Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Safiren, kl Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson (fp), 2:e vice ordförande, Cecilia Björk (s), Pat Werner (s), Anneli Hedberg (s), Göran Dahlström (s), Monica Johansson (s), Robert Davidsson (fp), Ewa Callhammar (fp), Christina Forss (kd), Erik Liljencrantz (m), Jessica Ljunggren (s), Marie-Louise Karlsson (s), Marita Bengtsson (s), Matti Turunen (s), Reijo Eriksson (s), Carina Björk-Andersson (fp), Jan-Olof Blomster (fp), Gudrun Lindvall (mp) , Ami Rooth (mp), Berit Hallén (m), Petter Otterstedt (m), Berit Göthberg (s), Karin Frisk (s), Lotta Back (v), Kerstin Kellerman (fp), Inger Fredriksson (c), Sten Holmgren (c), Sofia Söderberg (m), Bengt Andersson (m), Elisabeth Holmgren-Malmberg (s), Zeljko Klemse (s), Linda Larsson (s), Patrik Fornedal (s), Dragana Luketa (s), Tony Karlsson (s), Leif Strand (c), Göran Ivarsson (c), Karin Wahlgren (m) , Lars Härnström (m) Karl-Gunnar Ljungqvist (s), Kristina Malmnäs (fp), Åsa Thorell Russell (s), Jan-Inge Johansson (s), Gunnel Wickbom (m), Sid Jordán (m), Ingemar Björklund (kd), Leif Svensson (v) Kerstin Engman (s), Håkan Björndahl (s), Birgitta Hagdahl (s), Bo Sivars (m) , Lars Adamsson (mp) Claes Holm (s), Anne Hagberg (s), Alf Andersson (s), Maj-Britt Staaf (s), Britt-Inger Karlsson (s), Sven Fröberg (m), Siw Eriksson (kd), Carl Frick (mp), Ann-Charlotte Olsson (c), Ulf Jonasson (fp), Tony Rosendahl (v) Övriga deltagande Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Utses att justera Karin Frisk och Ami Rooth Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... Organ Kommunfullmäktige Sammanträdes datum BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Kommunledningsförvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 Kommunfullmäktige Ändrad dagordning Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med de ändringar som ordföranden redovisat. Inför kvällens sammanträde redogör ordföranden för följande förslag till ändringar i dagordningen. Inledningsvis föreslår han att kommunens ekonomichef Anne Andersson ska få inleda sammanträdet med att lämna en kortfattad ekonomisk lägesrapport gällande förhållandena den 31 augusti Vidare föreslår han att Gudrun Lindvalls fråga om Sportcentrums ekonomi ska tas upp direkt efter valärendena. Ordföranden konstaterar att Joha Frondelius har återtagit sin fråga om KY-utbildningar och att ärendet nr 15 därmed utgår. Istället har Christina Forss tagit upp samma frågeställningar i en ny interpellation, som föreslås behandlas som det första av två nya ärenden i slutet av dagordningen. Avslutningsvis föreslår ordföranden att en för kvällen ny, icke utdelad fråga från Robert Davidsson om vattenkvalitet tas upp som sista ärende.

3 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007:263 Ekonomisk lägesrapport per den 31 augusti 2007 Ekonomichefen Anne Andersson lämnar en förhandsinformation om det ekonomiska utfallet per den 31 augusti Avsikten med rapporten är att lägga en grund inför kommande budgetärende. Den formella behandlingen av delårsrapporten avses ske vid nästa fullmäktigesammanträde. Av redogörelsen framgår bl.a. att delårsresultatet uppgår till Mnkr ( Mnkr år 2006) och att prognosen för helårsresultatet pekar på -7,3 Mnkr. Ett underskott ska återställas inom tre år. Stora minusposter återfinns inom vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. Hon fortsätter med att redogöra för resultatutvecklingen sedan 2002 och nettokostnadsandelen av skatteintäkterna. Den sistnämnda visar att nettokostnaden per den 31 augusti uppgår till 102 procent, vilket är mycket oroande. Avslutningsvis visar Anne Andersson hur soliditeten utvecklats sedan 2002 och hon konstaterar att kurvorna pekar åt fel håll, oavsett om man studerar soliditeten enligt balansräkningen eller inklusive ansvarsförbindelser. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Marita Bengtsson, Bengt Andersson, Petter Otterstedt, Ewa Callhammar, Monica Johansson, Sten Holmgren, Göran Dahlström samt ekonomichefen Anne Andersson. Akten

4 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande av ersättare i vård- och omsorgsnämnden - Kommunfullmäktige bifaller Mikaela Engbergs (m) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Mikaela Engberg (m) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Engberg, vård- och omsorgsnämnden, lönekontoret, moderaterna, akten

5 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande av vice ordförande i bildningsnämnden - Kommunfullmäktige bifaller Mikael Göthbergs (s) anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot och vice ordförande i bildningsnämnden. Mikael Göthberg (s) har anhållit om att bl.a. bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i bildningsnämnden. Göthberg, bildningsnämnden, lönekontoret, socialdemokraterna, akten

6 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande samt val av ersättare i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker - Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att vid kvällens sammanträde också ta upp frågan om val av ny ersättare efter Madeleine Gillqvist. - Kommunfullmäktige bifaller Madeleine Gillkvists (v) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker. - Tony Rosendahl (v) väljs som ny ersättare i samma nämnd för återstoden av mandatperioden Madeleine Gillkvist (v) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lotta Back och föreslår Tony Rosendahl som ny ersättare i nämnden efter Madeleine Gillqvist. Gillqvist, Rosendahl, gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker, lönekontoret, akten

7 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande samt val av ledamot i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland - Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att vid kvällens sammanträde också ta upp frågan om val av ny ledamot efter Madeleine Gillqvist (v) till förbundsfullmäktige för regionförbundet. - Kommunfullmäktige bifaller Madeleine Gillkvists (v) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland. - Tony Rosendahl (v) väljs som ny ledamot i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland. Madeleine Gillkvist (v) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lotta Back, Inger Fredriksson och Marita Bengtsson. De sistnämnda framhåller att ärendet rimligen avser ledamotskap i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland. Lotta Back föreslår Tony Rosendahl (v) som ny ledamot efter Madeleine Gillqvist. Gillqvist, Rosendahl, Regionförbundet Sörmland, lönekontoret, akten

8 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande samt val av ledamot i Samordningsförbundet RAR - Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att vid kvällens sammanträde också ta upp frågan om val av ny ledamot i Samordningsförbundet RAR. - Kommunfullmäktige bifaller Madeleine Gillkvists (v) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Samordningsförbundet RAR. - Lotta Back (v) väljs som ny ledamot i Samordningsförbundet RAR. Madeleine Gillkvist (v) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Samordningsförbundet RAR. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lotta Back. Hon framför att vänsterpartiet nominerar Lotta Back som ny ledamot i samordningsförbundet. Gillqvist, Back, Samordningsförbundet RAR, lönekontoret, akten

9 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande samt val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden - Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att vid kvällens sammanträde också ta upp frågan om val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Madeleine Gillqvist (v). - Kommunfullmäktige bifaller Madeleine Gillkvists (v) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. - Glenn Rindhoff (v) väljs som ny ersättare i nämnden för resterande del av mandatperioden Madeleine Gillkvist (v) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lotta Back. Hon föreslår att Glenn Rindhoff ska väljas som ny ersättare i nämnden. Gillqvist, Rindhoff, vård- och omsorgsnämnden, lönekontoret, akten

10 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ledamot och ersättare i service- och tekniknämnden - Kommunfullmäktige bifaller Christer Johanssons (s) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i service- och tekniknämnden. - Kommunfullmäktige väljer Leif Hanberg (s) som ny ledamot i service- och tekniknämnden för mandatperioden Kommunfullmäktige väljer Leif Hofwander (s) som ny ersättare i service- och tekniknämnden för mandatperioden Christer Johansson (s) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i service- och tekniknämnden. Socialdemokraterna nominerar Leif Hanberg (s) som ny ledamot och som ny ersättare nomineras Leif Hofwander. Johansson, Hanberg, Hofwander, service- och tekniknämnden, akten

11 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ordförande i kommunrevisionen samt undantag från granskningsuppdrag Kommunfullmäktige utser Lena Kihlberg (c) som ordförande i kommunrevisionen för resterande del av mandatperioden Kommunfullmäktige undantar byggnadsnämndens verksamhetsområde från Eva Holmberg Karlssons granskningsuppdrag som kommunrevisor. För övrigt konstaterar fullmäktige att Johan Hartman (m) inte längre kan fullgöra uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden till följd av kommunallagens bestämmelser och förklarar platsen vakant. Kommunfullmäktige har den 17 september beslutat befria Stig Källström (m) från uppdraget som ordförande i kommunrevisionen. Vid samma tillfälle valdes Johan Hartman (m) som ny ledamot i revisionen för tiden till och med Emellertid är Johan Hartman ersättare i byggnadsnämnden. Enligt 4 kap., 6 kommunallagen är revisor inom kommunen inte valbar som ledamot eller ersättare i nämnd. Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast (KL 4;8). Den förtroendevalde är skyldig att avgå så snart obehörigheten har inträtt. Obehörigheten inträder dock automatiskt. Johan Hartman har i en skrivelse avsagt sig uppdraget i byggnadsnämnden. Eva Holmberg Karlsson har anmält att hon som revisor bör undantas från granskning av byggnadsnämndens verksamhet på grund av släktskapsjäv. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Bengt Andersson. Kihlberg, Holmberg-Karlsson, Hartman, byggnadsnämnden, kommunrevisionen, lönekontoret, akten

12 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ersättare i bildningsnämnden - Kommunfullmäktige väljer Birgitta Erikssons (s) som ersättare i bildningsnämnden för mandatperioden Sedan Lillemor Hult (s) blev entledigad från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden har platsen varit vakant. Socialdemokraterna har nu nominerat Birgitta Eriksson som ny ersättare i bildningsnämnden. Eriksson, bildningsnämnden, lönekontoret, akten

13 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ledamot och ersättare i kultur- och turismnämnden - Kommunfullmäktige väljer Inga Eriksson (s) som ledamot och Abdikarim Haji Osman (s) som ersättare i kultur- och turismnämnden för mandatperioden Sedan Tommy Möller (s) blev entledigad från uppdraget som ledamot i kultur- och turismnämnden har platsen varit vakant. Socialdemokraterna har nu nominerat Inga Eriksson som ny ledamot och Abdikarim Haji Osman som ny ersättare i kultur- och turismnämnden. Eriksson, Abdikarim, kultur- och turismnämnden, lönekontoret, akten

14 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ledamot och ordförande i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker - Kommunfullmäktige bifaller Mikael Göthbergs anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot och ordförande i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarkand i Katrineholm och Vingåker. - Kommunfullmäktige väljer Berit Göthberg (s) som ny ledamot och som ordförande i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker för mandatperioden Mikael Göthberg (s) har anhållit om att bli entledigad från bl.a. sitt uppdrag som ledamot och ordförande i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker. Socialdemokraterna nominerar Berit Göthberg (s) som ny ordförande. M Göthberg, B Göthberg, gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarkand i Katrineholm och Vingåker, lönekontoret, akten

15 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ledamot i kommunstyrelsen - Kommunfullmäktige bifaller Mikael Göthbergs anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. - Kommunfullmäktige väljer Berit Göthberg (s) som ledamot i kommunstyrelsen för mandatperioden Mikael Göthberg (s) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna nominerar Berit Göthberg (s) som ny ledamot. M Göthberg, B Göthberg, lönekontoret, akten

16 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Fråga om sportcentrums ekonomi Frågan får framställas. Gudrun Lindvall (mp) har ingett en fråga till kommunstyrelsens ordförande om Sportcentrums ekonomi. Frågan har följande lydelse Den del av Sportcentrum som bekostas av skattekollektivet beräknas bli drygt 21.1 miljoner kronor fört år För år 2007 beräknas den delen vara 21.3 miljoner kronor. Om man kallar det underskott eller inte är bara semantik det handlar om är att den delen av Sportcentrum betalas av skattekollektivet. Det är ett underskott så till vida att dessa pengar måste tillföras från nämnda skattekollektiv eftersom intäkterna hyror och inträden inte klarar att betala verksamheten. Intäkterna för 2008 beräknas bli 6.33 miljoner kronor. Det märkliga är att intäkterna har sjunkit med 40 % mellan åren 2005 och den beräknade intäkten för 2008 eller i reella tal drygt 4.2 miljoner kronor mindre. Det här är pengar som konkurrerar med barnomsorg, skola, äldrevård och annat, som är kommunala uppgifter. För vissa av dessa verksamheter finns ingen möjlighet att få in intäkter, t.ex. skolan För andra är möjligheten att få intäkter begränsade, t.ex. barnomsorgen efter att maxtaxan införts. Ändå är detta verksamheter, som måste finnas i en kommun. För 21 miljoner kronor kan man, lågt räknat, anställa 40 personer! Det är den här typen av jämförelser vi politiker måste göra när vi under ansvar hanterar skattebetalarnas pengar, liksom att ständigt undersöka om pengarna används optimalt och på bästa sätt. Miljöpartiet de gröna anser att fritidsverksamheten är viktigt och får kosta, frågan är bara hur mycket man kan anse skäligt att de skattebetalare, som inte nyttjar anläggningarna ska betala, och hur stor del nyttjarna ska betala direkt vid nyttjandet. Vi har ingen uppfattning och har inte framfört några åsikter om hur Sportcentrum drivs. Sportcentrum är ju en frivillig uppgift, där det dessutom finns möjligheter att få in intäkter via hyror, inträden mm. Det handlar också om skattebetalarnas beredvillighet att betala skatt. Att solidariskt finansiera skola, barnomsorg och äldreomsorg tror vi alla ställer upp på, men resten är det faktiskt rimligt att ifrågasätta, framför allt i en kommun där social-

17 Kommunfullmäktige nämnden är underfinansierad, äldreomsorgen behöver mer resurser och där hotet mot landsbygdsskolorna och filialbibliotek är en realitet. Drygt 21.1 miljoner kronor anser (mp) vara för stora pengar. Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande - Hur mycket anser du det rimligt att skattekollektivet tillför Sportcentrum år 2008? - Hur stor del av kostnaden för Sportcentrum anser du det rimligt att de som nyttjar anläggningarna betalar direkt? Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall och Göran Dahlström. Göran Dahlström besvarar inledningsvis frågan genom konstaterar att Katrineholm är en föreningsstad, en musikstad och en idrottsstad. Många katrineholmare är tacksamma över att kommunen erbjuder bra anläggningar. Sportcentrum består bl.a. av Backavallen, Woodyhallen, konstfrusen bandybana, åtta fotbollsplatser, Duveholmshallen, fem elljusspår och sex badplatser. Klockan 8-16 disponerar skolorna samtliga anläggningar. Han framhåller att skolorna således utan kostnad disponerar 43 procent av tiden i Sportcentrums verksamhet. Göran Dahlström framhåller att subventioner är nödvändiga - en badbiljett kostar ca 50 kr; utan subvention skulle den kosta 150 kr. Det tycker inte (s) är skäligt. Så mycket kostar också skolbaden. En träningstid för volleyboll kostar cirka 50 kr. Skulle vara 1000 kr per timme utan subvention. Göran Dahlström avslutar med att socialdemokraterna kommer att satsa minst lika mycket 2008 som 2007 och viker inte från uppfattningen att det är viktigt att stödja de ideella krafterna. Enligt Gudrun Lindvall är det de lagstadgade verksamheterna som måste komma först. Socialnämnden är underbudgeterad, skolverksamheten måste lägga ned någon skola etc. Miljöpartiet vill inte skära bort sportcentrum men vill att även denna verksamhet ska synas i lupp. Kommunfullmäktiges ordförande påpekar att frågor får ställas för att inhämta upplysningar. Om man vill föra debatt ska det ske genom interpellation. Därefter lämnar Göran Dahlström följande svar på de båda frågorna: - ungefär som idag, kanske något mer. Lindvall, Dahlström, akten

18 Kommunfullmäktige Ärendets beredning Kommunstyrelsen , 246 Dnr KS/2006: Handläggare: Johan Andersson Svar på återremitterad motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Ewa Callhammar, Ulla Andersson, Robert Davidsson, Carina Björk-Andersson, Jan-Olof Blomster, Kerstin Kellerman, Kristina Malmnäs, Berit Hallén, Petter Otterstedt, Sofia Söderberg, Bengt Andersson, Karin Wahlgren, Lars Härnström, Gunnel Wickbom, Sid Jordán, Christina Forss, Ingemar Björklund, Inger Fredriksson, Sten Holmgren, Leif Strand och Göran Ivarsson. Robert Davidsson (fp) har den 4 september 2006 ingett en motion om översyn av nollvisionsåtgärder. Motionen behandlades den 26 februari vid kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige beslutade då att sända motionen på återremiss till service- och tekniknämnden i syfte att få ett klargörande statistikunderlag. Motion har följande lydelse: Yrkande Teknik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att enligt motionens intentioner genomföra en översyn av samtliga så kallade hastighetsdämpande åtgärder samt i vissa fall justera/bygga om dessa eller ta bort de som är felkonstruerade eller utgör framkomlighetsproblem. Översyn och åtgärder ska även ske av träd, stenar, stolpar, onödiga skyltar, diken, skymmande buskar och andra faror och hinder utefter vägar och gator. Nämnden ges också i uppdrag att i det fall inga kontinuerliga kontakter finns, upprätta ett nätverk med exempelvis Vägverket, Polisen och skolan i trafiksäkerhetsfrågor. Bakgrund Alltför många skadas och dödas i trafiken. Fortfarande är det mycket långt kvar innan den av riksdagen 1997 beslutade Nollvisionen nåtts omkom 537 personer i trafiken.

19 Kommunfullmäktige Med nollvisionen i ryggen verkar det som om Katrineholm och andra kommuner tävlar om vem som kan bygga de flesta och besvärligaste guppen och andra kostsamma trafikhinder. Att vi ska jobba för att ingen skadas eller omkommer i trafiken är självklart men detta kan man göra på olika sätt men man måste ta in flera aspekter i frågan. Hinder som vägbulor och avsmalningar kan hämma det naturliga trafikflödet, skapa köer och stress med ökad risk för olyckor. Avsmalningar och refuger ger inte plats att köra åt sidan för att stanna eller för undanmanövrer i nödsituationer. Inbromsningar och accelerationer ökar buller, bränsleförbrukning och utsläpp. MC-åkare, mopedförare och cyklister kan bli trängda. Gupp skadar fordon, vållar buller, ökar förbrukning och utsläpp och kan även ge skada på de åkande och i synnerhet yrkesförare. Dessutom försvårar och fördyrar dessa trafikhinder väghållningen. Gupp och avsmalningar är vare sig alltid det rätta sättet eller den enda sättet att få ner antalet döda och svårt skadade! Trafiken kan göras säkrare genom bland annat trafikundervisning i skolan, att man tar bort träd, stenar, stolpar, onödiga skyltar, diken, skymmande buskar och andra faror och hinder utefter vägar och gator. Min åsikt är att vissa åtgärder som byggts de senaste åren i Katrineholm bör justeras eller kanske i vissa fall tas bort. På en del ställen är de helt obefogade eller helt felkonstruerade vilket framkallar stress och olycksrisker. Exempelvis avsmalningen mitt på Kerstinbodagatan. En matargata till bostadsområden som man redan har separerat de oskyddade trafikanterna från bilarna genom GC-väg samt stängt av utfartsgator till. En annan åtgärd som bör ses över är den i korsningen Linnévägen-Jungfrugatan liksom samtliga gupp som trots en hastighets på 20 km per timme riskerar att ge skador på fordon. Framför allt är det på Vägverkets vägar som åtgärder måste göras för att komma vidare med trafiksäkerheten. Man måste bland annat bygga säkrare vägar som till exempel fyrfältsstandard. Farliga vägavsnitt måste byggas bort. Man kan också höja säkerheten på befintliga vägar genom att räta ut dem och/eller sätta upp mitträcken och viltstängsel. Dessa krav måste ständigt lyftas i diskussioner med Vägverket. Nolltolerans mot att förare är påverkade av berusningsmedel är sedan länge en hörnpelare i svenskt arbete för trafiksäkerhet. Det krävs också kraftfulla och samordnade åtgärder för att stoppa det ökade rattfylleriet och nattliga vansinneskörningar i kommunen och här har vi möjlighet att ta initiativ för samarbete mellan kommun, vägverk, polis med flera.

20 Kommunfullmäktige Inkomna remissvar Motionen skickades för yttrande till teknik- och fritidsnämnden som inkom med följande svar. Mycket av det som föreslås i motionen har redan utförts eller är planerat att utföras i enlighet med det skadeförebyggande arbete som under en lång tid av år bedrivits i Katrineholm. I detta nätverk som idag benämns Trygg och säker i Katrineholm, finns redan det nätverk som efterfrågas i motionen och arbetet med att kontinuerligt inrapportera brister och olycksrisker till kommunens risklinje är en naturlig del av det vardagliga arbetet. I nätverket ingår även olika frivilligorganisationer som på ett eller annat sätt är involverade i trafiksäkerhetsarbetet. Dessutom finns sedan 1998 ett särskilt avtal mellan Vägverket och kommunen som reglerar samarbetet i trafiksäkerhets- och miljöfrågor. Vad beträffar översyn av hastighetsdämpande åtgärder har detta gjorts vid ett flertal tillfällen, bland annat i samband med en rapport till KS år 2002 och vid en trafikdag för teknik- och fritidsnämnden den 18 maj Även vägverket utför utvärderingar av nollvisionsåtgärder och resultaten visar generellt en hög acceptansnivå för dessa åtgärder något som också avspeglar sig i de många önskemål om hastighetsdämpande åtgärder som kommer in till förvaltningen. Teknik- och fritidsnämnden skriver vidare att de oskyddade trafikanterna och främst barn, äldre och handikappade är prioriterade i trafiksäkerhetsarbetet. Nämnden skriver också att det är förvånande att motionären inte tycks se sambandet mellan de drastiskt minskade olyckstalen på kommunernas vägnät och de genomförda hastighetsdämpande åtgärderna. Denna trend gäller även för Katrineholms kommuns vägnät. Nämnden skriver vidare att de är överens med motionären om att fler åtgärder måste vidtas för att ytterligare minska olyckorna. Bland annat genom bättre utbildning och utökat samarbete med andra aktörer i vägtransportsystemet. Vägverket måste ta ett större ansvar för de vägar där de är väghållare. När det gäller alkohol- och drogförebyggande arbete så pågår detta redan i samarbete med bland annat Vägverket och polisen. Slutligen skriver nämnden att gatukontoret måste vara medvetna om att det finns vissa brister i utförande och underhåll av de hastighetsdämpande åtgärderna och att dessa kräver mer tillsyn och underhåll än övriga vägnätet. Vissa justeringar

21 Kommunfullmäktige har gjorts på flera av de hastighetsdämpande åtgärderna. För att få fortsatt god acceptans för hastighetsdämpande åtgärder krävs att man är extra uppmärk samma på de platser där slitaget är stort och därför kommer gatukontoret inför nästa års beläggningssäsong att bevaka dessa noggrant. Fortsatt hantering och inkomna yttranden Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2007 beslutade man att återremittera motionen till service- och tekniknämnden i syfte att få ett klarläggande statistikunderlag. Service- och tekniknämnden har därefter inkommit med ett svar på återremissen samt en genomsnittsstatistik för antal skadade i centralorten per år (här ingår olyckor på kommunala samt statliga vägar). Huvuddelen av statistiken är baserad på STRADA-systemets data (se vidare nedan). Den statistik som berör har hämtats från Vägverket. Service- och tekniknämnden skriver som svar på återremissen att all statistik som inträffat i Katrineholm sedan slutet av 1960-talet inhämtas från polisens olycksrapporter. Sedan 2003 sammanställer polisen alla polisrapporter gällande trafikolyckor i kommunen i ett webbaserat system som kallas för STRADA. Sjukvården har sedan hösten 2006 rapporterat inkomna trafikskador till detta system. Gatukontoret använder den officiella statistiken i sin trafikplanering för främst de gator och vägar där man är väghållare. När det gäller olyckor som inträffar på Vägverkets vägar inom vårt väghållningsområde så analyserar och upprättar man åtgärdsförslag tillsammans med Vägverket. Ett exempel på det senare är den av den dåvarande teknik och fritidsnämnden antagna Trafiknätsanalysen från 2001/2002. Efter initiativ av kommunsekretariatet har ett samrådsmöte genomförts med företrädare för service- och teknikförvaltningen och Västra Sörmlands Räddningstjänst. Vid detta samrådsmöte kompletterades genomsnittstatistiken med en förtydligande statistik som årsvis redovisar antalet olyckor sorterat på olyckstyp samt vägtyp (denna statistik finns redovisad i ärendets handlingar med rubriken inträffade olyckor uppdelat på år och vägtyp). Ärendets handlingar Motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm, Teknik- och fritidsnämndens yttrande, , 86 Svar på motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm, , 8 Svar på motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm återremiss, , 84 Svar på återremiss gällande motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm, service- och tekniknämnden , 82

22 Kommunfullmäktige Inträffade olyckor uppdelat på år och vägtyp, Kommunstyrelsens protokoll , 246 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Robert Davidsson, Pat Werner, Sten Holmgren, Petter Otterstedt och Ewa Callhammar. Förslag och yrkanden Robert Davidsson och Sten Holmgren yrkar bifall till motionen. Pat Werner yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att motionen ska anses besvarad. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Robert Davidssons och Sten Holmgrens bifallsyrkande till motionen. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Davidsson, service- och tekniknämnden, akten

23 Kommunfullmäktige Ajournering av sammanträdet Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet klockan Förhandlingarna återupptas klockan

24 Kommunfullmäktige Ärendets beredning Kommunstyrelsen , 248 Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Slutrapportering av arbetstidsprojektet Kommunfullmäktige godkänner och lägger slutrapporten av arbetstidprojektet till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2004, 310 att tillsätta medel för att bedriva ett arbetstidsprojekt under tiden den 7 mars 2005 till den 30 september Beslutet om projektet togs av kommunfullmäktige den 17 januari 2005, 14. Projektet blev även senare förlängt fram till den 31 december Projektet syftade till att effektivisera personalkostnadsutnyttjandet i kommunen. Det skulle bidra till att minska på övertid/fyllnadsuttagen i Katrineholms kommun samt öka möjligheterna att förena förvärvsarbete och privatliv. Projektledarens roll skulle även innefatta att få till stånd en ökad kompetens kring arbetstidsfrågor i kommunen. I detta inkluderades också en uppgradering och omstart av det IT tekniska schemaläggningsprogrammet Time Care. Ovanstående projekt skulle drivas med hjälp av en sammanhållande person med stor kunskap om arbetstidsfrågor. Projektet avslutades efter förordad tre månaders förlängning den 31 december I förestående ärende sker en uppföljning av projektets uppställda mål. Av rapportens sammanfattning framgår att alla uppställda mål för projektet uppnåtts. Personalutskottet beslutade den 5 september 2007, 34 att ställa sig bakom slutrapporten av arbetstidsprojektet och överlämna den till kommunstyrelsen. Vidare beslutade utskottet att arbete kring arbetstidsfrågor införlivas i personalkontorets ordinarie verksamhet. Ärendets handlingar Slutrapport av Arbetstidsprojekt , Personalutskottets protokoll, , 34 Kommunstyrelsens protokoll , 248 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Monica Johansson och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige

~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ Kommunfullmäktige ~~ `~~; Katrineholms kommun _; \ KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-04 1 Plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl. 18.00-20.25 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Leif

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-01-15 1 Plats och tid Safiren, kl 18.00-20.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s),

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark och avdelningschef Arne Norlin

Kommunsekreterare Gunnar Westermark och avdelningschef Arne Norlin Kommunfullmäktige 2007-11-19 1 Plats och tid Safiren, kl. 8.30 15.10 Beslutande Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson (fp), 2:e vice ordförande, Cecilia

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

IZatrineholms kommun '\

IZatrineholms kommun '\ IZatrineholms kommun '\ KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN KALLELSE Datum 2007-09-28 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 15 oktober 2007, kl. 18.00 Safiren Sidan Ärenden 1. Protokollsjustering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef Bildningsnämnden 2009-06-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 8-9:30 Beslutande Anneli Hedberg (s), ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Sven-Åke Johansson

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

1(.",.1;.1;( ~4; ~k... '~' ~~r= ldl 1ì;1- tv. ...t/~!r..~luj~~...~~...:~~ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

1(.,.1;.1;( ~4; ~k... '~' ~~r= ldl 1ì;1- tv. ...t/~!r..~luj~~...~~...:~~ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag IZatrineholins kommun "- 2010-11-01 1 Plats och tid Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm kl.

Läs mer

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) i 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-02-13 1 Biad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.40 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Pat Werner

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden Bildningsnämnden 2008-12-03 1 Plats och tid Konfernssalen, Safiren, kl 13:30 16:15 Beslutande Anneli Hedberg (s) ordf., Lars Härnström (m), Anna Hagberg (s), Sven-Åke Johansson (s), Anette Larsson-Fredriksson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2013-04-25 17 (25) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 25 april 2013, klockan 18.00 20.45. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Lennart Öhman (S) Sari Thorén

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-05-21 1

Kommunfullmäktige 2007-05-21 1 Kommunfullmäktige 2007-05-21 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 23.10 Beslutande Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson (fp), 2:e vice ordförande, Cecilia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP)

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP) FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2016-02-10 1 Plats och tid Ateljén, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 10:00 11:30 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (L),

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2011-11-23 43 (56) Plats och tid Övningsfältet, Katrineholm, den 23 november 2011, klockan 17.30 21.20. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Lennart Öhman (S) Pernilla

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) 1\atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-06-05 1 Blad Plats och tid Ateljen, Nämndhuset klockan 10-12.10 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-14 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 15-16 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Roger Ljunggren (S), ordförande,

Läs mer

C-ri~ Ow~~fWtlmm \ \ BEVIS. mg,~~~~ll~ij,..,_ 1. IZatrineholms komilun " 2008-01-14 1. Kommunstyrelsen

C-ri~ Ow~~fWtlmm \ \ BEVIS. mg,~~~~ll~ij,..,_ 1. IZatrineholms komilun  2008-01-14 1. Kommunstyrelsen IZatrineholms komilun " Kommunstyrelsen 2008-01-14 1 Plats ooh tid Beslutande Tjänstgörande ersällare Ersällare Övriga deltagande Utses all justera Justeringens plats ooh tid Strykjärnet, Hotell Statt,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2008-09-03 1 (19)

Socialnämnden 2008-09-03 1 (19) Socialnämnden 2008-09-03 1 (19) Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Katrineholm, kl. 15.00 17.25 Beslutande Ove Melin (s) ordförande, Matti Turunen (s), Britt-Inger Thorell (s), Alf Andersson (s), Dragana

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-09-17 1

Kommunfullmäktige 2007-09-17 1 Kommunfullmäktige 2007-09-17 1 Plats och tid Safiren, kl 18.00 22.55 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Leif Tronelius (s), ordförande, Ulla Andersson (fp), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP)

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2015-09-23 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD)

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 39 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.30-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz (M) ordförande, Marie-Louise Karlsson (S) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C)

Johan Hartman (M) Ewa Gallhammar (FP) under ~ 8 Inger Fredriksson (C) 1\~tl ineholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTT 2013-03-13 1 B{ad Plats och tid Sammanträdesrum plan 3 Safiren, klockan 13.15 14.05 Beslutande Pat Werner (S) Anneli Hedberg

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2004-11-29 1 (8) Extra sammanträde Plats och tid Kommunhuset, rum 119, kl 17.00 19.00 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V).

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V). PERSONALUTSKOTTET Datum 2015-05-06 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 14.00 Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl

Läs mer