Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun"

Transkript

1 Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Augusti 2010 Jörgen Jonasson Miljöinspektör B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S Värnamo T E L E F ON vx O R G N R E P O S T W E B B P L A T S T E L E F A X B A N K G I R O

2 Innehåll Inledning.. 1 Slutmål. Definitioner Anläggningsstorlek 1 Fordon,. 1 Fordonstvätt 2 Om- och tillbyggnad.. Övergripande riktlinjer. 2 2 Avloppsanslutning. 2 Tvättkemikalier. 2 Egenkontroll.. 2 Utsläpp till vatten. 3 Generella krav på spillvatten från fordonstvätt. 3 Utsläppskrav.. 3 Krav på oljeavskiljare 4 Provtagning 4 Slamhantering Tidplan Tvätt utanför etablerad anläggning 6 Referenser.. 6

3 Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl.a. mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller samt andra organiska och oorganiska ämnen. Dessa stör funktionen i reningsverken samt försämrar avloppslammets kvalitet så att det inte kan användas för jordbruksändamål. Om tvätten sker utanför en tvätthall, exempelvis på garageuppfarten eller gatan, sker ingen rening och föroreningarna leds via dagvattenbrunnar och ledningar direkt ut i våra vattendrag och sjöar och kan skada växt- och djurlivet. Denna policy innehåller riktlinjer för hur kvaliteten på spillvattnet från tvätthallar ska förbättras. Dessutom anges riktlinjer för hur tvätt utanför sådana anläggningar kan gå till för att minimera negativ påverkan på miljön. Policyn är i sig ingen bindande föreskrift men ett styrande dokument som ska ses som ett verktyg för att bedömningen av fordonstvättar i kommunen ska bli så likartad som möjligt. Dock är det viktigt att poängtera att varje enskilt ärende är unikt och ska bedömas utifrån dess förutsättningar. Policyn bygger på Naturvårdsverkets branschfakta Fordonstvättar, utgåva 1, maj 2005 och SPI:s och Svensk Bensinhandels rekommendationer Biltvättanläggningar som kom ut i februari Även Miljösamverkan Västra Götalands Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt (version december 2008) och tekniska kontorets riktlinjer för avledning av processavloppsvatten till Värnamo kommuns spillvattennät ligger till grund för policyn. Slutmål Slutmålet för all fordonstvätt i Värnamo kommun är att ingen tvätt ska ske på gatan eller annan hårdgjord yta med direktavrinning till dagvattensystem, vattendrag eller annat känsligt område. Istället ska fordon tvättas i anläggningar som klarar utsläppsmålen som beskrivs längre fram i policyn. Definitioner Anläggning: en tät yta med anordning för avledning av avloppsvatten. Små: anläggningar där det tvättas i genomsnitt mindre än 5 personbilar eller mindre än 1 lastbil per arbetsdag (motsvarar mindre än 1250 personbilar eller 250 lastbilar, bussar m.fl. vägfordon per år). Hit hör många tvättar som inte är öppna för utomstående, t.ex. tvätthallar och tvättplatser i garage mm. på företag, bilfirmor, förvaltningar och hyresbostäder. Mellanstora: anläggningar där det tvättas i genomsnitt minst 5 personbilar eller ett tyngre fordon per arbetsdag. Detta motsvarar minst ca 1250 personbilar eller 250 lastbilar, bussar m.fl. vägfordon per år. Stora: Anläggningar som är anmälningspliktiga enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, dvs. minst personbilar eller minst andra motordrivna fordon som lastbilar, bussar m.fl. vägfordon tvättas per år. 1

4 Fordon Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar, bussar, servicebilar etc. som används i företag eller av offentliga verksamheter. Också arbetsmaskiner och liknande räknas hit. Denna grupp är långt ifrån homogen, varför bedömningen kan bli något olika från fall till fall. Grundtanken är dock att samma krav ska gälla för alla. Privatfordon: Personbilar, mindre lastfordon, husvagnar etc. som ägs eller disponeras för privat bruk. Fordonstvätt Med fordonstvätt avses i denna policy anläggning byggd för, eller som brukas med huvudsaklig verksamhet att tvätta fordon. Den omfattar såväl manuell (t.ex. gör-det-själv-hallar) som automatisk tvätt. När det gäller avspolning av fordon utan användning av kemikalier vid enstaka tillfällen på andra platser än de som anges ovan får bedömning göras från fall till fall. Om- och tillbyggnad Som ombyggnad: räknas genomgripande förändring eller utbyte av tvätt- eller reningsutrustning etc. Normalt underhåll eller service omfattas inte. Som tillbyggnad: räknas utökning av tvätthallsstorlek, tillägg av fler tvättplatser eller liknande. Tillbyggnad på t.ex. en bensinstation av annat än tvätten omfattas inte. Övergripande riktlinjer Policyn har som utgångspunkt att tvätt av fordon medför risk för miljöpåverkan. Detta gäller både tvätt på speciella fordonstvättar och tvätt utanför sådana anläggningar. Avloppsanslutning En biltvättanläggning bör alltid anslutas till det kommunala spillvattennätet, bl.a. med tanke på att en tillfällig driftstörning i en biltvätts reningsanläggning inte får så stort genomslag i ett större reningsverk, medan en sådan störnings verkan i miljön kan bli ganska påtaglig om utsläppet sker direkt till recipient via en dagvattenledning. Dessutom är det fråga om avloppsvatten som passerat en reningsanläggning men som ändå innehåller tensider och oljerester. Om anslutning sker till dagvatten eller direkt till recipient kommer krav på särskilda försiktighetsmått att ställas, t.ex. längre gående rening och efterpoleringssteg. Innan etablering av en biltvättanläggning bör avtal som reglerar utsläppet av processavloppsvatten tecknas med huvudmannen för det kommunala spillvattennätet (tekniska kontoret). Även befintliga biltvättanläggningar bör teckna sådana avtal. Val av reningsåtgärder vid nyetablering av verksamhet utanför kommunalt verksamhetsområde bör ske efter individuell prövning och anmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Tvättkemikalier Endast positivt miljömärkta medel, t.ex. Svanenmärkta, eller medel som uppfyller miljökrav på tvättmedel i Rapport 2001:12 Miljökrav på fordonstvättmedel (f.d. Kemikaliesvepet) bör användas. Rapporten samt exempel på tvättmedel som uppfyller kraven finns på 1. För andra medel måste leverantören/användaren visa att medlet uppfyller motsvarande krav. 1 Hittas via Företagare/driva företag/miljöanpassa företaget/fordonstvätt och avfettning 2

5 Egenkontroll Rutiner för skötsel och kontroll av tvättar och reningsanläggningar ska finnas dokumenterade och alla kontroller och åtgärder av betydelse för miljön journalföras. För alla tvättar utom de minsta bör också utsläppskontroll ske. Omfattningen bestäms i samråd med miljö- och stadsbyggnadskontoret. Utsläpp till vatten Generella krav på spillvatten från fordonstvätt Riktlinjerna nedan anger miniminivån för val av reningsåtgärder oavsett utsläpps- eller anslutningspunkt. Detta innebär att riktlinjerna bör tillämpas även för de verksamheter som idag inte är anslutna till spillvattennätet. Val av reningsåtgärder vid nyetablering av verksamhet utanför kommunalt verksamhetsområde bör ske efter individuell prövning och anmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Spillvatten från fordonstvätt får vid anslutning till ett kommunalt spillvattennät inte innehålla ämnen i sådan mängd och med sådan sammansättning att funktionen i reningsverket störs genom exempelvis nitrifikationshämning i biosteget eller övrig toxisk påverkan. Inte heller får sådana ämnen finnas i vattnet som kan påverka spillvattenledningarna så att materialskador uppstår, t.ex. får konduktiviteten inte överstiga 500 ms/m (momentant). Stabila organiska ämnen eller metaller får inte heller tillföras i sådan mängd att slammet i avloppsreningsverken inte kan användas för jordbruksändamål. Utsläppskrav Följande bör gälla för utsläpp till vatten: Högsta spillvattenmängd och högsta mängd föroreningar per fordon (månadsmedelv.) Tabell 1 Personbil Lastbil, buss m.fl. vägfordon 2 Spillvattenmängd 3 ~100 liter 4 ~300 liter Samlingsparameter: bly, krom 10 mg 30 mg och nickel Kadmium 0.25 mg 0.75 mg Zink 50 mg 150 mg Oljeindex 5 g 15 g Nedbrytbarhet Spillvattnet 6 Kvot BOD 7 /COD Cr >0.5 Kvoten BOD 7 /COD Cr är ett mått på hur lättnedbrytbart spillvattnet är (> 0.5 lättnedbrytbart, < 0.5 svårnedbrytbart) Tabell 2 Följande gäller enbart för stora anläggningar som byggs nya eller bygger om tvätt- och/eller reningsanläggning 5 (se även fotnoter 2, 3 och 4) Personbil Lastbil, buss m.fl. vägfordon Spillvattenmängd ~100 liter ~300 liter Samlingsparameter: bly, krom 5 mg 15 mg och nickel Kadmium 0.10 mg 0.30 mg Zink (oförändrat) 50 mg 150 mg Oljeindex 2.5 g 7.5 g Nedbrytbarhet Spillvattnet 6 Kvot BOD 7 /COD Cr >0.5 Kvoten BOD 7 /COD Cr är ett mått på hur lättnedbrytbart spillvattnet är (> 0.5 lättnedbrytbart, < 0.5 svårnedbrytbart) 3

6 2 Räknat på ett 12 meter långt fordon, vilket innebär att man ibland får räkna om mängderna. Ett förslag på omräkning finns i SIS Miljömärkning av Fordonstvättar (kriteriedokument): En fordonsenhet är ett fordon, lastbil eller buss på 12 meters längd. 0.5 fordonsenheter är en van eller t ex en färdtjänstbuss på ca 6 m. 1.5 fordonsenheter är t.ex. ledbuss eller semitrailer på ca 18 m. 2 fordonsenheter är en bil plus släp på ca 24 m. Dokumentet finns på 3 Riktlinjerna ställer inga krav på recirkulation men verksamheten bör verka för att hålla nere vattenförbrukningen. Vissa anläggningar kan kräva en viss grad av rescirkulation för att fungera tillfredställande. Höga vattenmängder kan i vissa fall medföra sämre rening. Vattenmätare för tillförd vattenängd bör finnas. 4 Fordonens meddrag av vatten, det som följer med bilen ut på gatan, är inte medräknat. Kan vara 5-20 liter/personbil. (totala färskvattenåtgången per personbil blir alltså liter.) Det är svårt att säga något generellt om meddrag från större fordon, eftersom det kan variera mycket. En lastbil med kapell kan i värsta fall ta med sig flera hundra liter vatten, medan bussar generellt inte drar med sig så mycket(några gånger mer än en personbil) 5 Branschorganisationen SPI (Svenska Petroleum Institutet) rekommenderar dessa riktvärden för sina medlemmar, motiverat med utgångspunkt i bästa möjliga teknik. 6 I analysen av COD Cr används kvicksilver. Parametern kommer att fasas ut och ersättas med en annan. Krav på oljeavskiljare Oljeavskiljare vid såväl nya som befintliga verksamheter bör uppfylla Svenska Standard SS- EN 858 del 1 och 2 7 ). Del 1 innehåller principer för produktutformning, provning, märkning och kvalitetskontroll. Del 2 innehåller dimensioneringsanvisningar, nominell storlek, installation, drift och underhåll. (Standarden ger anvisningar om hur oljeavskiljare ska kontrolleras och underhållas, samt hur ofta.) För att få beteckningen klass 1-avskiljare får halten av opolära kolväten vara högst 5 mg/l i utgående vatten. För att uppnå detta är avskiljaren vanligtvis försedd med en koalescensfilter eller lameller. För avskiljare i klass 2 får halten opolära kolväten i utgående vatten vara högst 100 mg/l. Klass 2 avskiljare är vanligtvis utformade som traditionella gravimetriska avskiljare. Oljeavskiljaren bör vara försedd med larm för hög oljenivå och hög slamnivå. Det kan även vara bra att installera en automatisk avstängningsventil som stänger avskiljaren vid uppnådd maximal lagringsvolym. Rutiner i egenkontrollen bör dessutom säkerställa att tömning och tillsyn sker tillräckligt ofta. För att klara utsläppsmålen avseende metaller och organiska ämnen krävs oftast ytterligare reningssteg efter oljeavskiljaren, t.ex. filtrering, biologisk rening eller kemisk fällning. Före en oljeavskiljare bör alltid finnas en slamavskiljare för att slammängden inte ska påverka oljeavskiljarens effektiva volym. Efter anläggningen monteras en provtagningsbrunn. En enkel fordonstvätt för tvätt av enstaka bilar per dygn bör se ut enligt följande: Tvättplatta med eventuellt sandfång Slamavskiljare Oljeavskiljare klass 1 (används högtryckstvätt bör avskiljaren vara dimensionerad för ett flöde på minst 6 l/s) Provtagningsbrunn 7 Kan köpas från svensk Standard, 4

7 Provtagning Provtagning på utgående vatten ska ske så ofta som det behövs för att kunna bedöma anläggningens funktion. Normalt innebär det provtagning 1-3 gånger per år vid stora och mellanstora anläggningar. Vid visad god reningsfunktion kan provtagningarna i samråd med miljö- och stadsbyggnadskontoret minskas. Vid små anläggningar får bedömning om provtagning göras från fall till fall. Provtagning ska ske under högsäsong (normalt november-mars) vid normal-hög belastning, vid tillfälle då oljeavskiljaren inte tömts helt nyligen. Provtagningen bör vara flödesproportionell eller tidstyrd och proven tas ut som samlingsprov under ett intervall av minst 6 timmar. Provtagning ska utföras av certifierad provtagare, helst en oberoende part, och ska analyseras på ackrediterat laboratorium. Slamhantering Olja från oljeavskiljare, slam från slam- och oljeavskiljare samt sand/slam i rännan i spolplattan är farligt avfall. Farligt avfall måste transporteras och behandlas av godkända företag. Det är avsändarens skyldighet att kontrollera detta. Tidplan Åtgärder för att klara utsläppsmålen bör genomföras enligt följande: Omedelbart Stora anläggningar Utsläppsmål (tabell 1) ska klaras vid samtliga. För nya och ombyggda stora tvättar gäller de strängare utsläppsmålen (tabell 2) Mellanstora anläggningar Små anläggningar Omedelbart Senast 2015 Oljeavskiljare (klass 1) ska finnas vid samtliga. Utsläppsmål (tabell 1) ska klaras vid ny-, om- eller tillbyggnad (anm. 1) Se anm. 1 Omedelbart Oljeavskiljare (klass 1) ska finnas vid samtliga. Utsläppsmål (tabell 1) ska klaras vid ny- om- eller tillbyggnad (anm. 2) Utsläppsmål ska klaras vid samtliga Anm. 1 Tidplanen anger en rimlig övergångstid för utsläppsförbättrande åtgärder. När det gäller befintliga verksamheter bör val av tidpunkt för åtgärden göras med hänsyn till anläggningens storlek ur utsläppssynpunkt, recipientens känslighet, nyligen gjorda investeringar osv. Detta kan innebära att utsläppsmålen kan komma att uppfyllas tidigare för vissa anläggningar och något senare för andra. Byte av oljeavskiljare är inte en sådan åtgärd som ställer krav på att utsläppsmålen ska klaras. Anm.2 Med undantag för de anläggningar där det inte är skäligt att ställa krav enligt miljöbalken. Det kan t.ex. bero på lokalisering, recipient och verksamhetens art. Det handlar om enstaka anläggningar där tillsynsmyndigheten bedömer att undantag bör göras. Det kan också vara så at det bedöms mer rimligt för några anläggningar att införa rening något senare. Detta skall dock inte betraktas som en generell undantagsregel utan principen är att 5

8 samtliga bör införa rening. Byte av oljeavskiljare är inte en sådan åtgärd som ställer krav på att utsläppsmålen ska klaras. Tvätt utanför etablerad anläggning Följande kan godtas för privatfordon: Avspolning av lera, grus, damm får ske utan användande av tvättkemikalier. Varmvatten får ej användas. Fordonet bör stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller dylikt och det får inte finnas vattentäkter som kan påverkas. Plan gräsbevuxen mark är att föredra men grusplan är också godtagbar. Markägarens tillstånd krävs. Kommunal mark bör inte upplåtas generellt för detta ändamål Följande kan godtas för privatfordon vid enstaka tillfällen: o Tvätt med såpa, diskmedel eller miljöanpassat schampo, ej avfettningsmedel, på mark enligt föregående punkt. o Det är dock önskvärt att även privatfordonstvättarna sker i tvättanläggning som klarar slutmålen. Följande godtas inte för privatfordon: o Tvätt med avfettningsmedel o Tvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller dylikt, så att avrinning kan ske till dagvattenbrunn, dike eller dylikt o Tvätt i garage med golvavlopp Avspolning av fordon som används i yrkesmässig verksamhet kan godtas vid enstaka tillfällen utanför etablerad anläggning Att tvätta sin bil med tvättmedel eller andra kemikalier på gatan med direktavrinning till kommunens dagvattennät kan enligt Miljöbalken 29 kap 1 tolkas som ett miljöbrott. Det vatten som blir vid tvätten kan definieras som avloppsvatten och sådant vatten får inte släppas till recipient utan behandling eller rening. Referenser o Naturvårdsverkets Branschfakta Fordonstvättar, Utgåva 1. Maj 2005 o SPI, Svensk Bensinhandel, Biltvättanläggningar, Rekommendationer till medlemsföretagen. Februari o Miljösamverkan Västra Götaland Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt, uppdaterad version december o Riktlinjer för avledning av processavloppsvatten till Värnamo kommuns allmänna VA-anläggning. Tekniska kontorets gräns- och riktvärden för vissa föroreningar. 6

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjerna är en vägledning i tillsynsarbetet med syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt i länet. Riktlinjerna är inte bindande. Omständigheterna

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

dagvatten - policy och handlingsplan

dagvatten - policy och handlingsplan dagvatten - policy och handlingsplan 2 Dagvatten i Jönköpings kommun Policy JÖNKÖPINGS KOMMUNS DAGVATTENPOLICY anger hur dagvatten inom planlagda, bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009 P U B L I K AT I O N P 95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Mars 2009 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Svenskt Vatten påtar sig

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer