Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2009"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(154) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2009 AM0104 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(154) 0 Administrativa uppgifter 0.1 Ämnesområde Ämnesområde: Arbetsmarknad 0.2 Statistikområde Statistikområde: Löner och arbetskostnader 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100) 0.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Medlingsinstitutet (MI) Postadress: Box STOCKHOLM Besöksadress: Tullgränd 4 Kontaktperson: Linda Holmlund Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB) Postadress: Besöksadress: Klostergatan 23 Kontaktperson: Yadi ad Telefon: E-post: 0.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99)

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(154) 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering Ingen reglering styr undersökning, men flera av undersökningsvariablerna ingår i undersökningen Structure of earnings survey. För denna senare undersökning finns en reglering, Rådets förordning (EG) nr 2744/95, av den 27 november 1995, om statistik över löners struktur och fördelning Syfte och historik Denna undersökning ingår i SCB:s löpande lönestrukturstatistik och avser löner och sysselsättning inom statlig sektor. Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom staten i termer av nivå, utveckling och struktur. För tjänstemän med statligt reglerad lön har sysselsättningsstatistik på riksnivå funnits hos SCB sedan 1954 och regional statistik på kommunnivå sedan 1966/67. Lönestatistik har funnits hos SCB sedan början av 1970-talet. Från och med 2001 produceras denna statistik av SCB på uppdrag av Medlingsinstitutet (MI), som ansvarar för officiell statistik inom området Statistikanvändning Statistiken används som utvärderings- och planeringsunderlag på såväl riks- som regionalnivå men även för analyser av lönestruktur och annan jämförande lönestatistik. Huvudsakliga användare av statistiken är massmedia, departement, Medlingsinstitutet, Nationalräkenskaperna vid SCB, Arbetslivsinstitutet, Statskontoret m.fl Uppläggning och genomförande Undersökningen är en totalundersökning. Arbetsgivarverket samlar in individuppgifter från samtliga statliga myndigheter. Efter viss granskning och bearbetning vidarebefordras dessa uppgifter till SCB Internationell rapportering Inte aktuellt.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(154) 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar Medlingsinstitutet (MI) ansvarar för eventuella förändringar.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(154) 1 Översikt 1.1 Observationsstorheter Myndigheter Anställda Variabelinnehållet beskrivs i alfabetisk ordning. Anställningsår inom myndighet Arbetstidsberoende tillägg Avtal Beredskapstillägg COFOG Fasta lönetillägg Föräldrapenningtillägg Kommun för arbetsställe Kön Ledighetstillägg Län för arbetsstället Lön exklusive fasta och rörliga tillägg ej justerade Lönepopulation Lönetariff Löpnummer, antal anställningar Mertidstillägg Militär Myndighetskod Månadslön Naturaförmåner Organisationsnummer Organisatorisk hemvist Personnummer Prestationslön Semestertillägg Sysselsättningspopulation

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(154) Tidförskjutningstillägg Tillägg för jour Tillägg för obekväm tid Tim-, Dag- och Veckolön Tjänstebenämning Tjänsteresetillägg Tjänstgöringsomfattning Tjänstgöringsomfattning-AgV Tjänstledighet Utbildningsinriktning (4 positioner) Utbildningsnivå (3 positioner) Yrkesuppgift Ålder Övertidstillägg Övertidstillägg, enkel Övertidstillägg, kvalificerad Övriga rörliga tillägg Ovanstående variabler beskrivs närmare i kapitel Statistiska målstorheter Genomsnittlig månadslön för sysselsatta inom statlig sektor. Objektgrupp Variabel Mått Population Redovisningsgrupper Personer inom statlig sektor som är mellan 18 och 64 år Personer inom statlig sektor kön, yrke, region, län, utbildning och åldersgrupp kön, myndighet, kommun och län Månadslön Medelvärde, median, undre och övre kvartil Antal, heltidspersoner 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Årligen publiceras materialet som ett statistiskt meddelande (SM) i både pappers- och i elektronisk form, Löner och sysselsättning inom statlig sektor AM 50, samt i Sveriges statistiska databaser (SSD). De kan nås via SCB:s hemsida På SCB:s hemsida finns även en kort presentation av undersökningen, länk till pressinformation samt utvalda tabeller och diagram från den senaste publiceringsomgången. 1.4 Dokumentation och metadata Undersökningen finns dokumenterad i Beskrivning av statistiken med kvalitetsdeklaration och Metaplus.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(154) 2 Uppgiftsinsamling Undersökningen är en totalundersökning. Arbetsgivarverket samlar in individuppgifter från samtliga statliga myndigheter. Efter viss granskning och bearbetning vidarebefordras dessa uppgifter till SCB. Uppgifter om högsta utbildning matchas från SCB:s utbildningsregister. 2.1 Ram och ramförfarande Målpopulationen omfattar samtliga anställda inom statlig förvaltning, sysselsatta vid institutioner hänförliga till statlig sektor samt de vid socialförsäkringsfonder i september För tjänstemän vid universitet och högskolor gäller dock uppgifter för oktober månad. Anställda inom statliga aktiebolag och affärsverk ingår ej i undersökningen, dessa ingår i undersökningen för privat sektor. Urvalsramen består av de organisationer som har följande villkor i SCB:s Företagsdatabas (FDB): ägare 10 (Statligt), indelningssektor som börjar på 3 (Statlig förvaltning och Riksgäldskontoret) eller 5 (Socialförsäkringsfonder), inte juridisk form 49 (Övriga aktiebolag) samt har status 1 (Verksam). I den redovisade statistiken används två olika undersökningspopulationer, enligt definitionerna nedan: 1) Sysselsättningspopulationen omfattar samtliga arbetstagare inom den statliga sektorn i september 2009 förutom: - Tjänstlediga som ej fick lön utbetald under redovisningsmånaden - Utlandsanställda 2) Lönepopulationen utgår från sysselsättningspopulationen men avgränsas vidare genom att endast personer som under mätmånaden fyllt 18 men ej 65 år ingår. Dessutom exkluderas följande: - Arvodesanställda Anställda med en tjänstgöringsomfattning som är mindre än 5 procent. 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en totalundersökning. 2.3 Mätinstrument Uppgifterna samlas in av Arbetsgivarverket som samlar in uppgifterna via textfiler som är hämtade från myndigheternas lönesystem. 2.4 Insamlingsförfarande Arbetsgivarverket (AgV) samlar in uppgifterna via textfiler som är hämtade från myndigheternas lönesystem. September månad är mätmånad och efter att AgV samlat in och granskat materialet skickas det till SCB på CD-skiva i januari/februari året efter. 2.5 Databeredning All insamling sköts av Arbetsgivarverket som även gör det största granskningsarbetet. Efter att SCB fått materialet körs vissa SAS-script för granskning samt bearbetning av materialet. En beskrivning av dessa SAS-script finns i bilaga 1.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(154) 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Statistiken redovisas i form av lön (genomsnittlig månadslön, median samt undre och övre kvartil) och antal sysselsatta. Månadslön består av anställningens sammanlagda grundlön (grundlön plus fasta tillägg), rörliga lönetillägg (OB-, jour- och beredskapstillägg samt övriga rörliga tillägg), Dessutom ingår naturaförmåner. I det fall tjänstgöringens omfattning ej avser heltid räknas grundlönen och de rörliga lönetilläggen om till heltid. Det finns två variabler för tjänstgöringens omfattning, dels omfattning som är Arbetsgivarverkets variabel och dels Tjänstgöringsomfattning som delvis omarbetas av SCB enligt följande. Huvudregeln för variabeln tjänstgöringsomfattning är att den sätts lika med anställningens omfattning men i vissa fall används följande förfarande. 1. Hjälplön = grundlön (utan fasta tillägg) + fasta tillägg * 100 / omfattningen. 2. I de fall som omfattningen skiljer sig från noll och hjälplönen understiger så sätts tjänstgöringsomfattning till grundlön (utan fasta tillägg) + fasta tillägg * 100 / föregående års genomsnittslön för respektive kön och yrke. 3. Då omfattningen är lika med noll så sätts tjänstgöringsomfattning till grundlön (utan fasta tillägg)+ fasta tillägg * 100 / föregående års genomsnittslön för respektive kön och yrke. 4. Steg 2 och 3 kan leda till att tjänstgöringsomfattningen blir större än 100, denna skrivs då ner till 100. Antalet heltidspersoner i en redovisningsgrupp beräknas som summan av tjänstgöringens omfattning för de anställningar som tillhör redovisningsgruppen i undersökningsmaterialet. 3.2 Redovisningsförfaranden Årligen publiceras materialet som ett statistiskt meddelande (SM) i både pappers- och i elektronisk form, Löner och sysselsättning inom statlig sektor AM 50, samt i Sveriges statistiska databaser (SSD). De kan nås via SCB:s hemsida På SCB:s hemsida finns även en kort presentation av undersökningen, länk till pressinformation samt utvalda tabeller och diagram från den senaste publiceringsomgången.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(154) 4 Slutliga observationsregister 4.1 Produktionsversioner SCBDOK Lönestruktur, statlig sektor Register Lönestrukturstatistik, statlig sektor (SLO-S) Rubrik Lönestruktur, statlig sektor Syfte/Beskrivning Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom staten i termer av nivå, utveckling och struktur. Övrigt Statistikansvarig myndighet Medlingsinstitutet Kontaktperson ad, Yadi Registervariant Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Syfte/beskrivning Sekretess Avidentifierad Urval Personuppgift Slutligt observationsregister Registerversion Lönestrukturstatistik, statlig sektor Lönestruktur, statlig Annan beståndsvariant Administrativt statiskt Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom staten i termer av nivå, utveckling och struktur. Sekretess i 70 år enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Ja Ja Namn 2009 Syfte/Beskrivning Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom staten i termer av nivå, utveckling och struktur. Mätinformation Uppgifterna samlas in av Arbetsgivareverket i textfiler. Efter viss granskning skickas de till SCB. Materialet levereras på CD-skiva. Objekttyp - Person Namn Person Definition Alla slags fysiska personer. Inkluderar t.ex. anställd, elev, patient, barn. Standardnivå Standard fastställd av SCB

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(154) Population - Anställda inom staten Namn Definition Anställda inom staten Samtliga anställda inom statlig förvaltning, sysselsatta vid institutioner hänförliga till statlig sektor samt sysselsatta vid socialföräkringsfonder den 1 september Standardnivå Populationstyp Register- och undersökningspopulation Kommentar Datum Variabler Anställningsår inom myndighet Namn Anställningsår inom myndighet Definition Anställningsår vid nuvarande myndighet. Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Lönestruktur, statlig sektor Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Beskrivning Årtalet för arbetstagarens vid nuvarande myndighet. Tjänstgöringsomfattning-AgV Namn Tjänstgöringsomfattning-AgV Definition Tjänstgöringsomfattning tid i förhållande till heltid, fastställs av Arbetsgivarverket Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Lönestruktur, statlig sektor Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Procent Måttenhet Procent

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(154) Beskrivning Sysselsättningspopulation Namn Sysselsättningspopulation Definition Anger om anställningen ska ingå i sysselsättningspopulationen Beskrivning Härleds utifrån tjänstgöringsomfattning, kommun för arbetsställe mm. Se SM Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Sysselsättningspopulation ST Version Sysselsättningspopulation ST Nivå Sysselsättningspopulation ST Representation Ej aktuellt Arbetstidsberoende tillägg Namn Arbetstidsberoende tillägg Definition Arbetstidsberoende tillägg Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Lönestruktur, statlig sektor Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Avtal Namn Avtal Definition Kod för avtal, under mätmånad Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(154) Ägare Konjunkturlöner statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Avtal statlig sektor Version Avtal statlig sektor Nivå 1 Representation Ej aktuellt Beredskapstillägg Namn Beredskapstillägg Definition Tillägg för beredskap (ingår i rörliga tillägg) Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Lönestruktur, primärkommunal Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning COFOG Namn COFOG Definition Svensk ändamålsindelning av den offentliga sektorn Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Konjunkturlöner statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Uppgifterna kommer från Nationalräkenskaperna.

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(154) Värdemängd Klassifikation/värdemängd COFOG Version COFOG 1999 Nivå N3 Representation Ej aktuellt Fasta lönetillägg Namn Fasta lönetillägg Definition Summa fasta tillägg i kronor, under mätmånad Beskrivning Härleds utifrån olika fasta tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens lönesystem Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Konjunkturlöner statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Föräldrapenningtillägg Namn Föräldrapenningtillägg Definition Föräldrapenningtillägg Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Lönestruktur, statlig sektor Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Kommun för arbetsställe Namn Kommun för arbetsställe

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(154) Definition Kommun för arbetsställe Beskrivning Kommunkod för arbetsställets belägenhet Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Företagsdatabasen Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Län, kommun, församling Version LKF / Län, kommuner och församlingar Nivå Kommun Representation Ej aktuellt Kön Namn Kön Definition Personens kön. Beskrivning Standard Standard fastställd av SCB Utgivare av standard SCB Ägare Befolkningsregistret Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Härleds utifrån näst sista siffran i personnummer Värdemängd Klassifikation/värdemängd Kön Version Kön Nivå Kön Representation Ej aktuellt Ledighetstillägg Namn Ledighetstillägg Definition Semestertillägg, föräldrapenning mm Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(154) Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Län för arbetsstället Namn Län för arbetsstället Definition Länskod dit ett arbetsställe tillhör Beskrivning Standard Standard fastställd av SCB Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Härleds från de två första siffrorna i kommunkoden. Värdemängd Klassifikation/värdemängd Län, kommun, församling Version LKF / Län, kommuner och församlingar Nivå Län Representation Ej aktuellt Lön exklusive fasta och rörliga tillägg ej justerade Namn Lön exklusive fasta och rörliga tillägg ej justerade Definition Lön exklusive fasta och rörliga tillägg ej justerade med tjänsteomfattning Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Lönestruktur, statlig sektor Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(154) Lönepopulation Namn Lönepopulation Definition Anger om anställningen ska ingå i lönepopulationen Beskrivning Härleds utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Konjunkturlöner statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Härleds utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM Värdemängd Klassifikation/värdemängd Lönepopulation ST Version Lönepopulation ST Nivå Lönepopulation ST Representation Ej aktuellt Lönetariff Namn Lönetariff Definition Kod för lönetariffer som Arbetsgivarverket använder. Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Beskrivning Uppgiften redovisas med kod för arbetstagare som omfattas av lokalt lönesystem. SCB saknar information om koderna. Löpnummer, antal anställningar Namn Löpnummer, antal anställningar Definition Om en individ har en post anges löpnummer till 1. Om en individ har flera anställningar anges löpnummer 1-9. Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(154) Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Ja Avser antal anställningar. löpnummer för personer som har flera tjänster vid samma organisation. Beskrivning Löpnummer som anger om personen har en eller flera anställningar. Mertidstillägg Namn Mertidstillägg Definition Mertidstillägg Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Lönestruktur, statlig sektor Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Militär Namn Militär Definition Kod för om personen är militär eller civil inom försvaret. Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Militär Version Militär Nivå Militär Representation Ej aktuellt

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(154) Myndighetskod Namn Myndighetskod Definition Kod för myndigheter enligt Arbetsgivarverket. Beskrivning Myndigheterna redovisas enligt Sveriges statskalender Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Myndighet Version Myndighet from 2006 Nivå 1 Representation Ej aktuellt Månadslön Namn Månadslön Definition Månadslön ( grundlön + rörligatillägg uppräknade till heltid samt naturaförmåner) Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Naturaförmåner Namn Naturaförmåner Definition Summa naturaförmåner i kronor, under mätmånad Beskrivning Härleds utifrån olika naturaförmåner för anställningen, hämtade ur myndighetens lönesystem Standard Produktstandard Utgivare av standard

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(154) Ägare Konjunkturlöner statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell Härleds utifrån olika naturaförmåner för anställningen, hämtade ur definition myndighetens lönesystem Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Organisationsnummer Namn Organisationsnummer Definition Myndighetens organisationsnummer Beskrivning Myndighetens organisationsnummer 10 siffror Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Konjunkturlöner statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Beskrivning Myndighetens organisationsnummer 10 siffror Organisatorisk hemvist Namn Organisatorisk hemvist Definition Kod för organisatorisk hemvist Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Kod för organisatorisk hemvist i SLÖR Värdemängd Beskrivning Kod för organisatorisk hemvist.

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(154) Personnummer Namn Personnummer Definition Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning. Beskrivning Standard Svensk standard Utgivare av standard Skatteverket Ägare Befolkningsregistret Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Beskrivning 12-siffrigt personnummer Prestationslön Namn Prestationslön Definition Lönedel eller bonus som utgår på grund av prestation eller resultat under mätmånad. Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Semestertillägg Namn Semestertillägg Definition Semestertillägg Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Lönestruktur, statlig sektor Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(154) Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Beskrivning Tidförskjutningstillägg Ja Kronor (SEK) Namn Tidförskjutningstillägg Definition Tidförskjutningstillägg Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Lönestruktur, statlig sektor Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Tillägg för jour Namn Tillägg för jour Definition Tillägg för jour (ingår i rörliga tillägg) Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Lönestruktur, primärkommunal Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(154) Tillägg för obekväm tid Namn Tillägg för obekväm tid Definition Tillägg för ob, obekvämtidstilägg (ingår i rörliga tillägg) Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Lönestruktur, primärkommunal Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Tim-, Dag- och Veckolön Namn Tim-, Dag- och Veckolön Definition Beloppet skall motsvara anställningens tjänstgöringsomfattning Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Tjänstebenämning Namn Tjänstebenämning Definition Tjänstebenämning, under mätmånad Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Konjunkturlöner statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(154) Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Tjänstebenämning ST Version Tjänstebenämning ST Nivå Tjänstebenämning ST Representation Ej aktuellt Tjänsteresetillägg Namn Tjänsteresetillägg Definition Tjänsteresetillägg Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Lönestruktur, statlig sektor Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Tjänstgöringsomfattning Namn Tjänstgöringsomfattning Definition Faktisk tjänstgöringstid i förhållande till heltid Beskrivning Standard Standard fastställd av SCB Utgivare av standard Ägare Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell Härleds från tjänstgöringsomfattning-agv som fastställs av definition Arbetsgivarverket. Värdemängd Representation Procent Måttenhet Procent Beskrivning

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(154) Tjänstledighet Namn Tjänstledighet Definition Kod för tjänstledighet Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Konjunkturlöner statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Tjänstledighet Version Tjänstledighet Nivå Tjänstledighet Representation Ej aktuellt Utbildningsinriktning (4 positioner) Namn Utbildningsinriktning (4 positioner) Definition Utbildningens inriktning enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). Hela inriktningskoden, fyra positioner. Beskrivning Klassificering av inriktningen för en persons genomförda utbildning. Tillhörande klassifikation är Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). SUN är en standard för klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för aggregering av utbildningar till större grupper. Standard Svensk standard Utgivare av standard Ägare Utbildningsregistret Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Uppgiftskälla Utbildningsregistret Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd SUN Version SUN Utbildningsinriktning Nivå Utbildningsinriktning, 4 positioner Representation Ej aktuellt

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(154) Utbildningsnivå (3 positioner) Namn Utbildningsnivå (3 positioner) Definition Utbildningens nivå enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). Hela nivåkoden, tre positioner. Beskrivning Klassificering av nivån för en persons genomförda utbildning. Tillhörande klassifikation är Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). SUN är en standard för klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för aggregering av utbildningar till större grupper. Standard Svensk standard Utgivare av standard Ägare Utbildningsregistret Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Uppgiftskälla Utbildningsregistret Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd SUN Version SUN Utbildningsnivå Nivå Utbildningsnivå, 3 positioner Representation Ej aktuellt Yrkesuppgift Namn Yrkesuppgift Definition Klassificering av yrke. Tillhörande klassifikationen är Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). Beskrivning Standard Standard fastställd av SCB Utgivare av standard SCB Ägare Yrkesregistret Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell Härleds (översätts) med hjälp olika nycklar från BESTA och definition tjänstebenämning och myndighets-koder Värdemängd Klassifikation/värdemängd SSYK Version Standard för svensk yrkesklassificering 1996 Nivå Undergrupp

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(154) Representation Ej aktuellt Ålder Namn Ålder Definition Ålder Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare KMI Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Arkiveras Dimension Operationell definition Ålder=År och månad i mättiden-födelseår och månad enligt personnummer. Värdemängd Klassifikation/värdemängd Ålder Version Ålder Nivå Ålder i antal år Representation Ej aktuellt Övertidstillägg Namn Övertidstillägg Definition Summa övertidstillägg i kronor, under mätmånad Beskrivning Härleds utifrån olika övertidstillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens lönesystem Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Konjunkturlöner statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Övertidstillägg, enkel Namn Övertidstillägg, enkel Definition Övertidstillägg, enkel Beskrivning Enkel övertid avses övertidsarbete på annan tid än den som är kvalificerad övertidstillägg. Standard Produktstandard

27 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 27(154) Utgivare av standard Lönestruktur, statlig sektor Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Övertidstillägg, kvalificerad Namn Övertidstillägg, kvalificerad Definition Övertidstillägg, kval Beskrivning Med kvalificerad övertid avses övertidsarbete - mellan klockan på fredag och klockan på måndag, mellan klockan på dag före Trettondedag Jul, Första Maj, Kristi Himmelsfärds dag eller Nationaldagen och klockan närmast följande vardag, - mellan klockan på Skärtorsdagen och klockan på dagen efter Annandag Påsk, - mellan klockan på dag före midsommaraft Standard Produktstandard Utgivare av Lönestruktur, statlig sektor standard Ägare Lönestruktur, statlig sektor Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Övriga rörliga tillägg Namn Övriga rörliga tillägg Definition Tillägg som är beroende av arbetsuppgifter och/eller arbetsförhållande. Beskrivning Standard Produktstandard Utgivare av standard Ägare Lönestruktur, statlig sektor

28 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 28(154) Kopplingsvariabel Kommentar Referenstid Summerbar Ja Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning

29 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 29(154) Värdemängder Avtal statlig sektor Klassifikation Avtal statlig sektor Version Avtal statlig sektor Nivå 1 Värden Kod Text 01 Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 02 Avtal om anställningsvillkor för arbetstagare vid utrikesförvaltningen m.fl. under utlands (U- ALFA) 03 Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) 10 Affärsverksavtalet (AVA) 12 Anställning med lön enligt Cheftsavtalet (se även avtalskod 13) 13 Avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmåner m.m. för vissa högre anställningar m.m. 47 Befälsförstärkningsavtal (BFA) 49 Avtal om avlöningsförmåner för officer anställda på reservstat inom Försvarsmakten. (Reservstatsavt) 87 Läkaravtalet 97 Allmänt löne- och förmånsavtal för anställda vid allmän försäkringskassa (ALFA-FK) 99 Beteckning för arbetstagare som ej omfattas av något av ovannämnda avtal COFOG 1999 Klassifikation COFOG Version COFOG 1999 Nivå N3 Värden Kod Text 0111 Verkställande och lagstiftande organ 0112 Ekonomi- och skatteförvaltning 0113 Utrikesförvaltning 0121 Ekonomiskt bistånd till utvecklings- och övergångsländer 0122 Ekonomiskt bistånd som lämnas via internationella organisationer 0131 Allmän personalförvaltning 0132 Allmänna planerings- och statistikenheter 0133 Annan allmän förvaltning 0140 Grundforskning 0150 FoU Allmän offentlig förvaltning 0160 Övrig allmän offentlig förvaltning 0170 Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn 0180 Allmänna transfereringar mellan olika delsektorer inom den offentliga sektorn 0210 Militärt försvar 0220 Civilt försvar 0230 Internationellt militärt bistånd

30 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 30(154) 0240 FoU Försvar 0250 Övrigt försvar 0310 Polisverksamhet 0320 Brand- och räddningsverksamhet 0330 Rättsskipning 0340 Kriminalvård 0350 FoU Samhällsskydd och rättsskipning 0360 Övrigt samhällsskydd och rättsskipning Övergripande handels- och näringslivsfrågor 0412 Övergripande arbetsmarknadsfrågor 0421 Jordbruk 0422 Skogsbruk 0423 Fiske och jakt 0431 Kol och andra fasta mineraliska bränslen 0432 Petroleum och naturgas 0433 Kärnbränsle 0434 Andra bränslen 0435 El 0436 Icke-elektrisk energi 0441 Utvinning av malmer och mineral utom energimineral 0442 Tillverkning 0443 Byggnadsverksamhet 0451 Vägtransporter 0452 Sjötransporter 0453 Järnvägstransporter 0454 Lufttransporter 0455 Rörtransporter och andra transportsystem 0460 Kommunikationer 0471 Varuhandel, lager och magasinering 0472 Hotell och restauranger 0473 Turism 0474 Integrerade utvecklingsprojekt 0481 FoU Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor 0482 FoU Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 0483 FoU Bränsle och energi 0484 FoU Utvinning av mineral tillverkning och byggverksamhet 0485 FoU Transporter 0486 FoU Kommunikationer 0487 FoU Andra näringsgrenar 0490 Övriga ekonomiska frågor 0510 Avfallshantering 0520 Hantering av avloppsvatten 0530 Föroreningsbekämpning 0540 Skydd av biologisk mångfald och landskap 0550 FoU Miljöskydd 0560 Övrigt miljöskydd 0610 Bostadsförsörjning 0620 Samhällsutveckling

31 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 31(154) 0630 Vattenförsörjning 0640 Gatubelysning 0650 FoU Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0660 Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0711 Farmaceutiska produkter 0712 Andra medicinska produkter 0713 Terapeutiska apparater och anordningar 0721 Allmän läkarvård 0722 Specialiserad läkarvård 0723 Tandvård 0724 Paramedicinsk vård 0731 Allmän sjukhusvård 0732 Specialiserad sjukhusvård 0733 Sjuk- och mödravårdshem 0734 Vård- och konvalescenthem 0740 Folkhälsovård 0750 FoU Hälso- och sjukvård 0760 Övrig hälso- och sjukvård 0810 Fritids- och idrottsverksamhet 0820 Kulturell verksamhet 0830 Radio-, TV- och förlagsverksamhet 0840 Religiös verksamhet och annan samhällsverksamhet 0850 FoU Fritidsverksamhet, kultur och religion 0860 Övrig fritidsverksamhet, kultur och religion 0911 Förskoleutbildning 0912 Grundskoleutbildning årskurs Grundskoleutbildning årskurs Gymnasieutbildning 0930 Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning 0941 Högskoleutbildning (grundutbildning) 0942 Högskoleutbildning (forskarutbildning) 0950 Ej nivåbestämd utbildning 0960 Stödtjänster till utbildning 0970 FoU Utbildning 0980 Övrig utbildning 1011 Sjukdom 1012 Funktionshinder 1020 Ålderdom 1030 Efterlevande 1040 Familj och barn 1050 Arbetslöshet 1060 Boende 1070 Övrig social utsatthet 1080 FoU Socialt skydd 1090 Övrigt socialt skydd Kön Klassifikation Kön

32 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 32(154) Version Kön Nivå Kön Värden Kod Text 1 Man 2 Kvinna LKF / Län, kommuner och församlingar Klassifikation Län, kommun, församling Version LKF / Län, kommuner och församlingar Nivå Kommun Värden Kod Text 0114 Upplands Väsby 0115 Vallentuna 0117 Österåker 0120 Värmdö 0123 Järfälla 0125 Ekerö 0126 Huddinge 0127 Botkyrka 0128 Salem 0136 Haninge 0138 Tyresö 0139 Upplands-Bro 0140 Nykvarn 0160 Täby 0162 Danderyd 0163 Sollentuna 0180 Stockholm 0181 Södertälje 0182 Nacka 0183 Sundbyberg 0184 Solna 0186 Lidingö 0187 Vaxholm 0188 Norrtälje 0191 Sigtuna 0192 Nynäshamn 0305 Håbo 0319 Älvkarleby 0330 Knivsta 0331 Heby 0360 Tierp 0380 Uppsala 0381 Enköping 0382 Östhammar

33 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 33(154) 0428 Vingåker 0461 Gnesta 0480 Nyköping 0481 Oxelösund 0482 Flen 0483 Katrineholm 0484 Eskilstuna 0486 Strängnäs 0488 Trosa 0509 Ödeshög 0512 Ydre 0513 Kinda 0560 Boxholm 0561 Åtvidaberg 0562 Finspång 0563 Valdemarsvik 0580 Linköping 0581 Norrköping 0582 Söderköping 0583 Motala 0584 Vadstena 0586 Mjölby 0604 Aneby 0617 Gnosjö 0642 Mullsjö 0643 Habo 0662 Gislaved 0665 Vaggeryd 0680 Jönköping 0682 Nässjö 0683 Värnamo 0684 Sävsjö 0685 Vetlanda 0686 Eksjö 0687 Tranås 0760 Uppvidinge 0761 Lessebo 0763 Tingsryd 0764 Alvesta 0765 Älmhult 0767 Markaryd 0780 Växjö 0781 Ljungby 0821 Högsby 0834 Torsås 0840 Mörbylånga 0860 Hultsfred 0861 Mönsterås

34 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 34(154) 0862 Emmaboda 0880 Kalmar 0881 Nybro 0882 Oskarshamn 0883 Västervik 0884 Vimmerby 0885 Borgholm 0980 Gotland 1060 Olofström 1080 Karlskrona 1081 Ronneby 1082 Karlshamn 1083 Sölvesborg 1214 Svalöv 1230 Staffanstorp 1231 Burlöv 1233 Vellinge 1256 Östra Göinge 1257 Örkelljunga 1260 Bjuv 1261 Kävlinge 1262 Lomma 1263 Svedala 1264 Skurup 1265 Sjöbo 1266 Hörby 1267 Höör 1270 Tomelilla 1272 Bromölla 1273 Osby 1275 Perstorp 1276 Klippan 1277 Åstorp 1278 Båstad 1280 Malmö 1281 Lund 1282 Landskrona 1283 Helsingborg 1284 Höganäs 1285 Eslöv 1286 Ystad 1287 Trelleborg 1290 Kristianstad 1291 Simrishamn 1292 Ängelholm 1293 Hässleholm 1315 Hylte 1380 Halmstad

35 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 35(154) 1381 Laholm 1382 Falkenberg 1383 Varberg 1384 Kungsbacka 1401 Härryda 1402 Partille 1407 Öckerö 1415 Stenungsund 1419 Tjörn 1421 Orust 1427 Sotenäs 1430 Munkedal 1435 Tanum 1438 Dals-Ed 1439 Färgelanda 1440 Ale 1441 Lerum 1442 Vårgårda 1443 Bollebygd 1444 Grästorp 1445 Essunga 1446 Karlsborg 1447 Gullspång 1452 Tranemo 1460 Bengtsfors 1461 Mellerud 1462 Lilla Edet 1463 Mark 1465 Svenljunga 1466 Herrljunga 1470 Vara 1471 Götene 1472 Tibro 1473 Töreboda 1480 Göteborg 1481 Mölndal 1482 Kungälv 1484 Lysekil 1485 Uddevalla 1486 Strömstad 1487 Vänersborg 1488 Trollhättan 1489 Alingsås 1490 Borås 1491 Ulricehamn 1492 Åmål 1493 Mariestad 1494 Lidköping

36 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 36(154) 1495 Skara 1496 Skövde 1497 Hjo 1498 Tidaholm 1499 Falköping 1715 Kil 1730 Eda 1737 Torsby 1760 Storfors 1761 Hammarö 1762 Munkfors 1763 Forshaga 1764 Grums 1765 Årjäng 1766 Sunne 1780 Karlstad 1781 Kristinehamn 1782 Filipstad 1783 Hagfors 1784 Arvika 1785 Säffle 1814 Lekeberg 1860 Laxå 1861 Hallsberg 1862 Degerfors 1863 Hällefors 1864 Ljusnarsberg 1880 Örebro 1881 Kumla 1882 Askersund 1883 Karlskoga 1884 Nora 1885 Lindesberg 1904 Skinnskatteberg 1907 Surahammar 1960 Kungsör 1961 Hallstahammar 1962 Norberg 1980 Västerås 1981 Sala 1982 Fagersta 1983 Köping 1984 Arboga 2021 Vansbro 2023 Malung-Sälen 2026 Gagnef 2029 Leksand 2031 Rättvik

37 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 37(154) 2034 Orsa 2039 Älvdalen 2061 Smedjebacken 2062 Mora 2080 Falun 2081 Borlänge 2082 Säter 2083 Hedemora 2084 Avesta 2085 Ludvika 2101 Ockelbo 2104 Hofors 2121 Ovanåker 2132 Nordanstig 2161 Ljusdal 2180 Gävle 2181 Sandviken 2182 Söderhamn 2183 Bollnäs 2184 Hudiksvall 2260 Ånge 2262 Timrå 2280 Härnösand 2281 Sundsvall 2282 Kramfors 2283 Sollefteå 2284 Örnsköldsvik 2303 Ragunda 2305 Bräcke 2309 Krokom 2313 Strömsund 2321 Åre 2326 Berg 2361 Härjedalen 2380 Östersund 2401 Nordmaling 2403 Bjurholm 2404 Vindeln 2409 Robertsfors 2417 Norsjö 2418 Malå 2421 Storuman 2422 Sorsele 2425 Dorotea 2460 Vännäs 2462 Vilhelmina 2463 Åsele 2480 Umeå

38 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 38(154) 2481 Lycksele 2482 Skellefteå 2505 Arvidsjaur 2506 Arjeplog 2510 Jokkmokk 2513 Överkalix 2514 Kalix 2518 Övertorneå 2521 Pajala 2523 Gällivare 2560 Älvsbyn 2580 Luleå 2581 Piteå 2582 Boden 2583 Haparanda 2584 Kiruna LKF / Län, kommuner och församlingar Klassifikation Län, kommun, församling Version LKF / Län, kommuner och församlingar Nivå Län Värden Kod Text 01 Stockholm 03 Uppsala 04 Södermanland 05 Östergötland 06 Jönköping 07 Kronoberg 08 Kalmar 09 Gotland 10 Blekinge 12 Skåne 13 Halland 14 Västra Götaland 17 Värmland 18 Örebro 19 Västmanland 20 Dalarna 21 Gävleborg 22 Västernorrland 23 Jämtland 24 Västerbotten 25 Norrbotten Lönepopulation ST Klassifikation Lönepopulation ST Version Lönepopulation ST

39 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 39(154) Nivå Lönepopulation ST Värden Kod Text * Ingår inte i lönepopulationen L Ingår i lönepopulationen Militär Klassifikation Militär Version Militär Nivå Militär Värden Kod Text C Civil M Militär Myndighet from 2006 Klassifikation Myndighet Version Myndighet from 2006 Nivå 1 Värden Kod Text Arbetsgivarverket Vägverket Banverket Statens järnvägar Luftfartsverket Sjöfartsverket Affärsverket svenska kraftnät LFV Holding AB Försäkringskassan Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Åklagarmyndigheten Socialstyrelsen Barnombudsmannen Läkemedelsverket Handikappombudsmannen Statens institutionsstyrelse Statens folkhälsoinstitut Smittskyddsinstitutet Statens beredning för medicinsk utvärdering Verket för högskoleservice Skolverket Sameskolstyrelsen Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsstyrelsen Länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingarna Presstödsnämnden/ Taltidningsnämnden

40 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 40(154) Migrationsverket Ungdomsstyrelsen Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring Ericastiftelsen Hjälpmedelsinstitutet Högskoleverket Internationella Programkontoret för utbildningsområdet Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Myndigheten för avveckling av integrationsverket Medlingsinstitutet Specialskolemyndigheten Kronofogdemyndigheten Skatteverket Statens bostadskreditnämnd Insättningsgarantinämnden Tullverket Konjunkturinstitutet Finansinspektionen Riksgäldskontoret Centrala studiestödsnämnden Konkurrensverket Kammarkollegiet Konsumentverket Exportkreditnämnden Myndigheten för utländska investeringar i Sverige, ISA Ekonomistyrningsverket Premiepensionsmyndigheten Fastighetsmäklarnämnden Livsmedelsekonomiska institutet Statens försvarshistoriska museer Handelsflottans kultur- och fritidsråd Kungliga Biblioteket Statens ljud- och bildarkiv Riksarkivet Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet Naturhistoriska riksmuseet Statens maritima museer Statens musiksamlingar Arkitekturmuseet Riksantikvarieämbetet Granskningsnämnden för radio och TV Institutet för språk och folkminnen Talboks- och punktskriftsbiblioteket Konstnärsnämnden Statens kulturråd Statens biografbyrå Radio- och TV-verket Sveriges författarfond

41 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 41(154) Statens konstråd Svenskt biografiskt lexikon Zornsamlingarna Sametinget Stiftelsen Nordiska museet Stiftelsen Tekniska museet Riksutställningar Svenska institutet Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna Statens historiska museer Statens museer för världskultur Moderna museet Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund Kustbevakningen Statens räddningsverk Statens haverikommission Boverket Statens jordbruksverk Livsmedelsverket Fiskeriverket Rikstrafiken Verket för näringslivsutveckling Elsäkerhetsverket Sveriges geologiska undersökning Rymdstyrelsen Statens kärnkraftinspektion Kemikalieinspektionen Naturvårdsverket Statens strålskyddsinstitut Statens institut för kommunikationsanalys Inspektionen för strategiska produkter Statens energimyndighet Gentekniknämnden Regeringskansliet Sida Nordiska afrikainstitutet Kommerskollegium Styrelsen för psykologiskt försvar Myndigheten för handikappolitisk samordning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Verket för förvaltningsutveckling Nämnden för offentlig upphandling Statskontoret Glesbygdsverket Länsstyrelsen i Stockholms län

42 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 42(154) Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Östergötlands län Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Kalmar län Länsstyrelsen i Gotlands län Länsstyrelsen i Blekinge län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Värmlands län Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Dalarnas län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Länsstyrelsen i Västernorrlands län Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Västerbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut Sveriges exportråd Pliktverket Sveriges civilförsvarsförbund Revisorsnämnden Justitiekanslern Rikspolisstyrelsen Statens kriminaltekniska laboratorium Polismyndigheten i Stockholms län Polismyndigheten i Uppsala län Polismyndigheten i Södermanlands län Polismyndigheten i Östergötlands län Polismyndigheten i Jönköpings län Polismyndigheten i Kronobergs län Polismyndigheten i Kalmar län Polismyndigheten i Gotlands län Polismyndigheten i Blekinge län Polismyndigheten i Skåne län Polismyndigheten i Hallands län Polismyndigheten i Västra Götalands Polismyndigheten i Värmlands län Polismyndigheten i Örebro län Polismyndigheten i Västmanlands län Polismyndigheten i Dalarna Polismyndigheten i Gävleborgs län Polismyndigheten i Västernorrlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten Västerbottens län

43 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 43(154) Polismyndigheten i Norrbottens län Domstolsverket Datainspektionen Brottsförebyggande rådet Brottsoffermyndigheten Kriminalvården Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Rättsmedicinalverket Arbetsdomstolen Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Jämställdhetsombudsmannen Patentbesvärsrätten Marknadsdomstolen Allmänna reklamationsnämnden Lotteriinspektionen Statens VA-nämnd Ekobrottsmyndigheten Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning Institutet för psykosocial medicin Lunds universitet Växjö universitet Högskolan i Kalmar Högskolan i Kristianstad Blekinge tekniska högskola Teaterhögskolan i Stockholm Stockholms universitet Kungl. Tekniska högskolan Karolinska institutet Lärarhögskolan i Stockholm Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Kungl. Konsthögskolan Luleå tekniska universitet Institutet för rymdfysik Umeå universitet Mittuniversitetet Högskolan i Halmstad Uppsala universitet Mälardalens högskola Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Örebro universitet Göteborgs universitet Högskolan i Borås Karlstads universitet Högskolan Väst Gymnastik- och idrottshögskolan Linköpings universitet Högskolan i Skövde

44 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 44(154) Polarforskningssekretariatet Dramatiska institutet Operahögskolan i Stockholm Danshögskolan Konstfack Nämnden för hemslöjdsfrågor Sveriges lantbruksuniversitet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Verket för innovationssystem Chalmers tekniska högskola AB Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess bolag Försvarshögskolan Arbetslivsinstitutet Södertörns högskola Malmö högskola Högskolan på Gotland Institutet för tillväxtpolitiska studier Fortifikationsverket Försvarets materielverk Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Statens väg- och transportforskningsinstitut Statens geotekniska institut Post- och telestyrelsen Statens pensionsverk Statistiska centralbyrån Statens fastighetsverk Statens veterinärmedicinska anstalt Skogsstyrelsen SWEDAC Patent- och registreringsverket Lantmäteriverket Swedesurvey AB Försvarsmakten Arbetsmiljöverket Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Totalförsvarets forskningsinstitut Vetenskapsrådet Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Nordiska genbanken för jordbruks- och trädgårdsväxter Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor Nordiskt utbildningsprogram för utveckling av social service Nordregio Överklagandenämnden för studiestöd Valmyndigheten Specialpedagogiska institutet Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Nationellt centrum för flexibelt lärande