Göteborg. - möjligheternas stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg. - möjligheternas stad"

Transkript

1 Göteborg - möjligheternas stad

2 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid. De senaste 10 åren har vart sjätte jobb i Sverige skapats i Göteborg. Exportindustrin är stark och genom Göteborgs Hamn passerar nästan en tredjedel av landets totala utrikeshandel. Vi har världsledande fordons- och tillverkningsindustri i regionen och ligger tack vare nära samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola i framkant vad gäller exempelvis miljöteknikutveckling. Med vår tradition inom textilhantverk i Västsverige har Göteborg blivit en modestad med världskända företag som Nudie Jeans, Monki och Elvine. Göteborg har också framgångsrikt blivit en turism- och evenemangsstad att räkna med. Men trots att Göteborg har ett gott varumärke och goda ekonomiska år bakom sig finns stora brister i välfärden. Inom de områden som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet de senaste 18 åren ansvarat för har staden halkat efter, trots ett högt skattetryck. Det bristande politiska styret har lämnat efter sig ett växande skuldkonto. I denna rapport vill vi fokusera på de skulder som berör flest människor i Göteborg och dessutom presentera 25 konkreta förslag för bättre välfärd och fler jobb i Göteborg. Omsorgsskulden: I mars 2012 hade nästan 800 barn väntat i över fyra månader på en förskoleplats i Göteborg. Göteborg har aldrig levt upp till förskolelagens krav. Dessutom går nästan barn i för stora barngrupper. Kunskapsskulden: Skolinspektionen riktar svidande kritik mot Göteborg då elevernas kunskapsresultat i vissa av stadens skolor är alarmerande låga. I vissa stadsdelar i Göteborg saknar hälften av alla niondeklassare behörighet att läsa vidare på gymnasiet. Göteborg är på plats 184 av 290 i Lärarförbundets ranking Sveriges bästa skola. Behörigheten till gymnasiet stiger i bland annat Stockholm men sjunker i Göteborg. Trygghetsskulden: I Göteborg, som valt att inte införa Lagen om valfrihet, saknar de äldre inflytande över vem som hjälper dem i vardagen. Antalet platser på äldreboenden har minskat för varje år trots löften om motsatsen. Dessutom har hjälpen till hemtjänsttagarna minskat. Bostadsskulden: saknar fast bostad i Göteborg. På ca studenter i Göteborg finns endast studentlägenheter. Den politiska majoriteten i Göteborg har aldrig lyckats bygga de bostäder de lovat. Under byggdes inte ens lägenheter totalt. Enbart under förra året ökade antalet bostadssökande med I Göteborg är förutsättningarna för bostadsbyggande dåliga på grund av stora planprojekt och en ovilja att tillåta mindre entreprenörer att få uppdrag. SID 2 (15)

3 Tillväxtskulden: Företagsklimatet blir allt sämre. Göteborg rasade 30 placeringar till nytt bottenrekord, plats 127 av 290, på Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet. SKL:s undersökning Insikt bekräftar bilden. Stockholm steg 8 placeringar till plats 23. Stockholm har konsekvent förbättrat sitt resultat sedan Göteborg utmärker sig negativt när det gäller kommunala politikers och tjänstemäns attityder. I Fokus rankning Bästa kommun hamnade Göteborg på plats 196 av 290. När det gällde kategorin att ha familj placerade sig Göteborg på plats 282 av 290. SID 3 (15)

4 Omsorgsskulden: Platsgarantin i förskolan har aldrig uppfyllts i Göteborg Enligt den så kallade platsgarantin är kommuner skyldiga att erbjuda plats på förskolan inom tre till fyra månader från det att föräldrarna anmäler att behov finns. Göteborg har inte klarat platsgarantin i någon av de uppföljningar som Skolverket gjort sedan 1995 då lagbestämmelsen infördes. I mars 2010 hade 510 barn väntat mer än fyra månader. Två år senare, i mars 2012, hade nästan 800 barn väntat mer än fyra månader. Även om det nu sker en stor utbyggnad där kön förväntas minska och platserna öka har det i dagsläget inneburit allt större barngrupper i förskolan. I Göteborg har nästan var fjärde kommunal förskoleavdelning gruppstorlekar som överskrider 20 barn. Närmare 7000 barn går idag i för stora barngrupper. Detta är en mycket kortsiktig lösning. Det finns exempel på människor som fått säga upp sig från sitt arbete eftersom deras barn inte får plats i barnomsorgen. Hundratals föräldrar hindras också från att komma tillbaka i arbete i tid eller tvingas gå ner i arbetstid. Våren 2012 konstaterade Skolinspektionen att samtliga stadsdelar i Göteborgs stad brister i sin skyldighet att erbjuda förskoleplats senast fyra månader efter att önskemål anmälts. Inspektionen konstaterar att i flera fall får föräldrar besked om förskoleplats inom fyra månader men inte tillgång till platsen förrän långt senare. Olikt de flesta kommuner i Sverige har Göteborg aldrig lyckats korta köerna utan att göra avkall på kvaliteten. Skälen är flera, men några har man varit med och skapat själva. Bland annat får stadsdelsnämnderna samma anslag oavsett om de ordnar förskoleplats eller inte. Den rödgröna majoritetens negativa inställning till fristående förskolor har inneburit att förutsättningarna att starta fristående verksamhet inte varit tillräckliga. Mycket av det vi vill med Göteborg börjar i skolan. En bra förskola ger alla barn oavsett bakgrund möjlighet att utveckla sina färdigheter. Det spelar ingen roll hur bra grundskolans senare år är om grunden är svag. Misslyckas vi med att fånga upp de elever som tidigt halkar efter är risken för framtida skolmisslyckanden och utanförskap stort. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och räkna. En pedagogisk förskola är särskilt viktig för att det motverkar socioekonomiska skillnader. Vi vill därför att den allmänna förskolan ska omfatta barn från 3 år istället för 4 år som det är idag. Vi vill att pengarna ska följa barnet direkt till den barnomsorg föräldrarna väljer, oavsett driftsform. Om stadsdelen inte erbjuder någon förskoleplats ska den SID 4 (15)

5 heller inte få några pengar. Detta är själva kärnan i vår valfrihetsmodell som redan med framgång finns i andra kommuner. ALLIANSEN I GÖTEBORG VILL: Öronmärka resurserna till förskolan, minska barngruppernas storlek i förskolan och erbjuda platsgaranti enligt skollagens krav. Göra förskolan mer pedagogisk. Denna förskola ska vara tillgänglig för alla och bli en integrerad del av utbildningssystemet. Att alla barn som behöver särskilt stöd ska få det oavsett i vilken stadsdel de bor i eller vilken omsorg föräldrarna valt. Införa mer språk i förskolan för de skolor och föräldrar som vill, gärna engelska, moderna språk och modersmålet. Införa större frihet för de kommunala förskolorna, med långtgående ansvar för budget, personal och lokaler för att ta tillvara på personalens engagemang. SID 5 (15)

6 Kunskapsskulden: Resultaten i skolan går åt fel håll Skolresultaten skiljer sig i Göteborg jämfört med Stockholm och Malmö. I Stockholm och Malmö blir resultaten bättre, medan de i Göteborg går bakåt. Stockholm och Göteborg hade samma utgångsläge i början av 2000-talet. År 2000 var betygen 210 i Stockholm och 208 i Göteborg. Idag är de 223 i Stockholm och 206 i Göteborg. Då hade Stockholm fler elever som var underkända i ett eller flera ämnen, idag är situationen den omvända. Behörigheten till gymnasiet stiger i Stockholm men sjunker i Göteborg 1. Elever med gymnasiebehörighet har det senaste året minskat från 85,6 till 83,7 procent. En månad under 2007 visade 10 procent oanmäld frånvaro bland gymnasieelever. Vissa skolor har ännu högre frånvaro. För att vara behörig att tas in på ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att eleven har minst betyget godkänd i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik. Andelen elever med behörighet till gymnasiet har minskat från 85,6 procent 2008 till 82,3 procent Det är tyvärr en tydligt neråtgående trend (se figur 1). Figur 1: Andel elever med behörighet till gymnasiet (%) , ,4 86,3 88,9 87,3 89, , ,5 85,6 88,8 83, , ,3 Riket Göteborg Andelen elever som inte nått målen i ett eller flera ämnen är fortfarande hög och uppgick vårterminen 2011 till 30 procent i de kommunala grundskolorna. I flera av Göteborgs skolor är andelen elever med ej betyg i ett eller flera ämnen över 50 procent. Dessa skolor återfinns huvudsakligen i stadsdelar med hög andel elever med utländsk bakgrund. De stora skillnaderna mellan olika stadsdelar är 1 Skolverkets betygstatistik SID 6 (15)

7 något som också Skolverket och Skolinspektionen påpekat för Göteborgs Stad. Skolinspektionens tillsyn från våren 2012 visar att stadsdelarna saknar uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen i skolan och det finns inget samlat systematiskt kvalitetsarbete trots att skollagen kräver det. Vi ser en utveckling i Göteborg där kunskapsresultaten sjunker såväl hos de högpresterande eleverna som hos elever som är i behov av extra stöd och hjälp. Orsaken kan vara specifika händelser längre tillbaka i tiden, resursbrist eller att det varit rörigt i ledningen med en hög omsättning på rektorer. Oavsett vilket hotas likvärdigheten i utbildningen för eleverna. Kommunen måste ta tag i problemet. Göteborg måste bli bättre på att uppmärksamma skolornas olika förutsättningar och resultat. Vi vill att Göteborg ska ha Sveriges bästa skolor. Därför arbetar Alliansen för en skola som ger varje människa en möjlighet att växa. Alla elever ska mötas utifrån sina förutsättningar oavsett om det är extra stöd eller nya utmaningar som behövs. Därför är det oerhört betydelsefullt att Göteborg kommer till rätta med de stora skillnader som finns mellan olika stadsdelars kvalitet på undervisningen. Detta är ett stort hot mot likvärdigheten. Lärarnas kompetens är avgörande för hur bra eleverna lyckas i skolan. Det är inte särskilt konstigt, en bra lärare måste vara bäst i klassen. Alliansen i Göteborg vill därför stärka lärarnas kompetens, skapa drivkrafter för vidareutbildning och förbättra lärarnas utvecklingsmöjligheter. Det är inte minst viktigt med tanke på att många lärare går i pension under de närmaste åren. Elevernas studieframgång påverkas av en mängd faktorer. Exempel är föräldrarnas utbildningsbakgrund, socioekonomiska förhållanden och vistelsetid i Sverige. För att alla elever ska ges möjligheten att nå kunskapsmålen inför regeringen ett tydligare och bättre signalsystem. Föräldrar och elever kommer att på ett tydligt sätt kunna se om utvecklingen går åt rätt håll. ALLIANSEN I GÖTEBORG VILL: Ha mer undervisningstid i matematik grundskolan. Att alla elever ska kunna skaffa sig de kunskaper de behöver för att växa. Akademiskt, kulturellt, tekniskt, idrottsligt alla begåvningar ska ges möjlighet att utvecklas och blomstra i Göteborg. Att det ska vara en likvärdig utbildning i alla skolor och att pengarna till skolan öronmärks. Vilken stadsdel man bor i får inte avgöra vilken kvalitet i skolan man får. Att varje elev i Göteborg ska ha en individuell utvecklingsplan som utgår ifrån de nationella kunskapsmålen där eleven kan välja att studera olika ämnen i olika takt. Skolan ska tillsammans med föräldrarna se till att eleven studerar i den omfattningen att de uppsatta målen nås. SID 7 (15)

8 Ha nolltolerans mot mobbning och krav på forskningsbaserade metoder med bevisad effekt mot mobbning och kränkande behandling. SID 8 (15)

9 Trygghetsskulden: Göteborgs äldre saknar valfrihet och inflytande Göteborgs kommun har kritiserats för hur äldreomsorgen bedrivs i kommunen. Länsstyrelsens granskning (2008) visade att det saknades individuellt anpassade aktiviteter. Individuella planer utgick inte från den enskildes behov eller möjlighet för den äldre själv att påverka sin genomförandeplan. Det saknades dokumentation och etiska förhållningsregler. Säkerhet och trygghet kunde inte alltid garanteras nattetid. Det fanns brister i integritetsskyddet liksom i personalresurserna och personal med adekvat utbildning. Genom regeringens satsning på stimulansmedel inom äldreomsorgen har en viss utveckling kunnat ske, men det är fortfarande lång väg till att Göteborg erbjuder värdig äldreomsorg till alla. Problemet i Göteborg är att när Länsstyrelsen gör nedslag och konstaterar brister och fel, finns det ingen funktion som samlar ihop och ger centrala beslutsfattare ett underlag att jobba vidare med. I Göteborg skickas det direkt till den lokala stadsdelsnämnden. Den genomsnittliga väntetiden för plats på äldreboende i Göteborg är nära 90 dagar. Det är 3,5 gånger så lång tid mot Stockholm och 1,5 gånger så lång tid mot Malmö. Minst 200 göteborgare väntar på plats i äldreboende. Hur många som egentligen väntar är okänt på grund av bristfällig statistik. Andra städer har infört en så kallad äldreombudsman som syftar till att insamla information från brukare behov, synpunkter och önskemål. Det hjälper utförarna att utveckla och förbättra äldreomsorgen. I Göteborg har den rödgröna majoriteten avslagit Alliansens förslag att införa en äldreombudsman. Antalet platser på äldreboenden har minskat för varje år trots löften om motsatsen. Samtidigt har hjälpen till hemtjänsttagarna också minskat, enligt Socialstyrelsens statistik från 23,9 timmar/månad år 2006 till 18,5 timmar/månad år 2009 i Göteborg. Motsvarande siffra i borgerligt styrda Stockholm år 2009 är 30,2 timmar/månad. Göteborgs egen brukarundersökning om äldreboenden visar bättre resultat för de få privata äldreboenden som finns i kommunen: För NKI och samtliga kvalitetsfaktorer är indexvärdena högre för det privata äldreboendet. Samtliga skillnader är statistiskt säkerställt högre för det privata äldreboendet jämfört med det kommunala äldreboendet. 2 Hemtjänsttagarna får i dagens rödgröna Göteborg nöja sig med utföraren som kommunen valt. Det innebär att äldre göteborgare fråntas valfrihet som är en 2 Vårdtagare om äldreboendet, Göteborg, s 12 SID 9 (15)

10 självklarhet för barn och familjer vad gäller förskola och skola. Dessutom undertrycks kreativitet, innovationskraft och delaktighet för andra aktörer genom det kommunala monopolet. Vi vill bryta det kommunala hemtjänstmonopolet och införa eget val av utförare i hemtjänsten genom en hemtjänstpeng som följer med den som beviljats hemtjänst till den utförare som han eller hon väljer. Utföraren av hemtjänsten kan vara kommunen, men även någon annan aktör som erbjuder professionell hemtjänst. Är man inte nöjd med den service man får ska man givetvis kunna byta utförare. En sådan valfrihet och konkurrens skulle skapa högre krav på kvaliteten inom hemtjänsten, men innan det kan ske krävs ett maktskifte i Göteborg Vi vill att det ska vara en självklarhet att kunna åldras i trygghet och med bibehållen värdighet. Äldre ska ges ett reellt val så att en kvalitetskonkurrens skapas inom verksamheterna. Då landar fokus på människors individuella behov och önskemål. Äldreomsorgens personal får nya möjligheter att starta eget, man får fler arbetsgivare att välja mellan och arbetsgivare måste erbjuda goda arbetsvillkor för att locka kvalificerad personal. Sedan årsskiftet 2008/2009 gäller en ny lag inom äldreomsorgen. Kommuner ges nu möjlighet att erbjuda valfrihet. Lagstiftningen skapar kvalitetskonkurrens - inte priskonkurrens - mellan utförarna och bygger på lika villkor för alla, oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal, privat eller ideell regi. Bestämmelser innefattar också en tydlig kontroll och tillsyn över alla utförare. Mer än hälften av landets kommuner har eller planerar för att införa valfrihetssystem. I Västra Götalands län har 35 av 49 kommuner sökt medel för att anpassa sig till den nya lagen om valfrihetssystem (LOV). Göteborg saknar inte förutsättningar för större valfrihet - men det krävs politisk vilja och politiska beslut. De kommuner som infört någon form av valfrihetssystem har fler nöjda brukare och personal. ALLIANSEN I GÖTEBORG VILL: Införa lagen om valfrihet i Göteborg. Detta ger möjlighet att erbjuda valfrihet inom äldreomsorgen. Att äldreomsorgen präglas av trygghet, inflytande och valfrihet. Äldre ska få en likvärdig service, vård och omsorg oavsett var i Göteborg man bor. Nya former av boenden ska också skapas. Införa en värdighetsgaranti som ska gälla alla äldre. Öka läkartillgången och utveckla den sociala delen i äldreomsorgen. Satsa på anhörigvården för att underlätta för den som vårdar en närstående. SID 10 (15)

11 Bostadsskulden: Allt fler saknar bostad Antalet invånare i Göteborgsregionen ökar och många har svårt att finna en lämplig bostad. Enligt Boverket är det särskilt ungdomar och stora barnfamiljer som har svårast att finna lämpliga bostäder i Göteborgsregionens kommuner. Göteborgs stad utmärker sig med över människor som saknar ett stabilt boende. På Göteborgs cirka studenter finns endast studentlägenheter. Antalet bostadssökande ökade förra året med Idag vill flytta till regionen men avstår eftersom de inte kan hitta någonstans att bo. Inom bara några år kommer Göteborg vara i kritiskt behov av kvalificerad arbetskraft när Västsvenska infrastrukturpaketet ska byggas. Bostadsbristen är därför ett allvarligt och överhängande hot mot Göteborgsregionens tillväxt. Här förväntas Göteborg som regionkärna ta det största ansvaret. Men faktum är att den rödgröna majoriteten i Göteborg aldrig lyckats bygga de bostäder de lovat. Målen har reviderats upp och ned, men endast något enstaka år har det uppnåtts under de senaste 18 åren. Under byggdes inte ens lägenheter totalt. 3 Figur 2: Antal nyproducerade lägenheter i Göteborgs Stad Antal lägenheter Hyresrätter Bostadsrätter Totalt År Grunden till välmående storstadsregioner med kvalitativ välfärd ligger i att människor har jobb. För detta krävs det att regionerna har en bra tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig för att vi ska kunna möta utmaningarna i den allt tydligare konkurrensen mot andra arbetsmarknadsregioner. Med sina lärosäten, science parks, några av Sveriges största företag och största hamnar 3 Fastighetskontorets och SCB:s statistik över bostadsproduktionen SID 11 (15)

12 har Göteborgsregionen potential att vara en mycket attraktiv arbetsmarknadsregion i Europa. Tillgången till bostäder är en nyckel som kan öka eller hindra tillväxten. Men bostadsbristen är framförallt ett problem för de personer som har svårt att finna ett lämpligt boende när man skaffar familj, eller de ungdomar som har svårt att lämna föräldrahemmet på grund av att man inte hittar en bostad. Som centralort intar Göteborg en särställning och efterfrågan på bostäder är mycket stor. Göteborg behöver ta ett större ansvar för bostadsproduktionen i regionen. Det är en strategisk framtidsfråga för att vi ska kunna fortsätta växa, locka hit nya människor, företag och jobb och säkra framtidens välfärd. Att hitta sitt boende ska vara en rolig och spännande process, inte omgärdat av problem, hinder och bakslag. En bra bostadssituation är också en viktig del i att locka fler studenter, entreprenörer, företagare och andra till vår stad. För oss är det prioriterat att öka byggtakten och förtäta staden. Vi vill ha städer med ett brett utbud av bostäder. Det måste finnas alternativ för både unga och gamla och för människor med olika ekonomiska möjligheter. Det är viktigt att det finns olika upplåtelseformer och olika prisbilder i alla stadsdelar, så att bebyggelsen blir blandad. Såväl miljön som sammanhållningen i staden har allt att vinna på det, samtidigt som människor kan bo kvar i sitt område även om de vill byta boendeform. Miljöperspektivet är betydelsefullt både i nyproduktion och i upprustning av äldre fastigheter. Miljöanpassade hus och gröna planer är en självklar del i bostadsbyggandet. Bara under byggnadsfasen finns stora miljövinster att hämta om processen planeras och genomförs med den kunskap som finns idag. Vi vill se fler lägenheter, men även fler småhus och radhus för att tillgodose många barnfamiljers önskemål om ett eget boende. Som hamnstad har Göteborg stor potential med närheten till vatten och hav. Tillräckligt med bostäder, många vackra parker och härliga grönområden, promenadstråk utmed vattnet det finns mycket att göra för att vår stad ska bli mer attraktiv. ALLIANSEN I GÖTEBORG VILL: Att alla människor ska få ökade möjligheter att själv välja boende genom livet. Detta underlättas av att det finns flera olika upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt, eller den nya formen ägarlägenheter. Förbättra ungas möjligheter att finna egen bostad samt underlätta integration och motverka segregation. Förändra reglerna för uthyrning av privatägda bostäder. Sänka fastighetsavgiften för lägenheter i flerbostadshus. Förlänga avgiftsfriheten vid nybyggnation. SID 12 (15)

13 Tillväxtskulden: Städerna halkar efter när det gäller förutsättningar för nya jobb Bland de faktorer där Göteborg rankas allra sämst vid undersökningar av näringslivsklimatet hör politikernas attityder till företagande. I Göteborg är det uppenbart att näringslivet inte ses som något intresse överhuvudtaget. Majoritetens politik har i stället befäst bilden av en stad där färre parkeringsplatser, tidigare stängningstider på krogen och ensidig markupplåtelse gått före ett välkomnande jobbklimat. Placering i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 0 År Placering Stockholm Göteborg Malmö I Göteborg har p-avgifterna chockhöjts, 1000 p-platser har försvunnit och stimulanserna för miljöbilar har tagits bort. De rödgröna har även avskaffat tjänstebilar för stadens anställda, vilket upprört IF Metalls Volvoklubb med närmare medlemmar. Inte så konstigt när var femte anställd i regionen arbetar inom fordonsindustrin. MP:s gruppledare Kia Andreasson har sagt att det är helt fel att kalla Göteborg för industristad. Med en sådan attityd till jobben kan man förstå att staden rasar i näringslivsrankingar. I jämförelse med övriga svenska storstadsregioner har Göteborg lägst andel nyföretagande. Under 2011 hade Stockholm 63 procent fler nya företag per tusen invånare än Göteborg. Samtidigt har vi det högsta kommunala skattetrycket på arbete av de tre största städerna i landet. För att kunna locka hit nya jobb och fler företag måste Göteborg bli mycket bättre på att ta tillvara på kompetens, kreativitet, nya idéer och uppmuntra människor som vill utvecklas i staden. SID 13 (15)

14 Framförallt är det kommunpolitikers attityder som utmärker sig negativt. Det får konsekvenser långt ner i tjänstemannaorganisationen. När städernas ledande politiker inte betraktar företagen som en tillgång som måste vårdas gör man en tydlig markering som också tjänstemännen lever efter. Då är det inte konstigt att trenden fortsätter nedåt för Göteborg. Staden ska underlätta och göra det möjligt för fler att förverkliga sina drömmar. Många olika vägar leder dit. Det handlar bland annat om en mer välkomnande och positiv attityd till företagare från stadens sida, med högre servicegrad och förenklad byråkrati. Det handlar även om konkreta saker som att göra det billigare att driva företag och anställa människor i stadsdelar med stort utanförskap och hög arbetslöshet inom ramen för så kallade nystartszoner. Alla kreativa idéer som skapar fler jobb och bryter utanförskapet är värda att pröva. I Göteborg finns många regler som påverkar det lokala näringslivets villkor som behöver förenklas. Hur kommunala beslut påverkar näringslivets utveckling måste alltid belysas och beaktas. Staden ska också granska i vilken utsträckning de kommunala verksamheterna konkurrerar med privata företag. Målsättningen är att göra Göteborg till den storstad i norra Europa där det är enklast att starta och driva företag. Det kommer att ge fler jobb och i förlängningen göra det möjligt att höja kvaliteten i skolan och välfärden. För att även småföretagare ska kunna vara med i stadens upphandlingar vill vi ta fram en ny upphandlingspolicy. Vi vill också införa en företagslots och en slags företagarombudsman som ska förenkla företagens kontakter med staden, undanröja administrativa hinder exempelvis i mark- och tillståndsfrågor samt arbeta med bemötande- och attitydfrågor. Från och med den 1 mars 2010 blev den ekonomiska kompensationen för en arbetsgivare som anställer personer som varit utan arbete i minst ett år, eller är nyanländ invandrare, ett belopp som motsvarar dubbla arbetsgivaravgifter. Detta gör det billigare för företag att anställa de som har stått längst från arbetsmarknaden, vilket gör att företag lättare kan växa. Arbete är nyckeln till det svenska samhället. Ett eget arbete ger makt och möjligheter att själv forma sitt liv. Därför genomsyrar arbetslinjen hela Alliansens integrationspolitik. Drivkraften och förmågorna hos dem som kommer till Göteborg måste tas till vara på ett bättre sätt än idag. Genom en arbetsmarknadsanpassad introduktion, stärkt svenskundervisning och bättre möjligheter till exempelvis validering skapas förutsättningar för en bättre integration. SID 14 (15)

15 ALLIANSEN I GÖTEBORG VILL: Att arbetslinjen ska prägla den samlade social- och välfärdspolitiken i Göteborg precis som på riksplanet. Större ansträngningar kan göras för att matcha arbetskapacitet med arbetsuppgifter. Göra det enklare och billigare att anställa. Underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Inrätta nystartszoner i områden med hög arbetslöshet och stort utanförskap. Välkomna alternativa utförare inom förskola och äldreomsorg för att öka mångfalden och valfriheten. SID 15 (15)

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer