nette El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nette El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING"

Transkript

1 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3 07 El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen

2 K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kom ihåg att göra elavtal i god tid innan du flyttar. Varför? Om inget nytt elavtal har gjorts för fastigheten, stängs eltillförseln av i samband med den avläsning som görs när den förra innehavaren flyttar bort. Varför är det viktigt? Genom att göra ett elavtal i god tid, säkerställer du att strömmen är påkopplad i fastigheten när du flyttar in. Vad kostar det? Ingenting, så länge avtalet görs minst tre dagar före flytten. Hur? tel. (06) besöksadress: Kyrkoesplanaden 4 Öppningsavgifter för elleverans: Inkoppling inom tre arbetsdagar 0 euro Under följande arbetsdag 45 euro Under samma arbetsdag 90 euro (beställning före kl. 12) Utanför arbetstid 120 euro (vardagar efter kl. 16 samt under veckoslut och helger.) 4 Stenkol, fortfarande ett bra och effektivt bränsle Ledaren El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen Mätaren avslöjar hemmets elslukare Vasa Elnät gottgör automatiskt för elavbrott I korthet Kaffebryggare i test Tillåtna elarbeten Korsord Namntävling Pentti Aikkola, 91 år, intresserade sig för golf vid 60. Nette gav tre kaffedrickare i uppdrag att brygga kaffe. VASA ELEKTRISKA AB:S KUNDTIDNING Nummer: 3/2007 Utgivare: Vasa Elektriska Ab Postadress: PB 26, Vasa Besöksadress: Kyrkoesplanaden 4, Vasa, Finland Telefonväxel: (06) Kundbetjäning: öppen kl Felanmälningar: (06) (24 h) Fax: (06) Internet: ISSN: Huvudredaktör: Redaktionskommitté: Redaktion: Hannu Rintala Olli Arola Hannu Linna Juha Rintamäki Arja Rosing Kyösti Salo Ossi Suortti Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Svensk text: Layout: Tryckning: Kustmedia Ab Reklambyrå Bock s Office Ab Waasa Graphics Ab Följande Nette utkommer i december Kansikuva Mikko Lehtimäki

3 LEDAREN Elmarknaderna utvidgas De nordiska elmarknaderna knyts fastare till marknaderna i övriga Europa under de kommande månaderna. Den längsta sjökabeln i världen från Norge till Nederländerna tas i bruk i november. Nästan samtidigt tas en kommersiell mekanism i bruk för att avlägsna prisskillnaderna mellan olika elmarknadsområden (Market Coupling) mellan Norden och Tyskland. Båda anslutningarna har sina problem. Spelreglerna gällande den kommersiella användningen av den nya kabeln är inte lika flexibla i början som till exempel mellan Finland och Sverige, eftersom man i de olika ändorna av kabeln inte kunde komma överens om de klockslag som skall tillämpas i handeln. Det största problemet med anslutningen till Tyskland är ur Finlands synvinkel att marknaden i Tyskland är större än i de Nordiska länderna och fyller inte villkoren för fri konkurrens på samma sätt som i Norden. Detta beror på att de stora tyska producentbolagen EON och RWE inte har gått med på att bilda ett skilt stamnätsbolag i stil med Fingrid i Finland. Detta är ett hinder för andra producenter och ger inte elförbrukarna möjlighet att dra full nytta av en fri marknad. Norge är än en gång den som drar den största nyttan. Den el, producerad med vattenkraft, som nu inte kan överföras till Finland på grund av flaskhalsarna i södra Sverige och Norge kan framöver säljas till Holland. Anslutningen till Europa stabiliserar elpriset. Dock på en högre nivå än för närvarnade på grund av Europas klimatoch energilösningar. Avfallslösning Att använda avfall för energiproduktion i en avfallsförbränningsanläggning vid Stormossen är en lösning som är ekonomisk försvarbar. Vasa Elektriska har ett större fjärrvärmenät än de andra konkurrenterna, vilket gav en bättre ekonomisk grund jämfört med andra placeringsalternativ. Varningens ord Till slut är jag tvungen att föra fram några varningens ord: Kolkraftverken säkrar tillgången på el under vintermånaderna i Finland och utgör en viktig resurs av reglerkraft. Behovet av reglerbar elproduktion ökar väsentligt när kärnkraften ökar, när Ryssland-kabeln börjar fungera i båda riktningarna och när vindkraftproduktionen ökar. Att göra kolkraftverk ekonomiskt olönsamma på det sättet som regeringen föreslagit i samband med fördelningen av utsläppsrätter är i dessa förhållanden otroligt ANSVARSLÖST OCH KORTSYNT. Hannu Linna verkställande direktör nette 3/2007 3

4 El och värme från Vasklot Text Anne Kytölä Bilder Mikko Lehtimäki Vårt äldsta fossila bränsle stenkolet, som möjliggjorde den industriella revolutionen, är fortfarande ett bra och effektivt bränsle trots att den anses vara en av orsakerna till klimatuppvärmningen. Antti Tanttari sköter om automatiken på kraftverket. 4 nette 3/2007

5 Viljo Ristimäki har arbetat 44 år på Vasklot. I Vasklot produceras det bästa ackumulatorvattnet i världen. Vattnet är renare än det som finns att köpa på apotek, skryter Vasabon Viljo Ristimäki, och berättar att många företag i tiderna köpte vatten som destillerats på kraftverket i Vasklot för sina egna processer. När Ristimäki började arbeta på Vasklot för 44 år sedan, fanns det bara ett kraftverk, Vasklot 1, som togs ur bruk för tio år sedan. Det var det största och modernaste kraftverket i Finland när det startades, påminner Ristimäki. Ångkraftverket, som blev klart 1972, drevs med tung brännolja. Oljekrisen ledde till att bränslet byttes till stenkol 1982 och en stenkolspanna byggdes på Vasklot. Ristimäki, som ansvarar för vattenverket i kraftverkslaboratoriet, håller ett kort föredrag om hur vatten från Vasa stads vattenledning filtreras till pannvatten som lämpar sig för energiproduktion. Två stora kartongtavlor på kraftverksväggen åskådliggör produktionen. Ritningarna på tavlorna beskriver de olika processerna. Filtermassan som vattnet går igenom skall regenereras efter att cirka kubik vatten filtrerats. För regenereringen behövs syra och lut. Ristimäki berättar att dessa arbetsskeden tidigare krävde manuellt arbete, men att allting numera sker automatiskt. Bråttom efter en serviceperiod Laihelabon Antti Tanttari ser till att kraftverkets automatik fungerar. Automatikmästaren har fått jobba för fyra i augusti, eftersom sommarens serviceperiod blev sju veckor lång och arbetstagarnas semestrar flyttades till hösten. Under serviceperioden installerades bland annat apparatur som minskar utsläppen från kraftverket. Tanttari berättar att det finns över olika mätpunkter i kraftverket. Systemen övervakar automatiskt till exempel trycket och temperaturen i pannan. Mätvärden och meddelanden om eventuella problem förmedlas till datorerna i kontrollrummet. Efter start har vi något som kunde kallas inkörning i ett par veckor innan driften igen stabiliserats, berättar skiftesmästare Matti Heikkinen som kommit till kvällsskiftet. Slutet av sommaren är alltså den brådaste tiden för både Tanttari och skiftesmästaren i kontrollrummet, för då körs kraftverket igång efter det årliga serviceuppehållet. Utsläppen har minimerats Kraftverket i Vasklot har investerat i miljövänlig teknik sedan 1990-talet. Modern förbränningsteknik, avsvavlingsanläggning och elektriska filter minimerar utsläppen. I sommar har det använts fyra miljoner euro för teknik som minskar utsläppen. I praktiken kommer det just inga andra utsläpp från piporna än koldioxid, berättar Rami Vuola, verkställande direktör för Vaskiluodon Voima. Övervakare Jari Reini, som kommit till kvällsskiftet, går runt en gång i timmen och kontrollerar att allt fungerar som det skall i kraftverket. Vaskiluodon Voima måste köpa utsläppsrätter för nästa år för 20 miljoner euro, berättar verkställande direktör Rami Vuola. >> nette 3/2007 5

6 Automationsmästare Antti Tanttari är som en brandman: han rycker ut fast mitt i natten om kraftverksanläggningarna meddelar om något fel. Finns det alternativ till stenkol? Koldioxid är trots allt problematiskt på grund av klimatuppvärmningen. Det finns redan nu teknik med vilken också koldioxid kunde tas till vara från rökgaserna från kraftverket och återbördas till jorden. Tekniken är ännu inte lönsam för kommersiell användning. Kraftverkspannan i Vasklot lämpar sig endast för förbränning av stenkol. Alternativ till stenkol söks samtidigt som man planerar för den dag när det är dags att bygga ett helt nytt kraftverk. Vuola bedömer att det kommer att ske tidigast under den senare hälften av 2010-talet. Vi har inte råd med snabba lösningar, eftersom det har investerats hundratals miljoner euro i det nuvarande kraftverket. Att avsluta verksamheten innan investeringen har betalat sig tillbaka, skulle öka fjärrvärmekostnaderna, funderar Vuola. I ett nytt kraftverk kunde till exempel brännas torv, halm eller flis. Vindkraft kan vara framtiden Att minska koldioxidutsläppen i Finland känns ibland frustrerande för den verkställande direktören, eftersom det byggs hela tiden mera kondenskraftverk runt om i världen. I Kina byggs det på en vecka mera kolkraftskapacitet än det finns i hela Finland och kineserna binds inte av EU:s begränsningar och omfattas inte av utsläppshandeln. Utsläppshandeln har den positiva effekten att det aktivt söks alternativ till fossila bränslen och tekniken utvecklas hela tiden. 6 nette 3/2007

7 Kraftverket i Vasklot producerar både el och fjärrvärme med stenkol. Det är förnuftigt och ekonomiskt med samproduktion eftersom samma mängd bränsle producerar mera energi än i ett kondenskraftverk som bara producerar el. Tack vare Ultra Low Load-tekniken, som togs i bruk för ett år sedan, kan man utöka reglerområdet genom att sänka minimieffekten, vilket leder till minskad användning av stenkol. Etelä-Pohjanmaan Voima, som Rami Vuola också är verkställande direktör för, införskaffar energi som produceras på många olika sätt. Framöver kommer kärnkraftens och vindkraftens andel att öka ytterligare. Bolaget undersö- ker som bäst var det kunde byggas vindkraftverk i Österbotten. Vi skaffar vindkraftsoptioner för att vi ska ha beredskap den dag när vindkraft blir lönsamt, berättar Vuola. Stenkol Stenkol är en organisk stenart, som innehåller i huvudsak kol, syre och väte samt i någon mån svavel, kväve och oorganiska föreningar. Stenkol uppstår av växtdelar som hamnar i syrelösa förhållanden under högt tryck. Biomassa förvandlas först till torv, sedan till bitumenhaltigt stenkol och till slut till antracit. Största delen av de stenkolsfyndigheter som nu används har uppstått för ungefär 300 miljoner år sedan. Stenkol är den näst viktigaste energikällan efter olja. Cirka 40 procent av all el i världen produceras med stenkol. Källor: Wikipedia och Kolfakta rf. nette 3/2007 7

8 Text Anne Kytölä Bild Konehuone Sisustusarkkitehdit Jorma Valkama och Ari Jääskö Vasa får ett nytt landmärke En designad kraftledningsstolpe på över 50 meter reser sig bit för bit vid Brändö bro under hösten. På kraftverkets gård vid Brändö bro monteras en kraftledningsstolpe under hösten. Designstolpen förenar den nya huvudtransformatorstationen, som byggts på tomten under sommaren, med eldistributionsnätet. Borrande för grunden skedde på sensommaren och monteringen av designstolpen inleddes i september. Designstolpen, som ägs av Etelä-Pohjanmaan Voima, har planerats av inredningsarkitekterna Jorma Valkama och Ari Jääskö. Byggnadsplaneringen har gjorts av Veikko Nurminen på Eltel Networks, som också svarar för bygg- 8 nette 3/2007 nadsarbetet. Designstolpens byggherre är Sydösterbottens Regionsnät. Verkställande direktör Jukka Rajala för Sydösterbottens Regionsnät berättar att designsstolpen kommer att stå färdig de första dagarna i november. Designstolpens ena kabelkrets ansluts då och ger den nya elstationen en spänning på 110 kv för första gången. Den gamla stolpen rivs och flyttandet av dess kabelkrets till den nya designstolpen sker troligtvis nästa vår när elförbrukningen i staden sjunker från vinterns toppförbrukning. På det sättet tryggas eldistributionen, berättar Rajala. Designstolpen kommer att få belysning först efter att den gamla stolpen rivits och omgivningen snyggats upp. Den nya belysta designstolpen kommer till sin fulla rätt först under de mörka kvällarna nästa höst. Designstolpens grund är borrad åtta meter ned i jorden och den är 50 meter hög. Med fundamentet medräknat reser sig designstolpen 53 meter upp i luften. Fackverkskonstruktionen som utgör designstolpens stomme är av förzinkat järn och fasaden av eloxerade aluminiumplåtar som reflekterar solljus. Öppningarna i designstolpens

9 Arkitekternas förslag till Vasas nya landmärke. Desingstolpen är unik i världen och är uttryckligen planerad för stadsbilden i Vasa, som kännetecknas av fabrikspipor. Vad skall designstolpen heta? Delta i namntävlingen på baksidan! övre del gör den annars slutna konstruktionen lättare. Spiralformen och ljusreflektionerna gör att designstolpen alltid ser lite olika ut beroende på betraktningsvinkel och avstånd. Ljus- och ljudplanerare Ilkka Volanen planerar olika spotbelysningar som passar för olika årstider och högtider. LED-belysningen kommer att styras med hjälp av en dator. Designstolpen tillverkas i en verkstad i Lievestuore i mellersta Finland och transporteras till Vasa i delar. Delarna monteras i Vasa till fem meter höga bitar som sedan lyfts på varandra och skapar så en designstolpen. nette 3/2007 9

10 Med elbil efter golfbollen Pentti Aikkola, 91 år, intresserade sig för golf som 60-åring Text Anne Kytölä Bilder Mikko Lehtimäki 10 nette 3/2007

11 Vasabon Pentti Aikkola prövade golf för första gången när han firade sin 60-årsdag i Sverige. Segling kom på andra plats när kommodoren fick intresse för den vita bollen. Med behärskade slag hålls bollen bättre i mitten av banan. För kraftiga tag för bollen på villovägar, vet Pentti Aikkola. När man börjar spela golf så sent som jag, är det inte möjligt att nå ett riktigt bra handicap eller bli en framgångsrik tävlingspelare, påstår Aikkola. Aikkolas personliga handikapp är nu 29 och som bäst har det varit 16. Han har också vunnit en golfturnering i Spanien en gång. Hole-inone har han aldrig fått men tre gånger har det varit mycket nära. hår, svärdottern Riitta Aikkola, som också har golf som hobby. Jag har lovat att hjula om min man är i lika god kondition vid 91 år som sin far, ler Riitta Aikkola och klappar sin svärfar på axeln. Bakom golfbollen står en smärt man med god hållning. Händerna vilar mot knäna och blicken bedömer sträckan till den blåa flaggan. Vilken riktning är den bästa? Klubban snuddar lätt vid gräset när Pentti Aikkola söker rätt anslag och det egentliga slaget genast därefter för bollen i en vacker båge ganska nära flaggan. Det var ett fint slag, ler Aikkola. Spelet på Vasa golfbana har kommit till det fjärde hålet och bland de slag spelaren har bakom sig finns några som han själv är nöjd med. Putten på tre meter vid det föregående hålet är han helnöjd med. Genom golf får man obemärkt motion och frisk luft, vilket tilltalar mannen som aldrig tyckt om svettig motion. I golf är inte heller resultatet det viktigaste. Transport med golfbil Aikkola kör från hål till hål med en eldriven golfbil. Bilen är redan hans tredje. Först hade jag en sådan där kärra med tak. Jag bytte sedan till en öppen modell eftersom jag tycker om solsken. Den nuvarande bilen kör han med för andra sommaren. Bilen är försedd med två 12 volts elmotorer och två 75 amperetimmars (Ah) gelackumulatorer. Enligt Aikkola håller de längre än de vanliga ackumulatorerna, som fanns i den föregående bilen. Med den förra bilen körde jag igenom banan med 18 hål två gånger på en laddning, men farten saktade nog ned i slutet av andra rundan, berättar Aikkola. Aikkola är i mycket bra kondition för sin ålder. Men för ett par år sedan fick han ett elakt magvirus i Spanien som var så besvärligt att det är först nu som han återfått krafterna och intresset för golf. Utan den här kärran skulle jag säkert inte ha orkat spela alls. Efter spelet kör Aikkola sin golfbil till laddning. Bilen skall vara färdig för start inför nästa speldag. Aikkolas vita bollar rullar på greenen ungefär tre dagar i veckan. I klubbrestaurangen finns många bekanta. Aikkola presenterar en leende kvinna med ljust Elbilen ser till att spelet fortsätter från hål till hål. nette 3/

12 Text Anne Kytölä Bilder Mikko Lehtimäki Mätaren avslöjar hemmets elslukare Familjen Lehto i Laihela önskade få veta hur mycket el det gamla och nästan tomma kylrummet förbrukar per år. Skulle det löna sig att avstå från det? Enligt mätningen, under en knapp vecka, ser Marja-Leena och Matti Lehto på TV för mindre än 30 euro per år. 12 nette 3/2007

13 Kompressorn som kyler ner kylrummet i källaren surrar ofta, speciellt sommartid. Enligt förbrukningsmätaren betalar familjen Lehto minst 64 euro per år för elen till kylrummet. Kylrummet på drygt två kvadratmeter byggdes i källaren i Marja-Leena och Matti Lehtos egnahemshus år Kylrummet har bland annat tjänat som saft- och syltkällare, men under senare år har familjen lagt in allt mindre bär. Numera fungerar kylrummet för det mesta som ett lager för tomflaskor, skrattar Matti. Kylrummets kompressor surrar i källaren bredvid Marja-Leenas arbetsbord med hennes dator på. Kompressorn verkar vara igång hela tiden, speciellt sommartid, säger Marja-Leena och berättar att paret alltid då och då funderat över om det skulle löna sig att helt avstå från kylrummet. Det går lätt att utreda kylrummets elförbrukning med en förbrukningsmätare. Samtidigt beslutar man också utreda hur mycket el televisionen och digitalboxen samt familjens yngling Mikkos dator förbrukar. Personalen vid den tekniska rådgivningen vid Vasa Elektriska lånar ut mätarna och Timo Riiki hjälper till med att tolka mätresultaten. Hur mycket energi förbrukar datorn? I huset installeras totalt fem mätare: datorn förses med två mätare av vilka den ena mäter elförbrukningen i datorns bredbildskärm på 19 tum och den andra ansluts till datorn som Mikko själv byggt. Televisionen på 27 tum, en standard digitalbox och kylrummet får också var sin mätare inkopplad. Timo Riiki avläser mätarna efter sex dagar. Den tiden ger en tämligen realistisk bild av familjens förbrukningsvanor. Mikko har använt datorn något mer än vanligt eftersom han hade ledigt från skolan på måndag och fredag, nämner Marja- Leena. Enligt pappa Matti snurrar Mikkos dator också normalt en stor del av dygnet och även Mikko medger att han tillbringar tid med spel och musik till efter midnatt de flesta kvällar. Digitalboxen större förbrukare än TV:n Televisionen i vardagsrummet har köpts för ett år sedan och det märks också i elförbrukningen. I stand by läge förbrukar den endast 0,8 watt. Digitalboxen förbrukar mera el: 10 watt i stand by läge. Apparaten kan inte släckas på annat sätt än genom att dra ut stöpseln från väggen, harmar sig Matti. Digiboxen saknar skild strömbrytare. Kylrummet förbrukar mera än kyl-frysskåp Timo räknar utgående ifrån avläsningsresultaten ut hur mycket el familjen Lehtos kylrum, TV, digibox och dator förbrukar per år. Jämförelsen med medelvärden avslöjar om det finns större elslukare än vanligt i hemmet i Laihela. Redan före jämförelsen bedömer Timo att kylrummet i källaren förbrukar rätt mycket energi. Kylrummet förbrukar ungefär två gånger mera el än kyl-frysskåpet. Uträkningarna visar att familjen Lehto betalar cirka 65 euro per år för förvaring av tomflaskor i sitt kylrum. Jag tycker inte att summan är så väldigt stor, jag förväntade mig mycket mera, säger Marja-Leena. Mätningsperioden ger enligt Marja-Leena något felaktig bild över hur kylrummet används. Kylrummets dörr öppnades knappast alls under den aktuella veckan. Om vi skulle ha haft gäster under mätperioden eller om jag skulle ha kokat vinbärssaft, skulle dörren ha öppnats titt som tätt och det skulle ha gått åt mera el, bedömer hon. Matti skulle inte genast börja riva kylrummet, men dess användning kunde effektiveras. De tomma flaskorna och burkarna skulle nog kunna föras bort genast, funderar Marja- Leena. Kylapparaterna blir elslukare med åren Timo berättar att kylapparaterna ofta börjar förbruka mera el med åren. Ökningen märks lätt i att apparaten verkar vara igång hela tiden. Förbrukningsmätarna lånas ut oftast just för att utreda kylapparaternas elförbrukning, berättar Timo. Sommaren och början av hösten är livligast när det varma vädret får kylapparaterna att surra mer än vanligt. Många av våra kunder får också en utjämningsfaktura i början av hösten, vilket också får folk att mera följa med elförbrukningen. Timo råder att jämföra förbrukningsresultaten med elapparaternas elförbrukning i genomsnitt. Uppgifter finns t.ex. på Motivas Internetsidor, Elförbrukningen i hemmet kan uppskattas också med hjälp av Eldoktorn på Vasa Elektriskas hemsida, Timo ger rådet att lägga till lite till de värden som Eldoktorn ger, eftersom den redan har några år på nacken och inte beaktar att mängden elektronikapparater, och därmed också elförbrukningen i hemmen, har ökat enormt under de senaste åren. Mikko Lehto spelar datorspel flera timmar varje dag. Enligt mätningarna under sex dagar förbrukar datorn och skärmen 1,88 kwh per dygn. Timo Riiki berättar att genomsnittet är 2,4 kwh. Elförbrukningen hos familjen Lehto: kwh/6 dygn kwh/mån kwh/år /år Kylrum 13,5 67,5 821,25 64,30 Datorns centralenhet 9,77 48,85 594,34 46,54 Datorskärm 1,52 7,6 92,47 7,24 TV 4,16 20,8 253,07 19,82 Digitalbox 1,44 7,2 87,60 6,86 Uträkningarna är baserade på Vasa Elektriskas pris för allmän el. nette 3/

14 Vasa Elnät gottgör automatiskt för elavbrott Elbolagen skall återbetala en del av elöverföringsavgiften till sina kunder om elavbrottet varar minst 12 timmar. En del av elbolagen gottgör avbrotten automatiskt, men hos några elbolag skall kunden skriftligen söka återbetalning. Hos oss behöver kunden inte söka standardersättning utan vi strävar efter att betala ersättningen genast i samband med följande faktura, berättar Göran Heino, driftschef vid Vasa Elnät Ab. Om elräkningen skickas hem varje månad kan det dock hända att standardersättningen inte hinner med i den första fakturan efter elavbrottet. Vi strävar naturligtvis efter att våra kunder inte skulle drabbas av avbrott som varar över 12 timmar, tillägger Heino. Stormen, som härjade i slutet av oktober för ett år sedan, bröt elen hos cirka av Vasa Elnäts kunder. Ungefär av dem var utan el under minst ett halvt dygn och var därmed berättigade till standardersättningen. Som ersättningar utbetalades totalt cirka euro. Vid elavbrott i skärgården kan inte samma 12 timmars regel tillämpas som på fastlandet med tanke på reparatörernas säkerhet. Reparatörerna skickas ut till havs först efter att stormvinden har lugnat ner sig till 15 meter i sekunden. Fakta om standardersättning Enligt elmarknadslagen har konsumenten rätt till en standardersättning för ett avbrott som varar minst 12 timmar. Kunden gottgörs för elöverföringsavgiften enligt avbrottets längd. Ersättningen är maximalt 700 euro. 1 FÖR EN EURO Förbered dig för höststormarna Tvättar du 20 maskiner med kläder på fintvättsprogrammet. *uträkningarna är baserade på Vasa Elektriskas pris för allmän el 14 nette 3/2007 Ha numret till elbolagets felanmälan till hands nära telefonen eller spara det i din mobil: (06) Kontrollera att säkringarna är hela innan du gör en felanmälan. Ha följande i ett skåp eller en låda som du lätt hittar också i mörker: ficklampa, batterier, ljus, tändstickor och säkringar. Ha också ved lätt tillgängligt om du har en öppen spis eller vedugn. Koppla bort känsliga elapparater från elnätet före en storm. Använd en ackumulator som ger ström vid elavbrott, en så kallad UPS, till datorer och modemanslutningar. En generator, som drivs med egen motor eller en traktor, hjälper jordbruk över elavbrott. Stäng av elapparater och tvättmaskinernas vattenkranar. Öppna inte frysen. Frysen hålls nedkyld i ett dygn om man inte öppnar den. Håll värmen inomhus. Stäng mellandörrarna och öppna inte ytterdörrar eller fönster i onödan. Röj inte själv bort träd som fallit över ellinjen eftersom det finns stor risk för en elstöt. Kontrollera också att din fritidsbostad inte blivit skadad efter stormen.

15 I KORTHET Energi av avfall Vasa Elektriska och sex regionala avfallshanteringsbolag planerar att bygga en gemensam avfallsförbränningsanläggning i Korsholm. Anläggningen, som man planerar att bygga i anslutning till Stormossens avstjälpningsplats, skall stå klar år Avfallsbolagen svarar för kostnaderna gällande anskaffning, mottagning och förbrän- ning av avfall. Vasa Elektriska skaffar turbinen, generatorn och värmeväxlaren, som omvandlar ångan som uppstår i pannorna i förbränningsanläggningen till elenergi och fjärrvärme. Enligt Ossi Suortti, som leder fjärrvärmeenheten, minskar den nya anläggningen behovet av stenkol och torv i fjärrvärmeproduktionen. Vi kan producera cirka en tredjedel av fjärrvärmen med den energi som vi får från avfall, uppskattar Suortti. I projektet deltar förutom Vasa Elektriska och Stormossen, Botniarosk i Kristinestad, Ekorosk i Jakobstad, Lakeuden Etappi i Ilmajoki, Vestia i Ylivieska och Millespakka i Alajärvi. Vasa Elektriska behöver en julgran Vasa Elektriska saknar en julgran att resa på torget i Vasa i samband med julöppningen. Om det växer en ca 20 meter hög vacker gran på din tomt, och om du är villig att avvara den, tag kontakt med Hannu Rintala per telefon eller Vasa Elektriska både fäller och transporterar granen. Ny värmecentral till Liselund En värmecentral har byggts i Liselund i Gamla Vasa. Värmecentralen producerar fjärrvärme och fungerar som reservanläggning till fjärrvärmenätet under produktionstoppar. I anläggningen finns två varmvattenpannor, båda med en nominell värmeeffekt på 10 MW. Anläggningen uppskattas vara i bruk i genomsnitt 500 timmar per år. Värmecentralens skorstenar är 30 meter höga. Anläggningen sköts och övervakas från energikontrollrummet i kraftverket på Brändö. nette 3/

16 Gott kaffe, tack! Text Anne Kytölä Bilder Mikko Lehtimäki Nette gav tre kaffedrickare på Vasa Elektriska i uppdrag att brygga kaffe. De testade kaffebryggare från Moccamaster, OBH Nordica, Philips och Bosch. Armi Hietakangas, Kirsti Achrén och Jan Henriksson dricker 4-7 muggar kaffe dagligen. Alla föredrar att brygga sitt kaffe av Pauligs Juhla Mokka, vilket också användes som testkaffe. Armi, som serverar mat åt personalen på Vasa Elektriska, är proffs på kaffekokning och därför fylls filterpåsarna enligt hennes anvisningar. I bryggarna hälls en liter vatten och 15 milliliter kaffe per kaffekopp mäts upp. Före testet rengörs kaffebryggarna enligt bruksanvisningarna. Två kannor vatten filtreras genom respektive bryggare. Testet genomförs i två omgångar. Första dagen bedömer testarna kaffebryggarnas utseende och användarvänlighet samt poängsätter kaffets smak. Jan Henriksson utför de tekniska mätningarna följande dag i kraftverkets laboratorium. Beträffande användarvänligheten bedöms hur lätt eller svårt det är att använda kaffebryggaren. Hur kaffekannan känns i handen, om det är enkelt att brygga kaffe och om kaffebryggaren är lätt att rengöra. Ren smaksak Smaken bedöms rent subjektivt. Före testet berättar Jan och Armi att de är vänner av starkt kaffe Kirsti tycker om lite svagare dryck. Kaffet från Bosch bryggaren som testas först känns ljummet och får inget beröm. OBH Nordicas kaffe smakar bättre, men Kirsti tycker att kaffet är aningen för starkt. Philips får testgruppen att mysa nöjt. Det här är gott! Moccamaster når lika smakligt resultat som Philips. I det här skedet kommer testarna till den slutsatsen att OBH Nordica kaffet smakar bittert jämfört med Philips och Moccamasters kaffe. Olikheterna i smak förklaras av temperaturskillnaderna. Jan Henriksson mäter vattnets temperatur när den rinner på kaffet i filtret. Han mäter även det färdiga kaffets temperatur fem minuter efter att kaffet har runnit färdigt. Enligt Kuluttajalehti (4/2006) lösgörs kaffearomerna bäst när vattentemperaturen är grader i filtrerings- 16 nette 3/2007

17 skedet. Alla kaffebryggare förutom Bosch når den rekommenderade temperaturen och testarnas åsikt är att smaken är bättre ju hetare vattnet är. OBH Nordica filtrerar kaffet i 92 grader, Moccamaster i 94 grader och smaktestvinnaren Philips i 95 grader. Delade åsikter om utseendet Kirsti tycker bäst om Moccamasters kantiga utseende. Om utseendet skulle avgöra skulle hon välja denna klassiker till sitt kök. Armi och Jan tycker mera om OBH Nordicas kaffebryggare med dess fräscht röda färg och mjuka linjer. Jag skulle vilja ha en bryggare som ser ut som OBH Nordica men som skulle brygga kaffe som smakar som det Philips brygger, säger Armi. Kaffe fast i sömnen Ifråga om användarvänlighet visar sig bryggaren från Philips vara den bästa. Testarna berömmer speciellt den behändiga vattenbehållaren, som kan lösgöras för påfyllning. Kannans handtag känns behaglig i handen och den slinker lätt på plats i bryggaren. Det är också lätt att byta filterpåse. Testgruppen är enig om att en kaffebryggare skall vara så enkel att använda att det går att brygga kaffe med slutna ögon. Av testbryggarna är Philips och Bosch sådana som alla tre anser sig kunna brygga drickbart kaffe i fast halv två på natten. Kvinnorna anser att den lättanvända bryggaren från Bosh är likvärdig med den från Philips men medeltalet sjunker när Jan anser att bryggaren från Philips har bättre kvalitet. OBH Nordica får de sämsta vitsorden för användarvänlighet, eftersom testarna får svårigheter redan när de försöker ta kaffekannan från bryggaren och locket till vattenbehållaren visar sig också vara svår att öppna. Inte heller Moccamaster, som fått beröm i de andra momenten, klarar sig särskilt väl när det gäller användarvänligheten. Den har för många löstagbara delar och det manuella dropplåset förbryllar. Testkaffet måste bryggas på nytt när man märker att dropplåset varit stängt. Det finns nog kaffe i kannan, men det är inte drickbart. Månne man alltid kommer ihåg att ställa dropplåset i rätt läge, undrar testgruppen. Dropplåset kan vara stängt eller så kan man välja att filtrera en hel eller en halv kanna. En kaffeliter för mindre än en cent Jan Henriksson mätte den elenergi som kaffebryggarna förbrukade och räknade ut hur mycket det kostar att brygga en kaffeliter. Kaffebryggarnas effekt varierar, men de förbrukade i stort sett lika mycket energi. Det kostar cirka 0,8 cent att brygga en liter kaffe. Bryggaren från Bosch har låg effekt och kaffebryggningen räckte längst, över sju minuter. Snabbast var OBH Nordica, som bryggde kaffet på mindre än fyra minuter. nette 3/

18 TILLÅTNA ELARBETEN Byte av anslutningsledning Elarbeten får i huvudsak utföras endast av yrkesmän inom elbranschen. Det finns dock vissa mindre elarbeten som också en vanlig elanvändare får utföra. Den här gången får du lära dig byta en anslutningsledning till en skyddsjordad elapparat. Anslutningsledningen bör bytas mot en ny om det finns brott eller snitt i kabeln. elapparaten fungerar hackigt. kabeln blir mycket varm på något ställe. Kabeln kan till och med bli svart. det finns sprickor i stickproppen, den har smält eller blivit bränd. kabeln är isolerad med en tygsnodd och snodden är genomsliten. Då du skaffar en ny kabel skall du kontrollera att antalet ledare, kabelns skal och ledarnas tvärsnittsyta är likadana som i den ursprungliga kabeln. Det är säkrast att ta med den gamla kabeln till elaffären. Gör alltid elarbeten utan spänningen påkopplad, det vill säga drag stickproppen ur väggkontakten. 1. Öppna elapparaten så att du ser kabelns anslutningsdon. Kontrollera hur de olikfärgade ledarna är kopplade innan du lösgör den gamla kabeln. Lösgör den gamla kabeln. (Bild 1.) 2. Skala av den nya anslutningskabeln och ledarnas isolering. Se efter hur det är gjort på den gamla kabeln. Tvinna ihop ledarnas trådändor. (Bild 2.) 3. Installera den nya anslutningskabeln. Den gul-gröna skyddsledaren ansluts till skruvanslutningen som är försedd med ett jordningsmärke och de två övriga ledarna till de övriga skruvanslutningarna. Skyddsledaren skall vara så lång att den lossnar sist ifall ledarna skulle lossna från anslutningsdonet när man drar i kabeln. Om det finns ett skydd i öppningen där kabeln förs in, som skyddar kabeln från att brytas, sätt skyddet på plats innan du ansluter ledarna. (Bild 3.) 4. Skruva fast anslutningsskruvarna omsorgsfullt. En lös anslutning kan förorsaka överhettning. Kontrollera att det inte blev några ledartrådar kvar utanför skruvanslutningarna. 5. Placera kabeln under dragavlastaren och skruva fast skruvarna i dragavlastaren. Dra lätt i kabeln och kontrollera att den hålls på plats. 6. Försäkra dig om att du har fäst alla tätningar och skydd på sina ursprungliga platser i apparaten. Montera elapparatens hölje på plats och skruva fast alla skruvar. 7. Installera vid behov en ny stöpsel i ledningens andra ända enligt direktiven nedan. 1 FÖR EN EURO Använder du torktumlaren 6 gånger. *uträkningarna är baserade på Vasa Elektriskas pris för allmän el 18 nette 3 /2007

19 Korsord Namn Näradress Postnummer och -ort Skicka ditt svar före under adressen: NetteKorsord Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa Bland korsordlösarna lottas 2 st inne-/utetermometrar med klocka. Vinnare av föregående Nette-korsord: Ann-Mari Strömberg, Vasa Karin Kolam, Vasa Den rätta lösningen på föregående korsord. nette 3/

20 Vad skall kraftledningsstolpen heta? Det nya landmärket vid Brändö bro förtjänar ett namn och tidningen Nette utlyser därför en namntävling. Hitta på ett träffande namn åt designstolpen och skicka ditt förslag till chefredaktör Hannu Rintala senast 15 november. Du kan skicka ditt svar per e-post till vaasansahko.fi eller genom att posta denna tävlingskupong. Det bästa namnförslaget belönas med ett veckoslut för två personer på badhotell Holiday Club i Tammerfors. Priset doneras av Etelä- Pohjanmaan Voima. Vinnaren utses av en jury som består av Hannu Linna, verkställande direktör för Vasa Elektriska, Jukka Rajala, verkställande direktör för Etelä- Pohjanmaan Alueverkko samt Hannu Rintala, chefredaktör för tidningen Nette. Vinn ett veckoslut på badhotell! Namförslag Namn Näradress Postnummer och -ort Du kan posta Nette-korsordet och ditt namnförslag samtidigt genom att riva loss sidan och skicka den till oss.

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen.

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Olaus Petriskolan Örebro BOD/JÖN Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar huvuddelen av den el vi använder. Kraftverk som eldas med biobränsle (ved och

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

El- och värmeproduktion 2013

El- och värmeproduktion 2013 Energi 2014 El och värmeproduktion 2013 Andelen av fossila bränslen ökade inom el och värmeproduktionen år 2013 År 2013 producerades 68,3 TWh el i Finland. Produktionen ökade med en procent från året innan.

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Så här går du över till e-faktura Om du vill få din

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2010 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi steg med 8,8 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

El- och värmeproduktion 2009

El- och värmeproduktion 2009 Energi 2010 El och värmeproduktion 2009 Produktionen av el och industrivärme minskade år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över el och värmeproduktionen minskade elproduktionen och totalförbrukningen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2013

Energiskaffning och -förbrukning 2013 Energi 2014 Energiskaffning och -förbrukning 2013 Totalförbrukningen av energi på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15

Innehållsförteckning. Framtid för Fusionsreaktor 12-13 Källförteckning 14-15 Fusionsreaktor Innehållsförteckning Historia bakom fusionsreaktor 2-3 Energiomvandling som sker 4-5 Hur fungerar en fusionsreaktor 6-7 ITER 8-9 Miljövänlig 10 Användning av Fusionsreaktor 11 Framtid för

Läs mer

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4 07 Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nätfaktura för

Läs mer

Enkelt och lönande att spara energi.

Enkelt och lönande att spara energi. Enkelt och lönande att spara energi. Tips och råd från Energirådgivarna. Bra för både plånbok och miljö. Att spara energi är enkelt. Med sunt förnuft och några enkla åtgärder kan du komma riktigt långt.

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Energiförbrukningen är idag ett av samhällets största problem.

Energiförbrukningen är idag ett av samhällets största problem. Energiförbrukningen är idag ett av samhällets största problem. En anledning till att det blivit så är att teknologin har haft ett enormt uppsving sedan den industriella revolutionen, och rusat fram utan

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser Den här informationen innefattar uppgifter om bränslens värmevärden, typiska verkningsgrader

Läs mer

Förebyggande av elbränder i hushåll

Förebyggande av elbränder i hushåll Förebyggande av elbränder i hushåll Innehållsförteckning: 1. Säkerhetsföreskriftens syfte... 1 2. Förpliktelse... 1 3. Periodisk besiktning av elinstallationer... 1 4. Elarbeten... 1 5. Utlösning av säkring

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR MÅL OCH FÖRHANDSUPPFATTNINGAR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera. Ljusets dag 1. Ljuset går rakt fram tills det bryts. Låt ljuset falla genom dörröppningen till ett mörkt rum. Se var gränserna mellan ljus och mörker går. Reflektera ljus ut i mörkret med t ex CDskivor,

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Spara denna! En trygg GÅRD Guide för gårdens beredskapsplanering

Spara denna! En trygg GÅRD Guide för gårdens beredskapsplanering Spara denna! En trygg GÅRD Guide för gårdens beredskapsplanering SLC 2 Gårdens beredskapsplanering I företagsverksamhet är det viktigt att kunna förutse och hantera risker i olika situationer. Ett finländskt

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-3-3 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 14 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 25,9 EUR/MWh, vilket var högre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer