Göteborg. - möjligheternas stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg. - möjligheternas stad"

Transkript

1 Göteborg - möjligheternas stad

2 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid. De senaste 10 åren har vart sjätte jobb i Sverige skapats i Göteborg. Exportindustrin är stark och genom Göteborgs Hamn passerar nästan en tredjedel av landets totala utrikeshandel. Vi har världsledande fordons- och tillverkningsindustri i regionen och ligger tack vare nära samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola i framkant vad gäller exempelvis miljöteknikutveckling. Med vår tradition inom textilhantverk i Västsverige har Göteborg blivit en modestad med världskända företag som Nudie Jeans, Monki och Elvine. Göteborg har också framgångsrikt blivit en turism- och evenemangsstad att räkna med. Men trots att Göteborg har ett gott varumärke och goda ekonomiska år bakom sig finns stora brister i välfärden. Inom de områden som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet de senaste 18 åren ansvarat för har staden halkat efter, trots ett högt skattetryck. Det bristande politiska styret har lämnat efter sig ett växande skuldkonto. I denna rapport vill vi fokusera på de skulder som berör flest människor i Göteborg och dessutom presentera 25 konkreta förslag för bättre välfärd och fler jobb i Göteborg. Omsorgsskulden: I mars 2012 hade nästan 800 barn väntat i över fyra månader på en förskoleplats i Göteborg. Göteborg har aldrig levt upp till förskolelagens krav. Dessutom går nästan barn i för stora barngrupper. Kunskapsskulden: Skolinspektionen riktar svidande kritik mot Göteborg då elevernas kunskapsresultat i vissa av stadens skolor är alarmerande låga. I vissa stadsdelar i Göteborg saknar hälften av alla niondeklassare behörighet att läsa vidare på gymnasiet. Göteborg är på plats 184 av 290 i Lärarförbundets ranking Sveriges bästa skola. Behörigheten till gymnasiet stiger i bland annat Stockholm men sjunker i Göteborg. Trygghetsskulden: I Göteborg, som valt att inte införa Lagen om valfrihet, saknar de äldre inflytande över vem som hjälper dem i vardagen. Antalet platser på äldreboenden har minskat för varje år trots löften om motsatsen. Dessutom har hjälpen till hemtjänsttagarna minskat. Bostadsskulden: saknar fast bostad i Göteborg. På ca studenter i Göteborg finns endast studentlägenheter. Den politiska majoriteten i Göteborg har aldrig lyckats bygga de bostäder de lovat. Under byggdes inte ens lägenheter totalt. Enbart under förra året ökade antalet bostadssökande med I Göteborg är förutsättningarna för bostadsbyggande dåliga på grund av stora planprojekt och en ovilja att tillåta mindre entreprenörer att få uppdrag. SID 2 (15)

3 Tillväxtskulden: Företagsklimatet blir allt sämre. Göteborg rasade 30 placeringar till nytt bottenrekord, plats 127 av 290, på Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet. SKL:s undersökning Insikt bekräftar bilden. Stockholm steg 8 placeringar till plats 23. Stockholm har konsekvent förbättrat sitt resultat sedan Göteborg utmärker sig negativt när det gäller kommunala politikers och tjänstemäns attityder. I Fokus rankning Bästa kommun hamnade Göteborg på plats 196 av 290. När det gällde kategorin att ha familj placerade sig Göteborg på plats 282 av 290. SID 3 (15)

4 Omsorgsskulden: Platsgarantin i förskolan har aldrig uppfyllts i Göteborg Enligt den så kallade platsgarantin är kommuner skyldiga att erbjuda plats på förskolan inom tre till fyra månader från det att föräldrarna anmäler att behov finns. Göteborg har inte klarat platsgarantin i någon av de uppföljningar som Skolverket gjort sedan 1995 då lagbestämmelsen infördes. I mars 2010 hade 510 barn väntat mer än fyra månader. Två år senare, i mars 2012, hade nästan 800 barn väntat mer än fyra månader. Även om det nu sker en stor utbyggnad där kön förväntas minska och platserna öka har det i dagsläget inneburit allt större barngrupper i förskolan. I Göteborg har nästan var fjärde kommunal förskoleavdelning gruppstorlekar som överskrider 20 barn. Närmare 7000 barn går idag i för stora barngrupper. Detta är en mycket kortsiktig lösning. Det finns exempel på människor som fått säga upp sig från sitt arbete eftersom deras barn inte får plats i barnomsorgen. Hundratals föräldrar hindras också från att komma tillbaka i arbete i tid eller tvingas gå ner i arbetstid. Våren 2012 konstaterade Skolinspektionen att samtliga stadsdelar i Göteborgs stad brister i sin skyldighet att erbjuda förskoleplats senast fyra månader efter att önskemål anmälts. Inspektionen konstaterar att i flera fall får föräldrar besked om förskoleplats inom fyra månader men inte tillgång till platsen förrän långt senare. Olikt de flesta kommuner i Sverige har Göteborg aldrig lyckats korta köerna utan att göra avkall på kvaliteten. Skälen är flera, men några har man varit med och skapat själva. Bland annat får stadsdelsnämnderna samma anslag oavsett om de ordnar förskoleplats eller inte. Den rödgröna majoritetens negativa inställning till fristående förskolor har inneburit att förutsättningarna att starta fristående verksamhet inte varit tillräckliga. Mycket av det vi vill med Göteborg börjar i skolan. En bra förskola ger alla barn oavsett bakgrund möjlighet att utveckla sina färdigheter. Det spelar ingen roll hur bra grundskolans senare år är om grunden är svag. Misslyckas vi med att fånga upp de elever som tidigt halkar efter är risken för framtida skolmisslyckanden och utanförskap stort. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva och räkna. En pedagogisk förskola är särskilt viktig för att det motverkar socioekonomiska skillnader. Vi vill därför att den allmänna förskolan ska omfatta barn från 3 år istället för 4 år som det är idag. Vi vill att pengarna ska följa barnet direkt till den barnomsorg föräldrarna väljer, oavsett driftsform. Om stadsdelen inte erbjuder någon förskoleplats ska den SID 4 (15)

5 heller inte få några pengar. Detta är själva kärnan i vår valfrihetsmodell som redan med framgång finns i andra kommuner. ALLIANSEN I GÖTEBORG VILL: Öronmärka resurserna till förskolan, minska barngruppernas storlek i förskolan och erbjuda platsgaranti enligt skollagens krav. Göra förskolan mer pedagogisk. Denna förskola ska vara tillgänglig för alla och bli en integrerad del av utbildningssystemet. Att alla barn som behöver särskilt stöd ska få det oavsett i vilken stadsdel de bor i eller vilken omsorg föräldrarna valt. Införa mer språk i förskolan för de skolor och föräldrar som vill, gärna engelska, moderna språk och modersmålet. Införa större frihet för de kommunala förskolorna, med långtgående ansvar för budget, personal och lokaler för att ta tillvara på personalens engagemang. SID 5 (15)

6 Kunskapsskulden: Resultaten i skolan går åt fel håll Skolresultaten skiljer sig i Göteborg jämfört med Stockholm och Malmö. I Stockholm och Malmö blir resultaten bättre, medan de i Göteborg går bakåt. Stockholm och Göteborg hade samma utgångsläge i början av 2000-talet. År 2000 var betygen 210 i Stockholm och 208 i Göteborg. Idag är de 223 i Stockholm och 206 i Göteborg. Då hade Stockholm fler elever som var underkända i ett eller flera ämnen, idag är situationen den omvända. Behörigheten till gymnasiet stiger i Stockholm men sjunker i Göteborg 1. Elever med gymnasiebehörighet har det senaste året minskat från 85,6 till 83,7 procent. En månad under 2007 visade 10 procent oanmäld frånvaro bland gymnasieelever. Vissa skolor har ännu högre frånvaro. För att vara behörig att tas in på ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att eleven har minst betyget godkänd i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik. Andelen elever med behörighet till gymnasiet har minskat från 85,6 procent 2008 till 82,3 procent Det är tyvärr en tydligt neråtgående trend (se figur 1). Figur 1: Andel elever med behörighet till gymnasiet (%) , ,4 86,3 88,9 87,3 89, , ,5 85,6 88,8 83, , ,3 Riket Göteborg Andelen elever som inte nått målen i ett eller flera ämnen är fortfarande hög och uppgick vårterminen 2011 till 30 procent i de kommunala grundskolorna. I flera av Göteborgs skolor är andelen elever med ej betyg i ett eller flera ämnen över 50 procent. Dessa skolor återfinns huvudsakligen i stadsdelar med hög andel elever med utländsk bakgrund. De stora skillnaderna mellan olika stadsdelar är 1 Skolverkets betygstatistik SID 6 (15)

7 något som också Skolverket och Skolinspektionen påpekat för Göteborgs Stad. Skolinspektionens tillsyn från våren 2012 visar att stadsdelarna saknar uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen i skolan och det finns inget samlat systematiskt kvalitetsarbete trots att skollagen kräver det. Vi ser en utveckling i Göteborg där kunskapsresultaten sjunker såväl hos de högpresterande eleverna som hos elever som är i behov av extra stöd och hjälp. Orsaken kan vara specifika händelser längre tillbaka i tiden, resursbrist eller att det varit rörigt i ledningen med en hög omsättning på rektorer. Oavsett vilket hotas likvärdigheten i utbildningen för eleverna. Kommunen måste ta tag i problemet. Göteborg måste bli bättre på att uppmärksamma skolornas olika förutsättningar och resultat. Vi vill att Göteborg ska ha Sveriges bästa skolor. Därför arbetar Alliansen för en skola som ger varje människa en möjlighet att växa. Alla elever ska mötas utifrån sina förutsättningar oavsett om det är extra stöd eller nya utmaningar som behövs. Därför är det oerhört betydelsefullt att Göteborg kommer till rätta med de stora skillnader som finns mellan olika stadsdelars kvalitet på undervisningen. Detta är ett stort hot mot likvärdigheten. Lärarnas kompetens är avgörande för hur bra eleverna lyckas i skolan. Det är inte särskilt konstigt, en bra lärare måste vara bäst i klassen. Alliansen i Göteborg vill därför stärka lärarnas kompetens, skapa drivkrafter för vidareutbildning och förbättra lärarnas utvecklingsmöjligheter. Det är inte minst viktigt med tanke på att många lärare går i pension under de närmaste åren. Elevernas studieframgång påverkas av en mängd faktorer. Exempel är föräldrarnas utbildningsbakgrund, socioekonomiska förhållanden och vistelsetid i Sverige. För att alla elever ska ges möjligheten att nå kunskapsmålen inför regeringen ett tydligare och bättre signalsystem. Föräldrar och elever kommer att på ett tydligt sätt kunna se om utvecklingen går åt rätt håll. ALLIANSEN I GÖTEBORG VILL: Ha mer undervisningstid i matematik grundskolan. Att alla elever ska kunna skaffa sig de kunskaper de behöver för att växa. Akademiskt, kulturellt, tekniskt, idrottsligt alla begåvningar ska ges möjlighet att utvecklas och blomstra i Göteborg. Att det ska vara en likvärdig utbildning i alla skolor och att pengarna till skolan öronmärks. Vilken stadsdel man bor i får inte avgöra vilken kvalitet i skolan man får. Att varje elev i Göteborg ska ha en individuell utvecklingsplan som utgår ifrån de nationella kunskapsmålen där eleven kan välja att studera olika ämnen i olika takt. Skolan ska tillsammans med föräldrarna se till att eleven studerar i den omfattningen att de uppsatta målen nås. SID 7 (15)

8 Ha nolltolerans mot mobbning och krav på forskningsbaserade metoder med bevisad effekt mot mobbning och kränkande behandling. SID 8 (15)

9 Trygghetsskulden: Göteborgs äldre saknar valfrihet och inflytande Göteborgs kommun har kritiserats för hur äldreomsorgen bedrivs i kommunen. Länsstyrelsens granskning (2008) visade att det saknades individuellt anpassade aktiviteter. Individuella planer utgick inte från den enskildes behov eller möjlighet för den äldre själv att påverka sin genomförandeplan. Det saknades dokumentation och etiska förhållningsregler. Säkerhet och trygghet kunde inte alltid garanteras nattetid. Det fanns brister i integritetsskyddet liksom i personalresurserna och personal med adekvat utbildning. Genom regeringens satsning på stimulansmedel inom äldreomsorgen har en viss utveckling kunnat ske, men det är fortfarande lång väg till att Göteborg erbjuder värdig äldreomsorg till alla. Problemet i Göteborg är att när Länsstyrelsen gör nedslag och konstaterar brister och fel, finns det ingen funktion som samlar ihop och ger centrala beslutsfattare ett underlag att jobba vidare med. I Göteborg skickas det direkt till den lokala stadsdelsnämnden. Den genomsnittliga väntetiden för plats på äldreboende i Göteborg är nära 90 dagar. Det är 3,5 gånger så lång tid mot Stockholm och 1,5 gånger så lång tid mot Malmö. Minst 200 göteborgare väntar på plats i äldreboende. Hur många som egentligen väntar är okänt på grund av bristfällig statistik. Andra städer har infört en så kallad äldreombudsman som syftar till att insamla information från brukare behov, synpunkter och önskemål. Det hjälper utförarna att utveckla och förbättra äldreomsorgen. I Göteborg har den rödgröna majoriteten avslagit Alliansens förslag att införa en äldreombudsman. Antalet platser på äldreboenden har minskat för varje år trots löften om motsatsen. Samtidigt har hjälpen till hemtjänsttagarna också minskat, enligt Socialstyrelsens statistik från 23,9 timmar/månad år 2006 till 18,5 timmar/månad år 2009 i Göteborg. Motsvarande siffra i borgerligt styrda Stockholm år 2009 är 30,2 timmar/månad. Göteborgs egen brukarundersökning om äldreboenden visar bättre resultat för de få privata äldreboenden som finns i kommunen: För NKI och samtliga kvalitetsfaktorer är indexvärdena högre för det privata äldreboendet. Samtliga skillnader är statistiskt säkerställt högre för det privata äldreboendet jämfört med det kommunala äldreboendet. 2 Hemtjänsttagarna får i dagens rödgröna Göteborg nöja sig med utföraren som kommunen valt. Det innebär att äldre göteborgare fråntas valfrihet som är en 2 Vårdtagare om äldreboendet, Göteborg, s 12 SID 9 (15)

10 självklarhet för barn och familjer vad gäller förskola och skola. Dessutom undertrycks kreativitet, innovationskraft och delaktighet för andra aktörer genom det kommunala monopolet. Vi vill bryta det kommunala hemtjänstmonopolet och införa eget val av utförare i hemtjänsten genom en hemtjänstpeng som följer med den som beviljats hemtjänst till den utförare som han eller hon väljer. Utföraren av hemtjänsten kan vara kommunen, men även någon annan aktör som erbjuder professionell hemtjänst. Är man inte nöjd med den service man får ska man givetvis kunna byta utförare. En sådan valfrihet och konkurrens skulle skapa högre krav på kvaliteten inom hemtjänsten, men innan det kan ske krävs ett maktskifte i Göteborg Vi vill att det ska vara en självklarhet att kunna åldras i trygghet och med bibehållen värdighet. Äldre ska ges ett reellt val så att en kvalitetskonkurrens skapas inom verksamheterna. Då landar fokus på människors individuella behov och önskemål. Äldreomsorgens personal får nya möjligheter att starta eget, man får fler arbetsgivare att välja mellan och arbetsgivare måste erbjuda goda arbetsvillkor för att locka kvalificerad personal. Sedan årsskiftet 2008/2009 gäller en ny lag inom äldreomsorgen. Kommuner ges nu möjlighet att erbjuda valfrihet. Lagstiftningen skapar kvalitetskonkurrens - inte priskonkurrens - mellan utförarna och bygger på lika villkor för alla, oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal, privat eller ideell regi. Bestämmelser innefattar också en tydlig kontroll och tillsyn över alla utförare. Mer än hälften av landets kommuner har eller planerar för att införa valfrihetssystem. I Västra Götalands län har 35 av 49 kommuner sökt medel för att anpassa sig till den nya lagen om valfrihetssystem (LOV). Göteborg saknar inte förutsättningar för större valfrihet - men det krävs politisk vilja och politiska beslut. De kommuner som infört någon form av valfrihetssystem har fler nöjda brukare och personal. ALLIANSEN I GÖTEBORG VILL: Införa lagen om valfrihet i Göteborg. Detta ger möjlighet att erbjuda valfrihet inom äldreomsorgen. Att äldreomsorgen präglas av trygghet, inflytande och valfrihet. Äldre ska få en likvärdig service, vård och omsorg oavsett var i Göteborg man bor. Nya former av boenden ska också skapas. Införa en värdighetsgaranti som ska gälla alla äldre. Öka läkartillgången och utveckla den sociala delen i äldreomsorgen. Satsa på anhörigvården för att underlätta för den som vårdar en närstående. SID 10 (15)

11 Bostadsskulden: Allt fler saknar bostad Antalet invånare i Göteborgsregionen ökar och många har svårt att finna en lämplig bostad. Enligt Boverket är det särskilt ungdomar och stora barnfamiljer som har svårast att finna lämpliga bostäder i Göteborgsregionens kommuner. Göteborgs stad utmärker sig med över människor som saknar ett stabilt boende. På Göteborgs cirka studenter finns endast studentlägenheter. Antalet bostadssökande ökade förra året med Idag vill flytta till regionen men avstår eftersom de inte kan hitta någonstans att bo. Inom bara några år kommer Göteborg vara i kritiskt behov av kvalificerad arbetskraft när Västsvenska infrastrukturpaketet ska byggas. Bostadsbristen är därför ett allvarligt och överhängande hot mot Göteborgsregionens tillväxt. Här förväntas Göteborg som regionkärna ta det största ansvaret. Men faktum är att den rödgröna majoriteten i Göteborg aldrig lyckats bygga de bostäder de lovat. Målen har reviderats upp och ned, men endast något enstaka år har det uppnåtts under de senaste 18 åren. Under byggdes inte ens lägenheter totalt. 3 Figur 2: Antal nyproducerade lägenheter i Göteborgs Stad Antal lägenheter Hyresrätter Bostadsrätter Totalt År Grunden till välmående storstadsregioner med kvalitativ välfärd ligger i att människor har jobb. För detta krävs det att regionerna har en bra tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig för att vi ska kunna möta utmaningarna i den allt tydligare konkurrensen mot andra arbetsmarknadsregioner. Med sina lärosäten, science parks, några av Sveriges största företag och största hamnar 3 Fastighetskontorets och SCB:s statistik över bostadsproduktionen SID 11 (15)

12 har Göteborgsregionen potential att vara en mycket attraktiv arbetsmarknadsregion i Europa. Tillgången till bostäder är en nyckel som kan öka eller hindra tillväxten. Men bostadsbristen är framförallt ett problem för de personer som har svårt att finna ett lämpligt boende när man skaffar familj, eller de ungdomar som har svårt att lämna föräldrahemmet på grund av att man inte hittar en bostad. Som centralort intar Göteborg en särställning och efterfrågan på bostäder är mycket stor. Göteborg behöver ta ett större ansvar för bostadsproduktionen i regionen. Det är en strategisk framtidsfråga för att vi ska kunna fortsätta växa, locka hit nya människor, företag och jobb och säkra framtidens välfärd. Att hitta sitt boende ska vara en rolig och spännande process, inte omgärdat av problem, hinder och bakslag. En bra bostadssituation är också en viktig del i att locka fler studenter, entreprenörer, företagare och andra till vår stad. För oss är det prioriterat att öka byggtakten och förtäta staden. Vi vill ha städer med ett brett utbud av bostäder. Det måste finnas alternativ för både unga och gamla och för människor med olika ekonomiska möjligheter. Det är viktigt att det finns olika upplåtelseformer och olika prisbilder i alla stadsdelar, så att bebyggelsen blir blandad. Såväl miljön som sammanhållningen i staden har allt att vinna på det, samtidigt som människor kan bo kvar i sitt område även om de vill byta boendeform. Miljöperspektivet är betydelsefullt både i nyproduktion och i upprustning av äldre fastigheter. Miljöanpassade hus och gröna planer är en självklar del i bostadsbyggandet. Bara under byggnadsfasen finns stora miljövinster att hämta om processen planeras och genomförs med den kunskap som finns idag. Vi vill se fler lägenheter, men även fler småhus och radhus för att tillgodose många barnfamiljers önskemål om ett eget boende. Som hamnstad har Göteborg stor potential med närheten till vatten och hav. Tillräckligt med bostäder, många vackra parker och härliga grönområden, promenadstråk utmed vattnet det finns mycket att göra för att vår stad ska bli mer attraktiv. ALLIANSEN I GÖTEBORG VILL: Att alla människor ska få ökade möjligheter att själv välja boende genom livet. Detta underlättas av att det finns flera olika upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt, eller den nya formen ägarlägenheter. Förbättra ungas möjligheter att finna egen bostad samt underlätta integration och motverka segregation. Förändra reglerna för uthyrning av privatägda bostäder. Sänka fastighetsavgiften för lägenheter i flerbostadshus. Förlänga avgiftsfriheten vid nybyggnation. SID 12 (15)

13 Tillväxtskulden: Städerna halkar efter när det gäller förutsättningar för nya jobb Bland de faktorer där Göteborg rankas allra sämst vid undersökningar av näringslivsklimatet hör politikernas attityder till företagande. I Göteborg är det uppenbart att näringslivet inte ses som något intresse överhuvudtaget. Majoritetens politik har i stället befäst bilden av en stad där färre parkeringsplatser, tidigare stängningstider på krogen och ensidig markupplåtelse gått före ett välkomnande jobbklimat. Placering i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 0 År Placering Stockholm Göteborg Malmö I Göteborg har p-avgifterna chockhöjts, 1000 p-platser har försvunnit och stimulanserna för miljöbilar har tagits bort. De rödgröna har även avskaffat tjänstebilar för stadens anställda, vilket upprört IF Metalls Volvoklubb med närmare medlemmar. Inte så konstigt när var femte anställd i regionen arbetar inom fordonsindustrin. MP:s gruppledare Kia Andreasson har sagt att det är helt fel att kalla Göteborg för industristad. Med en sådan attityd till jobben kan man förstå att staden rasar i näringslivsrankingar. I jämförelse med övriga svenska storstadsregioner har Göteborg lägst andel nyföretagande. Under 2011 hade Stockholm 63 procent fler nya företag per tusen invånare än Göteborg. Samtidigt har vi det högsta kommunala skattetrycket på arbete av de tre största städerna i landet. För att kunna locka hit nya jobb och fler företag måste Göteborg bli mycket bättre på att ta tillvara på kompetens, kreativitet, nya idéer och uppmuntra människor som vill utvecklas i staden. SID 13 (15)

14 Framförallt är det kommunpolitikers attityder som utmärker sig negativt. Det får konsekvenser långt ner i tjänstemannaorganisationen. När städernas ledande politiker inte betraktar företagen som en tillgång som måste vårdas gör man en tydlig markering som också tjänstemännen lever efter. Då är det inte konstigt att trenden fortsätter nedåt för Göteborg. Staden ska underlätta och göra det möjligt för fler att förverkliga sina drömmar. Många olika vägar leder dit. Det handlar bland annat om en mer välkomnande och positiv attityd till företagare från stadens sida, med högre servicegrad och förenklad byråkrati. Det handlar även om konkreta saker som att göra det billigare att driva företag och anställa människor i stadsdelar med stort utanförskap och hög arbetslöshet inom ramen för så kallade nystartszoner. Alla kreativa idéer som skapar fler jobb och bryter utanförskapet är värda att pröva. I Göteborg finns många regler som påverkar det lokala näringslivets villkor som behöver förenklas. Hur kommunala beslut påverkar näringslivets utveckling måste alltid belysas och beaktas. Staden ska också granska i vilken utsträckning de kommunala verksamheterna konkurrerar med privata företag. Målsättningen är att göra Göteborg till den storstad i norra Europa där det är enklast att starta och driva företag. Det kommer att ge fler jobb och i förlängningen göra det möjligt att höja kvaliteten i skolan och välfärden. För att även småföretagare ska kunna vara med i stadens upphandlingar vill vi ta fram en ny upphandlingspolicy. Vi vill också införa en företagslots och en slags företagarombudsman som ska förenkla företagens kontakter med staden, undanröja administrativa hinder exempelvis i mark- och tillståndsfrågor samt arbeta med bemötande- och attitydfrågor. Från och med den 1 mars 2010 blev den ekonomiska kompensationen för en arbetsgivare som anställer personer som varit utan arbete i minst ett år, eller är nyanländ invandrare, ett belopp som motsvarar dubbla arbetsgivaravgifter. Detta gör det billigare för företag att anställa de som har stått längst från arbetsmarknaden, vilket gör att företag lättare kan växa. Arbete är nyckeln till det svenska samhället. Ett eget arbete ger makt och möjligheter att själv forma sitt liv. Därför genomsyrar arbetslinjen hela Alliansens integrationspolitik. Drivkraften och förmågorna hos dem som kommer till Göteborg måste tas till vara på ett bättre sätt än idag. Genom en arbetsmarknadsanpassad introduktion, stärkt svenskundervisning och bättre möjligheter till exempelvis validering skapas förutsättningar för en bättre integration. SID 14 (15)

15 ALLIANSEN I GÖTEBORG VILL: Att arbetslinjen ska prägla den samlade social- och välfärdspolitiken i Göteborg precis som på riksplanet. Större ansträngningar kan göras för att matcha arbetskapacitet med arbetsuppgifter. Göra det enklare och billigare att anställa. Underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Inrätta nystartszoner i områden med hög arbetslöshet och stort utanförskap. Välkomna alternativa utförare inom förskola och äldreomsorg för att öka mångfalden och valfriheten. SID 15 (15)

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

KF-protokoll nr Bilaga 3. Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll

KF-protokoll nr Bilaga 3. Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-05 6 Jan Valeskog (S) om Stadsrevisionens omfattande kritik Jan Valeskog (S) har ställt följande frågor till mig: 1. Kommunledningen säger att resurserna

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Förskola för barnens skull Vänsterpartiet Malmö 2013

Förskola för barnens skull Vänsterpartiet Malmö 2013 Förskola för barnens skull Vänsterpartiet Malmö 2013 Rapporten är framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö, januari 2013. För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Förskola för barnens

Läs mer

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län Svensk skola står inför stora utmaningar. Under mer än 20 år har svenska elevers kunskapsresultat fallit. Samtidigt har läraryrkets status försämrats. Alliansen har påbörjat arbetet för att vända den här

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna 2014-08-19 PM Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna Regeringen har konsekvent prioriterat skattesänkningar framför investeringar i skolan. Resultatet

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Effektmål förskola och fritidshem

Effektmål förskola och fritidshem 1 (5) Datum 2015-01-02 Verksamhetschef förskola Barbro Ekerlund 0410 73 34 92, 0708 817 492 barbro.ekerlund@trelleborg.se Effektmål förskola och fritidshem Uppdrag Bildningsnämnden gav vårterminen 2014

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 - I Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 T- f Utvecklingsstrategi för Södertäljes skolor Bakgrund: Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Sammanfattning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Sammanfattning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Sammanfattning Skolinspektionen har granskat hur kommunerna arbetar med att fördela

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

TIDIGA INSATSER GER RESULTAT. FLER LÄRARE I SOLNAS SKOLOR! ALLA BARN KAN OCH SKA KLARA SKOLAN

TIDIGA INSATSER GER RESULTAT. FLER LÄRARE I SOLNAS SKOLOR! ALLA BARN KAN OCH SKA KLARA SKOLAN 1av 4 elever i Solna klarade inte 9:an. Tänk om jag inte heller gör det... TIDIGA INSATSER GER RESULTAT. FLER LÄRARE I SOLNAS SKOLOR! ALLA BARN KAN OCH SKA KLARA SKOLAN Alla barn kan och ska klara skolan

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

En ljus framtid för alla stockholmare

En ljus framtid för alla stockholmare En ljus framtid för alla stockholmare Budgetreservation 2011 Innehåll 1. Lägesbild Stockholm 2010 2. De borgerligas budget 3. Våra satsningar för en ljus framtid för alla stockholmare 4. Analys av kommunens

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

Bristande genomslag för politiskt fattade beslut angående modersmålsstöd i förskolan

Bristande genomslag för politiskt fattade beslut angående modersmålsstöd i förskolan Bristande genomslag för politiskt fattade beslut angående modersmålsstöd i förskolan Den första juni beslutade utbildningsnämnden att förändra modersmålsstödet för barn i förskolan. Beslutet grundar sig

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys 20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 3 Färre bostäder

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Duvan Föräldrar Förskola - Våren svar, 89%

Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Duvan Föräldrar Förskola - Våren svar, 89% Föräldrar Förskola - Våren svar, 89% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 0 8 9 88,9,9. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 9,9,9 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Villa Solvi förskola - Varg och Björngrupp Föräldrar Förskola - Våren svar, 74%

Villa Solvi förskola - Varg och Björngrupp Föräldrar Förskola - Våren svar, 74% Föräldrar Förskola - Våren 7 svar, 7% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 7 8 8 8 7 7 8 0. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 7 70 5 9 9 0. Personalen är engagerad

Läs mer

Anställd av företag eller rekryterad av kriminell verksamhet?

Anställd av företag eller rekryterad av kriminell verksamhet? Anställd av företag eller rekryterad av kriminell verksamhet? En fot in på arbetsmarknaden startar vuxenlivet Ett eget arbete betyder allt. Det ger frihet och trygghet. Det ger möjlighet att försörja sig.

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik Innehåll Sammanfattning 3 KLASSRESAN SKA BÖRJA I KLASSRummet 4 TOLV ÅRS SVEK MOT skolan 4 Tidigare betyg för kunskapsuppföljning

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Integrationsutskottet

Integrationsutskottet Integrationsutskottet Motion gällande: Hur kan Stockholms stad öka integrationen mellan olika stadsdelar och därmed minska känslan av utanförskap? Problemformulering Det finns extrema skillnader mellan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Utbildningen i Västsverige

Utbildningen i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:951 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningen i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förskolans

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Nationell kunskapsskola

Nationell kunskapsskola Tio argument för en Nationell kunskapsskola 2 Internationella undersökningar, nationella kunskapsutvärderingar och den allmänna opinionen säger samma sak den svenska skolan ger inte elever likvärdiga möjligheter

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer