VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister"

Transkript

1 VANDA Välkommen till skolan 2015 Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister

2 Innehåll sida 4 Att börja skolan sida 9 > Skolarbetet i åk 1 6 sida 8 > Samarbete mellan hem och skola sida 11 > Praktiska frågor Bildningsverkets kontaktuppgifter Bildningsverket, Stationsvägen 6 A, Vanda Fax (09) vantaa.fi Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet Berndt-Johan Lindström, tfn (09) sida 16 > Stöd för eleven sida 18 > Eftermiddagsverksamhet för skolbarn Planerare för utbildning och svenskspråkig service Mia Eriksson-Pulkkinen, tfn Viktiga datum Blivande skolelever anmäls till skolan via Internet under tiden eller på skolan Ansökan om tillstånd till skolgång i annan skola än närskolan returneras antingen till närskolan eller den önskade skolan senaste fre Blanketten uppgifter om elevens hälsotillstånd returneras till skolan på besöksdagen i maj. Besöksdag för de blivande skoleleverna anordnas Skolornas arbets- och lovtider finns på adressen vanda.fi/utbildning och fostran. Förvaltningssekreterare Benita Lindfors, tfn (09) Byråsekreterare Jan Grönqvist, tfn (09) Tips om länkar på Internet Vanda stad: vanda.fi/utbildning och fostran Utbildningsstyrelsen: oph.fi/svenska Redaktion Mia Eriksson-Pulkkinen Ombrytning och layout Heidi Hölttä Fotografier Tiina Kujala (s. 3) Heidi Hölttä (s. 4) Terhi Karhuniemi (s. 6) Tuuli Romu (s. 1, 6) Utgivare Bildningsverket Vanda stad 2014 vanda.fi/utbildning

3 Välkommen till skolan! Bästa blivande förstaklassister och vårdnadshavare, den första skoldagen är för många av oss en oförglömlig dag. Att börja skolan är ett stort steg, för nu blir barnet en elev, när det inleder sin vandring på kunskapens stig, under vilken förstaklassisten växer upp och utvecklas till en ung vuxen. I skolan lär eleverna sig sådana kunskaper och färdigheter som vi alla behöver i livet. De lär sig läsa och räkna, rita och spela. Dessutom uppövas färdigheter som ansvarstagande, tolerans och samarbetsförmåga. Eleverna behöver redan från början rikligt med uppmuntran. Det sätt på vilket eleven upplever sig själv är av stor betydelse för inlärningen. Då både hemmet och skolan ger eleven uppmuntran upplevs studieglädje. Förstaklassisten är ivrig att lära sig, nyfiken och motiverad. Den positiva inställningen och kunskapshungern är värdefulla egenskaper som bör främjas under hela skolstigen. Skolans dörrar är alltid öppna även för er vårdnadshavare. Genom att upprätthålla en regelbunden kontakt kan både vårdnadshavarna och lärarna försäkra sig om att eleverna trivs i skolan. Elevernas inlärning kan också gynnas på många olika sätt. Att vårdnadshavarna t.ex. i samarbete med skolan stöder elevernas språkutveckling och färdigheter i svenska är speciellt viktigt i den starkt finskspråkiga miljö barnen i Vanda lever i. Vi i Vanda stad, som ordnar ert barns grundläggande utbildning, vill erbjuda glädje i inlärningen. Vi ser den grundläggande utbildningen framför allt som en rättighet. I våra skolor värderas förutom en högklassig utbildning även internationalism, ett mångkulturellt samhälle, hållbar utveckling och gemenskap. Hela vår personal arbetar för att ert barns skolstig ska bli så lyckad och lycklig som möjligt. Trevlig skolstart! Berndt-Johan Lindström Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet 3

4 Att börja skolan Att börja skolan är ett stort steg, för nu blir barnet en elev, när det inleder sin vandring på kunskapens stig, under vilken förstaklassisten växer upp och utvecklas till en ung vuxen. Anmälan till skolan Vårdnadshavarna anmäler sina barn till grundskolans första klass. Anmälningen sker enklast via internet. Skolanmälan kan göras under tiden på adressen https://wilma.edu.vantaa.fi/. Vårdnadshavarna har fått lösenord till systemet i samband med meddelandet om läroplikt. Om lösenorden har försvunnit eller inte fungerar, kan hjälp fås på numret (09) , vardagar kl Ifall det uppstår problem med den elektroniska anmälningen kan ni per e-post skicka en stödbegäran till adressen Anmälan kan även ske personligen på skolan onsdagen kl och Ta med den hemskickade blanketten när ni kommer och anmäler barnet. Barn har rätt att få undervisning på sitt modersmål I de svenskspråkiga skolorna är arbetsspråket svenska. Lärarna talar enbart svenska i skolan och för att barnet ska kunna följa med undervisningen måste det ha tillräckliga kunskaper i svenska. Då allt fler barn kommer från tvåspråkiga hem är de språkliga färdigheterna ofta mycket varierande. Om barnet börjar skolan med otillräckliga kunskaper i svenska ställer skolarbetet stora krav i första hand på barnet och hemmet. En misslyckad skolstart kan påverka barnets hela skolgång. Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion har beslutat att barn med svaga kunskaper i svenska kan testas med ett s.k. BASIS material (barnets språkliga förutsättningar inför skolstarten) innan skolgången börjar. 4

5 Tips på hur föräldrarna kan stöda barnets språkutveckling För att barnet ska klara sig bra i skolan behöver språket också stöd i hemmet och på fritiden. Det är viktigt att barnet själv är positivt inställt till skolan och skolspråket, vilket är lättare att åstadkomma om barnet har kamrater som börjar i samma skola. Det är också viktigt att stödja det språk som inte blir det tvåspråkiga barnets skolspråk. Några praktiska tips: Beskriv vad du gör, beskriv föremål och förklara ord, jämför och analysera saker och händelser. Använd ditt eget språk utanför hemmet i synnerhet om det är ortens minoritetsspråk. Lek olika lekar med barnet, till exempel frågelekar med olika teman för att öka ordförrådet. Berätta sagor, lär er rim och ramsor tillsammans eller sjung med barnet. Om barnet blandar språk eller säger fel, upprepa det sagda men fyll i med rätt ord. Anlita en barnvakt som talar det språk som barnen kan sämre. Börja tidigt läsa högt för barnet och fortsätt med det länge. Sluta inte med högläsningen när barnet har lärt sig läsa, utanvälj i stället en lite svårare bok som kanske kräver förklaringar och svar på frågor. Upptäck det kulturutbud för barn som finns på internet. På biblioteken kan ni låna bilderböcker, talböcker, videofilmer och pedagogiska datorspel av olika slag. Ditt barn tillbringar fler timmar utanför skolan än i skolan. Det mesta av barnets språkliga stimulans finns alltså på annat håll. Låt barnet få en mångsidig användning för sitt eller sina språk. Koppla det svagare språket till roliga aktiviteter. Gå på teater eller på bio på barnets språk. Hitta någon klubb eller hobby med verksamhet på det språk som barnet har mindre kontakt med. Umgänge med andra barn som talar samma språk är ett viktigt socialt och språkligt stöd för barnet. Se regelbundet på tv-program på flera språk. Glöm inte heller att se på program för både ungdomar och vuxna. Lyssna på radioprogram, ljudböcker eller se på filmer för barn i olika åldrar. När barnet har lärt sig skriva är det bra att uppmuntra till brevskrivning, dagboksanteckningar samt sago- och äventyrsförfattande. Läs texterna och ge positiva kommentarer. Skriv själv till ditt barn då du är bortrest. Om du ofta är borta hemifrån behövs mer medvetna insatser för att ditt barn skall lära sig ditt språk. Ansvaret kan inte ligga på barnets andra förälder eller på skolan. Lär barnet att världen är full av språk och att språkkunskaper öppnar många dörrar. (Källa: Ge ditt barn en gåva. Svenska Finlands folkting) 5

6 Bestämmande av närskola Vanda är indelat i elevupptagningsområde. Varje barn anvisas en skolplats på basis av sin bostadsadress. När barnet anmälts till skolan fattas ett beslut om vilken skola blir barnets närskola. Närskolan är inte nödvändigtvis barnets närmaste skola. Besöksdag på våren Skolorna ordnar en besöksdag för elever och deras vårdnadshavare. Skolorna informerar föräldrarna närmare om besöksdagen. Tillstånd till skolgång i annan skola än närskolan Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå i någon annan skola än den i brevet anvisade närskolan, kan vårdnadshavarna ansöka om tillstånd att byta skola. Elevantagningen följer gemensamma principer. Barn bosatta i Vanda har förtur. I första hand antas elever på grund av hälsorelaterade orsaker, därefter elever som har syskon i samma skola. Följande i tur är förskolebarn som erhållit förskoleundervisning i skolan ifråga. Om det finns fler sökande än lediga elevplatser lottas platserna ut. I det fall eleven skulle ha rätt till avgiftsfri skolskjuts till sin egen närskola, har eleven även rätt till skolskjuts till en annan skola i Vanda, förutsatt att grunderna för beviljande av skolskjuts och kilometergränsen till elevens närskola och den andra skolan uppfylls. I övriga fall står vårdnadshavaren själv för kostnaderna för skolresor eller ledsagande av eleven. Ansökan om tillstånd till skolgång i annan skola inlämnas senast antingen till närskolan eller den önskade skolan. Annan speciell orsak Om eleven har en hälsorelaterad eller annan särskild orsak, som inverkar på vilken skola är lämplig, bör detta antecknas på anmälningsblanketten. Dessutom uppvisas ett läkar- eller sakkunnigutlåtande vid anmälningen till skolan. Alternativt levereras utlåtandet till bildningsverket senast fredag Orsaken måste direkt inverka på vilken skola som är lämplig för barnet. En grund för hälsoskäl kan t.ex. vara det att eleven inte kan röra sig fritt i en skola utan hiss. Syskon i samma skola Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå i samma skola som sina syskon ska ni kryssa för den punkten på blanketten. För att syskonet ska beaktas vid bestämmandet av skola bör det äldre syskonet bo på samma adress som det yngre och vid tidpunkten för beslutet vara elev i skolan ifråga. 6

7 Elever från annan kommun Elever från andra kommuner kan intas till skolor i Vanda, förutsatt att det finns plats i skolorna efter att Vandaelever antagits. Elever från andra kommuner har inte rätt till skolskjutsförmån i Vanda, utan elevernas hemkommun besluter om att bevilja skolskjuts. Flyttning under läsåret Då en elev under läsåret flyttar inom Vanda, anvisas eleven en ny närskola, men eleven har ändå rätt att gå läsåret ut i den skola eleven inlett läsåret i. I detta fall har eleven inte rätt till skolskjuts. Då en elev flyttar kan man kontakta bildningsverket för att få reda på den egna närskolan, tfn eller Tilläggsuppgifter: under länken Utbildning och fostran under länken E-tjänster Ändring av tidpunkten för skolstarten Barnet börjar vanligtvis skolan det år han eller hon fyller sju, men kommunen kan ge barnet tillstånd att börja skolan tidigare eller senare. Om det finns misstankar att barnet inte är redo för skolstart som sjuåring, gör skolpsykologen en skolmognadsbedömning. Barnets förskolelärare och psykologen som utför bedömningarna ger tilläggsuppgifter om skolmognad. På grund av handikapp eller sjukdom kan läroplikten träda i kraft ett år tidigare, dvs. då barnet fyller 6 år, och pågå i 11 år. Barn med förlängd läroplikt har rätt till avgiftsfri förskoleundervisning redan under det år barnet fyller fem. I Vanda gäller den förlängda läroplikten bland annat barn med hörsel- eller synskada, rörelsehindrade eller utvecklingsstörda barn. Ett barn kan inleda sin skolgång redan som sexåring även i sådana fall att han har tillräckliga färdigheter för att klara av skolgången. I praktiken är det ganska få sexåringar som har alla de färdigheter som behövs i skolan. Om vårdnadshavarna vill utreda om barnet kan börja skolan ett år tidigare, ska de låta utföra en psykologisk undersökning av barnet. Undersökningarna är avgiftsbelagda och utförs privat. Det lönar sig även att för säkerhets skull fylla i en förskoleansökan. Tilläggsuppgifter: Skolornas förskolelärare Skolpsykologen,

8 Samarbete mellan hem och skola Ett fungerande samarbete mellan lärare och föräldrar främjar barnets välbefinnande på många sätt. Samarbetet stöder lärarens arbete och ger föräldrarna möjlighet att bättre följa med barnets skolgång. Då läraren och föräldrarna öppet kan diskutera är det också lättare att reda ut eventuella problem. Det finns många olika samarbetsformer, som föräldrarna och skolans personal tillsammans kan komma överens om. Det viktigaste är att all relevant information som berör eleven rör sig mellan hemmet och skolan. Skolan informerar vårdnadshavarna om bland annat läroplaner, ämnesval och elevvård. Skolan väntar i sin tur att vårdnadshavarna informerar skolan om sådana saker som inverkar på elevens skolgång. Samarbetet mellan hemmet och skolan grundar sig på ömsesidigt förtroende och respekt. För ett lyckat samarbete krävs ömsesidig aktivitet, öppenhet och engagemang. Hem och Skola-föreningar Hem och Skola-föreningarna engagerar vårdnadshavarna till samarbete kring barnens skolgång. Vårdnadshavarna i de enskilda klasserna väljer klassombud, som arbetar för ett gott socialt klimat på klassnivå. Hem och Skola-föreningarna arbetar för att vårdnadshavarna aktivt ska kunna ta del av skolans vardag och för elevernas välbefinnande i skolan. Kontaktuppgifter till Hem och Skolaföreningar i Vanda fås från skolan. Wilma Wilma, ett www-användargränssnitt som används i skolorna i Vanda, stöder informationsgången mellan hemmet och skolan. Med hjälp av Wilma kan vårdnadshavarna bl.a. reda ut elevens frånvaron, utbyta information med läraren samt läsa skolans informationsbrev och verksamhetsplan. Användarkoder för Wilma fås från skolan. Tilläggsuppgifter: https://wilma.edu.vantaa.fi/ 8

9 Skolarbetet i åk 1 6 Skolarbetet grundar sig på lagen om grundläggande utbildning. Enligt den är målet för den grundläggande utbildningen att stöda elevernas utveckling till humana människor och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. Undervisningens innehåll definieras mer detaljerat i skolans läroplan. Läroämnena i de svenskspråkiga skolorna i årskurserna 1 4 är modersmål och litteratur, matematik, miljö- och naturkunskap, religion/livsåskådningskunskap, musik, bildkonst, slöjd och gymnastik, A-språk (finska) som påbörjas i årskurs 3 och frivilligt A-språk (engelska) som påbörjas i årskurs 4. På årskurserna 5 6 byts miljö- och naturkunskap mot biologi och geografi samt fysik och kemi. Hälsokunskap ingår i alla dessa ämnen. Därtill studeras historia och valfria ämnen. Undervisningen i årskurserna 1 6 sker i huvudsak i samma grupp under ledning av klassläraren. I årskurserna 1 2 har eleverna 20 timmar, årskurserna 3 4 har timmar och årskurserna 5 6 har timmar i veckan. Temahelheter Förutom gemensamma eller tillvalsämnen studerar eleverna temahelheter. Dessa genomförs under olika lektioner eller som särskilda projekt. Temahelheter är bl.a. att växa som människa, kulturell identitet och internationalism, deltagande, demokrati och entreprenörskap, kommunikation och mediekunskap, ansvar för miljö, välfärd och hållbar utveckling, trygghet och trafikkunskap samt människan och teknologin. Språkundervisningen Alla svenskspråkiga skolor läser finska som obligatoriskt första främmande språk (A1-språk). I undervisningen beaktas elevens förkunskaper i finska. De elever som har en stark finskspråkig bakgrund läser finska som så kallad modersmålsinriktad finska. Grupperna kan vara 9

10 åldersblandade ifall det visar sig ändamålsenligt. Undervisningen i finska börjar i årskurs tre. I de svenskspråkiga skolorna läses engelska som frivilligt språk. Undervisningen börjar i årskurs fyra. Elevbedömningen Eleven får under läsåret respons på sina studier. Vid läsårets slut får eleven ett läsårsbetyg. I läsårsbetyget utvärderas elevens framsteg i alla läroämnen och elevens kunskaper i förhållande till profilen för goda kunskaper i studiehelheterna för varje läroämne i läroplanen, samt elevens arbetsfärdigheter och uppförande. I årskurserna 1 2 är bedömningen verbal, i årskurserna 3 5 är bedömningen främst verbal, men i vissa läroämnen kan den verbala bedömningen kompletteras med sifferbedömning. I årskurs 6 kan bedömningen vara verbal, sifferbedömning eller en kombination av dessa. Eleverna jämförs inte med varandra, utan elevens framsteg, kunskaper, sätt att arbeta samt uppförande bedöms i förhållande till de mål som uppställts i läroplanen och profilerna för goda kunskaper för studiehelheterna i de olika läroämnena. Eleverna uppmuntras dessutom redan från första klassen till självutvärdering. Simundervisning Förstaklassisterna får simundervisning fem gånger under vårterminen. Simlektionerna består av lekar, olika vattenvaneövningar och simövningar. Barnet behöver inte kunna simma då det kommer till simlektionen, men om barnet kan simma tio meter hund- eller ryggsim kan han eller hon gå med i den grupp som övar i stora bassängen. Idrottsservicens simlärare ansvarar för simundervisningen, men detta räcker inte till att upprätthålla den inlärda simkunskapen, utan det lönar sig att kontinuerligt simma med barnet. Tilläggsuppgifter: Idrottsservicen, Idrottsplaneraren (09) Till simlektionen behöver du baddräkt handduk sittunderlag till bastun tvättutrustning simglasögon om du har känsliga ögon I Vanda tolererar vi inte mobbning I Vanda tar vi mobbning på allvar. Skolans personal ingriper direkt då mobbning upptäcks. Det lönar sig att informera lärare, rektor eller någon annan vuxen i skolan redan om det finns skäl att misstänka att mobbning förekommer. Föräldrar och barn borde även i hemmen diskutera mobbning. Mer information som grund för diskussionen fås på adressen >Må bra, eller 10

11 Praktiska frågor Skolmåltiden Eleverna bjuds varje skoldag på en fullvärdig och avgiftsfri måltid, som täcker ungefär en tredjedel av det dagliga näringsbehovet. I skolkosten betonas smaklighet, omväxlande maträtter och trivsel under måltiden. Skolmåltiden hör även samman med skolans fostrings- och undervisningsverksamhet. Skolornas matlistor består av kött-, fisk-, broiler-, korv- och vegetariska rätter. Olika temaveckor bjuder på variation till husmanskosten. Matlistorna beaktar även olika årstider och helger. Matlistorna finns på adressen fi/utbildning under Måltiden i daghem och skolor. Om eleven har specialdiet eller av etiska skäl undviker vissa ingredienser, bör en blankett om specialdieten fyllas i. Blanketten hittas på Internet eller fås från skolan. Blanketten ska även undertecknas av skolans hälsovårdare. Vid utvecklingen av skolornas kostservice beaktas den respons som kundenkäterna gett. I ärenden som gäller skolmåltiden lönar det sig att ta direkt kontakt med den förman som ansvarar för skolköket. Respons kan även ges på stadens hemsidor. I skolmåltiden ingår en huvudrätt med tillägg av potatis, ris eller pasta sallad eller råkost och sallads dressing förutom med soppoch gröträtter knäckebröd och vegetabiliskt fett att breda på brödet fettfri mjölk, surmjölk eller vatten varje dag erbjuds även ett vegetariskt alternativ. Vid sopp- och grötmåltider serveras ingen sallad. I stället bjuds mjukt bröd och pålägg. I grötmåltiden ingår dessutom saftsoppa och bröd. De dagar gröt serveras finns också en vegetarisk soppa eller låda som alternativ. Skoleleven behöver ett morgonmål Skolmåltiden täcker ungefär en tredjedel av barnets dagliga näringsbehov. Resten av den dagliga näringen bör barnet få någon annanstans. Det är särskilt viktigt att skoleleven äter ett hälsosamt morgonmål innan hon går till skolan. Annars känner sig barnet trött och utmattat redan innan lunch. Kom också ihåg att se till att det finns ett mellanmål hemma, om barnet inte får det t.ex. i eftermiddagsklubben. 11

12 Skolhälsovård Skolhälsovården har som mål att främja elevernas och hela skolsamfundets välmående samt att stöda en sund tillväxt och utveckling tillsammans med elever, annan personal inom elevvården, lärare och vårdnadshavare. Varje skola har en hälsovårdare som träffar eleverna och gör regelbundna hälsoundersökningar. Hälsovårdarna inleder förstaklassisternas hälsoundersökningar redan under sommaren. Läkarundersökningen görs under det första skolåret. Hälsovårdaren träffar eleven under de övriga årskurserna enligt Vanda stads hälsoundersökningsprogram. Innan hälsoundersökningen görs fyller eleven/elevens vårdnadshavare i hälsoundersökningsblanketten. Under hälsoundersökningen har eleven möjlighet att diskutera sina egna ärenden och bekymmer. I samband med att beslutet om antagandet till skolan sänds hem, får ni också en blankett gällande barnets hälsotillstånd samt ett returkuvert. Blanketten fylls i på förhand och returneras i slutet kuvert till skolan, varifrån kuvertet vidarebefordras till skolhälsovårdaren. Informationen i blanketten behandlas konfidentiellt. På grund av sekretessbestämmelser har inte skolhälsovården nödvändigtvis tillgång till handlingar och dokument som inlämnats på skolan till bildningsverkets förfogande. Därför är det önskvärt att vårdnadshavarna även förser skolhälsovården med dokument som berör elevens hälsa. Hälsovårdarens uppgifter över elevens sjukdomar, vården av dem och rehabiliteringsåtgärder som inverkar på barnets skolgång bör alltid vara à jour. Vi önskar att vårdnadshavaren alltid meddelar hälsovårdaren då det sker förändringar i barnets hälsotillstånd, om vaccineringar som barnet fått på andra ställen och om eventuella hälsoförhinder för vaccinationer. Det är även önskvärt att vårdnadshavarna meddelar om förändrade telefonnummer. Om barnet insjuknar ska hon inte skickas till skolan ordnar föräldrarna barnets vård anmäls sjukfrånvaron till klassläraren kan ni vid behov kontakta hälsorådgivningen tfn

13 Tandvård Skolans eller närområdets tandkliniker har hand om elevernas tandvård. Alla elever kallas till undersökning av mun och tänder i åk 1, 3 och 5, i övriga fall enligt behov. Till tandreglering sänds de elever som har bettfel. Ortodontisten (specialtandläkare för tandreglering) undersöker alla barn på åk 3. Om eleverna får tandvärk, råkar ut för en tandolycka eller behöver någon annan form av akutvård, kan vårdnadshavaren beställa tid från den centrala tidsbeställningen. Den centrala tidsbeställningen i västra Vanda betjänar på telefonnumret (09) och i östra Vanda på numret (09) Tidsbeställningen är öppen måndag torsdag kl och fredag samt dag före helg kl En reserverad tid kan avbokas per fax, i västra Vanda på numret (09) och i östra Vanda på numret (09) Mer information om tidförändringar per internet och sms finns på adressen Tandläkarjour under kvällar och veckoslut ordnas på Haartmanska sjukhuset (Haartmansgatan 4, Helsingfors). Tidsbeställning tfn (09) Patienterna ombedes ringa jouren före de kommer till mottagningen. Tilläggsuppgifter: vanda.fi/social- och hälsovårdstjänster > hälsovårdstjänster > tandvård Ta hand om dina tänder 1. Borsta tänderna omsorgsfullt två gånger per dag med fluortandkräm. Barnen kan själva borsta sina tänder om morgnarna, men vårdnadshavarna borde hjälpa barnen (första- och andraklassister) med tandborstningen om kvällarna. 2. Ät ett mångsidigt mellanmål efter skolan och undvik att småäta. 3. Använd xylitoltuggummi 3 5 gånger per dag efter måltiderna. 13

14 Skolresorna Det är skäl att med barnet bekanta sig med skolvägen och eventuella trafikfarliga ställen redan i god tid innan skolstarten. En reflex är en fördelaktig försäkring. Om eleven använder cykel till sin skolväg bör den vara i skick. Också lampa och cykelhjälm hör till cyklistens utrustning. En skolelev har rätt till avgiftsfri skolskjuts eller ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande till skolan om skolvägens längd överskrider de kilometergränser som stadgas om i lagen om grundläggande utbildning eller i Vanda stads skolskjutsprinciper. Rätt till skolskjuts kan även uppstå om vägen med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig eller eleven inte klarar av den av hälsomässiga skäl. Skolskjuts beviljas till den närskola kommunen anvisar barnet. En elev har dock rätt till avgiftsfri skolskjuts med kollektivtrafik till en annan skola i Vanda än närskolan i det fall eleven skulle ha rätt till avgiftsfri skolskjuts till sin egen närskola och grunderna för beviljande av skolskjuts och kilometergränsen till både elevens närskola och den andra skolan uppfylls. Då staden beviljar en elev skolskjuts betyder det i praktiken att staden ger eleven ett skolresekort som är giltigt i närtrafikens fortskaffningsmedel, dvs. bussar och tåg, må fre kl Eleven ansvarar för resekortet under läsåret. Vårdnadshavare som själva skjutsar sitt barn till skolan kan av motiverade skäl på basen av ansökan i efterskott erhålla ett ledsagningsunderstöd. Understödets storlek motsvarar skolbiljettens pris. Taxiskjuts ordas endast i undantagsfall och förutsätter ett läkar-, psykolog- eller annan sakkunnigs utlåtande för den tid eleven är oförmögen att använda kollektivtrafik. I åk 1 får eleven även taxiskjuts om eleven skulle vara tvungen att byta Principer för skolskjuts 1. Eleven är berättigad till skolskjuts om resans längd från hemmet till närskolan är längre än 5 km. Skolvägens längd mäts från barnets hem till skolfastighetens ingång längs den kortaste ändamålsenliga gångvägen. 2. Hur svår, ansträngande och farlig vägen är bedöms på bildningsverket. Skolvägen betraktas inte som farlig, om det finns en särskild lättrafikled eller en bred vägren, trafikljus eller markerad skyddsväg, 50 km/h hastighetsbegränsning och god uppsikt på alla ställen. 3. För att skolskjuts av hälsomässiga skäl ska beviljas förutsätts ett läkarutlåtande, som bör bifogas till ansökan om skolskjuts. 14

15 kollektivfärdmedel under skolresan. Taxiskjuts beviljas endast för den dagliga tidpunkt då skolan börjar och slutar. Ansökan om skolskjuts görs på en blankett som fås från skolan eller på adressen under sökorden e-tjänster/skolgång och utbildning/ ansökan om beviljande av skolskjuts för elever i den grundläggande utbildningen. Ansök om skolskjuts på nytt då barnet övergår från förskoleundervisning till åk 1, från åk 6 till åk 7, vid flyttning eller skolbyte. Ansökan ska lämnas in senast Skolresebesluten för läsår postas under sommaren. Tilläggsuppgifter: Skolskjutsens kanslipersonal, (09) och (09) Olycksfall Skoleleverna är försäkrade under skoldagen och skolresorna. Om eleven råkar ut för en olycka under skoldagen ges första hjälp i skolan. Därifrån sänds eleven antingen till Vanda stads hälsocentral eller i allvarligare fall till direkt till ett sjukhus. Vid tandolyckor sänds eleven direkt till Vanda stads tandkliniker. Omedelbara kostnader som vård av olycksfall medför, som t.ex. läkararvoden och vård- och sjukhuskostnader ersätts av Vanda stads försäkring. Kostnader som uppstått på grund av tjänster som getts vid en privat läkarstation ersätts av staden endast om hälsocentralens läkare remitterat eleven till den ifrågavarande vården. Försäkringen täcker även övrig läroplansenlig verksamhet såsom utfärder och lägerskolor. Det är skäl att beakta att eventuella privata barnförsäkringar för sjukvårdskostnader eller olycksfall inte ersätter olycksfall som har drabbat eleven i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas eller under skolresan eftersom det då enligt lagen om grundläggande utbildning är kommunen som är ersättningsskyldig. Familjens egna försäkringar kan därför inte heller användas för att ersätta kostnadsskillnader mellan allmän och privat sjukvård. För varje olycksfall ska det fyllas i en olycksfallsanmälan som undertecknas av vårdnadshavaren och skolans representant, och därefter sänds till bildningsverket. En noggrann redovisning över olycksfallet görs fastän olyckan inte skulle föranleda ett besök hos läkaren. Olycksfallsanmälningsblanketten och tilläggsuppgifter fås från skolan eller på Internetadressen under länken e-tjänster. Kläder, armbandsur mm. som gått sönder i samband med en olycka ersätts inte. Kläder som har klippts upp på grund av vårdåtgärder kan ersättas. Glasögon som gått sönder i samband med en olycka ersätts om olyckan föranlett ett läkarbesök. Tilläggsuppgifter: Sinikka Lahtinen, (09)

16 Stöd för eleven Varje elev har rätt till stöd för lärande och skolgång samt till sådana hjälpmedel och tjänster som är nödvändiga för att eleven ska kunna delta i undervisningen. I stödformerna ingår bl.a. elevvård, handledning, stödundervisning och specialundervisning. Samarbete mellan hem och skola stöder också elevens skolgång. Vilket slags stöd eleven erbjuds bedöms på basen av elevens helhetsbehov. Vid behov kan stödet vara intensifierat eller särskilt stöd. Ifall eleven behöver särskilt stöd krävs det att det fattas ett beslut om särskilt stöd. Stödet ordnas i första hand i samband med den övriga undervisningen i elevens egen närskola. En plan för elevens lärande eller en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas utarbetas om eleven får intensifierat eller särskilt stöd. Stödåtgärderna planeras och genomförs i samarbete med vårdnadshavarna. Alla medarbetare inom skolsamfundet utför elevvårdsarbete i samarbete med vårdnadshavarna. Skolans elevvårdsgrupp, som vanligtvis består av rektorn, specialläraren, skolhälsovårdaren, skolkuratorn och -psykologen samt elevhandledaren, ansvarar för elevvårdsarbetet. Gruppen sammanträder regelbundet för att behandla ärenden som gäller enskilda elever, klasser eller hela skolsamfundet. Vårdnadshavarna kan delta i behandlingen av ärenden som gäller det egna barnet. Elevvårdsgruppen planerar både förebyggande och förbättrande åtgärder. Stödundervisning Stödundervisning ges om eleven tillfälligt blivit efter i sina studier t.ex. på grund av frånvaro eller om han av någon annan orsak är i behov av det. Stödundervisning ges genast då inlärningssvårigheter har observerats, för att eleven inte konstant ska bli efter i sina studier. Stödundervisning ges antingen under lektionstid eller utanför den. Vårdnadshavarna informeras alltid om stödundervisningen. Specialundervisning på deltid Elever som har lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter har rätt att få specialundervisning. Specialundervisning på deltid är en starkare stödform än stödundervisning och den ges av en speciallärare, antingen i samband med den övriga undervisningen eller i en mindre grupp. Intensifierat stöd Om en elev behöver regelbundet stöd eller flera olika former av stöd samtidigt, ska han eller hon ges intensifierat stöd. Inledandet av det intensifierade stödet ska basera sig på en pedagogisk bedömning. Elevens lärare och, vid behov, sakkunniga inom elevvården utarbetar 16

17 bedömningen, där elevens studier och skolgång beskrivs som en helhet. En plan för elevens lärande görs också upp, där det bl.a. beskrivs vilka stödformer eleven behöver samt hur de ordnas. Särskilt stöd Särskilt stöd ska ges elever som inte i tillräcklig utsträckning når målen för växande, utveckling och lärande trots andra former av stöd. Behovet av särskilt stöd bedöms på basen av en pedagogisk utredning, som innehåller bl.a. en beskrivning om elevens studiesituation som helhet samt hans eller hennes behov av särskilt stöd. Den pedagogiska utredningen görs av de undervisande lärarna, vid behov införskaffas sakkunnigutlåtanden, och det granskas och godkänns av ett större yrkesövergripande team, den specialpedagogiska gruppen. Det slutgiltiga beslutet fattas av direktören för det svenskspråkiga resultatområdet. När ett beslut om särskilt stöd har fattats, skrivs en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) för eleven. Tilläggsuppgifter: Mia Eriksson-Pulkkinen, Skolpsykologen och skolkuratorn Skolpsykologen Skolpsykologen stöder barnet om hon har inlärnings-, anpassnings- och känslomässiga svårigheter eller svårigheter att fungera i grupp. Utredning av elevens svårigheter och planering av stödåtgärder sker alltid tillsammans med vårdnadshavarna. Vid behov kan även sakkunniga från utomstående vård- och undersökningsinstanser inbjudas. Vårdnadshavarna kan ta kontakt med skolpsykologen i ärenden som gäller barnets skolgång och fostran, samt då en kris inträffat i familjen. Det egentliga vårdarbetet hör inte till skolpsykologens uppgifter men vid behov kan familjen remitteras till andra experter som t.ex. familjerådgivningen. Skolkuratorn Skolkuratorn är en socialarbetare som arbetar inom skolan. Skolkuratorn är en nyckelperson då det gäller elevernas och skolsamfundets välmående. En av skolkuratorns viktigaste uppgifter är att ge stöd och handledning i förebyggande syfte. Stöd kan ges åt enstaka elever, elevgrupper eller hela skolsamfundet. Ni kan kontakta skolkuratorn om ni är oroade för elevens situation i skolan, hemma eller under fritiden eller om eleven känner sig ensam eller deprimerad. Målsättningen inom arbetet är att utreda situationen tillsammans med hemmen och hitta lämpliga stödåtgärder. Tilläggsuppgifter: Skolpsykologen,

18 Eftermiddagsverksamhet för skolbarn Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnen vård och en trygg verksamhet som är ledd av vuxna. Elever i årskurserna ett och två samt elever i andra årskurser som har ett beslut om särskilt stöd kan ansöka om plats i eftermiddagsverksamheten. I Vanda ordnas svenskspråkig eftermiddagsverksamhet av fyra arrangörer. Utgångspunkten för anordnandet av eftermiddagsverksamhet är att erbjuda barnen en trygg uppväxtmiljö efter skoldagen. Arrangörerna för eftermiddagsverksamhet utarbetar sina egna verksamhetsplaner, enligt vilka verksamheten förverkligas i de olika klubbarna. Verksamhetsplanerna baserar sig på de grunder som utbildningsstyrelsen uppgjort för morgon- och eftermiddagsverksamhet samt på verksamhetsplanen för eftermiddagsverksamheten i Vanda. Klubbtider Den dagliga verksamhetstiden är huvudsakligen kl Eftermiddagsverksamhet ordnas inte under skollov och inte heller under eventuella arbetslördagar. Avgifter Eftermiddagsvården är avgiftsbelagd. Avgiften läsåret var 80 /månad om barnet är i klubben till kl och 110 /månad till kl (för augusti 40 eller 55, beroende på dagens längd). Mellanmål ingår i avgiften. Alla som deltar i eftermiddagsvården är försäkrade. Ansökan Ansökningstiden till svenskspråkig eftermiddagsverksamhet är Ni kan ansöka till eftermiddagsverksamheten i samband med anmälan till skolan, antingen genom att lämna in ansökningsblanketten till barnets blivande skola på skolanmälningsdagen eller per Wilma. Om ni inte lämnar in ansökningsblanketten i samband med skolanmälan ska ni skicka blanketten direkt till arrangören. Utöver eftermiddagsverksamhet har många skolor dessutom egen klubbverksamhet under eftermiddagarna. Tilläggsuppgifter: Mia Eriksson-Pulkkinen, Kontaktuppgifter till arrangörerna av eftermiddagsverksamhet - Dickursby (skola), Folkhälsan Syd Wilhelmina Nymark, mobil Kyrkoby (Kyrkoby skola), Hem och skola r.f. Annika Halmén, mobil Mårtensdal (Fritids ), Landskapsföreningen Folkhälsan i Nyland r.f. Fritids Barby Fellman, tfn Västersundom (Västersundoms skola) Västersundom skolas Hem och skola r.f. Pia Valtonen, tfn

19 Läsordning kl. måndag tisdag onsdag torsdag fredag

20 Elevupptasrungsområden i Vanda (årskurserna 1 6) Västra Mellersta Östra Dickursby skola Idrottsvägen 4, Vanda Tfn (09) Kyrkoby skola Prästgårdsgränden 6, Vanda Tfn (09) Mårtensdals skola Bredbergsgränden 4, Vanda Tfn (09) Västersundoms skola Hetbackavägen 3, Vanda Tfn (09) Vanda stad Bildningsväsendet

VANDA. Välkommen till skolan 2013. information till elever och vårdnadshavare i årskurs 1 6

VANDA. Välkommen till skolan 2013. information till elever och vårdnadshavare i årskurs 1 6 VANDA Välkommen till skolan 2013 information till elever och vårdnadshavare i årskurs 1 6 sida 4 sida 6 Att börja skolan sida 10 Samarbete mellan hem och skola sida 11 Skolarbetet i åk 1 6 sida 13 Skolans

Läs mer

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Kronoby kommun Säbråvägen 2 68500 KRONOBY +358 (0)6 8343 000 Fax+358 (0)6 8343 200 kronoby.kommun@kronoby.fi www.kronoby.fi

Läs mer

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Åbo stads bildningssektorn Bilder: Bildarkiv för Åbo stads bildningssektor och pixhill.com 2 Innehåll Bästa vårdnadshavare... 4 Läroplikt... 4 Skolor...4 Den grundläggande

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! BÄSTA VÅRDNADSHAVARE Att inleda det första skolåret upplevs både med glädje och spänning. I detta häfte finns information som är nyttig då en familjemedlem skall inleda sin skolgång.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD Nämnden Svenska rum 26.2.2015 Träder i kraft 1.8.2015 RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD ALLMÄNNA PRINCIPER - Med en skolresa avses en resa mellan hemmet och skolan inom Esbo som

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

Skolan börjar ! Välkommen till skolan!

Skolan börjar ! Välkommen till skolan! Välkommen till skolan! Skolan börjar 15.8.2017! Läsåret 2017 2018 Anmälan 10 24.1.2017 Läsåret 2017 2018: Skola 15.8.2017 2.6.2018 Höstlov 19 20.10.2017 Jullov 23.12.2017 7.1.2018 Sportlov 19 23.2.2018

Läs mer

Principer för skolskjutsar inom förskole- och grundläggande utbildning i BSS

Principer för skolskjutsar inom förskole- och grundläggande utbildning i BSS BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLA Principer för skolskjutsar inom förskole- och grundläggande utbildning i BSS I denna guide presenteras de principer, enligt vilka eleverna i grundskolan och förskolan beviljas

Läs mer

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret LÄSÅRSPLANEN FÖR ISNÄS SKOLA OCH FÖRSKOLA 2012-2013 Behandling: Personalmöte 13.08.2012 Direktionen 01.10.2012 Underskrifter: Isnäs, 01.10.2012 Mikael von Martens direktionsordförande Laura Ståhl tf. föreståndare

Läs mer

Den trygga inlärningsstigen. Information till vårdnadshavare och till dem som arbetar med barn

Den trygga inlärningsstigen. Information till vårdnadshavare och till dem som arbetar med barn Porvoo - Borgå Utbildning Den trygga inlärningsstigen Information till vårdnadshavare och till dem som arbetar med barn Den trygga och enhetliga inlärningsstigen I Borgå vill man trygga barn och ungdomars

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Läroplikten... 4 2. Inskrivning till grundskolans första klass... 4 3. Sjundeå kommuns skolor och kontaktuppgifter... 5

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

Info om övergången till sjuan. Läsåret Från sjuan till nian

Info om övergången till sjuan. Läsåret Från sjuan till nian Info om övergången till sjuan Läsåret 2018 2019 Från sjuan till nian Innehåll 4 5 Viktiga datum 6 7 Hur sker övergången till årskurs 7? 8 9 Vad är nytt i skolan i årskurserna 7 9? 10 11 Språkstudier 2

Läs mer

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken.

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken. 1.8.2011 FÖRSKOLETRANSPORT I lagen om grundläggande utbildning definieras villkoren för kommunalt ordnad transport för elever i förskoleundervisning. Vårdnadshavarna till andra elever än de som har rätt

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN 2011-2012 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 2644 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD FÖR VERKSAMHETEN Verksamhetsplanen

Läs mer

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever 2016-2017 www.inga.fi www.eftis.fi www.oph.fi Lagstiftningen är en trygghet för varje barn Ett av de viktigaste målen för morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN 2014-2015 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 4704 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD

Läs mer

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED DAGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH UTBILDNINGSLAGSTIFTNING FÖR TJÄNSTEMÄN INOM ESBO STADS RESULTATENHET FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Godkänd 11.3.2009, ändrad 23.9.2009, 27.1.2010,

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Läsårsplan för eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola

Läsårsplan för eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola Läsårsplan för eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2015 2016 1 Eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2015 2016 Eftermiddagsverksamheten (eftis) i Västankvarns skola riktar sig till eleverna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 76/02.05.00/2015 15 Nya riktlinjer för beviljande av skolskjuts och reseförmån från 1.8.2015 Beredning och upplysningar: Ilkka Tahvanainen, tel. 050 591 3421 Jaana

Läs mer

LAGSTIFTNING GÄLLANDE SPECIALUNDERVISNING

LAGSTIFTNING GÄLLANDE SPECIALUNDERVISNING LAGSTIFTNING GÄLLANDE SPECIALUNDERVISNING SKOLLAGSTIFTNING November 2011 Lag om grundläggande utbildning 1998/628 samt uppdatering av den Nedan följer lagparagrafer och förordningar som berör elevens rätt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet

Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet Meningsfull eftermiddag i skolan Information om skolans eftis- och klubbverksamhet - 1 - Denna broschyr ger dig information och upplysning om syftet med skolans eftis- och klubbverksamhet, vad den ska

Läs mer

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet INGÅ FÖRSAMLING Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morgon och eftermiddagsverksamhet i Ingå församling Vi inleder en ny termin i morgon- och eftermiddags verksamheten 11.8.2015 för skolåret 2015-2016.

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro. Allmänna frågor om saneringen och flytten

Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro. Allmänna frågor om saneringen och flytten Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro Det här dokumentet samlar en del frågor som ställts kring flytten. Vartefter nya frågor kommer upp strävar vi till att komplettera dokumentet regelbundet.

Läs mer

LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL

LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL 1 LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL Innehåll Förbundet Hem och Skola i Finland rf. 2016 Denna broschyr utgår ifrån Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 och Utbildningsstyrelsens

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkända av bildningsnämnden 27.4.2011 Gäller fr.o.m. 6.6.2011 1 Innehållsförteckning 1. Lagstiftning angående skolresor...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

SKOLAS ELEVVÅRDSPLAN

SKOLAS ELEVVÅRDSPLAN SKOLAS ELEVVÅRDSPLAN 2016-2017 Fastställd 1.4.2016 Elevvården är en viktig del av verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen och hänger nära samman med skolans fostrings- och undervisningsuppdrag.

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Principer för skolskjutsar till förskolor och grundskolor i Lojo från

Principer för skolskjutsar till förskolor och grundskolor i Lojo från Principer för skolskjutsar till förskolor och grundskolor i Lojo från 1.8.2017 Nämnden för fostran och utbildning har 23.11.2016 beslutat att godkänna de principer som ska gälla för skolskjutsar till förskolor

Läs mer

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever Utbildningsstyrelsen Till kommunstyrelserna DNR 5/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas DATUM 27.2.2004 Giltighetstid Fr.o.m. 1.8.2004

Läs mer

Siuntion kunta Sjundeå kommun. Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet. Sjundeå svenska skolas eftis

Siuntion kunta Sjundeå kommun. Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet. Sjundeå svenska skolas eftis Siuntion kunta Sjundeå kommun Verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet Sjundeå svenska skolas eftis Uppdaterad senast 09/2015 Utgångspunkterna för att anordna eftermiddagsverksamhet inom grundläggande

Läs mer

Från sjuan till nian. Läsåret Info om övergången till sjuan

Från sjuan till nian. Läsåret Info om övergången till sjuan Från sjuan till nian Läsåret 2017 2018 Info om övergången till sjuan 1 Hej! Du har säkert funderat på hur det blir att börja i sjuan. I den här broschyren hittar du svar på en del av dina frågor. Det är

Läs mer

Från sjuan till nian. Läsåret Info om övergången till sjuan

Från sjuan till nian. Läsåret Info om övergången till sjuan Från sjuan till nian Läsåret 2016 2017 Info om övergången till sjuan 1 Hej! Du har säkert funderat på hur det blir att börja i sjuan. I den här broschyren hittar du svar på en del av dina frågor. Det är

Läs mer

Utbildningspolitiskt ställningstagande

Utbildningspolitiskt ställningstagande Utbildningspolitiskt ställningstagande 2007 Mera än en skola Svenskan i Finland är ett nationalspråk och bör vara ett komplett och samhällsbärande språk, speciellt inom utbildningssektorn. En kvalitativt

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Elever som väntar på transport skall ha möjlighet till handledd sysselsättning.

Elever som väntar på transport skall ha möjlighet till handledd sysselsättning. INGÅ KOMMUNS PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR Lagen om grundläggande undervisning 32 Skolresor En elev i grundläggande utbildning, förskoleundervisning eller påbyggnadsundervisning som har längre

Läs mer

Eftermiddagsverksamhet. skolelever. Läsåret 2015 2016. Omsorg och kompisar

Eftermiddagsverksamhet. skolelever. Läsåret 2015 2016. Omsorg och kompisar Eftermiddagsverksamhet för skolelever Läsåret 2015 2016 Omsorg och kompisar En trygg eftermiddag efter skoldagen I Helsingfors ordnas eftermiddagsverksamhet efter skoldagen för eleverna i årskurserna 1

Läs mer

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt?

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt? Förlängd läroplikt Vem omfattas av förlängd läroplikt? Eftersom beslut om förlängd läroplikt har fattats på mycket olika grunder och den relativa andelen elever med förlängd läroplikt varierar mellan olika

Läs mer

Välkommen till förskolan!

Välkommen till förskolan! Välkommen till förskolan! Anmälan 8 22.1.2018 Läsåret 2018 2019 Checklista och tidtabell för förskolelanmälan inför läsåret 2018 2019 Fyll i alla uppgifter på ansökan Gör ansökan om kompletterande småbarnspedagogik

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Ändringar och kompletteringar av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Ändringar och kompletteringar av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 Innehåll 1. LÄROPLANEN... 3 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

Kapellby skola. Infoblad

Kapellby skola. Infoblad Kapellby skola Infoblad 2011 2012 KAPELLBY SKOLA Kapellby skola är den äldsta svenskspråkiga skolan i Lappträsk. Skolan började sin verksamhet 1876. Den nuvarande skolfastigheten togs i bruk 1957. Ingermansby-Rudom,

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

STÖDFORMER FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG

STÖDFORMER FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG STÖDFORMER FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG Denna sammanställning av stödformerna har gjorts av Pia Vataja. Den som vill läsa mera, hänvisas till grunderna för grundskolans läroplan. Den finns på: www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/grundlaggande_utbildningen

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016

LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 LÄSÅRSPLAN FÖR VÄSTANKVARNS SKOLA 2015-2016 Innehåll 1. Tyngdpunkter i fostrings- och undervisningsarbetet 2 2. Undervisningsarrangemang 3 2.1 Undervisningsgrupper och gruppstorlekar 3 2.2 Timresursen

Läs mer

Degerby skola Läsårsplan 2015-2016

Degerby skola Läsårsplan 2015-2016 Degerby skola Läsårsplan 2015-2016 Läsårsplan för Degerby skola 2015-2016 Kontaktuppgifter Degerby skola Degerbyvägen 106 10160 Degerby rektor 09-29515230 050-4403978 magnus.ljungqvist@inga.fi lärarrum

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN

ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN ANVISNINGAR FÖR ATT SKAPA ETT WILMAANVÄNDARNAMN Innan du kan skriva ditt barn till skolan ska du göra ett användarnamn i wilma. Om ditt barn redan går på en förskola där Wilma tagits i bruk använd då samma

Läs mer

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125 Skolstadga Godkänd av stadsfullmäktige 27.09.2016, 125 Träder ikraft 01.11.2016 Innehåll Skolstadga för Mariehamns stad... 3 Allmänt... 3 Bildningsnämndens verksamhetsidé... 3 Skoldistrikt... 3 Skolskjutsar...

Läs mer

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 Larsmo kommun Direktiv för skolskjuts Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 1. Allmänt 3 1.1 Lagen 3 2. Principer för skolskjutsar 4 2.1 Tidtabeller 4 2.2 Anordnande 4 2.3 Väntetider 4 2.4 Av- och påstigningsplatser

Läs mer

Förskoleinfo svenskspråkig förskoleundervisning

Förskoleinfo svenskspråkig förskoleundervisning Förskoleinfo svenskspråkig förskoleundervisning 2017-18 Anmälning till förskoleundervisningen 2-16.1.2017 Elektronisk anmälan till förskolan Anmälningstiden är 2-16.1.2017 Anmälan görs elektroniskt via

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKALL BÖRJA SKOLAN

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKALL BÖRJA SKOLAN GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKALL BÖRJA SKOLAN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Läroplikten...3 2. Inskrivning till grundskolans första klass...3 3. Sjundeå kommuns skolor och kontaktuppgifter...4 4.

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Styrdokument, regler Utbildningsenheten 2015-02-18 Haina Berndtsson 08-590 975 19 Dnr UBN/2014:226 haina.berndtsson@upplandsvasby.se Regler för skolskjuts Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av utbildningsnämnden

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LARSMO

VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LARSMO VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LARSMO Innehåll 1. Inledning...3 2. Värdegrund och uppgift..4 3. Verksamhetens mål 5 4. Innehåll.6 5. Verksamhetens ramar 7 Verksamhetsplaner..7

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Svenskspråkiga utbildningssektionen 11.6.2013 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Workshop om elevhälsoplanerna. Helsingfors Vasa

Workshop om elevhälsoplanerna. Helsingfors Vasa Workshop om elevhälsoplanerna Helsingfors 25.4.2017 Vasa 26.4.2017 Ann-Sofi Loo 5.5.2017 1 Enkät i mars till alla tvåspråkiga utbildningsanordnare inom grundläggande utbildningen 11 svar, 10 kommuner/utbildningsanordnare

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Styrdokument, regler 2011-01-01 Dnr BUN/2012:54 Regler för skolskjuts Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14, 61 Reviderad: 2012-02-29 Giltig t.o.m: Tillsvidare Ansvarig

Läs mer

Eleven studerar enligt verksamhetsområde

Eleven studerar enligt verksamhetsområde Utbildningsanordnare INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP) Eleven studerar enligt verksamhetsområde Sekretessbelagd Offentlighetslagen 24 1 mom. punkt 30 1. BASUPPGIFTER Elevens namn

Läs mer

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHET FÖR SKOLELEVER LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET Många barn tillbringar långa tider utan en vuxens närvaro. Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

ÄNDRINGAR OCH KOMPLETTERINGAR AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2010

ÄNDRINGAR OCH KOMPLETTERINGAR AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2010 ÄNDRINGAR OCH KOMPLETTERINGAR AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2010 Föreskrifter och anvisningar 2011:20 Föreskrifter och anvisningar 2011:20 Utbildningsstyrelsen Ändringar

Läs mer

Elevens rättigheter. Vasa 13.4.2013. Thomas Sundell. Jurist Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet

Elevens rättigheter. Vasa 13.4.2013. Thomas Sundell. Jurist Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet Elevens rättigheter Vasa 13.4.2013 Thomas Sundell Jurist Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga serviceenhet för undervisningsväsendet 16.4.2013

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2011 FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 GODKÄND I BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION 61/22.6.2011 INNEHÅLL 1.

Läs mer

SKOLA INLEDNING. Vägledning

SKOLA INLEDNING. Vägledning SKOLA SKOLA SKOLA Vägledning Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar-

Läs mer

Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 30 03.05.2016 45 07.06.2016 FÖRSKOLANS LÄROPLAN SVUBS 03.05.2016 30 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström

Läs mer

Förskolan har arbetsåret , 6 stycken elever och en förskollärare. I gruppen arbetar även en närvårdre som en extra vuxen.

Förskolan har arbetsåret , 6 stycken elever och en förskollärare. I gruppen arbetar även en närvårdre som en extra vuxen. HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2016-2017 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 16.8-20.12 2016 Vårterminen 10.1 3.6 2017 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 Timantal: 700h LOVDAGAR Höstlov 13.10-14.10 2016 Jullov

Läs mer

GRUNDSKOLAN FÖRNYAS. Information till föräldrarna

GRUNDSKOLAN FÖRNYAS. Information till föräldrarna GRUNDSKOLAN FÖRNYAS Information till föräldrarna Bästa förälder, Du håller en broschyr om den nya läroplanen i handen. Med den här broschyren vill vi öka informationen till föräldrarna om vad som händer

Läs mer

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 18.8-22.12 2015 Vårterminen 7.1 4.6 2016 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 LOVDAGAR Höstlov 15.10-16.10 2015 Sportlov 22.2-26.2

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

Välkommen till förskolan!

Välkommen till förskolan! Välkommen till förskolan! Anmälan 9 23.1.2017 Läsåret 2017 2018 Läsåret 2017 2018: Förskola 15.8.2017 1.6.2018 Höstlov 19 20.10.2017 Jullov 23.12.2017 7.1.2018 Sportlov 19 23.2.2018 2 Anmälan till förskolan

Läs mer

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret 2011-2012

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret 2011-2012 S:t Olofsskolan i Åbo läsåret 2011-2012 ARBETSTIDER OCH LOV Höstterminen (period I) 16.8.2011 11.11.2011 Höstlov 20.10.2011 21.10.2011 Vinterterminen (period II) 14.11.2011 2.3.2012 Jullov 23.12.2011 8.1.2012

Läs mer

Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017

Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 Läsårsplan för morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 1 Morgon och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola 2016 2017 Morgon och eftermiddagsverksamheten (eftis) i Västankvarns

Läs mer

G R U N D S K O L A N S L Ä R O P L A N SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

G R U N D S K O L A N S L Ä R O P L A N SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS G R U N D S K O L A N S L Ä R O P L A N SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 6 2. UTGÅNGSPUNKTER FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ANORDNAS...

Läs mer

REGLER OCH INFORMATION FÖR VAL AV SKOLA LÄSÅRET 2010/11. Perioden för skolval är den 12 januari till den 7 februari 2010.

REGLER OCH INFORMATION FÖR VAL AV SKOLA LÄSÅRET 2010/11. Perioden för skolval är den 12 januari till den 7 februari 2010. januari 2010 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2 186 21 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 849 10 buf.@vallentuna.se www.vallentuna.se buf@vallentuna.se REGLER OCH INFORMATION FÖR VAL

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ Nyborg Skola och Behandling Läsår 2015/16 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND 2015-02-02 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning - 1. Välkommen 2. En kort

Läs mer

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun

Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 3 (8) Regler och tillämpningsanvisningar (skolskjutsregler) för skolskjutsverksamheten i Uddevalla kommun 1. Vem är berättigad till skolskjuts? Elever i skolan (grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola)

Läs mer

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN Utbildningsnämndens svenska sektion 10.12.2008 2 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ORDNANDET AV VERKSAMHETEN... 3 1.1. Lagstiftning... 3

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

LÄROPLAN. Haga lågstadieskola Kårböle lågstadieskola Munksnäs lågstadieskola Sockenbacka lågstadieskola Munksnäs högstadieskola

LÄROPLAN. Haga lågstadieskola Kårböle lågstadieskola Munksnäs lågstadieskola Sockenbacka lågstadieskola Munksnäs högstadieskola LÄROPLAN Haga lågstadieskola Kårböle lågstadieskola Munksnäs lågstadieskola Sockenbacka lågstadieskola Munksnäs högstadieskola 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. UTGÅNGSPUNKT... 6 1.1 VÄRDEGRUND...6 1.2

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer