Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Safiren, kl Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson (fp), 2:e vice ordförande, Cecilia Björk (s), Pat Werner (s), Anneli Hedberg (s), Göran Dahlström (s), Monica Johansson (s), Robert Davidsson (fp), Ewa Callhammar (fp), Christina Forss (kd), Erik Liljencrantz (m), Jessica Ljunggren (s), Marie-Louise Karlsson (s), Marita Bengtsson (s), Matti Turunen (s), Reijo Eriksson (s), Carina Björk-Andersson (fp), Jan-Olof Blomster (fp), Gudrun Lindvall (mp) , Ami Rooth (mp), Berit Hallén (m), Petter Otterstedt (m), Berit Göthberg (s), Karin Frisk (s), Lotta Back (v), Kerstin Kellerman (fp), Inger Fredriksson (c), Sten Holmgren (c), Sofia Söderberg (m), Bengt Andersson (m), Elisabeth Holmgren-Malmberg (s), Zeljko Klemse (s), Linda Larsson (s), Patrik Fornedal (s), Dragana Luketa (s), Tony Karlsson (s), Leif Strand (c), Göran Ivarsson (c), Karin Wahlgren (m) , Lars Härnström (m) Karl-Gunnar Ljungqvist (s), Kristina Malmnäs (fp), Åsa Thorell Russell (s), Jan-Inge Johansson (s), Gunnel Wickbom (m), Sid Jordán (m), Ingemar Björklund (kd), Leif Svensson (v) Kerstin Engman (s), Håkan Björndahl (s), Birgitta Hagdahl (s), Bo Sivars (m) , Lars Adamsson (mp) Claes Holm (s), Anne Hagberg (s), Alf Andersson (s), Maj-Britt Staaf (s), Britt-Inger Karlsson (s), Sven Fröberg (m), Siw Eriksson (kd), Carl Frick (mp), Ann-Charlotte Olsson (c), Ulf Jonasson (fp), Tony Rosendahl (v) Övriga deltagande Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Utses att justera Karin Frisk och Ami Rooth Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... Organ Kommunfullmäktige Sammanträdes datum BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Kommunledningsförvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 Kommunfullmäktige Ändrad dagordning Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med de ändringar som ordföranden redovisat. Inför kvällens sammanträde redogör ordföranden för följande förslag till ändringar i dagordningen. Inledningsvis föreslår han att kommunens ekonomichef Anne Andersson ska få inleda sammanträdet med att lämna en kortfattad ekonomisk lägesrapport gällande förhållandena den 31 augusti Vidare föreslår han att Gudrun Lindvalls fråga om Sportcentrums ekonomi ska tas upp direkt efter valärendena. Ordföranden konstaterar att Joha Frondelius har återtagit sin fråga om KY-utbildningar och att ärendet nr 15 därmed utgår. Istället har Christina Forss tagit upp samma frågeställningar i en ny interpellation, som föreslås behandlas som det första av två nya ärenden i slutet av dagordningen. Avslutningsvis föreslår ordföranden att en för kvällen ny, icke utdelad fråga från Robert Davidsson om vattenkvalitet tas upp som sista ärende.

3 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007:263 Ekonomisk lägesrapport per den 31 augusti 2007 Ekonomichefen Anne Andersson lämnar en förhandsinformation om det ekonomiska utfallet per den 31 augusti Avsikten med rapporten är att lägga en grund inför kommande budgetärende. Den formella behandlingen av delårsrapporten avses ske vid nästa fullmäktigesammanträde. Av redogörelsen framgår bl.a. att delårsresultatet uppgår till Mnkr ( Mnkr år 2006) och att prognosen för helårsresultatet pekar på -7,3 Mnkr. Ett underskott ska återställas inom tre år. Stora minusposter återfinns inom vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. Hon fortsätter med att redogöra för resultatutvecklingen sedan 2002 och nettokostnadsandelen av skatteintäkterna. Den sistnämnda visar att nettokostnaden per den 31 augusti uppgår till 102 procent, vilket är mycket oroande. Avslutningsvis visar Anne Andersson hur soliditeten utvecklats sedan 2002 och hon konstaterar att kurvorna pekar åt fel håll, oavsett om man studerar soliditeten enligt balansräkningen eller inklusive ansvarsförbindelser. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Marita Bengtsson, Bengt Andersson, Petter Otterstedt, Ewa Callhammar, Monica Johansson, Sten Holmgren, Göran Dahlström samt ekonomichefen Anne Andersson. Akten

4 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande av ersättare i vård- och omsorgsnämnden - Kommunfullmäktige bifaller Mikaela Engbergs (m) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Mikaela Engberg (m) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Engberg, vård- och omsorgsnämnden, lönekontoret, moderaterna, akten

5 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande av vice ordförande i bildningsnämnden - Kommunfullmäktige bifaller Mikael Göthbergs (s) anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot och vice ordförande i bildningsnämnden. Mikael Göthberg (s) har anhållit om att bl.a. bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i bildningsnämnden. Göthberg, bildningsnämnden, lönekontoret, socialdemokraterna, akten

6 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande samt val av ersättare i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker - Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att vid kvällens sammanträde också ta upp frågan om val av ny ersättare efter Madeleine Gillqvist. - Kommunfullmäktige bifaller Madeleine Gillkvists (v) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker. - Tony Rosendahl (v) väljs som ny ersättare i samma nämnd för återstoden av mandatperioden Madeleine Gillkvist (v) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lotta Back och föreslår Tony Rosendahl som ny ersättare i nämnden efter Madeleine Gillqvist. Gillqvist, Rosendahl, gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker, lönekontoret, akten

7 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande samt val av ledamot i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland - Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att vid kvällens sammanträde också ta upp frågan om val av ny ledamot efter Madeleine Gillqvist (v) till förbundsfullmäktige för regionförbundet. - Kommunfullmäktige bifaller Madeleine Gillkvists (v) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland. - Tony Rosendahl (v) väljs som ny ledamot i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland. Madeleine Gillkvist (v) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lotta Back, Inger Fredriksson och Marita Bengtsson. De sistnämnda framhåller att ärendet rimligen avser ledamotskap i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland. Lotta Back föreslår Tony Rosendahl (v) som ny ledamot efter Madeleine Gillqvist. Gillqvist, Rosendahl, Regionförbundet Sörmland, lönekontoret, akten

8 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande samt val av ledamot i Samordningsförbundet RAR - Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att vid kvällens sammanträde också ta upp frågan om val av ny ledamot i Samordningsförbundet RAR. - Kommunfullmäktige bifaller Madeleine Gillkvists (v) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Samordningsförbundet RAR. - Lotta Back (v) väljs som ny ledamot i Samordningsförbundet RAR. Madeleine Gillkvist (v) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Samordningsförbundet RAR. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lotta Back. Hon framför att vänsterpartiet nominerar Lotta Back som ny ledamot i samordningsförbundet. Gillqvist, Back, Samordningsförbundet RAR, lönekontoret, akten

9 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Entledigande samt val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden - Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att vid kvällens sammanträde också ta upp frågan om val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Madeleine Gillqvist (v). - Kommunfullmäktige bifaller Madeleine Gillkvists (v) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. - Glenn Rindhoff (v) väljs som ny ersättare i nämnden för resterande del av mandatperioden Madeleine Gillkvist (v) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Lotta Back. Hon föreslår att Glenn Rindhoff ska väljas som ny ersättare i nämnden. Gillqvist, Rindhoff, vård- och omsorgsnämnden, lönekontoret, akten

10 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ledamot och ersättare i service- och tekniknämnden - Kommunfullmäktige bifaller Christer Johanssons (s) anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i service- och tekniknämnden. - Kommunfullmäktige väljer Leif Hanberg (s) som ny ledamot i service- och tekniknämnden för mandatperioden Kommunfullmäktige väljer Leif Hofwander (s) som ny ersättare i service- och tekniknämnden för mandatperioden Christer Johansson (s) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i service- och tekniknämnden. Socialdemokraterna nominerar Leif Hanberg (s) som ny ledamot och som ny ersättare nomineras Leif Hofwander. Johansson, Hanberg, Hofwander, service- och tekniknämnden, akten

11 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ordförande i kommunrevisionen samt undantag från granskningsuppdrag Kommunfullmäktige utser Lena Kihlberg (c) som ordförande i kommunrevisionen för resterande del av mandatperioden Kommunfullmäktige undantar byggnadsnämndens verksamhetsområde från Eva Holmberg Karlssons granskningsuppdrag som kommunrevisor. För övrigt konstaterar fullmäktige att Johan Hartman (m) inte längre kan fullgöra uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden till följd av kommunallagens bestämmelser och förklarar platsen vakant. Kommunfullmäktige har den 17 september beslutat befria Stig Källström (m) från uppdraget som ordförande i kommunrevisionen. Vid samma tillfälle valdes Johan Hartman (m) som ny ledamot i revisionen för tiden till och med Emellertid är Johan Hartman ersättare i byggnadsnämnden. Enligt 4 kap., 6 kommunallagen är revisor inom kommunen inte valbar som ledamot eller ersättare i nämnd. Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast (KL 4;8). Den förtroendevalde är skyldig att avgå så snart obehörigheten har inträtt. Obehörigheten inträder dock automatiskt. Johan Hartman har i en skrivelse avsagt sig uppdraget i byggnadsnämnden. Eva Holmberg Karlsson har anmält att hon som revisor bör undantas från granskning av byggnadsnämndens verksamhet på grund av släktskapsjäv. Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Bengt Andersson. Kihlberg, Holmberg-Karlsson, Hartman, byggnadsnämnden, kommunrevisionen, lönekontoret, akten

12 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ersättare i bildningsnämnden - Kommunfullmäktige väljer Birgitta Erikssons (s) som ersättare i bildningsnämnden för mandatperioden Sedan Lillemor Hult (s) blev entledigad från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden har platsen varit vakant. Socialdemokraterna har nu nominerat Birgitta Eriksson som ny ersättare i bildningsnämnden. Eriksson, bildningsnämnden, lönekontoret, akten

13 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ledamot och ersättare i kultur- och turismnämnden - Kommunfullmäktige väljer Inga Eriksson (s) som ledamot och Abdikarim Haji Osman (s) som ersättare i kultur- och turismnämnden för mandatperioden Sedan Tommy Möller (s) blev entledigad från uppdraget som ledamot i kultur- och turismnämnden har platsen varit vakant. Socialdemokraterna har nu nominerat Inga Eriksson som ny ledamot och Abdikarim Haji Osman som ny ersättare i kultur- och turismnämnden. Eriksson, Abdikarim, kultur- och turismnämnden, lönekontoret, akten

14 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ledamot och ordförande i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker - Kommunfullmäktige bifaller Mikael Göthbergs anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot och ordförande i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarkand i Katrineholm och Vingåker. - Kommunfullmäktige väljer Berit Göthberg (s) som ny ledamot och som ordförande i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker för mandatperioden Mikael Göthberg (s) har anhållit om att bli entledigad från bl.a. sitt uppdrag som ledamot och ordförande i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker. Socialdemokraterna nominerar Berit Göthberg (s) som ny ordförande. M Göthberg, B Göthberg, gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarkand i Katrineholm och Vingåker, lönekontoret, akten

15 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Handläggare: Maria Pettersson Val av ledamot i kommunstyrelsen - Kommunfullmäktige bifaller Mikael Göthbergs anhållan om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. - Kommunfullmäktige väljer Berit Göthberg (s) som ledamot i kommunstyrelsen för mandatperioden Mikael Göthberg (s) har anhållit om att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna nominerar Berit Göthberg (s) som ny ledamot. M Göthberg, B Göthberg, lönekontoret, akten

16 Kommunfullmäktige Dnr KS/2007: Fråga om sportcentrums ekonomi Frågan får framställas. Gudrun Lindvall (mp) har ingett en fråga till kommunstyrelsens ordförande om Sportcentrums ekonomi. Frågan har följande lydelse Den del av Sportcentrum som bekostas av skattekollektivet beräknas bli drygt 21.1 miljoner kronor fört år För år 2007 beräknas den delen vara 21.3 miljoner kronor. Om man kallar det underskott eller inte är bara semantik det handlar om är att den delen av Sportcentrum betalas av skattekollektivet. Det är ett underskott så till vida att dessa pengar måste tillföras från nämnda skattekollektiv eftersom intäkterna hyror och inträden inte klarar att betala verksamheten. Intäkterna för 2008 beräknas bli 6.33 miljoner kronor. Det märkliga är att intäkterna har sjunkit med 40 % mellan åren 2005 och den beräknade intäkten för 2008 eller i reella tal drygt 4.2 miljoner kronor mindre. Det här är pengar som konkurrerar med barnomsorg, skola, äldrevård och annat, som är kommunala uppgifter. För vissa av dessa verksamheter finns ingen möjlighet att få in intäkter, t.ex. skolan För andra är möjligheten att få intäkter begränsade, t.ex. barnomsorgen efter att maxtaxan införts. Ändå är detta verksamheter, som måste finnas i en kommun. För 21 miljoner kronor kan man, lågt räknat, anställa 40 personer! Det är den här typen av jämförelser vi politiker måste göra när vi under ansvar hanterar skattebetalarnas pengar, liksom att ständigt undersöka om pengarna används optimalt och på bästa sätt. Miljöpartiet de gröna anser att fritidsverksamheten är viktigt och får kosta, frågan är bara hur mycket man kan anse skäligt att de skattebetalare, som inte nyttjar anläggningarna ska betala, och hur stor del nyttjarna ska betala direkt vid nyttjandet. Vi har ingen uppfattning och har inte framfört några åsikter om hur Sportcentrum drivs. Sportcentrum är ju en frivillig uppgift, där det dessutom finns möjligheter att få in intäkter via hyror, inträden mm. Det handlar också om skattebetalarnas beredvillighet att betala skatt. Att solidariskt finansiera skola, barnomsorg och äldreomsorg tror vi alla ställer upp på, men resten är det faktiskt rimligt att ifrågasätta, framför allt i en kommun där social-

17 Kommunfullmäktige nämnden är underfinansierad, äldreomsorgen behöver mer resurser och där hotet mot landsbygdsskolorna och filialbibliotek är en realitet. Drygt 21.1 miljoner kronor anser (mp) vara för stora pengar. Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande - Hur mycket anser du det rimligt att skattekollektivet tillför Sportcentrum år 2008? - Hur stor del av kostnaden för Sportcentrum anser du det rimligt att de som nyttjar anläggningarna betalar direkt? Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Gudrun Lindvall och Göran Dahlström. Göran Dahlström besvarar inledningsvis frågan genom konstaterar att Katrineholm är en föreningsstad, en musikstad och en idrottsstad. Många katrineholmare är tacksamma över att kommunen erbjuder bra anläggningar. Sportcentrum består bl.a. av Backavallen, Woodyhallen, konstfrusen bandybana, åtta fotbollsplatser, Duveholmshallen, fem elljusspår och sex badplatser. Klockan 8-16 disponerar skolorna samtliga anläggningar. Han framhåller att skolorna således utan kostnad disponerar 43 procent av tiden i Sportcentrums verksamhet. Göran Dahlström framhåller att subventioner är nödvändiga - en badbiljett kostar ca 50 kr; utan subvention skulle den kosta 150 kr. Det tycker inte (s) är skäligt. Så mycket kostar också skolbaden. En träningstid för volleyboll kostar cirka 50 kr. Skulle vara 1000 kr per timme utan subvention. Göran Dahlström avslutar med att socialdemokraterna kommer att satsa minst lika mycket 2008 som 2007 och viker inte från uppfattningen att det är viktigt att stödja de ideella krafterna. Enligt Gudrun Lindvall är det de lagstadgade verksamheterna som måste komma först. Socialnämnden är underbudgeterad, skolverksamheten måste lägga ned någon skola etc. Miljöpartiet vill inte skära bort sportcentrum men vill att även denna verksamhet ska synas i lupp. Kommunfullmäktiges ordförande påpekar att frågor får ställas för att inhämta upplysningar. Om man vill föra debatt ska det ske genom interpellation. Därefter lämnar Göran Dahlström följande svar på de båda frågorna: - ungefär som idag, kanske något mer. Lindvall, Dahlström, akten

18 Kommunfullmäktige Ärendets beredning Kommunstyrelsen , 246 Dnr KS/2006: Handläggare: Johan Andersson Svar på återremitterad motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Ewa Callhammar, Ulla Andersson, Robert Davidsson, Carina Björk-Andersson, Jan-Olof Blomster, Kerstin Kellerman, Kristina Malmnäs, Berit Hallén, Petter Otterstedt, Sofia Söderberg, Bengt Andersson, Karin Wahlgren, Lars Härnström, Gunnel Wickbom, Sid Jordán, Christina Forss, Ingemar Björklund, Inger Fredriksson, Sten Holmgren, Leif Strand och Göran Ivarsson. Robert Davidsson (fp) har den 4 september 2006 ingett en motion om översyn av nollvisionsåtgärder. Motionen behandlades den 26 februari vid kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige beslutade då att sända motionen på återremiss till service- och tekniknämnden i syfte att få ett klargörande statistikunderlag. Motion har följande lydelse: Yrkande Teknik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att enligt motionens intentioner genomföra en översyn av samtliga så kallade hastighetsdämpande åtgärder samt i vissa fall justera/bygga om dessa eller ta bort de som är felkonstruerade eller utgör framkomlighetsproblem. Översyn och åtgärder ska även ske av träd, stenar, stolpar, onödiga skyltar, diken, skymmande buskar och andra faror och hinder utefter vägar och gator. Nämnden ges också i uppdrag att i det fall inga kontinuerliga kontakter finns, upprätta ett nätverk med exempelvis Vägverket, Polisen och skolan i trafiksäkerhetsfrågor. Bakgrund Alltför många skadas och dödas i trafiken. Fortfarande är det mycket långt kvar innan den av riksdagen 1997 beslutade Nollvisionen nåtts omkom 537 personer i trafiken.

19 Kommunfullmäktige Med nollvisionen i ryggen verkar det som om Katrineholm och andra kommuner tävlar om vem som kan bygga de flesta och besvärligaste guppen och andra kostsamma trafikhinder. Att vi ska jobba för att ingen skadas eller omkommer i trafiken är självklart men detta kan man göra på olika sätt men man måste ta in flera aspekter i frågan. Hinder som vägbulor och avsmalningar kan hämma det naturliga trafikflödet, skapa köer och stress med ökad risk för olyckor. Avsmalningar och refuger ger inte plats att köra åt sidan för att stanna eller för undanmanövrer i nödsituationer. Inbromsningar och accelerationer ökar buller, bränsleförbrukning och utsläpp. MC-åkare, mopedförare och cyklister kan bli trängda. Gupp skadar fordon, vållar buller, ökar förbrukning och utsläpp och kan även ge skada på de åkande och i synnerhet yrkesförare. Dessutom försvårar och fördyrar dessa trafikhinder väghållningen. Gupp och avsmalningar är vare sig alltid det rätta sättet eller den enda sättet att få ner antalet döda och svårt skadade! Trafiken kan göras säkrare genom bland annat trafikundervisning i skolan, att man tar bort träd, stenar, stolpar, onödiga skyltar, diken, skymmande buskar och andra faror och hinder utefter vägar och gator. Min åsikt är att vissa åtgärder som byggts de senaste åren i Katrineholm bör justeras eller kanske i vissa fall tas bort. På en del ställen är de helt obefogade eller helt felkonstruerade vilket framkallar stress och olycksrisker. Exempelvis avsmalningen mitt på Kerstinbodagatan. En matargata till bostadsområden som man redan har separerat de oskyddade trafikanterna från bilarna genom GC-väg samt stängt av utfartsgator till. En annan åtgärd som bör ses över är den i korsningen Linnévägen-Jungfrugatan liksom samtliga gupp som trots en hastighets på 20 km per timme riskerar att ge skador på fordon. Framför allt är det på Vägverkets vägar som åtgärder måste göras för att komma vidare med trafiksäkerheten. Man måste bland annat bygga säkrare vägar som till exempel fyrfältsstandard. Farliga vägavsnitt måste byggas bort. Man kan också höja säkerheten på befintliga vägar genom att räta ut dem och/eller sätta upp mitträcken och viltstängsel. Dessa krav måste ständigt lyftas i diskussioner med Vägverket. Nolltolerans mot att förare är påverkade av berusningsmedel är sedan länge en hörnpelare i svenskt arbete för trafiksäkerhet. Det krävs också kraftfulla och samordnade åtgärder för att stoppa det ökade rattfylleriet och nattliga vansinneskörningar i kommunen och här har vi möjlighet att ta initiativ för samarbete mellan kommun, vägverk, polis med flera.

20 Kommunfullmäktige Inkomna remissvar Motionen skickades för yttrande till teknik- och fritidsnämnden som inkom med följande svar. Mycket av det som föreslås i motionen har redan utförts eller är planerat att utföras i enlighet med det skadeförebyggande arbete som under en lång tid av år bedrivits i Katrineholm. I detta nätverk som idag benämns Trygg och säker i Katrineholm, finns redan det nätverk som efterfrågas i motionen och arbetet med att kontinuerligt inrapportera brister och olycksrisker till kommunens risklinje är en naturlig del av det vardagliga arbetet. I nätverket ingår även olika frivilligorganisationer som på ett eller annat sätt är involverade i trafiksäkerhetsarbetet. Dessutom finns sedan 1998 ett särskilt avtal mellan Vägverket och kommunen som reglerar samarbetet i trafiksäkerhets- och miljöfrågor. Vad beträffar översyn av hastighetsdämpande åtgärder har detta gjorts vid ett flertal tillfällen, bland annat i samband med en rapport till KS år 2002 och vid en trafikdag för teknik- och fritidsnämnden den 18 maj Även vägverket utför utvärderingar av nollvisionsåtgärder och resultaten visar generellt en hög acceptansnivå för dessa åtgärder något som också avspeglar sig i de många önskemål om hastighetsdämpande åtgärder som kommer in till förvaltningen. Teknik- och fritidsnämnden skriver vidare att de oskyddade trafikanterna och främst barn, äldre och handikappade är prioriterade i trafiksäkerhetsarbetet. Nämnden skriver också att det är förvånande att motionären inte tycks se sambandet mellan de drastiskt minskade olyckstalen på kommunernas vägnät och de genomförda hastighetsdämpande åtgärderna. Denna trend gäller även för Katrineholms kommuns vägnät. Nämnden skriver vidare att de är överens med motionären om att fler åtgärder måste vidtas för att ytterligare minska olyckorna. Bland annat genom bättre utbildning och utökat samarbete med andra aktörer i vägtransportsystemet. Vägverket måste ta ett större ansvar för de vägar där de är väghållare. När det gäller alkohol- och drogförebyggande arbete så pågår detta redan i samarbete med bland annat Vägverket och polisen. Slutligen skriver nämnden att gatukontoret måste vara medvetna om att det finns vissa brister i utförande och underhåll av de hastighetsdämpande åtgärderna och att dessa kräver mer tillsyn och underhåll än övriga vägnätet. Vissa justeringar

21 Kommunfullmäktige har gjorts på flera av de hastighetsdämpande åtgärderna. För att få fortsatt god acceptans för hastighetsdämpande åtgärder krävs att man är extra uppmärk samma på de platser där slitaget är stort och därför kommer gatukontoret inför nästa års beläggningssäsong att bevaka dessa noggrant. Fortsatt hantering och inkomna yttranden Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2007 beslutade man att återremittera motionen till service- och tekniknämnden i syfte att få ett klarläggande statistikunderlag. Service- och tekniknämnden har därefter inkommit med ett svar på återremissen samt en genomsnittsstatistik för antal skadade i centralorten per år (här ingår olyckor på kommunala samt statliga vägar). Huvuddelen av statistiken är baserad på STRADA-systemets data (se vidare nedan). Den statistik som berör har hämtats från Vägverket. Service- och tekniknämnden skriver som svar på återremissen att all statistik som inträffat i Katrineholm sedan slutet av 1960-talet inhämtas från polisens olycksrapporter. Sedan 2003 sammanställer polisen alla polisrapporter gällande trafikolyckor i kommunen i ett webbaserat system som kallas för STRADA. Sjukvården har sedan hösten 2006 rapporterat inkomna trafikskador till detta system. Gatukontoret använder den officiella statistiken i sin trafikplanering för främst de gator och vägar där man är väghållare. När det gäller olyckor som inträffar på Vägverkets vägar inom vårt väghållningsområde så analyserar och upprättar man åtgärdsförslag tillsammans med Vägverket. Ett exempel på det senare är den av den dåvarande teknik och fritidsnämnden antagna Trafiknätsanalysen från 2001/2002. Efter initiativ av kommunsekretariatet har ett samrådsmöte genomförts med företrädare för service- och teknikförvaltningen och Västra Sörmlands Räddningstjänst. Vid detta samrådsmöte kompletterades genomsnittstatistiken med en förtydligande statistik som årsvis redovisar antalet olyckor sorterat på olyckstyp samt vägtyp (denna statistik finns redovisad i ärendets handlingar med rubriken inträffade olyckor uppdelat på år och vägtyp). Ärendets handlingar Motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm, Teknik- och fritidsnämndens yttrande, , 86 Svar på motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm, , 8 Svar på motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm återremiss, , 84 Svar på återremiss gällande motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm, service- och tekniknämnden , 82

22 Kommunfullmäktige Inträffade olyckor uppdelat på år och vägtyp, Kommunstyrelsens protokoll , 246 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Robert Davidsson, Pat Werner, Sten Holmgren, Petter Otterstedt och Ewa Callhammar. Förslag och yrkanden Robert Davidsson och Sten Holmgren yrkar bifall till motionen. Pat Werner yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att motionen ska anses besvarad. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Robert Davidssons och Sten Holmgrens bifallsyrkande till motionen. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Davidsson, service- och tekniknämnden, akten

23 Kommunfullmäktige Ajournering av sammanträdet Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet klockan Förhandlingarna återupptas klockan

24 Kommunfullmäktige Ärendets beredning Kommunstyrelsen , 248 Dnr KS/2007: Handläggare: Marie Sandström Koski Slutrapportering av arbetstidsprojektet Kommunfullmäktige godkänner och lägger slutrapporten av arbetstidprojektet till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2004, 310 att tillsätta medel för att bedriva ett arbetstidsprojekt under tiden den 7 mars 2005 till den 30 september Beslutet om projektet togs av kommunfullmäktige den 17 januari 2005, 14. Projektet blev även senare förlängt fram till den 31 december Projektet syftade till att effektivisera personalkostnadsutnyttjandet i kommunen. Det skulle bidra till att minska på övertid/fyllnadsuttagen i Katrineholms kommun samt öka möjligheterna att förena förvärvsarbete och privatliv. Projektledarens roll skulle även innefatta att få till stånd en ökad kompetens kring arbetstidsfrågor i kommunen. I detta inkluderades också en uppgradering och omstart av det IT tekniska schemaläggningsprogrammet Time Care. Ovanstående projekt skulle drivas med hjälp av en sammanhållande person med stor kunskap om arbetstidsfrågor. Projektet avslutades efter förordad tre månaders förlängning den 31 december I förestående ärende sker en uppföljning av projektets uppställda mål. Av rapportens sammanfattning framgår att alla uppställda mål för projektet uppnåtts. Personalutskottet beslutade den 5 september 2007, 34 att ställa sig bakom slutrapporten av arbetstidsprojektet och överlämna den till kommunstyrelsen. Vidare beslutade utskottet att arbete kring arbetstidsfrågor införlivas i personalkontorets ordinarie verksamhet. Ärendets handlingar Slutrapport av Arbetstidsprojekt , Personalutskottets protokoll, , 34 Kommunstyrelsens protokoll , 248 Kommunfullmäktiges överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Monica Johansson och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

IZatrineholms kommun "

IZatrineholms kommun IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kornunstyrelsens personalutskott 2007-09-05 34 49 Dnr KS/2005 :349 Handläggare: Karoline Vikingdotter Törmä Aterrapportering av arbetstidsprojektet

Läs mer

ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'...

ct(~~~~tço& G P.,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'... Kommunstyrelsen Sammantrllesdatym 2007-10-24 Bled Plats och lid Beslulanda Tjanslgõrande ersaltare Efsällaf8 Festvåningen, Hotel Statt, k18.15-16.35 Göran Dahlström, ordfòrande (s), Monica Johansson, l:e

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer