Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Safiren, kl Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson (fp), 2:e vice ordförande, Cecilia Björk (s), Pat Werner (s), Anneli Hedberg (s), Göran Dahlström (s), Monica Johansson (s), Robert Davidsson (fp), Ewa Callhammar (fp), Christina Forss (kd), Erik Liljencrantz (m), Jessica Ljunggren (s), Marie-Louise Karlsson (s), Marita Bengtsson (s), Matti Turunen (s), Reijo Eriksson (s), Carina Björk-Andersson (fp), Jan-Olof Blomster (fp), Gudrun Lindvall (mp) , Ami Rooth (mp), Berit Hallén (m), Petter Otterstedt (m), Berit Göthberg (s), Karin Frisk (s), Lotta Back (v), Kerstin Kellerman (fp), Inger Fredriksson (c), Sten Holmgren (c), Sofia Söderberg (m), Bengt Andersson (m), Elisabeth Holmgren-Malmberg (s), Zeljko Klemse (s), Linda Larsson (s), Patrik Fornedal (s), Dragana Luketa (s), Tony Karlsson (s), Leif Strand (c), Göran Ivarsson (c), Karin Wahlgren (m) , Lars Härnström (m) Karl-Gunnar Ljungqvist (s), Kristina Malmnäs (fp), Åsa Thorell Russell (s), Jan-Inge Johansson (s), Gunnel Wickbom (m), Sid Jordán (m), Ingemar Björklund (kd), Leif Svensson (v) Kerstin Engman (s), Håkan Björndahl (s), Birgitta Hagdahl (s), Bo Sivars (m) , Lars Adamsson (mp) Claes Holm (s), Anne Hagberg (s), Alf Andersson (s), Maj-Britt Staaf (s), Britt-Inger Karlsson (s), Sven Fröberg (m), Siw Eriksson (kd), Carl Frick (mp), Ann-Charlotte Olsson (c), Ulf Jonasson (fp), Tony Rosendahl (v) Övriga deltagande Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Utses att justera Karin Frisk och Ami Rooth Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... Organ Kommunfullmäktige Sammanträdes datum BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Kommunledningsförvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 Kommunfullmäktige Ändrad dagordning Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med de ändringar som ordföranden redovisat. Inför kvällens sammanträde redogör ordföranden för följande förslag till ändringar i dagordningen. Inledningsvis föreslår han att kommunens ekonomichef Anne Andersson ska få inleda sammanträdet med att lämna en kortfattad ekonomisk lägesrapport gällande förhållandena den 31 augusti Vidare föreslår han att Gudrun Lindvalls fråga om Sportcentrums ekonomi ska tas upp direkt efter valärendena. Ordföranden konstaterar att Joha Frondelius har återtagit sin fråga om KY-utbildningar och att ärendet nr 15 därmed utgår. Istället har Christina Forss tagit upp samma frågeställningar i en ny interpellation, som föreslås behandlas som det första av två nya ärenden i slutet av dagordningen. Avslutningsvis föreslår ordföranden att en för kvällen ny, icke utdelad fråga från Robert Davidsson om vattenkvalitet tas upp som sista ärende.

3 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007:263 Ekonomisk lägesrapport per den 31 augusti 2007 Ekonomichefen Anne Andersson lämnar en förhandsinformation om det ekonomiska utfallet per den 31 augusti Avsikten med rapporten är att lägga en grund inför kommande budgetärende. Den formella behandlingen av delårsrapporten avses ske vid nästa fullmäktigesammanträde. Av redogörelsen framgår bl.a. att delårsresultatet uppgår till Mnkr ( Mnkr år 2006) och att prognosen för helårsresultatet pekar på -7,3 Mnkr. Ett underskott ska återställas inom tre år. Stora minusposter återfinns inom vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. Hon fortsätter med att redogöra för resultatutvecklingen sedan 2002 och nettokostnadsandelen av skatteintäkterna. Den sistnämnda visar att nettokostnaden per den 31 augusti uppgår till 102 procent, vilket är mycket oroande. Avslutningsvis visar Anne Andersson hur soliditeten utvecklats sedan 2002 och hon konstaterar att kurvorna pekar åt fel håll, oavsett om man studerar soliditeten enligt balansräkningen eller inklusive ansvarsförbindelser. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Marita Bengtsson, Bengt Andersson, Petter Otterstedt, Ewa Callhammar, Monica Johansson, Sten Holmgren, Göran Dahlström samt ekonomichefen Anne Andersson. Akten

4 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande av ersättare i vård- och omsorgsnämnden - Kommunfullmäktige bifaller Mikaela Engbergs (m) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Mikaela Engberg (m) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Engberg, vård- och omsorgsnämnden, lönekontoret, moderaterna, akten

5 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande av vice ordförande i bildningsnämnden - Kommunfullmäktige bifaller Mikael Göthbergs (s) anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot och vice ordförande i bildningsnämnden. Mikael Göthberg (s) har anhållit om att bl.a. bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i bildningsnämnden. Göthberg, bildningsnämnden, lönekontoret, socialdemokraterna, akten

6 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande samt val av ersättare i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker - Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att vid kvällens sammanträde också ta upp frågan om val av ny ersättare efter Madeleine Gillqvist. - Kommunfullmäktige bifaller Madeleine Gillkvists (v) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker. - Tony Rosendahl (v) väljs som ny ersättare i samma nämnd för återstoden av mandatperioden Madeleine Gillkvist (v) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lotta Back och föreslår Tony Rosendahl som ny ersättare i nämnden efter Madeleine Gillqvist. Gillqvist, Rosendahl, gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker, lönekontoret, akten

7 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande samt val av ledamot i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland - Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att vid kvällens sammanträde också ta upp frågan om val av ny ledamot efter Madeleine Gillqvist (v) till förbundsfullmäktige för regionförbundet. - Kommunfullmäktige bifaller Madeleine Gillkvists (v) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland. - Tony Rosendahl (v) väljs som ny ledamot i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland. Madeleine Gillkvist (v) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lotta Back, Inger Fredriksson och Marita Bengtsson. De sistnämnda framhåller att ärendet rimligen avser ledamotskap i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland. Lotta Back föreslår Tony Rosendahl (v) som ny ledamot efter Madeleine Gillqvist. Gillqvist, Rosendahl, Regionförbundet Sörmland, lönekontoret, akten

8 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande samt val av ledamot i Samordningsförbundet RAR - Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att vid kvällens sammanträde också ta upp frågan om val av ny ledamot i Samordningsförbundet RAR. - Kommunfullmäktige bifaller Madeleine Gillkvists (v) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Samordningsförbundet RAR. - Lotta Back (v) väljs som ny ledamot i Samordningsförbundet RAR. Madeleine Gillkvist (v) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Samordningsförbundet RAR. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lotta Back. Hon framför att vänsterpartiet nominerar Lotta Back som ny ledamot i samordningsförbundet. Gillqvist, Back, Samordningsförbundet RAR, lönekontoret, akten

9 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande samt val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden - Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att vid kvällens sammanträde också ta upp frågan om val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Madeleine Gillqvist (v). - Kommunfullmäktige bifaller Madeleine Gillkvists (v) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. - Glenn Rindhoff (v) väljs som ny ersättare i nämnden för resterande del av mandatperioden Madeleine Gillkvist (v) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lotta Back. Hon föreslår att Glenn Rindhoff ska väljas som ny ersättare i nämnden. Gillqvist, Rindhoff, vård- och omsorgsnämnden, lönekontoret, akten

10 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ledamot och ersättare i service- och tekniknämnden - Kommunfullmäktige bifaller Christer Johanssons (s) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i service- och tekniknämnden. - Kommunfullmäktige väljer Leif Hanberg (s) som ny ledamot i service- och tekniknämnden för mandatperioden Kommunfullmäktige väljer Leif Hofwander (s) som ny ersättare i service- och tekniknämnden för mandatperioden Christer Johansson (s) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i service- och tekniknämnden. Socialdemokraterna nominerar Leif Hanberg (s) som ny ledamot och som ny ersättare nomineras Leif Hofwander. Johansson, Hanberg, Hofwander, service- och tekniknämnden, akten

11 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ordförande i kommunrevisionen samt undantag från granskningsuppdrag Kommunfullmäktige utser Lena Kihlberg (c) som ordförande i kommunrevisionen för resterande del av mandatperioden Kommunfullmäktige undantar byggnadsnämndens verksamhetsområde från Eva Holmberg Karlssons granskningsuppdrag som kommunrevisor. För övrigt konstaterar fullmäktige att Johan Hartman (m) inte längre kan fullgöra uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden till följd av kommunallagens bestämmelser och förklarar platsen vakant. Kommunfullmäktige har den 17 september beslutat befria Stig Källström (m) från uppdraget som ordförande i kommunrevisionen. Vid samma tillfälle valdes Johan Hartman (m) som ny ledamot i revisionen för tiden till och med Emellertid är Johan Hartman ersättare i byggnadsnämnden. Enligt 4 kap., 6 kommunallagen är revisor inom kommunen inte valbar som ledamot eller ersättare i nämnd. Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast (KL 4;8). Den förtroendevalde är skyldig att avgå så snart obehörigheten har inträtt. Obehörigheten inträder dock automatiskt. Johan Hartman har i en skrivelse avsagt sig uppdraget i byggnadsnämnden. Eva Holmberg Karlsson har anmält att hon som revisor bör undantas från granskning av byggnadsnämndens verksamhet på grund av släktskapsjäv. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Bengt Andersson. Kihlberg, Holmberg-Karlsson, Hartman, byggnadsnämnden, kommunrevisionen, lönekontoret, akten

12 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ersättare i bildningsnämnden - Kommunfullmäktige väljer Birgitta Erikssons (s) som ersättare i bildningsnämnden för mandatperioden Sedan Lillemor Hult (s) blev entledigad från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden har platsen varit vakant. Socialdemokraterna har nu nominerat Birgitta Eriksson som ny ersättare i bildningsnämnden. Eriksson, bildningsnämnden, lönekontoret, akten

13 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ledamot och ersättare i kultur- och turismnämnden - Kommunfullmäktige väljer Inga Eriksson (s) som ledamot och Abdikarim Haji Osman (s) som ersättare i kultur- och turismnämnden för mandatperioden Sedan Tommy Möller (s) blev entledigad från uppdraget som ledamot i kultur- och turismnämnden har platsen varit vakant. Socialdemokraterna har nu nominerat Inga Eriksson som ny ledamot och Abdikarim Haji Osman som ny ersättare i kultur- och turismnämnden. Eriksson, Abdikarim, kultur- och turismnämnden, lönekontoret, akten

14 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ledamot och ordförande i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker - Kommunfullmäktige bifaller Mikael Göthbergs anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot och ordförande i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarkand i Katrineholm och Vingåker. - Kommunfullmäktige väljer Berit Göthberg (s) som ny ledamot och som ordförande i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker för mandatperioden Mikael Göthberg (s) har anhållit om att bli entledigad från bl.a. sitt uppdrag som ledamot och ordförande i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker. Socialdemokraterna nominerar Berit Göthberg (s) som ny ordförande. M Göthberg, B Göthberg, gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarkand i Katrineholm och Vingåker, lönekontoret, akten

15 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ledamot i kommunstyrelsen - Kommunfullmäktige bifaller Mikael Göthbergs anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. - Kommunfullmäktige väljer Berit Göthberg (s) som ledamot i kommunstyrelsen för mandatperioden Mikael Göthberg (s) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna nominerar Berit Göthberg (s) som ny ledamot. M Göthberg, B Göthberg, lönekontoret, akten

16 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Fråga om sportcentrums ekonomi Frågan får framställas. Gudrun Lindvall (mp) har ingett en fråga till kommunstyrelsens ordförande om Sportcentrums ekonomi. Frågan har följande lydelse Den del av Sportcentrum som bekostas av skattekollektivet beräknas bli drygt 21.1 miljoner kronor fört år För år 2007 beräknas den delen vara 21.3 miljoner kronor. Om man kallar det underskott eller inte är bara semantik det handlar om är att den delen av Sportcentrum betalas av skattekollektivet. Det är ett underskott så till vida att dessa pengar måste tillföras från nämnda skattekollektiv eftersom intäkterna hyror och inträden inte klarar att betala verksamheten. Intäkterna för 2008 beräknas bli 6.33 miljoner kronor. Det märkliga är att intäkterna har sjunkit med 40 % mellan åren 2005 och den beräknade intäkten för 2008 eller i reella tal drygt 4.2 miljoner kronor mindre. Det här är pengar som konkurrerar med barnomsorg, skola, äldrevård och annat, som är kommunala uppgifter. För vissa av dessa verksamheter finns ingen möjlighet att få in intäkter, t.ex. skolan För andra är möjligheten att få intäkter begränsade, t.ex. barnomsorgen efter att maxtaxan införts. Ändå är detta verksamheter, som måste finnas i en kommun. För 21 miljoner kronor kan man, lågt räknat, anställa 40 personer! Det är den här typen av jämförelser vi politiker måste göra när vi under ansvar hanterar skattebetalarnas pengar, liksom att ständigt undersöka om pengarna används optimalt och på bästa sätt. Miljöpartiet de gröna anser att fritidsverksamheten är viktigt och får kosta, frågan är bara hur mycket man kan anse skäligt att de skattebetalare, som inte nyttjar anläggningarna ska betala, och hur stor del nyttjarna ska betala direkt vid nyttjandet. Vi har ingen uppfattning och har inte framfört några åsikter om hur Sportcentrum drivs. Sportcentrum är ju en frivillig uppgift, där det dessutom finns möjligheter att få in intäkter via hyror, inträden mm. Det handlar också om skattebetalarnas beredvillighet att betala skatt. Att solidariskt finansiera skola, barnomsorg och äldreomsorg tror vi alla ställer upp på, men resten är det faktiskt rimligt att ifrågasätta, framför allt i en kommun där social-

17 Kommunfullmäktige nämnden är underfinansierad, äldreomsorgen behöver mer resurser och där hotet mot landsbygdsskolorna och filialbibliotek är en realitet. Drygt 21.1 miljoner kronor anser (mp) vara för stora pengar. Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande - Hur mycket anser du det rimligt att skattekollektivet tillför Sportcentrum år 2008? - Hur stor del av kostnaden för Sportcentrum anser du det rimligt att de som nyttjar anläggningarna betalar direkt? Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall och Göran Dahlström. Göran Dahlström besvarar inledningsvis frågan genom konstaterar att Katrineholm är en föreningsstad, en musikstad och en idrottsstad. Många katrineholmare är tacksamma över att kommunen erbjuder bra anläggningar. Sportcentrum består bl.a. av Backavallen, Woodyhallen, konstfrusen bandybana, åtta fotbollsplatser, Duveholmshallen, fem elljusspår och sex badplatser. Klockan 8-16 disponerar skolorna samtliga anläggningar. Han framhåller att skolorna således utan kostnad disponerar 43 procent av tiden i Sportcentrums verksamhet. Göran Dahlström framhåller att subventioner är nödvändiga - en badbiljett kostar ca 50 kr; utan subvention skulle den kosta 150 kr. Det tycker inte (s) är skäligt. Så mycket kostar också skolbaden. En träningstid för volleyboll kostar cirka 50 kr. Skulle vara 1000 kr per timme utan subvention. Göran Dahlström avslutar med att socialdemokraterna kommer att satsa minst lika mycket 2008 som 2007 och viker inte från uppfattningen att det är viktigt att stödja de ideella krafterna. Enligt Gudrun Lindvall är det de lagstadgade verksamheterna som måste komma först. Socialnämnden är underbudgeterad, skolverksamheten måste lägga ned någon skola etc. Miljöpartiet vill inte skära bort sportcentrum men vill att även denna verksamhet ska synas i lupp. Kommunfullmäktiges ordförande påpekar att frågor får ställas för att inhämta upplysningar. Om man vill föra debatt ska det ske genom interpellation. Därefter lämnar Göran Dahlström följande svar på de båda frågorna: - ungefär som idag, kanske något mer. Lindvall, Dahlström, akten

18 Kommunfullmäktige Ärendets beredning Kommunstyrelsen , 246 Dnr KS/2006: Handläggare: Johan Andersson Svar på återremitterad motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Ewa Callhammar, Ulla Andersson, Robert Davidsson, Carina Björk-Andersson, Jan-Olof Blomster, Kerstin Kellerman, Kristina Malmnäs, Berit Hallén, Petter Otterstedt, Sofia Söderberg, Bengt Andersson, Karin Wahlgren, Lars Härnström, Gunnel Wickbom, Sid Jordán, Christina Forss, Ingemar Björklund, Inger Fredriksson, Sten Holmgren, Leif Strand och Göran Ivarsson. Robert Davidsson (fp) har den 4 september 2006 ingett en motion om översyn av nollvisionsåtgärder. Motionen behandlades den 26 februari vid kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige beslutade då att sända motionen på återremiss till service- och tekniknämnden i syfte att få ett klargörande statistikunderlag. Motion har följande lydelse: Yrkande Teknik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att enligt motionens intentioner genomföra en översyn av samtliga så kallade hastighetsdämpande åtgärder samt i vissa fall justera/bygga om dessa eller ta bort de som är felkonstruerade eller utgör framkomlighetsproblem. Översyn och åtgärder ska även ske av träd, stenar, stolpar, onödiga skyltar, diken, skymmande buskar och andra faror och hinder utefter vägar och gator. Nämnden ges också i uppdrag att i det fall inga kontinuerliga kontakter finns, upprätta ett nätverk med exempelvis Vägverket, Polisen och skolan i trafiksäkerhetsfrågor. Bakgrund Alltför många skadas och dödas i trafiken. Fortfarande är det mycket långt kvar innan den av riksdagen 1997 beslutade Nollvisionen nåtts omkom 537 personer i trafiken.

19 Kommunfullmäktige Med nollvisionen i ryggen verkar det som om Katrineholm och andra kommuner tävlar om vem som kan bygga de flesta och besvärligaste guppen och andra kostsamma trafikhinder. Att vi ska jobba för att ingen skadas eller omkommer i trafiken är självklart men detta kan man göra på olika sätt men man måste ta in flera aspekter i frågan. Hinder som vägbulor och avsmalningar kan hämma det naturliga trafikflödet, skapa köer och stress med ökad risk för olyckor. Avsmalningar och refuger ger inte plats att köra åt sidan för att stanna eller för undanmanövrer i nödsituationer. Inbromsningar och accelerationer ökar buller, bränsleförbrukning och utsläpp. MC-åkare, mopedförare och cyklister kan bli trängda. Gupp skadar fordon, vållar buller, ökar förbrukning och utsläpp och kan även ge skada på de åkande och i synnerhet yrkesförare. Dessutom försvårar och fördyrar dessa trafikhinder väghållningen. Gupp och avsmalningar är vare sig alltid det rätta sättet eller den enda sättet att få ner antalet döda och svårt skadade! Trafiken kan göras säkrare genom bland annat trafikundervisning i skolan, att man tar bort träd, stenar, stolpar, onödiga skyltar, diken, skymmande buskar och andra faror och hinder utefter vägar och gator. Min åsikt är att vissa åtgärder som byggts de senaste åren i Katrineholm bör justeras eller kanske i vissa fall tas bort. På en del ställen är de helt obefogade eller helt felkonstruerade vilket framkallar stress och olycksrisker. Exempelvis avsmalningen mitt på Kerstinbodagatan. En matargata till bostadsområden som man redan har separerat de oskyddade trafikanterna från bilarna genom GC-väg samt stängt av utfartsgator till. En annan åtgärd som bör ses över är den i korsningen Linnévägen-Jungfrugatan liksom samtliga gupp som trots en hastighets på 20 km per timme riskerar att ge skador på fordon. Framför allt är det på Vägverkets vägar som åtgärder måste göras för att komma vidare med trafiksäkerheten. Man måste bland annat bygga säkrare vägar som till exempel fyrfältsstandard. Farliga vägavsnitt måste byggas bort. Man kan också höja säkerheten på befintliga vägar genom att räta ut dem och/eller sätta upp mitträcken och viltstängsel. Dessa krav måste ständigt lyftas i diskussioner med Vägverket. Nolltolerans mot att förare är påverkade av berusningsmedel är sedan länge en hörnpelare i svenskt arbete för trafiksäkerhet. Det krävs också kraftfulla och samordnade åtgärder för att stoppa det ökade rattfylleriet och nattliga vansinneskörningar i kommunen och här har vi möjlighet att ta initiativ för samarbete mellan kommun, vägverk, polis med flera.

20 Kommunfullmäktige Inkomna remissvar Motionen skickades för yttrande till teknik- och fritidsnämnden som inkom med följande svar. Mycket av det som föreslås i motionen har redan utförts eller är planerat att utföras i enlighet med det skadeförebyggande arbete som under en lång tid av år bedrivits i Katrineholm. I detta nätverk som idag benämns Trygg och säker i Katrineholm, finns redan det nätverk som efterfrågas i motionen och arbetet med att kontinuerligt inrapportera brister och olycksrisker till kommunens risklinje är en naturlig del av det vardagliga arbetet. I nätverket ingår även olika frivilligorganisationer som på ett eller annat sätt är involverade i trafiksäkerhetsarbetet. Dessutom finns sedan 1998 ett särskilt avtal mellan Vägverket och kommunen som reglerar samarbetet i trafiksäkerhets- och miljöfrågor. Vad beträffar översyn av hastighetsdämpande åtgärder har detta gjorts vid ett flertal tillfällen, bland annat i samband med en rapport till KS år 2002 och vid en trafikdag för teknik- och fritidsnämnden den 18 maj Även vägverket utför utvärderingar av nollvisionsåtgärder och resultaten visar generellt en hög acceptansnivå för dessa åtgärder något som också avspeglar sig i de många önskemål om hastighetsdämpande åtgärder som kommer in till förvaltningen. Teknik- och fritidsnämnden skriver vidare att de oskyddade trafikanterna och främst barn, äldre och handikappade är prioriterade i trafiksäkerhetsarbetet. Nämnden skriver också att det är förvånande att motionären inte tycks se sambandet mellan de drastiskt minskade olyckstalen på kommunernas vägnät och de genomförda hastighetsdämpande åtgärderna. Denna trend gäller även för Katrineholms kommuns vägnät. Nämnden skriver vidare att de är överens med motionären om att fler åtgärder måste vidtas för att ytterligare minska olyckorna. Bland annat genom bättre utbildning och utökat samarbete med andra aktörer i vägtransportsystemet. Vägverket måste ta ett större ansvar för de vägar där de är väghållare. När det gäller alkohol- och drogförebyggande arbete så pågår detta redan i samarbete med bland annat Vägverket och polisen. Slutligen skriver nämnden att gatukontoret måste vara medvetna om att det finns vissa brister i utförande och underhåll av de hastighetsdämpande åtgärderna och att dessa kräver mer tillsyn och underhåll än övriga vägnätet. Vissa justeringar

21 Kommunfullmäktige har gjorts på flera av de hastighetsdämpande åtgärderna. För att få fortsatt god acceptans för hastighetsdämpande åtgärder krävs att man är extra uppmärk samma på de platser där slitaget är stort och därför kommer gatukontoret inför nästa års beläggningssäsong att bevaka dessa noggrant. Fortsatt hantering och inkomna yttranden Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2007 beslutade man att återremittera motionen till service- och tekniknämnden i syfte att få ett klarläggande statistikunderlag. Service- och tekniknämnden har därefter inkommit med ett svar på återremissen samt en genomsnittsstatistik för antal skadade i centralorten per år (här ingår olyckor på kommunala samt statliga vägar). Huvuddelen av statistiken är baserad på STRADA-systemets data (se vidare nedan). Den statistik som berör har hämtats från Vägverket. Service- och tekniknämnden skriver som svar på återremissen att all statistik som inträffat i Katrineholm sedan slutet av 1960-talet inhämtas från polisens olycksrapporter. Sedan 2003 sammanställer polisen alla polisrapporter gällande trafikolyckor i kommunen i ett webbaserat system som kallas för STRADA. Sjukvården har sedan hösten 2006 rapporterat inkomna trafikskador till detta system. Gatukontoret använder den officiella statistiken i sin trafikplanering för främst de gator och vägar där man är väghållare. När det gäller olyckor som inträffar på Vägverkets vägar inom vårt väghållningsområde så analyserar och upprättar man åtgärdsförslag tillsammans med Vägverket. Ett exempel på det senare är den av den dåvarande teknik och fritidsnämnden antagna Trafiknätsanalysen från 2001/2002. Efter initiativ av kommunsekretariatet har ett samrådsmöte genomförts med företrädare för service- och teknikförvaltningen och Västra Sörmlands Räddningstjänst. Vid detta samrådsmöte kompletterades genomsnittstatistiken med en förtydligande statistik som årsvis redovisar antalet olyckor sorterat på olyckstyp samt vägtyp (denna statistik finns redovisad i ärendets handlingar med rubriken inträffade olyckor uppdelat på år och vägtyp). Ärendets handlingar Motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm, Teknik- och fritidsnämndens yttrande, , 86 Svar på motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm, , 8 Svar på motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm återremiss, , 84 Svar på återremiss gällande motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm, service- och tekniknämnden , 82

22 Kommunfullmäktige Inträffade olyckor uppdelat på år och vägtyp, Kommunstyrelsens protokoll , 246 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Robert Davidsson, Pat Werner, Sten Holmgren, Petter Otterstedt och Ewa Callhammar. Förslag och yrkanden Robert Davidsson och Sten Holmgren yrkar bifall till motionen. Pat Werner yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att motionen ska anses besvarad. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Robert Davidssons och Sten Holmgrens bifallsyrkande till motionen. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Davidsson, service- och tekniknämnden, akten

23 Kommunfullmäktige Ajournering av sammanträdet Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet klockan Förhandlingarna återupptas klockan

24 Kommunfullmäktige Ärendets beredning Kommunstyrelsen , 248 Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Slutrapportering av arbetstidsprojektet Kommunfullmäktige godkänner och lägger slutrapporten av arbetstidprojektet till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2004, 310 att tillsätta medel för att bedriva ett arbetstidsprojekt under tiden den 7 mars 2005 till den 30 september Beslutet om projektet togs av kommunfullmäktige den 17 januari 2005, 14. Projektet blev även senare förlängt fram till den 31 december Projektet syftade till att effektivisera personalkostnadsutnyttjandet i kommunen. Det skulle bidra till att minska på övertid/fyllnadsuttagen i Katrineholms kommun samt öka möjligheterna att förena förvärvsarbete och privatliv. Projektledarens roll skulle även innefatta att få till stånd en ökad kompetens kring arbetstidsfrågor i kommunen. I detta inkluderades också en uppgradering och omstart av det IT tekniska schemaläggningsprogrammet Time Care. Ovanstående projekt skulle drivas med hjälp av en sammanhållande person med stor kunskap om arbetstidsfrågor. Projektet avslutades efter förordad tre månaders förlängning den 31 december I förestående ärende sker en uppföljning av projektets uppställda mål. Av rapportens sammanfattning framgår att alla uppställda mål för projektet uppnåtts. Personalutskottet beslutade den 5 september 2007, 34 att ställa sig bakom slutrapporten av arbetstidsprojektet och överlämna den till kommunstyrelsen. Vidare beslutade utskottet att arbete kring arbetstidsfrågor införlivas i personalkontorets ordinarie verksamhet. Ärendets handlingar Slutrapport av Arbetstidsprojekt , Personalutskottets protokoll, , 34 Kommunstyrelsens protokoll , 248 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Monica Johansson och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

IZatrineholms kommun '\

IZatrineholms kommun '\ IZatrineholms kommun '\ KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN KALLELSE Datum 2007-09-28 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 15 oktober 2007, kl. 18.00 Safiren Sidan Ärenden 1. Protokollsjustering

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

IZatrineholms kommun \.

IZatrineholms kommun \. IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlradesdalum Kommunstyrelsen 2007-09-19 I Plalsocltid Beslutande Tjanstgõrande ersätlare Ersãltare Övriga deltagande Ulsesattjustera Justeringens platsochtid

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Socialnämnden 2009-06-10 1 (14)

Socialnämnden 2009-06-10 1 (14) Socialnämnden 2009-06-10 1 (14) Plats och tid KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18, Katrineholm, kl. 15.00 17.30 Ajournering kl. 15.50 16.10 Beslutande Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer