8300 Sop -Skurmaskin Svenska SE Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8300 Sop -Skurmaskin Svenska SE Användarhandbok"

Transkript

1 8300 Sop -Skurmaskin Svenska SE Användarhandbok The Safe Scrubbing Alternative R ES R Extended Scrub System Rev. 11 ( ) *330648*

2 Handboken medföljer alla nya modeller. Den innehåller viktig information om hur maskinen används och underhålls. Läs handboken noga innan du använder eller underhåller maskinen. Maskinen ger goda prestanda. Bästa resultat till minsta kostnad uppnås dock om maskinen: S används med tillräcklig omsorg S underhålls regelbundet enligt instruktionerna i handboken S maskinen underhålls med de verktyg som rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande. SKYDDA MILJÖN Kasta förpackningsmaterial, gamla maskinkomponenter, t.ex. batterier, farliga vätskor, t.ex. frostskyddsmedel och olja, på ett miljövänligt sätt i enlighet med de lokala renhållningsföreskrifterna. Återvinn alltid. MASKINDATA Fyll i vid installation och spar för framtida bruk. Modellnr. -- Serienr. -- Tilvalsutrustning -- Försäljare -- Försäljarens tel.nr. -- Kundnummer -- Installationsdatum -- EG - -DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINER (bilaga II, sub A) TENNANT N.V. Industrielaan AB P.O. Box AA Uden -- Nederländerna Uden, SE Härmed intygas att vi ansvarar för att maskinen uppfyller kraven i Maskindirektivet (2006/42/EEC) med ändringar enligt nationella bestämmelser -- uppfyller kraven i EMC----direktivet 2004/108/EC -- Är i överensstämmelse med ljudnivå bestämmelserna för utomhusbruk (direktiv 2000/14/EG) och med nationella genomförandebestämmelser och att -- följande (delar/klausuler) i harmoniseringsstandarderna gäller: EN ISO , EN 1037, EN , EN , EN ISO , EN ISO , EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN 55012, EN , EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN följande (delar/klausuler) i nationella tekniska standarder och data har använts: NA Tennant N.V. Industrielaan AB P.O. Box AA Uden--Nederländerna Tekniska data och komponenter kan ändras utan varning. Thermo -Sentry, SmartRelease, SuperScrub, och MaxPro är USA -registrerade varumärken som tillhör Tennant Company. Copyright E 2000, 2001, 2002, TENNANT, Tryckt i The Nederlands

3 INNEHÅLL INNEHÅLL Sida SÄKERHETSANVISNINGAR... 3 ANVÄNDNING... 7 FÖRARENS ANSVAR... 7 MASKINDELAR... 8 SYMBOLFÖRTECKNING... 9 REGLAGE OCH INSTRUMENT ANVÄNDNING AV REGLAGE BROMSPEDAL PARKERINGSBROMSPEDAL KÖRRIKTNINGSPEDAL RATT KONTROLLAMPA MASKIN PÅSLAGEN SIGNALHORN NÖDSTOPPSSTRÖMSTÄLLARE INDIKATORLAMPA FÖR KÖRNING STRÖMSTÄLLARE TILL HANDSKURUTRUSTNING (TILLVAL) SPAK TILL VÄTSKEFLÖDE REGLAGE STÄLLBAR RATT FaST--STRÖMSTÄLLARE ec--h2o OMKOPPLARE (TILVAL) KONTROLLPANEL ÄNDRING AV DISPLAYENS SPRÅK. 18 BATTERILADDNINGSINDIKATOR TIMRÄKNARE DISPLAYKLOCKA STÄLLA IN DISPLAYKLOCKAN SKRAPSTRÖMSTÄLLARE RETURTANK FYLLD INDIKATOR ES--STRÖMSTÄLLARE STRÖMSTÄLLARE FÖR SIDOSKURNING STRÖMSTÄLLARE FÖR BAKRE SKRAPA SOPSTRÖMSTÄLLARE STRÖMSTÄLLARE FÖR SIDOBORSTE STRÖMSTÄLLARE FÖR FILTERSKAK VAKUUMFLÄKTSTRÖMSTÄLLARE. 25 SOPBEHÅLLARENS TEMPERATURLAMPA -- VÄRMESÄKRING (THERMO SENTRY) LYFTSTRÖMSTÄLLARE TILL SOPBEHÅLLAREN STRÖMSTÄLLARE SOM SÄNKER SOPBEHÅLLAREN STRÖMSTÄLLARE SOM TÖMMER SOPBEÅLLAREN STRÖMSTÄLLARE SOM FÄLLER UPP SOPBEHÅLLAREN STRÖMSTÄLLARE FÖR RENGÖRINGMEDLESPUMP (TILLVAL) Sida UNDERHÅLLNINGSLÄGE STÄLLA IN UNDERHÅLLSTIMER AVAKTIVERA SERVICELÄGET KRETSBRYTARE SÄKRINGAR DRÄNERINGSSLANG TILL VÄTSKETANKEN DRÄNERINGSSLANG TILL RETURTANKEN POSITIVT KONTROLLDRÄNERINGSSYSTEM (TILLVAL) JUSTERINGSKONTROLL FÖR SIDOBORSTE FRÄMRE KLAFFSPAK STÖDBALK SOPBEHÅLLARE FÖRARSÄTE FJÄDRANDE STOL (TILLVAL) MASKINENS FUNKTION FaST--SKURNINGSSYSTEM ec--h2o--system (TILVAL) CHECKLISTA FÖRE START INSTALLERA FaST PAK--MEDEL MASKINSTART FYLLA TANKAR INSTRUKTIONER FÖR SOPNING, SKURNING OCH BORSTNING SOPNING NÄRDUSLUTAR TÖMNING AV SOPBEHÅLLAREN STÖDBALK SOPBEHÅLLARE SKJUTA IN STÖDBALKEN SKURNING DJUPRENGÖRING STOPPA SKURNING TÖMMA OCH RENGÖRA TANKAR STANNA MASKINEN CHECKLISTA EFTER AVSTÄNGNING.. 67 KÖRNING PÅ SLUTTANDE UNDERLAG TILLVAL HANDSUG HANDSKURUTRUSTNING FELSÖKNING UNDERHÅLL UNDERHÅLLSSCHEMA SMÖRJNING FRAMDRIVANDE VÄXELLÅDA FRAMHJULS STÖDLAGER LÄNKARMAR SKURENHET (S/N ) BAKHJULLAGER LYFTARMAR TILL SOPBEHÅLLAREN STYRVÄXELKEDJA DRIVKEDJA FÖR SOPBEHÅLLARLYFT DRIVKEDJA FÖR SOPBEHÅLLARLUTNING (8-09) 1

4 INNEHÅLL Sida HYDRAULIK HYDRAULVÄTSKETANK HYDRAULVÄTSKA HYDRAULSLANGAR BATTERIER LADDA BATTERIER KONTROLLPANEL ELEKTRISKA MOTORER FRAMDRIVANDE KRETSLOPP SOPENHET DAMMFILTER BYTA DAMMFILTER THERMO SENTRY (VÄRMESÄKRING). 100 HUVUDSOPBORSTE BYTA HUVUDBORSTEN KONTROLLERA OCH JUSTERA HUVUDBORSTMÖNSTER CYLINDRISK TRANSPORTÖR BYTA CYLINDRISK TRANSPORTÖR SIDOSOPBORSTE BYTA OCH JUSTERA SIDOSOPBPRSTAR SKURENHET GASFJÄDER FÖR SKURENHET JUSTERA SKURENHET SKURBORSTAR SKIVBORSTAR BYTA SKIVBORSTAR CYLINDRISKA BORSTAR KONTROLLERA OCH JUSTERA CYLINDRISKA BORSTAR BYTA CYLINDRISKA BORSTAR VÄTSKESYSTEM VÄTSKEVENTIL RETURTANK VÄTSKETANK FaST SYSTEM FaST--VÄTSKESLANGKOPPLING FaST--SYSTEMETS FILTER FaST--SYSTEMETS LUFTPUMPFILTER (S/N ) FaST--SYSTEMETS LUFTPUMPFILTER (S/N ) ec--h2o--modulens SPOLPROCEDUR SKRAPOR BAKRE SKRAPA AVVÄGA DEN BAKRE SKRAPAN JUSTERA NEDBÖJNING AV BAKRE SKRAPBLAD TA BORT BAKRE SKRAPENHET SIDOSKRAPA JUSTERING SIDOSKRAPOR SKRAPBLAD BAKRE SKRAPBLAD BYTA ELLER VÄNDA DE BAKRE SKRAPBLADEN SIDOSKRAPBLAD BYTA SIDOSKRAPBLADEN Sida REMMAR OCH KEDJOR DRIVKEDJOR FÖR SKURBORSTAR SOPBORSTDRIVREM HUVUDSOPBORSTREM SOPVAKUUMFLÄKTREM STYRVÄXELKEDJA STATISK SLÄPKEDJA DRIVKEDJA FÖR SOPBEHÅLLARLYFT DRIVKEDJA FÖR SOPBEHÅLLARLUTNING SKÖRTAR OCH PACKNINGAR FRÄMRE KLAFFKJOL ÅTERCIRKULATIONSKJOLAR SIDOKJOLAR SKURENHETSKJOL LOCKPACKNINGAR SIDOLOCKPACKNING FILTERPACKNINGAR SOPBEHÅLLARE FLÄKTTÄTNING TILL SOPBEHÅLLARE PACKNINGAR SOPBEHÅLLARE LOCKPACKNING VÄTSKETANK LOCKPACKNING RETURTANK BROMSAR OCH DÄCK HUVUDBROMSAR DÄCK FRAMHJUL SKJUTNING, BOGSERING OCH TRANSPORT AV MASKINEN SKJUTA ELLER BOGSERA MASKINEN TRANSPORT AV MASKINEN LYFTNING AV MASKINEN LAGRINGSINSTRUKTIONER FROSTSKYDD (MASKINER UTAN ec--h2o TILLVALSSYSTEM) FROSTSKYDD MED ec--h2o--system SKÖLJA FROSTSKYDDSMEDEL UR ec--h2o--modulen TEKNISKA DATA ALLMÄNNA DIMENSIONER/ KAPACITETER FaST SYSTEM ALLMÄN MASKINPRESTANDA KRAFTKÄLLA STYRNING HYDRAULSYSTEM BROMSSYSTEM DÄCK ec--h2o--system MASKINMÅTT (8-09)

5 SÄKERHETSANVISNINGAR SÄKERHETSANVISNINGAR Följande symboler används i hela manualen för att ange de beskrivna varningarna: VARNING: varnar för faror eller farliga förfaranden som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. FÖR SÄKERHET: belyser handlingar som måste utföras för säker användning av maskinen. Följande instruktioner belyser situationer som kan vara farliga för användare eller maskinen. Läs denna instruktionsbok noggrant så att du känner till eventuella farliga situationer. Identifiera alla säkerhetsanordningar på maskinen och utbilda personalen som använder maskinen. Rapportera genast alla maskinskador eller funktionsfel. Använd endast maskinen om den fungerar felfritt. VARNING: Batterierna avger vätegaser. Explosioner eller brand kan uppkomma. Skydda dig mot flammor och gnistor. Öppna locken vid laddning. VARNING: Använd inte lättantändbart material eftersom det kan leda till explosioner eller eldsvåda. VARNING: Antändbart material eller reaktiva metaller kan leda till explosion eller brand. Plocka inte upp antändbart material. VARNING: Rörligt rem och fläkt. Håll avstånd. VARNING: Klämpunkt lyftarm. Håll dig undan från behållarens armar. VARNING: Den höjda behållaren kan falla. Använd stödbalken. FÖR SÄKERHET: 1. Använd inte maskinen: - Om du inte är utbildad och behörig. - Om du inte har läst och förstått manualen. - I brandfarlig eller explosiv omgivning om den inte är speciellt avsedd för detta. - På platser där föremål kan falla om maskinen saknar skyddstak. 2. Innandustartar: - Kontrollera att alla skyddsanordningar finns på plats och fungerar ordentligt. - Kontrollera att bromsar och styrning fungerar ordentligt. 3. Vid start: - Håll foten på bromsen och körriktningspedalen i friläge. 4. Vid användning: - Stoppa maskinen med bromsen. - Kör sakta på lutande och halt underlag. - Backa försiktigt. - Tag aldrig med passagerare. - Följ alla blandnings - och hanteringsanvisningar på kemiska behållare. - Följ alla säkerhets - och trafikregler. - Rapportera genast alla maskinskador eller funktionsfel. 5. Innan du lämnar maskinen eller före underhåll: - Ställ maskinen på ett plant underlag. - Drag åt parkeringsbromsen. - Stäng av maskinen och avlägsna nyckeln. 6. Vid underhåll: - Undvik rörliga delar. Bär aldrig lösa klädesplagg medan du arbetar. - Blockera maskindäcken vid lyftning. - Hissa upp maskinen endast vid tillåtna punkter. och palla sedan upp den. - Använd en vinsch eller domkraft som kan bära maskinens vikt. - Skydda ögon och öron om du använder tryckvatten eller -luft. - Använd skyddshandskar och ögonskydd när du hanterar ättiksyra vid maskinservice. - Koppla loss batteriet innan du börjar. - Undvik kontakt med batterisyra. - Alla reservdelar måste komma från eller godkännas av Tennant (8-09) 3

6 SÄKERHETSANVISNINGAR 7. Vid lastning/lossning av maskinen på/från lastbil eller trailer: - Koppla av maskinen. - Använd flaket som bär maskinens vikt. - Använd en vinsch. Kör endast maskinen på eller från flaket om lasthöjden över marken är 380 mm eller lägre. - Drag åt parkeringsbromsen när maskinen har lastats. - Blockera däcken. - Surra fast maskinen på flaket (5-04)

7 SÄKERHETSANVISNINGAR Säkerhetsetiketterna finns på angivna ställen på maskinen. Om etiketterna nöts eller skadas så att de inte kan läsas, ska du byta ut dem till nya. DEKAL FÖR SÄKERHET - FINNS I FÖRARHYTTEN. BATTERILADDNINGSETIKETT - FINNS PÅ LOCKET. ETIKETT FÖR MOTORFLÄKT OCH REM - FINNS PÅ VÄRMEFLÄKTSHÖLJET (11-00) 5

8 SÄKERHETSANVISNINGAR ETIKETT FÖR ANTÄNDBART MATERIAL - FINNS PÅ FÖRARSÄTETS SIDOPANEL. ETIKETT FÖR ANTÄNDBART MATERIAL - FINNS UNDER VÄTSKETANKLOCKET. ETIKETT FÖR SOPBEHÅLLARNS STÖDARM - FINNS PÅ SOPBEHÅLLARENS STÖDARM OCH PÅ SOPBEHÅLLARENS BÅDA LYFTARMAR. ETIKETT FÖR SOPBEHÅLLARENS STÖDARM - FINNS PÅ BÅDA STÖDARMARNA (11-00)

9 ANVÄNDNING ANVÄNDNING FÖRARENS ANSVAR - Föraren är ansvarig för maskinens dagliga underhåll och kontroll så att den hålls i dugligt skick. Föraren måste varsko sin underhållsman eller överordnade när underhållsperioden går ut enligt avsnittet UNDERHÅLL i denna manual. - Läs denna instruktionsbok noggrant innan du använder maskinen. FÖR SÄKERHET: Läs manualen och se till att du förstår den innan du använder maskinen. - Kontrollera att maskinen inte har transportskador och att den är komplett enligt fraktsedeln. - Serva maskinen regelbundet enligt underhållsanvisningarna i manualen. Vi rekommenderar att du utnyttjar ett kontrakt för regelbundet underhåll från din Tennant återförsäljare Beställ reservdelar och material direkt från din auktoriserade Tennant återförsäljare. Använd den bifogade dellistan vid beställning. - Följ rekommenderade rutiner i UNDERHÅLLSSCHEMA efter 50 körtimmar (11-00) 7

10 ANVÄNDNING MASKINDELAR O P A C D N I Q K J H G F E A B C P D I N H M L Q K J A. Ratt B. Förarsäte C. Vätsketanklock D. Batteriutrymme E. Vätsketankutlopp F. Bakre skrapa G. Returtankutlopp H. Bakhjulslager I. Returtank J. Sidoskrapa K. Sidolucka L. Sopbehållare M. Sidoborste N. Sopbehållarhölje O. Övre lucka P. Returtanklock Q. FaST -strömställare ec- H2O System -modul (tillval) (8-09)

11 ANVÄNDNING SYMBOLFÖRTECKNING Dessa symboler anger maskinens reglage, display och funktioner: Batteriladdningssystem Vätskeflöde Timräknare Vätskenivån i vätskeflödestanken låg Rattreglage Sopströmställare Nyckelströmställare Sopborste upp och av ESt Sopborste ned och på Filterskak Sidoborste upp och från Vakuumfläkt Sidoborste ned och till Skrapströmställare Lyft sopbehållare Skurborste upp och av Sänk sopbehållare Skurborsttryck Töm sopbehållaren Superskurning Fäll ihop sopbehållaren Rengöringsborste för sidoskurning Variabelt tryck Lyft skrapa Returtanken fylld Sänk skrapa Hisspunkt Körningsslampor Hazard light (option) (5-04) 9

12 ANVÄNDNING SYMBOLFÖRTECKNING Kretsbrytare 1 Kretsbrytare 16 Kretsbrytare 2 Kretsbrytare 17 Kretsbrytare 3 Kretsbrytare 18 Kretsbrytare 4 Signalhorn Kretsbrytare 5 50 timmar mellan service Kretsbrytare timmar mellan service Kretsbrytare timmar mellan service Kretsbrytare timmar mellan service Kretsbrytare 9 Diagnostik Kretsbrytare 10 Handskurutrustning (tillval) Kretsbrytare 11 Rengöringsmedelsflöde på (tillval) Kretsbrytare 12 Kraftigt rengöringsmedelsflöde (tillval) Kretsbrytare 13 Rengöringsmedelsflöde avkopplat (tillval) Kretsbrytare 14 Sopbehållarens temperaturlampa -- värmesäkring (Thermo Sentry) Kretsbrytare 15 ec -H2O (tillval) (8-09)

13 ANVÄNDNING REGLAGE OCH INSTRUMENT O P A B C D M N E F L G H K I J Q R A. Signalhornsknapp B. Indikeringslampa för körning C. Nödstoppströmställare D. Strömställare för handskurutrustning (tillval) E. Klaffspak F. Kontrollampa maskin påslagen G. Körriktningspedal H. Reglage ställbar ratt I. Bromspedal J. Förarsäte K. Ratt L. Spak till västskeflöde M. Displayskärm N. Flerfunktionsströmställare (6) O. TENNANT -logotypströmställare P. Kontrollpanel Q. FaST -strömställare ec- H2O systemets omkopplare (tillval) R. ec- H2O systemets signallampa (tillval) (8-09) 11

14 ANVÄNDNING ANVÄNDNING AV REGLAGE BROMSPEDAL Bromspedalen stannar maskinen. Stopp: Lyft foten från färdriktningspedalen så att den frigörs till neutralläge. Tryck sedan ned bromspedalen. PARKERINGSBROMSPEDAL Med parkeringsbromsen släpps och kopplas bakhjulsbromsen på. Aktivera: Tryck ned bromspedalen så långt den går och tryck sedan ned parkeringsbromsen med tårnasåattdenlåsespåplats. FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, drag åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller servar maskinen. Lossa: Tryck ned bromspedalen tills parkeringsbromsen lossas. KÖRRIKTNINGSPEDAL Med färdriktningspedalen styr du sopriktning och maskinens rotationshastighet. Reglera maskinens hastighet genom att variera trycket på pedalen -- ju större tryck desto snabbare rörs maskinen. När maskinen körs framåt och färdriktningspedalen har använts, kommer maskinen att köra på stället en stund. Stanna maskinen med bromspedalen. Framåt: Tryck med tårna på körriktningspedalens övre del. OBS: Maskinen kan endast köra om föraren sitter i sätet (8-09)

15 ANVÄNDNING Bakåt: Tryck med hälen på körriktningspedalens undre del. Friläge: Lyft foten från färdriktningspedalen så att den frigörs till neutralläge. RATT Med ratten styr du maskinen. Maskinen är mycket känslig för styrhandtagets rörelser. Vänster: Vrid ratten till vänster. Höger: Vrid ratten till höger (8-09) 13

16 ANVÄNDNING KONTROLLAMPA MASKIN PÅSLAGEN Med denna strömställare stannas och startas maskinen. FÖR SÄKERHET: När du startar maskinen håller du foten på bromsen med riktningspedalen i friläge. Till: Vrid nyckeln medurs så långt den går. Från: Vrid nyckeln moturs. SIGNALHORN Signalhornet aktiveras med knappen. Signal: Tryck på knappen (11-00)

17 ANVÄNDNING NÖDSTOPPSSTRÖMSTÄLLARE Denna strömställare stannar maskinen omedelbart. FÖR SÄKERHET: När du startar maskinen håller du foten på bromsen med riktningspedalen i friläge. Stopp: Tryck in nödstoppströmställaren. Omstart: Stäng av maskinen med tändningslåset. Flytta nödstoppströmställaren till höger och släpp sedan. Starta maskinen med tändningslåset. INDIKATORLAMPA FÖR KÖRNING Med strömställaren kopplas fram-- och baklyktorna på och av. Till: Tryck upptill på brytaren. Från: Tryck nederst på strömställaren. STRÖMSTÄLLARE TILL HANDSKURUTRUSTNING (TILLVAL) Med strömställaren till handskurutrustningen kan du koppla på och av skursystemet. Till: Tryck på den översta delen av strömställaren. Från: Tryck nederst på strömställaren (11-00) 15

18 ANVÄNDNING SPAK TILL VÄTSKEFLÖDE Med denna strömställare styrs vätskeflödet till golvet. Ökat flöde: För spaken uppåt. Minskat flöde: För spaken nedåt. Stoppa flödet: Sänk spaken helt. OBS: Spaken för vätskeflöde fungerar inte när FaST - eller ec -H2O -systemet (tillval) används. FaST - och ec -H2O -systemen arbetar med en förinställd flödesmängd. En ec -H2O -modul har inställbara flödesvärden. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om vätskeflödet behöver justeras. REGLAGE STÄLLBAR RATT Med detta reglage kan du justera styrkolonnens vinkel. Drag spaken något nedåt mot förarsätet för att luta kolonnen. Flytta ratten till önskat läge och släpp sedan spaken. FaST -STRÖMSTÄLLARE FaST--strömställaren aktiverar FaST--systemet (Foam Scrubbing Technology). När FaST--systemet används, kopplas det av och på med skurströmställaren. Invaktivera FaST--systemet innan maskinen används för vanlig skurning. Inaktivera FaST för vanlig skurning: Tryck på strömställarens överdel och ställ in FaST--systemet i avstängt läge. Aktivera FaST--system 1. Tryck på strömställarens mitt och ställ in FaST--systemet på lågt rengöringsmedelsflöde. Aktivera FaST--system 2. Tryck på strömställarens underdel och ställ in FaST--systemet på högt rengöringsmedelsflöde. OBS: FaST -systemet startar inte förrän riktningspedalen trycks in (8-09)

19 ANVÄNDNING ec- H2O OMKOPPLARE (TILVAL) Med ec -H2O--omkopplaren (tillval) aktiverar du ec -H2O--systemet (elektriskt aktiverat vatten). När ec -H2O--systemet är aktiverat, kopplas det till och från med skuromkopplaren. ec -H2O låg inställning: Tryck upptill på ec -H2O--omkopplaren. ec -H2O hög inställning: Sätt ec -H2O --omkopplaren i det mellersta läget. Vanlig skurning: Tryck nedtill på ec -H2O --omkopplaren. OBS: ec -H2O -systemet startar inte förrän maskinen börjar skura. OBS: Aktivera inte H2O -systemet medan det finns vanliga rengöringsmedel i vätsketanken. Töm, skölj och fyll vätsketanken med enbart rent och kallt vatten innan ec -H2O -systemet används. Vanliga rengörings -/behandlingsmedel kan förstöra ec -H2O -vätskesystemet. KONTROLLPANEL Sop-- och skurfunktionerna aktiveras på kontrollpanelen. Funktionerna på kontrollpanelen består av flerfunktionsknappar och bildikoner som visar aktuellt sop-- eller skurläge. På kontrollpanelen finns också en klocka för föraren och en servicelägesindikator som visar när det är dags för service. Tryck på knappen med TENNANT--logotypen så visas de olika funktionsskärmarna på kontrollpanelen. På alla funktionsskärmar kan föraren aktivera eller deaktivera olika sop-- och skurfunktioner. 12 : 16 PM (8-09) 17

20 ANVÄNDNING ÄNDRING AV DISPLAYENS SPRÅK 1. Stäng av maskinen. 2. Tryck och håll ned logobrytaren Slå på strömmen till maskinen. 4. Håll logobrytaren intryckt i 15 sekunder eller tills skärmen för nedåttryck visas. 5. Tryck och släpp logobrytaren 3 gånger för att stega till läget för språkval. 6. Tryck på den första strömställaren på kontrollpanelen tills du kommer till önskat språk. 7. Koppla av maskinen och det nya språket lagras i kontrollpanelen. ENGELSKA Aktivera sopning Begränsa tryck (9-01)

21 ANVÄNDNING BATTERILADDNINGSINDIKATOR Batteriladdningsindikatorn visar batteriernas laddningsnivå i olika segment. När batterierna har laddats upp helt lyser alla segment. Allteftersom batterierna används slocknar lysdiodsegmenten en efter en. Batterierna måsta laddas upp när alla tio lysdiodsegment har slocknat. Batterisymbolen börjar nu blinka, och samtliga skurfunktioner stängs automatiskt av för att varna föraren om batteriets tillstånd. Skrapan och vakuumet kan användass tillsammans med skrapan i ytterligare 30 sekunder för att suga upp överloppsvatten. OBS: Ladda inte upp batterierna mer än nödvändigt, annars förkortas deras livslängd. Ladda inte upp halvfyllda batterier om maskinen ännu kan användas. Ladda ur batterierna tills 20% återstår när segmenten har slocknat. Ladda sedan upp batterierna helt. Låt inte batterierna laddas ur helt, eftersom även detta kan skada dem. Läs mer under rubriken BATTERIER i avsnittet UNDERHÅLL. 12 : 16 PM TIMRÄKNARE Timmätaren lagrar antalet körtimmar. Timräknaren registrerar tiden då maskinen kör eller då vakuumfläkten är igång. Denna information behövs för att bestämma när maskinen ska underhållas på nytt. 12 : 16 PM (9-01) 19

22 ANVÄNDNING DISPLAYKLOCKA Klockan visar tiden på dygnet under batteriladdningsindikatorn. STÄLLA IN DISPLAYKLOCKAN 1. Koppla av maskinen. 2. Tryck och håll ned logobrytaren. 3. Slå på strömmen till maskinen. 4. Håll logobrytaren intryckt i 15 sekunder eller tills skärmen för nedåttryck visas. 5. Tryck och släpp logobrytaren en gång för att stega till läget för tidsinställning. 6. Tryck på strömställaren bredvid JUSTERA TID. 12 : 16 PM Inmatningsskärm Aktivera kanten Ställ in tiden Ange tid, datum och välj mellan 12-- och 24--timmars klockan genom att flytta markeringen på displayen med strömställarna vid pilarna. Öka värdet i det understreckade segmentet genom att trycka på strömställaren vid (+) ikonen. Minska värdet i det understreckade segmentet genom att trycka på strömställaren vid (--) ikonen. 8. Avsluta funktionen JUSTERA TID genom att trycka på TENNANT--logotypströmställaren. + _ : 00 AM - 01 / 01 / Vrid nyckeln till avläget (9-01)

23 ANVÄNDNING SKRAPSTRÖMSTÄLLARE Med denna strömställare styrs skurningen. Skrapströmställaren justerar även skurborsttrycket. Skurningen omfattar följande: Skurenheten sänks och borstarna aktiveras. Den bakre skrapan sänks och vakuumfläkten startar. Den valfria sidosopborsten sänks och sopborsten aktiveras. Vätskesystemet startar då spaken för vätskesystemet aktiveras. Tillvalssystemen FaST, ec -H2O, eller ES och pumpen för rengöringsmedel startar om dessa brytare är inkopplade. Starta skurning: Tryck på skurströmställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa. Skursystemet startar och maskinen rörs framåt OBS: Inställningar för borsttryck, vätskeflöde, kantskurning och FaST, ec -H2O eller ES -systemet startar vid det senast använda värdet när du börjar skura nästa gång. Avsluta skurningen: Tryck på skurströmställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren slocknar. Om en kort stund stannar skurborstarna och sedan lyfts de upp. Därefter lyfts den bakre skrapan upp och vakuumfläkten stannar. Skurborsttrycket: Tryck och håll ned skurströmställaren. borsttrycket stegar genom tre inställningar som anges med de små pilarna ovanför borstsymbolen. Antalet pil anger styrkan på borsttrycket Det finns också en fjärde borstinställning som indikeras av en större pil ovanför borstikonen. Det är det kraftigaste borsttrycket och kallas Superskurning. Det aktiveras i 30 sekunder när skurströmställaren snabbt trycks ned två gånger. Det inställda trycket när du släpper skurbrytaren blir nästa grundinställning för borsttrycket (8-09) 21

24 ANVÄNDNING I normala förhållanden ska borsttrycket vara minimum (en eller två nedåtriktade pilar). I ytterst smutsiga förhållanden ska borsttrycket vara inställt på maximum (tre nedåtriktade pilar eller en stor pil). Körhastighet och golvets kondition påverkar skurningen. OBS: Den bakre skrapan lyfts och vakuumfläkten stannar när maskinen backas. När maskinen körs framåt sänks skrapan och vakuumfläkten startar igen. OBS: Skurborsten slutar rotera när maskinen stannar för en kort stund. Borstarna börjar rotera igen när maskinen körs framåt. OBS: Skuromkopplaren styr även FaST/ec -H2O -systemet (tillval), när detta system har aktiverats med FaST/ec -H2O -omkopplaren. RETURTANK FYLLD INDIKATOR Denna indikator lyser när returtanken är full. Om indikatorn för fylld returtank lyser längre än 7 sekunder, visas meddelandet Ret. tank fylld på timmätaren. Skurborstarna och vakuumet stannar och den bakre skrapan lyfts upp. Om du vill suga upp allt vatten när vakuumet har stängts och den bakre skrapan lyfts ska du trycka och hålla strömställaren för skrapan nedtryckt. OBS: Överyll inte returtanken. Detta kan skada vakuumbladen ES -STRÖMSTÄLLARE Med denna strömställare (Extended Scrub) kopplas vattenåtervinningssystemet på och av. Skurfunktionerna startar i det vattenåtervinningsläge som användes senast. Till: Tryck på strömställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa. Från: Tryck på strömställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren slocknar. OBS: ES -ikonen visas först när skurfunktionerna har aktiverats. OBS: Returtanken måste vara halvfull för att vätskeåtervinningssystemet ska fungera (8-09)

25 ANVÄNDNING STRÖMSTÄLLARE FÖR SIDOSKURNING Med strömställaren för sidoskurning förlängs skurenheten. Den kommer med MaxProt 1000 skurmaskiner och sitter på höger sida så att du lätt kan skura på sidan. Skurfunktionerna startar i det sidoskurningsläge som användes senast. OBS: Sidoskurnings -ikonen visas först när skurfunktionerna har aktiverats. Till: Tryck och håll ned strömställaren för skurning. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa. Från: Tryck på strömställaren igen. Indikatorlampan bredvid strömställaren slocknar STRÖMSTÄLLARE FÖR BAKRE SKRAPA Med denna strömställare styrs vakuumfläkten och den bakre skrapans läge. Den bakre skrapan kan användas separat från skurborstarna när du vill suga upp överloppsvatten utan att skura, eller dubbelskura utan utan att suga vatten. Sänk skrapan och starta vakuumfläkten: Tryck på skrapströmställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa. Lyft skrapan och stanna vakuumfläkten: Tryck på skrapströmställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren slocknar. Det kan ta en stund innan vakuumfläkten stannar OBS: Den bakre skrapan sänks och skurvakuumet startar automatiskt när skurfunktionerna aktiveras. OBS: Den bakre skrapan lyfts och skurvakuumet stannar när maskinen har backats. OBS: Den bakre skrapan lyfts och skurvakuumfläkten stängs strax efter att skurfunktionerna stannar (9-01) 23

26 ANVÄNDNING SOPSTRÖMSTÄLLARE Med denna strömställare styrs sopningen. Om du trycker ned sopströmställaren när maskinen är i tomgång eller i skurläge sänks och aktiveras sopborsten. Sopfläkten aktiveras och sidoborsten sänks och aktiveras. Starta sopning: Tryck på sopströmställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa. Skursystemet startar när maskinen rörs framåt. Sluta sopa: Tryck på sopströmställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren slocknar. Först stannas och höjs sido-- och huvudborsten och sedan stannar vakuumet OBS: Om sopbehållaren lyfts upp, även om bara ett par centimeter, ersätts ikonen för sopning med ikonen för sopbehållaren upplyft på kontrollpanelen och du kan inte sopa. STRÖMSTÄLLARE FÖR SIDOBORSTE Strömställaren till sidoborsten styr sidoborstens läge och rotation. Huvudsopborsten måste vara i bruk för att sidoborsten ska fungera. OBS: Sidoborsten fungerar automatiskt när huvudsopborstarna används. Om du vill sopa utan sidoborste trycker du på strömställare för sidoborstar. Ned och på: Tryck på strömställaren till sidoborsten. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa och sidoborsten sänks och aktiveras. Upp och av: Tryck på strömställaren till sidoborsten. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa och sidoborsten stannar och höjs OBS: Om sopbehållaren lyfts upp, även om bara ett par centimeter, ersätts ikonen för sopning med ikonen för sopbehållaren upplyft på kontrollpanelen och du kan inte sopa (9-01)

27 ANVÄNDNING STRÖMSTÄLLARE FÖR FILTERSKAK Filterskakströmställaren startar dammfilterskaket i sopbehållaren. Filterskaket fungerar ännu i ca 10 sekunder. OBS: Om överloppsdamm flyger runt vid sopning ska du trycka på filterskakströmställaren. Start: Tryck på filterskakströmställaren. Indikatorlampan för filterskaket kopplas på och sopvakuumfläkten avaktiveras när filterskaket fungerar. OBS: Filterskaket aktiveras automatiskt en kort stund efter att du sopat färdigt. Vakuumsystemet fungerar inte när filterskaket används VAKUUMFLÄKTSTRÖMSTÄLLARE Vakuumfläktströmställaren stannar och stoppar sopvakuumfläkten. Använd inte vakuumfläkten i våta förhållanden. Start: Tryck på strömställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa. Stopp: Tryck på strömställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren slocknar. OBS: Sopvakuumfläkten aktiveras automatiskt när huvudsopborsten startar. Men sopvakuumfläkten aktiveras inte förran sopborsten används OBS: Sopvakuumfläkten startar inte om sopbehållaren lyfts upp även om det bara är ett par centimeter. Om du trycker ned strömställaren för sopvakuumet när sopbehållaren lyfts startar sopvakuumet inte och ikonen för sopbehållare upplyft visas på kontrollpanelen (9-01) 25

28 ANVÄNDNING SOPBEHÅLLARENS TEMPERATURLAMPA - VÄRMESÄKRING (THERMO SENTRY) Sopbehållarens temperturlampa börjar lysa när värmesäkringen visar att det är för hett, att eventuell brand hotar i sopbehållaren. En ljudsignal piper i fem sekunder och sopbehållarens temperaturlampa börjar lysa på skärmen. Värmesäkringen försöker stoppa all sopning. Om detta sker kör du maskinen till ett säkert ställe där du kan avlägsna värmekällan. Stäng av maskinen och starta den igen för att nollställa värmesäkringen LYFTSTRÖMSTÄLLARE TILL SOPBEHÅLLAREN Med lyftströmställaren kan du lyfta sopbehållaren. Sopbehållare upp: Tryck på brytaren och håll den nedtryckt tills behållaren har nått önskat läge. Fast: Släpp sopbehållarströmställaren STRÖMSTÄLLARE SOM SÄNKER SOPBEHÅLLAREN Med denna strömställare kan du sänka sopbehållaren. Sopbehållare ned: Tryck och håll strömställaren nedtryckt tills behållaren är nedsänkt. OBS: Sopbehållaren fälls genast ihop när den sänks (5-04)

29 ANVÄNDNING STRÖMSTÄLLARE SOM TÖMMER SOPBEÅLLAREN Med denna sopbehållare lutas sopbehållaren framåt så att skräpet kan tömmas. Töm sopbehållaren: Tryck och håll sopbehållarströmställaren nedtryckt tills sopbehållaren har lutats så långt framåt som den går STRÖMSTÄLLARE SOM FÄLLER UPP SOPBEHÅLLAREN Med denna strömställaren lutas sopbehållaren bakåt till upprätt läge. Fäll upp sopbehållaren: Tryck och håll sopbehållarströmställaren nedtryckt tills sopbehållaren har lutats så långt bakåt som den går (5-04) 27

30 ANVÄNDNING STRÖMSTÄLLARE FÖR RENGÖRINGMEDLESPUMP (TILLVAL) Med strömställaren för rengöringsmedel kan du kontrollera vätskeflödet till golvet vid skurning. Skurfunktionerna startar med rengöringsmedelpumpen i det läge som användes senast. OBS: Rengöringsmedelsikonen visas när skurfunktionen har aktiverats. OBS: Strömställaren för rengöringsmedelpumpen aktiveras endast om skurborstarna används och spaken för vätskeflöde är inkopplad. Hög: Tryck på och håll strömställaren för rengöringsmedelspumpen nedtryckt tills en nedåtpekande pil visas på ikonen bredvid strömställaren. Frigör strömställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa Låg: Tryck på och håll strömställaren för rengöringsmedelspumpen nedtryckt tills en nedåtpekande pil visas på ikonen bredvid strömställaren. Frigör strömställaren. Indikatorlampan bredvid strömställaren börjar lysa. Från: Tryck ned och frigör strömställaren för rengöringsmedelspumpen. Ett X visas under ikonen för rengöringsmedelspumpen. Indikatorlampan bredvid strömställaren slocknar. OBS: Medan ec -H2O systemet (tillval) är i bruk, fungerar inte omkopplaren för vätskepumpen. UNDERHÅLLNINGSLÄGE Med underhållsläget kan föraren övervaka och nollställa tiden som förlöper mellan de fyra olika underhållskraven. När underhållsläget är aktivt ljuder en varningssignal och visas en av flera olika serviceikoner på displayen varje gång maskinen startas. Detta sker om en eller fler servicetidur överskrider sitt rekommenderade intervall. Efter service ska timern för denna servicefunktion ställasinpånytt (8-09)

31 ANVÄNDNING STÄLLA IN UNDERHÅLLSTIMER 1. Koppla av maskinen. 2. Tryck och håll ned logobrytaren. 3. Slå på strömmen till maskinen. 4. Håll logobrytaren intryckt i 15 sekunder eller tills skärmen för nedåttryck visas. 5. Tryck och släpp logobrytaren ytterligare två gånger. SJÄLVTEST skärmen visas på displayen. 12 : 16 PM Tryck på brytaren bredvid VISA UNDERH. Självtest Visa underh. Aktivera underh Servicealternativen representeras av en ikon med rekommenderat serviceintervall i timmar. I det lägre högra hörnet på displayen visas antalet timmar och dagar som gått sedan timern ställdes in senast. Med strömställaren i det övre högra hörnet kan du ställa om timern för serviceintervallet. Återställ timern när den service som ikonen visar är färdig. Föraren kan bläddra igenom de fyra servicefunktionsmenyerna genom att trycka på logobrytaren / 01 / 97 Om du vill veta vad de olika servicefunktionsikonerna står för ska du ser efter i avsnittet SYMBOLFÖRKLARINGAR i denna handbok (9-01) 29

32 ANVÄNDNING 7. Avsluta funktionen VISA UNDERH. genom att trycka på logobrytaren tills alla fyra serviceskärmarna har visats. 8. Vrid nyckeln till avläget / 01 / AVAKTIVERA SERVICELÄGET Om du överskridit rekommenderat serviceintervall visas inte den blinkande ikonen och ingen signal hörs när du har avaktiverat serviceläget om maskinen startas. 1. Koppla av maskinen. 2. Tryck och håll ned logobrytaren. 3. Slå på strömmen till maskinen. 4. Håll logobrytaren intryckt i 15 sekunder eller tills skärmen för nedåttryck visas. 5. Tryck och släpp logobrytaren ytterligare två gånger. SJÄLVTEST skärmen visas på displayen. 12 : 16 PM Tryck på strömställaren bredvid AKTIVERA UNDERH. OBS: Om lampan bredvid strömställaren för AKTIVERA UNDERH. Inte lyser är serviceläget avaktiverat. OBS: Trots att serviceläget är avaktiverat fortsätter timern att räkna tiden till nästa service. Om du vill se hur mycket tid har gått mellan de sex olika intervallen ska du trycka på strömställaren bredvid Visa underh.. Tryck på logobrytaren för att bläddra igenom alla servicefunktionsskärmar. Self Test Display Maint. Enable Maint (9-01)

33 ANVÄNDNING KRETSBRYTARE Automatsäkringarna är återställbara skyddskomponenter i kretsloppet Säkringar stoppar strömflödet vid överbelastning en gång. Återställ automatsäkringarna manuellt om de utlösts genom att trycka på återställningsknappen när säkringen är kall. Vid fortsatt överbelastning utlöses kretsbrytaren på nytt tills felet har åtgärdats. Kretsbrytarna är placerade till vänster om förarhytten, bredvid vakuumfläktarna. Nedanstående tabeller kretsbrytarna och säkringarna och vilka elkomponenter de skyddar. Kretsbrytare Styrka Skyddar CB1 15 A Sopare/Sopbehållarkontroller CB2 20 A Fläktmotor för sopvakuum CB3 30 A Sopborstmotor CB4 15 A Filterskak/Sopsidoborstar/ Handskurutrustning CB5 10 A Nyckelströmställare CB6 50 A Höger skurmotor ( ) CB6 Öppen ( ) CB7 50 A Vänster skurmotor ( ) CB7 Öppen ( ) CB8 15 A Lampor CB9 15 A Signalhorn CB10 20 A Vakuumfläkt #1 ( ) CB10 30 A Vakuumfläkt #1 ( ) CB11 20 A Vakuumfläkt #2 ( ) CB11 30 A Vakuumfläkt #2 ( ) CB12 25 A Kontrollpanel CB13 50 A Center skurmotor ( ) CB13 Öppen ( ) CB14 40 A Pump servostyrning CB15 10 A FaST -system (5-04) 31

34 ANVÄNDNING I denna tabell visas de magnetiska automatsäkringarna som används med maskiner med serienummer och uppåt och för alla cylindriska skurenheter. Kretsbrytare Styrka Skyddar CB6 45 Höger skurmotor CB7 45 Vänster skurmotor CB13 Öppna I denna tabell visas de magnetiska automatsäkringarna som används för maskiner med serienummer och högre med Max Pro 1000 standard skurenheter för motorskivor. Kretsbrytare Styrka Skyddar CB6 40 Höger skurmotor CB7 40 Vänster skurmotor CB13 Öppna I denna tabell visas de magnetiska automatsäkringarna som används för maskiner med serienummer och högre med Max Pro 1000 förstärkta standard skurenheter för motorskivor. Kretsbrytare Styrka Skyddar CB6 45 Höger skurmotor CB7 45 Vänster skurmotor CB13 Öppna I denna tabell visas de magnetiska automatsäkringarna som används för maskiner med serienummer och högre med Max Pro 1200 skivskurenheter. Kretsbrytare Styrka Skyddar CB6 40 Höger skurmotor CB7 40 Vänster skurmotor CB13 40 Central skurmotor Detta schema visar de magnetiska kretsbrytarna som används hos en maskin med ett ec- H2O - system. Kretsbrytare Styrka Skyddar CB Vattenkran CB ec -H2O -modul CB Vätskepump (8-09)

35 ANVÄNDNING SÄKRINGAR Säkringarna är engångsanordningar som stoppar strömflödet vid överbelastning. Använd aldrig säkringar med högre värde än handboken anger. Huvudsäkringen finns under automatsäkringen på den elektriska panelen. De två manöverorganen finns på kontrollpanelen. Säkring Styrka Skyddar FU A Framdrivande FU 2 10 A Elektroniskt manöverorgan FU 3 10 A Elektroniskt manöverorgan (5-04) 33

36 ANVÄNDNING DRÄNERINGSSLANG TILL VÄTSKETANKEN Dräneringsslangen används till att tömma vätsketanken. Ta bort locket på tanken och dräneringsslangen så att du kan tömma vätsketanken. Dra ut slangen till vätsketanken och ta bort locket på slangen. DRÄNERINGSSLANG TILL RETURTANKEN Dräneringsslangen används till att tömma returtanken. Ta bort locket på tanken och dräneringsslangen så att du kan tömma returtanken. Dra ut slangen till returtanken och ta bort locket på slangen. POSITIVT KONTROLLDRÄNERINGSSYSTEM (TILLVAL) Koppla slangen till maskiner med positivt kontrolldräneringssystem. Anslut dräneringsslangen till kontrolldräneringssystemet och öppna dräneringsventilen genom att dra i spaken (11-00)

37 ANVÄNDNING JUSTERINGSKONTROLL FÖR SIDOBORSTE Med denna kontroll kan du justera sidoborstens nedtryck till sopytan. Öka: Vrid reglaget moturs. Minska: Vrid reglaget moturs. FRÄMRE KLAFFSPAK Den främre klaffspaken öppnar den främre klaffen till huvudsopborsten så att större skräp inte fastnar eller sopas in i sopbehållaren. Lyft främre klaff: Dra klaffspaken bakåt. Sänk främre klaff: Skjut klaffspaken framåt. STÖDBALK SOPBEHÅLLARE Sopbehållarstödet finns på höger sida av maskinen. Om du är tvungen att arbeta under sopbehållaren ska du fästa stödet så att sopbehållaren är säkert upplyft. Lita inte på att maskinen stöder sopbehållaren när den är upplyft. VARNING: Den höjda behållaren kan falla. Använd stödbalken. VARNING: Klämpunkt lyftarm. Håll dig undan från behållarens armar (11-00) 35

38 ANVÄNDNING FÖRARSÄTE Förarsätet består av ett stationärt ryggstöd som kan justeras bakåt eller framåt. Inställning: Dra ut spaken, skjut sätet så långt du vill och släpp spaken. OBS: Maskinen kan endast köra om föraren sitter i sätet. FJÄDRANDE STOL (TILLVAL) Det fjädrande förarsätet kan ställas in på fyra sätt: stöd för korsryggen, ryggstödets vinkel, förarens kroppsvikt och framåt/bakåt. Med inställningsknappen för korsryggen regleras stödets hårdhet. Mer stadga: Vrid knappen medsols. Mindre stadga: Vrid knappen motsols. Med ryggstödets knapp regleras ryggstödets vinkel. Större vinkel: Vrid knappen motsols. Mindre vinkel: Vrid knappen medsols (11-00)

39 ANVÄNDNING Med knappen för kroppsvikt regleras sätets stadga. Mer stadga: Vrid knappen medsols. Mindre stadga: Vrid knappen motsols. Med mätaren bredvid viktknappen kan du fastställa rätt inställning för föraren. Med framåt/bakåtknappen regleras sätets position. Inställning: Drag ut spaken och skjut sätet framåt eller bakåt till önskat läge. Släpp spaken (11-00) 37

40 ANVÄNDNING MASKINENS FUNKTION Ratten styr maskinens körriktning. Färdriktningspedalen styr hastigheten, körriktningen medan Bromspedalen stannar och saktar ner maskinen. Maskinen kommer med sop-- och skurtillbehör. Soptillbehören är skräpbehållare, dammfilter och sopborstar och en cylindrisk transportör. Sidoborstarna sopar skräpet till huvudborsten och Huvudsopborsten sopar skräp från golvet till den cylindriska transportören. Den cylindriska transportören samlar upp skräp i sopbehållaren. Vakuumsystemet suger upp damm och luft till sopbehållaren och dammfiltret. Skurenheterna består av vätsketank, skurborstar, bakre och sidoskrapa, vakuumssystem och returtank. Vatten och rengöringsmedel från vätsketanken rinner till skurborstarna via en vätskeventil. Borstarna skurar golvet. Allteftersom maskinen rörs framåt rengör skrapan golvet från smuts som sugs upp i returtanken. När du använder vattenåtervinningsläge filtreras vätskan i returtanken så att den rinner tillbaka till vätsketanken där den kan återvändas. Det finns fem skurenhetstyper med skiv-- eller cylindriska borstar. Det finns två olika breddar på skurborstarna. MaxPro 1999 skivskurenheten har två skivskurborstar och kommer endast med standard eller grovrengöringsmotorer. MaxPro 1000 skivskruborstenheten är 1016 mm. MaxPro1200 skivskurenheten består av tre skurborsta och är 1220 mm. MaxPro1000 cylindriska skurenheten är 1016 mm. MaxPro1200 cylindriska skurenheten är 1220 mm. OBS: Smutset påverkar valet av borste. Kontakta din TENNANT -säljrepresentant för specifika råd. När du har skurat eller sopat måste du rengöra dammfiltret, tömma sopbehållaren samt tömma och rengöra returtanken. Om du använder vattenåtervinningssystem, tömmer och rengör du vätsketanken och rengör vattenåtervinningsfiltret (5-04)

41 ANVÄNDNING FaST -SKURNINGSSYSTEM Till skillnad från vanlig skurning fungerar FaST--systemet (Foam Scrubbing Technology) genom att koncentrerat FaST PAK--medel sprutas in i systemet med en liten mängd vatten och tryckluft. Av blandningen blir det rikligt med våtskum. Maskinen sprider ut våtskumblandningen på golvet vid skurning. När skrapan suger upp blandningen har skummet redan försvunnit och samlas upp i returtanken. FaST--systemet kan användas vid djuprengöring eller grovrengöring. Med FaST--systemet kan du öka produktiviteten med 30 % genom att minska dumpnings/fyllnadscykeln. Mindre kemikalier används och mindre lagringsutrymme krävs. En portion koncentrerat FaST PAK--medel skurar ca kvadratmeter. The safe scrubbing alternativet OBS: Använd inte FaST -systemet när vanliga rengöringsmedel finns i vätsketanken. Töm, skölj och fyll på rent och kallt vatten i vätsketanken innan FaST -systemet används. Vanliga rengörings - och underhållsmedel kan skada FaST -systemet. OBS: Undanställning och transport av maskiner försedda med ES - eller FaST -systemet vid frysgrader kräver särskilda åtgärder. Kontakta ditt TENNANT ombud för mer information (8-09) 39

42 ANVÄNDNING ec- H2O- SYSTEM (TILVAL) Ett ec -H2O--system (elektriskt aktiverat vatten) fungerar genom att producera elektriskt omvandlat vatten för rengöring. Vanligt vatten förs genom en modul där det syresätts och laddas med en elektrisk ström. Det elektriskt omvandlade vattnet bildar en blandat sur och alkalisk lösning som utgör ett ph--neutralt rengöringsmedel. Det omvandlade vattnet angriper smuts, fördelar denna i mindre partiklar och drar lös den från golvytan så att maskinen lätt kan skura bort den upplösta smutsen. Sedan återgår det omvandlade vattnet till normalt vatten i returtanken. ec -H2O--systemet kan användas med alla dubbla skurfunktioner. OBS: Aktivera inte H2O -systemet medan det finns vanliga rengöringsmedel i vätsketanken. Töm, skölj och fyll vätsketanken med enbart rent och kallt vatten innan ec -H2O -systemet används. Vanliga rengörings -/behandlingsmedel kan förstöra ec -H2O -vätskesystemet. OBS: Förvaring och transport av maskiner försedda med ec -H2O vid frysgrader kräver särskilda åtgärder. Följ proceduren för frostskydd som beskrivs i avsnittet UNDANSTÄLLNING (8-09)

43 ANVÄNDNING CHECKLISTA FÖRE START Kontrollera följande då maskinen är avkopplad: - Kontrollera hydraulvätskenivån (om tillämpligt). - Kontrollera batterivätskans nivå och laddningsnivån. - Kontrollera att tätningarna på tanklocket inte är skadade eller slitna. - Rengör vakuumfläktens inloppsfilter. - Kontrollera skurborstarnas kondition. Ta bort band, snören, plasthöljen och annat skräp som fastnat på dem. - Kontrollera skraporna för skador, förslitning och nedböjningens inställning. - Kontrollera att det inte finns skräp i vakuumslangen och att den inte är tilltäppt. - ES--maskiner: kontrollera nivån i rengöringsmedelstanken. - Töm och rengör returtanken. - ES--maskiner: töm och rengör vätsketanken och ES--filtret. Skölj alla nivåsensorer. - Kontrollera att bromsarna och styrningen fungerar. - Rengör och töm skräptråget (om tillämpligt). - Läs servicerapporten för att se om det är dags för underhåll. - FaST--skurning: Kontrollera FaST PAK--medelsnivån och byt ut kartongen vid behov. Läs mer i avsnittet BYTA FaST PAK--MEDEL i denna handbok. - För FaST-- eller ec -H2O --skurning: Kontrollera att vanliga rengöringsmedel dränerats ut och sköljts bort från vätsketanken. - För FaST-- eller ec -H2O --skurning: Kontrollera att vätsketanken enbart är fylld med rent och kallt vatten (8-09) 41

44 ANVÄNDNING INSTALLERA FaST PAK -MEDEL OBS: Maskinen måste vara utrustad med FaST innan FaST PAK -medel kan monteras. 1. Stäng av maskinen. FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, drag åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller servar maskinen. 2. Lossa perforeringarna på kartongen med FaST PAK golvrengöringsmedel. Ta inte bort påsen från kartongen. Dra ut påsens slang underifrån och ta bort locket från kopplingen. OBS: Det koncentrerade FaST PAKgolvrengöringsmedlet är speciellt utformat för skurning med FaST- systemet. Använd ALDRIG några andra medel, maskinen kan ta skada. FÖR SÄKERHET: Följ alltid hanteringsanvisningarna på kemikalieflaskor när du använder maskinen. 3. Töm vätsketanken. Läs mer i avsnittet TÖMMA OCH RENGÖRA TANKAR i denna handbok. OBS: Använd bara rent vatten när du skurar med FaST -systemet. Tillsätt inte rengöringsmedel i vätsketanken. Vanliga rengöringsmedel kan orsaka fel på FaST -vätskesystemet. 4. Öppna sidoluckan för att komma åt FaST PAK--kartongen (8-09)

45 ANVÄNDNING 5. Placera FaST PAK--kartongen i hållaren under maskinens framhuv. Anslut vätskeslangen till FaST PAK--påsen. OBS: Om torkat koncentrat finns kvar på vätskeslangens koppling eller FaST PAK - kopplingen ska de läggas i blöt och rengöras med varmt vatten. 6. Se till att vätskeslangen ansluts till slangbehållaren när den inte är kopplad till FaST PAK. Det förhindrar att FaST--vätskesystemet torkar ut och slangen täpps till. 7. FaST--vätskesystemet måste evakueras första gången det används. För att evakuera systemet kopplar du lös vätskepumpens elkontakt och kör maskinen i FaST skurläge i sju till tio minuter. Sätt tillbaka vätskepumpens kontakt. 8. När en tom FaST PAK--kartong byts ut ska det nya FaST PAK--rengöringsmedlet matas med självtryck in i systemet i flera minuter innan FaST--systemet används. Om rengöringsmedlet inte flödar ut ur FaST PAK--kartongen ska du trycka lätt på slangen och släppa den flera gånger. Om FaST PAK--systemet körts torrt kanske det måste drivas i upp till minuter för att avlägsna luftbubblor i systemet innan maximal skumbildning uppnås (8-09) 43

46 ANVÄNDNING MASKINSTART 1. Sätt dig i förarsätet, placera färdriktningspedalen i neutralläge och håll foten på bromspedalen. Se till att parkeringsbromsen är ikopplad. FÖR SÄKERHET: När du startar maskinen håller du foten på bromsen med riktningspedalen i friläge. 2. Slå på strömmen till maskinen. 3. Släpp maskinens parkeringsbroms. 4. Kör maskinen till platsen som ska sopas (8-09)

47 ANVÄNDNING FYLLA TANKAR 1. Slå på strömmen till maskinen. Läs mer i avsnittet STARTA MASKINEN i denna handbok. FÖR SÄKERHET: När du startar maskinen håller du foten på bromsen med riktningspedalen i friläge. 2. Kör maskinen till påfyllningsplatsen. 3. Stäng av maskinen. 4. Aktivera maskinens parkeringsbroms. FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta bort nyckeln innan du servar maskinen eller avslutar tvättpasset (8-09) 45

48 ANVÄNDNING 5. STANDARDSKURNING: Öppna vätsketanklocken: Mät och fyll på lagom mängd rengöringsmedel. Fyll resten av vätsketanken med vatten ända upp till märket FYLLD nära tankens rand. OBS: Golv -, vatten - och smutstyp, mängd och borsttryck påverkar hur mycket och starkt rengöringsmedel du ska använda. Kontakta din Tennant -representant för mer råd. VARNING: Använd inte lättantändbart material eftersom det kan leda till explosioner eller eldsvåda. FÖR SÄKERHET: Följ alla blandnings - och hanteringsanvisningar på kemiska behållare när du använder maskinen. 6. FaST-- eller ec -H2O--SKURNING: Öppna vätsketanklocket och fyll på med rent och kallt vatten. OBS: ANVÄND ENDAST RENT OCH KALLT VATTEN när du rengör med FaST- eller ec- H2O- tillvalet. Tillsätt INTE rengöringsmedel i vätsketanken. Vanliga rengörings- /behandlingsmedel kan förstöra systemet. 7. ES--LÄGE: Ta bort locket på rengöringsmedelstanken (tillval). Fyll tanken nästan till randen. Se till att du använder rätt rengöringsmedel för skurning. Sätt tillbaka locket på vätsketanken. VARNING: Använd inte lättantändbart material eftersom det kan leda till explosioner eller eldsvåda. OBS: Golv -, vatten - och smutstyp, mängd och borsttryck påverkar hur mycket och starkt rengöringsmedel du ska använda. Kontakta din Tennant -representant för mer råd. 8. ES--läge utan automatisk påfyllning: Koppla slangen och adaptern från vattenkällan till den automatiska påfyllningsutgången på maskinen. Koppla på maskinen och vattenkällan öppnas. Tankarna fylls på automatiskt till rätt nivå för ES--systemet, sedan stängs fyllningen automatiskt av. OBS: När tanken är fylld hörs en signal. OBS: När du använder autofyllningsfunktionen på ES -maskinen måste båda tankarna tömmas så att de inte överfylls (8-09)

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för PORTABEL POOLLYFT DIGI$PROJECT$$$$ Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol. Del A (Generell information) Viktig Generell information för att bekanta

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 OBSERVERA All personal, som skall använda och reparera denna släpvagnslift måste läsa och förstå denna instruktionsmanual.

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star.

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star. EZ600 Komma igång För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker Hello Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederländerna www.digi-star.com jan Copyright Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av denna

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Du hämtar de minikategorier du vill ha på mytpchoice.se Det finns över 100 minikategorier, t.ex. Hjältar & hjältinnor, Sci-Fi & fantasy, Resor & äventyr, Mode & trender, Myter

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer