Hållbarhetsredovisning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2 INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden 10 SPs roll i samhället 11 Intressenter 12 Produktansvar 13 Miljöansvar 14 Socialt ansvar 21 Ekonomiskt ansvar 24 Hållbarhetsmål 26 GRI-Index 27 Underskrifter 29 Oberoende bestyrkanderapport 30 Förkortningar 31

3 KORT OM SP SP har drygt medarbetare och omsätter mer än 1,3 miljarder kronor. SP har mer än kunder från småföretag till stora internationella koncerner. Mer än 60 procent av medarbetarna är akademiker och cirka 380 har forskarutbildning. Under 2013 publicerade SPs medarbetare 515 vetenskapliga rapporter och 443 populärvetenskapliga artiklar. De medverkade också med föredrag vid olika seminarier och konferenser. SP leder eller medverkar löpande i cirka 110 EU-projekt. Inom organisationen finns för närvarande cirka 80 forskarstuderande, 10 forskarexamina har under senaste året avlagts av medarbetare. SP har också 29 medarbetare som är professorer vid tekniska högskolor och universitet. SP samarbetar med ett 100-tal institutioner på svenska och internationella universitet och högskolor. DOTTERBOLAG I KONCERNEN ÄR: AstaZero AB* CBI Betonginstitutet AB** Glafo, glasforskningsinstitutet AB** JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB** SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB SMP Svensk Maskinprovning AB SP Process Development AB SP Processum AB** SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S NYCKELTAL 2013 ANTAL ANSTÄLLDA Nettoomsättning (Mkr) Resultat efter finansnetto (Mkr) 44,0 51,7 54, Antal årsanställda (personår) Räntabilitet på eget kapital (%) 5,4 6,8 7,5 Investeringar (Mkr) 270,6 104,9 83, * Ägs till 61,33 procent av SP och 38,67 procent av Chalmers tekniska högskola. ** Ägs till 60 procent av SP och 40 procent av näringslivet. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

4 STRATEGI OCH ANALYS SP bidrar till innovation och värdeskapande i näringslivet samt till en hållbar samhällsutveckling. Det ligger i vår roll som forskningsinstitut. Hållbarhetsfrågorna är en del av vår affärsidé och strategi. Redan i första punkten av strategin poängteras att vi ska bygga långsiktiga relationer till våra kunder och skapa värde tillsammans med dem. Vi ska även öka volymen internationella uppdrag och projekt. För att lyckas med detta utvecklar vi starka forskningsmiljöer i nära samverkan med näringsliv, universitet, högskolor och andra institut. I varje projekt vi genomför i samverkan med kunder och andra intressenter spelar hållbarhetsfrågorna en central roll inte bara som en hygienfaktor i projektet som sådant. Ofta är förbättrad hållbarhet målet och syftet med hela projektet. Tillsammans med kunder och samarbetspartners var vi under 2013 engagerade i projekt inom så skiftande områden som system lösningar för energismart boende. För att tydliggöra vårt bidrag ytterligare arbetar vi tillsammans med övriga institut inom RISE AB för att utveckla metoder för att mäta och redovisa effekterna av våra insatser. Några av de projekt som vi har genomfört under året och som hjälper våra kunder i deras hållbarhetsarbete redovisas i avsnittet Miljöpåverkan. att bli ett internationellt ledande institut. En nyckel för att nå den positionen är att ligga i framkant när det gäller hållbarhetsfrågorna. Fokuseringen på klimat och miljö förväntas bestå under lång tid. Vi bidrar genom spetskunnande och möjligheter till gränsöverskridande samverkan inom för klimatarbetet viktiga områden såsom bygg, energi, material, transport, jordbruk och livsmedel. Vi vill också vara ett föredöme genom att bedriva ett aktivt eget miljöarbete för att successivt minska miljöpåverkan. Våra mest betydande miljöaspekter är resor och transporter, kemikaliehantering, generering av avfall samt energiförbrukning i laboratorier och kontor. Under senare år har vi gjort investeringar i energibesparande åtgärder i våra byggnader, ökat vår användning av videokonferenser samt infört effektiva system för källsortering av avfall. Under 2013 implementerade vi ett nytt koncerngemensamt kemikaliehanteringssystem. Även när det gäller medarbetarfrågor har vi högt ställda mål. SP ska vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser. Till vår hjälp har vi en modell för kontinuerlig kompetensutveckling och ett nära samarbete med universitet och högskolor. Det är också viktigt att skapa engagemang för våra gemensamma mål och strategier. När strategin för fastställdes engagerades samtliga medarbetare. Nu står vi inför arbetet med strategin för Denna gång kommer medarbetarna involveras i än större utsträckning. Vi tror att delaktighet är bästa sättet att bygga engagemang. Ett av våra mål är en fortsatt låg sjukfrånvaro. Detta uppnås genom ett aktivt förebyggande hälsoarbete och en god arbetsmiljö. Under 2013 uppgick sjukfrånvaron till 2,6 procent, vilket är något högre än året innan. Vi implementerade också vår krishanteringsplan för koncernen och de olika bolagen. Planen är ett redskap för att vara förberedda om en kris skulle ske. Under året genomfördes inte någon medarbetarundersökning, eftersom det görs vartannat år. Resultatet anges med hjälp av ett MI-index (Medarbetarindex). Vid senaste undersökningen var SPs medelresultat 71, vilket är bättre än genomsnittliga resultat för andra liknande organisationer som ofta ligger i intervallet Det var också en förbättring jämfört med 2010 då SPs medelresultat var 69. En sådan här genomgång kan naturligtvis inte bli helt fullständig. Med hållbarhet som en del i strategin pågår det ständigt projekt och arbeten som bidrar till en positiv utveckling inom samhälle och miljö. Det sker både internt hos SP och i nära samarbete med kunder och samarbetspartners. Det är ett starkt skäl till varför det är så spännande att arbeta på SP. Maria Khorsand Verkställande direktör och koncernchef 4 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

5 SÅ REDOVISAR SP Rapportering Denna hållbarhetsredovisning är upprättad enligt kriterierna fastlagts av Global Reporting Initiative (GRI). För mera information om GRIs ramverk för redovisning hänvisas till Redovisningen är den sjätte som koncernen upprättat enligt GRIs riktlinjer. Rapporteringen av hållbarhetsfrågor sker en gång per år. Perioden är kalenderår. Rapporteringsrutinerna har kontinuerligt förbättrats för att ge en bättre helhetsbild av SPs miljöpåverkan. Detta arbete bör beaktas när data från olika år jämförs med varandra. Kartläggning och prioritering av innehåll Utgångspunkten för vad som redovisas är SPs egen bedöm- verksamheten har stor påverkan på samhället, ekonomin och miljön. Som underlag ligger SPs kunskap om vilka områden som berör de mest betydelsefulla intressenterna; kunder, och medarbetare. Kunder, medarbetare och leverantörer har genom enkätundersökningar tillfrågats om vilka frågor som bör prioriteras inom SPs hållbarhetsarbete, vilket har påverkat valet av indikatorer. SPs bedömningar har stämts av med resultaten från motsvarande arbete inom RISE Research Institutes of Sweden AB, som representerar staten som ägare i de fyra forskningsinstituten Swerea AB, Swedish ICT Research AB, Innventia AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Detta har skett genom att SP medverkat i en arbetsgrupp inom RISE AB. Kontaktpersoner Kontaktpersoner för övergripande frågor om SPs arbete med hållbarhet är: Anita Olson, HR-direktör Magnus Holmgren, kvalitets- och miljöchef Claes-Göran Krantz, redovisningschef SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

6 VERKSAMHET OCH ORGANISATION Verksamhet och tjänster SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB är moderbolag i en koncern som omfattar nio aktiva hel- eller delägda dotterbolag. Moderbolaget är ett aktiebolag som ägs till 100 procent av RISE Research Institutes of Sweden AB. Ägarens uppdrag till SP är att, som en del av den nya instituts strukturen, bidra till tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. Detta ska ske genom behovsmotiverad forskning och utveckling och ett brett utbud av tekniska tjänster. SPs strategi är att erbjuda kunderna kompetens i alla led, från utveckling och tillverkning till användning och återvin- bolaget. Kärnområdet är tillämpad/behovsstyrd forskning och innovation för att utveckla kunskap kring användbara och funktionella material, produkter och processer, och därmed skapa värde. SP utvecklar starka forsknings- och innovationsmiljöer i nära samverkan med näringsliv, högskolor, universitet och andra institut. Organisationsstruktur Inom SPs teknikbaserade linjeorganisation byggs starka, veten skapligt inriktade forsknings- och innovationsmiljöer vid enheter och dotterbolag. Kompetens och resurser från dessa miljöer sätts samman utifrån behoven inom olika branscher och sektorer. Verksamheten inom moderbolaget är organiserad i nio tekniska enheter samt centralt tekniskt och administrativt stöd. cernens huvudkontor. AstaZero AB är ett dotterbolag där SP äger 61,33 procent och Chalmers tekniska högskola äger 38,67 procent. Bolaget Maria Khorsand vd och koncernchef Vice vd, Affärsutvecklingsdirektör John Rune Nielsen Vice vd, Teknisk direktör Per-Erik Petersson Ekonomidirektör Stefan Liljedahl Personaldirektör Anita Olson Kommunikationsdirektör Ewa Woldenius ENERGI INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK LIFE SCIENCE RISK OCH SÄKERHET SAMHÄLLSBYGGNAD TRANSPORT Brandteknik Bygg och Mekanik Certifiering Elektronik Energiteknik Kalibrering och Verifiering Kemi,Material och Ytor Mätteknik Trä AstaZero AB CBI Betonginstitutet AB Glafo AB JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB SIK Institutet för livsmedel och bioteknik AB SMP Svensk Maskinprovning AB SP Process Development AB SP Processum AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S SPs styrka är kombinationen av teknisk bredd och spets. Bolagets starka och vetenskapligt inriktade forskningsmiljöer samlas utifrån fackområde inom 18 olika enheter och dotterbolag. Utifrån konkreta projekt och utmaningar, hämtas fackkompetens och resurser från dessa miljöer och samordnas via SPs sex affärsområden, som svarar mot behoven inom olika bransch- och samhällsområden. 6 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

7 har sitt säte i Borås. Bolaget utvecklar en unik test- och forskningsmiljö där myndigheter, industri och akademi gemensamt säkerhetssystem. CBI Betonginstitutet AB är ett till 60 procent ägt dotterbolag. Resterande 40 procent ägs av Stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. CBI har sitt säte i Stockholm. Verksamheten omfattar forskning, utveckling, utbildning och provning inom området cement, betong, ballast och natursten. Glafo AB, glasforskningsinstitutet är ett till 60 procent ägt dotterbolag. Resterande 40 procent ägs av Glasforskningsföreningen Glafo. Bolaget har sitt säte i Växjö. Verksamheten omfattar forskning, provning och analyser inom glasområdet. JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB är ett till 60 procent ägt dotterbolag. Resterande 40 procent ägs av Stiftelsen JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Bolaget har sitt säte i Uppsala. Verksamheten omfattar forskning, provning och analyser inom områdena jordbruks- och miljöteknik. SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, ägt till 100 procent, bedriver teknikvetenskaplig forskning och utveckling inom livsmedel och bioteknik. SIK har sitt säte i Göteborg. SMP Svensk Maskinprovning AB, ägt till 100 procent, be- produkter, maskiner och fordon. SMP har sitt säte i Lomma. SP Process Development AB, ägt till 100 procent. Säte i Södertälje. Bolaget verkar inom Life Science och processutveckling med ett 40-tal anställda. Syftet är att hjälpa såväl akademiska som industriella aktörer att kommersialisera nya substanser och utveckla tillverkningsprocesser. SP Processum AB i Örnsköldsvik ägs till 60 procent av SP och till 40 procent av 21 medlemsföretag, Processum utveckling från skogsråvara och energigrödor. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S, ägt till 100 procent. Bedriver provning och forskning inom elektronik. Bolaget är danskt och samordnas operativt i SP Elektronik. I de fall underleverantörer anlitas ska dessa uppfylla krav som motsvarar vad som gäller inom koncernen i fråga om arbetsvillkor, miljö och kvalitet. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

8 Ägarstruktur Moderbolaget är ett aktiebolag som ägs till 100 procent av RISE AB. Kunder och marknad SPs kunder omfattar svenska och utländska företag, branschorgan, FoU-råd och myndigheter en bred representation från samhället i stort. Årligen utförs uppdrag för mer än kunder, många av dessa är småföretag. SP löser allt mer komplexa och sammansatta frågeställningar i uppdrag, som spänner över många olika teknikområden. Projekt och uppdrag handlar normalt om att på olika sätt utveckla och förbättra produkter, produktion och processer. Arbetet bedrivs inom hela innovationsprocessen och kan omfatta forskning, utveckling, tekniska undersökningar, provning, beräkning, mätning, kalibrering, kvalitetssäkring, som anmält organ innebär dock emellanåt att bolaget inte kan åta sig vissa typer av uppdrag. Under 2013 uppgick intäkterna från utlandet till 223 Mkr. Storlek Koncernens storlek framgår av följande nyckeltal avseende Antal årsanställda (pår) Nettoomsättning (Mkr) Balansomslutning (Mkr) Soliditet (%) 47,4 57,9 57,5 Investeringar (Mkr) ,6 Viktiga förändringar under rapportperioden Under året har verksamheten inom dotterbolaget AstaZero utvecklats ytterligare och bygget av bolagets anläggning har påbörjats. Dotterbolaget SP Process Development i Södertälje invigdes i februari. Verksamheten, som bedrivs inom Life Scienceområdet, har för närvarande ett 40-tal medarbetare inom kemi och processutveckling. I Örnsköldsvik har SP Processum förvärvats till 60 procent. I Norge har ett nytt dotterbolag förvärvats under inledningen av SP förvärvade då 70 procent av aktierna i bolaget Sintef NBL A/S från tidigare ägaren Sintef. Verksamheten samordnas operativt i SP Brandteknik. Priser och utmärkelser De priser och utmärkelser som medarbetare inom koncernen erhållit under 2013 redovisas i tabellen nedan. Titel motsvarande Enhet/bolag Person/personer Stiftelsen Konung Karl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö SIK Friederike Ziegler The Markward Award SP Trä Magnus Wålinder Achievement Award for CBI Kamyab Zandi Hanjari Young Engineers Jack Bono Award SP Brandteknik Ying Zhen Li Akzo Nobel Sweden Science Award Stipendiat, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV). SP Kemi, Material och Ytor SP Brandteknik Per Claesson Haukur Ingason 8 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

9 BOLAGSSTYRNING OCH ENGAGEMANG Begränsningar och underlag för rapportering Hållbarhetsrapporten följer samma organisatoriska struktur som den ekonomiska redovisningen. Den omfattar beskrivning av hållbarhetsfrågor för moderbolaget och i koncernen ingående dotterbolag om inte annat explicit anges. GRI-index på sidorna Där anges indikatorns namn och nummer enligt GRI-standard, med hänvisning till de sidor där den utsträckning indikatorerna har redovisats. Granskning och bestyrkande Denna hållbarhetsredovisning är granskad och bestyrkt (PWC) som oberoende tredje part. PWC har också uppdrag från årsstämman i SP att oberoende granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisning och bokföring. Struktur för styrning Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som staten meddelar. SP är helägt av svenska staten genom RISE AB. SP leds av en extern styrelse som utses av årsstämman. Ordförande och styrelseledamöter väljs med en mandattid på ett år. I styrelsen ingår också tre ledamöter med var sin personlig suppleant, vilka är utsedda av arbetstagarorganisationerna. Stämman utser även revisorer i bolaget. Cecilia Driving, vd för RISE AB, är styrelseledamot i SP. De övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna är att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen. Styrelsen svarar inom ramen för aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägarens direktiv för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen utser verkställande direktör i bolaget. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Denna reglerar bland annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrelsemöten och rapportering. Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse verkställande direktör, är att fastlägga den strategiska inriktningen, godkänna förvärv, större investeringar och väsentliga förändringar av organisationen samt besluta om centrala policyer. På förslag av styrelsen har årsstämman 2012 beslutat att bolaget vad gäller ersättning och anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska tillämpa de riktlinjer som regeringen antagit och att incitamentsprogram inte ska användas inom koncernen. Medarbetarna har representation i styrelsen. Därigenom kommer medarbetarnas önskemål och perspektiv till styrelsens kännedom för behandling. Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget inom de ramar som styrelsen fastställt och organiserar bolaget så att ändamålsenlig styrning och kontroll uppnås. Koncernledningen utgörs av verkställande direktören, tilllika koncernchef, två vice verkställande direktörer (teknisk direktör samt affärsutvecklingsdirektör), ekonomidirektör, kommunikationsdirektör samt HR-direktör. Till verkställande direktören rapporterar medlemmar av koncernledningen samt enhetschefer inom moderbolaget. Koncernledningen är representerad i styrelsen för samtliga dotterbolag. Koncern- HR, kommunikation, försäljning, forskningsstöd och ledningssystem för kvalitet/miljö. het som har godkänts av styrelse eller koncernledning, till exempel miljöpolicy. Intressenternas engagemang barhetsarbete är en kontinuerlig dialog med intressenterna av största betydelse. De viktigaste intressenterna är kunderna i heter, samarbetspartners i form av universitet, högskolor och institut, olika branschorganisationer, leverantörer samt ägaren och alla medarbetare. Den huvudsakliga kundkontakten sker som en del i genomförandet av uppdrag och projekt. Härutöver sker kontakter genom kundträffar, seminarier och olika samrådsgrupper. En kundenkät genomförs regelbundet. Denna används också för att stämma av kundernas uppfattning om väsentliga områden för SPs hållbarhetsarbete. Även leverantörernas och medarbetarnas uppfattning om väsentliga områden för hållbarhetsarbetet har undersökts genom enkätundersökningar. Inom vissa områden har särskilda råd (Byggrådet, Fordonsrådet, Nationella Trärådet och Metrologirådet) inrättats, fora där externa intressenter gemensamt kan analysera omvärldsförändringar och behov samt påverka SPs utveckling. ingen Ytkemisk Forskning, Intressentföreningen för SIK, Glasforskningsföreningen Glafo, CBIs intressentförening, Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk Forskning). Vidare är SP medlem i relevanta internationella organisationer och nätverk, bland andra EARTO, EUROLAB, EURAMET, EOTA, EARPA, EURACHEM och ENBRI. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

10 AFFÄRSOMRÅDEN För att kunna möta framtidens utmaningar, måste djup kunskap från många olika fackområden mobiliseras. Ett strategiskt vägval inom SP är att engagera bolagets tekniska specialister i tvärdisciplinära projekt, som sorterar under olika affärsområden. SP erbjuder forskningsmiljöer och kompetens inom sex affärsområden, riktade mot dagens stora globala utmaningar. inom enheter och dotterbolag, så att SP med både bredd och djup kan ta sig an väsentliga projekt inom olika områden. SP är Sveriges största forskningsinstitut, en kraftfull forskningsinstans som tar en aktiv del i samhällsutvecklingen, både inom Sverige och i internationella samarbeten. SPs drygt cialister, levererar tillsammans stort värde till bolagets över kunder och intressenter. Den främsta uppgiften för affärsområdena är att samla bolagets resurser på ett optimalt vis, utifrån varje projekt och utmaning. De ska också leda den strategiska utvecklingen kommer till nytta. Affärsområde Energi arbetar för resurseffektiva och mer hållbara energilösningar. SP arbetar med utvärdering av såväl komponenter som systemlösningar. Förnybara drivmedel, effektivare energidistribution, energieffektiva byggnader och energiomvandling i alla led för att åstadkomma en hållbar energianvändning är exempel på några väsentliga områden. Affärsområde Informations- och Kommunikationsteknik, IKT, arbetar med de utmaningar som en alltmer uppkopplad och internetbaserad verklighet ställer för framtiden. Robust positioneringsteknik, sjukvård på distans, säkrare logistikoch transportlösningar och säkra betaltjänster är några viktiga expertområden. Affärsområde Life Science arbetar med utmaningar relaterade till människors livssituation i allt från livsmedelsförsörjning till sjukvårds- och hälsoaspekter. SPs insatser spänner över allt från hållbar livsmedelsproduktion till utveckling av nya läkemedel och bättre vårdprocesser. Affärsområde Risk och Säkerhet har fokus på att förebygga och utveckla ny kunskap och teknik för att möta de ökade risker och den höga sårbarhet som dagens högteknologiska samhälle medför. Området spänner över insatser från robusta försörjningssystem till brandrelaterade frågor, exempelvis tunnelbränder. Affärsområde Samhällsbyggnad adresserar utmaningar i den byggda miljön. I fokus är insatser för att skapa hållbarhet i alla led i urbana miljöer, förebygga effekter av klimatförändringar samt hantera resurser effektivt utifrån ett livscykelperspektiv. Affärsområde Transport arbetar för säkrare, mer energioch resurseffektiva transportlösningar för såväl gods som människor, där dagens fossila bränslen fasas ut till förmån för nya, förnybara lösningar. 10 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

11 SPs ROLL I SAMHÄLLET Genom tillämpad forskning bidrar SP till ett mer hållbart samhälle. Merparten av den forskning och innovation som bedrivs inom SP har en direkt koppling till vår tids största samhällsutmaningar. Detta är ett arbete som kommer samhället till gagn. Nedan nämnda projekt är en bråkdel av det arbete som bedrivits inom SP under året (EC8). HÅLLBARA PROJEKT 2013 Koldioxidneutral bilfärja Inom ramen för ett konceptutvecklingsprojekt har SP gjort en omfattande brandrisk- och kostnadsanalys för en bilfärja i kolfiberkomposit. Projektet var en del av ett danskt-svensktnorskt samarbete. Resultatet är att två danska kommuner fått statligt stöd för en ny eldriven färja byggd av kolfibrer. Färjan som ska drivas med överskottsel från kommunernas vindkraftverk kommer att vara koldioxidneutral. Hållbar stad i grågrönt Med projektet Grågröna systemlösningar för hållbara städer ska nya, attraktiva och funktionella stadsmiljöer växa fram. Ökad nederbörd ger redan idag problem i många stadsområden, där marken är hårdgjord med asfalt och betong. I kombination med underdimensionerade VA-system leder det till att vatten inte kan rinna undan tillräckligt snabbt vid häftiga regn. Inom ramen för projektet ska bland annat nya typer av vägbeläggningar tas fram, målet är konkreta förslag som kan nyttjas för sundare stadsmiljöer. Making waste valuable Making waste valuable är ett SIDA-projekt i Palu i Indonesien där SP arbetar med att bygga upp lokal kunskap om hur sopor kan nyttjas genom att exempelvis omvandlas till energi. SP följer gällande lagstiftning med bäring på hållbarhetsarbetet men ambitionen är betydligt högre oavsett om det gäller miljö, medarbetare eller produktansvar. SP var under frågor inte heller avseende överträdelse av konkurrenslagstiftningen. Bolaget betalade under året heller inte några betydande böter eller viten relaterade till hållbarhetsarbetet (SO8, PR9, EN28, HR4). SP har en etikpolicy och en oberoendepolicy som diskuterats på alla nivåer i organisationen och som slutligen fastställs av styrelsen. Policyerna behandlar olika slags relationer och innehåller bland annat följande: Varje form av diskriminering eller särbehandling är utesluten Strikt sekretess, oberoende och opartiskhet iakttas i uppdrag och projekt Arbete och redovisning av resultat sker alltid på ett sakligt och professionellt sätt och ingen ovidkommande hänsyn tas SPs medarbetare ger sig aldrig in i situationer som kan leda till eller uppfattas som att de utnyttjar ett kund-/ partnerförhållande Behov av att medarbetare är medvetna om risken för korruption systemet på intranätet (SO3). Risken för korruption diskuteras i organisationen dels som en del i hållbarhetsarbetet och dels i samband med SPs ökande internationalisering. SP är inte den dominerande arbetsgivaren på någon ort. (SO1). SP ger inte stöd eller bidrag till politiska partier eller motsvarande. Medverkan i den samhällspolitiska debatten sker där så är befogat, där SP har kompetens. (SO5, SO6). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

12 INTRESSENTER Ett företags intressenter har olika krav och förväntningar på verksamheten. En god dialog med dessa intressenter skapar engagemang och leder till att förväntningarna kalibreras. Det förbättrar förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet. SP ska bidra till innovation som skapar värde i näringslivet och i samhället i stort. För att kunna göra detta behöver SP bibehålla goda relationer till sina viktigaste intressenter. tillsammans med samtliga bolag inom RISE AB. Bland annat genomfördes gemensamma workshoppar och diskussionsgrupper. Därefter har kartläggningen setts över inför det årliga arbetet med hållbarhetsredovisningen. Under 2014 kommer en ny kartläggning att genomföras. Kontaktytor på mottagare och ändamål. Mycket av dialogen med kunder och samarbetspartners sker i direktkontakt med SPs medarbetare. Företaget har en kontinuerlig dialog i samband med de projekt som utförs tillsammans med olika intressenter. SP är aktivt i både nationella och internationella nätverk, viktiga ners. Därutöver används kanaler som enkätundersökningar, hemsida, kund- och personaltidningar samt SP-dagen, som Intressentgrupp Kunder Offentliga forskningsfinansiärer och myndigheter Samarbetspartners Branschorganisationer Ägare Medarbetare Samhället Leverantör Dialog Löpande dialog i genomförande av gemensamma projekt samt genom kundträffar, seminarier och samråds grupper, kundenkäter. Kundtidningen Teknik; forskning. Löpande dialog genom ansökningsprocesser om forskningsanslag och medlemskap i relevanta organisationer och nätverk. Löpande dialog i genomförande av gemensamma projekt. Löpande dialog via representation i styrelser, kommittéer, arbetsgrupper etc. Styrelsemöten och årsstämma. Löpande dialog samt medarbetarundersökningar och personaltidningen Insidan. Årsstämma, SP-dagen. Löpande dialog i samband med inköp och ingående av avtal. Enkätundersökning. anordnas i samband med årsstämman. På SP-dagen presenteras koncernens verksamhet. Internkommunikation sker såväl ansikte mot ansikte som mejlledes eller via intranätet. SP har även bjudit in intressenter att komma med synpunkter gällande vilka frågor som är mest relevanta för SPs hållbarhetsarbete. Detta har gjorts via enkätundersökningar. Nedan följer en sammanställning över de viktigaste intressenterna samt en kort beskrivning över den dialog som förs med respektive grupp. Goda kundrelationer är a och o För SP är nöjda kunder den viktigaste strategiska framgångsfaktorn SP ska bygga långsiktiga relationer till kunderna och skapa värde tillsammans med dem. Utan kunder kan SP inte bedriva verksamhet och koncernen mäter regelbundet kundnöjdhet. Mot bakgrund av det väljer SP att utförligt redovisa Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar (PR5). Inom koncernen används, beroende på verksamhetens omfattning och typen av kunder, olika metoder betygsskala och många frågor är gemensamma för alla, vilket genomfört någon form av mätning av kundnöjdhet. De nyare bolagen kommer att genomföra kundundersökningar så snart det är lämpligt. intresseföreningar eller liknande, med vilka SP har en löpande dialog. Alla bolag som tillhandahåller externa utbildningstjänster genomför enkäter i samband med kursavslutningen. Alla bolag har rutiner för klagomålshantering. Kundundersökningar inom SP Företag Metod Frekvens Medelbetyg 1-6 CBI Enkät (post, webb) 1 gång/år 5,0 Glafo Enkät (post) 1 gång/2 år 4,9 JTI Enkät (post) 1 gång/2 år 4,9 SIK Enkäter (post) samt telefonintervju Efter varje projekt samt 1 gång/3 år 5,0* SMP Enkät (post) 1 gång/3 år 5,2 SP Enkäter (post, 1 gång/2 år 4,8/5,3** e-post, webb) * Skattat ** Certifieringsenhetens resultat avseende mätning efter revision 12 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

13 PRODUKTANSVAR I SPs kärnverksamhet ingår ett stort ansvar för produkt- projekt inom bolaget till säkrare och bättre produkter för kunderna. De tjänster och produkter som SP tillhandahåller har ingen direkt negativ påverkan på hälsa och/eller säkerhet hos kunder eller övriga intressenter. En ansvarsförsäkring enligt bransch- för produkterna regleras i avtalsvillkoren (PR1, PR2, PR3). Ackreditering är en form av kvalitetssäkring av tekniska tjänster. Flera av bolagen inom koncernen tillhandahåller ackrediterade tjänster inom bland annat kalibrering, prov- att tjänsten är ackrediterad genom offerter, orderbekräftelser, rapporter och informationsblad (PR3, PR4). Marknadskommunikation SP följer gällande lagstiftning och föreskrifter för marknadskommunikation enligt SWEDACs föreskrifter om hur ackreditering får användas i marknadsföring. Eftersom SP främst kommunicerar med marknaden via personliga kontakter, rapporter, föredrag, seminarier, kundtidning och hemsida har dock indikatorerna PR6 och PR7 liten betydelse för verksamheten. Aktiviteter som reklam, kampanjer och sponsring genomförs endast i liten utsträckning. Några klagomål om brister i relation till kunders integritet har inte rapporterats (PR 8). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

14 MILJÖANSVAR Miljöförbättrande forskning Under 2013 har SP medverkat i ett RISE-gemensamt projekt som ska besvara frågan om vad ett hållbart projekt innebär. Arbetet som kommer att fortsätta under 2014 handlar om att ta fram verktyg och metoder som klarar av att mäta och jämföra olika projekts bidrag till en hållbar utveckling. UNDER 2013 HAR SP BLAND ANNAT ARBETAT MED FÖLJANDE MILJÖFÖRBÄTTRANDE PROJEKT Hållbarare mode i framtiden Studier av kläders miljöpåverkan görs ofta med hjälp av livscykelanalyser. Det är en globalt etablerad metod för bedömning av produkters miljöpåverkan. Inom ramen för Mistra Future Fashion arbetar bland annat SP med att studera kläders livscykel på ett sätt som har högre relevans för svensk modeindustri. I förlängningen blir det exempelvis möjligt att se vad miljövinsten blir om konventionella textilfibrer byts till alternativ som är bättre för miljön. Fiskmat av skog Inom ramen för ett europeiskt forskningsprojekt har SP tillsammans med Domsjö Fabriker och Sekab testat framställning av Single cell protein i försöksanläggningen SP Biorefinery Demo Plant. Single cell protein består av proteinrika mikroorganismer. Det kan produceras via odling i bioreaktorer och kan till exempel användas som ersättning till fiskmjöl i fiskfoder. Att ersätta fiskmjölet skulle utgöra en stor miljövinst eftersom framställningen innebär att stora mängder fisk tas upp för att malas till mjöl. Energismart boende SP och trähusföretaget Derome genomför en unik satsning på experimentvillor i Borås och Varberg. De nya klimatsmarta husen minskar energianvändningen med drygt 60 procent och ingår i EU projektet NEED4B. Internt miljöarbete SP ska vara ett föredöme på miljöområdet och utöver de forskningsprojekt som pågår har SP ett ständigt pågående internt arbete. Resterande del i avsnittet miljöansvar redogör för SPs interna miljöarbete och verksamhetens påverkan på miljön. Internt miljöarbete 2013 Under året har ett SP genomfört en intern hållbarhetsturné där en dialog förts med samtliga enheter och dotterbolagens ledningsgrupper. Projektet har fokuserat på kopplingen mellan hållbarhet och affärsutveckling. Resultatet kommer att ligga till grund för en förklaringsmodell som ska synliggöra SPs viktigaste hållbarhetsfrågor. SP har även implementerat ett nytt kemikaliehanteringssystem, vilket gör att kemikalier nu hanteras på ett mer strukturerat och säkert sätt avseende miljö, brandsäkerhet och effektivitet. SP deltar kontinuerligt i olika aktiviteter inom ramen för miljöarbetet. Ett exempel är Klimatinitiativet, som drivs av CSR i Västsverige och uppmanar arbetsplatser i regionen att anta utmaningar för att skapa en mindre fossilberoende ekonomi. Under året har SP deltagit i utmaningar avseende Smart belysning och Egenproducerad solenergi samt Klimatkompensering. SP deltog även i CSR i Västsveriges samverkansgrupp för hållbara verksamheter och i Näringslivets nätverk för miljöchefer, där man är medlem. Vidare har SP beslutat att SP-dagen ska genomföras enligt en vedertagen standard (SIS-standard) för hållbara event. Det innebär bland annat att mat, lokal, tillgänglighet till hållbarhets ambition. Miljöledningssystem För att säkerställa ett strukturerat och enhetligt arbetssätt har SP ett miljöledningssystem som svarar upp mot kraven - miljö ledningssystem. SP har en kvalitets- och miljöchef som ansvarar för att driva och samordna det interna miljöarbetet samt rapportera till koncernledningen. Tillståndspliktig verksamhet SP bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser främst brandteknisk forskning och provning som påverkar den yttre miljön genom utsläpp av rökgaser och processvatten. Tillståndsgivande myndighet är Länsstyrelsen i Västra Götaland. Tillståndet gäller tills vidare. SP rapporterar årligen från sin tillståndspliktiga verksamhet. Betydande miljöaspekter De betydande miljöaspekterna i SPs verksamhet, vilka har transporter, kemikaliehantering, generering av avfall och farligt avfall samt energiförbrukning i laboratorier och kontor. Miljömålen ställs upp för att minska påverkan främst inom dessa områden. Målen återges i sin helhet på sidan 26 i denna hållbarhetsredovisning. 14 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

15 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

16 Videosamtal och videomöten Timmar Videomöten jun -10 dec -10 Videosamtal jun -11 dec -11 jun -12 dec -12 jun -13 dec -13 SPs kontinuerliga arbete med energieffektivisering fort- genomslag under året utan det är först under 2014 de kommer att få fullt genomslag. Under 2013 fortsatte SP också att arbeta för att minska persontransporterna och driva på tåg- satsat på rese fria möten, ett arbete som fortsätter framöver. (EN5-EN7). Redovisning av relevanta miljöindikatorer Med utgångspunkt från de betydande miljöaspekterna och aktuella miljömål har åtta indikatorer valts ut för en djupare beskrivning. (I denna redovisning ingår inte bolagen SP Processum (införlivades i koncernen under året) och AstaZero (har inte startat sin ordinarie verksamhet). AstaZero har dock under året byggt sin anläggning utanför Borås. Byggnation har haft stor miljöpåverkan men av engångskaraktär, varför den inte rapporteras här.) Indirekt energianvändning per primär energikälla (EN4) De två dominerande typerna av energi som används inom SP är elenergi och värmeenergi. Dessutom har kwh Energianvändning Fjärrvärme (kwh) Per anställd El (kwh) Per anställd fjärrkyla och 140 MWh ånga använts under året. Inga primära energikällor köps in. Energiförbrukning redovisas i kwh, 1 kwh motsvarar 3,6 MJ respektive 0,001 MWh. All värme inom koncernen köps som fjärrvärme från olika aktörer. I tabellen nedan redovisas förbrukningen för koncernens större anläggningar. På vissa orter köps fjärrvärme som producerats med 100 procent förnyelsebara bränslen. Dock förbrukas den absolut största mängden fjärrvärme i anläggningarna i Borås, varför den bränslemix som rapporterats av Borås Energi används för beräkning av klimatpåverkan från dre lokaler (<15 personer) där värmen ingår i hyran. Dessutom arbetar ett antal anställda i sina hem. Dessa två kategorier ingår inte i redovisningen, då påverkan bedöms som försumbar och det är mycket svårt att få fram relevanta uppgifter. I princip all elenergi köps in från samma leverantör. Det rör sig från halvårsskiftet om vattenkraftproducerad el, vilket innebär att nästa år sjunker utsläppen till noll. Även här har lokaler där få anställda (<15) som huvudsakligen utför kontorsarbete eller liknande undantagits i redovisningen. Elförbrukningen i Boråsanläggningarna och även i anläggningarna i Göteborg är vid en jämförelse med övriga anläggningar stor, vilket dels för- som drar mycket el, till exempel hydraulpumpar, klimatkam- är mycket stora (mer än m 2 ). Under året har dessa ytor också ökats genom bland annat nybyggnation. Koldioxidutsläpp orsakade av förbrukning av el och fjärrvärme CO 2 totalt, ton CO 2 totalt, per anställd, kg Utsläpp av växthusgaser orsakade av resor och transporter, totalt (kg) Koldioxid CO 2 totalt Koldioxid CO 2, per anställd Kväveoxider NOx totalt Kväveoxider NOx, per anställd 3,5 4,7 4,0 Kolväten HC totalt Kolväten HC, per anställd 0,82 0,88 0,96 Koloxid CO totalt Koloxid CO, per anställd 9,4 12,3 9,7 16 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

17 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (EN16) SPs utsläpp av växthusgaser härrör främst från energiförbrukning (fjärrvärme och el) samt resor och transporter. EN16 har beräknats utgående från den totala el och fjärrvärme förbrukningen EN4. För fjärrvärme antas 12,4 g koldioxid per kwh (Borås Energi). För el antas 74 g koldioxid (Svensk Energi) när inte elen producerats med vattenkraft eller dylikt. Den kraftiga nedgången under året beror på att hela SP har ett nytt elavtal som gäller vattenkraftproducerad el. Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (EN17) SPs indirekta utsläpp av växthusgaser orsakas av resor och transporter. Utgående från indikatorn EN29 har följande bidrag till växthusgaser beräknats utifrån SJs beräkningssätt. Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod (EN22) SPs verksamhet leder till vissa mängder avfall och farligt avfall. Mängden och typen av avfall varierar beroende på de lar av bolag som endast har kontorsverksamhet, till exempel SMP Uppsala. Andra bolag genererar avfall inom den experimentella verksamheten. De olika bolagen och anläggningarna har redovisat mängden avfall på olika sätt, dels olika typer av avfall men också olika enhetsslag. Dessutom kan detta variera mellan åren, exempelvis på grund av byte av entreprenör. Den stora variationen gör att det är svårt att på ett strukturerat sätt redovisa den totala avfallsmängden. Det är dock i anläggningarna i Borås som de största mängderna avfall produceras. I tabellen genererat avfall redovisas avfallsmängden från anläggningar med experimentell verksamhet. Beroende på hanteringen så redovisas inte enbart vikter utan i vissa fall även volymer, samt styck. De orter där endast kontorsarbete förekommer har utelämnats. De stora förändringarna beror förmodligen på både förbättrad och förändrad rapportering, samt att vissa avfallstyper har klassats om. Vikt blandat avfall per anställd, vilket valts som grund för hållbarhetsmål, var 190 kg 2013, vilket ska jämföras med 200 kg 2012 och 280 kg Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall som klassats som miljöfarligt enligt villkoren i Baselkonventionen: Bilagor I,II,III,VI, samt procent avfall som transporterats internationellt (EN24) 96 ton varav 0 procent har transporterats internationellt. Genererat avfall Avfallsslag & mängd Brännbart volym (m 3 ) 57, Brännbart vikt (ton) ,5 96,1 Returpapper volym (m 3 ) 16,2 24 8,8 Returpapper vikt (ton) 13, Wellpapp volym (m 3 ) Wellpapp vikt (ton) ,1 Plast vikt (ton) 0, ,4 Kemikalier farligt avfall (kg) Blandat volym (m 3 ) 43 2,6 95 Blandat vikt (ton) Färgavfall vikt (ton) 1,3 1,9 1,3 Kvicksilver vikt (kg) 2 3 0,2 Slam vikt (ton) 49,5 13,7 88 Spillolja vikt (ton) 18,9 5,5 3,3 Smittförande ämnen skärande vikt (ton) 0,44 0,3 0,3 Elektronik vikt (ton) 8,3 9,3 6,6 Trä vikt (ton) Batterier vikt (ton) 0,3 0,5 0,8 Lysrör, lampor antal (st) Biologiskt volym (m 3 ) 2,5 2,5 Biologiskt vikt (ton) 8,3 10 Skrot, metall vikt (ton) Från fettavskiljare volym (m 3 ) Glas volym (m 3 ) 0,1 9 2 Glas vikt (ton) 0,15 0,9 0,3 Radioaktivt avfall antal (st) 2 Kylskåp antal (st) Kylskåp vikt (ton) 0,3 2 Schaktmassor vikt (ton) Deponi vikt (ton) 5,8 3 2 Åtgärder för att minska miljöpåverkan av produkter och tjänster, samt resultatet härav (EN26) Då SP är ett forskningsinstitut sker den avgörande positiva miljöpåverkan genom de projekt som genomförs inom verksamheten. De forsknings- och innovationsprojekt som inleds på SP ska i så stor utsträckning som möjligt resultera i positiv na på sidorna 11 och 14 i denna hållbarhetsredovisning. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

18 Många av koncernens bolag arbetar med FoI-aktiviteter miljöledningssystem, provning av isolering, fönster, värmepumpar och dörrar och återvinning av energi inom industrin. Även uppdrag avseende optimerad materialanvändning, avfallshantering, användning av restprodukter, kompostering med mera genomförs kontinuerligt. För 2013 har samtliga bolag i koncernen genomfört åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster. Några exempel är: Nytt elavtal för hela koncernen (endast vattenkraft) Nytt koncerngemensamt kemikaliehanteringssystem Förbättrad avfallssortering Fler resefria möten (>50 % ökning) Fler tjänstebilar som är miljöbilar Energibesparande åtgärder vid renovering och nybyggnation Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som används i verksamheten, inklusive transport av arbetskraft. (EN29) Inom SP förekommer mycket resor. Det kan vara fråga om kundbesök eller resor till möten av olika slag. Dessutom reser medarbetarna till och från arbetet. Resor är därför en av de viktigaste miljöfaktorerna i SPs verksamhet. Även transporter (exklusive persontransporter) till och från SPs olika anläggningar påverkar miljön negativt, dock i en mycket mindre grad än persontransporterna. SPs resepolicy uppmanar till miljömässigt tänkande när man väljer resesätt. Nedan redovisas de rapporterade resorna inom SP i en 1) Resorna till och från arbetet har uppskattats genom resultatet av en under år 2012 genomförd enkät. Enkäten distribuerades via intranätet till alla anställda i koncernen. Resultatet av enkäten har lett till uppskattningen 65 procent av att koncernens anställda (1 333) reser i egen bil (ej miljöbil) 30 km till och från jobbet. 2) Transporter har uppskattats genom att intervjua ansvariga för godsmottagning samt statistik från fraktsedlar etc. Sammanlagda kostnader för investeringar för miljöskydd (EN30) Alla bolag inom SP har kostnader för miljöarbete och det förekommer även investeringar för att skydda miljön. Det det har påverkat rapporteringen. Kostnader och investeringar för miljöskydd har rapporterats (eller skattats) av ring, kemikaliehantering, drift av rökgasreningsanläggning och vattenreningsanläggning, införande av källsortering, kemikaliehanteringssystem, utrustning för videomöten, kemikalieskåp, lampbyten, fönster byten, ventilationsanläggning, miljöansvariga, kemikalieansvariga, utbildning, Reparegister, medlemskap i NMC, dragskåp med mera. Resor och transporter Hyrbil, miljö (km) Ej rapp Per anställd Ej rapp Hyrbil, vanlig (km) Per anställd Privatbil (km) Per anställd Transporter (km) Per anställd Flyg (km) Per anställd Tåg (km) Per anställd Skillnaden mellan olika år, främst avseende flygresor, beror förmodligen på ändrat rapporteringssätt. Skattade kostnader & investeringar för miljöskydd År Uppskattad kostnad Uppskattad investering För SP mindre betydande indikatorer avseende miljö SP har ingen egen användning av primär energi (EN3). Indikatorerna för material (EN1-EN2), vatten (EN8-EN10, biologisk mångfald (EN11-EN15) och återtaget förpackningsmaterial (EN27, SP är dock med i Reparegistret) är av mycket liten betydelse i SPs verksamhet. Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen (EN19), NOx (rapporteras dock i EN16 samt EN17), SOx och andra utsläpp till luft (EN20), utsläpp till vatten (EN21) samt väsentligt spill (EN23) bedöms vara av ringa omfattning. 18 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

19 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning

20 20 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Innehåll Viktiga händelser 2009 Koncernöversikt s.i s.ii Posten Norden 2009 i sammandrag s.1

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Erfarenheter från världens alla hörn 2 5 Sjupunktsprogrammet 6-9 Så här arbetar DB Schenker med

Läs mer

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd-ord 4 2014 i korthet 6 Omvärld 7 Policyer, strategi och mål 10 APLs roll i samhället 12 APLs erbjudande 13 Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014

SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 INNEHÅLL Trygghet för människor och samhälle 1 Förtroende grunden för vår långsiktighet 2 Hållbarhet en del av affären 4 Fokus framåt 5 Intressenter och dialog

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning 1 VD HAR ORDET... 1 2 OM SSC... 4 2.1 Science Services... 4 2.2 Satellite Management Services... 5 2.3 Engineering Services... 5 2.4 Technology... 5 3 SAMHÄLLSVÄRDET

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 KF hållbarhetsredovisning 2010 ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 För en hållbar konsumtion Hållbar utveckling är en central del av KFs affärsidé. Uppdraget från ägarna är att skapa ekonomisk

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer