Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK"

Transkript

1 Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005

2 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Organisation och medarbetare 10 Miljö och kvalitet 12 Forskning och utveckling 14 Marknadsöversikt 16 Produkter och tjänster 18 Samarbete med direktkunder GETRAG FORD Transmissions, Tyskland 20 John Deere Power Systems, Frankrike 22 Airbus, Storbritannien 23 Samarbete med distributörer DECO Tool Supply Company, USA 24 Nya marknader Bharat Forge, Indien 26 INA, Rumänien Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter Förvaltningsberättelse 29 Notförteckning 33 Koncernens resultaträkning 34 Koncernens balansräkning 36 Koncernens förändringar av eget kapital 38 Koncernens kassaflödesanalys 40 Moderbolagets resultaträkning 42 Moderbolagets balansräkning 43 Moderbolagets förändringar av eget kapital 45 Moderbolagets kassaflödesanalys 46 Redovisningsprinciper och noter 47 Förslag till vinstdisposition 71 Revisionsberättelse 72 Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport 74 Styrelsens rapport om intern kontroll 86 Seco Tools uppförandekod 87 Bildgalleri Styrelse och revisorer 90 Koncernledning och koncernråd 92 Adresser 94 Bolagsstämma 97 Nyckeltalsdefinitioner 97 Seco Tools AB; (publ), org nr

3 Seco Tools i korthet Koncernen har tre fjärdedelar av sin fakturering i Västeuropa och NAFTA men den högsta tillväxten var på marknaderna i Central- och Östeuropa samt Asien. Verksamheten är fokuserad på fräsning, svarvning, hålbearbetning och hållande system. Marknadsöversikt Marknad Marknadsutveckling i korthet Fakturering, MSEK Europa Västeuropa är koncernens största enskilda marknadsregion och stod för drygt hälften av faktureringen under Under året växte faktureringen med 9 procent i fast valuta och samtliga länder visade positiv tillväxt. Central- och Östeuropa har en fortsatt ökande betydelse för koncernen och utgjorde omkring 10 procent av faktureringen under året. Under 2005 växte faktureringen med 14 procent i fast valuta. Marknadspositionerna är starkast i Tjeckien men stärks successivt även i de andra länderna. NAFTA Sydamerika Asien Övriga marknader 2005 var ett framgångsrikt år på den nordamerikanska marknaden. Faktureringen i USA växte med närmare 10 procent i fast valuta och tillväxten var ännu högre i Mexiko och Kanada. Regionen står för en femtedel av koncernens fakturering. Den goda tillväxten under 2004 fortsatte in i 2005 men mattades under andra halvåret. Brasilien står för större delen av faktureringen. Sammantaget var tillväxten 7 procent i fast valuta under året. Asien uppvisade den högsta tillväxten i koncernen under året med 22 procents ökning i fast valuta, vilket innebär att den fördubblats sedan Kina och Indien är de två starkaste tillväxtmarknaderna. Övriga marknader innefattar de regioner där koncernen representeras av agenter, främst Mellanöstern och Afrika. I Sydafrika finns dock ett eget dotterföretag. 2 Koncernen totalt MSEK 4 936

4 Ekonomisk översikt Fakturering, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster, MSEK Rörelsemarginal, % 22,3 19,4 17,3 17,1 18,4 Vinstmarginal, % 22,2 18,7 16,1 15,9 17,9 Vinst per aktie före utspädning, SEK 26,95 19,75 15,05 15,40 17,60 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 26,95 19,65 14,95 15,30 17,50 Ordinarie utdelning, SEK 17,00 1) 15,00 14,00 14,00 14,00 Extra utdelning, SEK 10,00 1) 10,00 Avkastning på sysselsatt kapital, % 40,5 31,9 25,3 26,3 30,1 Avkastning på eget kapital, % 37,0 29,7 22,7 21,8 24,6 Eget kapital, MSEK Likvida medel, MSEK Kassaflöde, MSEK Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK Soliditet, % Investeringar i anläggningar, MSEK Antal anställda vid årets slut ) Enligt förslag. Nyckeltalen har till och med 2003 beräknats enligt Redovisningsrådets rekommendationer och från och med 2004 enligt IFRS. För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 97. Seco Tools erbjudande Seco Tools affärsidé är att utveckla, tillverka och globalt marknadsföra produkter för skärande bearbetning till kunder som ställer höga krav på kvalitet, service och kostnadseffektivitet. Produktprogrammet omfattar områdena fräsning, svarvning, hålbearbetning och hållande system. Utöver detta har Seco Tools samlat ett erbjudande inom kringtjänster under namnet Seco Tools Service Solutions. Fräsning Hålbearbetning Svarvning 3

5 Kundnärhet grunden för fortsatt tillväxt Jag räknar med att våra satsningar på nya produkter, kundnytta, partnerskap och nya marknader kommer att leda till att vi växer snabbare än marknaden. KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 2005 var ett mycket bra år för Seco Tools. Faktureringen var den högsta någonsin i företagets historia samtidigt som lönsamheten förbättrades från en redan tidigare hög nivå. En stark konjunktur under hela året i kombination med ett framgångsrikt säljarbete och ett konkurrenskraftigt produktprogram medförde att försäljningen ökade i samtliga regioner. Tillväxttakten var högst i Östeuropa och Asien men vi lyckades också växa mer än marknaden totalt sett och tog marknadsandelar bland annat i Europa. Lönsamheten påverkades positivt av den ökade försäljningen och ett högt kapacitetsutnyttjande i koncernens tillverkande enheter. Låt mig peka på fyra områden som var centrala för våra framgångar under 2005 och som kommer att vara lika viktiga under 2006: Nya produkter Produkter av hög kvalitet i framkant av den tekniska utvecklingen är ett kännetecken för Seco Tools. Under året lanserade vi mycket framgångsrikt planfräsfamiljen QuattroMill och svarvsorterna TK1000 och TK2000 för gjutgodsbearbetning. Produktprogrammet utökades också med produkter för spårbearbetning av små mekaniska komponenter, så kallade Mini Shafts. Programmet för kubiska bornitridprodukter, CBN, utökades och en ny generation solida hårdmetallborrar introducerades. Samtidigt lades stor kraft på en fortsatt effektivisering av våra egna utvecklingsprocesser, för att ännu snabbare kunna ta nya produkter till marknaden. I det arbetet gjorde vi stora framsteg under Kundnytta Förutom att utveckla produkter av hög kvalitet gäller det också att påvisa fördelarna med dessa för kunden. Vi måste tydliggöra kundnyttan. Genom att kombinera våra innovativa och tekniskt ledande hårdmetallverktyg med en förståelse för kundens produktionsprocess kan vi visa hur kunden kan öka sin produktivitet i en avancerad verktygsmaskin för en relativt sett låg kostnad. Produktivitetsförbättringar på procent är fullt realistiska med en ny produktgeneration jämfört med en ej optimerad process. På denna enkla grund har vi utvecklat ett antal analysverktyg som hjälper kunden att sänka sina kostnader och höja sin produktivitet. Dessa analysverktyg hör till våra viktigaste säljredskap. Partnerskap Historiskt har Seco Tools haft en relativt starkare position bland mindre och medelstora kunder. Vår ambition är att successivt stärka den även hos de större företagen. Samarbetet med de större kunderna sker bland annat i form av Component Engineered Tooling, CET, som är ett system för kundanpassade lösningar som utgår från de komponenter kunden tillverkar. Lösningarna utvecklas i samarbete mellan kunden och Seco Tools. En annan komponent i detta arbete är att tillhandahålla analysverktyg för att bland annat påvisa kostnadsreduktion i produktionen. Parallellt med detta stärker vi även partnerskapet med våra distributörer, bland annat genom omfattande utbildningsinsatser. Syftet är att höja kundnyttan även för de kunder som vi inte har direkt kontakt med. Nya marknader Vi fortsätter också våra offensiva satsningar på nya marknader, framförallt i Asien och Östeuropa, där marknadstillväxten under överskådlig tid kommer att vara snabbare än på våra traditionella marknader i Västeuropa och Nordamerika. I Asien är målet att fördubbla omsättningen på tillväxtmarknaderna från 2004 till I Östeuropa räknar jag med att vi når motsvarande fördubbling Av allt det positiva som hänt under 2005 gläds jag mest åt att vi tog marknadsandelar. Tillväxt och verksamhetsutveckling Vi bygger vidare på våra två huvudprogram Positionering för tillväxt samt Verksamhetsutveckling. Rent konkret innebär det under 4

6 2006 ytterligare investeringar i försäljning och marknadsföring. Vidare fortgår arbetet med att effektivisera våra produktionsanläggningar samt att bygga ut produktionskapaciteten i Tjeckien och Indien. Bland annat kommer vi att centralisera svarvhållarproduktionen till Indien under året. Sammantaget räknar jag med att våra satsningar på nya produkter, konsekvent arbete med att påvisa kundnytta, förstärkt partnerskap med medelstora och större kunder samt våra satsningar i snabbväxande marknader kommer att leda till att vi organiskt växer snabbare än marknaden. Det årliga tillväxtmålet är satt till 6 procent. Lönsamhet och avkastning Rörelsemarginalen för 2005 blev 22,3 procent vilket är i enlighet med det finansiella målet att uppnå 20 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel. Även avkastningen på sysselsatt och eget kapital blev mycket god, 40 procent respektive 37 procent för året. Bolagets fortsatt goda finansiella ställning innebär att ytterligare investeringar, i såväl organisk tillväxt som i eventuella förvärv, inte begränsas av utdelningspolitiken. Aktien Seco Tools aktieutveckling har varit fortsatt god och kursen nådde sin högsta nivå någonsin. Direktavkastningen var på en fortsatt hög nivå. Den genomsnittliga årliga avkastningen på aktien under de senaste tio åren, inklusive återinvesterad utdelning, uppgick till 20 procent. Närhet till kunden Till sist vill jag lyfta fram ett centralt begrepp som skall genomsyra allt vi gör och som vi skall fortsätta att utveckla: kundnärhet. Oavsett om det handlar om globala koncerner eller små mekaniska verkstäder vill vi förstå kundens verksamhet. Den kompetensen finns i hög grad hos våra 800 säljare ute på fältet. Samtidigt skall kunden uppfatta att samarbetet leder till väsentliga produktivitetshöjningar. Vi förstår kunden och kunden förstår oss. Kunderna skall se Seco Tools som en tillförlitlig partner i deras konkurrensutsatta situation. Detta är nyckeln till fortsatt tillväxt och lönsamhet. Avslutningsvis vill jag tacka alla Seco Tools medarbetare för en utomordentlig insats under Tillsammans kommer vi att fortsätta stärka företaget och vår position under det kommande året. Fagersta i februari 2006 Kai Wärn Verkställande direktör och Koncernchef KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 5

7 Seco Tools-aktien Seco Tools-aktien har varit noterad på Stockholmsbörsen sedan 1989 och återfinns på Stockholmsbörsens A-lista för övriga bolag. Bolagets börsvärde var vid årets utgång MSEK. SECO TOOLS-AKTIEN Aktiekurs i jämförelse Slutkursen för Seco Tools-aktien 2005 blev 400 SEK, vilket innebar att aktien under året steg med 31 procent från 306 SEK vid ingången av året. Indexet OMX Stockholm, som ersätter SAX All Share index, steg under samma period med 33 procent och MSCI Europe Machinery Index steg med 47 procent. Under perioden noterades den högsta kursen den 30 december 2005 (402 SEK) och den lägsta kursen (292 SEK) noterades den 6 maj Seco Tools-aktien har under de senaste tio åren givit en god avkastning. Aktiekursen inklusive återinvesterad utdelning ökade med 20 procent i snitt per år under den senaste tioårsperioden. Aktiekapital Den 31 december 2005 uppgick aktiekapitalet i Seco Tools till 73 MSEK (73) fördelat på totalt aktier med ett kvotvärde om 2,50 SEK per aktie. Aktierna är uppdelade på A- respektive B-aktier. A-aktierna innehas enbart av Sandvik AB och berättigar till tio röster medan B-aktierna berättigar till en röst vardera. Omsättning i aktien Under 2005 omsattes 2,12 miljoner (1,75) Seco Tools-aktier, motsvarande 10 procent (6) av B-aktierna. I genomsnitt omsattes aktier (6 920) varje börsdag och antalet transaktioner var i genomsnitt 11 per börsdag. Utdelning och split Det överordnade målet för Seco Tools-koncernen är att över tiden ge aktieägarna en attraktiv avkastning och värdetillväxt. Utdelningens andel av vinst per aktie skall uppgå till minst 50 procent. Styrelsen föreslår bolagsstämman 2006 en utdelning om 17,00 SEK (15,00) per aktie och en extra utdelning om 10,00 SEK (10,00). Den föreslagna ordinarie utdelningen motsvarar 63 procent av vinst per aktie före utspädning år Den genomsnittliga utdelningsandelen under de fem senaste åren uppgår till 78 procent, exklusive extra utdelningar på sammanlagt 20,00 SEK per aktie under samma period. Styrelsen föreslår även bolagsstämman en split 5:1 att genomföras i början av juni Aktiens utveckling Aktiens utveckling inklusive återinvesterad utdelning 6

8 Nyckeltal per aktie, SEK Vinst före utspädning 26,95 19,75 15,05 15,40 17,60 Vinst efter utspädning 26,95 19,65 14,95 15,30 17,50 Eget kapital före utspädning 75,90 69,90 62,75 69,60 71,90 Eget kapital efter utspädning 75,90 69,70 64,60 71,40 73,60 Ordinarie utdelning 17,00 1) 15,00 14,00 14,00 14,00 Extra utdelning 10,00 1) 10,00 Börskurs vid årets slut Direktavkastning 2), % 4,3 4,9 5,1 6,3 6,2 P/ E-tal 3), ggr 14,8 15,5 18,2 14,5 12,8 Börskurs i % av eget kapital ) Enligt förslag. 2) Ordinarie utdelning dividerad med börskursen vid årets slut. 3) Börskursen vid årets slut i relation till vinst per aktie före utspädning. Nyckeltalen har till och med 2003 beräknats enligt Redovisningsrådets rekommendationer och från och med 2004 enligt IFRS. För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 97. Aktiefördelning ( ) Antal % av alla Äger tillsam- % av aktie- Medeltal aktier Antal aktier ägare aktieägare mans st aktier kapital per ägare , , , , , , , , , , , , Vinst och ordinarie utdelning per aktie, SEK SECO TOOLS-AKTIEN Ägarförhållanden Den 31 december 2005 var antalet aktieägare jämfört med vid ingången av året. De tio största ägarna kontrollerade vid årsskiftet 91,0 procent (90,5) av kapitalet och 97,4 procent (97,4) av antalet röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde vid årsskiftet 31 procent av kapitalet och 8 procent av antalet röster. Aktiestruktur ( ) Antal % av aktie- Antal röster aktier kapitalet per aktie A-aktier ,9 10 B-aktier ,1 1 Totalt ,0 Största aktieägare ( ) % av antalet % av röstaktier värdet Sandvik Invest AB 60,4 89,3 Roburs Aktiefonder 9,0 2,4 AMF Pension och Fonder 6,0 1,6 Alecta pensionsförsäkring 5,5 1,5 Capital Group Fonder 3,3 0,9 AFA Försäkring 3,0 0,8 HQ Fonder 1,3 0,3 Kammarkollegiets 0,9 0,2 Fondförvaltning Skandia Liv 0,8 0,2 SEB Fonder & SEB-Trygg 0,8 0,2 Försäkring Övriga aktieägare 9,0 2,6 100,0 100,0 Ett flertal av de aktieposter som ägs av utländska placerare är förvaltarregistrerade, vilket innebär att de verkliga innehavarna ej finns officiellt registrerade. Av denna orsak finns ej de största utländska placerarna med på ovanstående aktieägarlista såvida inte storleken på aktieinnehaven kan fastställas. 7

9 Affärsidé, mål och strategier KONCERNÖVERSIKT AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Försäljningstillväxt, % Utdelningens andel, (ordinarie utdelning), % Affärsidé Seco Tools affärsidé är att utveckla, tillverka och globalt marknadsföra produkter för skärande bearbetning till kunder som ställer höga krav på kvalitet, service och kostnadseffektivitet. Produktprogrammet omfattar områdena fräsning, svarvning, hålbearbetning och hållande system. Finansiella mål Det övergripande målet är att ge aktieägarna en långsiktigt attraktiv avkastning och värdetillväxt. Aktien skall ge en utdelning som långsiktigt överstiger räntan på riskfria och långsiktiga finansiella placeringar. Utdelningens andel (ordinarie utdelning) av vinsten per aktie skall uppgå till minst 50 procent. Försäljningen skall öka med minst 6 procent per år över en konjunkturcykel. Avkastningen på sysselsatt kapital skall uppgå till minst 20 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel. Rörelsemarginalen skall över en konjunkturcykel uppgå till 20 procent. Strategi För att uppnå dessa mål tillämpar koncernen följande strategier: Kundnytta Seco Tools bidrar till att höja kundernas produktivitet. Detta sker i huvudsak på två sätt. Dels genom produkter med höga prestanda, dels genom kringtjänster som hjälper kunden att få ut högsta möjliga produktivitetsökning genom användandet av dessa produkter. Kringtjänsterna består bland annat av analysverktyg som hjälper kunden att hitta rätt lösning för olika typer av skärbehov samt att spara kostnader. Koncernen skall ha hög kompetens och beredskap för att vid behov ta fram kundanpassade lösningar. Möjligheten till produktivitetshöjningar är goda eftersom skärverktygens egenskaper ofta har ett avgörande inflytande på produktiviteten hos den maskin i vilken verktygen används. Närhet till kunden Kundnärhet är viktigt för att förstå kundens verksamhet och därmed på bästa sätt kunna möta kundens behov. Genom nära kontakt med kunderna skall signaler om nya behov fångas upp, vilket är en viktig styrfaktor för koncernens produktutveckling. Seco Tools eftersträvar långsiktiga kundrelationer. Kundnärhet innefattar också att kunden skall uppfatta att Seco Tools är lätta att samarbeta med, har hög servicenivå och ger väsentliga bidrag till produktivitetshöjningar i kundens verksamhet. Närhet till kunden uppnås bland annat genom en stor egen säljkår med hög kompetens. Avkastning på sysselsatt kapital, % 8

10 Partnerskap med distributörer Ett nära samarbete med distributörerna ger god tillgång till och penetration av kunder som koncernen inte har direktkontakt med. Det handlar dels om mindre kunder och dels om kunder på marknader som av tradition domineras av distributörer snarare än av direktförsäljning från producenter. Partnerskapet med distributörerna stärks kontinuerligt, bland annat genom utbildningsinsatser. Offensiv på nya marknader Koncernens tillväxtmöjligheter stärks genom offensiva satsningar på nya snabbväxande geografiska marknader, i första hand i Asien och Östeuropa. Tillväxten i dessa regioner är betydligt snabbare än i Västeuropa och Nordamerika, och bedöms förbli så under överskådlig tid. Som en integrerad del i satsningen på nya marknader ingår produktionsanläggningarna i Tjeckien och Indien. Produktutveckling Produkter av hög kvalitet och med höga prestanda är en grundförutsättning för framgång på marknaden. I varje ny produktgeneration skall Seco Tools erbjuda kunderna avsevärt förbättrade bearbetningsegenskaper. Stor vikt läggs vid att ytterligare förbättra användarvänligheten. I strategin för produktutveckling ingår att kontinuerligt förbättra de interna processerna för att nya produkter skall kunna lanseras snabbare. Målsättningen är att nya produkter skall tas fram i en takt som gör att 50 procent av koncernens försäljning avser produkter som är yngre än fem år. Kontroll över stor del av förädlingskedjan Koncernen strävar efter att ha kontroll över hela förädlingskedjan från inköp av råvaran, främst volfram och andra karbider, till leverans av färdiga verktyg. En sådan kontroll lägger grunden för både produktkvalitet och kostnadseffektivitet, samt därmed för lönsamhet. Kompetensutveckling Medarbetarnas kompetens är avgörande för att uppnå koncernens höga målsättningar. En systematisk och kontinuerlig kompetensutveckling skall drivas inom såväl teknik som försäljning. Förvärv Koncernens tillväxt skall främst ske organiskt. Samtidigt finns beredskap för att, när lämpliga tillfällen uppkommer, stärka tillväxten genom förvärv av, eller samarbete med, företag med närliggande verksamhet. KONCERNÖVERSIKT AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 9

11 Organisation och medarbetare Kontinuerlig kompetensutveckling är en förutsättning för lönsam tillväxt. KONCERNÖVERSIKT ORGANISATION OCH MEDARBETARE Organisation Närmast kunden finns säljenheterna. Eftersom kundnärhet är fundamentalt för säljarbete och tillväxt har Seco Tools under många år investerat i lokal närvaro med egna dotterföretag på alla industriella marknader. Varje säljenhet har kompetenta välutbildade fältsäljare och fälttekniker som förstår kundens tillverkningsprocess och hjälper kunden med produktivitetetsförbättringar. Försäljningen sker dels direkt, dels via distributörer. Oavsett säljkanal upprätthåller Seco Tools en närvaro hos slutkunden för att säkerställa kundnärheten. Kunden orderlägger hos säljenheten, eller via en e-handelslösning, och leveranserna sker inom 24 till 48 timmar från något av de tre globala centrallagren i Belgien, USA eller Singapore. Centrallagren försörjs av ett antal produktionsenheter. De största produktionsenheterna finns i Sverige, Frankrike, Tjeckien, USA och Indien. Förutom försörjning av standardprodukter finns en organisation som i samarbete med kunden konstruerar, producerar och levererar kundspecifika produkter. Centraliserat till moderbolaget finns funktioner som styr produktprogram, marknadsföring, produktutveckling, produktionsutlägg, logistik och vissa administrativa tjänster inom exempelvis finans- och personalområdet. Medarbetare En kontinuerlig kompetensutveckling är av central betydelse för koncernens fortsatta tillväxt och lönsamhet. Seco Tools höga ambitioner när det gäller att bidra till produktivitetsutvecklingen hos kunderna ställer höga krav på kompetens hos säljkåren, både vad gäller teknologi och försäljning. Säljarna utbildas kontinuerligt på nya produkter samt analysverktyg som skall bidra till att förbättra kundens produktivitet. Utöver detta kontinuerliga arbete genomfördes ett antal utbildningsaktiviteter inom framför allt försäljning, teknik och ledarskap. Jämställdhet Seco Tools antog 2004 en jämställdhetspolicy Seco Tools organisation 10

12 och utarbetade samtidigt i en partssammansatt grupp en jämställdhetsplan med kort- och långsiktiga åtgärder inom områdena: Arbetsförhållanden Föräldraskap och arbete Sexuella trakasserier Jämnare könsfördelning Rekrytering Löner och lönesättning Jämställdhetspolicy vid Seco Tools AB Seco Tools skall vara ett attraktivt företag för både kvinnor och män. Genom att tillvarata människors olika synsätt, villkor och kompetenser uppnår vi ökad kvalitet, effektivitet och trivsel inom Seco Tools. Vi vill uppnå en jämställd arbetsplats. Med det menar vi: att ingen skall diskrimineras på grund av kön att kvinnor och män får lika möjligheter till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet att kvinnor och män får lika lön för arbete av lika värde att arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsförhållande i övrigt är utformade så att de lämpar sig för både kvinnor och män att en jämnare könsfördelning uppnås i sådana arbeten där yrkesval och rekrytering traditionellt är könsbundna. Uppförandekod Styrelsen antog i början av 2005 en uppförandekod, Code of Conduct, för koncernen. Under året har denna kommunicerats till samtliga chefer och medarbetare. Det har också givits tillfälle att diskutera den. Alla dotterföretagschefer har uppförandekoden som en del av sina mål och arbetet med den följs regelbundet upp på dotterföretagens styrelsemöten. Uppförandekoden bifogas i bolagsstyrningsavsnittet, som återfinns på sidan 74. Åldersstruktur, % Anställningstid, % KONCERNÖVERSIKT ORGANISATION OCH MEDARBETARE 11

13 Miljö och kvalitet 2006 genomförs en global miljöcertifiering enligt ISO för alla produktionsenheter. KONCERNÖVERSIKT MILJÖ OCH KVALITET Elförbrukning per producerat ton, MWh/ton Totalt avfall per producerat ton, ton/ton Miljö Miljöpolicy Seco Tools skall delta i arbetet för en hållbar utveckling, sträva efter att minimera miljöbelastningen, följa lagar och andra tillämpliga krav samt arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder på miljöområdet. Verksamheten skall bedrivas med beaktande av såväl miljö som människors hälsa. Miljömål I slutet av 2005 infördes nya globala miljömål för koncernen. Följande miljömål gäller under 2006: Minskad miljöpåverkan av transporter. 70 procent av de företag som transporterar produkter till eller från koncernens lager skall vara certifierade enligt ISO eller arbeta i enlighet med ISO Minskad elförbrukning. Elförbrukningen per producerat ton skall minska med 5 procent. Minskat avfall. Mängden avfall per producerat ton skall minska med 3 procent. Uppföljning Uppföljningen av miljöarbetet sker dels genom kvartalsvisa genomgångar med koncernledningen, dels genom interna och externa revisioner. De externa revisionerna genomförs två gånger per år. Tillstånd En ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för produktionsanläggningen i Fagersta inlämnades i början av Ansökan avser ökad produktion av karbider och pulver. Energiförbrukning Energiförbrukningen per producerat ton minskade under året med 16,7 procent genom ett systematiskt arbete enligt ISO En bidragande orsak var att produktionsprocesser i ökad omfattning var kontinuerliga, vilket minskade antalet energikrävande processtarter. I Arboga genomfördes förbättringar av värmeåtervinningen i ventilationssystemet under senare delen av Dessa åtgärder resulterade i en minskad fjärrvärmeförbrukning under Motsvarande arbete inleddes i Fagersta under Miljömål transporter godkända transporter, % Minskad kemikalieanvändning. En inventering av koncernens kemikalieanvändning skall genomföras och ett gemensamt system för registrering av kemikalier skall införas. Miljöledning Moderbolaget Seco Tools AB är sedan 2000 certifierat enligt ISO Under 2006 genomförs en global certifiering enligt ISO av koncernens producerande enheter och distributionscentra. Denna skall vara slutförd senaste den 31 december Certifieringen innebär att koncernen inför ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för att uppnå kontinuerliga miljöförbättringar i hela den globala verksamheten. Bara ett fåtal svenska företag har tidigare infört sådana globala system. Avfall Mängden avfall per producerat ton minskade under året. Förklaringen är en ökad återvinning, bland annat i form av indunstning av slipvätska, det vill säga att vattnet tas bort ur förbrukad slipvätska, vilket minskar avfallsmängden. En annan metod med motsvarande effekt är att filtrera slipvätska två gånger, istället för som tidigare en gång, genom cellulosafilter. Transporter För att minska miljöbelastningen av Seco Tools transporter sattes för 2005 målet att 60 procent av de företag som transporterar produkter till eller från koncernens lager skulle vara certifierade enligt ISO eller arbeta i enlighet med ISO Detta mål överträffades med god marginal. Under fjärde kvartalet motsvarade 68 procent av företagen dessa krav. 12

14 Arbetsmiljö och säkerhet Seco Tools strävar efter att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön och minimera riskerna i alla koncernens anläggningar. Ett prioriterat arbete sedan flera år syftar till att minimera riskerna för inandning av volframkarbid och kobolt. Dessa risker har under de senaste åren minskats genom åtgärder som förbättrad ventilation, mer sluten hantering av materialen, extra städning, täta klädbyten och utökad information till berörda medarbetare. Nivåerna på volframkarbid och kobolt låg i slutet av året, på samma sätt som tidigare år, i genomsnitt långt under de av myndigheterna angivna gränsvärdena. Det kontinuerliga arbetet med att öka säkerheten och minska risken för brand fortsatte under året. Kvalitet Seco Tools kvalitetspolicy innebär att koncernen skall erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kundernas förväntningar. Med kundfokus som grund har Seco Tools en helhetssyn på kvalitet och arbetar systematiskt med ständig förbättring av processer med alla medarbetares och leverantörers delaktighet. Detta skall åstadkommas genom att: kvalitetsmål definieras samt löpande följs upp och redovisas normer sätts för att tillfredsställa kundernas krav, samt att normerna alltid uppfylls kontinuerligt utvärdera kvalitetssystemet och uppfylla kraven i ISO 9001 personalen kontinuerligt informeras och utbildas så att kvalitet blir varje individs ansvarsområde. Ett viktigt projekt under året var att minska handläggningstiden för reklamationer. Arbetet var mycket framgångsrikt och handläggningstiderna minskade från i genomsnitt 25 dagar till mindre än 10 dagar. KONCERNÖVERSIKT MILJÖ OCH KVALITET 13

15 Kundbehov styr produktutvecklingen Seco Tools lanserar kontinuerligt nya generationer av produkter med avsevärt bättre prestanda än föregångarna. Utveckling av nya produkter är en viktig kärnkompetens för Seco Tools. KONCERNÖVERSIKT FORSKNING OCH UTVECKLING Utveckling av nya produkter är en viktig kärnkompetens för Seco Tools. För att en ny generation av produkter skall ha framgång på marknaden krävs att de ger kunden minst 20 procent bättre bearbetningsegenskaper än tidigare generation, och därmed möjliggör en motsvarande produktivitetshöjning i kundens verksamhet. Prestanda hos skärande verktyg påverkas framförallt genom förbättringar inom tre områden; i själva hårdmetallmaterialet, det så kallade substratet, i ytbeläggningen och i geometrin, det vill säga utformningen. Organisation Huvuddelen av koncernens forskning och utveckling, cirka 80 procent, bedrivs i moderbolaget. Den metallurgiska utvecklingen bedrivs dock i sin helhet i Fagersta. Totalt är cirka 160 personer verksamma inom forskning och utveckling inom koncernen. Utvecklingsarbetet styrs till stor del av de signaler om kundbehov som fångas upp av koncernens säljorganisation på olika marknader. Förutom närheten till kunden präglas utvecklingsarbetet av en stark koppling till produktionen. I takt med att produktprogrammet breddas och fördjupas och att produktionen vid anläggningarna utanför Sverige ökar kommer utvecklingsresurser i större omfattning än idag att tas i anspråk vid dessa enheter Ungefär 40 procent av koncernens produkter är helt eller delvis patentskyddade. Patenten kan indelas i två huvudgrupper; dels geometripatent som kan avse till exempel utformning av vändskär eller verktyg, dels processpatent för material och tillverkningsmetoder. Under 2005 uppgick koncernens investeringar i forskning och utveckling, inklusive kvalitetskontroll, till 4 procent av omsättningen. Produkter som var yngre än fem år svarade för drygt 40 procent av faktureringen. Nya produkter En av årets större produktlanseringar var svarvsorterna TK1000 och TK2000 för gjutgodsbearbetning. Nyutvecklade substrat och ytskikt innebär att både säkerheten och produktiviteten förbättras. En annan betydande produktintroduktion var planfräsen QuattroMill, som är den första i en serie nya produkter inom planfräsning. Jämfört med tidigare produkter har Quattro- Mill en rad fördelar som bättre precision, högre produktivitet och längre livslängd samtidigt som den är enklare att använda. Inom borrområdet introducerades Feed- Max, en borr i solid hårdmetall för mindre dimensioner. Förbättringarna i den nya produkten innebar mer än fördubblad produktivitet jämfört med föregångaren. 14

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING 2005

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING 2005 Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS ÅRSREDOVISNING 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i s e p t e m b e r 2015

A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i s e p t e m b e r 2015 V ä s t e r å s 2 0 1 5-10- 2 2 A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i s e p t e m b e r 2015 Tredje kvartalet, juli - september 2015, i sammandrag Nettoomsättning 655 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Västerås 201 4-10- 2 2 AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Tredje kvartalet, juli - september 2014, i sammandrag Nettoomsättning 605 MSEK (614) Rörelseresultat 44 MSEK (57) Resultat

Läs mer

Efterfrågan förväntas vara på en fortsatt hög nivå under det andra kvartalet.

Efterfrågan förväntas vara på en fortsatt hög nivå under det andra kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2005 Fortsatt stark tillväxt. Den enskilt högsta faktureringssiffran någonsin för ett kvartal och ett starkt resultat. Faktureringen ökade med 11 procent

Läs mer

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Västerås 201 5-0 7-2 3 AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Andra kvartalet, april - juni 2015, i sammandrag Nettoomsättning 759 MSEK (676) Rörelseresultat 56 MSEK (42) Resultat efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) Resultatet för perioden uppgick till

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Arcam CAD to Metal. Årsstämma 2015

Arcam CAD to Metal. Årsstämma 2015 Arcam CAD to Metal Årsstämma 2015 Affärsidé Arcam säljer produkter och tjänster för Additiv Tillverkning i metall Fokus på produktion inom implantat- och flygindustri Detaljer med avancerade egenskaper

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer