För biogas i Gävleborg och Dalarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För biogas i Gävleborg och Dalarna"

Transkript

1 M e d g a s i ta n k e n För biogas i Gävleborg och Dalarna

2 2 B I O G A S M I T T Biogas framtidens bränsle i Dalarna och Gävleborg Innehåll 2 LEDARE 3 BiogasMitt - Biogasplattformen i dalarna och gävleborg 4 Biogasprocessen - från råvara till användning 6 10 saker du kanske inte visste om biogas 7 Gävle Dala Energikontor Kommunal Energioch klimatrådgivning Investeringsstöd till biogas 8 Biogas i tiden 9 Nu ska Dalarna och Gävleborg med på biogaskartan Världens utsläpp av växthusgaser måste minska kraftigt. Detta åstadkommer vi genom energieffektivisering och genom att ersätta fossila bränslen med förnybar energi. Länsstyrelsen ansvarar för strategisk samordning och ledning av det regionala arbetet med att minska klimatpåverkan och klara energiomställningen. En del i det arbetet är att öka produktionen av förnybar energi. Att få fram förnybara bränslen för transportområdet är här speciellt viktigt. Mycket pekar på att 2010 blir ett genombrott för biogas på många håll i landet. Antalet gasfordon ökar nu snabbt. I dag rullar gasbilar på våra vägar och allt fler tankställen behövs. Fler och fler stadsbussar och renhållningsfordon drivs nu på fordonsgas. Hittills har vi i Gävleborg och Dalarna saknat tankställen för biogas. Att vi skapat samarbetsorganisationen BiogasMitt visar att vi är fast beslutna att ändra på detta. Vi vill nu med förenade krafter se till att vi tar vara på de möjligheter som produktion och användning av biogas ger. Biogas är ett förnybart bränsle som kan produceras av olika restprodukter från vårt närsamhälle. Produktion av biogas ger nya arbetstillfällen, minskar problemen i hanteringen av restprodukterna, tar vara på lokala resurser och minskar utsläppen av växthusgaser. Att vi kan erbjuda biogas på tankställen i regionen är dessutom viktigt för besöksnäringen, som är en av regionens största näringsgrenar. Biogas är ett bränsle som hör framtiden till och ett bränsle som bidrar till att lösa flera problem samtidigt. Låt 2010 bli ett Biogasens år även i vår region! 10 Minst ett tankställe i Gävle 2010! - Nu faller bitarna på plats för Ekogas 12 Vansbro satsar på egen biogasanläggning - Stora ambitioner i liten kommun 14 Sju dalakommuner samverkar i stort biogasprojekt - Vi är små, men tillsammans kan vi bli stora! 16 Antal biogasfordon i Europa 17 Bilmetro och Gävle Taxi - Den som väntar på något gott Biogasbilar 2010 Maria Norrfalk Landshövding Dalarna Barbro Holmberg Landshövding Gävleborg 20 klimatkompensera dina resor med BiogasMitt Tidningen Biogas ges ut av Utvecklings projektet Biogas Mitt, www. biogasmitt.se Ansvarig utgivare: Ulla-Karin Enbom, Gävle Dala Energikontor Produktion: Sorrento AB, projektledning: Mike Morris, journalistik: Camilla Eriksson, Per Karlsson Formgivning: Henrik Gustafsson, Baringo Reklam och Kommunikation AB Foto: Madeleine Söderblom, Camilla Eriksson Illustration: Ewa Salmi Tryck: Mitt Media Print Upplaga: ex Tidningen trycks på miljövänligt papper. 22 En missnöjd glad miljöamatör 23 Krönika - Av: Erik Forslin 24 Medlemmar

3 B I O G A S M I T T 3 Projektledningsmöte med Sandra Söderqvist, Ulla-Karin Enbom, Anders Sörell Vill du också medverka till biogasens utveckling i regionen? Kontakta BiogasMitt! biogaspl at tformen i Dal arna och Gävleborg BiogasMitt är ett samverkansorgan mellan myndigheter, kommuner, organisationer, högskolor, privatpersoner och ett antal företag i Dalarna och Gävleborg. Vi arbetar strategiskt och aktivt för biogasproduktion och biogasanvändning för i första hand fordonsdrift. Biogas är ett förnybart energialternativ som har stor potential, men det innebär inte med automatik framgång på marknaden. Det krävs information, påverkan, nya direktiv, omfattande investeringar och att det finns en stor efterfrågan. Intresseföreningen BiogasMitt Föreningen bildades i januari 2009 med syftet att arbeta långsiktigt för biogasens utveckling i regionen. Föreningen är plattformen som erbjuder support och tillgång till ett brett nätverk av kunskap och erfarenhet inom biogasområdet. Föreningen har medlemmar från alla samhällskategorier. Föreningen driver olika biogasprojekt och bygger nätverk. Föreningen erbjuder möjligheten att klimatkompensera fossila resor pengarna omvandlas till miljöbilspremie vid inköp av biogasfordon i regionen. Föreningen har en styrelse bestående av 12 ledamöter. Utvecklingsprojektet BiogasMitt Ett 3-årigt utvecklingsprojekt med finansiering från Tillväxtverket samt 19 regionala aktörer. Huvudman är Region Gävleborg. Utvecklingsprojektet arbetar utifrån ett paraplyperspektiv för samverkan kring biogasfrågor i Gävleborg och Dalarna. Utvecklingsprojektet bidrar med substratstudier, marknadsundersökningar, stöttar processer. Utvecklingsprojektet arrangerar utbildningar, studieresor, konferenser och mässor. Utvecklingsprojektet genomför informationskampanjer och marknadsföringsinsatser. Utvecklingsprojektet stöttar och initierar nätverk och intressegrupper. Utvecklingsprojektet har en referensgrupp med representanter från alla medfinansiärer. Kontaktuppgifter: Ulla-Karin Enbom, projektledare tel: mob: Sandra Söderqvist, projektledare tel: mob: Anders Sörell, projektmedarbetare tel:

4 4 B I O G A S M I T T Nu måste vi minska utsläppen av växthusgaser. Lösningen finns runt omkring oss här och nu. Den största boven i dramat är biltrafiken som står för en mycket stor del av alla koldioxidutsläpp i Gävleborg och Dalarna. Men vi har lösningen runt hörnet, nämligen biogas, ett bränsle som inte bara är i det närmaste koldioxidfritt, vi producerar dessutom råvarorna oavbrutet (avfall, gödsel och restprodukter). LANTBRUKSPRODUKTER Gödsel - Energigrödor - Restprodukter Lantbruken i Gävleborg och Dalarna betyder mycket för att skapa kretslopp mellan stad och land. Via lantbruken återför vi även rötresten från biogasanläggningen tillbaks till våra åkrar. BIOGASPROCESSEN AVFALL Hushållsavfall - Industriavfall - Avfallsdeponier Sedan en tid finns ett nationellt mål som säger att 35 procent av vårt matavfallet från storkök, livsmedelsbutiker, restauranger och hushåll ska behandlas biologiskt år Att ta hand om matrester och matavfall hör alltså framtiden till. Matresterna från exempelvis skollunchen omvandlas till biogas som bilar och bussar kan tankas med. TRANSPORT PIPELINE TANKBIL LASTBIL AVLOPPSSLAM Vid biologisk behandling av t e x avloppsvatten tas restprodukten om hand på ett miljöriktigt sätt och sluter näringskretsloppet. Detta ger en miljövinst i sig och är en förutsättning för det uthålliga samhället. RÖTKAMMARE OCH UPPGRADERINGSANLÄGGNING Avfall, gödsel och restprodukter blandas i en rötkammare/biogasreaktor, där biogasen bildas genom att bakterier bryter ner det organiska materialet i en syrefri miljö. Biogas består huvudsakligen av metan. Exempel; Du handlar din mat, som i många fall producerats av våra lantbrukare, sorterar och slänger ditt avfall, som vi sedan behandlar biologiskt. I anläggningen kommer matavfallet att sönderdelas och blötas upp så att det blir pumpbart. Föroreningar som plast och kartong avskiljs. Därefter behandlas matavfallet i en rötkammare/biogasreaktorer.

5 B I O G A S M I T T 5 Framtidsscenariot Biogas blir en del av regionens energiförsörjning. Vi producerar biogas från avfall, gödsel och restprodukter, men även från jordbruksgrödor i stor omfattning de kommande åren. Vi producerar drivmedel till bussar och bilar och vi producerar värme och grön el. Vi sluter kretsloppet genom att återföra näringen till våra åkermarker. Vi skapar tillväxt och nya arbetstillfällen i Gävleborg och Dalarna. Vi värnar om vår närmiljö! M E D L E M m a r P Å T r å d e n Hur kan biogas gynna regionen Gävleborg-Dalarna? Veronica Henriksson, Christina Åström, Söderhamn Nära: Bland annat innebär det att vi kan erbjuda tankmöjligheter för innehavare av biogasbilar. Dessutom borde det vara en fördel om produktion och nyttjande sker nära. Vi tror också att det innebär att pengar stannar kvar i regionen samt skapar ett ökat antal arbetstillfällen. Mats Hindström, Länsstyrelsen Gävleborg: Vi anser att det är viktigt att vara med i utvecklingen av nya energisystem för att klara energiomställningen och även för att kunna skapa sysselsättning och företagande. Håkan Sternberg, Länsstyrelsen Dalarna: Produktionen av biogas genererar ett antal arbetstillfällen på landsbygden, tar vara på resurser som finns här och minskar utsläppen av växthusgaser. Att vi kan erbjuda biogas på tankställen i regionen är viktigt för besöksnäringen, som är en av Dalarnas största näringsgrenar. Från råvara till användning BIOGAS Industriprocesser - Värme - El Biogas består huvudsakligen av metan och koldioxid. I dess grundform kan den direkt användas för uppvärmning och för elproduktion. Vanligt är att industrilokaler värms med biogas. Den gröna elen som produceras kan exempelvis användas för att driva elfordon. TRANSPORT PIPELINE TANKBIL LASTBIL UPPGRADERAD BIOGAS FORDONSBRÄNSLE Uppgraderad (renad) biogas består till 98% av metan och används som fordonsbränsle. Vid uppgraderingen höjs energivärdet genom att koldioxiden tas bort. Biogas är alltså ett av det mest miljövänliga fordonsbränslen som finns eftersom det är ett bränsle som produceras av enbart förnybara råvaror. Detta gör att utsläppen av koldioxid som bidrar till växthuseffekten minskar markant. Slutprodukten blir rågas som i huvudsak består av metan och koldioxid. Uppgradering av biogas: När biogasen ska användas som fordonsbränsle krävs rening av korrosiva ämnen, partiklar och vatten samt höjning av energivärdet genom borttagning av koldioxid. Reningsprocessen kallas uppgradering. När biogasen uppgraderats innehåller den omkring 98% metan och endast 2% koldioxid och kvävgas. RÖTRESTER Rötslam - Högkvalitativt biogödsel Efter att biogas utvunnits ur olika typer av biomassa återstår rötrester som i sin tur kan delas upp i olika gödselkvalitéer. Högvärdig biogödsel kan användas vid matproduktion och lågvärdig kan användas t ex vid gödsling av energigrödor. Biogödsel reducerar behovet av konstgödning,som är energikrävande att producera.

6 6 B I O G A S M I T T 10 saker du kanske inte visste om biogas SÄKERHET KOSTNAD Gaspriser Förmåner Mil jön Gasbilen är minst lika säker som andra fordon! Biogasen är giftfri och har högre antändningstemperatur än bensin och diesel. Risken för brand eller explosioner vid trafikolyckor är därför mindre än med bensin och diesel. En ny fordonsgasbil (personbil) kostar omkring kronor mer än vad en bensinbil gör, alltså ungefär lika mycket som motsvarande dieselbil - men du slipper dieselskatten! Det går också att konvertera vissa bilmärken till gasfordon. Priset på fordonsgasen ligger i genomsnitt minst 20 till 30 % lägre än motsvarande bensinpris. Gaspriset är även lägre än dieselpriset. Om du köper en ny gasbil har du fem års skattebefrielse. På en tjänstebil får du dessutom 40 procent lägre förmånsvärde jämfört med motsvarande bensinvariant vid köp av gasbil, dock max kr/år. Biogas är en förnybar energigas som huvudsakligen består av metan. I dagsläget är biogas det mest miljövänliga fordonsbränslet på den kommersiella marknaden! En biogasbil släpper ut ca 20g co ² /km medan en normalbil på bensin/diesel släpper ut 170 g co ² /km Fordonsgas Service Luk tfrit t Bagageutrymmet Tank en Fordonsgas består av biogas blandat med naturgas och är avsevärt mycket renare än bensin och diesel. Bäst för miljön är att köra på endast biogas, som är ett förnybart bränsle, men även naturgas är betydligt bättre än bensin och diesel Då fordonsgas är ett mycket rent bränsle innebär det mindre slitage på motorn. Detta kan tydligt ses på smörjoljestickan som endast blivit svagt missfärgad när bilens ordinarie serviceperiod närmar sig. Likaså kan man se att efter många tusen mils körning så är fortfarande avgasrörets insida fritt från sotpartiklar. Det som bildas när man rötar avfall är metangas. Metangasen är en helt luktfri och ren produkt utan sot, stoft och partiklar. I de allra flesta nyare gasbilsmodellerna har tankarna placerats under bagagerumsgolvet och tar inget kupéutrymme alls. Däremot finns det inget reservhjul det har ersatts med en däcklagningssats. Du kan köra mellan mil på en tank beroende av bilmodell och körsätt. Tar gasen slut så har personbilarna även en bensintank som ger ytterligare mils drift. Det tar mellan 2 4 minuter att tanka gas i en vanlig personbil Källa: gasbilen.se

7 B I O G A S M I T T 7 Gävle Dala Energikontor - en naturlig samarbetspartner Claes Rosengren Det finns 13 energikontor i Sverige och över 380 i Europa. Genom medvetna satsningar på förnybar energi, energieffektivisering och miljöanpassade transporter vill vi bidra till miljödriven tillväxt och hållbar samhällsutveckling på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Ska vi lyckas med den tuffa omställningen inom transportsektorn behöver vi samverka mer och i denna process har Gävle Dala Energikontor en viktig roll att spela i Gävleborg och Dalarna. Gävle Dala har uppdraget från Energimyndighetan att vara en sammanhållande länk för regionens kommunala energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen ute i kommunerna är opartisk och saknar kommersiella intressen. Du kan alltid rådfråga din lokala energi- och klimatrådgivare. Han/hon kan ge råd om energieffektivisering, uppvärmningsalternativ, transporter m m. Här nedan hittar du kontaktuppgifter till alla Energi- och klimatrådgivare i regionen: Gävleborg Hans Jansson Nordanstigs kommun Lennart Wing Ljusdals kommun Östen Östman Hudiksvalls kommun Annika Ullberg Bollnäs kommun II - Söderhamns kommun Olle Berglund Ovanåkers kommun Hans Zetterholm Sandvikens kommun Uno Hammarberg Sandvikens kommun II - Hofors kommun II - Ockelbo kommun Dan Engdahl Gävle kommun Dalarna Kerstin Lundvik Älvdalens kommun Emma Runeborg Mora, Orsa kommuner Leif Löwenberg Leksands kommun II - Rättviks kommun II - Gagnef kommun Annika Varghans Leksands kommun II - Rättviks kommun II - Gagnef kommun Jan Malm Malung-Sälen, Vansbro kommun Lars-Olov Winge Falu kommun Mattias Ahlstedt Falu kommun Håkan Andersson Borlänge Energi Bo Staaf Ludvika kommun Bo Hermansson Avesta, Hedemora, Säter kommun Kerstin Angberg-Morgården Smedjebackens kommun Investeringsstöd till biogas Det finns särskilda pengar avsatta inom Landsbygdsprogrammet för investeringar i biogasanläggningar för att leverera el, värme eller fordonsgas. Exempel på stödberättigande investeringar:»» Förbehandlingsanläggning»» Rötkammare»» Gaslager»» Säkerhetsanordningar (t.ex. utrustning för fackling)»» Efterlagring av rötrest»» Efterbehandling av rötrest (t.ex. separering i två faser)»» Kraftvärmeanläggning»» Uppgraderingsanläggning»» Anslutningsledning till befintligt gasnät och/eller uppgraderingsanläggning Sök stöd Investeringsstödet söks hos länsstyrelsen på jordbruksverkets ansökningsblanketter för företagsstöd:.http://www.jordbruksverket.se Det är lantbruksföretag och mikroföretag som kan söka från biogaspotten. Det är möjligt att få upp till 30 % av stödgrundande belopp i bidrag, maximalt 1,8 miljoner kronor för mikroföretagen. Kontakta: Länstyrelsen Dalarna: Länsstyrelsen Gävleborg: Med förbehandlingsanläggning avses såväl hygieniseringsanläggning som t.ex. blandningsbrunn, rivningsanordning och doseringsutrustning. Utrustning för pumpning, omrörning, mätning osv. ingår i ovanstående punkter. Eftersom målet med stödet är minskade utsläpp av växthusgaser från stallgödselhantering i kombination med produktion av förnybar energi finns två särskilda villkor för stödet: 1. Minst 50 % stallgödsel av rötningssubstratet ska utgöras av stallgödsel (våtvikt) vid samrötning 2. Hög prioritet ska ges till anläggningar där utsläppen från rötresten minimeras genom efterrötning i gastäta behållare med uppsamling av gasen.

8 8 B I O G A S M I T T Biogas i tiden Trots att gasbilen introducerades först år 1995 i Sverige är biogas inget nytt fenomen. Ända sedan antika Persien tros man ha rötat organiskt material för att få fram gas att värma badvattnet med. Men det var först på sent 1800-tal som biogasen verkligen fick sitt genombrott. Här är biogasens resa i tiden M E D L E M m a r P Å T r å d e n Hur tror du framtiden för biogas som drivmedel ser ut? Hanna Bergman, Dala Avfall: Biogas kommer att vara ett av framtidens drivmedel men det kommer att finnas fler alternativ också. För att ersätta de fossila drivmedlen behöver fler biodrivmedel samverka. Carina Eriksson, Swedbank: Vi hoppas på det som ett framtida konkurrenskraftigt alternativ. Vi måste alla bidra till en bättre miljö. Som bilägare är det enkelt genom att köra så mycket det är möjligt på alternativa bränslen och där har biogasen sin givna plats Fysikern och kemisten Jan Baptist van Helmont upptäcker att man kan utvinna gas från organiskt material och erkänns som grundaren av ordet gas (från Grekiskans kaos) Volta upptäcker metangasen som ämne, men det dröjer ytterligare nästan 100 år innan en koppling mellan mikrobiologisk aktivitet och metanbildning kommer till stånd Sir Humphrey Davy upptäcker att metan är en av gaserna som bildas vid rötning av gödsel Det första svenska gasverket för gatubelysningen anläggs i Göteborg 1859 Världens första moderna biogasanläggning byggs i Bombay, Indien Popov visar på sambandet mellan nedbrytning av organiskt material och bildningen av metan och koldioxidgas. Gasblandningen kallas i detta sammanhang för biogas Louis Pasteur presenterar sitt arbete om hur gas kan nyttjas vid uppvärmning och belysning. Hans student, Ulysse Gayon, rötar gödsel med 35-gradigt vatten och för varje kubikmeter gödsel får han ut 100 l biogas Den 25 december levereras gas för första gången till gävleborna från det nya gasverket, som ligger centralt i Gävle intill Gavleåns mynning mot havet talet Drygt gaslyktor finns runt om i Gävle, som är en av de städer som längst håller kvar gasljuset Biogasutvecklingen återupptas efter en tids stiltje under Andra Världskriget, då energibrist råder Den engelska uppfinnaren Bates modifierar sin bil till att kunna åka på biogas, producerad av grisgödsel. 17 år senare blir Bates erkänd i dokumentären Sweet as Nut där han förklarar biogasprocessen och uppgraderingen till fordonsgas tal Biogas börjar produceras i svenska avloppsreningsverk Gas levereras för sista gången från Gävle gasverk. Minskningen av gasförbrukningen beror på dålig lönsamhet och konkurrens från elverket tal Oljekriser medför ett ökat intresse för biogas i Sverige och man börjar dels röta gödsel inom lantbruket, dels utvinna biogas på avfallsdeponier tal Många anläggningar byggs för att utvinna biogas från avfallsdeponier tal Anläggningar som behandlar fasta avfall från livsmedelsindustrier och matavfall tillkommer De första gasbilarna börjar rulla på de svenska vägarna Världens första biogaståg lanseras i Sverige på sträckan Linköping - Västervik. Nu finns också ca 8000 biogasbilar på vägarna Fordonsgas blir första bilbränslet att få Svanenmärkning Över gasbilar, 227 rötningsanläggningar, 35 uppgraderingsanläggningar samt 105 publika tankställen finns i Sverige. Källor: EnergyRevolution, Gasakademien, Wikipedia, Biogasportalen, Biosystem, Gavle.se På Gasverket i Gävle framställdes gas fram till Idag är de vackra byggnaderna mer kända som Gasklockorna där många evenemang hålls i fem olika arenor.

9 B I O G A S M I T T 9 Nu ska Dalarna och Gävleborg med på biogaskartan När det kommer till biogas går Gävleborg och Dalarna under namnet stopplän. Här finns inte ett enda tankställe för gas eller en enda uppgraderingsanläggning för fordonsgas. Men nu ska det bli ändring! Boden På följande sidor berättar initiativtagarna om projekten som ska fylla biogasglappet mellan södra och norra Sverige! E4 Skellefteå I Norra Dalarna har sju kommuner gått samman för att se över möjligheten att bygga en av Sveriges största biogasanläggningar. Östersund E14 Sundsvall E4 I Vansbro arbetar man för att paj- och pizzarester tillsammans med lantbrukens gödsel ska resultera i egen biogasanläggning. E4 I Gävle ska en tankstation vara upprättad redan Uppsala Fakta I Sverige produceras ca 1,4 TWh biogas/år från sammanlagt 227 rötningsanläggningar. Energimängden motsvarar 154 miljoner liter bensin vilket räcker till ca bilar med en körsträcka på mil/år. Det rullar idag biogasfordon på våra vägar. Det finns idag 105 publika tankställen. Trollhättan Göteborg E6 Vänersborg Uddevalla Stenungsund Kungälv Mölndal Kungsbacka E18 Grästorp Partille Varberg Ullared E6 E20 Falkenberg Halmstad Laholm Båstad Ängelholm Höganäs Helsingborg Landskrona Lund Malmö E4 Åstorp E20 Eskilstuna E20 Skövde Linköping Falköping Mjölby E4 Ulricehamn Lerum 40 Jönköping Borås Lilla Edet Alingsås Trelleborg Karlstad Mariestad Lidköping Skara Gislaved Eslöv Gnosjö Hässleholm Ystad Örebro Motala Värnamo Olofström Kristianstad Åhus Västerås Katrineholm Kalmar Karlshamn E22 E18 E4 Nyköping Norrköping Västervik Arlanda Befintliga tankställen Stockholm Södertälje Illustration: Gasföreningen

10 10 B I O G A S M I T T Foto: Tankstationsbyggarna Nu faller bitarna på plats för Ekogas: Minst ett tankställe i Gävle 2010! Ett nytt länssamarbete är starten på biogasutvecklingen i Gävleborg. Ett tankställe för biogas ska vara i bruk under 2010, och våren 2011 beräknar man bygga en uppgraderingsanläggning för fordonsgas. Vi är en av de vita fläckarna på kartan som vi måste täppa till! Konstaterar Ekogas projektledare Lars-Åke Skjöld. Foto: Tankstationsbyggarna För att täppa till den vita fläcken längs norrlandskusten har man i Gävle valt en annorlunda ingångspunkt. Runt om i landet har man ofta börjat med produktionen, vilket tar några år att färdigställa. Under tiden man har byggt anläggningen, har man också planerat tankställen. Men för att så tidigt som möjligt kunna köra på gas har man valt att göra tvärtom i Gävle. Per Johansson, kommunalråd i Gävle berättar: Vi har under en längre tid fört en diskussion angående biogas. Det blev en Hönan eller ägget -situation där vi tog ställning till att bygga ett tankställe först och biogasanläggning sen. Men på en överhettad biogasmarknad, där gas redan idag är en bristvara, inser man vikten av att ha lokal biogasproduktion. Vi kan inte sätta upp en mack för att köpa in naturgas långsiktigt. Det är inte en rimlig politik eller ekonomi! Hela grejen med biogas är att det ska finnas lokal produktion med ren biogas från organiskt material. Det är viktigt för att man ska få stämpeln att bränslet är förnybart och rent att köra med, säger projektledare Lars- Åke Skjöld. En förutsättning till att man nu har hittat metoder för att kunna producera biogas lokalt, är ett nytt regionalt samarbete. Gävle Energi leder och initierar

11 B I O G A S M I T T 11 M e d l e m m a r p å t r å d e n Anders Mathiasson, ordförande Svenska Gasföreningen säger att 2010 är biogasens år vad hoppas ni ska hända i regionen under 2010? Ulf Sundblad: Projektering och byggande av nya tankställen i alla städer i regionen. Projektering av sju nya biogasanläggningar i regionen Mats Olsson, Pöyry Sweden AB: Att kollektivtrafik och förvaltningar visar vägen genom att köpa in gasfordon Håkan Sternberg, Länsstyrelsen Dalarna: Vi hoppas att ett eller flera av de projekt för produktion av biogas, som finns i länet, har förverkligats eller kommit betydligt närmare ett färdigställande under 2010, och att minst ett tankställe för biogas kommit till stånd i länet eller är nära ett färdigställande. Kommunalråd Per Johansson. Foto: Gävle kommun Per Laurell, VD Gävle Energi. Foto: Gävle Energi Lars-Åke Skjöld, projektledare. Foto: Madelene Söderblom biogasprojektet och ytterligare åtta företag kommer att ingå i bolaget som ska gå under namnet Ekogas. Sandviken Energi, Bionär, Söderhamn Nära, Bollnäs Energi, Gästrike Återvinnare, Gästrike Vatten, Swedish Biogas International samt BO- RAB är de aktörer som tillsammans med Gävle Energi ska sätta Gästrikland och Hälsingland på biogaskartan. Till sommaren Det blev en hönan och ägget situation där vi tog ställning till att bygga ett tankställe först hoppas man ha det första tankstället klart, vilket kommer att placeras vid den nya bussdepån på Utmarksvägen. Fem stadsbussar ska köra på gas men fler räknas bytas ut inom en femårsperiod. Vid depån kommer det också finnas en pump med möjlighet att tanka personbilar. Men det tar inte slut där. Naturvårdsverket har redan beviljat en ansökan om bidrag till tankställe nummer två, preliminärt vid Preem på Näringen i samarbete med någon av bensinstationerna i Gävle. Vår ambition är att få igång tankstället under Det är villkoret för att få bidraget, berättar Lars-Åke. Med två tankställen igång är det också viktigt att biogasproduktionen startas upp. Till våren 2011 räknar man med att bygga en uppdateringsanläggning vid Reningsverket Duvbacken i Gävle. Där produceras redan idag biogas för uppvärmning av anläggningen. Nästa steg är dock att se över om man också kan producera biogas vid avfallsanläggningen i Forsbacka. Det är idag möjligt att storskaligt producera biogas från avfall. I Forsbacka skulle vi då kunna få upp till fem - sex gånger högre produktion än på Duvbacken, förklarar Lars-Åke. Även avfall från livsmedelsindustrier som whisky, godis och kaffe, går idag att samröta med det övriga avfallet vilket också kan bidra till större lokalt kretslopp och större volymer. Det är jätteviktigt med hela biogaskretsloppet: att från avfall och andra typer av restprodukter kunna producera gas lokalt. Det stämmer helt med Gävle Energis och regionens klimatambition, säger Per Laurell och fortsätter: Det är alltid svårt i början att få alla klossarna på plats, men omgivningen visar ett stort intresse: industrier och företag i regionen börjar vakna upp och se nya möjligheter. De vill bli av med sina restprodukter och det gör att substratunderlaget och möjligheterna till biogasens utveckling hela tiden växer. Vi måste in i den här marknaden, så enkelt är det. Gävle måste med på kartan! Det blir en stor miljövinst om vi kan få storförbrukare som stadsbussar och sopbilar att gå på gas. Det blir fort effekt när man byter ett antal bilar. Inledningsvis är det kanske bara en droppe i atlanten men det är ändå åt rätt håll. Det gäller att börja någon gång! instämmer Lars-Åke Skjöld. När hela vårt projekt kommer igång spar vi ca ton CO ² per år! Från kommunens sida har vi tagit på oss ledartröjan i länet och vi hoppas att fler följer med, avslutar Per Johansson.

12 12 B I O G A S M I T T Stora ambitioner i liten kommun: Vansbro satsar på egen biogasanläggning! När man kliver in i den ljusa ladugården på Munters Lantbruk KRAV-gård rinner all storstadsstress av. Här finns gårdskatterna som sträcker ut sig på en bädd av halm, pensionärerna som inte kan eller vill släppa högaffeln och kossorna som nöjt går och mjölkar sig själva. Vilket ställe kan vara bättre att starta det ekologiska kretslopp som biogasproduktion utgör? Och här, strax utanför Vansbro, finns ytterligare elva lantbrukare och ett slakteri, som likt Munters gård värnar om djur och natur. Tillsammans satsar de nu på biogasen i det gemensamma bolaget Vansbro Biogas AB!

13 B I O G A S M I T T 13 Lantbrukaren och miljöentusiasten Anders Munters tog sin idé om att bygga en biogasanläggning till näringslivschef Oskar Lundgren redan Året därpå ansöktes om förstudiemedel för att undersöka möjligheterna om att lokalt få ihop organiskt material, så att det skulle löna sig med en biogasanläggning. Ansökan gick igenom och förstudien genomfördes på uppdrag av Näringslivskontoret i Vansbro Kommun. Det blev ett förvånansvärt positivt resultat. Förstudien visade att även fast vi håller oss i ett ganska snävt område som Vansbro Kommun, så ser det väldigt positivt ut, säger Oskar Lundgren. De två största faktorerna till en trolig lönsamhet är dels gödselmängderna och de korta transportsträckorna från bönderna till den eventuella anläggningen och dels paj- och pizzafabriken Procordia Food som vill utnyttja sitt spill i biogasprocessen. Att vi från och med i år kommer att ha källsortering i kommunen och på så vis får direkt lokal nytta, passar också som hand i handske, förklarar Oskar. I förstudien kan man läsa att den totala avfallsmängden från de olika komponenterna ger över ton avfall/år. Störst mängd ger gödseln från lantbrukarna (15500 ton) men även bröd och degspill från Procordia Food kan ge över 1000 ton/år. Det är anmärkningsvärt att vi får ihop så stora mängder bara i vår kommun, säger Oskar. Utifrån de ton avfall som kommer in, kan man efter rötningsprocessen få ut upp till 4670 m3 rågas/dygn, vilket efter uppgradering ger 3225 m3 fordonsgas per dygn. Detta skulle kunna driva ca 540 personbilar, 13 bussar eller 18 lastbilar/år. Gasen kan också användas till att värma Procordias fyra ugnar och restprodukterna kommer att kunna återinföras på böndernas gårdar i form av växtnäring. Med andra ord: ett kretslopp som gynnar samtliga inblandade. För trots att Procordia Food inte kommer att gå in med någon ägarandel är projektet väldigt viktigt för dem. Företaget tvingas annars göra stora Här vid Procordiafabriken vill Vansbro Biogas AB bygga biogasanläggningen. Anders Munters, initiativtagare till biogasprojektet Pizzarester och degspill från Procordia kan ge upp till 1000 ton avfall/år att stoppa in i biogasprocessen. investeringar för att skilja fetterna från sitt avloppsvatten. Fetter som i rötkammaren bara är mumma! Fett och deg ger otroligt mycket energi som är bra för biogasprocessen, säger Oskar. Dessutom är det här något vi kan göra lokalt för att visa varför Procordia ska ha sin fabrik här. Medan Procordia får stora miljönyttor från en liten kommun som Vansbro, får Vansbro behålla en stor arbetsgivare som Procordia. Ungefär 100 av kommunens 7000 invånare sysselsätts av fabriken. Det är också här i närheten som biogasanläggningen är tänkt bli placerad, så att biogasen kan utnyttjas för att ersätta gasolen till fabrikens ugnar. Men än så länge vet man inte om ansökan av anläggningens placering går igenom. Beslutet, som ska fattas av Vansbro Kommun, har dragit ut på tiden. Nu sitter istället Anders Munters och de andra delägarna i Vansbro Biogas AB bara och väntar på ett besked. Vi kan inte göra någonting förrän den planen är klar. Vi kan till exempel inte gå ut till någon långivare och ansöka om pengar när vi inte vet att platsen för anläggningen blir där vi har tänkt oss, säger Anders och fortsätter: Beslutet ska tas i början på 2010 och då får vi se om det har kommit några klagomål. Först då kan vi gå vidare och även Fett och deg ger otroligt mycket energi som är bra för biogasprocessen Oskar Lundgren, näringslivschef, Vansbro kommun ta ställning till om vi ska producera fordonsgas eller syntetdiesel. Vi har siktat på ett tankställe för gas hela tiden, men går det att göra syntetdiesel kan vi ju själva nyttja den på gårdarna. Men det beror också på hur mycket pengar vi får loss vilket vi inte vet förrän vi kan ansöka om några pengar, säger Anders och suckar: Det var det här man var rädd för hela tiden, att sitta fast och bara vänta. Och under tiden forsätter lantbrukarna, slakteriet, Procordia Food, kommunens invånare med flera att skapa organiskt material, som istället för att gå till spillo, snart kan bli del utav det ekologiska kretsloppet.

14 14 B I O G A S M I T T Naturbruksgymnasiet i Rättvik är en av intressenterna i Biogasprojektet kring SIljan. Sju Dalakommuner samverkar i stort biogasprojekt: Vi är små, men tillsammans kan vi bli stora! Tåget rullar in i ett vinterklätt Dalarna. De faluröda gårdarna är snötäckta och Siljan glänser, nästan lika starkt som under sommartid, under solens strålar. Det här är Sverige iklädd vinterskrud. Och det är här 3,5 miljoner bilar passerar varje år. Till och från de snöklädda fjällen. Men den tunga trafiken färgar marken grå och skvallrar om hur mycket avgaser och koldioxid som spottas ut. En biogasanläggning som kan producera fordonsgas av material från sju kommuner skulle kunna vända den negativa trend som indikerar att snön inte alls kommer att ligga vit på marken här om 10 år. 50 år. 100 år. När jag kliver av tåget i Rättvik möts jag upp av Inge Östlund, Kommunalpolitiker i Rättvik och Markus Svensson, näringslivschef på Rättviks Kommun. Inne på ett lokalt konditori där alla tycks känna alla berättar de om det stora biogasprojektet som än så länge inte hunnit bli så stort och som de egentligen inte kan berätta så mycket om. Men det finns ett hopp och en säkerhet i deras röster som talar för att en av Sveriges största biogasanläggningar kommer att stoltsera i Dalarna inom några år. Inge berättar om hur det hela startade för snart två år sedan: I begynnelsen var det en privat företagare som såg över möjligheten att bygga

15 B I O G A S M I T T 15 en biogasanläggning i ett mycket mindre koncept. Det fanns då intresse från bland andra Siljan Chark, Naturbruksgymnasiet här i Rättvik och privata lantbrukare. Men när förstudien hade gjorts tippade det på lönsamheten. Redan då var även vi involverade och vi ville inte ge upp utan tog nya friska tag och kom på nya idéer. Det resulterade i ett stort intresse och nu är vi sju kommuner i Dalarna som vill driva projektet vidare. De sju kommunerna: Rättvik, Gagnef, Leksand, Malung/Sälen, Älvdalen, Mora och Orsa har med sig de ursprungliga intressenterna Siljans Chark och Naturbruksgymnasiet samt ytterligare några lantbrukare, vilka kan komma att bli fler under resans gång. Satsningen har också fått ett gott stöd från Biogas Mitt och vi kommer att sträva efter en god samverkan med den föreningen i hela vår process, berättar Markus. Det första man nu kommer att göra är att dra igång en förstudie, där en mängd faktorer måste redas ut innan projektet kan gå vidare. Till den förstudien har samtliga kommuner investerat pengar och under februari beräknas den påbörjas. Men när den ska stå klar vill man inte ta beslut om. Det är många delar i en förstudie och den måste få ta den tid det tar. Vi vill inte investera fel och göra misstag som andra redan har gjort, förklarar Markus. Men med kompostering från sju kommuner, slam från reningsverken samt (förhoppningsvis) mjukt slaktavfall att röta tror man redan nu att biogasanläggningen kan bli en av Sveriges största. Får man dessutom elda ben för att få energi, som man idag gör vid ett flertal anläggningar i Norge, kan konceptet medföra att anläggningen hamnar tvärs över vägen från slakteriet Siljans Chark. Om man kan elda ben slipper man ta energi från processen och då blir vinsten mycket större. Vanligtvis går det åt 10-20% att återinföra biogasen i anläggningen för att kunna producera ny biogas. Då går vinsten förlorad, förklarar Inge. Vart än anläggningen skulle hamna kommer dock samtliga kommuner att tjäna på avståndet. Och det är framförallt den tunga trafiken som kommer att bytas ut när det finns möjlighet att tanka gas. Först och främst i den offentliga sektorn men både Inge och Markus tror också att den privata näringen kommer att hänga på, vilket kan ge stora vinster för såväl miljön som ekonomiskt. Och det är ekonomiskt som det i slutänden måste hålla. Det går inte bara att tänka på miljön, vi måste kunna visa att samtliga sju kommuner tjänar på en biogasanläggning. Men ju större anläggning, ju större lönsamhet. Kan vi få in pengar från kommunernas kompostering, försäljning av fordonsgas och på restprodukterna efter rötningen ja då måste det ju gå! avslutar Inge hoppfullt. Kommunpolitiker Inge Östlund och näringslivschef Markus Svensson i Rättvik är positiva och hoppfulla till det regionala biogassamarbetet. Tåget avgår från perrongen och rullar tillbaka genom ett vinterklätt Dalarna. Skymning faller över snötäckta gårdar och solens sista strålar glänser över Siljan. Det här är Sverige iklädd vinterskrud. Och jag hoppas att det här är Sverige iklädd vinterskrud även om 10 år. 50 år. 100 år.

16 16 BIOGASMITT M E D L E M m a r P Å T r åde n Hur många biogasbilar tror du/ni att det finns om 10 år? Antal biogasfordon i Europa Ingvar Lind, Hofors Energi AB: Vi har redan nu och om det fortsätter så som vi skulle vilja så är det åtminstone , men allra viktigast är att den tunga trafiken går över till biogas. Veronica Henriksson, Christina Åström, Söderhamn NÄRA: Då enbart jordbruken i Sverige kan driva biogasbilar borde minst detta antal finnas i Sverige om 10 år. Förhoppningsvis någonstans mellan och biogasbilar. Olle Alfredsson, miljöchef på SITA: Jag har svårt att bedöma det, men en nödvändig förutsättning är att det produceras tillräckligt med biogas. Förutsatt att man får fram gas kommer SITA att satsa på biogasbilar. Källa: Svenska Gasföreningen

17 B I O G A S M I T T 17 Mats Öhman, säljchef Bilmetro i Gävle. Sven-Olov Hiller, VD Gävle Taxi Den som väntar på något gott Två företag som ivrigt väntar på att Gävles första tankstation för gas ska sättas i bruk är Bilmetro och Gävle Taxi. Både Mats Öhman, säljchef på Bilmetro och Sven- Olov Hiller, VD Gävle Taxi tror på biogasen som marknadens bästa fordonsbränsle miljömässigt som ekonomiskt. Men så länge tankstationen skyltar med sin frånvaro blir det ingen skjuts på försäljningen. Skattesubventionering Gasbilar Den som köper en ny gasbil har 5 års skattebefrielse. Förmånsvärdet för bilar som kan drivas med naturgas och biogas får sänkas med 40 procent i förhållande till närmast jämförbar bensinmodell. Maximalt tilllåten nedsättning är kr per år. Jämkning ska begäras av arbetsgivaren. Sammanlagt såldes det nästan 5500 gasbilar i Sverige På Bilmetro i Gävle sålde man 25. Det kan tyckas vara en väldigt låg siffra men utan tankställe för gas går det kanske viktigaste argumentet bort att kunna tanka miljövänligt. De 25 bilar man ändå sålde var skattesubventionerade tjänstebilar där köparen arbetat som säljare, som reser landet runt och därför kan tanka gas, eller företagare som nu tålmodigt får köra på bensin tills tankstationen är på plats i Gävle. Gasmodellen som sålde bäst på Bilmetro och som även blev hela Sveriges storsäljare 2009, är Volkswagens Passat. Volkswagengruppen arbetar mycket med biogas och Passaten är den första riktiga familjebilen på marknaden som dessutom är relativt billig, berättar Mats Öhman. Passaten går att köra mil på gas och utöver det finns en bensintank som rymmer 32 l. Kör man den helt på biogas släpper den bara ut ca 20g CO ² /km jämfört med normalbilen som släpper ut ca 170g CO ² /km. En utav de nya Passatägarna är Gävle Taxi, som förra året tog beslutet att byta ut alla sina dieselbilar mot miljöbilar när det är möjligt att tanka gas lokalt. Vi köpte en gasbil för att visa att vi ska köra miljöbilar, men då vill vi kunna tanka dem också. Förutom om vi får någon körning till Uppsala så måste vi köra vår gasbil på bensin, säger Sven-Olov Hiller och konstaterar besviket: Så länge vi inte vet när det kommer någon gasmack kan vi inte köpa in fler gasbilar. Gävle Taxi är sedan tidigare miljö- och kvalitetscertifierade och tog miljöbilsbeslutet dels som ett led i sitt miljöarbete, dels för att kraven ökar. Från och med den 1 juli 2011 får exempelvis inte ett Taxibolag hämta och lämna kunder på Arlanda utan miljöbil. Hur skulle vi då göra med våra kunder? Nej, man måste lösa så att det går att tanka! Konstaterar Sven-Olov som anser att biogas är det enda alternativet. Etanol är inte vettigt, dels fungerar inte bilarna särskilt bra när det är kallt, dels går det inte ihop ekonomiskt, säger Sven-Olov som räknar med att etanolen kostar ca 15kr/l jämfört med dieseln 8kr/l och gasen endast 7kr/l. Gasbilarna släpper dessutom bara ut knappt en sjättedel koldioxid jämfört med dieselbilarna. Har man då en flotta på 46 bilar som kör ca mil/år var, kan man förstå att det finns en hel del pengar och koldioxidutsläpp att spara. Man kan då också räkna ut att tankstället är utav stor betydelse för företag som Gävle Taxi och Bilmetro. Den dagen det går att tanka gas obehindrat finner varken Sven-Olov eller Mats några hinder med biogasbilen: Köparen kan inte se några skillnader med blotta ögat och man märker ingen skillnad när man kör. Bilen startar på bensin och slår sen över till gas. Den sköter sig själv, säger Mats. Att gasbilen inte skulle vara lika säker och att den skulle explodera lättare än bensin- och dieselbilar dementerar han också: Det finns en del fördomar om gasbilar och många av dem som är skeptiska är det utav okunskap. När man får prata med kunden ett tag är det många som ändrar uppfattning. Jag menar biogas är byggt på ett kretslopp: det jag som privatperson konsumerar i form av sopor, toaavfall m.m. det ska vi kunna göra bränsle på och sälja lokalt här i Gävle hur kan det bli fel? Även Bilmetro i Falun ställer sig positiv till biogasen Vi inom bilhandel är enormt positiva till en rejäl utbyggnad av Gasstationer runt om i Sverige. Av naturliga skäl är vi också införstådda med problematiken att det har tagit tid att få det på alla platser i Sveriges inland och i Norrland. Fokusering på miljöbränslen är enorm från kunder, såväl privata som företag och offentliga. De flesta företag har i dag i sin bilpolicy att det måste vara en miljöbil. Vi tror att etanoltiden är förbi, det råder alldeles för mycket tveksamheter kring framtagandet av etanol. Vi har stor efterfrågan på gasbilar, och vi säljer en och annan gasbil i Dalarna trots att det inte finns någon gasstation i dag. Många kunder pendlar till Stockholm och söderut och passar då på att tanka. Med en gasstation i Falun- Borlänge regionen kommer det att explodera av gasbilar i Dalarna. Tydligen så räcker det med ca 100 st gasbilar för att det ska vara lönsamt med en station...? Vi inom Bilmetro ställer gärna upp med att visa gasbilar för politiker och företag samt privatpersoner för att få en ökad förståelse samt kunskap om gasbilar. Att vår närmiljö dessutom blir bättre är ett stort plus! Hasse Östfjord, Key Account Manager

18 18 B I O G A S M I T T Biogasbilar 2010 Motorn kräver inte tätare serviceintervaller såsom för etanoldrivna bilar. Största skillnaden ligger i insprutningssystemet, som är metangasoptimerat. Motoreffekten vid gasdrift är på nyare bilmodeller lika hög som vid bensindrift. De flesta modeller startas på bensin och slår över automatiskt till gasdrift efter några sekunder. Passat Sedan EcoFuel drar 3,5 kilo gas per 100 km vid landsvägskörning. Maximal räckvidd med gastanken på 21 kilo (135 liter) och bensintanken på 31 liter är över 90 mil. Vid körning på 100 procent biogas är utsläppet ca 20 gram koldioxid per kilometer. De blåa fordonsgastankarna rymmer i det här fallet, en Passat EcoFuel, 21 kg gas. Det finns också en extratank för bensin som rymmer 31 liter. Bilen växlar automatiskt till bensindrift om gasen tar slut. Att tanka gas är lika enkelt som att tanka bensin, du ansluter ett munstycke till bilens gasnippel och fyller tanken på mellan 2 4 minuter för en vanlig personbil. VOLKSWAGEN TOURAN TSI 150 EcoFuel CNG Organisationen Gröna bilister utnämnde biogas till Bästa bränsle Man tog hänsyn till klimatpåverkan, hälsopåverkan, mark- och vattenanvändning, energibalans, påverkan på biologisk mångfald, arbetsvillkor vid produktion/inverkan på mänskliga rättigheter samt bidrag till fattigdomsbekämpning - allt ur ett livscykelperspektiv. Biogas var alltså det bränsle som slutligen stod som segrare. Gasbilar kan drivas av bensin, biogas eller av så kallad naturgas det sistnämnda ett fossilt bränsle som ändå ger cirka 20 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med bensin. Biogas kan mycket väl bli nästa heta bränsle efter det att etanolboomen avklingat. Gasdrivna bilar har också generellt sett lägre milkostnad än bensindrivna stallkompisar och det har gång på gång visat sig betyda mycket för köplusten. VOLKSWAGEN TOURAN F R Å G A Mats Öhman är försäljningschef på Bilmetro i Gävle, ett företag som ser stor potential i gasbilar. Vad är det som är så bra med just gasbilar? - Att kunna köra bilar lokalt på restprodukter som vi själva förbrukat utan onödiga transporter över hela världen, samt veta att bilen bara släpper ut en bråkdel av koldioxid mot en bil som körs på fossila bränslen. Var tror du att er försäljning blir störst; till privat- eller till företagskunder? - Som det ser ut i dag kommer huvuddelen av gasbilar att säljas till förmånstagare och myndigheter. Hur många gasbilar kommer ni att ta hit och vilka modeller blir det fokus på? - Vi räknar med att sälja ett femtiotal gasbilar per år bara tankställena kommer upp. Passat Variant kommer det att ligga tyngdpunkt på, men även transportbilar.

19 B I O G A S M I T T 19 FORD C-MAX 2.0 CNG Titanium Subaru Legacy VOLVO V70 AFV Bi-Fuel FIAT PANDA 1.2 8V Biogas Dynamic MERCEDES B 180 NGT BlueEfficiency CST Inför 2010 kommer ett stort antal bilar på den svenska marknaden att kunna köras på biogas FORD FOCUS 2.0 CNG Titanium FIAT PANDA 1.2 8V Biogas Dynamic OPEL COMBO 1.6 CNG Tour FORD C-MAX 2.0 CNG Trend Källa: och generalagenterna

20 20 B I O G A S M I T T Klimatkompensera dina resor med BiogasMitt En weekend till Paris? En affärsresa till Malmö? Bilen till och från jobbet? Vart du än åker och hur du än gör det lämnar dina resor avtryck på klimatet. Genom att klimatkompensera med BiogasMitt kan du vara med och göra de avtrycken mindre! Det finns idag många sätt att klimatkompensera där pengarna går till olika projekt i andra delar av världen. Exempelvis, trädplanteringsprojekt, energieffektiviseringsprojekt. Detta är behjärtansvärt men kan kännas lite långt borta ibland. På BiogasMitts hemsida kan du kompensera klimatet på en lokal nivå och låta dina pengar gå direkt tillbaka till Gävleborg och Dalarna. Så hur går det då till? På hemsidan finns en kalkylator där du enkelt kan räkna ut hur mycket pengar du behöver sätta in för att göra dina resor klimatneutrala. Allt du behöver göra är att fylla i hur stor bil du har (hur mycket bensin/diesel den drar), vilket bränsle och hur långt du har kört. Sedan räknar kalkylatorn själv ut hur mycket pengar du bör sätta in. Kalkylatorn räknar också ut hur mycket koldioxid du släpper ut vid en flygresa tur och retur från Stockholm, om du fyller i vilken stad du ska flyga/har flugit till. Klimatkompensera på Vad händer sen? Alla pengar som kommer in via BiogasMitt fonderas under två år och går sedan oavkortat till miljöbilspremier vid inköp av Biogasbil i Gävleborg och Dalarna! Storleken på miljöbilspremien samt antalet miljöbilspremier som kommer att delas ut beror alltså på hur många som klimatkompenserat i regionen. Ingela Linemar, Gävle Klimatkompenserade en resa till Prag med sin man F R Å G A Varför valde du att klimatkompensera på BiogasMItts hemsida? Jag är en väldigt impulsiv människa och tycker att man måste värna om miljön. Jag hade hört att det inte fanns några tankställen för biogas norr om Uppland så jag ville att gasen skulle börja utvecklas upp mot Norrland. Man måste börja någonstans! Har ni själva tänkt skaffa gasbil? Då vi har eget företag byter vi bil vart tredje år. Nu när det inte fanns några tankställen för gas i regionen köpte vi en dieselbil denna gång. Men man vet ju aldrig vad som hinner hända på tre år. Nästa gång kanske det blir en gasbil. Hur hittade du till BiogasMItts klimatkompensationsmodul? Jag hade sett ett inslag på TV om något biogasprojekt häromkring så jag googlade på biogas och hittade hemsidan. En klimatkompensation till Prag kostar 34 kr/person då resan släpper ut 0,34 ton koldioxid.

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas Sydost Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas på Wrams Gunnarstorps Gods grymt bra! Ny anläggning producerar biogas Gödsel från gårdens grisar och restprodukter från Findus i Bjuv omvandlas

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogasbilarna i denna broschyr är ett urval av marknadens vanligaste modeller. Flera finns både som nya och begagnade, andra enbart som begagnade, då

Läs mer

Kreativ Landsbygd 7 april 2009 Bollnäs Folkhögskola. Ulla-Karin Enbom Gävle Dala Energikontor

Kreativ Landsbygd 7 april 2009 Bollnäs Folkhögskola. Ulla-Karin Enbom Gävle Dala Energikontor Kreativ Landsbygd 7 april 2009 Bollnäs Folkhögskola Ulla-Karin Enbom Gävle Dala Energikontor Biogaspusslets olika sektorer Bruna bitarna råvaror som nyttjas för biogasproduktion! Miljömål Klimatmål Miljömål

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Biogas. Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011

Biogas. Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011 Biogas Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011 Biogas-relaterade projekt på Innovatum Teknikpark 2009-2010 TORRÖTNINGSTEKNIK BIOGAS Vårgårda Herrljunga SKARABORGSGAS Infrastruktur

Läs mer

Tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället. Anna Grauers, E.ON Gas Sverige AB 14 maj 2013

Tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället. Anna Grauers, E.ON Gas Sverige AB 14 maj 2013 Tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället Anna Grauers, E.ON Gas Sverige AB 14 maj 2013 Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 72 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15

Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15 Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15 Sveriges energitillförsel - 630 TWh Kol 28 TWh Kärnkraft 210 TWh Olja 197 TWh Vindkraft 1 TWh Värmepumpar 6 TWh Gas 12 TWh Vattenkraft 73 TWh Biobränsle

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Accelerera. för klimatet

Accelerera. för klimatet Accelerera för klimatet Drivkraft för bästa alternativet I företagets miljöpolicy anges sannolikt att det ur miljösynpunkt bästa alternativet ska väljas vid alla inköp. Så är det hos många företag. Därmed

Läs mer

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Bakgrund LRF-studie från 2011 visade goda förutsättningar för lönsam biogasproduktion på grund av

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR BIOGAS MELLANNORRLAND ETT SAMARBETSPROJEKT I MELLANNORRLAND MELLAN SUNDSVALLS OCH ÖSTERSUNDS KOMMUNER Sveriges Miljömål MATAVFALLET MINSKAR TILL 2015 MED MINST 20 PROCENT JÄMFÖRT

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Biogas och gasfordon i Östersund

Biogas och gasfordon i Östersund Biogas och gasfordon i Östersund Biogasproduktion I Östersund Sedan invigningen av Gövikens biogasmack den 22 maj 2007 har Östersundsborna möjlighet att tanka biogas, det mest miljövänliga fordonsbränslet

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna Claes Rosengren ordförande www.biodrivmitt.se Snabbare omställning till fossilfria fordon! Vätgas Elbil Dalarna årsskiftet 2016/2017 Personbilar:

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Biogasstrategi för Östersund kommun

Biogasstrategi för Östersund kommun Biogasstrategi för Östersund kommun 2 1.1 Biogasstrategi I majoritetens budgetdirektiv som antogs av fullmäktige den 27 mars 2012 anges att kommunen ska arbeta fram en biogasstrategi för att långsiktigt

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas Gårdsgas AB AB

Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas Gårdsgas AB AB Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas AB ÖSTGÖTA GÅRDSGAS Energibolaget MSE Privata Sektorn (Lantbrukarna) Bleckenstad Hulterstad Kommunen och invånarna i Mjölby - En del för att i regionen skapa en långsiktig

Läs mer

åtta förslag för att sluta kretsloppet

åtta förslag för att sluta kretsloppet åtta förslag för att sluta kretsloppet Biogasrapport i sammanfattning mars 2012 Centerpartiet 2012-03-30 Vi har bara en planet. Men i dag förbrukas naturkapital som om det fanns flera jordklot i reserv.

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Biogasträff Regionförbundet i Örebro. 13 februari 2013 Lars Bengtsson

Biogasträff Regionförbundet i Örebro. 13 februari 2013 Lars Bengtsson Biogasträff Regionförbundet i Örebro 13 februari 2013 Lars Bengtsson E.ON har investerat >500 MSEK och fortsätter investera ~100 MSEK/år i utveckling av dagens fordonsgasmarknad Omsättning (MSEK) Anläggningar

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården NY affärsmöjlighet inom lantbruket Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Mycket stort intresse bland våra medlemmar Många aktiviteter

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Biogas som drivmedel Östersund

Biogas som drivmedel Östersund Biogas som drivmedel Östersund Kommunens klimatmål i Agenda 21 och i miljöledningssystem 75% av kommunförvaltningens fordon och motorredskap ska vara anpassade för och drivas med förnyelsebara bränslen..

Läs mer

Fordonsgas Bent Erik Hawaleska

Fordonsgas Bent Erik Hawaleska Fordonsgas Bent Erik Hawaleska Är fordonsgas fortfarande på tapeten? STCC en profilering av biogas Helsingborgs Dagblad Svensk Motorsport Teknikens Värld Nerikes Allehanda Ny Teknik Ulrika Freidlitz Brand

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas framtidens fordonsbränsle Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas grön energiproduktion Hushåll Restaurang, storkök Biogas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri Biogödsel Jordbruk Biogasprocessen

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Intresseföreningen BiogasMitt Föreningsstämma 16 april 2009. Ulla-Karin Enbom Gävle Dala Energikontor

Intresseföreningen BiogasMitt Föreningsstämma 16 april 2009. Ulla-Karin Enbom Gävle Dala Energikontor Intresseföreningen BiogasMitt Föreningsstämma 16 april 2009 Ulla-Karin Enbom Gävle Dala Energikontor Varför BiogasMitt? Samverkansbehovet var påtagligt.. Initiativ/önskemål från Svenska Gasföreningen Biogasens

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Energikontor Gävleborg hösten 2015

Energikontor Gävleborg hösten 2015 Energikontor Gävleborg hösten 2015 Claes Rosengren enhetschef Energikontoren i Sverige - en del av Energieuropa 1. Energikontor Norr AB 2. Jämtlands Läns Energikontor (Regionkommun) 3. Västernorrlands

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

VOLVO BI-FUEL EN UNIK LÖSNING FÖR GASDRIFT

VOLVO BI-FUEL EN UNIK LÖSNING FÖR GASDRIFT VOLVO BI-FUEL EN UNIK LÖSNING FÖR GASDRIFT 2016 1 Vad är Westport? Engineering the world's most advanced natural gas engines and vehicles» Ingenjörsbolag med huvudkontor i Vancouver, Canada. Startades

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Biogas i Uppsala län.

Biogas i Uppsala län. Biogas i Uppsala län www.energikontor.se www.biogasost.se Biogas Öst arbetar för att Skapa de bästa regionala förutsättningarna för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas. Informera, kommunicera

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N N O V E M B E R 2 11 Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Biogas en del av framtidens energilösning Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Minimiljöskolan Länk till Skellefteå kommuns minimiljöskola www.skelleftea.se/minimiljoskola

Läs mer

Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med fokus på Biometan

Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med fokus på Biometan Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med fokus på Biometan Bygglovhandling situationsplan Dimensionera för 100 000 m 3 substrat varav 10 000 expansionsreserv. Tillstånd söks under sept. för max

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5

ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5 ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5 Biogas Framställs genom rötning slam från reningsverk avfall från livsmedelsindustri sorterat hushållsavfall Metangas producerad genom bakteriell nedbrytning av organiskt

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

SVENSKA UTSLÄPP AV KLIMATGASER

SVENSKA UTSLÄPP AV KLIMATGASER Brodderad av Mo-Gerda 92 år på Mogården, Dalarna. År 1991. L Lars Brolin B li Projektchef P j kt h f Scandinavian Biogas Tfn: 0707 95 98 78 l lars.brolin@scandinavianbiogas.com b li @ di i bi UTSLÄPP AV

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi En sektorsövergripande nationell biogasstrategi Christel Gustafsson Bioenergienheten Jordbruksverket Uppdraget Nationell sektorsövergripande strategi för ökad biogasanvändning som är sektorövergripande

Läs mer

Familjen Lord kör på biogas

Familjen Lord kör på biogas MAGASIN M e d g a s i ta n k e n Familjen Lord kör på biogas biogasbilar på marknaden 2012 Framtidens arbetskraft finns på Högskolan i Gävle När gasen kom till stan Fakta Biogas Biogas är ett samlingsnamn

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 starka tillväxtregioner gör skillnad! regional samverkan för grön tillväxt och ökad användning av biogas som fordonsbränsle Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 ökad nationell sysselsättning minskade

Läs mer

åtta förslag för att sluta kretsloppet

åtta förslag för att sluta kretsloppet åtta förslag för att sluta kretsloppet Biogasrapport mars 2012 Centerpartiet 2012-03-30 Vi lever på en planet med ändliga resurser. Men i dag förbrukas naturkapital som om det fanns flera jordklot i reserv.

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Biogas i Sundsvall Bräcke

Biogas i Sundsvall Bräcke Biogaskombinat MittSverige Vatten AB. Biogas i Sundsvall Bräcke Ragunda Ånge Timrå MittSverige Vatten AB Folke Nyström Utvecklingschef för avlopp Sundsvall Nordanstig Vattentjänster i Sundsvall, Timrå

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Västsvensk kluster för biogas som drivmedel. Energisessionen 7 februari 2008

Västsvensk kluster för biogas som drivmedel. Energisessionen 7 februari 2008 Västsvensk kluster för biogas som drivmedel Energisessionen 7 februari 2008 Biogas Väst Bernt Svensén, Business Region Göteborg Business Region Göteborg Representerar 13 kommuner i Göteborgsregionen Ett

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Helägt kommunalt bolag Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, hämtning av hushållsavfall, produktion

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasens utveckling och framtid Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasutvecklingen i Sverige Långsam men säker volymutveckling i flera år Kretslopps och avfallstanken driver

Läs mer