Hållbarhetsredovisning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2 INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden 10 SPs roll i samhället 11 Intressenter 12 Produktansvar 13 Miljöansvar 14 Socialt ansvar 21 Ekonomiskt ansvar 24 Hållbarhetsmål 26 GRI-Index 27 Underskrifter 29 Oberoende bestyrkanderapport 30 Förkortningar 31

3 KORT OM SP SP har drygt medarbetare och omsätter mer än 1,3 miljarder kronor. SP har mer än kunder från småföretag till stora internationella koncerner. Mer än 60 procent av medarbetarna är akademiker och cirka 380 har forskarutbildning. Under 2013 publicerade SPs medarbetare 515 vetenskapliga rapporter och 443 populärvetenskapliga artiklar. De medverkade också med föredrag vid olika seminarier och konferenser. SP leder eller medverkar löpande i cirka 110 EU-projekt. Inom organisationen finns för närvarande cirka 80 forskarstuderande, 10 forskarexamina har under senaste året avlagts av medarbetare. SP har också 29 medarbetare som är professorer vid tekniska högskolor och universitet. SP samarbetar med ett 100-tal institutioner på svenska och internationella universitet och högskolor. DOTTERBOLAG I KONCERNEN ÄR: AstaZero AB* CBI Betonginstitutet AB** Glafo, glasforskningsinstitutet AB** JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB** SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB SMP Svensk Maskinprovning AB SP Process Development AB SP Processum AB** SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S NYCKELTAL 2013 ANTAL ANSTÄLLDA Nettoomsättning (Mkr) Resultat efter finansnetto (Mkr) 44,0 51,7 54, Antal årsanställda (personår) Räntabilitet på eget kapital (%) 5,4 6,8 7,5 Investeringar (Mkr) 270,6 104,9 83, * Ägs till 61,33 procent av SP och 38,67 procent av Chalmers tekniska högskola. ** Ägs till 60 procent av SP och 40 procent av näringslivet. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

4 STRATEGI OCH ANALYS SP bidrar till innovation och värdeskapande i näringslivet samt till en hållbar samhällsutveckling. Det ligger i vår roll som forskningsinstitut. Hållbarhetsfrågorna är en del av vår affärsidé och strategi. Redan i första punkten av strategin poängteras att vi ska bygga långsiktiga relationer till våra kunder och skapa värde tillsammans med dem. Vi ska även öka volymen internationella uppdrag och projekt. För att lyckas med detta utvecklar vi starka forskningsmiljöer i nära samverkan med näringsliv, universitet, högskolor och andra institut. I varje projekt vi genomför i samverkan med kunder och andra intressenter spelar hållbarhetsfrågorna en central roll inte bara som en hygienfaktor i projektet som sådant. Ofta är förbättrad hållbarhet målet och syftet med hela projektet. Tillsammans med kunder och samarbetspartners var vi under 2013 engagerade i projekt inom så skiftande områden som system lösningar för energismart boende. För att tydliggöra vårt bidrag ytterligare arbetar vi tillsammans med övriga institut inom RISE AB för att utveckla metoder för att mäta och redovisa effekterna av våra insatser. Några av de projekt som vi har genomfört under året och som hjälper våra kunder i deras hållbarhetsarbete redovisas i avsnittet Miljöpåverkan. att bli ett internationellt ledande institut. En nyckel för att nå den positionen är att ligga i framkant när det gäller hållbarhetsfrågorna. Fokuseringen på klimat och miljö förväntas bestå under lång tid. Vi bidrar genom spetskunnande och möjligheter till gränsöverskridande samverkan inom för klimatarbetet viktiga områden såsom bygg, energi, material, transport, jordbruk och livsmedel. Vi vill också vara ett föredöme genom att bedriva ett aktivt eget miljöarbete för att successivt minska miljöpåverkan. Våra mest betydande miljöaspekter är resor och transporter, kemikaliehantering, generering av avfall samt energiförbrukning i laboratorier och kontor. Under senare år har vi gjort investeringar i energibesparande åtgärder i våra byggnader, ökat vår användning av videokonferenser samt infört effektiva system för källsortering av avfall. Under 2013 implementerade vi ett nytt koncerngemensamt kemikaliehanteringssystem. Även när det gäller medarbetarfrågor har vi högt ställda mål. SP ska vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser. Till vår hjälp har vi en modell för kontinuerlig kompetensutveckling och ett nära samarbete med universitet och högskolor. Det är också viktigt att skapa engagemang för våra gemensamma mål och strategier. När strategin för fastställdes engagerades samtliga medarbetare. Nu står vi inför arbetet med strategin för Denna gång kommer medarbetarna involveras i än större utsträckning. Vi tror att delaktighet är bästa sättet att bygga engagemang. Ett av våra mål är en fortsatt låg sjukfrånvaro. Detta uppnås genom ett aktivt förebyggande hälsoarbete och en god arbetsmiljö. Under 2013 uppgick sjukfrånvaron till 2,6 procent, vilket är något högre än året innan. Vi implementerade också vår krishanteringsplan för koncernen och de olika bolagen. Planen är ett redskap för att vara förberedda om en kris skulle ske. Under året genomfördes inte någon medarbetarundersökning, eftersom det görs vartannat år. Resultatet anges med hjälp av ett MI-index (Medarbetarindex). Vid senaste undersökningen var SPs medelresultat 71, vilket är bättre än genomsnittliga resultat för andra liknande organisationer som ofta ligger i intervallet Det var också en förbättring jämfört med 2010 då SPs medelresultat var 69. En sådan här genomgång kan naturligtvis inte bli helt fullständig. Med hållbarhet som en del i strategin pågår det ständigt projekt och arbeten som bidrar till en positiv utveckling inom samhälle och miljö. Det sker både internt hos SP och i nära samarbete med kunder och samarbetspartners. Det är ett starkt skäl till varför det är så spännande att arbeta på SP. Maria Khorsand Verkställande direktör och koncernchef 4 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

5 SÅ REDOVISAR SP Rapportering Denna hållbarhetsredovisning är upprättad enligt kriterierna fastlagts av Global Reporting Initiative (GRI). För mera information om GRIs ramverk för redovisning hänvisas till Redovisningen är den sjätte som koncernen upprättat enligt GRIs riktlinjer. Rapporteringen av hållbarhetsfrågor sker en gång per år. Perioden är kalenderår. Rapporteringsrutinerna har kontinuerligt förbättrats för att ge en bättre helhetsbild av SPs miljöpåverkan. Detta arbete bör beaktas när data från olika år jämförs med varandra. Kartläggning och prioritering av innehåll Utgångspunkten för vad som redovisas är SPs egen bedöm- verksamheten har stor påverkan på samhället, ekonomin och miljön. Som underlag ligger SPs kunskap om vilka områden som berör de mest betydelsefulla intressenterna; kunder, och medarbetare. Kunder, medarbetare och leverantörer har genom enkätundersökningar tillfrågats om vilka frågor som bör prioriteras inom SPs hållbarhetsarbete, vilket har påverkat valet av indikatorer. SPs bedömningar har stämts av med resultaten från motsvarande arbete inom RISE Research Institutes of Sweden AB, som representerar staten som ägare i de fyra forskningsinstituten Swerea AB, Swedish ICT Research AB, Innventia AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Detta har skett genom att SP medverkat i en arbetsgrupp inom RISE AB. Kontaktpersoner Kontaktpersoner för övergripande frågor om SPs arbete med hållbarhet är: Anita Olson, HR-direktör Magnus Holmgren, kvalitets- och miljöchef Claes-Göran Krantz, redovisningschef SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

6 VERKSAMHET OCH ORGANISATION Verksamhet och tjänster SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB är moderbolag i en koncern som omfattar nio aktiva hel- eller delägda dotterbolag. Moderbolaget är ett aktiebolag som ägs till 100 procent av RISE Research Institutes of Sweden AB. Ägarens uppdrag till SP är att, som en del av den nya instituts strukturen, bidra till tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. Detta ska ske genom behovsmotiverad forskning och utveckling och ett brett utbud av tekniska tjänster. SPs strategi är att erbjuda kunderna kompetens i alla led, från utveckling och tillverkning till användning och återvin- bolaget. Kärnområdet är tillämpad/behovsstyrd forskning och innovation för att utveckla kunskap kring användbara och funktionella material, produkter och processer, och därmed skapa värde. SP utvecklar starka forsknings- och innovationsmiljöer i nära samverkan med näringsliv, högskolor, universitet och andra institut. Organisationsstruktur Inom SPs teknikbaserade linjeorganisation byggs starka, veten skapligt inriktade forsknings- och innovationsmiljöer vid enheter och dotterbolag. Kompetens och resurser från dessa miljöer sätts samman utifrån behoven inom olika branscher och sektorer. Verksamheten inom moderbolaget är organiserad i nio tekniska enheter samt centralt tekniskt och administrativt stöd. cernens huvudkontor. AstaZero AB är ett dotterbolag där SP äger 61,33 procent och Chalmers tekniska högskola äger 38,67 procent. Bolaget Maria Khorsand vd och koncernchef Vice vd, Affärsutvecklingsdirektör John Rune Nielsen Vice vd, Teknisk direktör Per-Erik Petersson Ekonomidirektör Stefan Liljedahl Personaldirektör Anita Olson Kommunikationsdirektör Ewa Woldenius ENERGI INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK LIFE SCIENCE RISK OCH SÄKERHET SAMHÄLLSBYGGNAD TRANSPORT Brandteknik Bygg och Mekanik Certifiering Elektronik Energiteknik Kalibrering och Verifiering Kemi,Material och Ytor Mätteknik Trä AstaZero AB CBI Betonginstitutet AB Glafo AB JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB SIK Institutet för livsmedel och bioteknik AB SMP Svensk Maskinprovning AB SP Process Development AB SP Processum AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S SPs styrka är kombinationen av teknisk bredd och spets. Bolagets starka och vetenskapligt inriktade forskningsmiljöer samlas utifrån fackområde inom 18 olika enheter och dotterbolag. Utifrån konkreta projekt och utmaningar, hämtas fackkompetens och resurser från dessa miljöer och samordnas via SPs sex affärsområden, som svarar mot behoven inom olika bransch- och samhällsområden. 6 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

7 har sitt säte i Borås. Bolaget utvecklar en unik test- och forskningsmiljö där myndigheter, industri och akademi gemensamt säkerhetssystem. CBI Betonginstitutet AB är ett till 60 procent ägt dotterbolag. Resterande 40 procent ägs av Stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. CBI har sitt säte i Stockholm. Verksamheten omfattar forskning, utveckling, utbildning och provning inom området cement, betong, ballast och natursten. Glafo AB, glasforskningsinstitutet är ett till 60 procent ägt dotterbolag. Resterande 40 procent ägs av Glasforskningsföreningen Glafo. Bolaget har sitt säte i Växjö. Verksamheten omfattar forskning, provning och analyser inom glasområdet. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB är ett till 60 procent ägt dotterbolag. Resterande 40 procent ägs av Stiftelsen JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Bolaget har sitt säte i Uppsala. Verksamheten omfattar forskning, provning och analyser inom områdena jordbruks- och miljöteknik. SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, ägt till 100 procent, bedriver teknikvetenskaplig forskning och utveckling inom livsmedel och bioteknik. SIK har sitt säte i Göteborg. SMP Svensk Maskinprovning AB, ägt till 100 procent, be- produkter, maskiner och fordon. SMP har sitt säte i Lomma. SP Process Development AB, ägt till 100 procent. Säte i Södertälje. Bolaget verkar inom Life Science och processutveckling med ett 40-tal anställda. Syftet är att hjälpa såväl akademiska som industriella aktörer att kommersialisera nya substanser och utveckla tillverkningsprocesser. SP Processum AB i Örnsköldsvik ägs till 60 procent av SP och till 40 procent av 21 medlemsföretag, Processum utveckling från skogsråvara och energigrödor. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S, ägt till 100 procent. Bedriver provning och forskning inom elektronik. Bolaget är danskt och samordnas operativt i SP Elektronik. I de fall underleverantörer anlitas ska dessa uppfylla krav som motsvarar vad som gäller inom koncernen i fråga om arbetsvillkor, miljö och kvalitet. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

8 Ägarstruktur Moderbolaget är ett aktiebolag som ägs till 100 procent av RISE AB. Kunder och marknad SPs kunder omfattar svenska och utländska företag, branschorgan, FoU-råd och myndigheter en bred representation från samhället i stort. Årligen utförs uppdrag för mer än kunder, många av dessa är småföretag. SP löser allt mer komplexa och sammansatta frågeställningar i uppdrag, som spänner över många olika teknikområden. Projekt och uppdrag handlar normalt om att på olika sätt utveckla och förbättra produkter, produktion och processer. Arbetet bedrivs inom hela innovationsprocessen och kan omfatta forskning, utveckling, tekniska undersökningar, provning, beräkning, mätning, kalibrering, kvalitetssäkring, som anmält organ innebär dock emellanåt att bolaget inte kan åta sig vissa typer av uppdrag. Under 2013 uppgick intäkterna från utlandet till 223 Mkr. Storlek Koncernens storlek framgår av följande nyckeltal avseende Antal årsanställda (pår) Nettoomsättning (Mkr) Balansomslutning (Mkr) Soliditet (%) 47,4 57,9 57,5 Investeringar (Mkr) ,6 Viktiga förändringar under rapportperioden Under året har verksamheten inom dotterbolaget AstaZero utvecklats ytterligare och bygget av bolagets anläggning har påbörjats. Dotterbolaget SP Process Development i Södertälje invigdes i februari. Verksamheten, som bedrivs inom Life Scienceområdet, har för närvarande ett 40-tal medarbetare inom kemi och processutveckling. I Örnsköldsvik har SP Processum förvärvats till 60 procent. I Norge har ett nytt dotterbolag förvärvats under inledningen av SP förvärvade då 70 procent av aktierna i bolaget Sintef NBL A/S från tidigare ägaren Sintef. Verksamheten samordnas operativt i SP Brandteknik. Priser och utmärkelser De priser och utmärkelser som medarbetare inom koncernen erhållit under 2013 redovisas i tabellen nedan. Titel motsvarande Enhet/bolag Person/personer Stiftelsen Konung Karl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö SIK Friederike Ziegler The Markward Award SP Trä Magnus Wålinder Achievement Award for CBI Kamyab Zandi Hanjari Young Engineers Jack Bono Award SP Brandteknik Ying Zhen Li Akzo Nobel Sweden Science Award Stipendiat, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV). SP Kemi, Material och Ytor SP Brandteknik Per Claesson Haukur Ingason 8 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

9 BOLAGSSTYRNING OCH ENGAGEMANG Begränsningar och underlag för rapportering Hållbarhetsrapporten följer samma organisatoriska struktur som den ekonomiska redovisningen. Den omfattar beskrivning av hållbarhetsfrågor för moderbolaget och i koncernen ingående dotterbolag om inte annat explicit anges. GRI-index på sidorna Där anges indikatorns namn och nummer enligt GRI-standard, med hänvisning till de sidor där den utsträckning indikatorerna har redovisats. Granskning och bestyrkande Denna hållbarhetsredovisning är granskad och bestyrkt (PWC) som oberoende tredje part. PWC har också uppdrag från årsstämman i SP att oberoende granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisning och bokföring. Struktur för styrning Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som staten meddelar. SP är helägt av svenska staten genom RISE AB. SP leds av en extern styrelse som utses av årsstämman. Ordförande och styrelseledamöter väljs med en mandattid på ett år. I styrelsen ingår också tre ledamöter med var sin personlig suppleant, vilka är utsedda av arbetstagarorganisationerna. Stämman utser även revisorer i bolaget. Cecilia Driving, vd för RISE AB, är styrelseledamot i SP. De övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna är att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen. Styrelsen svarar inom ramen för aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägarens direktiv för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen utser verkställande direktör i bolaget. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Denna reglerar bland annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrelsemöten och rapportering. Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse verkställande direktör, är att fastlägga den strategiska inriktningen, godkänna förvärv, större investeringar och väsentliga förändringar av organisationen samt besluta om centrala policyer. På förslag av styrelsen har årsstämman 2012 beslutat att bolaget vad gäller ersättning och anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska tillämpa de riktlinjer som regeringen antagit och att incitamentsprogram inte ska användas inom koncernen. Medarbetarna har representation i styrelsen. Därigenom kommer medarbetarnas önskemål och perspektiv till styrelsens kännedom för behandling. Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget inom de ramar som styrelsen fastställt och organiserar bolaget så att ändamålsenlig styrning och kontroll uppnås. Koncernledningen utgörs av verkställande direktören, tilllika koncernchef, två vice verkställande direktörer (teknisk direktör samt affärsutvecklingsdirektör), ekonomidirektör, kommunikationsdirektör samt HR-direktör. Till verkställande direktören rapporterar medlemmar av koncernledningen samt enhetschefer inom moderbolaget. Koncernledningen är representerad i styrelsen för samtliga dotterbolag. Koncern- HR, kommunikation, försäljning, forskningsstöd och ledningssystem för kvalitet/miljö. het som har godkänts av styrelse eller koncernledning, till exempel miljöpolicy. Intressenternas engagemang barhetsarbete är en kontinuerlig dialog med intressenterna av största betydelse. De viktigaste intressenterna är kunderna i heter, samarbetspartners i form av universitet, högskolor och institut, olika branschorganisationer, leverantörer samt ägaren och alla medarbetare. Den huvudsakliga kundkontakten sker som en del i genomförandet av uppdrag och projekt. Härutöver sker kontakter genom kundträffar, seminarier och olika samrådsgrupper. En kundenkät genomförs regelbundet. Denna används också för att stämma av kundernas uppfattning om väsentliga områden för SPs hållbarhetsarbete. Även leverantörernas och medarbetarnas uppfattning om väsentliga områden för hållbarhetsarbetet har undersökts genom enkätundersökningar. Inom vissa områden har särskilda råd (Byggrådet, Fordonsrådet, Nationella Trärådet och Metrologirådet) inrättats, fora där externa intressenter gemensamt kan analysera omvärldsförändringar och behov samt påverka SPs utveckling. ingen Ytkemisk Forskning, Intressentföreningen för SIK, Glasforskningsföreningen Glafo, CBIs intressentförening, Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk Forskning). Vidare är SP medlem i relevanta internationella organisationer och nätverk, bland andra EARTO, EUROLAB, EURAMET, EOTA, EARPA, EURACHEM och ENBRI. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

10 AFFÄRSOMRÅDEN För att kunna möta framtidens utmaningar, måste djup kunskap från många olika fackområden mobiliseras. Ett strategiskt vägval inom SP är att engagera bolagets tekniska specialister i tvärdisciplinära projekt, som sorterar under olika affärsområden. SP erbjuder forskningsmiljöer och kompetens inom sex affärsområden, riktade mot dagens stora globala utmaningar. inom enheter och dotterbolag, så att SP med både bredd och djup kan ta sig an väsentliga projekt inom olika områden. SP är Sveriges största forskningsinstitut, en kraftfull forskningsinstans som tar en aktiv del i samhällsutvecklingen, både inom Sverige och i internationella samarbeten. SPs drygt cialister, levererar tillsammans stort värde till bolagets över kunder och intressenter. Den främsta uppgiften för affärsområdena är att samla bolagets resurser på ett optimalt vis, utifrån varje projekt och utmaning. De ska också leda den strategiska utvecklingen kommer till nytta. Affärsområde Energi arbetar för resurseffektiva och mer hållbara energilösningar. SP arbetar med utvärdering av såväl komponenter som systemlösningar. Förnybara drivmedel, effektivare energidistribution, energieffektiva byggnader och energiomvandling i alla led för att åstadkomma en hållbar energianvändning är exempel på några väsentliga områden. Affärsområde Informations- och Kommunikationsteknik, IKT, arbetar med de utmaningar som en alltmer uppkopplad och internetbaserad verklighet ställer för framtiden. Robust positioneringsteknik, sjukvård på distans, säkrare logistikoch transportlösningar och säkra betaltjänster är några viktiga expertområden. Affärsområde Life Science arbetar med utmaningar relaterade till människors livssituation i allt från livsmedelsförsörjning till sjukvårds- och hälsoaspekter. SPs insatser spänner över allt från hållbar livsmedelsproduktion till utveckling av nya läkemedel och bättre vårdprocesser. Affärsområde Risk och Säkerhet har fokus på att förebygga och utveckla ny kunskap och teknik för att möta de ökade risker och den höga sårbarhet som dagens högteknologiska samhälle medför. Området spänner över insatser från robusta försörjningssystem till brandrelaterade frågor, exempelvis tunnelbränder. Affärsområde Samhällsbyggnad adresserar utmaningar i den byggda miljön. I fokus är insatser för att skapa hållbarhet i alla led i urbana miljöer, förebygga effekter av klimatförändringar samt hantera resurser effektivt utifrån ett livscykelperspektiv. Affärsområde Transport arbetar för säkrare, mer energioch resurseffektiva transportlösningar för såväl gods som människor, där dagens fossila bränslen fasas ut till förmån för nya, förnybara lösningar. 10 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

11 SPs ROLL I SAMHÄLLET Genom tillämpad forskning bidrar SP till ett mer hållbart samhälle. Merparten av den forskning och innovation som bedrivs inom SP har en direkt koppling till vår tids största samhällsutmaningar. Detta är ett arbete som kommer samhället till gagn. Nedan nämnda projekt är en bråkdel av det arbete som bedrivits inom SP under året (EC8). HÅLLBARA PROJEKT 2013 Koldioxidneutral bilfärja Inom ramen för ett konceptutvecklingsprojekt har SP gjort en omfattande brandrisk- och kostnadsanalys för en bilfärja i kolfiberkomposit. Projektet var en del av ett danskt-svensktnorskt samarbete. Resultatet är att två danska kommuner fått statligt stöd för en ny eldriven färja byggd av kolfibrer. Färjan som ska drivas med överskottsel från kommunernas vindkraftverk kommer att vara koldioxidneutral. Hållbar stad i grågrönt Med projektet Grågröna systemlösningar för hållbara städer ska nya, attraktiva och funktionella stadsmiljöer växa fram. Ökad nederbörd ger redan idag problem i många stadsområden, där marken är hårdgjord med asfalt och betong. I kombination med underdimensionerade VA-system leder det till att vatten inte kan rinna undan tillräckligt snabbt vid häftiga regn. Inom ramen för projektet ska bland annat nya typer av vägbeläggningar tas fram, målet är konkreta förslag som kan nyttjas för sundare stadsmiljöer. Making waste valuable Making waste valuable är ett SIDA-projekt i Palu i Indonesien där SP arbetar med att bygga upp lokal kunskap om hur sopor kan nyttjas genom att exempelvis omvandlas till energi. SP följer gällande lagstiftning med bäring på hållbarhetsarbetet men ambitionen är betydligt högre oavsett om det gäller miljö, medarbetare eller produktansvar. SP var under frågor inte heller avseende överträdelse av konkurrenslagstiftningen. Bolaget betalade under året heller inte några betydande böter eller viten relaterade till hållbarhetsarbetet (SO8, PR9, EN28, HR4). SP har en etikpolicy och en oberoendepolicy som diskuterats på alla nivåer i organisationen och som slutligen fastställs av styrelsen. Policyerna behandlar olika slags relationer och innehåller bland annat följande: Varje form av diskriminering eller särbehandling är utesluten Strikt sekretess, oberoende och opartiskhet iakttas i uppdrag och projekt Arbete och redovisning av resultat sker alltid på ett sakligt och professionellt sätt och ingen ovidkommande hänsyn tas SPs medarbetare ger sig aldrig in i situationer som kan leda till eller uppfattas som att de utnyttjar ett kund-/ partnerförhållande Behov av att medarbetare är medvetna om risken för korruption systemet på intranätet (SO3). Risken för korruption diskuteras i organisationen dels som en del i hållbarhetsarbetet och dels i samband med SPs ökande internationalisering. SP är inte den dominerande arbetsgivaren på någon ort. (SO1). SP ger inte stöd eller bidrag till politiska partier eller motsvarande. Medverkan i den samhällspolitiska debatten sker där så är befogat, där SP har kompetens. (SO5, SO6). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

12 INTRESSENTER Ett företags intressenter har olika krav och förväntningar på verksamheten. En god dialog med dessa intressenter skapar engagemang och leder till att förväntningarna kalibreras. Det förbättrar förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet. SP ska bidra till innovation som skapar värde i näringslivet och i samhället i stort. För att kunna göra detta behöver SP bibehålla goda relationer till sina viktigaste intressenter. tillsammans med samtliga bolag inom RISE AB. Bland annat genomfördes gemensamma workshoppar och diskussionsgrupper. Därefter har kartläggningen setts över inför det årliga arbetet med hållbarhetsredovisningen. Under 2014 kommer en ny kartläggning att genomföras. Kontaktytor på mottagare och ändamål. Mycket av dialogen med kunder och samarbetspartners sker i direktkontakt med SPs medarbetare. Företaget har en kontinuerlig dialog i samband med de projekt som utförs tillsammans med olika intressenter. SP är aktivt i både nationella och internationella nätverk, viktiga ners. Därutöver används kanaler som enkätundersökningar, hemsida, kund- och personaltidningar samt SP-dagen, som Intressentgrupp Kunder Offentliga forskningsfinansiärer och myndigheter Samarbetspartners Branschorganisationer Ägare Medarbetare Samhället Leverantör Dialog Löpande dialog i genomförande av gemensamma projekt samt genom kundträffar, seminarier och samråds grupper, kundenkäter. Kundtidningen Teknik; forskning. Löpande dialog genom ansökningsprocesser om forskningsanslag och medlemskap i relevanta organisationer och nätverk. Löpande dialog i genomförande av gemensamma projekt. Löpande dialog via representation i styrelser, kommittéer, arbetsgrupper etc. Styrelsemöten och årsstämma. Löpande dialog samt medarbetarundersökningar och personaltidningen Insidan. Årsstämma, SP-dagen. Löpande dialog i samband med inköp och ingående av avtal. Enkätundersökning. anordnas i samband med årsstämman. På SP-dagen presenteras koncernens verksamhet. Internkommunikation sker såväl ansikte mot ansikte som mejlledes eller via intranätet. SP har även bjudit in intressenter att komma med synpunkter gällande vilka frågor som är mest relevanta för SPs hållbarhetsarbete. Detta har gjorts via enkätundersökningar. Nedan följer en sammanställning över de viktigaste intressenterna samt en kort beskrivning över den dialog som förs med respektive grupp. Goda kundrelationer är a och o För SP är nöjda kunder den viktigaste strategiska framgångsfaktorn SP ska bygga långsiktiga relationer till kunderna och skapa värde tillsammans med dem. Utan kunder kan SP inte bedriva verksamhet och koncernen mäter regelbundet kundnöjdhet. Mot bakgrund av det väljer SP att utförligt redovisa Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar (PR5). Inom koncernen används, beroende på verksamhetens omfattning och typen av kunder, olika metoder betygsskala och många frågor är gemensamma för alla, vilket genomfört någon form av mätning av kundnöjdhet. De nyare bolagen kommer att genomföra kundundersökningar så snart det är lämpligt. intresseföreningar eller liknande, med vilka SP har en löpande dialog. Alla bolag som tillhandahåller externa utbildningstjänster genomför enkäter i samband med kursavslutningen. Alla bolag har rutiner för klagomålshantering. Kundundersökningar inom SP Företag Metod Frekvens Medelbetyg 1-6 CBI Enkät (post, webb) 1 gång/år 5,0 Glafo Enkät (post) 1 gång/2 år 4,9 JTI Enkät (post) 1 gång/2 år 4,9 SIK Enkäter (post) samt telefonintervju Efter varje projekt samt 1 gång/3 år 5,0* SMP Enkät (post) 1 gång/3 år 5,2 SP Enkäter (post, 1 gång/2 år 4,8/5,3** e-post, webb) * Skattat ** Certifieringsenhetens resultat avseende mätning efter revision 12 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

13 PRODUKTANSVAR I SPs kärnverksamhet ingår ett stort ansvar för produkt- projekt inom bolaget till säkrare och bättre produkter för kunderna. De tjänster och produkter som SP tillhandahåller har ingen direkt negativ påverkan på hälsa och/eller säkerhet hos kunder eller övriga intressenter. En ansvarsförsäkring enligt bransch- för produkterna regleras i avtalsvillkoren (PR1, PR2, PR3). Ackreditering är en form av kvalitetssäkring av tekniska tjänster. Flera av bolagen inom koncernen tillhandahåller ackrediterade tjänster inom bland annat kalibrering, prov- att tjänsten är ackrediterad genom offerter, orderbekräftelser, rapporter och informationsblad (PR3, PR4). Marknadskommunikation SP följer gällande lagstiftning och föreskrifter för marknadskommunikation enligt SWEDACs föreskrifter om hur ackreditering får användas i marknadsföring. Eftersom SP främst kommunicerar med marknaden via personliga kontakter, rapporter, föredrag, seminarier, kundtidning och hemsida har dock indikatorerna PR6 och PR7 liten betydelse för verksamheten. Aktiviteter som reklam, kampanjer och sponsring genomförs endast i liten utsträckning. Några klagomål om brister i relation till kunders integritet har inte rapporterats (PR 8). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

14 MILJÖANSVAR Miljöförbättrande forskning Under 2013 har SP medverkat i ett RISE-gemensamt projekt som ska besvara frågan om vad ett hållbart projekt innebär. Arbetet som kommer att fortsätta under 2014 handlar om att ta fram verktyg och metoder som klarar av att mäta och jämföra olika projekts bidrag till en hållbar utveckling. UNDER 2013 HAR SP BLAND ANNAT ARBETAT MED FÖLJANDE MILJÖFÖRBÄTTRANDE PROJEKT Hållbarare mode i framtiden Studier av kläders miljöpåverkan görs ofta med hjälp av livscykelanalyser. Det är en globalt etablerad metod för bedömning av produkters miljöpåverkan. Inom ramen för Mistra Future Fashion arbetar bland annat SP med att studera kläders livscykel på ett sätt som har högre relevans för svensk modeindustri. I förlängningen blir det exempelvis möjligt att se vad miljövinsten blir om konventionella textilfibrer byts till alternativ som är bättre för miljön. Fiskmat av skog Inom ramen för ett europeiskt forskningsprojekt har SP tillsammans med Domsjö Fabriker och Sekab testat framställning av Single cell protein i försöksanläggningen SP Biorefinery Demo Plant. Single cell protein består av proteinrika mikroorganismer. Det kan produceras via odling i bioreaktorer och kan till exempel användas som ersättning till fiskmjöl i fiskfoder. Att ersätta fiskmjölet skulle utgöra en stor miljövinst eftersom framställningen innebär att stora mängder fisk tas upp för att malas till mjöl. Energismart boende SP och trähusföretaget Derome genomför en unik satsning på experimentvillor i Borås och Varberg. De nya klimatsmarta husen minskar energianvändningen med drygt 60 procent och ingår i EU projektet NEED4B. Internt miljöarbete SP ska vara ett föredöme på miljöområdet och utöver de forskningsprojekt som pågår har SP ett ständigt pågående internt arbete. Resterande del i avsnittet miljöansvar redogör för SPs interna miljöarbete och verksamhetens påverkan på miljön. Internt miljöarbete 2013 Under året har ett SP genomfört en intern hållbarhetsturné där en dialog förts med samtliga enheter och dotterbolagens ledningsgrupper. Projektet har fokuserat på kopplingen mellan hållbarhet och affärsutveckling. Resultatet kommer att ligga till grund för en förklaringsmodell som ska synliggöra SPs viktigaste hållbarhetsfrågor. SP har även implementerat ett nytt kemikaliehanteringssystem, vilket gör att kemikalier nu hanteras på ett mer strukturerat och säkert sätt avseende miljö, brandsäkerhet och effektivitet. SP deltar kontinuerligt i olika aktiviteter inom ramen för miljöarbetet. Ett exempel är Klimatinitiativet, som drivs av CSR i Västsverige och uppmanar arbetsplatser i regionen att anta utmaningar för att skapa en mindre fossilberoende ekonomi. Under året har SP deltagit i utmaningar avseende Smart belysning och Egenproducerad solenergi samt Klimatkompensering. SP deltog även i CSR i Västsveriges samverkansgrupp för hållbara verksamheter och i Näringslivets nätverk för miljöchefer, där man är medlem. Vidare har SP beslutat att SP-dagen ska genomföras enligt en vedertagen standard (SIS-standard) för hållbara event. Det innebär bland annat att mat, lokal, tillgänglighet till hållbarhets ambition. Miljöledningssystem För att säkerställa ett strukturerat och enhetligt arbetssätt har SP ett miljöledningssystem som svarar upp mot kraven - miljö ledningssystem. SP har en kvalitets- och miljöchef som ansvarar för att driva och samordna det interna miljöarbetet samt rapportera till koncernledningen. Tillståndspliktig verksamhet SP bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser främst brandteknisk forskning och provning som påverkar den yttre miljön genom utsläpp av rökgaser och processvatten. Tillståndsgivande myndighet är Länsstyrelsen i Västra Götaland. Tillståndet gäller tills vidare. SP rapporterar årligen från sin tillståndspliktiga verksamhet. Betydande miljöaspekter De betydande miljöaspekterna i SPs verksamhet, vilka har transporter, kemikaliehantering, generering av avfall och farligt avfall samt energiförbrukning i laboratorier och kontor. Miljömålen ställs upp för att minska påverkan främst inom dessa områden. Målen återges i sin helhet på sidan 26 i denna hållbarhetsredovisning. 14 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

15 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

16 Videosamtal och videomöten Timmar Videomöten jun -10 dec -10 Videosamtal jun -11 dec -11 jun -12 dec -12 jun -13 dec -13 SPs kontinuerliga arbete med energieffektivisering fort- genomslag under året utan det är först under 2014 de kommer att få fullt genomslag. Under 2013 fortsatte SP också att arbeta för att minska persontransporterna och driva på tåg- satsat på rese fria möten, ett arbete som fortsätter framöver. (EN5-EN7). Redovisning av relevanta miljöindikatorer Med utgångspunkt från de betydande miljöaspekterna och aktuella miljömål har åtta indikatorer valts ut för en djupare beskrivning. (I denna redovisning ingår inte bolagen SP Processum (införlivades i koncernen under året) och AstaZero (har inte startat sin ordinarie verksamhet). AstaZero har dock under året byggt sin anläggning utanför Borås. Byggnation har haft stor miljöpåverkan men av engångskaraktär, varför den inte rapporteras här.) Indirekt energianvändning per primär energikälla (EN4) De två dominerande typerna av energi som används inom SP är elenergi och värmeenergi. Dessutom har kwh Energianvändning Fjärrvärme (kwh) Per anställd El (kwh) Per anställd fjärrkyla och 140 MWh ånga använts under året. Inga primära energikällor köps in. Energiförbrukning redovisas i kwh, 1 kwh motsvarar 3,6 MJ respektive 0,001 MWh. All värme inom koncernen köps som fjärrvärme från olika aktörer. I tabellen nedan redovisas förbrukningen för koncernens större anläggningar. På vissa orter köps fjärrvärme som producerats med 100 procent förnyelsebara bränslen. Dock förbrukas den absolut största mängden fjärrvärme i anläggningarna i Borås, varför den bränslemix som rapporterats av Borås Energi används för beräkning av klimatpåverkan från dre lokaler (<15 personer) där värmen ingår i hyran. Dessutom arbetar ett antal anställda i sina hem. Dessa två kategorier ingår inte i redovisningen, då påverkan bedöms som försumbar och det är mycket svårt att få fram relevanta uppgifter. I princip all elenergi köps in från samma leverantör. Det rör sig från halvårsskiftet om vattenkraftproducerad el, vilket innebär att nästa år sjunker utsläppen till noll. Även här har lokaler där få anställda (<15) som huvudsakligen utför kontorsarbete eller liknande undantagits i redovisningen. Elförbrukningen i Boråsanläggningarna och även i anläggningarna i Göteborg är vid en jämförelse med övriga anläggningar stor, vilket dels för- som drar mycket el, till exempel hydraulpumpar, klimatkam- är mycket stora (mer än m 2 ). Under året har dessa ytor också ökats genom bland annat nybyggnation. Koldioxidutsläpp orsakade av förbrukning av el och fjärrvärme CO 2 totalt, ton CO 2 totalt, per anställd, kg Utsläpp av växthusgaser orsakade av resor och transporter, totalt (kg) Koldioxid CO 2 totalt Koldioxid CO 2, per anställd Kväveoxider NOx totalt Kväveoxider NOx, per anställd 3,5 4,7 4,0 Kolväten HC totalt Kolväten HC, per anställd 0,82 0,88 0,96 Koloxid CO totalt Koloxid CO, per anställd 9,4 12,3 9,7 16 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

17 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (EN16) SPs utsläpp av växthusgaser härrör främst från energiförbrukning (fjärrvärme och el) samt resor och transporter. EN16 har beräknats utgående från den totala el och fjärrvärme förbrukningen EN4. För fjärrvärme antas 12,4 g koldioxid per kwh (Borås Energi). För el antas 74 g koldioxid (Svensk Energi) när inte elen producerats med vattenkraft eller dylikt. Den kraftiga nedgången under året beror på att hela SP har ett nytt elavtal som gäller vattenkraftproducerad el. Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (EN17) SPs indirekta utsläpp av växthusgaser orsakas av resor och transporter. Utgående från indikatorn EN29 har följande bidrag till växthusgaser beräknats utifrån SJs beräkningssätt. Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod (EN22) SPs verksamhet leder till vissa mängder avfall och farligt avfall. Mängden och typen av avfall varierar beroende på de lar av bolag som endast har kontorsverksamhet, till exempel SMP Uppsala. Andra bolag genererar avfall inom den experimentella verksamheten. De olika bolagen och anläggningarna har redovisat mängden avfall på olika sätt, dels olika typer av avfall men också olika enhetsslag. Dessutom kan detta variera mellan åren, exempelvis på grund av byte av entreprenör. Den stora variationen gör att det är svårt att på ett strukturerat sätt redovisa den totala avfallsmängden. Det är dock i anläggningarna i Borås som de största mängderna avfall produceras. I tabellen genererat avfall redovisas avfallsmängden från anläggningar med experimentell verksamhet. Beroende på hanteringen så redovisas inte enbart vikter utan i vissa fall även volymer, samt styck. De orter där endast kontorsarbete förekommer har utelämnats. De stora förändringarna beror förmodligen på både förbättrad och förändrad rapportering, samt att vissa avfallstyper har klassats om. Vikt blandat avfall per anställd, vilket valts som grund för hållbarhetsmål, var 190 kg 2013, vilket ska jämföras med 200 kg 2012 och 280 kg Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall som klassats som miljöfarligt enligt villkoren i Baselkonventionen: Bilagor I,II,III,VI, samt procent avfall som transporterats internationellt (EN24) 96 ton varav 0 procent har transporterats internationellt. Genererat avfall Avfallsslag & mängd Brännbart volym (m 3 ) 57, Brännbart vikt (ton) ,5 96,1 Returpapper volym (m 3 ) 16,2 24 8,8 Returpapper vikt (ton) 13, Wellpapp volym (m 3 ) Wellpapp vikt (ton) ,1 Plast vikt (ton) 0, ,4 Kemikalier farligt avfall (kg) Blandat volym (m 3 ) 43 2,6 95 Blandat vikt (ton) Färgavfall vikt (ton) 1,3 1,9 1,3 Kvicksilver vikt (kg) 2 3 0,2 Slam vikt (ton) 49,5 13,7 88 Spillolja vikt (ton) 18,9 5,5 3,3 Smittförande ämnen skärande vikt (ton) 0,44 0,3 0,3 Elektronik vikt (ton) 8,3 9,3 6,6 Trä vikt (ton) Batterier vikt (ton) 0,3 0,5 0,8 Lysrör, lampor antal (st) Biologiskt volym (m 3 ) 2,5 2,5 Biologiskt vikt (ton) 8,3 10 Skrot, metall vikt (ton) Från fettavskiljare volym (m 3 ) Glas volym (m 3 ) 0,1 9 2 Glas vikt (ton) 0,15 0,9 0,3 Radioaktivt avfall antal (st) 2 Kylskåp antal (st) Kylskåp vikt (ton) 0,3 2 Schaktmassor vikt (ton) Deponi vikt (ton) 5,8 3 2 Åtgärder för att minska miljöpåverkan av produkter och tjänster, samt resultatet härav (EN26) Då SP är ett forskningsinstitut sker den avgörande positiva miljöpåverkan genom de projekt som genomförs inom verksamheten. De forsknings- och innovationsprojekt som inleds på SP ska i så stor utsträckning som möjligt resultera i positiv na på sidorna 11 och 14 i denna hållbarhetsredovisning. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

18 Många av koncernens bolag arbetar med FoI-aktiviteter miljöledningssystem, provning av isolering, fönster, värmepumpar och dörrar och återvinning av energi inom industrin. Även uppdrag avseende optimerad materialanvändning, avfallshantering, användning av restprodukter, kompostering med mera genomförs kontinuerligt. För 2013 har samtliga bolag i koncernen genomfört åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster. Några exempel är: Nytt elavtal för hela koncernen (endast vattenkraft) Nytt koncerngemensamt kemikaliehanteringssystem Förbättrad avfallssortering Fler resefria möten (>50 % ökning) Fler tjänstebilar som är miljöbilar Energibesparande åtgärder vid renovering och nybyggnation Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som används i verksamheten, inklusive transport av arbetskraft. (EN29) Inom SP förekommer mycket resor. Det kan vara fråga om kundbesök eller resor till möten av olika slag. Dessutom reser medarbetarna till och från arbetet. Resor är därför en av de viktigaste miljöfaktorerna i SPs verksamhet. Även transporter (exklusive persontransporter) till och från SPs olika anläggningar påverkar miljön negativt, dock i en mycket mindre grad än persontransporterna. SPs resepolicy uppmanar till miljömässigt tänkande när man väljer resesätt. Nedan redovisas de rapporterade resorna inom SP i en 1) Resorna till och från arbetet har uppskattats genom resultatet av en under år 2012 genomförd enkät. Enkäten distribuerades via intranätet till alla anställda i koncernen. Resultatet av enkäten har lett till uppskattningen 65 procent av att koncernens anställda (1 333) reser i egen bil (ej miljöbil) 30 km till och från jobbet. 2) Transporter har uppskattats genom att intervjua ansvariga för godsmottagning samt statistik från fraktsedlar etc. Sammanlagda kostnader för investeringar för miljöskydd (EN30) Alla bolag inom SP har kostnader för miljöarbete och det förekommer även investeringar för att skydda miljön. Det det har påverkat rapporteringen. Kostnader och investeringar för miljöskydd har rapporterats (eller skattats) av ring, kemikaliehantering, drift av rökgasreningsanläggning och vattenreningsanläggning, införande av källsortering, kemikaliehanteringssystem, utrustning för videomöten, kemikalieskåp, lampbyten, fönster byten, ventilationsanläggning, miljöansvariga, kemikalieansvariga, utbildning, Reparegister, medlemskap i NMC, dragskåp med mera. Resor och transporter Hyrbil, miljö (km) Ej rapp Per anställd Ej rapp Hyrbil, vanlig (km) Per anställd Privatbil (km) Per anställd Transporter (km) Per anställd Flyg (km) Per anställd Tåg (km) Per anställd Skillnaden mellan olika år, främst avseende flygresor, beror förmodligen på ändrat rapporteringssätt. Skattade kostnader & investeringar för miljöskydd År Uppskattad kostnad Uppskattad investering För SP mindre betydande indikatorer avseende miljö SP har ingen egen användning av primär energi (EN3). Indikatorerna för material (EN1-EN2), vatten (EN8-EN10, biologisk mångfald (EN11-EN15) och återtaget förpackningsmaterial (EN27, SP är dock med i Reparegistret) är av mycket liten betydelse i SPs verksamhet. Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen (EN19), NOx (rapporteras dock i EN16 samt EN17), SOx och andra utsläpp till luft (EN20), utsläpp till vatten (EN21) samt väsentligt spill (EN23) bedöms vara av ringa omfattning. 18 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

19 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

20 20 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 1 INNEHÅLL KORT OM SP VD-ORD SÅ REDOVISAR SP VERKSAMHET OCH ORGANISATION BOLAGSSTYRNING OCH ENGAGEMANG SPs HÅLLBARHETSINDEX SPs ROLL

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2009. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2009 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Innehåll 2 Kort om SP-koncernen 3 Strategi och analys 4 Organisationsprofil 6 Information om redovisningen 7 Bolagsstyrning och engagemang

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 Org. nr 556464-6874 Första kvartalet Omsättningen uppgick till 310,2 Mkr (299,3). Rörelseresultatet uppgick till -19,0

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Innehåll 2 3 4 Kort om SP-koncernen Strategi och analys Organisationsprofil 6 7 8 9 Information om redovisningen Bolagsstyrning och engagemang

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Kort om SP-koncernen. Innehåll

Kort om SP-koncernen. Innehåll Kort om SP-koncernen SP-koncernen har cirka 950 medarbetare. Dotterbolag i koncernen 2009 är: SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik YKI, Ytkemiska Institutet CBI Betonginstitutet* Glafo, Glasforskningsinstitutet*

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 3 Innehåll 3 Kort om SP-koncernen 4 Strategi och analys 5 Verksamhet

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

The SP Way. Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans

The SP Way. Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans The SP Way Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans THE SP WAY 3 Om SP SP är en ledande forskningskoncern som finns i hela Sverige och som även arbetar internationellt. Vi erbjuder våra kunder ett brett

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014 Swedesurvey AB 1 Index Hållbarhetsredovisning 2014 Rapporterad Delvis rapporterad Ej tillämplig (Samtliga sidhänvisningar refererar till Swedesurveys Hållbarhetsredovisning 2014 eller Swedesurveys Årsredovisning

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Org. nr

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(10) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Org. nr 556464-6874 Fjärde kvartalet Omsättningen uppgick till 346,1 Mkr (315,6). Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Org. nr 556464-6874

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(10) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Org. nr 556464-6874 Fjärde kvartalet Omsättningen uppgick till 392,8 Mkr (346,1). Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Framtidens avfallsbränslen. Inge Johansson SP Energiteknik

Framtidens avfallsbränslen. Inge Johansson SP Energiteknik Framtidens avfallsbränslen Inge Johansson SP Energiteknik OM SP SP-koncernen ägs till 100% RISE Dotterbolag 10 Anställda 1300 Omsättning 1 335 MSEK Kunder Fler än 10 000 FORSKNING OCH VETENSKAP Forskarutbildade

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

GRI uppfyllelse Principer för rapportering

GRI uppfyllelse Principer för rapportering uppfyllelse Principer för rapportering Mannheimer Swartling avser att regelbundet ge ut en hållbarhetsredovisning som redogör för hållbarhetsarbetet, beskriver framtida mål och ambitioner, hur vi avser

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr 556464-6874 Första kvartalet Omsättningen uppgick till 266,4 Mkr (238,4). Rörelseresultatet uppgick till 7,6

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar GRI-bilaga 2012 GRI-bilaga 2012 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2012 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB

Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Genblad 2016-03-17 Dnr: RS 2016-263 Regionstyrelsen Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB Inledning Energikontoret Östra Götaland AB förvärvades

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer