Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G för Kopparberg Mineral AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Sida VD HAR ORDET 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNINGAR 7 BALANSRÄKNINGAR 8 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 9 KASSAFLÖDESANALYSER 11 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER 12 Adress: Verkstadsv. 52, Kopparberg Tel: Fax: e-post: web:

2 VD har ordet Under den korta tid som jag har varit VD för bolaget har mycket hänt. Bolaget har fått en fast lokal där vi kan verka och utifrån denna bedriva prospektering i Bergslagen. Prospektering Vi har nu två heltidsanställda geologer och under fältsäsongen (vår/sommar) har vi utökat verksamheten med ytterligare två geologer och en erfaren geotekniker. Efter inledande tolkningar av geofysiska mätningar norr om Kopparberg har fem intressanta uppslag identifierats med en sammanlagd längd på tre km. Endast en anomali (förändring i berggrunden) är begränsad i längden. De starka indikationerna norr om Kopparberg "Laxberget" har inneburit att bolaget ansökt om ytterligare undersökningstillstånd omfattande hektar. Dessa områden har identifierats med hjälp av den geofysiska utrustning som vi förvärvat under våren. Kopparberg Mineral planerar nu att genomföra ytterligare geofysiska och geologiska undersökningar i området. Bolaget har nu 16 undersökningstillstånd och totalt hektar inmutade. Nytt servicebolag inom Geofysik Som en del av vår strategi kommer vi att hyra ut den utrustning som vi har både med eller utan personal. Bolaget har beställt en borrigg för att utöka vårt tjänsteutbud samt att få möjlighet att ta prover på de uppslag som bolaget har identifierat. Vi räknar med att det finns ett stort intresse för prospekterings-tjänster då inte alla bolag vill skaffa sig egen utrustning och personal. Järnmalmfyndigheter Järnmalmsbrytningen i Bergslagen har en lång historia och med dagens priser samt ny teknik bedömer vi att det finns goda förutsättningar att kunna återuppta brytning i området. Kopparberg Mineral, IGE Nordic och Archelon har därför inlett ett samarbete för att utvärdera möjligheterna att tillsammans utveckla sina järnmalmsfyndigheter i Bergslagen. Vi hoppas därigenom avsevärt öka förutsättningarna för att Bergslagen ska återuppstå som en betydande, aktiv och levande järnmalmsprovins. En gemensamt bekostad initial studie skall utvärdera den ekonomiska potentialen i bolagens fyndigheter. Nyemission För att finansiera den fortsatta expansionen har en nyemission genomförts i november Emissionen har inbringat 1,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Kopparberg den 17 december 2007 Thomas Lundgren VD Datum för rapportering Årssstämma Kvartalsredogörelse september november Delårsrapport september februari 2008 april 2008 Kvartalsredogörelse mars maj 2008 juni 2008 Bokslutskommuniké 2007/2008 okt 2008 Sida 2 av 17

3 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Allmänt om verksamheten Kopparberg Mineral registrerades och har som affärsidé att bedriva gruv- och prospekteringsverksamhet. Under bolagets andra verksamhetsår har bolaget sökt och erhållit undersökningstillstånd om 7241,6 hektar och ansökt om ytterligare 2838,5 hektar ännu ej erhållna undersökningstillstånd. Omsättning och resultat Bolaget befinner sig i prospekteringsfasen varför någon nettoomsättning från sålda varor eller tjänster inte finns varken för detta räkenskapsår eller föregående. Den omsättning som redovisas, tkr, avser aktiverat arbete för egen räkning. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till tkr (232 tkr) Kassaflöde och finansiell ställning Räkenskapsårets två nyemissioner har inbringat netto tkr (föregående års emission tkr). En emission avslutad i december 2007 inbrigade ca 1,2 miljoner före emissionskostnader. Ytterligare finansiering under 2008 kan behövas. Ekonomisk utveckling Verksamheten har under perioden uteslutande finansierats med eget kapital som erhållits via genomförda emissioner. Totalt har tkr investerats i de undersökningstillstånd som bolaget besitter. De aktiverade kostnaderna består av köpta tjänster och eget arbete nerlagt på bolagets inmutningar. Ägarförhållanden Bolagets aktieägare A-aktier B-aktier Ägarandel Ägarandel Röster Kapital Ulrich o co AB ,4% 10,7% Kopparberg Invest AB ,8% 9,8% Åke Zetterberg ,9% 9,9% Ingemar Johansson ,8% 5,7% Övriga ,0% 64,0% ,0% 100,0% Avstämningsdatum för ägande Väsentliga händelser under räkenskapsåret VD Under året har en ny VD (Thomas Lundgren) rekryterats som tillträdde den 22 maj 2007 samt en chefsgeolog (Linda Olsson) har tillsatts. Emission Vid årsstämman den 19 oktober 2006 lämnades ett bemyndigande om B-aktier. Emission får ske för förvärv av verksamheter och för att bredda ägandet. Emissionerna får vara med företrädesrätt eller riktade. Efter bemyndigandet har två nyemissioner skett om B-aktier respektive B-aktier. Dotterbolag Bolaget har bildat ett dotterbolag Argo AB dit så småningom all serviceverksamhet skall flyttas. Bolaget har förvärvat geofysisk mätutrustning. Sida 3 av 17

4 Väsentliga händelser efter verksamhetsåret utgång Nya inmutningar i Åtvidaberg och Vetlanda Kopparberg Mineral har efter verksamhetsårets utgång tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva ett befintligt undersökningstillstånd vid Grönhögsgruvan utanför Åtvidaberg. Kopparberg Mineral har även tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva ett befintligt undersökningstillstånd utanför Vetlanda. Borrigg Bolaget har efter verksamhetsårets utgång beställt en borrigg för att utföra arbete på egna inmutningar och som uthyrning. Försäljning Bolaget har hyrt ut geofysisk utrustning efter verksamhetsårets utgång. Det är vår förhoppning att denna trend skall fortsätta. Emission En nyemission har genomförts med sista teckningsdag den 30 november, ca B-aktier tecknades och bolaget tillförs ca 1,2 miljoner före emissionskostnader. Framtida utveckling Bolaget fortsätter den utlagda strategin: 1/ Prospektering Bolaget utför grundläggande prospektering med mål att uppnå gruvdrift. Bolaget ser även möjligheten att avyttra prospekt innan driftsättning. Bolaget koncentrerar sina aktiviteter i Bergslagsområdet och närliggande delar av Sverige. 2/ Uthyrning av utrustning och tjänster Bolaget hyr ut utrustning för prospektering och utför konsulttjänster inom prospektering. Bolaget kommer även att införskaffa en borrigg för att kunna utföra borruppdrag både internt och externt. 3/ Andra projekt Som en del av verksamheten utvärderar bolaget andra bolags projekt för att investera i dessa. Investeringen kan bestå både av tjänster och rena investeringar. Finansiering Bolagets verksamhet är till sin natur mycket kapitalkrävande. Den genomförda nyemissionen gav inte det utfall vi hoppats på, vilket har medfört att vi minskar vårt eget utnyttjande av den borrigg vi beställt och i stället i större utsträckning hyr ut denna till andra prospekteringsföretag. Vi kan glädjande nog konstatera att flera företag visat stort intresse av att hyra vår utrustning varför vi beräknar att starta uthyrningen omedelbart efter att utrustningen levererats i början av Genom denna uthyrning bedömer styrelsen att vi i huvudsak kan finansiera vår verksamhet under kommande år genom självgenererade kassaflöden. Styrelsens arbetsformer Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra styrelsemöten. Styrelsen har övervakat prospekteringsverksamheten och den finansiella situationen. Styrelsen har godkänt större investeringar såsom fastighetsköp och borrigg. Styrelsen har tillsatt VD för att leda den dagliga verksamheten. Miljöpåverkan Bolaget bedriver ingen anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Sida 4 av 17

5 Finansiell riskhantering För en utförlig beskrivning av bolagets finansiella riskhantering se not 9. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall noterade bolag utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i nämnda rekommendation. Börsnotering Kopparberg Minerals aktie är sedan noterad på AktieTorget. Aktiebeteckningen på AktieTorget är KMIN B. Alla aktier hos AktieTorget är VPC anslutna. Kursen var vid noteringen 0,75 kronor. Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserad förlust överkursfond årets förlust Styrelsen föreslår att: i ny räkning överföres Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. Sida 5 av 17

6 Styrelse, revisorer och övriga befattningshavare Styrelse Ulrich Andersson Anna-May Wester Född 1966 Född 1958 Styrelseordförande Styrelseledamot sedan 2006 Styrelseledamot sedan 2006 Aktieinnehav genom bolag: Aktieinnehav genom bolag: A-aktier A-aktier B-aktier B-aktier Styrelseledamot i Styrelseledamot i Kopparberg Invest AB Ulrich & CO AB Kopparberg Finans AB Swede resources AB (publ) Kopparberg Holding AB O & T Invest Aktiebolag MBU Medical AB Petro Pequnia AB För Närvarande Reklam AB För Närvarande Reklam AB HeartHelper Sverige AB VBY Holding AB TISKO AB (publ) Argo AB Ledande befattningshavare Thomas Lundgren Född 1960 Verkställande direktör Anställd 2007 Aktieinnehav: B-aktier Verkställande direktör i Argo AB Revisor Anders Sandin Född 1948 Auktoriserad revisor FAR Lindebergs Grant Thornton Sida 6 av 17

7 R E S U L T A T R Ä K N I N GAR Not Rörelsens intäkter m.m. Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av im- och materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat/aktie -0,07-0,45 Genomsnittligt antal aktier Sida 7 av 17

8 B A L A N S R Ä K N I N GAR Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Mineralintressen Licenser Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 8 av 17

9 B A L A N S R Ä K N I N GAR Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier/ aktier) Ej registrerat aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Överkursfond Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 9 av 17

10 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Aktiekapital Ej reg aktiekapital Överkursfond Fritt eget kapital Summa Eget kapital 19 maj Nyemission Emissionskostnader Årets förlust Eget kapital 31 augusti Nyemission Fondemission Emissionskostnader Periodens förlust Eget kapital 31 augusti Antal aktier A-aktier B-aktier Totalt Sida 10 av 17

11 K A S S A F L Ö D E S A N A L Y SER Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta -5 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i mineralintressen Förvärv av licenser Förvärv av inventarier Förvärv av koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets nyemission, netto Under året inbetalt aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sida 11 av 17

12 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Föreliggande årsredovisning för Kopparberg Mineral AB (publ), org.nr , med säte i Kopparberg har fastställts av styrelsen den 18 december 2007 och skall framläggas på ordinarie årsstämma den 17 januari Överensstämmelse med normgivning och lag Denna årsredovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR 32:5, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i nämnda rekommendation. De undantag som tillämpas är: * IAS 1: Utformning av finansiella rapporter: Bolaget följer årsredovisningslagens uppställningsformer. Grund för rapporternas upprättande Tillgångar och skulder värderas till historiska anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta finns ej. Att upprätta rapporter i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningarna. Den balanspost vars värdering väsentligen påverkas av företagsledningens bedömningar och uppskattningar är Mineralintressen, se under rubriken immateriella och materiella anläggningstillgångar samt noten 4. Intäktsredovisning Intäkter vid försäljning redovisas i den period varan/tjänsten levereras/utförs. Bolaget har under räkenskapsåret inte haft någon försäljning. Rapportering av segment Styrelsen bedömer att bolaget endast har ett segment, undersökning och prospektering av mineraltillgångar i Sverige. Varför någon rapportering av segment inte sker. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden, verkställda uppskrivningar och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Mineralintressen värderas enligt IFRS 6. Mineralintressen redovisas enligt metoden "Full Cost" vilket innebar att samtliga kostnader för förvärv av koncessioner, licenser, prospektering, borrning och utveckling av sådana intressen aktiveras i sin helhet. Detta under förbehåll att det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna, som är förknippade med tillgångarna, kommer att komma bolaget till del och att anskaffningsvärdet kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivningar av mineraltillgångarna påbörjas först i samband med produktionsstart och skrivs av i takt med produktionen över en gruvbrytningsanläggnings ekonomiska livslängd. Värdering av eventuella nedskrivningsbehov görs löpande men då företaget är i ett tidigt skede av prospekteringen har inget undersökningsområde bedömts behöva värderegleras. Avskrivningar görs med följande procentsatser Materiella tillgångar linjäravskrivning 5 år Licenser linjäravskrivning 5 år Sida 12 av 17

13 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Inkomstskatter Aktuell skatt avser den skatt som beräknas på skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt avser skatt som beräknas dels på obeskattade reserver, dels på skattemässiga underskott. Uppskjuten skattefordran beräknas på skattemässiga underskott och redovisas under långfristiga fordringar i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjuten skatteskuld beräknas på obeskattade reserver samt temporära skillnader och redovisas under avsättningar i balansräkningen. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kassa- och banktillgodohavanden Kassa- och banktillgodohavanden värderas till nominella belopp. Finansiella tillgångar och skulder Finansiella instrument som redovisas i balansräkningarna inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, och övriga fordringar (finansiella tillgångar). På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och låneskulder (finansiella skulder). En finansiell tillgång eller en finansiell skuld tas upp i balansräkningarna när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats, Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: Finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde över resultaträkningen. Kundfordringar och lånefordringar, Finansiella tillgångar som kan säljas samt Andra finansiella skulder. Finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde över resultaträkningen Tillgångar och skulder i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Likvida medel tillhör denna kategori. Bolaget har inga likvida medel i utländsk valuta. Kundfordringar och lånefordringar Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Finansiella tillgångar som kan säljas Tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde varvid nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Bolaget har inte haft några tillgångar i denna kategori under året. Andra finansiella skulder Skulder i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Bolagets leverantörsskulder tillhör denna kategori. Redovisat värde överensstämmer med verkligt värde. Koncernförhållanden Bolaget bildade dotterbolaget Argo AB, org. nr , med säte i Kopparberg. Då någon verksamhet inte bedrivits i bolaget har koncernredovisning inte upprättats. Sida 13 av 17

14 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Not 1 Arvode och kostnadsersättning 2006/ Lindebergs Grant Thornton AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Under året har företagets leasingavgifter uppgått till (0) kronor. Företagets leasingavtal omfattar fordon och kontorselektronik. Dessa betraktas som operationella leasingavtal och kostnadsförs i sin helhet. Not 2 Personal 2006/ Medelantal anställda Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit, 3,0 1,0 varav kvinnor 2,0 1,0 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått till följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga VD Thomas Lundgren Lön Bilförmån Pensionskostnader Styrelsen, arvoden Ulrich Andersson Olof Björck Anna-May Wester Mattias Brandhammar Sida 14 av 17

15 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Könsfördelning i företagsledning Antal styrelseledamöter, 2 3 varav kvinnor 1 1 Antal övriga befattningshavare inkl. VD, 1 1 varav kvinnor 0 1 Till styrelsen utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till VD utgörs av grundlön samt förmån av fri tjänstebil. Uppsägningstid för verkställande direktören är ömsesidigt 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida utgår lön under uppsägningstiden samt därutöver ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. Not 3 Skatt på årets resultat 2006/ Resultat före skatt Skatt 28% Skatteeffekt av ej kostnadsförda emissionskostnader Skatteeffekt av tilläggsposter 86 4 Skatteeffekt av underskott för vilken skattefordran ej redovisats Någon uppskjuten skattefordran har ej redovisats då osäkerhet finns om när i tiden fordran kan utnyttjas. Not 4 Mineralintressen Ingående anskaffningsvärde Aktiverade kostnader Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 5 Licenser Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Sida 15 av 17

16 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Not 7 Andelar i koncernföretag Företag Antal /Kapital- Organisationsnummer Säte andel % Argo AB Kopparberg 100% Not 8 Närstående transaktioner Följande närstående transaktioner finns: Kopparberg Invest som ägs till 87 % av Anna-May Wester, styrelseledamot via bolag, Ulrich & Companies AB som ägs av Ulrich Andersson styrelseordförande. Ulrich o Companies AB och Kopparberg Invest är båda större ägare i För Närvarande Reklam AB. Åke Zetterberg Konsult AB ägs av Åke Zetterberg betydande ägare i Kopparberg Invest. Inga leverantörsskulder till eller fordringar på närstående finns. Köpta tjänster av Kopparberg Invest AB För Närvarande Reklam AB Åke Zetterberg Konsult AB Ulrich & Companies AB Under året har bolaget erhållit ränteintäkter från Kopparberg Finans, där Kopparberg Invest är större ägare, om kronor och från Kopparberg Invest om kronor. Not 9 Policy för riskhantering Det övergripande målet för den finansiella riskhanteringen är att minimera riskerna för negativ påverkan på bolagets resultat. Nedan beskrivs bolagets bedömda riskexponering med åtföljande riskhantering. Valutarisk Bolaget har hittills haft en obetydlig riskexponering avseende köp från utlandet. Valutahandel utan underliggande affärshändelse, valutalån, valutaterminer eller andra typer av finansiella affärer är inte förenlig med bolagets finanspolicy. Ränterisk Bolaget har för närvarande inte någon räntebelagd finansiering. Någon dylik risk finns således ej. Likviditetsrisk Bolaget befinner sig i en uppbyggnadsfas och har hittills helt varit beroende av ägarnas tillskjutande av kapital. Metallprisrisk I dagsläget ser vi, ur ett historiskt perspektiv,ett mycket högt prisläge för de flesta råvaror, beroende på en stark efterfrågan från industrin världen över och då i synnerhet från de asiatiska länderna. Tack vare den höga tillväxten i dessa länder har efterfrågan stadigt ökat, vilket drivit upp priserna. En stagnation av tillväxten kan på ett ogynnsamt sätt påverka lönsamheten i fortsatt prospektering och utvinning. Sida 16 av 17

17

18

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning Räkenskapsåret 2006 Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättels... 5-7 Resultaträkningar... 8 Balansräkningar... 8 Kassaflödesanalyser... 9 Redovisningsprinciper...10-13 Styrelsen

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007

Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007 Innehåll 2 Bolagsstämma och sammandrag av koncernens utveckling 3 5 VDs kommentarer 6 7 Branschutveckling 8 Ägarförhållande, styrelse, ledande befattningshavare samt bolagsordning och avtal 9 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2014 Bot l tt p osp kter n sbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer