Värdeöverföring från aktiebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdeöverföring från aktiebolag"

Transkript

1 Värdeöverföring från aktiebolag Tillämpning av belopps- och försiktighetsreglerna I Balans nr 6 7 år 2006 tog Stefan Engström och Martin Johansson upp några problemställningar som uppstått genom införandet av den nya aktiebolagslagen, bl.a. berördes möjligheten att ge vederlagsfria värdeöverföringar som koncernbidrag och revisorernas dilemma i det fall en värdeöverföring inte befinns vara förenlig med lagstiftningen. I denna artikel fördjupar sig författarna i främst kapitalskyddsreglerna i 17 kap. 3 aktiebolagslagen (2005:551) års aktiebolagslag framhäver på ett tydligare sätt än tidigare lagstiftning vikten av att en beslutad värdeöverföring inte för med sig oönskade effekter för bolaget, dess aktieägare och borgenärer. Främst beloppsregeln och försiktighetsregeln kan utgöra ett hinder för värdeöverföring. Reglerna är kumulativa med vilket menas att vinstutdelning får ske endast om den är förenlig med båda bestämmelserna, vilket också innebär att ingen av de båda reglerna har fått karaktären av att vara huvudregel. Beloppsregeln innebär att en värdeöverföring inte får äga rum om det efter överföringen inte finns full täckning för bolagets bundna egna kapital 1. Regeln har fått en annorlunda utformning än motsvarande regel i 1975 års aktiebolag, där utdelningen ej fick överstiga det som redovisades som fritt eget kapital. Formuleringen i den nya lagen innebär ett klargörande att det är den s.k. nettometoden som är gällande. Vid tillämpning av beloppsregeln är det därför det bokförda värdet och inte ett eventuellt högre marknadsvärde som avgör om värdeöverföringen inkräktar på bolagets bundna egna kapital. Eventuella dolda reserver i den egendomsmassa som är föremål för värdeöverföring behöver därmed ej beaktas. Emellertid kan ändå problem uppstå vid värdeöverföringar då nettometoden tillämpas. Antag att ett aktiebolag redovisar enligt följande: Transportmedel * 200 Aktiekapital 100 Övriga tillgångar 100 Fritt eget kapital *Marknadsvärde 300 Figur 1. för ett aktiebolag innan värdeöverföring Nettometoden innebär att det redovisade transportmedlet enligt beloppsregeln kan delas ut eftersom det bokförda värdet på tillgången ej överstiger det fria egna kapitalet och därmed inte heller inkräktar på det bundna egna kapitalet. Någon hänsyn behöver alltså inte tas till den dolda reserven på 100 genom att marknadsvärdet är 300. Men om transportmedlet är en tjänstebil som delas ut till en anställd aktieägare, uppstår en tjänstebeskattad löneförmån hos den anställde motsvarande den dolda reserven och aktiebolaget ska betala arbetsgivaravgifter på denna förmån. Detta medför att bolagets balansräkning därmed blir enligt följande när arbetsgivaravgifterna uppgår till 32 procent: Övriga tillgångar 100 Aktiekapital 100 Ansamlad förlust -32 Upplupna arbetsgivaravgifter Figur 2. för samma aktiebolag som i figur 1 efter värdeöverföringen I och med att värdeöverföringen medförde en löneförmån för mottagaren kom överföringen att inkräkta på bundet eget kapital, vilket gör värdeöverföringen oförenlig med beloppsregeln. Om aktieägaren inte hade varit anställd hade mellanskillnadsbeloppet ej förmånsbeskattats utan istället skulle det utdelande bolaget 40

2 påföras uttagsbeskattning med 28 procent, vilket också, enligt vår mening, inkräktar på möjligheten att dela ut hela den dolda reserv som är hänförlig till transportmedlet. En annan situation föreligger i nedanstående bolags balansräkning. Värdepapper* 300 Aktiekapital 300 *Marknadsvärde Figur 3. för ett aktiebolag med en värdepappersportfölj som har ett marknadsvärde på 400 Bolaget överväger att sälja värdepappersportföljen före bokslutet och därmed realisera vinsten 100. Efter skattebelastningen på 28 återstår 72 som fritt eget kapital att dela ut till aktieägarna. Emellertid väljer bolaget att som alternativ redovisa portföljen till marknadsvärde enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554) 4 kap. 14 a och väljer också att redovisa värdeökningen mot fond för verkligt värde enligt 4 kap. 14 d 3 st. Värdepapper 400 Aktiekapital 300 Fond för verkligt värde* *Fond för verkligt värde utgör fritt eget kapital Figur 4. för ett aktiebolag med en värdepappersportfölj som har skrivits upp till verkligt värde I aktiebolagslagen 18 kap. 4 stadgas att om tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt ovanstående bestämmelser, ska det i det motiverade yttrande som styrelsen ska upprätta, också anges hur stor del av det egna kapitalet som beror på att en sådan värdering har tillämpats. Detta motiveras i propositionen 2 sid. 763 på följande sätt: Frågan om hur»orealiserade vinster«har bedömts är av särskild betydelse i dessa sammanhang och det ligger i sakens natur att särskild försiktighet bör iakttas när det gäller utdelning av sådana. Däremot har inte intagits någon bestämmelse som förbjuder utdelning av orealiserade vinster, vilket bl.a. framgår av lagrådsremissen sid. 752 f: Består det egna kapitalet till någon del av orealiserade vinster såsom värdeökningar på ännu inte försålda tillgångar bör värdeöverföring i motsvarande mån ske endast om det tämligen säkert går att säga att vinsterna kommer att realiseras. Slutsatsen är således att aktiebolagslagen inte hindrar företaget att dela ut mer till aktieägarna genom uppskrivning mot fond för verkligt värde än vad som hade varit möjligt om värdepappersportföljen först hade realiserats 3. Den andra regeln brukar benämnas försiktighetsregeln och som delats in i två delar där värdeöverföring till aktieägarna eller annan endast kan ske om den framstår som försvarlig med hänsyn till 1) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och 2) bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Syftet med reglerna är att värdeöverföringen ska vara försvarlig med hänsyn till ett antal uppräknade faktorer och med utgångspunkt från detta krav vill vi här tydliggöra vad som enligt vår uppfattning bör vara uppfyllt och de steg som bör tas vid bedömningen. Krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på det egna kapitalets storlek Det första kriteriet gäller de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på det egna kapitalet. Ett bolag med ett litet bundet kapital i relation till verksamhetens omfattning m.m., har behov av att behålla ett större fritt eget kapital i bolaget jämfört med om förhållandena vore de motsatta. Kriteriet tar alltså sikte på storleken på eget kapital utifrån företagets verksamhet, storlek och risker och den optimala relationen kan självfallet variera mellan olika branscher och olika företag av olika storlek och ålder i branschen. I ett litet konsultföretag som inte behöver kapital för en expansion kan behovet av eget kapital sammanfalla med vad som redovisas som bundet kapital. Annorlunda kan det förhålla sig för ett bolag under en stark utveckling där riskerna kan vara betydande och också i ett tillverkande företag med stor balansomslutning där konjunktursvängningar kan vara kraftiga. I sådana företag kan det finnas behov av att bygga upp både obeskattade reserver 4 och ett eget kapital i betydande omfattning. Den bedömning när det gäller det egna kapitalets storlek, ska alltså vara framtidsinriktad och inbegripa en prognos om hur stort eget kapital som kommer att krävas i framtiden för att trygga bolagets fortlevnad och utveckling. Det andra kriteriet i försiktighetsregeln gäller att ta hänsyn till bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Med konsolideringsbehov avses»bolagets konsolidering i ett företagsekonomiskt perspektiv«5 vilket främst torde avse nyckeltalet soliditet, dvs. förhållandet mellan eget och främmande kapital. Det innebär att detta krav delvis»överlappar«de krav som framställdes i det första kriteriet vilket i sin tur reser frågan hur lagstiftaren har resonerat vid den språkliga formuleringen av försiktighetsregeln. Konsolideringsbehovet handlar inte bara om den framtida soliditeten utan även om de faktorer som kan påverka denna. Detta återspeglas i sådana nyckeltal som prognostiserad räntabilitet på totalt och eget kapital, vinstmarginalutveckling och förväntad orderingång. När det gäller bedömningen av konsolideringsbehovet kan ett antal delfrågor ställas. Hur fastställs konsolideringsbehovet tekniskt? En första delfråga blir att avgöra hur konsolideringsbehovet tekniskt ska fastställas. En möjlighet är att utgå från redovisningen och på sedvanligt sätt beräkna olika nyckeltal. Avgörande för bolagets förmåga att kunna ta risker och tåla förluster är den verkliga ekonomiska ställningen. Detta innebär att hänsyn också får tas till både obeskattade och dolda reserver som kan förekomma genom att tillgångar tas upp till ett lägre och skulder till ett högre värde än marknadsvärdet. En jämförelse kan också göras med andra företag i branschen och med företag i andra branscher. Att hänsyn får tas innebär förstås inte att hänsyn måste tas. I många bolag är det fullt tillräckligt att beakta soliditeten enligt redovisningen om denna är tillräcklig och därför inte ytterligare soliditetsuppbyggnad bedöms vara nödvändig. Den andra delfrågan gäller under vilken tidshorisont konsolideringsbehovet ska bedömas. Det är inte möjligt att fastställa en generell tidsperiod men konsolideringsbehovet avser till sin natur betalningsförmågan på lång sikt. Detta innebär att bedömningen måste omfatta en tidsperiod över flera år i framtiden och kanske bör bolaget vid sin bedömning inbegripa förutsättningen att bolaget ska ha tillräckligt med eget kapital inklusive obeskattade reserver, för att kunna stå emot en förestående lågkonjunktur 6. Den tredje delfrågan gäller hur hög soliditet som krävs för att 41

3 lagen ska anses vara efterlevd. Det går inte att lämna ett entydigt svar i form av en viss procentsats utan bedömningen måste ske utifrån företagets förmåga att kunna ta risker och tåla förluster och ägarnas vilja och förmåga att skjuta till ytterligare resurser i en krissituation. En jämförelse kan kanske i det enskilda fallet vara lämplig att göra med andra företag i samma bransch och hänsyn kan tas till de särskilda förhållanden som råder i den bransch där företaget verkar. En annan faktor är att utgå från vilken soliditet som har krävts historiskt i företaget för att ha motstått lågkonjunkturer. Därutöver bör beaktas om det finns framtida händelser och omständigheter som kan ställa större krav på soliditeten än vad som har varit tillräckligt i ett historiskt perspektiv. Med likviditet avses den kortfristiga betalningsförmågan. Värdeöverföring får inte ske med så stort belopp att bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser mot leverantörer, kreditgivare, anställda m.fl. äventyras. Likviditetsbehovet fastställs genom att jämföra inbetalningar och utbetalningar under en viss period. Detta innebär att även planerade investeringar men även möjlighet till kapitalanskaffning och upplåning måste beaktas. För att en värdeöverföring ska vara tillåten måste en sådan beräkning utvisa ett överskott och också inkludera en likviditetsreserv som är tillräckligt stor för att kunna möta oväntade händelser och tillfälliga variationer. Kortare tidsperiod för att bedöma likviditetsbehov än konsolideringsbehov Tidsperioden för att bedöma likviditetsbehovet är kortare än när det gäller konsolideringsbehovet eftersom likviditet avser den kortfristiga betalningsförmågan medan soliditet avser den långfristiga betalningsförmågan. Då de flesta nyckeltalsberäkningar av likviditet innehåller kortfristiga skulder som en parameter och som i sin tur avser skulder som förfaller till betalning inom ett år, så torde det vara tillräckligt att bedöma likviditeten upp till ett år räknat från utbetalningstidpunkten för värdeöverföringen. Vid beloppsmässigt mindre värdeöverföringar i förhållande till verksamhetens omfattning alternativt i förhållande till tillgången på likviditet, kan det räcka med ett kortare tidsperspektiv än ett år. Med ställning i övrigt avses att alla kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning och som inte beaktats inom ramen för konsolideringsbehov och soliditet. Det handlar alltså om väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess utgång, t.ex. en kraftig konjunkturnedgång, betydande ny konkurrens eller förluster i verksamheten under det nya räkenskapsåret. Normalt rör det sig om väsentliga händelser och viktiga förhållanden där upplysning ska lämnas i förvaltningsberättelsen. 7 I det fall värdeöverföring sker från ett bolag som är moderbolag i en koncern, måste hela koncernens förhållande beaktas vid tilllämpning av försiktighetsregeln. Vid denna tillämpning bör man pröva hur stor värdeöverföring som hade varit möjlig om hela verksamheten drivits i moderbolaget. Även om någon koncernredovisning inte behöver upprättas 8 krävs alltså en sammanställning där interna förhållanden elimineras för att kunna avgöra om värdeöverföringen är förenlig med försiktighetsregeln. Ovanstående kan sammanfattas genom följande arbetsgång: 1. Fastställ vilket minsta egna kapital som krävs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker utgå från en jämförelse med tidigare år, ta hänsyn till svängningar mellan åren och ta särskild hänsyn till behovet av eget 42

4 kapital vid den senaste lågkonjunkturen beakta genomförda eller planerade förändringar i verksamhetens art och omfattning som påverkar behovet av eget kapital bedöm om det finns några risker som påverkar behovet av eget kapital 2. Ta ställning till konsolideringsbehov beräkna soliditeten och vid behov även andra nyckeltal, gör en jämförelse med tidigare år och/eller med liknande företag gör en bedömning av konsolideringsbehov för de närmaste åren besluta vilken soliditet som krävs framöver 3. Gör en likviditetsbedömning gör vid behov en likviditetsbudget eller annan beräkning för att säkerställa att det finns utrymme för utbetalning och tillräcklig likviditetsreserv beräkningen behöver längst sträcka sig fram till nästa ordinarie stämma (förutsatt att beslutet om utdelning fattas på ordinarie stämma) 4. Undersök om det finns några andra viktiga förhållanden och väsentliga händelser som påverkar bedömningen upplys om förhållandena i förvaltningsberättelsen beakta hur förhållandena påverkar bedömningen 5. Dokumentera bedömningen dokumentationen läggs till grund för det motiverade yttrande som beskrivs nedan. Beträffande förslag till vinstutdelning gäller följande: Styrelsen ska på samma sätt som tidigare i förvaltningsberättelsen lägga fram förslag till disposition av bolagets resultat. Av förslaget till vinstutdelning ska framgå: utdelningsbelopp som ska belöpa på varje aktie tidpunkt för utbetalning av vinstutdelning alternativt ett förslag att styrelsen ska bemyndigas att fastställa utdelningsdag om utdelningen avser annat än pengar, vilken typ av egendom som ska delas ut. Tidpunkten för utbetalning infaller normalt senast vid nästa ordinarie bolagsstämma När det gäller tidpunkt för utbetalning infaller den bortre dagen normalt senast vid nästa ordinarie bolagsstämma. Stämman kan som framgår ovan, bemyndiga styrelsen att fastställa utdelningsdag. Revisorn ska på samma sätt som tidigare uttala sig om styrelsens förslag. Styrelsen ska lämna ett motiverat yttrande som rör frågan om den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med försiktighetsregeln. Regeln är tillämplig vid alla vinstutdelningar oavsett beloppets eller företagets storlek. Det räcker inte att styrelsen förklarar att den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med försiktighetsregeln utan styrelsen måste motivera varför ett motiverat yttrande läggs fram vid bolagsstämman. Genom att detta yttrande inte utgör en obligatorisk del av årsredovisningen och därmed inte behöver ingå i förvaltningsberättelsen, hanteras yttrandet lika oaktat det rör sig om utdelning vid ordinarie årsstämma eller vid extra bolagsstämma, om det upprättas som en fristående handling. Eftersom yttrandet är en del av borgenärsskyddsreglerna ligger det i styrelseledamöternas intresse att yttrandet utarbetas 9. Hur utförligt och detaljerat yttrandet behöver vara varierar från fall till fall. Generellt gäller att ju större utdelning som föreslås eller ju närmare den bestämda miniminivån för utdelningsbara medel som det egna kapitalet ligger efter utdelningen, desto mer detaljerat och utförligt måste yttrandet vara. I mindre företag är de ekonomiska förhållandena ofta enklare vilket också leder till att yttrandet kan begränsas omfångsmässigt. Det är inte möjligt att göra någon standardmall för yttrandet eftersom förhållandena varierar i olika branscher, mellan olika bolag och mellan olika år i samma bolag. I de undantagsfall där ett mindre företag värderat finansiella instrument till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a årsredovisningslagen, ska även framgå hur stor del av det egna kapitalet som beror på att värdering skett till verkligt värde. Nedan följer ett förslag till disposition av ett motiverat yttrande: Allmän beskrivning av bolagets ekonomiska situation, kan innehålla följande - en kort beskrivning av kapitalbehov utifrån verksamhetens 43

5 art och omfattning - redovisning av centrala nyckeltal, t.ex. soliditet och likviditet under några år (jämför den översikt över utvecklingen av bolagets resultat och ställning som ska lämnas i förvaltningsberättelsen) Konsolideringsbehov - redovisning av soliditet och ev. andra relevanta nyckeltal, t.ex. en jämförelse över tiden och/eller en jämförelse med branschnyckeltal - en bedömning av soliditeten efter den föreslagna utdelningen, t.ex. styrelsen gör bedömningen att soliditeten efter den föreslagna utdelningen är tillräcklig med hänsyn till bolagets konsolideringsbehov och förhållandena för jämförbara företag i branschen Likviditetsbehov - beskrivning av bolagets likviditet efter den föreslagna utdelningen - bedömning av likviditeten efter den föreslagna utdelningen, t.ex. styrelsen gör bedömningen att den föreslagna utdelningen inte inkräktar på bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser och medger en tillräcklig likviditetsreserv Ställning i övrigt - redovisning av de viktiga förhållanden och väsentliga händelser som framgår (eller borde framgå) av förvaltningsberättelsen - bedömning av de förhållanden som eventuellt har redovisats Koncernförhållande (gäller enbart moderbolag i koncern) - redovisning på koncernnivå av de faktorer som har behandlats ovan - bedömning av förhållandena på koncernnivå Effekter av värdering av finansiella instrument till verkligt värde (gäller enbart företag som tar upp finansiella instrument till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a årsredovisningslagen) - redovisning av storleken på den del av det egna kapitalet som beror på att finansiella instrument värderats till verkligt värde Slutsats - styrelsens sammanfattande bedömning, t.ex. styrelsens bedömning är att den föreslagna utdelningen är försvarlig med försiktighetsregeln mot bakgrund av de bedömningar som redovisats ovan. Revisorn behöver inte särskilt uttala sig om detta yttrande. Däremot granskas det och utgör underlag för revisorns ställningstagande till den föreslagna utdelningen i revisionsberättelsen. Av detta följer också att revisorn inte kan upprätta ett förslag till motiverat yttrande. Andra medarbetare vid revisionsbyrån kan dock biträda företaget med denna tjänst, analysmodellen i revisorslagen måste då tillämpas. Auktor revisor Stefan Engström är verksam vid Sonora Revision och Martin Johansson är vd för lr Revision Sverige. Fotnoter 1) Beräkningen ska grunda sig på den senast fastställda balansräkningen med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter balansdagen. 2) Prop. 2004/05:85. Ny aktiebolagslag 6 maj ) Uppbokning av uppskjuten skatteskuld kan vara aktuell för många företag vilket i så fall begränsar utdelningsförmågan till 72 i exemplet. Små aktiebolag är dock undantagna från detta enligt Bokföringsnämndens allmänna råd bfnar 2001:1. 4) Vid bedömningen torde som eget kapital även avses obeskattade reserver till den del dessa ej utgörs av uppskjuten skatteskuld. 5) Regeringens proposition om ny aktiebolagslag, 2004/05:85 sid ) I litteraturen har framförts att en allmän princip bör vara att bolaget ska kunna rida ut icke osannolika ekonomiska faror. Ett slags genomsnittlig måttstock skulle kunna vara tre dåliga verksamhetsår i rad. Lindskog Stefan, Aktiebolagslagen 12 och 13 kap. 2 uppl, Juristförlaget, sid ) Årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap. 1, 2 st. och bfn u 1996:6 Förvaltningsberättelsens innehåll. 8) Beträffande undantagsreglerna, se årsredovisningslagen (1995:1554) 7 kap. 2 och 7 kap. 3 9) Se vår artikel i Balans, nr

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Förslag under punkten 9d; Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på preferensaktier

Förslag under punkten 9d; Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på preferensaktier Förslag under punkten 9d; Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på preferensaktier Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier enligt punkt 9b och/eller 9c i kallelsen till extra

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013 Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013 DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 2013, DIÖS FASTIGHETER AB 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 4 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 1.1 2,5 62,5 4 Frågan avser hur styrelsen bör agera när det två veckor innan publicering av bokslutskommunikén för ett bolag noterat på NGM Equity har

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER AB ÅRSSTÄMMA 22 APRIL 2015

DIÖS FASTIGHETER AB ÅRSSTÄMMA 22 APRIL 2015 14 DIÖS FASTIGHETER AB ÅRSSTÄMMA 22 APRIL 2015 DAGORDNING ÅRSSTÄMMA - DIÖS FASTIGHETER AB 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR 1(11) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR org. nr. 2006-09-01 -- 2007-08-31 och Kallelse till bolagsstämma fredagen den 14 december kl1300 på Malmskillnadsgatan 46 Stockholm Delårsrapporten, sex

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag 2011 Bengt Bengtsson Koncerner och intressebolag (ÅRL) Sammanslagning av flera företags redovisning Om ett företag äger aktier i något

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer