qà å~ê=éíí=ñ êéí~ö=é =~íí=êéë~= Ü äää~êí\=

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "qà å~ê=éíí=ñ êéí~ö=é =~íí=êéë~= Ü äää~êí\="

Transkript

1 qà å~ê=éíí=ñ êéí~ö=é =~íí=êéë~= Ü äää~êí\= bå=ñ~ääëíìçáé=~î=ñ êéí~öéí=`ççé gé~åéííé=cäççèîáëí Miljö och hållbart företagande Magisteruppsats 2005:2

2 Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning Vår välfärd bygger på att samspelet mellan människa, samhälle och natur fungerar. Forskning om hur samhället vårdar basen för sin välfärd, och når hållbar utveckling, kräver kunskap från flera områden. Därför finns Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning, CTM. CTM är ett fristående centrum vid Stockholms universitet som verkar för samarbete över fakultetsgränserna. Vi samarbetar med alla institutioner vid Stockholms universitet som bedriver miljörelaterad forskning. CTM utvecklar tvärvetenskapliga utbildningar, samordnar större forskningsprojekt och informerar omvärlden om universitetets miljöforskning. Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning hette tidigare Centrum för naturresurs- och miljöforskning, CNM, och har funnits vid Stockholms universitet sedan Hemsida:

3 STOCKHOLMS UNIVERSITET Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning Miljö och hållbart företagande, 20 p praktik Tjänar ett företag på att resa hållbart? En fallstudie av företaget Coop av Jeanette Flodqvist Handledare Susanne Sweet docent vid institutionen för marknadsföring och strategi, Handelshögskolan Magisteruppsats höstterminen 2005

4 Abstract In the event that sustainable measures ripen into a direct conflict with a corporation's primary focus of high profit within short timeframes; there is a high probability that the sustainable measures will be difficult to motivate as they are likely to demand a significantly longer perspective. A corporation's continued success depends on one pertinent question: Is it possible to obtain high profit while simultaneously satisfying a responsibility for sustainable development? There are various factors that may represent significant portions of a corporation's costs. However two of the most common factors are business travel and employee absence due to illness. This thesis shall assess economical incentives for a corporation to implement sustainable methods of travel. This assessment requires a detailed consideration of three different scenarios: Travel Less, Travel with Public Transportation, or Travel by way of Personal Vehicle. These scenarios were selected based upon their large representation of corporate expense; consisting primarily of adverse results due to environmental and health factors. The theory implemented in this analysis was constructed from national economics, business economics, and from prior research. Which revealed the development of a new model aimed to predict the corporation's monetary changes enabling a consistent progression towards sustainable options of business travel. The results include a comparable calculation comprised of comparisons between present forms of corporate travel and alternative sustainable methods of travel. The inference concludes that the corporation would obtain a greater result from a transition to more sustainable methods of travel, and in particular a transition to Travel Less. The corporation could gain between 5-16 billion Swedish crowns on annual basis, from today's cost of 113 billion crowns. Keywords: sustainable travel, business travel, cost-benefit, scenarioanalysis

5 Sammanfattning Hållbar utveckling, med utgångspunkt i Brundtlandkommissionens definition, är något som många företag känner ett ansvar för. Men när hållbara åtgärder kommer i konflikt med företagets mål om hög avkastning på kort sikt kan det vara svårare att motivera de hållbara åtgärderna som i många fall kräver ett längre tidsperspektiv. Frågan är då: kan hög avkastning och ett ansvar för en hållbar utveckling gå hand i hand? Om företaget tjänar pengar på de hållbara alternativen skapas fler incitament att ta sitt ansvar som företag. Syftet med uppsatsen är att ta reda på huruvida det är ekonomiskt försvarbart för ett företag att ställa om till ett mer hållbart resande. Företaget som har studerats är Coop. Tre olika resescenarier har valts ut då de utgör en stor ekonomisk utgift för företaget, med hänsyn till miljö och hälsa. Scenarierna är Res mindre, Res kollektivt och Ta bilen. I Res mindre-scenariot görs jämförelsen mellan kostnader för virtuell kommunikation och kostnader för den faktiska mötesresan. Studier visar på att individer blir friskare av att resa kollektivt, därför räknas det i Res kollektivt-scenariot på hur stor kostnaden är för en övergång mot ett mer kollektivt resande och kopplingen till en minskad sjukfrånvaro. Det sista scenariot, Ta bilen, tar upp en jämförelse mellan kostnaden för dagens innehav av bilar och kostnaden av att ansluta sig till en bilpool. Teorin grundas på samhällsekonomisk och företagsekonomisk teori. Baserat på tidigare forskning inom området har ett verktyg tagits fram som går ut på att monetärt uppskatta en förändring mot ett mer hållbart resande, där företagets alla tjänsteresor räknas in. I resultatet presenteras en jämförande kalkyl, där kostnader för hur företaget reser idag och alternativet, ett mer hållbart resande, tas upp. Slutsatsen är att företaget tjänar på att ställa om till ett mer hållbart resande. En stor besparing skulle kunna göras genom färre tjänsteresor. Övergången mot ett kollektivt resande och den minskade kostnaden för sjukfrånvaro, är det scenario som på kort sikt skapar minst besparingar, men är förmodligen ett scenario som skapar större besparingar på längre sikt. Sammantaget skulle företaget kunna göra en besparing på mellan 5-16 miljoner kronor årligen från dagens kostnad på 113 kronor miljoner genom den här övergången mot ett mer hållbart resande. Nyckelord: hållbart resande, tjänsteresor, cost-benefit, scenarioanalys Handledare för uppsatsen är Susanne Sweet, docent vid institutionen för marknadsföring och strategi, vid Handelshögskolan i Stockholm. Susanne är även ledare för forskargruppen Sustainability Research Group (SuRe), som fokuserar på hållbarhetsfrågor, där hänsyn tas till miljöarbete och socialt ansvar. Som uppdragsgivare för uppsatsen står Samverkan för Hållbart Resande, ett projekt som drivs av Vägverket region Stockholm och kommuner i Stockholmsregionen. Kontaktperson på Samverkan för Hållbart Resande är Maria Tuvesson, projektledare för företagens resor.

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING KLIMATFRÅGAN I PERSPEKTIV HÄLSOEFFEKTER PROBLEMFORMULERING SYFTE AVGRÄNSNINGAR UPPSATSENS DISPOSITION TILLVÄGAGÅNGSSÄTT METODKRITIK/DISKUSSION DISKUSSION KRING TEORIVAL TEORETISK REFERENSRAM TIDIGARE STUDIER PÅ OMRÅDET ANALYSVERKTYG Samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys Företagsekonomisk investeringskalkylering SCENARIOBESKRIVNING Res mindre Åk kollektivt Ta bilen TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET I UPPSATSENS MODELL COOP:S RESANDE BAKGRUND TILL COOP:S TJÄNSTERESOR KOSTNADER FÖR COOP:S RESOR IDAG Res mindre virtuella möten vs tjänsteresor Åk kollektivt Ta bilen Utredning av begreppet förmånsbeskattning KOSTNAD FÖR ALTERNATIVET, DE MER HÅLLBARA RESORNA Res mindre Res kollektivt Ta bilen JÄMFÖRANDE ANALYS MELLAN DAGENS RESOR OCH ALTERNATIVET SLUTSATSER PROBLEMATISERING DISKUSSION IMPLIKATIONER AV STUDIEN REKOMMENDATIONER TILL COOP FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING LITTERATUR...38 APPENDIX I. INTERVJUFRÅGOR TILL DET FÖRSTA MÖTET MED COOP APPENDIX II. UTDRAG UR COOP:S POLICY FÖR TJÄNSTEBILAR APPENDIX III. KALKYLER FÖR UTRÄKNINGAR AV COOP:S KOSTNADER SAMT ALTERNATIV 1) RES MINDRE

7 APPENDIX IV. KALKYLER OCH UTRÄKNINGAR AV COOP:S KOSTNADER SAMT ALTERNATIV 2) ÅK KOLLEKTIVT APPENDIX V. KALKYLER OCH UTRÄKNINGAR AV COOP:S KOSTNADER SAMT ALTERNATIV 3) TA BILEN APPENDIX VI. MILJÖBILSDEFINITION Figurförteckning Figur 1 Sjukdomskostnadsutveckling under en livstid 7 Figur 2 Företagets kommunikationsbehov och dess lösning 19

8 1 Inledning Klimatförändringar och koldioxidutsläpp är idag ett av våra största miljöhot och något vi ständigt blir påminda om genom dagliga nyheter. Enligt FN:s klimatpanel kan jordens medeltemperatur komma att öka med nära sex grader de närmaste 100 åren om vi fortsätter att släppa ut lika mycket växthusgaser som vi gör idag (Arnfalk, 2002). För att komma till bukt med de rådande klimatförändringarna behöver det ske en drastisk minskning av nuvarande utsläpp av växthuspåverkande gaser, det är de flesta överens om. Utsläpp som påverkar växthuseffekten är främst koldioxid som kommer från kol, olja, naturgas och andra fossila bränslen. I Sverige släpper transportindustrin ut procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Tjänsteresor står för en tredjedel av alla resor som görs (Arnfalk, 2002). Detta motsvarar 235 miljoner tjänsteresor varje år av vilka 75 procent görs med bil (SCB och SIKA, 2002). Avgasutsläpp från bland annat bilar påverkar människans hälsa negativt (Göteborgs stad, 2005). Därmed blir en annan aspekt inom området intressant att diskutera, nämligen människors hälsa och kostnaden för denna. Larmrapporter från bl a USA visar att för lite fysisk aktivitet bidrar till ökad fetma och övervikt. Där en viktig faktor som kan sättas i samband med för lite fysisk aktivitet är människors dagliga resvanor (Naturvårdsverket, 2005). I Sverige är nästan människor sjukskrivna varje dag och under 2003 betalade arbetsgivare ut 170 miljarder kronor för sjukfrånvaro (SCB, 2004). På vilket sätt kan ett företag påverka och förändra klimatproblemen och samhällets hälsoproblem? Enstaka företagsåtgärder kan utgöra viktiga byggstenar för att komma tillrätta med de här problemen och samtidigt nå ett långsiktigt hållbar samhälle. Många företag känner ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. I DN debatt den 22 november 2005, skriver flera chefer ur näringslivet under på att näringslivet spelar en viktig roll i arbetet att reducera utsläppen av växthusgaser. Osäkerheten gäller inte längre om våra utsläpp av växthusgaser bidrar till en global uppvärmning, utan vilka konsekvenser de får. Med hållbar utveckling utgår uppsatsen från Brundtlandkommissionens definition som innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att undergräva framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. När hållbara åtgärder kommer i konflikt med företagets mål om hög avkastning på kort sikt kan det vara svårare att motivera de hållbara åtgärderna som i många fall kräver ett längre perspektiv. Kan hög avkastning och ansvar för en hållbar utveckling gå hand i hand? Om företaget tjänar pengar på de hållbara alternativen skapas fler incitament för företaget att ta sitt ansvar. Går det att tjäna pengar för ett företag genom en omställning mot ett mer hållbart förhållningssätt och vilka kan motstridigheterna vara vid en sådan förändring? Ett exempel på ett företag som har minskat sitt resande är TeliaSonera. Genom ett projekt i syfte att minska sina resekostnader och antalet tjänsteresor har fastnätsverksamheten, med 3000 anställda, därigenom lyckats minska sina resekostnader med 10 miljoner på två år. De alternativ som TeliaSonera använder sig av är främst telefonmöten och Telia Webbmöte, men även Microsoft Netmeeting och videokonferenser. Systemet möjliggör en fullständig miljöorienterad resestatistik över flyg- och tågresor. Där man får information om utsläpp av CO 2, CO och No x, samt 5

9 mellan vilka orter resorna genomförs och antal kilometer per anställd och kostnadsställe. För ett IT-företag som TeliaSonera är det ett sätt att öka trovärdigheten för sin affärsidé genom att själva använda sig av sina egna lösningar. För att lyckas med att nå målet med minskade resor var ISO-certifieringen en viktig del uppger Dag Lundén (personlig kommunikation Dag Lundén, Telia, ). 1.1 Klimatfrågan i perspektiv Forskare på klimatområdet inom FN rekommenderar att växthusgaser behöver minska med minst 60 procent inom de närmaste 50 till 100 åren för att förhindra farliga klimatförändringar. Samtidigt har beräkningar visat att personflygstrafiken kommer att öka med fem procent per år mellan 1990 och 2015 (Arnfalk, 2002). Ett steg i rätt riktning kan vara att internationellt åta sig att gemensamt minska sina utsläpp, Kyotoprotokollet är ett exempel på detta. Enligt Kyotoprotokollets officiella webbplats har i-länderna åtagit sig att minska sina utsläpp med 5,2 procent till jämfört med 1990 års nivå. EU ska sammanlagt minska utsläppen med 8 procent. Vilket inte är i närheten av de 60 procent som klimatforskarna talar om som nödvändigt, men det kan ändå ses som en god start (www.unfccc.int, ). En stor del av EU:s aggregerade utsläpp utgörs av transportsektorn. Utsläpp från denna sektor ökade med 21 procent mellan 1990 och 2001 och sektorn står för 20 procent av EU: s totala utsläpp av koldioxid, det här på grund av ett kontinuerligt ökande av antal vägtransporter (Göteborgs stad, 2005). I Sverige har transportsektorns utsläpp av växthusgaser ökat med över 10 procent och förutspås öka med sammanlagt 18 procent till 2010, jämfört med 1990 års utsläppsnivå. Enligt Naturvårdsverket måste den största minskningen ske för personbilar (Naturvårdsverket pressmeddelande ). En undersökning från Vägverket visar att om varje nybilsköpare konsekvent väljer den mest miljövänliga bilen i varje storleksklass så minskar svenska folkets bränslenota med tio miljarder kronor per år och bilarnas koldioxidutsläpp med 20 procent (www.naturvardsverket.se, ). 1.2 Hälsoeffekter Larmrapporter från bl a USA visar att en felaktig kosthållning och för lite fysisk aktivitet bidrar till ökad fetma och övervikt. Om människor rör för lite på sig leder det till att de blir sjukare och sjukvårdskostnaderna ökar. I Sverige har antalet personer med fetma nästan fördubblats under de senaste 20 åren. En viktig faktor som kan sättas i samband med för lite fysisk aktivitet är människors dagliga resvanor (Naturvårdsverket, 2005). En annan effekt som påverkar människors hälsa är avgasutsläpp från biltrafiken. Sveriges utsläpp resulterar i högre halter av kväveoxider och partiklar i många kommuner, än vad som är godkänt enligt EU. Kväveoxid verkar irriterande på luftvägar och kan orsaka diverse sjukdomar, och höga partikelutsläpp innebär en ökad risk för flera sorters cancer (Göteborgs stad, 2005). Enligt Göteborgs stad dör 500 personer per år som en direkt följd av avgasutsläpp. Om människor skulle välja att cykla eller gå till arbetet skulle det ge motion, bättre hälsa och friskare luft i våra tätorter (Göteborg stad, ). Erik Hemmingson, forskare på Överviktsenheten på Karolinska universitetssjukhuset har analyserat skillnader i hälsa mellan biltrafikanter och de som dagligen reser med kollektivtrafiken. Resultatet han kom fram till är att de som använder kollektivtrafiken 6

10 rör sig mer, väger mindre och har bättre kondition jämfört med dem som åker bil. Att röra på sig minst en halvtimme per dag är livsviktigt. Rör vi oss mindre är risken större att vi utvecklar fetma och andra sjukdomar som följer med fetma t ex hjärtproblem, diabetes, åderförkalkning, stroke och ledbesvär (personlig kommunikation Erik Hemmingson, ). På företagsnivå kan en ökad hälsa genom ett ökat kollektivanvändande skapa färre sjukdagar. En illustration framtagen av Naturvårdsverket (2005) om hur kostnader för vissa sjukdomar förväntas utvecklas under en individs livstid återges i figur 1 nedan. Figur 1. Illustration av hur kostnaderna för diabetes, hypertoni och stroke förväntas utvecklas under en individs livstid (Naturvårdsverket, 2005). 1.3 Problemformulering Det som uppsatsförfattaren vill undersöka i uppsatsen är vilken möjlighet ett specifikt företag har att ta ett hållbarhetsansvar genom att resa mer hållbart och därmed även sänka sina kostnader för resor och sjukfrånvaro. Hur ser resandet ut idag och vad skulle vara möjligt att ställa om för att nå ett mer hållbart resande? Vad skulle kostnaden vara för en sådan omställning beträffande fler virtuella möten, en förändring av bilinnehav och ett ökat kollektivanvändande? Engångskostnader kan kompenseras av att en grund för nya besparingsskällor skapas i form av friskare personal, miljövinster, färre parkeringsplatser, avgifter för trängsel och parkering som försvinner, färre ensamma taxiresor och färre tjänsteresor generellt. Dessa besparingar kommer förhoppningsvis kontinuerligt att kunna räknas hem hos företaget. Ambitionen är att göra en företagsekonomisk analys med utgångspunkt i samhällsekonomiska analysförfaranden. Där ekonomiska, miljö- och hälsomässiga kostnader och kostnadsbesparingar som skapas vid omställningen mot ett mer hållbart resande tas med. 7

11 1.4 Syfte Det övergripande syftet med uppsatsen är att värdera huruvida det är ekonomiskt försvarbart för ett företag att ställa om till ett mer hållbart ressätt. För att kunna svara på det kommer följande frågor att besvaras: Hur ser tjänsteresorna på företaget ut idag och vad är kostnaden av dem? Vilka av tjänsteresorna skulle kunna ställas om för att nå en mer hållbar nivå? Vad är kostnaden och vilka besparingar kan göras av denna omställning? 1.5 Avgränsningar Avgränsningen som görs är att endast undersöka individernas resande på företaget i form av tjänsteresor, inte transporter av varor och dylikt. Individernas resande till och från arbetet är svåra att sålla bort då man undersöker hållbart resande, eftersom de ofta går ihop och många studier tar med de resorna i sina undersökningar. Men i huvudsak är det tjänsteresor som studeras. Sociala aspekter hos företaget täcker in en stor del av företagets verksamhet gällande arbetsförhållanden. I uppsatsen tas den del av de sociala aspekterna som rör hälsoaspekter hos de anställda med, främst till följd av deras tjänsteresande. Andra sociala aspekter hos företaget är t ex arbetsmiljö och utbildningsmöjligheter, vilka inte kommer att belysas i detta examensarbete. 1.6 Uppsatsens disposition Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel 7: Det första kapitlet är en inledning, där tas ämnesbakgrund och en formulering av problemet upp. Därpå presenteras syfte, frågeställning och avgränsningar. Andra kapitlet går igenom uppsatsens tillvägagångssätt och argumenterar för valet av denna. Teorikapitlet inleds med en genomgång av tidigare studier på området. Därefter beskrivs analysverktyg som används i uppsatsen. Därpå följer teoriavsnittet de utvalda resescenarierna och en grundläggande beskrivning av dessa. Slutligen gås stegen igenom för uppsatsens eget verktyg. I empiridelen redogörs fallstudien. Där beskrivs dagens kostnader för företaget samt kostnader för alternativet. I analysdelen görs en jämförelse mellan det i kapitel 4 presenterade materialet. En tolkning av resultatet görs. I detta kapitel dras slutsatser utifrån den utförda analysen. En problematisering av analysen, där svagheter och styrkor beskrivs. 8

12 Kapitel 8: Diskussionsavsnittet sätter in studien i ett större sammanhang. Samt implikationer för företag, miljö och beslutsfattare. Rekommendationer till företaget gås igenom. Kapitel 9: I det avslutande kapitlet ges förslag till framtida forskning. 2 Tillvägagångssätt Ämnet för uppsatsen uppkom i samarbete med Maria Tuvesson på Samverkan För Hållbart Resande (SHR). SHR arbetar med företag och organisationer för att utveckla de mest attraktiva, effektiva och hälsosamma arbetsresorna. Arbetet drivs av Vägverket region Stockholm och kommuner i Stockholmsregionen. Syftet är att underlätta individens resval för att nå ökad framkomlighet, bättre miljö, ökad säkerhet och bättre hälsa. Under en diskussion med Maria Tuvesson våren 2005, kom vi tillsammans fram till att det skulle vara intressant att monetärt undersöka huruvida ett företag tjänar pengar på att ställa om till ett mer hållbart resande och därmed skapa ytterligare ett incitament till företagen av ekonomisk karaktär att välja ett mer hållbart resande. Därur härrör grunden till uppsatsämnet. SHR står även som beställare av uppsatsen, där önskemålet från deras sida är ta fram en modell för att ur ett företagsperspektiv värdera ekonomiska, miljö- och hälsomässiga aspekter som uppstår vid omställningen mot ett mer hållbart resande. Modellen kommer sedan att användas tillsammans med SHR:s andra verktyg för att initiera ett mer hållbart resande hos de företag som SHR samarbetar med. För att besvara syftet har ett företag valts ut för få in empirisk data och därigenom kunna dra slutsatser om verkligheten. Företaget valdes ut för att det först och främst är ett företag som Samverkan För Hållbart Resande arbetar med i Solna Business Park, men även för att det är ett större företag med internationell verksamhet och därmed troligtvis har en mängd tjänsteresor. Den första kontakten med Coop var via telefonsamtal med Per Baumann, miljösamordnare på företaget. Tillsammans med honom bestämdes att vidare kontakt och hjälp för att ta fram aktuell dokumentation över Coop:s tjänsteresor skulle ske tillsammans med Torbjörn Wessman på Personal och Kompetensavdelningen på Coop. En intervju bokades in med Torbjörn där ambitionen var att få svar på frågorna som återfinns i Appendix I. Frågorna fungerade som ett första utkast av frågor som sedan skulle komma att modifieras och anpassas utifrån Coop:s situation. Frågorna skickades inte till honom i förväg. Många av frågorna var omfattande och gick inte att besvara direkt, utan Torbjörn fick återkomma med svar via e-post. Utifrån svaren preciserades frågorna ytterligare för att mer specifikt ringa in de exakta kostnadsuppgifterna för olika områden. Den här kontakten skedde via e-post. Frågor som inte kunde besvaras av Torbjörn slussades vidare till en kontaktperson på FöreningsSparbanken Finans. Tyvärr besvarade denna kontaktperson inte några av de frågor som ställdes. Dokument från Coop som författaren har tagit del av är årsredovisning för 2004, leasingbilspolicy samt årsammanställning över tjänstebilarna från FöreningsSparbanken Finans. För att få djupare förståelse för ämnet och se exempel på analyser inom transportekonomiområdet, har SIKA (Statens Institut för kommunikationsanalys)- rapporter studerats. Utöver SIKA-rapporter, som väl täcker området för transportekonomi, har inläsning skett på avhandlingar och andra uppsatser, samt 9

13 rapporter från Naturvårdsverket, Vägverket, Transek och Göteborgs Stad, som genomfört samhällsekonomiska analyser av bl a cykelåtgärder. Samtal och diskussioner med experter av olika slag har varit en viktig informationskälla. Göran Tegnér, trafikkonsult, Transek, har gett information om analyser som har gjorts inom transportområdet. På miljöbilsområdet har samtal med Björn Hugosson, projektledare för Miljöbilsavdelningen på Miljöförvaltningen varit givande. För att ta fram bilkalkylen har Olle Jonsson, konsult från Autoforce varit till stor hjälp. Ett andra steg blev att studera akademisk litteratur, huvudsakligen i form av artiklar men också böcker inom området. Information som fanns hos dessa källor, har legat till grund för uppsatsens bakgrund och teori. Genomsökning av databaser på området har gjorts. Nämligen; Business Source Premier, ScienceDirect Elsevier, Econlit, Emerald, Wiley Interscience, Libris. Från databaserna har information sökts vidare genom tidskrifterna Ecological economics, Business & the environment, Harvad Business Review, Transportation research D:transport and environment, Business strategy and the environment och Environment, Development and sustainability. Genom att läsa rapporter, artiklar och böcker har många goda referenser som författaren har använt sig av hittats, och via dem har i sin tur nya intressanta källor funnits. Vid en första brainstorming föll valet på att ta reda på kostnader och intäkter för virtuella möten, ge ut kollektivkort, användning av tjänstebilar, image, ökad cykling, parkering, taxiresor och samåkningssystem. Vid genomläsning av Coop:s material och andra studier valdes tre av dessa alternativ ut för att de antogs spela en viktig roll för företaget ur ekonomisk, miljö och hälsomässig synpunkt. Alternativen döptes om för att spegla innehållet och resulterade i: Res mindre, Åk kollektivt och Ta bilen. Förhoppningen var att ta fram kostnaderna för varje alternativ. Orsaken till att vissa av de tidigare posterna valdes bort var delvis att vissa av dem faller in under dessa tre alternativ. I fallet cykling, lånar Coop inte ut några cyklar, därför föll det alternativet bort. Taxiresor skulle förmodligen kunna specificeras genom att titta på kvitton. Då företaget inte har någon speciell redovisningspost för detta upplevdes det som för svårt att ta fram. Samåkningssystem faller helt och hållet under ramen av arbetsresor och därför valdes det bort. Image antogs vara för svårt att kvantifiera och valdes istället att kvalitativt omnämnas i diskussionen. För att besvara syftet och utvärdera de tre utvalda alternativen valdes scenarioanalys som hjälpmedel. Scenarioanalys innebär att man med hänsyn till vad som är viktigt inför framtiden, väljer ut två eller tre alternativ där olika faktorer vägts in och sedan arbetar man för att uppnå dessa alternativ. Scenarios kan fungera som möjliga vyer på världen och tillhandahåller ett sammanhang inom vilket förvaltare kan fatta beslut. På så sätt fungerar scenarios som ett verktyg för att undersöka möjliga utfall i framtiden (Ringland, 2002). De olika scenarierna beskrivs utförligare under avsnitt 3.6 Scenariobeskrivning. Beräkningar som har gjorts utifrån de valda scenarierna har delvis genomförts med vissa hjälpmedel. Försäkringskassans verktyg har använts för att beräkna vad en sjukdag kostar (http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/vad_kostar/) och Miljöfordons kalkyl har använts för att beräkna kostnaden för företagets bilar (www.miljofordon.se). Vilka antaganden som har gjorts och hur beräkningarna har gjorts finns utförligare beskrivet under avsnitt 4.2 Kostnader för Coop:s resor idag, 4.3 Kostnad för alternativet, de mer hållbara resorna samt under Appendix III-V. 10

14 2.1 Metodkritik/diskussion För att ta reda på hur individernas resande ser ut på Coop var tanken från början att genomföra en resvaneundersökning (RVU) som skulle ta formen av en webbaserad enkätundersökning. Samverkan för Hållbart Resande har stor erfarenhet av RVU och tillsammans arbetades det fram ett formulär som anpassats till Coop:s förutsättningar och mina önskemål utifrån tänkta resescenarier. Vissa frågor valdes ut för att ta reda på hur individerna värderar olika kommunikationsmedel. Denna typ av frågor kallas stated preferences (utförligare beskrivning av SP finns att tillgå under avsnitt fotnot 2). Syftet med enkätundersökningen var att exakt kartlägga Coop:s tjänsteresor. Var reser man, med vilket färdmedel, till vilken kostnad, med vilken frekvens och vilka är individernas motiv till val av färdmedel? Tanken var att återge hur den vanligaste tjänsteresan ser ut med hänsyn till ovan nämnda aspekter och utifrån det analysera vilka av Coop:s resor som skulle vara ekonomiskt möjliga att ställa om. Tyvärr kunde denna enkätundersökning inte utföras då hinder inom Coop:s organisation uppstod. Uppsatsförfattaren upplevde initialt det inte som ett problem, utan ämnade utifrån dokumentation och annan information från Coop, ta fram vilka kostnadsposter som tjänsteresorna utgjorde. Faktum är att all relevant information rörande företagets tjänsteresor inte kunde tas fram. Redovisning för hur indelningen ser ut för olika färdmedel gick inte att få fram eftersom tjänsteresorna inte specificerades någonstans hos företaget. En annan aspekt som heller inte gick att ta fram var individernas attityd till att resa mer hållbart och motiv till val av dagsaktuellt färdmedel. Detta hade kunnat avhjälpas med intervjuer, men valdes bort som moment för att det upplevdes som alltför tidskrävande med tanke på hur sent uppsatsskrivaren blev varse enkätundersökningens uteblivande. En konsekvens av att RVU inte blev av är att författaren inte fått önskad insyn i tjänsteresorna. En annan följd är att författaren inte heller fått uppgifterna direkt från de anställda, utan informationen grundar sig endast på vad en person från Coop lämnat vilket lägger ett tungt ansvar på relevansen av den informationen. Svårigheterna var större än förväntat att ta fram information om kostnader och utseendet på tjänsteresorna hos företaget. Dokumentationen från Coop var tänkt att fungera som ett komplement till resultatet från RVU, men blev istället den enda informationskällan vilket rättfärdigar kritik mot källomfånget av det insamlade materialet. Å andra sidan är referensen författarens tilldelade sakkunnige och förutsätts därmed vara kompetent på området. 2.2 Diskussion kring teorival För att besvara frågan, huruvida det är ekonomiskt försvarbart för ett företag att ställa om till ett mer hållbart resande, kommer delar ur samhällsekonomisk och företagsekonomisk teori att användas. Samhällsekonomisk analys tar hänsyn till alla effekter för samhället såsom ekonomiska, miljö- och hälsomässiga effekter. Den typen av analys används främst vid större investeringar som får effekter för hela samhället, exempelvis infrastrukturinvesteringar. Likheterna mellan denna studie och en samhällsekonomisk analys är att den ämnar kvantifiera alla effekter som blir följden av en viss omställning. Uppsatsen begränsas dock till att se på ett företags tjänsteresor och vilka effekter som skapas vid omställningen mot ett mer hållbart resande. Därigenom kan man likna den 11

15 vid en företagsekonomisk analys fast med utgångspunkten i samhällsekonomiska analysförfaranden. Det går inte exakt att peka på vilka effekter en sådan enskild företagsomställning i fallet Coop får för samhället. Detta på grund av att effekterna som skapas inte utgör samma storleksordning som de projekt som samhällsekonomiska analyser vanligen görs för. En förändring av företagets tjänsteresor berör främst företaget självt, även om en del affekterar samhället, dock inte i utsträckningen att man kan tala om välfärdseffekter. Hade företaget haft en monopolställning på marknaden hade en sådan omställning förmodligen kunnat omnämnas i termer av välfärdseffekter. Uppsatsens bidrag är att på ett specifikt företag se över tjänsteresorna och analysera hur de skulle kunna göras mer hållbara. Samt att undersöka om det finns ekonomiska vinningar som styrker det hållbara alternativet när hänsyn tas till de tre grundläggande benen inom hållbart företagande; ekonomi, miljö och sociala aspekter. Då det inte finns någon teori som exakt spänner över uppsatsens område har delar av olika teorier lagts samman och ur dem har ett nytt verktyg kanaliserats. Verktyget går ut på att monetärt uppskatta en förändring mot ett mer hållbart resande gällande ett företags tjänsteresor. Det här verktyget har sedan använts för att beräkna utfallet för de tre resescenarier som har valts ut utifrån utseendet på Coop:s resor. Skulle analysen göras på ett annat företag finns möjligheten att andra resescenarier skulle ställas upp. 3 Teoretisk referensram Upplägget för teorin följer resescenarierna som valts ut i metodkapitlet. Initialt beskrivs tidigare studier på området och för uppsatsens del viktiga analysverktyg. 3.1 Tidigare studier på området För att besvara frågan, huruvida det är ekonomiskt försvarbart för ett företag att ställa om till ett mer hållbart resande, är det intressant att nämna tidigare studier inom området. Liknande studier har gjorts på företag samt på samhällsnivå inom området för resande och transporter. Företagsekonomiska analyser är viktiga för den här uppsatsen därför att det är på dem som företagens ekonomiska beslut vilar i form av investeringsbeslut. Samhällsekonomiska analyser är intressanta därför att de tar med miljö- och hälsoaspekter vilket traditionella företagsekonomiska analyser saknar. Relevanta referenser för uppsatsen inom området för samhällsekonomi och transport är SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys):s rapporter. Rapporten Översyn av samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden på transportområdet, går igenom tillvägagångssättet för samhällsekonomiska analyser samt kalkylvärden för olika områden. Delrapporter av den finns inom olika områden t ex: Kostnader i persontrafik, Trafikens externa effekter, Luftföroreningar och Koldioxidutsläpp. Det finns många andra samhällsekonomiska rapporter som använder sig av SIKA:s anvisningar och som har varit viktiga för den här studien för att få insyn i det praktiska tillvägagångssättet av den här typen av analyser. Exempelvis Naturvårdsverkets rapport 5456 Den samhällsekonomiska nyttan av cykeltrafikåtgärder. Frågeställningen i rapporten är i vilken utsträckning förbättringar i cykelinfrastrukturen kan motiveras från samhällsekonomiska utgångspunkter. Redovisningsmomentet i den rapporten utgörs av en samhällsekonomisk kalkyl där effekterna kvantifieras som en årlig kostnad av särskilda cykeltrafikåtgärder. De direkta effekterna som kvantifieras är förändrade reseuppoffringar som restid och bekvämlighet, och de indirekta effekterna för samhället tar formen av hälsa och trafiksäkerhet. Slutsatsen är att nyttan överstiger kostnaden. 12

En sund själ i en sund kropp

En sund själ i en sund kropp Kandidatuppsats Juni 2005 En sund själ i en sund kropp - om hälsofrämjande insatser och upplevd hälsa på kvinnodominerade arbetsplatser Handledare: Författare: Mikael Hellström Julia Grundin, 820310-4925

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel C-uppsats i samhällsgeografi HT 2003 Sara Persson Handledare:

Läs mer

Producentöverskottet ex ante, ex post

Producentöverskottet ex ante, ex post Thesis 247 Producentöverskottet ex ante, ex post Fallstudie av Blekinge kustbanas elektrifiering Anders Bondemark Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg Hållbarhetsanalys en vägledning Titel Hållbarhetsanalys - en vägledning Title Sustainability analysis - a guide Rapportnr/Report no Rapporttyp

Läs mer

`ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå. Miljö och hållbart företagande Magisteruppsats 2006:7

`ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå. Miljö och hållbart företagande Magisteruppsats 2006:7 eìã~å=êéëçìêåé=ã~å~öéãéåí=á= ãáäà ~êäéíéí= = = J=ÇÉëë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ ê=áãéäéãéåíéêáåö= çåü=ñ ê=~íí=å =ãáäà ã ëëáö= Ñê~ãÖ åö= = = = bå=ñ~ääëíìçáé=é =på~åçáå=eçíéäë=pîéêáöé= `ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå Miljö och hållbart

Läs mer

Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på lokaltrafiken i Norrköpings tätort under lågtrafik

Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på lokaltrafiken i Norrköpings tätort under lågtrafik LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Lärarprogrammet Specialisering samhällskunskap, Välfärdsstatens utveckling Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på

Läs mer

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen HT 2003 FEK 581: Kandidatseminarium Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng

Läs mer

Är kvalitet en faktor som påverkar ersättningen?

Är kvalitet en faktor som påverkar ersättningen? Är kvalitet en faktor som påverkar ersättningen? En studie inom hemtjänsten Hana Davidson Carin Keijsner Magisteruppsats Höstterminen 2011 Handledare:Roland Almqvist, Olle Högberg och Nicklas Wällstedt

Läs mer

Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag. Basel II s effect on the credit process concerning small firms

Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag. Basel II s effect on the credit process concerning small firms Basel II:s inverkan på kredithanteringen av småföretag - Ur en svensk storbanks perspektiv Basel II s effect on the credit process concerning small firms - From the perspective of a Swedish bank Helen

Läs mer

Miljömärkning av hotell

Miljömärkning av hotell Södertörns högskola Institutionen för Livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Höstterminen 2011 Programmet för Miljö och utveckling Miljömärkning av hotell En studie av miljömässiga och ekonomiska

Läs mer

Konsulter inom samhällsutveckling

Konsulter inom samhällsutveckling RAPPORT 2010-06-30 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra

Läs mer

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Institutionen

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson Magisteruppsats Företagsekonomi, fristående kurs: 2002/07 Cash Management - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering Pernilla Hansson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska

Läs mer

Påverkande faktorer vid valet mellan vanlig el och grön el en studie av hushåll i Göteborgsområdet

Påverkande faktorer vid valet mellan vanlig el och grön el en studie av hushåll i Göteborgsområdet Industrial and Financial Management Department of Business Studies University of Gothenburg 2009-06-23 Påverkande faktorer vid valet mellan vanlig el och grön el en studie av hushåll i Göteborgsområdet

Läs mer

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152 Thesis 152 Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö 2006 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Effekter vid införande av digital fakturahantering

Effekter vid införande av digital fakturahantering MAGISTERUPPSATS Höstetterminen 2002 FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Effekter vid införande av digital fakturahantering Handledare: Dan Kärreman Författare: Åsa Duvander

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Risker vid kreditgivning för investeringar i mjölkproduktion - Beslutsfattande och risktagande

Risker vid kreditgivning för investeringar i mjölkproduktion - Beslutsfattande och risktagande Risker vid kreditgivning för investeringar i mjölkproduktion - Beslutsfattande och risktagande Risks with lending for investments in milk production - Decision making and risk taking Ricard Nyman Elisabeth

Läs mer

D-UPPSATS. Revisionsplikten

D-UPPSATS. Revisionsplikten D-UPPSATS 2006:138 Revisionsplikten nödvändigt ont eller stor nytta för det lilla företaget? Rebecca Borgenstål Kristina Ericsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag

Läs mer

Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro

Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2004 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro En fallstudie med sju av Sveriges största aktiebolag om konsekvenserna av ändrade

Läs mer