Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman (c) Per-Erik Norlin(s) Jan-Gunnar Eliasson (s) Yvonne Simonsson (s) Johan Andersson (s) Patrik Högfelt (fp) Göran Andersson (kd) Ingemar Bäckman (kd) Övriga närvarande Peder Koldeus, kommunchef Katarina Wästlund, kommunsekr Christer Pettersson, ek.chef, Närvarande, icke tjänstgörande, ersättare: Folke Jonsson (s), ej 88 Emma Holmqvist (s) Justerande Per-Erik Norlin (s) Plats och tid Kommunkontoret, måndag den 7 maj 2007, kl för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 88 Laglighetsprövning enligt kommunllagen - Bowlingshall i Ed, Dnr Kommunfullmäktiges beslut , 21 angående Ny bowlinghall i Ed har överklagats till Länsrätten. Dals-Eds kommun har att inkomma med yttrande till Länsrätten senast den 3 maj Förslag till yttrande daterat föreligger. - Kommunstyrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till yttrande (Länsrättens mål nr enhet 02) samt uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Martin Carling att underteckna detsamma. Paragrafen justeras omedelbart. Länsrätten 2(2)

3 89 Årsredovisning för Fyrbodals Kommunalförbund, Dnr Årsredovisning 2006 för Fyrbodals Kommunalförbund föreligger. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2006 för Fyrbodals Kommunalförbund. KF 3(3)

4 90 Årsredovisning 2006 Stiftelsen Hugo Berglunds Donation, Dnr Kommunstyrelsen beslutade , 80 att för sin del godkänna förslag till årsredovisning för Hugo Berglunds donation. I tidigare förslag till årsredovisning saknades uppgift om skattekostnad. Förslag till årsredovisning 2006 är nu kompletterat med uppgift om skattekostnad och nytt förslag till årsredovisning föreligger. - ar att för sin del godkänna förslag till årsredovisning 2006 avseende Hugo Berglunds donation. Ek.chef KF 4(4)

5 91 Årsredovisning 2006 för Samordningsförbundet Norra Dalsland - Årsbokslut, Dnr Samordningsförbundet Norra Dalsland bildades 2005 av kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål samt Västra Götalandsregionen, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland och Försäkringskassan. Samordningsförbundets årsredovisning 2006 föreligger. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2006 för Samordningsförbundet Norra Dalsland. KF 5(5)

6 92 Kallelse till aktieägarna i Västtrafik AB, årsstämma 2007, Dnr Aktieägarna i Västtrafik AB kallas till årsstämma 2007, onsdag 30 maj kl i Skövde. Dals-Eds kommun har att anmäla ombud till stämman senast 21 maj Kommunstyrelsen utser Ingemar Bäckman till ombud vid Västtrafik AB: s årsstämma Till ersättare utses Per-Erik Norlin. Västtrafik AB Ingemar Bäckman Per-Erik Norlin 6(6)

7 93 Förslag - Kriterier för framtida satsningar på fritidsaktiviteter, Dnr Dals-Eds kommun har ett blomstrande föreningsliv. Det finns över 100 st registrerade föreningar med bra verksamheter och hängivna medlemmar. Verksamheterna täcker tillsammans de flesta fritidsaktiviteter som kan utövas i en mindre kommun i glesbygd. Under har det inkommit önskemål från några av föreningarna om att få möjligheten att utveckla sina verksamheter ytterligare. Kommunen har en begränsad investeringsbudget som omöjliggör att alla önskemål går att uppfylla samtidigt. Förslag föreligger avseende kriterier för framtida satsningar på fritidsaktiviteter, som ska kunna göra det lite lättare för politikerna att prioritera och ta kloka beslut samtidigt som föreningarna får klarhet i hur politikerna har tänkt innan de tagits sina beslut. Kriterier 1. Ligger satsningen inom kommunens prioriterade profilområden? 2. Vänder sig verksamheten till flera medborgargrupper (t.ex. män, kvinnor, ungdomar, barn, seniorer, handikappade m.fl.)? 3. Ger satsningen någon ny eller kompletterande effekt på fritidsutbudet i kommunen? 4. Befrämjar satsningen jämställdheten i kommunen? 5. Befrämjar satsningen folkhälsan i kommunen? 6. Gynnar satsningen det lokala näringslivet? 7. Ökar satsningen Dals-Eds attraktionskraft? 8. Ger satsningen några andra synergieffekter? 9. Finns det liknande verksamhet i någon grannkommun? Är det bra eller dåligt? 10. Klarar kommunen av investerings- och driftkostnaderna av satsningen? Kommunstyrelsens arbetsutskott har , 44 remitterat föreliggande förslag till fokusnämnden, servicenämnden och socialnämnden för synpunkter. Fokusnämnden har , 37 beslutat att de har för avsikt att i samband med arbetet med fokusnämndens verksamhetsplaner göra en fritid/kulturplan med prioriteringar och ber att få återkomma i ärendet. Socialnämnden har , 43 beslutat ställa sig bakom kriterierna för framtida satsningar på fritidsaktiviteter. 7(7)

8 Forts 93 Servicenämnden har , 31 ställt sig positiva till kriterierna och rekommenderar samtidigt att en översyn görs av föreningarnas bidrag med utgångspunkt av kriterierna. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till kriterier för framtida satsningar på fritidsaktiviteter. KF 8(8)

9 94 Lönekartläggning, Dnr Personalutskottet beslutade , 19 att utse en arbetsgrupp som skulle arbeta fram en lönekartläggning för Dals-Eds kommun. Gruppen har bestått av en politiker, en förvaltningschef, en mellanchef, en facklig representant samt representanter från personalkontoret. Gruppen har utsetts utifrån att den ska spegla organisationens olika nivåer. Lönekartläggningen avser kategorier av personal, ej all personal som sådan. Lönekartläggning Dals-Eds kommun 2006 föreligger. Förutom rapporten har arbetsgruppen valt att ge Dals-Eds kommun följande rekommendationer: se över och förbättra styrningen av sättande av ingångslöner ta fram en mall för hur en annons bör se ut. Denna mall bör innehålla de åtta områdena i Lönelotsen där man inom respektive grupp kan fokusera på den eller de faktorer som bedöms vara viktigast förbättra rekryteringsprocessen och satsa på rekrytering till bl.a. chefspositioner se över BSK-sorteringen för att om möjligt göra grupperna färre och därigenom få mer lättillgänglig statistik överväg att ta fram riktlinjer för enhetschefernas arbetssituation hur många underställda är rimligt? - Kommunstyrelsen tar del av lönekartläggning 2006 samt överlämnar densamma till personalchefen som underlag för framtida lönerevisioner/lönesättningar. Kommunstyrelsen uppdrar även till personalkontoret att arbeta vidare utifrån de rekommendationer arbetsgruppen lämnat. Personalchef Personalsekreterare 9(9)

10 95 Intentionsavtal - Gemensam mottagarorganisation Dalsland 2007/2008, Dnr I handlingarna för Dalslands Turist AB framgår att en av uppgifterna som bolaget har är att ansvara för en central mottagarorganisation (turistinformation/byråer). I nuläget ser det olika ut i de olka kommunerna vad gäller mottagarorganisationen. Under 2007 ska en förstudie/undersökning genomföras för att med ett Dalslandsperspektiv och utifrån besökarnas resemönster och informationsbehov skapa en ny struktur på mottagarorganisationen. Ansvaret för att driva denna organisation föreslås ligga på Dalslands Turist AB. Förslag på intentionsavtal gemensam mottagarorganisation Dalsland föreligger. - Kommunstyrelsen godkänner föreliggande intentionsavtal gemensam mottagarorganisation Dalsland och ställer sig positiva till att så långt som möjligt samordna arbetet. Kommunstyrelsen yrkar dock att sista meningen i stycket Uppdrag 2007 (Från och med 2008 ska mottagarorganisationen drivas i en gemensam organisation) stryks. Dalslands Turist AB Övriga Dalslandskommuner för kännedom 10(10)

11 96 Angående vigsel -och registreringsförrättare , Dnr Berit Karlsson är sedan 1995 och tillsvidare förordnad som borgerlig vigselförrättare i Dals-Eds kommun. Då Berit Karlsson ej längre är varken verksam eller bosatt i kommunen bör hon enligt Länsstyrelsen entledigas från uppdraget. En borgerlig vigselförrättare kan entledigas efter begäran från kommunfullmäktige. Kommunen har initiativrätt i frågan. En begäran om entledigande till länsstyrelsen bör i detta fall åtföljas av förslag till ny sådan. En ny borgerlig vigselförrättare är endast valbar i det fall denne är beredd att följa lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap. Fyra olika förslag på borgerlig vigselförrättare lämnas. - Kommunstyrelsens uppdrar till kommunsekreterare att kontakta de, vid dagens sammanträde, föreslagna personerna och sedan lämna förslag till beslut. Kommunsekreterare 11(11)

12 97 Vidarutveckling av personalavdelningen i Dals-Eds kommun, Dnr Kommunchefens tjänsteskrivelse avseende vidareutveckling av personalavdelningen i Dals-Eds kommun föreligger. - Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. KS 29 maj (12)

13 98 Kortare öppettider i växel under perioden 1 juni - 31 augusti 2007, Dnr Kommunen har under senare år haft ett minskat öppethållande i telefonväxel och reception under sommarmånaderna, då såväl telefonväxel som entrédörr stängs kl Kommunstyrelsen beslutar godkänna att telefonväxel samt reception/entrédörr stängs kl under perioden 1 juni 31 augusti Denna stängning ska inte påverka personalens flextid. Växel/reception Kommunkansliet Planeringssekreterare Hans Jonasson Samtliga förvaltningar 13(13)

14 99 Mühlbocks - ev. försäljning, Dnr Förfrågan om köp av fastigheten Mühlbocks har inkommit till kommunen. Ekonomichefen informerar. - Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsutskottet att, utifrån dagens diskussioner, arbeta vidare med anbudsförfarande. Vi anbudsförfarandet skall bl.a. beaktas fri prövningsrätt, verksamhet, investeringar m.m. Ksau 8 maj (14)

15 100 Budgetuppföljning 2007 prognos kvartal 1, Dnr Driftbudget Nämnder och styrelser lämnar prognos för utfall avseende budget Ekonomichefen informerar. Beräknat resultat enligt prognos 1. Budget Budgetavvikelse prognos 1 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Fokusnämnden Servicenämnden Socialnämnden Resultat enligt prognos 1 Korrigeringsbehov för att klara budget kr 0 kr kr kr kr kr kr kr Socialnämnden har signalerat ett kraftigt underskott med hela 3,3 mkr avseende individ- och familjeomsorg samt 0,2 mkr avseende LSS-verksamhet. Fokusnämnden lämnar prognos med beräknat underskott på ca. 0.6 mkr. Åtgärder I enlighet med styrprinciperna har dialog förts mellan förvaltningschefer för fokusoch socialnämnden och kommunchefen. Kommunchefen har föreslagit att socialnämnden tilldelas tilläggsanslag med 3,3 mkr för IFO-verksamheten. I övrigt förutsätts socialnämnden totalt följa budget. Fokusnämnden föreslås erhålla tilläggsanslag för lönerevision med kr. I övrigt förutsätts fokusnämnden totalt följa budget. Socialnämnden har därutöver att arbeta med att begränsa och om möjligt helt eliminera effekterna av angivna kostnadsökningar. Budgetunderkott enligt prognos med kr skall lösas. Finansiering föreslås enligt följande. 1. Revidering av budget efter prognos. Prognostiserade överskott inom kommunstyrelsens och servicenämnden får ingå i finansieringslösningen. För servicenämnden inräknas max kr, vilket motsvarar driftanslag för försålda fastigheter. Åtgärdskravet ökas således med kr. Beloppen regleras budgetmässigt med ett anslag per nämnd. 15(15)

16 Forts 100 Genom åtgärder ovan försämras budgetförutsättningarna för kommunstyrelsen under budgetåret 2007 genom att styrelsens eget utrymme för anpassningar avsevärt minskas. Budgetunderskott efter revidering punkt 1. prognos med skall lösas. 2. Övriga åtgärder Socialnämnden Anpassningsåtgärder inom LSS för nämnden Fokusnämnden Anpassningsåtgärder inom nämnden kr kr Kommunstyrelsen Reducering av anslag för pensioner kr I pensionsanslagen beräknas finnas ett utrymme som kan nyttjas för fortsatt partiell inlösen. Antagande bygger på beräkningsunderlag från KPA. Detta innebär att vi under 2007 inte kommer att kunna arbeta in någon insats för att begränsa effekterna av den framtida pensionspunckeln. Målet är att vi senast 2010 årligen skall avsätta minst 3 mkr för detta ändamål. Ökade skatteintäkter kr Nya signaler har kommit från Sveriges kommuner och landsting om att skatteunderlaget i landet beräknas öka i högre takt än tidigare beräkningar pekat på. Signaler om skatteunderlaget lämnas löpande. Vi har valt att i detta läge föreslå en uppjustering av anslaget med ca 0,6 mkr. Kommunfullmäktige På anslag för oförutsedda utgifter återstår ca 0,6 mkr att disponera. Hela anslaget föreslås ingå i finansieringslösningen kr Summa övriga åtgärder p kr Lönerörelsen vet vi ännu inget om och denna kan komma att medföra ytterligare problem. 16(16)

17 Forts 100 Övrigt avseende prognos 1 driftbudget Kommunfullmäktige Anslag för oförutsedda utgifter har hittills nyttjats för tilläggsanslag för fokusnämnden med kr avseende barnomsorg och kr avseende bowlingverksamhet. Återstående medel beräknas tas i bruk i finansieringsförslag ovan. För årets lönerörelse finns ett anslag med ca 1,5 mkr, vilket kan nyttjas för löneökningar utöver 2%, vilka ingår i verksamheternas budgetanslag. Fullmäktiges anslag räcker till löneökningar med ca 1%. Kommunstyrelsen Samtliga budgetansvariga under kommunstyrelsen beräknas hålla budget. Ett totalt överskott beräknas med va 0,7 mkr. Styrelsen räknar bl.a. med överskott med 0,8 mkr avseende finansiella poster, 0,3 mkr avseende avskrivningar, 0,4 mkr avseende trafiken medan hyresintäkter från näringsfastigheter ger ett totalt underskott med ca 0,8 mkr. Servicenämnden Nämnden räknar med ett mindre överskott huvudsakligen till följd av driftanslag för försålda fastigheter. Nytt elavtal ger förutsättningar för något minskade elkostnader. Inom VA-verksamheten förväntas ett underskott på ca 0,2 mkr. Fokusnämnden Nämnden räknar med ett totalt underskott med ca 0,6 mkr, vara ca 0,4 mkr beror på lönekostnadsökning som ännu inte kompenserats i ram. Nämnden anhåller om tilläggsanslag för löneökningar med kr. Socialnämnden Nämnden aviserar ett underskott med ca 3,5 mkr. Inom individ- och familjeomsorgen planeras flera placeringar för barn och unga på institution och detta kommer att medföra ett underskott på ca 3,3 mkr. I övrigt räknas med underskott inom LSSverksamhet till följd av ökade kostnader för boendestöd för särskoleelever. Investeringsbudget Inga avvikelser har signalerats. Total budget inkl. överföring av anslag från 2006 samt tilläggsanslag uppgår till 25,7 mkr. Nyckeltal i förhållande till skatter/bidrag kommer i denna nivå att hamna på ca 12% (2006 8%) (Riket %). Balansräkning Likvida medel uppgår per 1 april till 31 mkr. Nya lån planeras inte. 17(17)

18 Forts 100 Koncernen I koncernen Dals-Ed ingår förutom kommunen även bostadsbolaget Edshus AB. Edshus AB räknar preliminärt med ett 0-resultat för Antalet outhyrda lägenheter har fortsatt minskat och noteras per 1 april till 12 st. Det totala lägenhetsbeståndet uppgår till totalt 485 st. Tjänsteskrivelse ekonomichef föreligger. Yrkanden Yvonne Simonsson (s) yrkar att i enlighet med föreliggande förslag i enlighet med tjänsteskrivelse med den ändringen att socialnämnden kompenseras även för underskott inom LSS-verksamheten med kr. Martin Carling (c) yrkar I enlighet med föreliggande förslag i enlighet med ekonomichefens tjänsteskrivelse Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag i enlighet med tjänsteskrivelse och Yvonne Simonssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med föreliggande förslag. Beslutsförslag - Kommunstyrelsen godkänner prognos för kommunstyrelsen för kvartal Styrelsen uppdrar även till ekonomichef att vid behov omfördela anslag i syfte att eliminera budgetunderskott i enskilda ansvar. Kommunstyrelsen beslutar även att följa utvecklingen av ekonomin och fortsatt beakta möjligheter till åtgärder avseende pensionsproblematiken. - Kommunfullmäktige godkänner prognosen för kvartal , samt förslag till finansiering av prognostiserat underskott. Uppdrag lämnas till ekonomichef att omfördela anslag i driftbudgeten i enlighet med åtgärdsförslag. Kommunstyrelsen äger genomföra åtgärder i syfte att begränsa kommunens framtida kostnader avseende pensionspuckeln. Kommunstyrelsen äger även rätt att anpassa volymen åtgärder med hänsyn till resultatutvecklingen. 18(18)

19 Forts 100 Kommunfullmäktige rekommenderar även socialnämnden och fokusnämnden att även fortsättningsvis prioritera det förebyggande arbetet inom individ- och familjeomsorgen. Reservation Yvonne Simonsson (s) reserverar sig mot beslutsförslaget. Ekonomichef KF 19(19)

20 101 Budgetramar planer , Dnr Kommunstyrelsen behandlar förslag till riktlinjer och ramar för perioden Förslaget föreligger. Ekonomichefen informerar. Tillägg till förslaget diskuteras och läggs med i underlaget. - Kommunstyrelsen tar del av underlag för förslag till Årsbudget 2008 samt planer och beslutar följande: Uppdrar till ekonomichef att inför kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj inarbeta regeringens vårproposition. Uppdrar till servicenämnden att inkomma med redovisning avseende samordning Edshus AB och Gatukontoret. Vilka möjligheter till besparingar och samordningsmöjligheter finns m.m.? Nämnder och styrelser har att inlämna yttrande till kommunstyrelsen senast den 24 maj Kompletterande material inför politiska gruppmöten kan hämtas på kommunkansliet den 28 maj. Ärendet tas upp till ny behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj Ek.chef Samtliga partigrupper KS 29 maj. 20(20)

21 102 Översiktsplan avseende vindkraft, Dnr Kommunstyrelsen har , 62 beslutat uppdra till plan- och byggenheten att ta fram ett tillägg och fördjupning av ÖP 03 avseende vindkraft. Dalslands Miljönämnd, Dalslandskommunernas kommunalförbund och kommunarkitekterna i Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors och Melleruds kommuner förordar att det arbetas fram en gemensam vindkraftsplan för Dalsland och att det lämnas en gemensam ansökan till Boverket för bidrag. - Kommunstyrelsen ställer sig positiva till en gemensam vindkraftsplan för Dalsland och uppdrar till kommunarkitekten att tillsammans med Färgelanda, Bengtsfors och Melleruds kommuner påbörja arbetet och ta fram en ansökan till Boverket. Kommunarkitekt Plan- och Byggkontoret Bengtsfors, Färgelanda och Melleruds kommuner för kännedom 21(21)

22 103 Behov av nya avdelningar förskola/skolbarnomsorg, Dnr Fokusnämnden överlämnar beslut , 47 till kommunstyrelsen, avseende behovet av barnomsorg och fritidsplatser inför läsåret 2007/2008. För att täcka behovet av barnomsorg hösten 2007 kommer andra våningen vid Förskolan Stallbacken att iordningsställas. Det blir en avdelning, Regnbågen, med större barn i en liten grupp. För att täcka behovet av fritidsplatser inför hösten 2007 behövs ytterligare en fritidsavdelning. Förslag föreligger att en avdelning, Lyan/fa-huset Snörrum, iordningsställs. Fokusnämnden har beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut om utökad verksamheter inom förskola/skolbarnsomsorg samt inlämna kalkyl inför budget Ekonomichefen informerar. - Kommunstyrelsen tar del av informationen om behov av barnomsorg och fritidsplatser läsåret 2007/2008 samt överlämnar ärendet i sin helhet till budgetberedningen Ekonomichef/Budgetberedningen 2008 Fokusnämnden Förskolechef Rektor Snörrum 22(22)

23 104 Information till Kommunstyrelsen Magnus Åkesson, arbetsmarknadssamordnare, informerar om nuläget avseende plusjobb, effekter på arbetsmarknadsenheten efter regeringens vårproposition, arbetslösheten (nu 7,4%) samt prognos för enhetens budget Utbildning i offentlighet och sekretess den 30 maj 2007, Utvecklingscenter Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Dals Eds kommun delas ut Skrivelse till kommunstyrelsen avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn Skrivelse från LO angående långtidsarbetslösa ungdomar 23(23)

24 105 Anmälan om delegationsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls: Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 14-16, 2007 att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. Kommunstyrelsens ordförandes beslut att kommunen inte kommer att påkalla prövning av förvärv i hyresnämnden gällande Hyresfastighet: Dals-Ed Ed 2:53 i Dals-Eds kommun. (Dnr 07/53.257). Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens Byggutskott Dalslands Miljönämnds protokoll Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 24(24)

25 106 Meddelande KS Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 2007:1 Ny cirkulärserie för Sveriges Kommuner och Landsting samt abonnemang på cirkulär Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 2007:2 Öppna jämförelser av kommunernas vård och omsorg om äldre samt landstingens hemsjukvård. Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 2007:3 Förordning om lägenhetsregister (SFS 2007:108) anstånd med fastställande av vissa typer av belägenhetsadresser. Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 2007:5 Fastställande av föräldraskap. Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 2007:7 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 30 angående innebörden av bestämmelse i lokalt kollektivavtal om arbetstid för personal som övergick från landstinget till kommunen i samband med ÄDEL-reformen. Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 2007:8 Vårpropositionen för år Integrationsverket Rapport från Integrationsverket som presenterar en intervjustudie bland barnfamiljer som fått uppehållstillstånd genom den tillfälliga lagen om asyl. Kommunala Pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Parlamentarisk grupp Dals-Eds kommun (25)

26 Forts 106 Diarienr. KS 06/ Lokalgrupp Dals-Eds kommun Minnesanteckningar från möte med lokalgruppen Diarienr. KS 06/ Lokalgrupp Dals-Eds kommun Minnesanteckningar från möte med lokalgruppen (26)

27 107 Meddelande PU Servicenämnden, Dals-Eds kommun Ansökan om att få återbesätta lokalvårdstjänster på Snörrums skola och fritids. 27(27)

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer