VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister"

Transkript

1 VANDA Välkommen till skolan 2015 Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister

2 Innehåll sida 4 Att börja skolan sida 9 > Skolarbetet i åk 1 6 sida 8 > Samarbete mellan hem och skola sida 11 > Praktiska frågor Bildningsverkets kontaktuppgifter Bildningsverket, Stationsvägen 6 A, Vanda Fax (09) vantaa.fi Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet Berndt-Johan Lindström, tfn (09) sida 16 > Stöd för eleven sida 18 > Eftermiddagsverksamhet för skolbarn Planerare för utbildning och svenskspråkig service Mia Eriksson-Pulkkinen, tfn Viktiga datum Blivande skolelever anmäls till skolan via Internet under tiden eller på skolan Ansökan om tillstånd till skolgång i annan skola än närskolan returneras antingen till närskolan eller den önskade skolan senaste fre Blanketten uppgifter om elevens hälsotillstånd returneras till skolan på besöksdagen i maj. Besöksdag för de blivande skoleleverna anordnas Skolornas arbets- och lovtider finns på adressen vanda.fi/utbildning och fostran. Förvaltningssekreterare Benita Lindfors, tfn (09) Byråsekreterare Jan Grönqvist, tfn (09) Tips om länkar på Internet Vanda stad: vanda.fi/utbildning och fostran Utbildningsstyrelsen: oph.fi/svenska Redaktion Mia Eriksson-Pulkkinen Ombrytning och layout Heidi Hölttä Fotografier Tiina Kujala (s. 3) Heidi Hölttä (s. 4) Terhi Karhuniemi (s. 6) Tuuli Romu (s. 1, 6) Utgivare Bildningsverket Vanda stad 2014 vanda.fi/utbildning

3 Välkommen till skolan! Bästa blivande förstaklassister och vårdnadshavare, den första skoldagen är för många av oss en oförglömlig dag. Att börja skolan är ett stort steg, för nu blir barnet en elev, när det inleder sin vandring på kunskapens stig, under vilken förstaklassisten växer upp och utvecklas till en ung vuxen. I skolan lär eleverna sig sådana kunskaper och färdigheter som vi alla behöver i livet. De lär sig läsa och räkna, rita och spela. Dessutom uppövas färdigheter som ansvarstagande, tolerans och samarbetsförmåga. Eleverna behöver redan från början rikligt med uppmuntran. Det sätt på vilket eleven upplever sig själv är av stor betydelse för inlärningen. Då både hemmet och skolan ger eleven uppmuntran upplevs studieglädje. Förstaklassisten är ivrig att lära sig, nyfiken och motiverad. Den positiva inställningen och kunskapshungern är värdefulla egenskaper som bör främjas under hela skolstigen. Skolans dörrar är alltid öppna även för er vårdnadshavare. Genom att upprätthålla en regelbunden kontakt kan både vårdnadshavarna och lärarna försäkra sig om att eleverna trivs i skolan. Elevernas inlärning kan också gynnas på många olika sätt. Att vårdnadshavarna t.ex. i samarbete med skolan stöder elevernas språkutveckling och färdigheter i svenska är speciellt viktigt i den starkt finskspråkiga miljö barnen i Vanda lever i. Vi i Vanda stad, som ordnar ert barns grundläggande utbildning, vill erbjuda glädje i inlärningen. Vi ser den grundläggande utbildningen framför allt som en rättighet. I våra skolor värderas förutom en högklassig utbildning även internationalism, ett mångkulturellt samhälle, hållbar utveckling och gemenskap. Hela vår personal arbetar för att ert barns skolstig ska bli så lyckad och lycklig som möjligt. Trevlig skolstart! Berndt-Johan Lindström Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet 3

4 Att börja skolan Att börja skolan är ett stort steg, för nu blir barnet en elev, när det inleder sin vandring på kunskapens stig, under vilken förstaklassisten växer upp och utvecklas till en ung vuxen. Anmälan till skolan Vårdnadshavarna anmäler sina barn till grundskolans första klass. Anmälningen sker enklast via internet. Skolanmälan kan göras under tiden på adressen https://wilma.edu.vantaa.fi/. Vårdnadshavarna har fått lösenord till systemet i samband med meddelandet om läroplikt. Om lösenorden har försvunnit eller inte fungerar, kan hjälp fås på numret (09) , vardagar kl Ifall det uppstår problem med den elektroniska anmälningen kan ni per e-post skicka en stödbegäran till adressen Anmälan kan även ske personligen på skolan onsdagen kl och Ta med den hemskickade blanketten när ni kommer och anmäler barnet. Barn har rätt att få undervisning på sitt modersmål I de svenskspråkiga skolorna är arbetsspråket svenska. Lärarna talar enbart svenska i skolan och för att barnet ska kunna följa med undervisningen måste det ha tillräckliga kunskaper i svenska. Då allt fler barn kommer från tvåspråkiga hem är de språkliga färdigheterna ofta mycket varierande. Om barnet börjar skolan med otillräckliga kunskaper i svenska ställer skolarbetet stora krav i första hand på barnet och hemmet. En misslyckad skolstart kan påverka barnets hela skolgång. Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion har beslutat att barn med svaga kunskaper i svenska kan testas med ett s.k. BASIS material (barnets språkliga förutsättningar inför skolstarten) innan skolgången börjar. 4

5 Tips på hur föräldrarna kan stöda barnets språkutveckling För att barnet ska klara sig bra i skolan behöver språket också stöd i hemmet och på fritiden. Det är viktigt att barnet själv är positivt inställt till skolan och skolspråket, vilket är lättare att åstadkomma om barnet har kamrater som börjar i samma skola. Det är också viktigt att stödja det språk som inte blir det tvåspråkiga barnets skolspråk. Några praktiska tips: Beskriv vad du gör, beskriv föremål och förklara ord, jämför och analysera saker och händelser. Använd ditt eget språk utanför hemmet i synnerhet om det är ortens minoritetsspråk. Lek olika lekar med barnet, till exempel frågelekar med olika teman för att öka ordförrådet. Berätta sagor, lär er rim och ramsor tillsammans eller sjung med barnet. Om barnet blandar språk eller säger fel, upprepa det sagda men fyll i med rätt ord. Anlita en barnvakt som talar det språk som barnen kan sämre. Börja tidigt läsa högt för barnet och fortsätt med det länge. Sluta inte med högläsningen när barnet har lärt sig läsa, utanvälj i stället en lite svårare bok som kanske kräver förklaringar och svar på frågor. Upptäck det kulturutbud för barn som finns på internet. På biblioteken kan ni låna bilderböcker, talböcker, videofilmer och pedagogiska datorspel av olika slag. Ditt barn tillbringar fler timmar utanför skolan än i skolan. Det mesta av barnets språkliga stimulans finns alltså på annat håll. Låt barnet få en mångsidig användning för sitt eller sina språk. Koppla det svagare språket till roliga aktiviteter. Gå på teater eller på bio på barnets språk. Hitta någon klubb eller hobby med verksamhet på det språk som barnet har mindre kontakt med. Umgänge med andra barn som talar samma språk är ett viktigt socialt och språkligt stöd för barnet. Se regelbundet på tv-program på flera språk. Glöm inte heller att se på program för både ungdomar och vuxna. Lyssna på radioprogram, ljudböcker eller se på filmer för barn i olika åldrar. När barnet har lärt sig skriva är det bra att uppmuntra till brevskrivning, dagboksanteckningar samt sago- och äventyrsförfattande. Läs texterna och ge positiva kommentarer. Skriv själv till ditt barn då du är bortrest. Om du ofta är borta hemifrån behövs mer medvetna insatser för att ditt barn skall lära sig ditt språk. Ansvaret kan inte ligga på barnets andra förälder eller på skolan. Lär barnet att världen är full av språk och att språkkunskaper öppnar många dörrar. (Källa: Ge ditt barn en gåva. Svenska Finlands folkting) 5

6 Bestämmande av närskola Vanda är indelat i elevupptagningsområde. Varje barn anvisas en skolplats på basis av sin bostadsadress. När barnet anmälts till skolan fattas ett beslut om vilken skola blir barnets närskola. Närskolan är inte nödvändigtvis barnets närmaste skola. Besöksdag på våren Skolorna ordnar en besöksdag för elever och deras vårdnadshavare. Skolorna informerar föräldrarna närmare om besöksdagen. Tillstånd till skolgång i annan skola än närskolan Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå i någon annan skola än den i brevet anvisade närskolan, kan vårdnadshavarna ansöka om tillstånd att byta skola. Elevantagningen följer gemensamma principer. Barn bosatta i Vanda har förtur. I första hand antas elever på grund av hälsorelaterade orsaker, därefter elever som har syskon i samma skola. Följande i tur är förskolebarn som erhållit förskoleundervisning i skolan ifråga. Om det finns fler sökande än lediga elevplatser lottas platserna ut. I det fall eleven skulle ha rätt till avgiftsfri skolskjuts till sin egen närskola, har eleven även rätt till skolskjuts till en annan skola i Vanda, förutsatt att grunderna för beviljande av skolskjuts och kilometergränsen till elevens närskola och den andra skolan uppfylls. I övriga fall står vårdnadshavaren själv för kostnaderna för skolresor eller ledsagande av eleven. Ansökan om tillstånd till skolgång i annan skola inlämnas senast antingen till närskolan eller den önskade skolan. Annan speciell orsak Om eleven har en hälsorelaterad eller annan särskild orsak, som inverkar på vilken skola är lämplig, bör detta antecknas på anmälningsblanketten. Dessutom uppvisas ett läkar- eller sakkunnigutlåtande vid anmälningen till skolan. Alternativt levereras utlåtandet till bildningsverket senast fredag Orsaken måste direkt inverka på vilken skola som är lämplig för barnet. En grund för hälsoskäl kan t.ex. vara det att eleven inte kan röra sig fritt i en skola utan hiss. Syskon i samma skola Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå i samma skola som sina syskon ska ni kryssa för den punkten på blanketten. För att syskonet ska beaktas vid bestämmandet av skola bör det äldre syskonet bo på samma adress som det yngre och vid tidpunkten för beslutet vara elev i skolan ifråga. 6

7 Elever från annan kommun Elever från andra kommuner kan intas till skolor i Vanda, förutsatt att det finns plats i skolorna efter att Vandaelever antagits. Elever från andra kommuner har inte rätt till skolskjutsförmån i Vanda, utan elevernas hemkommun besluter om att bevilja skolskjuts. Flyttning under läsåret Då en elev under läsåret flyttar inom Vanda, anvisas eleven en ny närskola, men eleven har ändå rätt att gå läsåret ut i den skola eleven inlett läsåret i. I detta fall har eleven inte rätt till skolskjuts. Då en elev flyttar kan man kontakta bildningsverket för att få reda på den egna närskolan, tfn eller Tilläggsuppgifter: under länken Utbildning och fostran under länken E-tjänster Ändring av tidpunkten för skolstarten Barnet börjar vanligtvis skolan det år han eller hon fyller sju, men kommunen kan ge barnet tillstånd att börja skolan tidigare eller senare. Om det finns misstankar att barnet inte är redo för skolstart som sjuåring, gör skolpsykologen en skolmognadsbedömning. Barnets förskolelärare och psykologen som utför bedömningarna ger tilläggsuppgifter om skolmognad. På grund av handikapp eller sjukdom kan läroplikten träda i kraft ett år tidigare, dvs. då barnet fyller 6 år, och pågå i 11 år. Barn med förlängd läroplikt har rätt till avgiftsfri förskoleundervisning redan under det år barnet fyller fem. I Vanda gäller den förlängda läroplikten bland annat barn med hörsel- eller synskada, rörelsehindrade eller utvecklingsstörda barn. Ett barn kan inleda sin skolgång redan som sexåring även i sådana fall att han har tillräckliga färdigheter för att klara av skolgången. I praktiken är det ganska få sexåringar som har alla de färdigheter som behövs i skolan. Om vårdnadshavarna vill utreda om barnet kan börja skolan ett år tidigare, ska de låta utföra en psykologisk undersökning av barnet. Undersökningarna är avgiftsbelagda och utförs privat. Det lönar sig även att för säkerhets skull fylla i en förskoleansökan. Tilläggsuppgifter: Skolornas förskolelärare Skolpsykologen,

8 Samarbete mellan hem och skola Ett fungerande samarbete mellan lärare och föräldrar främjar barnets välbefinnande på många sätt. Samarbetet stöder lärarens arbete och ger föräldrarna möjlighet att bättre följa med barnets skolgång. Då läraren och föräldrarna öppet kan diskutera är det också lättare att reda ut eventuella problem. Det finns många olika samarbetsformer, som föräldrarna och skolans personal tillsammans kan komma överens om. Det viktigaste är att all relevant information som berör eleven rör sig mellan hemmet och skolan. Skolan informerar vårdnadshavarna om bland annat läroplaner, ämnesval och elevvård. Skolan väntar i sin tur att vårdnadshavarna informerar skolan om sådana saker som inverkar på elevens skolgång. Samarbetet mellan hemmet och skolan grundar sig på ömsesidigt förtroende och respekt. För ett lyckat samarbete krävs ömsesidig aktivitet, öppenhet och engagemang. Hem och Skola-föreningar Hem och Skola-föreningarna engagerar vårdnadshavarna till samarbete kring barnens skolgång. Vårdnadshavarna i de enskilda klasserna väljer klassombud, som arbetar för ett gott socialt klimat på klassnivå. Hem och Skola-föreningarna arbetar för att vårdnadshavarna aktivt ska kunna ta del av skolans vardag och för elevernas välbefinnande i skolan. Kontaktuppgifter till Hem och Skolaföreningar i Vanda fås från skolan. Wilma Wilma, ett www-användargränssnitt som används i skolorna i Vanda, stöder informationsgången mellan hemmet och skolan. Med hjälp av Wilma kan vårdnadshavarna bl.a. reda ut elevens frånvaron, utbyta information med läraren samt läsa skolans informationsbrev och verksamhetsplan. Användarkoder för Wilma fås från skolan. Tilläggsuppgifter: https://wilma.edu.vantaa.fi/ 8

9 Skolarbetet i åk 1 6 Skolarbetet grundar sig på lagen om grundläggande utbildning. Enligt den är målet för den grundläggande utbildningen att stöda elevernas utveckling till humana människor och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. Undervisningens innehåll definieras mer detaljerat i skolans läroplan. Läroämnena i de svenskspråkiga skolorna i årskurserna 1 4 är modersmål och litteratur, matematik, miljö- och naturkunskap, religion/livsåskådningskunskap, musik, bildkonst, slöjd och gymnastik, A-språk (finska) som påbörjas i årskurs 3 och frivilligt A-språk (engelska) som påbörjas i årskurs 4. På årskurserna 5 6 byts miljö- och naturkunskap mot biologi och geografi samt fysik och kemi. Hälsokunskap ingår i alla dessa ämnen. Därtill studeras historia och valfria ämnen. Undervisningen i årskurserna 1 6 sker i huvudsak i samma grupp under ledning av klassläraren. I årskurserna 1 2 har eleverna 20 timmar, årskurserna 3 4 har timmar och årskurserna 5 6 har timmar i veckan. Temahelheter Förutom gemensamma eller tillvalsämnen studerar eleverna temahelheter. Dessa genomförs under olika lektioner eller som särskilda projekt. Temahelheter är bl.a. att växa som människa, kulturell identitet och internationalism, deltagande, demokrati och entreprenörskap, kommunikation och mediekunskap, ansvar för miljö, välfärd och hållbar utveckling, trygghet och trafikkunskap samt människan och teknologin. Språkundervisningen Alla svenskspråkiga skolor läser finska som obligatoriskt första främmande språk (A1-språk). I undervisningen beaktas elevens förkunskaper i finska. De elever som har en stark finskspråkig bakgrund läser finska som så kallad modersmålsinriktad finska. Grupperna kan vara 9

10 åldersblandade ifall det visar sig ändamålsenligt. Undervisningen i finska börjar i årskurs tre. I de svenskspråkiga skolorna läses engelska som frivilligt språk. Undervisningen börjar i årskurs fyra. Elevbedömningen Eleven får under läsåret respons på sina studier. Vid läsårets slut får eleven ett läsårsbetyg. I läsårsbetyget utvärderas elevens framsteg i alla läroämnen och elevens kunskaper i förhållande till profilen för goda kunskaper i studiehelheterna för varje läroämne i läroplanen, samt elevens arbetsfärdigheter och uppförande. I årskurserna 1 2 är bedömningen verbal, i årskurserna 3 5 är bedömningen främst verbal, men i vissa läroämnen kan den verbala bedömningen kompletteras med sifferbedömning. I årskurs 6 kan bedömningen vara verbal, sifferbedömning eller en kombination av dessa. Eleverna jämförs inte med varandra, utan elevens framsteg, kunskaper, sätt att arbeta samt uppförande bedöms i förhållande till de mål som uppställts i läroplanen och profilerna för goda kunskaper för studiehelheterna i de olika läroämnena. Eleverna uppmuntras dessutom redan från första klassen till självutvärdering. Simundervisning Förstaklassisterna får simundervisning fem gånger under vårterminen. Simlektionerna består av lekar, olika vattenvaneövningar och simövningar. Barnet behöver inte kunna simma då det kommer till simlektionen, men om barnet kan simma tio meter hund- eller ryggsim kan han eller hon gå med i den grupp som övar i stora bassängen. Idrottsservicens simlärare ansvarar för simundervisningen, men detta räcker inte till att upprätthålla den inlärda simkunskapen, utan det lönar sig att kontinuerligt simma med barnet. Tilläggsuppgifter: Idrottsservicen, Idrottsplaneraren (09) Till simlektionen behöver du baddräkt handduk sittunderlag till bastun tvättutrustning simglasögon om du har känsliga ögon I Vanda tolererar vi inte mobbning I Vanda tar vi mobbning på allvar. Skolans personal ingriper direkt då mobbning upptäcks. Det lönar sig att informera lärare, rektor eller någon annan vuxen i skolan redan om det finns skäl att misstänka att mobbning förekommer. Föräldrar och barn borde även i hemmen diskutera mobbning. Mer information som grund för diskussionen fås på adressen >Må bra, eller 10

11 Praktiska frågor Skolmåltiden Eleverna bjuds varje skoldag på en fullvärdig och avgiftsfri måltid, som täcker ungefär en tredjedel av det dagliga näringsbehovet. I skolkosten betonas smaklighet, omväxlande maträtter och trivsel under måltiden. Skolmåltiden hör även samman med skolans fostrings- och undervisningsverksamhet. Skolornas matlistor består av kött-, fisk-, broiler-, korv- och vegetariska rätter. Olika temaveckor bjuder på variation till husmanskosten. Matlistorna beaktar även olika årstider och helger. Matlistorna finns på adressen fi/utbildning under Måltiden i daghem och skolor. Om eleven har specialdiet eller av etiska skäl undviker vissa ingredienser, bör en blankett om specialdieten fyllas i. Blanketten hittas på Internet eller fås från skolan. Blanketten ska även undertecknas av skolans hälsovårdare. Vid utvecklingen av skolornas kostservice beaktas den respons som kundenkäterna gett. I ärenden som gäller skolmåltiden lönar det sig att ta direkt kontakt med den förman som ansvarar för skolköket. Respons kan även ges på stadens hemsidor. I skolmåltiden ingår en huvudrätt med tillägg av potatis, ris eller pasta sallad eller råkost och sallads dressing förutom med soppoch gröträtter knäckebröd och vegetabiliskt fett att breda på brödet fettfri mjölk, surmjölk eller vatten varje dag erbjuds även ett vegetariskt alternativ. Vid sopp- och grötmåltider serveras ingen sallad. I stället bjuds mjukt bröd och pålägg. I grötmåltiden ingår dessutom saftsoppa och bröd. De dagar gröt serveras finns också en vegetarisk soppa eller låda som alternativ. Skoleleven behöver ett morgonmål Skolmåltiden täcker ungefär en tredjedel av barnets dagliga näringsbehov. Resten av den dagliga näringen bör barnet få någon annanstans. Det är särskilt viktigt att skoleleven äter ett hälsosamt morgonmål innan hon går till skolan. Annars känner sig barnet trött och utmattat redan innan lunch. Kom också ihåg att se till att det finns ett mellanmål hemma, om barnet inte får det t.ex. i eftermiddagsklubben. 11

12 Skolhälsovård Skolhälsovården har som mål att främja elevernas och hela skolsamfundets välmående samt att stöda en sund tillväxt och utveckling tillsammans med elever, annan personal inom elevvården, lärare och vårdnadshavare. Varje skola har en hälsovårdare som träffar eleverna och gör regelbundna hälsoundersökningar. Hälsovårdarna inleder förstaklassisternas hälsoundersökningar redan under sommaren. Läkarundersökningen görs under det första skolåret. Hälsovårdaren träffar eleven under de övriga årskurserna enligt Vanda stads hälsoundersökningsprogram. Innan hälsoundersökningen görs fyller eleven/elevens vårdnadshavare i hälsoundersökningsblanketten. Under hälsoundersökningen har eleven möjlighet att diskutera sina egna ärenden och bekymmer. I samband med att beslutet om antagandet till skolan sänds hem, får ni också en blankett gällande barnets hälsotillstånd samt ett returkuvert. Blanketten fylls i på förhand och returneras i slutet kuvert till skolan, varifrån kuvertet vidarebefordras till skolhälsovårdaren. Informationen i blanketten behandlas konfidentiellt. På grund av sekretessbestämmelser har inte skolhälsovården nödvändigtvis tillgång till handlingar och dokument som inlämnats på skolan till bildningsverkets förfogande. Därför är det önskvärt att vårdnadshavarna även förser skolhälsovården med dokument som berör elevens hälsa. Hälsovårdarens uppgifter över elevens sjukdomar, vården av dem och rehabiliteringsåtgärder som inverkar på barnets skolgång bör alltid vara à jour. Vi önskar att vårdnadshavaren alltid meddelar hälsovårdaren då det sker förändringar i barnets hälsotillstånd, om vaccineringar som barnet fått på andra ställen och om eventuella hälsoförhinder för vaccinationer. Det är även önskvärt att vårdnadshavarna meddelar om förändrade telefonnummer. Om barnet insjuknar ska hon inte skickas till skolan ordnar föräldrarna barnets vård anmäls sjukfrånvaron till klassläraren kan ni vid behov kontakta hälsorådgivningen tfn

13 Tandvård Skolans eller närområdets tandkliniker har hand om elevernas tandvård. Alla elever kallas till undersökning av mun och tänder i åk 1, 3 och 5, i övriga fall enligt behov. Till tandreglering sänds de elever som har bettfel. Ortodontisten (specialtandläkare för tandreglering) undersöker alla barn på åk 3. Om eleverna får tandvärk, råkar ut för en tandolycka eller behöver någon annan form av akutvård, kan vårdnadshavaren beställa tid från den centrala tidsbeställningen. Den centrala tidsbeställningen i västra Vanda betjänar på telefonnumret (09) och i östra Vanda på numret (09) Tidsbeställningen är öppen måndag torsdag kl och fredag samt dag före helg kl En reserverad tid kan avbokas per fax, i västra Vanda på numret (09) och i östra Vanda på numret (09) Mer information om tidförändringar per internet och sms finns på adressen Tandläkarjour under kvällar och veckoslut ordnas på Haartmanska sjukhuset (Haartmansgatan 4, Helsingfors). Tidsbeställning tfn (09) Patienterna ombedes ringa jouren före de kommer till mottagningen. Tilläggsuppgifter: vanda.fi/social- och hälsovårdstjänster > hälsovårdstjänster > tandvård Ta hand om dina tänder 1. Borsta tänderna omsorgsfullt två gånger per dag med fluortandkräm. Barnen kan själva borsta sina tänder om morgnarna, men vårdnadshavarna borde hjälpa barnen (första- och andraklassister) med tandborstningen om kvällarna. 2. Ät ett mångsidigt mellanmål efter skolan och undvik att småäta. 3. Använd xylitoltuggummi 3 5 gånger per dag efter måltiderna. 13

14 Skolresorna Det är skäl att med barnet bekanta sig med skolvägen och eventuella trafikfarliga ställen redan i god tid innan skolstarten. En reflex är en fördelaktig försäkring. Om eleven använder cykel till sin skolväg bör den vara i skick. Också lampa och cykelhjälm hör till cyklistens utrustning. En skolelev har rätt till avgiftsfri skolskjuts eller ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande till skolan om skolvägens längd överskrider de kilometergränser som stadgas om i lagen om grundläggande utbildning eller i Vanda stads skolskjutsprinciper. Rätt till skolskjuts kan även uppstå om vägen med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig eller eleven inte klarar av den av hälsomässiga skäl. Skolskjuts beviljas till den närskola kommunen anvisar barnet. En elev har dock rätt till avgiftsfri skolskjuts med kollektivtrafik till en annan skola i Vanda än närskolan i det fall eleven skulle ha rätt till avgiftsfri skolskjuts till sin egen närskola och grunderna för beviljande av skolskjuts och kilometergränsen till både elevens närskola och den andra skolan uppfylls. Då staden beviljar en elev skolskjuts betyder det i praktiken att staden ger eleven ett skolresekort som är giltigt i närtrafikens fortskaffningsmedel, dvs. bussar och tåg, må fre kl Eleven ansvarar för resekortet under läsåret. Vårdnadshavare som själva skjutsar sitt barn till skolan kan av motiverade skäl på basen av ansökan i efterskott erhålla ett ledsagningsunderstöd. Understödets storlek motsvarar skolbiljettens pris. Taxiskjuts ordas endast i undantagsfall och förutsätter ett läkar-, psykolog- eller annan sakkunnigs utlåtande för den tid eleven är oförmögen att använda kollektivtrafik. I åk 1 får eleven även taxiskjuts om eleven skulle vara tvungen att byta Principer för skolskjuts 1. Eleven är berättigad till skolskjuts om resans längd från hemmet till närskolan är längre än 5 km. Skolvägens längd mäts från barnets hem till skolfastighetens ingång längs den kortaste ändamålsenliga gångvägen. 2. Hur svår, ansträngande och farlig vägen är bedöms på bildningsverket. Skolvägen betraktas inte som farlig, om det finns en särskild lättrafikled eller en bred vägren, trafikljus eller markerad skyddsväg, 50 km/h hastighetsbegränsning och god uppsikt på alla ställen. 3. För att skolskjuts av hälsomässiga skäl ska beviljas förutsätts ett läkarutlåtande, som bör bifogas till ansökan om skolskjuts. 14

15 kollektivfärdmedel under skolresan. Taxiskjuts beviljas endast för den dagliga tidpunkt då skolan börjar och slutar. Ansökan om skolskjuts görs på en blankett som fås från skolan eller på adressen under sökorden e-tjänster/skolgång och utbildning/ ansökan om beviljande av skolskjuts för elever i den grundläggande utbildningen. Ansök om skolskjuts på nytt då barnet övergår från förskoleundervisning till åk 1, från åk 6 till åk 7, vid flyttning eller skolbyte. Ansökan ska lämnas in senast Skolresebesluten för läsår postas under sommaren. Tilläggsuppgifter: Skolskjutsens kanslipersonal, (09) och (09) Olycksfall Skoleleverna är försäkrade under skoldagen och skolresorna. Om eleven råkar ut för en olycka under skoldagen ges första hjälp i skolan. Därifrån sänds eleven antingen till Vanda stads hälsocentral eller i allvarligare fall till direkt till ett sjukhus. Vid tandolyckor sänds eleven direkt till Vanda stads tandkliniker. Omedelbara kostnader som vård av olycksfall medför, som t.ex. läkararvoden och vård- och sjukhuskostnader ersätts av Vanda stads försäkring. Kostnader som uppstått på grund av tjänster som getts vid en privat läkarstation ersätts av staden endast om hälsocentralens läkare remitterat eleven till den ifrågavarande vården. Försäkringen täcker även övrig läroplansenlig verksamhet såsom utfärder och lägerskolor. Det är skäl att beakta att eventuella privata barnförsäkringar för sjukvårdskostnader eller olycksfall inte ersätter olycksfall som har drabbat eleven i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas eller under skolresan eftersom det då enligt lagen om grundläggande utbildning är kommunen som är ersättningsskyldig. Familjens egna försäkringar kan därför inte heller användas för att ersätta kostnadsskillnader mellan allmän och privat sjukvård. För varje olycksfall ska det fyllas i en olycksfallsanmälan som undertecknas av vårdnadshavaren och skolans representant, och därefter sänds till bildningsverket. En noggrann redovisning över olycksfallet görs fastän olyckan inte skulle föranleda ett besök hos läkaren. Olycksfallsanmälningsblanketten och tilläggsuppgifter fås från skolan eller på Internetadressen under länken e-tjänster. Kläder, armbandsur mm. som gått sönder i samband med en olycka ersätts inte. Kläder som har klippts upp på grund av vårdåtgärder kan ersättas. Glasögon som gått sönder i samband med en olycka ersätts om olyckan föranlett ett läkarbesök. Tilläggsuppgifter: Sinikka Lahtinen, (09)

16 Stöd för eleven Varje elev har rätt till stöd för lärande och skolgång samt till sådana hjälpmedel och tjänster som är nödvändiga för att eleven ska kunna delta i undervisningen. I stödformerna ingår bl.a. elevvård, handledning, stödundervisning och specialundervisning. Samarbete mellan hem och skola stöder också elevens skolgång. Vilket slags stöd eleven erbjuds bedöms på basen av elevens helhetsbehov. Vid behov kan stödet vara intensifierat eller särskilt stöd. Ifall eleven behöver särskilt stöd krävs det att det fattas ett beslut om särskilt stöd. Stödet ordnas i första hand i samband med den övriga undervisningen i elevens egen närskola. En plan för elevens lärande eller en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas utarbetas om eleven får intensifierat eller särskilt stöd. Stödåtgärderna planeras och genomförs i samarbete med vårdnadshavarna. Alla medarbetare inom skolsamfundet utför elevvårdsarbete i samarbete med vårdnadshavarna. Skolans elevvårdsgrupp, som vanligtvis består av rektorn, specialläraren, skolhälsovårdaren, skolkuratorn och -psykologen samt elevhandledaren, ansvarar för elevvårdsarbetet. Gruppen sammanträder regelbundet för att behandla ärenden som gäller enskilda elever, klasser eller hela skolsamfundet. Vårdnadshavarna kan delta i behandlingen av ärenden som gäller det egna barnet. Elevvårdsgruppen planerar både förebyggande och förbättrande åtgärder. Stödundervisning Stödundervisning ges om eleven tillfälligt blivit efter i sina studier t.ex. på grund av frånvaro eller om han av någon annan orsak är i behov av det. Stödundervisning ges genast då inlärningssvårigheter har observerats, för att eleven inte konstant ska bli efter i sina studier. Stödundervisning ges antingen under lektionstid eller utanför den. Vårdnadshavarna informeras alltid om stödundervisningen. Specialundervisning på deltid Elever som har lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter har rätt att få specialundervisning. Specialundervisning på deltid är en starkare stödform än stödundervisning och den ges av en speciallärare, antingen i samband med den övriga undervisningen eller i en mindre grupp. Intensifierat stöd Om en elev behöver regelbundet stöd eller flera olika former av stöd samtidigt, ska han eller hon ges intensifierat stöd. Inledandet av det intensifierade stödet ska basera sig på en pedagogisk bedömning. Elevens lärare och, vid behov, sakkunniga inom elevvården utarbetar 16

17 bedömningen, där elevens studier och skolgång beskrivs som en helhet. En plan för elevens lärande görs också upp, där det bl.a. beskrivs vilka stödformer eleven behöver samt hur de ordnas. Särskilt stöd Särskilt stöd ska ges elever som inte i tillräcklig utsträckning når målen för växande, utveckling och lärande trots andra former av stöd. Behovet av särskilt stöd bedöms på basen av en pedagogisk utredning, som innehåller bl.a. en beskrivning om elevens studiesituation som helhet samt hans eller hennes behov av särskilt stöd. Den pedagogiska utredningen görs av de undervisande lärarna, vid behov införskaffas sakkunnigutlåtanden, och det granskas och godkänns av ett större yrkesövergripande team, den specialpedagogiska gruppen. Det slutgiltiga beslutet fattas av direktören för det svenskspråkiga resultatområdet. När ett beslut om särskilt stöd har fattats, skrivs en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) för eleven. Tilläggsuppgifter: Mia Eriksson-Pulkkinen, Skolpsykologen och skolkuratorn Skolpsykologen Skolpsykologen stöder barnet om hon har inlärnings-, anpassnings- och känslomässiga svårigheter eller svårigheter att fungera i grupp. Utredning av elevens svårigheter och planering av stödåtgärder sker alltid tillsammans med vårdnadshavarna. Vid behov kan även sakkunniga från utomstående vård- och undersökningsinstanser inbjudas. Vårdnadshavarna kan ta kontakt med skolpsykologen i ärenden som gäller barnets skolgång och fostran, samt då en kris inträffat i familjen. Det egentliga vårdarbetet hör inte till skolpsykologens uppgifter men vid behov kan familjen remitteras till andra experter som t.ex. familjerådgivningen. Skolkuratorn Skolkuratorn är en socialarbetare som arbetar inom skolan. Skolkuratorn är en nyckelperson då det gäller elevernas och skolsamfundets välmående. En av skolkuratorns viktigaste uppgifter är att ge stöd och handledning i förebyggande syfte. Stöd kan ges åt enstaka elever, elevgrupper eller hela skolsamfundet. Ni kan kontakta skolkuratorn om ni är oroade för elevens situation i skolan, hemma eller under fritiden eller om eleven känner sig ensam eller deprimerad. Målsättningen inom arbetet är att utreda situationen tillsammans med hemmen och hitta lämpliga stödåtgärder. Tilläggsuppgifter: Skolpsykologen,

18 Eftermiddagsverksamhet för skolbarn Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnen vård och en trygg verksamhet som är ledd av vuxna. Elever i årskurserna ett och två samt elever i andra årskurser som har ett beslut om särskilt stöd kan ansöka om plats i eftermiddagsverksamheten. I Vanda ordnas svenskspråkig eftermiddagsverksamhet av fyra arrangörer. Utgångspunkten för anordnandet av eftermiddagsverksamhet är att erbjuda barnen en trygg uppväxtmiljö efter skoldagen. Arrangörerna för eftermiddagsverksamhet utarbetar sina egna verksamhetsplaner, enligt vilka verksamheten förverkligas i de olika klubbarna. Verksamhetsplanerna baserar sig på de grunder som utbildningsstyrelsen uppgjort för morgon- och eftermiddagsverksamhet samt på verksamhetsplanen för eftermiddagsverksamheten i Vanda. Klubbtider Den dagliga verksamhetstiden är huvudsakligen kl Eftermiddagsverksamhet ordnas inte under skollov och inte heller under eventuella arbetslördagar. Avgifter Eftermiddagsvården är avgiftsbelagd. Avgiften läsåret var 80 /månad om barnet är i klubben till kl och 110 /månad till kl (för augusti 40 eller 55, beroende på dagens längd). Mellanmål ingår i avgiften. Alla som deltar i eftermiddagsvården är försäkrade. Ansökan Ansökningstiden till svenskspråkig eftermiddagsverksamhet är Ni kan ansöka till eftermiddagsverksamheten i samband med anmälan till skolan, antingen genom att lämna in ansökningsblanketten till barnets blivande skola på skolanmälningsdagen eller per Wilma. Om ni inte lämnar in ansökningsblanketten i samband med skolanmälan ska ni skicka blanketten direkt till arrangören. Utöver eftermiddagsverksamhet har många skolor dessutom egen klubbverksamhet under eftermiddagarna. Tilläggsuppgifter: Mia Eriksson-Pulkkinen, Kontaktuppgifter till arrangörerna av eftermiddagsverksamhet - Dickursby (skola), Folkhälsan Syd Wilhelmina Nymark, mobil Kyrkoby (Kyrkoby skola), Hem och skola r.f. Annika Halmén, mobil Mårtensdal (Fritids ), Landskapsföreningen Folkhälsan i Nyland r.f. Fritids Barby Fellman, tfn Västersundom (Västersundoms skola) Västersundom skolas Hem och skola r.f. Pia Valtonen, tfn

19 Läsordning kl. måndag tisdag onsdag torsdag fredag

20 Elevupptasrungsområden i Vanda (årskurserna 1 6) Västra Mellersta Östra Dickursby skola Idrottsvägen 4, Vanda Tfn (09) Kyrkoby skola Prästgårdsgränden 6, Vanda Tfn (09) Mårtensdals skola Bredbergsgränden 4, Vanda Tfn (09) Västersundoms skola Hetbackavägen 3, Vanda Tfn (09) Vanda stad Bildningsväsendet

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 INFORMATION OM STUDIERNA PÅ ÅRSKURSERNA 1 6 Adress: Keisarinmajantie 9 48230 KOTKA www.kotkasamskola.com Telefon/e-mail: 05-219 0812 åk 1 6, klasslärare grundstadiet@kotkasamskola.com

Läs mer

Arbetsgrupp: Satu Haime, Marja-Leena Huttunen, Johanna Kuikka, Arja Pesonen & Paula Suoja. Handbok för klasshandledare. Utbildningsstyrelsen

Arbetsgrupp: Satu Haime, Marja-Leena Huttunen, Johanna Kuikka, Arja Pesonen & Paula Suoja. Handbok för klasshandledare. Utbildningsstyrelsen Arbetsgrupp: Satu Haime, Marja-Leena Huttunen, Johanna Kuikka, Arja Pesonen & Paula Suoja Handbok för klasshandledare Utbildningsstyrelsen Arbetsgrup: Haime, S., Huttunen, M-L., Kuikka, J., Pesonen.A.

Läs mer

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 Grunderna

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Ta hand om den lilla skoleleven

Ta hand om den lilla skoleleven EN GOD START PÅ SKOLVÄGEN Ta hand om den lilla skoleleven Lyckan ligger i vardagen. Utgivare: Mannerheims Barnskyddsförbund, 2014 www.mll.fi Tack till våra sakkunniga: magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2014 2015 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CIVILTJÄNSTGÖRINGEN

VÄLKOMMEN TILL CIVILTJÄNSTGÖRINGEN VÄLKOMMEN TILL CIVILTJÄNSTGÖRINGEN ALLMÄNT OM CIVILTJÄNST... 5 Dagpenning... 32 Tjänstgöringstid... 5 Mat och matpenning... 32 FÖRE CIVILTJÄNSTGÖRINGEN... 6 Militärunderstöd... 33 Varifrån tjänstgöringsplats?...

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Marika Tandefelt. Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland

Marika Tandefelt. Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland Marika Tandefelt Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland Forskningscentralen för de inhemska språken 2003 1 ISBN 952-5446-01-8 Forskningscentralen för de inhemska

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning 2 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Utgivare: Vanda stad,

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan.

Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. 1 Utgivare Mannerheims Barnskyddsförbund rf Manuskript Petteri Hakanen, ledare

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer