Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK"

Transkript

1 Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005

2 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Organisation och medarbetare 10 Miljö och kvalitet 12 Forskning och utveckling 14 Marknadsöversikt 16 Produkter och tjänster 18 Samarbete med direktkunder GETRAG FORD Transmissions, Tyskland 20 John Deere Power Systems, Frankrike 22 Airbus, Storbritannien 23 Samarbete med distributörer DECO Tool Supply Company, USA 24 Nya marknader Bharat Forge, Indien 26 INA, Rumänien Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter Förvaltningsberättelse 29 Notförteckning 33 Koncernens resultaträkning 34 Koncernens balansräkning 36 Koncernens förändringar av eget kapital 38 Koncernens kassaflödesanalys 40 Moderbolagets resultaträkning 42 Moderbolagets balansräkning 43 Moderbolagets förändringar av eget kapital 45 Moderbolagets kassaflödesanalys 46 Redovisningsprinciper och noter 47 Förslag till vinstdisposition 71 Revisionsberättelse 72 Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport 74 Styrelsens rapport om intern kontroll 86 Seco Tools uppförandekod 87 Bildgalleri Styrelse och revisorer 90 Koncernledning och koncernråd 92 Adresser 94 Bolagsstämma 97 Nyckeltalsdefinitioner 97 Seco Tools AB; (publ), org nr

3 Seco Tools i korthet Koncernen har tre fjärdedelar av sin fakturering i Västeuropa och NAFTA men den högsta tillväxten var på marknaderna i Central- och Östeuropa samt Asien. Verksamheten är fokuserad på fräsning, svarvning, hålbearbetning och hållande system. Marknadsöversikt Marknad Marknadsutveckling i korthet Fakturering, MSEK Europa Västeuropa är koncernens största enskilda marknadsregion och stod för drygt hälften av faktureringen under Under året växte faktureringen med 9 procent i fast valuta och samtliga länder visade positiv tillväxt. Central- och Östeuropa har en fortsatt ökande betydelse för koncernen och utgjorde omkring 10 procent av faktureringen under året. Under 2005 växte faktureringen med 14 procent i fast valuta. Marknadspositionerna är starkast i Tjeckien men stärks successivt även i de andra länderna. NAFTA Sydamerika Asien Övriga marknader 2005 var ett framgångsrikt år på den nordamerikanska marknaden. Faktureringen i USA växte med närmare 10 procent i fast valuta och tillväxten var ännu högre i Mexiko och Kanada. Regionen står för en femtedel av koncernens fakturering. Den goda tillväxten under 2004 fortsatte in i 2005 men mattades under andra halvåret. Brasilien står för större delen av faktureringen. Sammantaget var tillväxten 7 procent i fast valuta under året. Asien uppvisade den högsta tillväxten i koncernen under året med 22 procents ökning i fast valuta, vilket innebär att den fördubblats sedan Kina och Indien är de två starkaste tillväxtmarknaderna. Övriga marknader innefattar de regioner där koncernen representeras av agenter, främst Mellanöstern och Afrika. I Sydafrika finns dock ett eget dotterföretag. 2 Koncernen totalt MSEK 4 936

4 Ekonomisk översikt Fakturering, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster, MSEK Rörelsemarginal, % 22,3 19,4 17,3 17,1 18,4 Vinstmarginal, % 22,2 18,7 16,1 15,9 17,9 Vinst per aktie före utspädning, SEK 26,95 19,75 15,05 15,40 17,60 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 26,95 19,65 14,95 15,30 17,50 Ordinarie utdelning, SEK 17,00 1) 15,00 14,00 14,00 14,00 Extra utdelning, SEK 10,00 1) 10,00 Avkastning på sysselsatt kapital, % 40,5 31,9 25,3 26,3 30,1 Avkastning på eget kapital, % 37,0 29,7 22,7 21,8 24,6 Eget kapital, MSEK Likvida medel, MSEK Kassaflöde, MSEK Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK Soliditet, % Investeringar i anläggningar, MSEK Antal anställda vid årets slut ) Enligt förslag. Nyckeltalen har till och med 2003 beräknats enligt Redovisningsrådets rekommendationer och från och med 2004 enligt IFRS. För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 97. Seco Tools erbjudande Seco Tools affärsidé är att utveckla, tillverka och globalt marknadsföra produkter för skärande bearbetning till kunder som ställer höga krav på kvalitet, service och kostnadseffektivitet. Produktprogrammet omfattar områdena fräsning, svarvning, hålbearbetning och hållande system. Utöver detta har Seco Tools samlat ett erbjudande inom kringtjänster under namnet Seco Tools Service Solutions. Fräsning Hålbearbetning Svarvning 3

5 Kundnärhet grunden för fortsatt tillväxt Jag räknar med att våra satsningar på nya produkter, kundnytta, partnerskap och nya marknader kommer att leda till att vi växer snabbare än marknaden. KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 2005 var ett mycket bra år för Seco Tools. Faktureringen var den högsta någonsin i företagets historia samtidigt som lönsamheten förbättrades från en redan tidigare hög nivå. En stark konjunktur under hela året i kombination med ett framgångsrikt säljarbete och ett konkurrenskraftigt produktprogram medförde att försäljningen ökade i samtliga regioner. Tillväxttakten var högst i Östeuropa och Asien men vi lyckades också växa mer än marknaden totalt sett och tog marknadsandelar bland annat i Europa. Lönsamheten påverkades positivt av den ökade försäljningen och ett högt kapacitetsutnyttjande i koncernens tillverkande enheter. Låt mig peka på fyra områden som var centrala för våra framgångar under 2005 och som kommer att vara lika viktiga under 2006: Nya produkter Produkter av hög kvalitet i framkant av den tekniska utvecklingen är ett kännetecken för Seco Tools. Under året lanserade vi mycket framgångsrikt planfräsfamiljen QuattroMill och svarvsorterna TK1000 och TK2000 för gjutgodsbearbetning. Produktprogrammet utökades också med produkter för spårbearbetning av små mekaniska komponenter, så kallade Mini Shafts. Programmet för kubiska bornitridprodukter, CBN, utökades och en ny generation solida hårdmetallborrar introducerades. Samtidigt lades stor kraft på en fortsatt effektivisering av våra egna utvecklingsprocesser, för att ännu snabbare kunna ta nya produkter till marknaden. I det arbetet gjorde vi stora framsteg under Kundnytta Förutom att utveckla produkter av hög kvalitet gäller det också att påvisa fördelarna med dessa för kunden. Vi måste tydliggöra kundnyttan. Genom att kombinera våra innovativa och tekniskt ledande hårdmetallverktyg med en förståelse för kundens produktionsprocess kan vi visa hur kunden kan öka sin produktivitet i en avancerad verktygsmaskin för en relativt sett låg kostnad. Produktivitetsförbättringar på procent är fullt realistiska med en ny produktgeneration jämfört med en ej optimerad process. På denna enkla grund har vi utvecklat ett antal analysverktyg som hjälper kunden att sänka sina kostnader och höja sin produktivitet. Dessa analysverktyg hör till våra viktigaste säljredskap. Partnerskap Historiskt har Seco Tools haft en relativt starkare position bland mindre och medelstora kunder. Vår ambition är att successivt stärka den även hos de större företagen. Samarbetet med de större kunderna sker bland annat i form av Component Engineered Tooling, CET, som är ett system för kundanpassade lösningar som utgår från de komponenter kunden tillverkar. Lösningarna utvecklas i samarbete mellan kunden och Seco Tools. En annan komponent i detta arbete är att tillhandahålla analysverktyg för att bland annat påvisa kostnadsreduktion i produktionen. Parallellt med detta stärker vi även partnerskapet med våra distributörer, bland annat genom omfattande utbildningsinsatser. Syftet är att höja kundnyttan även för de kunder som vi inte har direkt kontakt med. Nya marknader Vi fortsätter också våra offensiva satsningar på nya marknader, framförallt i Asien och Östeuropa, där marknadstillväxten under överskådlig tid kommer att vara snabbare än på våra traditionella marknader i Västeuropa och Nordamerika. I Asien är målet att fördubbla omsättningen på tillväxtmarknaderna från 2004 till I Östeuropa räknar jag med att vi når motsvarande fördubbling Av allt det positiva som hänt under 2005 gläds jag mest åt att vi tog marknadsandelar. Tillväxt och verksamhetsutveckling Vi bygger vidare på våra två huvudprogram Positionering för tillväxt samt Verksamhetsutveckling. Rent konkret innebär det under 4

6 2006 ytterligare investeringar i försäljning och marknadsföring. Vidare fortgår arbetet med att effektivisera våra produktionsanläggningar samt att bygga ut produktionskapaciteten i Tjeckien och Indien. Bland annat kommer vi att centralisera svarvhållarproduktionen till Indien under året. Sammantaget räknar jag med att våra satsningar på nya produkter, konsekvent arbete med att påvisa kundnytta, förstärkt partnerskap med medelstora och större kunder samt våra satsningar i snabbväxande marknader kommer att leda till att vi organiskt växer snabbare än marknaden. Det årliga tillväxtmålet är satt till 6 procent. Lönsamhet och avkastning Rörelsemarginalen för 2005 blev 22,3 procent vilket är i enlighet med det finansiella målet att uppnå 20 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel. Även avkastningen på sysselsatt och eget kapital blev mycket god, 40 procent respektive 37 procent för året. Bolagets fortsatt goda finansiella ställning innebär att ytterligare investeringar, i såväl organisk tillväxt som i eventuella förvärv, inte begränsas av utdelningspolitiken. Aktien Seco Tools aktieutveckling har varit fortsatt god och kursen nådde sin högsta nivå någonsin. Direktavkastningen var på en fortsatt hög nivå. Den genomsnittliga årliga avkastningen på aktien under de senaste tio åren, inklusive återinvesterad utdelning, uppgick till 20 procent. Närhet till kunden Till sist vill jag lyfta fram ett centralt begrepp som skall genomsyra allt vi gör och som vi skall fortsätta att utveckla: kundnärhet. Oavsett om det handlar om globala koncerner eller små mekaniska verkstäder vill vi förstå kundens verksamhet. Den kompetensen finns i hög grad hos våra 800 säljare ute på fältet. Samtidigt skall kunden uppfatta att samarbetet leder till väsentliga produktivitetshöjningar. Vi förstår kunden och kunden förstår oss. Kunderna skall se Seco Tools som en tillförlitlig partner i deras konkurrensutsatta situation. Detta är nyckeln till fortsatt tillväxt och lönsamhet. Avslutningsvis vill jag tacka alla Seco Tools medarbetare för en utomordentlig insats under Tillsammans kommer vi att fortsätta stärka företaget och vår position under det kommande året. Fagersta i februari 2006 Kai Wärn Verkställande direktör och Koncernchef KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 5

7 Seco Tools-aktien Seco Tools-aktien har varit noterad på Stockholmsbörsen sedan 1989 och återfinns på Stockholmsbörsens A-lista för övriga bolag. Bolagets börsvärde var vid årets utgång MSEK. SECO TOOLS-AKTIEN Aktiekurs i jämförelse Slutkursen för Seco Tools-aktien 2005 blev 400 SEK, vilket innebar att aktien under året steg med 31 procent från 306 SEK vid ingången av året. Indexet OMX Stockholm, som ersätter SAX All Share index, steg under samma period med 33 procent och MSCI Europe Machinery Index steg med 47 procent. Under perioden noterades den högsta kursen den 30 december 2005 (402 SEK) och den lägsta kursen (292 SEK) noterades den 6 maj Seco Tools-aktien har under de senaste tio åren givit en god avkastning. Aktiekursen inklusive återinvesterad utdelning ökade med 20 procent i snitt per år under den senaste tioårsperioden. Aktiekapital Den 31 december 2005 uppgick aktiekapitalet i Seco Tools till 73 MSEK (73) fördelat på totalt aktier med ett kvotvärde om 2,50 SEK per aktie. Aktierna är uppdelade på A- respektive B-aktier. A-aktierna innehas enbart av Sandvik AB och berättigar till tio röster medan B-aktierna berättigar till en röst vardera. Omsättning i aktien Under 2005 omsattes 2,12 miljoner (1,75) Seco Tools-aktier, motsvarande 10 procent (6) av B-aktierna. I genomsnitt omsattes aktier (6 920) varje börsdag och antalet transaktioner var i genomsnitt 11 per börsdag. Utdelning och split Det överordnade målet för Seco Tools-koncernen är att över tiden ge aktieägarna en attraktiv avkastning och värdetillväxt. Utdelningens andel av vinst per aktie skall uppgå till minst 50 procent. Styrelsen föreslår bolagsstämman 2006 en utdelning om 17,00 SEK (15,00) per aktie och en extra utdelning om 10,00 SEK (10,00). Den föreslagna ordinarie utdelningen motsvarar 63 procent av vinst per aktie före utspädning år Den genomsnittliga utdelningsandelen under de fem senaste åren uppgår till 78 procent, exklusive extra utdelningar på sammanlagt 20,00 SEK per aktie under samma period. Styrelsen föreslår även bolagsstämman en split 5:1 att genomföras i början av juni Aktiens utveckling Aktiens utveckling inklusive återinvesterad utdelning 6

8 Nyckeltal per aktie, SEK Vinst före utspädning 26,95 19,75 15,05 15,40 17,60 Vinst efter utspädning 26,95 19,65 14,95 15,30 17,50 Eget kapital före utspädning 75,90 69,90 62,75 69,60 71,90 Eget kapital efter utspädning 75,90 69,70 64,60 71,40 73,60 Ordinarie utdelning 17,00 1) 15,00 14,00 14,00 14,00 Extra utdelning 10,00 1) 10,00 Börskurs vid årets slut Direktavkastning 2), % 4,3 4,9 5,1 6,3 6,2 P/ E-tal 3), ggr 14,8 15,5 18,2 14,5 12,8 Börskurs i % av eget kapital ) Enligt förslag. 2) Ordinarie utdelning dividerad med börskursen vid årets slut. 3) Börskursen vid årets slut i relation till vinst per aktie före utspädning. Nyckeltalen har till och med 2003 beräknats enligt Redovisningsrådets rekommendationer och från och med 2004 enligt IFRS. För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 97. Aktiefördelning ( ) Antal % av alla Äger tillsam- % av aktie- Medeltal aktier Antal aktier ägare aktieägare mans st aktier kapital per ägare , , , , , , , , , , , , Vinst och ordinarie utdelning per aktie, SEK SECO TOOLS-AKTIEN Ägarförhållanden Den 31 december 2005 var antalet aktieägare jämfört med vid ingången av året. De tio största ägarna kontrollerade vid årsskiftet 91,0 procent (90,5) av kapitalet och 97,4 procent (97,4) av antalet röster. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom försäkringsbolag och fonder, ägde vid årsskiftet 31 procent av kapitalet och 8 procent av antalet röster. Aktiestruktur ( ) Antal % av aktie- Antal röster aktier kapitalet per aktie A-aktier ,9 10 B-aktier ,1 1 Totalt ,0 Största aktieägare ( ) % av antalet % av röstaktier värdet Sandvik Invest AB 60,4 89,3 Roburs Aktiefonder 9,0 2,4 AMF Pension och Fonder 6,0 1,6 Alecta pensionsförsäkring 5,5 1,5 Capital Group Fonder 3,3 0,9 AFA Försäkring 3,0 0,8 HQ Fonder 1,3 0,3 Kammarkollegiets 0,9 0,2 Fondförvaltning Skandia Liv 0,8 0,2 SEB Fonder & SEB-Trygg 0,8 0,2 Försäkring Övriga aktieägare 9,0 2,6 100,0 100,0 Ett flertal av de aktieposter som ägs av utländska placerare är förvaltarregistrerade, vilket innebär att de verkliga innehavarna ej finns officiellt registrerade. Av denna orsak finns ej de största utländska placerarna med på ovanstående aktieägarlista såvida inte storleken på aktieinnehaven kan fastställas. 7

9 Affärsidé, mål och strategier KONCERNÖVERSIKT AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Försäljningstillväxt, % Utdelningens andel, (ordinarie utdelning), % Affärsidé Seco Tools affärsidé är att utveckla, tillverka och globalt marknadsföra produkter för skärande bearbetning till kunder som ställer höga krav på kvalitet, service och kostnadseffektivitet. Produktprogrammet omfattar områdena fräsning, svarvning, hålbearbetning och hållande system. Finansiella mål Det övergripande målet är att ge aktieägarna en långsiktigt attraktiv avkastning och värdetillväxt. Aktien skall ge en utdelning som långsiktigt överstiger räntan på riskfria och långsiktiga finansiella placeringar. Utdelningens andel (ordinarie utdelning) av vinsten per aktie skall uppgå till minst 50 procent. Försäljningen skall öka med minst 6 procent per år över en konjunkturcykel. Avkastningen på sysselsatt kapital skall uppgå till minst 20 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel. Rörelsemarginalen skall över en konjunkturcykel uppgå till 20 procent. Strategi För att uppnå dessa mål tillämpar koncernen följande strategier: Kundnytta Seco Tools bidrar till att höja kundernas produktivitet. Detta sker i huvudsak på två sätt. Dels genom produkter med höga prestanda, dels genom kringtjänster som hjälper kunden att få ut högsta möjliga produktivitetsökning genom användandet av dessa produkter. Kringtjänsterna består bland annat av analysverktyg som hjälper kunden att hitta rätt lösning för olika typer av skärbehov samt att spara kostnader. Koncernen skall ha hög kompetens och beredskap för att vid behov ta fram kundanpassade lösningar. Möjligheten till produktivitetshöjningar är goda eftersom skärverktygens egenskaper ofta har ett avgörande inflytande på produktiviteten hos den maskin i vilken verktygen används. Närhet till kunden Kundnärhet är viktigt för att förstå kundens verksamhet och därmed på bästa sätt kunna möta kundens behov. Genom nära kontakt med kunderna skall signaler om nya behov fångas upp, vilket är en viktig styrfaktor för koncernens produktutveckling. Seco Tools eftersträvar långsiktiga kundrelationer. Kundnärhet innefattar också att kunden skall uppfatta att Seco Tools är lätta att samarbeta med, har hög servicenivå och ger väsentliga bidrag till produktivitetshöjningar i kundens verksamhet. Närhet till kunden uppnås bland annat genom en stor egen säljkår med hög kompetens. Avkastning på sysselsatt kapital, % 8

10 Partnerskap med distributörer Ett nära samarbete med distributörerna ger god tillgång till och penetration av kunder som koncernen inte har direktkontakt med. Det handlar dels om mindre kunder och dels om kunder på marknader som av tradition domineras av distributörer snarare än av direktförsäljning från producenter. Partnerskapet med distributörerna stärks kontinuerligt, bland annat genom utbildningsinsatser. Offensiv på nya marknader Koncernens tillväxtmöjligheter stärks genom offensiva satsningar på nya snabbväxande geografiska marknader, i första hand i Asien och Östeuropa. Tillväxten i dessa regioner är betydligt snabbare än i Västeuropa och Nordamerika, och bedöms förbli så under överskådlig tid. Som en integrerad del i satsningen på nya marknader ingår produktionsanläggningarna i Tjeckien och Indien. Produktutveckling Produkter av hög kvalitet och med höga prestanda är en grundförutsättning för framgång på marknaden. I varje ny produktgeneration skall Seco Tools erbjuda kunderna avsevärt förbättrade bearbetningsegenskaper. Stor vikt läggs vid att ytterligare förbättra användarvänligheten. I strategin för produktutveckling ingår att kontinuerligt förbättra de interna processerna för att nya produkter skall kunna lanseras snabbare. Målsättningen är att nya produkter skall tas fram i en takt som gör att 50 procent av koncernens försäljning avser produkter som är yngre än fem år. Kontroll över stor del av förädlingskedjan Koncernen strävar efter att ha kontroll över hela förädlingskedjan från inköp av råvaran, främst volfram och andra karbider, till leverans av färdiga verktyg. En sådan kontroll lägger grunden för både produktkvalitet och kostnadseffektivitet, samt därmed för lönsamhet. Kompetensutveckling Medarbetarnas kompetens är avgörande för att uppnå koncernens höga målsättningar. En systematisk och kontinuerlig kompetensutveckling skall drivas inom såväl teknik som försäljning. Förvärv Koncernens tillväxt skall främst ske organiskt. Samtidigt finns beredskap för att, när lämpliga tillfällen uppkommer, stärka tillväxten genom förvärv av, eller samarbete med, företag med närliggande verksamhet. KONCERNÖVERSIKT AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 9

11 Organisation och medarbetare Kontinuerlig kompetensutveckling är en förutsättning för lönsam tillväxt. KONCERNÖVERSIKT ORGANISATION OCH MEDARBETARE Organisation Närmast kunden finns säljenheterna. Eftersom kundnärhet är fundamentalt för säljarbete och tillväxt har Seco Tools under många år investerat i lokal närvaro med egna dotterföretag på alla industriella marknader. Varje säljenhet har kompetenta välutbildade fältsäljare och fälttekniker som förstår kundens tillverkningsprocess och hjälper kunden med produktivitetetsförbättringar. Försäljningen sker dels direkt, dels via distributörer. Oavsett säljkanal upprätthåller Seco Tools en närvaro hos slutkunden för att säkerställa kundnärheten. Kunden orderlägger hos säljenheten, eller via en e-handelslösning, och leveranserna sker inom 24 till 48 timmar från något av de tre globala centrallagren i Belgien, USA eller Singapore. Centrallagren försörjs av ett antal produktionsenheter. De största produktionsenheterna finns i Sverige, Frankrike, Tjeckien, USA och Indien. Förutom försörjning av standardprodukter finns en organisation som i samarbete med kunden konstruerar, producerar och levererar kundspecifika produkter. Centraliserat till moderbolaget finns funktioner som styr produktprogram, marknadsföring, produktutveckling, produktionsutlägg, logistik och vissa administrativa tjänster inom exempelvis finans- och personalområdet. Medarbetare En kontinuerlig kompetensutveckling är av central betydelse för koncernens fortsatta tillväxt och lönsamhet. Seco Tools höga ambitioner när det gäller att bidra till produktivitetsutvecklingen hos kunderna ställer höga krav på kompetens hos säljkåren, både vad gäller teknologi och försäljning. Säljarna utbildas kontinuerligt på nya produkter samt analysverktyg som skall bidra till att förbättra kundens produktivitet. Utöver detta kontinuerliga arbete genomfördes ett antal utbildningsaktiviteter inom framför allt försäljning, teknik och ledarskap. Jämställdhet Seco Tools antog 2004 en jämställdhetspolicy Seco Tools organisation 10

12 och utarbetade samtidigt i en partssammansatt grupp en jämställdhetsplan med kort- och långsiktiga åtgärder inom områdena: Arbetsförhållanden Föräldraskap och arbete Sexuella trakasserier Jämnare könsfördelning Rekrytering Löner och lönesättning Jämställdhetspolicy vid Seco Tools AB Seco Tools skall vara ett attraktivt företag för både kvinnor och män. Genom att tillvarata människors olika synsätt, villkor och kompetenser uppnår vi ökad kvalitet, effektivitet och trivsel inom Seco Tools. Vi vill uppnå en jämställd arbetsplats. Med det menar vi: att ingen skall diskrimineras på grund av kön att kvinnor och män får lika möjligheter till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet att kvinnor och män får lika lön för arbete av lika värde att arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsförhållande i övrigt är utformade så att de lämpar sig för både kvinnor och män att en jämnare könsfördelning uppnås i sådana arbeten där yrkesval och rekrytering traditionellt är könsbundna. Uppförandekod Styrelsen antog i början av 2005 en uppförandekod, Code of Conduct, för koncernen. Under året har denna kommunicerats till samtliga chefer och medarbetare. Det har också givits tillfälle att diskutera den. Alla dotterföretagschefer har uppförandekoden som en del av sina mål och arbetet med den följs regelbundet upp på dotterföretagens styrelsemöten. Uppförandekoden bifogas i bolagsstyrningsavsnittet, som återfinns på sidan 74. Åldersstruktur, % Anställningstid, % KONCERNÖVERSIKT ORGANISATION OCH MEDARBETARE 11

13 Miljö och kvalitet 2006 genomförs en global miljöcertifiering enligt ISO för alla produktionsenheter. KONCERNÖVERSIKT MILJÖ OCH KVALITET Elförbrukning per producerat ton, MWh/ton Totalt avfall per producerat ton, ton/ton Miljö Miljöpolicy Seco Tools skall delta i arbetet för en hållbar utveckling, sträva efter att minimera miljöbelastningen, följa lagar och andra tillämpliga krav samt arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder på miljöområdet. Verksamheten skall bedrivas med beaktande av såväl miljö som människors hälsa. Miljömål I slutet av 2005 infördes nya globala miljömål för koncernen. Följande miljömål gäller under 2006: Minskad miljöpåverkan av transporter. 70 procent av de företag som transporterar produkter till eller från koncernens lager skall vara certifierade enligt ISO eller arbeta i enlighet med ISO Minskad elförbrukning. Elförbrukningen per producerat ton skall minska med 5 procent. Minskat avfall. Mängden avfall per producerat ton skall minska med 3 procent. Uppföljning Uppföljningen av miljöarbetet sker dels genom kvartalsvisa genomgångar med koncernledningen, dels genom interna och externa revisioner. De externa revisionerna genomförs två gånger per år. Tillstånd En ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för produktionsanläggningen i Fagersta inlämnades i början av Ansökan avser ökad produktion av karbider och pulver. Energiförbrukning Energiförbrukningen per producerat ton minskade under året med 16,7 procent genom ett systematiskt arbete enligt ISO En bidragande orsak var att produktionsprocesser i ökad omfattning var kontinuerliga, vilket minskade antalet energikrävande processtarter. I Arboga genomfördes förbättringar av värmeåtervinningen i ventilationssystemet under senare delen av Dessa åtgärder resulterade i en minskad fjärrvärmeförbrukning under Motsvarande arbete inleddes i Fagersta under Miljömål transporter godkända transporter, % Minskad kemikalieanvändning. En inventering av koncernens kemikalieanvändning skall genomföras och ett gemensamt system för registrering av kemikalier skall införas. Miljöledning Moderbolaget Seco Tools AB är sedan 2000 certifierat enligt ISO Under 2006 genomförs en global certifiering enligt ISO av koncernens producerande enheter och distributionscentra. Denna skall vara slutförd senaste den 31 december Certifieringen innebär att koncernen inför ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för att uppnå kontinuerliga miljöförbättringar i hela den globala verksamheten. Bara ett fåtal svenska företag har tidigare infört sådana globala system. Avfall Mängden avfall per producerat ton minskade under året. Förklaringen är en ökad återvinning, bland annat i form av indunstning av slipvätska, det vill säga att vattnet tas bort ur förbrukad slipvätska, vilket minskar avfallsmängden. En annan metod med motsvarande effekt är att filtrera slipvätska två gånger, istället för som tidigare en gång, genom cellulosafilter. Transporter För att minska miljöbelastningen av Seco Tools transporter sattes för 2005 målet att 60 procent av de företag som transporterar produkter till eller från koncernens lager skulle vara certifierade enligt ISO eller arbeta i enlighet med ISO Detta mål överträffades med god marginal. Under fjärde kvartalet motsvarade 68 procent av företagen dessa krav. 12

14 Arbetsmiljö och säkerhet Seco Tools strävar efter att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön och minimera riskerna i alla koncernens anläggningar. Ett prioriterat arbete sedan flera år syftar till att minimera riskerna för inandning av volframkarbid och kobolt. Dessa risker har under de senaste åren minskats genom åtgärder som förbättrad ventilation, mer sluten hantering av materialen, extra städning, täta klädbyten och utökad information till berörda medarbetare. Nivåerna på volframkarbid och kobolt låg i slutet av året, på samma sätt som tidigare år, i genomsnitt långt under de av myndigheterna angivna gränsvärdena. Det kontinuerliga arbetet med att öka säkerheten och minska risken för brand fortsatte under året. Kvalitet Seco Tools kvalitetspolicy innebär att koncernen skall erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kundernas förväntningar. Med kundfokus som grund har Seco Tools en helhetssyn på kvalitet och arbetar systematiskt med ständig förbättring av processer med alla medarbetares och leverantörers delaktighet. Detta skall åstadkommas genom att: kvalitetsmål definieras samt löpande följs upp och redovisas normer sätts för att tillfredsställa kundernas krav, samt att normerna alltid uppfylls kontinuerligt utvärdera kvalitetssystemet och uppfylla kraven i ISO 9001 personalen kontinuerligt informeras och utbildas så att kvalitet blir varje individs ansvarsområde. Ett viktigt projekt under året var att minska handläggningstiden för reklamationer. Arbetet var mycket framgångsrikt och handläggningstiderna minskade från i genomsnitt 25 dagar till mindre än 10 dagar. KONCERNÖVERSIKT MILJÖ OCH KVALITET 13

15 Kundbehov styr produktutvecklingen Seco Tools lanserar kontinuerligt nya generationer av produkter med avsevärt bättre prestanda än föregångarna. Utveckling av nya produkter är en viktig kärnkompetens för Seco Tools. KONCERNÖVERSIKT FORSKNING OCH UTVECKLING Utveckling av nya produkter är en viktig kärnkompetens för Seco Tools. För att en ny generation av produkter skall ha framgång på marknaden krävs att de ger kunden minst 20 procent bättre bearbetningsegenskaper än tidigare generation, och därmed möjliggör en motsvarande produktivitetshöjning i kundens verksamhet. Prestanda hos skärande verktyg påverkas framförallt genom förbättringar inom tre områden; i själva hårdmetallmaterialet, det så kallade substratet, i ytbeläggningen och i geometrin, det vill säga utformningen. Organisation Huvuddelen av koncernens forskning och utveckling, cirka 80 procent, bedrivs i moderbolaget. Den metallurgiska utvecklingen bedrivs dock i sin helhet i Fagersta. Totalt är cirka 160 personer verksamma inom forskning och utveckling inom koncernen. Utvecklingsarbetet styrs till stor del av de signaler om kundbehov som fångas upp av koncernens säljorganisation på olika marknader. Förutom närheten till kunden präglas utvecklingsarbetet av en stark koppling till produktionen. I takt med att produktprogrammet breddas och fördjupas och att produktionen vid anläggningarna utanför Sverige ökar kommer utvecklingsresurser i större omfattning än idag att tas i anspråk vid dessa enheter Ungefär 40 procent av koncernens produkter är helt eller delvis patentskyddade. Patenten kan indelas i två huvudgrupper; dels geometripatent som kan avse till exempel utformning av vändskär eller verktyg, dels processpatent för material och tillverkningsmetoder. Under 2005 uppgick koncernens investeringar i forskning och utveckling, inklusive kvalitetskontroll, till 4 procent av omsättningen. Produkter som var yngre än fem år svarade för drygt 40 procent av faktureringen. Nya produkter En av årets större produktlanseringar var svarvsorterna TK1000 och TK2000 för gjutgodsbearbetning. Nyutvecklade substrat och ytskikt innebär att både säkerheten och produktiviteten förbättras. En annan betydande produktintroduktion var planfräsen QuattroMill, som är den första i en serie nya produkter inom planfräsning. Jämfört med tidigare produkter har Quattro- Mill en rad fördelar som bättre precision, högre produktivitet och längre livslängd samtidigt som den är enklare att använda. Inom borrområdet introducerades Feed- Max, en borr i solid hårdmetall för mindre dimensioner. Förbättringarna i den nya produkten innebar mer än fördubblad produktivitet jämfört med föregångaren. 14

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2007

Sandvik Årsredovisning 2007 07 Sandvik Årsredovisning 2007 Sandviks affärsidé och strategi Produktivitet och lönsamhet som affärsidé Sandvik utvecklar, tillverkar och marknadsför högteknologiska produkter och tjänster som bidrar

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) I N N E H Å L L XANO-koncernen XANO i korthet...4 VD har ordet...6 Aktien och ägarna...8 Affärskoncept...10 Tjänster och produktionsresurser...12 Miljö och kvalitet...14

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

Årsredovisning 2009. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2009. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2009 inkluderande Hållbarhetsredovisning Vision Att förse världen med SKFs kunskap Affärsidé Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara det självklara

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

y Förvärv genomfördes av Sol & Energiteknik SE AB, specialiserat inom solenergi, med en årsomsättning på cirka 20 Mkr

y Förvärv genomfördes av Sol & Energiteknik SE AB, specialiserat inom solenergi, med en årsomsättning på cirka 20 Mkr ÅRSREDOVISNING 2009 2009 i korthet 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Nettoomsättning senaste fem åren (Mkr) 3 819 4 958 5 402 5 811 5 751 0 2005 2006 2007 2008 2009 Nettoomsättningen minskade med 1,0% under

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

E skapar värme B NI Årsredovisning 2002

E skapar värme B NI Årsredovisning 2002 NIBE skapar värme Årsredovisning 2002 NIBE skapar värme NIBE Industrier är ett europeiskt värmeföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element komponenter och system för elektrisk

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer