INFORMATIONSTILLFÄLLEN 1999

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSTILLFÄLLEN 1999"

Transkript

1 Årsredovisning 1998

2 INNEHÅLL: VD-ord...4 Historik...6 Organisation... 7 Humankapital...9 Fastighetsbestånd...10 Utvecklingsprojekt...20 Miljö...22 Realia-aktien...24 Fem år i sammandrag...25 Nyckeltal Likviditet och finansiering...27 Förvaltningsberättelse...28 Resultaträkning...29 VÄLKOMMEN TILL BOLAGSSTÄMMA I REALIA FASTIGHETS AB Aktieägarna i Realia Fastighets AB kallas till ordinarie bolagsstämma, onsdagen den 24 mars 1999 kl i Polhemssalen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i den ordinarie bolagsstämman måste dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 12 mars 1999, dels anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman till bolaget, skriftligen under adress Realia Fastighets AB, Box , Stockholm, eller per telefon , senast fredagen den 19 mars Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare och som önskar deltaga i stämman måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Detta måste ske i god tid före den 12 mars Styrelsens förslag till dagordning för bolagsstämman kommer att publiceras i den annonserade kallelsen till bolagsstämman. Den kommer också, tillsammans med årsredovisningen och styrelsens förslag till beslut m m, att finnas tillgänglig på bolagets kontor, Bergsgatan 5B, Stockholm, senast från den 17 mars Balansräkning...30 Finansieringsanalys...32 Redovisningsprinciper och noter...33 Revisionsberättelse...38 Fastighetsförteckning...39 Styrelse och ledning...44 Definitioner...46 INFORMATIONSTILLFÄLLEN 1999 Bolaget lämnar information till aktieägare och aktiemarknad vid följande fasta tillfällen: 24 mars 1999 Ordinarie bolagsstämma 6 maj 1999 Delårsrapport per 31 mars augusti 1999 Delårsrapport per 30 juni november 1999 Delårsrapport per 30 september februari 2000 Bokslutskommuniké för 1999 Adresser...47 Omslag: Gamla Grand, Norr 44:1, Gävle.

3 Realia 1998 i sammandrag Resultatet efter finansnetto blev 37,1 Mkr (41,2). Kassaflödet ökade till 61,0 Mkr (42,4), en ökning med 44 procent. Hyresintäkterna ökade till 405 Mkr (286), en ökning med 42 procent. Förvärv har gjorts för Mkr (871) och försäljningar för 41 Mkr (185). Den uthyrningsbara ytan har under året ökat till kvm ( ), dvs en ökning med 69 procent. Fastigheternas bokförda värde per årsskiftet uppgick till Mkr (2 361), vilket motsvarar kr per kvm (4 860), exklusive delägda fastigheter. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 30 öre per aktie, dvs en höjning med 20 procent. För 1999 förväntas ett resultat som rensat från jämförelsestörande poster innebär i huvudsak en fördubbling. Affärsidé Realias affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i Sverige med stark inriktning på resultat- och värdetillväxt samt att tillgodose våra hyresgästers önskemål och behov av attraktiva och ändamålsenliga bostäder och lokaler. Mål Att genom effektiv egen förvaltning skapa goda kassaflöden och god lönsamhet som ger bolagets aktieägare konkurrenskraftig avkastning och mervärde på investerat kapital. Att växa till ett fastighetsbestånd på minst en miljon kvm i enlighet med affärsidé och strategi. Att uppnå en synlig soliditet inklusive konvertibla vinstandelsbevis överstigande 20 procent. Strategi Realia inriktar sig på högavkastande fastigheter med goda initiala kassaflöden. För att nå rimlig riskspridning skall cirka hälften av fastighetsbeståndet bestå av bostäder. Realia satsar på förvaltning med egen välutbildad och motiverad personal. Genom att bygga upp förvaltningsenheter på minst kvm per geografiskt förvaltningsområde kan Realia uppnå en hög effektivitet, en god marknadsbearbetning och skapa möjligheter till värdehöjande åtgärder genom exempelvis ett aktivt arbete med uthyrning av vakanta ytor, förädling av byggnader och utnyttjande av byggrätter. 3

4 VD: expansion och koncentration Realia har under 1998 tagit flera steg på vägen att infria uppsatta mål. Lönsamheten ökar, soliditeten är på väg över 20 procent, hyresvärdet har ökat till 612 Mkr och cirka kvm är nära målet en miljon kvm. Expansionen kommer att fortsätta parallellt med resultathöjande åtgärder i nuvarande bestånd. Jag vill särskilt framhålla den intäktspotential på 46 Mkr som finns i form av vakanser främst i Lund, Åstorp och Sundsvall. Aktiv fastighetsutveckling är också ett led i expansionen. De två projekten S:t Lars i Lund och Tomteboda i Solna kommer att tillföra betydande värden för aktieägarna. TYNGDPUNKTEN I STORSTOCKHOLM Realia har expanderat över hela landet men mest i Stockholm och i södra Sverige. Nu finns 70 procent av ytorna i dessa delar av Sverige med tyngdpunkten i Storstockholm. Det är vår största delmarknad, med 36 procent av ytorna. Genom förvärvet 1998 från Columna svarar Öresundsregionen, som visar en tydlig uppgång i hyresnivåerna, för 25 procent av beståndet. Närheten till Köpenhamn är positiv och jag bedömer att förutsättningarna för en värdetillväxt i beståndet är goda. Region Norr verkar på ett fåtal, utvalda orter. Efter förvärven i centrala Sundsvall finns 40 procent av regionens ytor i Sundsvalls kommun. I takt med att fastighetspriserna ökat har antalet högavkastande objekt i storstadsområdena, särskilt i Stockholm, blivit begränsat. Eftersom vi agerar över hela landet kan expansionen ändå fortsätta med bibehållna krav på avkastning och kassaflöden i varje affär. Jag menar att denna inriktning ger oss såväl riskspridning som ett rikt mått av affärsmöjligheter. Kostnadseffektivitet i den lokala förvaltningen kräver en geografisk fokusering till orter där en kritisk storlek, kvm, kan uppnås. Under de närmaste åren kommer beståndet att förtätas på vissa orter och säljas i något fall. HÖG ANDEL BOSTÄDER BEGRÄNSAR RISKEN Bostadsfastigheter har en stabil avkastning och är därför ett naturligt verksamhetsområde. Andelen bostadsytor uppgår till 59 procent. I den fortsatta expansionen eftersträvas en situation där andelen kontor och butiker balanserar jämnt med andelen bostadsytor. I förvaltninghänseende ger en mix av lokaltyper dessutom en ökad potential. POTENTIAL I VAKANSER De under 1998 förvärvade bestånden i Öresundsregionen hade vid förvärvstidpunkten en hyresvakans om cirka 15 procent. Totalt för koncernen är bortfallet av hyresintäkter på grund av vakanser 7,5 procent, eller 46 Mkr på årsbasis. Vakanser är ett naturligt inslag i ett fastighetsbestånd. Att helt eliminera vakanserna är därför ingen rimlig målsättning även om den dagliga inriktningen är full uthyrning av varje fastighet. För Realias bestånd är en vakansgrad på 4 5 procent en realistisk nivå att eftersträva inom en treårsperiod. Således föreligger här en stor potential till resultatförbättring. Ett framgångsrikt försök med ungdomsboende i skånska Åstorp, där vi har stora vakanser på bostadssidan, har genomförts Ungdomar upp till 25 år erbjuds ett attraktivt första boende. I Sundsvall betonas bostadsområdenas kustnära läge i marknadsföringen. Söder om Stockholm, i Botkyrka och i Södertälje, pågår ett samarbete med andra fastighetsägare för att utveckla områdena. Den starka befolkningstillväxten i Storstockholm gör att vi kan konstatera att det föreligger större efterfrågan än tillgång på bostäder i huvudstadsområdet. FÖRSTÄRKNING AV ORGANISATIONEN Ett lokalkontor har öppnats i Sundsvall och genom förvärvet från Columna fick vi kontor för Öresundsregionen i Lund och ett lokalkontor i Åstorp. På fastighetssidan har en central befattning som controller tillsatts i början av I controllerns uppgifter ingår att säkerställa kostnadseffektiviteten inom fastighetsförvaltningen. Från 1999 arbetar vi i nya datasystem som berör all vår verksamhet. Som förberedelse har personalens IT-kompetens höjts genom intensivutbildningar. Samtliga leverantörer av utrustning har kontaktats med anledning av millenniumskiftet och eventuella problem åtgärdas successivt under RESULTATFÖRBÄTTRINGAR Hyreshöjningarna inom bostadssektorn är marginella i det inflationsläge som f n råder. I det kommersiella beståndet däremot är möjligheterna större. Den största potentialen till resultatför- 4

5 bättringar är en minskning av vakansgraden. På kostnadssidan får vi en effektivitetshöjning när fler fastigheter och större ytor på en ort kan hanteras inrom ramen för den befintliga organisationen. Genom expansionen har också de centrala kostnaderna som andel av hyresintäkterna kunnat sänkas. Realia arbetar generellt med ett högt kostnadsmedvetande. Under 1998 har ett tvåårigt avtal tecknats med Sydkraft för elleveranser till samtliga fastigheter. På motsvarande sätt har vi genom att teckna försäkringsavtal centralt kunnat sänka kostnaderna med bibehållet eller förstärkt försäkringsskydd. Räntekostnaderna, som är den enskilt största kostnadsposten, minskade väsentligt under FINANSIERING Förvärven under 1998 har finansierats med en kombination av lån och apportemissioner. Emissionerna har inte lett till utspädningseffekter aktierna har i affärerna värderats till synligt eget kapital. Vinst och kassaflöde per aktie har ökat genom förvärven. Låneportföljen har kort räntebindningstid. Under 1998 har de långa räntorna sjunkit snabbare än de korta. Målsättningen är nu att lägga om merparten av lånen till längre räntebindningstider, upp till tio år, under UTSIKTER FÖR 1999 JÄMTE PROGNOS De allmänna förutsättningarna på fastighetsmarknaden är gynnsamma. Vi utvärderar löpande möjligheter till affärer för en fortsatt expansion även på nya, intressanta orter där en tillräcklig storlek kan uppnås genast eller på kort tid utan att göra avkall på avkastningskraven. Med befintligt bestånd och successivt sjunkande vakanser kommer rörelseresultatet för helåret 1999 att kunna fördubblas. I nuvarande situation förbättras räntenettot medan räntebidragen planenligt sjunker. Eftersom Realia har skattemässiga förlustavdrag om cirka 100 Mkr blir skattekostnaden fortsatt låg under Kassaflödet efter skatt för 1999 beräknas överstiga 100 Mkr. Under 1999 kan vi fira tioårsjubileum som börsnoterat fastighetsbolag och blicka tillbaka på en för branschen synnerligen problemfylld tid. Framtiden ser dock betydligt ljusare ut. Realia kommer att redovisa en god avkastning på synligt eget kapital och bra kassaflöden. Därför har jag gott hopp om att vi ska kunna infria våra finansiella mål och lämna en god avkastning till aktieägarna. EN SAMMANFATTNING INFÖR FRAMTIDEN Kassaflöde och resultat har högsta prioritet Expansionen fortsätter Realia är en rikstäckande partner för kunderna Realia är en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare Realia arbetar med höga lönsamhetskrav Realiaaktien ska vara ett intressant placeringsalternativ för såväl privatperson som institutioner. Stockholm den 17 februari 1999 Sven-Ane Friberg Verkställande Direktör 5

6 Historik 1987 Diös Norra Bygg AB, som var en avknoppning från Anders Diös AB, blev Realia Fastighets AB Bolaget noterades på Stockholms fondbörs O-lista Det nya Realia tog form genom strategiska företagsförvärv, ny organisation och ledning. Huvudkontoret flyttade från Gävle till Stockholm. Efter en nyemission på cirka 165 Mkr förvärvades Allhus AB med ett fastighetsbestånd om kvm och ett fastighetsvärde av cirka 440 Mkr. Fastigheterna var till 92 procent belägna i Storstockholmsområdet Columna Fastigheter AB köpte Sparbankens alla aktier i Realia och blev därmed bolagets största ägare. Realia gjorde flera strategiska förvärv i Solna, Sundbyberg, Huddinge, Umeå och Karlstad. Efter dessa förvärv uppgick fastighetsbeståndet till kvm. Personalstyrkan växte från 21 till 38 personer Realia förvärvade fastigheter för cirka 850 Mkr. Realia etablerades i Sundsvall med lokalkontor som förvaltar cirka bostadslägenheter och kommersiella lokaler Fastigheter för cirka 1,6 miljarder kronor förvärvades. I 1998 års förvärv ingår fastigheter från Columna och Blockfield. Realia hade 69 personer anställda den 31 december Till vänster: Asken 12, Åstorp. Till höger: Görväln 1, Stockholm. 6

7 Organisation FYRA REGIONER Den geografiska spridningen av fastighetsbeståndet delar in Realias organisation i fyra regioner: Storstockholm, Öresund, Karlstad och Norr. Varje region har en regionchef som med övrig förvaltningspersonal på ett kundnära sätt sköter fastigheterna och bistår hyresgästerna. Realias huvudkontor med koncernledning och centrala funktioner som ekonomi, finans och marknad är beläget i Stockholm. STORSTOCKHOLM Regionkontoret och huvudkontoret finns i samma lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Till denna region hör tre lokalkontor som ligger i Södertälje, Vårby och Botkyrka samt två kontor för fastighetsskötare, belägna i Årsta och Solna. Region Storstockholm förvaltar drygt kvm, varav kvm är bostäder. KARLSTAD Region Karlstad huserar i en gammal, vacker fastighet i centrala Karlstad. Där förvaltas totalt cirka kvm, varav kvm är bostäder. ÖRESUND Hösten 1998 tillkom region Öresund med regionkontor i Lund. Regionen omfattas även av ett lokalkontor i Åstorp och ett fastighetsskötarkontor i Helsingborg. Regionen förvaltar närmare kvm, varav cirka kvm är bostäder. NORR Region Norr har regionkontor i Gävle och lokalkontor i Sundsvall och Umeå. Dessutom finns ett fastighetsskötarkontor i Söderhamn. Regionen förvaltar kvm varav kvm är bostäder. Högst upp: fastighetsskötare Kenneth Herkevall på besök hos en hyresgäst i Vårby Gård, Huddinge. Mitten: Tommy Berg, Thomas Kjälled, Karin Karlsson och Gunilla Axelsson sköter om hyresgästerna i Region Karlstad. Nederst: En del av våra fastighetsskötare i Storstockholm: Håkan Sköld, Håkan Fredriksson, Mats Pedersen och Ewe de Flon. 7

8 Högst upp: Personal från Gävle- och Umeåkontoren: Kurt Hagman, Göran Andersson, Carina Helzenius, Jan-Erik Arvidsson, Anette Lundström och Henrik Karlsson. Mitten: Fastighetsskötare från region Norr: Peter Nordin, Mikael Kontturi, Jörgen Andersson, Egon Moberg, Jorma Lietoff och Kalevi Välimäki. Nederst: Personal från Vårby- och Södertäljekontoren: Anders Dahg, Birgitta Malmqvist, Pia Binette, Beatrice Jahnsson och Veikko Korhonen. 8

9 Humankapital BEFATTNINGAR Realias personalstyrka bestod vid årsskiftet av 69 personer, varav 25 kvinnor. Av dem som arbetar med förvaltning och hyresadministration är 29 fastighetsskötare, 13 hyresadministratörer och 12 förvaltare, inklusive fastighetschef och regionchefer. Dessa tjänster är fördelade mellan Realias fyra regioner och har en naturlig direktkontakt med våra hyresgäster. Resterande 15 personer inbegriper VD med koncernledning, ekonomifunktion, marknadsavdelning, administration och data. Realia har kvinnliga medarbetare på flera ledande befattningar såsom finanschef, dataansvarig, biträdande fastighetschef och controller. Två kvinnor ingår i ledningsgruppen. Medelåldern i företaget är 43 år. Könsfördelning Åldersfördelning Kvinnor Män VÄXTKRAFT MÅL 4 Våren 1997 genomlystes hela företaget vad gällde behovet av utbildning och rutiner. Samtliga medarbetare var aktiva i arbetet med att finna förbättringar, förändringar, utbildningsbehov etc. Detta resulterade i en utbildningsplan för alla i företaget. En ansökan för att medverka i Växtkraft Mål 4 skickades därefter till EUs programkontor i Stockholm. Ansökan bifölls och bolaget fick möjlighet att få en del av utbildningen betald av EU. Befattningsstruktur FÖRÄDLAD KOMPETENS Hösten 1997 påbörjades utbildningen. Alla Realias anställda har nu genomgått kurser i Word och Excel på olika nivåer. Vissa medarbetare har deltagit i kurser för fastighetsskötare, kurser i personaladministration, kurser i program- och databehandling, och kurser i hyresjuridik på olika nivåer. Hela utbildningspaketet avslutas under våren REDO FÖR MILLENNIESKIFTET Under 1998 har Realia beslutat byta datasystem. Det inbegriper både fastighetssystem och ekonomisystem. Det är en stor investering inför 2000-talet, vilket även innebär att all Realias datautrustning är säkrad inför millennieskiftet. De nya systemen har installerats under hösten 1998 och kommer vara i full drift under våren All berörd personal har utbildats parallellt med nyinstallationen. Utbildningsstruktur Fastighetsskötare Förvaltare Hyresadministratörer Ledning och central administration Grundskola Gymnasiekompetens Yrkesrelaterad utbildning Högskolestudier Ingenjörsutbildning Högskoleexamen 9

10 Fastighetsbestånd Östersund Umeå DEN SVENSKA EKONOMINS PÅVERKAN PÅ FASTIGHETSMARKNADEN De fundamenta som styr fastighetsmarknadens utveckling är tillgången på kapital, inflation och BNP-utveckling. I en av dessa parametrar finns regionala skillnader, nämligen BNP-utvecklingen som förhåller sig olika på olika geografiska marknader. Tillgången på kapital bedöms inte vara begränsande för fastighetsmarknaden. Företagen har under 1998 minskat upplåningstakten, och kreditexponeringen mot länder med akuta finansiella problem är relativt måttlig. Med ett fortsatt intresse för Sverige bland utländska köpare av fastigheter skall tillgången på kapital fortsättningsvis ej vara gränssättande för fastighetsinvesteringar i Sverige. Karlstad Öresund Gävle Mer än kvm kvm Sundsvall kvm kvm Storstockholm TILLVÄXTORTER BNP-utvecklingen är en god indikator på hyresutvecklingen. Prognosinstituten har under den senaste tiden nedjusterat denna, men de regionala skillnaderna inom landet gör att utvecklingen för vissa orter är definitivt bättre än för andra. Tillväxtorterna är främst storstadsregionerna, Öresundsområdet och universitetsorter. Det är på dessa orter möjligheterna till hyrestillväxt är störst. FASTIGHETSMARKNADEN I SVERIGE Investeringar i fastigheter sker i större omfattning än tidigare på något som populärt kallas industriell bas, där fastigheternas direktavkastning hamnat i fokus och inte spekulationen kring en inflationsdriven värdestegring. Detta har gjort att aktörerna i större utsträckning är aktiva förvaltare. Dessa ägare vitaliserar sina bestånd och attraherar därmed hyresgäster som är beredda att betala för god service. Investeringarna, främst i form av långtgående hyresgästanpassningar, har därför ökat. Många av förvärven på fastighetsmarknaden präglas av en strukturering av de fastighetsbolag som skapades i fastighetskrisens skugga. Dessa bolag söker nu skapa effektiva förvaltningsenheter genom bytesaffärer, försäljningar och kompletteringsköp. Hyresintäkter Mkr kvm Stockholm Karlstad Öresund Gävle Sundsvall Umeå Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. Bostäder Kontor/Butik Industri/ Lager/Övrigt 10

11 MODELLBESKRIVNING Nedanstående diagram redovisar hur en driftnettoförändring per fastighet påverkar resultatet per aktie i Realia. Antalet aktier uppgår till efter full konvertering av konvertibla vinstandelsbevis till B-aktier. Risker och möjligheter förhåller sig olika på olika geografiska marknader och typ av lokal, dvs bostäder respektive kontor, butik och övrigt. Förändringarna redovisas därför på lokalslag i respektive region med en beräkning av hur dessa påverkar resultatet per aktie. Driftnettoförändringen i Realias bestånd med avseende på bostäder är främst betingad av bolagets möjlighet att eliminera vakanser. Lokalerna påverkas både av vakanser och möjligheten att uppnå högre hyror. I båda fall påverkas resultatet av en förändring av förvaltningskostnaderna. Parametrar som ej berörts är finansiering och central administration vilka i detta scenario bedöms som oförändrade. Avkastning Hyresvärde per fastighetskategori Yta per fastighetskategori Bostäder 59 % Kontor/Butik 29% Ind/ Lager/Övr 12% Bostäder 59 % Kontor 20 % Butiker 4 % Ind/ Lager 10 % Resultatförändring per aktie, kr 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella Övrigt 7 % 11

12 Region Storstockholm Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 2 % Kontor 6 % Butiker 2 % Ind/ Lager 20 % Övrigt 35 % NÄRINGSLIV Invånarantalet i Storstockholmsregionen uppgår till ca 1,5 miljoner och är ökande. Storstockholm har den mest positiva tillväxten i landet. Avkastning Resultatförändring per aktie, kr 0,30 Hyresvärde per fastighetskategori Vakanser Bostäder 2 % 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella Löptider kontrakt MKR Kontor/Butik 4 % Ind/ Lager/Övr 18 % År Stora fastighetsägare Yta AP-fonden Drott Skandia Vasakronan Diligentia Realia Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. FASTIGHETSMARKNADEN Stockholms fastighetsmarknad präglas av hög aktivitet. Förutom en mängd överlåtelser av styckefastigheter ser vi ett antal större paket- och projektfastigheter som byter ägare. Bland börsnoterade fastighetsbolag går trenden mot större förvaltningsenheter som innebär att vi ser ett ökat intresse för fusioner och uppköp. Bostadsmarknaden har utvecklats positivt med snabbt sjunkande direktavkastningskrav. I Stockholms innerstad har under de senaste åren bostadsrättsföreningar varit de dominerande köparna. Detta har varit prisdrivande då föreningarna inte gör förvärvet baserat på en avkastning utan på boendekostnad och möjligheter att överlåta lägenheterna. Hyresutvecklingen är och förväntas bli låg. Vakanserna är obefintliga. Direktavkastningskraven uppgår till 3,5 5,5 procent. Även i ytterområden har vi sett en prisuppgång de senaste åren med få vakanser och god hyresutveckling. Realias fastighetsbestånd utgörs främst av bostadsdominerade objekt belägna i attraktiva förortslägen och i Stockholms innerstad. Realias kommersiella fastigheter är belägna i Stockholms förorter. Direktavkastningskraven uppgår i allmänhet till 5,75 7,5 procent. Marknaden för kommersiella fastigheter har varit stigande. Kontorshyrorna i bästa lägen uppgår till drygt kr/kvm. I attraktiva förorter såsom Alviks Strand, Kista, Marievik m fl är hyresnivåerna kr/kvm för helt moderna kontor. Vakanserna i Stockholm city är låga, 3 5 procent. I ytterområden varierar vakanserna men uppgår i allmänhet till 5 10 procent. Direkavkastningskraven har i cityområdet stabiliserats på 5 5,5 procent. I ytterområden uppgår direkavkastningskraven till 6,5 7,5 procent. 12

13 Region Karlstad NÄRINGSLIV Karlstad dominerar det värmländska näringslivet och är även administrativt centrum med säte för Länsstyrelsen och Landstinget. Antalet invånare har stigit med cirka 4 procent sedan 1990 men ökningstakten har varit relativt låg de senaste tre åren. Universitetets expansion har varit starkt bidragande till stadens utveckling och antalet studenter uppgår till cirka Inom den offentliga sektorn har antalet anställda minskat, men utvecklingen för näringslivet har varit den motsatta. Bland de större arbetsgivarna i Karlstad finns Ericsson, Valmet och Kvaerner Pulping. För närvarande är uppdragsverksamheten den mest expansiva med växande företag inom IT-sektorn. Avkastning Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 1 % Kontor 4 % Butiker 16 % Ind/ Lager 50 % Övrigt 9 % Hyresvärde per fastighetskategori Resultatförändring per aktie, kr 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella FASTIGHETSMARKNADEN Efterfrågan på bostäder i centrala lägen är god och vakanserna i det privatägda beståndet är generellt låg. Inom allmännyttans bestånd uppgår vakanserna till cirka 4,5 procent. Flertalet överlåtelser under 1998 avser mindre objekt som köpts av privatpersoner eller lokala företag. Noterade priser, normalt i nivån kr/kvm indikerar ett direktavkastningskrav om 7 7,5 procent i bra lägen. Kontorsmarknaden har stärkts under senare år. Normal hyresnivå i de centrala delarna är kr/kvm och enstaka topphyror över kr/kvm förekommer. Efterfrågan på moderna kontor är god men fortfarande finns vakanser i äldre fastigheter. Flera av de större fastighetsbolagen har expanderat i Karlstad under senare år och priserna har stigit. Direktavkastningskravet för centralt belägna fastigheter är 8 9 procent. För industrilokaler är marknaden fortfarande svår med en vakansgrad i nivån procent. Runt 20 försäljningar genomfördes under 1998 varav flertalet på nivån kr/kvm. Realias fastighetsbestånd i Karlstad domineras av välbelägna och renoverade bostadsfastigheter. Efterfrågan på bostäder i dessa lägen bedöms som god. Även flertalet lokalfastigheter har en modern standard. Med undantag av fastigheten Grästegen 2 är de belägna i nära anslutning till stadskärnan. Löptider kontrakt MKR Stora fastighetsägare Yta Skanstornet L E Lundbergs Vasakronan Realia Mandamus Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. Vakanser Bostäder 2 % Kontor/Butik 4 % Ind/ Lager/Övr 5 % År 13

14 Region Öresund Orterna kring Öresund bildar en sammanhängande region. Köpenhamn inräknat, har regionen en befolkning om 2,5 miljoner. Det finns en positiv förväntan och stora satsningar görs på infrastruktur och högskola. Öresundsbron skall invigas sommaren Citytunneln i Malmö (klar 2005) och förbättringen av Västkustbanan (klar 1999) tros gynna hela regionen. Regionen är redan idag dynamisk med fokus på kopplingen högskola-näringsliv. Fastighetsmarknaden har utvecklats positivt under de senaste åren, framförallt på bostadssidan, med stigande priser som följd. Bostadsbyggandet, som varit näst intill obefintligt under många år, har nu visat begynnande aktivitet i exklusiva lägen. Avkastning Resultatförändring per aktie, kr 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % helsingborg Bostäder Kommersiella NÄRINGSLIV Helsingborg är Sveriges tionde största stad med invånare. Handels- och transportnäringarna dominerar näringslivet som karakteriseras av många små företag. Det goda kommunikationsläget gör Helsingborg till en knutpunkt för logistik. FASTIGHETSMARKNADEN Helsingborg har en mycket stark bostadsmarknad. Avsaknaden av stora miljonprogramsområden, låg vakans och låga omflyttningstal har inneburit hög efterfrågan på bostadshyreshus. Förväntningarna på bostadshyrorna har lett till låga direktavkastningskrav. Yrkade hyror på kr/kvm för moderna lägenheter i gott läge anger förväntade nivåer. Prisutvecklingen för bostadshyreshus har varit god med en uppgång på i storleksordningen 35 procent på två år. Nyproduktionen av bostäder har varit låg. Det finns några aktuella projekt med ett hundratal lägenheter i exklusiva lägen med utsikt över Öresund. Maria Park är exempel på ett byggnadsprojekt med stor andel bostäder. malmö NÄRINGSLIV Malmö är centrum för Skåne län och Sveriges tredje största stad med invånare. Kommunens prognoser är en befolkning på personer år Malmö har varit i blickfånget de senaste åren, främst beroende på Öresundsbron och den pågående högskolesatsningen. Högskolan byggs i Västra Hamnen och planeras vara klar år Den skall fullt utbyggd omfatta cirka studieplatser. Stark befolkningstillväxt, högskola och de infrastrukturella projekten har ökat attraktionskraften på Malmös bostadsmarknad. FASTIGHETSMARKNADEN Nyproduktionen av bostäder har varit låg under de senaste åren. Vakanserna har sjunkit och dessa finns främst i miljonprogramsområdena. Snitthyran för bostäder är cirka 700 kr/kvm, i Slottsstaden kr/kvm. I området Potatisåkern från 1995 är hyrorna närmare kr/kvm. Hyreshöjningarna 1999 är 2,4 2,5 procent med undantag från miljonprogramsområden med 0 1 procents ökning. Differentieringen tilltar som exempelvis i en fastighet i Slottsstaden där ökningen varit 7 procent. De senaste två åren har bostadshyreshuspriserna stigit med procent. Omsättningen har varit god. Bland större transaktioner under 1997/98 kan nämnas MKBs köp av Castellumägda Briggens bestånd om kvm med en köpeskilling motsvarande cirka kr/kvm. De högsta noterade köpen indikerar kr/kvm och ett avkastningskrav på 6 procent. Förväntad befolkningsökning gör att nya bostadsområden i attraktiva lägen planeras. År 2001 förläggs Bomässan till Malmö. I samband med denna uppförs 600 lägenheter på Kockums gamla industriområde. Även kommersiella fastigheter har haft en positiv utveckling med hög aktivitet. Befintliga vakanser hämmar dock hyressättninen. Prisutvecklingen under två år har varit cirka 20 procent. 14

15 lund NÄRINGSLIV Lund är Sveriges femtonde största stad och en utpräglad universitetsstad med invånare. Kommunen har haft en stark befolkningstillväxt. Lund har en stabil utveckling och är en av landets 4 5 starka tillväxtorter. Kopplingen mellan den tekniska högskolan och den högteknologiska industrin är stark. Näringslivet har, för ortens storlek, många stora företagsetableringar samt ett stort antal småföretag i form av underleverantörer och serviceföretag, medan företag på mellannivån saknas i stor utsträckning. Några större kända företag i Lund är Tetra Laval, Astra, Ericsson och Gambro, samtliga med fler än 500 anställda. Den offentliga sektorn är relativt stor i Lund då kommunen till stor del försörjer grannkommunerna med offentlig service. FASTIGHETSMARKNADEN Vakansen på bostadssidan är mycket låg. Prisuppgången har varit procent på två år. Omsättningen på bostadshyreshusmarknaden är inte lika hög som i Malmö och den domineras av lokala aktörer. Endast ett 20-tal bostadshyreshus värda över 3 Mkr har omsatts under 1997 och Universitetets expansion har stor betydelse för lokalhyresmarknaden i Lund, men omsättningen är liksom på bostadssidan relativt låg. Prisuppgången motsvarar utvecklingen på bostäder. Realias bestånd i S:t Larsområdet förväntas få en spännande utveckling. åstorp NÄRINGSLIV Åstorp ligger utmed E4:an 20 km nordost om Helsingborg. Åstorps kommun hade vid årskiftet 1998/99 cirka invånare. Under 1800-talet och i början av 1900-talet var detta en betydande gruv- och keramikbygd. Idag har kommunen ett differentierat näringsliv med framförallt mindre företag. Två kända företag i Åstorp är Björnekulla Fruktindustri och Swedoor. En stor andel av befolkningen bor i enfamiljshus. Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 20 % Kontor Butiker Ind/ Lager Övrigt Hyresvärde per fastighetskategori Vakanser Bostäder 20 % Kontor/Butik 2 % Ind/ Lager/Övr 13 % Stora fastighetsägare i Lund Yta Realia Drott S:t Petri Briggen Mandamus Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. 14 % FASTIGHETSMARKNADEN Omsättningen på fastigheter är mycket låg och aktörerna är främst lokala. Noterade priser på bostadshyreshus ligger i intervallen kr/kvm. Generell vakansgrad är i storleksordningen 15 procent, inga hyreshöjningar skedde inför Det kommunala bolaget, Kvidingebyggen, har omkring 320 lägenheter med en genomsnittshyra på 634 kr/kvm. Realias bestånd i Åstorp uppgår till lägenheter. 15

16 Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 16 % Kontor 6 % Butiker 9 % Industri / Lager 22 % Övrigt 27 % Hyresvärde per fastighetskategori Vakanser Bostäder 15 % Kontor/Butik 5 % Ind/ Lager/Övr 19 % Region Norr gävle NÄRINGSLIV Gävle är en industristad med ett bra kommunikationsläge vid södra norrlandskusten. Befolkningsutvecklingen är positiv. Ökningen är över tre procent de senaste 10 åren och idag bor drygt personer i kommunen. Även befolkningspyramiden är positiv i förhållande till andra kommuners. Gävle har betydligt fler ungdomar än åldringar. Kommunen är en betydande utbildningsstad med väl utbyggd grund- och gymnasieskola, vårdhögskola och Gävle-Sandviken Högskola med främst teknisk, ekonomisk och pedagogisk inriktning. Gävle har ett varierat näringsliv med cirka arbetsplatser. Största arbetsgivare är Korsnäs AB och Ericsson Radio Systems AB med anställda vardera. KF, Leaf Sverige AB och Gevaliarosteriet är stora företag i livsmedelsbranschen. Mellansvenska Städ, HSB, NCC, Peab, Stora Timber och Stora Cell, IKEA och Gefle Dagblad är andra företag som sysselsätter mer än 100 personer vardera. Avkastning Löptider kontrakt MKR Resultatförändring per aktie, kr 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella År Stora fastighetsägare Yta Fastighetspartner Vasakronan Norrporten Realia Hallström & Nisses Diös Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. FASTIGHETSMARKNADEN Fastighetsmarknaden i Gävle är relativt stabil. Vasakronan, Mandamus, Diösfastigheter och Norrporten är stora aktörer liksom en lång rad lokala aktörer. Prisutvecklingen har varit liten de senaste åren beroende på hög vakansgrad för kontor. Situationen börjar nu bli bättre och en positiv prisutveckling kan förväntas. Hyresnivån för moderna kontor är kr/kvm och förvärv idag ger en direktavkastning på omkring 8,0 8,5 procent. Marknaden för bostadshyreshus är mera positiv. Omsättningen är större och priserna har stigit i genomsnitt 15 procent per år de senaste fem åren. I vissa områden är vakanserna över tio procent, men även här märks en förbättring. För bostäder förväntas en direktavkastning i intervallet 7,75 8,75 procent. Realia har ett stort bestånd äldre, icke ombyggda bostäder i Bomhus, öster om centrum och dessutom några moderna bostadshus i centrum. I centrum finns också en fastighet med lokaler. Tre lagerfastigheter ingår i beståndet. De ligger i Näringen, nordost om centrum. 16

17 sundsvall NÄRINGSLIV Sundsvall, Sveriges geografiska mittpunkt, är en regionstad med industriell inriktning och med cirka invånare i kommunen, varav omkring i centralorten. Sundsvall ligger ungefär 40 mil norr om Stockholm och har tillgång till europavägar (E4 och E14), järnväg, flygplats och hamn. Arbetsmarknaden har en fördelning mellan privat och offentlig sektor liknande rikets genomsnitt. Största arbetsgivarna är förutom kommun/landsting, SCA, Sunds Defibrator, Nobel Industrier, Kuben Aluminium (KUBAL) och Telia. Avkastning Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 13 % Kontor 13 % Butiker 27 % Ind/ Lager 85 % Övrigt 7 % Hyresvärde per fastighetskategori Resultatförändring per aktie, kr 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella FASTIGHETSMARKNADEN Realias fastighetsbestånd är främst bostadshyresobjekt belägna i Bredsand cirka 5 km söder om Sundsvalls centrala del med god service och goda kommunikationer. Bolaget äger även ett antal bostads- och lokalhyresfastigheter inom Stenstaden i centrala delen av Sundsvall. Hyror för bostäder inom Bredsandsområdet återfinns i intervallet kr/kvm och i centrala Sundsvall med äldre ytineffektiva lägenheter kr/kvm. Butikslokaler i gatuplan inom Sundsvalls centrala del A/B-läge har en hyresnivå i intervallet kr/kvm. På bostadsmarknaden har utöver Realias köp i Bredsand ytterligare två större fastighetsbestånd sålts av Mitthem. I början av året köptes Mitthems bestånd i Finsta 12 km norr om Sundsvall av Nor-Sve Fastigheter Norr för 40,5 Mkr motsvarande kr/kvm och en direktavkastning om 13 procent. I slutet av året köptes Mitthems Matforsbestånd av det nybildade Matforshem AB för 60 Mkr motsvarande kr/kvm och en direktavkastning om 11 procent. På lokalhyresmarknaden har en större affär ägt rum under året. Det är Vasakronan som köpt AP-fondens lokalhyresobjekt i centrala Sundsvall till en direktavkastning av cirka tio procent. I bästa lägen i centrala Sundsvall har avkastningskrav noterats på nivån 8,0 9,5 procent för kontor och butiker, och 8 10 procent för bostäder. Spridningen för båda kategorierna i ytterområden är procent. Löptider kontrakt MKR Vakanser Bostäder 13 % Kontor/Butik 14 % Ind/ Lager/Övr 62 % År Stora fastighetsägare Yta Norrporten Vasakronan Realia Hallström & Nisses SPP Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. 17

18 Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 0 % Kontor 1 % Butiker 62 % Ind/ Lager 17 % Övrigt 11 % Hyresvärde per fastighetskategori umeå NÄRINGSLIV Umeå är i huvudsak den enda norrländska kommunen med befolkningsökning. Befolkningen har sedan 1990 ökat med mer än 13 procent och uppgår till cirka personer. Befolkningsökningen genereras i betydande omfattning av verksamheter relaterade till universitetet. Den expansiva sektorn av näringslivet utgörs av bioteknik, medicin, IT samt miljö- och energiföretag. Omvandlings- och infrastrukturprojekt är konverteringar av regementet I 20 och ytterligare en bro över Umeälven. Avkastning Löptider, kontrakt MKR Bostäder 0 % Kontor/Butik 11 % Ind/ Lager/Övr 15% År Stora fastighetsägare Yta AP-fonden Vasakronan Norrporten Länsförsäkringar Hallström & Nisses Realia Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. Resultatförändring per aktie, kr 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella FASTIGHETSMARKNADEN Umeå har präglats av en svag kontorsmarknad under större delen av 1990-talet. Hyresnivåerna för kontor i bästa läge har under de senaste åren med några få undantag nått över kr/kvm. Hyresnivån kr/kvm dominerar för kontor av ordinär till god standard i centrala lägen. Butiksmarknaden visar på en mycket stark utveckling med nyteckningshyror över kr/kvm för gatubutiker i bästa läge. Bostadsfastighetsmarknaden kan betecknas som en av de starkaste utanför storstadsregionerna. Någon enstaka topphyra strax över kr/kvm finns noterade. För moderna bostäder i bra lägen ligger nivån på kr/kvm. Med undantag för AP-fonden och Norrporten domineras fastighetsköparna i Umeå av lokalt förankrade bolag och privatpersoner. Under 1998 skedde några stora kommersiella förvärv. Domusvaruhuset Odin 12 såldes till HB Nävern för cirka kr/kvm. Norrporten förvärvade fastigheter med cirka 60 procent lokaler och 40 procent bostäder för kr/kvm års försäljningar pekar på ett ökat intresse för kommersiella lokaler. Ett stort antal privatpersoner och mindre bolag har under 1998 köpt bostäder med värdeår från 1943 fram till Medelvärdet för dessa köp motsvarar kr/kvm, vilket pekar på mycket låga direktavkastningar. Med undantag av två industrier och ett hightech-kontor i bra läge, utgörs Realias fastighetsbestånd i Umeå av i huvudsak om- och nybyggda talsbostäder i bra läge kring den kommersiella centrumkärnan. 18

19 Ovan från vänster: Dingersjö i Sundsvall, S:t Lars i Lund, Ekorren 9 i Karlstad, Ekorren 11 i Karlstad, Minerva 6 i Sundsvall, Björkgården 4 i Huddinge, Kastsjöstrand i Gävle, Kamelian 16 i Stockholm, Mattishill 8 i Stockholm, Styrmannen 6 i Karlstad, Musslan 1 i Åstorp, Bodbetjänten 1 i Stockholm, Näringen 11 i Gävle, Görväln 1 i Stockholm, Turbinen 20 i Stockholm, Styrmannen 6 i Karlstad, Norr 26:1 i Gävle, Arbetaren i Stockholm, Gruvan 2 i Karlstad. 19

20 Utvecklingsprojekt lund S:t Larsområdet är lika stort som Lunds gamla stadskärna och beläget på gångavstånd från centrum i riktning mot Malmö och Sturup. Det är lummigt och byggnaderna uppfördes i början på seklet. Idag hyr Landstinget delar av ytorna för sin verksamhet. Därutöver finns också utbildnings- och kontorslokaler. Den uthyrningsbara ytan är kvm och hyresvärdet cirka 56 Mkr. Realia äger hela området som omfattar en miljon kvadratmeter mark. FÖRENING AV GAMMALT OCH NYTT Här planerar Realia för en Campusmiljö som omfattar cirka kvm i nybyggnation. I det pågående planprogrammet föreslår Realia att de befintliga äldre byggnaderna delvis byggs om interiört. Tillsammans med nybyggnationen blir S:t Lars en Campusmiljö där gammalt och nytt, kommersiella lokaler och bostäder, förenas. Vi arbetar med ett industriparkskoncept, dvs moderna, flexibla lokaler anpassade för högteknologi och andra kunskapsintensiva verksamheter. Eftersom projektet är stort påverkas stadsmiljön i Lund. Nybyggnationen kommer att anpassas till de befintliga byggnaderna i området. Därmed skapas en arkitektoniskt intressant och tilltalande helhet. Byggstart förväntas kunna ske år Merparten av de nybyggda ytorna blir kommersiella lokaler, främst för kontor men också för tillverkning av högförädlade produkter på mindre ytor. Lokaler ska skräddarsys för nya företag, och kunna förändras med verksamheten i ett utvecklingsskede. Bostäderna, cirka kvm, blir en mix av uthyrningsrum, smålägenheter och familjebostäder. Till ett högteknologiskt område som S:t Lars kommer många tillfälliga besökare, t ex svenska och utländska forskare och experter. Därför är det en styrka att inom området kunna erbjuda attraktiva, IT-intensiva bostäder med möjlighet till korttidsboende. VARSAMHET MED GRÖNOMRÅDEN S:t Larsområdet har en parkmiljö med Höje å som rinner genom områdets mitt. I söder breder jordbrukslandskapet ut sig i riktning mot Malmö. Det är en närmast perfekt lokalisering för en Campusmiljö. Men det krävs också varsamhet så att inte områdets gröna karaktär går förlorad när en förtätning genomförs. S:t Larsområdet, som efter om- och nybyggnation kommer att innehålla cirka kvm uthyrningsbar yta, blir Realias största samlade förvaltningsenhet belägen på en av landets mest expansiva marknader. S:t Larsområdet i Lund med byggnader från seklets början. 20

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Tre verksamhetsområden

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Pressmeddelande 2003-02-04

Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Bokslutskommuniké Akelius Fastigheter Januari till december 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Pressmeddelande Stockholm 2013-08-20 CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Catena AB (publ) ( Catena ) har tecknat ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999

Delårsrapport januari - juni 1999 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1999-08-24 Delårsrapport januari - juni 1999 Resultatet efter skatt för perioden januari - juni 1999 uppgick till 39,7 Mkr (32,9), motsvarande en

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000

Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Resultat efter skatt uppgår till 309 (285) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 16,32 (15,35) kr och en avkastning på eget kapital

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken Svenska Bostadsfonden 8 Uttern 2008 förvaltningsber ättelse 2008 SVENSK A BOSTADSFONDEN 8 AB Faktaruta

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Responsgatan av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Halvårsrapport januari - juni 1998

Halvårsrapport januari - juni 1998 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1998-08-20 Halvårsrapport januari - juni 1998 Resultatet efter skatt för första halvåret 1998 uppgick till 32,9 Mkr (11,0) vilket motsvarar en vinst

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Omsättningen uppgick till 64,3 Mkr (54,4) Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,4 Mkr (1,6) Debiteringsgraden ökade med 8 % procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern PRESSMEDDELANDE Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller offentliggöras i USA, Kanada, Japan eller Australien. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2014

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2014 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2014 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Garden Box av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 5 A B. Svenska Bostadsfonden 5 Svanen - Tuppen. Svenska Bostadsfonden 5 Forntiden

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 5 A B. Svenska Bostadsfonden 5 Svanen - Tuppen. Svenska Bostadsfonden 5 Forntiden Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 5 A B Svenska Bostadsfonden 5 Svanen - Tuppen Svenska Bostadsfonden 5 Forntiden Svenska Bostadsfonden 5 Fabrikanten Svenska Bostadsfonden 5 Örtofta

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer