Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)"

Transkript

1 Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Micael Glennfalk (M), ordförande Helen Nilsson (S) Magnus Gustafsson (M) Claes Roos (M) Kenneth Björklund (S) Lars J chansson (V) Ingela Nilsson Nachtweij (C) PerÅke Svensson (C) Daniel Nestor (S) Övriga närvarande Ersättare Marie Nieholson (M) Sven Weckfors (KD) Kl. 09:00-16:05 Tjänstemän Håkan Liljeblad, Riksbyggen Kristina Cleber, Riksbyggen Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef Anette Nilsson, socialchef Eva Berglund (S), socialnämndens ordförande J an Erixon, VD Vimarhem AB Ann-Katrin Månsson, bostadsanpassningshandläggare Roger Carlsson, VD Vimmerby Energi och Miljö AB Therese Jigsved, kanslijurist Anders Eriksson, kultur- och fritidschef Carelina Leijonram, chef Ewa Gunnarsson, sekreterare , , Kenneth Björklund (S) Justeringens plats och tid Vimmerby17mars 2015 Paragrafer Underskrifter sekreterare Ordförande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) Sammanträdesdatum Anslag/bevis Organ Sammanträdesdatum Protokollet är justern t. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned O Protokollets f<irvaringsplats Administrativa avdelningen Underskrift sekretera

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum l { 46) KS 94 Dnr 2012/51 Kod 735 Riksbyggen presenterar konceptet kooperativ hyresrätt - information inför eventuell tillbyggnation av Granen till trygghetsboende s beslut f'ar information. Inget beslut fattas. Ärendet Projektledare Håkan Liljeblad från Riksbyggen presenterar Riksbyggen som företag och konceptet kooperativ hyresrätt. Det finns flera fördelar med detta koncept, till exempel att en erhåller ett trygghetsboende utan att använda ala medel, ekonomin är avgränsad från ens, alla parter har inflytande och det behövs inget högt insatskapital för medlemskap i föreningen. Projektorganisationen för detta koncept är gemensam mellan en och Riksbyggen. De boende är medlemmar i föreningen. Föreningsstämman väljer styrelse som består av sju ledamöter: en från Riksbyggen, tre från en och tre från föreningen. Byggprojektledare Kristina Cleber från Riksbyggen visar exempel från Åtvidabergs där Riksbyggen har ett samarbete med en. Vimarhem AB:s VD Jan Erixon, socialnämndens ordförande Eva Berglund och socialchef Anette Nilsson deltar vid presentationen. Ordföranden informerar om diskussionerna att göra en tillbyggnad till Granen med 35lägenheter där det befintliga boendet slås ihop med de nya lägenheterna i en förening. För att få en kalkyl på förslaget behöver Riksbyggen få i uppdrag att undersöka detta. De behöver bland annat få information om tänkt placering, detaljplan, yta, antal våningar med mer. Därefter tar de fram en kalkyl. Beslutsunderlag Powerpointpresentation om kooperativ hyresrätt, Id Sändlista Samhällsbyggnadsavdelningen l u.-re.tydmfug

4 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2( 46) KS 95 Dnr 2015/104 Kod 286 Redovisning av bostadsanpassningsärenden 2014/2015 s beslut Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Vid dagens sammanträde informerar bostadsanpassningshandläggare Ann Katrin Månsson om bostadsanpassningen under åren 2014 och hittills under Antalet ansökningar som hanterades under 2014 var totalt l 04, varav 9 följde med från år Kostnaden för bostadsanpassning 2014 blev totalt kronor. Kostnaden för bostadsanpassning har ökat de senaste åren i Vimmerby. En av orsakerna är att fler personer bor hemma längre och därför behöver mer anpassning av sina bostäder. De vanligaste bostadsanpassningarna består av anpassning av trösklar, breddning av dörrar, montering av ramper och anpassning av hygienutrymmen. Vimmerby har inte några bostadsanpassningsärenden som har överklagats. De avslag som har lämnats har godtagits av sökanden. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Information om bostadsanpassning 2014/2015 av bostadsanpassningshandläggare Ann-Katrin Månsson, Id l 0()1 {bi

5 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 3 ( 46) KS 96 Dnr 2013/46 Kod 19 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby - remittering s beslut beslutar att l. sända förslaget till Funktionshinderpolitiskt program på remiss till samtliga nämnder och bolag samt till tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet 2. yttranden ska ha inkommit senast O. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 52, om handikappolitiskt program för Vimmerby Vid styrelsens sammanträde väcktes frågan om revidering av det handikappolitiska programmet. Det handikappolitiska sändes även till ens nämnder för översyn. Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till nytt program. Förslaget baseras på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som trädde i kraft Programmet ska vara ett stödjande dokument i nämnder och styrelsers arbete kring frågor som rör funktionshindrade. Till skillnad från tidigare handikappolitiskt program är förslaget till nytt program är utformat på ett sådant sätt att programmet anger generella mål och fokusområden för all al verksamhet. Det anges inga specifika mål för respektive nämnd. Inkomna yttranden beslutade , 78, att sända det handikappolitiska programmet till nämnderna för översyn. Synpunkter på programmet inkom från kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 4( 46) Barn- och utbildningsnämnden ansåg i sitt yttrade att något handikappolitiskt program inte var nödvändigt för nämndens verksamheter, då lagstiftning numera finns på området. Socialnämnden framhöll i sitt yttrande att det är en fördel med ett kortfattat, tydligt, och slagkraftigt program baserat på FN:s standardregler. Socialnämnden poängterade även vikten av att göra en översyn av vilka begrepp som används. Socialnämnden ansåg att Västerviks s "Policy för funktionshinderfrågor" skulle kunna tjäna som utgångspunkt för ett nytt program i Vimmerby. Miljö- och byggnadsnämnden ansåg i sitt yttrande att tidigare program var allt för omfattande-ockomodernt:--ett-rejält-omtag-bordeövervägas,-ochatt---- det nya programmet borde kompletteras med ett krav på årlig uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden meddelar i sitt yttrande att man inte kan ta ställning till nytt handikappolitiskt program, då det saknas förslag till revidering. Programmets namn Det program som antogs 2005 kallades för Randikappolitiskt program. Motsvarande dokument i andra er har olika beteckningar. Vanliga benämningar kan vara: Tillgänglighetspolitiskt program Tillgänglighetspolicy Tillgänglighetsplan Funktionshinderpolitiskt program Randikappolitiskt program Föreliggande förslag har givits titeln Funktionshinderpolitiskt program, Som synes ovan finns flera tänkbara benämningar, varför det kan vara lämpligt att diskutera vilket namn detta policydokument ska få. Bedömning Det är lämpligt att förslaget till funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby sändes till samtliga nämnder och ala bolag samt till pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet och ungdomsrådet för remiss. Lämplig remisstid kan vara till och med Ärendet diskuteras. Helen Nilsson (S) berättar att tillgänglighetsrådet har tittat på förslaget och vill få möjlighet att lämna synpunkter. I samband med detta bör man skicka förslaget på en bred remiss inför uppdateringen. lljui ff l

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 5( 46) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår styrelsen besluta att sända förslaget till Funktionshinderpolitiskt program till samtliga nämnder och bolag, samt till tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet för remiss. Yttrande ska ha inkommit senast Beslutsunderlag Förslag till Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby Kommun , Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 52. Randikappolitiskt program Vimmerby s beslut , Id Barn- och utbildningsnämndens beslut , Id Miljö- och byggnämndens beslut , Id Socialnämndens beslut Id Kultur- och fritidsnämndens beslut l 08, Id Tjänsteskrivelse av trafikadministratör Joakim Svensson, Id Sändlista Samtliga nämnder- remiss Samtliga ala bolag- remiss Tillgänglighetsrådet - remiss Pensionärsrådet-remiss Ungdomsrådet remiss Trafikadministratör Joakim Svensson

8 l Vimmerby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 6( 46) KS 97 Dnr 2014/281 Kod604 Budkavle 2014 för styrelsen s beslut beslutar att l. godkänna föreliggande svar för styrelsens räkning 2. skicka svaret till kultur- och fritidsförvaltningen. Ärendet Från elevråden vid Astrid Lindgrens skola och Vitnarskolan har kommit en budkavle med synpunkter som fångats upp vid ungdomsforum som hölls i oktober. Synpunktema rör bland annat skolmaten, miljön i klassrummen, busstider och intemet. Vid dagens sammanträde föreligger en sammanställning av svar på budkavle 2014 för styrelseförvaltningen. s svar kommer sammanställas tillsammans övriga nämnders för att följas upp på globträdsdagen den 5 maj. Förslag till beslut föreslås besluta att l. godkänna föreliggande svar för styrelsens räkning 2. skicka svaret till kultur- och fritidsförvaltningen. Beslutsunderlag Sammanställning av svar på budkavle 2014, Id Sändlista Kultur- och fritidsförvaltningen IVOI ~l

9 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 7 ( 46) KS 98 Dnr 2012/271 Kod 014 Taxiservice i Vimmerby s beslut beslutar att l. ge Kalmar Läns Trafik AB i uppdrag att upphandla taxientreprenör för ett år och redovisa anbuden 2. ge styrelsens presidium i uppdrag att diskutera med vinnande företag hur man ser på taxiservice i en 3. föreslår Kalmar Läns Trafik AB att marknadsföra taxi på tåg och bussar. Reservationer Lars J chansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Deltagande i beslut Ingela Nilsson Nachtweij (C) och PerÅke Svensson (C) deltar inte i beslutet med motiveringen att majoritetens förslag till beslut presenterats under pågående sammanträde. Centerpartiet har därmed inte haft möjlighet att ta ställning till förslaget i förväg. Ärendet Som en följd av den upphandling av skolskjutsar som genomfördes av Kalmar Läns Trafik, KL T, på uppdrag av Vimmerby minskade tillgången på taxi för allmänheten i en. Från och med sommaren 2012 begränsades möjligheten till att åka taxi i Vimmerby till dagtid under vardagar. För att säkerställa taxiservice till allmänheten beslutade en att teckna avtal med Kalmar Länstrafik om att genom tillköp av trafik säkerställa taxiservice även på kvällar och helger. Avtalet om taxiservice tecknades för perioden maj 2013 till april 2014 med ett års förlängning om det inte sägs upp senast tre månader före avtalets utgång. l Utdrn"'b"tydmiDg

10 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 8( 46) Vid styrelsens sammanträde beslutades att säga upp avtalet med Kalmar Läns Trafik avseende taxiservice till allmänheten samt att uppdra åt näringslivschefpatrik Kinnbom att utreda rorutsättningarna för taxiservice i Vimmerby och återkomma vid styrelsens sammanträde Vid styrelsens sammanträde redogjorde näringslivschef Patrik Kinnbom och trafikadministratör Joakim Svensson för resultatet av uppdraget. beslutade att föreliggande skrivelse skickas till gruppledarna för diskussion inför ny hantering vid ett av styrelsens sammanträden i mars Vid dagens sammanträde hanteras ärendet på nytt. Ärendet diskuteras. Ingela Nilsson Nachtweij (C) undrar hur tidsplanen ser ut. En1igt Micael Glennfalk (M) är majoritetens förslag ett första steg, därefter f'ar KL T återkomma till en. Det kommer att ske under budgetperioden och det kommer att bli ett glapp då nuvarande avtal går ut sista mars. En1igt Helen Nilsson (S) har tillgänglighetsrådet meddelat att man gärna ser att taxi finns då det är en tillgänglighetsfråga. Claes Roos (M) anser med instämmande av Micael Glennfalk (M) att det är viktig att man kan ta sig mellan de olika delarna och att det är många som drabbas om det inte finns tillgång till taxi. Lars Johansson (V) anser att det inte är lämpligt att lägga pengar på taxiverksamheten med tanke på ens ekonomiska läge. Förslag till beslut Majoriteten föreslår att styrelsen beslutar att l. ge KL T i uppdrag att upphandla taxientreprenör för ett år och redovisa anbuden 2. ge presidiet i uppdrag att diskutera med vinnande företag hur man ser på taxiservice i en 3. föreslår KLT att marknadsföra taxi på tåg och bussar. Lars Johansson (V) yrkar avslag på majoritetens förslag.

11 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 9( 46) Beslutsgång Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: majoritetens förslag och Lars Johanssons avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar enligt majoritetens förslag. Beslutsunderlag Avtal mellan Vimmerby och Kalmar läns Trafik avseende taxiservice till allmänheten, Id s beslut , KS 386. Tjänsteskrivelse av trafiksamordnare Joakim Svensson, Id s beslut , KS 5. s beslut , KS 11. Tjänsteskrivelse av trafikadministratör Joakim Svensson och näringslivschef Patrik Kinnbom, Id Sändlista Trafikadministratör Joakim Svensson Näringslivschef Patrik Kinnbom Kalmar Läns Trafik AB s presidium

12 sammanträdesprotokoll sidnr Sammanträdesdatum l O( 46) KS 99 Dnr 2012/246 Kod 109 Motion: Klimatkompensation för tjänsteresor s beslut föreslår fullmäktige besluta att l. bifalla motionen angående klimatkompensation 2. klimatkompensationen ska räknas på 2 % på totala bränslekostnaden för ens tjänstebilar och i de fall privata bilar används i tjänsten, räkna på 2 % på beloppet på utgiven reseersättning, att avsättas årligen i en fond enligt motionens förslag 3. införa klimatkompensation och fond vid budgetåret Sammanfattning av motionen Björn Swedborg (M) har genom motion väckt frågan om att klimatkompensera ens tjänsteresor. Björn Swedborg (M) yrkar att fullmäktige beslutar att styrelsen tar fram ett lokalt anpassat system för Vimmerby s egen verksamhet som innebär att ens förvaltningar ska klimatkompensera resor i tjänsten som företas av tjänstemän och politiker. Swedborg yrkar på att de medel som avsätts till klimatkompensation sätts i en lokal fond ur vilken ens förvaltningar och verksamheter sedan kan söka pengar till miljö- och klimatkompenserande åtgärder. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till styrelsen för beredning. remitterade motionen till samhällsbyggnadsavdelningen och Vimmerby Energi och Miljö AB för yttrande senast och till personalavdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut. beslutade att föreslå fullmäktige att anta ett reviderat förslag. Yrkande för återremiss. Kommunfullmäktige beslutade att motionen återremitteras till personalavdelningen återremitterar motionen om klimatkompensation för tjänsteresor till personalavdelningen för komplettering i enlighet med motiveringen i fullmäktigebeslutet: yt- l (;l() l~ l l Utdml!'b~lydmiDg

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 11 ( 46) terligare kostnader för administration och kompensation ska utredas och konsekvens bedömas. Finansiering Finansieringen på 2 % av bränslekostnaden som ska gå till fonden ska tas från oförutsett KS/KF konto. Handläggningen sker inom ram för Kommunstyrelseförvaltningen. Ansökan för äskande från fonden går till som beslutar tilldelningen. Bedömning Personalavdelningen anser att klimatkompensationen kan genomföras med de förutsättningar som beskrivs under finansiering. Förslag till beslut Personalavdelningen föreslår styrelsen att föreslå fullmäktige att l. bifalla motionen angående klimatkompensation 2. klimatkompensationen ska räknas på 2 % på totala bränslekostnaden för ens tjänstebilar och i de fall privata bilar används i tjänsten, räkna på 2 % på beloppet på utgiven reseersättning, att avsättas årligen i en fond enligt motionens förslag 3. införa klimatkompensation och fond vid budgetåret Beslutsunderlag Motion väckt av Björn Swedborg (M), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 196. Remiss från styrelseförvaltningen, Therese Jigsved, Id Yttrande från sarnhällsbyggnadsavdelningen, Id Yttrande från Vimmerby Energi och Miljö AB, Id Tjänsteskrivelse av personalchef Monica Bergh, Id Bilaga till tjänsteskrivelse, Id s beslut , KS 287. Yrkande inlämnat av Bölje Forss, Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 164. s beslut , KS 377. Tjänsteskrivelse av personalchef Monica Bergh, Id Sändlista Kommunfullmäktige 1 vol~~

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic!nr Sammanträdesdatum 12( 46) KS 100 Dnr 2014/181 Kod 109 Motion - Stärk hälsan och förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan s beslut foreslår fullmäktige besluta att bifalla motionen på det sätt att barn- och utbildningsnämnden, enligt eget forslag, f'ar i uppdrag att ge rektorerna i uppdrag att ta fram möjliga förslag till ökad fysisk aktivitet, vilket ska rymmas inom elevernas normala skoldag och med befintlig personal. Sammanfattning av motionen Gudrun Brunegård (KD), Elisabeth Lago Nilsson (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) har genom motion väckt frågan om att stärka hälsan och forbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet. Elever som motionerar mår inte bara bättre, de lär sig mer också. Kristdemokraterna har som mål att det ska finnas idrott på schemat varje skoldag. Daglig fysisk aktivitet i skolan ger en rad positiva effekter som rorbättrad koncentrationsförmåga, förbättrad förmåga att lösa problem och som en följd även bättre betyg. Det visar Bunkefloprojektet, ett samarbete mellan skola, idrottsföreningar och forskning som pågått i Malmö sedan Kristdemokraterna i Vimmerby anser att eleverna i vår ska erbjudas goda förutsättningar till förbättrade ochjämlika skolresultat och bättre hälsa på kort och på lång sikt. Kristdemokraterna föreslår därför fullmäktige besluta att ge barnoch utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skoloma i Vimmerby. Ärendet Vid fullmäktiges sammanträde förelåg motionen inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Elisabeth Lago Nilsson (KD) och Torbjörn Sandberg (KD). Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till styrelsen för beredning. beslutade att remittera motionen till ungdomsrådet för yttrande och till barn- och utbildningsnämnden for beredning l ljoii!? l

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 13( 46) och framtagande av förslag till beslut samt att förslag till beslut ska lämnas till styrelsen senast Vid dagens sammanträde föreligger barn- och utbildningsnämndens beslut med förslag till beslut. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår att rektorerna f'ar i uppdrag att ta fram möjliga förslag till ökad fysisk aktivitet, vilket ska rymmas inom elevernas normala skoldag och med befintlig personal. Beslutsunderlag Motion väckt av Gudrun Brunegård (KD), Elisabeth Lago Nilsson (KD) och Torbjörn Sandberg (KD), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 146. s beslut , KS 324. Barn- och utbildningsnämndens beslut , BUN 11. Sändlista Kommunfullmäktige l U""""'b'"Y<imllig

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 14( 46) KS 101 Dnr 2014/137 Kod 109 Medborgarförslag om en lekfull gångväg mellan Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby centrum s beslut föreslår fullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget genom att ge styrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan inom projekt Vackra Vimmerby. Sammanfattning av medborgarförslaget Michael Karlsson har väckt medborgarförslag om att vi i praktiken behöver göra mer för att visa upp att vi är Sveriges mest lekfulla destination. Han föreslår att det anläggs en lekfull gångväg mellan Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby centrum. Den skulle exempelvis kunna vara i form av en intestöta-marken-bana och andra klurigheter. Målet är att Sveriges mest lekfulla destination ska få Sveriges mest lekfulla gångväg. Gångvägen skulle även fylla ett viktigt syfte när det gäller att locka besökarna på Astrid Lindgrens Värld till stadskärnan, vilket i sig är betydelsefullt för utvecklingen av handeln i Vimmerby. Ärendet Medborgarförslaget om en lekfull gångväg mellan Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby centrum remitterades till kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsavdelningen och Vimmerby Turistbyrå för yttrande. Samhällsbyggnadsavdelningen har ej inkommit med yttrande. Redovisning av inkomna yttranden Kultur- och fritidsnämnden anser att frågan ska föras in i projekt Vackra Vimmerby där man arbetar med gångstråk och gestaltning. Nämnden framhåller även att gångvägen bör utredas ur säkerhetsperspektiv. Vimmerby Turistbyrå ställer sig positiv till ovan nämnda gångväg och menar att förslaget ligger i linje med Vimmerby s turismstrategi och behovet av att göra stadskärnan mer intressant att besöka.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 15( 46) Bedömning och förslag Remissinstanserna är positiva till förslaget om en lekfull gångväg mellan Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby centrum. Kultur- och fritidsnämnden vill föra in frågan i projekt Vackra Vimmerby och betonar vikten av att utreda säkerhetsaspekten. Vimmerby Turistbyrå anser att förslaget stämmer bra in i Vimmerby s turismstrategi. Näringslivsenheten förordar bifall till förslaget genom att frågan om en lekfull gångväg mellan Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby centrum förs in i projekt Vackra Vimmerby. Näringslivsenheten betonar även vikten av att använda besöksnäringen styrka för att utveckla destinationen på alla plan. Förslag till beslut föreslår fullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget genom att ge styrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan inom projekt Vackra Vimmerby. Beslutsunderlag Medborgarförslag inlämnat av Michael Karlsson, Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 123. beslut , KS 252. Yttrande från kultur- och fritidsnämnden , KFN 67. Yttrande från Vimmerby Turistbyrå , Id Tjänsteskrivelse av näringslivsutvecklare Carina Östh, Id Sändlista Kommunfullmäktige l LtJI fr l

18 l Vimmerby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 16( 46) KS 102 Dnr 2014/138 Kod 109 Medborgarförslag om att locka fler besökare in till Vimmerby s beslut Kornmunstyrelsen foreslår kornmunfullmäktige besluta att bifalla medborgarforslaget genom att ge kornmunstyrelseforvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan inom projekt Vackra Vimmerby och att Astrid Lindgrens Näs kopplas in som sakkunnig for att säkerställa skyltarnas kvalitet och lämplighet. Sammanfattning Michael Karlsson har väckt medborgarforslag om att något mer behöver göras for att locka fler besökare in till Virnmerby~-Han foreslår mässingsskyltar utmed Storgatan med inskriptioner av "klokskaper" från Astrid Lindgren, exempelvis "Vi lekte och lekte så det är underligt att vi inte lekte ihjäl oss". Lämpligen går det att kombinera med årtal och vilken bok citatet är hämtat ur. Skyltarna skulle kunna motsvara kända personers handavtryck på Liseberg alla i stil som passar in i Vackra Vimmerby. Skyltarna skulle kunna bidra till att öka antal besökare i stadskärnan. Ärendet Medborgarforslaget om att locka fler besökare in till Vimmerby remitterades till kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsavdelningen och Vimmerby Turistbyrå for yttrande. Redovisning av inkomna yttranden Kultur- och fritidsnämnden anser att en bör utveckla arbetet med att lyfta fram Astrid Lindgrens forfattarskap och att forslaget om skyltar med inskriptioner borde ingå i projekt Vackra Vimmerby. Vimmerby Turistbyrå ställer sig positiv till medborgarforslaget och menar att skyltarna är ett bra sätt att hylla Astrid Lindgren på och dessutom kan vara till glädje for både besökare och invånare. Samhällsbyggnadsavdelningen avstår från yttrande.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum l 7 { 46) Bedömning och förslag De remissinstanser som yttrat sig är positiva till förslaget. Både Kultur- och fritidsnämnden och Turistbyrån anser att det är lämpligt sätt att ta till vara Astrid Lindgrens anda på. Det är viktigt att hålla ihop detta arbete med de ideer som redan finns beträffande utsmyckning av stadskärnan i projekt Vackra Vimmerby. Näringslivsenheten föreslår bifall till medborgarförslaget genom att arbetet med skyltarna förs in i projekt Vackra Vimmerby och att Astrid Lindgrens Näs kopplas in som sakkunnig när det gäller frågor som berör Astrid Lindgrens författarskap för att säkerställa skyltarnas kvalitet och lämplighet. Förslag till beslut föreslår fullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget genom att ge styrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan inom projekt Vackra Vimmerby och att Astrid Lindgrens Näs kopplas in som sakkunnig för att säkerställa skyltamas kvalitet och lämplighet. Beslutsunderlag Medborgarförslag inlämnat av Michael Karlsson, Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 124. beslut , KS 253. Yttrande från kultur- och fritidsnämnden , KFN 68. Yttrande från Vimmerby Turistbyrå Tjänsteskrivelse av näringslivsutvecklare Carina Östh, Id Sändlista Kommunfullmäktige l ljoi 0 l

20 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 18( 46) KS 103 Dnr 2015/95 Kod 14 Vimmerby s tillväxt- och näringslivsråd - sammanställning och arbetsform s beslut besluta att l. tillsätta Vimmerby s tillväxt- och näringslivsråd som ska verka under följande former: Tillväxt- och näringslivsrådet främsta uppgift är att genom samverkan och dialog mellan näringsliv, branscher och stimulera tilllokal utveckling. Målet är god tillväxt och ett positivt företagsklimat Övergripande ska tillväxt- och näringslivsrådet diskutera utvecklingsfrågor kopplade till näringslivet och vid behov agera remissinstans för ala utvecklingsfrågor av principiell karaktär stödja Vimmerby s näringslivsenhet för att ständigt utvecklas vara en plattform för dialog mellan näring och bestå av medlemmar som har ett genuint intresse av att utveckla näringslivet i Vimmerby Arbetsform Rådet är ett intressesammansatt samverkansorgan knutet till styrelsen och består av företag, fackförbund, Vimmerby s presidium och näringslivsenhetens personal utser deltagama i rådet. Deltagandet i rådet är företagsrelaterat, inte personrelaterat, vilket innebär att ersättare kan delta i möten Rådet har fyra ordinarie möten per år. Minst två av rådets möten per år ska förläggas på företag Mötena_ägerJ::um_m._ellanJcl, 15:00-17:00 s ordförande leder rådets möten Näringslivsenheten ansvar för skriftlig kallelse till sammanträden jämte dagordning samt att föra protokoll Protokoll från rådets möten ska diarieföras som arbetsmaterial Rådet kan vid behov tillsätta arbetsgrupper och adjungera personer med kompetens inom särskilda frågor

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 19( 46) Mötena skall emellanåt innehålla workshops och företagspresentationer Utvärdering ska ske efter varje möte Riktlinjerna för tillväxt- och näringslivsrådet ska förankras i rådet och fastslås av styrelsen 2. att erbjuda följande företag och organisationer att delta i Vimmerby s tillväxt- och näringslivsråd: Företagama Vimmerby Turistbyrå ek. förening. Lantbrukarnas riksförbund Motormännens riksförbund Vimmerby Fastighetsklubb Vimmerby Handel Orkla Foods AB RM-Snickerier AB ZobraAB AB Åbro Bryggeri Finja Prefab AB Svensk Tryckgjutning AB Mediagruppen Swepress Polyform Specialsnickerier AB Astrid Lindgrens Värld AB GDL Transport AB Metallfabriken Ljunghäll AB Skanska Byggsystem AB Vimmerby K vinnliga Företagare Arbetsförmedlingen GS-facket IF Metall Vimmerby styrelses presidium och näringslivsenheten Reservationer Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Lars Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingela Nilsson Nachtweijs yrkande. Bordläggning Ärendet bordläggs och tas upp senare under sammanträdet för beslut. Ärendet Sedan hösten 2011 har Vimmerby drivit två samverkansråd med näringslivet, industriråd och näringslivsråd vars främsta syfte varit att verka

22 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 20( 46) som forum för ömsesidigt utbyte av information mellan näringsliv och. Industrirådet har bestått av representanter från de större företagen i en och näringslivsrådet omfattat mindre företag samt branschorganisationer. Syftet och målet med råden har varit oklart, vilket resulterat i ett relativt lågt deltagande vid rådets sammankomster. Dessutom har arbetet med två råd varit tungrott. Med anledning av detta tog näringslivsenheten upp en diskussion om förändring. I september 2014 fick näringslivsenheten i uppdrag av de bägge råden att arbeta vidare med ett upplägg för ett nytt gemensamt råd- tillväxt- och näringslivsrådet, samt att ta fram syfte och mätbara mål för rådets verksamhet. Finansiering Tillväxt- och näringslivsrådet bedrivs inom näringslivsenhetens budget. Ärendet diskuteras. Ingela Nilsson Nachtweij (C) ställer sig tveksam till att i beslutet räkna upp vilka företag och organisationer som ska ingå i rådet då detta kan ändras över tid. Enligt Micael Glennfalk (M) är listan baserad på företag och organisationer som visat intresse för att delta. Företagen och organisationerna utser själva vilka personer som är bäst lämpade att delta. Förslag till beslut Näringslivsenheten föreslår styrelsen besluta att tillsätta Vimmerby s tillväxt- och näringslivsråd som ska verka under följande former: Tillväxt- och näringslivsrådet främsta uppgift är att genom samverkan och dialog mellan näringsliv, branscher och stimulera tilllokal utveckling. Målet är god tillväxt och ett positivt företagsklimat Övergripande ska tillväxt- och näringslivsrådet diskutera utvecklingsfrågor kopplade till näringslivet och vid behov agera remissinstans för ala utvecklingsfrågor av principiell karaktär stödja Vimmerby s näringslivsenhet för att ständigt utvecklas vara en plattform för dialog mellan näring och bestå av medlemmar som har ett genuint intresse av att utveckla näringslivet i Vimmerby

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kornrnunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TIG KUNGÖRELSE 2013-01-23 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Tid Måndagen den 28 januari 2013,

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer