nette El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nette El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING"

Transkript

1 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3 07 El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen

2 K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kom ihåg att göra elavtal i god tid innan du flyttar. Varför? Om inget nytt elavtal har gjorts för fastigheten, stängs eltillförseln av i samband med den avläsning som görs när den förra innehavaren flyttar bort. Varför är det viktigt? Genom att göra ett elavtal i god tid, säkerställer du att strömmen är påkopplad i fastigheten när du flyttar in. Vad kostar det? Ingenting, så länge avtalet görs minst tre dagar före flytten. Hur? tel. (06) besöksadress: Kyrkoesplanaden 4 Öppningsavgifter för elleverans: Inkoppling inom tre arbetsdagar 0 euro Under följande arbetsdag 45 euro Under samma arbetsdag 90 euro (beställning före kl. 12) Utanför arbetstid 120 euro (vardagar efter kl. 16 samt under veckoslut och helger.) 4 Stenkol, fortfarande ett bra och effektivt bränsle Ledaren El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen Mätaren avslöjar hemmets elslukare Vasa Elnät gottgör automatiskt för elavbrott I korthet Kaffebryggare i test Tillåtna elarbeten Korsord Namntävling Pentti Aikkola, 91 år, intresserade sig för golf vid 60. Nette gav tre kaffedrickare i uppdrag att brygga kaffe. VASA ELEKTRISKA AB:S KUNDTIDNING Nummer: 3/2007 Utgivare: Vasa Elektriska Ab Postadress: PB 26, Vasa Besöksadress: Kyrkoesplanaden 4, Vasa, Finland Telefonväxel: (06) Kundbetjäning: öppen kl Felanmälningar: (06) (24 h) Fax: (06) Internet: ISSN: Huvudredaktör: Redaktionskommitté: Redaktion: Hannu Rintala Olli Arola Hannu Linna Juha Rintamäki Arja Rosing Kyösti Salo Ossi Suortti Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Svensk text: Layout: Tryckning: Kustmedia Ab Reklambyrå Bock s Office Ab Waasa Graphics Ab Följande Nette utkommer i december Kansikuva Mikko Lehtimäki

3 LEDAREN Elmarknaderna utvidgas De nordiska elmarknaderna knyts fastare till marknaderna i övriga Europa under de kommande månaderna. Den längsta sjökabeln i världen från Norge till Nederländerna tas i bruk i november. Nästan samtidigt tas en kommersiell mekanism i bruk för att avlägsna prisskillnaderna mellan olika elmarknadsområden (Market Coupling) mellan Norden och Tyskland. Båda anslutningarna har sina problem. Spelreglerna gällande den kommersiella användningen av den nya kabeln är inte lika flexibla i början som till exempel mellan Finland och Sverige, eftersom man i de olika ändorna av kabeln inte kunde komma överens om de klockslag som skall tillämpas i handeln. Det största problemet med anslutningen till Tyskland är ur Finlands synvinkel att marknaden i Tyskland är större än i de Nordiska länderna och fyller inte villkoren för fri konkurrens på samma sätt som i Norden. Detta beror på att de stora tyska producentbolagen EON och RWE inte har gått med på att bilda ett skilt stamnätsbolag i stil med Fingrid i Finland. Detta är ett hinder för andra producenter och ger inte elförbrukarna möjlighet att dra full nytta av en fri marknad. Norge är än en gång den som drar den största nyttan. Den el, producerad med vattenkraft, som nu inte kan överföras till Finland på grund av flaskhalsarna i södra Sverige och Norge kan framöver säljas till Holland. Anslutningen till Europa stabiliserar elpriset. Dock på en högre nivå än för närvarnade på grund av Europas klimatoch energilösningar. Avfallslösning Att använda avfall för energiproduktion i en avfallsförbränningsanläggning vid Stormossen är en lösning som är ekonomisk försvarbar. Vasa Elektriska har ett större fjärrvärmenät än de andra konkurrenterna, vilket gav en bättre ekonomisk grund jämfört med andra placeringsalternativ. Varningens ord Till slut är jag tvungen att föra fram några varningens ord: Kolkraftverken säkrar tillgången på el under vintermånaderna i Finland och utgör en viktig resurs av reglerkraft. Behovet av reglerbar elproduktion ökar väsentligt när kärnkraften ökar, när Ryssland-kabeln börjar fungera i båda riktningarna och när vindkraftproduktionen ökar. Att göra kolkraftverk ekonomiskt olönsamma på det sättet som regeringen föreslagit i samband med fördelningen av utsläppsrätter är i dessa förhållanden otroligt ANSVARSLÖST OCH KORTSYNT. Hannu Linna verkställande direktör nette 3/2007 3

4 El och värme från Vasklot Text Anne Kytölä Bilder Mikko Lehtimäki Vårt äldsta fossila bränsle stenkolet, som möjliggjorde den industriella revolutionen, är fortfarande ett bra och effektivt bränsle trots att den anses vara en av orsakerna till klimatuppvärmningen. Antti Tanttari sköter om automatiken på kraftverket. 4 nette 3/2007

5 Viljo Ristimäki har arbetat 44 år på Vasklot. I Vasklot produceras det bästa ackumulatorvattnet i världen. Vattnet är renare än det som finns att köpa på apotek, skryter Vasabon Viljo Ristimäki, och berättar att många företag i tiderna köpte vatten som destillerats på kraftverket i Vasklot för sina egna processer. När Ristimäki började arbeta på Vasklot för 44 år sedan, fanns det bara ett kraftverk, Vasklot 1, som togs ur bruk för tio år sedan. Det var det största och modernaste kraftverket i Finland när det startades, påminner Ristimäki. Ångkraftverket, som blev klart 1972, drevs med tung brännolja. Oljekrisen ledde till att bränslet byttes till stenkol 1982 och en stenkolspanna byggdes på Vasklot. Ristimäki, som ansvarar för vattenverket i kraftverkslaboratoriet, håller ett kort föredrag om hur vatten från Vasa stads vattenledning filtreras till pannvatten som lämpar sig för energiproduktion. Två stora kartongtavlor på kraftverksväggen åskådliggör produktionen. Ritningarna på tavlorna beskriver de olika processerna. Filtermassan som vattnet går igenom skall regenereras efter att cirka kubik vatten filtrerats. För regenereringen behövs syra och lut. Ristimäki berättar att dessa arbetsskeden tidigare krävde manuellt arbete, men att allting numera sker automatiskt. Bråttom efter en serviceperiod Laihelabon Antti Tanttari ser till att kraftverkets automatik fungerar. Automatikmästaren har fått jobba för fyra i augusti, eftersom sommarens serviceperiod blev sju veckor lång och arbetstagarnas semestrar flyttades till hösten. Under serviceperioden installerades bland annat apparatur som minskar utsläppen från kraftverket. Tanttari berättar att det finns över olika mätpunkter i kraftverket. Systemen övervakar automatiskt till exempel trycket och temperaturen i pannan. Mätvärden och meddelanden om eventuella problem förmedlas till datorerna i kontrollrummet. Efter start har vi något som kunde kallas inkörning i ett par veckor innan driften igen stabiliserats, berättar skiftesmästare Matti Heikkinen som kommit till kvällsskiftet. Slutet av sommaren är alltså den brådaste tiden för både Tanttari och skiftesmästaren i kontrollrummet, för då körs kraftverket igång efter det årliga serviceuppehållet. Utsläppen har minimerats Kraftverket i Vasklot har investerat i miljövänlig teknik sedan 1990-talet. Modern förbränningsteknik, avsvavlingsanläggning och elektriska filter minimerar utsläppen. I sommar har det använts fyra miljoner euro för teknik som minskar utsläppen. I praktiken kommer det just inga andra utsläpp från piporna än koldioxid, berättar Rami Vuola, verkställande direktör för Vaskiluodon Voima. Övervakare Jari Reini, som kommit till kvällsskiftet, går runt en gång i timmen och kontrollerar att allt fungerar som det skall i kraftverket. Vaskiluodon Voima måste köpa utsläppsrätter för nästa år för 20 miljoner euro, berättar verkställande direktör Rami Vuola. >> nette 3/2007 5

6 Automationsmästare Antti Tanttari är som en brandman: han rycker ut fast mitt i natten om kraftverksanläggningarna meddelar om något fel. Finns det alternativ till stenkol? Koldioxid är trots allt problematiskt på grund av klimatuppvärmningen. Det finns redan nu teknik med vilken också koldioxid kunde tas till vara från rökgaserna från kraftverket och återbördas till jorden. Tekniken är ännu inte lönsam för kommersiell användning. Kraftverkspannan i Vasklot lämpar sig endast för förbränning av stenkol. Alternativ till stenkol söks samtidigt som man planerar för den dag när det är dags att bygga ett helt nytt kraftverk. Vuola bedömer att det kommer att ske tidigast under den senare hälften av 2010-talet. Vi har inte råd med snabba lösningar, eftersom det har investerats hundratals miljoner euro i det nuvarande kraftverket. Att avsluta verksamheten innan investeringen har betalat sig tillbaka, skulle öka fjärrvärmekostnaderna, funderar Vuola. I ett nytt kraftverk kunde till exempel brännas torv, halm eller flis. Vindkraft kan vara framtiden Att minska koldioxidutsläppen i Finland känns ibland frustrerande för den verkställande direktören, eftersom det byggs hela tiden mera kondenskraftverk runt om i världen. I Kina byggs det på en vecka mera kolkraftskapacitet än det finns i hela Finland och kineserna binds inte av EU:s begränsningar och omfattas inte av utsläppshandeln. Utsläppshandeln har den positiva effekten att det aktivt söks alternativ till fossila bränslen och tekniken utvecklas hela tiden. 6 nette 3/2007

7 Kraftverket i Vasklot producerar både el och fjärrvärme med stenkol. Det är förnuftigt och ekonomiskt med samproduktion eftersom samma mängd bränsle producerar mera energi än i ett kondenskraftverk som bara producerar el. Tack vare Ultra Low Load-tekniken, som togs i bruk för ett år sedan, kan man utöka reglerområdet genom att sänka minimieffekten, vilket leder till minskad användning av stenkol. Etelä-Pohjanmaan Voima, som Rami Vuola också är verkställande direktör för, införskaffar energi som produceras på många olika sätt. Framöver kommer kärnkraftens och vindkraftens andel att öka ytterligare. Bolaget undersö- ker som bäst var det kunde byggas vindkraftverk i Österbotten. Vi skaffar vindkraftsoptioner för att vi ska ha beredskap den dag när vindkraft blir lönsamt, berättar Vuola. Stenkol Stenkol är en organisk stenart, som innehåller i huvudsak kol, syre och väte samt i någon mån svavel, kväve och oorganiska föreningar. Stenkol uppstår av växtdelar som hamnar i syrelösa förhållanden under högt tryck. Biomassa förvandlas först till torv, sedan till bitumenhaltigt stenkol och till slut till antracit. Största delen av de stenkolsfyndigheter som nu används har uppstått för ungefär 300 miljoner år sedan. Stenkol är den näst viktigaste energikällan efter olja. Cirka 40 procent av all el i världen produceras med stenkol. Källor: Wikipedia och Kolfakta rf. nette 3/2007 7

8 Text Anne Kytölä Bild Konehuone Sisustusarkkitehdit Jorma Valkama och Ari Jääskö Vasa får ett nytt landmärke En designad kraftledningsstolpe på över 50 meter reser sig bit för bit vid Brändö bro under hösten. På kraftverkets gård vid Brändö bro monteras en kraftledningsstolpe under hösten. Designstolpen förenar den nya huvudtransformatorstationen, som byggts på tomten under sommaren, med eldistributionsnätet. Borrande för grunden skedde på sensommaren och monteringen av designstolpen inleddes i september. Designstolpen, som ägs av Etelä-Pohjanmaan Voima, har planerats av inredningsarkitekterna Jorma Valkama och Ari Jääskö. Byggnadsplaneringen har gjorts av Veikko Nurminen på Eltel Networks, som också svarar för bygg- 8 nette 3/2007 nadsarbetet. Designstolpens byggherre är Sydösterbottens Regionsnät. Verkställande direktör Jukka Rajala för Sydösterbottens Regionsnät berättar att designsstolpen kommer att stå färdig de första dagarna i november. Designstolpens ena kabelkrets ansluts då och ger den nya elstationen en spänning på 110 kv för första gången. Den gamla stolpen rivs och flyttandet av dess kabelkrets till den nya designstolpen sker troligtvis nästa vår när elförbrukningen i staden sjunker från vinterns toppförbrukning. På det sättet tryggas eldistributionen, berättar Rajala. Designstolpen kommer att få belysning först efter att den gamla stolpen rivits och omgivningen snyggats upp. Den nya belysta designstolpen kommer till sin fulla rätt först under de mörka kvällarna nästa höst. Designstolpens grund är borrad åtta meter ned i jorden och den är 50 meter hög. Med fundamentet medräknat reser sig designstolpen 53 meter upp i luften. Fackverkskonstruktionen som utgör designstolpens stomme är av förzinkat järn och fasaden av eloxerade aluminiumplåtar som reflekterar solljus. Öppningarna i designstolpens

9 Arkitekternas förslag till Vasas nya landmärke. Desingstolpen är unik i världen och är uttryckligen planerad för stadsbilden i Vasa, som kännetecknas av fabrikspipor. Vad skall designstolpen heta? Delta i namntävlingen på baksidan! övre del gör den annars slutna konstruktionen lättare. Spiralformen och ljusreflektionerna gör att designstolpen alltid ser lite olika ut beroende på betraktningsvinkel och avstånd. Ljus- och ljudplanerare Ilkka Volanen planerar olika spotbelysningar som passar för olika årstider och högtider. LED-belysningen kommer att styras med hjälp av en dator. Designstolpen tillverkas i en verkstad i Lievestuore i mellersta Finland och transporteras till Vasa i delar. Delarna monteras i Vasa till fem meter höga bitar som sedan lyfts på varandra och skapar så en designstolpen. nette 3/2007 9

10 Med elbil efter golfbollen Pentti Aikkola, 91 år, intresserade sig för golf som 60-åring Text Anne Kytölä Bilder Mikko Lehtimäki 10 nette 3/2007

11 Vasabon Pentti Aikkola prövade golf för första gången när han firade sin 60-årsdag i Sverige. Segling kom på andra plats när kommodoren fick intresse för den vita bollen. Med behärskade slag hålls bollen bättre i mitten av banan. För kraftiga tag för bollen på villovägar, vet Pentti Aikkola. När man börjar spela golf så sent som jag, är det inte möjligt att nå ett riktigt bra handicap eller bli en framgångsrik tävlingspelare, påstår Aikkola. Aikkolas personliga handikapp är nu 29 och som bäst har det varit 16. Han har också vunnit en golfturnering i Spanien en gång. Hole-inone har han aldrig fått men tre gånger har det varit mycket nära. hår, svärdottern Riitta Aikkola, som också har golf som hobby. Jag har lovat att hjula om min man är i lika god kondition vid 91 år som sin far, ler Riitta Aikkola och klappar sin svärfar på axeln. Bakom golfbollen står en smärt man med god hållning. Händerna vilar mot knäna och blicken bedömer sträckan till den blåa flaggan. Vilken riktning är den bästa? Klubban snuddar lätt vid gräset när Pentti Aikkola söker rätt anslag och det egentliga slaget genast därefter för bollen i en vacker båge ganska nära flaggan. Det var ett fint slag, ler Aikkola. Spelet på Vasa golfbana har kommit till det fjärde hålet och bland de slag spelaren har bakom sig finns några som han själv är nöjd med. Putten på tre meter vid det föregående hålet är han helnöjd med. Genom golf får man obemärkt motion och frisk luft, vilket tilltalar mannen som aldrig tyckt om svettig motion. I golf är inte heller resultatet det viktigaste. Transport med golfbil Aikkola kör från hål till hål med en eldriven golfbil. Bilen är redan hans tredje. Först hade jag en sådan där kärra med tak. Jag bytte sedan till en öppen modell eftersom jag tycker om solsken. Den nuvarande bilen kör han med för andra sommaren. Bilen är försedd med två 12 volts elmotorer och två 75 amperetimmars (Ah) gelackumulatorer. Enligt Aikkola håller de längre än de vanliga ackumulatorerna, som fanns i den föregående bilen. Med den förra bilen körde jag igenom banan med 18 hål två gånger på en laddning, men farten saktade nog ned i slutet av andra rundan, berättar Aikkola. Aikkola är i mycket bra kondition för sin ålder. Men för ett par år sedan fick han ett elakt magvirus i Spanien som var så besvärligt att det är först nu som han återfått krafterna och intresset för golf. Utan den här kärran skulle jag säkert inte ha orkat spela alls. Efter spelet kör Aikkola sin golfbil till laddning. Bilen skall vara färdig för start inför nästa speldag. Aikkolas vita bollar rullar på greenen ungefär tre dagar i veckan. I klubbrestaurangen finns många bekanta. Aikkola presenterar en leende kvinna med ljust Elbilen ser till att spelet fortsätter från hål till hål. nette 3/

12 Text Anne Kytölä Bilder Mikko Lehtimäki Mätaren avslöjar hemmets elslukare Familjen Lehto i Laihela önskade få veta hur mycket el det gamla och nästan tomma kylrummet förbrukar per år. Skulle det löna sig att avstå från det? Enligt mätningen, under en knapp vecka, ser Marja-Leena och Matti Lehto på TV för mindre än 30 euro per år. 12 nette 3/2007

13 Kompressorn som kyler ner kylrummet i källaren surrar ofta, speciellt sommartid. Enligt förbrukningsmätaren betalar familjen Lehto minst 64 euro per år för elen till kylrummet. Kylrummet på drygt två kvadratmeter byggdes i källaren i Marja-Leena och Matti Lehtos egnahemshus år Kylrummet har bland annat tjänat som saft- och syltkällare, men under senare år har familjen lagt in allt mindre bär. Numera fungerar kylrummet för det mesta som ett lager för tomflaskor, skrattar Matti. Kylrummets kompressor surrar i källaren bredvid Marja-Leenas arbetsbord med hennes dator på. Kompressorn verkar vara igång hela tiden, speciellt sommartid, säger Marja-Leena och berättar att paret alltid då och då funderat över om det skulle löna sig att helt avstå från kylrummet. Det går lätt att utreda kylrummets elförbrukning med en förbrukningsmätare. Samtidigt beslutar man också utreda hur mycket el televisionen och digitalboxen samt familjens yngling Mikkos dator förbrukar. Personalen vid den tekniska rådgivningen vid Vasa Elektriska lånar ut mätarna och Timo Riiki hjälper till med att tolka mätresultaten. Hur mycket energi förbrukar datorn? I huset installeras totalt fem mätare: datorn förses med två mätare av vilka den ena mäter elförbrukningen i datorns bredbildskärm på 19 tum och den andra ansluts till datorn som Mikko själv byggt. Televisionen på 27 tum, en standard digitalbox och kylrummet får också var sin mätare inkopplad. Timo Riiki avläser mätarna efter sex dagar. Den tiden ger en tämligen realistisk bild av familjens förbrukningsvanor. Mikko har använt datorn något mer än vanligt eftersom han hade ledigt från skolan på måndag och fredag, nämner Marja- Leena. Enligt pappa Matti snurrar Mikkos dator också normalt en stor del av dygnet och även Mikko medger att han tillbringar tid med spel och musik till efter midnatt de flesta kvällar. Digitalboxen större förbrukare än TV:n Televisionen i vardagsrummet har köpts för ett år sedan och det märks också i elförbrukningen. I stand by läge förbrukar den endast 0,8 watt. Digitalboxen förbrukar mera el: 10 watt i stand by läge. Apparaten kan inte släckas på annat sätt än genom att dra ut stöpseln från väggen, harmar sig Matti. Digiboxen saknar skild strömbrytare. Kylrummet förbrukar mera än kyl-frysskåp Timo räknar utgående ifrån avläsningsresultaten ut hur mycket el familjen Lehtos kylrum, TV, digibox och dator förbrukar per år. Jämförelsen med medelvärden avslöjar om det finns större elslukare än vanligt i hemmet i Laihela. Redan före jämförelsen bedömer Timo att kylrummet i källaren förbrukar rätt mycket energi. Kylrummet förbrukar ungefär två gånger mera el än kyl-frysskåpet. Uträkningarna visar att familjen Lehto betalar cirka 65 euro per år för förvaring av tomflaskor i sitt kylrum. Jag tycker inte att summan är så väldigt stor, jag förväntade mig mycket mera, säger Marja-Leena. Mätningsperioden ger enligt Marja-Leena något felaktig bild över hur kylrummet används. Kylrummets dörr öppnades knappast alls under den aktuella veckan. Om vi skulle ha haft gäster under mätperioden eller om jag skulle ha kokat vinbärssaft, skulle dörren ha öppnats titt som tätt och det skulle ha gått åt mera el, bedömer hon. Matti skulle inte genast börja riva kylrummet, men dess användning kunde effektiveras. De tomma flaskorna och burkarna skulle nog kunna föras bort genast, funderar Marja- Leena. Kylapparaterna blir elslukare med åren Timo berättar att kylapparaterna ofta börjar förbruka mera el med åren. Ökningen märks lätt i att apparaten verkar vara igång hela tiden. Förbrukningsmätarna lånas ut oftast just för att utreda kylapparaternas elförbrukning, berättar Timo. Sommaren och början av hösten är livligast när det varma vädret får kylapparaterna att surra mer än vanligt. Många av våra kunder får också en utjämningsfaktura i början av hösten, vilket också får folk att mera följa med elförbrukningen. Timo råder att jämföra förbrukningsresultaten med elapparaternas elförbrukning i genomsnitt. Uppgifter finns t.ex. på Motivas Internetsidor, Elförbrukningen i hemmet kan uppskattas också med hjälp av Eldoktorn på Vasa Elektriskas hemsida, Timo ger rådet att lägga till lite till de värden som Eldoktorn ger, eftersom den redan har några år på nacken och inte beaktar att mängden elektronikapparater, och därmed också elförbrukningen i hemmen, har ökat enormt under de senaste åren. Mikko Lehto spelar datorspel flera timmar varje dag. Enligt mätningarna under sex dagar förbrukar datorn och skärmen 1,88 kwh per dygn. Timo Riiki berättar att genomsnittet är 2,4 kwh. Elförbrukningen hos familjen Lehto: kwh/6 dygn kwh/mån kwh/år /år Kylrum 13,5 67,5 821,25 64,30 Datorns centralenhet 9,77 48,85 594,34 46,54 Datorskärm 1,52 7,6 92,47 7,24 TV 4,16 20,8 253,07 19,82 Digitalbox 1,44 7,2 87,60 6,86 Uträkningarna är baserade på Vasa Elektriskas pris för allmän el. nette 3/

14 Vasa Elnät gottgör automatiskt för elavbrott Elbolagen skall återbetala en del av elöverföringsavgiften till sina kunder om elavbrottet varar minst 12 timmar. En del av elbolagen gottgör avbrotten automatiskt, men hos några elbolag skall kunden skriftligen söka återbetalning. Hos oss behöver kunden inte söka standardersättning utan vi strävar efter att betala ersättningen genast i samband med följande faktura, berättar Göran Heino, driftschef vid Vasa Elnät Ab. Om elräkningen skickas hem varje månad kan det dock hända att standardersättningen inte hinner med i den första fakturan efter elavbrottet. Vi strävar naturligtvis efter att våra kunder inte skulle drabbas av avbrott som varar över 12 timmar, tillägger Heino. Stormen, som härjade i slutet av oktober för ett år sedan, bröt elen hos cirka av Vasa Elnäts kunder. Ungefär av dem var utan el under minst ett halvt dygn och var därmed berättigade till standardersättningen. Som ersättningar utbetalades totalt cirka euro. Vid elavbrott i skärgården kan inte samma 12 timmars regel tillämpas som på fastlandet med tanke på reparatörernas säkerhet. Reparatörerna skickas ut till havs först efter att stormvinden har lugnat ner sig till 15 meter i sekunden. Fakta om standardersättning Enligt elmarknadslagen har konsumenten rätt till en standardersättning för ett avbrott som varar minst 12 timmar. Kunden gottgörs för elöverföringsavgiften enligt avbrottets längd. Ersättningen är maximalt 700 euro. 1 FÖR EN EURO Förbered dig för höststormarna Tvättar du 20 maskiner med kläder på fintvättsprogrammet. *uträkningarna är baserade på Vasa Elektriskas pris för allmän el 14 nette 3/2007 Ha numret till elbolagets felanmälan till hands nära telefonen eller spara det i din mobil: (06) Kontrollera att säkringarna är hela innan du gör en felanmälan. Ha följande i ett skåp eller en låda som du lätt hittar också i mörker: ficklampa, batterier, ljus, tändstickor och säkringar. Ha också ved lätt tillgängligt om du har en öppen spis eller vedugn. Koppla bort känsliga elapparater från elnätet före en storm. Använd en ackumulator som ger ström vid elavbrott, en så kallad UPS, till datorer och modemanslutningar. En generator, som drivs med egen motor eller en traktor, hjälper jordbruk över elavbrott. Stäng av elapparater och tvättmaskinernas vattenkranar. Öppna inte frysen. Frysen hålls nedkyld i ett dygn om man inte öppnar den. Håll värmen inomhus. Stäng mellandörrarna och öppna inte ytterdörrar eller fönster i onödan. Röj inte själv bort träd som fallit över ellinjen eftersom det finns stor risk för en elstöt. Kontrollera också att din fritidsbostad inte blivit skadad efter stormen.

15 I KORTHET Energi av avfall Vasa Elektriska och sex regionala avfallshanteringsbolag planerar att bygga en gemensam avfallsförbränningsanläggning i Korsholm. Anläggningen, som man planerar att bygga i anslutning till Stormossens avstjälpningsplats, skall stå klar år Avfallsbolagen svarar för kostnaderna gällande anskaffning, mottagning och förbrän- ning av avfall. Vasa Elektriska skaffar turbinen, generatorn och värmeväxlaren, som omvandlar ångan som uppstår i pannorna i förbränningsanläggningen till elenergi och fjärrvärme. Enligt Ossi Suortti, som leder fjärrvärmeenheten, minskar den nya anläggningen behovet av stenkol och torv i fjärrvärmeproduktionen. Vi kan producera cirka en tredjedel av fjärrvärmen med den energi som vi får från avfall, uppskattar Suortti. I projektet deltar förutom Vasa Elektriska och Stormossen, Botniarosk i Kristinestad, Ekorosk i Jakobstad, Lakeuden Etappi i Ilmajoki, Vestia i Ylivieska och Millespakka i Alajärvi. Vasa Elektriska behöver en julgran Vasa Elektriska saknar en julgran att resa på torget i Vasa i samband med julöppningen. Om det växer en ca 20 meter hög vacker gran på din tomt, och om du är villig att avvara den, tag kontakt med Hannu Rintala per telefon eller Vasa Elektriska både fäller och transporterar granen. Ny värmecentral till Liselund En värmecentral har byggts i Liselund i Gamla Vasa. Värmecentralen producerar fjärrvärme och fungerar som reservanläggning till fjärrvärmenätet under produktionstoppar. I anläggningen finns två varmvattenpannor, båda med en nominell värmeeffekt på 10 MW. Anläggningen uppskattas vara i bruk i genomsnitt 500 timmar per år. Värmecentralens skorstenar är 30 meter höga. Anläggningen sköts och övervakas från energikontrollrummet i kraftverket på Brändö. nette 3/

16 Gott kaffe, tack! Text Anne Kytölä Bilder Mikko Lehtimäki Nette gav tre kaffedrickare på Vasa Elektriska i uppdrag att brygga kaffe. De testade kaffebryggare från Moccamaster, OBH Nordica, Philips och Bosch. Armi Hietakangas, Kirsti Achrén och Jan Henriksson dricker 4-7 muggar kaffe dagligen. Alla föredrar att brygga sitt kaffe av Pauligs Juhla Mokka, vilket också användes som testkaffe. Armi, som serverar mat åt personalen på Vasa Elektriska, är proffs på kaffekokning och därför fylls filterpåsarna enligt hennes anvisningar. I bryggarna hälls en liter vatten och 15 milliliter kaffe per kaffekopp mäts upp. Före testet rengörs kaffebryggarna enligt bruksanvisningarna. Två kannor vatten filtreras genom respektive bryggare. Testet genomförs i två omgångar. Första dagen bedömer testarna kaffebryggarnas utseende och användarvänlighet samt poängsätter kaffets smak. Jan Henriksson utför de tekniska mätningarna följande dag i kraftverkets laboratorium. Beträffande användarvänligheten bedöms hur lätt eller svårt det är att använda kaffebryggaren. Hur kaffekannan känns i handen, om det är enkelt att brygga kaffe och om kaffebryggaren är lätt att rengöra. Ren smaksak Smaken bedöms rent subjektivt. Före testet berättar Jan och Armi att de är vänner av starkt kaffe Kirsti tycker om lite svagare dryck. Kaffet från Bosch bryggaren som testas först känns ljummet och får inget beröm. OBH Nordicas kaffe smakar bättre, men Kirsti tycker att kaffet är aningen för starkt. Philips får testgruppen att mysa nöjt. Det här är gott! Moccamaster når lika smakligt resultat som Philips. I det här skedet kommer testarna till den slutsatsen att OBH Nordica kaffet smakar bittert jämfört med Philips och Moccamasters kaffe. Olikheterna i smak förklaras av temperaturskillnaderna. Jan Henriksson mäter vattnets temperatur när den rinner på kaffet i filtret. Han mäter även det färdiga kaffets temperatur fem minuter efter att kaffet har runnit färdigt. Enligt Kuluttajalehti (4/2006) lösgörs kaffearomerna bäst när vattentemperaturen är grader i filtrerings- 16 nette 3/2007

17 skedet. Alla kaffebryggare förutom Bosch når den rekommenderade temperaturen och testarnas åsikt är att smaken är bättre ju hetare vattnet är. OBH Nordica filtrerar kaffet i 92 grader, Moccamaster i 94 grader och smaktestvinnaren Philips i 95 grader. Delade åsikter om utseendet Kirsti tycker bäst om Moccamasters kantiga utseende. Om utseendet skulle avgöra skulle hon välja denna klassiker till sitt kök. Armi och Jan tycker mera om OBH Nordicas kaffebryggare med dess fräscht röda färg och mjuka linjer. Jag skulle vilja ha en bryggare som ser ut som OBH Nordica men som skulle brygga kaffe som smakar som det Philips brygger, säger Armi. Kaffe fast i sömnen Ifråga om användarvänlighet visar sig bryggaren från Philips vara den bästa. Testarna berömmer speciellt den behändiga vattenbehållaren, som kan lösgöras för påfyllning. Kannans handtag känns behaglig i handen och den slinker lätt på plats i bryggaren. Det är också lätt att byta filterpåse. Testgruppen är enig om att en kaffebryggare skall vara så enkel att använda att det går att brygga kaffe med slutna ögon. Av testbryggarna är Philips och Bosch sådana som alla tre anser sig kunna brygga drickbart kaffe i fast halv två på natten. Kvinnorna anser att den lättanvända bryggaren från Bosh är likvärdig med den från Philips men medeltalet sjunker när Jan anser att bryggaren från Philips har bättre kvalitet. OBH Nordica får de sämsta vitsorden för användarvänlighet, eftersom testarna får svårigheter redan när de försöker ta kaffekannan från bryggaren och locket till vattenbehållaren visar sig också vara svår att öppna. Inte heller Moccamaster, som fått beröm i de andra momenten, klarar sig särskilt väl när det gäller användarvänligheten. Den har för många löstagbara delar och det manuella dropplåset förbryllar. Testkaffet måste bryggas på nytt när man märker att dropplåset varit stängt. Det finns nog kaffe i kannan, men det är inte drickbart. Månne man alltid kommer ihåg att ställa dropplåset i rätt läge, undrar testgruppen. Dropplåset kan vara stängt eller så kan man välja att filtrera en hel eller en halv kanna. En kaffeliter för mindre än en cent Jan Henriksson mätte den elenergi som kaffebryggarna förbrukade och räknade ut hur mycket det kostar att brygga en kaffeliter. Kaffebryggarnas effekt varierar, men de förbrukade i stort sett lika mycket energi. Det kostar cirka 0,8 cent att brygga en liter kaffe. Bryggaren från Bosch har låg effekt och kaffebryggningen räckte längst, över sju minuter. Snabbast var OBH Nordica, som bryggde kaffet på mindre än fyra minuter. nette 3/

18 TILLÅTNA ELARBETEN Byte av anslutningsledning Elarbeten får i huvudsak utföras endast av yrkesmän inom elbranschen. Det finns dock vissa mindre elarbeten som också en vanlig elanvändare får utföra. Den här gången får du lära dig byta en anslutningsledning till en skyddsjordad elapparat. Anslutningsledningen bör bytas mot en ny om det finns brott eller snitt i kabeln. elapparaten fungerar hackigt. kabeln blir mycket varm på något ställe. Kabeln kan till och med bli svart. det finns sprickor i stickproppen, den har smält eller blivit bränd. kabeln är isolerad med en tygsnodd och snodden är genomsliten. Då du skaffar en ny kabel skall du kontrollera att antalet ledare, kabelns skal och ledarnas tvärsnittsyta är likadana som i den ursprungliga kabeln. Det är säkrast att ta med den gamla kabeln till elaffären. Gör alltid elarbeten utan spänningen påkopplad, det vill säga drag stickproppen ur väggkontakten. 1. Öppna elapparaten så att du ser kabelns anslutningsdon. Kontrollera hur de olikfärgade ledarna är kopplade innan du lösgör den gamla kabeln. Lösgör den gamla kabeln. (Bild 1.) 2. Skala av den nya anslutningskabeln och ledarnas isolering. Se efter hur det är gjort på den gamla kabeln. Tvinna ihop ledarnas trådändor. (Bild 2.) 3. Installera den nya anslutningskabeln. Den gul-gröna skyddsledaren ansluts till skruvanslutningen som är försedd med ett jordningsmärke och de två övriga ledarna till de övriga skruvanslutningarna. Skyddsledaren skall vara så lång att den lossnar sist ifall ledarna skulle lossna från anslutningsdonet när man drar i kabeln. Om det finns ett skydd i öppningen där kabeln förs in, som skyddar kabeln från att brytas, sätt skyddet på plats innan du ansluter ledarna. (Bild 3.) 4. Skruva fast anslutningsskruvarna omsorgsfullt. En lös anslutning kan förorsaka överhettning. Kontrollera att det inte blev några ledartrådar kvar utanför skruvanslutningarna. 5. Placera kabeln under dragavlastaren och skruva fast skruvarna i dragavlastaren. Dra lätt i kabeln och kontrollera att den hålls på plats. 6. Försäkra dig om att du har fäst alla tätningar och skydd på sina ursprungliga platser i apparaten. Montera elapparatens hölje på plats och skruva fast alla skruvar. 7. Installera vid behov en ny stöpsel i ledningens andra ända enligt direktiven nedan. 1 FÖR EN EURO Använder du torktumlaren 6 gånger. *uträkningarna är baserade på Vasa Elektriskas pris för allmän el 18 nette 3 /2007

19 Korsord Namn Näradress Postnummer och -ort Skicka ditt svar före under adressen: NetteKorsord Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa Bland korsordlösarna lottas 2 st inne-/utetermometrar med klocka. Vinnare av föregående Nette-korsord: Ann-Mari Strömberg, Vasa Karin Kolam, Vasa Den rätta lösningen på föregående korsord. nette 3/

20 Vad skall kraftledningsstolpen heta? Det nya landmärket vid Brändö bro förtjänar ett namn och tidningen Nette utlyser därför en namntävling. Hitta på ett träffande namn åt designstolpen och skicka ditt förslag till chefredaktör Hannu Rintala senast 15 november. Du kan skicka ditt svar per e-post till vaasansahko.fi eller genom att posta denna tävlingskupong. Det bästa namnförslaget belönas med ett veckoslut för två personer på badhotell Holiday Club i Tammerfors. Priset doneras av Etelä- Pohjanmaan Voima. Vinnaren utses av en jury som består av Hannu Linna, verkställande direktör för Vasa Elektriska, Jukka Rajala, verkställande direktör för Etelä- Pohjanmaan Alueverkko samt Hannu Rintala, chefredaktör för tidningen Nette. Vinn ett veckoslut på badhotell! Namförslag Namn Näradress Postnummer och -ort Du kan posta Nette-korsordet och ditt namnförslag samtidigt genom att riva loss sidan och skicka den till oss.

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Så här går du över till e-faktura Om du vill få din

Läs mer

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4 07 Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nätfaktura för

Läs mer

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test 1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 Små men viktiga Små och medelstora företag har stor betydelse

Läs mer

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid.

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid. nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2012 Rabatten på elenergi upphör och mervärdesskatten stiger. sid.18 Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar 3 4

Läs mer

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers.

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers. nettevasa ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2009 Värma villan på vintern? Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers Priset på el sjunker >> Sid 18 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Tag kontakt med vår karttjänst

Läs mer

Hur är det på Finlands bästa bageri?

Hur är det på Finlands bästa bageri? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2014 På kundbesök: Hur är det på Finlands bästa bageri? Energiuppföljning del 4: Högre boendekomfort med elbatterier Kaffebryggare för en kopp i test nette KONCERNEN VASA

Läs mer

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1 07 Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Återbäringen direkt

Läs mer

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kontaktuppgifter för koncernen Vasa Elektriska Vasa Elektriska

Läs mer

nette är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012

nette är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012 nette Åbo VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012 är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test INNEHÅLL KUNDTJÄNSTEN informerar kundtjänst öppen kl. 8.00-16.00 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010 Nette testar ljusterapilampor Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst Telefon: 06 324 5750 E-post: asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013 Direktdebiteringen upphör s. 2 Kundbesök: Kultakeramiikka Nya förmånliga elpriser INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst öppen kl. 8.00 16.00 06 324

Läs mer

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd?

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd? Vuotta År Ilman sähköö olis vaikeeta Hilla Aikio, Koivuhaan koulu Innehåll 1/2005 Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2 Värme till Karleby, arbete till hela landskapet 4 Elektricitet i hundra

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1 2010 Fjärravläsning ger elfaktura enligt förbrukning Är elpriset någonsin på rätt nivå? s. 3 Smidigt samarbete pågått i ett år s. 8 Behändig e-faktura

Läs mer

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI Fortum 1 2010 Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 LEDARE

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 I Marko och Maria Sorvistos hem är bastun alltid varm 4 Spänningsarbete minskar elavbrott 8 Energived skogsdagens tema 13 Fjärrvärmenätet

Läs mer

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt nette VA SA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2010 Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt Vinden ger arbete Nette testar dammsugare Innehåller avtalsvillkor K U N D TJ Ä N S T E N I N F O R M E R A R Kundtjänst

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

energismart solenergi Äventyrsljus Checklista Nya krav Upplyst En tidning från

energismart solenergi Äventyrsljus Checklista Nya krav Upplyst En tidning från energismart Familjen Örtegren testar att leva i hållbart boende, där energikoll är i centrum. sidan 10 solenergi»energibranschen viktig för Sverige«Nordens största fasad av solceller ett av många projekt

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013

Äventyrsljus. »Energibranschen viktig för Sverige« Sveriges roligaste julbelysning finns i Dalarna. Upplevelse i Åre tog hem Ljuspriset 2013 energismart Familjen Örtegren testar att leva i hållbart boende, där energikoll är i centrum. sidan 10 solenergi»energibranschen viktig för Sverige«Nordens största fasad av solceller ett av många projekt

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Energi och balans med yoga. Dags för en luftvärmepump? 2 2 0 0 9 K U N D T I D N I N G E N F R Å N D I T T E N E R G I V E R K

Energi och balans med yoga. Dags för en luftvärmepump? 2 2 0 0 9 K U N D T I D N I N G E N F R Å N D I T T E N E R G I V E R K 2 2 0 0 9 K U N D T I D N I N G E N F R Å N D I T T E N E R G I V E R K Energi och balans med yoga Dags för en luftvärmepump? Till kunderna hos Esse Elektro-Kraft, Herrfors, Jakobstads Energiverk, Kronoby

Läs mer

Miljöresan. Meteorologen Pär Holmgren är nu klimatkämpe på heltid. Hötorgshallen energisparar. Förbered dig på elavbrott! Brasa sänker din elräkning

Miljöresan. Meteorologen Pär Holmgren är nu klimatkämpe på heltid. Hötorgshallen energisparar. Förbered dig på elavbrott! Brasa sänker din elräkning Tidningen:el tidning från ditt lokala elföretag Nummer 3-2011 årgång 65 16 Hötorgshallen energisparar ta hjälp i frågor om energi 7 Förbered dig på elavbrott! 6 Miljöresan Meteorologen Pär Holmgren är

Läs mer

Biokraftverket så gott som färdigt

Biokraftverket så gott som färdigt BORGÅ ENERGI -BOLAGENS KUNDTIDNING 1 2013 Min Energi -tjänst Livsuppgift: Att rädda Östersjön Mätarbytet inne på slutrakan Skogsstigarna väntar Biokraftverket så gott som färdigt Kaféer i Borgå Tips inför

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 3 2011 Det finns skillnader i kostnaderna för olika uppvärmningsformer Sida 4 Förnuftig användning av energi sparar pengar Sida 10 ENERGISK BETJÄNING

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer