VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister"

Transkript

1 VANDA Välkommen till skolan 2015 Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister

2 Innehåll sida 4 Att börja skolan sida 9 > Skolarbetet i åk 1 6 sida 8 > Samarbete mellan hem och skola sida 11 > Praktiska frågor Bildningsverkets kontaktuppgifter Bildningsverket, Stationsvägen 6 A, Vanda Fax (09) vantaa.fi Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet Berndt-Johan Lindström, tfn (09) sida 16 > Stöd för eleven sida 18 > Eftermiddagsverksamhet för skolbarn Planerare för utbildning och svenskspråkig service Mia Eriksson-Pulkkinen, tfn Viktiga datum Blivande skolelever anmäls till skolan via Internet under tiden eller på skolan Ansökan om tillstånd till skolgång i annan skola än närskolan returneras antingen till närskolan eller den önskade skolan senaste fre Blanketten uppgifter om elevens hälsotillstånd returneras till skolan på besöksdagen i maj. Besöksdag för de blivande skoleleverna anordnas Skolornas arbets- och lovtider finns på adressen vanda.fi/utbildning och fostran. Förvaltningssekreterare Benita Lindfors, tfn (09) Byråsekreterare Jan Grönqvist, tfn (09) Tips om länkar på Internet Vanda stad: vanda.fi/utbildning och fostran Utbildningsstyrelsen: oph.fi/svenska Redaktion Mia Eriksson-Pulkkinen Ombrytning och layout Heidi Hölttä Fotografier Tiina Kujala (s. 3) Heidi Hölttä (s. 4) Terhi Karhuniemi (s. 6) Tuuli Romu (s. 1, 6) Utgivare Bildningsverket Vanda stad 2014 vanda.fi/utbildning

3 Välkommen till skolan! Bästa blivande förstaklassister och vårdnadshavare, den första skoldagen är för många av oss en oförglömlig dag. Att börja skolan är ett stort steg, för nu blir barnet en elev, när det inleder sin vandring på kunskapens stig, under vilken förstaklassisten växer upp och utvecklas till en ung vuxen. I skolan lär eleverna sig sådana kunskaper och färdigheter som vi alla behöver i livet. De lär sig läsa och räkna, rita och spela. Dessutom uppövas färdigheter som ansvarstagande, tolerans och samarbetsförmåga. Eleverna behöver redan från början rikligt med uppmuntran. Det sätt på vilket eleven upplever sig själv är av stor betydelse för inlärningen. Då både hemmet och skolan ger eleven uppmuntran upplevs studieglädje. Förstaklassisten är ivrig att lära sig, nyfiken och motiverad. Den positiva inställningen och kunskapshungern är värdefulla egenskaper som bör främjas under hela skolstigen. Skolans dörrar är alltid öppna även för er vårdnadshavare. Genom att upprätthålla en regelbunden kontakt kan både vårdnadshavarna och lärarna försäkra sig om att eleverna trivs i skolan. Elevernas inlärning kan också gynnas på många olika sätt. Att vårdnadshavarna t.ex. i samarbete med skolan stöder elevernas språkutveckling och färdigheter i svenska är speciellt viktigt i den starkt finskspråkiga miljö barnen i Vanda lever i. Vi i Vanda stad, som ordnar ert barns grundläggande utbildning, vill erbjuda glädje i inlärningen. Vi ser den grundläggande utbildningen framför allt som en rättighet. I våra skolor värderas förutom en högklassig utbildning även internationalism, ett mångkulturellt samhälle, hållbar utveckling och gemenskap. Hela vår personal arbetar för att ert barns skolstig ska bli så lyckad och lycklig som möjligt. Trevlig skolstart! Berndt-Johan Lindström Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet 3

4 Att börja skolan Att börja skolan är ett stort steg, för nu blir barnet en elev, när det inleder sin vandring på kunskapens stig, under vilken förstaklassisten växer upp och utvecklas till en ung vuxen. Anmälan till skolan Vårdnadshavarna anmäler sina barn till grundskolans första klass. Anmälningen sker enklast via internet. Skolanmälan kan göras under tiden på adressen https://wilma.edu.vantaa.fi/. Vårdnadshavarna har fått lösenord till systemet i samband med meddelandet om läroplikt. Om lösenorden har försvunnit eller inte fungerar, kan hjälp fås på numret (09) , vardagar kl Ifall det uppstår problem med den elektroniska anmälningen kan ni per e-post skicka en stödbegäran till adressen Anmälan kan även ske personligen på skolan onsdagen kl och Ta med den hemskickade blanketten när ni kommer och anmäler barnet. Barn har rätt att få undervisning på sitt modersmål I de svenskspråkiga skolorna är arbetsspråket svenska. Lärarna talar enbart svenska i skolan och för att barnet ska kunna följa med undervisningen måste det ha tillräckliga kunskaper i svenska. Då allt fler barn kommer från tvåspråkiga hem är de språkliga färdigheterna ofta mycket varierande. Om barnet börjar skolan med otillräckliga kunskaper i svenska ställer skolarbetet stora krav i första hand på barnet och hemmet. En misslyckad skolstart kan påverka barnets hela skolgång. Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion har beslutat att barn med svaga kunskaper i svenska kan testas med ett s.k. BASIS material (barnets språkliga förutsättningar inför skolstarten) innan skolgången börjar. 4

5 Tips på hur föräldrarna kan stöda barnets språkutveckling För att barnet ska klara sig bra i skolan behöver språket också stöd i hemmet och på fritiden. Det är viktigt att barnet själv är positivt inställt till skolan och skolspråket, vilket är lättare att åstadkomma om barnet har kamrater som börjar i samma skola. Det är också viktigt att stödja det språk som inte blir det tvåspråkiga barnets skolspråk. Några praktiska tips: Beskriv vad du gör, beskriv föremål och förklara ord, jämför och analysera saker och händelser. Använd ditt eget språk utanför hemmet i synnerhet om det är ortens minoritetsspråk. Lek olika lekar med barnet, till exempel frågelekar med olika teman för att öka ordförrådet. Berätta sagor, lär er rim och ramsor tillsammans eller sjung med barnet. Om barnet blandar språk eller säger fel, upprepa det sagda men fyll i med rätt ord. Anlita en barnvakt som talar det språk som barnen kan sämre. Börja tidigt läsa högt för barnet och fortsätt med det länge. Sluta inte med högläsningen när barnet har lärt sig läsa, utanvälj i stället en lite svårare bok som kanske kräver förklaringar och svar på frågor. Upptäck det kulturutbud för barn som finns på internet. På biblioteken kan ni låna bilderböcker, talböcker, videofilmer och pedagogiska datorspel av olika slag. Ditt barn tillbringar fler timmar utanför skolan än i skolan. Det mesta av barnets språkliga stimulans finns alltså på annat håll. Låt barnet få en mångsidig användning för sitt eller sina språk. Koppla det svagare språket till roliga aktiviteter. Gå på teater eller på bio på barnets språk. Hitta någon klubb eller hobby med verksamhet på det språk som barnet har mindre kontakt med. Umgänge med andra barn som talar samma språk är ett viktigt socialt och språkligt stöd för barnet. Se regelbundet på tv-program på flera språk. Glöm inte heller att se på program för både ungdomar och vuxna. Lyssna på radioprogram, ljudböcker eller se på filmer för barn i olika åldrar. När barnet har lärt sig skriva är det bra att uppmuntra till brevskrivning, dagboksanteckningar samt sago- och äventyrsförfattande. Läs texterna och ge positiva kommentarer. Skriv själv till ditt barn då du är bortrest. Om du ofta är borta hemifrån behövs mer medvetna insatser för att ditt barn skall lära sig ditt språk. Ansvaret kan inte ligga på barnets andra förälder eller på skolan. Lär barnet att världen är full av språk och att språkkunskaper öppnar många dörrar. (Källa: Ge ditt barn en gåva. Svenska Finlands folkting) 5

6 Bestämmande av närskola Vanda är indelat i elevupptagningsområde. Varje barn anvisas en skolplats på basis av sin bostadsadress. När barnet anmälts till skolan fattas ett beslut om vilken skola blir barnets närskola. Närskolan är inte nödvändigtvis barnets närmaste skola. Besöksdag på våren Skolorna ordnar en besöksdag för elever och deras vårdnadshavare. Skolorna informerar föräldrarna närmare om besöksdagen. Tillstånd till skolgång i annan skola än närskolan Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå i någon annan skola än den i brevet anvisade närskolan, kan vårdnadshavarna ansöka om tillstånd att byta skola. Elevantagningen följer gemensamma principer. Barn bosatta i Vanda har förtur. I första hand antas elever på grund av hälsorelaterade orsaker, därefter elever som har syskon i samma skola. Följande i tur är förskolebarn som erhållit förskoleundervisning i skolan ifråga. Om det finns fler sökande än lediga elevplatser lottas platserna ut. I det fall eleven skulle ha rätt till avgiftsfri skolskjuts till sin egen närskola, har eleven även rätt till skolskjuts till en annan skola i Vanda, förutsatt att grunderna för beviljande av skolskjuts och kilometergränsen till elevens närskola och den andra skolan uppfylls. I övriga fall står vårdnadshavaren själv för kostnaderna för skolresor eller ledsagande av eleven. Ansökan om tillstånd till skolgång i annan skola inlämnas senast antingen till närskolan eller den önskade skolan. Annan speciell orsak Om eleven har en hälsorelaterad eller annan särskild orsak, som inverkar på vilken skola är lämplig, bör detta antecknas på anmälningsblanketten. Dessutom uppvisas ett läkar- eller sakkunnigutlåtande vid anmälningen till skolan. Alternativt levereras utlåtandet till bildningsverket senast fredag Orsaken måste direkt inverka på vilken skola som är lämplig för barnet. En grund för hälsoskäl kan t.ex. vara det att eleven inte kan röra sig fritt i en skola utan hiss. Syskon i samma skola Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå i samma skola som sina syskon ska ni kryssa för den punkten på blanketten. För att syskonet ska beaktas vid bestämmandet av skola bör det äldre syskonet bo på samma adress som det yngre och vid tidpunkten för beslutet vara elev i skolan ifråga. 6

7 Elever från annan kommun Elever från andra kommuner kan intas till skolor i Vanda, förutsatt att det finns plats i skolorna efter att Vandaelever antagits. Elever från andra kommuner har inte rätt till skolskjutsförmån i Vanda, utan elevernas hemkommun besluter om att bevilja skolskjuts. Flyttning under läsåret Då en elev under läsåret flyttar inom Vanda, anvisas eleven en ny närskola, men eleven har ändå rätt att gå läsåret ut i den skola eleven inlett läsåret i. I detta fall har eleven inte rätt till skolskjuts. Då en elev flyttar kan man kontakta bildningsverket för att få reda på den egna närskolan, tfn eller Tilläggsuppgifter: under länken Utbildning och fostran under länken E-tjänster Ändring av tidpunkten för skolstarten Barnet börjar vanligtvis skolan det år han eller hon fyller sju, men kommunen kan ge barnet tillstånd att börja skolan tidigare eller senare. Om det finns misstankar att barnet inte är redo för skolstart som sjuåring, gör skolpsykologen en skolmognadsbedömning. Barnets förskolelärare och psykologen som utför bedömningarna ger tilläggsuppgifter om skolmognad. På grund av handikapp eller sjukdom kan läroplikten träda i kraft ett år tidigare, dvs. då barnet fyller 6 år, och pågå i 11 år. Barn med förlängd läroplikt har rätt till avgiftsfri förskoleundervisning redan under det år barnet fyller fem. I Vanda gäller den förlängda läroplikten bland annat barn med hörsel- eller synskada, rörelsehindrade eller utvecklingsstörda barn. Ett barn kan inleda sin skolgång redan som sexåring även i sådana fall att han har tillräckliga färdigheter för att klara av skolgången. I praktiken är det ganska få sexåringar som har alla de färdigheter som behövs i skolan. Om vårdnadshavarna vill utreda om barnet kan börja skolan ett år tidigare, ska de låta utföra en psykologisk undersökning av barnet. Undersökningarna är avgiftsbelagda och utförs privat. Det lönar sig även att för säkerhets skull fylla i en förskoleansökan. Tilläggsuppgifter: Skolornas förskolelärare Skolpsykologen,

8 Samarbete mellan hem och skola Ett fungerande samarbete mellan lärare och föräldrar främjar barnets välbefinnande på många sätt. Samarbetet stöder lärarens arbete och ger föräldrarna möjlighet att bättre följa med barnets skolgång. Då läraren och föräldrarna öppet kan diskutera är det också lättare att reda ut eventuella problem. Det finns många olika samarbetsformer, som föräldrarna och skolans personal tillsammans kan komma överens om. Det viktigaste är att all relevant information som berör eleven rör sig mellan hemmet och skolan. Skolan informerar vårdnadshavarna om bland annat läroplaner, ämnesval och elevvård. Skolan väntar i sin tur att vårdnadshavarna informerar skolan om sådana saker som inverkar på elevens skolgång. Samarbetet mellan hemmet och skolan grundar sig på ömsesidigt förtroende och respekt. För ett lyckat samarbete krävs ömsesidig aktivitet, öppenhet och engagemang. Hem och Skola-föreningar Hem och Skola-föreningarna engagerar vårdnadshavarna till samarbete kring barnens skolgång. Vårdnadshavarna i de enskilda klasserna väljer klassombud, som arbetar för ett gott socialt klimat på klassnivå. Hem och Skola-föreningarna arbetar för att vårdnadshavarna aktivt ska kunna ta del av skolans vardag och för elevernas välbefinnande i skolan. Kontaktuppgifter till Hem och Skolaföreningar i Vanda fås från skolan. Wilma Wilma, ett www-användargränssnitt som används i skolorna i Vanda, stöder informationsgången mellan hemmet och skolan. Med hjälp av Wilma kan vårdnadshavarna bl.a. reda ut elevens frånvaron, utbyta information med läraren samt läsa skolans informationsbrev och verksamhetsplan. Användarkoder för Wilma fås från skolan. Tilläggsuppgifter: https://wilma.edu.vantaa.fi/ 8

9 Skolarbetet i åk 1 6 Skolarbetet grundar sig på lagen om grundläggande utbildning. Enligt den är målet för den grundläggande utbildningen att stöda elevernas utveckling till humana människor och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. Undervisningens innehåll definieras mer detaljerat i skolans läroplan. Läroämnena i de svenskspråkiga skolorna i årskurserna 1 4 är modersmål och litteratur, matematik, miljö- och naturkunskap, religion/livsåskådningskunskap, musik, bildkonst, slöjd och gymnastik, A-språk (finska) som påbörjas i årskurs 3 och frivilligt A-språk (engelska) som påbörjas i årskurs 4. På årskurserna 5 6 byts miljö- och naturkunskap mot biologi och geografi samt fysik och kemi. Hälsokunskap ingår i alla dessa ämnen. Därtill studeras historia och valfria ämnen. Undervisningen i årskurserna 1 6 sker i huvudsak i samma grupp under ledning av klassläraren. I årskurserna 1 2 har eleverna 20 timmar, årskurserna 3 4 har timmar och årskurserna 5 6 har timmar i veckan. Temahelheter Förutom gemensamma eller tillvalsämnen studerar eleverna temahelheter. Dessa genomförs under olika lektioner eller som särskilda projekt. Temahelheter är bl.a. att växa som människa, kulturell identitet och internationalism, deltagande, demokrati och entreprenörskap, kommunikation och mediekunskap, ansvar för miljö, välfärd och hållbar utveckling, trygghet och trafikkunskap samt människan och teknologin. Språkundervisningen Alla svenskspråkiga skolor läser finska som obligatoriskt första främmande språk (A1-språk). I undervisningen beaktas elevens förkunskaper i finska. De elever som har en stark finskspråkig bakgrund läser finska som så kallad modersmålsinriktad finska. Grupperna kan vara 9

10 åldersblandade ifall det visar sig ändamålsenligt. Undervisningen i finska börjar i årskurs tre. I de svenskspråkiga skolorna läses engelska som frivilligt språk. Undervisningen börjar i årskurs fyra. Elevbedömningen Eleven får under läsåret respons på sina studier. Vid läsårets slut får eleven ett läsårsbetyg. I läsårsbetyget utvärderas elevens framsteg i alla läroämnen och elevens kunskaper i förhållande till profilen för goda kunskaper i studiehelheterna för varje läroämne i läroplanen, samt elevens arbetsfärdigheter och uppförande. I årskurserna 1 2 är bedömningen verbal, i årskurserna 3 5 är bedömningen främst verbal, men i vissa läroämnen kan den verbala bedömningen kompletteras med sifferbedömning. I årskurs 6 kan bedömningen vara verbal, sifferbedömning eller en kombination av dessa. Eleverna jämförs inte med varandra, utan elevens framsteg, kunskaper, sätt att arbeta samt uppförande bedöms i förhållande till de mål som uppställts i läroplanen och profilerna för goda kunskaper för studiehelheterna i de olika läroämnena. Eleverna uppmuntras dessutom redan från första klassen till självutvärdering. Simundervisning Förstaklassisterna får simundervisning fem gånger under vårterminen. Simlektionerna består av lekar, olika vattenvaneövningar och simövningar. Barnet behöver inte kunna simma då det kommer till simlektionen, men om barnet kan simma tio meter hund- eller ryggsim kan han eller hon gå med i den grupp som övar i stora bassängen. Idrottsservicens simlärare ansvarar för simundervisningen, men detta räcker inte till att upprätthålla den inlärda simkunskapen, utan det lönar sig att kontinuerligt simma med barnet. Tilläggsuppgifter: Idrottsservicen, Idrottsplaneraren (09) Till simlektionen behöver du baddräkt handduk sittunderlag till bastun tvättutrustning simglasögon om du har känsliga ögon I Vanda tolererar vi inte mobbning I Vanda tar vi mobbning på allvar. Skolans personal ingriper direkt då mobbning upptäcks. Det lönar sig att informera lärare, rektor eller någon annan vuxen i skolan redan om det finns skäl att misstänka att mobbning förekommer. Föräldrar och barn borde även i hemmen diskutera mobbning. Mer information som grund för diskussionen fås på adressen >Må bra, eller 10

11 Praktiska frågor Skolmåltiden Eleverna bjuds varje skoldag på en fullvärdig och avgiftsfri måltid, som täcker ungefär en tredjedel av det dagliga näringsbehovet. I skolkosten betonas smaklighet, omväxlande maträtter och trivsel under måltiden. Skolmåltiden hör även samman med skolans fostrings- och undervisningsverksamhet. Skolornas matlistor består av kött-, fisk-, broiler-, korv- och vegetariska rätter. Olika temaveckor bjuder på variation till husmanskosten. Matlistorna beaktar även olika årstider och helger. Matlistorna finns på adressen fi/utbildning under Måltiden i daghem och skolor. Om eleven har specialdiet eller av etiska skäl undviker vissa ingredienser, bör en blankett om specialdieten fyllas i. Blanketten hittas på Internet eller fås från skolan. Blanketten ska även undertecknas av skolans hälsovårdare. Vid utvecklingen av skolornas kostservice beaktas den respons som kundenkäterna gett. I ärenden som gäller skolmåltiden lönar det sig att ta direkt kontakt med den förman som ansvarar för skolköket. Respons kan även ges på stadens hemsidor. I skolmåltiden ingår en huvudrätt med tillägg av potatis, ris eller pasta sallad eller råkost och sallads dressing förutom med soppoch gröträtter knäckebröd och vegetabiliskt fett att breda på brödet fettfri mjölk, surmjölk eller vatten varje dag erbjuds även ett vegetariskt alternativ. Vid sopp- och grötmåltider serveras ingen sallad. I stället bjuds mjukt bröd och pålägg. I grötmåltiden ingår dessutom saftsoppa och bröd. De dagar gröt serveras finns också en vegetarisk soppa eller låda som alternativ. Skoleleven behöver ett morgonmål Skolmåltiden täcker ungefär en tredjedel av barnets dagliga näringsbehov. Resten av den dagliga näringen bör barnet få någon annanstans. Det är särskilt viktigt att skoleleven äter ett hälsosamt morgonmål innan hon går till skolan. Annars känner sig barnet trött och utmattat redan innan lunch. Kom också ihåg att se till att det finns ett mellanmål hemma, om barnet inte får det t.ex. i eftermiddagsklubben. 11

12 Skolhälsovård Skolhälsovården har som mål att främja elevernas och hela skolsamfundets välmående samt att stöda en sund tillväxt och utveckling tillsammans med elever, annan personal inom elevvården, lärare och vårdnadshavare. Varje skola har en hälsovårdare som träffar eleverna och gör regelbundna hälsoundersökningar. Hälsovårdarna inleder förstaklassisternas hälsoundersökningar redan under sommaren. Läkarundersökningen görs under det första skolåret. Hälsovårdaren träffar eleven under de övriga årskurserna enligt Vanda stads hälsoundersökningsprogram. Innan hälsoundersökningen görs fyller eleven/elevens vårdnadshavare i hälsoundersökningsblanketten. Under hälsoundersökningen har eleven möjlighet att diskutera sina egna ärenden och bekymmer. I samband med att beslutet om antagandet till skolan sänds hem, får ni också en blankett gällande barnets hälsotillstånd samt ett returkuvert. Blanketten fylls i på förhand och returneras i slutet kuvert till skolan, varifrån kuvertet vidarebefordras till skolhälsovårdaren. Informationen i blanketten behandlas konfidentiellt. På grund av sekretessbestämmelser har inte skolhälsovården nödvändigtvis tillgång till handlingar och dokument som inlämnats på skolan till bildningsverkets förfogande. Därför är det önskvärt att vårdnadshavarna även förser skolhälsovården med dokument som berör elevens hälsa. Hälsovårdarens uppgifter över elevens sjukdomar, vården av dem och rehabiliteringsåtgärder som inverkar på barnets skolgång bör alltid vara à jour. Vi önskar att vårdnadshavaren alltid meddelar hälsovårdaren då det sker förändringar i barnets hälsotillstånd, om vaccineringar som barnet fått på andra ställen och om eventuella hälsoförhinder för vaccinationer. Det är även önskvärt att vårdnadshavarna meddelar om förändrade telefonnummer. Om barnet insjuknar ska hon inte skickas till skolan ordnar föräldrarna barnets vård anmäls sjukfrånvaron till klassläraren kan ni vid behov kontakta hälsorådgivningen tfn

13 Tandvård Skolans eller närområdets tandkliniker har hand om elevernas tandvård. Alla elever kallas till undersökning av mun och tänder i åk 1, 3 och 5, i övriga fall enligt behov. Till tandreglering sänds de elever som har bettfel. Ortodontisten (specialtandläkare för tandreglering) undersöker alla barn på åk 3. Om eleverna får tandvärk, råkar ut för en tandolycka eller behöver någon annan form av akutvård, kan vårdnadshavaren beställa tid från den centrala tidsbeställningen. Den centrala tidsbeställningen i västra Vanda betjänar på telefonnumret (09) och i östra Vanda på numret (09) Tidsbeställningen är öppen måndag torsdag kl och fredag samt dag före helg kl En reserverad tid kan avbokas per fax, i västra Vanda på numret (09) och i östra Vanda på numret (09) Mer information om tidförändringar per internet och sms finns på adressen Tandläkarjour under kvällar och veckoslut ordnas på Haartmanska sjukhuset (Haartmansgatan 4, Helsingfors). Tidsbeställning tfn (09) Patienterna ombedes ringa jouren före de kommer till mottagningen. Tilläggsuppgifter: vanda.fi/social- och hälsovårdstjänster > hälsovårdstjänster > tandvård Ta hand om dina tänder 1. Borsta tänderna omsorgsfullt två gånger per dag med fluortandkräm. Barnen kan själva borsta sina tänder om morgnarna, men vårdnadshavarna borde hjälpa barnen (första- och andraklassister) med tandborstningen om kvällarna. 2. Ät ett mångsidigt mellanmål efter skolan och undvik att småäta. 3. Använd xylitoltuggummi 3 5 gånger per dag efter måltiderna. 13

14 Skolresorna Det är skäl att med barnet bekanta sig med skolvägen och eventuella trafikfarliga ställen redan i god tid innan skolstarten. En reflex är en fördelaktig försäkring. Om eleven använder cykel till sin skolväg bör den vara i skick. Också lampa och cykelhjälm hör till cyklistens utrustning. En skolelev har rätt till avgiftsfri skolskjuts eller ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande till skolan om skolvägens längd överskrider de kilometergränser som stadgas om i lagen om grundläggande utbildning eller i Vanda stads skolskjutsprinciper. Rätt till skolskjuts kan även uppstå om vägen med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig eller eleven inte klarar av den av hälsomässiga skäl. Skolskjuts beviljas till den närskola kommunen anvisar barnet. En elev har dock rätt till avgiftsfri skolskjuts med kollektivtrafik till en annan skola i Vanda än närskolan i det fall eleven skulle ha rätt till avgiftsfri skolskjuts till sin egen närskola och grunderna för beviljande av skolskjuts och kilometergränsen till både elevens närskola och den andra skolan uppfylls. Då staden beviljar en elev skolskjuts betyder det i praktiken att staden ger eleven ett skolresekort som är giltigt i närtrafikens fortskaffningsmedel, dvs. bussar och tåg, må fre kl Eleven ansvarar för resekortet under läsåret. Vårdnadshavare som själva skjutsar sitt barn till skolan kan av motiverade skäl på basen av ansökan i efterskott erhålla ett ledsagningsunderstöd. Understödets storlek motsvarar skolbiljettens pris. Taxiskjuts ordas endast i undantagsfall och förutsätter ett läkar-, psykolog- eller annan sakkunnigs utlåtande för den tid eleven är oförmögen att använda kollektivtrafik. I åk 1 får eleven även taxiskjuts om eleven skulle vara tvungen att byta Principer för skolskjuts 1. Eleven är berättigad till skolskjuts om resans längd från hemmet till närskolan är längre än 5 km. Skolvägens längd mäts från barnets hem till skolfastighetens ingång längs den kortaste ändamålsenliga gångvägen. 2. Hur svår, ansträngande och farlig vägen är bedöms på bildningsverket. Skolvägen betraktas inte som farlig, om det finns en särskild lättrafikled eller en bred vägren, trafikljus eller markerad skyddsväg, 50 km/h hastighetsbegränsning och god uppsikt på alla ställen. 3. För att skolskjuts av hälsomässiga skäl ska beviljas förutsätts ett läkarutlåtande, som bör bifogas till ansökan om skolskjuts. 14

15 kollektivfärdmedel under skolresan. Taxiskjuts beviljas endast för den dagliga tidpunkt då skolan börjar och slutar. Ansökan om skolskjuts görs på en blankett som fås från skolan eller på adressen under sökorden e-tjänster/skolgång och utbildning/ ansökan om beviljande av skolskjuts för elever i den grundläggande utbildningen. Ansök om skolskjuts på nytt då barnet övergår från förskoleundervisning till åk 1, från åk 6 till åk 7, vid flyttning eller skolbyte. Ansökan ska lämnas in senast Skolresebesluten för läsår postas under sommaren. Tilläggsuppgifter: Skolskjutsens kanslipersonal, (09) och (09) Olycksfall Skoleleverna är försäkrade under skoldagen och skolresorna. Om eleven råkar ut för en olycka under skoldagen ges första hjälp i skolan. Därifrån sänds eleven antingen till Vanda stads hälsocentral eller i allvarligare fall till direkt till ett sjukhus. Vid tandolyckor sänds eleven direkt till Vanda stads tandkliniker. Omedelbara kostnader som vård av olycksfall medför, som t.ex. läkararvoden och vård- och sjukhuskostnader ersätts av Vanda stads försäkring. Kostnader som uppstått på grund av tjänster som getts vid en privat läkarstation ersätts av staden endast om hälsocentralens läkare remitterat eleven till den ifrågavarande vården. Försäkringen täcker även övrig läroplansenlig verksamhet såsom utfärder och lägerskolor. Det är skäl att beakta att eventuella privata barnförsäkringar för sjukvårdskostnader eller olycksfall inte ersätter olycksfall som har drabbat eleven i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas eller under skolresan eftersom det då enligt lagen om grundläggande utbildning är kommunen som är ersättningsskyldig. Familjens egna försäkringar kan därför inte heller användas för att ersätta kostnadsskillnader mellan allmän och privat sjukvård. För varje olycksfall ska det fyllas i en olycksfallsanmälan som undertecknas av vårdnadshavaren och skolans representant, och därefter sänds till bildningsverket. En noggrann redovisning över olycksfallet görs fastän olyckan inte skulle föranleda ett besök hos läkaren. Olycksfallsanmälningsblanketten och tilläggsuppgifter fås från skolan eller på Internetadressen under länken e-tjänster. Kläder, armbandsur mm. som gått sönder i samband med en olycka ersätts inte. Kläder som har klippts upp på grund av vårdåtgärder kan ersättas. Glasögon som gått sönder i samband med en olycka ersätts om olyckan föranlett ett läkarbesök. Tilläggsuppgifter: Sinikka Lahtinen, (09)

16 Stöd för eleven Varje elev har rätt till stöd för lärande och skolgång samt till sådana hjälpmedel och tjänster som är nödvändiga för att eleven ska kunna delta i undervisningen. I stödformerna ingår bl.a. elevvård, handledning, stödundervisning och specialundervisning. Samarbete mellan hem och skola stöder också elevens skolgång. Vilket slags stöd eleven erbjuds bedöms på basen av elevens helhetsbehov. Vid behov kan stödet vara intensifierat eller särskilt stöd. Ifall eleven behöver särskilt stöd krävs det att det fattas ett beslut om särskilt stöd. Stödet ordnas i första hand i samband med den övriga undervisningen i elevens egen närskola. En plan för elevens lärande eller en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas utarbetas om eleven får intensifierat eller särskilt stöd. Stödåtgärderna planeras och genomförs i samarbete med vårdnadshavarna. Alla medarbetare inom skolsamfundet utför elevvårdsarbete i samarbete med vårdnadshavarna. Skolans elevvårdsgrupp, som vanligtvis består av rektorn, specialläraren, skolhälsovårdaren, skolkuratorn och -psykologen samt elevhandledaren, ansvarar för elevvårdsarbetet. Gruppen sammanträder regelbundet för att behandla ärenden som gäller enskilda elever, klasser eller hela skolsamfundet. Vårdnadshavarna kan delta i behandlingen av ärenden som gäller det egna barnet. Elevvårdsgruppen planerar både förebyggande och förbättrande åtgärder. Stödundervisning Stödundervisning ges om eleven tillfälligt blivit efter i sina studier t.ex. på grund av frånvaro eller om han av någon annan orsak är i behov av det. Stödundervisning ges genast då inlärningssvårigheter har observerats, för att eleven inte konstant ska bli efter i sina studier. Stödundervisning ges antingen under lektionstid eller utanför den. Vårdnadshavarna informeras alltid om stödundervisningen. Specialundervisning på deltid Elever som har lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter har rätt att få specialundervisning. Specialundervisning på deltid är en starkare stödform än stödundervisning och den ges av en speciallärare, antingen i samband med den övriga undervisningen eller i en mindre grupp. Intensifierat stöd Om en elev behöver regelbundet stöd eller flera olika former av stöd samtidigt, ska han eller hon ges intensifierat stöd. Inledandet av det intensifierade stödet ska basera sig på en pedagogisk bedömning. Elevens lärare och, vid behov, sakkunniga inom elevvården utarbetar 16

17 bedömningen, där elevens studier och skolgång beskrivs som en helhet. En plan för elevens lärande görs också upp, där det bl.a. beskrivs vilka stödformer eleven behöver samt hur de ordnas. Särskilt stöd Särskilt stöd ska ges elever som inte i tillräcklig utsträckning når målen för växande, utveckling och lärande trots andra former av stöd. Behovet av särskilt stöd bedöms på basen av en pedagogisk utredning, som innehåller bl.a. en beskrivning om elevens studiesituation som helhet samt hans eller hennes behov av särskilt stöd. Den pedagogiska utredningen görs av de undervisande lärarna, vid behov införskaffas sakkunnigutlåtanden, och det granskas och godkänns av ett större yrkesövergripande team, den specialpedagogiska gruppen. Det slutgiltiga beslutet fattas av direktören för det svenskspråkiga resultatområdet. När ett beslut om särskilt stöd har fattats, skrivs en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) för eleven. Tilläggsuppgifter: Mia Eriksson-Pulkkinen, Skolpsykologen och skolkuratorn Skolpsykologen Skolpsykologen stöder barnet om hon har inlärnings-, anpassnings- och känslomässiga svårigheter eller svårigheter att fungera i grupp. Utredning av elevens svårigheter och planering av stödåtgärder sker alltid tillsammans med vårdnadshavarna. Vid behov kan även sakkunniga från utomstående vård- och undersökningsinstanser inbjudas. Vårdnadshavarna kan ta kontakt med skolpsykologen i ärenden som gäller barnets skolgång och fostran, samt då en kris inträffat i familjen. Det egentliga vårdarbetet hör inte till skolpsykologens uppgifter men vid behov kan familjen remitteras till andra experter som t.ex. familjerådgivningen. Skolkuratorn Skolkuratorn är en socialarbetare som arbetar inom skolan. Skolkuratorn är en nyckelperson då det gäller elevernas och skolsamfundets välmående. En av skolkuratorns viktigaste uppgifter är att ge stöd och handledning i förebyggande syfte. Stöd kan ges åt enstaka elever, elevgrupper eller hela skolsamfundet. Ni kan kontakta skolkuratorn om ni är oroade för elevens situation i skolan, hemma eller under fritiden eller om eleven känner sig ensam eller deprimerad. Målsättningen inom arbetet är att utreda situationen tillsammans med hemmen och hitta lämpliga stödåtgärder. Tilläggsuppgifter: Skolpsykologen,

18 Eftermiddagsverksamhet för skolbarn Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnen vård och en trygg verksamhet som är ledd av vuxna. Elever i årskurserna ett och två samt elever i andra årskurser som har ett beslut om särskilt stöd kan ansöka om plats i eftermiddagsverksamheten. I Vanda ordnas svenskspråkig eftermiddagsverksamhet av fyra arrangörer. Utgångspunkten för anordnandet av eftermiddagsverksamhet är att erbjuda barnen en trygg uppväxtmiljö efter skoldagen. Arrangörerna för eftermiddagsverksamhet utarbetar sina egna verksamhetsplaner, enligt vilka verksamheten förverkligas i de olika klubbarna. Verksamhetsplanerna baserar sig på de grunder som utbildningsstyrelsen uppgjort för morgon- och eftermiddagsverksamhet samt på verksamhetsplanen för eftermiddagsverksamheten i Vanda. Klubbtider Den dagliga verksamhetstiden är huvudsakligen kl Eftermiddagsverksamhet ordnas inte under skollov och inte heller under eventuella arbetslördagar. Avgifter Eftermiddagsvården är avgiftsbelagd. Avgiften läsåret var 80 /månad om barnet är i klubben till kl och 110 /månad till kl (för augusti 40 eller 55, beroende på dagens längd). Mellanmål ingår i avgiften. Alla som deltar i eftermiddagsvården är försäkrade. Ansökan Ansökningstiden till svenskspråkig eftermiddagsverksamhet är Ni kan ansöka till eftermiddagsverksamheten i samband med anmälan till skolan, antingen genom att lämna in ansökningsblanketten till barnets blivande skola på skolanmälningsdagen eller per Wilma. Om ni inte lämnar in ansökningsblanketten i samband med skolanmälan ska ni skicka blanketten direkt till arrangören. Utöver eftermiddagsverksamhet har många skolor dessutom egen klubbverksamhet under eftermiddagarna. Tilläggsuppgifter: Mia Eriksson-Pulkkinen, Kontaktuppgifter till arrangörerna av eftermiddagsverksamhet - Dickursby (skola), Folkhälsan Syd Wilhelmina Nymark, mobil Kyrkoby (Kyrkoby skola), Hem och skola r.f. Annika Halmén, mobil Mårtensdal (Fritids ), Landskapsföreningen Folkhälsan i Nyland r.f. Fritids Barby Fellman, tfn Västersundom (Västersundoms skola) Västersundom skolas Hem och skola r.f. Pia Valtonen, tfn

19 Läsordning kl. måndag tisdag onsdag torsdag fredag

20 Elevupptasrungsområden i Vanda (årskurserna 1 6) Västra Mellersta Östra Dickursby skola Idrottsvägen 4, Vanda Tfn (09) Kyrkoby skola Prästgårdsgränden 6, Vanda Tfn (09) Mårtensdals skola Bredbergsgränden 4, Vanda Tfn (09) Västersundoms skola Hetbackavägen 3, Vanda Tfn (09) Vanda stad Bildningsväsendet

VANDA. Välkommen till skolan 2013. information till elever och vårdnadshavare i årskurs 1 6

VANDA. Välkommen till skolan 2013. information till elever och vårdnadshavare i årskurs 1 6 VANDA Välkommen till skolan 2013 information till elever och vårdnadshavare i årskurs 1 6 sida 4 sida 6 Att börja skolan sida 10 Samarbete mellan hem och skola sida 11 Skolarbetet i åk 1 6 sida 13 Skolans

Läs mer

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Kronoby kommun Säbråvägen 2 68500 KRONOBY +358 (0)6 8343 000 Fax+358 (0)6 8343 200 kronoby.kommun@kronoby.fi www.kronoby.fi

Läs mer

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Åbo stads bildningssektorn Bilder: Bildarkiv för Åbo stads bildningssektor och pixhill.com 2 Innehåll Bästa vårdnadshavare... 4 Läroplikt... 4 Skolor...4 Den grundläggande

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken.

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken. 1.8.2011 FÖRSKOLETRANSPORT I lagen om grundläggande utbildning definieras villkoren för kommunalt ordnad transport för elever i förskoleundervisning. Vårdnadshavarna till andra elever än de som har rätt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 76/02.05.00/2015 15 Nya riktlinjer för beviljande av skolskjuts och reseförmån från 1.8.2015 Beredning och upplysningar: Ilkka Tahvanainen, tel. 050 591 3421 Jaana

Läs mer

Elever som väntar på transport skall ha möjlighet till handledd sysselsättning.

Elever som väntar på transport skall ha möjlighet till handledd sysselsättning. INGÅ KOMMUNS PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR Lagen om grundläggande undervisning 32 Skolresor En elev i grundläggande utbildning, förskoleundervisning eller påbyggnadsundervisning som har längre

Läs mer

Kapellby skola. Infoblad

Kapellby skola. Infoblad Kapellby skola Infoblad 2011 2012 KAPELLBY SKOLA Kapellby skola är den äldsta svenskspråkiga skolan i Lappträsk. Skolan började sin verksamhet 1876. Den nuvarande skolfastigheten togs i bruk 1957. Ingermansby-Rudom,

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet INGÅ FÖRSAMLING Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morgon och eftermiddagsverksamhet i Ingå församling Vi inleder en ny termin i morgon- och eftermiddags verksamheten 11.8.2015 för skolåret 2015-2016.

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Styrdokument, regler 2011-01-01 Dnr BUN/2012:54 Regler för skolskjuts Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14, 61 Reviderad: 2012-02-29 Giltig t.o.m: Tillsvidare Ansvarig

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Styrdokument, regler Utbildningsenheten 2015-02-18 Haina Berndtsson 08-590 975 19 Dnr UBN/2014:226 haina.berndtsson@upplandsvasby.se Regler för skolskjuts Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av utbildningsnämnden

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Svenskspråkiga utbildningssektionen 11.6.2013 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier HANDLINGSPLAN VID MOBBNING Godkänd i bildningsnämndens svenska skolsektion 16.5.2012 Stadens skolor är med i Kiva Skola programmet och följer

Läs mer

Elevens rättigheter. Vasa 13.4.2013. Thomas Sundell. Jurist Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet

Elevens rättigheter. Vasa 13.4.2013. Thomas Sundell. Jurist Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet Elevens rättigheter Vasa 13.4.2013 Thomas Sundell Jurist Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga serviceenhet för undervisningsväsendet 16.4.2013

Läs mer

BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN

BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN Förslag till bildningsnämnden 19.5.2011 1 1. LAGSTIFTNING...3 2. ALLMÄNT...3 3. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV AVGIFTSFRI

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUND- SKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUND- SKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN 1 PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUND- SKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN 2 Innehåll 1. ALLMÄNT OM ORDNANDE AV SKOLSKJUTS... 3 2. LAGSTIFTNING... 3 2.1 6 i lagen om grundläggande utbildning: Bestämmande

Läs mer

Pedagogisk handbok för grundläggande utbildning i Kronoby kommun

Pedagogisk handbok för grundläggande utbildning i Kronoby kommun Pedagogisk handbok för grundläggande utbildning i Kronoby kommun Innehållsförteckning INLEDNING... 1 1. DEN TREDELADE STRATEGIN... 3 2. STÖDFORMER... 5 2.1. Allmänt stöd... 5 2.1.1. Differentiering...

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

GRUNDERNA FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011. Föreskrifter och anvisningar 2011:1

GRUNDERNA FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011. Föreskrifter och anvisningar 2011:1 GRUNDERNA FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:1 Föreskrifter och anvisningar 2011:1 Utbildningsstyrelsen GRUNDERNA FÖR

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN

TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN Henrik Hägglund Februari 2012 1. Inledning Utbildningen ska genomföras i samarbete med hemmen. Det här är en central princip i lagen om grundläggande utbildning och den innebär

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

Eftisverksamheten. Ansökan lämnas in inom utsatt tid till den eftisplats man söker till.

Eftisverksamheten. Ansökan lämnas in inom utsatt tid till den eftisplats man söker till. Eftisverksamheten Läsåret 2014 2015 Eftermiddagsverksamhet i de svenska skolorna Ansökningstiden är 29.1 17.4.2014. Beslutet om eftermiddagsplatsen skickas till vårdnadshavarna senast 4.7.2014. Avgifter

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL GRUNDSKOLORNA OCH FÖRSKOLORNA I SIBBO

PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL GRUNDSKOLORNA OCH FÖRSKOLORNA I SIBBO SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL GRUNDSKOLORNA OCH FÖRSKOLORNA I SIBBO Bilaga till skolskjutsplanen för läsåret 2008-2009 Sivistyslautakunta / Bildningsnämnden 7.5.2008 ,11(+c//

Läs mer

Skolskjuts inom Gällivare kommun

Skolskjuts inom Gällivare kommun Skolskjuts inom Gällivare kommun Skolskjuts Avser resor mellan anvisad på- avstigningsplats i hemmets närhet och av kommunen anvisad eller beviljad skola. Skolskjuts omfattar inte förskola, pedagogisk

Läs mer

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Antaget av barn- och utbildningsnämnden, 96 BARN OCH UTBILDNING 1 Vad är skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev till och

Läs mer

Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning)

Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning) Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning) Blankettanvisningar Det är kommunens uppgift att organisera datainsamlingen för grundskolorna i kommunen. Kommunen informerar skolorna om tidtabellen

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL GRUNDSKOLORNA I SIBBO Bilaga till skolskjutsplanen för läsåret 2006-2007

SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN. PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL GRUNDSKOLORNA I SIBBO Bilaga till skolskjutsplanen för läsåret 2006-2007 SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN PRINCIPER GÄLLANDE SKOLSKJUTSAR TILL GRUNDSKOLORNA I SIBBO Bilaga till skolskjutsplanen för läsåret 2006-2007 Sivistyslautakunta / Bildningsnämnden 17.5.2006 2,11(+c// 6LGD,1/('1,1*

Läs mer

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 3 (8) Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 1. Vem är berättigad till skolskjuts? Elever i skolan (grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola)

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

BILDN 16.1.2015 8 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN FR.O.M. 1.2.2015. Sjundeå Nyckelservice för dig!

BILDN 16.1.2015 8 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN FR.O.M. 1.2.2015. Sjundeå Nyckelservice för dig! BILDN 16.1.2015 8 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN FR.O.M. 1.2.2015 Sjundeå Nyckelservice för dig! 1 1. LAGSTIFTNING...3 2. TILLÄMPNING AV LAGEN...3 2.1 Ordnad verksamhet

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Den regionala läroplanen

Den regionala läroplanen Den regionala läroplanen Lovisa, Lappträsk, Mörskom 2011-2012 1 1 DEN REGIONALA LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 5 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 28 Nr 28 LANDSKAPSFÖRORDNING om rådgivning för gravida och barn, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Information för val av skola ht 2014

Information för val av skola ht 2014 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Information för val av skola ht 2014 Innehåll 1. Val av skola i korthet... 2 2. Vilka ska välja skola?... 2 2.1 Förskoleklass... 2 2.2 Elever som ska börja årskurs 7 och

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

SKOLSKJUTSPLAN OCH SKJUTSPRINCIPER FÖR GRUNDSKOLORNA OCH FÖRSKOLORNA I SIBBO KOMMUN

SKOLSKJUTSPLAN OCH SKJUTSPRINCIPER FÖR GRUNDSKOLORNA OCH FÖRSKOLORNA I SIBBO KOMMUN SKOLSKJUTSPLAN OCH SKJUTSPRINCIPER FÖR GRUNDSKOLORNA OCH FÖRSKOLORNA I SIBBO KOMMUN SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 20.1.2015, 4 2 INNEHÅLL Sida 1. INLEDNING 3 2. LAGSTIFTNING

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI EN SKOLA FÖR DIG Svenska Skolan i Nairobi har funnits sedan 1968. Vi har en lång erfarenhet som utlandsskola. Här finns förskola från 1,5 års ålder, förskoleklass och grundskola

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Lahtis svenska skola och eftis ligger ett stenkast från järnvägsstationen som jag anländer till efter endast

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Vad a r skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Anmälan av elever till grundskolans första klass hösten 2015

Anmälan av elever till grundskolans första klass hösten 2015 Anmälan av elever till grundskolans första klass hösten 2015 Anmälan till första klass görs med Samskolans blankett. För anmälan av elever som bor i Tammerfors: Anmälan till första klass görs både med

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Huvudregel avstånd... 2 3 Elevernas tidspassning... 2 4 Sen ankomst...

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 16.6.2011 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad som i

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

Informationsbrev Hällby skola

Informationsbrev Hällby skola Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Hällby skola Veronica Thulin Skoladministratör Tfn 016 710 20 08 Datum 15-08-24 1 (5) Informationsbrev Hällby skola augusti 2015 Vi hälsar

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Individuellt inriktad elevhälsa

Individuellt inriktad elevhälsa Individuellt inriktad elevhälsa Helsingfors 4.11.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet /

Läs mer

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk 1 Inofficiell översättning Finlandssvensk samling rf 2008 Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk FINLAND Regeringens svar på tilläggsfrågorna November 2006 DEL 3 SVENSKA SPRÅKET Frågorna

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen. Tina Laiho Grönkullavägen 160, 01190 Box

2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen. Tina Laiho Grönkullavägen 160, 01190 Box Sibbo kommun Datum 2.6.2014 Box barntädgård förskola VERKSAMB. 2013- Läsår 2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen 1. Förundervisningsställets

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN Inledning Detta regelverk för grund- och särskoleelevers resor i Bjuvs kommun har utarbetats i samarbete med Helsingborgs stad, Svalövs

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS INOM FÖRSKOLE- OCH GRUNDUNDERVISNINGEN. Bildningsnämnden 3.12.2014 97

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS INOM FÖRSKOLE- OCH GRUNDUNDERVISNINGEN. Bildningsnämnden 3.12.2014 97 PRINCIPER OM SKOLSKJUTS INOM FÖRSKOLE- OCH GRUNDUNDERVISNINGEN Bildningsnämnden 3.12.2014 97 1 Almänna principer... 4 Vägens farlighet... 5 Skolvägens längd... 5 2 Lagstiftning... 6 3 Trafiksäkerheten...

Läs mer

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN 1(6) REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN Dessa regler har antagits av Skövde kommuns kommunstyrelse den 14 mars 2011, (KS 66/2011), reviderade den 7 juni 2011 (KS 109/2011) och den 5 december 2011

Läs mer

Reglemente. Skolskjuts. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2011-06-16

Reglemente. Skolskjuts. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2011-06-16 Reglemente Skolskjuts Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2011-06-16 Innehållsförteckning Allmänna lagkrav... 3 Färdvägens längd... 3 Grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskolan... 3 Trafikförhållanden,

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Förskoleklass och grundskola Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 99 Innehållsförteckning Definitioner...1 Avstånd...2 Form av skolskjuts...3 Restid...3 Tidtabeller...3 Självskjuts...3 Ramscheman...3

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Skolskjutsregler för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 1(9) 2011-05-27 SKN 2011/110 nr 2011.1667 Skolförvaltningen Skolkontoret Maria Tilly, Administrativ chef 0171-526 45 maria.tilly@bildning.habo.se Fastställd av skolnämnden den 22 juni 2011 SKN 42 Skolskjutsregler

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

INSTRUKTION OM SKOLSKJUTS NYKARLEBY STAD

INSTRUKTION OM SKOLSKJUTS NYKARLEBY STAD INSTRUKTION OM SKOLSKJUTS NYKARLEBY STAD Allmänt Kommunen ordnar skolskjuts för elever i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 17.12.1992 114. Skolskjutsfrågor och upphandling av skolskjuts besluts av

Läs mer

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 2013 11 08 Reglemente Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun Gäller elever i skolår F 9 och barn med särskilda behov inom särskolan. Antagen av barn och utbildningsnämnden 2013 12 11

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Boendeschema och skolskjutsschema under läsåret 15/16

Boendeschema och skolskjutsschema under läsåret 15/16 Boendeschema och skolskjutsschema under läsåret 15/16 Vid växelvis boende inom kommunen har eleven rätt till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser enligt gällande regler om minst en adress tillhör

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan, För- och grundskolan Umeå kommun Telefon 090-16 12 20 sep 2013 Innehållsförteckning Social bedömning...

Läs mer

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Gäller från och med 15 juni 2012 Antagna av barn- och skolnämnden 14 maj 2012 1 (12) Det här dokumentet beskriver de regler som gäller för

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer