Förenklad livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning K A R L - F R E D R I K A T T E R H Ö G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förenklad livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning K A R L - F R E D R I K A T T E R H Ö G"

Transkript

1 Förenklad livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning K A R L - F R E D R I K A T T E R H Ö G Examensarbete Stockholm, Sverige 2008

2 Förenklad livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning K A R L - F R E D R I K A T T E R H Ö G Examensarbete i publiceringsteknik om 30 högskolepoäng vid Programmet för maskinteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2008 Handledare på CSC var Alex Jonsson Examinator var Nils Enlund TRITA-CSC-E 2008:023 ISRN-KTH/CSC/E--08/023--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning 3 (53) ;&&%6<((-8#$7%.'&+&: =+*) > B D E%75*F1+,-./'%()&)(/ "#$ %&'()*+,-./###########################################################################################$$ "#0 -./1+23(4567$8989:099;#######################################################################$0 "#0#$ "#0#0 5+?1+41)3+(D&+&2ED ##############################################################################################$" "#0#" "#0#8 K>2'+3+( ##############################################################################################################$; G E%75*F1+,-./'%('5-7&)* #$ %&'()*+,-.. ##########################################################################################$L 8#0-3?DBE'12'>D4+&,#######################################################################################$L 8#" #################################$O 8#"#$ 5+41)+&>BC1N41)+&'>D4+&,1) #############################################################################$O 8#"#0 MB>P1==3B31+BE######################################################################################################$O 8#"#" -.M./################################################################################################################09 8#"#8 8#"#Q #############################################################09 A E%75*8#$*%&&)-7I*+% Q#$ -./###########################################################################################################0$ Q#$#$ Q#$#0 FA2,1=3+343>+########################################################################################################0$ Q#0 ################################################################################0" Q#" -.. ##########################################################################################################0Q J ;#$ X&II1)D4322?1)'+3+(>BC4)&+DI>)4&?I&II1)##############################################0L ;#0 ;#0#$ 5+?1+41)3+(>BCJ1)V'+3+(&)=H)B>+41+4###############################################################0Y ;#" X)1I)1DDUK)EB'1)3>BCX&B'D&2#################################################################0O ;#"#$ 5+?1+41)3+(>BCJ1)V'+3+(&)&?I)1I)1DD>BC4)EB'1)3###########################################"9 ;#8 <3D4)3J*43>+################################################################################################"" ;#8#$ 5+?1+41)3+(>BCJ1)V'+3+(&) ################################################################################"8 ;#Q %1D')3?+3+(&?(1+1)122&,&4& ###################################################################"Q ;#Q#$ X&II1) ################################################################################################################"; ;#Q#0 X&II1)D4)&+DI>)4#################################################################################################"; ;#Q#" <3D4)3J*43>+##########################################################################################################"; ;#Q#8 K)EB'+3+( ############################################################################################################"; ;#Q#Q X)1I)1DD #############################################################################################################"; ;#Q#;.>+41+4 ###############################################################################################################";

4 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 4 (53) ;#; -3?DBE'12'>D4+&, #######################################################################################"L H DO L#$ #################################################"O L#0 R1D*24&4=H)D*)+3+(DI>41+43&2S/XT#############################################################89 L#" R1D*24&4H?1)(H,+3+(DI>41+43&2SMXT #########################################################8$ L#8 R1D*24&4+1,J)E4+3+(&?D4)&4>D=V)D3'4>[>+S7<XT ####################################80 L#Q R1D*24&4)1D*)D*4+E44G&+,1S/<XT ##############################################################8" O P+-'I--+5& GG C GO >Q K%8%$%&-%$ GC >> A> $$#$ %32&(&$\5+?1+41)3+(D)1D*24&4 ##################################################################Q$ $$#0 ########################################################Q$ $$#" %32&(&"\M+'V4A'1)31) ############################################################################Q$

5 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning 5 (53) > =)??)&8)77&+&: I examensarbetet har först och främst en förenklad livscykelanalys (LCA) utförts med syfte att studera Aftonbladets huvudtidning ur ett miljöpåverkansperspektiv samt ge en aktuell bild av dess bidrag till bl.a. klimatpåverkan, försurning och övergödning. Livscykelanalys är en studie av en produkts miljöpåverkan under hela sin livslängd, från vaggan till graven. Livscykelanalysen utgår från ISO serien som bl.a. omfattar stegen mål och omfattning, inventeringsanalys samt miljöpåverkansbedömning. I mål och omfattning definieras syfte, systemgränser samt den funtionella enheten (FE). FE är en beskrivning av produkten för analysen som alla beräkningar utgår ifrån. I denna studie definieras FE som: Den funktionella enheten (FE) är en genomsnittlig vardagsproduktion av Aftonbladet (medelvärde från fem vardagar), tryckt vid tryckeriet V-Tab i Södertälje. Den genomsnittliga produktionen blev en tidning med 76 sidor med en upplaga på st exemplar. Inventeringsanalysen består av datainsamling samt beräkningar för att kvantifiera in- och utflöden av material och energi till det i omfattningen uppställda produktions-systemet. Inventerade delar är tranport av papper, contentproduktion (redaktionsarbete), prepress, tryckning samt distribution. Miljöpåverkansbedömningen förtydligar resultatet från inventering genom klassificering och karakterisering. För detta har LCA-mjukvaran GaBi 4.2 använts. När hela produktionssystemet illustrerats tillsammans med flöden, utför programvaran beräkningar som beskriver funktionella enhetens miljöpåverkan. Följande påverkans-kategorier, vilka även kallas för the big five i livscykelsammanhang, har studerats i denna studie: Poteniell klimatpåverkan (GWP) Försurningspotential (AP) Övergödningspotential (EP) Nedbrytning av stratosfäriskt ozon (ODP) Resursutnyttjande (ADP) Examensarbetet belyser även begreppet livscykelkostnad (LCC). Det finns idag ingen standard för hur begreppet LCC ska användas och vad som ska ingå där, som det gör för livscykelbegreppet LCA. Ett ramverk för LCC-metodiken utformas av en arbetsgrupp inom SETAC, vilket är tänkt att publiceras under år Syftet är att få fram en tydligare koppling mellan de båda begreppen LCA och LCC. Flera kopplingar mellan ekonomi och ekologi finns det redan idag, exempelvis Eco-efficiency och eko-ekonomiska styrmedel. För att uppskatta en produkts livscykelkostnad måste produkten brytas ner och delas upp i mindre delsystem, livscykelfaser samt kostnadskategorier. När alla relevanta kostnadselement är identifierade uppskattas kostnaden för dessa. För

6 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 6 (53) att kunna utföra en livscykelkostnadsanalys krävs en djupare insyn och kunskap i den undersökta produkten, vilket det inte funnits utrymme för i denna studie. Däremot har en förenklad livscykelkostnadsanalys utförts på den funktionella enheten (FE) baserad utifrån en LCC-modell från Dantes: LCC tot = C paper + C print + C content + C distribution Resultatet från LCA visar att papperet spelar en mycket betydande roll för bidraget till ovanstående påverkanskategorier (klimatpåverkan 87 %) vilket är jämförbart med tidigare studier. FE totala bidrag till klimatpåverkan är kg vilket kan likställas med 10 flygstolar Stockholm Bangkok tur och retur eller 1 ton ekologiskt benfritt nötkött. Förutom papperet är tryckprocessens bidrag till övergödning samt nedbrytning av stratosfärsikt ozon värda att notera (15 % respektive 18 %). Summeras bidragen från de båda transporterna är sammanlagda bidraget från transporterna till övergödning också ca 15 %. De båda transporternas sammanlagda bidrag till försurning är också större än det sammanlagda bidraget från prepress och tryck (11 % respektive 10,2 %). Resultatet från LCC visar att kostnaden för contentproduktion är störst. Denna del har behandlats konfidentiellt enligt önskemål från det studerade företaget. Därför har inte några ekonomiska data presenterats i den offentliga rapporten. Att genomföra LCC samt allokera kostnader som delas med andra produkter till FE är relativt svårt. Detta problem uppkommer även för genomförandet av livscykelanalysen där FE delar produktionen med ett stort antal andra produkter. En samlad miljöstudie för Aftonbladets samlade produktion (Huvudtidning samt övriga medieprodukter) vore därför intressant. 3N-7$).7 This Master Thesis is primarely focused on a simplified life cycle assessment (LCA) and the aim has been to study the environmental impact of the newspaper Aftonbladet along with presenting the current contribution of the newspaper to global warming, acidification and eutrophication. LCA is a study of a products environmental impact during its entire life, from cradle to grave. LCA origins from the ISO series, which among others, covers the goal and scope definition, inventory analasis and environmental impact assessment. The goal and scope definition define aim of the study, system boundaries aswell as the functional unit (FU). FU is a description of the product for analysis from which all calculations are based on. In this study, FU is defined as: The functional unit is an average daily production of Aftonbladet (the mean value from five weekdays), printed at the V-Tab printing house in Södertälje. The average production turned out to be 76 pages in extent with an edition of papers.

7 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning The inventory analysis contains of collection of data along with calculations to quantify material in- and outflows and energy for the production system. Inventoried parts are paper transport, production of editorial content, prepress, printing and distribution. The analysis of the environmental impact elucidates the result from inventory through classification and characterisation. For this purpose the LCA-software GaBi 4.2 has been applied. When the entire production system along with its flows is illustrated, the software performs calculations that describes the functional units impact of the environment. The following affection categories, sometimes called the big five in terms of LCA, have been evaluated in this study: Global warming potential (GWP) Acidification Potential (AP) Eutrophication Potential (EP) Ozone layer Depletion Potential (ODP) Abiotic Depletion Potential (ADP) The Master Thesis illuminates the term life cycle cost (LCC). At the moment there is no standard for how the term LCC should be used and what it should cover, as it does for LCA. However, there is a framework for how it should be applied, created by a working group within SETAC, which is planned to be published during The purpose is to create a more evident connection between the terms LCA and LCC. There already exists connections between economy and ecology, for example Eco-efficiency and eco-economical instruments of control. In order to estimate the LCC of a product, the product has to be devided in to smaller systems, life cycle phases and categories of costs. When all the relevant elements of cost are identified, the cost is estimated. To be able to perform a LCA, a deeper knowledge and insight in the product has to be aquired, which has not been the main aim in this paper. However, a simplified LCA has been performed on the functional unit based on the LCC-model from Dantes: 7 (53) LCC tot = C paper + C print + C content + C distribution The result (LCA) shows that the paper has the single greatest environmental impact out of all categories (for GWP 87%), comparable with earlier studies. The total GWP contribution (FE) was kg CO 2 equivalents which is the equal amount as 10 seats roundtrip Stockholm-Bangkok or the production of one tonnage ecological beef. Besides paper is the contribution of the printingprocess to eutrophication and Abiotic Depletion worth noting (15 % respectively 18 %). If the contribution to eutrophication from papertransport and distribution are added together, the result is also about 15 %. The total contribution from transportation to acidification are greater than the contribution from prepress and printing (11 % respectively 10,2 %)

8 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 8 (53) The result from LCC shows that the cost of contentproduction is the greatest cost. This part of the report has been treated confidential after the studied companies wish, therefore contains the official report no economical data. To carry through (LCC) and allocate costs FE shares with other products to FE is complicated. The LCA has the same problem. An overall environmental study of the total production of Aftonbladet (all the media products) would therefore be interesting.

9 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning 9 (53) B ;&(%*&+&: Denna rapport är ett examensarbete som har utförts av civilingenjörsstuderande 180 p. på kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm. Examensarbetet har utförts vid STFI-Packforsk i samarbete med Aftonbladet Hierta AB. STFI- Packforsk, som är ett av världens ledande företag på bl.a. forskning och utveckling inom den grafiska branschen, har bistått med handledning och expertis på ämnesområdet livscykelanalys samt tillhandahållit med LCAprogramvara. Aftonbladet Hierta AB, ger ut Sveriges största dagstidning Aftonbladet som är den undersökta produkten i denna studie. Examenssarbetet har uförts av Karl-Fredrik Atterhög, handledare på STFI-Packforsk har varit Maria Enroth, handledare på KTH har varit Alex Jonsson och kontaktperson på Aftonbladet har varit Örjan Folkesson. På STFI-Packforsk AB har värdefulla diskussioner även hållits med Martin Johansson och Åsa Moberg. Tidningen Aftonbladet har i första hand studerats ur ett miljömässigt perspektiv, genom utförd livscykelanalys. En livscykelanalys, LCA (eng. Life Cycle Assessment) innebär att alla produktionsfaser från vaggan till graven inventeras och analyseras ur ett miljöpåverkans-perspektiv. Rapporten behandlar även livscykelkostnad, LCC (eng. Life Cycle Cost), som först och främst innebär en undersökning av en produkts ekonomiska livscykel, d.v.s. vad kostar de olika stegen eller faserna som behövs för att ta fram och tillverka en specifik produkt. Syftet med denna studie är att först och främst genom livscykelanalys ge en aktuell miljöbild av produktionen av en specificerad dagsedition av Aftonbladets huvudtidning, tryckt vid V-Tab i Södertälje vilken är studiens funktionella enhet. Den andra delen av examensarbetet har haft som syfte att utföra en förenklad livscykelkostnadsanalys på den funktionella enheten. Det ekologiska och det ekonomiska utgör två av tre grundpelare i begreppet hållbar utveckling. Arbetet kring miljö och LCC samt att låta begreppen LCA och LCC närma sig varandra är en del i arbetet att skapa ett väldefinerat begrepp för hållbar utveckling. Den tredje pelaren i hållbar utveckling är den sociala aspekten, vilken också är en viktig del i en helhetsbild av en produkt. Livscykelanalys har varit ett begrepp sedan 1970-talet framtaget av ingenjörer efter diskussioner kring avfall och förpackningar. LCA-metodiken har utvecklats till att idag vara standard inom International Organization of Standardization ISO, med ISO-14040:2006. En stor mängd litteratur har även skrivits kring ämnet, i kurser kring ämnet används idag bl.a. Hitch Hikers Guide To LCA [Baumann et al, 2003]. På den grafiska branschen har det tidigare genomförts ett antal livscykelanalyser. Bland annat genomfördes en livscykelanalys på Aftonbladet 1997 vid institutet för medieteknik (IMT) [Axelsson et al, 1997]. Även livscykelkostnad har varit ett begrepp sedan 1970-talet. Begreppet är skapat av ekonomer och har haft som främsta syfte att ge en ekonomisk bild av products livscykel. En del litteratur har skrivits kring ämnet som berör ekonomisk LCC, men dock inte kring ekonomi och miljö. Arbetet kring att låta LCC närma sig LCA påbörjades 2002 med syfte att ge en allt tydligare bild av miljökostnader, detta arbete drivs av en arbetsgrupp inom SETAC. Deras resultat ska publiceras under En del vetenskapliga artiklar och rapporter [Bage et al, 2003; Lyrstedt

10 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 10 (53) 2005] har skrivits kring kopplingen LCA-LCC, bl.a. inom ett EU-finansierat project med Chalmers tekniska högskola som gick under namnet Dantes.

11 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning 11 (53) D E%75*F1+,-./'%()&)(/ R)':$I&*123 Livscykelanalys (LCA) (eng. Life Cycle Assessment) är en metodik för att ur ett miljöpåverkansperspektiv undersöka en tjänst eller produkt under hela dess livscykel. Med livscykel avses alla faser från vaggan till graven, från det att råvaror utvinns, genom produktionsfasen, användning, till och med avfallshantering, återvinning och sluthantering. Utförandet av en livscykelanalys består utav fyra huvudsteg [ISO, 2006] (se figur 1 och vidare avsnitt 3.2), a) Definition av mål och omfattning b) Inventering c) Miljöpåverkansbedömning d) Resultattolkning Figur 1 Huvudstegen i en LCA [ISO 2006] Livscykelanalyser har varit ett begrepp sedan slutet av 1960-talet. Det var främst genom diskussion kring förpackningar och avfall samt 1970-talets oljekris som ökade intresset och skyndade på utvecklingen av en LCA-metodik. Under talet startade arbetet med utformningen av LCA-metodiken. De första riktlinjerna

12 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 12 (53) för LCA kom ut 1993 i SETAC s 1 Code of practice efter en rad konferenser om ämnet. Även International Organization of Standardization (ISO) påbörjade 1993 arbetet med en standardisering av livscykelanalysmetodiken. År 1997 publicerades ISO 14040:1997, vilket var den första standarden för utförande livscykelanalys. Sedan 1997 har en serie av LCA standarder givits ut, men 2006 kom ISO 14040:2006 samt ISO 14044:2006 som ersätter alla tidigare publicerade standarder om livscykelanalyser [Baumann och Tillman, 2004]. 123%&(+:7;=S>GQGQTBQQJ P%8+&+7+5&),?<(5.65?8)77&+&: I måldefinitionen skall det klart och tydligt framgå vilket det tilltänkta användningsområdet är för studien, anledning till att studien genomförs samt åt vem studien riktar sig till. I omfattningsdefinitionen beskrivs sedan bl.a. det produktsystem samt dess delar som kommer ingå i analysen, vilken den funktionella enheten är (beskrivning av produkten för analysen som alla beräkningar utgår ifrån) samt vilka systemgränser som är uppsatta för studien. Under arbetet med analysen kan data uppkomma som gör att omfattningen måste ändras och uppgraderas. Figur 2 Exempel på ett produktsystem för en LCA [ISO 2006] 1 SETAC The Society of Environmental Toxicology and Chemistry

13 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning ;&,%&7%$+&:-)&)(/- Inventeringsfasen innefattar insamling av data samt beräkningar för att kvantifiera vilka inflödena och utflödena är till och mellan de olika processerna inom produktsystemet samt de uppställda systemgränserna. Datainsamlingen och beräkningar för varje process ska tydligt dokumenteras för att kunna spåra dess ursprung samt för validering. Om insamlad data inte uppfyller uppställda kvalitetskrav måste detta anges. Inventeringsanalysen är en iterativ process, vilket innebär att insamlad data kan påverka signifikansen av uppställda processer eller inflöden och utflöden, som eventuellt uppdateras eller utesluts. Den för studien undersökta produktens processer delar ibland systemet med andra produkter. När detta uppstår är man tvungen att allokera, d.v.s. fördela materialflödena mellan produkterna. Allokering blir även nödvändigt vid återvinning och återanvändning av produkten. 13 (53) Figur 3 Förenklad procedur för inventeringsanalys [ISO 2006].

14 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 14 (53) E+(M#L<,%$')&-N%*#?&+&: Med miljöpåverkansbedömning avses arbetet med att tillskriva resultatet från inventeringsanalysen till miljöeffektkategorier, t.ex. klimatpåverkan. Inventering av produktsystemet resulterar i en stor mängd data. Påverkansbedömningen förenklar resultatet vilket gör det lättare att tyda samt kommunicera till andra. Påverkansbedömningen har tre obligatoriska delar: a. Definition av påverkanskategorier b. Klassificering c. Karakterisering Samt fyra valfria delar: a. Normalisering b. Gruppering c. Viktning d. Kvalitetsanalys "#""$% &'()*)+),*%-.%/0.'12-*32-+'4,1)'1% Vilka påverkanskategorier som kommer att studeras specificeras ofta redan i måloch omfattningsdefinitionen. Dock är det inte förrän i inventeringen som det visas vilka parametrar som erhålls. Det finns tre huvudområden att betrakta närmare på med avseende på miljöpåverkan när man utför en LCA, dessa kan i sin tur delas in i undergrupper för att förtydliga miljöpåverkan [Baumann och Tillman 2004], a. Resursutnyttjande (resource use) i. Energi ii. Material iii. Vatten iv. Land b. Effekt på hälsa (human health) i. Giftpåverkan ii. Icke giftpåverkan iii. Arbetsmiljöpåverkan c. Effekt på miljö (ecological consequences) i. Klimatpåverkan ii. Försurning iii. Övergödning iv. Uttunning av ozon (Stratosfären) v. Bildning av marknära ozon vi. Ekotoxikologisk påverkan vii. Påverkan på den biologiska mångfalden

15 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning 15 (53) "#""#% 56-33)()7'1)*4%% Klassificering innebär att resultatet från inventeringsanalysen tilldelas tillhörande miljöpåverkansområden. Vissa parametrar från inventeringen påverkar fler områden, t.ex. kväveoxider NO x som påverkar både bl.a. försurning och övergödning. "#""% '1)3'1)*4%% När arbetet med klassificering av inventeringsdata är avklarat ska dessa karakteriseras. Det innebär att data från inventering multipliceras med ekvivalensfaktorer som är specifika för inventeringsdata samt miljöpåverkanskategori. Inventeringsdata som placerats i samma miljöpåverkansområde kan ha olika miljöpåverkansgrad. Data som exempelvis bidrar till klimapåverkan viktas gentemot koldioxid. Ekvivalensfaktorn för koldioxid är 1 medan för metan är denna 21. Det innebär att en lika stor mängd metan som koldioxid bidrar till 21 ggr större bidrag till klimatpåverkan. [Rydh et al, 2002] Exempel på ekvivalensfaktorer, [Johansson M, 2001] a. Klimatpåverkanspotential (Global Warming Potential, GWP) Uppskattar ett ämnes påverkan på växthuseffekten relativt koldioxid (CO 2 ) med GWP värdet 1,0 kg/kg. Mäts i kg CO 2 -ekvivalenter/kg. b. Försurningspotential (Acidification Potential, AP) Uppskattar ett ämnes påverkan på försurning relativt svaveldioxid (SO 2 ). Mäts i kg SO 2 -ekvivalenter/kg. c. Övergödningspotential (Eutrophication Potential, EP) Uppskattar ett ämnes påverkan på övergödning relativt kväveoxid (NO x ) eller fosfat (PO 4 3- ). Mäts i kg PO ekvivalenter/kg. d. Ozonförtunningspotential (Ozone Depletion Potential, ODP) Uppskattar ett ämnes påverkan på förtunning av ozonskiktet relativt R11 (CFC11). Mäts i kg CFC11-ekvivalenter/kg. e. Resursutnyttjande (Recource Depletion, Reserve to use, ADP R-to-use) Utnyttjande av tillgängliga resurser baserat på befintliga reserver. Mäts i enheten kg Sb-ekvivalenter. f. Bildning av marknära ozon (Photochemical Oxidant Creation, POC)

16 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 16 (53) Uppskattar ett ämnes påverkan på bildning av marknära ozon relativt eten (C 2 H 4 ). Mäts i kg C 2 H 4 -ekvivalenter/kg. "#""8% 9,1:-6)3'1)*4% Målsättningen med normalisering är få ytterligare förståelse för i vilken omfattning produktsystemet belastar miljön. Resultatet från karakteriseringssteget relateras till hur stor den faktiska omfattningen är på varje miljöpåverkanskategori genom division med ett utvalt referensvärde. Normalisering ger en tydligare bild av resultatet vilket förenklar vid jämförelse med andra system. "#"";% <1=//'1)*4% Gruppering innebär att fördela karakteriseringsresultatet i grupper som rangordnar resultatet i exempelvis påverkansprioritet eller områdespåverkan. Detta underlättar senare analyser och resultatdiskussionen. "#"">%?)2+*)*4% Vid viktning värderas den relativa betydelsen av en miljöpåverkanskategori gentemot andra kategorier. Hur de olika påverkanskategorierna värderas beror på val av värderingsmetod samt deras viktningsfaktorer. 5.-6)+'+3-*-6A3% För att djupare förstå betydelsen, osäkerheten och finkänsligheten av resultatet från miljöpåverkansbedömningen kan det behövas ytterligare tekniker och information såsom: I. Gravity analys II. Osäkerhetsanalys III. Känslighetsanalys U5('&+&: Tolkningsfasen innefattar analysering och utvärdering av erhållet resultat från inventering samt miljöpåverkansbedömning. Tolkningen bör genomföras förenligt med det uppställda målet och omfattningen. Resultat av tolkning kan exempelvis vara slutsatser och rekommendationer.

17 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning 17 (53) G E%75*F1+,-./'%('5-7&)*01224 R)':$I&*122 Den ekonomiska motsvarigheten till LCA är känt under ett flertal olika namn som exempelvis livscykelkostnad (LCC, life cycle costing), Life Cycle Profit, Full Cost Accounting (FCA) och Total Cost Assessment (TCA) [Klöpffer, 2005]. LCC är dock det begrepp som används inom livscykelssammanhang. Livscykelkostnad är en metod för att avgöra den totala kostnaden av en produkts livscykel [Lyrstedt F, 2005]. Det finns ännu ingen standard för hur begreppet LCC skall användas och vad som bör ingå, som det gör för LCA-begreppet med ISO 14040:2006 och ISO 14044:2006. Det finns dock ett par utarbetade standarder för specifika användningsområden av LCC, såsom IEC , Dependability Management och ISO :2001, Petroleum and natual gas industries [Ravenmark D, 2004]. I slutet av 2002 startade en arbetsgrupp (med 79 medlemmar från 19 länder) inom The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), med arbetet kring att ta fram och definiera en state of art, ett ramverk för hur LCC metodik bör utföras och skapa ett underlag med bl.a. definitioner, mål, ramar, indikatorer samt ett eco-efficiency koncept [Rebitzer, 2003]. Resultatet från SETAC publiceras under Syftet med att koppla samman LCC och LCA är att få fram en djupare samlingsstandard för begreppet hållbar utveckling. Hållbar utveckling står på de tre pelarna, ekologi, ekonomi samt sociala aspekter. I [The Brundtland Report, 1987] definieras hållbar utveckling enligt följande: Sustainable development is development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs 1+,-./'%('5-7&)* För att uppskatta den totala livscykelkostnaden för en produkt måste produkten eller processen brytas ner och delas upp i mindre delsystem som förtydligar bilden av hela produktionskedjan. Produkten eller processen måste också delas upp i livscykelfaser samt även kostnadskategorier. Med dessa tre olika dimensioner ges en tydlig bild av de kostnadselement som ingår i produktionen. När alla relevanta kostnadselement har identifierats, måste kostnaden för varje element uppskattas. I figur 4 illustreras nedbrytning till kostnadselement [Ravemark D, 2004].

18 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 18 (53) Figur 4 Nedbrytning till kostnadselement [Ravemark, 2004] LCC har ursprungligen varit ett begrepp skapat av ekonomer för att avgöra en produkts totala kostnad under produktion. I och med att LCC ska knytas samman eller komplettera LCA, har dock det ekologiska perspektivet blivit en tydligare del av LCC. Miljökostnader och kostnad för avfallshantering är idag ett naturligt inslag i LCC. Vid utförande av en LCC i samband med att en LCA utförs är det viktigt att de båda omfattar samma systemgränser, funktionella enhet FE och huvudantaganden för att erhålla en så jämförbar bild som möjligt. Huvudsteg som ingår i en produkts livscykel är exempelvis planering, forskning och utveckling, produktion, underhåll samt återvinning [Lyrstedt F, 2005]. Dessa huvudsteg bryts sedan ner enligt Ravemark ovan. Nedan presenteras en ekvation för utförande av en LCCmodell med ingående delar som inverkar på kostnaden enligt [Dantes, 2007]: LCC = C ic + C in + C e + C o + C m + C s + C env + C d där C ic : Kostnaden för att starta produktionen (Initial cost) C in : Installation och uppstartskostnader (Installation cost) C e : Energikostnader (Energy costs) C o : Driftskostnader exklusive energi (Operating costs) C m : Underhållskostnader (Maintenance costs) C s : Kostnad för produktionsstopp (Downtime costs) C env : Kostnad för miljöskatter och avgifter (Environmental costs) C d : Kostnad för sluthantering (Decommission cost)

19 According to STFI-Packforsk's Confidentiality Policy this report is assigned category Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) av en kvällstidning VW%?L%(L<'5LL(+&:)$?%(()&%'5&5?+5.6%'5(5:+ ;&7%$&)5.6%W7%$&)'5-7&)*%$ De delar som ingår i Dantes ekvation för LCC, utgörs av företagets interna kostnader. Inom LCC kan man skilja mellan två typer av kostnader, interna kostnaden och den externa kostnaden [Lyrstedt, 2005]. Den interna kostnaden är betydligt enklare att definiera, där ingår kostnaderna som beskrivs i funktionen ovan. Den externa kostnaden avser kostnader som produkten orsakar genom exempelvis miljöskadepåverkan. Ofta är dessa svåra att uppmäta och relaterbara till en specifik produkt och den ekonomiska kostnaden för detta är svår att uppskatta. I Stern rapporten [Stern, 2006] sätter man dock ett pris på klimatpåvrkan. Total Cost Assessment (TCA) här ovan definierad som en namne till LCC, delar in och beskriver kostnader i fem olika kostnadstyper enligt [Hochschorner, 2004]. i. Direkta Direkta kostnader som företaget har för kapitalinvensteringar, personalkostnader, råmaterial avfallshantering samt underhåll. ii. Indirekta - Indirekta kostnader som företaget har men som inte kan allokeras produkten eller processen. iii. Oförutsedda Kostnader som företaget får bära i form av böter straffavgifter, skador på personal och egendom. iv. Obestämda Kostnader som företaget får bära men som är svåra att mäta, det kan vara kundpålitlighet, kundacceptans, arbetsmoral, fackliga relationer och relationer till samhället i övrigt. v. Externa Kostnader orsakade direkt eller indirekt av företaget men som betalas av andra parter, som exempelvis samhället. (i) - (iii) är alla interna kostnader, hit kan även (iv) räknas medan (v) enbart utgör de externa kostnaderna. Att identifiera externa kostnader är en stor och komplex uppgift. De externa kostnaderna orsakas oftast inte bara lokalt utan är i många fall en kombination av flera källor i en större region. Externa kostnader i form av hälsoproblem visar sig också flera år, kanske årtionden efter det att den produktion som orsakat kostnaden har upphört. Vid identifikation av de externa kostnaderna är det därför viktigt att ställa upp dimensionsgränser i form av tid och rum [Steen, 2003]. Att relatera dessa kostnader till företag är ännu svårare. När företag som ligger bakom dessa kostnader tar på sig ansvaret och betalar för dessa blir de inte externa längre utan går istället in i punkt (iii) [Hoschhorner, 2004]. V.5F%88+.+%&./ Eco-efficiency begreppet definieras enligt [Lyrstedt, 2005] som förhållandet mellan livscykelkostnaden, LCC, för en produkt eller process samt Environmental damage costs, EDC, miljöskadekostnaden som samma produkt eller process ger upphov till. Ekvationen för eco-efficiency ger ett procentuellt värde tillbaka, där 100 % eco-efficiency betyder att den studerade produkten ej ger upphov till 19 (53)

20 Förenklad livscykelanalys (LCA ) och livscykelkostnad (LCC) för en kvällstidning 20 (53) någon negativ påverkan på miljön. Begreppet Eco-efficiency har även flera tidigare tolkningar, t.ex. [WBCSD, 2000]. 12V23 Kumarans Life Cycle Environmental Cost Analysis modell (LCECA) [Kumarans, 2001] inkluderar ekologiska kostnader i produktens totala kostnad som tidigare exkluderats i en ekonomisk lcc. Därmed utvecklas begreppet livscykelkostnad med att även omfatta ett mer detaljerat ekologiskt perspektiv. LCECA bygger på redan existerande modeller för LCC. LCECA begreppet synliggör dolda ekologiska kostnader som bidrar till den totala kostnaden. Med LCECA identifieras kostnader som eventuellt kan reduceras eller helt tas bort genom bättre ekodesign (mer miljöanpassad design) av produkter eller ändrade produktionsförhållanden vilket i slutändan innebär en reducering av den totala livscykelkostnaden. Metoden delar upp produktens ingående produktionssteg för att tolka och identifiera kostnadsbidrag som kan tillskrivas ekologiska kostnader. Kostnader som kan tillskrivas ekologiska kostnader är enligt Kumaran exempelvis kostnad för att kontrollera utflöden av material, kostnad för hantering av utflöden (avfallshantering), bortförsel av avfall, miljöskatter och avgifter, oförutsedda kostnader som miljöskador samt energikostnader. Många av dessa kostnader är ofta dolda och inbakade i andra produktionskostnader som gör att de är svåra att identifiera. När de ekologiska kostnaderna är identifierade kan dessa undvikas eller reduceras genom pollution prevention, P2, åtgärder som exempelvis produktdesign, nya material i produkter samt nya och bättre tillverkningsprocesser. V'5F%'5&5?+-')-7/$?%*%( Ett exempel på där ekonomi och miljö integreras är handel med utsläppsrätter där ett pris har satts på utsläpp av koldioxid. Utsläppsrätter är ett verktyg instiftat av EU för att begränsa utsläppen av växthusgaser. EU:s utsläppshandel inleddes i januari 2005 och omfattar cirka anläggningar inom industri- och energiproduktion i EU. Handeln regleras genom ett särskilt direktiv och omfattar alla EU:s medlemsländer [Energimyndigheten, 2007]. Andra exempel på ekoekonomiska styrmedel är miljöskatter och miljöavgifter. U6%V.5&5FV&,+$5&?%&7)(K%7I$&0VVK4 Bage och Samson [Bage och Samson, 2003] har i sin artikel The Econo- Environmental Return (EER) beskrivit ett antal redskap som utvecklats i syfte att kombinera miljöpåverkan och ekonomiska aspekter. Här följer några exempel som nämns, The Economic Input-Output LCA model (EIO-LCA), Relative Mass- Energy-Economic method (RMEE), Return on Environment (RoE), The Environmental Return (ER) och The Econo-Environmental Return (EER). EER ger ett dimensionslöst förhållande mellan ekonomi och miljöpåverkan. I EER används både negativ och positiv miljöpåverkan och negativa och positiva ekonomiska aspekter. Vid jämförelse av flera produkter ger resultatet en bild av vilken produkt som föredras, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett miljöperspektiv.

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer meningen och skillnader Tomas Rydberg Att deklarera dina transporters klimatpåverkan Trafikverket/NTM 2010-10-05 Miljövarudeklaration Klimatdeklaration SO 2

Läs mer

Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker. Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska

Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker. Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska Översiktlig bedömning av klimatpåverkan från trycksaker Studie utförd på uppdrag av Sörmlands Grafiska Maria Enroth MSG Management System Group AB Februari 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen Livscykelanalys - exempel Ingenjörsmässig Analys, föreläsning 4 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Innehåll Repris: Vilka steg ska man göra i en LCA? Målbeskrivning

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 Varför livscykeltänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem & Stora utsläpp sker före gården

Läs mer

Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA. Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23

Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA. Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23 Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23 Hur används LCA? Underlag för produktförbättringar /dokumentation av produktförbättring Stora systemstudier,

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen Vilka är vi? MINT är en nätverksorganisation för tidningsföretag som omfattar: Ett miljönätverk Branschgemensamma miljönyckeltal MINT historia: Miljönyckeltal

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Energy Saving through Promotion of Life Cycle Assessment in Buildings ENSLIC BUILDING

Energy Saving through Promotion of Life Cycle Assessment in Buildings ENSLIC BUILDING Energy Saving through Promotion of Life Cycle Assessment in Buildings ENSLIC BUILDING Uppstart Sverige 18 okt 2007 SYFTE Uppnå energibesparing vid byggande och drift av hus genom att understödja tillämpningen

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter

Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter Källa: Sveriges Verkstadsindustrier, Teckning: Ulf Östlund HB Livscykeln för en produkt Metoder - LCA LCA resultat Miljöpåverkansbedömning Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter Användning

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft OKG AB, 2010-01-12 Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning. För att få en balanserad bild av olika kraftslags miljöpåverkan, bör hela livscykeln

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Kersti Linderholm Kersti.linderholm@silvberg.se Ingen mat utan fosfor Symptom av fosforbrist i korn (t.v.) (Foto: Søren Holm. Med tillstånd från Yara Danmark

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Greenhouse Gas Protocol Report for IT Mästaren. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen aug 20, 2015 av Our Impacts för U&W

Greenhouse Gas Protocol Report for IT Mästaren. Beräkningsperiod: 2014. Framtagen aug 20, 2015 av Our Impacts för U&W Greenhouse Gas Protocol Report for IT Mästaren Beräkningsperiod: 2014 Framtagen aug 20, 2015 av Our Impacts för U&W Redovisningsdetaljer Konsolideringsmodell (Consolidation Approach) Verksamhetskontroll

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson,

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson, Miljöpåverkan av kaninkött Ulf Sonesson, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik Upplägg Livcykelanalys l (LCA) Kött och miljöpåverkan Kaninkött (resonemang, inte siffror) LCA Kvantifiering av en

Läs mer

Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca 24 500 ton CO 2 e)

Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca 24 500 ton CO 2 e) På uppdrag av MCI har en klimatanalys av Svenska Mässan genomförts. Resultaten i denna rapport kan användas som underlag för att, antingen göra djupare analyser för att fastställa den faktiska påverkan,

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Skid-VM 2015 Falun REPORT. Beräkning av klimatpåverkan. Version 2.0 2015-03-27 Beräkning av klimatpåverkan skid-vm Page 0 (10)

Skid-VM 2015 Falun REPORT. Beräkning av klimatpåverkan. Version 2.0 2015-03-27 Beräkning av klimatpåverkan skid-vm Page 0 (10) REPORT Beräkning av klimatpåverkan Skid-VM 2015 Falun ÅF, Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm, Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 Version 2.0 2015-03-27 Beräkning av

Läs mer

LIVCYKELANALYS, LCA Från vaggan till graven

LIVCYKELANALYS, LCA Från vaggan till graven LIVCYKELANALYS, LCA Från vaggan till graven Varje människas enskilda beslut, inköp och handlingar sprider sig som ringar på vattnet genom hela industrisamhället, genom samhällssektorer, förbi nationella

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

EPD-initiativ internationellt Danmark Norge Frankrike Storbritannien Italien Sverige Japan Sydkorea Kanada Tyskland 2002-04-24 2 Danmark 1996 Miljøstyrelsen tog initiativ till EPDdiskussion Förslag till

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem ENVA Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem Författare: Therese Näsman och Rickard Waern, Hållbar utveckling Väst Maj 2013 Livscykelkostnadsanalys, LCC Att endast

Läs mer

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan Fakta om ägg från Svenska Ägg Sammanfattning Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel.

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas!

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! 1 We care about your brand! ECOBAGS 2 Vad är Non-Woven? Fördelar Non-woven är ett vatten- och smutsavstötande, mer hållbart,

Läs mer

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Flergångstextilier Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Att använda flergångstextilier vid operationer är ur flera synpunkter ett helt överlägset val i förhållande till motsvarande produkter

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion RAPPORT Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion Jonas Höglund Bakgrund IVL Svenska Miljöinstitutet publicerade 2009 på uppdrag av Energimyndigheten rapporten LCA calculations on Swedish wood

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning ÖVERSIKT Miljöparametrar som är relevanta på lokal nivå (för arbetslag i produktion) Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel Målgrupp Produktion Produktionsledning Miljöledning Hans

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 DocuPartnerAB Snabbfakta DocuPartnerär ett svenskt företag huvudsakligen verksamt inom försäljning av produkter och tjänster relaterade till utskrift- och dokumenthantering.

Läs mer

Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar

Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar Be Free to be more profitable, Be Free to be more sustainable Be Free to be the printer you want to be with Kodak Sonora XP Process Free Plates Vad tänker

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6 MILJÖRAPPORT 2012 Peter Danielsen 24.4.2013 Sidan 1 av 6 Uppgifter om företaget, omläggningar av verksamheten Edita Bobergs AB är ett Svanmärkt tryckeri, certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 12647-2

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

Biogas och miljön fokus på transporter

Biogas och miljön fokus på transporter och miljön fokus på transporter Maria Berglund Regionförbundet Örebro län, Energikontoret ÖNET Tel: +46 19 602 63 29 E-post: Maria.Berglund@regionorebro.se Variationsrikedom Varierande substrat Avfall,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Hållbara shoppingbärkassar II

Hållbara shoppingbärkassar II Hållbara shoppingbärkassar II En sammanfattning av LCA-analyser av bärkassar LCA-analyser Hållbara bärkassar För Strömpilen Köpcentrum 28 maj 2008 Undersökningen är utförd på uppdrag av Strömpilen köpcentrum

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning 2011-12-12 1 (5) Analysavdelningen Enheten för hållbara bränslen Linus Hagberg 016-544 20 42 linus.hagberg@energimyndigheten.se PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning Inledning

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige AUGUSTI 27 En undersökning utförd av SIK för Konsumentföreningen Stockholm. För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor,

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Energi & klimatredovisning 2012

Energi & klimatredovisning 2012 Klimatredovisningen ger en översikt över organisationens klimatpåverkan och är en integrerad del av organisationens klimatstrategi. Rapporten är ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera konkreta

Läs mer

Vad kännetecknar ett hållbart material?

Vad kännetecknar ett hållbart material? Vad kännetecknar ett hållbart material? Tomas Rydberg IVL Seminarium, Chalmers 2012-09-10 Ett materials hållbarhet Avgörs främst av dess tillämpning och förvaltning alltså det produktsystem det används

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

År 2013 publicerades ett försök att bryta ned metodiken för planetära gränsvärden till ett svenskt perspektiv.

År 2013 publicerades ett försök att bryta ned metodiken för planetära gränsvärden till ett svenskt perspektiv. Syfte/Bakgrund Syftet med detta dokument är att sammanställa information som rör biologisk mångfald från två vetenskapliga studier kopplade till planetära gränsvärden, och att samtidigt beskriva den svenska

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Vad har man för nytta av miljöledning?

Vad har man för nytta av miljöledning? Vad har man för nytta av miljöledning? Elisabeth Schylander Magnus Enell 10 november 2004 Agenda Elisabeth! Varför doktorera om MLS?! Generella resultat Magnus! Specifika resultat! Nytt projekt Vem är

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Tork Advanced Wiper 400 Performance

Tork Advanced Wiper 400 Performance Wiper 400 Performance Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) Registreringsnummer: 45 22 01 Mer information: www.environdec.com 1. Företaget SCA Tissue Europe är den ledande leverantören

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel med fokus på biogas

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel med fokus på biogas Livscykelanalys av svenska biodrivmedel med fokus på biogas Linda Tufvesson Miljö- och energisystem Lunds Universitet 2012-11-22 Bakgrund Flera miljöanalyser genomförda, både nationellt och internationellt.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Energi & klimatredovisning 2013

Energi & klimatredovisning 2013 Klimatredovisningen ger en översikt över organisationens klimatpåverkan och är en integrerad del av organisationens klimatstrategi. Rapporten är ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera konkreta

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer