Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND"

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan. Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun FORNFYNDET Lund Fastigheterna är fullvärdesförsäkrad genom Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1986 och består av 12 flerbostadshus i 1 till 4 våningar. Fastigheternas värdeår är Totalytan för föreningens område är kvm, varav kvm ligger under tak. Bostadsytan är totalt kvm. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 176 lägenheter med bostadsrätt. Fyra lägenheter utgör förskola. Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Sid 1 (13)

2 I fastigheten finns även nedanstående gemensamhetsanläggningar. Gemensamhetslokal ev. kommentar Bastu Fritidslokal Solarium Övernattningslägenhet Bordtennisrum MC-garage Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2007 och sträcker sig fram till Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras. Åtgärd År Kommentar Ventilation, brandvarnare, radiatorer Årlig kontroll Elstambyte Ev jordning av ledningar i lgh, installation av jordfelsbrytare mm Installation hiss Renovering av hissar, färdigt 2011 Omläggning av tak Redan utfört Renovering yttre snickerier 2007 Enligt besiktning Åtgärder lekplats 2007 Enligt besiktningsprotokoll Åtgärder utemiljö 2007 Fortlöpande enligt grönyteplan Renovering fönster 2008 Upphandling pågår. Förvaltning Följande uppdrag har skötts av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: - Ekonomisk förvaltning - Lägenhetsförteckning Teknisk förvaltning och städ har skötts av Edriss AB. Övriga avtal Kone hissar. Thyssen fr o m Lunds energi - fjärrvärme respektive service Vattenfall - elleverans Föreningen har LAN, lokal nätverksuppkoppling via Bostream/Bredbandsbolaget. Securitas - bevakning Anticimex - skadedjur Lunds renhållning och Ragnsells - soptömning Syna - upplysningstjänst Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 176 st. Av föreningens medlemslägenheter har under året 18 överlåtits. Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: Skriftlig ansökan till styrelsen som godkänner 6 månader i taget. Hyresavierna skall skickas till lägenhetsinnehavaren. Föreningen har inga beviljade andrahandsuthyrningar. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. Sid 2 (13)

3 Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Sofia Eklund Ledamot Karin Ipenburg Svanberg Ledamot Lena Laurin Ledamot Karl McFaul Ledamot Avsagt sig Anders Nilsson Ledamot Lars Fyledal Suppleant Ann-Britt Levenius Suppleant Fr o m Ronny Persson Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Karin Ipenburg Svanberg, Lena Laurin, Anders Nilsson och Lars Fyledal. Sune Holmer ledamot t o m Arne Lyblad ledmot t o m Gun-Marie Offesson och Eva Löf ledamöter t o m Styrelsen har under året hållit 14 protokollförda sammanträden. Revisorer Jakob Ekman Gun-Marie Offesson Eva Nordland Auktoriserad revisor hos Ernst & Young AB Ordinarie Intern revisor Suppleant Intern revisor Valberedning Valberedning har varit Lena Klausen sammankallande samt Birgitta Irfan. Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls den Extrastämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Styrelsen har tillsammans med konsulter tagit fram en underhållsplan som ligger till grund för framtida åtgärder. I början av 2008 presenteras en grönyteplan för styrelsen och medlemmar. Styrelsen har påbörjat en översyn av de olika avtal som föreningen har. Bland annat har, efter anbudsförfarande, nya leverantörer för hiss service, teknisk support, trädgård, snöröjning och städning antagits. Nytt elavtal har tecknats och omskrivning av lån har gjorts. Vår hemsida har reviderats och bland annat kompletterats med uppgifter som behövs i samband med försäljning. Månatlig information har delats ut till medlemmarna om väsentliga händelser i föreningen. Arbetsgrupper har bildats för att se över våra allmänna lokaler och frågor kring parkering och biltrafik inom området. De nya stadgarna innebar bland annat att den inre fonden avskaffades och att underhållsansvaret förändrades. Stämman antog också ordningsregler för föreningen. För att öka hastigheten i vårt bredband har switcharna uppgraderats. Vi har bytt ut rötangripet virke i yttre snickerier samt målat och tvättat närliggande snickerier. Ytterligare åtgärder behövs dock framöver. Åtgärder i utemiljön bland annat nedtagning av träd genomfördes under hösten. Utbyte av sand mm enligt besiktningsprotokoll har gjorts på lekplatsen. Kontroll och eventuella åtgärder har gjorts av lägenheternas ventilation, radiatorer och brandvarnare. Styrelsen har anställt en administratör istället för vicevärd under året och reducerat timmarna från 40 till 20 tim/mån. Styrelsen har arbetat och kommer att fortsätta arbeta fram administrativa rutiner som underlättar introduktionen av nya styrelsemedlemmar med flera i föreningens arbete. Sid 3 (13)

4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten Renovering av samtliga fönster i lägenheter och gemensamhetslokaler. Upphandling gjordes under 2007 av dessa åtgärder men avbröts då styrelsen i samråd med konsult konstaterade att anbudssiffrorna låg för högt enligt vår gemensamma bedömning. Ny förfrågan kommer att gå ut Förbättringsåtgärder i vår utemiljö, enligt grönyteplan. Renovering av minst en hiss med anpassning till nya lagkrav. Stämman kommer att få ta ställning till jordning av elledningar, installation av jordfelsbrytare samt installation av automatsäkringar i samtliga lägenheter enligt genomfört anbudsförfarande. Dränering, filmning alternativt spolning av ledningar, utbyte torkskåp, polering stengolv i trapphus är exempel på frågor som kommer att diskuteras under Föreningens ekonomi Avgifterna höjdes med 1 % per Enligt styrelsens beslut höjdes årsavgifterna med 2,5 % Om fondavsättningen räknas bort utgör höjningen 5,5 %. Föreningens totala förmögenhetsvärde per uppgick till kr och fördelas enligt medlemmarnas andel i bostadsrättsföreningen. Föreningen har lämnat kontrolluppgifter på förmögen-hetsvärdet till Skatteverket. Femårsöversikt över föreningens ekonomi ligger i bilaga 1. Dispositionsförslag Förslag till vinstdisposition: Till föreningsstämmans förfogande står följande medel Årets resultat Balanserad vinst före reservering Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgarna Summa Styrelsen föreslår att medlen disponeras så Extra reservering till fond för yttre underhåll att i ny räkning överföres Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sid 4 (13)

5 RESULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Medlemmarnas reparationsfond Not ÅRETS RESULTAT Sid 5 (13)

6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK Kassa, PlusGiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sid 6 (13)

7 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Not Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Not 8 Medlemmarnas reparationsfond LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser inga inga Sid 7 (13)

8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 0,75 % 0,75 % Bredband, nätverk 6,60 % 6,60 % Bredband, teknisk utrustning 20,00 % 20,00% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enl beställn Snöröjning Städning entreprenad Mattvätt/Hyrmattor Bevakning Solarie Serviceavtal Hiss Förbrukningsmateriel Sid 8 (13)

9 Reparationer Gemensamma utrymmen Tvättstuga Soprum/sophus Källare Trapphus Lås VVS Ventilation Elinstallationer Tele/TV/porttelefon Bredband Hiss Tak Fönster Gård Utemiljö Vattenskada Övrigt Taxebundna kostnader El Värme Vatten Grovsopor Renhållning Snöröjning Klottersanering Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt Sid 9 (13)

10 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Kontorsmateriel Telekommunikation Telefon Mobiltelefon Revisionsarvode extern revisor Styrelsemöten Stämma Trivselkostnader (inne) Förvaltningsarvode Arvode SBC övrigt Administration Korttidsinventarier Övriga förvaltningskostnader Konsultarvode Medlemsavgift SBC ek för Bidrag och gåvor Anställda och personalkostnader Föreningen har haft en deltidsanställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner och arvoden Kostnadsersättningar och naturaförmåner Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Sid 10 (13)

11 Not 4 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut 0 0 Not 5 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Com Hem Securitas Länsförsäkringar Bliwa försäkring SBC Försäkringshuset syd Lunds energi, fjärrvärme Bredband B Not 6 EGET KAPITAL Belopp vid Förändring Disposition av föregående års resultat enl stämmans Belopp vid årets utgång under året beslut årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll enligt not Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Sid 11 (13)

12 Not 7 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stämmobeslut Vid årets slut Not 8 AVSÄTTNINGAR Medlemmarnas reparationsfond Vid årets början Årets avsättning, jan-nov Ianspråktagande Vid årets slut Summa avsättningar Not 9 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag SBAB 5,04 % Stadshypotek AB 5,62 % SBAB 4,65 % SBAB 4,68 % SBAB 4,63 % SBAB 3,53 % Avslutat Stadshypotek AB 3,11 % Swedbank Hypotek 4,07 % Swedbank Hypotek 4,15 % Stadshypotek AB 4,26 % Rörligt Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Sid 12 (13)

13 Not 10 UPPLUPNA KOSTNADER Upplupna räntekostnader Externt revisionsarvode Lunds Energi, el Comtech Solution AB Securitas Bevakning Avgift SHB Davíd Nihl Fastighetsskötsel Städning El december LUND den / 2008 Sofia Eklund Ledamot Karin Ipenburg Svanberg Ledamot Lena Laurin Ordförande Anders Nilsson Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2008 Jakob Ekman Auktoriserad revisor Ernst & Young AB Gun-Marie Offesson Intern revisor Sid 13 (13)

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning. BRF Storbragden

Årsredovisning. BRF Storbragden Årsredovisning för BRF Storbragden 746000-2160 Räkenskapsåret 2012 1 (14) Styrelsen för BRF Storbragden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok

Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok brt )rnus 788-1 479 Årsredovisning Bosta dsrättsfören i n g e n Sirius Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 213 Förvaltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Nyckeltal 6 Resultaträkning 7 Balansräkning

Läs mer