Göteborg. - möjligheternas stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg. - möjligheternas stad"

Transkript

1 Göteborg - möjligheternas stad

2 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid. De senaste 10 åren har vart sjätte jobb i Sverige skapats i Göteborg. Exportindustrin är stark och genom Göteborgs Hamn passerar nästan en tredjedel av landets totala utrikeshandel. Vi har världsledande fordons- och tillverkningsindustri i regionen och ligger tack vare nära samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola i framkant vad gäller exempelvis miljöteknikutveckling. Med vår tradition inom textilhantverk i Västsverige har Göteborg blivit en modestad med världskända företag som Nudie Jeans, Monki och Elvine. Göteborg har också framgångsrikt blivit en turism- och evenemangsstad att räkna med. Men trots att Göteborg har ett gott varumärke och goda ekonomiska år bakom sig finns stora brister i välfärden. Inom de områden som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet de senaste 18 åren ansvarat för har staden halkat efter, trots ett högt skattetryck. Det bristande politiska styret har lämnat efter sig ett växande skuldkonto. I denna rapport vill vi fokusera på de skulder som berör flest människor i Göteborg och dessutom presentera 25 konkreta förslag för bättre välfärd och fler jobb i Göteborg. Omsorgsskulden: I mars 2012 hade nästan 800 barn väntat i över fyra månader på en förskoleplats i Göteborg. Göteborg har aldrig levt upp till förskolelagens krav. Dessutom går nästan barn i för stora barngrupper. Kunskapsskulden: Skolinspektionen riktar svidande kritik mot Göteborg då elevernas kunskapsresultat i vissa av stadens skolor är alarmerande låga. I vissa stadsdelar i Göteborg saknar hälften av alla niondeklassare behörighet att läsa vidare på gymnasiet. Göteborg är på plats 184 av 290 i Lärarförbundets ranking Sveriges bästa skola. Behörigheten till gymnasiet stiger i bland annat Stockholm men sjunker i Göteborg. Trygghetsskulden: I Göteborg, som valt att inte införa Lagen om valfrihet, saknar de äldre inflytande över vem som hjälper dem i vardagen. Antalet platser på äldreboenden har minskat för varje år trots löften om motsatsen. Dessutom har hjälpen till hemtjänsttagarna minskat. Bostadsskulden: saknar fast bostad i Göteborg. På ca studenter i Göteborg finns endast studentlägenheter. Den politiska majoriteten i Göteborg har aldrig lyckats bygga de bostäder de lovat. Under byggdes inte ens lägenheter totalt. Enbart under förra året ökade antalet bostadssökande med I Göteborg är förutsättningarna för bostadsbyggande dåliga på grund av stora planprojekt och en ovilja att tillåta mindre entreprenörer att få uppdrag. SID 2 (15)

3 Tillväxtskulden: Företagsklimatet blir allt sämre. Göteborg rasade 30 placeringar till nytt bottenrekord, plats 127 av 290, på Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet. SKL:s undersökning Insikt bekräftar bilden. Stockholm steg 8 placeringar till plats 23. Stockholm har konsekvent förbättrat sitt resultat sedan Göteborg utmärker sig negativt när det gäller kommunala politikers och tjänstemäns attityder. I Fokus rankning Bästa kommun hamnade Göteborg på plats 196 av 290. När det gällde kategorin att ha familj placerade sig Göteborg på plats 282 av 290. SID 3 (15)

4 Omsorgsskulden: Platsgarantin i förskolan har aldrig uppfyllts i Göteborg Enligt den så kallade platsgarantin är kommuner skyldiga att erbjuda plats på förskolan inom tre till fyra månader från det att föräldrarna anmäler att behov finns. Göteborg har inte klarat platsgarantin i någon av de uppföljningar som Skolverket gjort sedan 1995 då lagbestämmelsen infördes. I mars 2010 hade 510 barn väntat mer än fyra månader. Två år senare, i mars 2012, hade nästan 800 barn väntat mer än fyra månader. Även om det nu sker en stor utbyggnad där kön förväntas minska och platserna öka har det i dagsläget inneburit allt större barngrupper i förskolan. I Göteborg har nästan var fjärde kommunal förskoleavdelning gruppstorlekar som överskrider 20 barn. Närmare 7000 barn går idag i för stora barngrupper. Detta är en mycket kortsiktig lösning. Det finns exempel på människor som fått säga upp sig från sitt arbete eftersom deras barn inte får plats i barnomsorgen. Hundratals föräldrar hindras också från att komma tillbaka i arbete i tid eller tvingas gå ner i arbetstid. Våren 2012 konstaterade Skolinspektionen att samtliga stadsdelar i Göteborgs stad brister i sin skyldighet att erbjuda förskoleplats senast fyra månader efter att önskemål anmälts. Inspektionen konstaterar att i flera fall får föräldrar besked om förskoleplats inom fyra månader men inte tillgång till platsen förrän långt senare. Olikt de flesta kommuner i Sverige har Göteborg aldrig lyckats korta köerna utan att göra avkall på kvaliteten. Skälen är flera, men några har man varit med och skapat själva. Bland annat får stadsdelsnämnderna samma anslag oavsett om de ordnar förskoleplats eller inte. Den rödgröna majoritetens negativa inställning till fristående förskolor har inneburit att förutsättningarna att starta fristående verksamhet inte varit tillräckliga. Mycket av det vi vill med Göteborg börjar i skolan. En bra förskola ger alla barn oavsett bakgrund möjlighet att utveckla sina färdigheter. Det spelar ingen roll hur bra grundskolans senare år är om grunden är svag. Misslyckas vi med att fånga upp de elever som tidigt halkar efter är risken för framtida skolmisslyckanden och utanförskap stort. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och räkna. En pedagogisk förskola är särskilt viktig för att det motverkar socioekonomiska skillnader. Vi vill därför att den allmänna förskolan ska omfatta barn från 3 år istället för 4 år som det är idag. Vi vill att pengarna ska följa barnet direkt till den barnomsorg föräldrarna väljer, oavsett driftsform. Om stadsdelen inte erbjuder någon förskoleplats ska den SID 4 (15)

5 heller inte få några pengar. Detta är själva kärnan i vår valfrihetsmodell som redan med framgång finns i andra kommuner. ALLIANSEN I GÖTEBORG VILL: Öronmärka resurserna till förskolan, minska barngruppernas storlek i förskolan och erbjuda platsgaranti enligt skollagens krav. Göra förskolan mer pedagogisk. Denna förskola ska vara tillgänglig för alla och bli en integrerad del av utbildningssystemet. Att alla barn som behöver särskilt stöd ska få det oavsett i vilken stadsdel de bor i eller vilken omsorg föräldrarna valt. Införa mer språk i förskolan för de skolor och föräldrar som vill, gärna engelska, moderna språk och modersmålet. Införa större frihet för de kommunala förskolorna, med långtgående ansvar för budget, personal och lokaler för att ta tillvara på personalens engagemang. SID 5 (15)

6 Kunskapsskulden: Resultaten i skolan går åt fel håll Skolresultaten skiljer sig i Göteborg jämfört med Stockholm och Malmö. I Stockholm och Malmö blir resultaten bättre, medan de i Göteborg går bakåt. Stockholm och Göteborg hade samma utgångsläge i början av 2000-talet. År 2000 var betygen 210 i Stockholm och 208 i Göteborg. Idag är de 223 i Stockholm och 206 i Göteborg. Då hade Stockholm fler elever som var underkända i ett eller flera ämnen, idag är situationen den omvända. Behörigheten till gymnasiet stiger i Stockholm men sjunker i Göteborg 1. Elever med gymnasiebehörighet har det senaste året minskat från 85,6 till 83,7 procent. En månad under 2007 visade 10 procent oanmäld frånvaro bland gymnasieelever. Vissa skolor har ännu högre frånvaro. För att vara behörig att tas in på ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att eleven har minst betyget godkänd i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik. Andelen elever med behörighet till gymnasiet har minskat från 85,6 procent 2008 till 82,3 procent Det är tyvärr en tydligt neråtgående trend (se figur 1). Figur 1: Andel elever med behörighet till gymnasiet (%) , ,4 86,3 88,9 87,3 89, , ,5 85,6 88,8 83, , ,3 Riket Göteborg Andelen elever som inte nått målen i ett eller flera ämnen är fortfarande hög och uppgick vårterminen 2011 till 30 procent i de kommunala grundskolorna. I flera av Göteborgs skolor är andelen elever med ej betyg i ett eller flera ämnen över 50 procent. Dessa skolor återfinns huvudsakligen i stadsdelar med hög andel elever med utländsk bakgrund. De stora skillnaderna mellan olika stadsdelar är 1 Skolverkets betygstatistik SID 6 (15)

7 något som också Skolverket och Skolinspektionen påpekat för Göteborgs Stad. Skolinspektionens tillsyn från våren 2012 visar att stadsdelarna saknar uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen i skolan och det finns inget samlat systematiskt kvalitetsarbete trots att skollagen kräver det. Vi ser en utveckling i Göteborg där kunskapsresultaten sjunker såväl hos de högpresterande eleverna som hos elever som är i behov av extra stöd och hjälp. Orsaken kan vara specifika händelser längre tillbaka i tiden, resursbrist eller att det varit rörigt i ledningen med en hög omsättning på rektorer. Oavsett vilket hotas likvärdigheten i utbildningen för eleverna. Kommunen måste ta tag i problemet. Göteborg måste bli bättre på att uppmärksamma skolornas olika förutsättningar och resultat. Vi vill att Göteborg ska ha Sveriges bästa skolor. Därför arbetar Alliansen för en skola som ger varje människa en möjlighet att växa. Alla elever ska mötas utifrån sina förutsättningar oavsett om det är extra stöd eller nya utmaningar som behövs. Därför är det oerhört betydelsefullt att Göteborg kommer till rätta med de stora skillnader som finns mellan olika stadsdelars kvalitet på undervisningen. Detta är ett stort hot mot likvärdigheten. Lärarnas kompetens är avgörande för hur bra eleverna lyckas i skolan. Det är inte särskilt konstigt, en bra lärare måste vara bäst i klassen. Alliansen i Göteborg vill därför stärka lärarnas kompetens, skapa drivkrafter för vidareutbildning och förbättra lärarnas utvecklingsmöjligheter. Det är inte minst viktigt med tanke på att många lärare går i pension under de närmaste åren. Elevernas studieframgång påverkas av en mängd faktorer. Exempel är föräldrarnas utbildningsbakgrund, socioekonomiska förhållanden och vistelsetid i Sverige. För att alla elever ska ges möjligheten att nå kunskapsmålen inför regeringen ett tydligare och bättre signalsystem. Föräldrar och elever kommer att på ett tydligt sätt kunna se om utvecklingen går åt rätt håll. ALLIANSEN I GÖTEBORG VILL: Ha mer undervisningstid i matematik grundskolan. Att alla elever ska kunna skaffa sig de kunskaper de behöver för att växa. Akademiskt, kulturellt, tekniskt, idrottsligt alla begåvningar ska ges möjlighet att utvecklas och blomstra i Göteborg. Att det ska vara en likvärdig utbildning i alla skolor och att pengarna till skolan öronmärks. Vilken stadsdel man bor i får inte avgöra vilken kvalitet i skolan man får. Att varje elev i Göteborg ska ha en individuell utvecklingsplan som utgår ifrån de nationella kunskapsmålen där eleven kan välja att studera olika ämnen i olika takt. Skolan ska tillsammans med föräldrarna se till att eleven studerar i den omfattningen att de uppsatta målen nås. SID 7 (15)

8 Ha nolltolerans mot mobbning och krav på forskningsbaserade metoder med bevisad effekt mot mobbning och kränkande behandling. SID 8 (15)

9 Trygghetsskulden: Göteborgs äldre saknar valfrihet och inflytande Göteborgs kommun har kritiserats för hur äldreomsorgen bedrivs i kommunen. Länsstyrelsens granskning (2008) visade att det saknades individuellt anpassade aktiviteter. Individuella planer utgick inte från den enskildes behov eller möjlighet för den äldre själv att påverka sin genomförandeplan. Det saknades dokumentation och etiska förhållningsregler. Säkerhet och trygghet kunde inte alltid garanteras nattetid. Det fanns brister i integritetsskyddet liksom i personalresurserna och personal med adekvat utbildning. Genom regeringens satsning på stimulansmedel inom äldreomsorgen har en viss utveckling kunnat ske, men det är fortfarande lång väg till att Göteborg erbjuder värdig äldreomsorg till alla. Problemet i Göteborg är att när Länsstyrelsen gör nedslag och konstaterar brister och fel, finns det ingen funktion som samlar ihop och ger centrala beslutsfattare ett underlag att jobba vidare med. I Göteborg skickas det direkt till den lokala stadsdelsnämnden. Den genomsnittliga väntetiden för plats på äldreboende i Göteborg är nära 90 dagar. Det är 3,5 gånger så lång tid mot Stockholm och 1,5 gånger så lång tid mot Malmö. Minst 200 göteborgare väntar på plats i äldreboende. Hur många som egentligen väntar är okänt på grund av bristfällig statistik. Andra städer har infört en så kallad äldreombudsman som syftar till att insamla information från brukare behov, synpunkter och önskemål. Det hjälper utförarna att utveckla och förbättra äldreomsorgen. I Göteborg har den rödgröna majoriteten avslagit Alliansens förslag att införa en äldreombudsman. Antalet platser på äldreboenden har minskat för varje år trots löften om motsatsen. Samtidigt har hjälpen till hemtjänsttagarna också minskat, enligt Socialstyrelsens statistik från 23,9 timmar/månad år 2006 till 18,5 timmar/månad år 2009 i Göteborg. Motsvarande siffra i borgerligt styrda Stockholm år 2009 är 30,2 timmar/månad. Göteborgs egen brukarundersökning om äldreboenden visar bättre resultat för de få privata äldreboenden som finns i kommunen: För NKI och samtliga kvalitetsfaktorer är indexvärdena högre för det privata äldreboendet. Samtliga skillnader är statistiskt säkerställt högre för det privata äldreboendet jämfört med det kommunala äldreboendet. 2 Hemtjänsttagarna får i dagens rödgröna Göteborg nöja sig med utföraren som kommunen valt. Det innebär att äldre göteborgare fråntas valfrihet som är en 2 Vårdtagare om äldreboendet, Göteborg, s 12 SID 9 (15)

10 självklarhet för barn och familjer vad gäller förskola och skola. Dessutom undertrycks kreativitet, innovationskraft och delaktighet för andra aktörer genom det kommunala monopolet. Vi vill bryta det kommunala hemtjänstmonopolet och införa eget val av utförare i hemtjänsten genom en hemtjänstpeng som följer med den som beviljats hemtjänst till den utförare som han eller hon väljer. Utföraren av hemtjänsten kan vara kommunen, men även någon annan aktör som erbjuder professionell hemtjänst. Är man inte nöjd med den service man får ska man givetvis kunna byta utförare. En sådan valfrihet och konkurrens skulle skapa högre krav på kvaliteten inom hemtjänsten, men innan det kan ske krävs ett maktskifte i Göteborg Vi vill att det ska vara en självklarhet att kunna åldras i trygghet och med bibehållen värdighet. Äldre ska ges ett reellt val så att en kvalitetskonkurrens skapas inom verksamheterna. Då landar fokus på människors individuella behov och önskemål. Äldreomsorgens personal får nya möjligheter att starta eget, man får fler arbetsgivare att välja mellan och arbetsgivare måste erbjuda goda arbetsvillkor för att locka kvalificerad personal. Sedan årsskiftet 2008/2009 gäller en ny lag inom äldreomsorgen. Kommuner ges nu möjlighet att erbjuda valfrihet. Lagstiftningen skapar kvalitetskonkurrens - inte priskonkurrens - mellan utförarna och bygger på lika villkor för alla, oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal, privat eller ideell regi. Bestämmelser innefattar också en tydlig kontroll och tillsyn över alla utförare. Mer än hälften av landets kommuner har eller planerar för att införa valfrihetssystem. I Västra Götalands län har 35 av 49 kommuner sökt medel för att anpassa sig till den nya lagen om valfrihetssystem (LOV). Göteborg saknar inte förutsättningar för större valfrihet - men det krävs politisk vilja och politiska beslut. De kommuner som infört någon form av valfrihetssystem har fler nöjda brukare och personal. ALLIANSEN I GÖTEBORG VILL: Införa lagen om valfrihet i Göteborg. Detta ger möjlighet att erbjuda valfrihet inom äldreomsorgen. Att äldreomsorgen präglas av trygghet, inflytande och valfrihet. Äldre ska få en likvärdig service, vård och omsorg oavsett var i Göteborg man bor. Nya former av boenden ska också skapas. Införa en värdighetsgaranti som ska gälla alla äldre. Öka läkartillgången och utveckla den sociala delen i äldreomsorgen. Satsa på anhörigvården för att underlätta för den som vårdar en närstående. SID 10 (15)

11 Bostadsskulden: Allt fler saknar bostad Antalet invånare i Göteborgsregionen ökar och många har svårt att finna en lämplig bostad. Enligt Boverket är det särskilt ungdomar och stora barnfamiljer som har svårast att finna lämpliga bostäder i Göteborgsregionens kommuner. Göteborgs stad utmärker sig med över människor som saknar ett stabilt boende. På Göteborgs cirka studenter finns endast studentlägenheter. Antalet bostadssökande ökade förra året med Idag vill flytta till regionen men avstår eftersom de inte kan hitta någonstans att bo. Inom bara några år kommer Göteborg vara i kritiskt behov av kvalificerad arbetskraft när Västsvenska infrastrukturpaketet ska byggas. Bostadsbristen är därför ett allvarligt och överhängande hot mot Göteborgsregionens tillväxt. Här förväntas Göteborg som regionkärna ta det största ansvaret. Men faktum är att den rödgröna majoriteten i Göteborg aldrig lyckats bygga de bostäder de lovat. Målen har reviderats upp och ned, men endast något enstaka år har det uppnåtts under de senaste 18 åren. Under byggdes inte ens lägenheter totalt. 3 Figur 2: Antal nyproducerade lägenheter i Göteborgs Stad Antal lägenheter Hyresrätter Bostadsrätter Totalt År Grunden till välmående storstadsregioner med kvalitativ välfärd ligger i att människor har jobb. För detta krävs det att regionerna har en bra tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig för att vi ska kunna möta utmaningarna i den allt tydligare konkurrensen mot andra arbetsmarknadsregioner. Med sina lärosäten, science parks, några av Sveriges största företag och största hamnar 3 Fastighetskontorets och SCB:s statistik över bostadsproduktionen SID 11 (15)

12 har Göteborgsregionen potential att vara en mycket attraktiv arbetsmarknadsregion i Europa. Tillgången till bostäder är en nyckel som kan öka eller hindra tillväxten. Men bostadsbristen är framförallt ett problem för de personer som har svårt att finna ett lämpligt boende när man skaffar familj, eller de ungdomar som har svårt att lämna föräldrahemmet på grund av att man inte hittar en bostad. Som centralort intar Göteborg en särställning och efterfrågan på bostäder är mycket stor. Göteborg behöver ta ett större ansvar för bostadsproduktionen i regionen. Det är en strategisk framtidsfråga för att vi ska kunna fortsätta växa, locka hit nya människor, företag och jobb och säkra framtidens välfärd. Att hitta sitt boende ska vara en rolig och spännande process, inte omgärdat av problem, hinder och bakslag. En bra bostadssituation är också en viktig del i att locka fler studenter, entreprenörer, företagare och andra till vår stad. För oss är det prioriterat att öka byggtakten och förtäta staden. Vi vill ha städer med ett brett utbud av bostäder. Det måste finnas alternativ för både unga och gamla och för människor med olika ekonomiska möjligheter. Det är viktigt att det finns olika upplåtelseformer och olika prisbilder i alla stadsdelar, så att bebyggelsen blir blandad. Såväl miljön som sammanhållningen i staden har allt att vinna på det, samtidigt som människor kan bo kvar i sitt område även om de vill byta boendeform. Miljöperspektivet är betydelsefullt både i nyproduktion och i upprustning av äldre fastigheter. Miljöanpassade hus och gröna planer är en självklar del i bostadsbyggandet. Bara under byggnadsfasen finns stora miljövinster att hämta om processen planeras och genomförs med den kunskap som finns idag. Vi vill se fler lägenheter, men även fler småhus och radhus för att tillgodose många barnfamiljers önskemål om ett eget boende. Som hamnstad har Göteborg stor potential med närheten till vatten och hav. Tillräckligt med bostäder, många vackra parker och härliga grönområden, promenadstråk utmed vattnet det finns mycket att göra för att vår stad ska bli mer attraktiv. ALLIANSEN I GÖTEBORG VILL: Att alla människor ska få ökade möjligheter att själv välja boende genom livet. Detta underlättas av att det finns flera olika upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt, eller den nya formen ägarlägenheter. Förbättra ungas möjligheter att finna egen bostad samt underlätta integration och motverka segregation. Förändra reglerna för uthyrning av privatägda bostäder. Sänka fastighetsavgiften för lägenheter i flerbostadshus. Förlänga avgiftsfriheten vid nybyggnation. SID 12 (15)

13 Tillväxtskulden: Städerna halkar efter när det gäller förutsättningar för nya jobb Bland de faktorer där Göteborg rankas allra sämst vid undersökningar av näringslivsklimatet hör politikernas attityder till företagande. I Göteborg är det uppenbart att näringslivet inte ses som något intresse överhuvudtaget. Majoritetens politik har i stället befäst bilden av en stad där färre parkeringsplatser, tidigare stängningstider på krogen och ensidig markupplåtelse gått före ett välkomnande jobbklimat. Placering i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 0 År Placering Stockholm Göteborg Malmö I Göteborg har p-avgifterna chockhöjts, 1000 p-platser har försvunnit och stimulanserna för miljöbilar har tagits bort. De rödgröna har även avskaffat tjänstebilar för stadens anställda, vilket upprört IF Metalls Volvoklubb med närmare medlemmar. Inte så konstigt när var femte anställd i regionen arbetar inom fordonsindustrin. MP:s gruppledare Kia Andreasson har sagt att det är helt fel att kalla Göteborg för industristad. Med en sådan attityd till jobben kan man förstå att staden rasar i näringslivsrankingar. I jämförelse med övriga svenska storstadsregioner har Göteborg lägst andel nyföretagande. Under 2011 hade Stockholm 63 procent fler nya företag per tusen invånare än Göteborg. Samtidigt har vi det högsta kommunala skattetrycket på arbete av de tre största städerna i landet. För att kunna locka hit nya jobb och fler företag måste Göteborg bli mycket bättre på att ta tillvara på kompetens, kreativitet, nya idéer och uppmuntra människor som vill utvecklas i staden. SID 13 (15)

14 Framförallt är det kommunpolitikers attityder som utmärker sig negativt. Det får konsekvenser långt ner i tjänstemannaorganisationen. När städernas ledande politiker inte betraktar företagen som en tillgång som måste vårdas gör man en tydlig markering som också tjänstemännen lever efter. Då är det inte konstigt att trenden fortsätter nedåt för Göteborg. Staden ska underlätta och göra det möjligt för fler att förverkliga sina drömmar. Många olika vägar leder dit. Det handlar bland annat om en mer välkomnande och positiv attityd till företagare från stadens sida, med högre servicegrad och förenklad byråkrati. Det handlar även om konkreta saker som att göra det billigare att driva företag och anställa människor i stadsdelar med stort utanförskap och hög arbetslöshet inom ramen för så kallade nystartszoner. Alla kreativa idéer som skapar fler jobb och bryter utanförskapet är värda att pröva. I Göteborg finns många regler som påverkar det lokala näringslivets villkor som behöver förenklas. Hur kommunala beslut påverkar näringslivets utveckling måste alltid belysas och beaktas. Staden ska också granska i vilken utsträckning de kommunala verksamheterna konkurrerar med privata företag. Målsättningen är att göra Göteborg till den storstad i norra Europa där det är enklast att starta och driva företag. Det kommer att ge fler jobb och i förlängningen göra det möjligt att höja kvaliteten i skolan och välfärden. För att även småföretagare ska kunna vara med i stadens upphandlingar vill vi ta fram en ny upphandlingspolicy. Vi vill också införa en företagslots och en slags företagarombudsman som ska förenkla företagens kontakter med staden, undanröja administrativa hinder exempelvis i mark- och tillståndsfrågor samt arbeta med bemötande- och attitydfrågor. Från och med den 1 mars 2010 blev den ekonomiska kompensationen för en arbetsgivare som anställer personer som varit utan arbete i minst ett år, eller är nyanländ invandrare, ett belopp som motsvarar dubbla arbetsgivaravgifter. Detta gör det billigare för företag att anställa de som har stått längst från arbetsmarknaden, vilket gör att företag lättare kan växa. Arbete är nyckeln till det svenska samhället. Ett eget arbete ger makt och möjligheter att själv forma sitt liv. Därför genomsyrar arbetslinjen hela Alliansens integrationspolitik. Drivkraften och förmågorna hos dem som kommer till Göteborg måste tas till vara på ett bättre sätt än idag. Genom en arbetsmarknadsanpassad introduktion, stärkt svenskundervisning och bättre möjligheter till exempelvis validering skapas förutsättningar för en bättre integration. SID 14 (15)

15 ALLIANSEN I GÖTEBORG VILL: Att arbetslinjen ska prägla den samlade social- och välfärdspolitiken i Göteborg precis som på riksplanet. Större ansträngningar kan göras för att matcha arbetskapacitet med arbetsuppgifter. Göra det enklare och billigare att anställa. Underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Inrätta nystartszoner i områden med hög arbetslöshet och stort utanförskap. Välkomna alternativa utförare inom förskola och äldreomsorg för att öka mångfalden och valfriheten. SID 15 (15)

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Det innebär att 85 procent av Alliansens vallöften för Stockholms Stad var uppfyllda och endast 12 procent var ännu ej uppfyllda.

Det innebär att 85 procent av Alliansens vallöften för Stockholms Stad var uppfyllda och endast 12 procent var ännu ej uppfyllda. Vid valet 2014 kommer Socialdemokraterna ha styrt Göteborg utan avbrott i 20 år. I retoriken låter det dock som att de har suttit i opposition. Löftena som gavs i valrörelsen 2010 låter i många fall väldigt

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys 20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 3 Färre bostäder

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014.

ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014. ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014. ett bättre linköping. för alla. Linköping är en bra stad att växa upp och leva i. Men mycket behöver bli bättre. Alldeles

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Nystart för skolan i Göteborg. En rapport från Alliansen i Stadshuset om grundskolan i Göteborg och svaret på Skolinspektionens kritik.

Nystart för skolan i Göteborg. En rapport från Alliansen i Stadshuset om grundskolan i Göteborg och svaret på Skolinspektionens kritik. Nystart för skolan i Göteborg En rapport från Alliansen i Stadshuset om grundskolan i Göteborg och svaret på Skolinspektionens kritik. Inledning Under 2011 och 2012 har statens Skolinspektion genomfört

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Entreprenörskap. Det företagsvänliga och innovativa Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010

Entreprenörskap. Det företagsvänliga och innovativa Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 Entreprenörskap Det företagsvänliga och innovativa Umeå Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 Maj 2010 INLEDNING Måndag den 17 januari presenterade Allians för Umeå fyra arbetsgrupper med syfte att ytterligare

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71%

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71% Föräldrar Förskola - Våren 5 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 9 8 0 5 8 5 bra 98% 0% 0% 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 4 5 5 0 8 4 9% 8% 0% 0% 4.

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer