Omslagsbild: Vy över Härnösand: Foto: Lars Forsberg Övriga foto: Anders Engelholm Produktion: Socialförvaltningen, Reviderad Tryck:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omslagsbild: Vy över Härnösand: Foto: Lars Forsberg Övriga foto: Anders Engelholm Produktion: Socialförvaltningen, Reviderad 2012-12-13 Tryck:"

Transkript

1 VERKSAMHETSBESKRIVNING för Socialförvaltningen 2013

2 Omslagsbild: Vy över Härnösand: Foto: Lars Forsberg Övriga foto: Anders Engelholm Produktion: Socialförvaltningen, Reviderad Tryck: Kommuntryckeriet, juni 2010 Dnr: SOC10/ Verksamhetsbeskrivning

3 Innehåll INLEDNING 5 ANSVARSOMRÅDEN 5 ANHÖRIGSTÖD 5 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 5 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 5 ÄLDREOMSORGEN 5 ORGANISATION OCH LEDNING 5 FÖRVALTNING 6 BISTÅNDSENHETEN 6 ANHÖRIGSTÖD 6 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 6 STAB/ADMINISTRATION 6 VERKSAMHETSIDÉ 7 VERKSAMHETENS UPPDRAG 7 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 7 ÄLDREOMSORG 8 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 8 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD/REHABILITERING 9 BISTÅNDSENHETEN 10 RIKTLINJER LEDNING 10 RIKTLINJER MEDBORGARE 10 RIKTLINJER MEDARBETARE 10 KVALITETSSÄKRING OCH SÄKERHET 11 MÅLSÄTTNING 11 KVALITETSDOKUMENT OCH ARBETSRUTINER 11 LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 12 LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 12 UPPFÖLJNING OCH TILLSYN 12 Socialförvaltningen 3

4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 12 4 Verksamhetsbeskrivning

5 Inledning Härnösands kommun är en politiskt styrd organisation där demokratiskt valda politiker sätter upp de politiska målen för förvaltningarnas verksamheter. Förvaltningarnas medarbetare arbetar med att uppfylla målen. Ett utbyte av tankar och idéer mellan politiker och medarbetare underlättar måluppfyllelsen. Genom att använda tjänstemännens/medarbetarnas Ansvarsområden Anhörigstöd Anhörigstöd består av Anhörigcenter och dagverksamheterna som har till uppgift att ge trygghet, gemenskap och förståelse. Genom att erbjuda en social samvaro samt ge anhöriga, enskilda och personal verktyg kan svårigheter hanteras i vardagen. Biståndsenheten Biståndsenhetens uppdrag är att handlägga ansökningar om stöd och hjälp för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vägledande principer för detta arbete är bl.a. jämlikhet, helhetssyn, frivillighet, självbestämmande och normalisering. Individ- och familjeomsorgen (IFO) fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten beträffande bistånd, insatser mot missbruk och omsorg om barn och ungdom. Dessutom ansvarar individ- och familjeomsorgen skuldrådgivning, familjerådgivning och mottagning av ensamkommande barn. Under individ- och familjeomsorgen handläggs även ärenden om serveringstillstånd. Organisation och ledning kompetens rätt kan politikerna få tydliga beslutsunderlag och möjlighet att utvärdera effekten mot de uppställda politiska målen. Socialförvaltningen är en av de större förvaltningarna i kommunen och har ett brett ansvar mot medborgarna inom ett flertal ansvarsområden. Omsorg om funktionshindrade Omsorg om funktionshindrade svarar för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Insatserna skall ge god omvårdnad och omsorg samt göra det möjligt för brukare med funktionshinder att delta i samhällets gemenskap på samma villkor som andra. Äldreomsorgen Äldreomsorgen har i uppdrag att ge personer som är 65 år och äldre möjlighet att bo kvar i den egna bostaden så länge som möjligt. Äldreomsorgen ska ge god vård och omsorg och meningsfullt stöd i den dagliga livsföringen samt möjlighet till gemenskap med andra. Vården och omsorgen skall vara av god kvalitet och bygga på respekt för den enskildes självbestämmande. För att underlätta detta kan kommunen erbjuda stöd i hemmet i form av hemtjänst. Räcker inte detta kan den enskilde ansöka om annat boende om behov finns. Socialförvaltningen styrs av en nämnd, Socialnämnden. Nämnden består av 11 ledmöten inklusive ordförande samt 1:e och 2:a vice ordförande. Socialnämnden har 11 sammanträden per år. Öppna sammanträden kan även förekomma. Nämnden ansvarar för; politisk styrning och ledning Socialförvaltningen 5

6 att verksamheten bedrivs inom de ramar som kommunfullmäktige beslutat om att verksamheten bedrivs inom gällande lagstiftning att verksamheten bedrivs inom de mål som nämnden fastställt att bereda ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige att hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga nämnder göra de framställningar som nämnden finner påkallade. Förvaltning Socialförvaltningens medarbetare utför verksamhet inom ramen för nämndens ansvarsområde, såsom drift av individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Förvaltningen bereder ärenden och verkställer beslut fattade av Socialnämnden. Förvaltningen har skyldighet att lämna upplysningar, vägledning, råd och hjälp till medborgarna. Biståndsenheten Biståndsenheten arbetar med bedömningar enligt lagrummen SoL och LSS efter ansökan av den enskilde. Handläggningen ska ske utifrån en gemensam arbetsmetod och ske på ett rättssäkert sätt. Enhetens medarbetare följer även upp fattade beslut. Anhörigstöd Anhörigstödet består av Anhörig- och närståendecenter på Gula villan, dagverksamheten och dagverksamhet Lupinen för demenssjuka. Äldre/anhörigkonsulenter och Demens- och psykiatrikonsulent är viktiga funktioner i både det stödjande som förebyggande arbetet. Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdspersonalen som; legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster är organiserade under programområdet äldreomsorg. Personalen arbetar uteslutande mot särskilt boende men ansvarar även för sjukvården som utförs i kommunens dagverksamheter för äldre. Omvårdnadspersonalen utför en stor del av hälso- och sjukvårdsinsatserna i särskilt bonde oftast på delegation från annan legitimerad personal. I socialförvaltningen finns en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för kvalitet och säkerhet inom verksamhetsområdet. MAS leder utvecklingen av rutiner, handlingsprogram och ansvar även för att lagar, regler följs och är kända i verksamheten. Om en brukare riskerat att skadas eller har kommit till skada i en vårdsituation utreder MAS denna händelse och anmäler, detta enl. Lex Maria till Socialstyrelsen. I ordinärt boende är primärvården ansvarig. Stab/administration Stab/administrationens uppgift är att; lämna service till verksamhetsföreträdare inom områdena personal och till allmänheten delta i förvaltningens fortlöpande utrednings, utvecklings, planerings och uppföljningsarbete svarar för förvaltningens gemensamma administration ansvara för administrativa hanteringen inför, efter nämndernas sammanträden. En särskild tonvikt ska läggas vid bemötande som ska kännetecknas av engagemang, hjälpsamhet och vänlighet. 6 Verksamhetsbeskrivning

7 Verksamhetsidé Socialnämndens uppdrag utförs av socialförvaltningen och externa utförare. Förvaltningen är organiserad i en central organisation med biståndsenheten och tre programområden med följande verksamhetsidéer. Biståndenhetens verksamhetsidé är att på ett rättssäkert sätt pröva människors rätt till stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Stödenhetens verksamhetsidé är att forma samtliga stödinsatser utifrån den enskildes behov och att dessa insatser ska vara flexibla över tid. Omsorgen om funktionshindrades verksamhetsidé innebär att är alla människor har lika värde och lika rätt. Det övergripande målet är att uppnå delaktighet och jämlikhet så att personer med funktionsnedsättning kan leva så likt andra som möjligt och i gemenskap med andra. Individ och familjeomsorgens verksamhetsidé är att ge medborgarna det stöd och den hjälp de behöver för att de ska kunna leva ett självständigt liv. Äldreomsorgens verksamhetsidé är att vara ett konkurrenskraftigt alternativ som ska kännetecknas av att brukaren är i centrum och har självbestämmande samt att personalen är flexibel och har en god kompetens. Verksamhetens uppdrag Individ och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen utreder barns, ungdomar och familjers behov av stöd och skydd, samt enskilda och familjers behov av bistånd till sin försörjning eller livsföring i övrigt. Individ- och familjeomsorgen bistår också enskilda och familjer med hjälp och stöd i samband med olika former av missbruk. Individ och familjeomsorgens verksamhet är främst reglerad i Socialtjänstlagen (SoL) lagen om särskilda bestämmelser om unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Individ- och familjeomsorgen beslutar och har tillsyn över alkohol, utskänkning samt erbjuder familjerådgivning. Individ- och familjeomsorgen ska i samarbete med övriga verksamma i samhället delta i förebyggande och uppsökande verksamhet för att minska sociala problem i samhället. Viktiga uppgifter är att uppmärksamma: barns och ungas behov av stöd och hjälp för att växa upp under gynnsamma förhållanden, föräldrars behov av stöd och hjälp i föräldrarollen, och personer med beroendeproblematik.

8 Äldreomsorg Alla som kommer i kontakt med äldreomsorgen i någon form ska, bemötas med respekt och omtanke samt att vi värnar om deras självbestämmande, integritet och delaktighet. Det övergripande målet är att skapa trygghet och meningsfull tillvaro, ge god omvårdnad samt visa gott bemötande och nå delaktighet både hos brukare och anhöriga. Ett salutogent synsätt ska genomsyra verksamheten med fokus på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Målet är att brukarens biståndsbedömda insatser ska verkställas av kompetent omvårdnadspersonal i samråd med brukaren och anhöriga. För att nå dit krävs att: Brukarnas behov och önskemål alltid står i centrum för arbetet inom äldreomsorgen De normer och värderingar som ska vara styrande ska vara kända av alla medarbetare Medarbetarna är lojala mot verksamheten Organisationen är väl anpassad så att den möjliggör för ledarna att utöva ett tydligt ledarskap Äldreomsorgen har fasta rutiner för långsiktig planering som möjliggör uppföljning och utvärdering leder till ett förändrat beteende i organisationen mot att uppfylla verksamhetsidén Verksamheten har en ekonomi i balans. Omsorg om funktionshindrade Utifrån verksamhetens och uppdrag erbjuder verksamhetsområdet Omsorg om funktionshindrade personer stöd, service och rehabilitering/habilitering för att individen ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet samt leva så likt andra människor som möjligt samt i gemenskap med övriga i samhället. Alla människors lika värde och lika rätt ligger till grund för Omsorg om funktionshindrades arbete och verksamhet. Omsorg om funktionshindrade arbetar efter normaliseringsprincipen vilken innebär att en person med funktionshinder ska ha samma rättigheter och skyldigheter som andra i samhället, dvs. ett medborgarperspektiv. Målet är att alla insatser som biståndsbedömts och beviljats enligt lagstiftningen ska verkställas av kompetent personal i programområdets olika verksamheter. Omsorgen/stödet ska ske i samverkan med för brukaren nödvändiga aktörer. Brukaren och dess företrädare skall vara nöjd med insatserna som ges. 8 Verksamhetsbeskrivning

9 För att nå dit ska det: Upprättas individuell planering som följs upp och dokumenteras. Upprätta funktionella team kring brukare med stora behov av insatser. Kontinuerliga uppföljningar av omsorgsinsatserna i kvalitetssäkringssyfte. Utveckling av rutiner och måldokument samt göra dem kända av personal i verksamheterna. Introduktion till nyanställda och kompetensutveckling till personal inom området för att upprätthålla goda kunskaper. Ledning och styrning av verksamheten för god ekonomisk hushållning. Hälso- och sjukvård/rehabilitering Verksamhetens främsta uppgifter är att se till att det finns en omsorg av hög kvalitet för de äldre som behöver service, omsorg och vård samt arbeta förebyggande. Socialförvaltningen har ett hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå inom de särskilda boendeformerna, dagverksamheterna respektive korttidsenheten. I hälso- och sjukvårdsansvaret ingår även rehabiliteringsinsatser och hjälpmedel. Stödet ska ges utan dröjsmål dygnet runt. Inom Omsorg om funktionshindrades boenden med särskild service enligt LSS utför landstingets personal alla sjukvårdsinsatser. MAS utövar tillsyn över verksamheten. I ledningssystemet för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården återfinns olika indikatorer som är viktiga inom hälso- och sjukvården i Härnösands kommun. Indikatorerna är att: Förebygga överanvändning av läkemedel för de äldre som samtidigt använder nio eller fler läkemedel genom exempelvis läkemedelsgenomgångar. Förebygga fall genom att alla som flyttar in på ett boende erbjuds en riskbedömning gällande Dowton fallriskindex samt följa upp denna. Förebygga undernäring genom att alla som flyttar in på ett boende erbjuds en riskbedömning gällande kost och nutrition samt följa upp denna. Förebygga trycksår genom att alla som flyttar in på ett boende erbjuds en riskbedömning gällande Modifierad Nortonskala samt följa upp denna. Förebygga urininkontinens genom att alla som flyttar in på ett boende erbjuds utredning enligt gällande vårdprogram för att fastställa rätt diagnos, få rätt behandling och individuellt utprovade hjälpmedel. Förebygga vårdrelaterade infektioner som t ex urinvägsinfektioner hos den enskilde. God vård i livets slutskede. Arbetet sker med stöd av exv. de nationella kvalitetsregistren Senior alert och Palliativregistret. Samverkan sker med Landstinget Västernorrland och privata vårdgivare. Socialförvaltningen 9

10 Biståndsenheten Biståndsenheten handlägger ansökningar inom SoL och LSS från 0 år och uppåt. De olika insatserna som den enskilde kan få efter beslut kan vara stöd i hemmet, hemtjänst, särskilt boende, avlösarservice, kontaktperson mm. Målet är att skapa ett gemensamt synsätt och ge förutsättningar för likvärdiga bedömningar oavsett biståndshandläggare. Rättsäkerheten är högt prioriterad där även barnperspektivet ska vägas in. Anhörigstöd Anhörigstödet består av Anhörigcenter som finns beläget på Gula villan. Därifrån utgår Äldre/anhörigkonsulent och Demens/psykiatrikonsulent. Samverkan sker med frivilligorganisationerna, kyrkan och primärvården. Verksamheten erbjuder närståendegrupper, familjegrupper med inriktning mot områdena stroke, demens, psykiatri och neurologiskt funktionshindrade. Konsulenterna ger även råd, stöd och vägledning både vid centret men även via hembesök. Verksamheten är under ständig utveckling med olika projekt som pågår. Till anhörigstödet hör även dagverksamheten som ska ge meningsfull sysselsättning till personer med insatser enligt SoL. Lupinens dagverksamhet för demenssjuka ska stötta demenssjuka och dess närstående med både daglig avlösning samt stöd via distans kring demenssjukdomar. För detaljerade verksamhetsbeskrivningar se respektive programområdes verksamhetsplan. Riktlinjer ledning Riktlinjer medborgare Utifrån lagstiftning ska verksamheten genom helhetssyn på den enskildes behov möjliggöra och underlätta för ett bra liv i trygghet och med god vård och omsorg: Målet är att medborgare ska: Bli värdigt och korrekt bemött Bli visad respekt för sin person Veta vad du kan förvänta dig av oss. Målet är att: Skapa öppenhet genom dialog och medinflytande Möjliggöra utveckling Arbeta för att medarbetarnas kunskap och kompetens tas tillvara Verka för en god och stimulerande arbetsmiljö. Riktlinjer medarbetare Ledningen för Socialförvaltningen ska i samverkan med enhetscheferna skapa ett gott arbetsklimat som möjliggör en aktiv utveckling i verksamheten. 10 Verksamhetsbeskrivning

11 Kvalitetssäkring och säkerhet Inom Socialförvaltningen består kvalitetsarbetet av att förebygga och undanröja risker samt att begränsa skadeverkningar vid inträffade händelser. Säkerhetspolicyn är en del av förvaltningens ledningssystem för kvalitet och säkerhet. Genom att upprätthålla förutbestämda rutiner kvalitetssäkras verksamheten och kan därigenom begränsa ekonomiska och andra skador på person, egendom eller miljö. Kvalitén får aldrig eftersättas, varken av slentrian, oförstånd, okunnighet eller av ekonomiska skäl. Respektive enhetschef är ytterst ansvarig för kvalitén inom sitt verksamhetsområde. Ansvarig för det strategiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen är förvaltningens ledningsgrupp. Rapporteringen av tillbud och avvikelser ska ske i befintliga rapporteringssystem. Kvalitetsbrister, brott och inträffade händelser ska rapporteras till överordnad chef som i sin tur redovisar till kvalitetssamordnaren och MAS för att strategiska beslut ska kunna fattas i förebyggande syfte eller när skada redan inträffat i begränsande syfte. Systematiskt arbetsmiljöarbete ska ske kontinuerligt i verksamheten. Riskanalyser av verksamheter ska genomföras vid verksamhetsförändringar. Vid om - och nybyggnationer inom förvaltningen ska berörda verksamheters risker klarläggas och lämpliga skyddsåtgärder installeras. Säkerhetspolicyn ska ingå i introduktion vid nyanställning. Varje anställd ska vara väl förtrogen med säkerhetspolicyn. Målsättning Medarbetarna i Socialförvaltningens verksamheter ska ha god kunskap om säkerhetspolicyn för att förebygga oönskade händelser. Rapporteringssystem finns där tillbud, avvikelser samt fel och brister redovisas och kan följas upp. Kvalitetsdokument och arbetsrutiner Kvalitetssäkring av arbetsrutiner är en viktig del i verksamheten. Direktiv finns för att beskriva vad ett kvalitetsdokument är och hur processen vid framtagandet ska ske. Fastställda kvalitetsdokument markeras med en kvalitetslogotyp. Kvalitetssäkring Socialförvaltningen 11

12 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete För att säkerställa att kvaliteten utvecklas ska socialnämnden inrätta ett ledningssystem för kvalitetsarbetet. Ledningssystemet ska göra det möjligt att uppnå förbättringar i verksamheten genom att på ett systematiskt sätt planera, genomföra och utvärdera det arbete som görs och de insatser som ges. Utifrån utvärderingen sätts nya mål som ligger till grund för den nya planeringen etc. Riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete skrivet utifrån SOSFS 2 011:9 antogs av Socialnämnden Uppföljning och tillsyn Socialförvaltningen har en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, med uppföljnings- och tillsynsansvaret över hälso- och sjukvården och en kvalitetssamordnare med ansvar över den sociala uppföljningen. MAS använder olika instrument för att mäta kvalitet. Ett av dessa är QUSTA vilket används i länets alla kommuner för uppföljningen av hälsooch sjukvården och används oavsett utföraren är kommun, privat eller i driftsentreprenad. Instrument för uppföljning av socialtjänstens äldreomsorg, hemtjänst och omsorg om funktionshindrade används för uppföljning av egen verksamhet och driftsentreprenad. Tillsyn görs regelbundet och gemensamt av MAS och kvalitetssamordnare enligt fastställd plan. Resultatet redovisas för verksamheten och för Socialnämnden två gånger per år. Ekonomiska förutsättningar Inkomster Skattemedel utgör 85 % av inkomsterna för drift av verksamheten. Övriga inkomster till verksamheten är hyror, avgifter samt bidrag som vardera utgör cirka 5 % av inkomsterna. Utgifter Utgifterna består till största delen, 69 %, av löner till anställda. 10 % avser lokaler, 4 % försörjningsstöd, 2 % livsmedel och 15 % övrigt som bland annat gäller utrustning, förbrukningsartiklar mm. Fördelning över programområden i verksamheten med utgångspunkt från tilldelade skattemedel är äldreomsorgen som omfattar 56 %, omsorg om funktionshindrade 25 %, individ- och familjeomsorg 14 % samt administration och nämnd 5 %. 12 Verksamhetsbeskrivning

13 Socialförvaltningen Telefon: Socialförvaltningen 13

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL

Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER DEL 1 REVIDERAD 2012-01-25 Inledning - riktlinjer enligt biståndsbedömning SoL INLEDNING Riktlinjer är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), huvudmän i enskild verksamhet med ansvar för vård

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Lagstiftning och samverkan

Lagstiftning och samverkan Lagstiftning och samverkan K O N N Y L I N D B L O M Tidsschema Grundläggande lagstiftning som styr Hälso- och sjukvården samt Socialtjänsten. Samverkan med fokus på svårigheter (egna erfarenheter). Lagstiftning

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen STORFORS KOMMUN Bilaga 5 Kommunstyrelsen 2016-03-21 74 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet - Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2017-02-07 Louise Odengard avdelning för individ och familjeomsorg samt funktionshinder Stadsledningskontoret Denna

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer