RAK-18PSB/RAC-18WSB RAK-25PSB/RAC-25WSB RAK-35PSB/RAC-35WSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAK-18PSB/RAC-18WSB RAK-25PSB/RAC-25WSB RAK-35PSB/RAC-35WSB"

Transkript

1 Modell Inomhusdel/Utomhusdel RAK-18PSB/RAC-18WSB RAK-25PSB/RAC-25WSB RAK-35PSB/RAC-35WSB Instruktionsmanual Läs denna instruktionsmanual helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning. Viktigt! Glöm inte registrera din värmepump på för att den 5 åriga garantin skall gälla. Se sid 51 och 53. DS248:1508 1

2 SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs Säkerhetsåtgärder noggrant innan du använder enheten för att säkerställa korrekt användning av apparaten. Var särskilt uppmärksam på tecknen Varning och Försiktighet. Punkter märkta Varning innehåller instruktioner som kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador om dessa inte följs strikt. Punkter märkta Försiktighet innehåller instruktioner som kan leda till allvarliga konsekvenser om de inte följs ordentligt. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Skyltarna har följande betydelser. Detta tecken anger förbud. Detta tecken anger instruktioner som måste följas. Spara denna manual efter genomläsning. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATION VARNING FÖRSIKTIGHET Bygg inte om enheten. Vattenläckage, fel, kortslutning eller brand kan uppstå om du bygger om enheten på egen hand. Be din återförsäljare eller kvalificerad tekniker att installera din enhet. Vattenläckage, kortslutning eller brand kan uppstå om du installerar enheten på egen hand. Använd jordledning. Felaktig installation av jordledning kan orsaka elektriska stötar. Var noga med att använda rör specifika för R410A. Annars kan det resultera i brutna kopparrör eller fel. En automatsäkring bör installeras beroende på var enheten placeras. Utan automatsäkring finns risk för elektrisk chock. Installera inte enheten i närheten av brandfarlig gas. Utomhusenheten kan fatta eld om brandfarlig gas läcker runt den. Rördragning skall vara lämpligt stöttad med ett största avstånd av 1 m mellan stöden. Kontrollera avloppsslangens täthet. Säkerställ att enheten matas med 220~230V 1-fas. Användning av andra strömkällor kan orsaka att elektriska komponenter överhettas och orsakar brand. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID UTBYTE ELLER UNDERHÅLL VARNING Skulle en onormal situation uppstå (t.ex. att det luktar bränt), sluta använda enheten och dra ur stickkontakten ur vägguttaget eller slå av automatsäkringen. Kontakta service på telefon Fel, kortslutning eller brand kan uppstå om du fortsätter att använda enheten under onormala betingelser. Kontakta service på telefon för underhåll. Felaktigt underhåll kan orsaka elektriska stötar och brand. Kontakta service på telefon om du behöver ta bort eller ominstallera enheten. Elektriska stötar eller brand kan uppstå om du avinstallerar eller ominstallerar enheten själv på fel sätt. FÖRBUD ANSLUT JORDLED- NING FÖRBUD FÖRBUD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING I hälsosyfte bör du undvika långa perioder av direkt luftflöde mot dig. FÖRBUD Placera inte föremål såsom tunna stavar i innedelens in/utblås och sugsidan eftersom höghastighetsfläkten inuti kan orsaka fara. VARNING Använd inget ledande material som säkringstråd, detta kan innebära dödsfara. Slå av strömbrytaren eller automatsäkringen vid åska. Sprayburkar och andra brännbara ämnen bör inte placeras inom en meter från luftutblåsen för både inomhus och utomhus enheter. En sprayburks inre tryck ökar vid kontakt med varm luft, vilket kan innebära att burken exploderar. FÖRBUD 2

3 Produkten skall användas enligt tillverkarens föreskrifter och inte för någon annan användning. Försök inte att använda enheten med våta händer, kan detta orsaka dödsolyckor. När Hetarbeten utförs, ventilera rummet regelbundet för att undvika syrebrist. Rikta inte den kalla luften som kommer ut ur klimatanläggningen mot uppvärmningsbara hushållsapparater, t.ex ugn eller tekokare, eftersom dessa kan påverkas negativt. Se till att monteringsramen för utomhusenheten alltid är stabil, fast och felfri. Om inte, kan utomhusenheten kollapsa och orsaka fara. Rikta eller stänk inte vatten på enheten när du rengör den eftersom det kan orsaka kortslutning. Stäng av enheten och slå av automatsäkringen vid rengöring. Höghastighetsfläkten kan annars orsaka kroppsskada. Stäng av automatsäkringen om apparaten inte skall användas under en längre period. FÖRSIKTIGHET Klättra inte på utomhusenheten, placera inte heller några föremål på den. Placera inte växter direkt under luftflödet. Om du använder enheten med dörrar och fönster öppna, (och om luftfuktigheten är över 80%) och med luftriktaren riktad nedåt eller rör sig automatiskt under en längre tid, kommer vatten att kondenseras på luftriktaren och droppa ner ibland. Detta kommer att väta ner eventuella möbler. Använd därför inte enheten på detta sätt under en längre tid. Om mängden värme i rummet överskrider enhetens kyl eller uppvärmningskapacitet (till exempel: fler människor kommer in i rummet, användning av uppvärmningsutrustning etc.), kan förinställd rumstemperatur inte nås. Rengöring av enheten, i synnerhet inomhusdelen, skall endast utföras av auktoriserad personal. Kontakta service på telefon Vanliga rengöringsmedel eller liknande kan skada plastdelarna eller täppa till avloppsrör, vilket kan leda till vattendropp med potentiella elektriska stötar som följd. Rör inte luftutsläppet, bottenyta eller aluminiumlamellerna på utomhusenheten. Du kan skada dig. Rör inte köldmedieröret eller anslutningsventilen. Kan ge brännskador. FÖRBUD FÖRBUD FÖRBUD 3

4 NAMN OCH FUNKTION FÖR INGÅENDE DELAR INOMHUSENHET ECO Sensor Frontpanel (se sid.6) Signalmottagare (intern) Tar emot signalerna från fjärrkontrollen. Switch för tillfällig drift (Switch för tvingad kyldrift) Indikatorlampa Luftutblås Horisontell / Vertikal luftriktare Enhet för joniserad ånga UTOMHUSENHET Rör/Kabeldragning Dräneringsslang Dränerar avfuktningsvatten från inomhusdelen under kylnings-, torrkyl- eller avfuktningsläge. Fjärrkontroll (Se manualen för fjärrkontrollen) Dräneringslucka (botten) Luftutblås Släpper ut kall luft i värmeläge, varm luft i kylläge och torrkylläge samt varm eller kall luft i avfuktningsläge. Även med strömmen avstängd drar enheten en liten mängd ström. Detta kan undvikas genom att slå av automatsäkringen. Utomhusdelens drifttemperatur är -20 C till 43 C. Luftintag (Baksidan och vänstra sidan) Jordanslutning (nedersidan) OM UTOMHUSDELEN När enheten stoppas kommer utomhusdelens fläkt att fortsätta rotera under sekunder för att kyla ned elkomponenterna. Vid uppvärmningsläge kommer kondensoch avfrostningsvatten att flöda. Täck inte dräneringsluckan i utomhusdelen eftersom sådant vatten kan frysa i den kylda delen av enheten. Även vid kyldrift kan kondensvatten rinna ut ur utomhusenheten. Vid installation av utomhusenheten under takfot etc., installera en bussning och avloppsrör på dräneringsporten för dränering. VARNING Om enheten inte skall användas under en längre tid skall automatsäkringen slås av. 4

5 LAMPOR PÅ INOMHUSDEL BRYTARE FÖR TILLFÄLLIG DRIFT Använd denna brytare om fjärrkontrollen inte fungerar. Vid tryck på brytaren går anläggningen över i automatisk drift. Temporärdriften kommer att startas i senast inställda driftsläge. (Enheten går in i autodrift vid strömpåslag). Enheten går över i tvingad kyldrift om brytaren trycks ner i mer än 5 sekunder. Denna funktion skall endast användas av sälj- och installationspersonal. Denna funktion skall inte brukas av användaren. ECO Sensor Lampa (Grön) DRIFTLAMPA (Gul) Denna lampa lyser under drift. DRIFTLAMPAN blinkar i följande fall (i värmeläge) 1. Under förvärmning Under ca 2-3 minuter efter uppstart 2. Under avfrostning Avfrostning sker ca 1 gång i timmen om frost bildats på utomhusdelens värmeväxlare. Avfrostningen pågår i ca 5-10 minuter per gång. TIMERLAMPA (Orange) Denna lampa lyser när timer är inkopplad. RENGÖRINGSLAMPA (Gul) FILTERENHET INOMHUSDEL Öppna frontpanelen för att komma åt den (se sid. 6 för anvisningar om öppning av frontpanelen) Dammfångare Samlar upp och lagrar damm som borstats bort av rengöringsenheten. (sid.12) Finmaskigt rostfritt filter (invändigt) Fångar damm i luften. (sid. 10) Rengöringsenhet Rengör det damm som fångats av det rostfria finmaskiga filtret. Dammuppsamlare Samlar upp och lagrar uppsamlat damm. (sid. 9) Hållare för luftreningsfilter 5

6 INSTALLATION AV ANTIMÖGEL WASABIKASSETT Öppna frontpanelen. Håll inte i den rörliga panelen när du öppnar och stänger frontpanelen. Håll och lyft upp frontpanelen. Frontpanel Grepp Grepp VARNING Öppna inte frontpanelen när enheten körs, dettas kan hindra den rörliga panelen att röra sig. Panelstöd Tryck upp panelstödet tills det klickar fast. Sänk ner frontpanelen och lås den i korrekt läge med hjälp av panelstödet. Installera anti-mögel wasabikassetten. Ta ut dammuppsamlaren Dammuppsamlare Ta ut anti-mögel wasabikassetten ur aluminiumpåsen. Handtag Anti-mögel wasabikassett Dammuppsamlare Aluminiumpåse Skjut anti-mögel wasabikassetten som har tagits ut ur förpackningen direkt in i dammuppsamlaren. Ta inte bort eller riv sönder aluminiumytan, gör heller inte hål på den. VARNING Placera inte ditt ansikte nära paketet när du öppnar det. Dina ögon eller näsa kan bli irriterade av wasabilukten. Ät INTE innehållet. Inget dagligt underhåll krävs. Dock kommer effekten av anti-mögel wasabikassetten att försvinna efter cirka 10 år. Byt ut anti-mögel wasabikassetten i sådant fall. 6

7 Stäng frontpanelen. Håll och lyft upp frontpanelen. Tryck ner panelstödet tills det klickar. Dra den nedåt. Tryck frontpanelens bägge ändar först och sedan frontpanelens mitt tills det klickar. VARNING Om frontpanelen sitter löst kan den lossna och falla ner. När du öppnar frontpanelen uppåt ska du inte använda överdrivet våld. Om framsidan lossnar från enheten kan detta leda till att den krånglar. När frontpanelen är öppen, se till att ställa upp panelstödet. 7

8 FUNKTIONSKONTROLL AV FILTERRENGÖRINGSENHETEN Driftkontroll efter strömpåslag. Utför driftkontroll av filterrengöringsenheten Efter att strömmen slås på (efter att automatsäkringen slås på eller efter ett strömavbrott), gör rengöringsenheten en cykel av fram och tillbakarörelse. Vid denna punkt lyser (CLEAN) (rengör) lampan. En driftkontrollcykel tar cirka 5 minuter. Under driftkontrollen utför enheten "Fan" (fläkt) drift medan den rörliga panelen och horisontella luftriktaren fortfarande är stängda. Om (CLEAN) (rengör) lampan blinkar (tänd 4 sek. / släckt 1 sek) efter driftkontrollen, se "Felsökning" på sidan 16. Dammfångare Rengöringsenhet. En filterrengöringstorkararm finns inuti. Bilden visar enhet utan frontpanel för din referens. VARNING Stoppa inte fingrar eller en pinne etc i den övre ytan under filterrengöringen. Detta kan resultera i skada eller felfunktion. 8

9 FÖRBEREDELSER INNAN DRIFT Installera batterierna 1. Skjut undan luckan för att ta bort den. 2. Sätt i 2st AAA.LR03 (alkaliska) batterier. Se markering i facket för rätt position. 3. Skjut tillbaka luckan. Montera den väggmonterade fjärrkontrollhållaren 1. Välj ett ställe där signalerna når fram till enheten. 2. Fäst hållaren vid en vägg, pelare eller annan plats med hjälp av de medföljande skruvarna. 3. Sätt i fjärrkontrollen i hållaren. Fjärrkontroll NOTERA Att tänka på när det gäller batterier När batterierna bytes skall batterier av samma typ användas. Byt bägge batterierna vid samma tillfälle. Om systemet inte skall användas under en längre tid skall batterierna tas ur fjärrkontrollen. Batterierna har en livslängd på ca 1 år. Om fjärrkontrollens display blir svagare eller signalkvaliteten blir sämre även om kortare tid än ett år gått, skall batterierna bytas mot nya av typen AAA LR03 (alkaline). De medföljande batterierna skall användas vid start av det nya systemet. Dessa batteriers livslängd kan vara kort beroende på tillverkningsdatumet för anläggningen. Att tänka på när det gäller fjärrkontrollen Utsätt aldrig fjärrkontrollen för direkt solljus. Damm på sändaren eller mottagaren kan minska känsligheten, så damma av dessa med en mjuk trasa. Signalen kan hindras om det finns någon typ av fluorescerande lampa i rummet. Rådfråga din säljare om detta är fallet. Om fjärrkontrollen verkar påverka någon annan utrustning bör denna utrustning flyttas eller återförsäljaren rådfrågas. Skjut för skyddslocket på fjärrkontrollen när den inte används. Hållare för fjärrkontroll Skruvar 9

10 Inställning av datum och tid 1. Första gången du ställer in tiden, tryck på (RESET)-knappen. "Year" blinkar. 2. Tryck på (TIME)-knappen för att ställa in året. 3. Tryck på (CLOCK)-knappen. "Day"och "Month" blinkar. 4. Tryck på (TIME)-knappen för att ställa in dag och månad. 5. Tryck på (CLOCK)-knappen. "CLOCK" blinkar. 6. Tryck på (TIME)-knappen för att ställa in tiden. 7. Tryck på (CLOCK)-knappen. Datum och tid är satt. Tryck på "CLOCK"-knappen för att ändra datum och tid. Följ sedan steg 1 till 7. Datum och tid måste ställas in på nytt efter batteribyte. Efter batteribyte, 1. Tryck på (RESET)-knappen. 2. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen och tryck på (INFO)-nkappen. 3. Datum och tid överförs från inomhusdelen. Datum och tid kommer inte att överföras från inomhusdelen om följande inträffar: Strömavbrott. När strömbrytaren slagits av (OFF) (enheten är inte i STANDBY-läge). NOTERA Att tänka på vid inställning av datum och tid. ON-, OFF- och Vecko-timers kan inte ställas in om datum och tid inte ställts in. ON-, OFF- och Vecko-timers kan inte ställas in om datum och tid ställts in felaktigt. När ON-, OFF- och Vecko-timers är inställda kan datum och tid inte ändras. Om datum och tid behöver ändras måste ovannämnda timers nollställas. 10

11 NAMN OCH FUNKTIONER PÅ FJÄRRKONTROLLEN FJÄRRKONTROLL Denna kontrollerar inomhusdelen. Räckvidden är ca 7 meter, men om inomhusbelysningen kontrolleras elektroniskt kan räckvidden försämras. Fjärrkontrollen kan monteras på väggen, se bara till att signalen når inomhusdelen. Var försiktig när du hanterar fjärrkontrollen. Räckvidden kan försämras om du tappar den eller om den blir fuktig. Fjärrkontrollen behöver ca 10 sekunder för att svara på kommandon efter batteribyte. Om fjärrkontrollen är i OFF-läge och inte använts på ca 3 minuter stängs LCD-displayen av. LCD-displayen kommer att stängas av efter ca 10 minuter vid inställning av datum och tid om fjärrkontrollen inte används. LCD-displayen tänds när valfri tangent trycks ner. LCD-displayen kommer inte att släckas under TIMER-inställning. Sänd/Mottagarfönstret Rikta detta fönster mot inomhusdelen. Signallampa Signallampan tänds när en signal sänds. Sensor En temperatursensor i fjärrkontrollen känner av den omgivande lufttemperaturen. Display Displayen visar vald rumstemperatur, aktuell tid, timer.status, funktion och valt luftflöde. Knappar för inställning av rumstemperatur Tryck på dessa knappar för att ställa in rumstemperaturen. Tryck på [ ]-knappen för att höja rumstemeraturen. Tryck på [ ]-knappen för att sänka rumstemeraturen. Om du håller nere knappen kommer värdet att ändras snabbare. START/STOPP-knappen Tryck på denna knapp för att starta driften. Tryck på den igen för att stoppa driften. Väljare för fläkthastighet Denna knapp styr fläkthastigheten. Vid varje tryck på knappen ändras hastigheten mellan (AUTO) (HIGH) (MED) (LOW) (SILENT). (Denna knapp låter dig välja optimal fläkthastighet för varje driftläge). ECO-knappen Använd denna knapp för att ställa in ECO-läge. (sid.16) 11

12 POWERFUL-knappen Denna knapp används för att ställa in POWERFUL-läge. (sid.18) INFORMATION-knappen (sid.30) ION MIST-knappen (sid.17) LEAVE HOME-knappen (sid.20) ECO SLEEP TIMER-knappen Denna knapp används för att ställa in ECO sleep timer-läge. (sid.22) TIMER ON/OFF-knappen (sid.21) VECKOTIMER-knapparna (sid.24) MODE-knappen Denna knapp styr driftlägen. Vid varje tryck på knappen ändras läget mellan (AUTO) (HEAT) (DEHUMIDIFY) (COOL) (FAN) (ONE TOUCH CLEAN) och (FILTER CLEAN). (ONE TOUCH CLEAN) och (FILTER CLEAN) kan väljas när enheten är avstängd. SILENT-knappen Använd denna knapp för att ställa in tyst (SILENT)-läge. (sid.19) AUTO SWING (Vertikal)-knappen Styr vinkeln på den horisontella luftriktaren (sid.14) WIND MODE-knappen Använd denna knapp för att ställa in driftläget. Vid varje tryck på knappen ändras läget mellan (AUTO SWING) CANCEL (DIRECT AIRFLOW) (INDIRECT AIRFLOW) CANCEL. (sid.14) Säkerhetssåtgärder vid användning Placera ej fjärrkontrollen på följande platser. I direkt solljus. I närheten av en värmare. Hantera fjärkontrollen varsamt. Tappa den inte i golvet och skydda den från väta. Om utomhusdelen stannar kan den inte startas om inom ca 3 minuter (om du inte slår av och på strömbrytaren eller drar ur och sätter tillbaka strömsladden). Detta är för att skydda enheten och innebär inget fel. Om du trycker på MODE-knappen under drift kan maskinen stanna under ca 3 minuter i skyddssyfte. 12

13 DIVERSE FUNKTIONER Automatisk omstart Efter ett strömavbrott kommer driften automatiskt återupptas när strömmen återkommit, med tidigare inställt driftsläge och luftriktning. (Eftersom driften ej stoppats med hjälp av fjärrkontrollen.) Stäng av strömmen om du inte har för avsikt att fortsätta driften när strömmen återupptas. Vid påslag av strömbrytaren kommer driften automatiskt återupptas med tidigare inställt driftsläge och luftriktning. Notera: 1. Kontakta din återförsäljare om du inte vill ha Automatisk omstart. 2. Automatisk omstart är inte valbart när Timer eller Insomningstimer har ställts in. AUTOMATISK DRIFT Enheten kommer automatiskt att bestämma driftläge, VÄRME eller KYLA, beroende på den aktuella rumstemperaturen. Det valda läget kommer att ändras när rumstemperaturen varierar. Tryck på MODE-knappen tills displayen visar att (AUTO) läge är valt. När läge AUTO är valt kommer enheten automatiskt att bestämma driftläge, HEAT eller COOL, beroende på den aktuella rumstemperaturen. Dock kommer driftläget inte att ändras om inomhusdelen är ansluten till flera utedelar. Om det automatiskt inställda läget inte är tillfredsställande kan man manuellt ändra inställningen (HEAT, DEHUMIDIFY, COOL eller FAN). Ställ in önskad fläkthastighet med (displayen visar inställningen). (FAN SPEED) knappen Ställ in önskad rumstemperatur med TEMPERATURE-knapparna (displayen visar inställningen). Temperaturinställningen och den faktiska rumstemperaturen kan skilja sig åt beroende på förhållandena. Tryck på (START / STOP) knappen. Driften startar med en ljudsignal. Tryck på knappen igen för att stoppa driften. Eftersom inställningarna lagras i minnet på fjärrkontrollen behöver du bara trycka på (START / STOP) knappen nästa gång. Tryck på (FAN SPEED) knappen för att välja AUTO, HIGH, MEDIUM, LOW eller SILENT. 13

14 VÄRMEDRIFT Använd enheten för värmedrift då utetemperaturen är under 21 C. Vid temperaturer över 21 C kan det hända att värmedrift inte fungerar, detta för att skydda enheten. För att bibehålla enhetens tillförlitlighet, vänligen använd denna enhet endast när utomhustemperaturen överstiger -20 C. Tryck på MODE-knappen tills displayen visar (HEAT). Ställ in önskad fläkthastighet med visar inställningen). (FAN SPEED) knappen (displayen Ställ in önskad rumstemperatur med TEMPERATURE-knapparna (displayen visar inställningen). Temperaturinställningen och den faktiska rumstemperaturen kan skilja sig åt beroende på förhållandena. Tryck på (START / STOP) knappen. Driften startar med en ljudsignal. Tryck på knappen igen för att stoppa driften. Eftersom inställningarna lagras i minnet på fjärrkontrollen behöver du bara trycka på (START/STOPP) knappen nästa gång. I AUTO-läge för fläkten ändras fläkthastigheten automatiskt enligt nedan: När skillnaden mellan rumstemperatur och inställd temperatur är stor börjar fläkten att gå på HÖG hastighet. Efter att rumstemperaturen nått den inställda temperaturen kommer fläkthastigheten att ändras till en lägre hastighet för att erhålla optimal rumstemperatur för en hälsosam uppvärmning. Avfrostning Avfrostning sker ca 1 gång i timmen om frost bildats på utomhusdelens värmeväxlare. Avfrostningen pågår i ca 5-10 minuter per gång. Under avfrostning blinkar driftindikatorn i cykler om 3 sekunder tänd och 0,5 sekunder släckt. Maximal tid för avfrostning är 20 minuter. 14

15 AVFUKTNINGSLÄGE Använd enheten för avfuktning när rumstemperaturen är över 16 C. Vid temperaturer under 15 C fungerar inte avfuktningsfunktionen. Tryck på MODE-knappen tills displayen visar (DEHUMIDIFY). Fläkthastigheten sätts till LOW. Tryck på (FAN SPEED) knappen för att välja SILENT eller LOW fläkthastighet. Ställ in önskad rumstemperatur med ROOM TEMPERATURE knapparna (displayen visar inställningen). Intervallet C rekommenderas som rumstemperatur vid avfuktning. Tryck på (START/STOPP) knappen. Avfuktningen startar med en ljudsignal. Tryck på knappen igen för att stoppa driften. Eftersom inställningarna lagras i minnet på fjärrkontrollen behöver du bara trycka på (START/STOPP) knappen nästa gång. Avfuktningsfunktionen När rumstemperaturen är högre än temperaturinställningen: Enheten avfuktar rummet genom att sänka rumstemperaturen till den förinställda nivån. När rumstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen: Avfuktning kommer att utföras vid en något lägre temperatur än den aktuella rumstemperaturen, oavsett temperaturinställning. Den förinställda rumstemperaturen kanske inte uppnås beroende på antalet personer närvarande i rummet eller andra rumsförhållanden. 15

16 KYLDRIFT Använd enheten för kylning när utomhustemperaturen är mellan -10~43 C. Dagg kan bildas på utomhusdelens utloppsgaller om luftfuktigheten inomhus är mycket hög (80%). Tryck på MODE-knappen tills displayen visar (COOL). Ställ in önskad fläkthastighet med visar inställningen). (FAN SPEED) knappen (displayen Ställ in önskad rumstemperatur med TEMPERATURE-knapparna (displayen visar inställningen). Temperaturinställningen och den faktiska rumstemperaturen kan skilja sig åt beroende på förhållandena. Tryck på (START/STOPP) knappen. Kyldriften startar med en ljudsignal. Tryck på knappen igen för att stoppa driften. Kylfunktionen startar inte om den inställda temperaturen är högre än den aktuella rumstemperaturen (trots att OPERATION-lampan tänds). Kylfunktionen kommer att starta så snart som temperaturen ställs in på ett värde under den aktuella rumstemperaturen. Eftersom inställningarna lagras i minnet på fjärrkontrollen behöver du bara trycka på (START/STOPP) knappen nästa gång. I AUTO-läge för fläkten ändras fläkthastigheten automatiskt enligt nedan: När skillnaden mellan rumstemperatur och inställd temperatur är stor börjar fläkten att gå på HIGH hastighet. Efter att rumstemperaturen nått den inställda temperaturen kommer fläkthastigheten att ändras till en lägre hastighet för att erhålla optimal rumstemperatur för en hälsosam uppvärmning. 16

17 FLÄKTDRIFT Enheten kan även användas som en enkel luftcirkulator. Tryck på MODE-knappen tills displayen visar (FAN). Ställ in önskad fläkthastighet med visar inställningen). (FAN SPEED) knappen (displayen Tryck på (START/STOPP) knappen. Fläktdriften startar med en ljudsignal. Tryck på knappen igen för att stoppa driften. 17

18 RENGÖRINGS (ONE TOUCH CLEAN) FUNKTIONEN Torkar inomhusdelens värmeväxlare efter kyldrift för att undvika mögelbildning. Tryck på MODE-knappen tills OFF-läge. (RENGÖRING) visas i displayen i Tryck på (START/STOPP) knappen. Rengöringsfunktionen startar med en ljudsignal. När rengöringsfunktionen är genomförd stängs enheten av automatiskt. Total tid för rengöringsfunktionen är 60 minuter. Under tiden funktionen arbetar körs enheten i VÄRME/FLÄKTläge. Under rengöringstiden lyser drift- och rengöringslamporna. och visas i displayen. Tryck på knappen igen för att avbryta funktionen. NOTERA Om veckotimer är inställd behöver den inte avaktiveras innan rengöringsfunktionen används. 18

19 FILTERRENGÖRINGSFUNKTIONEN (AUTOMATISK) Automatisk filterrengöring är inställd vid leverans av anläggningen. Funktionen rengör automatiskt det rostfria filtret när något av driftlägena (AUTO, HEATING, DEHUMIDIFYING eller COOLING) avslutats. Rengöringsenheten rör sig fram och tillbaka för att borsta bort dammet från filtret och dammfångaren för ner dammet i dammuppsamlaren. En rengöringscykel tar cirka 5 minuter. När görs automatisk filterrengöring? Om anläggningnen körs i mer än 15 minuter och sedan stoppas utförs automatisk filterrengöring i nåt av följande fall. 1. Anläggningens totala drifttid överskrider 8 timmar. 2. Anläggningen har inte använts på mer än en vecka. (Detta görs för att avlägsna damm som samlats i toppfiltret). VARNING: Om den automatiska rengöringen stoppas innan den är klar kommer drifttimmarna inte att nollställas. Om luftkonditioneringen är i drift kontinuerligt under 24 timmar stoppas driften och automatisk filterrengöring utförs. Efter slutförandet av automatisk filterrengöring kommer driften att återgå till föregående läge. Automatisk filterrengöring utförs inte om luftkonditioneringen stoppas av insomningstimer eller timerfunktionen. Om du använder insomningstimern eller avstängningstimer varje gång rekommenderas att använda manuell filterrengöring en gång var 2-3 dag. Om manuell filterrengöring ändå inte utförs kommer automatisk filterrengöring att utföras ungefär en gång i veckan efter att luftkonditioneringen stoppas av insomningstimer eller avstängninstimer, detta för att skydda enheten. Stoppa automatisk filterrengöring Tryck på (START/STOPP) knappen. 19

20 FILTERRENGÖRINGSFUNKTIONEN (MANUELL) Använd fjärrkontrollen för att utföra manuell filterrengöring när anläggningen stoppats. Om anläggningen inte använts under en längre tid rekommenderas att utföra en manuell filterrengöring innan uppstart. Tryck på MODE-knappen tills displayen visar CLEANING) när anläggningen är avstängd. (FILTER Tryck på (START/STOPP) knappen. Filterrengöring startar med ett pip. Rengöringsenheten rör sig fram och tillbaka för att borsta bort dammet från filtret och dammfångaren för ner dammet i dammuppsamlaren. En rengöringscykel tar cirka 5 minuter. Tryck på knappen igen för att stoppa funktionen. FÖRHINDRA FILTERRENGÖRING Filterrengöring kan avaktiveras med hjälp av fjärrkontrollen. Denna inställning skall bara göras med anläggningen avstängd. Tryck på (AUTO SWING VERTICAL) och (OK)-knapparna samtidigt i 5 sekunder. Ett dubbelt pip hörs och filterrengöring är avaktiverad. För att aktivera filterrengöring, tryck på (AUTO SWING VERTICAL) och (OK)-knapparna samtidigt i 5 sekunder. Filterrengöring (förvalt vid leverans) Pipljud Filterrengöring förhindrad Dubbelt pipljud NOTERA Olika ljud vid filterrengöring Ett surrande ljud hörs vid användning av rengöringsenheten. Ett klappande ljud uppstår när dammfångaren samlar upp dammet som rengöringsenheten sopat av. Ett klappande ljud uppstår när dammfångaren vänds av rengöringsenheten. Ett svepande ljud uppstår när rengöringsenheten sopar av dammet. Underhåll Inget dagligt underhåll är nödvändigt, dock varierar dammängden beroende på driftmiljön. Kontrollera dammängden i dammuppsamlaren vartannat år och släng eventuellt damm. Fet smuts kan också rengöras genom den kombinerade funktionen av filterrengöring och det rostfria filtret. Om smutsen ser fet ut, ta bort det rostfria filtret, dammuppsamlaren och filterrengöringsarmen ocht tvätta dem med vatten. VARNING Stoppa inte in fingrar eller andra föremål i inomhusdelens övre del, detta kan leda till personskador. 20

21 "AUTO SWING" DRIFT Att starta Vertikal Auto Swing Tryck på (AUTO SWING (VERTICAL))-knappen. Luftriktaren(arna) börjar att svänga upp och ner. visas i displayen. Avbryta Vertikal Auto Swing Tryck på (AUTO SWING (VERTICAL))-knappen igen. Luftriktaren(arna) stannar. släcks i displayen. WIND MODE-DRIFT Använd denna knapp för att välja driftläge. Vid varje tryck på knappen ändras läget mellan CANCEL (DIRECT AIRFLOW) (INDIRECT AIRFLOW) CANCEL. (AUTO SWING) Att starta Horisontell Auto Swing Tryck på WIND MODE-knappen tills displayen visar (AUTO SWING (HORIZONTAL)). För att avaktivera funktionen trycker du på WIND MODEknappen igen. NOTERA Under kyl- och avfuktningsdrift skall deflektorerna inte svänga eller vara in sitt lägsta läge under en längre tid. Detta kan annars orsaka kondens på deflektorerna. 21

22 Komfort-luftflöde (direkt luftflöde) Justerar automatiskt luftflödesriktningen direkt MOT en person. Tryck på WIND MODE-knappen tills displayen visar (DIRECT AIRFLOW). För att avaktivera funktionen trycker du på WIND MODE-knappen igen. Komfort-luftflöde (indirekt luftflöde) Justerar automatiskt luftflödesriktningen FRÅN en person. Tryck på WIND MODE-knappen tills displayen visar (INDIRECT AIRFLOW). För att avaktivera funktionen trycker du på WIND MODE-knappen igen. NOTERA Efter att komfortluftflöde ställts in försöker sensorn konstant att detektera personen i rummet. Luftflödesriktingen ändras inte omedelbart när sensorn upptäckt en person. Om komfortluftflödet inte uppnår önskat resultat bör luftflödet justeras manuellt. När komfortluftflöde verkar i kyl- eller avfuktningsläge, om inomhustemperaturen är mycket hög, kan de horisontella / vertikala luftriktarna ändra sina vinklar för att förhindra kondensvatten från att droppa. När temperaturen sjunker återgår luftkonditioneringen till komfortluftflödesdrift. 22

23 ECO SENSOR-LÄGE ECO-sensorn kan detektera mänsklig aktivitet i ett rum och justera temperaturinställningen automatiskt i energibesparingssyfte. Genom att trycka på (ECO SENSOR) knappen i AUTO, HEATING, DEHUMIDIFYING eller COOLING-läge startar ECO SENSOR-läge. Starta ECO SENSOR-läge Tryck på (ECO SENSOR) knappen. visas i displayen. ECO SENSOR justerar inomhustemperaturen automatiskt i förhållande till aktivitetsnivån i rummet. Stoppa ECO SENSOR-läge Tryck på (ON/OFF) knappen igen. Eller tryck på (ECO SENSOR) knappen igen. försvinner ur displayen. Energibesparingen blir större om ECO SENSOR-läget är i drift i mer än 2 timmar. Energibesparingen varierar med aktivitetsnivån. Komfort-luftflöde (direkt luftflöde) (sid.15) kan ytterligare minska energiförbrukningen. Efter att funktionen upptäckt att personen lämnat rummet i mer än 20 minuter går anläggningen in i ECO-läge enligt inställningarna i fjärrkontrollen, se tabellen nedan. Den förinställda temperaturen i fjärrkontrollen ändras dock inte. När anläggningen arbetar i högeffektsdrift kommer aktiveringen av ECO-läge att avsluta högeffektsdriften. Driftläge (Operation mode) Värme (Heating) Kyla (Cooling) Avfuktning (Dehumidifying) Auto Beskrivning Sänker den förinställda temperaturen i något av följande fall: Hög aktivitetsnivå Hög inomhustemperatur Höjer den förinställda temperaturen i något av följande fall: Låg aktivitetsnivå Låg inomhustemperatur Höjer den förinställda temperaturen i något av följande fall: Låg aktivitetsnivå Låg inomhustemperatur Energispardrift vid automatiskt drift Åtgärder om ingen person i rummet Sänker temperaturen med 2 C. Höjer temperaturen med 2 C. Höjer temperaturen med 1 C. Energispardrift vid automatiskt drift NOTERA Vid tryck på POWERFUL-knappen avaktiveras ECO-läget. Efter automatisk omstart avaktiveras ECO-läget och föregående driftläge aktiveras. ECO sensorn detekterar den infraröda signaturen från människokroppar. Detta innebär att sensorns noggrannhet kan påverkas i följande fall: Låg aktivitetsnivå (personen läser, ser på TV) eller att personen finns bakom något (vägg, skåp m.m). Inomhustemperaturen är mycket hög och överstiger eller närmar sig människans kroppstemperatur (när kyldrift just startats). Personen bär tjocka kläder eller är vänd från anläggningen. Gardiner eller växter rör sig på grund av t.ex husdjur eller luftström. 23

24 ION MIST-LÄGE Fuktigheten i rummet absorberas av ion mist generatorn i inomhusdelen och joniseras genom högspänning. Den joniserade dimman sprids sedan i rummet med den utsrtömmande luften från anläggningen. Detta har en luktborttagande effekt. Anläggningen är avstängd Tryck på (ION MIST) knappen. Funktionen startar med en ljudsignal. Ställ in önskad fläkthastighet med (FAN SPEED) knappen. Tryck på (START/STOPP) knappen. Ion mist-funktionen stoppas. är kvar i displayen. Tryck på (ION MIST) knappen igen, ION MIST-funktionen startar. Anläggningen är i ett driftläge ION MIST-funktionen kan kombineras med de vanliga driftlägena. Genom att trycka på (ION MIST) knappen under AUTO, HEATING, DEHUMIDIFYING eller COOLING-drift så aktiveras även ION MISTfunktionen. Starta ION MIST läge Tryck på (ION MIST) knappen. visas på displayen Stoppa ION MIST läge Tryck på (START/STOPP) knappen eller tryck på (ION MIST) knappen igen. Ion mist-funktionen stoppas. försvinner från displayen. 24

25 HÖGEFFEKTSDRIFT Vid tryck på (POWERFUL)-knappen under AUTO, VÄRME, AVFUKTNING, KYL eller FLÄKT-DRIFT kommer anläggningen att gå med maximal effekt. Vid POWERFUL (HÖGEFFEKT) drift blåses kallare eller varmare luft ut från inomhusdelen beroende på om den är i kyl- respektive värmeläge. Att starta POWERFUL (HÖGEFFEKT)-drift. Tryck på visas i displayen. (POWERFUL)-knappen under drift. Högeffektsdrift avbryts efter 20 minuter. Enheten övergår automatiskt till de inställningar som användes innan högeffektsdrift. Att avsluta POWERFUL (HÖGEFFEKT)-drift. Tryck på (START/STOPP)-knappen eller tryck på (POWERFUL)- knappen igen. Högeffektsläget avbryts. slocknar i displayen. NOTERA När insomningsläge, ECO-läge, tyst läge eller "leave home"-läge väljs, avbryts högeffektsdriften. I Högeffektsläge ökar inte enhetens effekt - om enheten redan körs med maximal kapacitet. - precis innan avfrostning (när enheten körs i värmeläge). Efter en auto-omstart avbryts Högeffektsdrift och föregående driftläge används. 25

26 TYST DRIFT Vid tryck på SILENT-knappen under AUTO, HEATING, DEHUMIDIFYING, COOLING eller FAN-drift kommer fläkthastigheten att ändras till Ultra-låg. Att starta TYST drift. Tryck på (SILENT)-knappen under drift. visas i displayen. Fläkthastigheten ändras till Ultra-låg. Att stoppa TYST drift. Tryck på (START/STOPP) knappen eller tryck på SILENTknappen igen, eller på (FAN SPEED) knappen. Fläkthastigheten går tillbaka till den hastighet fläkten hade innan tyst drift valdes. Tyst läge avbryts. slocknar i displayen. NOTERA När högeffektsdrift väljs avbryts tyst drift och fläkthastigheten går tillbaka till den hastighet fläkten hade innan tyst drift valdes. Efter en auto-omstart avbryts tyst drift och fläkthastigheten går tillbaka till den hastighet fläkten hade innan tyst drift valdes. Under alla driftlägen där fläkthastigheten för tyst drift används kommer fläkthastigheten inte att ändras vid tryck på (SILENT) knappen. 26

27 LEAVE HOME-LÄGE Förhindrar rumstemperaturen från att falla alltför mycket genom att automatiskt sätta temperaturen till ca 10 C när ingen är hemma. Denna operation kan arbeta med "Kontinuerlig drift-läge" eller "Dagtimer-läge". Använd "Dagtimerläge" för att ställa in antalet dagar upp till 99 dagar. Kontinuerlig drift Att starta LEAVE HOME läge. Alt. 1. Kontinuerlig drift. Tryck på (LEAVE HOME)-knappen under drift eller när anläggningen stoppats. Rumstemperaturen sätts till 10 C och värmedrift startar.,,, tänds i displayen. Alt. 2. Dagtimer-läge. Tryck på (LEAVE HOME)-knappen under drift eller när anläggningen stoppats. Rumstemperaturen sätts till 10 C och driften startar.,,, tänds i displayen. Dagtimerdrift Vid behov, ställ in antal dagar (1-99). Tryck på (TIME) knappen för att välja antalet dagar. Antal dagar blinkar - Tryck (UP) för att ställa in antalet dagar från 1 dag, 2 dagar, 3 dagar dagar, 99 dagar, 1 dag, och så vidare. - Tryck (DOWN) för att ställa in antalet dagar från 99 dagar, 98 dagar, 97 dagar... 3 dagar, 2 dagar, 1 dag, 99 dagar och så vidare. - Antalet dagar är nedräknat när klockan visar 0:00. Tryck (SEND) för att bekräfta antalet driftsdagar. Displayen som visar antalet dagar slutar att blinka. Tryck på (CANCEL) knappen för att nollställa antalet driftsdagar eller för kontinuerlig drift. Att stoppa LEAVE HOME läge. Tryck på (START/STOPP)-knappen eller tryck på (LEAVE HOME)-knappen igen. Återgår till föregående driftläge. Eller ändra till annat driftsläge genom att trycka på (MODE)-knappen. NOTERA Efter att ha nått det inställda antalet driftsdagar för Leave Home-funktionen eller genom att trycka på (LEAVE HOME) knappen igen kommer enheten att återgå till tidigare läge. Under LEAVE HOME-läget kan inte fläkthastighet eller horisontell luftriktare ändras. Vid tryck på (LEAVE HOME)-knappen avbryts övriga timers. Efter auto-omstart vid strömavbrott kommer alla inställningar för antal driftsdagar att återställas och enheten övergå i kontinuerlig drift. POWERFUL, SILENT och ECO-drift är inte möjliga vid Leave Home-drift. 27

28 ENGÅNGSTIMER (ON/OFF-TIMER)-DRIFT Enheten kan ställas in att slås av vid en förinställd tid. 1. Tryck på (OFF TIMER)-knappen. och blinkar i displayen. 2. Ställ in avstängningstiden med (TIME)-knappen. 3. Efter inställning, rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen och tryck på (SEND)-knappen. och "set time" lyser fast istället för att blinka. Inomhusdelen avger en ljudsignal och (TIMER)-lampan på inomhusdelen tänds. Enheten kan ställas in att på vid en förinställd tid. 1. Tryck på (ON-TIMER)-knappen. och blinkar i displayen. 2. Ställ in påslagningstiden med (TIME)-knappen. 3. Efter inställning, rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen och tryck på (SEND)-knappen. och påslagningstid lyser fast istället för att blinka. Inomhusdelen avger en ljudsignal och (TIMER)-lampan på inomhusdelen tänds. Enheten slås av och på vid förinställda tider. AV/PÅ-omkoppling sker vid första inställda tid. Pilmärket visas på displayen för att indikera omkopplingssekvensen. 1. Tryck på (OFF-TIMER) så att och blinkar i displayen. 2. Ställ in avstängningstiden med (TIME)-knappen. Efter inställning, rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen och tryck på (SEND)-knappen. 3. Tryck på (ON-TIMER) så att och inställd avstängningstid tänds. och blinkar. 4. Ställ in påslagningstiden med (TIME)-knappen. 5. Efter inställning, rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen och tryck på (SEND)-knappen. och påslagningstid lyser fast istället för att blinka. Inomhusdelen avger en ljudsignal och (TIMER)-lampan på inomhusdelen tänds. Timern kan användas på tre sätt: OFF-timer, ON-timer och ON/OFF (OFF/ON)-timer. Aktuell tid måste först vara inställd då denna är referenstiden för de olika timerfunktionerna. Avbryt timerinställning Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på (CANCEL)-knappen. Av- och/eller Påslagningstiden slocknar med en ljudsignal och (TIMER)-lampan på inomhusdelen släcks. NOTERA Man kan bara ställa in en av OFF-, ON- eller ON/OFF-timern. Om Engångstimern ställs in när Veckotimern redan är inställd, prioriteras Engångstimern. Efter att Engångstimern är klar aktiveras Veckotimern. 28

29 ECO INSOMNINGSTIMER Timern kan ställas in på en tid upp till 7 timmar. Genom att trycka på (SLEEP) knappen under AUTO-, VÄRME-, AVFUKTNINGS-, KYL- eller FLÄKT-drift, ändrar enheten rumstemperaturen och minskar fläkthastigheten vilket resulterar i att man sparar energi. Innan ECO INSOMNINGSTIMER kan användas måste tid och datum ställas in. Att starta ECO INSOMNINGSTIMER. Tryck på (SLEEP)-knappen under drift.,,, OFF, avstängningstid, och antal timmar visas i displayen. Under drift med ECO INSOMNINGSTIMER kommer fläkthastigheten att vara ultralåg. Inomhusdelen avger en ljudsignal och (TIMER)-lampan på inomhusdelen tänds. Genom att trycka på (SLEEP)-knappen upprepade gånger ändras antalet timmar enligt nedan: Vid ECO INSOMNINGSTIMER-drift kommer anläggningen att köras under den förinställda tidsrymden och sedan stängas av. När ECO INSOMNINGSTIMER har ställts in visas avstängningstiden i fjärrkontrollens display. Exempel: Om ECO INSOMNINGSTIMER är inställd på 1 timme klockan 18:00 så kommer anläggningen att stängas av 19:00. Att stoppa ECO INSOMNINGSTIMER. Tryck på (START/STOPP)-knappen. Luftkonditioneringsanläggningen stängs av. Tryck på (SLEEP)-knappen igen tills,,, OFF, avstängningstid, och antal timmar slocknar i displayen. Tryck på (CANCEL)-knappen. Inomhusdelen avger en ljudsignal och (TIMER)-lampan på inomhusdelen släcks. ECO INSOMNINGSTIMER är avbruten. 29

30 Ställa in INSOMNINGSTIMER och ON-TIMER Luftkonditioneringsanläggningen kommer att stängas av av ECO INSOMNINGSTIMER och slås på av ON- TIMER. 1. Ställa in PÅ-TIMER 2. Tryck på (SLEEP)-knappen och ställ in ECO INSOMNINGSTIMER. Exempel: I detta fall kommer anläggningen att stängas av om 2 timmar (01:38) och kommer att slås på klockan 06:00 nästa morgon. Avbryta INSOMNINGSTIMER och ON-TIMER Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på (CANCEL)-knappen,,, OFF, avstängningstid,,antal timmar, ON och ON-TIMER inställningstid slocknar i displayen. Inomhusdelen avger en ljudsignal och (TIMER)-lampan på inomhusdelen släcks. ECO INSOMNINGSTIMER och ON-TIMER är avbrutna. Efter 30 minuter i ECO INSOMNINGSTIMER-läge kommer utomhusdelens fläkthastighet att minska för att sänka ljudnivån och för att öka komforten. Efter 1 timme i ECO INSOMNINGSTIMER-läge kommer den inställda temperaturen att ändras något. Hur mycket beror på typ av luftkonditioneringsanläggning. Dessa automatiska funktioner tjänar till att spara energi utan att tumma på komforten. Nivån på energiförbrukningen beror på utomhustemperaturen, rumstemperatur, inställd temperatur och typ av luftkonditionering. Kyldrift [diagrammet visas endast i illustrativt syfte] Värmedrift [diagrammet visas endast i illustrativt syfte] Temperatur Temperatur Minska utomhusdelens fläkthastighet Ändra temperatur Minska utomhusdelens fläkthastighet Ändra temperatur 30 minuter 1 timme 30 minuter 1 timme NOTERA Om ECO INSOMNINGSTIMER är inställd när OFF-TIMER eller ON/OFF TIMER har ställts in tidigare blir ECO INSOMNINGSTIMER aktiv istället för OFF-TIMER eller ON/OFF TIMER. 30

31 VECKOTIMER Det är möjligt att välja läge A eller läge B. För varje läge kan upp till 6 program kan ställas in per dag. Totalt kan maximalt 42 program kan ställas in per vecka för varje läge. Om kalendern och klockan inte är inställda kan VECKOTIMER inte ställas in. Om kalendern och klockan inte är korrekt inställda kan VECKOTIMER visa fel. Inställning av kalender och klocka skall göras innan VECKOTIMER ställs in. Steg 1: Ställ in timerschemat på fjärrkontrollen. Sänd sedan detta till inomhusenheten. Steg 2: Välj läge A eller läge B och aktivera eller avaktivera VECKOTIMER. Steg 3: Kopiera och avbryt timerinställningarna. Steg 1: Ställ in timerschemat på fjärrkontrollen. Sänd sedan detta till inomhusenheten. Ställ in VECKOTIMER 1. Välj läge A eller B Tryck på (WEEKLY)-knappen. WEEKLY tänds. och blinkar i fjärrkontrollens display. (Läge A är valt). Tryck på (WEEKLY)-knappen igen. och blinkar i displayen. (Läge B är valt). Om ingen inställning gjorts visas ON/OFF,,. Om inställning gjorts visas inte ON/OFF,,. 2. Ställ in ett program. Tryck på (WEEKLY)-knapppen i ca 3 sekunder. Valt läge kan ändras., dag: Mån, program nr. : 1, ON/OFF, inställd tid och inställd temperatur blinkar på displayen. 3. Välj önskad veckodag. Tryck på (DAY)-knappen. Dag ändras från Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun [Full days] Mon, Tue, Wed, Thu, Fri [weekday] Sat, Sun [weekend] Mon Tue... Välj [Full days] daglig inställning. Välj [weekday] för Måndag till Fredag inställning. Välj [weekend] för Lördag och Söndag inställning. Efter att inställningen är gjord är det lätt att kontrollera och ändra samtidigt. 4. Tryck på knapp för att välja programnummer. Numret ändras från Om programnummer har ställts in, följ punkten ovan för att göra ändringar. 31

32 5. Tryck på (ON-OFF TIMER) knappen för att välja ON TIMER eller OFF TIMER inställning. 6. Tryck på (TIME) för att ställa in tid. 7. Tryck på (TEMP eller ) för att ställa in temperatur. 8. Tryck på (OK) knappen. Inställningarna är gjorda. Dag, programnummer, PÅ-inställning och inställd temperatur tänds. blinkar kontinuerligt. Om inställningarna inte är kompletta kommer dessa inte att lagras i minnet. För att fortsätta inställningen, tryck på Följ steg 3 till 8 för att göra inställningarna. -knapparna. 9. Efter att alla inställningar gjorts, tryck på (SEND) knappen samtidigt som du riktar fjärrkontrollen mot inomhusdelen i ca 3 sekunder. Timerlampan på inomhusdelen blinkar snabbt. Efter att en ljudsignal avgetts från inomhusdelen tänds TIMER-lampan. Kontrollera att TIMER-lampan tänds. Detta visar att inställningarna har lagrats i inomhusdelen och att Timerfunktionen är igång. Inställningarna visas i fjärrkontrollens display. Om TIMER-lampan på inomhusdelen inte tänds, pröva att rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen igen i ca 3 sekunder samtidigt som du trycker på (SEND) knappen. VARNING! Tryck inte på (CANCEL)-knappen under timerinställning då detta resulterar i att alla timerinställningar försvinner. Inställningarna lagras inte i inomhusdelen förrän (SEND)- knappen har tryckts. NOTERA Upp till sex program kan ställas in per dag. Inställning av ON TIMER eller OFF TIMER för varje programnummer kan vara slumpmässigt. När du trycker på (SEND)-knappen, kommer de inställda TIMER eller OFF TIMER inställningarna för varje programnummer automatiskt att arrangeras så att programnummer 1 är den tidigaste tiden och programnummer 6 är den senaste tiden. Om flera inställningar har samma tid kommer den senaste inställningen att prioriteras. OBSERVERA! Om fjärrkontrollen är inaktiv och (SEND) inte trycks inom 3 minuter efter att inställningar har gjorts kommer alla aktuella inställningar att förloras. 32

33 Steg 2: Välj läge A eller läge B och aktivera eller avaktivera VECKOTIMER. Att välja läge A eller B vid Veckotimer-inställning 1. Tryck på (WEEKLY)-knappen. och blinkar i displayen. (Normalt blinkar läge A först). 2. Tryck på (WEEKLY)-knappen igen. och blinkar i displayen. 3. Välj läge A eller B. Tryck på (SEND) knappen samtidigt som du riktar fjärrkontrollen mot inomhusdelen i ca 3 sekunder. Timer-lampan på inomhusdelen blinkar snabbt. Efter att en ljudsignal avgetts från inomhusdelen tänds TIMER-lampan. Kontrollera att TIMER-lampan tänds. Detta indikerar att läge A eller B och aktiv Veckotimer har bekräftats. Ställa in inaktiv Veckotimer 1. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen och tryck på (CANCEL)- knappen. Inomhusdelen avger en ljudsignal och (TIMER)-lampan på inomhusdelen släcks. Inställningsindikationen i fjärrkontrollens display slocknar också. Detta indikerar att inaktiv Veckotimer har bekräftats. För att åter aktivera Veckotimer, repetera stegen för "Att välja läge A eller B vid Veckotimer-inställning". NOTERA Vid inställning av Engångstimer avbryts eventuell VECKOTIMER-drift. Efter Engångstimer-funktionen är klar kommer VECKOTIMER-drift att aktiveras. Om och när Engångstimer är avbruten, avbryts också Veckotimer. Veckotimer måste då åter ställas in för att kunna aktiveras. Efter auto-omstart är Veckotimer avbruten. Veckotimer måste då åter ställas in för att kunna aktiveras. 33

34 Steg 3: Kopiera och avbryt timerinställningarna. Att kopiera och klistra in. Att ändra en timerinställning kan underlättas genom att kopiera data från en dag till en annan. 1. Tryck på (WEEKLY)-knappen för att välja läge A eller B. 2. Tryck ner (WEEKLY)-knappen i ca 3 sekunder för att ändra timerinställningarna. 3. Tryck på (DAY)-knappen för att välja en veckodag att kopiera. 4. Tryck på (COPY/PASTE)-knappen. "PASTE" blinkar i displayen. * Tryck på (CANCEL)-knappen för att avbryta kopieringsläget. Normalinställning aktiveras. 5. Tryck på (DAY)-knappen för att välja en veckodag att klistra in. 6. Tryck på (COPY/PASTE)-knappen en gång till för att klistra in. Endast blinkar i displayen. 7. För att fortsätta kopieringen till andra dagar, tryck på eller eller eller. Börja sedan om från steg Efter att kopiera / klistra in är färdigt så trycker du på (SEND) knappen samtidigt som du riktar fjärrkontrollen mot inomhusdelen i ca 3 sekunder. Timer-lampan på inomhusdelen blinkar snabbt. Inomhusdelen avger en ljudsignal och (TIMER)-lampan på inomhusdelen tänds. Kontrollera att TIMER-lampan tänds. Om TIMER-lampan på inomhusdelen inte tänds, pröva att trycka på (SEND) igen. Inställda data kommer inte att ändras om inte (SEND)-knappen trycks. NOTERA Om ingen inställd data finns så kan kopiering inte utföras. 34

35 Radera Veckotimer [Radera ett programnummer] 1. Tryck på (WEEKLY)-knappen för att välja läge A eller B. 2. Tryck ner (WEEKLY)-knappen i ca 3 sekunder för att ändra timerinställningarna. 3. Tryck på (DAY)-knappen för att välja en veckodag att ändra. 4. Tryck på för att välja programnummer. Valt programnummer blinkar. 5. Tryck på (DELETE)-knappen. Programnummervalet raderas. 6. Efter radering trycker du på (SEND) knappen samtidigt som du riktar fjärrkontrollen mot inomhusdelen i ca 3 sekunder. Timer-lampan på inomhusdelen blinkar snabbt. Inomhusdelen avger en ljudsignal och (TIMER)-lampan på inomhusdelen tänds. Kontrollera att TIMER-lampan tänds. Inställda data kommer inte att ändras om inte (SEND)-knappen trycks. 35

36 [Radera endagsinställning] 1. Tryck på (WEEKLY)-knappen för att välja läge A eller B. 2. Tryck ner (WEEKLY)-knappen i ca 3 sekunder för att ändra timerinställningarna. 3. Tryck på (DAY)-knappen för att välja en veckodag att ändra. 4. Tryck på (DELETE)-knappen i ca 10 sekunder. Alla programnummerval raderas. Om knappen trycks in ett kort ögonblick kommer endagsinställning att raderas. 5. Efter radering trycker du på (SEND) knappen samtidigt som du riktar fjärrkontrollen mot inomhusdelen i ca 3 sekunder. Timer-lampan på inomhusdelen blinkar snabbt. Inomhusdelen avger en ljudsignal och (TIMER)-lampan på inomhusdelen tänds. Kontrollera att TIMER-lampan tänds. Inställda data kommer inte att ändras om inte (SEND)-knappen trycks. [Radera läge A eller B] 1. Tryck på (WEEKLY)-knappen för att välja läge A eller B. 2. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen och tryck på (DELETE)- knappen i ca 10 sekunder medan Läge A eller Läge B blinkar i displayen. Inomhusdelen avger en ljudsignal och inställningarna för Läge A eller Läge B försvinner. NOTERA Om alla timerinställningar i fjärrkontrollen raderats och (SEND) knappen trycks in kommer ingen signal sändas till inomhusdelen. TIMER-lampan förblir släckt och inga förändringar kommer att göras i de inställningar som lagrats i inomhusdelen. 36

37 INFO-funktionen Genom att trycka på (INFO)-knappen visas omgivande lufttemperatur kring fjärrkontrollen och den månatliga energiförbrukningen. Efter batteribyte, rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på (INFO)-knappen. Aktuell tids- och datuminställning kommer att sändas från inomhusdelen. För att få information från inomhusdelen bör avståndet mellan fjärrkontrollen och mottagaren inte vara större än 2 meter. Kontrollera omgivande lufttemperatur Tryck på (INFO)-knappen. Temperaturen visas i 10 sekunder. Kontrollera månatlig energiförbrukning Rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen (inom 2 meter) och tryck på knappen. Vänta i 2 sekunder för signalen att sändas. När temperaturen visas, tryck upprepade gånger på Displayen kommer att visa: (INFO)-knappen. denna månads strömförbrukning för uppvärmning förra månaden energiförbrukning för uppvärmning denna månads strömförbrukning för kylning förra månadens strömförbrukning för kylning temperaturen runt fjärrkontrollen denna månads strömförbrukning för uppvärmning... cykliskt. Om ingenting visas, för fjärrkontrollen närmare inomhusdelens mottagare. Visat värde skall endast ses som en vägledning. Aktuell kalender och tid kan hämtas från inomhusdelen. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen (inom 2 meter) och tryck på knappen. Vänta i 2 sekunder för signalen att sändas. (INFO)- (INFO)- När kalender och tid mottagits kan dessa kontrolleras om dom är korrekta genom att trycka på (CLOCK)-knappen. Om det inte finns någon strömförsörjning till inomhusdelen eller kalender och klocka inte har ställts in, kan INFO funktionen inte användas för att skicka eller ta emot information. NOTERA Om fel uppstår i luftkonditioneringen, kan man genom att trycka på (INFO) knappen få fram en felkod. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusdelen (inom 2 meter) och tryck på (INFO)-knappen. Vänta i 2 sekunder för signalen att sändas. En felkod visas. Kontakta service på telefon och uppge felkoden. Info-funktion för att kontrollera månatlig strömförbrukning. Vid installation, i händelse av strömavbrott eller om ON/OFF- brytaren slagits av måste man se till att ställa in klockan och kalendern för varje inomhusdel (med enheten i vänteläge eller auto-omstart) genom att trycka på (START / STOP)-knappen. Om ovanstående inte utförts visas inte strömförbrukningen i fjärrkontrollens display. 37

38 LÅSA DRIFTLÄGE Fjärrkontrollen kan ställas in för att låsa VÄRME-läge (inklusive FLÄKT), KYL-läge (inklusive FLÄKT) och AVFUKTNINGSläge (inklusive FLÄKT). Låsa VÄRME-läge (inklusive FLÄKT). Tryck (ECO) och (POWERFUL)-knapparna samtidigt i ca 5 sekunder när fjärrkontrollen är AV., och visas i ca 10 sekunder. Senare kvarstår och. Detta indikerar att VÄRME-läge är låst.,, eller visas när man trycker på (MODE)-knappen. Låsa upp VÄRME-läge (inklusive FLÄKT). Tryck (ECO) och (POWERFUL)-knapparna samtidigt i ca 5 sekunder när fjärrkontrollen är AV. Alla driftsymboler visas i displayen i ca 10 sekunder. Efter detta visas symbolen för driftläget innan avbrottet. Detta indikerar att VÄRME-läge är upplåst. Låsa KYL- och AVFUKTNINGS-läge (inklusive FLÄKT). Tryck (ECO) och (SILENT)-knapparna samtidigt i ca 5 sekunder när fjärrkontrollen är AV.,, och visas i ca 10 sekunder. Senare kvarstår och. Detta indikerar att KYL- och AVFUKTNINGS-läge är låst.,,, eller visas när man trycker på (MODE)-knappen. Låsa upp KYL- och AVFUKTNINGS-läge (inklusive FLÄKT). Tryck (ECO) och (SILENT)-knapparna samtidigt i ca 5 sekunder när fjärrkontrollen är AV. Alla driftsymboler visas i displayen i ca 10 sekunder. Efter detta visas symbolen för driftläget innan avbrottet. Detta indikerar att KYL- och AVFUKTNINGS-läge är upplåst. NOTERA LÅSA DRIFTLÄGE kan inte utföras om TIMER-inställningar är aktiva. TIMER-inställningarna måste först avbrytas, sedan kan LÅSA DRIFTLÄGE aktiveras. VÄRME-, KYL- och AVFUKTNINGS-läge (inklusive FLÄKT) kan låsas upp genom att trycka på (RESET)- knappen. Dock, om man gör detta kommer all information som lagrats i fjärrkontrollen att försvinna. Det kan bli nödvändigt att åter ställa in nödvändig information. 38

39 UNDERHÅLL VARNING Innan rengöring skall enheten stoppas med fjärrkontrollen och automatsäkringen slås av. VARNING Utsätt inte enheten för väta då detta kan leda till elchock. För rengöring av insidan av enheten, kontakta service på telefon Undvik att använda rengöringsmedel vid rengöring av värmeväxlaren i inomhusdelen. Fel kan uppstå. Vid rengöring av värmeväxlaren med en dammsugare, se till att använda handskar för att inte skada händerna på värmeväxlarens lameller. Underhåll av dammuppsamlare Inget dagligt underhåll krävs. Dammängden varierar dock beroende på i vilken miljö luftkonditioneringen används. Kontrollera dammängden ungefär en gång vartannat år och töm eventuellt damm. Vissa typer av damm kan samlas på dammfångarens bakre yta. Det rekommenderas att rengöra dammfångaren samtidigt som dammuppsamlaren. Dammuppsamlare Stoppa driften med fjärrkontrollen och dra ur stickkontakten (eller slå av automatsäkringen). Rengör dammuppsamlaren med vatten. Om dammet sitter hårt fast kan dammuppsamlaren tvättas ur med varmt vatten (under 40 C). Torka dammuppsamlaren i skuggan efteråt. Stoppa in stickkontakten (eller slå på automatsäkringen). 39

40 Underhåll av det rostfria finmaskiga filtret. Inget dagligt underhåll krävs. Dock bör filtret rengöras om smutsen är märkbar på grund av den miljö där luftkonditioneringen används. Stoppa driften med fjärrkontrollen och dra ur stickkontakten (eller slå av automatsäkringen). Rostfritt finmaskfilter Öppna frontpanelen. (Se sidan 6 för öppning av frontpanelen) Ta bort frontpanelen. Tryck in änden av den högra armen utåt för att lossa fästet. Flytta den vänstra armen utåt för att lossa det vänstra fästet och dra panelen mot dig. Ta bort det finmaskiga filtret. Filterlås Håll i denna del för att dra ut filtret Skjut vänster och höger filterlås i pilens riktning. Lyft upp filtret lite lätt och dra ut det mot dig. 40

41 Dammsug bort dammet. Om filtret är mycket smutsigt och dammet inte kan tas bort helt genom dammsugning, tvätta filtret med ett neutralt rengöringsmedel, skölj med vatten och låt det torka på en skuggig plats. Montera det finmaskiga filtret. Håll filtret med dess topp mot inomhusdelen, skjut in och tryck sedan in filtret. (Vänster och höger filter har samma form). Dra åt vänster och höger filterlås i den visade riktningen. Montera tillbaka frontpanelen. 1. Sätt i vänster armskaft i hålet. 2. Sätt i höger armskaft i hålet och tillse noga att det sitter fast. 3. Kontrollera att frontpanelen sitter fast, och stäng sedan frontpanelen. Stäng frontpanelen. (Se sidan 7 för instruktioner för att stänga frontpanelen) Slå på strömbrytaren. VARNING Felaktig installation av filtren kan orsaka felfunktion. Filtrerrengöring kan då inte genomföras ordentligt och (RENGÖR)-lampan blinkar. Använd inte luftkonditioneringsanläggningen utan de finmaskiga filtren. Damm som kommer in i mellanrummen i värmeväxlaren samt inne i apparaten och kan orsaka obehaglig lukt på värmeväxlaren eller kan leda till fel. Var uppmärksam så att du inte skär dig på värmeväxlarens lameller när du tar bort eller sätter tillbaka filtren. 41

42 Underhåll av dammfångaren. Inget dagligt underhåll krävs. Dock bör filtret rengöras om smutsen är märkbar på grund av den miljö där luftkonditioneringen används. Vissa typer av damm samlas inte i dammuppsamlaren utan kan samlas på dammfångarens bakre yta. Det rekommenderas att kolla dammängden i dammfångaren vartannat år och rengöra den om den är smutsig. Stoppa driften med fjärrkontrollen och slå av automatsäkringen. Ta bort frontpanelen. (Se sidan10 om hur du tar bort frontpanelen) Ta bort dammfångaren. Ta bort dammfångaren som pilarna visar. Om damm samlats på dammfångarens insida kan detta tas bort med hjälp av en dammsugare. Tvätta med vatten. Om dammet sitter hårt fast kan du använda ett milt tvättmedel och varmt vatten (under 40 C). Torka ordentligt på en skuggig plats. Montera dammfångaren. Håll dammfångaren med spaken emot dig. Sätt in och tryck in dammfångaren i pilens riktning tills ett klickande ljud hörs. Montera frontpanelen. (Se sidan 11 för instruktioner om montering av frontpanelen) Slå på automatsäkringen. VARNING Felaktig installation av dammfångaren kan orsaka felfunktion. Filtrerrengöring kan då inte genomföras ordentligt och (RENGÖR)-lampan blinkar. 42

43 Underhåll av jondimmerns mekanism. Stoppa driften med fjärrkontrollen och slå av automatsäkringen. Öppna den horisontella luftriktaren försiktigt med bägge händerna. VARNING Var noga med att använda bägge händerna, som visas i illustrationen. Använd inte överdriven kraft för att flytta luftriktaren så att den inte går förbi sitt stopp. Horisontell luftriktare Använd en tandborste för att avlägsna smuts från jondimmern. Använd en torr tandborste. Borsta bort smutsen med ett lätt handlag. Slå på strömbrytaren. Jondimmer VARNING Vidrör aldrig jondimmer när anläggningen är igång. En innehåller högspänningskomponenter som kan orsaka skador. Stänk aldrig vatten på jondimmern, detta kan orsaka kortslutning. 43

44 ATT FÖRSTÅ FUNKTIONERNA NAMN OCH FUNKTION FÖR VARJE DEL (Sidan 4) Värmekapacitet Denna luftkonditioneringsanläggning använder ett värmepumpssystem som absorberar extern värme och överför den till det rum som skall värmas. I takt med att omgivningstemperaturen blir lägre blir också värmekapaciteten lägre. I sådana lägen arbetar PAM och invertern för att öka kompressorvarvtalet för förhindra att värmekapaciteten minskar. Om värmekapaciteten ändå skulle vara för låg, använd då andra värmekällor för att höja enhetens prestanda. Luftkonditioneringen är byggd för att värma ett helt rum vilket gör att det kan ta en stund innan du känner dig varm. För effektiv förvärmning rekommenderas användning av timern. När yttertemperaturen sjunker och luftfuktigheten fortsätter att vara hög bildas kondens på uteenhetens värmeväxlare som kan påverka värmekapaciteten om den inte tas bort. För att förhindra detta utför enheten automatisk kondensborttagning. Värmedriften stoppas då och det tar normalt ca 5-10 minuter (max 20 minuter) innan värmedriften återupptas. Kylning, avfuktning och torrkylningskapacitet Om värmen i ett rum överskrider enhetens kylförmåga (t. ex. om det befinner sig mycket folk i rummet eller om andra värmekällor finns närvarande) kan det hända att den inställda temperaturen inte nås. Den inställda temperaturen kanske inte nås om en värmekälla finns närvarande eller om luftfuktigheten är högre än enhetens avfuktningsförmåga. * För lång rördragning kan också påverka enhetens uppvärmnings/kylningsförmåga. VARNING Placera inte inomhusdelen i närheten av värmekällor såsom spisar eller dylikt. 44

45 IDEALISKT ARBETSSÄTT 1. En normal rumstemperaturinställning är förmodligen det bästa för dig liksom din ekonomi. Överdrivet låg eller hög temperatur rekommenderas inte, bland annat av hälsoskäl. Det kan även resultera i höga elräkningar. Stäng gardiner och persienner för att förhindra att värme kommer in eller flödar ut ur rummet. 2. Dörrar och fönster bör öppnas med jämna mellanrum för att släppa in frisk luft. VARNING Se till att rummet ventileras om anläggningen används samtidigt med andra värmekällor. 3. Använd timern innan du går till sängs. 4. Följande preparat får inte användas för rengöring av inomhus- och utomhusenheten: Bensin, thinner och skurmedel kan skada plast och målade ytor. Varmt vatten över 40 C kan krympa filtren och deformera plastdelar. 5. Blockera inte luftintag eller luftutblås. Blockera inte luftintag eller luftutblås med gardiner eller andra hinder. Detta kan minska enhetens effektivitet och orsaka fel. 45

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N N N N N N N Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Trådlös fjärrkontroll YB1FA Change for life 02/2015, ed. 1 Trådlös fjärrkontroll YB1FA Bruksanvisning Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW 007-009 - 018-022 1.6 4.7 kw 2.1 5.85 kw 2013-01-29 D99343R1 1/8 DISPLAY Information som visas när fjärrkontrollen är aktiverad. Driftläge Automatisk Värme Kyla

Läs mer

BASIC / MAXI. LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/

BASIC / MAXI.  LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/ LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKTROLLSMANUAL BASIC / MAXI www.investliving.se RG5/6 0005 Tack för att du valt en av våra produkter. Vänligen läs användarmanualen innan användning. Innehållsförteckning Hantering

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S COOLMAN Skötselanvisning Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S Traktorgatan 2 745 37 Enköping Tel: 0171-47 90 75 Fax: 0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se www.kinnan.se Innehåll Att tänka på...1 Aggregatdelar...2

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-50FH7/RAC-50YH7

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-50FH7/RAC-50YH7 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-50FH7/RAC-50YH7 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning. Viktigt! Glöm inte registrera

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 www.tpiab.com info@tpiab.com Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18,

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF 15-01-29 1/9 INNEHÅLL Egenskaper och Funktioner...3 Skyddsåtgärder...3 Beteckning...4 Driftstips...5 Internt skydd...6 Skötsel och underhåll...7,8 Felsökning...9

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG RB 20 KF(R)

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG RB 20 KF(R) DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG 7-9 - 13-18 RB 20 KF(R) 20-25 - 35-45 - 60-70 02-08-21 EG INNEHÅLL. Beskrivning. 1. Fjärrkontroll - Allmän beskrivning. 2. Aggregatets arbetssätt. 2.1 AUTO -drift. 2.2

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Luftkonditionering Väggmonterad typ

Luftkonditionering Väggmonterad typ Bruksanvisning Luftkonditionering Väggmonterad typ Förvara denna manual för framtida referens P/N9315345356 Sidan 1 av 37 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 4 1.1. Försiktighetsåtgärder för

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING FUJITSU GENERAL LIMITED KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) BRUKSANVISNING KOMPAKT VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU GENERAL LIMITED Sv-1 EGENSKAPER

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING PART NO. 9374379712 SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV

Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING PART NO. 9374379712 SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP BRUKSANVISNING Kompakt Kassett AUYG12-18LVLB AUYG24LVLA Svenska SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BEHOV PART NO. 9374379712 INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 EGENSKAPER

Läs mer

T PART No. 9319356105 DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK

T PART No. 9319356105 DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK S DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA BRUK T PART No. 93935605 IN SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...Sv- EGENSKAPER OCH FUNKTIONER...Sv-3 DELARNAS NAMN...Sv-4 FÖRBEREDELSER...Sv-6 DRIFT...Sv-7 JUSTERA LUFTFLÖDETS RIKTNING...Sv-9

Läs mer

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I

Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I DS174:1011 Bruksanvisning för luft/luft värmepumpar Innova X90NO/I Innova X120NO/I Tack för att du valde Innova värmepumpsaggregat. Läs noggrant igenom denna manual innan aggregatet driftsätts och förvara

Läs mer

SMIDIG FJÄRRKONTROLL (TILLVAL)

SMIDIG FJÄRRKONTROLL (TILLVAL) DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSENHET Bruksanvisning SMIDIG FJÄRRKONTROLL (TILLVAL) BRC944A2B LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter...2 Namn på funktionsdelar...4 Förberedelser före användning...5 DRIFT

Läs mer

BRUKSANVISNING FJÄRRKONTROLL (TRÅDLÖS) UTY-LNH LUFTKONDITIONERING. Fjärrkontroll P/N9379143004-05

BRUKSANVISNING FJÄRRKONTROLL (TRÅDLÖS) UTY-LNH LUFTKONDITIONERING. Fjärrkontroll P/N9379143004-05 TM BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING FJÄRRKONTROLL (TRÅDLÖS) Fjärrkontroll UTY-LNH BEHÅLL HANDBOKEN FÖR FRAMTIDA BRUK FUJITSU GENERAL LIMITED P/N937943004-05 INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... EGENSKAPER

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-400/A 87 460 31 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser före användning... 7 DRIFT Drift

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Användarhandbok FTX25JV1B FTK35GV1B FTX35JV1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Användarhandbok MODELLER FTX20GV1B FTX25GV1B FTX35GV1B FTX20JV1B FTX25JV1B FTX35JV1B FTK20GV1B FTK25GV1B FTK35GV1B INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-320/A 87 460 32 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK 802 EGENSKAPER 1. Miljövänlig. Ingen kompressor och inget köldmedium. 2. Låg

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Driftsmanual FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Driftsmanual FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB DAIKIN LUFTKDITIERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FVXS25BVMB FVKS25BVMB FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

VÄRMEDRIFT. endast vid utomhustemperaturer ÖVER +1 C AIRCOOL ANVÄNDARMANUAL. Split-aggregat. 2,1-5,3 kw kylkapacitet

VÄRMEDRIFT. endast vid utomhustemperaturer ÖVER +1 C AIRCOOL ANVÄNDARMANUAL. Split-aggregat. 2,1-5,3 kw kylkapacitet VÄRMEDRIFT endast vid utomhustemperaturer ÖVER +1 C AIRCOOL ANVÄNDARMANUAL Split-aggregat 2,1-5,3 kw kylkapacitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs denna manual I denna manual finner du många hjälpfulla tips hur

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A*

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A* Varningar Använd inte apparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå, utan du måste alltid

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s WLD75

Bruksanvisning. Wood s WLD75 Bruksanvisning Wood s WLD75 BRUKSANVISNING WOOD S TORKRUMSAVFUKTARE WLD75 Innehåll 3... Kontrollpanelen 4... Användningsråd 5... Säkerhetsföreskrifter 5... Installation 6... Vattenavledning 6... Torka

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNINGAR SPLITGGREGT FÖR KYLDRIFT. REVERSIBL SPLITGGREGT 2004 Utgåva DRIFT- OCH SKÖTSELNVISNINGR SLZ-09R SLZ-2R SLZ-8R / / / SUZ-09VR SUZ-2VR SUZ-8VR h FN UTO HET VNE Innehåll. Säkerhetsåtgärder... 50 2. Drift...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual

DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING. Driftsmanual DAIKIN LUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING Driftsmanual FTXG25EV1BW FTXG35EV1BW CTXG50EV1BW FTXG25EV1BS FTXG35EV1BS CTXG50EV1BS INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING Försiktighetsåtgärder... 2 Delarnas namn... 4 Förberedelser

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX

BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX BRUKSANVISNING MODELLERNA: SRK20ZFX SRK25ZFX SRK35ZFX Denna bruksanvisning är Scanoffice Oy s egendom och dess kopiering eller publicering utan skriftlig tillåtelse av Scanoffice Oy är bestraffbar enligt

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC CUE24EKE. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC CUE24EKE instruktionsbok

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-35DH

Drift- och skötselinstruktion KCC-35DH Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-35DH DS060:0704 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B INNEHÅLL Före användning Försiktighetsåtgärder...3 Delar och deras funktioner...5 Förberedelser före användning...9

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Bruksanvisning Luftvärmepump

Bruksanvisning Luftvärmepump Bruksanvisning Luftvärmepump Utomhusdel CU-XE9CKE CU-XE12CKE Inomhusdel CS-XE9CKE CS-XE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spar anvisningarna för framtida

Läs mer

Avfuktare KCC-40AU. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS234:1412. Drift- och skötselmanual KCC-40AU

Avfuktare KCC-40AU. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS234:1412. Drift- och skötselmanual KCC-40AU Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-40AU Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS234:1412 1 Innehåll Sida Placering

Läs mer