INFORMATIONSTILLFÄLLEN 1999

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSTILLFÄLLEN 1999"

Transkript

1 Årsredovisning 1998

2 INNEHÅLL: VD-ord...4 Historik...6 Organisation... 7 Humankapital...9 Fastighetsbestånd...10 Utvecklingsprojekt...20 Miljö...22 Realia-aktien...24 Fem år i sammandrag...25 Nyckeltal Likviditet och finansiering...27 Förvaltningsberättelse...28 Resultaträkning...29 VÄLKOMMEN TILL BOLAGSSTÄMMA I REALIA FASTIGHETS AB Aktieägarna i Realia Fastighets AB kallas till ordinarie bolagsstämma, onsdagen den 24 mars 1999 kl i Polhemssalen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i den ordinarie bolagsstämman måste dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 12 mars 1999, dels anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman till bolaget, skriftligen under adress Realia Fastighets AB, Box , Stockholm, eller per telefon , senast fredagen den 19 mars Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare och som önskar deltaga i stämman måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Detta måste ske i god tid före den 12 mars Styrelsens förslag till dagordning för bolagsstämman kommer att publiceras i den annonserade kallelsen till bolagsstämman. Den kommer också, tillsammans med årsredovisningen och styrelsens förslag till beslut m m, att finnas tillgänglig på bolagets kontor, Bergsgatan 5B, Stockholm, senast från den 17 mars Balansräkning...30 Finansieringsanalys...32 Redovisningsprinciper och noter...33 Revisionsberättelse...38 Fastighetsförteckning...39 Styrelse och ledning...44 Definitioner...46 INFORMATIONSTILLFÄLLEN 1999 Bolaget lämnar information till aktieägare och aktiemarknad vid följande fasta tillfällen: 24 mars 1999 Ordinarie bolagsstämma 6 maj 1999 Delårsrapport per 31 mars augusti 1999 Delårsrapport per 30 juni november 1999 Delårsrapport per 30 september februari 2000 Bokslutskommuniké för 1999 Adresser...47 Omslag: Gamla Grand, Norr 44:1, Gävle.

3 Realia 1998 i sammandrag Resultatet efter finansnetto blev 37,1 Mkr (41,2). Kassaflödet ökade till 61,0 Mkr (42,4), en ökning med 44 procent. Hyresintäkterna ökade till 405 Mkr (286), en ökning med 42 procent. Förvärv har gjorts för Mkr (871) och försäljningar för 41 Mkr (185). Den uthyrningsbara ytan har under året ökat till kvm ( ), dvs en ökning med 69 procent. Fastigheternas bokförda värde per årsskiftet uppgick till Mkr (2 361), vilket motsvarar kr per kvm (4 860), exklusive delägda fastigheter. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 30 öre per aktie, dvs en höjning med 20 procent. För 1999 förväntas ett resultat som rensat från jämförelsestörande poster innebär i huvudsak en fördubbling. Affärsidé Realias affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i Sverige med stark inriktning på resultat- och värdetillväxt samt att tillgodose våra hyresgästers önskemål och behov av attraktiva och ändamålsenliga bostäder och lokaler. Mål Att genom effektiv egen förvaltning skapa goda kassaflöden och god lönsamhet som ger bolagets aktieägare konkurrenskraftig avkastning och mervärde på investerat kapital. Att växa till ett fastighetsbestånd på minst en miljon kvm i enlighet med affärsidé och strategi. Att uppnå en synlig soliditet inklusive konvertibla vinstandelsbevis överstigande 20 procent. Strategi Realia inriktar sig på högavkastande fastigheter med goda initiala kassaflöden. För att nå rimlig riskspridning skall cirka hälften av fastighetsbeståndet bestå av bostäder. Realia satsar på förvaltning med egen välutbildad och motiverad personal. Genom att bygga upp förvaltningsenheter på minst kvm per geografiskt förvaltningsområde kan Realia uppnå en hög effektivitet, en god marknadsbearbetning och skapa möjligheter till värdehöjande åtgärder genom exempelvis ett aktivt arbete med uthyrning av vakanta ytor, förädling av byggnader och utnyttjande av byggrätter. 3

4 VD: expansion och koncentration Realia har under 1998 tagit flera steg på vägen att infria uppsatta mål. Lönsamheten ökar, soliditeten är på väg över 20 procent, hyresvärdet har ökat till 612 Mkr och cirka kvm är nära målet en miljon kvm. Expansionen kommer att fortsätta parallellt med resultathöjande åtgärder i nuvarande bestånd. Jag vill särskilt framhålla den intäktspotential på 46 Mkr som finns i form av vakanser främst i Lund, Åstorp och Sundsvall. Aktiv fastighetsutveckling är också ett led i expansionen. De två projekten S:t Lars i Lund och Tomteboda i Solna kommer att tillföra betydande värden för aktieägarna. TYNGDPUNKTEN I STORSTOCKHOLM Realia har expanderat över hela landet men mest i Stockholm och i södra Sverige. Nu finns 70 procent av ytorna i dessa delar av Sverige med tyngdpunkten i Storstockholm. Det är vår största delmarknad, med 36 procent av ytorna. Genom förvärvet 1998 från Columna svarar Öresundsregionen, som visar en tydlig uppgång i hyresnivåerna, för 25 procent av beståndet. Närheten till Köpenhamn är positiv och jag bedömer att förutsättningarna för en värdetillväxt i beståndet är goda. Region Norr verkar på ett fåtal, utvalda orter. Efter förvärven i centrala Sundsvall finns 40 procent av regionens ytor i Sundsvalls kommun. I takt med att fastighetspriserna ökat har antalet högavkastande objekt i storstadsområdena, särskilt i Stockholm, blivit begränsat. Eftersom vi agerar över hela landet kan expansionen ändå fortsätta med bibehållna krav på avkastning och kassaflöden i varje affär. Jag menar att denna inriktning ger oss såväl riskspridning som ett rikt mått av affärsmöjligheter. Kostnadseffektivitet i den lokala förvaltningen kräver en geografisk fokusering till orter där en kritisk storlek, kvm, kan uppnås. Under de närmaste åren kommer beståndet att förtätas på vissa orter och säljas i något fall. HÖG ANDEL BOSTÄDER BEGRÄNSAR RISKEN Bostadsfastigheter har en stabil avkastning och är därför ett naturligt verksamhetsområde. Andelen bostadsytor uppgår till 59 procent. I den fortsatta expansionen eftersträvas en situation där andelen kontor och butiker balanserar jämnt med andelen bostadsytor. I förvaltninghänseende ger en mix av lokaltyper dessutom en ökad potential. POTENTIAL I VAKANSER De under 1998 förvärvade bestånden i Öresundsregionen hade vid förvärvstidpunkten en hyresvakans om cirka 15 procent. Totalt för koncernen är bortfallet av hyresintäkter på grund av vakanser 7,5 procent, eller 46 Mkr på årsbasis. Vakanser är ett naturligt inslag i ett fastighetsbestånd. Att helt eliminera vakanserna är därför ingen rimlig målsättning även om den dagliga inriktningen är full uthyrning av varje fastighet. För Realias bestånd är en vakansgrad på 4 5 procent en realistisk nivå att eftersträva inom en treårsperiod. Således föreligger här en stor potential till resultatförbättring. Ett framgångsrikt försök med ungdomsboende i skånska Åstorp, där vi har stora vakanser på bostadssidan, har genomförts Ungdomar upp till 25 år erbjuds ett attraktivt första boende. I Sundsvall betonas bostadsområdenas kustnära läge i marknadsföringen. Söder om Stockholm, i Botkyrka och i Södertälje, pågår ett samarbete med andra fastighetsägare för att utveckla områdena. Den starka befolkningstillväxten i Storstockholm gör att vi kan konstatera att det föreligger större efterfrågan än tillgång på bostäder i huvudstadsområdet. FÖRSTÄRKNING AV ORGANISATIONEN Ett lokalkontor har öppnats i Sundsvall och genom förvärvet från Columna fick vi kontor för Öresundsregionen i Lund och ett lokalkontor i Åstorp. På fastighetssidan har en central befattning som controller tillsatts i början av I controllerns uppgifter ingår att säkerställa kostnadseffektiviteten inom fastighetsförvaltningen. Från 1999 arbetar vi i nya datasystem som berör all vår verksamhet. Som förberedelse har personalens IT-kompetens höjts genom intensivutbildningar. Samtliga leverantörer av utrustning har kontaktats med anledning av millenniumskiftet och eventuella problem åtgärdas successivt under RESULTATFÖRBÄTTRINGAR Hyreshöjningarna inom bostadssektorn är marginella i det inflationsläge som f n råder. I det kommersiella beståndet däremot är möjligheterna större. Den största potentialen till resultatför- 4

5 bättringar är en minskning av vakansgraden. På kostnadssidan får vi en effektivitetshöjning när fler fastigheter och större ytor på en ort kan hanteras inrom ramen för den befintliga organisationen. Genom expansionen har också de centrala kostnaderna som andel av hyresintäkterna kunnat sänkas. Realia arbetar generellt med ett högt kostnadsmedvetande. Under 1998 har ett tvåårigt avtal tecknats med Sydkraft för elleveranser till samtliga fastigheter. På motsvarande sätt har vi genom att teckna försäkringsavtal centralt kunnat sänka kostnaderna med bibehållet eller förstärkt försäkringsskydd. Räntekostnaderna, som är den enskilt största kostnadsposten, minskade väsentligt under FINANSIERING Förvärven under 1998 har finansierats med en kombination av lån och apportemissioner. Emissionerna har inte lett till utspädningseffekter aktierna har i affärerna värderats till synligt eget kapital. Vinst och kassaflöde per aktie har ökat genom förvärven. Låneportföljen har kort räntebindningstid. Under 1998 har de långa räntorna sjunkit snabbare än de korta. Målsättningen är nu att lägga om merparten av lånen till längre räntebindningstider, upp till tio år, under UTSIKTER FÖR 1999 JÄMTE PROGNOS De allmänna förutsättningarna på fastighetsmarknaden är gynnsamma. Vi utvärderar löpande möjligheter till affärer för en fortsatt expansion även på nya, intressanta orter där en tillräcklig storlek kan uppnås genast eller på kort tid utan att göra avkall på avkastningskraven. Med befintligt bestånd och successivt sjunkande vakanser kommer rörelseresultatet för helåret 1999 att kunna fördubblas. I nuvarande situation förbättras räntenettot medan räntebidragen planenligt sjunker. Eftersom Realia har skattemässiga förlustavdrag om cirka 100 Mkr blir skattekostnaden fortsatt låg under Kassaflödet efter skatt för 1999 beräknas överstiga 100 Mkr. Under 1999 kan vi fira tioårsjubileum som börsnoterat fastighetsbolag och blicka tillbaka på en för branschen synnerligen problemfylld tid. Framtiden ser dock betydligt ljusare ut. Realia kommer att redovisa en god avkastning på synligt eget kapital och bra kassaflöden. Därför har jag gott hopp om att vi ska kunna infria våra finansiella mål och lämna en god avkastning till aktieägarna. EN SAMMANFATTNING INFÖR FRAMTIDEN Kassaflöde och resultat har högsta prioritet Expansionen fortsätter Realia är en rikstäckande partner för kunderna Realia är en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare Realia arbetar med höga lönsamhetskrav Realiaaktien ska vara ett intressant placeringsalternativ för såväl privatperson som institutioner. Stockholm den 17 februari 1999 Sven-Ane Friberg Verkställande Direktör 5

6 Historik 1987 Diös Norra Bygg AB, som var en avknoppning från Anders Diös AB, blev Realia Fastighets AB Bolaget noterades på Stockholms fondbörs O-lista Det nya Realia tog form genom strategiska företagsförvärv, ny organisation och ledning. Huvudkontoret flyttade från Gävle till Stockholm. Efter en nyemission på cirka 165 Mkr förvärvades Allhus AB med ett fastighetsbestånd om kvm och ett fastighetsvärde av cirka 440 Mkr. Fastigheterna var till 92 procent belägna i Storstockholmsområdet Columna Fastigheter AB köpte Sparbankens alla aktier i Realia och blev därmed bolagets största ägare. Realia gjorde flera strategiska förvärv i Solna, Sundbyberg, Huddinge, Umeå och Karlstad. Efter dessa förvärv uppgick fastighetsbeståndet till kvm. Personalstyrkan växte från 21 till 38 personer Realia förvärvade fastigheter för cirka 850 Mkr. Realia etablerades i Sundsvall med lokalkontor som förvaltar cirka bostadslägenheter och kommersiella lokaler Fastigheter för cirka 1,6 miljarder kronor förvärvades. I 1998 års förvärv ingår fastigheter från Columna och Blockfield. Realia hade 69 personer anställda den 31 december Till vänster: Asken 12, Åstorp. Till höger: Görväln 1, Stockholm. 6

7 Organisation FYRA REGIONER Den geografiska spridningen av fastighetsbeståndet delar in Realias organisation i fyra regioner: Storstockholm, Öresund, Karlstad och Norr. Varje region har en regionchef som med övrig förvaltningspersonal på ett kundnära sätt sköter fastigheterna och bistår hyresgästerna. Realias huvudkontor med koncernledning och centrala funktioner som ekonomi, finans och marknad är beläget i Stockholm. STORSTOCKHOLM Regionkontoret och huvudkontoret finns i samma lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Till denna region hör tre lokalkontor som ligger i Södertälje, Vårby och Botkyrka samt två kontor för fastighetsskötare, belägna i Årsta och Solna. Region Storstockholm förvaltar drygt kvm, varav kvm är bostäder. KARLSTAD Region Karlstad huserar i en gammal, vacker fastighet i centrala Karlstad. Där förvaltas totalt cirka kvm, varav kvm är bostäder. ÖRESUND Hösten 1998 tillkom region Öresund med regionkontor i Lund. Regionen omfattas även av ett lokalkontor i Åstorp och ett fastighetsskötarkontor i Helsingborg. Regionen förvaltar närmare kvm, varav cirka kvm är bostäder. NORR Region Norr har regionkontor i Gävle och lokalkontor i Sundsvall och Umeå. Dessutom finns ett fastighetsskötarkontor i Söderhamn. Regionen förvaltar kvm varav kvm är bostäder. Högst upp: fastighetsskötare Kenneth Herkevall på besök hos en hyresgäst i Vårby Gård, Huddinge. Mitten: Tommy Berg, Thomas Kjälled, Karin Karlsson och Gunilla Axelsson sköter om hyresgästerna i Region Karlstad. Nederst: En del av våra fastighetsskötare i Storstockholm: Håkan Sköld, Håkan Fredriksson, Mats Pedersen och Ewe de Flon. 7

8 Högst upp: Personal från Gävle- och Umeåkontoren: Kurt Hagman, Göran Andersson, Carina Helzenius, Jan-Erik Arvidsson, Anette Lundström och Henrik Karlsson. Mitten: Fastighetsskötare från region Norr: Peter Nordin, Mikael Kontturi, Jörgen Andersson, Egon Moberg, Jorma Lietoff och Kalevi Välimäki. Nederst: Personal från Vårby- och Södertäljekontoren: Anders Dahg, Birgitta Malmqvist, Pia Binette, Beatrice Jahnsson och Veikko Korhonen. 8

9 Humankapital BEFATTNINGAR Realias personalstyrka bestod vid årsskiftet av 69 personer, varav 25 kvinnor. Av dem som arbetar med förvaltning och hyresadministration är 29 fastighetsskötare, 13 hyresadministratörer och 12 förvaltare, inklusive fastighetschef och regionchefer. Dessa tjänster är fördelade mellan Realias fyra regioner och har en naturlig direktkontakt med våra hyresgäster. Resterande 15 personer inbegriper VD med koncernledning, ekonomifunktion, marknadsavdelning, administration och data. Realia har kvinnliga medarbetare på flera ledande befattningar såsom finanschef, dataansvarig, biträdande fastighetschef och controller. Två kvinnor ingår i ledningsgruppen. Medelåldern i företaget är 43 år. Könsfördelning Åldersfördelning Kvinnor Män VÄXTKRAFT MÅL 4 Våren 1997 genomlystes hela företaget vad gällde behovet av utbildning och rutiner. Samtliga medarbetare var aktiva i arbetet med att finna förbättringar, förändringar, utbildningsbehov etc. Detta resulterade i en utbildningsplan för alla i företaget. En ansökan för att medverka i Växtkraft Mål 4 skickades därefter till EUs programkontor i Stockholm. Ansökan bifölls och bolaget fick möjlighet att få en del av utbildningen betald av EU. Befattningsstruktur FÖRÄDLAD KOMPETENS Hösten 1997 påbörjades utbildningen. Alla Realias anställda har nu genomgått kurser i Word och Excel på olika nivåer. Vissa medarbetare har deltagit i kurser för fastighetsskötare, kurser i personaladministration, kurser i program- och databehandling, och kurser i hyresjuridik på olika nivåer. Hela utbildningspaketet avslutas under våren REDO FÖR MILLENNIESKIFTET Under 1998 har Realia beslutat byta datasystem. Det inbegriper både fastighetssystem och ekonomisystem. Det är en stor investering inför 2000-talet, vilket även innebär att all Realias datautrustning är säkrad inför millennieskiftet. De nya systemen har installerats under hösten 1998 och kommer vara i full drift under våren All berörd personal har utbildats parallellt med nyinstallationen. Utbildningsstruktur Fastighetsskötare Förvaltare Hyresadministratörer Ledning och central administration Grundskola Gymnasiekompetens Yrkesrelaterad utbildning Högskolestudier Ingenjörsutbildning Högskoleexamen 9

10 Fastighetsbestånd Östersund Umeå DEN SVENSKA EKONOMINS PÅVERKAN PÅ FASTIGHETSMARKNADEN De fundamenta som styr fastighetsmarknadens utveckling är tillgången på kapital, inflation och BNP-utveckling. I en av dessa parametrar finns regionala skillnader, nämligen BNP-utvecklingen som förhåller sig olika på olika geografiska marknader. Tillgången på kapital bedöms inte vara begränsande för fastighetsmarknaden. Företagen har under 1998 minskat upplåningstakten, och kreditexponeringen mot länder med akuta finansiella problem är relativt måttlig. Med ett fortsatt intresse för Sverige bland utländska köpare av fastigheter skall tillgången på kapital fortsättningsvis ej vara gränssättande för fastighetsinvesteringar i Sverige. Karlstad Öresund Gävle Mer än kvm kvm Sundsvall kvm kvm Storstockholm TILLVÄXTORTER BNP-utvecklingen är en god indikator på hyresutvecklingen. Prognosinstituten har under den senaste tiden nedjusterat denna, men de regionala skillnaderna inom landet gör att utvecklingen för vissa orter är definitivt bättre än för andra. Tillväxtorterna är främst storstadsregionerna, Öresundsområdet och universitetsorter. Det är på dessa orter möjligheterna till hyrestillväxt är störst. FASTIGHETSMARKNADEN I SVERIGE Investeringar i fastigheter sker i större omfattning än tidigare på något som populärt kallas industriell bas, där fastigheternas direktavkastning hamnat i fokus och inte spekulationen kring en inflationsdriven värdestegring. Detta har gjort att aktörerna i större utsträckning är aktiva förvaltare. Dessa ägare vitaliserar sina bestånd och attraherar därmed hyresgäster som är beredda att betala för god service. Investeringarna, främst i form av långtgående hyresgästanpassningar, har därför ökat. Många av förvärven på fastighetsmarknaden präglas av en strukturering av de fastighetsbolag som skapades i fastighetskrisens skugga. Dessa bolag söker nu skapa effektiva förvaltningsenheter genom bytesaffärer, försäljningar och kompletteringsköp. Hyresintäkter Mkr kvm Stockholm Karlstad Öresund Gävle Sundsvall Umeå Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. Bostäder Kontor/Butik Industri/ Lager/Övrigt 10

11 MODELLBESKRIVNING Nedanstående diagram redovisar hur en driftnettoförändring per fastighet påverkar resultatet per aktie i Realia. Antalet aktier uppgår till efter full konvertering av konvertibla vinstandelsbevis till B-aktier. Risker och möjligheter förhåller sig olika på olika geografiska marknader och typ av lokal, dvs bostäder respektive kontor, butik och övrigt. Förändringarna redovisas därför på lokalslag i respektive region med en beräkning av hur dessa påverkar resultatet per aktie. Driftnettoförändringen i Realias bestånd med avseende på bostäder är främst betingad av bolagets möjlighet att eliminera vakanser. Lokalerna påverkas både av vakanser och möjligheten att uppnå högre hyror. I båda fall påverkas resultatet av en förändring av förvaltningskostnaderna. Parametrar som ej berörts är finansiering och central administration vilka i detta scenario bedöms som oförändrade. Avkastning Hyresvärde per fastighetskategori Yta per fastighetskategori Bostäder 59 % Kontor/Butik 29% Ind/ Lager/Övr 12% Bostäder 59 % Kontor 20 % Butiker 4 % Ind/ Lager 10 % Resultatförändring per aktie, kr 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella Övrigt 7 % 11

12 Region Storstockholm Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 2 % Kontor 6 % Butiker 2 % Ind/ Lager 20 % Övrigt 35 % NÄRINGSLIV Invånarantalet i Storstockholmsregionen uppgår till ca 1,5 miljoner och är ökande. Storstockholm har den mest positiva tillväxten i landet. Avkastning Resultatförändring per aktie, kr 0,30 Hyresvärde per fastighetskategori Vakanser Bostäder 2 % 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella Löptider kontrakt MKR Kontor/Butik 4 % Ind/ Lager/Övr 18 % År Stora fastighetsägare Yta AP-fonden Drott Skandia Vasakronan Diligentia Realia Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. FASTIGHETSMARKNADEN Stockholms fastighetsmarknad präglas av hög aktivitet. Förutom en mängd överlåtelser av styckefastigheter ser vi ett antal större paket- och projektfastigheter som byter ägare. Bland börsnoterade fastighetsbolag går trenden mot större förvaltningsenheter som innebär att vi ser ett ökat intresse för fusioner och uppköp. Bostadsmarknaden har utvecklats positivt med snabbt sjunkande direktavkastningskrav. I Stockholms innerstad har under de senaste åren bostadsrättsföreningar varit de dominerande köparna. Detta har varit prisdrivande då föreningarna inte gör förvärvet baserat på en avkastning utan på boendekostnad och möjligheter att överlåta lägenheterna. Hyresutvecklingen är och förväntas bli låg. Vakanserna är obefintliga. Direktavkastningskraven uppgår till 3,5 5,5 procent. Även i ytterområden har vi sett en prisuppgång de senaste åren med få vakanser och god hyresutveckling. Realias fastighetsbestånd utgörs främst av bostadsdominerade objekt belägna i attraktiva förortslägen och i Stockholms innerstad. Realias kommersiella fastigheter är belägna i Stockholms förorter. Direktavkastningskraven uppgår i allmänhet till 5,75 7,5 procent. Marknaden för kommersiella fastigheter har varit stigande. Kontorshyrorna i bästa lägen uppgår till drygt kr/kvm. I attraktiva förorter såsom Alviks Strand, Kista, Marievik m fl är hyresnivåerna kr/kvm för helt moderna kontor. Vakanserna i Stockholm city är låga, 3 5 procent. I ytterområden varierar vakanserna men uppgår i allmänhet till 5 10 procent. Direkavkastningskraven har i cityområdet stabiliserats på 5 5,5 procent. I ytterområden uppgår direkavkastningskraven till 6,5 7,5 procent. 12

13 Region Karlstad NÄRINGSLIV Karlstad dominerar det värmländska näringslivet och är även administrativt centrum med säte för Länsstyrelsen och Landstinget. Antalet invånare har stigit med cirka 4 procent sedan 1990 men ökningstakten har varit relativt låg de senaste tre åren. Universitetets expansion har varit starkt bidragande till stadens utveckling och antalet studenter uppgår till cirka Inom den offentliga sektorn har antalet anställda minskat, men utvecklingen för näringslivet har varit den motsatta. Bland de större arbetsgivarna i Karlstad finns Ericsson, Valmet och Kvaerner Pulping. För närvarande är uppdragsverksamheten den mest expansiva med växande företag inom IT-sektorn. Avkastning Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 1 % Kontor 4 % Butiker 16 % Ind/ Lager 50 % Övrigt 9 % Hyresvärde per fastighetskategori Resultatförändring per aktie, kr 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella FASTIGHETSMARKNADEN Efterfrågan på bostäder i centrala lägen är god och vakanserna i det privatägda beståndet är generellt låg. Inom allmännyttans bestånd uppgår vakanserna till cirka 4,5 procent. Flertalet överlåtelser under 1998 avser mindre objekt som köpts av privatpersoner eller lokala företag. Noterade priser, normalt i nivån kr/kvm indikerar ett direktavkastningskrav om 7 7,5 procent i bra lägen. Kontorsmarknaden har stärkts under senare år. Normal hyresnivå i de centrala delarna är kr/kvm och enstaka topphyror över kr/kvm förekommer. Efterfrågan på moderna kontor är god men fortfarande finns vakanser i äldre fastigheter. Flera av de större fastighetsbolagen har expanderat i Karlstad under senare år och priserna har stigit. Direktavkastningskravet för centralt belägna fastigheter är 8 9 procent. För industrilokaler är marknaden fortfarande svår med en vakansgrad i nivån procent. Runt 20 försäljningar genomfördes under 1998 varav flertalet på nivån kr/kvm. Realias fastighetsbestånd i Karlstad domineras av välbelägna och renoverade bostadsfastigheter. Efterfrågan på bostäder i dessa lägen bedöms som god. Även flertalet lokalfastigheter har en modern standard. Med undantag av fastigheten Grästegen 2 är de belägna i nära anslutning till stadskärnan. Löptider kontrakt MKR Stora fastighetsägare Yta Skanstornet L E Lundbergs Vasakronan Realia Mandamus Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. Vakanser Bostäder 2 % Kontor/Butik 4 % Ind/ Lager/Övr 5 % År 13

14 Region Öresund Orterna kring Öresund bildar en sammanhängande region. Köpenhamn inräknat, har regionen en befolkning om 2,5 miljoner. Det finns en positiv förväntan och stora satsningar görs på infrastruktur och högskola. Öresundsbron skall invigas sommaren Citytunneln i Malmö (klar 2005) och förbättringen av Västkustbanan (klar 1999) tros gynna hela regionen. Regionen är redan idag dynamisk med fokus på kopplingen högskola-näringsliv. Fastighetsmarknaden har utvecklats positivt under de senaste åren, framförallt på bostadssidan, med stigande priser som följd. Bostadsbyggandet, som varit näst intill obefintligt under många år, har nu visat begynnande aktivitet i exklusiva lägen. Avkastning Resultatförändring per aktie, kr 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % helsingborg Bostäder Kommersiella NÄRINGSLIV Helsingborg är Sveriges tionde största stad med invånare. Handels- och transportnäringarna dominerar näringslivet som karakteriseras av många små företag. Det goda kommunikationsläget gör Helsingborg till en knutpunkt för logistik. FASTIGHETSMARKNADEN Helsingborg har en mycket stark bostadsmarknad. Avsaknaden av stora miljonprogramsområden, låg vakans och låga omflyttningstal har inneburit hög efterfrågan på bostadshyreshus. Förväntningarna på bostadshyrorna har lett till låga direktavkastningskrav. Yrkade hyror på kr/kvm för moderna lägenheter i gott läge anger förväntade nivåer. Prisutvecklingen för bostadshyreshus har varit god med en uppgång på i storleksordningen 35 procent på två år. Nyproduktionen av bostäder har varit låg. Det finns några aktuella projekt med ett hundratal lägenheter i exklusiva lägen med utsikt över Öresund. Maria Park är exempel på ett byggnadsprojekt med stor andel bostäder. malmö NÄRINGSLIV Malmö är centrum för Skåne län och Sveriges tredje största stad med invånare. Kommunens prognoser är en befolkning på personer år Malmö har varit i blickfånget de senaste åren, främst beroende på Öresundsbron och den pågående högskolesatsningen. Högskolan byggs i Västra Hamnen och planeras vara klar år Den skall fullt utbyggd omfatta cirka studieplatser. Stark befolkningstillväxt, högskola och de infrastrukturella projekten har ökat attraktionskraften på Malmös bostadsmarknad. FASTIGHETSMARKNADEN Nyproduktionen av bostäder har varit låg under de senaste åren. Vakanserna har sjunkit och dessa finns främst i miljonprogramsområdena. Snitthyran för bostäder är cirka 700 kr/kvm, i Slottsstaden kr/kvm. I området Potatisåkern från 1995 är hyrorna närmare kr/kvm. Hyreshöjningarna 1999 är 2,4 2,5 procent med undantag från miljonprogramsområden med 0 1 procents ökning. Differentieringen tilltar som exempelvis i en fastighet i Slottsstaden där ökningen varit 7 procent. De senaste två åren har bostadshyreshuspriserna stigit med procent. Omsättningen har varit god. Bland större transaktioner under 1997/98 kan nämnas MKBs köp av Castellumägda Briggens bestånd om kvm med en köpeskilling motsvarande cirka kr/kvm. De högsta noterade köpen indikerar kr/kvm och ett avkastningskrav på 6 procent. Förväntad befolkningsökning gör att nya bostadsområden i attraktiva lägen planeras. År 2001 förläggs Bomässan till Malmö. I samband med denna uppförs 600 lägenheter på Kockums gamla industriområde. Även kommersiella fastigheter har haft en positiv utveckling med hög aktivitet. Befintliga vakanser hämmar dock hyressättninen. Prisutvecklingen under två år har varit cirka 20 procent. 14

15 lund NÄRINGSLIV Lund är Sveriges femtonde största stad och en utpräglad universitetsstad med invånare. Kommunen har haft en stark befolkningstillväxt. Lund har en stabil utveckling och är en av landets 4 5 starka tillväxtorter. Kopplingen mellan den tekniska högskolan och den högteknologiska industrin är stark. Näringslivet har, för ortens storlek, många stora företagsetableringar samt ett stort antal småföretag i form av underleverantörer och serviceföretag, medan företag på mellannivån saknas i stor utsträckning. Några större kända företag i Lund är Tetra Laval, Astra, Ericsson och Gambro, samtliga med fler än 500 anställda. Den offentliga sektorn är relativt stor i Lund då kommunen till stor del försörjer grannkommunerna med offentlig service. FASTIGHETSMARKNADEN Vakansen på bostadssidan är mycket låg. Prisuppgången har varit procent på två år. Omsättningen på bostadshyreshusmarknaden är inte lika hög som i Malmö och den domineras av lokala aktörer. Endast ett 20-tal bostadshyreshus värda över 3 Mkr har omsatts under 1997 och Universitetets expansion har stor betydelse för lokalhyresmarknaden i Lund, men omsättningen är liksom på bostadssidan relativt låg. Prisuppgången motsvarar utvecklingen på bostäder. Realias bestånd i S:t Larsområdet förväntas få en spännande utveckling. åstorp NÄRINGSLIV Åstorp ligger utmed E4:an 20 km nordost om Helsingborg. Åstorps kommun hade vid årskiftet 1998/99 cirka invånare. Under 1800-talet och i början av 1900-talet var detta en betydande gruv- och keramikbygd. Idag har kommunen ett differentierat näringsliv med framförallt mindre företag. Två kända företag i Åstorp är Björnekulla Fruktindustri och Swedoor. En stor andel av befolkningen bor i enfamiljshus. Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 20 % Kontor Butiker Ind/ Lager Övrigt Hyresvärde per fastighetskategori Vakanser Bostäder 20 % Kontor/Butik 2 % Ind/ Lager/Övr 13 % Stora fastighetsägare i Lund Yta Realia Drott S:t Petri Briggen Mandamus Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. 14 % FASTIGHETSMARKNADEN Omsättningen på fastigheter är mycket låg och aktörerna är främst lokala. Noterade priser på bostadshyreshus ligger i intervallen kr/kvm. Generell vakansgrad är i storleksordningen 15 procent, inga hyreshöjningar skedde inför Det kommunala bolaget, Kvidingebyggen, har omkring 320 lägenheter med en genomsnittshyra på 634 kr/kvm. Realias bestånd i Åstorp uppgår till lägenheter. 15

16 Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 16 % Kontor 6 % Butiker 9 % Industri / Lager 22 % Övrigt 27 % Hyresvärde per fastighetskategori Vakanser Bostäder 15 % Kontor/Butik 5 % Ind/ Lager/Övr 19 % Region Norr gävle NÄRINGSLIV Gävle är en industristad med ett bra kommunikationsläge vid södra norrlandskusten. Befolkningsutvecklingen är positiv. Ökningen är över tre procent de senaste 10 åren och idag bor drygt personer i kommunen. Även befolkningspyramiden är positiv i förhållande till andra kommuners. Gävle har betydligt fler ungdomar än åldringar. Kommunen är en betydande utbildningsstad med väl utbyggd grund- och gymnasieskola, vårdhögskola och Gävle-Sandviken Högskola med främst teknisk, ekonomisk och pedagogisk inriktning. Gävle har ett varierat näringsliv med cirka arbetsplatser. Största arbetsgivare är Korsnäs AB och Ericsson Radio Systems AB med anställda vardera. KF, Leaf Sverige AB och Gevaliarosteriet är stora företag i livsmedelsbranschen. Mellansvenska Städ, HSB, NCC, Peab, Stora Timber och Stora Cell, IKEA och Gefle Dagblad är andra företag som sysselsätter mer än 100 personer vardera. Avkastning Löptider kontrakt MKR Resultatförändring per aktie, kr 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella År Stora fastighetsägare Yta Fastighetspartner Vasakronan Norrporten Realia Hallström & Nisses Diös Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. FASTIGHETSMARKNADEN Fastighetsmarknaden i Gävle är relativt stabil. Vasakronan, Mandamus, Diösfastigheter och Norrporten är stora aktörer liksom en lång rad lokala aktörer. Prisutvecklingen har varit liten de senaste åren beroende på hög vakansgrad för kontor. Situationen börjar nu bli bättre och en positiv prisutveckling kan förväntas. Hyresnivån för moderna kontor är kr/kvm och förvärv idag ger en direktavkastning på omkring 8,0 8,5 procent. Marknaden för bostadshyreshus är mera positiv. Omsättningen är större och priserna har stigit i genomsnitt 15 procent per år de senaste fem åren. I vissa områden är vakanserna över tio procent, men även här märks en förbättring. För bostäder förväntas en direktavkastning i intervallet 7,75 8,75 procent. Realia har ett stort bestånd äldre, icke ombyggda bostäder i Bomhus, öster om centrum och dessutom några moderna bostadshus i centrum. I centrum finns också en fastighet med lokaler. Tre lagerfastigheter ingår i beståndet. De ligger i Näringen, nordost om centrum. 16

17 sundsvall NÄRINGSLIV Sundsvall, Sveriges geografiska mittpunkt, är en regionstad med industriell inriktning och med cirka invånare i kommunen, varav omkring i centralorten. Sundsvall ligger ungefär 40 mil norr om Stockholm och har tillgång till europavägar (E4 och E14), järnväg, flygplats och hamn. Arbetsmarknaden har en fördelning mellan privat och offentlig sektor liknande rikets genomsnitt. Största arbetsgivarna är förutom kommun/landsting, SCA, Sunds Defibrator, Nobel Industrier, Kuben Aluminium (KUBAL) och Telia. Avkastning Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 13 % Kontor 13 % Butiker 27 % Ind/ Lager 85 % Övrigt 7 % Hyresvärde per fastighetskategori Resultatförändring per aktie, kr 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella FASTIGHETSMARKNADEN Realias fastighetsbestånd är främst bostadshyresobjekt belägna i Bredsand cirka 5 km söder om Sundsvalls centrala del med god service och goda kommunikationer. Bolaget äger även ett antal bostads- och lokalhyresfastigheter inom Stenstaden i centrala delen av Sundsvall. Hyror för bostäder inom Bredsandsområdet återfinns i intervallet kr/kvm och i centrala Sundsvall med äldre ytineffektiva lägenheter kr/kvm. Butikslokaler i gatuplan inom Sundsvalls centrala del A/B-läge har en hyresnivå i intervallet kr/kvm. På bostadsmarknaden har utöver Realias köp i Bredsand ytterligare två större fastighetsbestånd sålts av Mitthem. I början av året köptes Mitthems bestånd i Finsta 12 km norr om Sundsvall av Nor-Sve Fastigheter Norr för 40,5 Mkr motsvarande kr/kvm och en direktavkastning om 13 procent. I slutet av året köptes Mitthems Matforsbestånd av det nybildade Matforshem AB för 60 Mkr motsvarande kr/kvm och en direktavkastning om 11 procent. På lokalhyresmarknaden har en större affär ägt rum under året. Det är Vasakronan som köpt AP-fondens lokalhyresobjekt i centrala Sundsvall till en direktavkastning av cirka tio procent. I bästa lägen i centrala Sundsvall har avkastningskrav noterats på nivån 8,0 9,5 procent för kontor och butiker, och 8 10 procent för bostäder. Spridningen för båda kategorierna i ytterområden är procent. Löptider kontrakt MKR Vakanser Bostäder 13 % Kontor/Butik 14 % Ind/ Lager/Övr 62 % År Stora fastighetsägare Yta Norrporten Vasakronan Realia Hallström & Nisses SPP Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. 17

18 Yta per fastighetskategori Vakanser Bostäder 0 % Kontor 1 % Butiker 62 % Ind/ Lager 17 % Övrigt 11 % Hyresvärde per fastighetskategori umeå NÄRINGSLIV Umeå är i huvudsak den enda norrländska kommunen med befolkningsökning. Befolkningen har sedan 1990 ökat med mer än 13 procent och uppgår till cirka personer. Befolkningsökningen genereras i betydande omfattning av verksamheter relaterade till universitetet. Den expansiva sektorn av näringslivet utgörs av bioteknik, medicin, IT samt miljö- och energiföretag. Omvandlings- och infrastrukturprojekt är konverteringar av regementet I 20 och ytterligare en bro över Umeälven. Avkastning Löptider, kontrakt MKR Bostäder 0 % Kontor/Butik 11 % Ind/ Lager/Övr 15% År Stora fastighetsägare Yta AP-fonden Vasakronan Norrporten Länsförsäkringar Hallström & Nisses Realia Sammanställning av stora fastighetsägare, exklusive offentliga och industriella ägare. Uppgifter gällande yta bygger på intervjuer med fastighetsägarna i februari Vi reserverar oss för ev. felaktigheter då vi i några fall ej erhållit uppgifter från ägaren. Ljungquist Fastighetsvärderingar, ett företag i Profigruppen. Resultatförändring per aktie, kr 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0, Förbättring /försämring av driftsnettot, % Bostäder Kommersiella FASTIGHETSMARKNADEN Umeå har präglats av en svag kontorsmarknad under större delen av 1990-talet. Hyresnivåerna för kontor i bästa läge har under de senaste åren med några få undantag nått över kr/kvm. Hyresnivån kr/kvm dominerar för kontor av ordinär till god standard i centrala lägen. Butiksmarknaden visar på en mycket stark utveckling med nyteckningshyror över kr/kvm för gatubutiker i bästa läge. Bostadsfastighetsmarknaden kan betecknas som en av de starkaste utanför storstadsregionerna. Någon enstaka topphyra strax över kr/kvm finns noterade. För moderna bostäder i bra lägen ligger nivån på kr/kvm. Med undantag för AP-fonden och Norrporten domineras fastighetsköparna i Umeå av lokalt förankrade bolag och privatpersoner. Under 1998 skedde några stora kommersiella förvärv. Domusvaruhuset Odin 12 såldes till HB Nävern för cirka kr/kvm. Norrporten förvärvade fastigheter med cirka 60 procent lokaler och 40 procent bostäder för kr/kvm års försäljningar pekar på ett ökat intresse för kommersiella lokaler. Ett stort antal privatpersoner och mindre bolag har under 1998 köpt bostäder med värdeår från 1943 fram till Medelvärdet för dessa köp motsvarar kr/kvm, vilket pekar på mycket låga direktavkastningar. Med undantag av två industrier och ett hightech-kontor i bra läge, utgörs Realias fastighetsbestånd i Umeå av i huvudsak om- och nybyggda talsbostäder i bra läge kring den kommersiella centrumkärnan. 18

19 Ovan från vänster: Dingersjö i Sundsvall, S:t Lars i Lund, Ekorren 9 i Karlstad, Ekorren 11 i Karlstad, Minerva 6 i Sundsvall, Björkgården 4 i Huddinge, Kastsjöstrand i Gävle, Kamelian 16 i Stockholm, Mattishill 8 i Stockholm, Styrmannen 6 i Karlstad, Musslan 1 i Åstorp, Bodbetjänten 1 i Stockholm, Näringen 11 i Gävle, Görväln 1 i Stockholm, Turbinen 20 i Stockholm, Styrmannen 6 i Karlstad, Norr 26:1 i Gävle, Arbetaren i Stockholm, Gruvan 2 i Karlstad. 19

20 Utvecklingsprojekt lund S:t Larsområdet är lika stort som Lunds gamla stadskärna och beläget på gångavstånd från centrum i riktning mot Malmö och Sturup. Det är lummigt och byggnaderna uppfördes i början på seklet. Idag hyr Landstinget delar av ytorna för sin verksamhet. Därutöver finns också utbildnings- och kontorslokaler. Den uthyrningsbara ytan är kvm och hyresvärdet cirka 56 Mkr. Realia äger hela området som omfattar en miljon kvadratmeter mark. FÖRENING AV GAMMALT OCH NYTT Här planerar Realia för en Campusmiljö som omfattar cirka kvm i nybyggnation. I det pågående planprogrammet föreslår Realia att de befintliga äldre byggnaderna delvis byggs om interiört. Tillsammans med nybyggnationen blir S:t Lars en Campusmiljö där gammalt och nytt, kommersiella lokaler och bostäder, förenas. Vi arbetar med ett industriparkskoncept, dvs moderna, flexibla lokaler anpassade för högteknologi och andra kunskapsintensiva verksamheter. Eftersom projektet är stort påverkas stadsmiljön i Lund. Nybyggnationen kommer att anpassas till de befintliga byggnaderna i området. Därmed skapas en arkitektoniskt intressant och tilltalande helhet. Byggstart förväntas kunna ske år Merparten av de nybyggda ytorna blir kommersiella lokaler, främst för kontor men också för tillverkning av högförädlade produkter på mindre ytor. Lokaler ska skräddarsys för nya företag, och kunna förändras med verksamheten i ett utvecklingsskede. Bostäderna, cirka kvm, blir en mix av uthyrningsrum, smålägenheter och familjebostäder. Till ett högteknologiskt område som S:t Lars kommer många tillfälliga besökare, t ex svenska och utländska forskare och experter. Därför är det en styrka att inom området kunna erbjuda attraktiva, IT-intensiva bostäder med möjlighet till korttidsboende. VARSAMHET MED GRÖNOMRÅDEN S:t Larsområdet har en parkmiljö med Höje å som rinner genom områdets mitt. I söder breder jordbrukslandskapet ut sig i riktning mot Malmö. Det är en närmast perfekt lokalisering för en Campusmiljö. Men det krävs också varsamhet så att inte områdets gröna karaktär går förlorad när en förtätning genomförs. S:t Larsområdet, som efter om- och nybyggnation kommer att innehålla cirka kvm uthyrningsbar yta, blir Realias största samlade förvaltningsenhet belägen på en av landets mest expansiva marknader. S:t Larsområdet i Lund med byggnader från seklets början. 20

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö.

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. llens Årsredovisning 1996 Växtkraft. Vi utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, i takt med omvärlden och låter våra aktieägare och affärspartners få del av värdetillväxten. Detta är är ett mer än 50

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Engelbrektsplan 1 Innehåll 1998 I SAMMANDRAG 3 VD-KOMMENTAR 4 AKTIEN 6 AFFÄRSIDÈ, MÅL OCH STRATEGIER 8 STOCKHOLMS UTVECKLING 10 STOCKHOLMS HYRESMARKNAD 12

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning 2003

Wihlborgs Årsredovisning 2003 Wihlborgs Årsredovisning 2003 Inbjudan till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 31 mars 2004 klockan 17.00 i Konserthuset, Föreningsgatan 35 i Malmö.

Läs mer

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB

Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning 1999 Columna Fastigheter AB Årsredovisning1999 Columna Fastigheter AB Innehåll Viktiga händelser 1999 4 Utvecklingspotential är nyckeln till framgång 6 Organisation och verksamhet 9 Affärsidé

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA

INNEHÅLL BOLAGSSTÄMMA INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 LJUNGBERGGRUPPENS FASTIGHETER 6 FÖRVALTNING OCH UTVECKLING 8 UTVECKLING AV CENTRALA SICKLA 10 FINANSIELL ÖVERSIKT 12 AVKASTNING OCH SUBSTANSVÄRDE 13 TL BYGG AB

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

Vi växer på en fast grund

Vi växer på en fast grund Vi växer på en fast grund Årsredovisning 2011 Välkommen till årsstämma 3 maj 25 april Välkommen till årsstämma Årsstämma 2012 i HEBA Fastighets AB (publ) äger rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 16.30 på Konferens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN

Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 8 HUFVUDSTADEN INNEHÅLL Ordinarie bolagsstämma 6 Ekonomisk information 6 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Förvaltningsberättelse: Hufvudstadens aktie och ägare 10 Fastighetsmarknad

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4 Årsredovisning 8 Innehåll Med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor och verksamhet på 3 orter över hela landet är Akademiska Hus Sveriges andra

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2005

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2005 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 25 Välkommen till en bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen är kontorslokaler och butiker, kompletterat med ett stort tjänsteutbud.

Läs mer

Välkommen till årsstämma

Välkommen till årsstämma Årsredovisning 2012 Välkommen till årsstämma Årsstämma Årsstämma 2013 i HEBA Fastighets AB (publ) Tid 7 maj 2013, kl 16.30 Plats Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57 Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G J M

Å R S R E D O V I S N I N G J M JM utvecklar nya bostadsområden, i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som vi utvecklar

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area Årsredovisning 2010 Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handels fastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Antal fastigheter 133

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014

DIÖS FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 14 DIÖS FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 Omslag: Stefan Jönsson, fastighetsskötare i Postiljonen 6, Östersund. Denna sida: Jenny Svensson, förvaltare, Sundsvall. INNEHÅLL INLEDNING Årets resultat i korthet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK.

Innehåll. n Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 414,1 (410,9) MSEK. FastPartner ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är FastPartner 06 VD-ord 10 Case: Krejaren 12 Affärsidé, mål och strategi 14 Hallå Hyresgäst: Restaurang Gustavsbro 15 Marknad 18 Våra

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer