Förenklad livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning K A R L - F R E D R I K A T T E R H Ö G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förenklad livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning K A R L - F R E D R I K A T T E R H Ö G"

Transkript

1 Förenklad livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning K A R L - F R E D R I K A T T E R H Ö G Examensarbete Stockholm, Sverige 2008

2 Förenklad livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning K A R L - F R E D R I K A T T E R H Ö G Examensarbete i publiceringsteknik om 30 högskolepoäng vid Programmet för maskinteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2008 Handledare på CSC var Alex Jonsson Examinator var Nils Enlund TRITA-CSC-E 2008:023 ISRN-KTH/CSC/E--08/023--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning 3 (53) ;&&%6<((-8#$7%.'&+&: =+*) > B D E%75*F1+,-./'%()&)(/ "#$ %&'()*+,-./###########################################################################################$$ "#0 -./1+23(4567$8989:099;#######################################################################$0 "#0#$ "#0#0 5+?1+41)3+(D&+&2ED ##############################################################################################$" "#0#" "#0#8 K>2'+3+( ##############################################################################################################$; G E%75*F1+,-./'%('5-7&)* #$ %&'()*+,-.. ##########################################################################################$L 8#0-3?DBE'12'>D4+&,#######################################################################################$L 8#" #################################$O 8#"#$ 5+41)+&>BC1N41)+&'>D4+&,1) #############################################################################$O 8#"#0 MB>P1==3B31+BE######################################################################################################$O 8#"#" -.M./################################################################################################################09 8#"#8 8#"#Q #############################################################09 A E%75*8#$*%&&)-7I*+% Q#$ -./###########################################################################################################0$ Q#$#$ Q#$#0 FA2,1=3+343>+########################################################################################################0$ Q#0 ################################################################################0" Q#" -.. ##########################################################################################################0Q J ;#$ X&II1)D4322?1)'+3+(>BC4)&+DI>)4&?I&II1)##############################################0L ;#0 ;#0#$ 5+?1+41)3+(>BCJ1)V'+3+(&)=H)B>+41+4###############################################################0Y ;#" X)1I)1DDUK)EB'1)3>BCX&B'D&2#################################################################0O ;#"#$ 5+?1+41)3+(>BCJ1)V'+3+(&)&?I)1I)1DD>BC4)EB'1)3###########################################"9 ;#8 <3D4)3J*43>+################################################################################################"" ;#8#$ 5+?1+41)3+(>BCJ1)V'+3+(&) ################################################################################"8 ;#Q %1D')3?+3+(&?(1+1)122&,&4& ###################################################################"Q ;#Q#$ X&II1) ################################################################################################################"; ;#Q#0 X&II1)D4)&+DI>)4#################################################################################################"; ;#Q#" <3D4)3J*43>+##########################################################################################################"; ;#Q#8 K)EB'+3+( ############################################################################################################"; ;#Q#Q X)1I)1DD #############################################################################################################"; ;#Q#;.>+41+4 ###############################################################################################################";

4 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 4 (53) ;#; -3?DBE'12'>D4+&, #######################################################################################"L H DO L#$ #################################################"O L#0 R1D*24&4=H)D*)+3+(DI>41+43&2S/XT#############################################################89 L#" R1D*24&4H?1)(H,+3+(DI>41+43&2SMXT #########################################################8$ L#8 R1D*24&4+1,J)E4+3+(&?D4)&4>D=V)D3'4>[>+S7<XT ####################################80 L#Q R1D*24&4)1D*)D*4+E44G&+,1S/<XT ##############################################################8" O P+-'I--+5& GG C GO >Q K%8%$%&-%$ GC >> A> $$#$ %32&(&$\5+?1+41)3+(D)1D*24&4 ##################################################################Q$ $$#0 ########################################################Q$ $$#" %32&(&"\M+'V4A'1)31) ############################################################################Q$

5 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning 5 (53) > =)??)&8)77&+&: I examensarbetet har först och främst en förenklad livscykelanalys (LCA) utförts med syfte att studera Aftonbladets huvudtidning ur ett miljöpåverkansperspektiv samt ge en aktuell bild av dess bidrag till bl.a. klimatpåverkan, försurning och övergödning. Livscykelanalys är en studie av en produkts miljöpåverkan under hela sin livslängd, från vaggan till graven. Livscykelanalysen utgår från ISO serien som bl.a. omfattar stegen mål och omfattning, inventeringsanalys samt miljöpåverkansbedömning. I mål och omfattning definieras syfte, systemgränser samt den funtionella enheten (FE). FE är en beskrivning av produkten för analysen som alla beräkningar utgår ifrån. I denna studie definieras FE som: Den funktionella enheten (FE) är en genomsnittlig vardagsproduktion av Aftonbladet (medelvärde från fem vardagar), tryckt vid tryckeriet V-Tab i Södertälje. Den genomsnittliga produktionen blev en tidning med 76 sidor med en upplaga på st exemplar. Inventeringsanalysen består av datainsamling samt beräkningar för att kvantifiera in- och utflöden av material och energi till det i omfattningen uppställda produktions-systemet. Inventerade delar är tranport av papper, contentproduktion (redaktionsarbete), prepress, tryckning samt distribution. Miljöpåverkansbedömningen förtydligar resultatet från inventering genom klassificering och karakterisering. För detta har LCA-mjukvaran GaBi 4.2 använts. När hela produktionssystemet illustrerats tillsammans med flöden, utför programvaran beräkningar som beskriver funktionella enhetens miljöpåverkan. Följande påverkans-kategorier, vilka även kallas för the big five i livscykelsammanhang, har studerats i denna studie: Poteniell klimatpåverkan (GWP) Försurningspotential (AP) Övergödningspotential (EP) Nedbrytning av stratosfäriskt ozon (ODP) Resursutnyttjande (ADP) Examensarbetet belyser även begreppet livscykelkostnad (LCC). Det finns idag ingen standard för hur begreppet LCC ska användas och vad som ska ingå där, som det gör för livscykelbegreppet LCA. Ett ramverk för LCC-metodiken utformas av en arbetsgrupp inom SETAC, vilket är tänkt att publiceras under år Syftet är att få fram en tydligare koppling mellan de båda begreppen LCA och LCC. Flera kopplingar mellan ekonomi och ekologi finns det redan idag, exempelvis Eco-efficiency och eko-ekonomiska styrmedel. För att uppskatta en produkts livscykelkostnad måste produkten brytas ner och delas upp i mindre delsystem, livscykelfaser samt kostnadskategorier. När alla relevanta kostnadselement är identifierade uppskattas kostnaden för dessa. För

6 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 6 (53) att kunna utföra en livscykelkostnadsanalys krävs en djupare insyn och kunskap i den undersökta produkten, vilket det inte funnits utrymme för i denna studie. Däremot har en förenklad livscykelkostnadsanalys utförts på den funktionella enheten (FE) baserad utifrån en LCC-modell från Dantes: LCC tot = C paper + C print + C content + C distribution Resultatet från LCA visar att papperet spelar en mycket betydande roll för bidraget till ovanstående påverkanskategorier (klimatpåverkan 87 %) vilket är jämförbart med tidigare studier. FE totala bidrag till klimatpåverkan är kg vilket kan likställas med 10 flygstolar Stockholm Bangkok tur och retur eller 1 ton ekologiskt benfritt nötkött. Förutom papperet är tryckprocessens bidrag till övergödning samt nedbrytning av stratosfärsikt ozon värda att notera (15 % respektive 18 %). Summeras bidragen från de båda transporterna är sammanlagda bidraget från transporterna till övergödning också ca 15 %. De båda transporternas sammanlagda bidrag till försurning är också större än det sammanlagda bidraget från prepress och tryck (11 % respektive 10,2 %). Resultatet från LCC visar att kostnaden för contentproduktion är störst. Denna del har behandlats konfidentiellt enligt önskemål från det studerade företaget. Därför har inte några ekonomiska data presenterats i den offentliga rapporten. Att genomföra LCC samt allokera kostnader som delas med andra produkter till FE är relativt svårt. Detta problem uppkommer även för genomförandet av livscykelanalysen där FE delar produktionen med ett stort antal andra produkter. En samlad miljöstudie för Aftonbladets samlade produktion (Huvudtidning samt övriga medieprodukter) vore därför intressant. 3N-7$).7 This Master Thesis is primarely focused on a simplified life cycle assessment (LCA) and the aim has been to study the environmental impact of the newspaper Aftonbladet along with presenting the current contribution of the newspaper to global warming, acidification and eutrophication. LCA is a study of a products environmental impact during its entire life, from cradle to grave. LCA origins from the ISO series, which among others, covers the goal and scope definition, inventory analasis and environmental impact assessment. The goal and scope definition define aim of the study, system boundaries aswell as the functional unit (FU). FU is a description of the product for analysis from which all calculations are based on. In this study, FU is defined as: The functional unit is an average daily production of Aftonbladet (the mean value from five weekdays), printed at the V-Tab printing house in Södertälje. The average production turned out to be 76 pages in extent with an edition of papers.

7 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning The inventory analysis contains of collection of data along with calculations to quantify material in- and outflows and energy for the production system. Inventoried parts are paper transport, production of editorial content, prepress, printing and distribution. The analysis of the environmental impact elucidates the result from inventory through classification and characterisation. For this purpose the LCA-software GaBi 4.2 has been applied. When the entire production system along with its flows is illustrated, the software performs calculations that describes the functional units impact of the environment. The following affection categories, sometimes called the big five in terms of LCA, have been evaluated in this study: Global warming potential (GWP) Acidification Potential (AP) Eutrophication Potential (EP) Ozone layer Depletion Potential (ODP) Abiotic Depletion Potential (ADP) The Master Thesis illuminates the term life cycle cost (LCC). At the moment there is no standard for how the term LCC should be used and what it should cover, as it does for LCA. However, there is a framework for how it should be applied, created by a working group within SETAC, which is planned to be published during The purpose is to create a more evident connection between the terms LCA and LCC. There already exists connections between economy and ecology, for example Eco-efficiency and eco-economical instruments of control. In order to estimate the LCC of a product, the product has to be devided in to smaller systems, life cycle phases and categories of costs. When all the relevant elements of cost are identified, the cost is estimated. To be able to perform a LCA, a deeper knowledge and insight in the product has to be aquired, which has not been the main aim in this paper. However, a simplified LCA has been performed on the functional unit based on the LCC-model from Dantes: 7 (53) LCC tot = C paper + C print + C content + C distribution The result (LCA) shows that the paper has the single greatest environmental impact out of all categories (for GWP 87%), comparable with earlier studies. The total GWP contribution (FE) was kg CO 2 equivalents which is the equal amount as 10 seats roundtrip Stockholm-Bangkok or the production of one tonnage ecological beef. Besides paper is the contribution of the printingprocess to eutrophication and Abiotic Depletion worth noting (15 % respectively 18 %). If the contribution to eutrophication from papertransport and distribution are added together, the result is also about 15 %. The total contribution from transportation to acidification are greater than the contribution from prepress and printing (11 % respectively 10,2 %)

8 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 8 (53) The result from LCC shows that the cost of contentproduction is the greatest cost. This part of the report has been treated confidential after the studied companies wish, therefore contains the official report no economical data. To carry through (LCC) and allocate costs FE shares with other products to FE is complicated. The LCA has the same problem. An overall environmental study of the total production of Aftonbladet (all the media products) would therefore be interesting.

9 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning 9 (53) B ;&(%*&+&: Denna rapport är ett examensarbete som har utförts av civilingenjörsstuderande 180 p. på kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm. Examensarbetet har utförts vid STFI-Packforsk i samarbete med Aftonbladet Hierta AB. STFI- Packforsk, som är ett av världens ledande företag på bl.a. forskning och utveckling inom den grafiska branschen, har bistått med handledning och expertis på ämnesområdet livscykelanalys samt tillhandahållit med LCAprogramvara. Aftonbladet Hierta AB, ger ut Sveriges största dagstidning Aftonbladet som är den undersökta produkten i denna studie. Examenssarbetet har uförts av Karl-Fredrik Atterhög, handledare på STFI-Packforsk har varit Maria Enroth, handledare på KTH har varit Alex Jonsson och kontaktperson på Aftonbladet har varit Örjan Folkesson. På STFI-Packforsk AB har värdefulla diskussioner även hållits med Martin Johansson och Åsa Moberg. Tidningen Aftonbladet har i första hand studerats ur ett miljömässigt perspektiv, genom utförd livscykelanalys. En livscykelanalys, LCA (eng. Life Cycle Assessment) innebär att alla produktionsfaser från vaggan till graven inventeras och analyseras ur ett miljöpåverkans-perspektiv. Rapporten behandlar även livscykelkostnad, LCC (eng. Life Cycle Cost), som först och främst innebär en undersökning av en produkts ekonomiska livscykel, d.v.s. vad kostar de olika stegen eller faserna som behövs för att ta fram och tillverka en specifik produkt. Syftet med denna studie är att först och främst genom livscykelanalys ge en aktuell miljöbild av produktionen av en specificerad dagsedition av Aftonbladets huvudtidning, tryckt vid V-Tab i Södertälje vilken är studiens funktionella enhet. Den andra delen av examensarbetet har haft som syfte att utföra en förenklad livscykelkostnadsanalys på den funktionella enheten. Det ekologiska och det ekonomiska utgör två av tre grundpelare i begreppet hållbar utveckling. Arbetet kring miljö och LCC samt att låta begreppen LCA och LCC närma sig varandra är en del i arbetet att skapa ett väldefinerat begrepp för hållbar utveckling. Den tredje pelaren i hållbar utveckling är den sociala aspekten, vilken också är en viktig del i en helhetsbild av en produkt. Livscykelanalys har varit ett begrepp sedan 1970-talet framtaget av ingenjörer efter diskussioner kring avfall och förpackningar. LCA-metodiken har utvecklats till att idag vara standard inom International Organization of Standardization ISO, med ISO-14040:2006. En stor mängd litteratur har även skrivits kring ämnet, i kurser kring ämnet används idag bl.a. Hitch Hikers Guide To LCA [Baumann et al, 2003]. På den grafiska branschen har det tidigare genomförts ett antal livscykelanalyser. Bland annat genomfördes en livscykelanalys på Aftonbladet 1997 vid institutet för medieteknik (IMT) [Axelsson et al, 1997]. Även livscykelkostnad har varit ett begrepp sedan 1970-talet. Begreppet är skapat av ekonomer och har haft som främsta syfte att ge en ekonomisk bild av products livscykel. En del litteratur har skrivits kring ämnet som berör ekonomisk LCC, men dock inte kring ekonomi och miljö. Arbetet kring att låta LCC närma sig LCA påbörjades 2002 med syfte att ge en allt tydligare bild av miljökostnader, detta arbete drivs av en arbetsgrupp inom SETAC. Deras resultat ska publiceras under En del vetenskapliga artiklar och rapporter [Bage et al, 2003; Lyrstedt

10 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 10 (53) 2005] har skrivits kring kopplingen LCA-LCC, bl.a. inom ett EU-finansierat project med Chalmers tekniska högskola som gick under namnet Dantes.

11 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning 11 (53) D E%75*F1+,-./'%()&)(/ R)':$I&*123 Livscykelanalys (LCA) (eng. Life Cycle Assessment) är en metodik för att ur ett miljöpåverkansperspektiv undersöka en tjänst eller produkt under hela dess livscykel. Med livscykel avses alla faser från vaggan till graven, från det att råvaror utvinns, genom produktionsfasen, användning, till och med avfallshantering, återvinning och sluthantering. Utförandet av en livscykelanalys består utav fyra huvudsteg [ISO, 2006] (se figur 1 och vidare avsnitt 3.2), a) Definition av mål och omfattning b) Inventering c) Miljöpåverkansbedömning d) Resultattolkning Figur 1 Huvudstegen i en LCA [ISO 2006] Livscykelanalyser har varit ett begrepp sedan slutet av 1960-talet. Det var främst genom diskussion kring förpackningar och avfall samt 1970-talets oljekris som ökade intresset och skyndade på utvecklingen av en LCA-metodik. Under talet startade arbetet med utformningen av LCA-metodiken. De första riktlinjerna

12 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 12 (53) för LCA kom ut 1993 i SETAC s 1 Code of practice efter en rad konferenser om ämnet. Även International Organization of Standardization (ISO) påbörjade 1993 arbetet med en standardisering av livscykelanalysmetodiken. År 1997 publicerades ISO 14040:1997, vilket var den första standarden för utförande livscykelanalys. Sedan 1997 har en serie av LCA standarder givits ut, men 2006 kom ISO 14040:2006 samt ISO 14044:2006 som ersätter alla tidigare publicerade standarder om livscykelanalyser [Baumann och Tillman, 2004]. 123%&(+:7;=S>GQGQTBQQJ P%8+&+7+5&),?<(5.65?8)77&+&: I måldefinitionen skall det klart och tydligt framgå vilket det tilltänkta användningsområdet är för studien, anledning till att studien genomförs samt åt vem studien riktar sig till. I omfattningsdefinitionen beskrivs sedan bl.a. det produktsystem samt dess delar som kommer ingå i analysen, vilken den funktionella enheten är (beskrivning av produkten för analysen som alla beräkningar utgår ifrån) samt vilka systemgränser som är uppsatta för studien. Under arbetet med analysen kan data uppkomma som gör att omfattningen måste ändras och uppgraderas. Figur 2 Exempel på ett produktsystem för en LCA [ISO 2006] 1 SETAC The Society of Environmental Toxicology and Chemistry

13 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning ;&,%&7%$+&:-)&)(/- Inventeringsfasen innefattar insamling av data samt beräkningar för att kvantifiera vilka inflödena och utflödena är till och mellan de olika processerna inom produktsystemet samt de uppställda systemgränserna. Datainsamlingen och beräkningar för varje process ska tydligt dokumenteras för att kunna spåra dess ursprung samt för validering. Om insamlad data inte uppfyller uppställda kvalitetskrav måste detta anges. Inventeringsanalysen är en iterativ process, vilket innebär att insamlad data kan påverka signifikansen av uppställda processer eller inflöden och utflöden, som eventuellt uppdateras eller utesluts. Den för studien undersökta produktens processer delar ibland systemet med andra produkter. När detta uppstår är man tvungen att allokera, d.v.s. fördela materialflödena mellan produkterna. Allokering blir även nödvändigt vid återvinning och återanvändning av produkten. 13 (53) Figur 3 Förenklad procedur för inventeringsanalys [ISO 2006].

14 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 14 (53) E+(M#L<,%$')&-N%*#?&+&: Med miljöpåverkansbedömning avses arbetet med att tillskriva resultatet från inventeringsanalysen till miljöeffektkategorier, t.ex. klimatpåverkan. Inventering av produktsystemet resulterar i en stor mängd data. Påverkansbedömningen förenklar resultatet vilket gör det lättare att tyda samt kommunicera till andra. Påverkansbedömningen har tre obligatoriska delar: a. Definition av påverkanskategorier b. Klassificering c. Karakterisering Samt fyra valfria delar: a. Normalisering b. Gruppering c. Viktning d. Kvalitetsanalys "#""$% &'()*)+),*%-.%/0.'12-*32-+'4,1)'1% Vilka påverkanskategorier som kommer att studeras specificeras ofta redan i måloch omfattningsdefinitionen. Dock är det inte förrän i inventeringen som det visas vilka parametrar som erhålls. Det finns tre huvudområden att betrakta närmare på med avseende på miljöpåverkan när man utför en LCA, dessa kan i sin tur delas in i undergrupper för att förtydliga miljöpåverkan [Baumann och Tillman 2004], a. Resursutnyttjande (resource use) i. Energi ii. Material iii. Vatten iv. Land b. Effekt på hälsa (human health) i. Giftpåverkan ii. Icke giftpåverkan iii. Arbetsmiljöpåverkan c. Effekt på miljö (ecological consequences) i. Klimatpåverkan ii. Försurning iii. Övergödning iv. Uttunning av ozon (Stratosfären) v. Bildning av marknära ozon vi. Ekotoxikologisk påverkan vii. Påverkan på den biologiska mångfalden

15 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning 15 (53) "#""#% 56-33)()7'1)*4%% Klassificering innebär att resultatet från inventeringsanalysen tilldelas tillhörande miljöpåverkansområden. Vissa parametrar från inventeringen påverkar fler områden, t.ex. kväveoxider NO x som påverkar både bl.a. försurning och övergödning. "#""% '1)3'1)*4%% När arbetet med klassificering av inventeringsdata är avklarat ska dessa karakteriseras. Det innebär att data från inventering multipliceras med ekvivalensfaktorer som är specifika för inventeringsdata samt miljöpåverkanskategori. Inventeringsdata som placerats i samma miljöpåverkansområde kan ha olika miljöpåverkansgrad. Data som exempelvis bidrar till klimapåverkan viktas gentemot koldioxid. Ekvivalensfaktorn för koldioxid är 1 medan för metan är denna 21. Det innebär att en lika stor mängd metan som koldioxid bidrar till 21 ggr större bidrag till klimatpåverkan. [Rydh et al, 2002] Exempel på ekvivalensfaktorer, [Johansson M, 2001] a. Klimatpåverkanspotential (Global Warming Potential, GWP) Uppskattar ett ämnes påverkan på växthuseffekten relativt koldioxid (CO 2 ) med GWP värdet 1,0 kg/kg. Mäts i kg CO 2 -ekvivalenter/kg. b. Försurningspotential (Acidification Potential, AP) Uppskattar ett ämnes påverkan på försurning relativt svaveldioxid (SO 2 ). Mäts i kg SO 2 -ekvivalenter/kg. c. Övergödningspotential (Eutrophication Potential, EP) Uppskattar ett ämnes påverkan på övergödning relativt kväveoxid (NO x ) eller fosfat (PO 4 3- ). Mäts i kg PO ekvivalenter/kg. d. Ozonförtunningspotential (Ozone Depletion Potential, ODP) Uppskattar ett ämnes påverkan på förtunning av ozonskiktet relativt R11 (CFC11). Mäts i kg CFC11-ekvivalenter/kg. e. Resursutnyttjande (Recource Depletion, Reserve to use, ADP R-to-use) Utnyttjande av tillgängliga resurser baserat på befintliga reserver. Mäts i enheten kg Sb-ekvivalenter. f. Bildning av marknära ozon (Photochemical Oxidant Creation, POC)

16 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 16 (53) Uppskattar ett ämnes påverkan på bildning av marknära ozon relativt eten (C 2 H 4 ). Mäts i kg C 2 H 4 -ekvivalenter/kg. "#""8% 9,1:-6)3'1)*4% Målsättningen med normalisering är få ytterligare förståelse för i vilken omfattning produktsystemet belastar miljön. Resultatet från karakteriseringssteget relateras till hur stor den faktiska omfattningen är på varje miljöpåverkanskategori genom division med ett utvalt referensvärde. Normalisering ger en tydligare bild av resultatet vilket förenklar vid jämförelse med andra system. "#"";% <1=//'1)*4% Gruppering innebär att fördela karakteriseringsresultatet i grupper som rangordnar resultatet i exempelvis påverkansprioritet eller områdespåverkan. Detta underlättar senare analyser och resultatdiskussionen. "#"">%?)2+*)*4% Vid viktning värderas den relativa betydelsen av en miljöpåverkanskategori gentemot andra kategorier. Hur de olika påverkanskategorierna värderas beror på val av värderingsmetod samt deras viktningsfaktorer. 5.-6)+'+3-*-6A3% För att djupare förstå betydelsen, osäkerheten och finkänsligheten av resultatet från miljöpåverkansbedömningen kan det behövas ytterligare tekniker och information såsom: I. Gravity analys II. Osäkerhetsanalys III. Känslighetsanalys U5('&+&: Tolkningsfasen innefattar analysering och utvärdering av erhållet resultat från inventering samt miljöpåverkansbedömning. Tolkningen bör genomföras förenligt med det uppställda målet och omfattningen. Resultat av tolkning kan exempelvis vara slutsatser och rekommendationer.

17 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning 17 (53) G E%75*F1+,-./'%('5-7&)*01224 R)':$I&*122 Den ekonomiska motsvarigheten till LCA är känt under ett flertal olika namn som exempelvis livscykelkostnad (LCC, life cycle costing), Life Cycle Profit, Full Cost Accounting (FCA) och Total Cost Assessment (TCA) [Klöpffer, 2005]. LCC är dock det begrepp som används inom livscykelssammanhang. Livscykelkostnad är en metod för att avgöra den totala kostnaden av en produkts livscykel [Lyrstedt F, 2005]. Det finns ännu ingen standard för hur begreppet LCC skall användas och vad som bör ingå, som det gör för LCA-begreppet med ISO 14040:2006 och ISO 14044:2006. Det finns dock ett par utarbetade standarder för specifika användningsområden av LCC, såsom IEC , Dependability Management och ISO :2001, Petroleum and natual gas industries [Ravenmark D, 2004]. I slutet av 2002 startade en arbetsgrupp (med 79 medlemmar från 19 länder) inom The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), med arbetet kring att ta fram och definiera en state of art, ett ramverk för hur LCC metodik bör utföras och skapa ett underlag med bl.a. definitioner, mål, ramar, indikatorer samt ett eco-efficiency koncept [Rebitzer, 2003]. Resultatet från SETAC publiceras under Syftet med att koppla samman LCC och LCA är att få fram en djupare samlingsstandard för begreppet hållbar utveckling. Hållbar utveckling står på de tre pelarna, ekologi, ekonomi samt sociala aspekter. I [The Brundtland Report, 1987] definieras hållbar utveckling enligt följande: Sustainable development is development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs 1+,-./'%('5-7&)* För att uppskatta den totala livscykelkostnaden för en produkt måste produkten eller processen brytas ner och delas upp i mindre delsystem som förtydligar bilden av hela produktionskedjan. Produkten eller processen måste också delas upp i livscykelfaser samt även kostnadskategorier. Med dessa tre olika dimensioner ges en tydlig bild av de kostnadselement som ingår i produktionen. När alla relevanta kostnadselement har identifierats, måste kostnaden för varje element uppskattas. I figur 4 illustreras nedbrytning till kostnadselement [Ravemark D, 2004].

18 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 18 (53) Figur 4 Nedbrytning till kostnadselement [Ravemark, 2004] LCC har ursprungligen varit ett begrepp skapat av ekonomer för att avgöra en produkts totala kostnad under produktion. I och med att LCC ska knytas samman eller komplettera LCA, har dock det ekologiska perspektivet blivit en tydligare del av LCC. Miljökostnader och kostnad för avfallshantering är idag ett naturligt inslag i LCC. Vid utförande av en LCC i samband med att en LCA utförs är det viktigt att de båda omfattar samma systemgränser, funktionella enhet FE och huvudantaganden för att erhålla en så jämförbar bild som möjligt. Huvudsteg som ingår i en produkts livscykel är exempelvis planering, forskning och utveckling, produktion, underhåll samt återvinning [Lyrstedt F, 2005]. Dessa huvudsteg bryts sedan ner enligt Ravemark ovan. Nedan presenteras en ekvation för utförande av en LCCmodell med ingående delar som inverkar på kostnaden enligt [Dantes, 2007]: LCC = C ic + C in + C e + C o + C m + C s + C env + C d där C ic : Kostnaden för att starta produktionen (Initial cost) C in : Installation och uppstartskostnader (Installation cost) C e : Energikostnader (Energy costs) C o : Driftskostnader exklusive energi (Operating costs) C m : Underhållskostnader (Maintenance costs) C s : Kostnad för produktionsstopp (Downtime costs) C env : Kostnad för miljöskatter och avgifter (Environmental costs) C d : Kostnad för sluthantering (Decommission cost)

19 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning VW%?L%(L<'5LL(+&:)$?%(()&%'5&5?+5.6%'5(5:+ ;&7%$&)5.6%W7%$&)'5-7&)*%$ De delar som ingår i Dantes ekvation för LCC, utgörs av företagets interna kostnader. Inom LCC kan man skilja mellan två typer av kostnader, interna kostnaden och den externa kostnaden [Lyrstedt, 2005]. Den interna kostnaden är betydligt enklare att definiera, där ingår kostnaderna som beskrivs i funktionen ovan. Den externa kostnaden avser kostnader som produkten orsakar genom exempelvis miljöskadepåverkan. Ofta är dessa svåra att uppmäta och relaterbara till en specifik produkt och den ekonomiska kostnaden för detta är svår att uppskatta. I Stern rapporten [Stern, 2006] sätter man dock ett pris på klimatpåvrkan. Total Cost Assessment (TCA) här ovan definierad som en namne till LCC, delar in och beskriver kostnader i fem olika kostnadstyper enligt [Hochschorner, 2004]. i. Direkta Direkta kostnader som företaget har för kapitalinvensteringar, personalkostnader, råmaterial avfallshantering samt underhåll. ii. Indirekta - Indirekta kostnader som företaget har men som inte kan allokeras produkten eller processen. iii. Oförutsedda Kostnader som företaget får bära i form av böter straffavgifter, skador på personal och egendom. iv. Obestämda Kostnader som företaget får bära men som är svåra att mäta, det kan vara kundpålitlighet, kundacceptans, arbetsmoral, fackliga relationer och relationer till samhället i övrigt. v. Externa Kostnader orsakade direkt eller indirekt av företaget men som betalas av andra parter, som exempelvis samhället. (i) - (iii) är alla interna kostnader, hit kan även (iv) räknas medan (v) enbart utgör de externa kostnaderna. Att identifiera externa kostnader är en stor och komplex uppgift. De externa kostnaderna orsakas oftast inte bara lokalt utan är i många fall en kombination av flera källor i en större region. Externa kostnader i form av hälsoproblem visar sig också flera år, kanske årtionden efter det att den produktion som orsakat kostnaden har upphört. Vid identifikation av de externa kostnaderna är det därför viktigt att ställa upp dimensionsgränser i form av tid och rum [Steen, 2003]. Att relatera dessa kostnader till företag är ännu svårare. När företag som ligger bakom dessa kostnader tar på sig ansvaret och betalar för dessa blir de inte externa längre utan går istället in i punkt (iii) [Hoschhorner, 2004]. V.5F%88+.+%&./ Eco-efficiency begreppet definieras enligt [Lyrstedt, 2005] som förhållandet mellan livscykelkostnaden, LCC, för en produkt eller process samt Environmental damage costs, EDC, miljöskadekostnaden som samma produkt eller process ger upphov till. Ekvationen för eco-efficiency ger ett procentuellt värde tillbaka, där 100 % eco-efficiency betyder att den studerade produkten ej ger upphov till 19 (53)

20 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 20 (53) någon negativ påverkan på miljön. Begreppet Eco-efficiency har även flera tidigare tolkningar, t.ex. [WBCSD, 2000]. 12V23 Kumarans Life Cycle Environmental Cost Analysis modell (LCECA) [Kumarans, 2001] inkluderar ekologiska kostnader i produktens totala kostnad som tidigare exkluderats i en ekonomisk lcc. Därmed utvecklas begreppet livscykelkostnad med att även omfatta ett mer detaljerat ekologiskt perspektiv. LCECA bygger på redan existerande modeller för LCC. LCECA begreppet synliggör dolda ekologiska kostnader som bidrar till den totala kostnaden. Med LCECA identifieras kostnader som eventuellt kan reduceras eller helt tas bort genom bättre ekodesign (mer miljöanpassad design) av produkter eller ändrade produktionsförhållanden vilket i slutändan innebär en reducering av den totala livscykelkostnaden. Metoden delar upp produktens ingående produktionssteg för att tolka och identifiera kostnadsbidrag som kan tillskrivas ekologiska kostnader. Kostnader som kan tillskrivas ekologiska kostnader är enligt Kumaran exempelvis kostnad för att kontrollera utflöden av material, kostnad för hantering av utflöden (avfallshantering), bortförsel av avfall, miljöskatter och avgifter, oförutsedda kostnader som miljöskador samt energikostnader. Många av dessa kostnader är ofta dolda och inbakade i andra produktionskostnader som gör att de är svåra att identifiera. När de ekologiska kostnaderna är identifierade kan dessa undvikas eller reduceras genom pollution prevention, P2, åtgärder som exempelvis produktdesign, nya material i produkter samt nya och bättre tillverkningsprocesser. V'5F%'5&5?+-')-7/$?%*%( Ett exempel på där ekonomi och miljö integreras är handel med utsläppsrätter där ett pris har satts på utsläpp av koldioxid. Utsläppsrätter är ett verktyg instiftat av EU för att begränsa utsläppen av växthusgaser. EU:s utsläppshandel inleddes i januari 2005 och omfattar cirka anläggningar inom industri- och energiproduktion i EU. Handeln regleras genom ett särskilt direktiv och omfattar alla EU:s medlemsländer [Energimyndigheten, 2007]. Andra exempel på ekoekonomiska styrmedel är miljöskatter och miljöavgifter. U6%V.5&5FV&,+$5&?%&7)(K%7I$&0VVK4 Bage och Samson [Bage och Samson, 2003] har i sin artikel The Econo- Environmental Return (EER) beskrivit ett antal redskap som utvecklats i syfte att kombinera miljöpåverkan och ekonomiska aspekter. Här följer några exempel som nämns, The Economic Input-Output LCA model (EIO-LCA), Relative Mass- Energy-Economic method (RMEE), Return on Environment (RoE), The Environmental Return (ER) och The Econo-Environmental Return (EER). EER ger ett dimensionslöst förhållande mellan ekonomi och miljöpåverkan. I EER används både negativ och positiv miljöpåverkan och negativa och positiva ekonomiska aspekter. Vid jämförelse av flera produkter ger resultatet en bild av vilken produkt som föredras, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett miljöperspektiv.

LCC. 2014 LCC, Logistikprogrammet, Norrköping

LCC. 2014 LCC, Logistikprogrammet, Norrköping LCC 1 Life Cycle Cost, LCC Totalkostnaden under en produkts livslängd. q Låt framtida drift- och underhållskostnader påverka valet vid investering och upphandling. q Välj det alternativ som har den lägsta

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer meningen och skillnader Tomas Rydberg Att deklarera dina transporters klimatpåverkan Trafikverket/NTM 2010-10-05 Miljövarudeklaration Klimatdeklaration SO 2

Läs mer

Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker. Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska

Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker. Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska Maria Enroth MSG Management System Group AB Februari 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av lakanskydd - En jämförande studie

Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av lakanskydd - En jämförande studie Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av lakanskydd - En jämförande studie Anton Helgstrand, Mattias Lindahl & Niclas Svensson 2011-09-02 Industriell Miljöteknik Institutionen för industriell och

Läs mer

Hållbar utveckling. Varför LCA? Vad är LCA? Vad kan man ha LCA till?

Hållbar utveckling. Varför LCA? Vad är LCA? Vad kan man ha LCA till? Uppsala universitet Ins Fysikalisk o Analytisk kemi Monica Waldebäck Varför LCA? Hållbar utveckling dvs en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter

Läs mer

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys - En metod att beskriva en potentiell miljöpåverkan av en nyttighet (produkt, tjänst eller aktivitet) under hela dess livscykel. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys Lokala effekter

Läs mer

Miljöverktyg. ESSF05 för E-studenter 24 mars Pål Börjesson. Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola

Miljöverktyg. ESSF05 för E-studenter 24 mars Pål Börjesson. Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Miljöverktyg ESSF05 för E-studenter 24 mars 2015 Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Hållbar utveckling En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen Livscykelanalys - exempel Ingenjörsmässig Analys, föreläsning 4 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Innehåll Repris: Vilka steg ska man göra i en LCA? Målbeskrivning

Läs mer

Vad är lyvscykelanalys,

Vad är lyvscykelanalys, Vad är lyvscykelanalys, LCA? Sammanfattning Livscykelanalys, LCA, är ett verktyg för att beräkna miljöpåverkan från en produkt från vaggan till graven, vilket innebär att produktion av insatsmedel, transporter

Läs mer

Ekologiskt vs konventionellt jordbruk en onödig konflikt

Ekologiskt vs konventionellt jordbruk en onödig konflikt Ekologiskt vs konventionellt jordbruk en onödig konflikt Christel Cederberg Institutionen Energi & Miljö Chalmers Tekniska Högskola Livsmedelsforum 5 okt 2016, Stockholm Innehåll Hur jämförs miljöprestanda

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin Mejeriproduktionens miljöpåverkan Johanna Berlin Ett industriforskningsinstitut med uppgift att stärka företagens konkurrenskraft Så här arbetar SIK Strategisk forskning Industrigemensamma projekt, nätverk,

Läs mer

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling 1 [5] Handledning för livscykelkostnad vid upphandling Kalkyl för personbil LCC i upphandling LCC-verktyget för personbilar är främst anpassat för att användas i anbudsutvärderingen för att klargöra den

Läs mer

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen Vilka är vi? MINT är en nätverksorganisation för tidningsföretag som omfattar: Ett miljönätverk Branschgemensamma miljönyckeltal MINT historia: Miljönyckeltal

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA. Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23

Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA. Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23 Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23 Hur används LCA? Underlag för produktförbättringar /dokumentation av produktförbättring Stora systemstudier,

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA

SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA sca Om du vill veta mer om SCA och vårt arbete sca.com Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs livscykel

Läs mer

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA)

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) Utvärdering av miljöpåverkan från vaggan till graven Ann Magnuson 2013 Lästips Carlson & Pålsson SIS Förlag 2008 ISBN: 9789171626523 Vad är LCA? är ett

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

Gården i ett. Maria Berglund. maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22. Maria Berglund, HS Halland

Gården i ett. Maria Berglund. maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22. Maria Berglund, HS Halland Gården i ett livscykelperspektiv Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 Varför livscykel-tänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem & Stora utsläpp sker före gården

Läs mer

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 Varför livscykeltänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem & Stora utsläpp sker före gården

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Vägtrafikens och sjöfartens emissioner. Erik Fridell

Vägtrafikens och sjöfartens emissioner. Erik Fridell Vägtrafikens och sjöfartens emissioner Erik Fridell 2013-10-24 Research and consultancy by IVL Swedish Environmental Research Institute around 200 employees engineers, economists, social scientists, geoscientists,

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Disposition Kort om livscykelanalys (LCA) Resultat från LCA av livsmedel Svårigheter vid miljöpåverkansanalys

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson

Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson Tekn Dr Gruppchef Hållbart Byggande 1991: IVL var med och

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling. Indikatorer för hållbar utveckling

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling. Indikatorer för hållbar utveckling Hållbar Olle Nygren 1 Hållbar En som svarar upp till nuvarande generations behov, utan att äventyra kommande generations möjlighet att uppfylla sina behov 2 Indikatorer för hållbar Sveriges strategi för

Läs mer

Skid-VM 2015 Falun REPORT. Beräkning av klimatpåverkan. Version 2.0 2015-03-27 Beräkning av klimatpåverkan skid-vm Page 0 (10)

Skid-VM 2015 Falun REPORT. Beräkning av klimatpåverkan. Version 2.0 2015-03-27 Beräkning av klimatpåverkan skid-vm Page 0 (10) REPORT Beräkning av klimatpåverkan Skid-VM 2015 Falun ÅF, Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm, Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 Version 2.0 2015-03-27 Beräkning av

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Armeringsprodukter för betong

Armeringsprodukter för betong Armeringsprodukter för betong Företag CELSA STEEL SERVICE AB Hemsida: www.celsa-steelservice.com Certifikatnr: S-P-00305 Giltighet: 2012-12-31 Omfattning LCA: vagga till grind Klimatpåverkan: 360 kg CO2

Läs mer

Tentamen i miljöteknik, 5hp, 1KB704

Tentamen i miljöteknik, 5hp, 1KB704 Tentamen i miljöteknik, 5hp, 1KB704 Hjälpmedel Inga Instruktioner Svara på varje fråga på separat papper. Detta är viktigt för rättningen efersom vi är flera som rättar. Skriv kod på alla ark! Något om

Läs mer

Slutavrapportering: Miljöanpassade byggnader

Slutavrapportering: Miljöanpassade byggnader Miljöanpassade byggnader Slutavrapportering: Miljöanpassade byggnader Slutavrapportering: Miljöanpassade byggnader Martin Erlandsson, IVL Sv Miljöinstitutet, 2003-04-14 Introduktion Projektets originaltitel

Läs mer

Carbon footprint internationella tongångar och ISO-arbete

Carbon footprint internationella tongångar och ISO-arbete Carbon footprint internationella tongångar och ISO-arbete Elin Eriksson, IVL och Lotta Silfver, Naturskyddsföreningen 26 november 2009 2009-11-27 1 Carbon footprint Vad är det? Beskrivning av varors och

Läs mer

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft OKG AB, 2010-01-12 Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning. För att få en balanserad bild av olika kraftslags miljöpåverkan, bör hela livscykeln

Läs mer

LCA Innovation nr 1 Innovation nr 2 Att miljödeklarera en byggnad Miljödeklarerad byggnad Livscykelanalys

LCA Innovation nr 1 Innovation nr 2 Att miljödeklarera en byggnad Miljödeklarerad byggnad Livscykelanalys Livscykelanalys (LCA) Vad är Livscykelanalys (LCA) LCA beskriver miljöaspekter genom en produkts hela livscykel, från anskaffning av råmaterial till slutlig kvittblivning. Varför LCA? Kartläggning av miljöpåverkan

Läs mer

Gården i ett livscykelperspektiv

Gården i ett livscykelperspektiv Gården i ett livscykelperspektiv Birgit Landquist SIK Institutet för livsmedel och bioteknik birgit.landquist@sik.se Tel 072 720 75 82 www.sik.se Unik kompetens om livsmedelskedjans miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter

Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter Källa: Sveriges Verkstadsindustrier, Teckning: Ulf Östlund HB Livscykeln för en produkt Metoder - LCA LCA resultat Miljöpåverkansbedömning Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter Användning

Läs mer

Livscykelperspektiv vad är det, varför behövs det och hur kan det användas?

Livscykelperspektiv vad är det, varför behövs det och hur kan det användas? Livscykelperspektiv vad är det, varför behövs det och hur kan det användas? Susanna Toller, Ecoloop/KTH Bo Svedberg, Ecoloop/LTU Hur kan vi lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen

Läs mer

SHIPPING AND MARINE TECHNOLOGY MARITIME ENVIRONMENT. Hur miljövänligt är LNG?

SHIPPING AND MARINE TECHNOLOGY MARITIME ENVIRONMENT. Hur miljövänligt är LNG? Hur miljövänligt är LNG? Innehåll Utsläpp vid förbränning Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Framtida möjligheter - inblandning av biogas? Miljöpåverkan vid förbränning Utsläpp av koldioxid Utsläpp

Läs mer

Verksamhetsområden. Miljöledning. Miljöutbildning. Miljö-datasystem.

Verksamhetsområden. Miljöledning. Miljöutbildning. Miljö-datasystem. Verksamhetsområden Miljöledning Miljöutbildning www.assess.se assess@assess.se Miljö-datasystem Marknadsför Design System Ett koncept för Miljöledning och Miljöanpassad Produktutveckling Persontransporter

Läs mer

Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar

Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar Be Free to be more profitable, Be Free to be more sustainable Be Free to be the printer you want to be with Kodak Sonora XP Process Free Plates Vad tänker

Läs mer

Energy Saving through Promotion of Life Cycle Assessment in Buildings ENSLIC BUILDING

Energy Saving through Promotion of Life Cycle Assessment in Buildings ENSLIC BUILDING Energy Saving through Promotion of Life Cycle Assessment in Buildings ENSLIC BUILDING Uppstart Sverige 18 okt 2007 SYFTE Uppnå energibesparing vid byggande och drift av hus genom att understödja tillämpningen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Brundtland Report 1987: Beställaren och hållbar utveckling

Brundtland Report 1987: Beställaren och hållbar utveckling Beställaren och hållbar utveckling Brundtland Report 1987: Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Vad är EEA? Miljöeffektanalys EEA - en metod för miljödriven produktutveckling. The EEA methodology vs existing theory

Vad är EEA? Miljöeffektanalys EEA - en metod för miljödriven produktutveckling. The EEA methodology vs existing theory Vad är EEA? Miljöeffektanalys EEA - en metod för miljödriven produktutveckling EEA syftar till att identifiera och bedöma betydande miljöpåverkan från en produkt tidigt i ett utvecklingsprojekt för att

Läs mer

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Kersti Linderholm Kersti.linderholm@silvberg.se Ingen mat utan fosfor Symptom av fosforbrist i korn (t.v.) (Foto: Søren Holm. Med tillstånd från Yara Danmark

Läs mer

Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca 24 500 ton CO 2 e)

Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca 24 500 ton CO 2 e) På uppdrag av MCI har en klimatanalys av Svenska Mässan genomförts. Resultaten i denna rapport kan användas som underlag för att, antingen göra djupare analyser för att fastställa den faktiska påverkan,

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Calculate check digits according to the modulus-11 method 2016-12-01 Beräkning av kontrollsiffra 11-modulen Calculate check digits according to the modulus-11 method Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 www.bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Mattias Bisaillon Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 2001- Doktorand i avfallsgruppen på Chalmers 1998-2004 (tekn. doktor i avfalls- och energisystemanalys 2004) (Projektinriktad forskning

Läs mer

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson,

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson, Miljöpåverkan av kaninkött Ulf Sonesson, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik Upplägg Livcykelanalys l (LCA) Kött och miljöpåverkan Kaninkött (resonemang, inte siffror) LCA Kvantifiering av en

Läs mer

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem ENVA Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem Författare: Therese Näsman och Rickard Waern, Hållbar utveckling Väst Maj 2013 Livscykelkostnadsanalys, LCC Att endast

Läs mer

Konsumtionens klimatpåverkan

Konsumtionens klimatpåverkan Konsumtionens klimatpåverkan Eva Ahlner Naturvårdsverket Klimat och konsumtion i Östergötland Linköping 31 mars 2010 Shopping en (hållbar) livsstil? Svenska miljömål för Svenska miljömål för ett effektivare

Läs mer

Metoder att mäta uthållighet som man ropar får man svar

Metoder att mäta uthållighet som man ropar får man svar Metoder att mäta uthållighet som man ropar får man svar AgrD Charlotte Lagerberg, Box 7047, 750 07 Uppsala, Charlotte.Lagerberg@cul.slu.se Publicerad som: Lagerberg, C. 2001. Metoder att mäta uthållighet

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

Greenhouse Gas Protocol Report for IT Mästaren. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen aug 20, 2015 av Our Impacts för U&W

Greenhouse Gas Protocol Report for IT Mästaren. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen aug 20, 2015 av Our Impacts för U&W Greenhouse Gas Protocol Report for IT Mästaren Beräkningsperiod: 2014 Framtagen aug 20, 2015 av Our Impacts för U&W Redovisningsdetaljer Konsolideringsmodell (Consolidation Approach) Verksamhetskontroll

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning ÖVERSIKT Miljöparametrar som är relevanta på lokal nivå (för arbetslag i produktion) Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel Målgrupp Produktion Produktionsledning Miljöledning Hans

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning 2011-12-12 1 (5) Analysavdelningen Enheten för hållbara bränslen Linus Hagberg 016-544 20 42 linus.hagberg@energimyndigheten.se PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning Inledning

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Livscykelanalys av färg

Livscykelanalys av färg Livscykelanalys av färg Livscykelanalys av färg. Sammandrag av IVL Rapport B 1338-A. Färg påverkar miljön positivt genom att förlänga produkters livslängd, ge estetiskt tilltalande ytor och därigenom spara

Läs mer

LCC och externa miljöeffekter

LCC och externa miljöeffekter LCC och externa miljöeffekter Bakgrund VARFÖR LIVSCYKELKOSTNADER? Ett livscykelperspektiv representerar en bredare syn på en vara eller tjänst. Genom att tillämpa ett livscykelperspektiv i offentlig upphandling

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Titel: Pappersbok och elektronisk bok på läsplatta en jämförande miljöbedömning

Titel: Pappersbok och elektronisk bok på läsplatta en jämförande miljöbedömning Titel: Pappersbok och elektronisk bok på läsplatta en jämförande miljöbedömning Författare: Clara Borggren och Åsa Moberg Rapport från KTH Centre for Sustainable Communications ISSN:1654-479X TRITA-SUS

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Slutrapport Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Summary... 2 Bakgrund...

Läs mer

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Flergångstextilier Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Att använda flergångstextilier vid operationer är ur flera synpunkter ett helt överlägset val i förhållande till motsvarande produkter

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi. Organisation. Upplägg föredrag

Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi. Organisation. Upplägg föredrag Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi Finansiering: Kunskapsprogrammet Hållbar Sanering Organisation Projektgrupp Karin Andersson, SIK uppdragsledare, LCA Joakim Johansson,

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

Miljödeklaration Skärmvägg H11F08

Miljödeklaration Skärmvägg H11F08 Miljödeklaration Skärmvägg H11F08 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

POSTTIDNING A Framme nästa dag

POSTTIDNING A Framme nästa dag DPD MILJÖVARUDEKLARATION POSTTIDNING A Framme nästa dag Brevlådan töms Måndag-fredag Sönd- & helgdag För post till hela Sverige och övriga Världen 18.00 Sista minuten Endast Storgatan 13 20.00 Sista minuten

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer