När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet"

Transkript

1 När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet En kartläggning kring hur Internet används för att erbjuda/marknadsföra sexuella tjänster i Skåne/Öresundsregionen och som ger en bild av ungdomars attityder till och erfarenheter av fenomenet.

2

3 När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet En kartläggning kring hur Internet används för att erbjuda/marknadsföra sexuella tjänster i Skåne/Öresundsregionen och som ger en bild av ungdomars attityder till och erfarenheter av fenomenet. Stadsdelsförvaltningen Centrum Niclas Olsson Socialsekreterare Prostitutionsenheten Jag vill passa på att rikta ett tack till de personer som jag varit i kontakt med under kartläggningens gång. Främst vill jag tacka alla de kvinnor som medverkat i intervjuerna, som samtliga bidragit med ovärderlig kunskap. Lars. B Ohlsson min handledare, som givit mig inspiration och kraft samt bidragit till att enkäten kunnat sammanställas. Alla de informanter som medverkat och tagit sig tid för att ge sin bild. Kollegor som bidragit med synpunkter och inspiration.

4 Sammanfattning Syftet med kartläggningen är att visa hur Internet används för att erbjuda/marknadsföra sexuella tjänster i Skåne/Öresundsregionen samt att ge en bild av ungdomars erfarenheter av och attityder till fenomenet. Frågeställningar som använts för att uppnå detta syfte är: I vilken omfattning förekommer det försäljning av sexuella tjänster via Internet i Skåne/Öresundsregionen? Vad innehåller annonserna? Vilka är ingångarna för dem som väljer att sälja sex via Internet? Hur går det till vid kontakt och möten mellan köpare och säljare? Vilka skillnader/likheter finns det mellan prostitution via Internet och den prostitution som bedrivs i gatumiljö? Hur ser situationen ut i Öresundsregionen när det gäller köp och försäljning av sexuella tjänster, samt hur fungerar det att som svensk arbeta på den danska sexmarknaden? Vilka erfarenheter och attityder har ungdomar/unga vuxna när det gäller s.k. webcamsex med eller utan olika former av ersättningar? Vilken form av hjälp vill de i målgrupperna ha som vill bli hjälpta? ingenting i marknadsföringen kring säker sex och slutligen uppger ca 1/5 att de erbjuder oralsex utan kondom. 8 av 10 sexsäljare väljer att ge beskrivningar utifrån sina fysiska företräden, 1/4 anger även sociala företräden. En relativt stor andel säljare uppger även ramar kring vad kunden inte kan förvänta sig vid mötet. De sex kvinnor som intervjuats har samtliga gjort ett aktivt val att sälja sex, ett val som bl.a. handlat om tidigare möten med män och de konsekvenser det inneburit. Det handlar även om män som velat ge något tillbaka eller män endast velat använda dem sexuellt. Den gemensamma ingången och drivkraften för samtliga intervjuade är att de sett prostitutionen som en källa till försörjning. De uppger att kontakten med kunden vanligen inleds via . Internet har inneburit att det blivit lättare att dra sig ur en uppgörelse även när mycket information utbytts. Vid mötet finns det för- och nackdelar med olika platser. Risken finns alltid att hamna i obekväma situationer. Det resultat som framkommit gällande omfattningen av sexförsäljning via Internet i Öresundsregionen är att det råder en stor rörlighet bland de kvinnor som säljer sex, vilket även öppnar för ett stort mörkertal. De 65 personer som ingår i kartläggningen kan delas in i två kategorier, vane- samt tillfällighetssäljare och kan inte som ses som en homogen grupp prostituerade utan individer med olika behov. Ca ett tiotal av dessa arbetar på bordeller/ massagekliniker i Köpenhamn/Helsingör och marknadsför sina tjänster via klinikens hemsida Vanligen marknadsför sexsäljarna i Öresundsregionen sina tjänster på ett antal olika Internetsidor. Det kvalitativa innehållet i annonserna är mer beständigt och visar ofta en likartad struktur. Återkommande i marknadsföringen är bl.a. Målgrupp, till vilken du vänder dig, där i princip hälften av alla sexsäljarna väljer att uppge att de vänder sig till män. Åldern vilket uppges i samtliga annonser visar att 75% av sexsäljarna ligger inom åldersspannet år, där majoriteten är under 25 år. Ingen uppger att de är under 18 år. Prissättningen börjar vanligen utifrån 2000 kronor för en timme, snittpriset för en helnatt är 8000 kronor. Plats för träffarna är vanligen hotell eller hemma hos kunden. Drygt 60% av sexsäljarna uppger kondomkrav redan i annonsen, ca 35% anger Det finns vissa beröringspunkter mellan de både arenorna gatan och nätet trots att kvinnorna som befinner sig i de olika verkligheterna oftast gör det av helt olika anledningar, dock alltid utifrån en minsta gemensam nämnare, pengar. Informanter uppger att omfattningen av svenska kvinnor som arbetar inom sexindustrin i Köpenhamn antas ha ökat i samband med den svenska prostitutionslagstiftningen. De svenska männen står för den största rörligheten över Öresund av dem som köper sex. Svenska kvinnor som säljer sex i Köpenhamn är många rädda för att bli upptäckta och vill inte gå ut med sin nationalitetstillhörighet. Värvningen av svenskor till klinikerna sker främst via verksamhetens egen hemsida. Hierarkin inom sexbranschen är stor vilket leder till stor konkurrens för de inblandande kvinnorna. Resultatet av enkäten visar att åldersgruppen under 21 år har relativt stor erfarenhet när det gäller erbjudande om sexuella tjänster mot ersättning via Internet. Mer än en fjärdedel i gruppen under 21 år uppger att de fått eller gett denna typen av erbjudanden. 1/3 i samma åldersgrupp uppger att de haft s.k. webcamsex. Attityden till att utföra och få ersättning för dessa tjänster är mer ne-

5 gativ. Här är det fler i den äldre åldersgruppen som kan tänka sig att ge eller få ersättning än bland de yngre. Av de som kunde tänka sig att betala för sexuella tjänster via webbkamera var alla, förutom en, män. Hela 63% av de yngre och 59% av de äldre ungdomarna svarade sedan Ja på om de skulle vilja få hjälp om de har eller skulle få problem i ovanstående situationer. Hjälpbehovet när det gäller ungdomarna uttrycks genom att vi bör samarbeta med ungdomsmottagningarna och ge stöd till de ungdomar som far illa vid sexuella kontakter på Internet där olika ersättningar är inblandade. Hjälpbehovet till vuxna med erfarenhet av sexförsäljning uttrycks genom att vi; bör inte utgå från att alla vill ha hjälp, de som vill ha hjälp skall få ett respektfullt bemötande med fokus på framtiden där vi tar tillvara de kompetenser respektive individ besitter. En hjälpverksamhet som involverar och tar tillvara de kunskaper och erfarenheter som målgruppen har.

6

7 Innehållsförteckning INLEDNING 9 Bakgrund 9 Syfte 9 Genomförandet 9 Urval 10 Undersökningsmetoder 10 Intervjuer 10 Observationer 10 Enkäten 11 Informanter 11 Tillförlitlighet 11 Etiska överväganden 11 Begrepp och definitioner 12 Lagstiftning gällande prostitution 12 Tidigare undersökningar/rapporter 13 Samtal med mina informanter 14 RESULTAT 20 Observationer 20 Till vilken målgrupp riktar sexsäljarna sig? 22 Ålder 23 Tidsintervall och prissättning 24 Var sker träffarna? 26 Verksamhetsbeskrivning 27 Kondomanvändning 29 Intervjuer 30 Intervjuer med fokus på sexförsäljning i Danmark 43 Enkäten 52 Ungdomars erfarenhet och attityder till sexuella möten via Internet...52 Ungdomarnas ålder 52 Samtliga ungdomars ålder 53 Redovisning av de ungdomar som är 21 år eller äldre 53 Ungdomarnas erfarenhet av sexuella tjänster via Internet 54 Ungdomarnas attityder till sexuella tjänster via Internet 55 Redovisning av de ungdomar som är yngre än 21 år 56 Ungdomarnas erfarenhet av sexuella tjänster via Internet 56 Ungdomarnas attityder till sexuella tjänster via Internet 57 Ungdomar röster om webcamsex och andra sexuella tjänster via Internet 58 Sammanfattning och diskussion 59 Försäljning av sexuella tjänster via webbkamera 60 Hur sker marknadsföringen 60 Restriktioner 60 SAMMANFATTNING OCH ANALYS 61 Slutdiskussion 68 BILAGA 73 Referenser 74

8

9 INLEDNING Bakgrund År 1977 startade prostitutionsprojektet i Malmö med målsättningen att dels bedriva uppsökande arbete i prostitutionsmiljön och dels bedriva forskning om prostitution. Fyra personer, två socialarbetare och två forskare anställdes och gavs möjlighet att utforma verksamheten. Arbetssättet var nyskapande med stort engagemang från de anställda och projektet kom att bli normbildande för socialt arbete med prostituerade i Sverige. Projektet upphörde 1981 och snart därefter ökade den öppna prostitutionen igen. Detta fick till följd att två nya socialsekreterare anställdes i prostitutionsgruppen som arbetar utifrån ledorden kontinuitet, förtroendefulla relationer och ett respektfullt bemötande gentemot kvinnorna i prostitutionen. Den övergripande målsättningen var och är att förhindra nyrekrytering till prostitutionen i Malmö. I slutet av 1990-talet uttrycks ett behov att ta ett mer samlat grepp om prostitutionsfrågan i Malmö. Bakgrunden var en motion som skrevs av två socialdemokratiska politiker, vilket fem år senare ledde fram till att en samlad strategi antogs av kommunfullmäktige. I strategin betonades bl.a. metodutveckling och ökad kunskap för att nå och etablera kontakter med de prostituerade som ville sluta prostituera sig. (Laanemets 2006) Arbetet utifrån prostitutionsstrategin skulle ske i bred samverkan, involvera olika aktörer samt skulle inkludera både dold och öppen gatuprostitution. Strategin innefattade även sexköparna, då med syftet att finna lämpliga metoder och insatser för att nå dem som ville bli hjälpta i denna målgrupp. Därutöver nämndes behovet av ett förebyggande arbete riktat mot ungdomarna för att höja den allmänna kunskapsnivån bland unga när det gäller den sexuella hälsan. Ett första initiativ för att operationalisera arbetet blev sedan att bilda en tvärsektoriell styrgrupp. (a.a.) Den nya strategin innebar ett betydande resurstillskott. Tidigare hade endast två tjänster varit knutna till prostitutionsgruppen i Malmö. Dessa tjänster skulle nu utökas med ytterligare fyra projekttjänster. Två socialsekreterare anställdes under 2004 vars arbetsuppgifter företrädesvis var att kartlägga och utveckla kunskap och metoder för arbetet mot dold prostitution samt två projekttjänster riktade mot Köparna av sexuella tjänster, (KAST). Senare tillkom ytterligare ett projekt, Navet. En verksamhet för kvinnor med erfarenhet av gatuprostitution och behov av metadon- och subutexbehandling för sitt heroinmissbruk. (a.a.) Intresset från min sida låg därför i att undersöka hur eventuellt Internet har förändrat vårt sätt att mötas och de eventuella risker det kan innebära för de inblandade. Syfte Syftet med kartläggningen har varit att visa hur Internet används för att erbjuda/marknadsföra sexuella tjänster i Skåne/Öresundsregionen samt att ge en bild av ungdomars erfarenheter av och attityder till sexuella tjänster via Internet. De frågeställningar som kartläggningen försökt besvara är: I vilken omfattning förekommer det försäljning/annonsering av sexuella tjänster via Internet i Skåne/Öresundsregionen? Vad innehåller annonserna? Hur beskriver sexsäljarna på Internet själva sin verksamhet/verklighet? Vilka är ingångarna för dem som väljer att sälja sex via Internet? Hur går kontakten till vid möten mellan köpare och säljare? Vilka skillnader och likheter finns det mellan prostitution via Internet och den prostitution som bedrivs i gatumiljö? Hur ser situationen ut i Öresundsregionen när det gäller köp och försäljning av sexuella tjänster? Hur är det som svensk att arbeta på den danska sexmarknaden? Vilka erfarenheter och attityder har ungdomar/unga vuxna när det gäller s. k. webcamsex med eller utan olika former av ersättningar? Vilken form av hjälp vill de i målgruppen ha som Vill bli hjälpta? Genomförandet För att närma mig ämnet gjorde jag inledningsvis en litteraturgenomgång för att se vad som fanns skrivet om försäljning och marknadsföring av sexuella tjänster via Internet. Utifrån detta material har jag sedan formulerat de frågeställningar som jag ansåg vara centrala för att kunna besvara hur Internet används för att erbjuda/marknadsföra sexuella tjänster i Skåne/Öresundsregionen. En viktig

10 10 del i strategin för Malmö stad är att förhindra nyrekrytering till prostitution. För att kunna konkretisera detta mål, inkluderar syftet även att försöka ge en bild över skånska ungdomars attityder och erfarenheter av sexuella tjänster via Internet. Urval Den övergripande intentionen i kartläggnings- och undersökningsplanen har varit att få med så mycket material och så många aktörer som möjligt inom uppdragets ramar. Jag har tagit del av litteratur och undersökningar som varit relevanta för undersökningen. Jag har gjort systematiska observationer av hemsidor och portaler där det förekommit försäljning av sexuella tjänster. Jag har genomfört intervjuer med ett urval aktiva och före detta aktiva sexsäljare på Internet och jag har byggt upp ett nätverk av informanter från olika yrkesgrupper och organisationer. Jag har dessutom genomfört en enkätstudie på Malmös Ungdomsmottagningar och Centrum för sexuell hälsa. Undersökningsmetoder Försäljning av sex via Internet förekommer på en mängd olika ställen och sker på en mängd olika sätt. För att förstå och beskriva marknaden samt de aktörer som säljer sex via Internet har jag valt att använda flera olika metoder. Då min litteraturgenomgång visade att det finns relativt få studier att utgå ifrån när det gäller kartläggningen har det inledande arbetet mest bestått av att utforma en egen modell för att få svar på frågeställningarna. Min undersökning har därför utgått ifrån det som brukar kallas perspektiv- och metodtriangulering. Detta för att kunna få en så bred och bra bild som möjligt av hur Internet används för att sälja/marknadsföra sexuella tjänster i Öresundsregionen. De metoder som använts för samla informationen (empiri) är; Intervjuer. Jag har genomfört intervjuer med sexsäljare både via Internet, telefon, personliga möten samt via mail. Observation. Vilket har inneburit att jag över tid kunnat kategorisera hemsidor och portaler där det förekommit försäljning av sexuella tjänster. Enkät. Det har genomförts en enkätundersökning på tre ungdomsmottagningar samt Centrum för sexuell hälsa, samtliga i Malmö. Informanter. Under kartläggning har jag byggt upp ett nätverk av informanter från bl.a. Polismyndigheten, sjukvården, ungdomsmottagningar och frivilligorganisationer. Andra undersökningar. För att kunna ge en bredare bild kring fenomenet har jag även tagit del av ett urval andra undersökningar som varit relevanta för kartläggningen. De angreppssätt som redovisas ovan har inneburit en kombination av kvantitativa och kvalitativa och metoder. De kvantitativa metoderna har bidragit med fakta och bakgrunds-kunskap om hur sexuella tjänster erbjuds/ marknadsförs i Skåne/Öresundsregionen. De kvalitativa metoderna har medfört att jag fått en närhet till och djupare förståelse av fenomenet. Det har också medfört att materialet blivit mer levande. Bl.a. har ett urval av de sexsäljande informanterna getts möjlighet att kommentera de redovisade kategorierna. Intervjuer Jag har gjort intervjuer med sex olika kvinnor som säljer/ marknadsför sexuella tjänster via Internet. Urvalet har utgått ifrån att kvinnorna representerar olika åldrar och erfarenheter i branschen. Kontakten har skett på olika sätt men vanligen inletts via e-post. De fyra första kvinnorna fick besvara samma frågeställningar. De två övriga, med erfarenheter från Danmark, fick besvara frågeställningar med fokus på den danska marknaden. Det bör i detta sammananhang tas hänsyn till att kvinnorna uttalar sig utifrån sin aktuella position och sina erfarenheter vilket innebär att deras berättelser kan ha en mer eller mindre generalitet och förändras över tid. Observationer För att lyckas med ett uppdrag som utgår ifrån att undersöka omfattningen av sexhandeln på Internet krävs bl. a. systematik, avgränsning och tekniska hjälpmedel. I inledningsskedet kom det mycket att handla om att förutsättningslöst söka på ord som prostitution och escort för att sedan avgränsa materialet utifrån syftet vilket bl. a. innebar att fokusera på säljarna av sexuella tjänster med geografisk tillhörighet i Öresundsregionen. För att kunna göra systematiska observationer utifrån den information som finns på Internet togs kontakt med Glykol ett research- och omvärldsbevakningsföretag. De hade även varit behjälpliga när prostitutionsenheten vid Stockholm Stad genomförde sin kartläggning kring nätprostitution under I ett tidigt stadium togs även kontakt med polisens underrättelsetjänst vilka har

11 uppdraget att bevaka olika Internetsidor där det bl. a. förekommer människohandel för sexuella ändamål. Både polismyndigheten och Glykol bidrog med värdefull information kring metoder och angreppssätt för min undersökning. För att underlätta observationerna på Internet har en programvara i form av en så kallad tracker använts vilken varje dygn bevakar förändring på de sidor som är relevanta. De annonser/ Internetsidor som sedan uppfyller de fastställda kriterierna har sedan katalogiserats utifrån ett schema med olika delar och underkategorier för att kunna se eventuella mönster. Intentionen har även varit att göra en replik på Stockholms Stads undersökning om nätprostitution (2005) För att kunna ta fram jämförbar data har jag därför använt samma underkategorier i redovisningen av observationerna. Den populationen som utgör underlag för observationerna har i huvudsak bestått av kvinnor. Det som varit i fokus är antalet individer och inte antalet sidor/annonser. Enkäten Vid mina observationer i samband med kartläggningen framkom att det finns flera sätt att sälja sex på via Internet Ett av dem är med webbkamera. Detta kommunikationsmedium ger dig möjlighet att via Internet förena bild och röst. Webbkamera så kallade webcams används av etablerade sexsäljare men också av ungdomar när de kommunicerar eller visar upp sig/poserar för kompisar samt pojk- och flickvänner. Genom Internet och dess olika chattar kan ungdomar även möta personer, både jämngamla och äldre, som tidigare varit helt okända för dem. För att få svar på hur detta fenomen gestaltar sig bland ungdomar och unga vuxna utformades en enkät, (se bilaga). Enkäten designades utifrån strukturerade frågeställningar med fasta svarsalternativ med möjlighet till egna kommentarer. Frågeställningarna tar upp de attityder och erfarenheter som finns kring att visa upp sig på Internet via webcam, förekomsten av olika ersättningar och ett eventuellt hjälpbehov. Intentionen var att ett brett spektrum av ungdomar och unga vuxna skulle ingå i undersökningspopulationen. Av den anledningen kontaktades samtliga ungdomsmottagningar i Malmö samt Centrum för sexuell hälsa. Ett samarbete kring utförandet av enkäten kom därefter till stånd. Den praktiska delen bestod sedan att lägga ut dem i respektive väntrum och ge anvisningar om att enkäterna efter att ha fyllts i anonymt skulle läggas i förslutna lådor. 429 ungdomar valde att besvara enkäten vilket bör ge en relativt bra bild av hur ungdomar förhåller sig till sexuella möten via Internet. Informanter För att kunna besvara frågeställningarna och syftet togs även kontakt med olika informanter vilka ansågs relevanta. Representativiteten i informantgruppen utgår ifrån att de på något sätt genom sitt yrke kommer i kontakt med målgruppen. Upplägget och frågeställningarna var i stort sett detsamma och kom mycket att handla om skillnaden mellan gatu- och Internetprostitution. Under samtalen, intervjuerna har jag haft intentionen att styra så lite som möjligt och låta informanterna själva berätta. Tillförlitlighet Svårigheten med undersökningar som riktar sig till dem som säljer sex är att det finns en stor misstänksamhet mot myndigheter och framförallt socialtjänsten. Detta har inneburit att ett förtroendeskapande arbete varit viktigt, ett arbete som utgått ifrån respekt kring människors olikheter och integritet. Att utifrån ett ickemoraliserande synsätt ta till vara de utsagor som framkommit oberoende av den stigmatisering som uppenbarligen finns och upplevs av de medverkande kvinnorna. Det har handlat om att kunna få till stånd en dialog med en grupp som många gånger inte vill synas och inte anser sig i behov av hjälp. En balansgång som inte varit lätt med tanke på min roll som tjänsteman/socialarbetare men som i de flesta fall, efter hårt arbete har lyckats. Vilken tilltro kan vi då ha till sanningshalten i de intervjuades/ sexsäljarnas utsagor. Min uppfattning är att de varit uppriktiga i sina svar, men att den givetvis måste bedömas utifrån deras situation och rationalitet. En sak som talar för utsagornas trovärdighet är att de många avseende är samstämmiga med såväl informanter som andra intervjuade. Dock är uppgifterna som framkommer i stora delar svåra att få bekräftade. Det som underlättat arbetet och kommunikationen är att jag utgått ifrån att sexsäljarnas erfarenheter och önskemål kan vara till hjälp för andra som far illa i prostitutionen. Att arbeta med de sexsäljande kvinnorna istället för emot dem och låta den verklighet de beskriver ligga till grund för utformningen av en framtida verksamhet. Etiska överväganden Kvinnorna har samtliga inledningsvis tydligt informerats om syftet med kartläggningen. De har också informerats om hur materialet kommer att publiceras och användas. 11

12 12 De framträder anonymt i undersökningen och de namn jag gett dem är fiktiva och kan inte spåras tillbaka till den intervjuade. Jag har använt mig av material som lagts ut på webbbsidor och portaler och illustrerar rapporten med ett urval. Jag betraktar dem som offentliga sidor som vem som helst har tillgång till och därmed inte i behov av ett speciellt sekretesskydd. Begrepp och definitioner Utifrån ämnet prostitutions komplexitet och laddning finns det ett behov av att förtydliga några begrepp och dess innebörd. En definition av prostitution ger den senaste statliga prostitutionsutredningen (SOU 1995:15): Prostitution är när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning (vanligen ekonomisk); vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten. Detta är en definition jag anser ger en vägledning kring vad detta mångfacetterade fenomen innehåller. Innebörden kan för de inblandade sedan se väldigt olika ut. Prostitutionen kan enligt Socialstyrelsen delas in i tre olika miljöer/perspektiv: gatuprostitution, inomhusprostitution, internetprostitution. (SOU 2003) I kartläggningen har jag valt använda begreppet försäljning och köp av sexuella tjänster dels utifrån den anledningen att det är vedertagna begrepp samt att de på ett tillfredställande sätt täcker in det fenomen jag har för avsikt att studera. De blir i den meningen inte expertbegrepp utan något som används av både betraktaren och aktören. Strävan med kartläggningen är att ge en beskrivning av hur ett fenomen gestaltar sig utan att inta en moraliserande hållning kring dess eventuella konsekvenser. Det är därför av vikt att inte sätta en stigmatiserande etikett på de personer som är inblandade i sexuella transaktioner. Jag har därför valt att använda mig av begreppen sexsäljare och sexköpare. Begreppet prostituerad känns mer oföränderligt, det är något du är och inte gör. En annan anledning till användandet av dessa begrepp är som Östergren (2006) uttrycker det; Jag vill använda värdeneutrala definitioner för att kunna skapa bättre förutsättningar för en tydligare och mer konstruktiv diskussion. En tredje anledning som ligger i samma linje är utifrån att Socialstyrelsen (2003) för ett resonemang kring benämningen den prostituerade kvinnan vilket de menar innebär att kvinnan tilldelas en slags identitet som prostituerad och att prostitutionen görs till en inre egenskap. Ytterligare ett återkommande begrepp på Internet och i kartläggningen när det gäller försäljning sexuella tjänster är escort, vilket i detta sammanhang är ett annat begrepp för sexsäljare. Avslutningsvis nämns vid ett flertal tillfällen begreppet webcamsex, vilket innebär virtuell sex över Internet via webbkamera, något som kan ske med eller utan någon ersättning. Lagstiftning gällande prostitution Att köpa sexuella tjänster är idag en kriminell handling i Sverige samtidigt som de prostituerade kvinnorna inte riskerar några rättsliga påföljder. Såväl sexköpslagen som de tillskrivna straffsatserna har varit mycket omdebatterade, inte minst för att högsta tillämpbara straffet är detsamma som för snatteri. Dock kan lagstiftningen mest anses ha en normgivande verkan. (Näringsdepartementet, 2004) Enligt den svenska sexköpslagen (1999:408) som trädde i kraft den första januari 1999 skall: Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader. För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Till skillnad från många andra länder som också förbjuder prostitution vänder sig alltså den svenska lagstiftningen mot köparna och inte mot de prostituerade. Men även de som främjar eller på annat sätt utnyttjar att en person prostituerar sig, gör sig enligt svensk lag skyldig till brott enligt kopplerilagen. Straffsatsen för de sistnämnda brotten är minst två och högst sex års fängelse. Fram till 2002 var lagen också den enda som kunde tillämpas i fall av människohandel för sexuellt ändamål, och föll under begreppet grovt koppleri. I juli 2002 trädde sedan lagen mot människohandel i kraft och kom sedan att utvidgas under 2004 och gäller nu även den handel som sker inom landets gränser

13 Tidigare undersökningar/rapporter Försäljning av sex på Internet är ett förhållandevis outforskat område vilket medför att andelen undersökningar är begränsade. De nordiska studier jag valt att ta del av har i de flesta fall frågeställningar som är direkt kopplade till försäljning och marknadsföring av sexuella tjänster via Internet. Redovisningen utgår från en sammanfattning av väsentliga slutsatser ur dessa undersökningar. Följande undersökningar har jag tagit del av; Socialstyrelsen, Kännedom om prostitution, (2003), Ungdomars sexualitet attityder och erfarenheter, Priebe & Svedin (2004) Prostitution på Internet; Söderlind (2003), Sexindustrin på nätet- Aktörer, innehåll och ekonomiska flöden; Månsson & Söderlind (2004), Klicka, välj, köp och sälj! Kärlek och sex på Internet (2003), Månsson m.fl. Att söka upp säljare av sexuella tjänster på Internet, J Flink-T Sjögren, (2003), Köb og salg av seksuelle ydelser på Internettet, T Haansbaek (2001) Slutrapport projektet Nätprostitution Stockhom; Johansson, Turesson, (2006), Kartläggning av köp av sexuella tjänster i Öresundsregionen, Malmström & Scaramuzzino, Sex män säljer sex, Eriksson & Knutagård, (2005) Ut ur skuggorna; eller vanliga män gör något ovanligt, Levinsson & Sering (2003), C-D uppsatsarbete, Torsk på Nätet av Lena Ström och Anna Nordvinter (2000) C-uppsats, Vägen in i prostitution, K. Asp & A.Aspén Franzén, (2006) C-uppsats samt Prostitution på massageklinikker, Christen & Barlach, (2004). Söderlind (2003) och Johansson & Turesson (2006) menar inledningsvis att begreppet insynsskyddad prostitution inte är representativt då tjänster, priser och dylikt presenteras klart och tydligt i annonsform. Ett flertal rapporter ger en bild av att Internet har bidragit med lägre trösklar för såväl ungdomar som andra köpare och säljare av sexuella tjänster. Internet har medfört att de kvinnor som funderar över att sälja sexuella tjänster inte behöver ta ett så stort steg som om de skulle gå ner och ställa sig på gatan och utsätta sig för allmänhetens fördömande. (Flink & Sjögren 2002; Söderlind 2003 samt SOU-2003) Det ligger i linje med det Haansbaek (2001) konstaterar, att prostitution på Internet kännetecknas av anonymitet, osynlighet och diskretion samtidigt som branschen blivit hårdare då de prostituerade blivit utsatta för större offentlig exponering bl.a. via köpare som skriver omdömen. Det är enligt författaren mer köparen än säljaren som använder sig av Internets osynlighet och anonymitet. Internet har medfört att kommunikationen inom både köp och säljgruppen har blivit lättillgängligare och mer användbar. Nordvinter & Ström (2000) konstaterar liksom Levinsson & Serling (2003) att många kvinnor som säljer sex via Internet har en romantisk inramning på sina inlägg och hemsidor med en mer relationsinriktad ton kring att lära känna varandra först. Vidare framkommer genom intervjuer att sexsäljarna på nätet får ge mycket mer av sin personlighet jämfört med kvinnorna i gatuprostitutionen. Författarna konstaterar samstämmigt, att detta har ett samband med att när du arbetar som escort så innebär det ofta längre tid med kunderna och då bör du kunna erbjuda en mer personlig relation utöver den sexuella. Nordvinter & Ström (2000) har analyserat över 1200 e-postmeddelande till en prostituerad kvinna från olika män. De drar slutsatsen att könsköparna på nätet är yngre och har en bättre socioekonomisk situation än till exempel könsköparna på gatan. Internet är en arena som används av många aktörer och några av de flitigaste aktörerna är ungdomar. Socialstyrelsen (2003) anser utifrån detta och med tanke på de kontaktmöjligheter och de eventuella förskjutningar i värderingar som kan ske genom Internet att ett tänkbart scenario kan vara att fler unga kommer i kontakt med prostitution. Ett intressant begrepp som Asp & Aspén Franzén, (2006) tar upp i detta sammanhang är gråzonsprostitution. Det beskriver de relationer unga kan ha omedelbart före men innan man kan tala om en egentlig prostitution. Ett begrepp som författarna förklarar genom att sexuella tjänster för vissa ungdomar har fått en karaktär av en vara som byts mot andra medel än pengar. Priebe & Svedin (2004) visar i sin utredning på uppdrag av Socialdepartementet att av de nära 4500 ungdomar i åk. 3 på gymnasiet som ingick hade 60 personer (1,4%) på något sätt sålt sex mot ersättning/pengar. Den vanligaste ersättningen var pengar, men även mat/boende, saker, aktiviteter eller narkotika förekom. Undersökningen visar på en grupp ungdomar som utöver att de har sålt sex mot ersättning har en mängd andra problem i sina liv. 13 Med tanke på Internets omfattning och föränderlighet menar Socialstyrelsen (2003) att det är svårt att få en bild över antalet kvinnor och män som erbjuder sexuella tjänster mot betalning via Internet eftersom materialet ständigt förändras. De uppger vidare att kvinnorna som säljer sex via Internet knappast kan ses som en homogen grupp.

14 14 Internet som arena innebär vidare att vissa gränser suddas ut. Något som Månsson & Söderlind (2003) konstaterar, när de i sin rapport visar erbjudande om att få köpa escorters tjänster på porrsajter. Gränser vid sexköp på Internet är något som även Malmström & Scaramuzzino (2006) tar upp där de utifrån sitt uppdrag sätter köparen i centrum. En intressant reflektion är dubbelheten kring sexköpet som sker via Internet. Å ena sidan vill kunden köpa en sexuell upplevelse som inte känns köpt, en s. k. girlfriendexperince. Å andra sidan påminner escortens gränser om att det handlar om en transaktion. När det gäller omfattning av sexköp/kontakt med prostituerade via Internet konstaterar Månsson, Danebeck m. fl. (2003) att förvånansvärt få män gör detta, endast två procent, av de svarande i deras enkätundersökningen gjorde det. En stor grupp som finns på Internet men som om möjligt är mer osynlig än de kvinnliga sexsäljarna är män som säljer sex till män. En grupp som Eriksson & Knutagård (2005) sätter fokus på i sin rapport, de slutsatser som dras utifrån intervjuerna handlar om att sexsäljarna ser Internet och prostitutionen som möjliggörare för att nå vissa materiella mål, sexsäljarna upplever problem med samhällets stigmatisering och har ofta en handlingsberedskap med sig in i när de säljer sex. Författarna menar att det är viktigt att gruppen män som säljer sex via Internet blir synliggjord. Med tanke på Internet som marknadsföringsplats och närheten och den ökade tillängligheten i Öresundsregionen är det intressant att ta del av Christen & Barlach (2004) slutsatser när det gäller arbetet på massagekliniker i Danmark. Resultatet visar att arbetet på massageklinikerna i huvudsak blir en lösning på ekonomiska problem. Många av kvinnorna fick idén till att prostituera sig via en väninna som redan var i prostitution. Merparten av de 128 intervjuade kvinnorna lever också ett dubbelliv där de hemlighåller prostitutionen för partnern, familj och vänner. Undersökningen tecknar också en bild av att kvinnorna upplever ett stort avstånd till det sociala hjälpsystemet. Hjälpen som eftersöks handlar om anonym rådgivning kring säkrare sex, förhållningsstrategier vid prostitution, skuldsanering, tillgång till anonyma gynekolog-undersökningar samt tester av sexuellt överfarbara sjukdomar. Avslutningsvis menar Johansson & Turesson (2006) att nätprostitutionen i Sverige idag upptar en stor del av den totala prostitutionen och bör ingå/förankras som en naturlig del av olika prostitutionsgruppers verksamhet. Samtal med mina informanter För att få ett bredare perspektiv kring hur Internet används för att erbjuda/marknadsföra sexuella tjänster har jag gjort intervjuer med olika personer, informanter som med hjälp av sin bakgrund och kunskap kunnat tillföra relevant information. Informanterna kommer att redovisas i följande turordning polismyndigheten, sjukvården, socialtjänsten, ungdomsmottagningar, frivilligorganisation samt en doktorand vid Malmö högskola. Polismyndigheten, B kriminalinspektör, underrättelsetjänsten, A kriminalinspektör Länskriminalen Skåne samt J kriminalinspektör Stockolms Län. B:s uppdrag består av att undersöka IT- brottsligheten och att sköta underrättelseverksamheten i polisområdet Sydsam, Jönköping och söderut till Skåne. Nittio procent av all IT- brottslighet han upptäcker sker i Skåne. Arbetsfältet innefattar allt från handel med djur till narkotika och människohandel för sexuella ändamål där det sistnämnda är ett prioriterat område för polisen. En indikator är att om Internetsidan erbjuder 24 timmars service och är skriven enbart på engelska då handlar det enligt B många gånger om tjejer som utsatts för människohandel för sexuella ändamål. När det gäller prostitution via Internet i allmänhet så framkom under mitt samtal med B att det under april 2006 fanns ca tjejer från Malmö som kan lokaliseras till en och samma Internet sida/portal. På sidan skriver även köpare recensioner kring tjejerna vilket bidrar till större konkurrens. Möjligheten att sälja sex via Internet existerar inte i samma omfattning, enligt B, för kvinnor som har ett aktivt missbruk och inte har någon egentlig bostad. Det finns även andra fristående forum exempelvis Onecenter och Adultforums som består av olika trådar i kronlogisk ordning. Även chattar som IX används för att sälja sex samt webcam tjänster. När det gäller prostitutionsverksamheten generellt utgår den enligt B i regel från internationella webbhotell för att kringgå den svenska lagstiftningen kring koppleri och dylikt. B menar att under de 1,5 år han varit verksam har mängden etablerade tjejer varit konstant, cirka personer i Skåne, däremot menar han att andelen köpare är många fler. Han menar vidare att det har märkts en ökning när det gäller försäljning av sex via webcam. På senare tid har även denna verksamhet synts på Aftonbladets chatt.

15 Försäljning av sexuella tjänster via webbkamera är enligt B svårt att lokalisera på grund av att annonsering ofta sker via chattprogrammen och sedan sker konversationen i så kallade. privata rum. Vissa säljare är registrerade på Paynova. Det förekommer även att transaktionen sker via en Internetbank. En ny företeelse är en kvalitetsmärkningslista kallad Blårosen vilket innebär ett äkthetsbevis på att tjejerna är OK. Enligt B finns detta fenomen även på knullkontakt.se som har en egen kvalitetsstämpel på seriösa tjejer. A menar vidare att det vid människohandel läggs för stor tilltro till att tjejerna som är offer för denna verksamhet vill berätta om den. Istället borde mer fokus ligga på gärningsmannen. Detta handlar idag enligt A om att ha mycket på fötterna i dessa ärenden för att se till så att det inte bara slutar vid koppleri. Polisens roll i sammanhanget handlar mycket om att förhålla sig opartisk. När det gäller kopplingen till Internet menar J vid Stockholms polisen att det ofta varit en och samma Internetportal som figurerat som annonsplats i olika traffickingmål. 15 När du säljer sex via webbkamera innebär det att den show du säljer sedan kan sparas hos den som är mottagare, vilket senare kan medföra att den kan spridas vidare. Bilder som finns på nätet försvinner aldrig, enligt B. De som sysslar med denna verksamhet är företrädesvis lite yngre tjejer och kommunikationen sker oftast via MSN, ICQ och Skype. Nya sätt att sälja sex på är enligt B de nya telefonerna där även bild och röst är tillgängliga samtidigt, så kallad 3G teknik. När det gäller HBT-gruppen finns inte samma kunskap. B konstaterar att det säljs webcamsex via IX:s hemsida och genom HBT/communities på Internet. Betalning sker ofta genom tankning av mobil eller andra tjänster. Ett annat fenomen som i vissa fall kan hittas via Internet är som tidigare nämnts människohandel för sexuella ändamål. Enligt B förekommer det även att hallickarna/ organisatörerna i denna verksamhet har intresse av att få vanliga escorter knutna till sig. Denna uppgift bekräftas av J vid Stockholms polisen. Om tjejerna som blir kontaktade inte väljer att betala en andel av det de tjänar till dessa torpeder har det i vissa fall inneburit att de fått påhälsningar som ibland har slutat i rena våldtäkter och andra våldshandlingar. J menar vidare att detta är en risk som troligtvis inte många av de svenska escorter som finns på Internet känner till. Kontentan är enligt både J och B att det inte är helt riskfritt att finnas på Internet för att sälja sex. Sjukvård, Kvinnokliniken och sprututbytesprogrammet vid UMAS, Malmö allmänna sjukhus. Helena arbetar som barnmorska och har mångårig erfarenhet av prostituerade kvinnor i Malmös gatumiljö. Hon uppger följande utifrån egna erfarenheter samt utifrån en enkätundersökning utförd av sprututbytesprogrammet på uppdrag av Malmö Högskola. En förhållandevis liten andel av de tjejer hon kommer i kontakt och som ingått i enkätundersökningen har erfarenhet av Internet som arena för prostitution. Helena uppger vidare att de tjejer hon kommit i kontakt med som använt Internet har haft många olika identiteter när de sålt sig på nätet. Det handlar om ett relativt litet antal tjejer, uppskattningsvis tre till fyra som använt sig av Internet. Flödet av kvinnor som kommer på besök till Helena är detsamma år från år. Cirka 10% faller ifrån och cirka 10% tillkommer. Helena avslutar samtalet med att ta upp mobilens ökande användning av de gatuprostituerade kvinnorna i Malmö under den senaste tioårsperioden. Flertalet av denna grupp kvinnor uppgavs numera hantera sin prostitutionsverksamhet mestadels via mobilen. Från Sprututbytet, dit många av de gatuprostituerade kvinnorna vänder sig, framkommer det att det under ett år är cirka kvinnor som besöker verksamheten, varav av hälften är tjejer som använder heroin. Av dem bedömer Magnus att % prostituerar sig från och till. Vidare berättar J att de kvinnor som varit utsatta för trafficking verksamhet vid vissa tillfällen uppgett att kunderna i Sverige är snabba, rena och betalar bra. Både J och A menar att de kunnat se vissa mönster när det gäller etniskt ursprung hos de sexköpare som ingått i spaningsmaterialet samt även de som vistats i lägenheter vid tillslagen. Magnus, som arbetar på Sprutbytet ser samma förändring som Helena på KK, nämligen att mobilen över en tioårsperiod har kommit att bli det dominerande kontakt sättet mellan kund och säljare när det gäller gatuprostitutionen i Malmö. Kvinnorna menar att de inte går ner på stritan förrän det är helt tyst i mobilen. Det förekommer även den omvända kontakten, nämligen att sexköpare endast lämnar ett mobilnummer/visitkort nere på gatan,

16 16 kvinnan får sedan ringa upp kunden. Magnus menar att denna bild kan förklara minskningen av gatuprostitutionen och även nyrekryteringen av prostituerade i Malmö. När det gäller prostitution via Internet har det framkommit, genom de kvinnor som Magnus varit i kontakt med, att män med datorvanor har hjälpt dem med att lägga ut deras hemsidor. Kvinnorna hade sedan betalt männen med sex. Magnus menar att den inledande kontakten tas på Internet för att sedan bygga upp ett kundbibliotek via mobilen. Tina, som är sjuksköterska på Sprututbytet, uppger att de fåtal kvinnor hon haft kontakt med som har erfarenhet av att prostituera sig via Internet, är driftiga tjejer som ofta har en bra inkomst via porrklubb eller dylikt. De har sin bas i Köpenhamn och vissa har även flyttat dit. Vidare beskriver Tina en gruppindelning av prostituerade emellan där det stora flertalet som besöker Sprututbytet befinner sig långt ner på stegen. Detta medför att kvinnorna inte kan behålla något av sitt vanliga sociala liv som krävs för att kunna sälja sina tjänster via Internet. Istället är det, som både Magnus och Helena säger, mobilen som gäller. Mobil med kontantkort ger dig, enligt Tina, en trygghet, om än falsk, när det gäller anonymitet. Dessutom behöver du inte exponera dig i prostitutionskvarteren. De äldre kvinnorna i gatuprostitutionen har, enligt Tina, inte tagit till sig denna nya teknik utan befinner sig fortfarande till stor del på gatan. De yngre kvinnor som tidigare varit aktiva i prostitutionen men upphört säger att om de skulle börja igen så är det helt klart mobilen som gäller. Enligt Tina har kvinnorna med prostitutionserfarenhet från gatan ofta mött psykiskt sjuka kunder, vilket medför en mängd märkliga önskemål kring vilka sexuella handlingar som skall utföras. Eftersom dessa tjejer har pengar och missbruk som främsta anledningar till sin prostitution väljer de att utföra dessa handlingar eftersom det inbringar mer pengar. Detta leder i sin tur till att de använder mer droger för att kunna orka stå ut. Socialarbetare vid Prostitutionsenheten Malmö Stad De två kvinnliga socialarbetarnas primära uppgift är att arbeta med kvinnor som befinner sig inom gatuprostitution i Malmö. Bilden av den prostituerade som en utmanade kvinna stämmer inte alltid utifrån vad de ser och möter på gatan. Utseendet är för många sexköpare på gatan sekundärt. I mötet med kunden gör vissa av kvinnorna på gatan ibland avkall på kondom vid oralsex. Det är enligt socialarbetarna många gånger situationsbetingat och styrs av behovet av pengar i kombination med abstinens om du är i ett missbruk. De unga nya kvinnorna på gatan är de som naturligt står högst i kurs och är de som drar in mest pengar. Ofta är det samma kvinnor och även sexköpare som finns över tid i denna miljö. Det har enligt socialarbetarna skett en stor minskning av antalet prostituerade kvinnor i gatumiljön, från 135 kvinnor år 2000 till 67 kvinnor under år Minskningen gäller även för nyrekryteringen då betydligt färre nya prostituerade påträffas. Kopplingen mellan Internet och gatuprostitutionen består enligt socialarbetarna av att det finns män som går in och hjälper vissa tjejer på gatan med att sätta upp hemsidor. Kvinnorna på gatan klarar oftast inte att administrera kundkontakter via Internet utan vill ha snabba pengar för att finansiera sitt missbruk. Hade dessa kvinnor haft tillgång till en dator hade de troligtvis sålt den. De berättar vidare om kvinnor de haft kontakt med som sålt sex via webbkamera. Kvinnorna arbetade hemifrån i Malmö med omnejd och var anställda samt administrerades av internationella webcamfirmor. För en show får de ca 600 kr och av detta får vissa behålla hälften. Kontakten sköts först via Internetportalen som de finns upplagda på, fortsatt kontakt sker sedan genom MSN med chatt. På en månad kunde en del av dessa kvinnor tjäna ca 3000 kr. Många anser vidare att detta är ett riskfritt och betydligt enklare sätt att sälja sex på än att gå på gatan. Ungdomsmottagningen Rooseum, Malmö; Enligt personalen framgår att vissa av de tjejer som besökt dem uppgett att de fått saker i utbyte mot sexuella tjänster. Ersättningen har varit allt från rent materiella saker till att bara få vara med i gänget. Av ungdomar som besöker dem har de fått veta att många av dem träffas via nätet, men också att de flesta har koll på läget och vet när det är dags att stänga ner. Nätet har på olika sätt öppnat upp en kontaktyta även för dem som är blyga och normalt inte skulle inleda en kontakt. Vissa ungdomar är naiva och blåögda kring de kontakter de tar på nätet och det i sin tur, vilket, enligt personalen, känns oroväckande.

17 Reden, Köpenhamn frivilligorganisation som arbetar med prostituerade Niklas Eriksson doktorand vid Malmö högskola oc medförfattare till rapporten Sex män säljer sex (2006). 17 Verksamheten Reden har främst fokus på kvinnor som befinner sig i gatumiljön på Vesterbro i Köpenhamn. De arbetar uppsökande, samt erbjuder boende till kvinnorna. De uppger att antalet kvinnor de kommer i kontakt med har varit ganska konstant sedan starten 1983, ca 600 kvinnor om året med en medelålder mellan år. Personalen på Reden har inte märkt någon ökning av svenska prostituerade de senaste åren, men uppger samtidigt att det är svårt att göra denna uppskattning då en stor del av prostitutionen i Köpenhamn bedrivs inomhus vilket innebär en liten insyn. När det gäller prisbilden för de sexuella tjänster kvinnorna erbjuder gör Reden en intressant jämförelse. De menar att det i dag på gatan i Köpenhamn kostar cirka 300 danska kronor för ett samlag och att det 1978 kostade exakt lika mycket. Priset på bordellerna/klinikerna ligger idag från 500 danska kronor och uppåt för ett samlag. Även här har priserna blivit lägre och följer, om i mindre grad, priset på gatan, vilket kan kopplas till narkotikapriset i Köpenhamn som nu är lägre än tidigare. De flesta kvinnorna som prostituerar sig i Köpehamns gatumiljö har idag mobiltelefon genom vilken man upprätthåller kundkontakter och bygger en bas med fasta kunder. Åttio procent av kvinnorna som idag syns i gatuprostitutionen i Köpenhamn kommer antingen från Östeuropa eller Afrika, företrädesvis Nigeria. Reden har under år 2006 ingått i ett projekt där syftet har varit att besöka samtliga av Köpenhamns 117 bordeller eller som de numera kallas massagekliniker, de har fått tillträdde till 89. De går ut med ett erbjudande bestående av ett informationspaket om vilka rättigheter du har i Danmark främst riktat till kvinnor med utländsk härkomst. Kvinnorna som befinner sig i gatumiljön i Köpenhamn är i regel missbrukare, de som ingen vill ha på bordeller/kliniker. De kan inte hålla fasaden uppe och konversera på det sätt som förväntas med en kund där kontakten etableras på klinik eller via Internet. När det gäller köparna av sexuella tjänster i Köpenhamn så pendlar de, enligt uppgift från Reden, mellan olika miljöer och använder sig av både bordell, gatan och annonser i Ekstra Bladet. De tar ofta vad som finns att tillgå. Relativt få svenska män ses, i gatuprostitutionsmiljön i vart fall om man ser till de bilburna. Fokus vid samtalet låg på manlig prostitution via Internet eftersom det är detta fält Niklas undersökt i rapporten. Inledningsvis menade Niklas att behovet som homosexuell att köpa sex idag och i Malmö borde inte vara så stort då du kan gå ut och ta del av ett gratisutbud där det inte bör ta mer än 15 minuter innan du kan få sex. Sex kan du alltså få lätt, men i vissa fall kanske du inte vill avslöja din sexuella läggning. Därför är själva sexköpet i den homosexuella världen ofta mer en transaktion som handlar om att du köper diskretion. Enligt Niklas kan de som säljer sex ha dubbla motiv till varför de gör det. De får pengar för något de samtidigt gillar tillsammans med någon de känner. Man kan misstänka att i den homosexuella världen finns en gråskala med många tillfällighetssäljare. Det finns idag, menar Niklas, inte många professionella hemsidor där sex erbjuds från män till män i Sverige. Samtidigt har utbudet av gratis sex även via nätet ökat i takt med webcamsex, som är vanligt förekommande i den homosexuella världen. Detta innebär att du tittar på en annan kille som onanerar samtidigt som du själv gör det. På de homosexuellas sidor som QX finns det idag spärrar och bevakning där du snabbt blir utkastad om det framgår att du säljer sex. En beskrivning kring hur de kan sälja sex via nätet man till man kan se ut så här; Du lägger upp en tydlig profil där det framgår att du säljer sex, du får ett tiotal snabba svar, kopierar dem och skriver ut dem. Därefter loggar du in med ny id/ip och säger till de svarande att det var du som tidigare loggat in och erbjudit dina tjänster. Sedan flyttar många gånger kontakten till MSN. På detta vis kan du snabbt bygga upp en fast kundkrets. På nätet marknadsför man sig via profiler där det är enkelt att bygga upp dubbla identiteter. Niklas menar att femomenet prostitution har förändrats och är numera mer offentligt via Internet, man är idag som sexsäljare en del av något som pågår. De manliga informanter som Niklas tillsammans med Hans Knutagård intervjuat, beskrivs som relativt säkra på sig själv utåt sett. Men att de ändå har ett behov av bekräftelse. Killarna ser Internet och att sälja sex som en möjliggörare när de skall nå de mål som de satt med lägenhet, utbildning och framgång. En betydande skillnad mellan manlig och kvinnlig

18 18 prostitution visas i undersökningen vara att många av de manliga informanterna kysser sina kunder och har i vissa fall känt sig attraherade av kunden. Männen i undersökningen kopplar ihop det mer med sex medan många kvinnliga prostituerade enligt Niklas ser det mer som ett sätt att tjäna pengar och skiljer detta från den egna sexualiteten. Avslutningsvis skulle Niklas vilja se en information från prostitutionsenheten via hemsida eller broschyr med tio goda råd hur du säljer sex säkrare.

19 19

20 20 RESULTAT Under denna rubrik kommer jag att redovisa kartläggningens resultat. Materialet kommer att delas upp under olika rubriker. Inledningsvis redovisas de systematiska observationer med fokus på försäljning av sexuella tjänster tillsammans med kommentarer från två sexsäljare. För att ge en djupare beskrivning av försäljning av sex via Internet kommer därefter sex olika intervjuer med sexsäljare att redovisas. Avslutningsvis följer en enkätundersökning som har fokus på ungdomars attityder och erfarenheter av att visa upp sig på Internet via webcam i sexuella sammanhang med eller utan ersättning. Observationer Insamlingsperioden av data från Internet varade under åtta månader från 1 april till och med 30 november Under denna period fann jag 65 olika personer som sålde sex via Internet i Öresundsregionen. Antalet personer behöver dock inte vara det samma som antalet annonser då samma person kan förekomma i ett flertal annonser. För att eliminera detta problem har granskningar gjorts av jämförbar data i annonserna i kombination med en granskning av de diskussioner som förts bland köparna på Internet. Då det insamlade materialet har paralleller till hur andra tjänster marknadsförs har jag valt att sätta det i en marknadsekonomisk kontext. Du har något du vill sälja och vill då nå presumtiva kunder. För att lyckas med detta krävs en strategi och ett innehåll som ligger i linje med vad marknaden efterfrågar. Jag har ordnat materialet i olika kategorier som, datum när annonsen upptäcktes, ytterligare annonsplats, språk, geografiskt område där tjänsterna erbjuds, samt när det varit möjligt, personens hemvist. De kategorier jag fann mest relevanta och intressanta var; Målgrupp till vilka säljarna vänder sig, kvinnor, män, par etc. Åldern hos säljarna och dess betydelse gentemot kunderna. Tidsintervall och prissättning i förhållande till de tjänster som erbjuds Var träffarna med kunderna sker Verksamhetsbeskrivning, hur säljarna vill marknadsföra sin tjänst Kondomanvändning, hur resonerar säljarna kring skydd och STD

21 Här befinner sig sexsäljarna 21 Helsingborg Helsingör Okänd ort Kristianstad Köpenhamn Malmö Lund Simrishamn Ystad Malmö-33 personer Köpenhamn-8 personer Lund-4 personer Landskrona-1 person Helsingborg 8 personer Helsingör-2 personer Hässleholm-1 person Okänd ort-3 personer Kristianstad-2 personer Sölvesborg (percis vid gränsen mot Perstorp-1 person Skåne)-2 personer

22 22 Till vilken målgrupp riktar sexsäljarna sig? I all marknadsföring handlar det om att rikta sitt budskap och sina tjänster till en särkskild målgrupp. Samma fenomen hittar vi i den annonsering som säljarna använder för att nå ut till rätt kunder. När det gäller målgrupperna har jag valt att dela in materialet enligt följande underkategorier; 1- Tar emot: Enbart män utan restriktioner kring ålder och dylikt 2- Par 3- Kvinnor 4- Flera personer av olika kön samtidigt 5- Framgår inte i annonsen men kan ändå tolkas utifrån innehållet att det handlar om män. Det finns tre sexsäljare som i sin annons deklarerar att de förutom män tar emot både par, kvinnor och flera personer. Detta innebär att samma personer hamnar i tre olika kategorier därav överensstämmer inte siffrorna nedan med den totala undersökningspopulationen nedre åldersgränser hos köparna. Den sträcker sig mellan år. Annars tar väldigt få säljare upp något kring åldersrestriktioner, trots att det tas upp i olika sammanhang mellan säljare på Internets olika diskussionsforum. Vid diskussionerna kring olika restriktioner beträffande åldrar framkommer att ett flertal säljare föredrar 25 år som en nedre åldersgräns på grund av mognaden hos kunden. Det framkommer att vissa kunder som är under 25 år oftare är respektlösa och inte kommer på inbokade tider. Det förs även diskussioner kring kundernas etniska ursprung med tillhörande restriktioner och exkluderingar som inte heller framgår i annonserna. Nedan följer ett utdrag från en Internetdiskussion kring vilka kunder du som säljare tar emot och hur man resonerar kring utseende hos kunden. Jag säljer sex till den som vill ha mig och som jag kan acceptera som kund. För mig behöver det inte betyda att jag ska tända på mannen ifråga utan att han är hel, ren, sympatisk och respektfull. Han kan väga 150 kg eller 45. Han kan vara vacker /.../ eller ful. Men det finns viktiga skillnader på mitt privata sex och mitt jobb-sex. Den som är hämmad av sitt utseende, sina sociala fobier, sitt dåliga självförtroende eller något annat ska kunna få det med mig om han vill. De allra flesta av mina kunder är trots allt vanliga medelsvenssons och för mig blir sexet alltid bra om det finns respekt och min partner njuter. Detta är nog viktigare för mig än att jag träffar män som jag själv tänder på initialt. (Internet , Enbart män Även par n-65 Kommentarer från Ellen 18 år före detta escort Väldigt många escortflickor gör begränsning gällande ålder. De flesta föredrar kunder i åldrarna Dessa brukar också vara de mest seriösa och mest lätthanterliga. Osäkerheten som yngre killar ofta bär med sig gör att många begränsar sig från dessa. Jag har aldrig gjort några begränsningar på ålder, dock. Även kvinnor Även flera personer Framgår inte Majoriteten av säljarna deklarerar att de enbart tar emot män. Ett flertal av dem väljer att inte nämna någonting om vilken målgrupp de riktar annonsen till. I de undersökta annonserna finns också ett tiotal säljare som anger Nästan alla escortflickor gör begränsningar gällande ursprung. Man undviker de baltiska länderna, arabländer och Afrika. Slaviska länder undviks också ofta. Detta på grund av att de har en tendens att pruta samt att de i många fall inte visar kvinnor respekt. Även om alla från de här länderna inte är otrevliga, så är många av dem det, och escortflickor som är måna om sin säkerhet undviker därför dessa kunder.

23 Det handlar enormt mycket om att gå på magkänsla. Ifall man talar i telefon med någon och får en obehaglig känsla av det så ska man tacka nej. Många escorter struntar dock i detta, medan de som är riktigt måna om sin säkerhet verkligen följer denna regel till punkt och pricka. Kunden kan ha ett konstigt tonfall, verka aggressiv eller diverse andra saker. Frågar kunden via mail eller över telefon om saker som står i escortflickans annons brukar detta också resultera i ett nej, eftersom det tyder på att personen inte respekterar dig. Många escortflickor väljer också att inte svara på dolda nummer, och många gör en motringning, för att kolla att det inte är en falskbokare. En prutare får alltid ett blankt nej Kommentar från Emma 23 år aktiv escort Man bör förstås träffa män man skulle tycka om att träffa annars. Jag skulle inte vilja gå på en vanlig dejt med en kille som var yngre än mig men gärna med en man i 50-års åldern. Därför har jag en lägre åldersgräns men ingen övre. Känner mig osäker på män med islamsk religion och ser därför ingen anledning att utsätta mig för risken att inte kunna möta dem på rätt sätt. Man ska ta hänsyn till alla sina tveksamheter och alltid lyda sin magkänsla. Aldrig träffa någon man är osäker på. Ålder Inom många branscher har åldern en betydelse när det gäller attraktionskraften och marknadsvärdet. Detta gäller även när du säljer sexuella tjänster via Internet. Här handlar det om att synas och vara tillgänglig i konkurrens med andra och då kan åldern vara av betydelse när kunden skall välja. När det gäller åldern har jag valt att dela in sexsäljarna i följande ålderskategorier; 0 n år år år år år 41 och uppåt Flertalet av sexsäljarna ligger inom åldersspannet år resterande är förhållandevis jämnt fördelade över de andra kategorierna. Diskussioner kring åldern har förts både bland kunder och bland säljare på olika Internetforum där mycket handlat om de yngre säljarnas företräde bland kunderna. Vissa sexsäljare har uppgivit att det faktiskt finns kunder som föredrar äldre mogna kvinnor med stor sexuell- och livserfarenhet. För att illustrera detta fenomen följer först en tillspetsad kommentar hämtat från ett diskussionsforum för köpare och säljare. Det inledande citatet är en del av ett längre inlägg från en manlig köpare där även utbudet på andra sidan Öresund inkluderas. Det intressanta är sedan svaren som följer. På den illegala marknaden i Skåne kan det kosta 2-3 gånger så mycket för en 50-årig skräcködla i en potatiskällare som för en ung och vacker tös på den västansundska legala marknaden. (Internet, Svar från en sexsäljande kvinna som befinner sig i samma region som köparen;

24 24 För det första: Vi som är med här från Malmö på forumet är ingen av oss någon skräcködla. För det andra: Alla gillar inte unga vackra töser, utan föredrar mogna kvinnor. För det tredje: Så finns det många män som föredrar mulliga/feta kvinnor. För det fjärde: Alla är inte intresserade av att åka till en studio på andra sidan sundet. Kanske uppskattar en varm hemtrevlig miljö istället och väljer då att betala för det. Ska väl finnas något att välja för alla smaker. (Internet, , En annan kvinna uttrycker sig så här; Det har numera, blivit helt ok att bunta ihop oss tjejer här nere som escorterna i Skåne vilket betyder att vara fet, medelålders, morsa. Ett absurt utbud har också uttryckts om oss. Om man nu av någon anledning inte tycker om oss feta/ gamla morsor i Skåne, så är det bara att passera. (Internet, , Ytterligare ett inlägg från en sexköpare som anknyter till resonemanget ovan; Som medelålders gubbe har jag besökt både unga och medelålders tjejer i Malmöregionen. Det kan ju verka lockande med unga tjejer som inte är i min ålder. Men jag kan lätt konstatera att den bästa upplevelsen hittills står helt klart de medelålders kvinnorna för. (Internet, secretaryacademy.net/forum) Avslutningsvis ett citat från en köpare som översatt en parlör från danska till svenska där en del handlar om åldern och hur den stämmer överens med verkligheten på andra sidan sundet; Åldern förefaller engagera de köpande männen betydligt mer än de säljande kvinnorna på Internet. Även sanningshalten utifrån säljarens uppgivna ålder i förhållanden till hur gammal hon egentligen är berör och diskuteras utifrån en form av eventuell falsk marknadsföring. Kommentar från Pia aktiv escort kring åldern; Vi som jobbar med att sälja sexuella tjänster gör just det. Vi säljer inte en modelltjänst. Och om man själv har en sådan inskränkt syn på sex så att man inte förstår att det finns andra saker inom sex och erotik som kan tända och vara njutningsfullt än bara ett ungt modellutseende så kan jag bara beklaga. Bland sexsäljare finns det smala, tjocka, unga och till och med 70- åriga kvinnor. Det finns sexköpare till alla. En kvinna i mogen ålder har betydligt mycket mer erfarenhet, sexuell mognad än vad en 18 åring har. Det är eftertraktat på marknaden. Och många föredrar en kvinna i sin egen ålder eller en som är äldre. Någon gillar mjuka, mulliga former andra vill att revbenen ska synas. Mina kunder uppskattar min sociala kompetens, min IQ och EQ samt min höga kompetens inom erotik och sex. En del äldre män vill få en slags bekräftelse av att en ung kvinna fortfarande åtrår dem. Sex är komplext och man är illa ute om man tror att dagens sexideal är det rätta. Tidsintervall och prissättning Det finns även inom denna kategori klara samband med hur övriga köp- och säljsystem fungerar. Sexsäljaren anger vad den finner det rimligt att ta ut för de tjänster som erbjuds, priset anges ofta enbart i olika tidsintervaller men kan även kopplas direkt till de olika sexuella tjänster som erbjuds. 19 år = ungt utseende tös mellan år 20 år = år 22 år = år 25 år = över 30 år 29 år = 45 år och uppåt Tag t ex kunden på 25 år som räknar med att tösen skall vara 29 år som utannonserat, men i verkligheten visar sig vara en 40-taggare. Han upplever en åldersskillnad på år! Det vill verkligen till att tösen levererar jävligt bra sex i så fall. (Internet, ; net/forum) För att tydliggöra detta väljer jag att dela materialet i följande rubriker. 1- Pris för olika sexuella tjänster under 1 timme 2- Pris för olika sexuella tjänster upp till 3 timmar 3- Helnatt, mellan 6-12 timmar tillsammans med escorten då olika sexuella tjänster utförs Ett flertal säljare erbjuder olika alternativ i samma annons av denna anledning blir siffrorna i kategorierna högre än det antal personer som totalt ingår i undersökningspopulationen.

25 att ange ett fast pris oberoende av tidsåtgång för endast samlag och för oralsex i kombination med samlag. På Internets olika diskussionsforum samtalas ofta prissättningen av såväl kunder som säljare. Här handlar det ofta om att priserna inte är prutbara och vilket värde olika tjänster betingar. Följande diskussion mellan sexsäljande kvinnor har fokus på vad en helnatt bör kosta och illustrerar samtidigt den kollegialitet mellan de sexsäljande kvinnorna som Internet möjliggjort n-65 För tid upp till 1 timme 3 timmar Helnatt En stor andel av de sextiofem sexsäljarna som ingår i kartläggningen startar sin prissättning med ett pris för en timme. Snittpriset för denna tid är 2000 kronor. Gruppen säljare som erbjuder sina tjänster för en helnatt tar ut ett snittpris på 8000 kronor. De som erbjuder endast oralsex tar ut ett snittpris på 800 kronor vanligen med en tidsram på 30 minuter inom vilken tjänsten skall vara utförd. Inom kategorierna i tabellen ovan finns det även de sexsäljare som i annonsen uppger att oralsex utförs utan kondom. Dessutom uppger fjorton säljare inget pris i sina annonser. En intressant aspekt är att endast två säljare väljer Vad du skall ha för pris för en natt kan du bara själv avgöra. Det är bara du som kan avgöra vad du är värd och vilka tjänster du vill göra. Jag har lite olika priser för en natt det beror på vad kunden vill ha. Sen är det inte alltid jag kan gå efter priserna som jag satt på min hemsida. Kunden kan skräddarsy själv vilka tjänster han vill ha och inte vill ha. Priset blir därefter. Tiden jag har satt går alltid att ändra på. Beror helt och hållet på kunden. Sen ingår det alltid frukost om natten är hos mig. (Internet, , En annan sexsäljare uttrycker följande åsikter kring prissättning; Jag tycker också att det där med kronor låter vettigt. Det är faktiskt ganska många timmars arbete och även om man skulle sova med en kund under några av dessa timmar så är det fortfarande faktiskt så att jag hellre sover själv i min egen säng, så jo det får räknas som jobb det med. (Internet ; , Marknadsföring med priser på Internet via egen hemsida (Internet,

26 26 Kommentarer kring prissättning, Ellen 18 år före detta escort Det händer att kunder prutar vid träffen. Ibland kan de då få vända i dörren. På vilket sätt en escort väljer att ta betalt är helt upp till henne, dock brukar de som tar betalt per sprut då per avrunkning, avsugning eller full service tills kunden kommer, få ett dåligt rykte och de kallas ofta för löpandebandsbrudar. Vanligast är att man har ett standardpris per timme, varierar starkt, vanligaste verkar ligga på 2500 i timman i Sveriges större städer, och eventuellt också ett halvtimmespris. Vissa erbjuder också enbart oralt i en viss tid för en lägre summa än full service, men dessa klassas inte som löpandebandstjejer. De som tar betalt i tid istället för per tjänst tenderar ha ett bättre rykte. Oskrivna regler finns givetvis. Man betalar i förskott och man prutar inte/../. Vill man ha extra tid men inte insett detta förrän träffen inletts så måste man vara försiktig när man frågar om det. Det är upp till båda att hålla koll på tiden. Majoriteten frågar ifall det går att suga utan kondom. Majoriteten av escorterna säger nej till detta. Analt efterfrågas också mycket, samt ifall man får komma flera gånger under en träff, var man får komma, osv. Ifall man får slicka är vanligt. Nästan alla escortflickor tar betalt när man är innanför dörren, innan träffen inleds. Vissa är inte så noga med tiden medan de flesta är strikta och ger inte någon gratistid ifall det inte handlar om stamkunder. Kvinnan styr vad som ska göras och säger hon nej så är det nej som gäller. Många olika fetisher kan tillfredsställas hos flera olika escorter, men det brukar alltid kosta lite extra. Kommentarer kring prissättning, Emma 23 år aktiv escort Vid en träff med mig betalar man för den tiden jag avsätter och för att jag ska tycka att det är värt att ses börjar tiden på 3 timmar som kostar 5000 kr. I tiden finns risktagande, frihet, närvarande och inspiration inräknat uteblivna pensionspengar, eventuell reseersättning och snygga underkläder. Kunder har försökt förhandla om priset vid den första kontakten men aldrig senare. Jag räknar inte pengarna jag får vid mötet inför kunden utan litar på att han följer det avtal vi kommit överens om. Jag har aldrig blivit lurad. Jag har aldrig fått dricks men förväntar mig inte det då jag har satt ett pris som är bra för mig. Var sker träffarna? Under denna rubrik redovisas vad säljarna uppger när det gäller Var träffarna/mötet med kunderna sker. Följande underkategorier används för att åskådliggöra mötesplatserna. 1- Träffen sker i sexsäljarens egen lägenhet/bostad eller i annan lokal som hyrts för ändamålet 2- Träffen sker på hotell 3- Träffen sker på bordell 4- I kundens bil Det förkommer att säljarna i samma annons uppger möjligheten att mötas på olika platser därav stämmer inte siffrorna nedan med de 65 personer som totalt ingår i undersöknings-populationen I säljarens bostad/lokal På hotell På bordell Hemma hos kund I kundens bil n-65 Det förekommer också att säljarna uppger inom vilken radie de kan tänka sig att resa för en träff och även inställesetid. De ställen som dominerar är; hotell, hemma hos kunden eller att du tar emot kunden i ditt eget hem. Väldigt få uppger bil vilket är den vanligaste mötesplatsen vid gatuprostitution. Åtta säljare uppger dessutom inget i annonsen kring var träffen sker. Eftersom kartläggningen har fokus på Öresundsregionen har även kategorin bordell tagits med under platser för träffarna. De som ingår

27 27 Exempel via egen hemsida (Internet, , här är de skånska/svenska säljare som hittas via danska Internetsidor knutna till olika bordeller i Köpenhamn eller Helsingör. Det rör sig om tio sexsäljare av de sextiofem som ingår i kartläggningen. Kommentarer om för- och nackdelar med de olika mötesplatserna av Ellen 18 år före detta escort; Vissa tar emot i eget hem eller i en lägenhet/lokal som är speciell för ändamålet. Dessa lokaler kan ibland delas på av flera escorter och det finns också de som fungerar som ren bordellverksamhet, där man betalar en summa dagligen för att få utnyttja lokalen. Det vanligaste är dock att escortflickorna gör hem- och/eller hotellbesök. Vilket man väljer beror på en hel mängd saker. Det lättaste är att jobba hemifrån, eftersom man inte behöver åka någonstans och är i en trygg miljö. Problematiken ligger i att man också måste se till att inte ha avslöjande saker framme ex någonting som innehåller namn eller bilder på familjen samt att man måste hålla sitt hem i väldigt bra skick. Ifall man har en lägenhet som man bara tar sina kunder till så har man samma säkerhet, men mer integritet. Detta kräver dock att man jobbar mer, för att kunna betala hyran. Att jobba med andra flickor, på en bordell, gör att man känner sig säkrare eftersom det alltid finns någon i rummet jämte som kan ingripa. Dock får man fler oseriösa, prutande och oförskämda kunder och det är lite smutsigare. Att göra hotellbesök är ganska osäkert, men ändå bättre än hembesök eftersom man är i en miljö där det trots allt finns andra människor. Dessutom är det oftast lättare att ta sig till ett hotell. Ett hembesök ska man vara försiktig med att göra och man måste absolut undvika områden där man känner sig osäker, eftersom osäkerhet syns tydligt och gör en till ett lätt offer. Dock är ett hembesök skönt eftersom man kan välja själv när man ska gå, osv. Jobbar man på bordell, i lokal/lägenhet eller hemifrån har man också en fördel i att en falskbokning inte gör så mycket skillnad. Har man däremot åkt iväg någonstans så har man lagt ner både pengar och tid på detta och då är en falskbokning enormt jobbigt. Och falskbokare finns överallt. Kommentarer kring var träffarna sker av Emma 23 år aktiv escort; Jag träffas helst på hotell. Det är rent, det finns folk i huset, hotellet är ofta centralt beläget och jag kan ta mig på egen hand från mötet utan att behöva ringa en taxi eller bli skjutsad. Annars sker träff i kundens hem eller annan bostad som denne ordnar. Verksamhetsbeskrivning För att kunna sälja en tjänst krävs det att du kan marknadsföra den rätt gentemot mot den presumtiva kunden. Du bör bland annat tala om vilka företräden du har och vad kunden kan förvänta sig vid ett möte med just dig. Nedan redovisas hur detta gestaltar sig vid försäljning av sex via Internet. Följande underkategorier används för att skapa en struktur kring hur verksamheten beskrivs och syftar till att lyfta fram återkommande teman i annonserna inte att skapa stereotyper av sexsäljarna; 1- Fysiska företräden, här avses beskrivningar som bröst, ögon, hårfärg, rakat kön, vikt etc

28 28 2- Sociala företräden, här avses beskrivningar som även är inriktade mot hur säljaren är vilket kan vara trevlig, go, verbal, mjuk, empatisk etc. 3- Diskretion och integritet, de säljare som tar upp vikten av att mötet sker under diskreta former 4- Gränser, när säljaren i annonsen tydligt deklarerar vad de inte ställer upp på, kan exempelvis vara analsex, s/m och kyssar. Det förekommer att säljarna uppger ett flertal av kategorierna i samma annons därav stämmer inte siffrorna nedan med de personer som totalt ingår i undersökningspopulationen Merparten av kvinnorna som säljer sex i annonserna anser det viktigt att skriva om sitt utseende, vilket de bilder som ofta finns i annonserna förstärker. Med tanke på att många säljare väljare att erbjuda sina tjänster över längre tidsintervaller kommer även den sociala förmågan in som en viktig del i marknadsföringen. Att du som sexsäljare utifrån ett professionellt förhållningssätt kan erbjuda något mer än sex och bjuda på dig själv. De annonser som inkluderar sociala företräden är ofta längre och mer beskrivande av den helhetsupplevelse som marknadsförs. En intressant kategori är de gränser som de sexsäljande kvinnorna tar upp i annonserna. De ger ofta tydlig information av vad som kunden inte kan få. Vanligt förekommande är restriktioner kring analsex. Något som ofta förekommer i annonserna är att sexsäljarna uppger att de gärna ser att du som köpare läser hela annonsen innan du tar kontakt. Detta för att undvika missförstånd och slippa förklara varför de inte tillgodoser alla sexuella önskemål. Kommentarer kring verksamhetsbeskrivningen av Ellen före detta escort; Fysiska företräden Sociala företräden Diskretion/Integritet Gränser n-65 Det finns vissa escortflickor som helst vill ha längre träffar, gärna helnätter med middag och så inkluderat, och då beskriver de sin personlighet mer, sin eventuella utbildning och så vidare. Detta lockar till sig den sortens kunder som inte bara är ute efter sex, eftersom de kunderna bryr sig mycket mer om personlighet och personkemi än utseende. Vanligast är dock att man bara beskriver sin personlighet med några få ord eller helt enkelt inte gör det alls. Jag har testat båda varianterna, och då man håller sig till att beskriva sina sexuella förmågor och sitt utseende får man nästan enbart kunder som bara vill ha en kort träff. Beskriver man sin personlighet och lägger betoning på sin sociala kompetens får man fler längre träffar. Exempel på hur villkoren för mötet med kunden klargörs i annonsen. (Internet,

29 Kommentarer av Emma aktiv escort; Ett sexuellt möte måste även vara sensuellt för att två, för varandra okända människor på ett jämställt sätt ska kunna ha det skönt tillsammans /.../Om jag inte visste att jag kunde lyssna, förstå, acceptera, ge bra vägledning och respektera min kund skulle jag inte träffa honom. Jag har ett mycket stort hjärta, ett bra tålamod och livserfarenheter som inte är baserade på otrygghet utan motsatsen utan att för den delen vara från en skyddad tillvaro. Jag har utmanat mina egna rädslor och begränsningar och har därför mycket att ge till de personer som väljer att öppna sig för mig Om jag i en annons kan förmedla något av detta så kommer mina kunder att bli nöjda då de träffar mig, ju mer jag skriver om mig själv, desto mer vet de och då kan de även välja bort mig om de söker en tjej enbart för fysisk njutning. Min målsättning då jag möter en kund är inte att de ska komma tillbaka. Någonstans önskar jag att deras självbild växer, mina råd för dem vidare och att de med mig får uppleva något som blir en inspirationskälla i deras liv. Även om det är dåligt för min verksamhet blir jag glad om jag hör på dem att de inte behöver mig längre. /.../ Kondomanvändning Under denna rubrik har jag valt att, ur ett preventivt perspektiv, undersöka hur många som tar upp vikten av kondomanvändning vid mötet med kunden. Följande rubriker används för att åskådliggöra detta fenomen; 1- Det står tydligt deklarerat att du alltid skall använda kondom vid all sex under träffen 2- Det uppges att kondom endast gäller vid samlag inte vid oralsex 3- Det finns inte angivit någonting kring kondomkrav i annonsen 4- Det uppges att det är OK utan kondom vid all sex mot extra ersättning 0 Alltid kondom vid all sex under träffen Endast kondom vid samlag inte vid oralsex Finns inte angivet något om kondom De flesta sexsäljare väljer att deklarera redan i annonsen att det är kondom som gäller. Arton av säljarna anger dock att de ger avkall på kondom vid oral sex. 37 % av sexsäljarna uppger sedan av någon anledning inte något om kondomkrav i sin marknadsföring. Diskussioner kring skyddad sex har förts vid ett flertal tillfällen på de diskussionsforum som finns på Internet för kunder och säljare av sex. Via ett diskussionsforum hävdas att du får färre kunder om du helt vägrar sex utan gummi. Andra menar att du måste tydliggöra för kunden redan i inledning av kontakten att träffen avbryts direkt om diskussion uppkommer om att ha sex utan kondom. På ett forum på Internet uttrycker en sexsäljande kvinna följande om kondomanvändning. Det är ganska idiotiskt att köra oskyddat varje gång. ( Internet , secretaryacademy.net/forum/) En annan kvinna på forumet finner det fullkomligt idiotiskt och knäppt att ha regelbunden sex med främlingar utan att skydda sig; Varför jobba utan när man kan jobba med och göra det lika bra ändå. (Internet , En tredje kvinna på forumet förklarar vidare kring varför hon valt att utföra oralsex utan kondom; Den där lilla smittorisken som finns vid oralsex, den tar jag. Kanske är det

30 30 (Internet, , dumt, men det är mitt val jag gjort och som jag trivs med. ( Internet , Hur resonerar då de som köper sex? En intern undersökning utförd på Internet där 75 sexköpare svarade visar att 17 av de 75 som svarat anser att kondom gäller i alla i lägen och 49 av dem tycker att det är självklart med kondom vid samlag, men kan samtidigt tänka sig oralsex utan skydd. Det är dock svårt att dra några generella slutsatser utifrån att undersökningspopulationen endast utgjordes av 75 personer. Kommentar gällande kondomanvändning av Ellen 18 år före detta escort; Nästan alla escortflickor som jobbar genom Internet tycker att kondom är viktigt och är noga med att kommentera det. Vissa gör några saker utan, vissa gör allt utan. Många tar extra betalt för tjänster utan kondom. Kommentar gällande kondomanvändning av Emma 23 år aktiv escort; Jag tar risken att ha oralsex utan kondom så länge mannen inte kommer i mig, smaken av kondom är hemsk och jag känner samtidigt att varje möte är för intimt för att kondom vid oralsex skulle kännas naturligt. Jag skulle aldrig gå med på att förhandla om säkerheten. Inte för några pengar i världen skulle jag ta risker där jag handlar mot min vilja. Intervjuer Min intention har varit att genom intervjuerna försöka ge olika bilder kring hur det kan se ut när framförallt kvinnor säljer sex via Internet. De som befinner sig i denna verklighet är sexsäljarna och de borde därför kunna tillföra kunskap som observationerna inte kunnat ge svar på. Frågeställningarna till de sex kvinnorna jag intervjuat utgick från att försöka förstå och närma sig den verklighet de sexsäljande kvinnorna på Internet befinner sig i. Att få ta del av de berättelser och erfarenheter som finns kring prostitutionen. Att ge en röst åt dem som sällan hörs i debatten om dem själva. Att försöka humanisera och problematisera de schablonbilder som finns av den prostituerade. Min utgångspunkt att ge röst åt sexsäljarna gör att jag valt att oavkortat redovisa stora delar av det som framkommit i intervjuerna. Jag har också valt detta framställningssätt för att jag vill ge läsaren möjlighet att själv tolka de intervjuades svar. De fyra första kvinnorna fick besvara samma frågeställningar. De två övriga kvinnorna, med erfarenheter även från Danmark fick besvara frågeställningar med fokus på skillnader mellan dansk- och svensk sexmarknad. Intervjuerna redovisas enligt följande struktur; Varje frågeställning inleds med en konklusion som innefattar väsentliga likheter och skillnader utifrån de intervjuades svar. Sedan redovisas svaren som citat i löpande text. /.../ tecknet innebär att ett stycke ur citatet lyfts ut av integritetsskäl eller att uppgiften inte är relevanta i förhållande till frågeställningen. Dessutom har även vissa personliga uppgifter och beskrivningar ändrats av integritetsskäl.

31 I intervjuundersökningen ingår fyra kvinnor med olika bakgrund varav samtliga har erfarenhet av prostitution via Internet. Två av kvinnorna är aktiva som escorter Emma och Pia. Ellen och Sara är inte aktiva. De har valt att lämna escortbranschen. Kvinnorna beskriver sig själva så här: Emma 23 år: Jag arbetar som escort och kommer från goda familjeförhållanden med bra skolbetyg och vidare studier på universitet/högskola. I framtiden skulle jag kunna tänka mig att skriva en bok kanske, kanske arbeta som sexualterapeut, samlevnadsrådgivare, gärna ideellt mot att samhället accepterar mitt fortbildningssätt som escort. Ellen 18 år: Jag är nybliven singel och har därmed också problem med bostad eftersom jag i och med prostitutionen och de pengar de inbringat dragit på mig skulder då jag levt ett liv jag inte haft råd med. Jag är 18 år och arbetslös och har inga framtidsplaner över huvud taget. Varje dag är en kamp för att överleva. Pia 45 är: Jag är sjuksköterska i botten men även webbutveckling och sen 3 år tillbaks även aktiv escort, långtidssjukskriven pga. depression och ångest sedan Utmätning hos kronofogden vilket inte gör saken bättre. Framtidsplaner är att få skuldsanering och att jag sedan kan börja arbeta vitt som egen företagare på halvtid med webbutveckling. Escortjobbet vill jag hålla på med så länge det känns bra. Sara 28 år: Jag är idag inte aktiv inom escortverksamheten mina planer är nu att göra något helt annat av mitt liv. Först vill jag studera och sedan eventuellt skriva en bok om mina tidigare erfarenheter. Vilka är ingångarna för dem som väljer att ta steget att sälja sex? Emma och Pia uppger båda att en av ingångarna för dem handlar om tidigare möten med män och de konsekvenser det inneburit. För Emmas del handlade det om män som velat ge något tillbaka medan Pia uttrycker att hon mött män som endast velat använda henne sexuellt. Den gemensamma ingången och drivkraften för samtliga intervjuade är annars att de sett prostitutionen som en källa till försörjning. För Saras del handlade det dessutom om behovet av bekräftelse. Emma En anledning till att jag idag arbetar som escort är att jag vill förbli programmerad och då menar jag i förhållande till vad som förväntas av en i det svenska samhället, därför väljer jag att försörja mig på ett alternativt sätt som escort, i detta yrket kan jag dra nytta av de erfarenheter jag samlat på mig i tidigare möten med människor runt om i världen. För mig var det första i hand inte pengarna utan handlade mer om det liv jag tidigare levt. Jag har tidigare mött män i olika former av förhållanden. När det handlat om tillfälliga sexuella möten har många män uttryckt att de vill ge något mer tillbaka. Genom detta föddes tanken att ta betalt för att utföra sexuella tjänster och efter ett tags funderande och konsultation med andra aktiva escorter satte jag in min annons. Ellen Folk lockas av så mycket olika saker, men i dagens materialistiska samhälle är det huvudsakligen pengarna som lockar. Jag tror också att många av de som prostituerar sig är en smula självdestruktiva. Innerst inne vet de flesta om att det inte är ett trevligt yrke. Pia I dag har man ofta från samhällets sida en syn som utgår från att alla prostituerade är offer vilket inte alltid är fallet. Beträffande mig själv gjorde jag för tre år sedan ett aktivt val utifrån den livssituation jag befann mig i, ett val som handlade om att börja prostituera mig. Min livssituation bestod av utmätning från kronofogden och en längre tids sjukskrivning utifrån ångest och depression. Vidare handlade ingången till escortbranschen om att jag för flera år sedan sökte en seriös relation. Jag stötte på flera män som egentligen inte sökte en ny relation utan bara var ute efter den rent sexuella biten. När jag såg detta mönstret, att män kunde säga och göra allt för att få fortsätta ha sex med mig, men att det inte var beredda att ge allt det där andra man vill ha ut av en relation, ja då kände jag mig faktiskt utnyttjad. /.../ är det bara den biten de vill ha så gärna ok men då får de betala för den, för jag vet att jag är bra, mycket bra på den biten! Jag tänkte efter flera varv och började sälja sexuella tjänster på mitt sätt och på mina villkor via annonser på Internet. När man skall ta steget in i denna bransch är det viktigt att du uppnått en viss ålder och att du bestämmer över din sexualitet samt vet vad du vill och gör. 31

32 32 Sara Ingången för min del handlade mycket om behovet av bekräftelse vilket även fanns med som en viktig del senare i min prostitution. Sedan finns ju alltid pengarna med som en av drivkrafterna till att fortsätta. Du får mycket pengar på oregelbundna tider vilket ofta senare bidrar till att du skaffar dig dyrare vanor. Du kan som yngre och knappt myndig tjej på nätet dra in en kronor på en kväll. Finns det några gemensamma nämnare hos de kvinnor du möter/har mött i escortbranschen. Kan vem som helst sälja sex? Emma och Pia som är aktiva escorter vid intervjutillfällena uttrycker här mer sociala och känslomässiga egenskaper som gemensam nämnare för att kunna sälja sex, dessutom är de överens om att vem som helst inte kan göra det. Ellen och Sara har ett annat fokus som handlar mer om olika yttre omständigheter som gör att du väljer att prostituera dig. Av denna anledning menar Ellen att vem som helst kan sälja sex vilket däremot inte Sara anser.. Emma De kvinnor jag har varit i kontakt med har varit få men en gemensam nämnare är att de har varit öppensinnade, empatiska och trygga. Jag har på forum på nätet sett andra kvinnor på håll som verkar vara mer buisness-minded med deras verksamhet och även tjejer som verkar vara mindre trygga i sig själva, men de jag har haft närmre kontakt med har haft liknande sociala och emotionella sammanhang som mig själv fast de har varit äldre. Jag skulle dock inte rekommendera någon annan i min ålder att gå in i denna bransch för jag tror inte vem som helst klarar det. Ellen Ja, vem som helst kan bli prostituerad, det handlar mer om omständigheter än personlighet. Pia Nej, jag tror inte att vem som helst kan jobba med detta. Det krävs en del skinn på näsan och att man är säker på sig själv och vågar säga nej. Enligt min erfarenhet handlar det om kvinnor som är frigjorda och trygga i sin sexualitet vilket också är den gemensamma nämnaren. Man måste gilla sex och erotik och vara trygg i sin egen sexualitet. Tycka om att ha sex med främmande män. Det krävs stor social kompetens och kunskaper, samt erfarenhet av människor. Många yngre tjejer som är på väg in i escortbranschen är nyfikna och har svårt med gränsdragningar, i vissa fall använder de prostitutionen som ytterligare något som du vill testa och experimentera med. Jag har vid olika tillfällen träffat yngre tjejer som tagit kontakt med mig utifrån att de vill börja arbeta som escort. Vi har då bland annat diskuterat olika jobbiga händelser som kan inträffa, som, hur gör du när en kund reser sig upp från ditt nytvättade lakan och det blir en stor brun rand på lakanet efter honom? Det är viktigt att du tänker igenom allt innan du börjar prostituera dig och att du samtidigt har en god självkännedom så att du inte hamnar i situationer som kan vara obekväma, för yrket i sig är ett högriskyrke därav rätten att ta bra betalt. Sara En gemensam sak både hos mig själv och de jag mött är begäret efter snabba pengar och att prostitutionen då ses som en möjlighet att nå dessa pengar, något som lätt skapar ett beroende efter mer. Även behovet efter bekräftelse är något som återkommer. Utifrån mig själv och genom andra kvinnor jag mött som prostituerar sig via Internet kan man konstatera att det uppfattas som mindre smutsigt, något som också visar sig i marknadsföringen, kring vad du erbjuder och hur. Vem som helst skulle inte klara och inte heller se möjligheten att prostituera sig. Hur anser du Internet har påverkat sexhandeln? Är steget kortare att ta både när det gäller att köpa och sälja sexuella tjänster? Alla är överens om att Internet förenklat kontakten både för dem själva och kunderna. Ellen och Sara menar också att Internet gjort det mindre smutsigt att köpa sex. Sara lyfter också fram att Internet förenklat ingången till prostitutionen. Pia skulle aldrig övervägt möjligheten att prostituera sig om Internet inte funnits.

33 33 Vägledning för aktiva och blivande escorter (Internet, Emma Jo, det har förenklat för det mesta sker mer effektivt och informationsfyllt över Internet. Ett vanligt brev tar lika lång tid att bli levererat som en hel brevväxling som sker över Internet. Informationen förs vidare snabbare, det är lättare att jämföra marknaden av tjänster eller kunder, men man har samtidigt mycket lättare för att dra sig ur en uppgörelse även när mycket information utbytts. Ellen Internet har gjort det enormt mycket enklare. Genom mail kan man hålla kontakt med massor av människor samtidigt och vi escortflickor kan också tala med varandra och ge tips. Jag tror att de flesta känner att det är mindre smutsigt att träffa en escort via Internet än att gå till en bordell eller leta upp en flicka på gatan, precis som escortflickorna känner sig mindre billiga ifall de finns på nätet och inte i hörnet bakom ICA. Pia Internet har helt klart ökat sexhandeln inom alla områden. Man kan beställa pornografiskt material som filmer, köpa sex hjälpmedel o.s.v. utan att någon ser detta. Människor är intresserade av sex, både män och kvinnor, utbytet för kvinnor är dock fortfarande dåligt. hade köpt sexuella tjänster om de inte hade kunnat göra det under det integritetsskydd som Internet innebär. Jag kan bara se fördelarna med Internet för den typ av verksamhet jag själv representerar. Vi kan marknadsföra våra tjänster på det sätt vi vill och kunden kan hitta den typ av escort han söker. Att sälja och köpa en sexuell tjänst är ju av privat natur, en slags affärsuppgörelse mellan två vuxna människor och att kontakten förmedlas via Internet har därför fördelar. Sara Internet har gjort allting enklare och mindre smutsigt dessutom har alla idag tillgång till Internet antingen via Internetcafé eller i hemmet. Steget är helt enkelt kortare vilket bidragit till åldern på de som prostituerar sig via Internet blivit lägre än vid gatuprostitution. Internet har även gjort att det blivit enklare för kunderna, framförallt de som har gott om pengar. Internet har helt klart öppnat för nya möjligheter och ingångar för hela prostitutionsbranschen då det är lätttillgängligt, känns anonymt, ger snabba pengar som ger dig tillgång till lyxvaror. Jag skulle aldrig börjat jobba som escort om inte Internet hade funnits och jag tror att många av mina kunder aldrig

34 34 Hur sker kontakten och mötet mellan dig och sexköparen? Det gemensamma hos de intervjuade kvinnorna när det gäller kontakten är att de samtliga föredrar att inleda den via . Därefter uppger de att det är viktigt att bilda sig en uppfattning kring vem köparen är genom att prata med honom i telefon. Emma och Sara menar båda att risken med telefon är att ditt nummer sprids och konsekvensen blir då att oseriösa män väljer att kontakta dem. Träffen sker sedan bl.a. på hotell eller hemma hos kunden. Ellen Kontakten sker via mail eller telefon, varje escortflicka väljer själv hur hon först vill bli kontaktad. De flesta har ett telefonnummer ute. Pia Män tar kontakt via mail och/eller telefon. Olika escorter jobbar lite olika här. De flesta vill dock ha telefonkontakt innan man bokar en träff. Samma sak med var man träffas. Träffen kan ske hemma hos escorten, i en arbetslokal, hemma hos kunden, på hotell och ett fåtal kan gå med på träffar i kundens bil. Vid intervjun med Emma ringer kunder till hennes telefon vid ett flertal tillfällen. Ett av dessa samtal visar hur kontakten mellan köpare och säljare kan se ut via telefon. Vissa uppgifter har av integritetsskäl ändrats. Emma: Ok skall vi säga kl på den platsen vi tidigare avtalat. Kund: Förresten vad har du på dig? Emma: Jag har en röd jacka och svarta jeans Kund: Jag har? på mig Emma: Oj, då är du betydligt mer välklädd än vad jag är, förresten skall vi äta innan? Kund: Nej, jag äter själv... Emma: Ok, så du föredrar att äta själv, då syns vi kl , hej då! Emma Kontakt först via mail, då jag ibland hänvisar till min hemsida med information. Om kontakt inleds med mail, lite information om dem, ålder, dag de vill träffas och eventuella önskemål inför träffen, via telefon eller liknande. Mötet sker på hotell eller hemma hos kunden. I detta sammanhang är utformningen av annonsen viktig, här gäller det att uttrycka att det inte bara handlar om sex utan att du bjuder på helhetsupplevelse, på detta sätt svarar det färre män som bara vill ha ett snabbt möte med bara snabb sex. Redan de två första veckorna efter att jag satt in sin annons hade jag fått 200 svar. De närmsta veckorna därefter kom det in ca 20 svar i veckan och numera blir det ca 1-2 nya svar i veckan. /.../ En negativ aspekt kring själva kontakten kan vara att mobilnumret sprids mellan kunderna och att det ringer folk som knappt vet vem jag är och vad jag erbjuder, då hänvisar jag dem kort till de uppgifter som finns om mig på Internet. Sara Inledningsvis brukar man skriva till varandra innan, i samband med detta lämnas telefonnumret ut tillsammans med priser om det inte redan finns angivet. Därefter bestämmer man en plats oftast på mina villkor, kunden ges mindre möjlighet till att styra och välja. En negativ aspekt är att ditt telefonnummer ofta sprids och byts mellan sexköparna vilket ofta leder till många och konstiga samtal. Vilka är männen som köper sexuella tjänster av er? Ellen och Pia uppger att kunderna finns bland alla sorters män. Emma och Sara menar vidare att det finns skillnader i de männen som köper sex på gatan respektive Internet. Emma finner skillnaden i hur sexköparen på Internet söker en insida med mer sociala kvalitéer hos escorten medan Sara menar mer att skillnaden ligger mer på kundens yttre och betalningsförmåga. Emma De flesta av mina kunder är mellan 30 och 40 år. De är välutbildade och välbetalda. Vissa med väldigt lite sex i relationen där hemma andra singlar sedan en tid tillbaka. De söker en annorlunda upplevelse, en trevlig, sexuellt frigjord tjej att umgås med för en kväll. Jag möter många äldre välbeställda män som lever ett helt annat liv än vad jag gör dessutom blir jag mer attraherad av just äldre män. /.../ mina kunder skiljer sig åt i förhållande till dem som handlar sex på gatan, mina kunder söker en tjej med intelligens och som kan erbjuda sexuella tjänster. De skulle inte köpa sex från en person på gatan tror jag.

35 Ellen Alla sorters män köper sex. Pia Mina kunder kommer från alla samhällsklasser med alla typer av jobb och i alla åldrar. Kan inte se att någon speciell grupp män skulle vara mer benägen att köpa sexuella tjänster före andra. Behovet av sex är ju mänskligt och har inget att göra med ens sociala status. Sara Eftersom jag har erfarenhet av både gatan och Internet kan jag se skillnader på de kunder jag haft på respektive ställe. Kunderna som handlar på gatan är ofta de som inte vill betala mer eller har råd att betala ett antal tusen för i princip samma sak fast över längre tid. De är ofta också mer desperata när de kör runt och letar efter en tjej. Kunden på Internet är mer avvaktande innan mötet och kan sedan behöva betala allt ifrån kronor vilket förutsätter en god ekonomi. Dessa män uppvisar ofta en fin yta med fina kläder, bil och en familj vid sidan om. Detta har lett till att jag ibland gjort avkall på min egen säkerhet. Kunderna på Internet kräver också mer eftersom de betalt en större summa, de förväntar sig något mer. Hur många kunder handlar det om i veckan? Hur väljer man ut dem? Här varierar svaren från ett antal kunder i veckan till Ellen som under en period tog emot åtta kunder om dagen vid arbete på bordell. Kunderna väljs utifrån sitt sätt att uttrycka sig och de signaler de skickar, något som du sedan som sexsäljare får matcha mot din egen intuition. Sara skiljer sig från övriga och framhåller mer kundens makt att välja utifrån vad han betalar. Emma Det handlar kanske om tre till fem kunder i veckan. Nittio procent av de kunder jag i dag träffar är förstagångsträffar. Priset för en träff ligger idag på 5000 kronor för tre timmar. De väljs ut i från att de kan stava, verkar vilja träffa just mig, har en trevlig attityd över telefon, verkar allmänt pålitliga. Ellen När jag jobbade så tog jag emot upp till åtta kunder om dagen, som mest. I början var jag försiktig med vem jag träffade men ju längre tiden går desto mindre bryr man sig om sin egen psykiska hälsa. Pia /.../ Jag jobbar bara när jag har lust. Det kvittar om jag behöver pengar eller inte. Barn och vänner går också före min escortverksamhet. Just nu har jag inte haft lust att jobba på flera veckor. Och de få dagar jag haft lust har inte de intresserade kunderna kunnat. Jag väljer kunder efter min intuition. Han måste kunna uttrycka sig trevligt och respektfullt. Och sen måste man lita på magkänslan. Den brukar aldrig ha fel. Så det gäller att man har en väl utvecklad intuition, kunskap och erfarenhet av människor. Alla tjejer och kvinnor jag känner jobbar på sina egna villkor och träffar bara de kunder de själva vill träffa. Kunder med en nedsättande attityd eller som visar minsta lilla tecken på respektlöshet i den initiala kontakten via mail eller telefon går bort direkt, de får ingen träff. Sara Andelen kunder varierade mycket och återigen kommer det ekonomiska behovet in i bilden som styrande faktor kring hur många kunder du behöver ta i veckan. Det är ofta kunderna som väljer mig utifrån sina behov. Du kan inte locka en kund som inte är intresserad. Men en tjej kan man alltid få intresserad av pengar. Så på detta vis är det kunden som sätter de största ramarna kring mötet eftersom han tillgodoser mitt ekonomiska behov, utifrån detta handlar det mycket om att som i mitt fall kunna vara kunden till lags. Vad är det som erbjuds och efterfrågas vid mötet mellan kunden och säljaren? Ellen och Sara är överens om att ju högre pris som du tar ut desto mer förväntas du prestera/erbjuda gentemot kunden under själva mötet och de menar att även kunderna kan ha speciella önskemål som att göra det utan kondom. Pia och Emma menar samstämmigt att det oftast är vanligt sex som efterfrågas och att de erbjuder bra sex gentemot kunden och utifrån hans önskemål. Emma tydliggör att det är kundens behov som sätts i centrum. 35

36 36 Emma Det är hans show och fantasier eftersom det är kunden som betalar för tjänsten. Det som efterfrågas är oftast vanlig sex. Det handlar om att kunna sälja sex utan att skada sig själv, att kunna leverera en bra vara i form av bra sex gentemot köparen. Kunden har ofta inga särskilda önskemål / / på plats är det i nittionio procent av fallen jag som tar första steget och förför, resten sker spontant från båda parter. Tänk dig in i första sexuella kontakten med en ny partner men plocka bort all nervositet för att allt måste bli perfekt. De litar på att jag kan improvisera om det skulle uppstå komplikationer och de vet att de inte behöver prestera något. Ellen Ju mer man tar betalt, ju mer valuta för pengarna måste man ge. Detta ställer högre krav när det gäller sexuell förmåga, hur man klär sig och beter sig och ibland förekommer också speciella önskemål. Mötena innebär ofta inte enbart sex. Vanligaste önskemålet är givetvis att man ska göra det mesta utan kondom, få flickor går med på detta. Pia Det efterfrågas ofta helt vanlig mjuk sex, oral stimulering och även massage önskas av många kunder. Att få uppleva kvalitativ sex och få ett trevligt sällskap. Många vänder sig också till mig för rådgivning i olika frågor. Är möten som inleds via Internet jämlikare än vid annan typ av prostitution? I svaren framgår att de aktiva escorterna Emma och Pia upplever en form av jämlikhet och respektfullhet från och gentemot sina kunder. Däremot ger Ellen och Sara som lämnat verksamheten en annan bild, något som de upplever som en outtalad ram runt själva mötet vilket medverkar till att någon egentlig jämlikhet aldrig uppnås. Emma Vid mötet upplever jag att kunderna på något sätt bryr sig om mig trots att vi endast träffas under en väldigt kort tid. Det känns som en kontakt på en annan nivå där jag samtidigt upplever att jag själv blir klokare. På så vis kan mötet eventuellt beskrivas som jämlikt och mer olikt mötet som sker vid gatuprostitution. Förhoppningsvis ger jag kunderna något betydelsefullt som får dem att må bättre. Ellen Jag upplever inte mötet med kunderna jämlikt på något sätt. Kvinnorna utnyttjar männen för pengar och männen utnyttjar kvinnorna för sex. Jämställdhet är ett ord som inte finns inom prostitution, eftersom vi escorter alltid måste ha vår fasad uppe. Någon må vara jämlik med min fasad, men ingen kund kan bli jämlik med min korrekta identitet. Sara Ofta handlar det om att vara flexibel efter kundens behov då det ofta förekommer nya önskemål under själva mötet. Priset är ju högre via Internet och då blir även förväntningarna högre kring vad kunden förväntar att jag skall leverera och här kan det även förekomma speciella önskemål. Det är kundens pengar som styr. Önskemålet från många kunder är jag skall släppa på kondomkravet. Pia Enligt min erfarenhet behandlar nittionio procent av våra kunder oss med stor respekt och är mycket trevliga mot oss på alla sätt. Jag tror kunderna själva vill visa att de inte vill utnyttja en kvinna eller att de tillhör den fördomsfulla bilden av en torsk, en mansgris osv. Majoriteten av mina kunder väljer tjejer utifrån deras personlighet och skulle aldrig kunna tänka sig att plocka upp en tjej på gatan. Många gånger handlar det om att man är tillgänglig under en längre tid för kunden. Detta är ofta ett sätt att få tiden att gå vilket kan innebär att man börjar med en middag för att sedan fortsätta på något hotellrum. I själva verket vill jag ofta bara få tiden att gå så snabbt som möjligt och det blir nästan alltid ett överskott i de tidsmarginaler som finns angivna på Internet. De betraktar den sortens prostitution som sexobjektifiering av kvinnan och de är rätt övertygade att bland dessa tjejer så finns det de som kanske inte helt frivilligt ägnar sig åt detta för att de gillar jobbet i sig, drogmissbruk kan vara en orsak. Sara Oavsett om det gäller möten med kunder via Internet eller på annat sätt blir aldrig mötet jämlikt, rollfördelningen är alltid klar. Känslan vid vissa möten som startat via Internet kan många gånger vara att du känner dig mer exklusiv och utvald, något som eventuellt kan ge en känsla av ett mer jämlikt möte.

37 Tror du att det finns det en skillnad mellan de kvinnor som säljer sexuella tjänster på gatan eller bordell respektive Internet? Alla är överens om att det finns skillnader. Till exempel att Internet ger dig mer tid att bedöma kunden, pengar som tjänas används till olika ändamål, att din integritet som sexsäljare är större vid nätprostitution, det är lättare att gömma sig. Sara som har erfarenhet av både gatan och Internet menar att det för henne finns likheter som kan bestå av pengar och bekräftelse. har vi gemensamt. Jag känner bara till tjejer och kvinnor som jobbar utanför gatan. För att få en uppfattning hur gatuprostitutionen såg ut bestämde vi av ren nyfikenhet vid en träff med andra escorter i Göteborg att vi skulle ge oss ut och gå ner till prostitutionskvarteren vid Rosenlund. Vi var alla chockade att se denna miljö med män som körde omkring och blängde från sina bilar. Vi sa allihopa att här skulle vi aldrig gå ner och ställa oss. Så gatan är därför ingen bra marknadsplats för de som tänker som jag och inte heller för de kunder som söker kontakt med mig. 37 Emma Ja, det finns i alla fall för mig en skillnad på att arbeta på gatan mot att arbeta som jag gör eftersom jag inte skulle kunna tänka mig att arbeta på gatan. Mitt val av kund är friare över Internet och vägen till ett möte blir så lång och så prövande som jag vill. Jag har telefonnummer, identitet och hemadress till min kund. Om någon lämnar ut den informationen så tyder det på ärlighet. Detta får du knappast inte tillgång till på gatan. Mycket av pengarna jag tjänar på nätprostitutionen används till att ge vardagen lite guldkant genom att göra/ köpa saker som jag normalt sett inte skulle gjort, även här tror jag att det finns en skillnad i förhållande till kvinnorna på gatan. Ellen Ja, absolut. En kvinna som går på gatan är ofta mer utsatt och i en mycket farligare situation än de som kan analysera kunderna via telefon eller innan de träffas. Kvinnorna på gatan tar mindre betalt, är mindre försiktiga och mer desperata efter pengar. /.../ Jag tror att den kvinna/man som tagit steget och gått till gatuprostitution har tappat nästan all sin självrespekt. Nästan samma sak är klinik-/bordellflickor. Där jobbar man på löpande band och man har inte samma möjlighet att säga nej till kunder. Oftast bestämmer en bordellmamma över en och man betalar nästan alltid en avgift för att få jobba där. Jag har personlig erfarenhet av att arbeta på bordell i Sverige. Sara En av många skillnader är att de som prostituerar sig via Internet lägger mer pengar på vanlig konsumtion eller med mer lyxig inriktning medan de kvinnor jag mött på gatan i huvudsak använder det de tjänar på att köpa droger. Behovet av pengar och bekräftelse fanns på båda ställen för min del. Känslomässigt finns också likheter för min del. Vare sig det handlar om att sälja sex via nätet eller från gatan är det i vart fall för mig samma äckelkänslor efteråt. Överhuvudtaget förskönar man mycket mer på Internet kring de tjänster man erbjuder för att locka till sig kunder eftersom konkurrensen är hård. Fördelen med nätet är att du kan ge olika bilder av dig själv, du kan ge kunden en fantasitjej. På gatan syns jag mer och kan inte förställa mitt rätta jag, på nätet hade jag lättare för gömma mig bakom olika bilder av mig själv och på detta vis inte hänga ut mig lika mycket. Du kan alltså värna mer om din integritet som nätprostituerad än som gatuprostituerad. Jag ser det dessutom som ytterst osannolikt att du skulle börja på nätet för att sedan gå över till att sälja sex på gatan däremot kan det förekomma som i mitt fall att du gör tvärtom. Pia Jag har ingen erfarenhet av gatuprostitution, bara en massa fördomar som alla andra. Det finns ju många olika sorters sexarbetare och vi alla jobbar nog lite olika men vissa saker

38 38 Tror du det är svårare/lättare att göra en bedömning via Internet kring beteende och säkerhet än vid gatuprostitution? Emma, Ellen och Pias upplevelse är att det lättare att göra bedömningen via Internet. Sara som även har erfarenhet av gatuprostitution anser däremot att Internets anonymitet bidrar till att göra bedömningen osäkrare och svårare eftersom som ingen fysisk kontakt finns. Samtliga är dock överens om att det oavsett vilket kan finnas risker i och omkring alla dessa möten. man kan råka ut för mycket obehagliga saker som gör att man kanske tar en lång timeout. Att det är ett högriskyrke måste man vara medveten om, att det ger bra betalt ser jag som en kompensation för dessa risker. Sara Nej, jag tycker inte det är säkrare via nätet, tvärtom. Du har ingen aning om vem personen bakom nicket (namnet du använder på Internet) är, men på gatan kan du få en liten fingervisning om vem personen är. För där möter du honom ansikte mot ansikte. På nätet gör du inte detta och då är det lättare att man blir lurad. Emma Det är lättare i första kontakten men en kontakt över telefon är obligatorisk inför ett möte med mig. Vid själva mötet finns det dock alltid vissa risker, som när jag var hemma hos en kund som inte kändes helt stabil. Jag såg att det låg en stor kniv i hans bokhylla när jag kom in i lägenheten dessutom fanns det vapen i ett annat rum. En situation som inte var helt lätt att bemästra, min känsla var jag måste ut ur lägenheten samtidigt som det skulle kunna innebära att kunden blev upprörd och kunde ta till våld. Det slutade med att jag stannade i lägenheten och pratade med kunden om potensproblem och hans handikapp, det han behövde var inte i första hand sex. Ellen När det gäller escorter har de flesta en generell regel man håller hårt på, den handlar om att inte träffa utlänningar. Innan man träffar en kund talar man alltid med honom i telefon, känner man sig då det minsta osäker på att man vill träffa honom så ursäktar man sig med någonting. Till slut slutar man bry sig dock. Pia Jag bedömer det som mindre riskfyllt att initialt ta kontakten via nätet. Kunden måste ha tänkt till och får vänta med ett besök. Utseendet spelar ingen roll för mig, det är mer en kunds personlighet som man kan finna motbjudande och oftast märks det av direkt i en telefonkontakt och då blir det ett nej, så via telefonkontakt kan man skaffa sig en bra bild av en person. Man undviker dessutom spontana kåta kunder som kanske är påverkade. Kunden kan verka jättetrevlig och säga precis rätt saker i telefonen/mailen men när du sedan kommer hem till honom kan det vara en helt annan människa som visar sig. Ofta är det som jag tidigare sagt en annan kategori kunder som är beredda att betala mer som kontaktar en när du utgår från nätet, kunder som är duktiga på att prata och uttrycka sig vilket invaggar dig i säkerhet. Får man bjuda mer på sin personlighet, när du säljer sexuella tjänster via nätet än vid annan typ av prostitution? Pia uppger att hon arbetar som escort genom att låta sin egen lust styra och därav blir mötena med kunderna mer privata och färre. Övriga skiljer mer på det professionella jaget gentemot sin privata lust. De är dock samtliga överens om att mötena med kunderna när du säljer sex via nätet oftast inte innebär enbart sex vilket förutsätter att du får bjuda mer på olika delar av din personlighet. Du förväntas vara social för att upprätthålla en helhetsupplevelse över längre tid. Vilket enligt Sara och Emma kan innebära att den privata sfären går ihop med den professionella över tid. Emma Ofta handlar det om träffar på ett par timmar vid möten via nätet och då får du bjuda mer av dig själv. Det handlar oftast inte om bara sex mer om att ge en helhetsupplevelse. När mötet ser ut så här gäller det att kunna skilja din professionella sida gentemot din privata, något du bör ha klart för dig innan du börjar som escort. På en gata där polisen dyker upp kan kunden vara för nervös för att man ska få ett rätt intryck. Det finns dock risker och Så det handlar mycket om att vara i balans innan man möter en kund, skilja på den egna privata sexualiteten, identite-

39 ten och behoven gentemot kundens. Om jag skulle känna, att gud jag vill ha sex idag så skulle jag aldrig gett mig ut och jobbat. Det är ju kunden som betalar för tjänsten och därför är det hans show och hans fantasier som är i fokus. Ellen En escort licka tjänar mycket bättre än de gatuprostituerade men lägger också ner mer tid. Ju mer man tar betalt, ju mer valuta för pengarna måste man ge. Det läggs mycket tid på förberedelser och man måste vara skådespelerska såväl som ett sexuellt objekt. Hur skyddar man sig vid möten med kunder, både med tanke på sjukdomar och säkerhet? Ellen och Sara uppger att du lättare gör avkall på säkerhetstänket desto längre tid du befinner dig i prostitutionen. Även Emma är medveten om denna risk och har därför tagit hjälp av sitt sociala nätverk. Samtliga uppger att kondomkrav finns vid samlag men tre av dem gör avkall på detta krav när det gäller oralsex. Pia uppger även att det förekommer olika sätt att meddela omvärlden var du befinner dig när du träffar kunder. 39 Mötena innebär ofta inte enbart sex, vilket alltid är fallet när det gäller gatan, därför måste man vara social och utåtriktad utan att avslöja för mycket om sig själv. Kunderna som köper en escortflicka istället för att gå till en bordell eller träffa en gatuprostituerad har oftast högre krav när det gäller sexuell förmåga, hur man klär sig och beter sig och ibland förekommer också speciella önskemål. Pia /.../ Vissa tjejer jobbar och tar emot kunder även då de inte har så stor lust så de har självklart en helt annan sexualitet och förhållande till sina kroppar än vad jag har. De är escorter som säljer sex även när de inte har lust/.../ Andra escorter jobbar mer med att bjuda på sin personlighet, sin egen sexuella lust. De ligger ofta högre i pris och träffar färre kunder max en eller två per dag, oftast inte en kund varje dag. Jag tillhör dem eftersom jag tycker om det här sättet att jobba. Jag vill ge värme, omsorg och en äkta känsla till mina kunder. Emma Det gäller väl att vara försiktig och uppmärksam på sig själv då risken finns att du förändras i dina egna värderingar och människosyn, utifrån detta har jag bett det sociala nätverk som känner till min prostitution att kolla om jag blir annorlunda gentemot dem. Detta är en risk som finns över tid men jag har i dagsläget inte någon tidsplan kring hur länge jag skall fortsätta att arbeta som escort, men just nu känns det bra. Det gäller även att ha intuition och kunna känna av olika människor och situationer, vad är egentligen bäst att göra gentemot just denna kund? Kunder vill gärna göra vissa sexuella handlingar oskyddat. Jag själv tycker det är enklare och skönare att utföra oralsex utan skydd med tanke på smaken av gummi och visst där kan det ju finnas en viss smittorisk. Det förekommer ju även situationer där kunden ger oralstimulering till mig och även här finns en smittorisk. Sara Vid prostitution via Internet träffas man ibland i det egna hemmet och ofta rör det sig då om flera timmar där du ger mer av dig själv i mötet. Det privata livet går då lättare ihop med det professionella. Din trygghet rubbas lättare och därför väljer många escorter att begränsa antalet kunder och även åka ut till hotell. Kunden betalar mer och du förväntas då bjuda mer på dig själv. Många gånger vill kunden ha mer när själva mötet äger rum än vad som är överenskommet. Vid gatuprostitutionen handlar det ofta om korta möten där du inte behöver bjuda på någonting förutom sex och då upplever jag det som lättare att skilja det jag gör från mig själv som privatperson. Ellen Kondom är en självklarhet för de flesta. I övrigt försöker de flesta se till att hålla sig till områden som är välkända. Som sagt, man tänker mindre och mindre på sin personliga hälsa både den fysiska och den psykiska, ju längre man håller på. Pia Vi står ju helt själva för skydd och våra hälsokontroller./.../ Det finns alltid kondomkrav vid samlag, oralsex erbjuder vissa utan, men majoriteten har även kondomkrav där. När det gäller den övriga säkerheten brukar jag placera en lapp i bilen när jag besöker kunder med uppgifter kring var jag befinner mig och på detta sätt gardera jag mig om det mot förmodan skulle hända mig något. Det förekommer också att jag skickar SMS till kollegor när jag åker till en

40 40 kund och för att sedan skicka ett till för att bekräfta när det är klart. Om detta inte sker vet kollegan att något inte är OK. Det är vidare viktigt att upprätta ett nätverk där escorter kan varna varandra för kunder som är farliga. Sara Kondomkravet känns för mig mer självklart vid gatuprostitutionen, via Internet känns kunderna renare och då är det lättare att få oralsex utan kondom. Tyvärr blev det så för mig att jag tillgodosåg mindre av de egna behoven och såg mindre till min egen hälsa desto längre tid jag befann mig i prostitutionen, vilket leder till att du ser mindre risker och skyddar dig sämre. Hur bör vi som hjälpare formulera och marknadsföra oss, vad är viktigt för er? I svaren framgår att budskapet bör formuleras väl och respektfullt innehållande information och kunskap som är objektiv och fri från fördomar. En start kan enligt Pia vara att se över den information som ges via prostitutionsgruppernas nationella hemsida. Ellen lyfter även fram att man måste ta hänsyn till att det finns de som säljer sex som är nöjda med sin situation och inte har något hjälpbehov. Sara Frågor som berör säkerhet både när det gäller fysiskt våld och smitta är viktiga att ta upp och informera kring. Att kunna visa att det finns olika former av hjälp att tillgå och att det skrivs/uttrycks på ett sätt som signalerar att det är OK att ta kontakt med tanke på integritet och dylikt. Hur kan, ska man, förebygga att alltför unga killar/tjejer börjar med sexhandel? Emma ser även självbilden och den personliga utveckling hos unga tjejer som viktiga delar i det förebyggande arbetet. Pia är däremot inte säker på att vi ska förebygga prostitution och menar istället att vi ska acceptera det som ett yrke och utifrån detta ge vettig och ärlig information kring hur man undviker att fara illa i escortbranschen. Ellen och Sara som lämnat escortbranschen anser båda att en del i att förebygga nyrekrytering skulle vara att kriminalisera hela branschen. De menar vidare att kunskaperna kring vilka konsekvenser det faktiskt innebär att prostituera sig måste finnas med i diskussionerna och informationen gentemot unga, att ta del av de erfarenheter som faktiskt finns. Emma Det beror väl alldeles på varför ni vill ha kontakt, hur ni ska formulera er. Men ett allmänt tips är att skriva på god svenska. Ett bra sätt annars är att medverka på de forum som används av escorter och där tydligt deklarera vilka ni är och vad ert uppdrag består av och hur ni eventuellt skull kunna vara till hjälp. Ellen Formulera dig väl men verka inte överlägsen. Information och kunskap är den viktigaste nyckeln till att rädda folk från prostitution. Men, och detta är ett stort men, det finns faktiskt de som är nöjda med sin situation. Att betona att någonting är dåligt avskräcker troligtvis många, men det lockar också ett fåtal. Objektivitet är nyckelordet. -Pia Det är nog till en början enormt viktigt att prostitutionsgruppernas nationella hemsida ändrar sin information. Den politiska prostitutionspolicyn som finns upplevs som direkt kränkande mot oss, både som kvinnor och som fria oberoende escorter. Det är viktigt att ha ett öppet sinne, se bortom fördomar och myter, visa respekt, lyssna och ta till sig det vi säger. Emma Kontakt med personer som arbetar som escorter, mer ljus och insyn i olika typer av escortverksamhet. Kunskap om vilka som arbetar, hur de arbetar och vilka kunder som attraheras av vilka escorter. Se mönster för att råka illa ut. Arbeta med självbilden hos unga tjejer. Förbättra eller lägga ned arbetsförmedlingen och satsa mer på rekryteringsgrupper för unga som just avslutat studier. Jobba med målsättning och personlig utveckling. Ellen Erfarenheter är ingenting man direkt kan dela med sig av, och ingen kan veta vilken oerhört jobbig sak det är att prostituera sig. Jag skulle personligen helst se att man illegaliserar sexhandel helt och hållet, det skulle avskräcka många. Ett stort problem i dagens samhälle är att vi får alldeles för lite information om vad escortflickor faktiskt genomgår. Vi som jobbar/jobbat med det kommer i skymundan och väldigt lite fakta finns tillgänglig. De aktiva escortflickorna är mycket försiktiga med att berätta om nackdelar med yrket eftersom det skulle minska deras kundkrets, torskar vill helst ha lyckliga horor. Den bästa in-

41 formationen, tror jag, kommer från de av oss som gett upp yrket. Först ett tag efteråt kan man se precis hur mycket det skadat en. Information och kunskap är nyckeln till kontroll över det egna livet. Däremot så tror jag att de som genuint vill prova på det kommer att göra det ändå, på samma sätt som folk testar narkotika trots att de vet hur farligt det är. Pia Är inte säker på att det är så många unga svenska tjejer som väljer att börja arbeta som escort. De flesta jag känner är i vuxen, mogen ålder och har gjort ett övertänkt val. Det finns flera olika orsaker till varför man börjar arbeta som escort. Pengar kan locka, spänningen, ens egen sexualitet osv. Jag tycker inte att man ska förebygga att någon börjar, det går inte heller att ha som mål för världens äldsta yrke. Det är bättre att acceptera prostitutionen och betrakta escortyrket som ett arbete. Däremot bör man ha en vettig och ärlig information om vad jobbet innebär. Jag har själv skapat en sida på nätet där tjejer kan ta del av före detta och aktiva escorters erfarenheter och råd om vad man bör tänka på innan man börjar jobba som escort. Tyngdpunkten ligger inte på praktiska aspekter kring yrket utan mer på varför och på vilket sätt man ska jobba som escort utan att fara illa själv rent psykiskt. Som ny i branschen är det helt klart en fördel av att ha kontakt med en vettig kollega som kan ge en stöd. Sara När det gäller att förebygga att unga hamnar i prostitution handlar det många gånger om att skapa ett medvetande kring de konsekvenser det kan innebära att börja prostituera sig, är det här värt det du offrar? Pengarna är många gånger även drivkraften för yngre tjejer vilket ofta senare bidrar till att du skaffar dig dyrare vanor. Detta är viktigt att ha med sig när du skall förebygga och diskutera kring prostitution med yngre människor, vilket pris är det du egentligen betalar för dessa snabba pengar och vilka andra möjligheter du har. Samhället borde kriminalisera hela prostitutionsbranschen för att undvika att yngre far illa och ser prostitution som en möjlighet att tjäna pengar. Vilken eventuell hjälp tror du personligen och generellt de som befinner sig i denna verksamhet kan behöva/kommer att behöva, vilka olika behov finns? Ellen och Pia pekar på ett hjälpbehov när det gäller att reda ut den ekonomiska situationen. Sara och Ellen som båda lämnat branschen är inne på att det kan finnas behov av att få hjälp när det gäller insikt kring vad prostitution kan medföra. Emma och Pia som är aktiva escorter anser att en annan prostitutionslagstiftning skulle göra en skillnad och vara till hjälp. Angel get är också en enklare tillgång till gynekolog/barnmorska och vidare bör politiker/ beslutsfattare få bättre insikt i hur verkligheten ser ut för att sedan bättre kunna matcha eventuella hjälpinsatser. Emma Hjälpen kvinnorna i escortbranschen behöver måste utgå från den verkligheten vi befinner oss i. En sak är könssjukdomar och regelbundna kontroller, utförda av en gynekolog/ barnmorska som har förståelse och insyn i kvinnornas vardag. Smittspårning och dylikt går ju inte att genomföra med tanke på den stora andelen män en escort träffar. En smidig tillgång till gratis kondomer är något som också skulle vara välkommet. /.../ Jag skulle vilja skatta för mina pengar så att jag hade rätt till a-kassa, sjukersättning och pensionsunderlag. Jag tycker även att vi som arbetar som fristående escorter idag borde få vår verksamhet nyanserad och erkänd i form av en annan sexköpslag och kopplerilag. Jag tror inte att förbud gör situationen bättre för varken oss självständiga escorter eller de kvinnor som är utsatta för trafficking eller annan form av tvångsprostitution. Ellen Det finns givetvis fall där de prostituerade kan behöva hjälp med sitt eventuella missbruk, men huvudsakligen behöver man psykologisk hjälp så att man kan utreda varför man prostituerar sig. För mig personligen, och för många andra, kollapsar också privatekonomin och vi behöver hjälp med att komma till rätta med detta. 41

42 42 Pia När det gäller min del av branschen så kan man behöva hjälp med exempel skuldsanering om man ser till eventuella sociala problem som vi kan ha. Andra kanske är arbetslösa. Många, många har vanliga jobb vid sidan om och har inga sociala bekymmer. För att öka vår säkerhet behövs det byggas upp nätverk mellan escorter där man kan varna varandra för potentiellt farliga kunder. Att kunna besöka en insatt förstående barnmorska för regelbundna provtagningar för att minska smittrisker är kanon. Lagstiftningen behöver ändras. Sexköpslagen för inget gott med sig och kopplerilagarna måste ses över. Många vill jobba med detta som en vit hobbyverksamhet eller som egna företagare. Vi måste kunna få lov att hyra lokaler utan risk för vräkning, samt anlita hjälp med marknadsföring som vilken annan företagare som helst utan att det räknas som koppleri. /.../ Jag tror också att svenska oberoende escorter skulle kunna göra en stor insats mot trafficking. /.../ Avslutningsvis följer ett sammandrag från de frågeställningar där svaren från informanterna varit kortfattade. Finns det kontakt med andra kvinnor/ tjejer som säljer sex via nätet? Samtliga är här överens om det finns en viss kontakt med andra sexsäljande kvinnor och att Internet har varit en möjliggörare. Finns det andra män/kvinnor inblandade som hjälper till med marknadsföringen genom att fixa hemsidor och annat? Det kan se olika ut beroende på var du annonserar och hur du gör. Det finns många olika vägar att gå för att nå ut med sin marknadsföring via Internet där det i vissa fall kan finnas andra bakom både kvinnor och män. Det är därför önskvärt att polis och sociala myndigheter lyssnar och är öppna för samarbete, beslutsfattare och politiker måste få mer information om hur verkligheten ser ut idag. Gatuprostitutionen utgör en liten del av all prostitution och är helt felaktig att utgå från när man skapar politiska mål och beslut kring dessa frågor. Sara Många yngre tjejer som prostituerar sig via Internet behöver många gånger få en insikt, sedan stöd och hjälp på olika plan kring vad de håller på med. Hur ser du på de olika Kontaktsidorna. Vad är tillåtet när det gäller annonsering? Pia och Sara uppger att merparten av kontaktsidorna inte tillåter att escorter använder dem för marknadsföring. Ett fåtal undantag finns dock. Fokus bör ligga på hur framtiden skall se ut och sedan koppla det till om prostitutionen är värt det du offrar av dig själv, kort sagt väcka ett medvetande om de långsiktiga konsekvenser det kan innebära att prostituera sig i olika former. Kvinnorna måste vidare veta att det är OK att söka hjälp och att de blir respektfullt bemötta. Kunskapen bör spridas till dem som eventuellt kommer i kontakt med dessa tjejer i sina arbeten, de måste få rätt redskap för att kunna se vad det handlar om. Prostitutionen kan vara en del av problemet. Tjejer i branschen utsätts för olika former av övergrepp och våld samtidigt som de tycker det är jobbigt att anmäla, här borde en hemsida eller dylikt visa att det finns hjälp och stöd att tillgå. Försäljning av sexuella tjänster via webbkamera s.k. webcamsex är det något du känner till eller har erfarenhet av? Pia och Sara menar här att integriteten är mindre vid försäljning av sexuella tjänster via webbkamera. Det finns en risk att du sparas i olika datorer och spridas mellan kunderna. Sara uppger även att webbkameran kan ha bidragit till att korta avståndet till annan form av prostitution.

43 Intervjuer med fokus på sexförsäljning i Danmark I denna intervjuundersökning ingår två kvinnor som båda har erfarenhet av att sälja sex på massagekliniker i Köpenhamn. De har även erfarenheter av att sälja sex från båda sidor om Öresund. De är idag båda aktiva inom escortbranschen. tre svenskor på kliniken /.../ under 2005, varav två jobbade fast under en längre tid. Få av dem har dock varit vad man skulle kunna kalla svenska escortjejer just inga har i alla fall jobbat som escorter i Sverige, av vad jag känner till. De har istället medvetet sökt sig till Köpenhamn för den större anonymiteten och tryggheten med ordnade förhållanden. 43 Lena- 34 år, bor i eget hus med ordnad ekonomi. Säljer sex i genomsnitt två gånger per månad till fasta kunder. Mina planer är att fortsätta som jag gör nu tills dess att det blir möjligt att öppna eget och sälja intima tjänster eller en kram ibland. Jag har redan gjort karriär och trivs med det jag gör och kan, det jag lyckats skapa helt på egen hand och det är min dröm att få njuta av den goda frukten av mitt eget arbete/liv när jag pensionerar mig. Att det inte var förgäves att leva. Mary- väljer att inte ge en personlig presentation. I vilken omfattning arbetar svenska tjejer med prostitution i Köpenhamn och Helsingör? Under en sexårsperiod mellan har det enligt Mary funnits ett femtiotal svenska kvinnor som arbetat på andra sidan sundet. Hon uppger att det bara på en massageklinik i Köpenhamn under fanns 14 svenska kvinnor. I dagsläget finns enligt Mary sex kända svenskor på massageklinikerna i Köpenhamn samt uppskattningsvis lika många som inte går ut med sin nationalitet. Lena uppger att hon känner fem svenska tjejer vilka arbetar antingen på klinik eller som escorter i Köpenhamn. Vidare menar hon att antalet svenskor i Köpenhamn ökade i samband med den svenska prostitutionslagstiftningen. Några av dem jobbar också mycket sporadiskt, typ kanske fyra vagter i början av sommaren, varpå de drar in en svenska kronor, som de sedan lever fint på under hela lovet. Sedan dyker de upp 2-3 gånger igen innan jul, eller kanske inte alls förrän vid någon ekonomiskt kris flera år senare. De flesta svenskor jag mött på har varit paniskt rädda för att någon ska få reda på vad de har gjort, i många fall har de inte velat reklamera med att de var svenska, inte velat ha äkta bilder på nätet, eller ens ta emot svenska män. Av någon anledning så har de flesta svenskor jag mött i Köpenhamn varit ifrån Lund./.../ I många fall har de jag mött också varit studerande tjejer från rätt normala medelklassbakgrunder, vilket kanske gör att rädslan för upptäckt med följande stigmatisering är större, då de har mer social status att förlora. För tillfället vet jag dock att det i Köpenhamn finns sex svenskor på kliniker som är kända som svenskor och reklamerar öppet med det. Sedan skulle jag gissa att det finns minst lika många som är framgångsrikt diskreta med sin nationalitet. Lena Jag uppskattar det till att det är fler tjejer som arbetar där nu än före lagen. Om jag utgår från mig själv så har jag fem väninnor som arbetar där just nu både med escort och på klinik. Men alla dem, inklusive mig själv, önskar att man kunnat stanna kvar i Sverige. Mary Jag har nog hört om mellan svenskor i Köpenhamn från år 2000 till och med nu, och en 2-5 stycken i Helsingör. Jag själv började tillsammans med 2 svenska väninnor på en rätt dålig klinik år Därefter mötte jag 14 andra svenskor på den bättre kliniken /.../ mellan år Två av dem var kursare till mig som jag refererade dit, och via dem kom ytterligare fyra tjejer som på olika sätt var bekanta till dem och varandra, resterande åtta var ej relaterade till mig på något sätt. Sedan mötte jag Hur ser rekryteringen ut och vilka är kontaktvägarna när det gäller arbete på massageklinikerna? Enligt både Mary och Lena sker numera merparten av nyrekrytringen till massageklinikerna via deras hemsidor. Vanliga värvningsställen är annars enligt Mary utbildningsplatser som universitet och högskolor på båda sidor sundet.

44 44 Mary Rekryteringen sker främst via tjejer som hittar till klinikernas hemsidor och helt enkelt hör av sig och söker jobb, sedan också genom rekrytering mellan väninnor. Under de sista åren har det blivit allt fler tjejer som droppar in helt utan kontakter efter att ha kollat in klinikernas hemsidor, tidigare var det vanligare med att kontakterna gick via bekanta. Jag skulle gissa att utbildningsplatser är vanligare värvningsställen än arbetsplatser, då det rör sig fler unga singeltjejer där, samt för att studenter på det hela taget ofta har en ansträngd ekonomi. Själv har jag ju värvat två tjejer som jag läste /.../ ihop med i Lund, och några av dem de i sin tur värvade /.../, och så har jag mött två svenskor som pluggade ett annat ämne. Bland de danskor som värvas av väninnor till några av de bättre klinikerna så har det länge kommit tjejer från den köpenhamnska sjuksköterskehögskolan, det har väl varit lite av en kontaktbas på något sätt. Lena Nyrekryteringar? Ja vad jag sett så är det inte mer än att de escortbyråer/kliniker som erbjuder jobb noterar det på sina hemsidor. Det är upp till var och en att ta kontakt med dem. /.../ Men med kontaktvägar ter det sig naturligtvis lite olika. Det kan t ex vara ett par väninnor som redan är sexsäljare i Sverige och som på grund av lagen här kollar runt på Internet och undersöker olika ställen och sen bestämmer sig för att ta kontakt./.../ Eller så frågar man dem man känner om de vet eller kan rekommendera nåt bra ställe. Vad krävs generellt för att få tillträde och arbeta på den danska marknaden? Mary resonerar främst kring fysiska och yttre företräden som de tre kriterierna, vilka är etnicitet, ålder samt vikt och utseende för att få arbeta på de bättre klinikerna i Köpenhamn. I själva anställningsförfarandet säger de samstämmigt att det hos dessa kliniker finns flera likheter gentemot tillsättningen i andra branscher som intervju o.s.v. För att få tillträde krävs vidare att du är i balans och att du tänkt igenom ditt beslut. Sedan måste du vara minst 21 år, drogfri, välvårdad samt inte ge oskyddad sex. Lena uppger även att det är viktigt med kunskaper kring rent skattekniska saker utifrån att du får arbeta som egenföretagare på de danska klinikerna. -Mary Det där beror helt på var man vill jobba. Den danska marknaden har en mycket tydlig hierarkisk struktur. De stora Rekrytering via Internet (Internet ,www.amagergirls.dk)

45 pengarna ligger i de bättre klinikerna och där kan det vara svårt att komma in. Rutinen för att få tillträde till en bättre klinik är att man ringer på klinikens officiella telefon-nummer, och ger sitt telefonnummer till telefonisten som svarar. Telefonisten ger sedan ens telefonnummer vidare till hon som har stället. Efter SMS och telefonsamtal med ägaren får man sedan möta upp på kliniken på en personlig intervju, där du också får se dig omkring på stället. De viktiga frågorna i intervjun är att avgöra att den som söker inte bara är helt desperat på pengar, utan faktiskt verkar lite balanserad, genomtänkt och långsiktig med det hela. /.../ För de bättre klinikerna är en av de viktigaste egenskaperna att vara skandinavisk. Hierarkin på klinikerna går främst via etnicitet klinikker med danske piger har hög status medan brasilianer- thai- och östpigeklinikker ses som långt ned i statusen. Ofta är det tre kriterier som gäller nämligen 1) etnicitet 2) ålder 3) vikt/utseende. En svensk tjej kan ses som statusmässigt likvärdig med en dansk om hon är etniskt svensk, vit, och talar svenska utan brytning. Då jag har rätt bra kontakt med två av klinikerna så vet jag att det med jämna mellanrum hör av sig svenska adoptivoch invandrartjejer och söker jobb, men att de får kalla handen då de inte ser skandinaviska ut, även om de talar ren svenska. /.../ För en nytillkommen tjej som är kraftigt överviktig eller äldre är det nästan omöjligt att lyckas etablera sig på en bättre klinik. om anställning utan få vara verksam där som egen företagare. För att jobba på klinik i Danmark krävs att man först registrerar sig där som egen företagare och betalar skatt och moms men det är lika med noll angående rättigheter./.../ Det finns ingen hjälp idag för sexsäljare när det gäller deklarationer och momsuträkningar. Att anlita revisor går bra men det får man finna på egen hand och revisorn ansvarar inte för något. /.../Därför är det många som kämpar med skatten och momsen på egen hand eller struntar i att skatta alls. Är förutsättningarna annorlunda för svenska tjejer som ger sig in på den danska sexmarknaden? Mary utgår från kunderna och menar att du som svensk tjej får fler svenska män vilket i många fall kan innebära problem på grund av att vissa av dem är mer krävande än danska män. De svenska kunderna är många fler än de svenska tjejerna i Köpenhamn och vill när de besöker en klinik gärna träffa en landsmaninna. Något som kan vara en konkurrensfördel för svenska tjejerna gentemot danskorna. Det handlar då om att få tag på de svenska män som har hyfs och fason samt betalar bra. Lena har mer fokus på rivaliteten som de danska kvinnorna många gånger uppvisar, för övrigt upplever hon att förutsättningarna i Köpenhamn varit goda mycket utifrån att du är svensk och anses som ordentlig. 45 Det som utmärker tjejerna är att de är unga, ser bra ut, har snygga bilder, sköter sina tider och är serviceminded mot besökarna. Man måste också vara minst 21, den lagstadgade åldern, och klinikerna kollar oftast ID om man ser ung ut. För tjejer som inte har fyllt 21 så är det lättare att få jobb på escortbyråerna än på klinikerna. Den danska polisen har ju koll på de senare genom att göra besök och kolla ID på klinikerna men någon liknande kontroll finns inte för escortbyråerna. Att man måste vara drogfri och välvårdad är förstås självklarheter. Liksom att det inte tolereras att man ger oskyddat oralsex. -Mary Svenska klienter är mer tungjobbade - och i de fall att man går ut med att man är svensk så får man fler av dem, vilket kan vara belastande. /.../Jag har mött svenskor som har totalvägrat att träffa svenska män. För det mesta har dock den största motivationen till detta beslut varit rädsla för att på något sätt kunna bli igenkänd och avslöjad. Men svenskarna kan också ge väldigt goda pengar, om man bara får tag i de som är ok. Det finns ju många fler svenska klienter än svenska tjejer. -Lena Du kanske ombeds att maila foton på dig själv eller så hälsar dem en bara välkommen dit för ett samtal, liknande en anställningsintervju med den skillnaden att det inte handlar Naturligtvis vill sedan svenskarna gärna träffa en landsmaninna så man har en väldigt god möjlighet till intjäning också genom denna konkurrensfördel gentemot danskorna beträffande det svenska klientelet, om man bara kan nå de

46 46 svenska män som har hyfs och fason. Sedan är det mycket trassligare för en svenska att sköta inbetalningen av moms och skatt. De flesta danska tjejer löser bokföringen själva, eller med hjälp av varandra, utan större krusiduller. Lena Vi blir väl allmänt betraktade som andra svenskar, som ordningsamma, skötsamma och plikttrogna. Om jag utgår från mig själv så har mina förutsättningar hela tiden varit bra när det gäller det mesta, utom avundsjukan från en del av de danska tjejerna som man kan råka ut för. Man betraktas inte som kollega utan som en konkurrent vilket förstås kan ge allvarliga konsekvenser. Skiljer sig danska och svenska kunder åt när det gäller önskemål, uppförande och betalningsförmåga? Enligt Mary handlar önskemålen för många svenska män oftast bara om sex utan några omvägar. När det gäller uppförande menar hon att svenska kunder ofta visar mindre respekt för kvinnorna inne på klinikerna och kan i vissa fall behandla tjejerna som ett dött stycke kött. De tjatar oftare om oskyddad sex, drar över tiden och vill många gånger pruta. Den grupp av svenska män som frekvent besöker klinikerna har dock lärt sig rätt förhållningssätt och skiljer sig inte nämnvärt åt i förhållande till danskarna vare sig det gäller uppförande, önskemål eller betalningsförmåga. Även Lena uppger att finns skillnader både när det gäller önskemål och betalningsvilja, men även likheter och att du utifrån det yttre aldrig kan döma ut en kund. Mary Ja, här finns det en viss skillnad. Åtminstone mellan danskarna och de svenskar som inte är initierade i den danska mentaliteten. Mina erfarenheter i direkt skillnad mellan danskar och svenskar härrör mest från massageklinikerna. För de flesta svenskar är en escort kort och gott en person som säljer sex och sex är direkta sexuella handlingar som berör könsorganen. Hela idén med en flirt och en kurtis som en viktig del av förspelet, innan man hamnar i säng, går dem förbi. Svenskar är alltså generellt inte intresserade av att betala för längre träffar/.../en intressant sak är även hur svenska män formulerar sig i mail i jämförelse med danskarna. Svenskarna frågar efter gränser och vad de får göra med den prostituerade. Danskar skriver och frågar efter vad prostituerade tilbyder till dem. Samma attityd avspeglar sig mycket tydligt under själva sexualakten. Vad gäller skillnaderna mellan danskarna och svenskarna inne på massagekliniksmiljön så visar danska män en större respekt för prostituerade. De antar en mer passiv och lättjobbad roll, är alltid nyduschade då de kommer till kliniker, och aldrig fulla. Det är mycket sällan man har en tråkig upplevelse med en dansk klient. Svenskarna dricker ofta på väg ned till Köpenhamn, de har dålig respekt, försöker medvetet dra över tiden utan att vilja betala extra, försöker pruta, tjatar om oskyddat sex och dylikt./.../ Skillnaden är stor mot de erfarna och invigda svenskar, som liksom har det som en månatlig vana år ut och år in, med samma frekvens som de går till sin frisör. De integrerade svenska kunderna är lika goda kunder som danskarna även ekonomiskt sett, här råder ingen noterbar skillnad i hur mycket pengar de lägger. Svenskarna tjafsar också mycket om priser och försöker pruta, vilket danskarna heller inte gör. Sannolikt för att danskarna alltså vet att priserna på en bättre klink är fasta, och att det bara är take it or leave it som gäller. Det är alltså lika utsiktslöst att pruta om priset på en klinik som på Netto. Fast den största skillnaden är kanske mer subtil, eller har mer med det konkreta samspelet inne på sängen att göra. Många svenskar beter sig nämligen som om det skulle vara någon slags porrfilmsscen, de går rakt på och klämmer och drar i en utan minsta känsla i kroppen. På en bättre dansk klinik är det också ungefär lika dålig stil som om man på en bättre restaurang skulle grabba tag i vinflaskan och börja halsa direkt ur den istället för att låta kyparen göra sin lilla ritual med att hälla upp åt en. /.../ Lena Önskemål? Generellt ja och om jag får ändra betalningsförmåga till betalningsvillighet så är svaret också generellt ja. T o m inom Sveriges gränser skiljer det sig åt.

47 Anledningen till att jag vill ändra förmåga till villighet är för att det inte alltid är den ekonomiska förmågan som styr, utan viljan. Det jag ser är inte deras förmåga utan deras villighet. Ett exempel; en köpare kan ha råd men är för snål medan en annan som inte har råd sparar för att ha råd. Vi om någon har väl lärt oss att inte döma boken efter omslaget eller hunden efter håren. Slipsnissen äger kanske inte en krona medan arbetaren till och med betalar dricks. I början trodde jag att de med mest pengar var bäst, men inte längre för man lärt sig se igenom det yttre, det vill säga. Om en kund med en högre ställning och synligt bättre ekonomi ber mig göra något jag inte bryr mig om, så spelar det ingen roll hur mycket han erbjuder mig. Jag sätter mig själv före pengarna och eventuella risker. Vad utmärker samt vilka för- och nackdelar finns det med massageklinikerna i Köpenhamn? Mary upplever massageklinikerna som en skyddad miljö vilket underlättar arbetet och minimerar riskerna. Nackdelen med de sämre klinikerna är att du har tolv timmars arbetspass, ta emot många kunder, samt tjänar sämre. Vad som kännetecknar de bättre klinikerna är att de har en bra hemsida och stabila arbetsscheman. De sämre klinikerna har ofta sämre marknadsföring, bryr sig inte nämnvärt om vem som arbetar där och hur länge. Även Lena uppger att det finns stora gradskillnader mellan olika typer av kliniker i Köpenhamn. Hon menar att du har mindre självbestämmande gentemot kunder samt usla arbetsvillkor jämfört med att arbeta självständigt i Sverige. Mary Främsta fördelen med att jobba på en klinik i Köpenhamn är ju att man slipper administration, ha en besvärlig escorttelefon, lägga upp annonser på nätet och besvara mail. Det sköter kliniken åt en. Alla kunder man får har gått igenom en telefonpige som dels sköter all kommunikation innan de kommer dit, dels sållar ut vilka som släpps in. Det gör att miljön på klinikerna blir väldigt skyddad. Man blir överhuvudtaget inte trakasserad av idioter så som man blir om man jobbar självständigt. En bättre klinik har någonstans mellan 5-12 kunder per tjej, alltså mellan kunder per dag. En tjej drar in någonstans mellan danska kronor per vagt, och har ca danska kronor i utgifter, 700 danska kronor i hyra, 300 danska kronor till telefonisten, och sedan mellan danska kronor till annonsen i Ekstrabladet. Sämre kliniker har sämre hemsidor, mindre synlig annonsering, mindre snygga lokaler, dåligt skött vagtplan. Det är vidare bara en tjej på åt gången, och hon sitter oftast på en vagt om 12 timmar. På sämre kliniker, liksom på escortagenturer, saunaklubbar och nattklubbar är det betydligt mer av en låt gå anda, man kan oftast börja på studs, och det ställs just inga krav på någonting alls. Där är å andra sidan intjäningsmöjligheterna inte heller så goda. Lena Jag gillar inte bordeller, varken privata som i Danmark eller statliga! Vi jobbar inte ofta tillsammans för det styrs inte av oss och vi får egentligen inte bestämma så mycket mer än att säga nej eller ja till gäster. Jag tycker inte kliniker/bordeller är det bästa speciellt inte jämfört med hur man hade det här i Sverige innan. /.../En enda klinik kan vara den raka motsatsen till en annan. Alltså amatörmässigt kontra professionellt styrda. På de kliniker jag varit på skall man betala en hyra för varje vagt oavsett om man den dagen tjänar ett öre själv! Det vill säga om man inte tjänar tillräckligt för att betala avgifterna så blir man skyldig. Om en tjej jobbar ett dubbelt pass, får hon betala därefter, dubbelt. Denna summa är högre än den summa som klinikägaren uppger till myndigheterna. Och om någon tjej skulle röja den informationen så har den tjejen förlorat sitt jobb på den kliniken på studs och kanske fler eftersom klinikerna sinsemellan samarbetar med viss information av säkerhetsskäl. Även Telefonpigen skall ha en fast summa per vagt och sedan skall hon ha procent på det som tjejen tjänar in. Den fasta summan brukar vara ca 500 danska kronor./.../sedan tillkommer ytterligare krav på avgifter såsom löpande annonser, fotograferingar, reklam och klinikens hemsida. Vissa kliniker tillhandahåller verktyg skydd, salva o.s.v. men inte alla. När det gäller att man lämnar förhinder av nåt slag men gör det för sent så riskerar man av vissa att få sparken direkt. /.../ 47

48 48 Ett s.k. menukort där olika sexuella tjänster och priser redovisas (Internet Vad utmärker, samt vilka för- och nackdelar finns det med escortbyråerna? Enligt Mary är det en nackdel att escortbyrån i Danmark tar hälften av de intjänande pengarna. Det som utmärker denna del av escortbranschen är att den ofta utåt ses som finare än vad den egentligen är. Förhållanden är sämre än vid massageklinikerna. Detta innebär också att du enligt Mary ofta hittar offer för människohandel inom den verksamheten i Köpenhamn. Fördelarna kommer först då du väljer att arbeta som självständig escort. Mary När det gäller de köpenhamnska escortbyråerna, tror jag inte att det jobbar många svenskor på dem då det är svårt att vänta stand by på jobb om man inte har en lägenhet att hålla till i. Normalpriset för 1 timme escort är ju danska kronor, vilket gör escort väldigt oekonomiskt att jobba med om man inte bor i Köpenhamn. Svenskorna jobbar istället som massöser alltså incall inte outcall, och de skulle nog inte kunna tänka sig att sköta egna kontaktkanaler till kunderna eller jobba utanför klinikens trygga miljö. /.../ Jag har mött på många danska tjejer som började på escortbyråerna, för att det lät mer glamoröst och high-class att vara escort än att vara massös, men i allmänhet så blir de tipsade av någon kund, eller listar ut via Internet, att det råder bättre förhållanden på massageklinikerna, varpå de flyttar dit. Som escorttjej så betalar man ju inte fasta utgifter, utan får alltid femtio procent av det kunden betalar, oavsett vad som sker. Det gör att en tjej enkelt kan bli kvar på escortbyråerna även om hon ger dålig service, medan hon snabbt skulle slås ut på en massageklinik, där hon, oavsett hur lite hon tjänar, har fasta utgifter att betala. För tjejer som inte har fyllt 21 så är det också lättare att få jobb på escortbyråerna än på klinikerna. Därför är det också via escort som majoriteten av alla traffickingtjejer säljs i Köpenhamn. /.../ Det gör generellt hela escortmiljön i Köpenhamn mer rå, riskfylld och problematisk än vad miljön på klinikerna är. /.../ Vad utmärker, samt vilka för- och nackdelar finns det med s.k. bastuklubbar och nattklubbar? Enligt Mary är en av fördelarna med bastuklubbarna att du inte har några fasta utgifter som vid klinikerna utan får oavkortat femtio procent av allt du tjänar samt att det är lätt att få jobba där. Nackdelarna är att det oftare är sämre stämning bland dem som arbetar där och att det kan förekomma droger. Bastuklubbarna kännetecknas av att de marknadsför sig som exklusivare än vad de egentligen är då priserna är lägre än vid klinikerna. Nattklubbarna kännetecknas idag av att det i stort sett inte finns några skandinaviska tjejer kvar som arbetar där.

49 Mary Vad gäller de så kallade bastuklubbarna, eller saunaclubs, i Köpenhamn så är de- också en alldeles egen kategori.jag provjobbade en gång i cirka en veckas tid på en saunaklubb /.../, men gillade inte den dåliga stämningen mellan tjejerna. Här blev jag också, för första och enda gången under mina år i branschen, erbjuden kokain, vilket jag dock naturligtvis tackade nej till. Mary En nackdel som jag uppmärksammade då jag startade upp som självständig våren 2005 var hur många obehagliga och oseriösa uppringningar och mail jag fick, det kom som en liten chock. Nu vet jag att det är normalt för escorter, men jag kom likväl att uppleva det som mycket olustigt, och det är bland annat därför som jag nuförtiden inte har någon offentlig escorttelefon. 49 Liksom escortbyråerna får de huvudsakligen in nya och oerfarna tjejer, genom att deras image verkar mer high-class än klinikerna, med stora bubbelbad och inga kortare tider än en timme. I realiteten så är de dock billigare än klinikerna. De tar danska kronor per timme, i jämförelse med klinikernas och tar åter hälften av tjejens intjäning. Liksom på escortbyråerna har tjejerna dock inga fasta utgifter, utan de femtio procenten de får är ren intjäning. För tjejer som mår dåligt eller missbrukar är denna arbetsform alltså ett säkrare kort, då de inte behöver jobba på att få fasta kunder för att kunna klara sig. Nattklubbarna /.../ hade tidigare mer skandinaviska tjejer. De behövdes som dansare. Men nu då EU har gjort det lättare för tjejer ifrån öst att få arbetstillstånd så finns det nästan inga skandinaviska dansartjejer kvar på nattklubbarna/.../. Så numera tror jag inte att det finns några svenskor på nattklubbarna längre. Vad utmärker samt vilka för- och nackdelar finns det med att arbeta som självständig escort i Köpenhamn och Sverige? Mary och Lena menar att du utsätter dig för en större risk som självständig escort i Sverige jämfört med Köpenhamn/Danmark. Mary har upplevt att lokalt knutna svenska kunder har, i vissa fall, varit mycket hotfulla vid besöken i deras hem vilket aldrig upplevts på andra sidan sundet. De fungerande kunderna har ofta varit tillresta och övernattat på hotell. Enligt Lena är det en fördel med Danmark att du som självständig escort har beskydd av din chaufför. Andelen självständiga escorter i Köpenhamn är liten då majoriteten istället arbetar via agentur eller på en klinik. Det finns i dagsläget bara nackdelar, enligt Lena, med escortmiljön i Sverige då den är stressande. Som yngre och ny i branschen hade jag aldrig varit mentalt stark nog till att vänja mig vid sådana slags bemötanden man får som självständig. Så jag hade aldrig kunnat starta upp som escorttjej i Sverige, jag hade nog blivit så skrämd av de första fem mailen eller samtalen jag fått, att jag hade droppat hela idén på studs. Jag har som självständig escort som arbetar på båda sidor om sundet råkat ut för en del falskbokningar vad gäller hembesök till svenskar. Dels svenskar som inte ville betala mer än en svenska kronor för en timme då jag väl dök upp, dels rena idioter som bokade mig bara för att glo på mig. Då jag hellre vänder och åker hem igen, än accepterar en oaptitlig klient eller nedprutat arvode, så blev personerna i några fall rätt obehagliga. Tack och lov hände inget, men det hängde i två fall våld i luften, och jag tror att det mer var tur /.../ som gjorde att jag klarade mig utan incidenter. Något liknande har jag aldrig varit ute för på den danska sidan av sundet. /.../Det finns överhuvudtaget inte så många självständiga escorter med egna hemsidor som jobbar på ett mer genomtänkt och professionellt sätt i Köpenhamn. /.../ Lena Det som utmärker arbetet som självständig escort är att man måste vara social, sympatisk och mer tålmodig eftersom det är mer tidskrävande och stark nog till att inte ta allt man hör på alltför stort allvar utan med en nypa salt. Det krävs en stor portion humor och diplomati! Fördelarna med Köpenhamn är att det är lätt att få tag på chaufförer genom olika chaufförsbyråer. Många escortfirmor använder sig själv också av dessa chaufförsbyråer. I Köpenhamn är det ju så att chaufförerna också kan fungera som en vakt, ett skydd för en, om man vill det. Jag kan till exempel be min chaffis om att stanna kvar utanför hotellet/ hemmet och om att vi har telefonkontakt under tiden för att meddela att allt är okej eller att man blir försenad och så

50 50 vidare, samt att skaffa hjälp om något farligt skulle inträffa. Så det känns mycket tryggare på det sättet. En annan fördel skulle kunna vara att man har möjlighet att köra det som en egen firma./.../ Negativa aspekter är att man har inga rättigheter till varken sjukersättning, fackförening, försäkring, pension med mera för att det inte erkänns som ett yrke/.../ Att bli jagad av skatteverk men inte få några rättigheter är diskriminerande och orättvist, som en hallick som kräver en massa men ingenting ger tillbaka. I Sverige vet jag inte om det finns några fördelar alls. Nej, inte nu längre som jag upplever det, tvärtom vill jag säga. Jag känner mig jagad både när man sitter lugnt och stilla på restaurang och äter middag ihop eller om man sitter i en bar och konverserar som vilket annat par som helst. Dessutom vågar jag inte ha med mig vakt eller chaufför eller ens sällskap, som ju annars ger en ännu större trygghet. Sammanfattningsvis, vilken rörlighet finns det i Öresundsregionen när det gäller köp och försäljning av sexuella tjänster? Det förekommer enligt Mary att tjejer från vissa danska escortagenturer även arbetar i södra Sverige. Både Mary och Lena är överens om att det är de svenska männen som står för den största rörligheten över sundet när det gäller köp och försäljning av sexuella tjänster. Lena menar att den svenska prostitutionslagstiftningen varit bidragande till denna ökning. Det är enligt Mary inte vanligt att tjejer jobbar på båda sidor sundet. De danska tjejerna som bor i Sverige tycker den svenska marknaden är för osäker och väljer istället att fortsätta arbeta i Köpenhamn. Mary menar att en annan anledning till detta kan vara att den svenska escortmarknaden känns mer marginaliserade och amatörmässig. Mary Av vad jag har hört från danska tjejer som startade som escorter,/.../, så kör de danska escortagenturerna en del i södra Sverige. oftast i Sverige, men jobbar inte på denna sida av sundet, utan håller sig till den trygga inomhusmiljön på de danska klinikerna. Och jag tror knappast att många av de aktiva escorterna i södra Sverige skulle ha stor chans i Köpenhamn Jag själv är nog lite av ett undantag i och med att jag jobbar på båda sidorna av sundet även om jag i snitt nog har tre av fyra träffar i Köpenhamn, och endast en av fyra på svensk mark, men det sätt jag jobbar på numera är lite av ett undantag i Köpenhamn också. /.../ Jag kan väl inte påstå att jag har upplevt att det finns så mycket rörlighet av tjejer över sundet. I alla fall inte i betydelse av att tjejerna jobbar på båda delar av sundet. Det finns dock svenskor som bor i Sverige men jobbar i Köpenhamn, jag känner även tre danska tjejer från massageklinikerna som bor i Malmö men arbetar kvar i Köpenhamn. /.../ På det hela taget känner jag riktigt många inom branschen i Köpenhamn men så har jag ju varit igång ett tag nu också, /.../, antingen direkt eller så via ett mellanled. Men jag måste erkänna att jag är väldigt okunnig om hur det ser ut i Sverige, och jag har heller inte hört något av andra danskor om hur branschen skulle se ut här. Mitt omedelbara intryck är att den är marginaliserad och på något sätt väldigt amatörmässig. Ok, prostituerade är väl marginaliserade i Danmark också, men saker och ting flyter ju på lite mer organiserat, och det gör nog mycket att man har arbetsplatser i form av kliniker där man kan jobba ihop och umgås med varandra i det verkliga livet, skapa sig en identitet, begreppsmässig förståelse av vad det är man gör, och knyta sociala kontakter på ett annat sätt. Lena Jag tror det ökade betydligt när den svenska lagen trädde i kraft. Hörde från den danska sidan att många fler svenska sexköpare började komma dit då. Och själv ser jag också alltfler svenska köpare respektive säljare som söker sig till den danska sidan. Men som sagt tror jag både köpare och säljare önskar att de hade sluppit. Dem flesta köpare jag träffar på undrar om jag har eget ställe på den svenska sidan och blir väldigt besvikna när jag svarar nej. Så många av dem gillar inte heller systemet med bordellerna i Danmark. Annars är det de svenska männen som rör sig över till andra sidan sundet. De svenskor som jobbar i Köpenhamn bor

51 51 En bild som illustrerar rörligheten när det gäller försäljning av sexuella tjänster i Öresundsregionen (Internet 0701http:// Vilken hjälp anser du att de som säljer sex behöver/kommer att behöva? Vilka behov finns? Marys förslag är att få igång ett samarbete utifrån gemensamma intressefrågor som stigmatisering. För att detta skall lyckas är Lena och Mary överens om att det från hjälparna krävs att vi ser bortom den stereotypa bilden av hur en prostituerad skall vara och är. Lena menar att man vill se lösningar och inte bli sedd som offer utan istället fokusera på framtiden. Men just att sammanhållningen och andan ju faktiskt också fungerar i till exempel Amsterdam, trots att de där inte har någon uttalad yttre fiende att liera sig mot, utan att hjälporganisationerna där faktiskt är en inkorporerad del av scenen, borde ju betyda att en del av den inbundenhet som råder här i Skandinavien är onödig. Alltså borde det gå att hitta sätt att faktiskt dra nytta av de pengar de svenska och danska hjälporganisationerna tilldelas för vår räkning, genom att finna gemensamma intressefrågor att jobba kring. Som till exempel detta med problematiken kring stigmatiseringen./.../ Mary Vad gäller intresset att kunna vara till hjälp för tjejer i branschen. Det förslag jag egentligen hade var att försöka få igång något samarbete kring problemområdet internaliserad stigmatisering och riskerna det för med sig med avvikaridentiteter/.../jag har länge haft en idé om att man egentligen skulle dra igång små kaffedrickande studiecirklar för prostituerade i grundläggande genusteori, och i sociologisk teori om stämplingsprocesser och avvikande. Poängen med detta skulle vara att medvetandegöra tjejer i branschen om hur de själva på ett eller annat plan väljer att konstruera sin identitet i ett socialt sammanhang./.../ Inse man att man är betydligt mer mångfacetterad som människa, att detta med att vara prostituerad bara är en liten detalj av ens identitet, en kontextuellt skapad social konstruktion dessutom, ingen inre egenskap och inget som man nödvändigtvis måste hänga upp sig på dagarna igenom/.../ Dock, /.../, så tror jag inte att det är görbart. Inte i nuläget i alla fall. De tjejer jag känner är för fientliga mot tanken på att överhuvudtaget inordnas som objekt för hjälpverksamhet. /.../ Lena De som skulle hjälpa oss skulle vara mogna vuxna kvinnor men inte bara det utan de skulle själv ha upplevt livet/ / annars känns det som att prata med en som inte förstår språket eller med en vägg. De skulle vara kompetenta att förstå att livet ter sig annorlunda för oss alla, även om man har samma bakgrund, att vi inte är en grupp stereotypa prostituerade, utan att vi är olika individer i alla möjliga och kanske omöjliga nyanser. Det jag vill komma fram till, är att det handlar om att gå vidare och att dem man möter vill och kan förstå det. Man vill inte uppleva sig som ett offer, inte få en massa sympatisuckar för det hjälper en inte, vare sig nu eller vidare framåt. Man vill inte fastna i någon patetisk nostalgitripp som också kan vara enormt smärtsam. Man vill finna lösningar, man vill se framtiden! Annars är det bara ett löjligt ofruktbart spill av tid och av de människornas begåvningar, talanger, eftersom det inte sätts fokus på det relevanta, det vill säga utvecklandet och för vissa det verkligt helande. Dessutom är det inte respekt eller erkännande för den människans vunna kamp, enligt mig och då kan man tappa både tålamodet och förtroende.

52 52 Enkäten Intervjuerna har bidragit till att ge olika bilder och svar kring hur kvinnor som är i och har varit i prostitution ser på sin verklighet. Vad de inte kunnat ge svar på är hur ungdomar och unga vuxna som inte befinner sig i deras verklighet har för erfarenheter när det gäller sex och sexuella tjänster mot ersättning. Internet har som tidigare redovisats öppnat nya vägar för att sälja och marknadsföra sexuella tjänster. Sannolikheten att de två verkligheterna möts får antas med tanke på all den ökade användning av Internet hos ungdomar. Resonemanget leder fram till en nyfikenhet kring vilken betydelse egentligen Internet har när det gäller ungdomar och sexuella möten exempelvis via webbkamera. Är möten och sexuella kontakter via Internet något som kan anses som ett problem för vissa ungdomar? Har Internet inneburit att ungdomars syn på sex mot olika former av ersättningar har förändrats? Kan dessa sexuella kontakter, mot eventuella ersättningar, via Internet bidra till nyrekrytering av ungdomar till olika former av prostitution? Ungdomars erfarenhet och attityder till sexuella möten via Internet attityder till sexuella möten via Internet av undersökningen. Det jag kan uttala mig om är de 429 ungdomars, som ingått i undersökningen, erfarenheter och attityder, vilket bör ge en bra bild av hur ungdomar ser på och förhåller sig till sexuella möten via Internet. Enkäten som består av fasta svarsalternativ med möjlighet till kommentarer har kodats och databearbetats av extern utvärderare. Svaren får bedömas som seriösa och inga svar har gallrats bort som okodbara. Resultatet redovisas nedan i den ordning de har i enkäten med bakgrundsvariablerna kön och ålder först. Ungdomarnas ålder På denna fråga fick de ungdomar som var yngre än 21 år uppge sitt födelseår, medan de som var 21 år och äldre bara behövde uppge att de fyllt 21 år. Den ålder ungdomarna uppgivit att de har sträcker sig från 12 år och uppåt. Den i särklass största gruppen är de som uppgett att de är 21 år eller äldre (174). Av dessa är 100 (58%) män och 74 (42%) kvinnor medan könsfördelningen för den övriga populationen är 76% kvinnor och 24% män. Denna snedfördelning kan förklaras med att merparten av de 174 enkäterna kommer från Centrum för Sexuell Hälsa och att deras besökare är äldre än de som besöker ungdomsmottagningen och till övervägande del män. För att få en bild av hur ungdomars användning av Internet påverkat deras syn på och förhållande till sexualitet utformades en enkät med sex svarsalternativ. Undersökningen genomfördes på ungdomsmottagningarna och på Centrum för Sexuell Hälsa i Malmö. Förfarandet gick till så att ett visst antal enkäter lades ut på de båda undersökningsplatserna under en viss tid. De som besökte verksamheterna fick frivilligt och anonymt fylla i enkäten. Då det inte distribuerades ett bestämt antal enkäter till ett bestämt antal personer finns inget extern bortfall. Det bortfall som förekommer är internt och beror på att alla respondenterna inte besvarat alla frågorna. Bortfallet på varje fråga redovisas i diagrammen. Sammanlagt har 429 personer besvarat enkäten. Då det varierar stort i ålder och kön beroende på vilken mottagning ungdomarna besökt så redovisas de som är 21 år och över för sig och de som är 20 år och under för sig. Detta görs dels för att det är olika ungdomsgrupper och dels för att svaren skiljer sig åt mellan de båda grupperna. I den senare delen jämförs resultatet med det från den förra. Innan redovisningen av undersökningen avslutas med analys och diskussion redovisas respondenternas kommentarer. Då urvalet inte var ytterligare avgränsat vet vi inte mer om ungdomarna än deras ålder, kön och att de besökt mottagningarna. Det kan till exempel vara ungdomar som både har mycket och lite sexuell erfarenhet, mycket eller lite erfarenhet av Internet och som är positiva eller negativa till Internet. Det går, med andra ord, inte att dra några generella slutsatser om ungdomars erfarenhet och

53 Samtliga ungdomars ålder Inledningsvis visas i följande diagram samtliga ungdomar i undersökningens ålder och åldersspridningen. Redovisning av de ungdomar som är 21 år eller äldre Det var sammanlagt 174 av respondenterna som uppgav att de var 21 år eller äldre. Av dem var majoriteten, (58%) män och (42%) kvinnor År 21- År 16 Män Kvinnor

54 54 Ungdomarnas erfarenhet av sexuella tjänster via Internet På frågan om dessa något äldre respondenter hade fått erbjudande om, eller själv erbjudit någon att utföra sexuella tjänster mot betalning via Internet svarade 90 % av dem nej. 6 % uppgav att de fått erbjudande om sexuella tjänster mot betalning och 3 % att de erbjudit sexuella tjänster mot betalning via nätet. Har du fått erbjudande om eller erbjudit sexuella tjänster mot betalning via Internet? Respondenterna tillfrågades också om deras möten på Internet resulterat i sexuella aktiviteter via webbkamera så kallad webcamsex. Majoriteten av de äldre ungdomarna (75%) svarade nej på frågan och (25%) ja. Det innebär att en fjärdedel av respondenterna uppger att de tittat på någon som visat upp sig inför en webbkamera eller själv visat upp sig eller gjort saker inför en webbkamera. Det kan ha varit frivilligt i en relation, mot betalning eller mer eller mindre under tvång. Har du Erfarenhet av Webcamsex? Fått Gett Ja Nej Nej Bortfall

55 Ungdomarnas attityder till sexuella tjänster via Internet Efter att ungdomarna fått svara på frågor om sin erfarenhet av sexuella tjänster via Internet fick de svara på frågan om de kunde tänka sig att få eller ge ersättning för sexuella tjänster där kontakt tagits via Internet svarade en övervägande majoritet nej, (85%). Resterande 15% av respondenterna kunde tänka sig att få eller ge ersättning för sexuella tjänster, varav betydligt fler var beredda att få betalt än ge betalt. Kan du tänka dig att ge eller få ersättning för sexuella tjänster via Internet? Avslutningsvis tillfrågades ungdomarna om de skulle vilja få hjälp om de har eller skulle få problem i ovanstående situationer. 59% svarade ja och 25% nej. På denna fråga finns ett stort internt bortfall (17%). Möjligtvis kan det bero på att det är sista frågan i enkäten och att den står längst ner på sida och att det kan ha inneburit att respondenterna missat att besvara den. Behov av hjälp Ja Nej Okod Ge Få Nej Bortfall

56 56 Redovisning av de ungdomar som är yngre än 21 år Av de 255 ungdomar som är mellan 12 och 20 år som besvarat enkäten är (76%) kvinnor och (24%) män, alltså en betydligt högre andel kvinnor bland de yngre än bland de äldre respondenterna Ungdomarnas erfarenhet av sexuella tjänster via Internet På frågan om de fått erbjudande om, eller själv erbjudit någon att utföra sexuella tjänster mot betalning via Internet, svarade en majoritet av de yngre respondenterna nej (70%). Av dem som svarat ja uppgav 23% att de fått erbjudande om sexuella tjänster mot betalning och 3% att de erbjudit sexuella tjänster mot betalning via nätet. Jämfört med de äldre ungdomarna så är det mer än en fjärdedel (26%) av ungdomarna under 21 år som erbjudit eller blivit erbjudna sexuella tjänster mot betalning på Internet, medan det var knappt 10% av de äldre som svarade ja på denna fråga Har du fått erbjudande om eller erbjudit sexuella tjänster mot betalning via Internet? Kvinnor Män 100 Bortfall Fått Gett Nej Bortfall

57 När de tillfrågades om deras möten på Internet resulterat i sexuella aktiviteter via webbkamera så kallad webcamsex svarade en majoritet av de yngre ungdomarna (67%) nej och (32%) ja. Det innebär att i stort en tredjedel av de yngre respondenterna uppger att de tittat på någon som visat upp sig eller själv visat upp sig eller gjort saker inför en webbkamera. Här är andelen bland de yngre som svarat ja betydligt högre, en tredjedel, jämfört med de äldre, en fjärdedel, som uppgav att de hade erfarenhet av webcamsex. Har du erfarenhet av webbcamsex? Ungdomarnas attityder till sexuella tjänster via Internet När det gäller frågan om de kunde tänka sig att få eller ge ersättning för sexuella tjänster där kontakt tagits via Internet svarade en övervägande majoritet av de yngre respondenterna nej (87%). Endast (9%) av dem uppgav att de kunde tänka sig att få eller ge ersättning för sexuella tjänster, varav fler var beredda att få än ge betalt. På denna fråga är det en högre andel av de äldre ungdomarna som kan tänka sig att ge eller få ersättning för sexuella tjänster än bland de yngre. Kan du tänka dig att ge eller få ersättning för sexuella tjänster via Internet? Ja Nej Bortfall Ge Få Nej Bortfall

58 58 På den avslutande frågan, om de skulle vilja få hjälp om de har eller skulle få problem i ovanstående situationer svarade 63% av de yngre ja. Jämfört med 59% av de äldre. Det finns också hos de yngre ungdomarna ett relativt stort bortfall (10%) liksom hos äldre (17%) som är svårt att förklara. Det kan bero på att det är sista frågan i enkäten och att den står längst ner på sidan och att respondenterna missat den, men det kan också vara andra orsaker till att man inte besvarat den. Ett rimligt skäl kan vara att majoriteten av de tillfrågade ungdomarna inte uppgett att de har haft några problem i sina kontakter över Internet och då inte finner frågan relevant. Behov av hjälp Ungdomars röster om webcamsex och andra sexuella tjänster via Internet I enkäten fanns möjlighet för ungdomarna att kommentera de fasta svarsalternativen på två ställen. Det är få som gett kommentarer såväl av de äldre och som de yngre och det är heller ingen större procentuell skillnad i avgivna kommenterar mellan könen. Till frågan om de fått erbjudande eller själva erbjudit någon att utföra sexuella tjänster i samband med att de varit ute på Internet kan kopplas följande kommentarer. - Jag har fått många förslag. Jag har aldrig blivit erbjuden någonting. Jag börjar gå med vinst. De vet att många småtjejer är lättpåverkade/../ Jag tänker ibland på det som hänt mig och är förståndigare nu, men tycker synd om alla andra som går på det. Jag känner att allt är mitt eget fel men man är dum när man är yngre. Skäms mycket och har lidit mycket av det De kommentarer som kan knytas till ungdomarnas erfarenhet av webcamsex var fler vilket förklaras av att många av ungdomarna uppgivit att de har haft sex med hjälp av en webbkamera Hade webcamsex med mitt ex. Jag har visat mig naken. En kompis visade upp sig. Jag har visat upp mig för min pojkvän. 0 Ja Nej Bortfall Flera av ungdomarna uppgav att de hade fått förfrågningar om sex via nätet. Jag har fått förfrågningar om att ha webcamsex. Många frågar mycket om att jag skall göra saker. Jag har chattat med någon som visat sig i webcam eller som velat att man visar sig. - De flesta killarna vill se en i webbkameran. Några uttalar sig mer allmänt om fenomenet. Cybersex håller väl alla med på med. Killar visar ofta penisen. Några av ungdomarna framhåller de mer positiva sidorna av kontakter via Internet Jag träffade min förra flickvän på nätet, det finns inget att oroa sig för så länge man har huvudet på skaft. Så länge både är med på det och ingen form av betalning är involverad så är det okej. De flesta av ungdomarna har svarat nej på denna fråga och några av dem har kommenterat svaret. Flera av dem påpekar faran med att de inte vet vem den andra personen är eller hur bilderna kommer att användas. Viktigt

59 att aldrig göra detta man vet aldrig vem som sitter bakom skärmen på andra sidan. Man vet aldrig var det man visar hamnar/ /Han/hon kanske sparar och lägger upp det för allmän beskådning på Internet. Det är sjukt man vet aldrig vem den andra personen är. Några framhåller det som osunt och omoraliskt. Skulle aldrig få för mig att visa upp mig, tycker det är billigt, jättedumt, sjukt, äckligt, horigt. Tycker det är hemskt att tjejer visat upp sig på detta sättet. Det finns så mycket sjuka människor som inte har något emot att utnyttja unga tjejer och killar. Det har varit tjejer som visat upp sig, det måste vara något fel. Det är äckligt och kränkande. Tycker inte om sexuella aktiviteter på datan. Tycker det är fel. - Man har ingen självkänsla om man gör det. De som vill få något sexuellt av en är sjuka i huvudet. Obehagligt är vad det är. Läskigt och förnedrande. Flera av ungdomarna har kommenterat frågan om de skulle vilja ha hjälp om de råkar ut för problem när de har kontakter via Internet i någon av de situationer som beskrivits ovan. Ungdomsmottagningarna är jättebra när det gäller att hjälpa. Det finns alltid en anledning till varför man utsätter sig för sådana handlingar. Därför finns det också en anledning till att hjälpa dessa killar/tjejer innan det går riktigt illa. Tycker det är viktigt att man hjälper folk som behöver det Jag har aldrig haft problem i sådana situationer. Däremot anser jag att de som får det skall få hjälp. Alla borde få någon att prata med om de råkar ut för detta. Några av respondenternas kommentarer handlar om behovet att visa upp sig och bli bekräftad. Jag tror att många visar upp sin kropp för vem som helst särskilt över Internet för att få sin skönhet bekräftad då man inte kan utsättas för övergrepp. Att folk vill känna sig sexiga och vill bli älskade är en mänsklig faktor och en självklarhet. Men jag tycker att alla ska sluta vara så besatta av yttre skönhet, media och ha sex med vem som helst. På grund av begäret har alla fått för sig att om de visar sina bröst, blir man gillad och kanske till och med älskad Sammanfattning och diskussion Det är betydligt fler av de yngre ungdomarna som fått eller gett erbjudande om ersättning för sexuella tjänster än i den äldre gruppen. Det är också fler av kvinnorna som uppger att de har fått erbjudande om sex än av männen. Skillnaden i ålder på de ungdomar som fått erbjudande är inte stor och den mest frekventa åldersgruppen bland de yngre som fått eller gett erbjudande om sexuella tjänster är 16 till 19 år, men det är också i denna kategori som undersökningspopulationen är störst. När det gäller erfarenheter av webcamsex är det betydligt fler av de yngre ungdomarna som har haft erfarenhet av det än de äldre. Det är också något fler män än kvinnor som uppger att de har denna erfarenhet. Här är spridningen över ålder i den yngsta gruppen i förhållande till antal svar mer jämt fördelad. På frågan om de kunde tänka sig att ge eller få ersättning för sexuella tjänster där kontakten tagits via Internet var skillnaden inte stor mellan de två åldersgrupperna. Det var några fler av de äldre som kunde tänka sig att ge eller få ersättning än bland de yngre. Av de få som svarat ja och som kunde tänka sig att betala för sexuella tjänster var alla, förutom en, män. Av dem som kunde tänka sig att få betalt var det också fler av männen som svarade ja än av kvinnorna. Den övervägande delen av respondenterna uppgav att de skulle vilja få hjälp om de har eller skulle få problem i ovanstående situationer. Något fler i den yngre populationen än i den äldre och något fler kvinnor än män vill ha hjälp. Här f inns en osäkerhet i svarens tillförlitlighet på grund av det stora bortfallet. Ungdomarnas kommentarer till frågorna kan grovt delas in i tre kategorier. (i) Bekräftande sakupplysningar till deras svar, som att de har fått eller gett erbjudande om sexuella tjänster, haft kontakter via Internet som resulterat i webcamsex eller vill ha hjälp om de råkar illa ut i dessa kontakter. (ii) Allmänna uttalande om hur kontakter sker och om vad ungdomar gör och är beredda att göra avseende sex på Internet, samt (iii) Moraliska och fördömande uttalanden om sexuella möten via Internet. De flesta av ungdomarna tar avstånd från sexuella möten via Internet i sina kommentarer, men det finns ett par av dem som framhåller det positiva i att knyta kontakter via Internet och att så länge det sker frivilligt och man är uppmärksam är det i sin ordning. Ett par av ungdomarnas svar kan kopplas till den diskussion som förekommer om ungdomars behov av att bli uppmärksammade och bekräftade och den kroppsfixering som sker idag. Denna individualisering förmedlas och exploateras via nya medium som Internet vilket, som vi kan se i undersökningen, resulterar i helt nya uttrycks- 59

60 60 och förmedlingssätt för ungdomars sexuella möten. Undersökningen visar att ungdomarnas erfarenhet av sex via Internet inte är särskilt utbredd i förhållande till hela populationen. Men för åldersgruppen under 21 år får den betraktas som relativt stor. När det gäller erbjudande om sex via Internet är det mer än en fjärdedel i den yngre gruppen som uppger att de fått eller gett ett sådant erbjudande. När det gäller webcamsex är det generellt fler i båda åldersgrupperna som uppger att de har sådan erfarenhet och så många som en tredjedel av det yngre. En siffra som får betraktas som hög, men bör sättas i ljuset av att detta kan ske i parrelationer och utan ekonomisk ersättning. Om ungdomarnas erfarenheter av sexuella tjänster är relativt stor så är deras attityd till att utföra och få ersättning för dessa tjänster mer negativ. Här är det fler i den äldre åldersgruppen som kan tänka sig att ge eller få ersättning för sexuella tjänster än bland de yngre. Hur skall det förklaras? Först tror jag att de erfarenheter de har av sex via Internet mest har skett på förhandlingsstadiet och ej fullbordats och att den webcamsex de varit involverade i oftast har skett utan betalning, av nyfikenhet och gentemot pojk- och flickvänner. För det andra, beaktar vi ungdomarna kommentarer så är de fler i den yngre åldersgruppen än den äldre som uttalat sig fördömande om sexuella möten via Internet, vilket stryks av det allmänna förhållandet att yngre ofta blir mer moraliskt upprörda än äldre över orättvisor och felaktigheter. Försäljning av sexuella tjänster via webbkamera Via Internet kan du även köpa mer professionella webbcamshower där du som kund med hjälp av din dator/ webbkamera kan köpa olika tidsintervaller med en kvinna/man som erbjuder sexuella tjänster via webbkamera. Fenomenet är svårt att täcka in geografiskt då säljaren som erbjuder dessa tjänster vanligen inte uppger var hon/han finns. Du kan som säljare exempelvis vara uppkopplad i ditt hem i Malmö medan kunden sitter i Göteborg och tjänsten administreras via en server i Holland. Hur sker marknadsföringen Vanligen är kvinnorna och männen som arbetar med denna verksamhet knutna till olika portaler där det finns ett flertal annonsörer under samma tak. Det är även ett sätt att kvalitetssäkra tjänsten gentemot kunderna. Enligt vad som observerats är det viktiga i detta sammanhang att marknadsföra en tjänst som både är garanterat live och privat. Merparten av de cirka 75 annonser som granskats följer till viss del samma mönster som vid övrig nätprostitution med skillnaden att de är mindre beskrivande. Flertalet av annonserna innehåller beskrivningar utifrån fysiska företräden som längd, vikt och ålder samt ett budskap till kunden att säljaren verkligen gillar det hon/han gör. Restriktioner Annonsörerna/säljarna uppger i merparten av annonserna att de inte visar sitt ansikte, att de inte ställer upp på träffar IRL vilket avser i det verkliga livet samt att de blockerar så kallade chattare som inte vill genomföra någon affär. Restriktioner förekommer även som vid annan nätprostitution exempel vid analsex antingen att du får betala extra eller att du som säljare endast erbjuder detta en gång per dygn. Regler finns även vid betalning som skall ske i förskott vanligen via betalsystemet Paynova. I vissa fall kan du även få betala en mindre summa extra för att få ljud till webcamshowen.

61 SAMMANFATTNING OCH ANALYS Jag har, som en av mina arbetsuppgifter, försökt att kartlägga och visa hur Internet används för att erbjuda/marknadsföra sexuella tjänster i Skåne/Öresundsregionen. Jag har också genom en frågeundersökning försökt att få en bild av ungdomars erfarenheter av och attityder till sexuella tjänster via Internet. De frågeställningar som kartläggningen försökt besvara är: I vilken omfattning förekommer det försäljning/annonsering av sexuella tjänster via Internet i Skåne/Öresundsregionen? Vad innehåller annonserna? Hur beskriver sexsäljarna på Internet själva sin verksamhet/verklighet? Vilka är ingångarna för dem som väljer att sälja sex via Internet? Hur går kontakten till vid möten mellan köpare och säljare? Vilka skillnader och likheter finns det mellan prostitution via Internet och den prostitution som bedrivs i gatumiljö? Hur ser situationen ut i Öresundsregionen när det gäller köp och försäljning av sexuella tjänster? Hur är det som svensk att arbeta på den danska sexmarknaden? Vilka erfarenheter och attityder har ungdomar/unga vuxna när det gäller s.k. webcamsex med eller utan olika former av ersättningar? Vilken form av hjälp vill de i målgrupperna ha som vill bli hjälpta? Med tanke på Internets omfattning och rörlighet menar Socialstyrelsen (2003) att det är svårare att få en bild över antalet kvinnor och män som erbjuder sexuella tjänster mot betalning via Internet eftersom materialet som finns där ständigt förändras. Ett resonemang som stöds av mina erfarenheter när det gäller att uppskatta omfattningen av sexhandeln på Internet i Öresundsregionen. Utifrån de åtta månader jag systematiskt undersökt sexförsäljningen via Internet i Öresundsregionen kan, med reservation för ovan nämnda, följande konstateras; Att det på Internet råder en stor rörlighet bland de kvinnor som säljer sex, en annons kan ligga uppe under ett par dygn för att sedan försvinna. Ett utgångsläge som i kombination med Internets storlek innebär att mörkertalet av sexsäljare i Öresundsregionen kan antas vara omfattande. De 65 personer som ingår i kartläggningen har marknadsfört sina tjänster under olika tidsperioder. Materialet kan grovt indelas i två kategorier, vane- samt tillfällighetssäljare. Vanligen marknadsför sexsäljarna i Öresundsregionen sina tjänster på ett antal olika Internetsidor. De mer etablerade säljarna har även egna hemsidor som utförligt och professionellt beskriver vad de kan erbjuda. Ytterligare en grupp sexsäljare på Internet är de som marknadsför sexuella tjänster via webbkamera. En verksamhet som utgår från posering och har därav mindre behov av att visa någon geografisk tillhörighet då säljaren och kunden aldrig möts fysiskt. Av denna anledning ingår de inte i den redovisade undersökningspopulationen på 65 personer. Uppskattningsvis har jag observerat ett tjugotal kvinnor från Öresundsregionen som sålt sex via webbkamera. Mörkertalet är förmodligen ännu större när det gäller denna verksamhet än i den mer traditionella sexförsäljningen via Internet. Med tanke på att kartläggningen innefattar Öresundsregionen har jag även undersökt Internetsidor som innefattar sexförsäljning i Danmark och då företrädesvis Köpenhamn och Helsingör. Jag har bland annat undersökt förekomsten av svenska kvinnor som arbetar på andra sidan Öresund. Från två av mina informanter med kunskaper om sexförsäljning i Danmark framkommer samstämmiga uppgifter. Fem till sex kvinnor arbetar med att sälja sex i Köpenhamn. Genom mina observationer på Internet har jag kunnat fastställa att ett tiotal svenska kvinnor arbetar på massagekliniker i Köpenhamn och Helsingör. Mörkertalet när det gäller de svenska kvinnorna på andra sidan sundet kan antas vara stort. Detta styrks genom en av mina informanter med erfarenheter från Danmark då hon menar att många av dem väljer att inte uppge sin nationella tillhörighet på grund av rädslan för att bli upptäckt. En annan faktor att ta hänsyn till är andelen tillfällighetssäljare, kvinnor som enligt en av mina informanter bl.a. dyker upp när terminerna för utbildningar börjar och slutar. Bara i Köpenhamn finns 117 massagekliniker, vilket kan innebära att du som svensk lätt kan försvinna i mängden. Ett mer utvecklat samarbete med danska organisationer som arbetar med sexsäljare kan innebära att vi lättare kan upptäcka de svenska kvinnor som far illa i den danska sexbranschen. 61

62 62 Jämfört med Stockholms stads kartläggning av nätprostitutionen, Johansson & Turesson (2006) kan konstateras att Stockholms studien är mer omfattande när det gäller antalet personer (327) som säljer sex via Internet. I föreliggande kartläggning ingår 65 personer. Fokus har i första hand inte legat på antalet annonser utan mer på det kvalitativa innehållet, vilket medför att det inte går att jämföra de både studierna rakt av. Den stora skillnaden när det gäller antalet personer bör ses mot bakgrund av att Stockholm är betydligt större och förmodligen en mer etablerad marknad när det gäller marknadsföring och försäljning av sexuella tjänster. Ytterligare en faktor som förmodligen påverkar förekomsten av sexsäljare i Öresundsregionen är närheten till Köpenhamn. Sexförsäljningen är där ett mer naturligt inslag i samhällsbilden, vilket kan ge bättre förutsättningar och ett större kundunderlag. Som sexsäljare kan du även vara mer anonym på andra sidan Öresund genom att inte uppge din nationalitet. Uppgifterna bekräftas samstämmigt av mina två informanter med erfarenheter från prostitution i Köpenhamn. Johansson & Turesson (2006) undersökning visar samma resultat som föreliggande kartläggning när det gäller manliga och kvinnliga sexsäljare, nämligen att de kvinnliga är klart dominerande. De delar sedan även min slutsats att sökning på dessa annonser möjligen sker via andra kanaler och fodrar därför ett annorlunda angreppssätt. I Sex män säljer sex (2005) Eriksson & Knutagård, stryks det sistnämnda resonemanget genom att de hävdar att kontaktvägarna mellan män ofta är snabbare och mer föränderliga. En faktor som medför att omfattningen av manliga sexsäljare i Öresundsregionen är svårare att uppskatta. Som framgått i redovisningen av omfattningen av sexförsäljning via Internet i Öresundsregionen är det en värld i ständig förändring. Mer beständigt är strukturen, innehållet i de annonser som marknadsför sexuella tjänster. Eftersom de 65 sexsäljare som ingår i kartläggningen marknadsför olika former av sexuella tjänster har jag valt att analysera materialet utifrån en marknadsekonomisk kontext. Sammanfattningen och analysen av marknadsföringen baseras på de återkommande teman som finns med i annonserna. Syftet är att skapa en större begriplighet kring försäljning av sexuella tjänster via Internet och inte schablonbilder av de sexsäljande kvinnorna. En viktig del när det gäller innehållet i annonserna är att tydligt deklarera till vilken målgrupp du vänder dig till. Trots detta finns det en stor andel sexsäljare som inte väljer att uppge till vilken målgrupp de vänder sig till. Förutsätter annonsören att kunden underförstått begriper att budskapet riktas till män eller finns det andra anledningar till att målgruppen utelämnas? I princip hälften av alla sexsäljarna väljer dock att uppge att deras tjänster enbart saluförs mot män som presumtiv målgrupp. En annan intressant aspekt är åldersgränser hos kunderna, något som cirka 10 % av de 65 sexsäljare som ingår i kartläggningen uppger i marknadsföringen. En åldersgräns som återkommer är att kunden bör vara minst 25 år. Om sedan kunden avkrävs legitimation för att stryka detta framgår inte. I Johannson & Turessons, kartläggning (2006) redovisas att 97 % av de kvinnor som ingår har män som sin målgrupp vilket är betydligt högre än i föreliggande kartläggning. En orsak kan vara det mörkertal som redovisas ovan där säljarna väljer att inte nämna något kring vilka köpare de riktar sig till. Beträffande utseendet hos kunderna verkar det vara sekundärt för de flesta sexsäljare som ingått i kartläggningen. I diskussionerna, inläggen, observationerna och via informanter framgår istället att en viktig egenskap hos kunden är respektfullhet. Något som även speglar sig i marknadsföringen om hur kunden förväntas uppträda. Informanternas kommenterar kring målgruppen pekar sedan i samma riktning som vissa foruminlägg på Internet. Nämligen att de oberoende av varandra även tar upp vissa begränsningar när det gäller etnicitet hos kunderna/målgruppen. Det poängteras dock att alla kunder från de länder som exkluderas inte är otrevliga men att du utifrån din egen säkerhet har valt att gör detta ställningstagande. Målgruppen, kunden som tjänsten riktas mot har sedan eventuellt vissa kriterier när de skall välja en lämplig säljare som skall utföra tjänsten. Åldern hos de sexsäljande kvinnorna är ett av dessa kriterier som kan höja marknadsvärdet på den sexuella tjänsten. Något som talar för detta är att samtliga av de 65 säljarna som ingår i kartläggning uppger åldern i sin marknadsföring. Tre fjärdedelar av sexsäljarna ligger inom åldersspannet år och majoriteten är under 25 år. Uppgifterna om ålder stämmer överens med Johannson & Turesson (2006) som

63 i sin kartläggning uppger en medelålder på 27 år. Åldern hos sexsäljarna är ett av många ämnen som diskuteras på Internet framförallt mellan köparna där den verkliga åldern hos sexsäljarna kontra den ålder som utannonseras ibland ifrågasätts. Kan det finnas ett samband mellan att majoriteten av säljarna ligger inom det yngre åldersspannet som köparna efterfrågar, styr efterfrågan tillgången och bidrar till konkurrens? En av mina informanter kommenterar åldersfixeringen hos vissa köpare med att den hänger ihop med dagens sexideal, där unga tjejer med modellutseende utgör normen. Andra köpare menar hon, ser mer till egenskaper som social kompetens och mognad framför åldern. Ingen av de 65 kvinnor/tjejer som ingått i kartläggningen har uppgett att de är under 18 år, vilket kan förklaras med att marknadsföraren vill hålla sig innanför den lagstiftning som finns, då du inte är myndig. Sexsäljarna som ingår undersökningen har ändå en förhållandevis låg medelålder, vilket lämnar utrymme för en diskussion kring hur vi bättre kan upplysa yngre kvinnor och män vad det kan innebära att sälja sex. Johansson & Turesson (2006) som gör samma konstaterande i sin kartläggning, nämligen att de inte observerat någon person under 18 år. De konstaterar vidare att det förekommer underåriga i Sverige som säljer sex men att de tydligen inte förekommer i den öppna sexhandeln på Internet. Författarna menar istället att underåriga eventuellt marknadsför sexuella tjänster via så kallad webcamsex, vilket denna undersökning bekräftat. Åldern kan alltså vara av betydelse för när du köper en sexuell tjänst men som kund har du även intresse av prissättningen av de olika tjänsterna och inom vilket tidsintervall de utförs. En stor andel av de sextiofem sexsäljarna som ingår i kartläggningen börjar prissättningen med ett pris för en timme. Snittpriset för denna tid är 2000 kronor. Gruppen säljare som erbjuder sina tjänster för en helnatt tar ut ett snittpris på 8000 kronor. Uppgifterna om att majoriteten av sexsäljarna har ett standardpris för en timme bekräftas även av en av mina informanter som säljer sex, hon uppger ett nationellt snittpris på ca 2500 kronor för en timme. Vidare framkommer att det är upp till båda parter att hålla koll på tiden. Säljaren styr oftast vad som skall göras och säger han/hon nej är det nej som gäller. Kunden bör betala i förskott och inte pruta. I stort sett samtliga säljare uppger priset i föreliggande kartläggning till skillnad mot Johansson & Turesson (2006) kartläggning där endast 58 % anger priset på sina tjänster. Vad som däremot bekräftas i de både kartläggningarna är att priset ofta sätts i förhållande till tidsåtgång. När säljaren och köparen har kommit överens om pris och tid bestämmer de var träffen skall ske. De ställen som dominerar i annonserna är tre kategorier; hotell, hemma hos kunden eller att du tar emot kunden i ditt eget hem/ lokal. Båda mina informanter bekräftar att du som sexsäljare föredrar hem- och/eller hotellbesök. En av dessa informanter menar att problematiken med att ta emot i ditt eget hem, handlar om att du måste se till att inte ha avslöjande saker framme exempelvis någonting som innehåller namn eller bilder på familjen. Johansson & Turesson (2006) uppvisar i stort sett samma mönster i sin kartläggning om att de vanligaste mötesplatserna hotell, hembesök eller att du tar emot kunden i din egen lägenhet/lokal. Författarna förvånas över den höga siffran gällande egen lägenhet/lokal och menar att detta kan bidra till att du som säljare får svårare att hålla isär prostitution och privatliv. Vilket en av mina informanter bekräftar. Med tanke på att sexsäljaren vid mötet med kunden möter en för dem, i de flesta fall, okänd person tar ett flertal, drygt 60 %, av sexsäljarna upp krav på säker sex med kondom redan vid annonseringen av den sexuella tjänsten. Kartläggningen visar också att cirka 40 % i sin marknadsföring inte väljer att skriva något om säker sex i annonsen. Sexsäljarna/ informanterna, som har kommenterat innehållet i annonserna, uppger att de och de flesta andra sexsäljare som arbetar via Internet tycker att kondom är viktigt vid mötet med kunden och är inte beredda att förhandla om säkerheten. Dock uppger flera informanter att det förekommer att säljare gör avkall på kondom vid exempelvis oralsex vilket då ofta betingar en högre ersättning. Cirka en femtedel av de sexsäljare, som ingår i kartläggningen, uppger redan i sin marknadsföring att de erbjuder oralsex utan kondom. Det kan tolkas som att efterfrågan hos kunderna på oralsex utan kondom är stor. En av informanterna styrker detta genom att uppge att majoriteten av kunderna frågar om just detta. Vilket även den nätundersökning som utförts via ett köp- och säljfo- 63

64 64 rum bekräftar. 65 % av de 75 svarande kunderna uppger att de kan tänka sig oralsex utan kondom. Behovet av information kring hur sexuellt överfarbara sjukdomar smittar framgår tydligt. En samverkan med smittskyddsenheten via prostitutionsenhetens nya hemsida kan vara en lämplig metod för att öka medvetandet hos sexsäljarna. I Johansson & Turesson (2006) kartläggning uppger 62 % av sexsäljarna inte något kondomkrav i annonserna, vilket är en betydande större andel än i denna kartläggning. De uppger vidare samma mönster som i min kartläggning, nämligen att köpare ofta efterfrågat oskyddat oralsex och att säljarna tar mer betalt för denna sexuella tjänst. Oskyddat sex har enligt författarna ett högre värde. Avslutningsvis, när det gäller innehållet i annonserna, finns den kategori som känns mest personlig, verksamhetsbeskrivningen. Det är den del i marknadsföringen som kan vara avgörande när det gället vilken säljare kunden bestämmer sig för. Folkhälsoinstitutet (1998:11) uppger att eller var åttonde man i Sverige vid något tillfälle köpt sex, siffror som talar för att efterfrågan är betydligt större än utbudet. Vad som däremot talar mot denna uppfattning är Månsson, Daneback m.fl. (2003) som visar att endast två procent av de män som deltog i deras studie tagit kontakt med sexsäljare på Internet. Internet ger i det initiala skedet ingen möjlighet till någon fysisk kontakt vilket innebär att kunden och säljaren inte möts öga mot öga. Säljaren måste istället beskriva sina företräden genom innehållet i verksamheten. Åtta av tio sexsäljare som ingått i kartläggningen väljer att ge beskrivningar utifrån sina fysiska företräden, som ögonoch hårfärg, bröststorlek. Med tanke på att försäljning av sex via Internet ofta innebär längre kundkontakter väljer även en fjärdedel av säljarna att ge beskrivningar av sina sociala företräden, som IQ och EQ. Att du som säljare kan erbjuda något mer än sex tycks vara en fördel när du säljer sex, speciellt vid längre träffar. Redan i marknadsföringen väljer ca 35% av sexsäljarna i kartläggningen att uppge ramar kring vad kunden inte kan förvänta sig vid mötet, som exempel kan nämnas analsex, sado-machokism och kyssar. Sexsäljarna deklarerar här ett tydligt självbestämmande gentemot kunden genom att redan i marknadsföringen exkludera de kunder som har dessa önskemål. Enligt mina sexsäljande informanter kan du genom innehållet i din verksamhetsbeskrivning till viss del styra vilken typ av kunder som väljer att ta kontakt. Om tyngdpunkten ligger på sociala företräden lockar det till sig kunder som bryr sig mer om personlighet än utseende vilket även gäller längre träffar. Ett resonemang som bekräftas av såväl Ström & Nordvinter (2000) som Levinsson & Serling (2003), vilka konstaterar att många kvinnor som säljer sex via Internet har en romantisk inramning på sina inlägg och hemsidor med en relationsinriktad ton om att lära känna varandra först. Johannson & Turesson (2006) kommenterar verksamhetsbeskrivningarna med att de anser att en övervägande majoritet av sexsäljarna som ingått i deras kartläggning kallar sin verksamhet för escort. Författarna har en hypotes om att det kan handla om den hierarki som finns mellan de olika prostitutionsformerna och dess olika kontaktytor. Föreliggande kartläggning visar att begreppet escort inte använts i verksamhetsbeskrivningarna i någon större utsträckning varför jag inte kan förhålla mig till deras hypotes. De olika ingångar som kvinnorna uppgett som orsak till att sälja sex via Internet handlar om tidigare möten med män och de besvikelser det inneburit. Det handlar även om män som velat ge något tillbaka eller män som endast velat använda dem sexuellt. Den gemensamma ingången och drivkraften för samtliga intervjuade är att de sett prostitutionen som en källa till försörjning. Vad som tydligt framgått i alla intervjuerna med de sexsäljande kvinnorna är att de har gjort ett aktivt val när de valt att prostituera sig. Internet har för många varit en möjliggörare i denna process och bidragit till att tröskeln blivit lägre. Vilket bekräftas av bland annat Söderlind (2003) Flink & Sjögren (2003). I diskussionen om ingångar till prostitutionen på Internet är det även viktigt att beakta de faktiska valmöjligheter som fanns till handa när valet gjordes av de sexsäljande kvinnorna. Dessutom är det enligt flertalet av de intervjuade kvinnorna inte vem som helst som väljer att sälja sex via Internet. För att klara det krävs enligt de intervjuade sexsäljarna bl.a. en viss syn på sexualitet, att du kan sätta gränser, att du är diplomatisk samt att ha stor erfarenhet av människor i olika sammanhang. Kriterier som ungdomar i allmänhet har svårt att leva upp till, därför är det intressant och oroväckande att konstatera att medelåldern hos sexsäljarna i undersökningen är förhållandevis låg.

65 Internet har medfört att spelreglerna innan den sexualekonomiska transaktionen äger rum har ändrats, genom att båda parter ges möjligheten att framställa en fördelaktig bild av sig själv utan fysisk interaktion. Kontakten och mötet mellan köpare och säljare är av dessa anledningar av särskilt intresse. Ett sätt att söka svar på detta är att låta de intervjuade kvinnorna delge sina erfarenheter. De uppger samstämmigt att de föredrar att inleda kontakten med kunden via . Därefter uppger de att det är viktigt att bilda sig en uppfattning kring vem köparen är genom att prata med honom/henne i telefon och förlita sig till sin intuition. Det framgår av intervjuerna att du redan i annonsen/marknadsföringen kan styra vilka kunder som väljer att ta kontakt och hur mötet sedan blir. Internet har även inneburit att det blivit lättare att dra sig ur en uppgörelse även när mycket information utbytts. Vidare framkommer att det är lättare att hålla flera kontakter varma samtidigt via Internet. De intervjuade sexsäljarna i Haansbaeks (2001) undersökning tar upp en negativ sida när kontakten sker via mail, nämligen att gränserna och det professionella förhållningssättet i förhållande till kunderna riskerar att bli mer flytande. En skillnad som framkommer i mina intervjuer med sexsäljarna är att Internet gjort det mindre smutsigt att köpa sex. Den allmänna bilden av den prostituerade som offer och utsatt i gatumiljön har via Internet förändrats och nyanserats. På gatan kan du enligt en av mina sexsäljande informanter ofta bara ge en bild av dig själv medan du på Internet kan ge olika bilder av den kvinna kunden vill ha. Anonymiteten via Internet kan i vissa sammanhang vara positiv eftersom du kan värna mer om din integritet än vid den tydliga exponeringen på gatan. Gällande kunderna uppges de vara mer ekonomiskt välbeställda på Internet och betalar större summor för tjänsterna vilket dessutom innebär att de ställer större krav på säljaren. Av intervjuerna framgår också att pengarna som tjänas vid sexförsäljning via Internet läggs mer på vanlig konsumtion medan de kvinnor som säljer sex på gatan i många fall lägger pengarna på droger. De intervjuade kvinnorna som endast hade erfarenhet av Internet upplever kvinnorna på gatan som mer utsatta eftersom de inte kan analysera och göra bedömningen av kunderna via mail eller telefon. 65 Mötet med kunden sker sedan enligt de intervjuade kvinnorna precis som observationerna har bekräftat främst på hotell eller genom hembesök hos kunden. Via intervjuerna med informanterna framgår det att det finns föroch nackdelar med olika mötesplatser. Risken finns alltid att hamna i obekväma situationer. Mötet med kunden kan även förekomma på bordell/massageklinik vilket är vanligt förekommande i Danmark. Resonemanget kring olika mötesplatser för oss in på nästa frågeställning som skall försöka besvara och bekräfta skillnader/likheter mellan prostitution via Internet och prostitution som bedrivs i gatumiljö. Vid mötet mellan kund och säljare i gatumiljön framgår det både via mina professionella informanter (yrkesverksamma i arbete med prostituerade) samt sexsäljare med erfarenhet av gatan att det handlar om snabba kontakter där den sexuella handlingen snabbt genomförs. Mobilen bekräftas av ett flertal professionella informanter vara möjliggöraren som medfört minskad exponering för kvinnorna i gatumiljön. Mötet mellan kund och säljare som inledds via Internet beskrivs av mina intervjuade sexsäljare som längre och med mer social interaktion. Likheten i själva mötet i förhållande till gatan ligger mer på säkerhetsplanet då möten oavsett vilken arena är mer eller mindre skyddade från insyn. Den av mina informanter som har erfarenhet av både gatu- och Internetprostitution kan se vissa likheter framför allt när det gäller behovet av pengar och bekräftelse på båda arenorna. Vidare ser hon Internets anonymitet som bidragande till att du lättare kan bli lurad. En helt motsatt åsikt i förhållande till övriga kvinnor som intervjuats. Socialstyrelsen (2003) bekräftar denna bild då de menar att kvinnorna på Internet säljer mer oskyddat sex och mer avancerade tjänster. En av anledningarna till detta skulle vara att du debuterar ensam på Internet vilket kan göra det svårare med gränssättning. Kvinnorna som säljer sex på gatan blir, enligt uppgifter i rapporten, i regel snabbt informerad om var gränserna går. I föreliggande kartläggning visar sig inte detta samband vilket bekräftas dels genom observationerna där det i många fall framkommer tydliga gränser kring vad du inte ställer upp på när du säljer sex via Internet. Dels genom att det på forum och s.k. bloggar på Internet för sexsäljare byts erfarenheter vilket gör att du lättare kan få information om vad som förväntas av dig som sexsäljare och slutligen genom förstahandsuppgifter via intervjuer med sexsäljare där det framgår att de inte skulle göra någonting som äventyrar deras säkerhet. Det finns dock enligt vissa av mina informanter alltid en risk att du börjar tänja på de gränser du inledningsvis satt upp ju längre du väljer att sälja sex.

66 66 En likhet som framkommit mellan Internet och gatan är utförandet av oskyddat oralsex. Likheten stannar dock där för på gatan framgår det enligt mina informanter bland praktikerna att det oftast handlar om en nödsituation där behovet av snabba pengar styr handlingen. På Internet handlar det ofta om att du mot en fixerad högre ersättning kan få oralsex utfört utan kondom. Något en begränsad grupp sexsäljare erbjuder. Sammanfattningsvis kan sägas att det finns vissa beröringspunkter mellan de båda arenorna gatan och nätet. Trots att kvinnorna, som befinner sig i de olika verkligheterna, oftast gör det av helt olika anledningar dock alltid utifrån en minsta gemensam nämnare, pengar. Öresundsregionen medför att ytterligare en arena för sexförsäljning kan läggas till de ovan nämnda, nämligen bordell eller massageklinik som det kallas för i Danmark. De sexuella tjänster som erbjuds vid klinikerna och agenturerna marknadsförs via Internet vilket gör dem lättillgängliga även från Sverige. Förutsättningar som tillsammans med närheten till Danmark och den rörlighet som finns inom Öresundsregionen när det gäller tjänster och arbetstillfällen har bidragit till mitt intresse att försöka beskriva hur situationen ser ut för de svenska kvinnor som eventuellt valt att sälja sexuella tjänster i Danmark. Via två intervjuer med sexsäljare med erfarenheter från bl.a. Köpenhamn framkommer följande; omfattningen av svenska kvinnor som arbetar inom sexindustrin i Köpenhamn antas ha ökat i samband med den svenska prostitutionslagstiftningen. De sexsäljande kvinnor som de intervjuade kommit i kontakt har många gånger varit rädda för att bli upptäckta och inte velat gå ut med sin nationalitetstillhörighet. Värvningen av svenskor till klinikerna sker främst via verksamhetens egen hemsida. Vanliga rekryteringsplatser kan annars vara olika utbildningsplatser. Inom Köpenhamns klinikvärld råder en strikt hierarki där du på de bättre klinikerna helst skall vara av skandinaviskt ursprung, ha rätt ålder, samt ha en fördelaktig vikt och utseende. Ingen under 21 år tillåts arbeta då polisen regelbundet gör besök och kontrollerar ID. En viktig aspekt är att ingen klinik accepterar att du utför oskyddat sex. Alla som arbetar på kliniken har sedan skyldighet att betala moms/skatt utifrån rollen som egenföretagare. En skyldighet som ofta krånglar till det för svenska kvinnor. Det är ofta sämre ställt med dina rättigheter som egenföretagare på kliniken vilket ofta innebär dåliga arbetsvillkor och lite självbestämmande. En fördel som svensk sexsäljare i Köpenhamn är att du ofta upplevs som ordentlig och plikttrogen. En nackdel kan vara rivaliteten som vissa danska sexsäljare upplever. Gentemot svenska kunder på klinikerna kan det sedan både vara för och nackdelar med att vara etniskt svensk. Det kan vara en konkurrensfördel då många svenska män vill träffa en svensk kvinna och dåligt utifrån att svenska män i regel är mer krävande och okunniga om de oskrivna regler som finns på klinikerna. Många svenska kvinnor vägrar helt enkelt att träffa svenska män. De är rädda att bli igenkända. En reflektion kring verkligheten bakom klinikerna är hur mycket affärsmässighet som omgärdar denna värld. En del av detta är konkurrensen vilket exemplifieras med de olika exkluderingar som görs gentemot kvinnorna som skall/vill arbeta på de bättre klinikerna. En strikt bedömning företrädesvis utifrån dina yttre företräden. Till skillnad mot Sverige kan du i Köpenhamn sälja sexuella tjänster och administreras via en escortbyrå/agentur. En bransch som enligt mina informanter utåt sett framställs som finare än vad den egentligen är då förhållanden många gånger är sämre än på massageklinikerna. Förmodligen okänt för många är denna verksamhets koppling till tjejer som varit/är offer för människohandel för sexuella ändamål. Väldigt få svenska tjejer uppges vara anslutna till någon escortbyrå mycket på grund av pendling över sundet i förhållande till låg inkomst. Beträffande nattklubbarna med värdinneverksamhet finns det idag väldigt få svenska tjejer som arbetar där. Majoriteten som säljer sex i Köpenhamn gör istället detta via massageklinikerna. Enligt informanter står svenska män för den största rörligheten över Öresund av dem som köper sex. En ökning som kan sättas i samband med att den svenska prostitutionslagstiftningen infördes. Det förekommer även, om än i liten utsträckning, att danska escortagenturer marknadsför sexuella tjänster som görs via besök i Sverige. Här ställs lite av min förförståelse om Danmark och miljöerna kring sexförsäljningen på ända. Escortverksamheten som utannonserats via trycksaker som Copenhagen This Week har uppfattats i mina ögon som mer exklusiv än de bordeller/kliniker som finns i den danska huvudstaden. Förhållandet visar sig här genom mina informanter vara precis tvärtom. Vad detta innebär för svenska tjejer som ger sig in för att sälja sex i Köpenhamn utan någon egent-

67 lig förkunskap, kan vi bara spekulera i. Avståndet mellan escort/ klinikmiljön i Köpenhamn och våra svenska ungdomar/unga vuxnas erfarenheter och attityder när det gäller s.k. webcamsex mot olika former av ersättningar kan tyckas långt. Det gemensamma är dock att båda använder sig av Internet som arena för att skapa nya kontakter och marknadsföra sig. Det finns uppenbarligen en mängd olika sätt använda Internet som arena. Ett av dem är att använda webbkamera för att förena bild och kommunikation i olika sammanhang. En möjlighet som även öppnar vägen för posering, vilket kan kopplas till olika ersättningar och utförandet av sexuella tjänster. Ungdomar är oftast den grupp som tar till sig ny teknik och snabbt lär sig se vinsterna med den. Kunskapen kring hur ungdomar använder sig av dessa möjligheter i sexuella sammanhang är dock begränsade. Enkätundersökningen har syftat till att bringa mer kunskap om detta fenomen. Enkäten redovisas uppdelade utifrån två åldersgrupperingar, över och under 21 år. Detta görs dels för att det är olika ungdomsgrupper och dels för att svaren skiljer sig åt mellan de båda grupperna. Erfarenhet av sex via Internet visar sig inte särskilt utbredd i förhållande till hela populationen som ingår i enkäten. Men för åldersgruppen under 21 år får den betraktas som relativ stor. När det gäller erbjudande om sex via Internet är det mer än en fjärdedel i den yngre gruppen som uppger att de fått eller gett ett sådant erbjudande. När det gäller webcamsex är det generellt fler i båda åldersgrupperna som uppger att de har sådan erfarenhet och så många som en tredjedel av de yngre. En siffra som får betraktas som hög, men bör sättas i ljuset av att detta kan ske i parrelationer och utan ekonomisk ersättning. Om ungdomarnas erfarenheter av sexuella tjänster är relativt stor så är deras attityd till att utföra och få ersättning för dessa tjänster mer negativ. Här är det fler i den äldre åldersgruppen som kan tänka sig att ge eller få ersättning för sexuella tjänster än bland de yngre. Av dem som kunde tänka sig att betala för sexuella tjänster via webbkamera var alla, förutom en, män. Den avslutande frågan i enkäten handlade om huruvida de skulle vilja få hjälp om de har eller skulle få problem i ovanstående situationer. Här svarade hela 63 % av de yngre och 59 % av den äldre gruppen, ja. Ungdomarna gavs även möjlighet att ge egna kommentarer. Av dem framgår att flertalet tar avstånd från sexuella möten via Internet, men det finns ett par av dem som framhåller det positiva i att knyta kontakter via Internet. Så länge det sker frivilligt och man är uppmärksam är det i sin ordning. Citat som väl sammanfattar den verklighet och det dilemma många ungdomar står inför är följande: Jag tror att många visar upp sin kropp för vem som helst särskilt över Internet för att få sin skönhet bekräftad då man inte kan utsättas för övergrepp. På grund av begäret har alla fått för sig att om de visar sina bröst, blir man gillad och kanske till och med älskad. Socialstyrelsen (2003) tar upp behovet av förebyggande insatser för att förhindra nyrekrytering till prostitution. Insatser mot unga anses särskilt viktiga. Svårigheten är dock att nå denna grupp då de sällan ser sina handlingar som prostitution utan mer som sexuella tjänster i utbyte mot till exempel krogbesök, droger, kläder och annat. Internet har bidragit till en utveckling där gränser suddas ut. Enkäten visar med tydlighet att de flesta ungdomar inte ser webcamsex som ett egentligt problem beroende på hur du väljer att hantera det. Dock kan det finnas en grupp ungdomar med olika sociala problem bl.a. ensamhet och skörhet som de har med i bagaget innan de träder in på Internet, som kan få problem. Det är denna grupp unga som bör vara i fokus när vi utformar hjälpinsatser. Det leder in på den sista frågeställningen som kartläggningen försökte ge svar på. Hur skall hjälpen utformas för de som vill bli hjälpta i de olika målgrupperna? En av mina intentioner med kartläggningen var att utgå från ett brukarperspektiv som inte i första hand handlar om att alla vill ha hjälp utan att istället ta vara på de erfarenheter olika grupper och individer har som säljer sex. Erfarenheter som kan ligga till grund för utformningen av den hjälp de kvinnor som far illa i sexhandeln/prostitutionen kan antas behöva. Min kartläggning har visat att det råder stor skepsis gentemot myndigheter i allmänhet hos de sexsäljande kvinnorna i undersökningen. Kan man då inom socialtjänsten ram verkligen vara till hjälp för en så mångfacetterad grupp som sexsäljarna tycks vara? 67 Det är svårt att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt och

68 68 i undersökningen framgår det att långt ifrån alla i målgruppen vill ha hjälp. En utgångspunkt som innebär att vi måste frångå föreställningen, om den nu har funnits, att alla prostituerade vill ha och skall ha en särskild sorts hjälp. Ett resonemang som bekräftas av en av de intervjuade sexsäljarna då hon uppger att myndigheter måste förstå att det faktiskt finns de som är nöjda med sin situation. En intressant reflektion kring mötet mellan socialarbetare och sexsäljare gör Ljökjell (1994) i sin utvärdering av ett norskt projekt riktat till kvinnor med prostitutionserfarenhet. Han konstaterar att socialarbetarna redan från början påfört kvinnor en negativ och stigmatiserande rollidentitet som prostituerade. Vidare hade de haft stereotypa uppfattningar om hur livet som prostituerad ser ut. Detta har enligt Ljökjell motverkat en öppen och förutsättningslös kommunikation mellan parterna och förhindrat utvecklingen av en dynamisk relation baserad på ömsesidighet. Det handlar om att kunna möta sexsäljande män och kvinnor där de befinner sig, om de vill och behöver det. Nedan redogörs för teman och begrepp som framkommit i intervjuerna kring bemötande och utformandet av hjälpinsatser för de som vill ha hjälp. Att kunna arbeta förebyggande med självbilden hos unga tjejer, deras målsättning och personlig utveckling. En verksamhet som är lättillgänglig genom jour- och 020 nummer. Att försöka få igång något samarbete kring stigmatisering och riskerna det för med sig med avvikareidentiteter. Ett samarbete som förutsätter att berörda myndigheter är öppna och beredda att föra en dialog med aktiva sexsäljare. En verksamhet som ger tillgång till en förstående barnmorska för regelbundna provtagningar för att minska smittrisker. Att via Internet kunna bistå med relevant information både allmänt kring vad det kan innebära att sälja sex samt även mer specifikt som hur du går till väga när du blivit utsatt för våld och eventuella övergrepp. En verksamhet som bör sprida kunskap och ge yrkesverksamma som kommer i kontakt med sexsäljare/ prostituerade rätt redskap, för att uppmärksamma och diskutera den eventuella problematiken. Att samarbeta med ungdomsmottagningarna för att kunna hjälpa de ungdomar som far illa vid sexuella kontakter mot olika former av ersättningar på Internet. Slutdiskussion En resa har nu gått mot sitt slut, en resa där jag fått tagit del av en värld som folk i allmänhet aldrig kommer i kontakt med! En verksamhet med medarbetare som är kompetenta att förstå att livet ter sig annorlunda för oss alla, även om man har samma bakgrund, att det inte handlar om en grupp stereotyper, prostituerade, utan att vi är olika individer i alla möjliga och kanske t.o.m. omöjliga nyanser. Det handlar om att kunna bli respektfullt bemött utifrån ett öppet sinne där man ser bortom fördomar och myter. Att kunna bistå med ärlig information, kunskap och insikt kring vad det kan innebära för konsekvenser att sälja sex. En verksamhet som tar till vara och omsätter de olika erfarenheter sexsäljare har till insatser som kan vara till nytta för dem som far illa. Att i mötet med den hjälpsökande sätta fokus på framtiden och att finna lösningar utifrån de erfarenheter och kompetenser de besitter. En verksamhet som kan vara behjälplig med att reda ut ekonomiska bekymmer, vilket kan innebära att ett samarbete med andra aktörer kan bli aktuellt. Jag väljer här att delge lite av de funderingar kring det som berört mig starkast under denna tid. Att arbeta med ett ämne som prostitution och de människor som säljer sex förutsätter att du kan ompröva din förförståelse och öppet försöka förstå vad denna värld handlar om, utan att förvränga och tolka det och dem du kommer i kontakt med. Något som inte är helt oproblematiskt då det finns flera sanningar som berättas samtidigt som den allmänna synen på den prostituerade i regel är negativ. Är han/hon ett offer eller handlar det om ett aktivt val? Med tanke på alla de sexsäljare och deras olika berättelser som de delgett mig handlar det om en värld där båda ytterligheterna finns samtidigt som det finns ganska mycket där emellan. Det är denna problematik som gör debatten infekterad då allt som finns i prostitutionssfären buntas ihop till en enda grå massa utan nyanser. Vad som framgått under resans gång är att de som säljer sex många gånger känner sig objektifierade och omyndigförklarade som mindre vetande i frågor som

69 rör dem själva. Tankar som lett mig in på hur vi närmar oss en grupp kvinnor/män som i stort sett är osynliga för allmänheten, samtidigt som en del av dem inte upplever sig ha något problem och som dessutom känner ett förakt gentemot myndigheter. En början har varit den dialog, via mail, samtal och telefon, som funnits mellan mig och ett antal sexsäljande kvinnor. Här har jag kunnat ta del av de olika verkligheter som presenterats, vilket inneburit att jag förhoppningsvis kunnat problematisera och nyansera bilden av den prostituerade. Min förhoppning har varit att kunna mänskliggöra och kunna lyfta fram att de prostituerade också är människor som känner, tänker och handlar precis som du och jag! För att lyckas med detta har det krävts ett långt och tufft förtroendebyggande arbete. Ett arbete som i längden betalt sig då jag fått ökad förståelse inför en skuggvärld som finns mitt ibland oss. Människor som säljer professionell intimitet till köpare som är beredda att betala för dessa tjänster. Internet har för många av dessa människor varit en möjliggörare som gjort att dessa möten och transaktioner kunnat äga rum. Möten som många gånger är förknippade med stora risker där sexsäljarna oftast bara har sin intuition att förlita sig till. En del i denna process har varit att ta del av det som de sexsäljande kvinnorna upplever som ett problem, vilket inte behövt vara prostitutionen i sig. Många gånger har det istället varit synen som samhället har på dem, vilket gjort att de stärker banden gentemot den egna gruppen, vilket i sin tur skapar större klyfter till samhället utanför. Det medför även att vi som hjälpare får svårare att nå dem, exempelvis ungdomar, som far illa i prostitutionen. Hur kan vi då kringgå detta dilemma? Ett sätt som tidigare nämnts är att försöka mänskliggöra de människor som finns i denna värld genom att ta del av deras erfarenheter och låta deras utsagor ligga till grunden för en metodutveckling och policyarbete. Att inom socialtjänstens ramar skapa ett utrymme som tillåter att vi kan arbeta med sexsäljarna inte emot dem precis som i annat socialt hjälparbete. Ett förhållningssätt som innebär harmreduction där målet kanske inte i första hand är att utrota all prostitution utan istället lindra de eventuella skadeverkningar som följer med prostitutionen. Om det sedan är någon i denna grupp som önskar att sluta sälja sex skall de självklart få hjälp med detta. Ett förhållningssätt och en verksamhet där vi har en stor tolerans för olika sexuella referensramar och som inte förutsätter att alla som säljer sex vill sluta. Andra funderingar som väckts under resans gång har varit vilka det är som väljer att sälja sex i förhållande till dem som inte överhuvudtaget skulle se denna möjlighet. Ett fenomen som skulle kunna beskrivas utifrån en push and pull modell. Vad det är som attraherar en kategori av människor medan andra stöts bort av denna värld? Vad krävs för att se sexförsäljning som en försörjningskälla? Merparten av de intervjuade medger att det krävs speciella egenskaper och ett speciellt förhållningssätt till din sexualitet för att kunna se denna möjlighet. Ett citat från en sexsäljare på Internet som suttit fast i mitt medvetande är; Vi är inte som människor naturligt intima med andra människor om vi inte vill detta, intimitet kommer nämligen oss nära inpå livet. Funderingar väcktes kring behovet av en enklare analysmodell. Detta för att skapa en egen begriplighet kring vad du bör förhålla dig till som sexsäljare. Den består av en triangels tre ben; Intimitet, Professionalitet och Privatliv med en cirkel i mitten som inkluderar samhällssynen på prostitution och den prostituerade. Begreppen ger även en referensram i dialogen med sexsäljarna eftersom det i mitt arbete framgått att samtliga ben finns med i de intervjuer och mail jag tagit del av. Balansgången känns inte helt enkel och jag förmodar att det som avgör hur du får ihop de olika delarna beror mycket på din tidigare livserfarenhet, din syn på sexualitet och förmåga att sätta gränser. De som inte lyckas med detta är förmodligen också de som senare lämnar prostitutionen såvida det inte även handlar om missbruk eller människohandel för sexuella ändamål. Människohandel för sexuella ändamål är ett annat ämne som berört mig starkt. De kvinnor som kommer till Sverige i förhoppningen om att kunna få en drägligare tillvaro, men som istället hamnar i en situation som leder vissa av dem mot avgrunden. I detta sammanhang väcks ofta frågan om frivillighet och tvång. Vid mina kontakter med yrkesverksamma som har lång erfarenhet av dessa ärenden framgår det att verkligheten inte alltid är så enkel att det bara handlar om frivillighet och tvång. Kvinnor som sålt sex i sitt hemland har kommit till Sverige med förhoppning om att kunna göra det även här fast mot en högre betalning. Polismyndighetens utredningar visar 69

70 70 sedan en verklighet där kvinnorna blivit tvingade att betala av skulden för hitresan och kan då bli tvingade att ta emot, som i ett fall 450 kunder på 40 dagar. En verklighet där det knappast kan ha funnits något samtycke från kvinnans sida och där männen som använt sig av henne istället har utövat någon form av sexuellt våld. Fokus i arbetet med offer för människohandel för sexuella ändamål har legat på kvinnorna och deras vittnesmål. En kvinna utsatt för människohandel i detta sammanhang som jag träffat uttryckte det så här; Jag är ju inte någon kriminell Kring männen som använder sig av dessa kvinnor vet vi inte lika mycket, den kunskap som finns är den som framkommit vid spaningar och tillslag från polisen. Här kan man dock se vissa mönster när det gäller etnisk tillhörighet hos männen. En intressant reflektion i detta sammanhang är att vissa av de intervjuade sexsäljarna i kartläggningen uppger att de gör exkluderingar när det gäller etnisk tillhörighet. Möjligen kan här finnas ett samband eftersom män med den typen av etnisk tillhörighet dyker upp i utredningar som rör människohandel för sexuella ändamål. Informationsmaterial på flera språk kan vara en väg till förändring i kombination med att vi blir bättre på att mer systematiskt ta till vara det offren delger oss för att kvalitetssäkra arbetet mot framtida offer. Tonårstiden handlar mycket om att spegla sig själva genom andra och då utgör Internet en viktig arena, en arena som dessutom bryter ner de geografiska barriärerna, vilket möjliggör kommunaktion och möten med helt främmande människor. Dessutom har det i samhället och bland ungdomar skett en förändrad syn på sexualitet utifrån vad man gör, hur och med vem. Internet har blivit en ny spelplan där du kan tänja på gränser och leka med olika identiteter. Tillgänglighet och det ocensurerade flödet av information förutsätter dock en handlingsberedskap hos användarna, i detta fall ungdomarna. Risken finns att en redan utsatt grupp ungdomar får sin redan negativ självbild bekräftad. Detta kan ske genom utförandet av sexuella tjänster mot ersättning via webbkamera. Att du hamnar i situationer där det privata och offentliga flyter samman, där du riskerar att bli sparad på olika hårddiskar för allmän beskådan. Vad detta sedan får för konsekvenser i synen på dig själv och din egen sexualitet som ung, vet vi i dag lite om. Enkätundersökningen ger svaret att den stora gruppen ungdomar fixar det bra genom att sätta klara gränser. Månsson & Hedin (2006) pekar dock på en grupp unga, cirka tio procent som tittar på porr varje dag på Internet. I denna grupp hittar vi även dem som skolkar mest och dricker mest alkohol. Resonemanget bekräftas genom Priebe & Svedin (2004) som uppger att ungdomar som sålt sex har en mängd andra problem i sina liv. De tror inte att det är möjligt att rikta insatser specifikt mot denna grupp, utan insatser behöver riktas mot en bredare målgrupp av ungdomar som är på glid. En av vår framtids viktigaste uppgift för att förhindra nyrekrytering av ungdomar till prostitutionen blir dels att bredda begreppet prostitution samt i bred samverkan med olika aktörer sprida kunskap kring hur man relaterar säkert på Internet. En information som bör spridas på olika sätt bl.a. via en interaktiv hemsida där flera aktörer skall vara behjälpliga. Att du som ung snabbt och smidigt kan få tillgång till fakta samt en vuxen att förutsättningslöst diskutera med under förtroendefulla former. Detta tror jag skulle göra en skillnad. Avslutningsvis vill jag sätta fokus på ytterligare en heterogen grupp som använder sig av Internet som arena nämligen, ungdomar. Detta faller sig naturligt då en viktig del i Malmö Stads prostitutionsstrategi är att minska nyrekrytering till prostitution.

71 71

72 72 BILAGA Hej! Vi vore tacksamma om Du tog dig tid att besvara följande frågeställningar. Huvudansvarig för enkäten är SDF Centrum Malmö Stad, genomförandet sker i samverkan mellan Ungdomsmottagningarna i Malmö och Centrum för Sexuell Hälsa Malmö. Syftet med enkäten är att skapa en bild hur eventuellt Internet har förändrat vårt sätt att mötas och de risker detta kan medföra för de inblandade. Svaren kommer sedan att ligga till grund för hur vi skall utforma en hjälpverksamhet för de som bland annat haft problem knutna till möten och erbjudande via Internet. Dina svar kommer att vara anonyma och behandlas så att du som uppgiftslämnare inte kan identifieras av någon. Oavsett om du svarar eller inte kommer du att få samma bemötande och service. Lägg svaren i lådan, sammanställningen sker sedan efter 14 dagar av enkätansvarig, se nedan. Om du har några frågor eller funderingar kring enkäten och dess innehåll kontakta ansvarig; Niclas Olsson SDF Centrum, Malmö Stad Tack på förhand!

73 Var vänlig kryssa i de alternativ som stämmer på dig 73 1 Jag är en: Man Kvinna 2 Vilket år är du född? 1985 eller tidigare eller senare 3 Har du fått erbjudanden om eller själv erbjudit någon att utföra sexuella handlingar mot någon form ersättning när du varit ute på Internet? Ja, jag har själv blivit erbjuden ersättning/betalning för att utföra sexuella handlingar Ja, jag har erbjudit någon annan ersättning/betalning för att de skall utföra sexuella handlingar Ja, jag har blivit erbjuden att ersätta/betala någon annan för att de skall utföra sexuella tjänster åt mig Nej, det har aldrig inträffat 4 Har du erfarenhet av möten via Internet som resulterat i sexuella aktiviteter (gjort saker, visat upp dig, tittat) via webbkamera, s.k webcamsex? Ja Nej Övriga kommentarer kring sex/visa upp sig, göra saker via webbkamera? 5 Oavsett dina tidigare svar, skulle du kunna tänka dig att få ersättning/ge ersättning för sexuella handlingar där kontakten tas på Internet? Ja, jag skulle kunna tänka mig att ge ersättning Ja, jag skulle kunna tänka mig att få ersättning Nej 6 Om du har/fått problem utifrån ovanstående situationer, skulle du då vilja ha hjälp? Ja Nej Övriga synpunkter/kommentarer:

74 74 Referenser Barlach, Lise & Christensen Gunvor (2004) Prostitution på massageklinikker, VFC Socialt Udsatte Pro Vejle, Pro Århus Craciunescu, Adina (2005) Människohandel för sexuella ändamål i Sverige- har den svenska sexköpslagen påverkat utvecklingen? Magisteruppsats i Europkunskap. Göteborgs universitet Eriksson, Niklas & Knutagård, Hans (2005) Sexmänsäljer. se/x nöje blir funktion. Arkitektkopia AB. Malmö Flink, Jonas & Sjögren Torgny (2003) Klicka, välj köp och sälj! Att söka upp säljare av sexuella tjänster på Internet. Prostitutionsgruppen i Göteborg Goffman, Erving (1972) Stigma Den avvik andes roll och identitet, Nordsteds Akademiska Förlag. Haansbæk, Thomas (2001) Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet. PRO-Centret. Köpenhamn Johansson, Marie & Turesson, Pia (2006) Slutrapport från projektet Nätprostitution Prostitutionsenheten. Stockholm Laanemets, Leili (2007) Från Policy till verksamhet, implementering av Malmös strategi mot prostitution. Malmö Högskola Levinsson, Åsa & Siring, Annelie (2003) Ut ur skuggorna; eller vanliga män som gör något ovanligt En studie av hur könsrelationer, konstitueras och uttrycks i könshandeln på Internet. C & D uppsats i sociologi. Göteborgs Universitet Lewin, Bo red. (1998). Sex i Sverige. Om sexuallivet i Sverige Folkhälsoinstitutet Lidén, Karin & Keiseraas, Öystein (2003) Kartläggning av män som säljer sex till män i Stockholm. Stockholms stad Månsson, Sven-Axel; Daneback, Kristian; Tikkanen, Ronny & Löfgren-Mårtensson, Lotta (2003). Kärlek och sex på internet. Nätsexprojektet 2003:1. Göteborgs universitet. Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. Malmö Stad (2002). Strategi för utveckling av arbetet mot prostitution i Malmö. Malmö: Stadsdelsfullmäktige Centrum. Nordvinter, Lena & Ström Anna (2000) Torsk på nätet, C uppsats Institutionen för socialt arbete Göteborgs Universitet Näringsdepartementet (2004) Faktablad: Prostitution och handel med kvinnor, Regeringskansliet Priebe, Gisela & Carl Göran Svedin (2004) Ungdomars sexualitet attityder och erfarenheter, utredning för kunskap om sexuellt exploaterade barn i Sverige. Stockholm: Socialdepartementet Rikskriminalpolisen (2006) Människohandel för sexuella ändamål, Lägesrapport 8, 1 januari- 31 december Rapport 2006:4, Kriminalunderrättelsetjänsten Socialstyrelsens rapport (2004). Kännedom om prostitution Stockholm: KopieCenter. SOU 1995:15. Könshandeln. Betänkande av 1993 års Prostitutionsutredning. Stockholm: Socialdepartementet. Söderlind, Peder (2003) Prostitution på Internet. Stockholm: RFSU Östergren, Petra (2006) Porr, horor och feminister. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur Ljökjell, Trond Rune (1994) Kvinner med prostitutionserfaring i möte med hjelpetiltak- En brukarundersökelse ved Prosentret, Institutt for kriminologi, Universitet i Olso. Månsson, Sven-Axel & Söderlind, Peder (2004) Sexindustrin på nätet Aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden. Égalité. Växjö Månsson, Sven Axel & Hedin, Ulla-Carin (1998) Vägen ut om kvinnors uppbrott ur prostitution, Carlssons förlag.

75

76 Stadsdelsförvaltningen Centrum Niclas Olsson Socialsekreterare Prostitutionsenheten 2007 Formgivning & Original: Aria Design

När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet PDF-VERSION 1

När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet PDF-VERSION 1 PDF-VERSION 1 Malmö stad Centrum IOF förbehåller sig rätten till eventuella ändringar När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet En kartläggning kring hur Internet används för att erbjuda/marknadsföra

Läs mer

KAPITEL 2 Sammanfattning

KAPITEL 2 Sammanfattning KAPITEL 2 Sammanfattning 14 detta avsnitt sammanfattar vi rapportens huvudresultat. I arbetet med rapporten har ett antal delstudier genomförts av Ungdomsstyrelsen samt av externa forskare och utredare.

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Justitiekansler Anna Skarhed Konferens om prostitution och människohandel Köpenhamn den 7 8 maj 2011 Förbud mot köp av sexuell tjänst Förbud mot köp av

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008.

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Kommittédirektiv Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst Dir. 2008:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utvärdera tillämpningen

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Ungdomar och sex mot ersättning - en kvalitativ studie om professionellas perspektiv och erfarenheter. Charlotta Holmström

Ungdomar och sex mot ersättning - en kvalitativ studie om professionellas perspektiv och erfarenheter. Charlotta Holmström Ungdomar och sex mot ersättning - en kvalitativ studie om professionellas perspektiv och erfarenheter Charlotta Holmström Ungdomar och sex mot ersättning Varför är frågan om unga och sex mot ersättning

Läs mer

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Råd och stödteamet sexuella tjänster Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Vad säger lagen? 6 kap. Om sexualbrott 11 Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning,

Läs mer

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution Ur ett svenskt perspektiv Struktur Vad är människohandel, koppleri, prostitution och sexköp? Hur vanligt är det och hur hänger sexhandeln ihop? Processen

Läs mer

Människohandel Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Polismyndighetens Utvecklingsavdelning

Människohandel Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Polismyndighetens Utvecklingsavdelning Människohandel 2015-03-24 Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Polismyndighetens Utvecklingsavdelning 1 Polismyndighetens arbete Rikspolisstyrelsen (RPS) utsågs 1997 till Nationell Rapportör (NR) i frågor som

Läs mer

Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen 1 Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed Konferens om prostitution och människohandel i Köpenhamn den 7-8 maj

Läs mer

Erfarenheter av tio år med den svenska sexköpslagen. Justitiekansler Anna Skarhed november 2012

Erfarenheter av tio år med den svenska sexköpslagen. Justitiekansler Anna Skarhed november 2012 Erfarenheter av tio år med den svenska sexköpslagen Justitiekansler Anna Skarhed november 2012 Den 1 januari 1999 införde Sverige, som första land i världen, en lag som kriminaliserade köp men inte försäljning

Läs mer

Borg, A m.fl. (1981): Prostitution. Beskrivning, analys och förslag till åtgärder, Vällingby, Publica

Borg, A m.fl. (1981): Prostitution. Beskrivning, analys och förslag till åtgärder, Vällingby, Publica Sverige Översikten omfattar kunskapsbidrag från studenter och forskare som behandlar prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige de senaste 30 åren. Översikten innehåller också en del

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

HANDLAR DET OM VAL? Sexhandeln via community, chatt och portal

HANDLAR DET OM VAL? Sexhandeln via community, chatt och portal HANDLAR DET OM VAL? Sexhandeln via community, chatt och portal En rapport kring försäljning och köp av sexuella tjänster via Internets olika kontaktformer samt ungas användning av webcam i sexuella sammanhang

Läs mer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar

Läs mer

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Ett nytt brott infördes den 1 juli 2009 i brottsbalken kontakt med barn i sexuellt syfte. Den nya straffbestämmelsen

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN Mina Gäredal Edward Summanen Unga hbtq-personer som har sex mot ersättning Från Osynliga synliga aktörer 13 personer mellan 15 och 25 år som inte

Läs mer

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Kärlek.nu Om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi. Aukt. spec. i klin. sexologi Malmö högskola www.lofgren-martenson.com

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128 Kommittédirektiv Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn Dir. 2014:128 Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

Oskuld är ingen skuld

Oskuld är ingen skuld Oskuld är ingen skuld DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Oskuld är ingen skuld problematiseras begreppet oskuld och de värderingar och föreställningar som ordet bär på. Filmen visar också tydligt på vilket utanförskap

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Stoppa trafficking LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN HANDELSRUTTER Människohandel förekommer över hela världen. Antal traffickerade till Sverige uppskattades år 2003 till 400-600 kvinnor och barn per

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg 0709-844

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2005:90 Utkom från trycket den 15 mars 2005 utfärdad den 3 mars 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att

Läs mer

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se Sex på internet Kristian Daneback Aktiviteter man ägnar sig åt på internet, fördelat efter kön i åldersgruppen 18-24 år (2009) Kvinnor (%) Män (%) Läser erotiska texter 41 42 Tittar på pornografi 35 88

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Tillbakadragandet av de svenska socialarbetarna i Köpenhamn 2001. Svensk dansk kontrovers om hemlösa svenskar i Köpenhamn och ansvaret för dessa

Tillbakadragandet av de svenska socialarbetarna i Köpenhamn 2001. Svensk dansk kontrovers om hemlösa svenskar i Köpenhamn och ansvaret för dessa Tillbakadragandet av de svenska socialarbetarna i Köpenhamn 2001 Svensk dansk kontrovers om hemlösa svenskar i Köpenhamn och ansvaret för dessa Hur många svenska hemlösa och missbrukare uppehöll sig permanent

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Tryggare mötesplatser för

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Tryggare mötesplatser för Tryggare mötesplatser för OM MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv,

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer

Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 www.unizon.se info@unizon.se @unizonjourer Kartläggning av Unizon:s medlemsjourer - Baserad på 2014 års enkätundersökning Författare: Siri Morawski, siri.morawski@gmail.com

Läs mer

Manual kring prostitutionsfrågor

Manual kring prostitutionsfrågor Manual kring prostitutionsfrågor Råd- och stödteamet sexuella tjänster i Malmö Prostitution är inget man talar högt om Innehållsförteckning Inledning sid 2 Vuxna sid 4 Ungdomar sid 10 Människohandel sid

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

Delrapport. Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 20-0-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen 4 Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och brottsbekämpning på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars attityder

Läs mer

Projektplan. (Pensionär, Polis, Ungdom)

Projektplan. (Pensionär, Polis, Ungdom) Projektplan (Pensionär, Polis, Ungdom) 1 Bakgrund: Under min uppväxt har jag sett att ungdomarnas syn på polis och pensionärer ofta varit negativ. Många har haft en bild av polisen som inte alltid stämt

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola

Hiv på institution. - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor. Torkel Richert, Malmö högskola Hiv på institution - Ett projekt med syfte att öka kunskapen om och minska spridningen av blodsmittor Torkel Richert, Malmö högskola Projektmål Nå ut med information till ett stort antal personer vilka

Läs mer

Tre kondomer och en bedövad käke

Tre kondomer och en bedövad käke Tre kondomer och en bedövad käke DOKUMENTÄR BERÄTTELSE I Tre kondomer och en bedövad käke berättar en ung man om sina möten med skolungdomar som sex- och samlevnadsinformatör. Under informationspassen

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

Chatta med socialrådgivningen, socialtjänsten mer tillgänglig för invånarna. Alexandra Göransson, Stockholms stad

Chatta med socialrådgivningen, socialtjänsten mer tillgänglig för invånarna. Alexandra Göransson, Stockholms stad Chatta med socialrådgivningen, socialtjänsten mer tillgänglig för invånarna Alexandra Göransson, Stockholms stad Bakgrund Sedan våren 2013 har Stockholms stad tjänsten Socialrådgivning på nätet (stockholm.se/socialradgivning),

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Sammanställning av grundutbildningen om prostitution och människohandel för sexuella ändamål den 4 maj

Sammanställning av grundutbildningen om prostitution och människohandel för sexuella ändamål den 4 maj Sammanställning av grundutbildningen om prostitution och människohandel för sexuella ändamål den 4 maj Bakgrund och Syfte Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde den 4 maj en grundutbildning om prostitution

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: GYMNASIET LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt

Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-08-08 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Vikten av att ta fram

Läs mer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer Stärka barn i socialt utsatta livssituationer genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka beslutsfattare och politiker

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under 2009-2010 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR

BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR Det övergripande syftet med den fördjupade studie som ansökan avser är att få ökade kunskaper om äldre homo- och bisexuellas villkor i äldrevården.

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården

Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården Malin Lindroth Fil. Dr. Hälsa och samhälle Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö högskola Idag: Forskning och förslag Forskningsprojekt om unga

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

2009 12 21 Dnr 39 932 2009. Socialdepartementet (S2008/8418/ST)

2009 12 21 Dnr 39 932 2009. Socialdepartementet (S2008/8418/ST) 2009 12 21 Dnr 39 932 2009 Generaldirektören Socialdepartementet Uppdrag att förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar att bli utsatta för prostitution eller

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Förbud mot köp av sexuell tjänst en utvärdering 1999-2008 (SOU 2010:49)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Förbud mot köp av sexuell tjänst en utvärdering 1999-2008 (SOU 2010:49) 2010-10-25 Dnr 23884/2010 1(7) Avdelningen för Kunskapsstyrning Vägledning Ola Florin Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Förbud mot köp

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Systematisk uppföljning av placerade barn

Systematisk uppföljning av placerade barn Systematisk uppföljning av placerade barn Ann Christin Rosenlund Systematisk uppföljning av Stadskontoret Malmö placerade barn Utifrån forskning Utifrån kunskap om de lokala behoven Kvalitetsutveckling

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

På väg Enkät för den unge

På väg Enkät för den unge På väg Enkät för den unge För dig som bor i familjehem eller HVB Du har rätt att få det stöd du behöver, både innan och efter det att du flyttat ut från ditt familjehem eller hem för vård eller boende

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan avser medel som ska fördelas under 2012 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla

Läs mer

Unga som köper & säljer sex - vad vet vi egentligen?

Unga som köper & säljer sex - vad vet vi egentligen? Unga som köper & säljer sex - vad vet vi egentligen? En inventering & metodutvecklingsprojekt Innehåll Sammanfattning... 2 Varför behövs det utvecklas metoder kring unga som köper/säljer sex?... 2 Bakgrund...

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: FÖDELSEDAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikations situationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015 1 Innehåll Bakgrund Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer.

Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer. Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer. Denna rättssociologiska undersökning handlar om relationen mellan rättsregler och sociala normer som är relevanta för

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Promemoria 244 2014-06-17 Ju2014/4084/P Justitiedepartementet Straffrättsenheten En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Sammanfattning En utredare ges i uppdrag att biträda

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer