Slutrapport Vår by vår framtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Vår by vår framtid"

Transkript

1 Slutrapport Vår by vår framtid Journalnummer: Stödmottagare: Hyltebruk Kontaktuppgifter: Håkan Eriksson, projektledare Marion Eckardt, verksamhetsledare Projektets styrgrupp har bestått av Håkan Eriksson, projektledare, Marion Eckardt, verksamhetsledare Leader Halland, Inger Karlsson, landsbygdsutvecklare Falkenbergs kommun, Susanne Paulsson, projektledare LISA-projektet, Elisabeth Otterdahl, LAG-ledamot. Ansvarig för 1-års resultatrapporten är Håkan Eriksson. Bakgrund till projektet I Landsbygdsprogrammet och s strategi tar upp behovet av Lokala planer som redskap för lokal utveckling. Lokala utvecklingsplaner är ett verkningsfullt redskap för

2 framgångsrikt lokalt utvecklingsarbete och lokalt engagemang. Den lokala planeringsprocessen syftar till att skapa förankring och samsyn kring bygdens utveckling. Under arbetet med detta projekt har vi stött på Lokala utvecklingsplaner av skiftande kvalitet och mycket varierad förankringsgrad. Syftet med projektet var att stimulera till att olika aktörer träffas och tillsammans driver byns utveckling framåt. Vi ville kvalitetssäkra processen kring att ta fram lokala utvecklingsplaner och bygga upp en modell för arbetet. Tillsammans med berörda samarbetspartners kan vi både få ett kvalitetssäkrat och vinnande koncept som vi sen kan förankra hos företag, föreningar och landsbygdsbor som vill driva sin bygds utveckling framåt. Genom att samla in och sprida de idéer som kommer fram vid framtidsverkstäderna vill vi skapa en idébank där projektgrupper kan hitta liknande idéer, lära av varandra och inspireras. Banken finns på Leader Hallands hemsida, Sammanfattning Projektet genomfördes under februari 2011 till och med mars 2013 i s verksamhetsområde. Projektet Vår by vår framtid genomfördes även i, men med andra mål och resultat. Projektet har varit aktivt i Bua, Varbergs kommun och Morup och Ugglarp-Eftra-Långasand, Falkenbergs kommun. Projektet har fungerat rådgivande för orter i andra kommuner som Haverdal i Halmstad kommun, Mellbystrand i Laholms kommun och Hanhals i Kungsbacka kommun. Projekt har genomfört 4 framtidsverkstäder, 2 st i Bua och 1 vardera i de andra byarna. Det har arbetats fram 2 utvecklingsplaner samt ett utkast till en utvecklingsplan. Det har resulterat i ett nytt projekt inom landsbygdsutveckling (Projekt Destination Bua) samt 3 nya arbetstillfällen, ett för vardera utvecklingsplan.

3 Utöver dessa resultat har en metod för lokal utveckling utarbetats som bygger på tillgångsbaserad utveckling. Metoden sätter fokus på de tillgångar och resurser som finns i bygden och gör de lokala drivkrafterna som finns mer handlingskraftiga eftersom de bygger sin utveckling på tillgångar som redan finns och man väntar inte på att någon annan ska komma och göra jobbet. De deltagande byarna upplever processen med att arbeta fram en lokal utvecklingsplan som mycket positiv och processen har olika effekter på byarna. Mer om processen i varje by finns nedan. Mål för projektet som är svåra att mäta är förbättrad livskvalitet och de mål är förhoppningsvis uppnått när de aktivitets- och handlingsplaner för byarna är genomförda. Det är en långsiktig och ganska trög process. De visioner som byarna har arbetat fram sträcker så långt som år Först då vet vi om alla visioner har blivit verklighet. Process och metod Needs divide assets provide! Behovsinriktad utveckling Ett traditionellt sätt att ta sig an den lokala utvecklingen är den behovsinriktade. Utgångspunkten för vad bygden skulle behöva för att utvecklas och fokus finns på en lång önskelista som kommunen eller någon annan offentlig förvaltning ska förverkliga. Önskemål och behov skjuts över på någon annan och på så sätt gör byn sig själv passiv, ett offer för att myndigheter inte har lyssnat och tagit tillvara på de önskemål som bygdens befolkning genom åren framfört. Det här angreppssättet får ytterligare effekt på bygdens befolkning. Behoven är varierande för olika människor och har därmed en tendens att splittra folk och dela bygden i olika läger. Människor känner sig oengagerade och beroende av myndigheter, passiva mottagare för den service som andra tillhandahåller.

4 Tillgångsbaserad utveckling Bygg utvecklingen på de tillgångar som finns! Inom området lokal utveckling finns det en engelskspråkig term som lyder Asset-Based Community Development (ABCD), som på svenska kan översättas till resursbaserad lokal utveckling eller kanske ännu hellre tillgångsbaserad lokal utveckling. Engelskans community inbegriper dock mycket mer än det svenska ordet lokal, där ordet community inbegriper värden som samhällelig, gemenskap, nätverk eller annan sammanslutning som både kan vara geografisk och tematisk. Så en längre men mer korrekt översättning bör kanske vara tillgångsbaserad gemensam lokal utveckling. ABCD har sina rötter i USA och Kanada där John L. McKnight och John P. Kretzmann i början av talet började bygga upp en metod för samhällen som behövde skapa en hållbar livskraftig utveckling. Det var ofta samhällen som stod inför större utmaningar och som behövde främja sin utveckling gällande folkhälsa, social ekonomi och ekonomisk tillväxt. 1 Ett vanlig förekommande fenomen är att det finns storslagna planer och visioner för sin bygd, men det finns inte kapacitet eller tillgångar ändamålsenliga med visionen. Tvärtom kan det även finnas bygder där det sprudlar av aktivitet men det upplevs att byn aldrig kommer framåt, det finns inga långsiktiga mål att röra sig emot. Utmaningen för bygden är att hitta kopplingen mellan handling och vision. En vision utan handling är bara en dröm, en handling utan vision enbart ett tidsfördriv. En vision i kombination med handling kan däremot förändra världen. Utdrag ur filmen Visionens makt, Kunskapsmedia AB. Att fokusera på vilka tillgångar som finns i bygden är ett angreppssätt där bygdens befolkning blir medskapare av utvecklingen. Att inventera bygdens tillgångar och resurser är ett engagerande arbetssätt, det upplevs också roligare att fokusera på de tillgångar som bygden faktiskt har och kontrollerar än det som saknas. Fokus ligger på de möjligheter som finns i bygden och skapar 1

5 gemensamma mål, utgångspunkten för utvecklingen finns ju i närheten och är ofta resurser som alla i bygden kan relatera till. Tillgångsbaserad utveckling är också mer verklighetsförankrad; byn börjar med vad byn har istället för vad byn inte har. Att identifiera tillgångar är dessutom en rolig process eftersom det ofta finns fler tillgångar än vad folk visste innan och det pratas ofta väldigt positivt om det som faktiskt redan finns. Angreppssättet är inkluderande och kan innefatta både gemensamma och privata tillgångar. Att arbeta tillgångsbaserat flyttar fokus från att någon annan ska driva den lokala utvecklingen. Tankegångarna hämtas från uppmärksamhetsprincipen, ett begrepp inom psykologin som kortfattat innebär att om ett positivt beteende uppmärksammas ökar sannolikheten för att det ska hända igen, och de positiva effekterna bildar en positiv spiral. Samma sak gäller för negativ uppmärksamhet, det leder till en negativ spiral. Synsättet har översatts till lokal utveckling. Metoden har också anpassats till svenska förhållanden för att kunna möta den tradition av möteskultur som finns på den svenska landsbygden. Metoden är i sig överförbar och kan användas både på landsbygd och i stadsmiljö. Målet är att skapa en positiv bild av bygden för att kunna fokusera på de tillgångar och möjligheter som finns. Framtidsverkstad och vägen framåt Uppstarten för varje by har varit en framtidsverkstad där bygdens befolkning blivit inbjudna till att vara med och utveckla bygden. På mötet har deltagarna gruppvis fått rita och måla deras vision eller önskvärda framtidsbild. Grupperna har sedan presenterat för varandra. När visionerna har redovisats har vi genomfört en tillgångsinventering för att se vilka tillgångar bygden har att bygga utvecklingen på. Efter detta moment har vägen framåt skiljt sig åt byarna emellan. Hos en del har en person skrivit utkast till lokal utvecklingsplan, hos en del har det funnits en arbetsgrupp som tagit på sig ansvaret. En lokal utvecklingsplan för bygden har varit målet för projektet. Att formulera och skriva ned de mål och visioner som finns tillsammans med de tillgångar som bygden har synliggör vilket utgångsläge

6 bygden har. Det blir även möjligt att använda rätt tillgång/resurs för att nå rätt mål. Processen och de resultat som varje by har uppnått finns beskrivet under respektive by. Att arbeta tillgångsbaserat har flyttat fokus från att någon annan ska driva den lokala utvecklingen. Tankegångarna hämtas från uppmärksamhetsprincipen, ett begrepp inom psykologin som kortfattat innebär att om ett positivt beteende uppmärksammas ökar sannolikheten för att det ska hända igen, och de positiva effekterna bildar en positiv spiral. Samma sak gäller för negativ uppmärksamhet, det leder till en negativ spiral. Synsättet har översatts till lokal utveckling. Många byar har fått positiv uppmärksamhet och fokuserar på de tillgångar och möjligheter som finns. Det de ägnar kraft och uppmärksamhet åt det som redan finns och det blir det mer av det. Processen i byarna Bua Bua ligger längs den Halländska kusten intill E6 med ca 3 mil från Kungsbacka norrut och 2 mil från Varberg söderut. I Bua finns det ca 1800 invånare och många av dem är sysselsatta på två stora arbetsgivare i Varbergs kommun Ringhals och Södra Cell/Värö Bruk. Bua är ett traditionellt fiskeläge och många livnärde sig tidigare enbart på fiskenäringen. Nu händer det mycket i Bua för att förvalta det arv som finns från fisketraditionen till att utveckla orten som ett besöksmål och turistort. Den 31 maj 2011 genomfördes en Framtidsverkstad i Fiskerilokalen i Bua. Föreningen Buas Framtid stod som värd för mötet och syftet var att starta en process för att öka samverkan mellan de olika aktörer i Bua som arbetar för att utveckla samhället. 55 personer deltog på mötet som visionerade om framtiden i Bua, samt listade de tillgångar som man kan bygga utvecklingen på. Det var tydligt att man ville prioritera hamnen/turismutveckling, centrum/service och boende/byggande (stimulera villabyggnationer samt arbeta för fler hyreslägenheter).

7 Buas Framtid tog ansvar för att skriva ett utkast till en lokal utvecklingsplan. I september 2011 fanns ett utkast som skickades ut till bygdens föreningar och till dem som uppgett sin e-postadress under framtidsverkstaden. Folket uppmanades att läsa, diskutera och sprida utkastet vidare. I november genomfördes en ungdomsworkshop med stöd från leaderprojektet Ung i Halland, där ungdomarnas tankar och idéer om framtidens Bua kom fram. Kontakter knöts mellan ungdomar och föreningsliv för att undersöka möjligheter att genomföra en del av de idéer som kom fram. Ungdomarnas idéer och visioner arbetades in i den lokala utvecklingsplanen. I december genomfördes ett möte med representanter från föreningsliv. Flera företag och företagare hade fått inbjudan endast ett fåtal medverkade. Under mötet diskuterades den lokala utvecklingsplanen och resultatet av framtidsverkstaden, vilket ledde till tre prioriteringar och inriktningar som man med gemensamma krafter ska arbeta emot. I februari 2012 finns där en utvecklingsplan med prioriteringar, inriktningar och en aktivitetsplan där ansvar för olika aktiviteter är fördelade på föreningar utifrån verksamhet och kapacitet. Under tiden som processen med den lokala utvecklingsplanen är igång bildas även en samverkansgrupp, bestående av representanter från de föreningar som verkar samhällsutvecklande. En kontaktperson utsågs som för kontinuerlig dialog med Varbergs kommuns samhällsplaneringskontor. Kontaktpersonen rapporterar till Samverkan Bua som i sin tur rapporterar till respektive förening. Denna kontakt med samhällsplaneringskontoret har varit en framgångsfaktor eftersom båda parter har kunnat hålla sig uppdaterade kring utveckling lokalt, kommunalt och regionalt. Under hösten 2011 genomfördes, på uppdrag av Båtfjordens Hamn AB, en förstudie om den grönyta som finns i anslutning till hamnplanen för att få idéer om hur hamnen skulle kunna utvecklas. Med i tankarna fanns också de viljeyttringar och visioner från framtidsverkstaden. Förstudien resulterade i en grafisk vision om hur hamnen i ska se ut om 8-10 år. Bilderna och kartan kunde användas i den lokala utvecklingsplanen för att illustrera visionerna.

8 Att bygga restauranter, saluhallar och paketera upplevelser för besökare kräver förberedelser, samordning och inte minst finansiering. Under våren 2012 arbetade man fram Projekt Destination Bua, ett projekt som vill öka ortens turistattraktion och göra orten än mer trivsam för ortsbefolkningen genom att utveckla nuvarande hamnområde. Projektet bygger på vad som kommit fram i den lokala utvecklingsplanen, samt förstudien om hamnplanens utveckling. Projektet är förankrat både lokalt och kommunalt. Projekt Destination Bua beviljades i september 2012 medel av och kommer pågå under Morup Morup är en tätort belägen mellan E6:an och havet ca två mil norr om Falkenberg. Där finns ca 250 invånare. Under 2011 kontaktades Morups Byalag av Region Halland som ville för diskussioner med orten om att placera en Gateway på orten eftersom Kattegattsledens (en cykelled längs den halländska kusten) planerades gå genom eller i närheten av Morup. Många tyckte detta var intressant och byalaget upptäckte att det fanns intresse för att utveckla Morup mot framtiden. I september 2011 hölls det framtidsverkstad i Morup med 38 deltagare. Det pratades en hel del om turismutveckling och aktiviteter kring Kattegattsleden men även funderingar kring byggande, boende och infrastruktur samt önskemål om att skapa och utveckla trivseln i byn på olika sätt. Under mötet bildades således tre arbetsgrupper, Kattegattsledsgruppen, Byggnationsgruppen och Trivselgruppen. I oktober hade grupperna ett gemensamt uppstartsmöte där man pratade om arbetssätt vilka konkreta åtgärder som behövdes för att nå de visioner som kom fram under framtidsverkstaden. Representanter från byalaget finns i med i alla arbetsgrupper och det samlade arbetet med att utveckla bygden går under namnet Vision Morup! Arbetsgrupperna har haft egna rutiner vad gäller mötestäthet och upplägg. Ungefär var tredje månad har grupperna träffats gemensamt för att informera varandra om vad man gör och få idéer för att kunna arbeta vidare. Möten har varit viktiga

9 eftersom man har kunnat samverka insatser och uppdatera sig på vad som händer på de olika fronterna. Kattegattsledsgruppen har haft fokus på turismen och besöksnäringen. Man har bland annat arbetat fram och utvecklat en broschyr Smultronställen i Morup, då det finns många konsthantverkare i området ville man kunna visa vad det gör, var de finns och hur man hittar dit. Mycket tid har ägnats åt att fundera och föra dialog med Region Halland, Falkenbergs kommun och markägare om den optimala sträckningen för Kattegattsleden. Byggnationsgruppen har fokus på den yttre miljön, infrastrukturen och byggandet på orten. Diskussioner har förts med kommunen angående upprensning av vissa tomter, placering av återvinningsstation samt funderingar kring att skapa ett landmärke eller konstverk för att sätta Morup på kartan. I byggnationsgruppen har man även författat en skrivelse till kommunstyrelsen med genomtänkta synpunkter som man vill upplysa kommunen om inför samhällsplanerande insatser i området. Det handlar exempelvis om att peka ut markområden som kan anses lämpliga för natur- och/eller rekreationsområden. Trivselgruppen spånar fram och skapar aktiviteter för ortens befolkning. Det har tidigare varit mycket aktiviteter men nu satsar man ännu mer och vill testa olika arrangemang. Det planeras inför musikaftnar med lokala musiker som kan spela och dansa, pubaftnar med god mat och trevligt sällskap, glöggprovning och danskurser. Genom att förnya arbetssättet har det blivit ett lyft med att arbeta inför framtiden och man har hittat en struktur där man lyckats engagera fler invånare att vara aktiva i utvecklingen. Ugglarp-Eftra-Långasand Ugglarp, Eftra och Långasand är mindre områden i Falkenbergs kommuns sydvästra delar. Tillsammans har man gjort gemensam sak i att utveckla området och vara delaktiga i processen kring att Falkenbergs kommun under 2011 påbörjat arbete med en ny översiktsplan. Där vill man vara en

10 stark, väl förankrad röst med möjlighet att påverka framtiden. Efter initiativ från några av bygdens föreningar samlades 55 personer för framtidsverkstad i Ugglarp i mars Allmänheten i Ugglarp, Eftra och Långasand var inbjudna. Under mötet diskuterades allt från att skapa ett byhus/allaktivitetshus till vikten av inflyttning för att kunna behålla underlag för att bedriva förskola och mer konkreta idéer som en skylt vid kustvägen som visar temperaturen vid Ugglarps havsbad. Området har många tillgångar att bygga sin utveckling kring men man vill samordna insatser och ta tillvara på de resurser som finns i bygden. Under mötet anmälde sig en grupp invånare att arbeta vidare med det material som spånats fram under framtidsverkstaden. De var representanter från alla tre områden med engagerade föreningsmänniskor och aktiva företagare. Sedan 2009 pågår Framtid Ugglarp, ett utvecklingsprojekt som finansieras genom Leader Kustbygd Halland. I projektet har man byggt en gateway, då Kattegattsleden går igenom området, likaså har vandringsleder röjts och förbättrats. Ett företagsnätverk med återkommande träffar och teman har också startats. I projektet finns det en avsikt att på något sätt skapa en vision/utvecklingsplan för området. Med stöd från framtidsverkstaden finns nu möjlighet att kunna göra en plan som är väl förankrad i bygden och som kan användas i diskussioner i framtida samhällsplaneringsfrågor. Genomförande Projektet har haft ett nära samarbete med de deltagande byarna och arbetet för projektledaren har bestått i: - Metodutveckling. Utvecklat ett angreppsätt för lokal utvecklingsplanering. - Informera om projektet och erbjuda möjligheter för byar. Även information om projektet vid andra organisationers årsmöten, eller lokala utvecklingsträffar. - Arrangera möten. Bokning av lokal. Ordna fika. Praktiska förberedelser. - Marknadsföringsmaterial till byarna för att kunna marknadsföra träffar. - Workshopledning

11 - Sammanställning av material. Förbereder material och underlätta för de som ska skriva lokal utvecklingsplan. - Informationssökning för byarna. Statistik. Kartor. Övriga underlag. - Ge konstruktiv feedback på utvecklingsplaner. Korrekturläsning. - Delta i möten och se till processen drivs framåt. - Layout av lokala utvecklingsplaner. - Förmedla erfarenheter och kunskaper som byarna gjort till varandra. - Regelbunden kontakt med landsbygdsutvecklare i kommunerna. - Sammanställning och rapportering. - Spridning av projektets resultat. Nyttan, förankring och resultat Projektets insatser har främst varit till nytta för de deltagande byarna som medverkat i projektet. I arbetet med Bua har även samarbete upprättats med Helene Wennberg, landsbygdsutvecklare och Jan Malmgren, samhällsplaneringschef på samhällsplaneringsavdelningen på Varbergs kommun. För Morup och Ugglarp-Eftra-Långasand har Inger Karlsson, landsbygdsutvecklare i Falkenbergs kommun fungerat som en ingång i kommunen och varit behjälplig om det har uppstått frågor som rört kommunala verksamheter eller funktioner. Under projektperioden antog Varbergs kommun en utvecklingsstrategi för landsbygden, vilket poängterar vikten av att arbeta fram lokala utvecklingsplaner, som ett redskap för kommunen i det långsiktiga planeringsarbetet. Genom detta har projektet fått större tyngd i kommunen och totalt har 4 byar från Varbergs kommun deltagit i projektet (1 i Kustbygd och 3 i Landsbygd). I Falkenbergs kommun förslag till ny översiktsplan (ute på remiss under slutet av 2012, början av 2013) omnämns att man vill stimulera och uppmuntra byarna till att arbeta fram lokala utvecklingsplaner.

12 Att lokala utvecklingsplaner finns med i planeringen för framtiden ökar chansen för byarna att få gehör för de idéer och tankar om lokal utveckling som finns och borgar för en ökad dialog mellan kommunala och lokala intressen. Projektet har även medverkat på nätverksträffar runtom i Halland och har kunnat etablera och fördjupa samarbetet med Hela Sverige ska leva! Halland som organiserar den halländska byarörelsen. Genom täta kontakter med LISA-projektet och de som varit engagerade i det projektet har erfarenheter och lärdomar kunnat utbytas. Hinder Projektet genomfördes parallellt med Vår by vår framtid i Leader Halland Landsbygd i relation till det projektgenomförande kan en del hinder identifieras. Projektets efterfrågan har inte varit lika stor som i och det har utöver de tre medverkande byarna varit ett svalt intresse av att delta. Information om projektet har spridits via utskick till byalag, samhällsföreningar och hembygdsföreningar i området, men även viss uppsökande verksamhet på nätverksträffar och i andra sammanhang. En reflektion är att byarörelsen inte är lika starkt förankrad i kustbygden. Många gånger under projektets gång har följande fråga ställts: Hur går vi vidare? Då projektet till stor del är processinriktat och utgått från byarnas förutsättningar och tillgångar har det ställt krav på uppfinningsrikedom och uthållighet. Fördelen med att det totalt, tillsammans med byarna i Leader Landsbygd Halland, varit 13 byar igång i en process nästan samtidigt har varit att projektledaren har kunnat fungera som en erfarenhetsförmedlare. Genom att berätta hur andra byar har hanterat

13 liknande frågeställningar har man kunnat använda den kunskapen och sedan gjort den till sin egen, med en egen lösning på problematiken. Ett annat konkret hinder som kunnat överbryggas är att vi i styrgruppen upptäckte att processerna tog avsevärt längre tid än vad projektplan först stipulerade. Omvärlden påverkar processerna men projektet kunde förlängas och byarna kunde få stöd i sina processer under en längre tid. För de medverkande byarna är generellt sett det största hindret för utveckling av byn att det är svårt att finansiera de idéer och aktiviteter som man vill genomföra. Spridning av resultat Processerna i projektet har kunnat följas på Facebook och på Leader Hallands hemsida, där har utkast och färdiga utvecklingsplaner lagt upp efter hand som de vuxit fram. I samband med Leader Hallands årsmöte 2013 genomfördes ett större arrangemang där deltagare från byarna hade möjlighet att delta och presentera sin lokala utvecklingsplan och processen har varit i deras by. En folder har tagit fram och tryckts upp där verksamheten i och Leader Kustbygd Halland beskrivs gemensamt. Foldern kommer spridas vid årsmötet, skickas till projektets samarbetspartners samt spridas på framtida nätverksträffar. Det finns även planer på en metodhandbok för lokal utveckling, där metoden som använts i Vår by vår framtid presenteras mer noggrant och görs tillgänglig för byar som vill arbeta med att ta fram en lokal utvecklingsplan. På så sätt kan metoden användas av fler byar som vill arbeta med tillgångsbaserad utveckling.

14 Måluppfyllelse av huvudsakliga mål I projektet fanns mål som var enklare och svårare och mäta. I tabellen nedan redovisas det mål som kan mätas genom projektets aktiviteter. Mål Förväntat Uppnått Framtidsverkstäder 8 4 Utvecklingsplaner 4 3 Fortsatta projekt 2 1 Nya företag 1 0 Nya arbetstillfällen (ett för varje utvecklingsplan). 4 0 Målen som var uppsatta i projektplanen har inte uppnåtts. Det genomfördes under projekttiden 4 framtidsverkstäder, fler efterfrågades inte av de deltagande byarna. Istället arbetade man mer i nätverk och sammankomster specifikt riktade för de intresserade. Exempelvis genomfördes flertalet arbetsmöten i Morup för att driva processen fram, alla som var intresserade av att delta hade möjlighet, det var inte slutna möten. I jämförelse med en framtidsverkstad, där inbjudan gick ut till alla hushåll och större marknadsföringen med en tydlig struktur och innehåll, fungerade arbetsmöten mer som ett forum för idéutbyte och planering av aktiviteter. Spridning av hur man arbetade lokalt gjordes i redan etablerade nätverk mellan företag och föreningar. Därigenom kunde man få spridning på arbetet och behovet av att bjuda in och samla hela byn var inte lika stort som i uppstarten av processen. I projektplanen var målet att arbeta med 4 byar, det blev 3 byar som var aktiva. I jämförelse med verksamheten i har intresset för byutveckling generellt sett varit mindre, i utökades projektet så at fler byar kunde medverka.

15 Utöver de direkt mätbara målen finns även mål som: Möjliggöra för byarna att själva utveckla landsbygden på det sätt de vill Förbättra livskvaliteten på landsbygden och en förbättrad tillgång till önskad service. Genom framtagande av lokal utvecklingsplan finns möjlighet att själva utveckla sitt närområde. I Bua har det lett till projektet Destination Bua, med syfte att utveckla hamnen i Bua. I Morup har arbetet lett till konkreta åtgärder i de olika arbetsgrupperna som är aktiva där. Att förbättra livskvaliteten på landsbygden är ett långsiktigt mål där de lokala utvecklingsplanerna kan spela stor roll. Förhoppnings kan projektet vara en del i att förbättra livskvaliteten samtidigt så måste man vara medveten om att det pågår andra processer i samhället som påverkar de enskilda byarna. I Bua har Vår by vår framtid kunnat samarbeta med projektet Ung i Halland som genomförde en ungdomsworkshops under hösten Resultatet av den workshopen kunde användas i den lokala utvecklingsplanen. Resultat från den workshopen och dess ideella timmar redovisas genom Ung i Halland. Kostnader Den största kostnaden för projektet har varit lönekostnader. De totala lönekostnaderna uppgår till ca kr, vilket innefattar lön och lönekostnader för projektledare samt arvoden för skrivande av lokala utvecklingsplaner. Utöver lönekostnader är det möteskostnader och kostnader för marknadsföring som är större poster av vikt. Sammanfattning av ekonomi för projektet finns i tabellen nedan.

16 Översikt Kostnader Budget Kostnader Differens Löner Projektledare , , ,71 Lönekostnader inkl resor , , ,68 Arvode Framtagande av LUP , , ,00 Summa löner , , ,97 Övriga kostnader Framtagande av LUP, fakturerade 0, , ,00 Hyra , , ,00 Telefon 4 000, , ,80 Kontorsmaterial 4 000, , ,67 Marknadsföring , ,42 98,58 Möten inkl Framtidsverkstäder , , ,95 Kompetensutveckling 4 000, , ,08 Nätverksaktiviteter 4 000, , ,83 Erfarenhetsutbyte Edinburgh , , ,16 Studiebesök 4 000, ,00 Summa övrigt , , ,97 Summa totalt , , ,94 Projektet har därmed inte gjort av med alla projektmedel utan där finns ,94 kr som inte använts. Efter projekttiden När projektet är slut finns det lokala utvecklingsplaner med visioner och handlingsplaner som ska omsättas i handling. Däri ligger en stor utmaning för byarna. Förhoppningsvis kan metoden leva vidare och användas i framtiden. En idé skulle kunna vara att en lokal utvecklingsplan är stor fördel i projektprioritering i framtida prioritering av Leader-projekt. Att en genomförd process skulle vara nödvändig för att kunna driva projekt inom området bygdeutveckling.

17 Gemensamma ämnen som dyker upp under möten i bygderna är arbete, bostäder och service. Dessa tre utgör en grundbult inom vilka inriktningar man vill utveckla den halländska landsbygden - utveckla företagande, hitta former för nybyggnation eller generationsväxling och bibehållen utvecklad service som finns på orten. Utöver denna trio finns det mer eller mindre ortspecifika spörsmål dit engagemanget riktas. Att arbeta fram en lokal utvecklingsplan löser inte per automatik de problem som byn brottas med, fokus har istället riktats mot vad som kan utvecklas med de tillgångar som finns idag och mobilisera de lokala drivkrafter som finns. Att arbeta med en lokal utvecklingsplan utifrån ett tillgångsbaserat angreppsätt blir en nog så viktig process för byns utveckling. Det skapar ett engagemang och en vilja att med egen kraft förändra. Det underlättar även för nya lokala drivkrafter att engagera sig; visionerna finns där, det är bara att sätta igång! Att arbeta med lokal utveckling med utgångspunkt i ett tillgångsbaserat angreppsätt har oss veterligen aldrig gjorts i Sverige. Vår by vår framtid har varit lyckat på det sättet att det nu finns en process utvecklad och testad, och från vårt perspektiv har projektet varit framgångsrikt. I Leader Landsbygd Halland har fler byar hört av sig och vill göra samma sak som de gör i grannbyn. Processen och metoden kommer förhoppningsvis finnas beskriven i en egen skrift där byar själva kan guida sig igenom arbetet.

18 Mätbara resultat enligt EU:s riktlinjer Resultat direkt efter projektets slut Kommentar 1. Antal nya företag 0 2. Antal bevarade arbetstillfällen 3. Antal nya arbetstillfällen 4. Antal deltagare i utbildningar Totalt 0 Män yngre än 25 år 25 år eller äldre Kvinnor yngre än 25 år 25 år eller äldre Totalt 0 Män yngre än 25 år 25 år eller 1 äldre Kvinnor yngre än 25 år 25 år eller 2 äldre Totalt Män yngre än 25 år 25 år eller äldre Kvinnor yngre än 25 år

19 25 år eller äldre 5. Antal aktiva deltagare i projekt 6. Antal passiva deltagare i projekt 7. Antal förädlade/utvecklade Totalt 148 Deltagit på första Framtidsverk stad och efter denna fortsatt arbeta i projektet. Män yngre än 25 år 25 år eller 64 äldre Kvinnor yngre än 25 år 25 år eller 84 äldre Totalt Män yngre än 25 år 25 år eller äldre Kvinnor yngre än 25 år 25 år eller äldre 0

20 råvaror 8. Antal bildade nätverk/samarbetsgrupp er 9. Antal framtidsverkstäder eller 5 3 arbetsgruppe r i Morup med olika inriktning: Byggnation, Turism, Trivsel, 1 arbetsgrupp i Ugglarp- Eftra- Långasand som fokuserar på utvecklingspl an och genomförand e, samt en arbetsgrupp i Bua, Samverkan Bua. 4 2 st i Bua, 1 i Morup och 1 i

21 liknande workshops som ägt rum 10. Antal utvecklade upplevelsebaserade tjänster och produkter Där mat och måltid spelar en viktig roll 0 Ugglarp- Eftra- Långasand. Så här fyller du i tabellen Hållbarhet/kvalitativa indikatorer 1. Instämmer ej: sätt ett kryss på de fyra alternativen av A-E som du inte instämmer i 2. Instämmer: sätt ett kryss på ett alternativ av A-E som du instämmer i 3. Om du instämmer, vänligen kommentera: Kommentera det alternativ som du instämmer till. Svara på frågan/frågorna som står i den rutan

22 Hållbarhet / kvalitativa indikatorer Det som vi har Instämmer ej Instämmer Om du instämmer, vänligen kommentera: utarbetat under (välj 4 (välj 1 projektperioden alternativ alternativ med X) med X) A: kommer att leva X Vilka nya former? Varför tror du detta? vidare i minst samma utsträckning som under projektperioden och även utvecklas vidare och hitta nya former att arbeta inom B: kommer att leva X Varför tror du detta? vidare i minst samma I Bua är en utvecklingsprocess igång med utsträckning som ett nystartat Leader-projektet, som med under projektperioden idéer och förankring vilar på den lokala utvecklingsplanen. I Morup har man byggt upp en struktur för sitt arbete som har potential att utvecklas och hitta nya sätt att utveckla bygden. Ugglarp-Eftra-Långasand har vid projekttidens slut en del arbete kvar att göra men projektledaren gör bedömningen att den lokala utvecklingsplanen kan fungera som ett

23 C: kommer till större del att leva vidare i någon utsträckning efter projektperioden D: kommer i någon mån att leva vidare i någon utsträckning efter projektperioden E kommer inte att leva vidare efter projektperioden X X X samlande dokument för bygdens befolkning. Varför tror du detta? Vilka delar kommer att leva vidare? Varför tror du detta? Vilka delar kommer att leva vidare? Varför tror du detta?

24 Jag godkänner att kontaktuppgifter publiceras i en projektdatabas där slutrapporten görs tillgänglig för andra som arbetar med landsbygdsutveckling och för allmänheten. Godkännandet skickar du i original tillsammans med ansökan om slututbetalning Kontaktpersoner i slutrapporten Namn och adress Håkan Eriksson Roll i projektet Projektledare Underskrift och datum Telefonnummer E-postadress Namn och adress Sven-Anders Svensson Roll i projektet Tf Verksamhetsledare Leader Halland Underskrift och datum Telefonnummer E-postadress Namn och adress Telefonnummer Roll i projektet E-postadress Underskrift och datum

25 Jag åtar mig ansvaret att lämna in en 1-års resultatrapport ett år efter projektets avslut till Leaderkontoret i Halland. Godkännandet skickar du i original tillsammans med ansökan om slututbetalning. Mall från Ansvarig för 1-års resultatrapporten Namn och adress Håkan Eriksson Roll i projektet Projektledare Underskrift och datum Telefonnummer E-postadress 1-års resultatrapporten skrivs ett år efter projektets avslut och lämnas in i samband med detta, dock senast 13 månader efter projektets avslut (datum enligt punkt 3)

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Besöksmål Åsgarn - förstudie

Besöksmål Åsgarn - förstudie Besöksmål Åsgarn - förstudie Iordningställande av nedfart till sjön Åsgarn i Kolarbo by. Projektägare: Folkärna norra bygdegårdsförening, upa Projektledare: Leif Öster Kommun: Avesta Dnr: 73 Jnr: 2010

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-06-04 Diarienummer:2010-061 R Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Hajoms Byalag / Fiber i Hajom Checkens namn Hajoms Byalag Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-12-22 Projektnamn Motocross i nya banor Journalnummer 2009-7367 Diarienummer TM047 Stödmottagare/projektägare BMK Uddevalla

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND Hylte g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Hylte Workshop i Hylte kommun Den 1 oktober 2013 samlades 29 personer i Nyarps bygdegård för att diskutera

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet www.jordbruksverket.se Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet Så här fyller du i blanketten Ange det projektnamn som du har angivit i projektplanen och som även

Läs mer

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND Laholm g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Laholm Workshop i Laholms kommun Den 23 september 2013 samlades 50 personer i Ysby bygdegård för att

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-28 Diarienummer:200-06 BJ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Landsortsnät i Tranemo - fiber i Grimsås Checkens namn Grimsås Samhällsförening

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck LEADER-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Sjuhärad Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck Förstudie Lokala Planer... Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad... Sökande (Namn/Förening/Företag) Diarienummer:.

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084 Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-03-31 Projektnamn Orust Privata landbygdsflyg Journalnummer 2008-5084 Diarienummer TM017 Stödmottagare/projektägare Orust

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Brandstad Filmbyn Journalnummer: SJV 2009-5635 Namn på LAG grupp som nominerar: LAG Ystad-Österlenregionen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30.

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Textrakt Mollaryd (Ursprungligen: Mollaryd Textstation) Datum: 2013-08-21.. Diarienummer: 2008.008 CA.. Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. Kontaktpersoner i projektet:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Stenkyrka Affären Journalnummer: 2010-3948 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gotland Kontaktperson

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Gesebols fiber Datum: 2015-04-08 Diarienummer: 2014-149 S Projekttid: 20141110-20150408 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2011-05-04 Diarienummer:2008-001 X Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Nätverk och samordnad turistinformation i Ambjörnarp

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BREDBAND I HÄRSTORP Checkens namn Härstorps fiber ekonomiska förening (under bildande) Sökande

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Eriksgata Journalnummer: 2010-637 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Norra

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: MittSkåne på kartan II Journalnummer: 2010-4457 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Träningsverkstan Journalnummer: 2008-4080, Dnr 08-002-009 Ung-007 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer

Bygdeplan. Bygdeplaner i Norra Skaraborg - en nygammal möjlighet VARFÖR SKA MAN GÖRA EN BYGDEPLAN?

Bygdeplan. Bygdeplaner i Norra Skaraborg - en nygammal möjlighet VARFÖR SKA MAN GÖRA EN BYGDEPLAN? BYGDEPLAN UTVECKLA IDÉER TILLSAMMANS! VARFÖR SKA MAN GÖRA EN BYGDEPLAN? Lokal planering (bygdeplaner) handlar om att ta initiativet till utvecklingen av den egna bygden. Alternativet är att vara offer

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Utveckling genom integration Journalnummer: 2008-2540

Läs mer

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Journalnummer: 2009-5492 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Bredband i Härstorp Datum: 2015-04-15 Diarienummer: 2010-061 BQ Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Byaplan. strategi för lokal utveckling i :

Byaplan. strategi för lokal utveckling i : Byaplan strategi för lokal utveckling i : _ Föreningens namn: Org.nr: Datum: Byaplanen ligger till grund för den årliga verksamhetsplanen och bör därför fastställas vid föreningens årsmöte. Detta material

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer