INFORMATIONSTILLFÄLLEN 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSTILLFÄLLEN 1999"

Transkript

1 Årsredovisning 1998

2 INNEHÅLL: VD-ord...4 Historik...6 Organisation... 7 Humankapital...9 Fastighetsbestånd...10 Utvecklingsprojekt...20 Miljö...22 Realia-aktien...24 Fem år i sammandrag...25 Nyckeltal Likviditet och finansiering...27 Förvaltningsberättelse...28 Resultaträkning...29 VÄLKOMMEN TILL BOLAGSSTÄMMA I REALIA FASTIGHETS AB Aktieägarna i Realia Fastighets AB kallas till ordinarie bolagsstämma, onsdagen den 24 mars 1999 kl i Polhemssalen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i den ordinarie bolagsstämman måste dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 12 mars 1999, dels anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman till bolaget, skriftligen under adress Realia Fastighets AB, Box , Stockholm, eller per telefon , senast fredagen den 19 mars Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare och som önskar deltaga i stämman måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Detta måste ske i god tid före den 12 mars Styrelsens förslag till dagordning för bolagsstämman kommer att publiceras i den annonserade kallelsen till bolagsstämman. Den kommer också, tillsammans med årsredovisningen och styrelsens förslag till beslut m m, att finnas tillgänglig på bolagets kontor, Bergsgatan 5B, Stockholm, senast från den 17 mars Balansräkning...30 Finansieringsanalys...32 Redovisningsprinciper och noter...33 Revisionsberättelse...38 Fastighetsförteckning...39 Styrelse och ledning...44 Definitioner...46 INFORMATIONSTILLFÄLLEN 1999 Bolaget lämnar information till aktieägare och aktiemarknad vid följande fasta tillfällen: 24 mars 1999 Ordinarie bolagsstämma 6 maj 1999 Delårsrapport per 31 mars augusti 1999 Delårsrapport per 30 juni november 1999 Delårsrapport per 30 september februari 2000 Bokslutskommuniké för 1999 Adresser...47 Omslag: Gamla Grand, Norr 44:1, Gävle.

3 Realia 1998 i sammandrag Resultatet efter finansnetto blev 37,1 Mkr (41,2). Kassaflödet ökade till 61,0 Mkr (42,4), en ökning med 44 procent. Hyresintäkterna ökade till 405 Mkr (286), en ökning med 42 procent. Förvärv har gjorts för Mkr (871) och försäljningar för 41 Mkr (185). Den uthyrningsbara ytan har under året ökat till kvm ( ), dvs en ökning med 69 procent. Fastigheternas bokförda värde per årsskiftet uppgick till Mkr (2 361), vilket motsvarar kr per kvm (4 860), exklusive delägda fastigheter. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 30 öre per aktie, dvs en höjning med 20 procent. För 1999 förväntas ett resultat som rensat från jämförelsestörande poster innebär i huvudsak en fördubbling. Affärsidé Realias affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i Sverige med stark inriktning på resultat- och värdetillväxt samt att tillgodose våra hyresgästers önskemål och behov av attraktiva och ändamålsenliga bostäder och lokaler. Mål Att genom effektiv egen förvaltning skapa goda kassaflöden och god lönsamhet som ger bolagets aktieägare konkurrenskraftig avkastning och mervärde på investerat kapital. Att växa till ett fastighetsbestånd på minst en miljon kvm i enlighet med affärsidé och strategi. Att uppnå en synlig soliditet inklusive konvertibla vinstandelsbevis överstigande 20 procent. Strategi Realia inriktar sig på högavkastande fastigheter med goda initiala kassaflöden. För att nå rimlig riskspridning skall cirka hälften av fastighetsbeståndet bestå av bostäder. Realia satsar på förvaltning med egen välutbildad och motiverad personal. Genom att bygga upp förvaltningsenheter på minst kvm per geografiskt förvaltningsområde kan Realia uppnå en hög effektivitet, en god marknadsbearbetning och skapa möjligheter till värdehöjande åtgärder genom exempelvis ett aktivt arbete med uthyrning av vakanta ytor, förädling av byggnader och utnyttjande av byggrätter. 3

4 VD: expansion och koncentration Realia har under 1998 tagit flera steg på vägen att infria uppsatta mål. Lönsamheten ökar, soliditeten är på väg över 20 procent, hyresvärdet har ökat till 612 Mkr och cirka kvm är nära målet en miljon kvm. Expansionen kommer att fortsätta parallellt med resultathöjande åtgärder i nuvarande bestånd. Jag vill särskilt framhålla den intäktspotential på 46 Mkr som finns i form av vakanser främst i Lund, Åstorp och Sundsvall. Aktiv fastighetsutveckling är också ett led i expansionen. De två projekten S:t Lars i Lund och Tomteboda i Solna kommer att tillföra betydande värden för aktieägarna. TYNGDPUNKTEN I STORSTOCKHOLM Realia har expanderat över hela landet men mest i Stockholm och i södra Sverige. Nu finns 70 procent av ytorna i dessa delar av Sverige med tyngdpunkten i Storstockholm. Det är vår största delmarknad, med 36 procent av ytorna. Genom förvärvet 1998 från Columna svarar Öresundsregionen, som visar en tydlig uppgång i hyresnivåerna, för 25 procent av beståndet. Närheten till Köpenhamn är positiv och jag bedömer att förutsättningarna för en värdetillväxt i beståndet är goda. Region Norr verkar på ett fåtal, utvalda orter. Efter förvärven i centrala Sundsvall finns 40 procent av regionens ytor i Sundsvalls kommun. I takt med att fastighetspriserna ökat har antalet högavkastande objekt i storstadsområdena, särskilt i Stockholm, blivit begränsat. Eftersom vi agerar över hela landet kan expansionen ändå fortsätta med bibehållna krav på avkastning och kassaflöden i varje affär. Jag menar att denna inriktning ger oss såväl riskspridning som ett rikt mått av affärsmöjligheter. Kostnadseffektivitet i den lokala förvaltningen kräver en geografisk fokusering till orter där en kritisk storlek, kvm, kan uppnås. Under de närmaste åren kommer beståndet att förtätas på vissa orter och säljas i något fall. HÖG ANDEL BOSTÄDER BEGRÄNSAR RISKEN Bostadsfastigheter har en stabil avkastning och är därför ett naturligt verksamhetsområde. Andelen bostadsytor uppgår till 59 procent. I den fortsatta expansionen eftersträvas en situation där andelen kontor och butiker balanserar jämnt med andelen bostadsytor. I förvaltninghänseende ger en mix av lokaltyper dessutom en ökad potential. POTENTIAL I VAKANSER De under 1998 förvärvade bestånden i Öresundsregionen hade vid förvärvstidpunkten en hyresvakans om cirka 15 procent. Totalt för koncernen är bortfallet av hyresintäkter på grund av vakanser 7,5 procent, eller 46 Mkr på årsbasis. Vakanser är ett naturligt inslag i ett fastighetsbestånd. Att helt eliminera vakanserna är därför ingen rimlig målsättning även om den dagliga inriktningen är full uthyrning av varje fastighet. För Realias bestånd är en vakansgrad på 4 5 procent en realistisk nivå att eftersträva inom en treårsperiod. Således föreligger här en stor potential till resultatförbättring. Ett framgångsrikt försök med ungdomsboende i skånska Åstorp, där vi har stora vakanser på bostadssidan, har genomförts Ungdomar upp till 25 år erbjuds ett attraktivt första boende. I Sundsvall betonas bostadsområdenas kustnära läge i marknadsföringen. Söder om Stockholm, i Botkyrka och i Södertälje, pågår ett samarbete med andra fastighetsägare för att utveckla områdena. Den starka befolkningstillväxten i Storstockholm gör att vi kan konstatera att det föreligger större efterfrågan än tillgång på bostäder i huvudstadsområdet. FÖRSTÄRKNING AV ORGANISATIONEN Ett lokalkontor har öppnats i Sundsvall och genom förvärvet från Columna fick vi kontor för Öresundsregionen i Lund och ett lokalkontor i Åstorp. På fastighetssidan har en central befattning som controller tillsatts i början av I controllerns uppgifter ingår att säkerställa kostnadseffektiviteten inom fastighetsförvaltningen. Från 1999 arbetar vi i nya datasystem som berör all vår verksamhet. Som förberedelse har personalens IT-kompetens höjts genom intensivutbildningar. Samtliga leverantörer av utrustning har kontaktats med anledning av millenniumskiftet och eventuella problem åtgärdas successivt under RESULTATFÖRBÄTTRINGAR Hyreshöjningarna inom bostadssektorn är marginella i det inflationsläge som f n råder. I det kommersiella beståndet däremot är möjligheterna större. Den största potentialen till resultatför- 4

5 bättringar är en minskning av vakansgraden. På kostnadssidan får vi en effektivitetshöjning när fler fastigheter och större ytor på en ort kan hanteras inrom ramen för den befintliga organisationen. Genom expansionen har också de centrala kostnaderna som andel av hyresintäkterna kunnat sänkas. Realia arbetar generellt med ett högt kostnadsmedvetande. Under 1998 har ett tvåårigt avtal tecknats med Sydkraft för elleveranser till samtliga fastigheter. På motsvarande sätt har vi genom att teckna försäkringsavtal centralt kunnat sänka kostnaderna med bibehållet eller förstärkt försäkringsskydd. Räntekostnaderna, som är den enskilt största kostnadsposten, minskade väsentligt under FINANSIERING Förvärven under 1998 har finansierats med en kombination av lån och apportemissioner. Emissionerna har inte lett till utspädningseffekter aktierna har i affärerna värderats till synligt eget kapital. Vinst och kassaflöde per aktie har ökat genom förvärven. Låneportföljen har kort räntebindningstid. Under 1998 har de långa räntorna sjunkit snabbare än de korta. Målsättningen är nu att lägga om merparten av lånen till längre räntebindningstider, upp till tio år, under UTSIKTER FÖR 1999 JÄMTE PROGNOS De allmänna förutsättningarna på fastighetsmarknaden är gynnsamma. Vi utvärderar löpande möjligheter till affärer för en fortsatt expansion även på nya, intressanta orter där en tillräcklig storlek kan uppnås genast eller på kort tid utan att göra avkall på avkastningskraven. Med befintligt bestånd och successivt sjunkande vakanser kommer rörelseresultatet för helåret 1999 att kunna fördubblas. I nuvarande situation förbättras räntenettot medan räntebidragen planenligt sjunker. Eftersom Realia har skattemässiga förlustavdrag om cirka 100 Mkr blir skattekostnaden fortsatt låg under Kassaflödet efter skatt för 1999 beräknas överstiga 100 Mkr. Under 1999 kan vi fira tioårsjubileum som börsnoterat fastighetsbolag och blicka tillbaka på en för branschen synnerligen problemfylld tid. Framtiden ser dock betydligt ljusare ut. Realia kommer att redovisa en god avkastning på synligt eget kapital och bra kassaflöden. Därför har jag gott hopp om att vi ska kunna infria våra finansiella mål och lämna en god avkastning till aktieägarna. EN SAMMANFATTNING INFÖR FRAMTIDEN Kassaflöde och resultat har högsta prioritet Expansionen fortsätter Realia är en rikstäckande partner för kunderna Realia är en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare Realia arbetar med höga lönsamhetskrav Realiaaktien ska vara ett intressant placeringsalternativ för såväl privatperson som institutioner. Stockholm den 17 februari 1999 Sven-Ane Friberg Verkställande Direktör 5

6 Historik 1987 Diös Norra Bygg AB, som var en avknoppning från Anders Diös AB, blev Realia Fastighets AB Bolaget noterades på Stockholms fondbörs O-lista Det nya Realia tog form genom strategiska företagsförvärv, ny organisation och ledning. Huvudkontoret flyttade från Gävle till Stockholm. Efter en nyemission på cirka 165 Mkr förvärvades Allhus AB med ett fastighetsbestånd om kvm och ett fastighetsvärde av cirka 440 Mkr. Fastigheterna var till 92 procent belägna i Storstockholmsområdet Columna Fastigheter AB köpte Sparbankens alla aktier i Realia och blev därmed bolagets största ägare. Realia gjorde flera strategiska förvärv i Solna, Sundbyberg, Huddinge, Umeå och Karlstad. Efter dessa förvärv uppgick fastighetsbeståndet till kvm. Personalstyrkan växte från 21 till 38 personer Realia förvärvade fastigheter för cirka 850 Mkr. Realia etablerades i Sundsvall med lokalkontor som förvaltar cirka bostadslägenheter och kommersiella lokaler Fastigheter för cirka 1,6 miljarder kronor förvärvades. I 1998 års förvärv ingår fastigheter från Columna och Blockfield. Realia hade 69 personer anställda den 31 december Till vänster: Asken 12, Åstorp. Till höger: Görväln 1, Stockholm. 6

7 Organisation FYRA REGIONER Den geografiska spridningen av fastighetsbeståndet delar in Realias organisation i fyra regioner: Storstockholm, Öresund, Karlstad och Norr. Varje region har en regionchef som med övrig förvaltningspersonal på ett kundnära sätt sköter fastigheterna och bistår hyresgästerna. Realias huvudkontor med koncernledning och centrala funktioner som ekonomi, finans och marknad är beläget i Stockholm. STORSTOCKHOLM Regionkontoret och huvudkontoret finns i samma lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Till denna region hör tre lokalkontor som ligger i Södertälje, Vårby och Botkyrka samt två kontor för fastighetsskötare, belägna i Årsta och Solna. Region Storstockholm förvaltar drygt kvm, varav kvm är bostäder. KARLSTAD Region Karlstad huserar i en gammal, vacker fastighet i centrala Karlstad. Där förvaltas totalt cirka kvm, varav kvm är bostäder. ÖRESUND Hösten 1998 tillkom region Öresund med regionkontor i Lund. Regionen omfattas även av ett lokalkontor i Åstorp och ett fastighetsskötarkontor i Helsingborg. Regionen förvaltar närmare kvm, varav cirka kvm är bostäder. NORR Region Norr har regionkontor i Gävle och lokalkontor i Sundsvall och Umeå. Dessutom finns ett fastighetsskötarkontor i Söderhamn. Regionen förvaltar kvm varav kvm är bostäder. Högst upp: fastighetsskötare Kenneth Herkevall på besök hos en hyresgäst i Vårby Gård, Huddinge. Mitten: Tommy Berg, Thomas Kjälled, Karin Karlsson och Gunilla Axelsson sköter om hyresgästerna i Region Karlstad. Nederst: En del av våra fastighetsskötare i Storstockholm: Håkan Sköld, Håkan Fredriksson, Mats Pedersen och Ewe de Flon. 7

8 Högst upp: Personal från Gävle- och Umeåkontoren: Kurt Hagman, Göran Andersson, Carina Helzenius, Jan-Erik Arvidsson, Anette Lundström och Henrik Karlsson. Mitten: Fastighetsskötare från region Norr: Peter Nordin, Mikael Kontturi, Jörgen Andersson, Egon Moberg, Jorma Lietoff och Kalevi Välimäki. Nederst: Personal från Vårby- och Södertäljekontoren: Anders Dahg, Birgitta Malmqvist, Pia Binette, Beatrice Jahnsson och Veikko Korhonen. 8

9 Humankapital BEFATTNINGAR Realias personalstyrka bestod vid årsskiftet av 69 personer, varav 25 kvinnor. Av dem som arbetar med förvaltning och hyresadministration är 29 fastighetsskötare, 13 hyresadministratörer och 12 förvaltare, inklusive fastighetschef och regionchefer. Dessa tjänster är fördelade mellan Realias fyra regioner och har en naturlig direktkontakt med våra hyresgäster. Resterande 15 personer inbegriper VD med koncernledning, ekonomifunktion, marknadsavdelning, administration och data. Realia har kvinnliga medarbetare på flera ledande befattningar såsom finanschef, dataansvarig, biträdande fastighetschef och controller. Två kvinnor ingår i ledningsgruppen. Medelåldern i företaget är 43 år. Könsfördelning Åldersfördelning Kvinnor Män VÄXTKRAFT MÅL 4 Våren 1997 genomlystes hela företaget vad gällde behovet av utbildning och rutiner. Samtliga medarbetare var aktiva i arbetet med att finna förbättringar, förändringar, utbildningsbehov etc. Detta resulterade i en utbildningsplan för alla i företaget. En ansökan för att medverka i Växtkraft Mål 4 skickades därefter till EUs programkontor i Stockholm. Ansökan bifölls och bolaget fick möjlighet att få en del av utbildningen betald av EU. Befattningsstruktur FÖRÄDLAD KOMPETENS Hösten 1997 påbörjades utbildningen. Alla Realias anställda har nu genomgått kurser i Word och Excel på olika nivåer. Vissa medarbetare har deltagit i kurser för fastighetsskötare, kurser i personaladministration, kurser i program- och databehandling, och kurser i hyresjuridik på olika nivåer. Hela utbildningspaketet avslutas under våren REDO FÖR MILLENNIESKIFTET Under 1998 har Realia beslutat byta datasystem. Det inbegriper både fastighetssystem och ekonomisystem. Det är en stor investering inför 2000-talet, vilket även innebär att all Realias datautrustning är säkrad inför millennieskiftet. De nya systemen har installerats under hösten 1998 och kommer vara i full drift under våren All berörd personal har utbildats parallellt med nyinstallationen. Utbildningsstruktur Fastighetsskötare Förvaltare Hyresadministratörer Ledning och central administration Grundskola Gymnasiekompetens Yrkesrelaterad utbildning Högskolestudier Ingenjörsutbildning Högskoleexamen 9

10 Fastighetsbestånd Östersund Umeå DEN SVENSKA EKONOMINS PÅVERKAN PÅ FASTIGHETSMARKNADEN De fundamenta som styr fastighetsmarknadens utveckling är tillgången på kapital, inflation och BNP-utveckling. I en av dessa parametrar finns regionala skillnader, nämligen BNP-utvecklingen som förhåller sig olika på olika geografiska marknader. Tillgången på kapital bedöms inte vara begränsande för fastighetsmarknaden. Företagen har under 1998 minskat upplåningstakten, och kreditexponeringen mot länder med akuta finansiella problem är relativt måttlig. Med ett fortsatt intresse för Sverige bland utländska köpare av fastigheter skall tillgången på kapital fortsättningsvis ej vara gränssättande för fastighetsinvesteringar i Sverige. Karlstad Öresund Gävle Mer än kvm kvm Sundsvall kvm kvm Storstockholm TILLVÄXTORTER BNP-utvecklingen är en god indikator på hyresutvecklingen. Prognosinstituten har under den senaste tiden nedjusterat denna, men de regionala skillnaderna inom landet gör att utvecklingen för vissa orter är definitivt bättre än för andra. Tillväxtorterna är främst storstadsregionerna, Öresundsområdet och universitetsorter. Det är på dessa orter möjligheterna till hyrestillväxt är störst. FASTIGHETSMARKNADEN I SVERIGE Investeringar i fastigheter sker i större omfattning än tidigare på något som populärt kallas industriell bas, där fastigheternas direktavkastning hamnat i fokus och inte spekulationen kring en inflationsdriven värdestegring. Detta har gjort att aktörerna i större utsträckning är aktiva förvaltare. Dessa ägare vitaliserar sina bestånd och attraherar därmed hyresgäster som är beredda att betala för god service. Investeringarna, främst i form av långtgående hyresgästanpassningar, har därför ökat. Många av förvärven på fastighetsmarknaden präglas av en strukturering av de fastighetsbolag som skapades i fastighetskrisens skugga. Dessa bolag söker nu skapa effektiva förvaltningsenheter genom bytesaffärer, försäljningar och kompletteringsköp. Hyresintäkter Mkr kvm Stockholm Karlstad Öresund Gävle Sundsvall Umeå Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. Bostäder Kontor/Butik Industri/ Lager/Övrigt 10

11 MODELLBESKRIVNING Nedanstående diagram redovisar hur en driftnettoförändring per fastighet påverkar resultatet per aktie i Realia. Antalet aktier uppgår till efter full konvertering av konvertibla vinstandelsbevis till B-aktier. Risker och möjligheter förhåller sig olika på olika geografiska marknader och typ av lokal, dvs bostäder respektive kontor, butik och övrigt. Förändringarna redovisas därför på lokalslag i respektive region med en beräkning av hur dessa påverkar resultatet per aktie. Driftnettoförändringen i Realias bestånd med avseende på bostäder är främst betingad av bolagets möjlighet att eliminera vakanser. Lokalerna påverkas både av vakanser och möjligheten att uppnå högre hyror. I båda fall påverkas resultatet av en förändring av förvaltningskostnaderna. Parametrar som ej berörts är finansiering och central administration vilka i detta scenario bedöms som oförändrade. Avkastning Hyresvärde per fastighetskategori Yta per fastighetskategori Bostäder 59 % Kontor/Butik 29% Ind/ Lager/Övr 12% Bostäder 59 % Kontor 20 % Butiker 4 % Ind/ Lager 10 % Resultatförändring per aktie, kr 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella Övrigt 7 % 11

12 Region Storstockholm Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 2 % Kontor 6 % Butiker 2 % Ind/ Lager 20 % Övrigt 35 % NÄRINGSLIV Invånarantalet i Storstockholmsregionen uppgår till ca 1,5 miljoner och är ökande. Storstockholm har den mest positiva tillväxten i landet. Avkastning Resultatförändring per aktie, kr 0,30 Hyresvärde per fastighetskategori Vakanser Bostäder 2 % 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella Löptider kontrakt MKR Kontor/Butik 4 % Ind/ Lager/Övr 18 % År Stora fastighetsägare Yta AP-fonden Drott Skandia Vasakronan Diligentia Realia Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. FASTIGHETSMARKNADEN Stockholms fastighetsmarknad präglas av hög aktivitet. Förutom en mängd överlåtelser av styckefastigheter ser vi ett antal större paket- och projektfastigheter som byter ägare. Bland börsnoterade fastighetsbolag går trenden mot större förvaltningsenheter som innebär att vi ser ett ökat intresse för fusioner och uppköp. Bostadsmarknaden har utvecklats positivt med snabbt sjunkande direktavkastningskrav. I Stockholms innerstad har under de senaste åren bostadsrättsföreningar varit de dominerande köparna. Detta har varit prisdrivande då föreningarna inte gör förvärvet baserat på en avkastning utan på boendekostnad och möjligheter att överlåta lägenheterna. Hyresutvecklingen är och förväntas bli låg. Vakanserna är obefintliga. Direktavkastningskraven uppgår till 3,5 5,5 procent. Även i ytterområden har vi sett en prisuppgång de senaste åren med få vakanser och god hyresutveckling. Realias fastighetsbestånd utgörs främst av bostadsdominerade objekt belägna i attraktiva förortslägen och i Stockholms innerstad. Realias kommersiella fastigheter är belägna i Stockholms förorter. Direktavkastningskraven uppgår i allmänhet till 5,75 7,5 procent. Marknaden för kommersiella fastigheter har varit stigande. Kontorshyrorna i bästa lägen uppgår till drygt kr/kvm. I attraktiva förorter såsom Alviks Strand, Kista, Marievik m fl är hyresnivåerna kr/kvm för helt moderna kontor. Vakanserna i Stockholm city är låga, 3 5 procent. I ytterområden varierar vakanserna men uppgår i allmänhet till 5 10 procent. Direkavkastningskraven har i cityområdet stabiliserats på 5 5,5 procent. I ytterområden uppgår direkavkastningskraven till 6,5 7,5 procent. 12

13 Region Karlstad NÄRINGSLIV Karlstad dominerar det värmländska näringslivet och är även administrativt centrum med säte för Länsstyrelsen och Landstinget. Antalet invånare har stigit med cirka 4 procent sedan 1990 men ökningstakten har varit relativt låg de senaste tre åren. Universitetets expansion har varit starkt bidragande till stadens utveckling och antalet studenter uppgår till cirka Inom den offentliga sektorn har antalet anställda minskat, men utvecklingen för näringslivet har varit den motsatta. Bland de större arbetsgivarna i Karlstad finns Ericsson, Valmet och Kvaerner Pulping. För närvarande är uppdragsverksamheten den mest expansiva med växande företag inom IT-sektorn. Avkastning Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 1 % Kontor 4 % Butiker 16 % Ind/ Lager 50 % Övrigt 9 % Hyresvärde per fastighetskategori Resultatförändring per aktie, kr 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella FASTIGHETSMARKNADEN Efterfrågan på bostäder i centrala lägen är god och vakanserna i det privatägda beståndet är generellt låg. Inom allmännyttans bestånd uppgår vakanserna till cirka 4,5 procent. Flertalet överlåtelser under 1998 avser mindre objekt som köpts av privatpersoner eller lokala företag. Noterade priser, normalt i nivån kr/kvm indikerar ett direktavkastningskrav om 7 7,5 procent i bra lägen. Kontorsmarknaden har stärkts under senare år. Normal hyresnivå i de centrala delarna är kr/kvm och enstaka topphyror över kr/kvm förekommer. Efterfrågan på moderna kontor är god men fortfarande finns vakanser i äldre fastigheter. Flera av de större fastighetsbolagen har expanderat i Karlstad under senare år och priserna har stigit. Direktavkastningskravet för centralt belägna fastigheter är 8 9 procent. För industrilokaler är marknaden fortfarande svår med en vakansgrad i nivån procent. Runt 20 försäljningar genomfördes under 1998 varav flertalet på nivån kr/kvm. Realias fastighetsbestånd i Karlstad domineras av välbelägna och renoverade bostadsfastigheter. Efterfrågan på bostäder i dessa lägen bedöms som god. Även flertalet lokalfastigheter har en modern standard. Med undantag av fastigheten Grästegen 2 är de belägna i nära anslutning till stadskärnan. Löptider kontrakt MKR Stora fastighetsägare Yta Skanstornet L E Lundbergs Vasakronan Realia Mandamus Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. Vakanser Bostäder 2 % Kontor/Butik 4 % Ind/ Lager/Övr 5 % År 13

14 Region Öresund Orterna kring Öresund bildar en sammanhängande region. Köpenhamn inräknat, har regionen en befolkning om 2,5 miljoner. Det finns en positiv förväntan och stora satsningar görs på infrastruktur och högskola. Öresundsbron skall invigas sommaren Citytunneln i Malmö (klar 2005) och förbättringen av Västkustbanan (klar 1999) tros gynna hela regionen. Regionen är redan idag dynamisk med fokus på kopplingen högskola-näringsliv. Fastighetsmarknaden har utvecklats positivt under de senaste åren, framförallt på bostadssidan, med stigande priser som följd. Bostadsbyggandet, som varit näst intill obefintligt under många år, har nu visat begynnande aktivitet i exklusiva lägen. Avkastning Resultatförändring per aktie, kr 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % helsingborg Bostäder Kommersiella NÄRINGSLIV Helsingborg är Sveriges tionde största stad med invånare. Handels- och transportnäringarna dominerar näringslivet som karakteriseras av många små företag. Det goda kommunikationsläget gör Helsingborg till en knutpunkt för logistik. FASTIGHETSMARKNADEN Helsingborg har en mycket stark bostadsmarknad. Avsaknaden av stora miljonprogramsområden, låg vakans och låga omflyttningstal har inneburit hög efterfrågan på bostadshyreshus. Förväntningarna på bostadshyrorna har lett till låga direktavkastningskrav. Yrkade hyror på kr/kvm för moderna lägenheter i gott läge anger förväntade nivåer. Prisutvecklingen för bostadshyreshus har varit god med en uppgång på i storleksordningen 35 procent på två år. Nyproduktionen av bostäder har varit låg. Det finns några aktuella projekt med ett hundratal lägenheter i exklusiva lägen med utsikt över Öresund. Maria Park är exempel på ett byggnadsprojekt med stor andel bostäder. malmö NÄRINGSLIV Malmö är centrum för Skåne län och Sveriges tredje största stad med invånare. Kommunens prognoser är en befolkning på personer år Malmö har varit i blickfånget de senaste åren, främst beroende på Öresundsbron och den pågående högskolesatsningen. Högskolan byggs i Västra Hamnen och planeras vara klar år Den skall fullt utbyggd omfatta cirka studieplatser. Stark befolkningstillväxt, högskola och de infrastrukturella projekten har ökat attraktionskraften på Malmös bostadsmarknad. FASTIGHETSMARKNADEN Nyproduktionen av bostäder har varit låg under de senaste åren. Vakanserna har sjunkit och dessa finns främst i miljonprogramsområdena. Snitthyran för bostäder är cirka 700 kr/kvm, i Slottsstaden kr/kvm. I området Potatisåkern från 1995 är hyrorna närmare kr/kvm. Hyreshöjningarna 1999 är 2,4 2,5 procent med undantag från miljonprogramsområden med 0 1 procents ökning. Differentieringen tilltar som exempelvis i en fastighet i Slottsstaden där ökningen varit 7 procent. De senaste två åren har bostadshyreshuspriserna stigit med procent. Omsättningen har varit god. Bland större transaktioner under 1997/98 kan nämnas MKBs köp av Castellumägda Briggens bestånd om kvm med en köpeskilling motsvarande cirka kr/kvm. De högsta noterade köpen indikerar kr/kvm och ett avkastningskrav på 6 procent. Förväntad befolkningsökning gör att nya bostadsområden i attraktiva lägen planeras. År 2001 förläggs Bomässan till Malmö. I samband med denna uppförs 600 lägenheter på Kockums gamla industriområde. Även kommersiella fastigheter har haft en positiv utveckling med hög aktivitet. Befintliga vakanser hämmar dock hyressättninen. Prisutvecklingen under två år har varit cirka 20 procent. 14

15 lund NÄRINGSLIV Lund är Sveriges femtonde största stad och en utpräglad universitetsstad med invånare. Kommunen har haft en stark befolkningstillväxt. Lund har en stabil utveckling och är en av landets 4 5 starka tillväxtorter. Kopplingen mellan den tekniska högskolan och den högteknologiska industrin är stark. Näringslivet har, för ortens storlek, många stora företagsetableringar samt ett stort antal småföretag i form av underleverantörer och serviceföretag, medan företag på mellannivån saknas i stor utsträckning. Några större kända företag i Lund är Tetra Laval, Astra, Ericsson och Gambro, samtliga med fler än 500 anställda. Den offentliga sektorn är relativt stor i Lund då kommunen till stor del försörjer grannkommunerna med offentlig service. FASTIGHETSMARKNADEN Vakansen på bostadssidan är mycket låg. Prisuppgången har varit procent på två år. Omsättningen på bostadshyreshusmarknaden är inte lika hög som i Malmö och den domineras av lokala aktörer. Endast ett 20-tal bostadshyreshus värda över 3 Mkr har omsatts under 1997 och Universitetets expansion har stor betydelse för lokalhyresmarknaden i Lund, men omsättningen är liksom på bostadssidan relativt låg. Prisuppgången motsvarar utvecklingen på bostäder. Realias bestånd i S:t Larsområdet förväntas få en spännande utveckling. åstorp NÄRINGSLIV Åstorp ligger utmed E4:an 20 km nordost om Helsingborg. Åstorps kommun hade vid årskiftet 1998/99 cirka invånare. Under 1800-talet och i början av 1900-talet var detta en betydande gruv- och keramikbygd. Idag har kommunen ett differentierat näringsliv med framförallt mindre företag. Två kända företag i Åstorp är Björnekulla Fruktindustri och Swedoor. En stor andel av befolkningen bor i enfamiljshus. Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 20 % Kontor Butiker Ind/ Lager Övrigt Hyresvärde per fastighetskategori Vakanser Bostäder 20 % Kontor/Butik 2 % Ind/ Lager/Övr 13 % Stora fastighetsägare i Lund Yta Realia Drott S:t Petri Briggen Mandamus Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. 14 % FASTIGHETSMARKNADEN Omsättningen på fastigheter är mycket låg och aktörerna är främst lokala. Noterade priser på bostadshyreshus ligger i intervallen kr/kvm. Generell vakansgrad är i storleksordningen 15 procent, inga hyreshöjningar skedde inför Det kommunala bolaget, Kvidingebyggen, har omkring 320 lägenheter med en genomsnittshyra på 634 kr/kvm. Realias bestånd i Åstorp uppgår till lägenheter. 15

16 Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 16 % Kontor 6 % Butiker 9 % Industri / Lager 22 % Övrigt 27 % Hyresvärde per fastighetskategori Vakanser Bostäder 15 % Kontor/Butik 5 % Ind/ Lager/Övr 19 % Region Norr gävle NÄRINGSLIV Gävle är en industristad med ett bra kommunikationsläge vid södra norrlandskusten. Befolkningsutvecklingen är positiv. Ökningen är över tre procent de senaste 10 åren och idag bor drygt personer i kommunen. Även befolkningspyramiden är positiv i förhållande till andra kommuners. Gävle har betydligt fler ungdomar än åldringar. Kommunen är en betydande utbildningsstad med väl utbyggd grund- och gymnasieskola, vårdhögskola och Gävle-Sandviken Högskola med främst teknisk, ekonomisk och pedagogisk inriktning. Gävle har ett varierat näringsliv med cirka arbetsplatser. Största arbetsgivare är Korsnäs AB och Ericsson Radio Systems AB med anställda vardera. KF, Leaf Sverige AB och Gevaliarosteriet är stora företag i livsmedelsbranschen. Mellansvenska Städ, HSB, NCC, Peab, Stora Timber och Stora Cell, IKEA och Gefle Dagblad är andra företag som sysselsätter mer än 100 personer vardera. Avkastning Löptider kontrakt MKR Resultatförändring per aktie, kr 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella År Stora fastighetsägare Yta Fastighetspartner Vasakronan Norrporten Realia Hallström & Nisses Diös Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. FASTIGHETSMARKNADEN Fastighetsmarknaden i Gävle är relativt stabil. Vasakronan, Mandamus, Diösfastigheter och Norrporten är stora aktörer liksom en lång rad lokala aktörer. Prisutvecklingen har varit liten de senaste åren beroende på hög vakansgrad för kontor. Situationen börjar nu bli bättre och en positiv prisutveckling kan förväntas. Hyresnivån för moderna kontor är kr/kvm och förvärv idag ger en direktavkastning på omkring 8,0 8,5 procent. Marknaden för bostadshyreshus är mera positiv. Omsättningen är större och priserna har stigit i genomsnitt 15 procent per år de senaste fem åren. I vissa områden är vakanserna över tio procent, men även här märks en förbättring. För bostäder förväntas en direktavkastning i intervallet 7,75 8,75 procent. Realia har ett stort bestånd äldre, icke ombyggda bostäder i Bomhus, öster om centrum och dessutom några moderna bostadshus i centrum. I centrum finns också en fastighet med lokaler. Tre lagerfastigheter ingår i beståndet. De ligger i Näringen, nordost om centrum. 16

17 sundsvall NÄRINGSLIV Sundsvall, Sveriges geografiska mittpunkt, är en regionstad med industriell inriktning och med cirka invånare i kommunen, varav omkring i centralorten. Sundsvall ligger ungefär 40 mil norr om Stockholm och har tillgång till europavägar (E4 och E14), järnväg, flygplats och hamn. Arbetsmarknaden har en fördelning mellan privat och offentlig sektor liknande rikets genomsnitt. Största arbetsgivarna är förutom kommun/landsting, SCA, Sunds Defibrator, Nobel Industrier, Kuben Aluminium (KUBAL) och Telia. Avkastning Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 13 % Kontor 13 % Butiker 27 % Ind/ Lager 85 % Övrigt 7 % Hyresvärde per fastighetskategori Resultatförändring per aktie, kr 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella FASTIGHETSMARKNADEN Realias fastighetsbestånd är främst bostadshyresobjekt belägna i Bredsand cirka 5 km söder om Sundsvalls centrala del med god service och goda kommunikationer. Bolaget äger även ett antal bostads- och lokalhyresfastigheter inom Stenstaden i centrala delen av Sundsvall. Hyror för bostäder inom Bredsandsområdet återfinns i intervallet kr/kvm och i centrala Sundsvall med äldre ytineffektiva lägenheter kr/kvm. Butikslokaler i gatuplan inom Sundsvalls centrala del A/B-läge har en hyresnivå i intervallet kr/kvm. På bostadsmarknaden har utöver Realias köp i Bredsand ytterligare två större fastighetsbestånd sålts av Mitthem. I början av året köptes Mitthems bestånd i Finsta 12 km norr om Sundsvall av Nor-Sve Fastigheter Norr för 40,5 Mkr motsvarande kr/kvm och en direktavkastning om 13 procent. I slutet av året köptes Mitthems Matforsbestånd av det nybildade Matforshem AB för 60 Mkr motsvarande kr/kvm och en direktavkastning om 11 procent. På lokalhyresmarknaden har en större affär ägt rum under året. Det är Vasakronan som köpt AP-fondens lokalhyresobjekt i centrala Sundsvall till en direktavkastning av cirka tio procent. I bästa lägen i centrala Sundsvall har avkastningskrav noterats på nivån 8,0 9,5 procent för kontor och butiker, och 8 10 procent för bostäder. Spridningen för båda kategorierna i ytterområden är procent. Löptider kontrakt MKR Vakanser Bostäder 13 % Kontor/Butik 14 % Ind/ Lager/Övr 62 % År Stora fastighetsägare Yta Norrporten Vasakronan Realia Hallström & Nisses SPP Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. 17

18 Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 0 % Kontor 1 % Butiker 62 % Ind/ Lager 17 % Övrigt 11 % Hyresvärde per fastighetskategori umeå NÄRINGSLIV Umeå är i huvudsak den enda norrländska kommunen med befolkningsökning. Befolkningen har sedan 1990 ökat med mer än 13 procent och uppgår till cirka personer. Befolkningsökningen genereras i betydande omfattning av verksamheter relaterade till universitetet. Den expansiva sektorn av näringslivet utgörs av bioteknik, medicin, IT samt miljö- och energiföretag. Omvandlings- och infrastrukturprojekt är konverteringar av regementet I 20 och ytterligare en bro över Umeälven. Avkastning Löptider, kontrakt MKR Bostäder 0 % Kontor/Butik 11 % Ind/ Lager/Övr 15% År Stora fastighetsägare Yta AP-fonden Vasakronan Norrporten Länsförsäkringar Hallström & Nisses Realia Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. Resultatförändring per aktie, kr 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella FASTIGHETSMARKNADEN Umeå har präglats av en svag kontorsmarknad under större delen av 1990-talet. Hyresnivåerna för kontor i bästa läge har under de senaste åren med några få undantag nått över kr/kvm. Hyresnivån kr/kvm dominerar för kontor av ordinär till god standard i centrala lägen. Butiksmarknaden visar på en mycket stark utveckling med nyteckningshyror över kr/kvm för gatubutiker i bästa läge. Bostadsfastighetsmarknaden kan betecknas som en av de starkaste utanför storstadsregionerna. Någon enstaka topphyra strax över kr/kvm finns noterade. För moderna bostäder i bra lägen ligger nivån på kr/kvm. Med undantag för AP-fonden och Norrporten domineras fastighetsköparna i Umeå av lokalt förankrade bolag och privatpersoner. Under 1998 skedde några stora kommersiella förvärv. Domusvaruhuset Odin 12 såldes till HB Nävern för cirka kr/kvm. Norrporten förvärvade fastigheter med cirka 60 procent lokaler och 40 procent bostäder för kr/kvm års försäljningar pekar på ett ökat intresse för kommersiella lokaler. Ett stort antal privatpersoner och mindre bolag har under 1998 köpt bostäder med värdeår från 1943 fram till Medelvärdet för dessa köp motsvarar kr/kvm, vilket pekar på mycket låga direktavkastningar. Med undantag av två industrier och ett hightech-kontor i bra läge, utgörs Realias fastighetsbestånd i Umeå av i huvudsak om- och nybyggda talsbostäder i bra läge kring den kommersiella centrumkärnan. 18

19 Ovan från vänster: Dingersjö i Sundsvall, S:t Lars i Lund, Ekorren 9 i Karlstad, Ekorren 11 i Karlstad, Minerva 6 i Sundsvall, Björkgården 4 i Huddinge, Kastsjöstrand i Gävle, Kamelian 16 i Stockholm, Mattishill 8 i Stockholm, Styrmannen 6 i Karlstad, Musslan 1 i Åstorp, Bodbetjänten 1 i Stockholm, Näringen 11 i Gävle, Görväln 1 i Stockholm, Turbinen 20 i Stockholm, Styrmannen 6 i Karlstad, Norr 26:1 i Gävle, Arbetaren i Stockholm, Gruvan 2 i Karlstad. 19

20 Utvecklingsprojekt lund S:t Larsområdet är lika stort som Lunds gamla stadskärna och beläget på gångavstånd från centrum i riktning mot Malmö och Sturup. Det är lummigt och byggnaderna uppfördes i början på seklet. Idag hyr Landstinget delar av ytorna för sin verksamhet. Därutöver finns också utbildnings- och kontorslokaler. Den uthyrningsbara ytan är kvm och hyresvärdet cirka 56 Mkr. Realia äger hela området som omfattar en miljon kvadratmeter mark. FÖRENING AV GAMMALT OCH NYTT Här planerar Realia för en Campusmiljö som omfattar cirka kvm i nybyggnation. I det pågående planprogrammet föreslår Realia att de befintliga äldre byggnaderna delvis byggs om interiört. Tillsammans med nybyggnationen blir S:t Lars en Campusmiljö där gammalt och nytt, kommersiella lokaler och bostäder, förenas. Vi arbetar med ett industriparkskoncept, dvs moderna, flexibla lokaler anpassade för högteknologi och andra kunskapsintensiva verksamheter. Eftersom projektet är stort påverkas stadsmiljön i Lund. Nybyggnationen kommer att anpassas till de befintliga byggnaderna i området. Därmed skapas en arkitektoniskt intressant och tilltalande helhet. Byggstart förväntas kunna ske år Merparten av de nybyggda ytorna blir kommersiella lokaler, främst för kontor men också för tillverkning av högförädlade produkter på mindre ytor. Lokaler ska skräddarsys för nya företag, och kunna förändras med verksamheten i ett utvecklingsskede. Bostäderna, cirka kvm, blir en mix av uthyrningsrum, smålägenheter och familjebostäder. Till ett högteknologiskt område som S:t Lars kommer många tillfälliga besökare, t ex svenska och utländska forskare och experter. Därför är det en styrka att inom området kunna erbjuda attraktiva, IT-intensiva bostäder med möjlighet till korttidsboende. VARSAMHET MED GRÖNOMRÅDEN S:t Larsområdet har en parkmiljö med Höje å som rinner genom områdets mitt. I söder breder jordbrukslandskapet ut sig i riktning mot Malmö. Det är en närmast perfekt lokalisering för en Campusmiljö. Men det krävs också varsamhet så att inte områdets gröna karaktär går förlorad när en förtätning genomförs. S:t Larsområdet, som efter om- och nybyggnation kommer att innehålla cirka kvm uthyrningsbar yta, blir Realias största samlade förvaltningsenhet belägen på en av landets mest expansiva marknader. S:t Larsområdet i Lund med byggnader från seklets början. 20

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 PRESSMEDDELANDE 7 november 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 55 procent till 158,5 Mkr (102,2), varav reavinster utgjorde 76,4 Mkr (16,8). Hyresintäkterna

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Bokslutskommuniké 1999

Bokslutskommuniké 1999 - ETT STARKT ÅR - resultatökning med 100 Mkr Bokslutskommuniké 1999 Resultat före skatt uppgår till 142 Mkr (37), en ökning med 283 procent Resultatet motsvarar en vinst per aktie om 1,50 kronor jämfört

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q3 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Kv. Apotekaren 22 Kvartalet i korthet Mkr 2010-Q3 2009-Q3 Stabilt

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN Vad vi läser och hör i media Avmattning

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

De viktigaste händelserna år 2000. Fastighetsinnehav. Resultat. Händelser som påverkar år 2001. realia årsredovisning 2000

De viktigaste händelserna år 2000. Fastighetsinnehav. Resultat. Händelser som påverkar år 2001. realia årsredovisning 2000 Årsredovisning 2000 realia årsredovisning 2000 De viktigaste händelserna år 2000 Realia ökade sin marknadsnärvaro i Storstockholm genom förvärvet av Alfa Lavals anläggningar i Tumba. Den spännande förädlingen

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Tre verksamhetsområden

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september 2009 Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef 1 Kvartalet i korthet Förvaltningsresultat ökade med 90% Överskottsgrad

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion FASTIGHETS AB TORNET (publ) Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca, miljoner kvm och ett bokfört värde på drygt 1 miljarder

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2007 Förvaltningsr apport - Fond 2 14 Svenska

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Columna har blivit Realia!

Columna har blivit Realia! 1 REALIA AB publ (f d Columna Fastigheter AB) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Columna har blivit Realia! Vinsten för delårsperioden blev 125,2 Mkr (-5,3) motsvarande 11,70 kr per aktie (-0,50) huvudsakligen

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Kungsleden AB (publ) delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Resultatet efter skatt uppgår till 263 (255) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,2 (13,7) kr. Driftsöverskottet i fastighetsförvaltningen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Periodens resultat Periodens resultat ökade med 28,1 Mkr till 130,1 Mkr (102,0) vilket motsvarar 5,64 (4,34) kronor per aktie. I resultatet

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

januari till december 2012

januari till december 2012 Akelius Fastigheter Bokslutsrapport januari till december 2012 Stadspredikanten 2, Östersund Hyresintäkter ökade med 7,1 procent, och med 4,4 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 10 Krämaren 7. Svenska Bostadsfonden 10 Hovslagaren 19. Svenska Bostadsfonden 10 Masten 3

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 10 Krämaren 7. Svenska Bostadsfonden 10 Hovslagaren 19. Svenska Bostadsfonden 10 Masten 3 Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 0 A B Svenska Bostadsfonden 10 Krämaren 7 Svenska Bostadsfonden 10 Hovslagaren 19 Svenska Bostadsfonden 10 Masten 3 2010 Förvaltningsr apport

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer