Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.."

Transkript

1

2 Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat Framtiden Bilaga 1 Redovisning av kärnindiktorer Miljöredovisning 2013 Uddevalla kommun, Sammanställning av faktaunderlag: Uddevalla kommun miljösamordnare Birgitte Johansson, e-post Pia Svensson alternativ vår hemsida Miljöredovisningen är granskad och godkänd av ackrediterad miljökontrollant BMG TRADA Certifiering AB ackrediteringsnr: 1450 ackrediterad för SNI koden 84, Offentlig förvaltning Uddevalla kommun har registreringsnummer SE för EMAS hos Miljöstyrningsrådet Uddevalla den 25 mars 2014

3 Inledning Miljöredovisningen innehåller en beskrivning av kommunens miljöarbete och uppföljningen av kommunens övergripande miljömål. Kommunens övergripande miljömål tar avstamp från de 16 nationella miljömålen och kommunens miljöpolicy och ger ramar för miljöarbetet i kommunen. De övergripande miljömålen är inte tidsatta och berör både kommunen som geografiskt område och kommunens egen verksamhet. De övergripande miljömålen bryts ner till tidsatta konkreta åtgärder och aktiviter som vi arbetar med för att nå målet. Som stöd i detta arbete har ett miljöledningssystem införts. Miljöledningssystem Uddevalla kommun har infört ett miljöledningssystem och 2004 blev vi Sveriges första EMAS-registrerade kommun. Syftet med miljöledningssystemet är att kommunen ska minska miljöbelastningen och förmedla ett trovärdigt resultat. Miljörevisioner har gjorts under åren av ackrediterad miljörevisor som granskar både verksamheten och miljöredovisningen. Endast mindre avvikelser konstaterades och Uddevalla kommun har blivit omcertifierad enligt EMAS-förordningens krav. Vår verksamhet Uddevalla kommun svarar för ett stort antal tjänster för kommunens invånare samt för verksamhetsutövare och besökare. Omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning, barnomsorg och skola, fritid, kultur, bibliotek, trafik och byggande av lokaler för skola och omsorg, är bara några exempel på vad vi arbetar målinriktat med för att bli en effektiv och attraktiv kommun. Verksamheten styrs under kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och nämnder som bland annat ansvarar för mål och prioriteringar inom sina respektive områden. De sex nämnder som finns är: Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Valnämnden. Sammantaget är 260 politiker verksamma inom kommunen. För att kunna utföra uppgifterna har nämnderna i sin tur förvaltningar med anställd personal. Kommunens verksamhet, finansieras med allmänna medel, som kommunalskatt och statsbidrag samt avgifter. Resurserna fördelas mellan de olika verksamheterna på politiska grunder. Kommunen arbetar systematiskt för ökad effektivitet och därmed sänkta kostnader för att hålla avgifter och skatter nere. Uddevalla kommun och dess förvaltningar måste också i verksamheten följa en rad lagar och förordningar, bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om offentlig upphandling, miljöbalken, PBL och dess förordningar. Kommunledningskontoret Arbetar med samordning och styrning av kommunens verksamhet. Detta innebär bland annat ansvar för att verksamheten är effektivt organiserad och att kommungemensamma mål och strategier som finns, styr verksamheten. Här arbetar man med ärendehantering för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, ekonomi, upphandling, personalfrågor, information, juridik samt IT-frågor. Man arbetar också med sysselsättningsfrågor ur näringslivs- och arbetsmarknadsperspektiv, EU och internationella frågor, folkhälsa, kollektivtrafik, statistik med mera. Även allmänna val och folkomröstningar hanteras vid denna förvaltning. Räddningstjänsten Utför räddningsinsatser vid olyckshändelser eller fara för olyckshändelser inom kommunen. Arbetar också med övning och utbildning av kommunens utryckningsstyrkor, förebyggande åtgärder mot brand, brandskyddsutbildning för enskilda och företag, brandsyn och konsultation i brandskyddsfrågor samt samordning av kommunens beredskapsplanläggning. Socialtjänsten Bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning samt ger stöd och råd till barn, ungdomar och vuxna. Verksamheten bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet och insatserna utgår från individens behov, resurser och förutsättningar. 1

4 Barn och Utbildning Ansvarar för kommunens förskole- och grundskoleverksamhet, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och hanterar frågor som rör resursfördelning, ekonomi, skolskjutsar, förskoleplatser, inackorderingsbidrag och administration. Kontoret har även hand om intagningen till gymnasieutbildningarna i Uddevalla, Lysekil och Tanum. Kultur och Fritid Ansvarar för verksamheten vid olika anläggningar som badhus, ishall och idrottsplatser. Förvaltningen ansvarar också för kommunens bibliotek, fritidsgårdar, föreningsutveckling, kulturavdelning och kulturskola. Miljö- och Stadsbyggnad Arbetar med samhällsplanering, fysisk översiktsplanering, detaljplanering, bygglov, miljötillsyn, miljö- och naturvård, hälso- och djurskydd, Agenda 21 samt energirådgivning. Här finns även kommunens lantmäterimyndighet och kommunens kart- och mätverksamhet. Tekniska kontoret Ansvarar för den tekniska verksamheten inom en mängd områden och har exempelvis till uppgift att svara för ny- och ombyggnation av kommunala byggnader, gaturenhållning, exploatering av områden för industri och bostäder, gatu- och parkunderhåll. Så här arbetar vi med miljöfrågan I omvärlden sker det ständig förändring som påverkar kommunen. För att möta förändringarna och ligga i framkant med miljöarbetet tog kommunfullmäktige 1999 beslut om att EMAS-registrera kommunens verksamhet. Miljöarbetet intensiverats och hösten 2004 blev Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun enligt EUs frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning EMAS. Miljöledningssystemet är verktyget för att prioritera och följa upp de miljöinsatser som förväntas ge bäst effekt inom kommunens olika verksamhetsområden. Samtliga förvaltningar ingår i miljöledningssystemet. Nedan beskrivs översiktligt EMAS och de olika delarna i systemet. För ytterligare information kring vårt miljöarbete går det bra att kontakta miljösamordnaren Birgitte Johansson, tel eller besöka vår hemsida 2

5 Vad är EMAS? EMAS är en förkortning av Eco Management and Audit Scheme, och är EUs frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. EMAS syftar till att effektivisera och ständigt förbättra miljöarbetet samt att förmedla ett trovärdigt budskap om resultatet. Uddevalla kommun har byggt upp sitt miljöledningssystem efter riktlinjerna i EMAS enligt följande: 6.Miljöredovisning 1.Miljöutredning 2.Miljöpolicy 7.Ständig förbättring 3.1 Miljömål 5.Miljörevision 3.2 Handlingsplan 4.Organisation och styrning 1. Miljöutredning En av grundpelarna i ett aktivt miljöarbete är att genom kunskap om den egna verksamheten identifiera de aktiviteter som påverkar miljön. Genom en miljöutredning av verksamheten identifieras de betydande miljöaspekter som påverkar miljön mest både positivt och negativt. I kommunen har vi totalt 15 miljöaspekter. Dessa täcker in hela kommunens verksamhet och visar på vilken miljöpåverkan den kommunala produktionen av varor, tjänster, service och myndighetsutövning ger, både positiv och negativ. Vår främsta miljöpåverkan är den indirekta miljöpåverkan ut till våra medborgare och lokala verksamhetsutövare. Under 2013 har elva betydande miljöaspekter identifierats (värdering 2). Miljöaspekter Påverkan Värdering (0-2) Betydande Medborgare och lokala verksamhetsutövare Indirekt 2 betydande Myndighetsutövning indirekt 2 betydande Produktion av varor och tjänster Beslut rörande miljö ej myndighetsutövning Utbildning Teknisk service Indirekt Indirekt Direkt betydande Energi Direkt/indirekt 2 betydande Vatten Indirekt 1 Avlopp Indirekt 1 Avfall Indirekt 2 betydande Transporter Förbrukning av drivmedel Utsläpp av avgaser Direkt Indirekt/direkt 2 2 betydande betydande Upphandling/ Inköp Direkt 2 betydande Nödlägesberedskap Indirekt/direkt 2 betydande Miljöskadliga ämnen och produkter Indirekt/Direkt 2 betydande Medarbetare Direkt 2 betydande 2. Miljöpolicy Utifrån vår miljöpåverkan som identifierades i miljöutredningen både positiv och negativ har miljöpolicy tagits fram. Miljöpolicyn fungerar som ledstjärna för miljöarbetet och innehåller såväl värderingar och visioner som förhållningssätt och strategier. I vår miljöpolicy har vi antagit utmaningen att forma en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Det innebär bland annat att vi ska verka för en ständigt minskad miljöpåverkan och ett ökat miljömedvetande. Miljöpolicy finns att läsa på sidan 4 3

6 3.1 Övergripande miljömål samt detaljerade miljömål 3.2 Handlingsplan Utifrån intentionerna i vår miljöpolicy har vi formulerat mål och aktiviteter som ska göra oss bättre inom miljöområdet. De övergripande målen ska beaktas utifrån vad som är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt. Övergripande miljömål har tagits fram och fastställts av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för hela verksamheten. Samtliga sex övergripande miljömål redovisas under kapitel Mål och resultat Förvaltningar har detaljerade miljömål och handlingsplaner för att nå de övergripande miljömålen. I förvaltningarnas handlingsplaner anges på vilket sätt målen ska nås, dvs vilka åtgärder som ska genomföras samt ansvarsfördelning, tid och resurser. 4. Organisation och styrning Uddevalla kommuns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och andra krav från omvärlden. För att styra verksamheten finns en gemensam, central miljöhandbok med policy, mål och rutiner. Respektive förvaltning har även utvecklat egna miljöhandböcker som styrs av den centrala miljöhandboken. Förvaltningarna ska i vissa fall och kan i andra, utarbeta olika instruktioner för sin egen verksamhet. Miljöledningssystemet är integrerat med kommunens styr och ledningssystem där uppföljning av miljöarbetet sker. Hela kommunens budget- och planeringsprocessen bygger på styr och ledningssystemet. Resurstilldelningen ska svara mot de mål som är fastställda i styrkorten så att budgeten är väl balanserad. En miljösamordnare arbetar på heltid under kommunstyrelsen och är organisatoriskt placerad på Miljö och Stadsbyggnad. Varje förvaltning har dessutom utsett egna miljösamordnare. 5. Uppföljning och revision Miljöledningssystemet följs upp årligen av interna miljörevisioner. Det som följs upp under revisionerna är bland annat hur väl systemet fungerar, måluppfyllnad samt de nyckeltal som tagits fram för respektive betydande miljöaspekt. Den interna miljörevisionen utförs av medarbetare inom kommunen, som genomgått en miljörevisionsutbildning. Miljöledningssystemet genomgår även årliga externa revisioner av en ackrediterad miljörevisor. Under 2013 genomfördes en omcertifiering av miljöledningssystemet under totalt fem dagar ute i verksamheterna. 6. Miljöredovisning EMAS ställer krav på en offentlig redovisning som granskas av en oberoende revisor. Miljöredovisningen är en viktig del av arbetet med miljö. Det är viktigt att peka på vilka resultat vi har uppnått samt att visa hur väl vi lyckats eller inom vilka områden vi behöver förbättra oss. En miljöredovisning upprättas årligen. 7. Ständig förbättring Vår miljöpåverkan, policy, mål, rutiner och organisation ses över kontinuerligt. Två gånger om året sker ledningens genomgång med kommunstyrelsens beredning som tar beslut om miljöförbättrande åtgärder. I samband med ledningens genomgång granskas vilka miljöresultat som har uppnåtts, tar ställning om behov av revidering av miljöpolicy och miljömål, lagefterlevnad, resultat från revisionen, avvikelser under året med mera. Miljöpolicy för Uddevalla Kommun Uddevalla Vision 2040 är Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän. Miljöfrågorna är viktiga för Uddevalla kommun. Vi strävar mot ett långsiktigt hållbart samhälle ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv för att skapa en god och hälsosam miljö för nuvarande och kommande generationer. Kommunen ska utvecklas och växa utan att belasta vår gemensamma livsmiljö. Miljö- och klimathänsyn ska vara en självklar del i arbetet, det nuvarande och framtida. Uddevalla kommuns verksamhet ämnar att med utgångspunkt från gällande lagar och krav: bevara och gynna biologisk mångfald för att värna om de natur- och kulturmiljöer som eftersträvas i Vision 2040 minska användningen av ändliga naturresurser 4

7 återanvända och återvinna samt hushålla med material, råvaror och energi för att skapa ett kretsloppsanpassat och hållbart samhälle förebygga föroreningar av luft, mark och vatten Miljöpolicyn uppfylls genom: kommunens miljöledningssystem EMAS som bidrar till att ständigt utveckla och förbättra miljöarbetet i vår verksamhet, med den styrning som återfinns i kommunens Miljöhandbok att utveckla miljömål med utgångspunkt från kommunens betydande miljöaspekter samt de nationella miljömålen som är relevanta för kommunen årlig miljörevision i alla verksamheter att årligen offentligt redovisa kommunens miljöarbete som har granskats och godkänts av oberoende miljörevisorer att all kommunalanställd personal och politiker informeras och utbildas i miljöfrågor med syftet att vara föregångare att samverka med dialog och att tillvarata det engagemang som finns hos varje individ och som är betydelsefullt för en hållbar utveckling samverkan med olika samhällsaktörer för att främja delaktighet, gröna innovationer, forskning och miljöföretag samverkan med medborgare, verksamhetsutövare och övriga intressenter för att gemensamt skapa ett hållbart samhälle att värdera miljöåtgärder långsiktigt och göra ekologiskt hållbara investeringar Är vi bra idag blir vi bättre? Uddevalla kommun identifierat 11 betydande miljöaspekter för 2013: Information till medborgare, lokala verksamhetsutövare och övriga intressenter Medarbetare Nödlägesberedskap Utbildning Avfall Användning av miljöskadliga ämnen och produkter Myndighetsutövning Inköp/upphandling Energi Förbrukning av drivmedel Utsläpp av avgaser Betydande miljöaspekt är de aktiviteter i kommunens verksamhet som har störst miljöpåverkan (positivt eller negativt). De betydande miljöaspekterna följs upp av gröna nyckeltal som visar utvecklingen av aspekten. Gröna nyckeltalet har bedömts utifrån kommunens egen situation eller i jämförelse med Sveriges Ekokommuner 1 där sådant nyckeltal finns tillgängliga. I kolumnen Är vi bra idag? redovisar vi vår bedömning för nuläget inom respektive nyckeltal. Är ansiktet glad betyder detta att nuläget är positivt, är ansiktet ledsen är nuläget negativt är ansiktet medioker är nuläget oförändrat. I kolumnen Blir vi bättre? har pilar använts för att ange utvecklingens riktning. Pilarnas riktning bygger på en treårs trend där den gröna uppåtgående pilen visar att trenden är bättre år från år och den röda nedåtgående pilen visar på en försämring år från år och den gula pilen visar på en oförändrad trend under denna period. 1 Sveriges ekokommuner är en ideell förening där 92 kommuner och landsting ingår. Jämförande nyckeltal är från

8 Mål och resultat 2013 Fullmäktige antog i april 2013 sex nya övergripande miljömål. Miljömål visar kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretiserar miljöpolicyn. Syfte med miljömålsarbetet är att styra och samordna kommunens egen verksamhet i en miljöanpassad riktning. Det ska också vara en grund för att i samarbete med näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett hållbart Uddevalla. I miljöredovisningen finns åtgärder/handlingsplaner (detaljerade miljömål) som har bidragit till resultatet för de övergripande miljömålen Flera av åtgärderna/handlingsplanerna är uppdrag från strategisk plan Eftersom målen antogs under våren 2013 har åtgärder och aktiviter just påbörjats inom vissa av de övergripande miljömålen. Uppmuntra och inspirera Betydande miljöaspekter: Vår indirekta miljöpåverkan är att ge miljöinformations till medborgarna, lokal verksamhetsutövare och medarbetar samt nödlägesberedskap De val som kommunens medborgare, organisations- och näringslivsföreträdare gör till vardags är viktiga och påverkar i hög grad möjligheterna att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Kommunens ansvar är att inspirera, uppmuntra och stödja miljöförbättrande insatser gentemot medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. Åtgärder/handlingsplaner Resultat Öka kommuninvånarnas kännedom och intresse för Fairtrade-produkter. Uppfyllt 2013 utföra 4 aktiviteter som uppmärksammar Fairtrade. Stödja föreningar genom bidrag, högstadiedisco ordnade med bussar, miljöpris, temaveckor, utlåning av energimätare 6

9 Vi vill inrätta fler profiler, som exempel miljöprofil, på fler grundskolor Uppfyllt Grundskolan har tagit fram tolv utvecklingsområden som ska integreras i undervisningen. Miljötänkande skall prägla alla verksamheter inom socialtjänsten Delvis uppfyllt Under 2013 har kommunen blivit omdiplomerad som en Fairtrade city. Information kring att kommunen är en Fairtrade city och etisk konsumtion sker på många olika sätt. Dialog med medborgarna om etisk konsumtion görs i samarbete med Studiefrämjandet, kyrkan, omställningsrörelsen. Arrangemanget World Fairtrade-dagen på Bohusläns Museum var mycket lyckad och välbesökt. Under trafikantveckan genomförde bland annat gymnasieskolan en mobb om att åka mer kollektivt, som finns att se på youtube. En ny aktivitet som Uddevalla kommun har engagerat sig i är Framtidsdagarna som är ett koncept för att visa på goda exempel kring en hållbar framtid. Tillsammans med studieförbunden, Bohusläns Museum, kommunala bolag visade vi kommuninvånarna vilka goda krafter som finns för framtiden. Kommunens politiker fanns på plats en av kvällarna för att svara på frågor kring kommunens vision 2040 och en hållbar framtid. En aktivitet som många har engagerat sig är Earth hour. Earth hour är miljömanifestation för framtiden som sker över hela världen utmanade kommunerna i Trestad varandra i hur många personer från varje kommun som anmälde sitt deltagande. Trots att många från Uddevalla kommun anmälde sig så vann Trollhättan kommer fler kommuner att anta utmaningen och då hoppas vi på en vinst. Naturskolan har tillsammans med Friluftsfrämjandet och Scouterna genomfört friluftslivsprojektet Friluftsliv för unga i Uddevalla (FRUU). Cirka 445 elever från sju olika skolor deltog i projektet som syftade till att eleverna ska känna sig trygga i att vistas i skog och mark, lära sig om allemansrätten och värna om naturen. FN har utsett tidsperioden till decenniet för lärande för hållbar utveckling. I samband med det har vissa regioner, däribland Västsverige, av FN utsetts till Regional Centres of Expertise for Learning for Sustainable Development (RCE). Syftet med RCE är att lyfta, utveckla och inspirera till lärande för hållbar utveckling på olika nivåer. Barn och utbildning är representerad i styrgruppen för RCEs arbete sedan slutet av 2013, vilket innebär ökade möjligheter att genomföra olika insatser på det här området. Två nya kalendarier för biologisk mångfald har tagits fram, en för våren och en för hösten, som innehöll möten och arrangemang inom miljöområdet. Det är Studiefrämjandet och dess medlemsorganisationer samt Bohusläns Museum som tillsamman med kommunen tagit fram dessa populära kalendarier och kommunen är med och stödjer ekonomiskt. Kommunen för kontinuerligt dialog med föreningar om möjligheten att ansöka om bidrag för att göra energiförbättringar. Kommunen har beviljat bidrag till föreningar för anläggande av bergvärme i två anläggningar, nytt energisnålt elljus på Norra Fjället och energisparande duschblandare. Fritidsgårdarna har ordnat så att det går kommunala bussar hem efter skolavslutningsdiscon. Fritidsgårdarna har under året planerat för olika temaveckor som ska vara lika på alla fritidsgårdar och miljön är ett sådant tema. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Uddevalla kommun sker i samarbete med Munkedal och Lysekils kommuner och är kostnadsfri och opartisk. Under året har många sökt rådgivning via telefonsamtal, e-post och besök på kontoret. Den största gruppen som söker rådgivning är privatpersoner och de flesta tar kontakt via telefon. Energi- och klimatrådgivarna har hållit föredrag för privatpersoner, föreningar och anställda i kommunen. De har varit med på mässor och temadagar. Bland annat Seniormässan i Uddevalla, Bomässan i Vänersborg och Hem & Villa- mässan i Göteborg för att nämna några. I samband med kommunens miljödiplomering av företag har energi- och klimatrådgivarna gett utbildning till personal inom dessa företag. Inom grundskolan har metodutvecklare för hållbar utveckling haft tematräff för rektorer om bland annat miljöprofiler på skolorna och vilket stöd som kan erbjudas i samband med detta. Inom socialtjänsten ska alla verksamheter ta fram en handlingsplan med miljöfokus för att miljötänket ska prägla alla verksamheter. En stor del av verksamheterna har tagit fram en sådan handlingsplan. 7

10 Resultat Gröna nyckeltal Sort Är vi bra idag? Antalet miljödiplomerade företag i Uddevalla Blir vi bättre? Antal Andel ekologiskt odlad åker % Andel FSC-certifierat skogsbruk % 12 Andel skyddad natur % 6,6 7,2 Antal deltagare på miljöinformations- och utbildningsdagar (internt) Antal personer som genomgått utbildning i nödläge hos Räddningstjänsten Antal Antal Under 2013 har arbetet med att miljödiplomera små och medelstora företag fortsatt och ligger på samma nivå som under Miljödiplomeringen är ett förenklat miljöledningssystem och innebär att företaget miljöanpassar sin verksamhet. I samband med miljödiplomering har all personal fått grundläggande miljöutbildning som har anordnats i kommunens regi. Nyckeltalet ekologiskt odlad åkermark är ett nycketal som Sveriges ekokommuner har tagit fram. Ekologisk odling innebär att kemikalieanvändningen minskar, vilket har en positiv miljöpåverkan. Nyckeltalet jämförs med Sveriges ekokommuner där genomsnittet är betydligt lägre och varierar mellan olika kommuner. Senast uppgifterna från Sveriges ekokommuner är från FSC-certifieringen innebär att skogarna sköts på ett ansvarsfullt sätt och målet är att få till stånd ett hållbart och lagligt bruk av våra skogar. (Den senaste statistik som finns tillgänglig är från 2011.) Statistiken som FSC tillhandahåller från 2009 visar på att andelen FSC-märkt skog i Uddevalla kommun har ökat. Andelen naturskyddsområden (naturreservat och biotoper) har ökat något under Antalet person som har deltagit i olika utbildningstillfällen med miljöinriktning, visar på en nedåtgående trend. Troligtvis hänger detta ihop med den ekonomiska situation som kommunen var i 2013, med åtgärder för att få budgeten i balans. Bland annat var det restriktioner på utbildning. Däremot har antalet personer som har utbildats av räddningstjänsten ökat markant från 2012, vilket beror på att räddningstjänsten har hanterat fler utrymningsövningar mot företag under 2013 och innebär att fler antal personer har deltagit vid varje tillfälle. 8

11 Skapa förutsättningar Betydande miljöaspekter: Vår indirekta miljöpåverkan är utbildning, avfall och användningen av miljöskadliga ämnen En hållbar livsstil innebär en balans mellan ekologi, ekonomi och etik för att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. Det handlar om hur vi använder våra resurser på bästa sätt genom att exempelvis återvinna och återanvända produkter, men också om vår konsumtion som speglas i mängden avfall. Ökad konsumtion av produkter leder oftast till ökad mängd avfall. Åtgärder/handlingsplan Resultat Avfallsplanen 2015 Grundskolan har tagit fram tretton utvecklingsområden som ska integreras i undervisningen. Utbildning av drifttekniker och fastighetsskötare Uppfyllt Samverka med brukare och hyresgäster/skapa Incitament Informationsinsats för brukare Minska förbrukningen av kontorspapper I kommunens avfallsplan finns åtgärder för minskad resursanvändning, främst genom att återvinna och återanvända. Under 2013 infördes enligt planen ett nytt insamlingssystem för hushållssopor. Istället för att 9

12 sortera i olikfärgade påsar sker sortering av matavfall (organiskt avfall) och restavfall (brännbart) i ett brunt respektive grönt kärl. Sopbilarna i kommunen kör restavfallet till kraftvärmeverket på Lillesjö, där man utvinner både el och värme till kommunens fjärrvärmenät. Matavfallet körs till en omlastningsstation på Lillesjö och transporteras därefter till anläggningen i Heljestorp där matavfallet rötas och blir till biogas. Att andelen insamlad mängd matavfall nu ökar bidrar till miljömålet om minskad växthuseffekt eftersom biogasen ersätter fossilt bränsle. I slutet av 2013 inleddes projektet Giftfri förskola. En informationsträff om kemikalier i förskolemiljö hölls för kommunens barnsäkerhetsombud. Arbetet kommer att fortsätta under Under skräpplockardagarna som anordnas av Håll Sverige Rent deltog 27 skolor och totalt deltog 2424 elever från Uddevalla. Många skolor och förskolor har arbetat med resurssnål konsumtion, att minska resursanvändningen och kemikalieanvändningen i de tre utvecklingsområden som de beslutar om på enhetsnivå. Det handlar bland annat om att minska matsvinnet, spara energi och minska kopieringen. Tekniska kontoret har upprättat kontakt och samarbete med högskolepraktikant för att ta fram metoder och rutiner för samverkan till brukare och hyresgäster. Utbildning och informationsinsatser har gjorts till driftstekniker och fastighetsskötare för att hitta energitjuvar. Energikrav ställs enligt rutin och solenergi har installerats. Personalavdelningen lönesektion läser numera av kontrollisterna för löneutbetalning på skärmen vilket sparar mycket kontorspapper. I kommunen finns det totalt åtta småbåtshamnar som har sökt bidrag för spolplatter med reningsverk för att ta hand om gifter från bottenfärgen. Uddevalla kommun söker och samordnar statliga bidrag för småbåtshamnarna som vill installera dessa spolplattor. Arbetet med att ta fram en plan för ett strategiskt arbete kring förorenad mark har fått stå tillbaka på grund av konjunkturläget i kommunen. När det gäller lokalvården som kommunen hanterar, har kemikalieanvändningen minskat under senaste åren och det flesta kemikalier som används är miljömärkta. Resultat Gröna nyckeltal Sort Är vi bra idag? Antal elevaktiviteter ledda av naturskolan (internt) Antal skolor och förskolor som har Grön flagg 2 Insamlad mängd farligt avfall, hushåll Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt producentansvar (förpackningar och tidningar) Andelen organiskt avfall av den totala mängden hushållsavfall (exkl producentansvar) Totala mängden hushållsavfall (exkl producentansvar) Medelvärde av bly i avloppsslam Gränsvärde Blir vi bättre? Antal 103 Antal Kg/inv 3 3,5 3,8 Kg/inv % Kg/inv mg/kgts Insamling av farligt avfall är från hushållen bygger på statistik från miljöstationerna 10

13 Medelvärde av kadmium i avloppsslam Gränsvärde Medelvärde av klicksilver i avloppsslam Gränsvärde mg/kgts 2 mg/kgts 2,5 0,76 0,7 0,71 0,74 0,72 0,73 För att förbättra och fördjupa lärandet kring natur- och miljöfrågor har naturskolan de senaste åren valt att arbeta med färre elever men under längre tid. Därför har nyckeltalet formulerats om för att bättre spegla naturskolans arbete. Antalet enheter med Grön Flagg har legat ganska konstant under flera år, men vi har under det senaste året upplevt ett ökande intresse, vilket är positivt. Andelen insamlad mängd matavfall har under 2013 ökat betydligt och förväntas fortsätta att öka. Den totala mängden hushållsavfall (exklusive producentmaterial) minskar dock marginellt. Internt i kommunens verksamhet finns rutin för hantering avfall och rutinen följs upp i samband med den interna miljörevisionen som sker årligen. Kommunens verksamhet är utspridd och det är många arbetsplatser, där sophanteringen är sammanslagen med andra företag och organisationer. Därför mäts inte kommunens egen sophantering. Kommuninvånarna i Uddevalla är bra på att återvinna förpackningar och tidningar (92 kg/inv ) jämfört med genomsnittet i Sverige (71 kg/inv). Insamlingen av återvinning enligt producentansvar har ökat sedan 2012 och visar en uppåtgående trend. Insamlad mängd farligt avfall fortsätter att öka vilket är en positiv utveckling. Inlämningsboxar för farligt avfall som finns i flera livsmedelsbutiker och insamling med bil, Farligt avfall bilen har bidragit till en ökning av insamlingsmängden. Information om hur man sorterar och återvinner rätt finns i sorteringsguiden på uddevalla.se och uddevallaenergi.se. Den finns numera även som en app att ladda ner till sin smartphone. Genom El-Kretsen har insamling av elektronik ökat med 3,8%. En fortsatt ökning insamling sker bland annat av små hushållsapparater och vitvaror såsom dammsugare och mikrovågsugnar men också en tydlig ökning av verktyg och leksaker. De miljöskadliga ämnen som vi följer upp är halten av bly, kadmium och kvicksilver i avloppsslammet. Här ligger vi långt under gränsvärdet och ingen större förändringar har skett under de senaste åren. Variationerna är marginella. 11

14 Planera hållbart Betydande miljöaspekter: Vår miljöpåverkan är myndighetsutövning inom miljöområdet Samhällsplaneringen är ett av de viktigaste verktygen för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser. God hushållning med natur och kulturresursers innebär rent vatten, ren luft, ren mark och rik biologisk mångfald. Åtgärder/handlingsplan Resultat Översiktsplaneringen ska ha ett hållbarhetsfokus. Vi ska dock ha en i grunden positiv syn på spridd bebyggelse utanför planlagt område. Strandskyddet ska värnas både för det rörliga friluftslivet och för att skydda speciella biotoper. Uppfyllt Uppfyllt Översyn av riktlinjer för små avlopp Uppfyllt 12

15 Minskad energianvändning liksom en kraftfull satsning på förnyelsebar energi för bostäder, lokaler och fordon. Kultur och fritid tar hänsyn i remissvar på planer, uppmuntran till samåkning, energieffektivisering i anläggningarna. Under året har det pågått ett intensivt arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för staden Uddevalla. Viktiga frågor har lyfts fram ur ett hållbarhetsperspektiv, med bland annat översvärmningsproblematiken, kollektivtrafik, bevara stadsnära grönområde, förtätning i redan befintliga bostadsområden. En översvärmningsstrategi har tagits fram som underlag för den fördjupade översiktsplanen för staden. Strandskyddsdispenser hanteras enligt gällande lagar. Anmälda och iakttagna överträdelser utreds alltid och hanteras enligt gällande lagstiftning. Förutom handläggning av dispenser sker även viss tillsyn. En ny energiplan har arbetats fram och kommer att gå ut på remiss under våren Ny strategi för enskilda avlopp har tagits fram och antogs av miljö och stadsbyggandsnämnden i april Projekt Näringsrik som är ett Lovaprojekt (lokala vattenvårdsprojekt finansierat av länsstyrelsen) för kretsloppsanpassat enskilda avlopp pågår. Syftet med projektet är att enskilda avlopp så långt det är möjligt ska kretsloppsanpassas för att ta till vara de näringsämnen som finns. Avloppsvatten i slutna tankar från toaletten innehåller koncentrerad näring och är fritt från kemikalier och bör återanvändas som näring på åkermark. För att det ska vara enkelt för fastighetsägare att välja en kretsloppslösning för avloppet måste det finnas ett färdigt system för att hämta avloppsvattnet, lagra och göra det fritt från smittoämnen och för att sprida avloppsvattnet på åkermark. Mer om detta projekt går att läsa om på kommunens hemsida - uddevalla.se. Personalen på kultur och fritid samåker så mycket som möjligt till alla möten som är utanför ordinarie arbetsplats Resultat Gröna nyckeltal Sort Är vi bra idag? Miljögranskade beslut (Internt) Totalt utsläpp fosfor Krav - gränsvärde Totalt utsläpp kväve Krav riktvärde Blir vi bättre? % mg/l 0,3 mg/l 15 0,21 0,21 0,22 3 3,5 3,8 Miljögranskade beslut gäller fastställande av detaljplaner. Nyckeltalet följs upp genom att beräkna antalet miljögranskade detaljplaner relation till det totala antalet detaljplaner. En bedömningsmall är framtagen för att underlätta och tydliggöra vilken miljöpåverkan ett beslut om detaljplan ger. Beslut som fattas ska bedömas utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Den framtagna bedömningsmallen säkerställer att Uddevalla kommuns detaljplanering sker med största möjliga miljöhänsyn. Användning av bedömningsmallen har under 2013 gjorts på 15 av 17 planärenden som har hanterats och beslutats av miljö och stadsbyggnadsnämnden respektive kommunfullmäktige. De två planerna där man har missat att använda bedömningsmallen var av mycket enkel karaktär. Bedömningen för utsläpp av fosfor och kväve har jämförts med det tillåtna gräns- respektive riktvärdet. Gränsvärdet för utsläpp av fosfor respektive riktvärdet för utsläpp av kväve klarades med mycket god marginal. Små variationer mellan åren är normalt och 2013 är det marginell försämring. 13

16 Ställ krav Betydande miljöaspekter: Vår miljöpåverkan är upphandling och inköp Många av dagens miljöproblem kan härledas till våra konsumtionsmönster. Varje organisation och individ påverkar indirekt miljön genom konsumtion av varor och tjänster. Att miljöanpassa upphandlingen hjälper kommunens inköpare att köpa varor och tjänster med mindre miljöpåverkan. Etisk upphandling hjälper också inköpare till socialt ansvarstagande vid köp av varor och tjänster så att hänsyn tas till mänskliga rättigheter. Åtgärder/handlingsplan Resultat Miljöstrategisk upphandling med fokus på att fasa ut miljöpåverkande produkter Miljövänliga byggnadsmaterial ska prioriteras Uppfyllt Inom skolans matverksamhet ska klimat- och miljöbelastningen minska. Vårt mål under mandatperioden är att 25% av maten ska vara ekologisk och närproducerad med sikte på att nå 50%. År 2015 ska kaffeautomatsavtalet endast innehålla produkter som är etiskt märkt. Infasning sker 2013 och 2014 Ej uppfyllt Verka för att kommunens verksamheter konsumerar Fairtrade produkter från fler upphandlade Fairtrade produkter ta fram en guide för vilka produkter som idag finns att köpa, delas ut vid lämpliga tillfällen, till exempel vid internrevisionerna Uppfyllt Miljökrav som ställs ska syftar till att uppnå kommunens övergripande miljömål. Inom upphandling och inköp pågår det ett utvecklingsarbete. I september fastställdes en ny upphandlingspolicy som ger tydliga riktlinjer på att ställa relevanta och uppföljningsbara miljökrav, sociala, hälsomässiga och etiska krav. En ny inköpsprocesses håller på att implementeras som styr inköpen på ett tydligare sätt. Idag ställs det miljö och etiska krav i samband med de centrala upphandlingarna utifrån miljöstyrningsrådets kriterier, där det är möjligt. Arbetet är i gång med miljöstrategisk upphandling för att 14

17 fasa ut de miljöpåverkande produkterna. Byggmaterial väljs enligt Folksams guide för att säkerställa bra materialval ur miljö-och hälsosynpunkt. Ny upphandling för livsmedel har påbörjats under senare delen av året och beräknas vara klar under våren Upphandling av nytt kaffeautomatsavtal har påbörjats under 2013, där nya etiska krav kommer att finnas. I samband med interna miljörevisionen delades ett informationsblad ut om vilka produkter som kommunen har ramavtal på. I Miljöbladet som skickas ut till alla tjänstemän och politiker fyra gånger om året, fanns i ett av numren information om vilka produkter som kommunen har ramavtal med. Resultat Gröna nyckeltal Sort Är vi bra idag? Inköp av etiskt märkta varor 3 (internt) Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen (internt) Kr/inv % 7,1 11,8 10,6 Blir vi bättre? Gröna nyckeltalet är inriktat på kommunens egen verksamhet och följs upp genom två nyckeltal. Nuläget har bedömts utifrån Sveriges ekokommuner när de gäller ekologiska livsmedel. Det totala inköpet ekologiska livsmedel, inkluderar hela kommunens verksamhet och inte bara barn och utbildning. Under 2013 har en minskning skett vilket beror på den ekonomiska situationen och de stoppåtgärder som vidtogs för att få budgeten i balans. Jämför med Sveriges ekokommuner är Uddevalla kommun under genomsnittet som är 15%. Som ett steg för att minska klimatpåverkan har kostenheten inom barn och utbildning satsat på bland annat mer baljväxter och mindre nötkött. Kostenheten arbetar också med att minska matsvinnet i skolan. Inköp av ekologiska livsmedel bidrar till minskad kemikalieanvändning och bidrar till en ökad biologisk mångfald. För att följa utvecklingen av etisk märkta produkter som köps in av kommunens egen verksamhet har vi valt att mäta hur mycket av våra skattintäkter som går till etiskt märkta varor. Etisk märkning innebär att etiskt hänsynstagande har tagits i samband med tillverkning av en vara eller i företagets verksamhet eller affärsprocess. Det innebär att de människor som arbetar med att framställa och att producera dessa varor inte utsätts för omänskliga förhållanden och att det gynnar en social, ekonomisk och demokratisk utveckling i det land där varorna produceras. De produkter som kommunen köper in är främst kaffe, te, bananer, socker och kryddor. En minskning har skett under 2013 vilket troligen beror på den ekonomiska situationen och de stoppåtgärder som infördes i juni för att få kommunens budget i balans. Den 6 juni 2010 tog kommunfullmäktiges ordförande Ralph Steen emot diplom av styrelseordförande för Fairtrade i Sverige, Karin Lexén, som visar att Uddevalla nu är en Fairtrade City. ingår ej. 3 Här mäter vi etiskt märkta varor som kommunen har köpt in och hur många kronor det har kostat varje medborgare. Blommor 15

18 Var energimedveten Betydande miljöaspekter: Vår miljöpåverkan är energianvändning. Energi är mycket viktigt för samhället, men det påverkar också miljön. Det gäller därför att man producerar och använder energi på ett sådant sätt att påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem blir minimal I centrala Uddevalla finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät som ägs av Uddevalla energi. I produktionsanläggningar för fjärrvärmen används i huvudsakligen förnybara bränslen såsom träbränslen och avfall. En avancerad och effektiv teknik för rening som omfattande rökgasreningen gör att utsläppen av miljöpåverkande ämnen blir minimala. För bebyggelse utanför tätorten är uppvärmningen av hushållen till största delen baserad på värmepumpar eller biobränsle såsom pellet eller ved. Oljepannor finns det mycket få kvar av bland hushållen. Åtgärder/handlingsplan Resultat Inom kommunala fastigheter och kommunala bostadsbolag ska energianvändningen minska, samtidigt som en kraftfull satsning på förnyelsebar energi ska ske, i samband med investeringar. Energikrav vid nybyggnation och ombyggnation Uppfyllt Ökad användning av solenergi ska stimuleras, bland annat genom fler försök med solceller. Uppfyllt Totalprojekt i utvalda byggnader Eco Driving för personal Delvis uppfyllt 16

19 Kvalitetssäkra energistatistiken Uppfyllt Vid utbyte av ljus till ledlampor, vid nyinköp av maskiner se på energiförbättring, inköp av fordon miljövänligt bränsle Välja Webbkonferens Grundskolan har tagit fram sex utvecklingsområden som ska integreras i undervisningen Under 2012 tog kommunfullmäktige beslut om en energieffektiviseringsstrategi som innehåller åtgärder för att minska energianvändningen inom kommunens verksamhet. Många aktiviteter i strategin för energieffektivisering handlar om information, utbildning och incitament för att bättre hushålla med energin och minska energianvändningen till När kommunen bygger nytt är målet att ligga 50% under Boverkets byggregler för energiåtgång för uppvärmning. Under året har en ny energiplan arbetats fram som beräknas antas i fullmäktige våren 2014 och en ny vindsbruksplan kommer att arbetas fram under Solceller är monterade på Sommarhemsskolan och utredning om möjlighet till solceller och solpaneler till Rotviksbro Förskola pågår. Möjligheten till förnybara källor utreds alltid i samband med nybyggnation och är en del av ordinarie projektering. En åtgärd för att minska energianvändningen är att alla maskiner på tryckeriet nu är utbytta till "Energy Star" sedan januari Maskinen går efter 5-10 min ner i viloläge och efter 20 min stängs den av. Åkergräsklippar på kultur och fritid har bytts ut till en mer miljövänlig än den förra. Vid nyinvesteringar på gata/park köps el och miljöfordon in vilket bidrar till successiv minskad bränsle/co2 utsläppsmängd. Utbyte till LED-lampor har skett bland annat på fritidsgårdarnas scenljus, när de gamla går sönder. Ett energisparprojekt med ett omfattande åtgärdsprogram genomförts på Ramnerödsskolans gymnastiksal och det börjar nu ge utdelning genom minskad energianvändning. Personalen inom tekniska har genomgått Eco drivning utbildning under hösten Fler utbildningar kommer att ske under Energistatistiken är kvalitetssäkrad genom verksamhetsprogrammet E4. Där resultatet av energiavläsningar matas in, därefter görs felsökningar och avvikelser rättas till. I programmet kan rimlighetsbedömningar ske. Enstaka webbkonferenser har genomförts men det erbjuds allt oftare tillfällen för webbkonferenser. Skolan har tagit fram sex utvecklingsområden inom energi som kommer att integreras i undervisningen. Resultat Gröna nyckeltal Sort Är vi bra idag? Energianvändningen Gatubelysning Energianvändning för uppvärmning/m 2 4 kommunala byggnader (internt) Total olja för uppvärmning i kommunala byggnader (internt) 5 Andel förnybar och återvunnen energi jämfört Blir vi bättre? kwh/ar matur kwh/m m % Byggnader som kommunen äger som tex skolor, förskolor, simhall, ishall och idrottsanläggningar. Kommunala bolag och stiftelser ingår ej 5 I begreppet energi ingår både el och värme som kommer från olika media såsom fjärrvärme, olja, el odyl. Enligt Naturvårdsverkets modell är det 34% fossila bränslen (67% förnybar/återvunnen) i sopförbränningen medan tidigare modell från Avfall Sverige räknar på 28% fossila bränslen (72 % förnybar/återvunnen). 17

20 med totala energianvändningen i kommunala byggnader (internt) Lamporna i gatubelysningen har bytts ut från kvicksilverlampor till högnatriumlampor vilket gör att energianvändningen per armatur stadigt minskat de senaste åren. Energianvändningen för uppvärmning i kommunala byggnader totalt fortsätter att minska. Bland annat har man sett över ventilationen i vissa skolor så att den blir bättre anpassad efter närvaron i lokalerna. Konverteringsplanen från olja till framförallt fjärrvärme för uppvärmning av kommunens byggnader är nu i stort sett genomförd och mängden olja ligger på en försumbar nivå. Andelen förnybar och återvunnen energi har ökat två procentenheter sedan förra mätningen. Till största delen beror det på en högre andel förnybar och återvunnen energi i fjärrvärme och minskad mängd olja för uppvärmning. Resultatet ligger under genomsnittet i jämförelse med Sveriges Ekokommuner som är ca 79 %. Tänk på hur du reser Betydande miljöaspekter: Vår miljöpåverkan är förbrukning och utsläpp av koldioxid. Transportsektorn är ett område där användning av fossila bränslen ökar och som har stor påverkan på människors hälsa och miljö. Samtidigt finns det starka motiv i samhället att minska användningen av fossil energi. Kommunen har ett stort ansvar att genom aktiv samhällsplanering och logistik skapa möjligheter att minska transporterna. Där transporter är ett måste ska miljöanpassade och förnybarar drivmedel prioriteras för minskad miljöpåverkan. 18

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Föredragningslista. Föredragande. l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 1(3) Kallelse 2014-04-14.

Föredragningslista. Föredragande. l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 1(3) Kallelse 2014-04-14. Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-04-14 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. 11 :00 onsdagen den 23 april 2014 Henrik Sundström Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2012 Innehåll Framtiden byggs av oss idag... Uddevalla kommun i korthet 1 Vår verksamhet. 1 Så här arbetar vi med

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT. Miljöarbete i Uddevalla kommun

HÅLLBAR TILLVÄXT. Miljöarbete i Uddevalla kommun HÅLLBAR TILLVÄXT Miljöarbete i Uddevalla kommun Visste du? Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City. Detta betyder bland annat att vi engagerar oss för etisk konsumtion och lever upp till

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 Datum Sida 2010-02-22 1(16) Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Strategiskt miljöarbete... 4 Miljöpolitiskt

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2010 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2010... 1 Förvaltningsvisa miljömål...13 Framtiden...22

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN

MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 10 oktober 2012, 203 (tidigare policy antagen den 14 september 1999, 128) Uddevalla Vision 2040 är Liv, lust och läge blir livskvalitet

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun 2010-2020 2010-06-09 Reviderad 2016-XX-XX 1 Förord Klimatfrågorna har under de senare åren hamnat i fokus i takt med att nya forskningsrapporter visar på ökande

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106 Gröna nyckeltal för Höörs kommun Antaget 2009-12-16 KF 106 Inledning Gröna nyckeltal är ett sätt att mäta miljötillstånd och visa på trender inom miljöområdet. Den första uppsättningen gröna nyckeltal

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete Vetlanda 21 maj Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Sankey-diagrammet Energiplan/klimatstrategi - övergripande mål Förbrukning av

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 a 1 (6) MILJÖPLAN 2014-2020 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet.

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet. (fastställd 2014-04-28) Sustainable Energy Action Plan Bilaga till Övertorneå kommuns Energiplan som antogs av kommunfullmäktige 2010-05-03 Inledning Övertorneå kommun undertecknade 2013 Borgmästaravtalet

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2011... 1 Förvaltningsvisa miljömål... 15

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Miljöpolicy Det innebär att:

Miljöpolicy Det innebär att: Miljöpolicy Det innebär att: Bidra till att förverkliga de nationella miljömålen. Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som nyskapande och pådrivande i miljöarbetet. Låta hållbarhetsperspektivet

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

Miljöplan för Kalix kommun

Miljöplan för Kalix kommun Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Miljöplan för Kalix kommun Allmänna bestämmelser 2017-02-06 27 Kommunfullmäktige Innehåll Förord 3 Hållbar

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Miljöredovisning för verksamhetsåret 2004

Miljöredovisning för verksamhetsåret 2004 Miljöredovisning för verksamhetsåret 2004 UDDEVALLA KOMMUN Innehåll Ett steg mot hållbar utveckling... 3 Uddevalla kommun i korthet... 4 Vår verksamhet... 4 Så här arbetar vi med miljöfrågan... 6 Mål och

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Miljöplan Miljöplan Timrå kommun

Miljöplan Miljöplan Timrå kommun Miljöplan 2014-2020 Miljöplan 2014 2020 1Timrå kommun Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge fff Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi samt socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Innehåll Landstingets aktiva arbete

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer