Hållbarhetsredovisning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2 INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden 10 SPs roll i samhället 11 Intressenter 12 Produktansvar 13 Miljöansvar 14 Socialt ansvar 21 Ekonomiskt ansvar 24 Hållbarhetsmål 26 GRI-Index 27 Underskrifter 29 Oberoende bestyrkanderapport 30 Förkortningar 31

3 KORT OM SP SP har drygt medarbetare och omsätter mer än 1,3 miljarder kronor. SP har mer än kunder från småföretag till stora internationella koncerner. Mer än 60 procent av medarbetarna är akademiker och cirka 380 har forskarutbildning. Under 2013 publicerade SPs medarbetare 515 vetenskapliga rapporter och 443 populärvetenskapliga artiklar. De medverkade också med föredrag vid olika seminarier och konferenser. SP leder eller medverkar löpande i cirka 110 EU-projekt. Inom organisationen finns för närvarande cirka 80 forskarstuderande, 10 forskarexamina har under senaste året avlagts av medarbetare. SP har också 29 medarbetare som är professorer vid tekniska högskolor och universitet. SP samarbetar med ett 100-tal institutioner på svenska och internationella universitet och högskolor. DOTTERBOLAG I KONCERNEN ÄR: AstaZero AB* CBI Betonginstitutet AB** Glafo, glasforskningsinstitutet AB** JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB** SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB SMP Svensk Maskinprovning AB SP Process Development AB SP Processum AB** SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S NYCKELTAL 2013 ANTAL ANSTÄLLDA Nettoomsättning (Mkr) Resultat efter finansnetto (Mkr) 44,0 51,7 54, Antal årsanställda (personår) Räntabilitet på eget kapital (%) 5,4 6,8 7,5 Investeringar (Mkr) 270,6 104,9 83, * Ägs till 61,33 procent av SP och 38,67 procent av Chalmers tekniska högskola. ** Ägs till 60 procent av SP och 40 procent av näringslivet. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

4 STRATEGI OCH ANALYS SP bidrar till innovation och värdeskapande i näringslivet samt till en hållbar samhällsutveckling. Det ligger i vår roll som forskningsinstitut. Hållbarhetsfrågorna är en del av vår affärsidé och strategi. Redan i första punkten av strategin poängteras att vi ska bygga långsiktiga relationer till våra kunder och skapa värde tillsammans med dem. Vi ska även öka volymen internationella uppdrag och projekt. För att lyckas med detta utvecklar vi starka forskningsmiljöer i nära samverkan med näringsliv, universitet, högskolor och andra institut. I varje projekt vi genomför i samverkan med kunder och andra intressenter spelar hållbarhetsfrågorna en central roll inte bara som en hygienfaktor i projektet som sådant. Ofta är förbättrad hållbarhet målet och syftet med hela projektet. Tillsammans med kunder och samarbetspartners var vi under 2013 engagerade i projekt inom så skiftande områden som system lösningar för energismart boende. För att tydliggöra vårt bidrag ytterligare arbetar vi tillsammans med övriga institut inom RISE AB för att utveckla metoder för att mäta och redovisa effekterna av våra insatser. Några av de projekt som vi har genomfört under året och som hjälper våra kunder i deras hållbarhetsarbete redovisas i avsnittet Miljöpåverkan. att bli ett internationellt ledande institut. En nyckel för att nå den positionen är att ligga i framkant när det gäller hållbarhetsfrågorna. Fokuseringen på klimat och miljö förväntas bestå under lång tid. Vi bidrar genom spetskunnande och möjligheter till gränsöverskridande samverkan inom för klimatarbetet viktiga områden såsom bygg, energi, material, transport, jordbruk och livsmedel. Vi vill också vara ett föredöme genom att bedriva ett aktivt eget miljöarbete för att successivt minska miljöpåverkan. Våra mest betydande miljöaspekter är resor och transporter, kemikaliehantering, generering av avfall samt energiförbrukning i laboratorier och kontor. Under senare år har vi gjort investeringar i energibesparande åtgärder i våra byggnader, ökat vår användning av videokonferenser samt infört effektiva system för källsortering av avfall. Under 2013 implementerade vi ett nytt koncerngemensamt kemikaliehanteringssystem. Även när det gäller medarbetarfrågor har vi högt ställda mål. SP ska vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser. Till vår hjälp har vi en modell för kontinuerlig kompetensutveckling och ett nära samarbete med universitet och högskolor. Det är också viktigt att skapa engagemang för våra gemensamma mål och strategier. När strategin för fastställdes engagerades samtliga medarbetare. Nu står vi inför arbetet med strategin för Denna gång kommer medarbetarna involveras i än större utsträckning. Vi tror att delaktighet är bästa sättet att bygga engagemang. Ett av våra mål är en fortsatt låg sjukfrånvaro. Detta uppnås genom ett aktivt förebyggande hälsoarbete och en god arbetsmiljö. Under 2013 uppgick sjukfrånvaron till 2,6 procent, vilket är något högre än året innan. Vi implementerade också vår krishanteringsplan för koncernen och de olika bolagen. Planen är ett redskap för att vara förberedda om en kris skulle ske. Under året genomfördes inte någon medarbetarundersökning, eftersom det görs vartannat år. Resultatet anges med hjälp av ett MI-index (Medarbetarindex). Vid senaste undersökningen var SPs medelresultat 71, vilket är bättre än genomsnittliga resultat för andra liknande organisationer som ofta ligger i intervallet Det var också en förbättring jämfört med 2010 då SPs medelresultat var 69. En sådan här genomgång kan naturligtvis inte bli helt fullständig. Med hållbarhet som en del i strategin pågår det ständigt projekt och arbeten som bidrar till en positiv utveckling inom samhälle och miljö. Det sker både internt hos SP och i nära samarbete med kunder och samarbetspartners. Det är ett starkt skäl till varför det är så spännande att arbeta på SP. Maria Khorsand Verkställande direktör och koncernchef 4 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

5 SÅ REDOVISAR SP Rapportering Denna hållbarhetsredovisning är upprättad enligt kriterierna fastlagts av Global Reporting Initiative (GRI). För mera information om GRIs ramverk för redovisning hänvisas till Redovisningen är den sjätte som koncernen upprättat enligt GRIs riktlinjer. Rapporteringen av hållbarhetsfrågor sker en gång per år. Perioden är kalenderår. Rapporteringsrutinerna har kontinuerligt förbättrats för att ge en bättre helhetsbild av SPs miljöpåverkan. Detta arbete bör beaktas när data från olika år jämförs med varandra. Kartläggning och prioritering av innehåll Utgångspunkten för vad som redovisas är SPs egen bedöm- verksamheten har stor påverkan på samhället, ekonomin och miljön. Som underlag ligger SPs kunskap om vilka områden som berör de mest betydelsefulla intressenterna; kunder, och medarbetare. Kunder, medarbetare och leverantörer har genom enkätundersökningar tillfrågats om vilka frågor som bör prioriteras inom SPs hållbarhetsarbete, vilket har påverkat valet av indikatorer. SPs bedömningar har stämts av med resultaten från motsvarande arbete inom RISE Research Institutes of Sweden AB, som representerar staten som ägare i de fyra forskningsinstituten Swerea AB, Swedish ICT Research AB, Innventia AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Detta har skett genom att SP medverkat i en arbetsgrupp inom RISE AB. Kontaktpersoner Kontaktpersoner för övergripande frågor om SPs arbete med hållbarhet är: Anita Olson, HR-direktör Magnus Holmgren, kvalitets- och miljöchef Claes-Göran Krantz, redovisningschef SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

6 VERKSAMHET OCH ORGANISATION Verksamhet och tjänster SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB är moderbolag i en koncern som omfattar nio aktiva hel- eller delägda dotterbolag. Moderbolaget är ett aktiebolag som ägs till 100 procent av RISE Research Institutes of Sweden AB. Ägarens uppdrag till SP är att, som en del av den nya instituts strukturen, bidra till tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. Detta ska ske genom behovsmotiverad forskning och utveckling och ett brett utbud av tekniska tjänster. SPs strategi är att erbjuda kunderna kompetens i alla led, från utveckling och tillverkning till användning och återvin- bolaget. Kärnområdet är tillämpad/behovsstyrd forskning och innovation för att utveckla kunskap kring användbara och funktionella material, produkter och processer, och därmed skapa värde. SP utvecklar starka forsknings- och innovationsmiljöer i nära samverkan med näringsliv, högskolor, universitet och andra institut. Organisationsstruktur Inom SPs teknikbaserade linjeorganisation byggs starka, veten skapligt inriktade forsknings- och innovationsmiljöer vid enheter och dotterbolag. Kompetens och resurser från dessa miljöer sätts samman utifrån behoven inom olika branscher och sektorer. Verksamheten inom moderbolaget är organiserad i nio tekniska enheter samt centralt tekniskt och administrativt stöd. cernens huvudkontor. AstaZero AB är ett dotterbolag där SP äger 61,33 procent och Chalmers tekniska högskola äger 38,67 procent. Bolaget Maria Khorsand vd och koncernchef Vice vd, Affärsutvecklingsdirektör John Rune Nielsen Vice vd, Teknisk direktör Per-Erik Petersson Ekonomidirektör Stefan Liljedahl Personaldirektör Anita Olson Kommunikationsdirektör Ewa Woldenius ENERGI INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK LIFE SCIENCE RISK OCH SÄKERHET SAMHÄLLSBYGGNAD TRANSPORT Brandteknik Bygg och Mekanik Certifiering Elektronik Energiteknik Kalibrering och Verifiering Kemi,Material och Ytor Mätteknik Trä AstaZero AB CBI Betonginstitutet AB Glafo AB JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB SIK Institutet för livsmedel och bioteknik AB SMP Svensk Maskinprovning AB SP Process Development AB SP Processum AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S SPs styrka är kombinationen av teknisk bredd och spets. Bolagets starka och vetenskapligt inriktade forskningsmiljöer samlas utifrån fackområde inom 18 olika enheter och dotterbolag. Utifrån konkreta projekt och utmaningar, hämtas fackkompetens och resurser från dessa miljöer och samordnas via SPs sex affärsområden, som svarar mot behoven inom olika bransch- och samhällsområden. 6 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

7 har sitt säte i Borås. Bolaget utvecklar en unik test- och forskningsmiljö där myndigheter, industri och akademi gemensamt säkerhetssystem. CBI Betonginstitutet AB är ett till 60 procent ägt dotterbolag. Resterande 40 procent ägs av Stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. CBI har sitt säte i Stockholm. Verksamheten omfattar forskning, utveckling, utbildning och provning inom området cement, betong, ballast och natursten. Glafo AB, glasforskningsinstitutet är ett till 60 procent ägt dotterbolag. Resterande 40 procent ägs av Glasforskningsföreningen Glafo. Bolaget har sitt säte i Växjö. Verksamheten omfattar forskning, provning och analyser inom glasområdet. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB är ett till 60 procent ägt dotterbolag. Resterande 40 procent ägs av Stiftelsen JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Bolaget har sitt säte i Uppsala. Verksamheten omfattar forskning, provning och analyser inom områdena jordbruks- och miljöteknik. SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, ägt till 100 procent, bedriver teknikvetenskaplig forskning och utveckling inom livsmedel och bioteknik. SIK har sitt säte i Göteborg. SMP Svensk Maskinprovning AB, ägt till 100 procent, be- produkter, maskiner och fordon. SMP har sitt säte i Lomma. SP Process Development AB, ägt till 100 procent. Säte i Södertälje. Bolaget verkar inom Life Science och processutveckling med ett 40-tal anställda. Syftet är att hjälpa såväl akademiska som industriella aktörer att kommersialisera nya substanser och utveckla tillverkningsprocesser. SP Processum AB i Örnsköldsvik ägs till 60 procent av SP och till 40 procent av 21 medlemsföretag, Processum utveckling från skogsråvara och energigrödor. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S, ägt till 100 procent. Bedriver provning och forskning inom elektronik. Bolaget är danskt och samordnas operativt i SP Elektronik. I de fall underleverantörer anlitas ska dessa uppfylla krav som motsvarar vad som gäller inom koncernen i fråga om arbetsvillkor, miljö och kvalitet. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

8 Ägarstruktur Moderbolaget är ett aktiebolag som ägs till 100 procent av RISE AB. Kunder och marknad SPs kunder omfattar svenska och utländska företag, branschorgan, FoU-råd och myndigheter en bred representation från samhället i stort. Årligen utförs uppdrag för mer än kunder, många av dessa är småföretag. SP löser allt mer komplexa och sammansatta frågeställningar i uppdrag, som spänner över många olika teknikområden. Projekt och uppdrag handlar normalt om att på olika sätt utveckla och förbättra produkter, produktion och processer. Arbetet bedrivs inom hela innovationsprocessen och kan omfatta forskning, utveckling, tekniska undersökningar, provning, beräkning, mätning, kalibrering, kvalitetssäkring, som anmält organ innebär dock emellanåt att bolaget inte kan åta sig vissa typer av uppdrag. Under 2013 uppgick intäkterna från utlandet till 223 Mkr. Storlek Koncernens storlek framgår av följande nyckeltal avseende Antal årsanställda (pår) Nettoomsättning (Mkr) Balansomslutning (Mkr) Soliditet (%) 47,4 57,9 57,5 Investeringar (Mkr) ,6 Viktiga förändringar under rapportperioden Under året har verksamheten inom dotterbolaget AstaZero utvecklats ytterligare och bygget av bolagets anläggning har påbörjats. Dotterbolaget SP Process Development i Södertälje invigdes i februari. Verksamheten, som bedrivs inom Life Scienceområdet, har för närvarande ett 40-tal medarbetare inom kemi och processutveckling. I Örnsköldsvik har SP Processum förvärvats till 60 procent. I Norge har ett nytt dotterbolag förvärvats under inledningen av SP förvärvade då 70 procent av aktierna i bolaget Sintef NBL A/S från tidigare ägaren Sintef. Verksamheten samordnas operativt i SP Brandteknik. Priser och utmärkelser De priser och utmärkelser som medarbetare inom koncernen erhållit under 2013 redovisas i tabellen nedan. Titel motsvarande Enhet/bolag Person/personer Stiftelsen Konung Karl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö SIK Friederike Ziegler The Markward Award SP Trä Magnus Wålinder Achievement Award for CBI Kamyab Zandi Hanjari Young Engineers Jack Bono Award SP Brandteknik Ying Zhen Li Akzo Nobel Sweden Science Award Stipendiat, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV). SP Kemi, Material och Ytor SP Brandteknik Per Claesson Haukur Ingason 8 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

9 BOLAGSSTYRNING OCH ENGAGEMANG Begränsningar och underlag för rapportering Hållbarhetsrapporten följer samma organisatoriska struktur som den ekonomiska redovisningen. Den omfattar beskrivning av hållbarhetsfrågor för moderbolaget och i koncernen ingående dotterbolag om inte annat explicit anges. GRI-index på sidorna Där anges indikatorns namn och nummer enligt GRI-standard, med hänvisning till de sidor där den utsträckning indikatorerna har redovisats. Granskning och bestyrkande Denna hållbarhetsredovisning är granskad och bestyrkt (PWC) som oberoende tredje part. PWC har också uppdrag från årsstämman i SP att oberoende granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisning och bokföring. Struktur för styrning Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som staten meddelar. SP är helägt av svenska staten genom RISE AB. SP leds av en extern styrelse som utses av årsstämman. Ordförande och styrelseledamöter väljs med en mandattid på ett år. I styrelsen ingår också tre ledamöter med var sin personlig suppleant, vilka är utsedda av arbetstagarorganisationerna. Stämman utser även revisorer i bolaget. Cecilia Driving, vd för RISE AB, är styrelseledamot i SP. De övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna är att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen. Styrelsen svarar inom ramen för aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägarens direktiv för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen utser verkställande direktör i bolaget. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Denna reglerar bland annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrelsemöten och rapportering. Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse verkställande direktör, är att fastlägga den strategiska inriktningen, godkänna förvärv, större investeringar och väsentliga förändringar av organisationen samt besluta om centrala policyer. På förslag av styrelsen har årsstämman 2012 beslutat att bolaget vad gäller ersättning och anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska tillämpa de riktlinjer som regeringen antagit och att incitamentsprogram inte ska användas inom koncernen. Medarbetarna har representation i styrelsen. Därigenom kommer medarbetarnas önskemål och perspektiv till styrelsens kännedom för behandling. Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget inom de ramar som styrelsen fastställt och organiserar bolaget så att ändamålsenlig styrning och kontroll uppnås. Koncernledningen utgörs av verkställande direktören, tilllika koncernchef, två vice verkställande direktörer (teknisk direktör samt affärsutvecklingsdirektör), ekonomidirektör, kommunikationsdirektör samt HR-direktör. Till verkställande direktören rapporterar medlemmar av koncernledningen samt enhetschefer inom moderbolaget. Koncernledningen är representerad i styrelsen för samtliga dotterbolag. Koncern- HR, kommunikation, försäljning, forskningsstöd och ledningssystem för kvalitet/miljö. het som har godkänts av styrelse eller koncernledning, till exempel miljöpolicy. Intressenternas engagemang barhetsarbete är en kontinuerlig dialog med intressenterna av största betydelse. De viktigaste intressenterna är kunderna i heter, samarbetspartners i form av universitet, högskolor och institut, olika branschorganisationer, leverantörer samt ägaren och alla medarbetare. Den huvudsakliga kundkontakten sker som en del i genomförandet av uppdrag och projekt. Härutöver sker kontakter genom kundträffar, seminarier och olika samrådsgrupper. En kundenkät genomförs regelbundet. Denna används också för att stämma av kundernas uppfattning om väsentliga områden för SPs hållbarhetsarbete. Även leverantörernas och medarbetarnas uppfattning om väsentliga områden för hållbarhetsarbetet har undersökts genom enkätundersökningar. Inom vissa områden har särskilda råd (Byggrådet, Fordonsrådet, Nationella Trärådet och Metrologirådet) inrättats, fora där externa intressenter gemensamt kan analysera omvärldsförändringar och behov samt påverka SPs utveckling. ingen Ytkemisk Forskning, Intressentföreningen för SIK, Glasforskningsföreningen Glafo, CBIs intressentförening, Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk Forskning). Vidare är SP medlem i relevanta internationella organisationer och nätverk, bland andra EARTO, EUROLAB, EURAMET, EOTA, EARPA, EURACHEM och ENBRI. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

10 AFFÄRSOMRÅDEN För att kunna möta framtidens utmaningar, måste djup kunskap från många olika fackområden mobiliseras. Ett strategiskt vägval inom SP är att engagera bolagets tekniska specialister i tvärdisciplinära projekt, som sorterar under olika affärsområden. SP erbjuder forskningsmiljöer och kompetens inom sex affärsområden, riktade mot dagens stora globala utmaningar. inom enheter och dotterbolag, så att SP med både bredd och djup kan ta sig an väsentliga projekt inom olika områden. SP är Sveriges största forskningsinstitut, en kraftfull forskningsinstans som tar en aktiv del i samhällsutvecklingen, både inom Sverige och i internationella samarbeten. SPs drygt cialister, levererar tillsammans stort värde till bolagets över kunder och intressenter. Den främsta uppgiften för affärsområdena är att samla bolagets resurser på ett optimalt vis, utifrån varje projekt och utmaning. De ska också leda den strategiska utvecklingen kommer till nytta. Affärsområde Energi arbetar för resurseffektiva och mer hållbara energilösningar. SP arbetar med utvärdering av såväl komponenter som systemlösningar. Förnybara drivmedel, effektivare energidistribution, energieffektiva byggnader och energiomvandling i alla led för att åstadkomma en hållbar energianvändning är exempel på några väsentliga områden. Affärsområde Informations- och Kommunikationsteknik, IKT, arbetar med de utmaningar som en alltmer uppkopplad och internetbaserad verklighet ställer för framtiden. Robust positioneringsteknik, sjukvård på distans, säkrare logistikoch transportlösningar och säkra betaltjänster är några viktiga expertområden. Affärsområde Life Science arbetar med utmaningar relaterade till människors livssituation i allt från livsmedelsförsörjning till sjukvårds- och hälsoaspekter. SPs insatser spänner över allt från hållbar livsmedelsproduktion till utveckling av nya läkemedel och bättre vårdprocesser. Affärsområde Risk och Säkerhet har fokus på att förebygga och utveckla ny kunskap och teknik för att möta de ökade risker och den höga sårbarhet som dagens högteknologiska samhälle medför. Området spänner över insatser från robusta försörjningssystem till brandrelaterade frågor, exempelvis tunnelbränder. Affärsområde Samhällsbyggnad adresserar utmaningar i den byggda miljön. I fokus är insatser för att skapa hållbarhet i alla led i urbana miljöer, förebygga effekter av klimatförändringar samt hantera resurser effektivt utifrån ett livscykelperspektiv. Affärsområde Transport arbetar för säkrare, mer energioch resurseffektiva transportlösningar för såväl gods som människor, där dagens fossila bränslen fasas ut till förmån för nya, förnybara lösningar. 10 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

11 SPs ROLL I SAMHÄLLET Genom tillämpad forskning bidrar SP till ett mer hållbart samhälle. Merparten av den forskning och innovation som bedrivs inom SP har en direkt koppling till vår tids största samhällsutmaningar. Detta är ett arbete som kommer samhället till gagn. Nedan nämnda projekt är en bråkdel av det arbete som bedrivits inom SP under året (EC8). HÅLLBARA PROJEKT 2013 Koldioxidneutral bilfärja Inom ramen för ett konceptutvecklingsprojekt har SP gjort en omfattande brandrisk- och kostnadsanalys för en bilfärja i kolfiberkomposit. Projektet var en del av ett danskt-svensktnorskt samarbete. Resultatet är att två danska kommuner fått statligt stöd för en ny eldriven färja byggd av kolfibrer. Färjan som ska drivas med överskottsel från kommunernas vindkraftverk kommer att vara koldioxidneutral. Hållbar stad i grågrönt Med projektet Grågröna systemlösningar för hållbara städer ska nya, attraktiva och funktionella stadsmiljöer växa fram. Ökad nederbörd ger redan idag problem i många stadsområden, där marken är hårdgjord med asfalt och betong. I kombination med underdimensionerade VA-system leder det till att vatten inte kan rinna undan tillräckligt snabbt vid häftiga regn. Inom ramen för projektet ska bland annat nya typer av vägbeläggningar tas fram, målet är konkreta förslag som kan nyttjas för sundare stadsmiljöer. Making waste valuable Making waste valuable är ett SIDA-projekt i Palu i Indonesien där SP arbetar med att bygga upp lokal kunskap om hur sopor kan nyttjas genom att exempelvis omvandlas till energi. SP följer gällande lagstiftning med bäring på hållbarhetsarbetet men ambitionen är betydligt högre oavsett om det gäller miljö, medarbetare eller produktansvar. SP var under frågor inte heller avseende överträdelse av konkurrenslagstiftningen. Bolaget betalade under året heller inte några betydande böter eller viten relaterade till hållbarhetsarbetet (SO8, PR9, EN28, HR4). SP har en etikpolicy och en oberoendepolicy som diskuterats på alla nivåer i organisationen och som slutligen fastställs av styrelsen. Policyerna behandlar olika slags relationer och innehåller bland annat följande: Varje form av diskriminering eller särbehandling är utesluten Strikt sekretess, oberoende och opartiskhet iakttas i uppdrag och projekt Arbete och redovisning av resultat sker alltid på ett sakligt och professionellt sätt och ingen ovidkommande hänsyn tas SPs medarbetare ger sig aldrig in i situationer som kan leda till eller uppfattas som att de utnyttjar ett kund-/ partnerförhållande Behov av att medarbetare är medvetna om risken för korruption systemet på intranätet (SO3). Risken för korruption diskuteras i organisationen dels som en del i hållbarhetsarbetet och dels i samband med SPs ökande internationalisering. SP är inte den dominerande arbetsgivaren på någon ort. (SO1). SP ger inte stöd eller bidrag till politiska partier eller motsvarande. Medverkan i den samhällspolitiska debatten sker där så är befogat, där SP har kompetens. (SO5, SO6). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

12 INTRESSENTER Ett företags intressenter har olika krav och förväntningar på verksamheten. En god dialog med dessa intressenter skapar engagemang och leder till att förväntningarna kalibreras. Det förbättrar förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet. SP ska bidra till innovation som skapar värde i näringslivet och i samhället i stort. För att kunna göra detta behöver SP bibehålla goda relationer till sina viktigaste intressenter. tillsammans med samtliga bolag inom RISE AB. Bland annat genomfördes gemensamma workshoppar och diskussionsgrupper. Därefter har kartläggningen setts över inför det årliga arbetet med hållbarhetsredovisningen. Under 2014 kommer en ny kartläggning att genomföras. Kontaktytor på mottagare och ändamål. Mycket av dialogen med kunder och samarbetspartners sker i direktkontakt med SPs medarbetare. Företaget har en kontinuerlig dialog i samband med de projekt som utförs tillsammans med olika intressenter. SP är aktivt i både nationella och internationella nätverk, viktiga ners. Därutöver används kanaler som enkätundersökningar, hemsida, kund- och personaltidningar samt SP-dagen, som Intressentgrupp Kunder Offentliga forskningsfinansiärer och myndigheter Samarbetspartners Branschorganisationer Ägare Medarbetare Samhället Leverantör Dialog Löpande dialog i genomförande av gemensamma projekt samt genom kundträffar, seminarier och samråds grupper, kundenkäter. Kundtidningen Teknik; forskning. Löpande dialog genom ansökningsprocesser om forskningsanslag och medlemskap i relevanta organisationer och nätverk. Löpande dialog i genomförande av gemensamma projekt. Löpande dialog via representation i styrelser, kommittéer, arbetsgrupper etc. Styrelsemöten och årsstämma. Löpande dialog samt medarbetarundersökningar och personaltidningen Insidan. Årsstämma, SP-dagen. Löpande dialog i samband med inköp och ingående av avtal. Enkätundersökning. anordnas i samband med årsstämman. På SP-dagen presenteras koncernens verksamhet. Internkommunikation sker såväl ansikte mot ansikte som mejlledes eller via intranätet. SP har även bjudit in intressenter att komma med synpunkter gällande vilka frågor som är mest relevanta för SPs hållbarhetsarbete. Detta har gjorts via enkätundersökningar. Nedan följer en sammanställning över de viktigaste intressenterna samt en kort beskrivning över den dialog som förs med respektive grupp. Goda kundrelationer är a och o För SP är nöjda kunder den viktigaste strategiska framgångsfaktorn SP ska bygga långsiktiga relationer till kunderna och skapa värde tillsammans med dem. Utan kunder kan SP inte bedriva verksamhet och koncernen mäter regelbundet kundnöjdhet. Mot bakgrund av det väljer SP att utförligt redovisa Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar (PR5). Inom koncernen används, beroende på verksamhetens omfattning och typen av kunder, olika metoder betygsskala och många frågor är gemensamma för alla, vilket genomfört någon form av mätning av kundnöjdhet. De nyare bolagen kommer att genomföra kundundersökningar så snart det är lämpligt. intresseföreningar eller liknande, med vilka SP har en löpande dialog. Alla bolag som tillhandahåller externa utbildningstjänster genomför enkäter i samband med kursavslutningen. Alla bolag har rutiner för klagomålshantering. Kundundersökningar inom SP Företag Metod Frekvens Medelbetyg 1-6 CBI Enkät (post, webb) 1 gång/år 5,0 Glafo Enkät (post) 1 gång/2 år 4,9 JTI Enkät (post) 1 gång/2 år 4,9 SIK Enkäter (post) samt telefonintervju Efter varje projekt samt 1 gång/3 år 5,0* SMP Enkät (post) 1 gång/3 år 5,2 SP Enkäter (post, 1 gång/2 år 4,8/5,3** e-post, webb) * Skattat ** Certifieringsenhetens resultat avseende mätning efter revision 12 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

13 PRODUKTANSVAR I SPs kärnverksamhet ingår ett stort ansvar för produkt- projekt inom bolaget till säkrare och bättre produkter för kunderna. De tjänster och produkter som SP tillhandahåller har ingen direkt negativ påverkan på hälsa och/eller säkerhet hos kunder eller övriga intressenter. En ansvarsförsäkring enligt bransch- för produkterna regleras i avtalsvillkoren (PR1, PR2, PR3). Ackreditering är en form av kvalitetssäkring av tekniska tjänster. Flera av bolagen inom koncernen tillhandahåller ackrediterade tjänster inom bland annat kalibrering, prov- att tjänsten är ackrediterad genom offerter, orderbekräftelser, rapporter och informationsblad (PR3, PR4). Marknadskommunikation SP följer gällande lagstiftning och föreskrifter för marknadskommunikation enligt SWEDACs föreskrifter om hur ackreditering får användas i marknadsföring. Eftersom SP främst kommunicerar med marknaden via personliga kontakter, rapporter, föredrag, seminarier, kundtidning och hemsida har dock indikatorerna PR6 och PR7 liten betydelse för verksamheten. Aktiviteter som reklam, kampanjer och sponsring genomförs endast i liten utsträckning. Några klagomål om brister i relation till kunders integritet har inte rapporterats (PR 8). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

14 MILJÖANSVAR Miljöförbättrande forskning Under 2013 har SP medverkat i ett RISE-gemensamt projekt som ska besvara frågan om vad ett hållbart projekt innebär. Arbetet som kommer att fortsätta under 2014 handlar om att ta fram verktyg och metoder som klarar av att mäta och jämföra olika projekts bidrag till en hållbar utveckling. UNDER 2013 HAR SP BLAND ANNAT ARBETAT MED FÖLJANDE MILJÖFÖRBÄTTRANDE PROJEKT Hållbarare mode i framtiden Studier av kläders miljöpåverkan görs ofta med hjälp av livscykelanalyser. Det är en globalt etablerad metod för bedömning av produkters miljöpåverkan. Inom ramen för Mistra Future Fashion arbetar bland annat SP med att studera kläders livscykel på ett sätt som har högre relevans för svensk modeindustri. I förlängningen blir det exempelvis möjligt att se vad miljövinsten blir om konventionella textilfibrer byts till alternativ som är bättre för miljön. Fiskmat av skog Inom ramen för ett europeiskt forskningsprojekt har SP tillsammans med Domsjö Fabriker och Sekab testat framställning av Single cell protein i försöksanläggningen SP Biorefinery Demo Plant. Single cell protein består av proteinrika mikroorganismer. Det kan produceras via odling i bioreaktorer och kan till exempel användas som ersättning till fiskmjöl i fiskfoder. Att ersätta fiskmjölet skulle utgöra en stor miljövinst eftersom framställningen innebär att stora mängder fisk tas upp för att malas till mjöl. Energismart boende SP och trähusföretaget Derome genomför en unik satsning på experimentvillor i Borås och Varberg. De nya klimatsmarta husen minskar energianvändningen med drygt 60 procent och ingår i EU projektet NEED4B. Internt miljöarbete SP ska vara ett föredöme på miljöområdet och utöver de forskningsprojekt som pågår har SP ett ständigt pågående internt arbete. Resterande del i avsnittet miljöansvar redogör för SPs interna miljöarbete och verksamhetens påverkan på miljön. Internt miljöarbete 2013 Under året har ett SP genomfört en intern hållbarhetsturné där en dialog förts med samtliga enheter och dotterbolagens ledningsgrupper. Projektet har fokuserat på kopplingen mellan hållbarhet och affärsutveckling. Resultatet kommer att ligga till grund för en förklaringsmodell som ska synliggöra SPs viktigaste hållbarhetsfrågor. SP har även implementerat ett nytt kemikaliehanteringssystem, vilket gör att kemikalier nu hanteras på ett mer strukturerat och säkert sätt avseende miljö, brandsäkerhet och effektivitet. SP deltar kontinuerligt i olika aktiviteter inom ramen för miljöarbetet. Ett exempel är Klimatinitiativet, som drivs av CSR i Västsverige och uppmanar arbetsplatser i regionen att anta utmaningar för att skapa en mindre fossilberoende ekonomi. Under året har SP deltagit i utmaningar avseende Smart belysning och Egenproducerad solenergi samt Klimatkompensering. SP deltog även i CSR i Västsveriges samverkansgrupp för hållbara verksamheter och i Näringslivets nätverk för miljöchefer, där man är medlem. Vidare har SP beslutat att SP-dagen ska genomföras enligt en vedertagen standard (SIS-standard) för hållbara event. Det innebär bland annat att mat, lokal, tillgänglighet till hållbarhets ambition. Miljöledningssystem För att säkerställa ett strukturerat och enhetligt arbetssätt har SP ett miljöledningssystem som svarar upp mot kraven - miljö ledningssystem. SP har en kvalitets- och miljöchef som ansvarar för att driva och samordna det interna miljöarbetet samt rapportera till koncernledningen. Tillståndspliktig verksamhet SP bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser främst brandteknisk forskning och provning som påverkar den yttre miljön genom utsläpp av rökgaser och processvatten. Tillståndsgivande myndighet är Länsstyrelsen i Västra Götaland. Tillståndet gäller tills vidare. SP rapporterar årligen från sin tillståndspliktiga verksamhet. Betydande miljöaspekter De betydande miljöaspekterna i SPs verksamhet, vilka har transporter, kemikaliehantering, generering av avfall och farligt avfall samt energiförbrukning i laboratorier och kontor. Miljömålen ställs upp för att minska påverkan främst inom dessa områden. Målen återges i sin helhet på sidan 26 i denna hållbarhetsredovisning. 14 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

15 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

16 Videosamtal och videomöten Timmar Videomöten jun -10 dec -10 Videosamtal jun -11 dec -11 jun -12 dec -12 jun -13 dec -13 SPs kontinuerliga arbete med energieffektivisering fort- genomslag under året utan det är först under 2014 de kommer att få fullt genomslag. Under 2013 fortsatte SP också att arbeta för att minska persontransporterna och driva på tåg- satsat på rese fria möten, ett arbete som fortsätter framöver. (EN5-EN7). Redovisning av relevanta miljöindikatorer Med utgångspunkt från de betydande miljöaspekterna och aktuella miljömål har åtta indikatorer valts ut för en djupare beskrivning. (I denna redovisning ingår inte bolagen SP Processum (införlivades i koncernen under året) och AstaZero (har inte startat sin ordinarie verksamhet). AstaZero har dock under året byggt sin anläggning utanför Borås. Byggnation har haft stor miljöpåverkan men av engångskaraktär, varför den inte rapporteras här.) Indirekt energianvändning per primär energikälla (EN4) De två dominerande typerna av energi som används inom SP är elenergi och värmeenergi. Dessutom har kwh Energianvändning Fjärrvärme (kwh) Per anställd El (kwh) Per anställd fjärrkyla och 140 MWh ånga använts under året. Inga primära energikällor köps in. Energiförbrukning redovisas i kwh, 1 kwh motsvarar 3,6 MJ respektive 0,001 MWh. All värme inom koncernen köps som fjärrvärme från olika aktörer. I tabellen nedan redovisas förbrukningen för koncernens större anläggningar. På vissa orter köps fjärrvärme som producerats med 100 procent förnyelsebara bränslen. Dock förbrukas den absolut största mängden fjärrvärme i anläggningarna i Borås, varför den bränslemix som rapporterats av Borås Energi används för beräkning av klimatpåverkan från dre lokaler (<15 personer) där värmen ingår i hyran. Dessutom arbetar ett antal anställda i sina hem. Dessa två kategorier ingår inte i redovisningen, då påverkan bedöms som försumbar och det är mycket svårt att få fram relevanta uppgifter. I princip all elenergi köps in från samma leverantör. Det rör sig från halvårsskiftet om vattenkraftproducerad el, vilket innebär att nästa år sjunker utsläppen till noll. Även här har lokaler där få anställda (<15) som huvudsakligen utför kontorsarbete eller liknande undantagits i redovisningen. Elförbrukningen i Boråsanläggningarna och även i anläggningarna i Göteborg är vid en jämförelse med övriga anläggningar stor, vilket dels för- som drar mycket el, till exempel hydraulpumpar, klimatkam- är mycket stora (mer än m 2 ). Under året har dessa ytor också ökats genom bland annat nybyggnation. Koldioxidutsläpp orsakade av förbrukning av el och fjärrvärme CO 2 totalt, ton CO 2 totalt, per anställd, kg Utsläpp av växthusgaser orsakade av resor och transporter, totalt (kg) Koldioxid CO 2 totalt Koldioxid CO 2, per anställd Kväveoxider NOx totalt Kväveoxider NOx, per anställd 3,5 4,7 4,0 Kolväten HC totalt Kolväten HC, per anställd 0,82 0,88 0,96 Koloxid CO totalt Koloxid CO, per anställd 9,4 12,3 9,7 16 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

17 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (EN16) SPs utsläpp av växthusgaser härrör främst från energiförbrukning (fjärrvärme och el) samt resor och transporter. EN16 har beräknats utgående från den totala el och fjärrvärme förbrukningen EN4. För fjärrvärme antas 12,4 g koldioxid per kwh (Borås Energi). För el antas 74 g koldioxid (Svensk Energi) när inte elen producerats med vattenkraft eller dylikt. Den kraftiga nedgången under året beror på att hela SP har ett nytt elavtal som gäller vattenkraftproducerad el. Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (EN17) SPs indirekta utsläpp av växthusgaser orsakas av resor och transporter. Utgående från indikatorn EN29 har följande bidrag till växthusgaser beräknats utifrån SJs beräkningssätt. Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod (EN22) SPs verksamhet leder till vissa mängder avfall och farligt avfall. Mängden och typen av avfall varierar beroende på de lar av bolag som endast har kontorsverksamhet, till exempel SMP Uppsala. Andra bolag genererar avfall inom den experimentella verksamheten. De olika bolagen och anläggningarna har redovisat mängden avfall på olika sätt, dels olika typer av avfall men också olika enhetsslag. Dessutom kan detta variera mellan åren, exempelvis på grund av byte av entreprenör. Den stora variationen gör att det är svårt att på ett strukturerat sätt redovisa den totala avfallsmängden. Det är dock i anläggningarna i Borås som de största mängderna avfall produceras. I tabellen genererat avfall redovisas avfallsmängden från anläggningar med experimentell verksamhet. Beroende på hanteringen så redovisas inte enbart vikter utan i vissa fall även volymer, samt styck. De orter där endast kontorsarbete förekommer har utelämnats. De stora förändringarna beror förmodligen på både förbättrad och förändrad rapportering, samt att vissa avfallstyper har klassats om. Vikt blandat avfall per anställd, vilket valts som grund för hållbarhetsmål, var 190 kg 2013, vilket ska jämföras med 200 kg 2012 och 280 kg Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall som klassats som miljöfarligt enligt villkoren i Baselkonventionen: Bilagor I,II,III,VI, samt procent avfall som transporterats internationellt (EN24) 96 ton varav 0 procent har transporterats internationellt. Genererat avfall Avfallsslag & mängd Brännbart volym (m 3 ) 57, Brännbart vikt (ton) ,5 96,1 Returpapper volym (m 3 ) 16,2 24 8,8 Returpapper vikt (ton) 13, Wellpapp volym (m 3 ) Wellpapp vikt (ton) ,1 Plast vikt (ton) 0, ,4 Kemikalier farligt avfall (kg) Blandat volym (m 3 ) 43 2,6 95 Blandat vikt (ton) Färgavfall vikt (ton) 1,3 1,9 1,3 Kvicksilver vikt (kg) 2 3 0,2 Slam vikt (ton) 49,5 13,7 88 Spillolja vikt (ton) 18,9 5,5 3,3 Smittförande ämnen skärande vikt (ton) 0,44 0,3 0,3 Elektronik vikt (ton) 8,3 9,3 6,6 Trä vikt (ton) Batterier vikt (ton) 0,3 0,5 0,8 Lysrör, lampor antal (st) Biologiskt volym (m 3 ) 2,5 2,5 Biologiskt vikt (ton) 8,3 10 Skrot, metall vikt (ton) Från fettavskiljare volym (m 3 ) Glas volym (m 3 ) 0,1 9 2 Glas vikt (ton) 0,15 0,9 0,3 Radioaktivt avfall antal (st) 2 Kylskåp antal (st) Kylskåp vikt (ton) 0,3 2 Schaktmassor vikt (ton) Deponi vikt (ton) 5,8 3 2 Åtgärder för att minska miljöpåverkan av produkter och tjänster, samt resultatet härav (EN26) Då SP är ett forskningsinstitut sker den avgörande positiva miljöpåverkan genom de projekt som genomförs inom verksamheten. De forsknings- och innovationsprojekt som inleds på SP ska i så stor utsträckning som möjligt resultera i positiv na på sidorna 11 och 14 i denna hållbarhetsredovisning. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

18 Många av koncernens bolag arbetar med FoI-aktiviteter miljöledningssystem, provning av isolering, fönster, värmepumpar och dörrar och återvinning av energi inom industrin. Även uppdrag avseende optimerad materialanvändning, avfallshantering, användning av restprodukter, kompostering med mera genomförs kontinuerligt. För 2013 har samtliga bolag i koncernen genomfört åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster. Några exempel är: Nytt elavtal för hela koncernen (endast vattenkraft) Nytt koncerngemensamt kemikaliehanteringssystem Förbättrad avfallssortering Fler resefria möten (>50 % ökning) Fler tjänstebilar som är miljöbilar Energibesparande åtgärder vid renovering och nybyggnation Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som används i verksamheten, inklusive transport av arbetskraft. (EN29) Inom SP förekommer mycket resor. Det kan vara fråga om kundbesök eller resor till möten av olika slag. Dessutom reser medarbetarna till och från arbetet. Resor är därför en av de viktigaste miljöfaktorerna i SPs verksamhet. Även transporter (exklusive persontransporter) till och från SPs olika anläggningar påverkar miljön negativt, dock i en mycket mindre grad än persontransporterna. SPs resepolicy uppmanar till miljömässigt tänkande när man väljer resesätt. Nedan redovisas de rapporterade resorna inom SP i en 1) Resorna till och från arbetet har uppskattats genom resultatet av en under år 2012 genomförd enkät. Enkäten distribuerades via intranätet till alla anställda i koncernen. Resultatet av enkäten har lett till uppskattningen 65 procent av att koncernens anställda (1 333) reser i egen bil (ej miljöbil) 30 km till och från jobbet. 2) Transporter har uppskattats genom att intervjua ansvariga för godsmottagning samt statistik från fraktsedlar etc. Sammanlagda kostnader för investeringar för miljöskydd (EN30) Alla bolag inom SP har kostnader för miljöarbete och det förekommer även investeringar för att skydda miljön. Det det har påverkat rapporteringen. Kostnader och investeringar för miljöskydd har rapporterats (eller skattats) av ring, kemikaliehantering, drift av rökgasreningsanläggning och vattenreningsanläggning, införande av källsortering, kemikaliehanteringssystem, utrustning för videomöten, kemikalieskåp, lampbyten, fönster byten, ventilationsanläggning, miljöansvariga, kemikalieansvariga, utbildning, Reparegister, medlemskap i NMC, dragskåp med mera. Resor och transporter Hyrbil, miljö (km) Ej rapp Per anställd Ej rapp Hyrbil, vanlig (km) Per anställd Privatbil (km) Per anställd Transporter (km) Per anställd Flyg (km) Per anställd Tåg (km) Per anställd Skillnaden mellan olika år, främst avseende flygresor, beror förmodligen på ändrat rapporteringssätt. Skattade kostnader & investeringar för miljöskydd År Uppskattad kostnad Uppskattad investering För SP mindre betydande indikatorer avseende miljö SP har ingen egen användning av primär energi (EN3). Indikatorerna för material (EN1-EN2), vatten (EN8-EN10, biologisk mångfald (EN11-EN15) och återtaget förpackningsmaterial (EN27, SP är dock med i Reparegistret) är av mycket liten betydelse i SPs verksamhet. Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen (EN19), NOx (rapporteras dock i EN16 samt EN17), SOx och andra utsläpp till luft (EN20), utsläpp till vatten (EN21) samt väsentligt spill (EN23) bedöms vara av ringa omfattning. 18 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

19 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

20 20 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 1 INNEHÅLL KORT OM SP VD-ORD SÅ REDOVISAR SP VERKSAMHET OCH ORGANISATION BOLAGSSTYRNING OCH ENGAGEMANG SPs HÅLLBARHETSINDEX SPs ROLL

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2009. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2009 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Innehåll 2 Kort om SP-koncernen 3 Strategi och analys 4 Organisationsprofil 6 Information om redovisningen 7 Bolagsstyrning och engagemang

Läs mer

Kort om SP-koncernen. Innehåll

Kort om SP-koncernen. Innehåll Kort om SP-koncernen SP-koncernen har cirka 950 medarbetare. Dotterbolag i koncernen 2009 är: SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik YKI, Ytkemiska Institutet CBI Betonginstitutet* Glafo, Glasforskningsinstitutet*

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Innehåll 2 3 4 Kort om SP-koncernen Strategi och analys Organisationsprofil 6 7 8 9 Information om redovisningen Bolagsstyrning och engagemang

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 3 Innehåll 3 Kort om SP-koncernen 4 Strategi och analys 5 Verksamhet

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr 556464-6874 Första kvartalet Omsättningen uppgick till 266,4 Mkr (238,4). Rörelseresultatet uppgick till 7,6

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(10) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Org. nr 556464-6874 Andra kvartalet Intäkterna uppgick till 427,6 Mkr (385,3). Rörelseresultatet uppgick till 7,9 Mkr

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning utgör en del av

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Ägardirektiv för KTH Holding AB

Ägardirektiv för KTH Holding AB Ägardirektiv för KTH Holding AB Direktiv för bolagsstyrning KTH Holding AB... 2 1.1 KTHHABs verksamhet och affärsidé... 2 1.2 Ägarstyrning i statliga bolag... 2 1.3 Bolagsstämman... 3 1.4 Styrelsen i KTH

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer