliggöra tidiga insatser riktade till barn i förskolan ska det under 20 återanställas en specialpedagog. Specialpedagogen ska arbeta dels med det enskilda barnet men framförallt med handledning till förskolornas personal i syfte att tillrättalägga lärmiljön så att de olika barnens behov tillgodoses. Det kommer också att ske en utökning av förskolans personal. Initialt kommer tre tjänster att tillsättas, dessa kommer att fördelas utifrån ett tydligare resursfördelningssystem som fokuserar på barngruppernas olika behov. Skola I nuläget har merparten av grundskolans lärare anslutit sig till det lokala kollektivavtalet som rör förändrad arbetstidsförläggning. Avtalets intention är att arbeta mot en ökad måluppfyllelse. Utvärdering genomförd under hösten 2013 visar att effekterna så här långt bedöms som positiva. Lärarsamverkan 20

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 www.gotene.se 1 Budgetens struktur Budgetens struktur 1. Övergripande 3. Budgetenheter Budgetens struktur................................... 2 Politisk kommentar...................................

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Fem år i siffror 4 Kommunens organisation 5 Vart gick skattepengarna? 6 Året som gått 7 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Vision 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer