UTSKIFTNING AV AKTIER I METRO INTERNATIONAL S.A. TILL AKTIEÄGARE I MODERN TIMES GROUP MTG AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSKIFTNING AV AKTIER I METRO INTERNATIONAL S.A. TILL AKTIEÄGARE I MODERN TIMES GROUP MTG AB"

Transkript

1 UTSKIFTNING AV AKTIER I METRO INTERNATIONAL S.A. TILL AKTIEÄGARE I MODERN TIMES GROUP MTG AB Information till aktieägare i Modern Times Group MTG AB (publ) inför årsstämman som kommer att hållas den 10 maj 2006, angående styrelsens föreslagna utskiftning av aktier i Metro International S.A. genom en aktiesplit och ett obligatoriskt inlösenprogram. Detta dokument har tagits fram enbart för att ge aktieägare i Modern Times Group MTG AB information inför den årsstämma som ska hållas den 10 maj Detta dokument utgör inte ett prospekt.

2 INNEHÅLL SIDA Bakgrund...3 Process och preliminär tidsplan...4 Finansiella effekter...5 Villkor och anvisningar...6 Frågor och svar...8 Information om Metro International S.A...9 Skattefrågor...12 Styrelsens förslag...16 UTSKIFTNING AV AKTIER AV METRO INTERNATIONAL S.A. 2

3 BAKGRUND Modern Times Group MTG AB ( MTG ) har förstärkt sin balansräkning betydligt under de senaste åren tack vare bättre operativt och finansiellt resultat samt betydande generering av kassaflöde. För att ytterligare förbättra MTGs effektivitet när det gäller att utnyttja kapital och för att få en kapitalstruktur som bättre speglar MTGs fokus på sina kärnverksamheter inom radio och TV, föreslår styrelsen att majoriteten av dess aktier i Metro International S.A. ( Metro ) ska skiftas ut genom en aktiesplit och ett obligatoriskt inlösenprogram. MTGs aktieinnehav i Metro före den föreslagna utskiftningen uppgår till sammanlagt A-aktier och B-aktier, vilket motsvarar en kapitalandel på 28% och en röstandel på 19% i Metro. Det bokförda värdet av aktieinnehavet i Metro uppgår i dag till 634 miljoner kronor i MTGs balansräkning. Aktierna i Metro representeras av svenska depåbevis. Styrelsen föreslår en aktiesplit i förhållandet 2:1 i kombination med ett obligatoriskt inlösenprogram. Vederlag för inlösta aktier kommer att betalas ut i form av aktier i Metro. Förslaget innebär att varje MTG-aktie (oavsett aktieslag) delas i två aktier. En av aktierna kommer att vara en så kallad inlösenaktie och den andra en vanlig aktie av respektive serie. Aktieägare som vill handla med inlösenaktier ges möjlighet till det under perioden 4 juli 2006 till och med den 21 juli Därefter kommer alla inlösenaktier att lösas in och vederlaget för de inlösta aktierna betalas ut i form av Metro-aktier. För varje inlöst MTG-aktie får innehavaren 0,7 A-aktier och 1,4 B-aktier i Metro. Sammantaget innebär förslaget att cirka 46,5 miljoner A-aktier och 92,9 miljoner B-aktier i Metro skiftas ut till MTGs aktieägare. Vid börsens stängning den 6 april 2006 var marknadsvärdet för de Metro-aktier som utskiftas cirka miljoner kronor. Till följd av den föreslagna utskiftningen av Metroaktier, kommer den utdelningsbara vinsten i moderbolaget MTG per den 31 december 2005 att minska med cirka 602 miljoner kronor till miljoner kronor. UTSKIFTNING AV AKTIER AV METRO INTERNATIONAL S.A. 3

4 PROCESSEN 50 A-aktier eller B-aktier i MTG 50 A-aktier eller B-aktier i MTG + 50 inlösenaktier av serie A eller B Exempel: På avstämningsdagen för aktiespliten den 30 juni 2006 kommer varje befintlig A-aktie och varje B-aktie i MTG att delas upp i två aktier, av vilka en kommer att vara en inlösenaktie. 50 inlösenaktier av serie A eller B 35 A-aktier och 70 B-aktier i Metro Aktieägare som innehar inlösenaktier i MTG på avstämningsdagen för inlösen den 26 juli 2006 får 0,7 A-aktier och 1,4 B-aktier i Metro för varje inlösenaktie de innehar (oavsett serie). Metro-aktierna beräknas skiftas ut via VPC AB ( VPC ) den 31 juli Eventuella överskjutande fraktioner av aktier säljs genom ABG Sundal Collier och behållningen fördelas mellan innehavarna. Inget courtage tas ut för försäljningen av överskjutande fraktioner av aktier. PRELIMINÄR TIDPLAN 10 maj Årsstämma klockan 9.30 i biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm 30 juni Avstämningsdag för aktiesplit. Varje MTG-aktie (oavsett aktieslag) delas upp i två aktier, av vilka en kommer att vara en inlösenaktie 4 juli-21 juli Handel med inlösenaktier 26 juli Avstämningsdag för inlösen 31 juli Utskiftning av Metro-aktier (se sida 6, 14-15) UTSKIFTNING AV AKTIER AV METRO INTERNATIONAL S.A. 4

5 FINANSIELLA EFFEKTER Nedan visas den finansiella effekten av utskiftningen av Metro-aktierna på utvalda finansiella nyckeltal för MTG-koncernen, beräknade på basis av den finansiella ställningen per den 31 december Rapporterat före Proforma efter inlösen inlösen Totala tillgångar (miljoner kronor) Totalt eget kapital (miljoner kronor) Soliditet, % 55% 44% Nettokassa (miljoner kronor) Avkastning på sysselsatt kapital 22% 31% Avkastning på totala tillgångar 20% 25% Avkastning på eget kapital 30% 40% Antal utestående aktier Utskiftningen leder till en mer optimal balansräkningsstruktur, med mindre överskottskapital men med fortsatt finansiell flexibilitet. De utdelningsbara medel som moderbolaget MTG beräknas ha till förfogande minskar från miljoner kronor till cirka miljoner kronor, baserat på antalet emitterade och utestående MTG-aktier per den 31 december UTSKIFTNING AV AKTIER AV METRO INTERNATIONAL S.A. 5

6 VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR Varje befintlig MTG-aktie (oavsett aktieslag) delas upp i två aktier genom en så kallad aktiesplit. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad inlösenaktie och den andra aktien en vanlig aktie av respektive serie. Varje inlösenaktie kommer (oavsett aktieslag) att inlösas och vederlaget för den inlösta aktien betalas ut i form av 0,7 A-aktier och 1,4 B-aktier i Metro. RÄTT ATT ERHÅLLA INLÖSENAKTIER Sista dag för handel med A- och B-aktier i MTG, inklusive rätten att erhålla inlösenaktier, kommer att vara den 27 juni Avstämningsdag för aktiespliten och även rätten att erhålla inlösenaktier kommer att vara den 30 juni Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att erhålla inlösenaktier. HANDEL MED INLÖSENAKTIER Handel med inlösenaktier äger rum på Stockholmsbörsen från den 4 juli till och med den 21 juli Avstämningsdag för inlösen är den 26 juli Utskiftningen av Metro-aktier förväntas ske från och med den 31 juli ÖVERSKJUTANDE FRAKTIONER AV AKTIER Eventuella överskjutande fraktioner av Metro-aktier säljs genom ABG Sundal Collier och behållningen av sådan försäljning fördelas mellan innehavarna av överskjutande fraktioner av aktier. Inget courtage tas ut för försäljningen av dessa överskjutande fraktioner av aktier. Utbetalningen av försäljningslikviden till aktieägarna verkställs genom VPC till aktieägarnas likvidkonton. BETALNING AV KUPONGSKATT Utländska aktieägare är skyldiga att erlägga kupongskatt, se vidare avsnittet Utländska aktieägare på sidan 14. För de utländska aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade ombesörjs inbetalning av kupongskatt enligt de rutiner som respektive förvaltare tillämpar. För utländska direktregistrerade aktieägare gäller följande. Till följd av VPCs skyldighet att innehålla kupongskatt på värdet av tilldelade aktier bokas A-aktierna och B-aktierna i Metro in på ett nyöppnat spärrat VP-konto, ett så kallat apportkonto, i den utländska aktieägarens namn. Den utländska direktregistrerade aktieägaren kan inte fritt disponera de utdelade aktierna före det att ett belopp motsvarande kupongskatten har tillhandahållits ABG Sundal Collier för vidare betalning till Skatteverket. Som ett alternativ till att tillhandahålla beloppet kan aktieägaren lämna i uppdrag till ABG Sundal Collier att sälja så många A-aktier och B-aktier i Metro som motsvarar kupongskatten och försäljningskostnader, eller instruera ABG Sundal Collier att sälja samtliga Metro-aktier som hänför sig till den ifrågavarande aktieägaren. Om aktieägaren betalar in ett högre belopp än kupongskattebeloppet, alternativt låter sälja aktier i Metro till ett värde som överstiger kupongskatten och försäljningskostnader, ska överskjutande belopp betalas till aktieägaren, dock under förutsättning att det överskjutande beloppet överstiger 100 kronor. För den händelse en försäljning av aktier för UTSKIFTNING AV AKTIER AV METRO INTERNATIONAL S.A. 6

7 en utländsk aktieägares räkning inte inbringar ett belopp som täcker kupongskatten, ska aktieägaren snarast efter underrättelse därom erlägga det belopp som återstår. MTG avser att hos Skatteverket begära fastställande av de utdelade aktiernas beskattningsvärde. Uppgift om beskattningsvärdet per aktie som kupongskatten ska beräknas på, kommer att finnas tillgängligt på MTGs hemsida, så snart som möjligt efter utskiftningen av Metro-aktierna. ABG Sundal Collier kommer i samband med detta att genom brev informera utländska direktregistrerade aktieägare i MTG om kupongskattens storlek, samt på vilket sätt dessa aktieägare ska förfara för att kunna disponera de utdelade A-aktierna och B-aktierna i Metro. FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV Aktieägare vars MTG-aktier är registrerade av en förvaltare får inte någon information från VPC. Information om den föreslagna utskiftningen ska ges av respektive förvaltare. UTSKIFTNING AV AKTIER AV METRO INTERNATIONAL S.A. 7

8 FRÅGOR OCH SVAR FRÅGA: Varför skiftar MTG ut Metro-aktier genom ett inlösenförfarande? MTG vill ytterligare förbättra sin effektivitet när det gäller att utnyttja kapital och uppnå en kapitalstruktur som bättre speglar MTGs fokus på sina kärnverksamheter inom radio och TV. FRÅGA: När kommer jag att få inlösenaktierna? För varje MTG-aktie (oavsett aktieslag) som innehas på avstämningsdagen den 30 juni 2006, får du automatiskt en ny aktie av samma serie, vilken är en inlösenaktie, och en vanlig MTG-aktie av samma serie som den tidigare. FRÅGA: Har A-aktier respektive B-aktier i MTG rätt till samma antal inlösenaktier och lika behandling? Ja, varje MTG-aktie (oavsett aktieslag) ger rätt till en inlösenaktie och en vanlig aktie. FRÅGA: Hur många Metro-aktier kommer jag att få? Om du innehar en inlösenaktie i MTG på avstämningsdagen den 26 juli 2006, får du automatiskt 0,7 A-aktier och 1,4 B-aktier i Metro per inlösenaktie. FRÅGA: Kan jag handla med inlösenaktierna? Handel med inlösenaktierna kan ske på Stockholmsbörsen från den 4 juli till och med den 21 juli FRÅGA: När och hur kommer jag att få Metro-aktierna? VPC förväntas leverera Metro-aktierna den 31 juli VPC kommer dock att behålla Metro-aktier på så kallade apportkonton för utländska direkt registrerade aktieägare fram till dess att kupongskatten är betald se avsnittet om betalning av kupongskatt på sidan 6. Eventuella överskjutande fraktioner av aktier säljs automatiskt och behållningen av försäljningen av sådana överskjutande fraktioner av aktier betalas in på aktieägarens tillhörande likvidkonto omkring den 4 augusti FRÅGA: Vilka skattekonsekvenser får inlösenprogrammet? Se sidorna i detta dokument. FRÅGA: Hur många Metro-aktier äger MTG efter inlösenförfarandet? MTG äger för närvarande sammanlagt 147,0 miljoner Metro-aktier, varav 139,4 miljoner skiftas ut till MTGs aktieägare. Dessutom har MTG utestående konvertibla skuldebrev som ger innehavarna rätt att konvertera dessa till B-aktier i MTG före den 8 juni 2006 till ett pris av 385,97 kronor per B-aktie. Konverteringen av skuldebreven skulle leda till en utskiftning av ytterligare 5,9 miljoner Metro-aktier. Vidare finns optioner utställda med möjlig inlösen under perioden fram till och med den 30 juni till ett lösenpris på 294,50 kronor, vilket kan resultera i utskiftning av ytterligare 1,0 miljoner Metro-aktier. FRÅGA: Vem står för den oberoende rådgivningen till MTG angående den föreslagna transaktionen? ABG Sundal Collier agerar som finansiell rådgivare och Linklaters som juridisk rådgivare. För ytterligare information om utskiftningen av Metro-aktier, kontakta ABG Sundal Collier på telefon eller per e-post till UTSKIFTNING AV AKTIER AV METRO INTERNATIONAL S.A. 8

9 INFORMATION OM METRO INTERNATIONAL S.A. VÄRLDENS STÖRSTA OCH SNABBAST VÄXANDE INTERNATIONELLA TIDNING Metro är världens största och snabbast växande internationella tidning. Metros 64 upplagor publiceras på 18 språk i 91 större städer i 19 länder i Europa, Nordoch Sydamerika samt Asien. Metro har en unik global räckvidd och attraherar en ung, aktiv och högutbildad läskrets på över 18,5 miljoner dagliga läsare och över 37 miljoner läsare per vecka. Metro har lika många kvinnliga som manliga läsare och 70% är under 45 år. Metro International S.A. bildades 1995 genom lanseringen av den dagliga gratistidningen Metro i Stockholm. Det var en helt ny affärsidé som utgick från att om man kunde ta bort tidningens distributionskostnad (genom att dela ut den via kolportörer och från tidningsställ i tunnelbanan), så behövde man inte ta ut något distributionspris. Alla intäkter skulle alltså komma från annonsförsäljning. Metro är en, vid bästa tänkbara tidpunkt, lättillgänglig, urban tidning som är lättläst under en genomsnittlig resa till jobbet på omkring 20 minuter. 74% av Metros läsare är under 50 år och 48% är kvinnor - en demografisk profil som är mycket ovanlig bland tryckta medier. Metros publik, räckvidd och kostnad per tusen-läsare har visat sig mer och mer tilltalande för lokala, nationella, regionala och internationella annonsörer, vilket har återspeglats i en genomsnittlig årlig försäljningsökning på 44% sedan starten De senaste tio åren har antalet utdelade exemplar per dag ökat från en första upplaga på tryckta exemplar i en stad till över 8 miljoner utdelade exemplar i över 91 städer i 19 länder. Metro är nu världens största internationella tidning, den största tidningen i Europa och den tredje största tidningen totalt i världen (efter två nationella tidningar i Japan). Diagrammet nedan visar de lanseringar som genomförts hittills och den utveckling i utgåvor och läsning de lett till. UTGIVING OCH ANTAL LÄSARE Antal läsare Utgåvor DAGLIG UTGÅVA I TUSENTAL EX DAGLIGA LÄSARE I TUSENTAL Stockholm Prag Göteborg Holland Santiago Montreal Paris Pusan Toulouse Castilla La M. Budapest Helsingfors Philadelphia Barcelona Marseille Zaragoza Valencia Frankrike Väst Malmö Toronto Ungern Nat Lyon Sevilla Alicante Strasbourg Rom Boston Hongkong La Coruna Lille Vancouver Milano Madrid Aarhus Danmark Nat Bologna Aten Köpenhamn Seoul Polen Nat Florens Warsawa New York Genua Bordeaux Turin Rotterdam Veneto Sverige Nat Ottawa Thessaloniki Elche Nice Amsterdam Lissabon Porto St Petersburg Dublin Spanien Nationell UTSKIFTNING AV AKTIER AV METRO INTERNATIONAL S.A. 9

10 Metro bildades ursprungligen inom MTG, vilket då var en del av Industriförvaltnings AB Kinnevik (ett i Sverige börsnoterat investmentbolag med långsiktiga innehav i företag som bl.a. MTG, Metro, Tele2, Millicom International Cellular och Transcom WorldWide). MTG avknoppades och delades ut av Kinnevik och noterades som ett eget bolag MTG avknoppade och delade därefter ut Metro i en särskild utdelning till MTGs aktieägare i augusti Aktierna är noterade och handlas i form av svenska depåbevis, med en rösträtt per A-aktie. B-aktierna ger ingen rösträtt. Metros aktier börsnoterades för första gången på Stockholmsbörsen och NASDAQ i augusti 2000 och handlades under symbolerna MTROA och MTROB, med ett inledande börsvärde på cirka 6,4 miljarder kronor (690 miljoner amerikanska dollar). Aktierna avregistrerades därefter frivilligt från U.S. Securities and Exchange Commission och avnoterades från NASDAQ SmallCap Market i december Metro är registrerat i Luxemburg, har sitt huvudkontor i London och har över anställda i hela världen. Diagrammet nedan visar försäljningsutvecklingen under åren sedan Metroaktierna börsnoterades, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på 31%. Det visar också utvecklingen av Metros rörelseresultat och de investeringar som är nödvändiga för att bygga Metros globala närvaro. OPERATIV UTVECKLING Miljoner amerikanska dollar Försäljning Rörelseresultat Av verksamheterna i de olika länderna (förutom Irland och Ryssland) var under 2005 tio vinstgivande på helårsbasis. Ytterligare fyra länder var vinstgivande på månadsbasis. Endast två av de utgivningar som startade för över tre år sedan (den planerade tidsperioden för att uppnå nollresultat) har ännu inte blivit vinstgivande och ett stort antal av utgåvorna har visat vinst långt före den planerade treårsperioden. Stockholmsutgåvan har uppnått vinstmarginaler på över 40% och flera andra utgåvor har nått marginaler på över 20%, vilket visar på de höga marginaler en inarbetad utgåva kan uppnå. UTSKIFTNING AV AKTIER AV METRO INTERNATIONAL S.A. 10

11 Metros nuvarande aktiekapital består av A-aktier och B-aktier i Metro. Den avsevärda ökningen i Metros aktiekapital härrör från två privata placeringar (2000 och 2001), en företrädesemission (2003) och MTG och Kinneviks konverteringen av skuldebrev till aktiekapital i Metro (2000 respektive 2003). Den nettofinansiering som erhölls genom dessa transaktioner har ytterligare förstärkts genom försäljningen av andelar i koncernens verksamheter i Frankrike och i Boston. Metro finansieras genom en femårig lånefacilitet på 75 miljoner amerikanska dollar. Koncernens börsvärde uppgick till 6,3 miljarder kronor (827 miljoner amerikanska dollar) vid börsens stängning den 6 april 2006, baserat på stängningspriser på 11,80 kronor per A- aktie och 12,20 kronor per B-aktie. STÖRSTA AKTIEÄGARE PER DEN 31 DECEMBER 2005 Antal A-aktier Antal B-aktier Kapitalandel Röstandel Investment AB Kinnevik ,2% 36,6% Modern Times Group MTG AB ,9% 19,0% Fjärde AP-fonden ,7% 4,4% SEB Fonder / Liv ,5% 2,5% Robur Fonder ,3% 3,8% Orkla ASA ,9% 3,8% Svenska Handelsbanken Fonder / Liv ,7% 0,6% Skandia Fonder / Liv ,4% 2,3% Emesco AB ,2% 2,4% Folksam Fonder ,7% 1,3% Catella Fonder ,5% 1,1% Lannebo Fonder ,4% 0,6% Andra AP-fonden ,4% 0,4% Övriga ,1% 21,3% Totalt ,0% 100,0% FÖR MER INFORMATION RÖRANDE METRO, GÅ IN PÅ UTSKIFTNING AV AKTIER AV METRO INTERNATIONAL S.A. 11

12 SKATTEFRÅGOR Det följande är en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan uppkomma med anledning av förslaget om aktiesplit och inlösen för aktieägare i MTG. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i samband med inlösenförfarandet. Varje aktieägare rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av förfarandet. AKTIESPLIT OCH ERHÅLLANDE AV INLÖSENAKTIER En aktiesplit och erhållande av inlösenaktier utlöser ingen beskattning. Däremot utlöser inlösen eller annan avyttring av inlösenaktier kapitalvinstbeskattning. MTG avser att hos Skatteverket ansöka om allmänna råd om hur stor del av anskaffningsutgiften för aktierna i MTG före aktiespliten, som ska belöpa på de erhållna aktierna respektive inlösenaktierna. Information om Skatteverkets allmänna råd och meddelanden förväntas finnas tillgängliga på Skatteverkets hemsida, och på under hösten AKTIEÄGARE MED SKATTEMÄSSIG HEMVIST I SVERIGE KAPITALVINSTBESKATTNING FYSISKA PERSONER Fysiska personer och dödsbon beskattas i inkomstslaget kapital för hela den kapitalvinst som uppstår i samband med försäljning eller inlösen av aktier. Skatt tas ut med 30% av kapitalvinsten. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan det mottagna vederlaget, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften). Vid vinstberäkningen används normalt genomsnittsmetoden. Enligt denna metod ska omkostnadsbeloppet för till exempel en aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag och sort med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan i fråga om marknadsnoterade aktier och vissa marknadsnoterade delägarrätter schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20% av det, vid försäljning eller inlösen, mottagna vederlaget efter avdrag för försäljningsutgifter. 70% av en kapitalförlust är som huvudregel avdragsgill mot all skattepliktig inkomst av kapital. Kapitalförluster på noterade andelar och andra noterade delägarrätter, och fem sjättedelar av kapitalförluster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer, är dock fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på andelar och andra delägarrätter (med undantag för marknadsnoterade andelar i investeringsfonder som innehåller bara svenska fordringsrätter). Om kapitalförlusterna är hänförliga till både noterade och onoterade andelar ska förluster som uppstått på noterade andelar dras av före förluster på onoterade andelar. Överskjutande förlust är avdragsgill mot övriga kapitalinkomster med 70%, enligt huvudregeln, eller med fem sjättedelar av 70% om kapitalförlusten är hänförlig till onoterade andelar. Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i investeringsfonder som bara UTSKIFTNING AV AKTIER AV METRO INTERNATIONAL S.A. 12

13 innehåller svenska fordringsrätter är med nuvarande regler fullt avdragsgilla i inkomstlaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30% för underskott som inte överstiger kronor och med 21% för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår. KAPITALVINSTBESKATTNING JURIDISKA PERSONER Aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, beskattas för alla inkomster inklusive kapitalinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet efter en skattesats om 28%. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust och omkostnadsbelopp, se avsnitt Kapitalvinstbeskattning Fysiska personer på sidan 12. Avdrag för kapitalförluster på aktier medges bara mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjats ett visst beskattningsår, får sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. För aktiebolag och ekonomiska föreningar är kapitalvinster på näringsbetingade andelar normalt skattefria och kapitalförluster på sådana andelar normalt icke avdragsgilla. Onoterade aktier betraktas alltid som näringsbetingade och noterade aktier anses som näringsbetingade om innehavet motsvarar 10% eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget, eller om andelarna är betingade av rörelsen. För noterade aktier gäller ett krav på viss innehavstid. ANSKAFFNINGSKOSTNAD FÖR INLÖSENAKTIER - EXEMPEL Vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust på inlösenaktier ska inlösenlikviden alternativt försäljningsersättningen tas upp som skattepliktig inkomst. Anskaffningsvärdet för varje ursprunglig MTG-aktie som genom aktiesplit delats upp på två aktier, varav en inlösenaktie, ska fördelas på de två erhållna aktierna. Vid fördelningen ska värdet av en inlösenaktie jämföras med det sammantagna värdet av den ursprungliga aktien (inklusive inlösenaktien). Principerna beskrivs enklast med hjälp av följande exempel. Anta att en aktieägares genomsnittliga omkostnadsbelopp per ursprunglig MTG B-aktie uppgår till 200 kronor. Varje inlösenaktie av serie B ger rätt till ett vederlag bestående av 0,7 A-aktier och 1,4 B-aktier i Metro. I exemplet antas att priset för både A-aktier och B-aktier i Metro uppgår till 12,50 kronor. Vidare antas att noteringen efter aktiespliten uppgår till 330 kronor för MTGaktierna och 26,25 kronor för inlösenaktierna. Av den ursprungliga aktiens genomsnittliga omkostnadsbelopp bör då (26,25 / ( ,25) ) cirka 7,4% fördelas till inlösenaktien och återstoden, det vill säga cirka 92,6%, belöpa på den andra aktien. UTSKIFTNING AV AKTIER AV METRO INTERNATIONAL S.A. 13

14 Av det sammanlagda genomsnittliga omkostnadsbeloppet för en aktie om 200 kronor övergår således i exemplet cirka 14,80 (7,4% x 200) kronor till inlösenaktien av serie B. I exemplet skulle således kapitalvinsten bli cirka 11,45 (26,25 14,80) kronor om inlösenaktien inlöses mot Metro-aktier motsvarande ett värde av 26,25 kronor eller säljs för 26,25 kronor. Återstående genomsnittligt omkostnadsbelopp för den kvarvarande B-aktien blir cirka 185,20 kronor (92,6% x 200). Har inlösenaktier även förvärvats på annat sätt än genom aktiespliten beräknas omkostnadsbeloppet för samtliga inlösenaktier enligt genomsnittsmetoden, varvid faktisk anskaffningsutgift ska läggas till grund för beräkningen när det gäller de aktier som inte erhållits genom aktiespliten. Inlösenaktie och ordinarie aktie anses inte vara av samma slag och sort vid tillämpningen av genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas vid beräkning av omkostnadsbeloppet. Schablonmetoden är i exemplet mer fördelaktig om det allokerade omkostnadsbeloppet är lägre än 5,25 kronor. KUPONGSKATT UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige betraktas återbetalning vid minskning av aktiekapitalet genom inlösen som utdelning vilket medför att svensk kupongskatt om 30% normalt utgår på hela det vederlag som erhålls vid inlösen. Kupongskattesatsen är i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren, se även avsnitt Betalning av kupongskatt på sidan 6. Enligt nyligen antagna bestämmelser som gäller bland annat för vederlag som utbetalats från och med den 1 januari 2005 i samband med inlösen har aktieägare rätt att av Skatteverket få återbetalad den skatt som belöper på ett underlag motsvarande antingen anskaffningskostnaden för inlösenaktien eller, förutsatt att aktien är noterad, 20% av det vederlag som erhållits vid inlösen. Anskaffningskostnaden bör beräknas enligt vad som anges om omkostnadsbelopp i avsnittet Anskaffningskostnad för inlösenaktier exempel på sidan 13. Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket senast vid utgången av det femte kalenderåret efter utbetalningstillfället. Kupongskattskyldigheten uppstår då vederlag för inlösenaktierna erhålls, det vill säga då Metro-aktierna skiftas ut. Notera att kupongskatt inte påförs vid avyttring av inlösenaktie genom försäljning till tredje man, se även avsnitt Inkomstskatt på sidan 15. För aktieägare som är juridiska personer med hemvist inom EU utgår normalt inte svensk kupongskatt om aktieägaren innehar 20% eller mer av kapitalet i UTSKIFTNING AV AKTIER AV METRO INTERNATIONAL S.A. 14

15 det inlösande bolaget. Svensk kupongskatt ska under vissa förutsättningar inte heller utgå på vederlag som utdelats till utländska bolag vid inlösen på näringsbetingade andelar som vid utdelningstillfället innehafts i minst ett år. INKOMSTSKATT Fysiska personer som inte är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige beskattas normalt inte i Sverige vid försäljning av svenska aktier. Enligt en särskild regel kan dock en fysisk person som är bosatt utanför Sverige ändå bli beskattad i Sverige vid försäljning av svenska aktier, om personen under det kalenderår då försäljningen sker eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denna regel kan dock i viss mån vara begränsad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga för kapitalvinst på svenska aktier annat än om vinsten är hänförlig till ett så kallat fast driftställe i Sverige. I fall sådant fast driftställe föreligger gäller reglerna avseende skattefri utdelning och kapitalvinst samt ej avdragsgill kapitalförlust dock med vissa begränsningar. UTSKIFTNING AV AKTIER AV METRO INTERNATIONAL S.A. 15

16 STYRELSENS FÖRSLAG AVSEENDE AKTIESPLIT OCH OBLIGATORISKT INLÖSENFÖRFARANDE MED ÅTERBETALNING TILL AKTIEÄGARNA I FORM AV AKTIER I METRO INTERNATIONAL S.A. För att kunna genomföra inlösenförfarandet föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut i enlighet med nedanstående förslag. Besluten föreslås fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV AKTIESPLIT Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att genomföra en aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Modern Times Group MTG AB (oavsett aktieslag) delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för aktiesplit skall vara den 30 juni BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM ETT OBLIGATORISKT INLÖSENFÖRFARANDE För att kunna genomföra ett obligatoriskt inlösenförfarande för samtliga aktieägare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med kronor genom indragning av sammanlagt aktier 1, varav A-aktier och B-aktier, för återbetalning till aktieägarna. Betalning för varje inlösenaktie (oavsett aktieslag) skall vara 0,7 A-aktier och 1,4 B-aktier i Metro International S.A. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier skall ske under tiden från och med den 4 juli 2006 till och med den 21 juli Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för indragning av inlösenaktier skall vara den 26 juli Aktierna i Metro International S.A. beräknas utbokas genom VPCs försorg den 31 juli Det bokförda värdet av de aktier i Metro International S.A. som kommer att tillföras aktieägarna uppgår till kronor, vilket för varje inlösenaktie motsvarar ett belopp om cirka 6,56 kronor per aktie utöver aktiens kvotvärde om 2,50 kronor. BESLUT OM ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM FONDEMISSION För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess urspungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital För det fall bolagets utestående konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner konverteras till aktier eller utnyttjas för nyteckning av aktier, kan antalet aktier i bolaget öka med högst B-aktier. Beträffande sådan konvertering eller nyteckning som sker före avstämningsdagen för aktiesplit, skall ovanstående förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet anses justerat sålunda, att minskningsbeloppet skall ökas med 2,50 kronor för varje sådan ny aktie i bolaget. Vidare skall antalet B-aktier som är föremål för indragning ökas med motsvarande antal nya aktier. Om samtliga konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner konverteras till aktier eller utnyttjas för nyteckning av aktier kommer det bokförda värdet av de Metro-aktier som kommer att tillföras aktieägarna att uppgå till kronor. 2. Om bolagets utestående konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner konverteras till aktier eller utnyttjas för nyteckning av aktier före avstämningsdagen för aktiesplit enligt styrelsens förslag till beslut om genomförande av aktiesplit, skall ovanstående förslag till beslut om fondemission anses justerat sålunda, att emissionsbeloppet skall ökas med 2,50 kronor för varje sådan ny aktie i bolaget. UTSKIFTNING AV AKTIER AV METRO INTERNATIONAL S.A. 16

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Vostok Nafta Investment Ltd nför Extra bolagsstämma den 9 juni 2015 om Styrelsens förslag om utskiftning av Vostok Emerging Finance Ltd genom split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007

Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007 Information om föreslagen inlösen av aktier i Kungsleden AB (publ) 2007 Innehåll 2 Det föreslagna Inlösenförfarandet i korthet 3 Bakgrund och motiv 4 Så här går Inlösenförfarandet till 5 Detaljerad beskrivning

Läs mer

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)

A. UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT) Styrelsens för Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande (A) uppdelning av aktier (aktiesplit), (B) minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudandet i sammandrag Innehåll 2 Erbjudandet i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Villkor och anvisningar 6 Illustrerande exempel 7 Tidsplan 8 Anmälningssedel

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och motiv 1 Fondemissionen i korthet 2 Information om aktierna som

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ)

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i Global Infrastruktur 1 AB (publ) Styrelsen för Global Infrastruktur 1 AB (publ), org. nr 556732-5377, föreslår att extra bolagsstämma den 21 november

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) Aktieägarna i Coeli Private Equity 2009 AB (publ), 556762-6873, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 januari 2015

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudandet i sammandrag Bolagsstämman i Sandvik AB fattade den 3 maj 2005 beslut om att erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier till ett belopp

Läs mer

Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Information till aktieägarna inför behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i korthet 6 Så går inlösenförfarandet

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Innehåll Erbjudandet i sammandrag Bakgrund och motiv 1 Villkor och anvisningar 2 Illustrerande exempel

Läs mer

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för Forwood Aktiebolag (publ), org. nr, föreslår att årsstämman den 17 juni 2016 beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Läs mer