Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)"

Transkript

1 Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Micael Glennfalk (M), ordförande Helen Nilsson (S) Magnus Gustafsson (M) Claes Roos (M) Kenneth Björklund (S) Lars J chansson (V) Ingela Nilsson Nachtweij (C) PerÅke Svensson (C) Daniel Nestor (S) Övriga närvarande Ersättare Marie Nieholson (M) Sven Weckfors (KD) Kl. 09:00-16:05 Tjänstemän Håkan Liljeblad, Riksbyggen Kristina Cleber, Riksbyggen Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef Anette Nilsson, socialchef Eva Berglund (S), socialnämndens ordförande J an Erixon, VD Vimarhem AB Ann-Katrin Månsson, bostadsanpassningshandläggare Roger Carlsson, VD Vimmerby Energi och Miljö AB Therese Jigsved, kanslijurist Anders Eriksson, kultur- och fritidschef Carelina Leijonram, chef Ewa Gunnarsson, sekreterare , , Kenneth Björklund (S) Justeringens plats och tid Vimmerby17mars 2015 Paragrafer Underskrifter sekreterare Ordförande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) Sammanträdesdatum Anslag/bevis Organ Sammanträdesdatum Protokollet är justern t. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned O Protokollets f<irvaringsplats Administrativa avdelningen Underskrift sekretera

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum l { 46) KS 94 Dnr 2012/51 Kod 735 Riksbyggen presenterar konceptet kooperativ hyresrätt - information inför eventuell tillbyggnation av Granen till trygghetsboende s beslut f'ar information. Inget beslut fattas. Ärendet Projektledare Håkan Liljeblad från Riksbyggen presenterar Riksbyggen som företag och konceptet kooperativ hyresrätt. Det finns flera fördelar med detta koncept, till exempel att en erhåller ett trygghetsboende utan att använda ala medel, ekonomin är avgränsad från ens, alla parter har inflytande och det behövs inget högt insatskapital för medlemskap i föreningen. Projektorganisationen för detta koncept är gemensam mellan en och Riksbyggen. De boende är medlemmar i föreningen. Föreningsstämman väljer styrelse som består av sju ledamöter: en från Riksbyggen, tre från en och tre från föreningen. Byggprojektledare Kristina Cleber från Riksbyggen visar exempel från Åtvidabergs där Riksbyggen har ett samarbete med en. Vimarhem AB:s VD Jan Erixon, socialnämndens ordförande Eva Berglund och socialchef Anette Nilsson deltar vid presentationen. Ordföranden informerar om diskussionerna att göra en tillbyggnad till Granen med 35lägenheter där det befintliga boendet slås ihop med de nya lägenheterna i en förening. För att få en kalkyl på förslaget behöver Riksbyggen få i uppdrag att undersöka detta. De behöver bland annat få information om tänkt placering, detaljplan, yta, antal våningar med mer. Därefter tar de fram en kalkyl. Beslutsunderlag Powerpointpresentation om kooperativ hyresrätt, Id Sändlista Samhällsbyggnadsavdelningen l u.-re.tydmfug

4 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2( 46) KS 95 Dnr 2015/104 Kod 286 Redovisning av bostadsanpassningsärenden 2014/2015 s beslut Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Vid dagens sammanträde informerar bostadsanpassningshandläggare Ann Katrin Månsson om bostadsanpassningen under åren 2014 och hittills under Antalet ansökningar som hanterades under 2014 var totalt l 04, varav 9 följde med från år Kostnaden för bostadsanpassning 2014 blev totalt kronor. Kostnaden för bostadsanpassning har ökat de senaste åren i Vimmerby. En av orsakerna är att fler personer bor hemma längre och därför behöver mer anpassning av sina bostäder. De vanligaste bostadsanpassningarna består av anpassning av trösklar, breddning av dörrar, montering av ramper och anpassning av hygienutrymmen. Vimmerby har inte några bostadsanpassningsärenden som har överklagats. De avslag som har lämnats har godtagits av sökanden. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Information om bostadsanpassning 2014/2015 av bostadsanpassningshandläggare Ann-Katrin Månsson, Id l 0()1 {bi

5 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 3 ( 46) KS 96 Dnr 2013/46 Kod 19 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby - remittering s beslut beslutar att l. sända förslaget till Funktionshinderpolitiskt program på remiss till samtliga nämnder och bolag samt till tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet 2. yttranden ska ha inkommit senast O. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 52, om handikappolitiskt program för Vimmerby Vid styrelsens sammanträde väcktes frågan om revidering av det handikappolitiska programmet. Det handikappolitiska sändes även till ens nämnder för översyn. Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till nytt program. Förslaget baseras på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som trädde i kraft Programmet ska vara ett stödjande dokument i nämnder och styrelsers arbete kring frågor som rör funktionshindrade. Till skillnad från tidigare handikappolitiskt program är förslaget till nytt program är utformat på ett sådant sätt att programmet anger generella mål och fokusområden för all al verksamhet. Det anges inga specifika mål för respektive nämnd. Inkomna yttranden beslutade , 78, att sända det handikappolitiska programmet till nämnderna för översyn. Synpunkter på programmet inkom från kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 4( 46) Barn- och utbildningsnämnden ansåg i sitt yttrade att något handikappolitiskt program inte var nödvändigt för nämndens verksamheter, då lagstiftning numera finns på området. Socialnämnden framhöll i sitt yttrande att det är en fördel med ett kortfattat, tydligt, och slagkraftigt program baserat på FN:s standardregler. Socialnämnden poängterade även vikten av att göra en översyn av vilka begrepp som används. Socialnämnden ansåg att Västerviks s "Policy för funktionshinderfrågor" skulle kunna tjäna som utgångspunkt för ett nytt program i Vimmerby. Miljö- och byggnadsnämnden ansåg i sitt yttrande att tidigare program var allt för omfattande-ockomodernt:--ett-rejält-omtag-bordeövervägas,-ochatt---- det nya programmet borde kompletteras med ett krav på årlig uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden meddelar i sitt yttrande att man inte kan ta ställning till nytt handikappolitiskt program, då det saknas förslag till revidering. Programmets namn Det program som antogs 2005 kallades för Randikappolitiskt program. Motsvarande dokument i andra er har olika beteckningar. Vanliga benämningar kan vara: Tillgänglighetspolitiskt program Tillgänglighetspolicy Tillgänglighetsplan Funktionshinderpolitiskt program Randikappolitiskt program Föreliggande förslag har givits titeln Funktionshinderpolitiskt program, Som synes ovan finns flera tänkbara benämningar, varför det kan vara lämpligt att diskutera vilket namn detta policydokument ska få. Bedömning Det är lämpligt att förslaget till funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby sändes till samtliga nämnder och ala bolag samt till pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet och ungdomsrådet för remiss. Lämplig remisstid kan vara till och med Ärendet diskuteras. Helen Nilsson (S) berättar att tillgänglighetsrådet har tittat på förslaget och vill få möjlighet att lämna synpunkter. I samband med detta bör man skicka förslaget på en bred remiss inför uppdateringen. lljui ff l

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 5( 46) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår styrelsen besluta att sända förslaget till Funktionshinderpolitiskt program till samtliga nämnder och bolag, samt till tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet för remiss. Yttrande ska ha inkommit senast Beslutsunderlag Förslag till Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby Kommun , Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 52. Randikappolitiskt program Vimmerby s beslut , Id Barn- och utbildningsnämndens beslut , Id Miljö- och byggnämndens beslut , Id Socialnämndens beslut Id Kultur- och fritidsnämndens beslut l 08, Id Tjänsteskrivelse av trafikadministratör Joakim Svensson, Id Sändlista Samtliga nämnder- remiss Samtliga ala bolag- remiss Tillgänglighetsrådet - remiss Pensionärsrådet-remiss Ungdomsrådet remiss Trafikadministratör Joakim Svensson

8 l Vimmerby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 6( 46) KS 97 Dnr 2014/281 Kod604 Budkavle 2014 för styrelsen s beslut beslutar att l. godkänna föreliggande svar för styrelsens räkning 2. skicka svaret till kultur- och fritidsförvaltningen. Ärendet Från elevråden vid Astrid Lindgrens skola och Vitnarskolan har kommit en budkavle med synpunkter som fångats upp vid ungdomsforum som hölls i oktober. Synpunktema rör bland annat skolmaten, miljön i klassrummen, busstider och intemet. Vid dagens sammanträde föreligger en sammanställning av svar på budkavle 2014 för styrelseförvaltningen. s svar kommer sammanställas tillsammans övriga nämnders för att följas upp på globträdsdagen den 5 maj. Förslag till beslut föreslås besluta att l. godkänna föreliggande svar för styrelsens räkning 2. skicka svaret till kultur- och fritidsförvaltningen. Beslutsunderlag Sammanställning av svar på budkavle 2014, Id Sändlista Kultur- och fritidsförvaltningen IVOI ~l

9 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 7 ( 46) KS 98 Dnr 2012/271 Kod 014 Taxiservice i Vimmerby s beslut beslutar att l. ge Kalmar Läns Trafik AB i uppdrag att upphandla taxientreprenör för ett år och redovisa anbuden 2. ge styrelsens presidium i uppdrag att diskutera med vinnande företag hur man ser på taxiservice i en 3. föreslår Kalmar Läns Trafik AB att marknadsföra taxi på tåg och bussar. Reservationer Lars J chansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Deltagande i beslut Ingela Nilsson Nachtweij (C) och PerÅke Svensson (C) deltar inte i beslutet med motiveringen att majoritetens förslag till beslut presenterats under pågående sammanträde. Centerpartiet har därmed inte haft möjlighet att ta ställning till förslaget i förväg. Ärendet Som en följd av den upphandling av skolskjutsar som genomfördes av Kalmar Läns Trafik, KL T, på uppdrag av Vimmerby minskade tillgången på taxi för allmänheten i en. Från och med sommaren 2012 begränsades möjligheten till att åka taxi i Vimmerby till dagtid under vardagar. För att säkerställa taxiservice till allmänheten beslutade en att teckna avtal med Kalmar Länstrafik om att genom tillköp av trafik säkerställa taxiservice även på kvällar och helger. Avtalet om taxiservice tecknades för perioden maj 2013 till april 2014 med ett års förlängning om det inte sägs upp senast tre månader före avtalets utgång. l Utdrn"'b"tydmiDg

10 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 8( 46) Vid styrelsens sammanträde beslutades att säga upp avtalet med Kalmar Läns Trafik avseende taxiservice till allmänheten samt att uppdra åt näringslivschefpatrik Kinnbom att utreda rorutsättningarna för taxiservice i Vimmerby och återkomma vid styrelsens sammanträde Vid styrelsens sammanträde redogjorde näringslivschef Patrik Kinnbom och trafikadministratör Joakim Svensson för resultatet av uppdraget. beslutade att föreliggande skrivelse skickas till gruppledarna för diskussion inför ny hantering vid ett av styrelsens sammanträden i mars Vid dagens sammanträde hanteras ärendet på nytt. Ärendet diskuteras. Ingela Nilsson Nachtweij (C) undrar hur tidsplanen ser ut. En1igt Micael Glennfalk (M) är majoritetens förslag ett första steg, därefter f'ar KL T återkomma till en. Det kommer att ske under budgetperioden och det kommer att bli ett glapp då nuvarande avtal går ut sista mars. En1igt Helen Nilsson (S) har tillgänglighetsrådet meddelat att man gärna ser att taxi finns då det är en tillgänglighetsfråga. Claes Roos (M) anser med instämmande av Micael Glennfalk (M) att det är viktig att man kan ta sig mellan de olika delarna och att det är många som drabbas om det inte finns tillgång till taxi. Lars Johansson (V) anser att det inte är lämpligt att lägga pengar på taxiverksamheten med tanke på ens ekonomiska läge. Förslag till beslut Majoriteten föreslår att styrelsen beslutar att l. ge KL T i uppdrag att upphandla taxientreprenör för ett år och redovisa anbuden 2. ge presidiet i uppdrag att diskutera med vinnande företag hur man ser på taxiservice i en 3. föreslår KLT att marknadsföra taxi på tåg och bussar. Lars Johansson (V) yrkar avslag på majoritetens förslag.

11 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 9( 46) Beslutsgång Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: majoritetens förslag och Lars Johanssons avslagsyrkande. Han ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar enligt majoritetens förslag. Beslutsunderlag Avtal mellan Vimmerby och Kalmar läns Trafik avseende taxiservice till allmänheten, Id s beslut , KS 386. Tjänsteskrivelse av trafiksamordnare Joakim Svensson, Id s beslut , KS 5. s beslut , KS 11. Tjänsteskrivelse av trafikadministratör Joakim Svensson och näringslivschef Patrik Kinnbom, Id Sändlista Trafikadministratör Joakim Svensson Näringslivschef Patrik Kinnbom Kalmar Läns Trafik AB s presidium

12 sammanträdesprotokoll sidnr Sammanträdesdatum l O( 46) KS 99 Dnr 2012/246 Kod 109 Motion: Klimatkompensation för tjänsteresor s beslut föreslår fullmäktige besluta att l. bifalla motionen angående klimatkompensation 2. klimatkompensationen ska räknas på 2 % på totala bränslekostnaden för ens tjänstebilar och i de fall privata bilar används i tjänsten, räkna på 2 % på beloppet på utgiven reseersättning, att avsättas årligen i en fond enligt motionens förslag 3. införa klimatkompensation och fond vid budgetåret Sammanfattning av motionen Björn Swedborg (M) har genom motion väckt frågan om att klimatkompensera ens tjänsteresor. Björn Swedborg (M) yrkar att fullmäktige beslutar att styrelsen tar fram ett lokalt anpassat system för Vimmerby s egen verksamhet som innebär att ens förvaltningar ska klimatkompensera resor i tjänsten som företas av tjänstemän och politiker. Swedborg yrkar på att de medel som avsätts till klimatkompensation sätts i en lokal fond ur vilken ens förvaltningar och verksamheter sedan kan söka pengar till miljö- och klimatkompenserande åtgärder. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till styrelsen för beredning. remitterade motionen till samhällsbyggnadsavdelningen och Vimmerby Energi och Miljö AB för yttrande senast och till personalavdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut. beslutade att föreslå fullmäktige att anta ett reviderat förslag. Yrkande för återremiss. Kommunfullmäktige beslutade att motionen återremitteras till personalavdelningen återremitterar motionen om klimatkompensation för tjänsteresor till personalavdelningen för komplettering i enlighet med motiveringen i fullmäktigebeslutet: yt- l (;l() l~ l l Utdml!'b~lydmiDg

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 11 ( 46) terligare kostnader för administration och kompensation ska utredas och konsekvens bedömas. Finansiering Finansieringen på 2 % av bränslekostnaden som ska gå till fonden ska tas från oförutsett KS/KF konto. Handläggningen sker inom ram för Kommunstyrelseförvaltningen. Ansökan för äskande från fonden går till som beslutar tilldelningen. Bedömning Personalavdelningen anser att klimatkompensationen kan genomföras med de förutsättningar som beskrivs under finansiering. Förslag till beslut Personalavdelningen föreslår styrelsen att föreslå fullmäktige att l. bifalla motionen angående klimatkompensation 2. klimatkompensationen ska räknas på 2 % på totala bränslekostnaden för ens tjänstebilar och i de fall privata bilar används i tjänsten, räkna på 2 % på beloppet på utgiven reseersättning, att avsättas årligen i en fond enligt motionens förslag 3. införa klimatkompensation och fond vid budgetåret Beslutsunderlag Motion väckt av Björn Swedborg (M), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 196. Remiss från styrelseförvaltningen, Therese Jigsved, Id Yttrande från sarnhällsbyggnadsavdelningen, Id Yttrande från Vimmerby Energi och Miljö AB, Id Tjänsteskrivelse av personalchef Monica Bergh, Id Bilaga till tjänsteskrivelse, Id s beslut , KS 287. Yrkande inlämnat av Bölje Forss, Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 164. s beslut , KS 377. Tjänsteskrivelse av personalchef Monica Bergh, Id Sändlista Kommunfullmäktige 1 vol~~

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sic!nr Sammanträdesdatum 12( 46) KS 100 Dnr 2014/181 Kod 109 Motion - Stärk hälsan och förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan s beslut foreslår fullmäktige besluta att bifalla motionen på det sätt att barn- och utbildningsnämnden, enligt eget forslag, f'ar i uppdrag att ge rektorerna i uppdrag att ta fram möjliga förslag till ökad fysisk aktivitet, vilket ska rymmas inom elevernas normala skoldag och med befintlig personal. Sammanfattning av motionen Gudrun Brunegård (KD), Elisabeth Lago Nilsson (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) har genom motion väckt frågan om att stärka hälsan och forbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet. Elever som motionerar mår inte bara bättre, de lär sig mer också. Kristdemokraterna har som mål att det ska finnas idrott på schemat varje skoldag. Daglig fysisk aktivitet i skolan ger en rad positiva effekter som rorbättrad koncentrationsförmåga, förbättrad förmåga att lösa problem och som en följd även bättre betyg. Det visar Bunkefloprojektet, ett samarbete mellan skola, idrottsföreningar och forskning som pågått i Malmö sedan Kristdemokraterna i Vimmerby anser att eleverna i vår ska erbjudas goda förutsättningar till förbättrade ochjämlika skolresultat och bättre hälsa på kort och på lång sikt. Kristdemokraterna föreslår därför fullmäktige besluta att ge barnoch utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skoloma i Vimmerby. Ärendet Vid fullmäktiges sammanträde förelåg motionen inlämnad av Gudrun Brunegård (KD), Elisabeth Lago Nilsson (KD) och Torbjörn Sandberg (KD). Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till styrelsen för beredning. beslutade att remittera motionen till ungdomsrådet för yttrande och till barn- och utbildningsnämnden for beredning l ljoii!? l

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 13( 46) och framtagande av förslag till beslut samt att förslag till beslut ska lämnas till styrelsen senast Vid dagens sammanträde föreligger barn- och utbildningsnämndens beslut med förslag till beslut. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår att rektorerna f'ar i uppdrag att ta fram möjliga förslag till ökad fysisk aktivitet, vilket ska rymmas inom elevernas normala skoldag och med befintlig personal. Beslutsunderlag Motion väckt av Gudrun Brunegård (KD), Elisabeth Lago Nilsson (KD) och Torbjörn Sandberg (KD), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 146. s beslut , KS 324. Barn- och utbildningsnämndens beslut , BUN 11. Sändlista Kommunfullmäktige l U""""'b'"Y<imllig

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 14( 46) KS 101 Dnr 2014/137 Kod 109 Medborgarförslag om en lekfull gångväg mellan Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby centrum s beslut föreslår fullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget genom att ge styrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan inom projekt Vackra Vimmerby. Sammanfattning av medborgarförslaget Michael Karlsson har väckt medborgarförslag om att vi i praktiken behöver göra mer för att visa upp att vi är Sveriges mest lekfulla destination. Han föreslår att det anläggs en lekfull gångväg mellan Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby centrum. Den skulle exempelvis kunna vara i form av en intestöta-marken-bana och andra klurigheter. Målet är att Sveriges mest lekfulla destination ska få Sveriges mest lekfulla gångväg. Gångvägen skulle även fylla ett viktigt syfte när det gäller att locka besökarna på Astrid Lindgrens Värld till stadskärnan, vilket i sig är betydelsefullt för utvecklingen av handeln i Vimmerby. Ärendet Medborgarförslaget om en lekfull gångväg mellan Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby centrum remitterades till kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsavdelningen och Vimmerby Turistbyrå för yttrande. Samhällsbyggnadsavdelningen har ej inkommit med yttrande. Redovisning av inkomna yttranden Kultur- och fritidsnämnden anser att frågan ska föras in i projekt Vackra Vimmerby där man arbetar med gångstråk och gestaltning. Nämnden framhåller även att gångvägen bör utredas ur säkerhetsperspektiv. Vimmerby Turistbyrå ställer sig positiv till ovan nämnda gångväg och menar att förslaget ligger i linje med Vimmerby s turismstrategi och behovet av att göra stadskärnan mer intressant att besöka.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 15( 46) Bedömning och förslag Remissinstanserna är positiva till förslaget om en lekfull gångväg mellan Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby centrum. Kultur- och fritidsnämnden vill föra in frågan i projekt Vackra Vimmerby och betonar vikten av att utreda säkerhetsaspekten. Vimmerby Turistbyrå anser att förslaget stämmer bra in i Vimmerby s turismstrategi. Näringslivsenheten förordar bifall till förslaget genom att frågan om en lekfull gångväg mellan Astrid Lindgrens Värld och Vimmerby centrum förs in i projekt Vackra Vimmerby. Näringslivsenheten betonar även vikten av att använda besöksnäringen styrka för att utveckla destinationen på alla plan. Förslag till beslut föreslår fullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget genom att ge styrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan inom projekt Vackra Vimmerby. Beslutsunderlag Medborgarförslag inlämnat av Michael Karlsson, Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 123. beslut , KS 252. Yttrande från kultur- och fritidsnämnden , KFN 67. Yttrande från Vimmerby Turistbyrå , Id Tjänsteskrivelse av näringslivsutvecklare Carina Östh, Id Sändlista Kommunfullmäktige l LtJI fr l

18 l Vimmerby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 16( 46) KS 102 Dnr 2014/138 Kod 109 Medborgarförslag om att locka fler besökare in till Vimmerby s beslut Kornmunstyrelsen foreslår kornmunfullmäktige besluta att bifalla medborgarforslaget genom att ge kornmunstyrelseforvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan inom projekt Vackra Vimmerby och att Astrid Lindgrens Näs kopplas in som sakkunnig for att säkerställa skyltarnas kvalitet och lämplighet. Sammanfattning Michael Karlsson har väckt medborgarforslag om att något mer behöver göras for att locka fler besökare in till Virnmerby~-Han foreslår mässingsskyltar utmed Storgatan med inskriptioner av "klokskaper" från Astrid Lindgren, exempelvis "Vi lekte och lekte så det är underligt att vi inte lekte ihjäl oss". Lämpligen går det att kombinera med årtal och vilken bok citatet är hämtat ur. Skyltarna skulle kunna motsvara kända personers handavtryck på Liseberg alla i stil som passar in i Vackra Vimmerby. Skyltarna skulle kunna bidra till att öka antal besökare i stadskärnan. Ärendet Medborgarforslaget om att locka fler besökare in till Vimmerby remitterades till kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsavdelningen och Vimmerby Turistbyrå for yttrande. Redovisning av inkomna yttranden Kultur- och fritidsnämnden anser att en bör utveckla arbetet med att lyfta fram Astrid Lindgrens forfattarskap och att forslaget om skyltar med inskriptioner borde ingå i projekt Vackra Vimmerby. Vimmerby Turistbyrå ställer sig positiv till medborgarforslaget och menar att skyltarna är ett bra sätt att hylla Astrid Lindgren på och dessutom kan vara till glädje for både besökare och invånare. Samhällsbyggnadsavdelningen avstår från yttrande.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum l 7 { 46) Bedömning och förslag De remissinstanser som yttrat sig är positiva till förslaget. Både Kultur- och fritidsnämnden och Turistbyrån anser att det är lämpligt sätt att ta till vara Astrid Lindgrens anda på. Det är viktigt att hålla ihop detta arbete med de ideer som redan finns beträffande utsmyckning av stadskärnan i projekt Vackra Vimmerby. Näringslivsenheten föreslår bifall till medborgarförslaget genom att arbetet med skyltarna förs in i projekt Vackra Vimmerby och att Astrid Lindgrens Näs kopplas in som sakkunnig när det gäller frågor som berör Astrid Lindgrens författarskap för att säkerställa skyltarnas kvalitet och lämplighet. Förslag till beslut föreslår fullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget genom att ge styrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med frågan inom projekt Vackra Vimmerby och att Astrid Lindgrens Näs kopplas in som sakkunnig för att säkerställa skyltamas kvalitet och lämplighet. Beslutsunderlag Medborgarförslag inlämnat av Michael Karlsson, Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 124. beslut , KS 253. Yttrande från kultur- och fritidsnämnden , KFN 68. Yttrande från Vimmerby Turistbyrå Tjänsteskrivelse av näringslivsutvecklare Carina Östh, Id Sändlista Kommunfullmäktige l ljoi 0 l

20 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 18( 46) KS 103 Dnr 2015/95 Kod 14 Vimmerby s tillväxt- och näringslivsråd - sammanställning och arbetsform s beslut besluta att l. tillsätta Vimmerby s tillväxt- och näringslivsråd som ska verka under följande former: Tillväxt- och näringslivsrådet främsta uppgift är att genom samverkan och dialog mellan näringsliv, branscher och stimulera tilllokal utveckling. Målet är god tillväxt och ett positivt företagsklimat Övergripande ska tillväxt- och näringslivsrådet diskutera utvecklingsfrågor kopplade till näringslivet och vid behov agera remissinstans för ala utvecklingsfrågor av principiell karaktär stödja Vimmerby s näringslivsenhet för att ständigt utvecklas vara en plattform för dialog mellan näring och bestå av medlemmar som har ett genuint intresse av att utveckla näringslivet i Vimmerby Arbetsform Rådet är ett intressesammansatt samverkansorgan knutet till styrelsen och består av företag, fackförbund, Vimmerby s presidium och näringslivsenhetens personal utser deltagama i rådet. Deltagandet i rådet är företagsrelaterat, inte personrelaterat, vilket innebär att ersättare kan delta i möten Rådet har fyra ordinarie möten per år. Minst två av rådets möten per år ska förläggas på företag Mötena_ägerJ::um_m._ellanJcl, 15:00-17:00 s ordförande leder rådets möten Näringslivsenheten ansvar för skriftlig kallelse till sammanträden jämte dagordning samt att föra protokoll Protokoll från rådets möten ska diarieföras som arbetsmaterial Rådet kan vid behov tillsätta arbetsgrupper och adjungera personer med kompetens inom särskilda frågor

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 19( 46) Mötena skall emellanåt innehålla workshops och företagspresentationer Utvärdering ska ske efter varje möte Riktlinjerna för tillväxt- och näringslivsrådet ska förankras i rådet och fastslås av styrelsen 2. att erbjuda följande företag och organisationer att delta i Vimmerby s tillväxt- och näringslivsråd: Företagama Vimmerby Turistbyrå ek. förening. Lantbrukarnas riksförbund Motormännens riksförbund Vimmerby Fastighetsklubb Vimmerby Handel Orkla Foods AB RM-Snickerier AB ZobraAB AB Åbro Bryggeri Finja Prefab AB Svensk Tryckgjutning AB Mediagruppen Swepress Polyform Specialsnickerier AB Astrid Lindgrens Värld AB GDL Transport AB Metallfabriken Ljunghäll AB Skanska Byggsystem AB Vimmerby K vinnliga Företagare Arbetsförmedlingen GS-facket IF Metall Vimmerby styrelses presidium och näringslivsenheten Reservationer Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Lars Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingela Nilsson Nachtweijs yrkande. Bordläggning Ärendet bordläggs och tas upp senare under sammanträdet för beslut. Ärendet Sedan hösten 2011 har Vimmerby drivit två samverkansråd med näringslivet, industriråd och näringslivsråd vars främsta syfte varit att verka

22 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 20( 46) som forum för ömsesidigt utbyte av information mellan näringsliv och. Industrirådet har bestått av representanter från de större företagen i en och näringslivsrådet omfattat mindre företag samt branschorganisationer. Syftet och målet med råden har varit oklart, vilket resulterat i ett relativt lågt deltagande vid rådets sammankomster. Dessutom har arbetet med två råd varit tungrott. Med anledning av detta tog näringslivsenheten upp en diskussion om förändring. I september 2014 fick näringslivsenheten i uppdrag av de bägge råden att arbeta vidare med ett upplägg för ett nytt gemensamt råd- tillväxt- och näringslivsrådet, samt att ta fram syfte och mätbara mål för rådets verksamhet. Finansiering Tillväxt- och näringslivsrådet bedrivs inom näringslivsenhetens budget. Ärendet diskuteras. Ingela Nilsson Nachtweij (C) ställer sig tveksam till att i beslutet räkna upp vilka företag och organisationer som ska ingå i rådet då detta kan ändras över tid. Enligt Micael Glennfalk (M) är listan baserad på företag och organisationer som visat intresse för att delta. Företagen och organisationerna utser själva vilka personer som är bäst lämpade att delta. Förslag till beslut Näringslivsenheten föreslår styrelsen besluta att tillsätta Vimmerby s tillväxt- och näringslivsråd som ska verka under följande former: Tillväxt- och näringslivsrådet främsta uppgift är att genom samverkan och dialog mellan näringsliv, branscher och stimulera tilllokal utveckling. Målet är god tillväxt och ett positivt företagsklimat Övergripande ska tillväxt- och näringslivsrådet diskutera utvecklingsfrågor kopplade till näringslivet och vid behov agera remissinstans för ala utvecklingsfrågor av principiell karaktär stödja Vimmerby s näringslivsenhet för att ständigt utvecklas vara en plattform för dialog mellan näring och bestå av medlemmar som har ett genuint intresse av att utveckla näringslivet i Vimmerby

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Regler. Regler för partistöd

Regler. Regler för partistöd Regler Regler för partistöd 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för partistöd Diarienummer: KS/2014:211 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-11-24, 126 Dokumentansvarig: Funktionschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 Beslutande Ledamöter Micael Glennfalk

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Ändring i regler för kommunalt partistöd

Ändring i regler för kommunalt partistöd TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-09-10 KS 2014/0639 0480-450044 Rev 2014-10-28 Kommunfullmäktige Ändring i regler för kommunalt partistöd Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Tunasalen, måndagen den 12 december 2016 kl 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga).

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga). 1 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2014-12-04 Dnr KS 2014/0349 Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun Sammanfattning I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen

Läs mer

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 272 Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS 2014-405 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

cfl9:et():uaansötrt1.

cfl9:et():uaansötrt1. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sanunanträdesdatum 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Ej beslutande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 5 maj 2015 Klockan 09:00-13:00 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 5 maj 2015 Klockan 09:00-13:00 Ajournering 09:05-10:00 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (l) Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 5 maj 2015 Klockan

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag24mars 2015 Klockan 09:00-14:45 Ajournering 09:05-10:00, 13:40-13:50 ( 136)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag24mars 2015 Klockan 09:00-14:45 Ajournering 09:05-10:00, 13:40-13:50 ( 136) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag24mars 2015 Klockan 09:00-14:45 Ajournering 09:05-10:00, 13:40-13:50 ( 136) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Bussresa, Vimmerby Tisdag 12 maj 2015 Klockan 08:45-16:00

Bussresa, Vimmerby Tisdag 12 maj 2015 Klockan 08:45-16:00 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (l) Smmnanträdesdatum Plats och sammanträdestid Bussresa, Vimmerby Tisdag 12 maj 2015 Klockan 08:45-16:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Micael Glennfalk (M) Helen

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-29 LS 1410-1094 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesla*ivning I ärendet föreslås ett reglemente

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 DNR KS 2014.487 KAROLIN STAAF SID 1/2 TF. ENHETSLEDARE KS KANSLI/ARKIVARIE KAROLIN.STAAF@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 9 (18) Dnr KSF 2013/312 8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. Förslaget till Regler

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun

Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun 1(8) Kommunstyrelsen 2014-09-01 Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun Ärendet Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen (1991:900) i kraft. Lagändringen innebär

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd

Regler för kommunalt partistöd Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-09-25 130 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod Följas upp: Minst

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30 Vimmerby kommun www. vimmerby.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (13) Sammanträdesdatum 2014-08-21 Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sevederummet, Stadshuset,

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Partistöd. Regler och rutiner för Norsjö Kommun från Anpassade till ändringar i kommunallagen som trädde i kraft

Partistöd. Regler och rutiner för Norsjö Kommun från Anpassade till ändringar i kommunallagen som trädde i kraft Partistöd Regler och rutiner för Norsjö Kommun från 2015-01-01. Anpassade till ändringar i kommunallagen som trädde i kraft 2014-02-01. Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Regler och rutiner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Kommunala pensionärsrådet 2010-05-17 1(9) Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen 17 maj 2010, klockan 13.00-15.05. Plats och sammanträdestid Beslutare Elisabeth

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015.

Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015. BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Peder Björn 2014-08-21 LiÖ 2014-934 Landstingsstyrelsen Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015. Nya regler för kommunalt partistöd

Läs mer

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 43 Partistöd för 2017 Dnr 2017-000032 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för 2017 utbetala följande belopp i grund-

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Kallelse Kommunfullmäktige 2016-05-16 Kommunfullmäktige sammanträder Torsdag 2016-05-26 kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Celso Silva Goncalves Ordförande Kallelse Kommunfullmäktige

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen Torsdag 2 juni 2016, kl

Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen Torsdag 2 juni 2016, kl Pensionärsrådet Plats och sammanträdestid Beslutande Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen Torsdag 2 juni 2016, kl 13.00-14.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Ledamöter Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 11.45 Ajournering 9.20-10.05, 10.07-10.35 samt 11.22-11.32. Utses att justera

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen. Version: 3. Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen. Version: 3. Beslutsinstans: Regionfullmäktige partierna i Region Jämtland Version: 3 Beslutsinstans: Regionfullmäktige ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2013-01-23 Nyutgåva Landstingsfullmäktige, 184 2. 2014-11-25 3. 2015-11-25

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 13.00-16.25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Kristin Svensson, Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt,

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer