Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)"

Transkript

1 Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Micael Glennfalk (M), ordförande Helen Nilsson (S) Magnus Gustafsson (M) Claes Roos (M) Kenneth Björklund (S) Lars J chansson (V) Ingela Nilsson Nachtweij (C) PerÅke Svensson (C) Daniel Nestor (S) Övriga närvarande Ersättare Marie Nieholson (M) Sven Weckfors (KD) Kl. 09:00-16:05 Tjänstemän Håkan Liljeblad, Riksbyggen Kristina Cleber, Riksbyggen Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef Anette Nilsson, socialchef Eva Berglund (S), socialnämndens ordförande J an Erixon, VD Vimarhem AB Ann-Katrin Månsson, bostadsanpassningshandläggare Roger Carlsson, VD Vimmerby Energi och Miljö AB Therese Jigsved, kanslijurist Anders Eriksson, kultur- och fritidschef Carelina Leijonram, chef Ewa Gunnarsson, sekreterare , , Kenneth Björklund (S) Justeringens plats och tid Vimmerby17mars 2015 Paragrafer Underskrifter sekreterare Ordförande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) Sammanträdesdatum Anslag/bevis Organ Sammanträdesdatum Protokollet är justern t. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned O Protokollets f<irvaringsplats Administrativa avdelningen Underskrift sekretera

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum l { 46) KS 94 Dnr 2012/51 Kod 735 Riksbyggen presenterar konceptet kooperativ hyresrätt - information inför eventuell tillbyggnation av Granen till trygghetsboende s beslut f'ar information. Inget beslut fattas. Ärendet Projektledare Håkan Liljeblad från Riksbyggen presenterar Riksbyggen som företag och konceptet kooperativ hyresrätt. Det finns flera fördelar med detta koncept, till exempel att en erhåller ett trygghetsboende utan att använda ala medel, ekonomin är avgränsad från ens, alla parter har inflytande och det behövs inget högt insatskapital för medlemskap i föreningen. Projektorganisationen för detta koncept är gemensam mellan en och Riksbyggen. De boende är medlemmar i föreningen. Föreningsstämman väljer styrelse som består av sju ledamöter: en från Riksbyggen, tre från en och tre från föreningen. Byggprojektledare Kristina Cleber från Riksbyggen visar exempel från Åtvidabergs där Riksbyggen har ett samarbete med en. Vimarhem AB:s VD Jan Erixon, socialnämndens ordförande Eva Berglund och socialchef Anette Nilsson deltar vid presentationen. Ordföranden informerar om diskussionerna att göra en tillbyggnad till Granen med 35lägenheter där det befintliga boendet slås ihop med de nya lägenheterna i en förening. För att få en kalkyl på förslaget behöver Riksbyggen få i uppdrag att undersöka detta. De behöver bland annat få information om tänkt placering, detaljplan, yta, antal våningar med mer. Därefter tar de fram en kalkyl. Beslutsunderlag Powerpointpresentation om kooperativ hyresrätt, Id Sändlista Samhällsbyggnadsavdelningen l u.-re.tydmfug

4 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2( 46) KS 95 Dnr 2015/104 Kod 286 Redovisning av bostadsanpassningsärenden 2014/2015 s beslut Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Vid dagens sammanträde informerar bostadsanpassningshandläggare Ann Katrin Månsson om bostadsanpassningen under åren 2014 och hittills under Antalet ansökningar som hanterades under 2014 var totalt l 04, varav 9 följde med från år Kostnaden för bostadsanpassning 2014 blev totalt kronor. Kostnaden för bostadsanpassning har ökat de senaste åren i Vimmerby. En av orsakerna är att fler personer bor hemma längre och därför behöver mer anpassning av sina bostäder. De vanligaste bostadsanpassningarna består av anpassning av trösklar, breddning av dörrar, montering av ramper och anpassning av hygienutrymmen. Vimmerby har inte några bostadsanpassningsärenden som har överklagats. De avslag som har lämnats har godtagits av sökanden. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Information om bostadsanpassning 2014/2015 av bostadsanpassningshandläggare Ann-Katrin Månsson, Id l 0()1 {bi

5 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 3 ( 46) KS 96 Dnr 2013/46 Kod 19 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby - remittering s beslut beslutar att l. sända förslaget till Funktionshinderpolitiskt program på remiss till samtliga nämnder och bolag samt till tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet 2. yttranden ska ha inkommit senast O. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 52, om handikappolitiskt program för Vimmerby Vid styrelsens sammanträde väcktes frågan om revidering av det handikappolitiska programmet. Det handikappolitiska sändes även till ens nämnder för översyn. Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till nytt program. Förslaget baseras på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som trädde i kraft Programmet ska vara ett stödjande dokument i nämnder och styrelsers arbete kring frågor som rör funktionshindrade. Till skillnad från tidigare handikappolitiskt program är förslaget till nytt program är utformat på ett sådant sätt att programmet anger generella mål och fokusområden för all al verksamhet. Det anges inga specifika mål för respektive nämnd. Inkomna yttranden beslutade , 78, att sända det handikappolitiska programmet till nämnderna för översyn. Synpunkter på programmet inkom från kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 4( 46) Barn- och utbildningsnämnden ansåg i sitt yttrade att något handikappolitiskt program inte var nödvändigt för nämndens verksamheter, då lagstiftning numera finns på området. Socialnämnden framhöll i sitt yttrande att det är en fördel med ett kortfattat, tydligt, och slagkraftigt program baserat på FN:s standardregler. Socialnämnden poängterade även vikten av att göra en översyn av vilka begrepp som används. Socialnämnden ansåg att Västerviks s "Policy för funktionshinderfrågor" skulle kunna tjäna som utgångspunkt för ett nytt program i Vimmerby. Miljö- och byggnadsnämnden ansåg i sitt yttrande att tidigare program var allt för omfattande-ockomodernt:--ett-rejält-omtag-bordeövervägas,-ochatt---- det nya programmet borde kompletteras med ett krav på årlig uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden meddelar i sitt yttrande att man inte kan ta ställning till nytt handikappolitiskt program, då det saknas förslag till revidering. Programmets namn Det program som antogs 2005 kallades för Randikappolitiskt program. Motsvarande dokument i andra er har olika beteckningar. Vanliga benämningar kan vara: Tillgänglighetspolitiskt program Tillgänglighetspolicy Tillgänglighetsplan Funktionshinderpolitiskt program Randikappolitiskt program Föreliggande förslag har givits titeln Funktionshinderpolitiskt program, Som synes ovan finns flera tänkbara benämningar, varför det kan vara lämpligt att diskutera vilket namn detta policydokument ska få. Bedömning Det är lämpligt att förslaget till funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby sändes till samtliga nämnder och ala bolag samt till pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet och ungdomsrådet för remiss. Lämplig remisstid kan vara till och med Ärendet diskuteras. Helen Nilsson (S) berättar att tillgänglighetsrådet har tittat på förslaget och vill få möjlighet att lämna synpunkter. I samband med detta bör man skicka förslaget på en bred remiss inför uppdateringen. lljui ff l

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 5( 46) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår styrelsen besluta att sända förslaget till Funktionshinderpolitiskt program till samtliga nämnder och bolag, samt till tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet för remiss. Yttrande ska ha inkommit senast Beslutsunderlag Förslag till Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby Kommun , Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 52. Randikappolitiskt program Vimmerby s beslut , Id Barn- och utbildningsnämndens beslut , Id Miljö- och byggnämndens beslut , Id Socialnämndens beslut Id Kultur- och fritidsnämndens beslut l 08, Id Tjänsteskrivelse av trafikadministratör Joakim Svensson, Id Sändlista Samtliga nämnder- remiss Samtliga ala bolag- remiss Tillgänglighetsrådet - remiss Pensionärsrådet-remiss Ungdomsrådet remiss Trafikadministratör Joakim Svensson

8 l Vimmerby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 6( 46) KS 97 Dnr 2014/281 Kod604 Budkavle 2014 för styrelsen s beslut beslutar att l. godkänna föreliggande svar för styrelsens räkning 2. skicka svaret till kultur- och fritidsförvaltningen. Ärendet Från elevråden vid Astrid Lindgrens skola och Vitnarskolan har kommit en budkavle med synpunkter som fångats upp vid ungdomsforum som hölls i oktober. Synpunktema rör bland annat skolmaten, miljön i klassrummen, busstider och intemet. Vid dagens sammanträde föreligger en sammanställning av svar på budkavle 2014 för styrelseförvaltningen. s svar kommer sammanställas tillsammans övriga nämnders för att följas upp på globträdsdagen den 5 maj. Förslag till beslut föreslås besluta att l. godkänna föreliggande svar för styrelsens räkning 2. skicka svaret till kultur- och fritidsförvaltningen. Beslutsunderlag Sammanställning av svar på budkavle 2014, Id Sändlista Kultur- och fritidsförvaltningen IVOI ~l

9 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 7 ( 46) KS 98 Dnr 2012/271 Kod 014 Taxiservice i Vimmerby s beslut beslutar att l. ge Kalmar Läns Trafik AB i uppdrag att upphandla taxientreprenör för ett år och redovisa anbuden 2. ge styrelsens presidium i uppdrag att diskutera med vinnande företag hur man ser på taxiservice i en 3. föreslår Kalmar Läns Trafik AB att marknadsföra taxi på tåg och bussar. Reservationer Lars J chansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Deltagande i beslut Ingela Nilsson Nachtweij (C) och PerÅke Svensson (C) deltar inte i beslutet med motiveringen att majoritetens förslag till beslut presenterats under pågående sammanträde. Centerpartiet har därmed inte haft möjlighet att ta ställning till förslaget i förväg. Ärendet Som en följd av den upphandling av skolskjutsar som genomfördes av Kalmar Läns Trafik, KL T, på uppdrag av Vimmerby minskade tillgången på taxi för allmänheten i en. Från och med sommaren 2012 begränsades möjligheten till att åka taxi i Vimmerby till dagtid under vardagar. För att säkerställa taxiservice till allmänheten beslutade en att teckna avtal med Kalmar Länstrafik om att genom tillköp av trafik säkerställa taxiservice även på kvällar och helger. Avtalet om taxiservice tecknades för perioden maj 2013 till april 2014 med ett års förlängning om det inte sägs upp senast tre månader före avtalets utgång. l Utdrn"'b"tydmiDg

10 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 8( 46) Vid styrelsens sammanträde beslutades att säga upp avtalet med Kalmar Läns Trafik avseende taxiservice till allmänheten samt att uppdra åt näringslivschefpatrik Kinnbom att utreda rorutsättningarna för taxiservice i Vimmerby och återkomma vid styrelsens sammanträde Vid styrelsens sammanträde redogjorde näringslivschef Patrik Kinnbom och trafikadministratör Joakim Svensson för resultatet av uppdraget. beslutade att föreliggande skrivelse skickas till gruppledarna för diskussion inför ny hantering vid ett av styrelsens sammanträden i mars Vid dagens sammanträde hanteras ärendet på nytt. Ärendet diskuteras. Ingela Nilsson Nachtweij (C) undrar hur tidsplanen ser ut. En1igt Micael Glennfalk (M) är majoritetens förslag ett första steg, därefter f'ar KL T återkomma till en. Det kommer att ske under budgetperioden och det kommer att bli ett glapp då nuvarande avtal går ut sista mars. En1igt Helen Nilsson (S) har tillgänglighetsrådet meddelat att man gärna ser att taxi finns då det är en tillgänglighetsfråga. Claes Roos (M) anser med instämmande av Micael Glennfalk (M) att det är viktig att man kan ta sig mellan de olika delarna och att det är många som drabbas om det inte finns tillgång till taxi. Lars Johansson (V) anser att det inte är lämpligt att lägga pengar på taxiverksamheten med tanke på ens ekonomiska läge. Förslag till beslut Majoriteten föreslår att styrelsen beslutar att l. ge KL T i uppdrag att upphandla taxientreprenör för ett år och redovisa anbuden 2. ge presidiet i uppdrag att diskutera med vinnande företag hur man ser på taxiservice i en 3. föreslår KLT att marknadsföra taxi på tåg och bussar. Lars Johansson (V) yrkar avslag på majoritetens förslag.

11 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 9( 46) Beslutsgång Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: majoritetens förslag och Lars Johanssons avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar enligt majoritetens förslag. Beslutsunderlag Avtal mellan Vimmerby och Kalmar läns Trafik avseende taxiservice till allmänheten, Id s beslut , KS 386. Tjänsteskrivelse av trafiksamordnare Joakim Svensson, Id s beslut , KS 5. s beslut , KS 11. Tjänsteskrivelse av trafikadministratör Joakim Svensson och näringslivschef Patrik Kinnbom, Id Sändlista Trafikadministratör Joakim Svensson Näringslivschef Patrik Kinnbom Kalmar Läns Trafik AB s presidium

12 sammanträdesprotokoll sidnr Sammanträdesdatum l O( 46) KS 99 Dnr 2012/246 Kod 109 Motion: Klimatkompensation för tjänsteresor s beslut föreslår fullmäktige besluta att l. bifalla motionen angående klimatkompensation 2. klimatkompensationen ska räknas på 2 % på totala bränslekostnaden för ens tjänstebilar och i de fall privata bilar används i tjänsten, räkna på 2 % på beloppet på utgiven reseersättning, att avsättas årligen i en fond enligt motionens förslag 3. införa klimatkompensation och fond vid budgetåret Sammanfattning av motionen Björn Swedborg (M) har genom motion väckt frågan om att klimatkompensera ens tjänsteresor. Björn Swedborg (M) yrkar att fullmäktige beslutar att styrelsen tar fram ett lokalt anpassat system för Vimmerby s egen verksamhet som innebär att ens förvaltningar ska klimatkompensera resor i tjänsten som företas av tjänstemän och politiker. Swedborg yrkar på att de medel som avsätts till klimatkompensation sätts i en lokal fond ur vilken ens förvaltningar och verksamheter sedan kan söka pengar till miljö- och klimatkompenserande åtgärder. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till styrelsen för beredning. remitterade motionen till samhällsbyggnadsavdelningen och Vimmerby Energi och Miljö AB för yttrande senast och till personalavdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut. beslutade att föreslå fullmäktige att anta ett reviderat förslag. Yrkande för återremiss. Kommunfullmäktige beslutade att motionen återremitteras till personalavdelningen återremitterar motionen om klimatkompensation för tjänsteresor till personalavdelningen för komplettering i enlighet med motiveringen i fullmäktigebeslutet: yt- l (;l() l~ l l Utdml!'b~lydmiDg

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 11 ( 46) terligare kostnader för administration och kompensation ska utredas och konsekvens bedömas. Finansiering Finansieringen på 2 % av bränslekostnaden som ska gå till fonden ska tas från oförutsett KS/KF konto. Handläggningen sker inom ram för Kommunstyrelseförvaltningen. Ansökan för äskande från fonden går till som beslutar tilldelningen. Bedömning Personalavdelningen anser att klimatkompensationen kan genomföras med de förutsättningar som beskrivs under finansiering. Förslag till beslut Personalavdelningen föreslår styrelsen att föreslå fullmäktige att l. bifalla motionen angående klimatkompensation 2. klimatkompensationen ska räknas på 2 % på totala bränslekostnaden för ens tjänstebilar och i de fall privata bilar används i tjänsten, räkna på 2 % på beloppet på utgiven reseersättning, att avsättas årligen i en fond enligt motionens förslag 3. införa klimatkompensation och fond vid budgetåret Beslutsunderlag Motion väckt av Björn Swedborg (M), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 196. Remiss från styrelseförvaltningen, Therese Jigsved, Id Yttrande från sarnhällsbyggnadsavdelningen, Id Yttrande från Vimmerby Energi och Miljö AB, Id Tjänsteskrivelse av personalchef Monica Bergh, Id Bilaga till tjänsteskrivelse, Id s beslut , KS 287. Yrkande inlämnat av Bölje Forss, Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 164. s beslut , KS 377. Tjänsteskrivelse av personalchef Monica Bergh, Id Sändlista Kommunfullmäktige 1 vol~~

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic!nr Sammanträdesdatum 12( 46) KS 100 Dnr 2014/181 Kod 109 Motion - Stärk hälsan och förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan s beslut foreslår fullmäktige besluta att bifalla motionen på det sätt att barn- och utbildningsnämnden, enligt eget forslag, f'ar i uppdrag att ge rektorerna i uppdrag att ta fram möjliga förslag till ökad fysisk aktivitet, vilket ska rymmas inom elevernas normala skoldag och med befintlig personal. Sammanfattning av motionen Gudrun Brunegård (KD), Elisabeth Lago Nilsson (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) har genom motion väckt frågan om att stärka hälsan och forbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet. Elever som motionerar mår inte bara bättre, de lär sig mer också. Kristdemokraterna har som mål att det ska finnas idrott på schemat varje skoldag. Daglig fysisk aktivitet i skolan ger en rad positiva effekter som rorbättrad koncentrationsförmåga, förbättrad förmåga att lösa problem och som en följd även bättre betyg. Det visar Bunkefloprojektet, ett samarbete mellan skola, idrottsföreningar och forskning som pågått i Malmö sedan Kristdemokraterna i Vimmerby anser att eleverna i vår ska erbjudas goda förutsättningar till förbättrade ochjämlika skolresultat och bättre hälsa på kort och på lång sikt. Kristdemokraterna föreslår därför fullmäktige besluta att ge barnoch utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skoloma i Vimmerby. Ärendet Vid fullmäktiges sammanträde förelåg motionen inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Elisabeth Lago Nilsson (KD) och Torbjörn Sandberg (KD). Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till styrelsen för beredning. beslutade att remittera motionen till ungdomsrådet för yttrande och till barn- och utbildningsnämnden for beredning l ljoii!? l

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 13( 46) och framtagande av förslag till beslut samt att förslag till beslut ska lämnas till styrelsen senast Vid dagens sammanträde föreligger barn- och utbildningsnämndens beslut med förslag till beslut. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår att rektorerna f'ar i uppdrag att ta fram möjliga förslag till ökad fysisk aktivitet, vilket ska rymmas inom elevernas normala skoldag och med befintlig personal. Beslutsunderlag Motion väckt av Gudrun Brunegård (KD), Elisabeth Lago Nilsson (KD) och Torbjörn Sandberg (KD), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 146. s beslut , KS 324. Barn- och utbildningsnämndens beslut , BUN 11. Sändlista Kommunfullmäktige l U""""'b'"Y<imllig

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 14( 46) KS 101 Dnr 2014/137 Kod 109 Medborgarförslag om en lekfull gångväg mellan Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby centrum s beslut föreslår fullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget genom att ge styrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan inom projekt Vackra Vimmerby. Sammanfattning av medborgarförslaget Michael Karlsson har väckt medborgarförslag om att vi i praktiken behöver göra mer för att visa upp att vi är Sveriges mest lekfulla destination. Han föreslår att det anläggs en lekfull gångväg mellan Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby centrum. Den skulle exempelvis kunna vara i form av en intestöta-marken-bana och andra klurigheter. Målet är att Sveriges mest lekfulla destination ska få Sveriges mest lekfulla gångväg. Gångvägen skulle även fylla ett viktigt syfte när det gäller att locka besökarna på Astrid Lindgrens Värld till stadskärnan, vilket i sig är betydelsefullt för utvecklingen av handeln i Vimmerby. Ärendet Medborgarförslaget om en lekfull gångväg mellan Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby centrum remitterades till kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsavdelningen och Vimmerby Turistbyrå för yttrande. Samhällsbyggnadsavdelningen har ej inkommit med yttrande. Redovisning av inkomna yttranden Kultur- och fritidsnämnden anser att frågan ska föras in i projekt Vackra Vimmerby där man arbetar med gångstråk och gestaltning. Nämnden framhåller även att gångvägen bör utredas ur säkerhetsperspektiv. Vimmerby Turistbyrå ställer sig positiv till ovan nämnda gångväg och menar att förslaget ligger i linje med Vimmerby s turismstrategi och behovet av att göra stadskärnan mer intressant att besöka.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 15( 46) Bedömning och förslag Remissinstanserna är positiva till förslaget om en lekfull gångväg mellan Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby centrum. Kultur- och fritidsnämnden vill föra in frågan i projekt Vackra Vimmerby och betonar vikten av att utreda säkerhetsaspekten. Vimmerby Turistbyrå anser att förslaget stämmer bra in i Vimmerby s turismstrategi. Näringslivsenheten förordar bifall till förslaget genom att frågan om en lekfull gångväg mellan Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby centrum förs in i projekt Vackra Vimmerby. Näringslivsenheten betonar även vikten av att använda besöksnäringen styrka för att utveckla destinationen på alla plan. Förslag till beslut föreslår fullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget genom att ge styrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan inom projekt Vackra Vimmerby. Beslutsunderlag Medborgarförslag inlämnat av Michael Karlsson, Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 123. beslut , KS 252. Yttrande från kultur- och fritidsnämnden , KFN 67. Yttrande från Vimmerby Turistbyrå , Id Tjänsteskrivelse av näringslivsutvecklare Carina Östh, Id Sändlista Kommunfullmäktige l LtJI fr l

18 l Vimmerby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 16( 46) KS 102 Dnr 2014/138 Kod 109 Medborgarförslag om att locka fler besökare in till Vimmerby s beslut Kornmunstyrelsen foreslår kornmunfullmäktige besluta att bifalla medborgarforslaget genom att ge kornmunstyrelseforvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan inom projekt Vackra Vimmerby och att Astrid Lindgrens Näs kopplas in som sakkunnig for att säkerställa skyltarnas kvalitet och lämplighet. Sammanfattning Michael Karlsson har väckt medborgarforslag om att något mer behöver göras for att locka fler besökare in till Virnmerby~-Han foreslår mässingsskyltar utmed Storgatan med inskriptioner av "klokskaper" från Astrid Lindgren, exempelvis "Vi lekte och lekte så det är underligt att vi inte lekte ihjäl oss". Lämpligen går det att kombinera med årtal och vilken bok citatet är hämtat ur. Skyltarna skulle kunna motsvara kända personers handavtryck på Liseberg alla i stil som passar in i Vackra Vimmerby. Skyltarna skulle kunna bidra till att öka antal besökare i stadskärnan. Ärendet Medborgarforslaget om att locka fler besökare in till Vimmerby remitterades till kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsavdelningen och Vimmerby Turistbyrå for yttrande. Redovisning av inkomna yttranden Kultur- och fritidsnämnden anser att en bör utveckla arbetet med att lyfta fram Astrid Lindgrens forfattarskap och att forslaget om skyltar med inskriptioner borde ingå i projekt Vackra Vimmerby. Vimmerby Turistbyrå ställer sig positiv till medborgarforslaget och menar att skyltarna är ett bra sätt att hylla Astrid Lindgren på och dessutom kan vara till glädje for både besökare och invånare. Samhällsbyggnadsavdelningen avstår från yttrande.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum l 7 { 46) Bedömning och förslag De remissinstanser som yttrat sig är positiva till förslaget. Både Kultur- och fritidsnämnden och Turistbyrån anser att det är lämpligt sätt att ta till vara Astrid Lindgrens anda på. Det är viktigt att hålla ihop detta arbete med de ideer som redan finns beträffande utsmyckning av stadskärnan i projekt Vackra Vimmerby. Näringslivsenheten föreslår bifall till medborgarförslaget genom att arbetet med skyltarna förs in i projekt Vackra Vimmerby och att Astrid Lindgrens Näs kopplas in som sakkunnig när det gäller frågor som berör Astrid Lindgrens författarskap för att säkerställa skyltarnas kvalitet och lämplighet. Förslag till beslut föreslår fullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget genom att ge styrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan inom projekt Vackra Vimmerby och att Astrid Lindgrens Näs kopplas in som sakkunnig för att säkerställa skyltamas kvalitet och lämplighet. Beslutsunderlag Medborgarförslag inlämnat av Michael Karlsson, Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 124. beslut , KS 253. Yttrande från kultur- och fritidsnämnden , KFN 68. Yttrande från Vimmerby Turistbyrå Tjänsteskrivelse av näringslivsutvecklare Carina Östh, Id Sändlista Kommunfullmäktige l ljoi 0 l

20 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 18( 46) KS 103 Dnr 2015/95 Kod 14 Vimmerby s tillväxt- och näringslivsråd - sammanställning och arbetsform s beslut besluta att l. tillsätta Vimmerby s tillväxt- och näringslivsråd som ska verka under följande former: Tillväxt- och näringslivsrådet främsta uppgift är att genom samverkan och dialog mellan näringsliv, branscher och stimulera tilllokal utveckling. Målet är god tillväxt och ett positivt företagsklimat Övergripande ska tillväxt- och näringslivsrådet diskutera utvecklingsfrågor kopplade till näringslivet och vid behov agera remissinstans för ala utvecklingsfrågor av principiell karaktär stödja Vimmerby s näringslivsenhet för att ständigt utvecklas vara en plattform för dialog mellan näring och bestå av medlemmar som har ett genuint intresse av att utveckla näringslivet i Vimmerby Arbetsform Rådet är ett intressesammansatt samverkansorgan knutet till styrelsen och består av företag, fackförbund, Vimmerby s presidium och näringslivsenhetens personal utser deltagama i rådet. Deltagandet i rådet är företagsrelaterat, inte personrelaterat, vilket innebär att ersättare kan delta i möten Rådet har fyra ordinarie möten per år. Minst två av rådets möten per år ska förläggas på företag Mötena_ägerJ::um_m._ellanJcl, 15:00-17:00 s ordförande leder rådets möten Näringslivsenheten ansvar för skriftlig kallelse till sammanträden jämte dagordning samt att föra protokoll Protokoll från rådets möten ska diarieföras som arbetsmaterial Rådet kan vid behov tillsätta arbetsgrupper och adjungera personer med kompetens inom särskilda frågor

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 19( 46) Mötena skall emellanåt innehålla workshops och företagspresentationer Utvärdering ska ske efter varje möte Riktlinjerna för tillväxt- och näringslivsrådet ska förankras i rådet och fastslås av styrelsen 2. att erbjuda följande företag och organisationer att delta i Vimmerby s tillväxt- och näringslivsråd: Företagama Vimmerby Turistbyrå ek. förening. Lantbrukarnas riksförbund Motormännens riksförbund Vimmerby Fastighetsklubb Vimmerby Handel Orkla Foods AB RM-Snickerier AB ZobraAB AB Åbro Bryggeri Finja Prefab AB Svensk Tryckgjutning AB Mediagruppen Swepress Polyform Specialsnickerier AB Astrid Lindgrens Värld AB GDL Transport AB Metallfabriken Ljunghäll AB Skanska Byggsystem AB Vimmerby K vinnliga Företagare Arbetsförmedlingen GS-facket IF Metall Vimmerby styrelses presidium och näringslivsenheten Reservationer Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Lars Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingela Nilsson Nachtweijs yrkande. Bordläggning Ärendet bordläggs och tas upp senare under sammanträdet för beslut. Ärendet Sedan hösten 2011 har Vimmerby drivit två samverkansråd med näringslivet, industriråd och näringslivsråd vars främsta syfte varit att verka

22 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 20( 46) som forum för ömsesidigt utbyte av information mellan näringsliv och. Industrirådet har bestått av representanter från de större företagen i en och näringslivsrådet omfattat mindre företag samt branschorganisationer. Syftet och målet med råden har varit oklart, vilket resulterat i ett relativt lågt deltagande vid rådets sammankomster. Dessutom har arbetet med två råd varit tungrott. Med anledning av detta tog näringslivsenheten upp en diskussion om förändring. I september 2014 fick näringslivsenheten i uppdrag av de bägge råden att arbeta vidare med ett upplägg för ett nytt gemensamt råd- tillväxt- och näringslivsrådet, samt att ta fram syfte och mätbara mål för rådets verksamhet. Finansiering Tillväxt- och näringslivsrådet bedrivs inom näringslivsenhetens budget. Ärendet diskuteras. Ingela Nilsson Nachtweij (C) ställer sig tveksam till att i beslutet räkna upp vilka företag och organisationer som ska ingå i rådet då detta kan ändras över tid. Enligt Micael Glennfalk (M) är listan baserad på företag och organisationer som visat intresse för att delta. Företagen och organisationerna utser själva vilka personer som är bäst lämpade att delta. Förslag till beslut Näringslivsenheten föreslår styrelsen besluta att tillsätta Vimmerby s tillväxt- och näringslivsråd som ska verka under följande former: Tillväxt- och näringslivsrådet främsta uppgift är att genom samverkan och dialog mellan näringsliv, branscher och stimulera tilllokal utveckling. Målet är god tillväxt och ett positivt företagsklimat Övergripande ska tillväxt- och näringslivsrådet diskutera utvecklingsfrågor kopplade till näringslivet och vid behov agera remissinstans för ala utvecklingsfrågor av principiell karaktär stödja Vimmerby s näringslivsenhet för att ständigt utvecklas vara en plattform för dialog mellan näring och bestå av medlemmar som har ett genuint intresse av att utveckla näringslivet i Vimmerby

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45

Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45 Sammanträ~esrummet, kommunhuset Torsby Anna-Lena Carlsson (M), ordförande Inga-Britt Keck-Karlsson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer