Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport"

Transkript

1 PROMEMORIA Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det pågående projektet Regional bosättningssamordning, som bedrivs sedan hösten 2008 med Stockholms stad som huvudman, finns både diskussioner i den dåvarande regionala samrådsgruppen under Länsstyrelsens ledning, och intentionerna i den Samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända som samtliga kommuner ställt sig bakom. Projektet är ett försök att hitta metoder och verktyg för att underlätta samarbete kommuner emellan, i syfte att få nyanlända att flytta från trångboddhet i så kallat eget boende (EBO), till bättre förhållanden i andra kommuner, antingen i länet eller utomläns. Erfarenhetsmässigt sker många så kallade sekundärflyttningar (totalt under 2008), men flyttströmmarna har huvudsakligen gått mellan de fyra större mottagningskommunerna Stockholm, Södertälje, Huddinge och Botkyrka. I de årliga enkäterna till planeringsansvariga tjänstemän i landets samtliga kommuner, som genomförs av Boverket och sammanställs länsvis av Länsstyrelserna framgår bland annat merparten av kommunerna (18) ansåg att det var ganska svårt eller mycket svårt att tillgodose behovet av bostäder för flyktingar framöver. Knappt hälften av kommunerna hade regelbundet samarbete med allmännyttiga eller privata fastighetsägare i denna fråga. Pågående utvecklingsarbete Projektet Regional bosättningssamordning möjliggjordes genom att Stockholms stad och Stockholms stads bostadsförmedling tog på sig projektägarskapet, och att Länsstyrelsen kunde tillföra 26-medel för att finansiera det. Ungefär samtidigt som projektet startade hösten 2008 fattade regeringen beslut om att på det nationella planet underlätta spridning av bosättning av flyktingar från de största mottagningskommunerna till de med lågt mottagande. Integrations- och jämställdhetsdepartementet anordnade flera metodkonferenser för kommunerna och tillförde extra utvecklingsmedel. Det var då naturligt att projektet Regional bosättningssamordning kom att bli en del av den nationella satsningen, kallad organiserad vidareflytt.

2 KOMMUNFÖRBUNDET PROMEMORIA 2 (3) STOCKHOLMS LÄN Dnr: 2008/0022 Syftet med projektet blev att samordna arbetet kring organiserad vidareflytt för att sprida flyktingmottagande i Stockholms län samt ute i landet. Det andra syftet var att möjliggöra rationella val av bosättningsort för den nyanlände individen eller hushållet. Projektet har huvudsakligen använt sig av ett webbaserat handläggarverktyg, Bosam. Man har också arrangerat aktiviteter såsom information och studiebesök mellan utflyttande och inflyttande kommuner och intresserade familjer. Det har visat sig finnas en stor efterfrågan på samordning och metod från både inflyttnings- och utflyttningskommuner i hela landet. Göteborg och Malmö har anslutit sig. Detta har godkänts av projektets styrgrupp med anledning av att det då också gör att flera inflyttningskommuner i landet blir intresserade. Under 2010 kommer projektet att inrikta sig på att implementera resultaten i ordinarie strukturer inklusive finna ett naturligt huvudmannaskap. Inriktningen är att verksamheten fortsättningsvis ska vara öppen för alla Sveriges kommuner. Diskussioner pågår också med Arbetförmedlingen och Migrationsverket. Resultaten i Stockholms län är att hittills har sju inflyttningskomuner anslutit sig, och sex hushåll har flyttat inom länet. Av dessa har Värmdö tagit emot fyra hushåll, och Tyresö och Norrtälje en vardera. Samtidigt har cirka 50 husåll flyttat utanför länet, allt under en tidsrymd av cirka ett halvår. Andra projektresultat och förslag till hur man ska gå vidare med arbetet, både regionalt i länet och nationellt, beskrivs i bifogade två PM från Stockholms stads bostadsförmedling (se bilagor). Aktörssamverkan för boendesocial integration Ett näraliggande utvecklingsprojekt med syftet att motverka boendesegregationen i länet har pågått genom parterna i den så kallade Regionala bostadsgruppen (Regionplanekontoret, Länsstyrelsen, KSL och Stockholms stad). En förstudie genomfördes våren 2009 finansierad av parterna i Regionala bostadsgruppen och Regionalfonden. Ett färdigt förslag till genomförande-projekt ligger tills vidare i malpåse i avvaktan finansiering. Projektidén är att utveckla verktyg inom ramen för kommunernas fysiska planprocesser samt olika aktörers möjligheter att påverka strukturer som styr bostadsanskaffning och bosättning i regionens olika delar. Kansliets synpunkter Kansliet konstaterar att projektet Regional bosättningssamordning har haft mera framgång som nationellt än som regionalt instrument. Det ligger dock stora vinster i att ha fått igång bådadera, inte minst för de individer och hushåll som kunnat flytta från trångbodda egna boende hos släktingar och bekanta. Den regionala vidarebosättningen borde dock kunna öka i omfång. Det finns många nyanlända som är väl etablerade i länet genom pågående utbildning, praktik, arbete mm, och där en inflyttningskommun i Stockholms län är ett bättre alternativ än att flytta ut i landet. Den pressade situationen i de stora mottagningskommunerna har inte förändrats nämnvärt.

3 KOMMUNFÖRBUNDET PROMEMORIA 3 (3) STOCKHOLMS LÄN Dnr: 2008/0022 Att fler kommuner i länet ansluter sig till projektet Regional bosättningssamordning, menar kansliet är en nödvändig åtgärd som en del i att förverkliga uppdraget att sprida bosättningen av flyktingar i länet. Det är viktigt att detta arbete fortsätter, tills andra åtgärder eller beslut tas fram. Därför är det nu läge att sprida projektets resultat och förslag till samtliga kommuners beslutande politiska och tjänstemannanivåer. I detta syfte bjuder KSL in Stockholms stads projekt Regional bosättningssamordning att presentera sina resultat på KSO-träff den 1 december 2009 samt kommundirektörsträff den 29 januari Kansliet kommer också att informera berörda förvaltningschefer. Kansliet föreslår att Styrelsen godkänner lägesrapporten Bilagor 1. Utvärdering Bosam, PM sept Regional bosättningsamordning inom länets flyktingmottagande och organiserad vidareflytt, PM nov 2009

4 SID 1 (7) Oscar Hammar Projekledare Regional bosättningssamordning för nyanlända UTVÄRDERING BOSAM Projektet Regional bosättningssamordning för nyanlända började 1 september Projektets huvudsyfte är att tillsammans med berörda aktörer i regionen undersöka förutsättningar för och behovet av en gemensam modell för en regional bosättningsfunktion samt ge förslag på hur en sådan modell kan se ut och fungera. Projektet föreslog tidigt under hösten 2008 ett webbaserat handläggarverktyg som kan fungera som regional bosättningsfunktion. Detta förslag mottogs väl och har haft stöd från samtliga tillfrågade aktörer i projektet. Webbverktyget började utvecklas under januari 2009 och lanserades 21 april 2009, webbverktyget fick i samband med lanseringen namnet Bosam. UTVECKLING AV BOSAM Förslaget till webbverktyget Bosam kom tidigt under hösten 2008, förslaget fick mycket positiv respons av samtliga tillfrågade kommuner både inom länet och i övriga delar av landet. En arbetsgrupp sammankallades för att arbeta fram modell och funktioner för Bosam, i arbetsgruppen ingick handläggare från Stockholm, Södertälje, Botkyrka, Huddinge, Sundbyberg och Lidingö. Dialog fördes även med inflyttningskommuner i länet för att finna en modell för Bosam som passade både utflyttnings- och inflyttningskommuner. Utvecklingen av Bosam påbörjades i januari 2009 och pågick under hela våren. Den 21 april 2009 lanserades den första skarpa versionen av Bosam som var redo att användas av utflyttnings- och inflyttningskommunerna. Efter lansering genomfördes tre uppdateringar av Bosam under maj och juni, vid uppdateringarna lades det till ytterligare funktioner och det gjordes ändringar för att förbättra användarvänligheten. ANVÄNDANDET AV BOSAM

5 SID 2(7) Efter lanseringen krävdes det en period på ca. 1 mån innan flertalet kommuner anslutit sig till Bosam och lagt upp sina presentationer samt lediga platser. Bosam började användas på allvar kring slutet av maj början på juni. Användandet av Bosam tog fart under juni och pågick fram till v. 28 då användandet hastigt tog stopp i samband med semestrarna. Användandet har kommit igång igen fr.o.m. v. 33. Statistik Statistik för användandet av Bosam har regelbundet skickats till styrgruppen sedan lanseringen. Nedan följer en sammanfattning av statistiken (statistiken gäller fram till 13 september), se bilaga 1 för fullständig statistik. 47 st. kommuner har anslutit sig till Bosam, 42 st. av dessa är inflyttningskommuner. Resterande 5 st. kommuner består av länets samtliga utflyttningskommuner (4 st.) samt Sundbyberg som är med som utflyttningskommun på Bosam även fast de inte är en utflyttningskommun enligt regeringsbeslutet. Eftersom detta är ett regionalt projekt för Stockholms län har endast länets utflyttningskommuner haft tillgång till Bosam. Det finns totalt 107 st. användarkonton på Bosam, varav 61 st. är konton hos inflyttningskommunerna och 39 st. är konton hos utflyttningskommunerna. Övriga 7 st. användarkonton är projektledarens administrationskonto samt gästkonton vilket innebär att dessa endast har tillgång till informationen på Bosam men kommer inte åt några funktioner. I några fall finns det personer som är knutna till ett flertal konton för ett antal kommuner, detta är personer som jobbar med samordning över flera kommuner. På Bosam finns det totalt 41 st. lediga platser, de lediga platserna är fördelade över 25 st. kommuner och 9 st. län. Totalt har 52 st. lediga platser varit i omlopp på Bosam. Det är totalt 69 st. intresseanmälningar skickade, dessa intresseanmälningar är fördelade över 11 st. inflyttningskommuner. Stockholms kommun är den utflyttningskommun som skickat flest intresseanmälningar. Totalt sett har samtliga intresseanmälningar, oavsett utgång av ärendet, omfattat 178 st. personer samt 67 st. eventuellt kommande anknytningar. UTVÄRDERING BLAND ANVÄNDARNA AV BOSAM Under augusti och september 2009 har en utvärdering genomförts där användarna av Bosam har fått sätta betyg samt ge synpunkter på Bosam och projektet Regional bosättningssamordning för nyanlända. Det är projektledaren som genomfört utvärderingen genom telefonkontakt eller direkta möten med användarna. Redovisning av utvärdering följer nedan.

6 SID 3(7) Betyg från användare Användarna har fått sätta betyg på en skala mellan 1-5 på 4 st. frågor, där 5 är högsta betyg och 1 är lägsta betyg. Användarna har även fått svara på frågan om de tycker Bosam ska finnas kvar som ett permanent verktyg. Antalet svar på de olika frågorna är varierande, en del användare har haft svårt att ta ställning till vissa frågor då de inte har använt Bosam i så stor utsträckning. Nedan redovisas en sammanställning av betygen. Se bilaga 2 för fullständig statistik. Betyg från användare i utflyttningskommuner Har man användning av Bosam i sitt arbete med org. vidareflytt - Snittpoäng: 4,00 Bosams användarvänlighet - Snittpoäng: 4,57 Hur är utbudet av inflyttningskommuner och lediga platser - Snittpoäng: 3,00 Hur är informationen om inflyttningskommunerna på Bosam - Snittpoäng: 4,07 Ska Bosam finnas kvar som permanent verktyg - Antal svar ja: 26 st. - Antal svar nej: 0 st. - Antal användare som ej kunde ta ställning: 3 st. Betyg från användare i inflyttningskommuner Har man användning av Bosam i sitt arbete med org. vidareflytt - Snittpoäng: 3,17 Bosams användarvänlighet - Snittpoäng: 4,54 Hur har gensvaret varit från utflyttningskommunerna - Snittpoäng: 2,05 Hur är informationen i intresseanmälningarna - Snittpoäng: 3,50 Ska Bosam finnas kvar som permanent verktyg - Antal svar ja: 33 st. - Antal svar nej: 0 st.

7 SID 4(7) - Antal användare som ej kunde ta ställning: 2 st. Synpunkter från användare Nedan följer en sammanställning av de mest återkommande synpunkter och förslag från användarna av Bosam. De flesta användare av Bosam tycker att verktyget är enkelt och lätt att använda. Användarna i utflyttningskommunerna tycker framförallt att Bosam ger en bra överblick av vilka möjligheter som finns samt att de nu kan erbjuda de nyanlända konkreta förslag på olika alternativ. Användarna tycker att Bosam är ett bra motivationsverktyg. Användarna i inflyttningskommunerna tycker att Bosam gör det enkelt för dem att presentera sig och göra sig synliga och framförallt att de får presentera sig på egna villkor. Användare i både utflyttnings- och inflyttningskommuner är positivt inställda till funktionen för intresseanmälningar. Detta gör kommunikationen enkel och direkt vilket bidrar till en snabbare handläggning. Funktionen för intresseanmälningar gör att användarna nu använder samma kommunikationskanal, flera användare anser att detta är mycket bättre än tidigare då det kändes rörigt med både telefonsamtal och e-post. Flera användare uppskattar även funktionen för intresseanmälan eftersom de tycker att detta skapar en gemensam struktur för arbetet med organiserad vidareflytt. En användare i en inflyttningskommun betonar dock vikten av att det inte bör utelämnas viktig information i intresseanmälningarna. Denne användare har känt sig lurad då det dykt upp svåra frågor efter mottagande av organiserad vidareflytt. Användaren menar att det är viktigt att få information om t.ex. hälsoproblem om det behövs åtgärder som måste ordnas innan mottagande. Funktionen för intresseanmälan har stöd från flertalet användare, det har dock framkommit synpunkter att denna funktion inte bör vara den enda kontakten som finns mellan utflyttnings- och inflyttningskommuner. Det är fortfarande viktigt att det finns personlig kontakt mellan handläggare i olika kommuner, några handläggare nämner att informationsträffarna i Stockholm har varit en bra arena för direkt kontakt med de nyanlända. Flera användare bland inflyttningskommunerna är missnöjda med att de inte hört något från utflyttningskommunerna, de hade förväntat sig en större respons på sina upplagda lediga platser. Samtidigt uppger ett flertal användare bland utflyttningskommunerna att det är väldigt svårt att motivera nyanlända att flytta ifrån Stockholms området. Användare i både utflyttnings- och inflyttningskommunerna betonar vikten av att alla användare bör vara aktiva på Bosam. Användarna i utflyttningskommunerna betonar vikten av att inflyttningskommunerna har aktuell info i sina

8 SID 5(7) presentationer, att de lägger upp lediga platser och håller dessa uppdaterade samt att det inte bör ta lång tid innan de ger svar på en intresseanmälan. Användarna i inflyttningskommunerna betonar vikten av att utflyttningskommunerna verkligen använder Bosam för att leta lediga platser samt använder sig av funktionen för intresseanmälningar. Ett stort antal av användarna är eniga om att Bosams överlevnad handlar om att de själva aktivt använder verktyget. Under utvärderingen har det framkommit en rad återkommande förslag på funktioner som bör läggas till eller utvecklas på Bosam, dessa är: - En karta som visar var inflyttningskommunerna ligger i Sverige. - E-post funktion som skickar e-post till användaren när denne mottagit meddelande på Bosam. - Möjlighet att lägga upp bilder och dokument. - Möjlighet att bifoga motivering vid avslag på intresseanmälan. Utöver dessa förslag på tillägg och funktioner på Bosam har det även inkommit en mängd önskemål om att fler kommuner bör ansluta sig till Bosam. Flera användare i utflyttningskommunerna önskar att det fanns fler inflyttningskommuner på Bosam. Användare i inflyttningskommunerna önskar att samtliga utflyttningskommuner får tillgång till Bosam. En synpunkt som kommit från en handläggare i en av utflyttningskommunerna är att handläggaren hoppats att projektet i större utsträckning sett till att fler kommuner i Stockholms län tar emot ett större antal nyanlända, då framförallt de kommuner som inte är inflyttningskommuner. Sammanfattningsvis kan man konstatera att i stort sett samtliga tillfrågade användare av Bosam vill ha kvar Bosam som ett permanent verktyg i framtiden. SAMVERKAN KRING INFORMATIONSINSATSER Parallellt med utvecklandet och användandet av Bosam har projektet även arrangerat informationsinsatser för länets utflyttningskommuner och dess nyanlända. Dessa informationsinsatser har varit i form av informationsträffar i Stockholm där inflyttningskommuner har presenterat och marknadsfört sig själva direkt till de nyanlända. Även besöksresor med de nyanlända har genomförts till inflyttningskommunerna efter informationsträffarna. Dessa informationsinsatser har gett bra resultat under våren. Umeå-regionen hade en informationsdag 29 maj där det kom ca. 70 st. nyanlända, av dessa har 7 st. hushåll flyttat upp till Umeå-regionen. Gagnef och Vansbro hade en informationsträff tillsammans den 15 juni där det kom endast 9 st. nyanlända, dock flyttade 2 st. av de nyanlända till Gagnef efter detta.

9 SID 6(7) Informationsinsatserna har fått bra gensvar från samtliga inblandande och har fått bra genomslagskraft bland de nyanlända. Vidare under hösten 2009 är flera informationsträffar planerade, bl.a. med Jämtlands inflyttningskommuner samt Umeå-regionen igen. Projektet är även med och hjälper till i arrangerandet av en Bomässa för nyanlända som Sundbyberg är huvudansvariga för. FÖRSLAG TILL FÖRLÄNGNING SAMT EXIT Bosam bör öppnas upp så att samtliga utflyttningskommuner i landet kan använda Bosam i sitt arbete med organiserad vidareflytt. Detta bör medföra att en klar majoritet av landets inflyttningskommuner ansluter sig till Bosam vilket medför ett större utbud av möjligheter för länets utflyttningskommuner och deras nyanlända. Detta bör även medföra mindre konkurrens med övriga stora utflyttningskommuner som t.ex. Malmö och Göteborg. Det finns ett stort intresse hos majoriteten av landets utflyttningskommuner att få tillgång till Bosam. Bosam bör överföras till permanent förvaltning under 2010 där systemet kan fortsätta som permanent verktyg för organiserad vidareflytt. Förslag är att exempelvis Länsstyrelserna tar över förvaltningen av Bosam. Det är viktigt att Bosam fortsätter ha resurser för att bedriva utbildningar, marknadsföring, dialog med användare, support, knyta till sig nya användare samt utveckling. Viss vidareutveckling av Bosam bör ske för att förbättra funktionaliteten på Bosam, utvecklingen baseras till stor del på de synpunkter som framkommit under utvärderingen. Samtidigt som Bosam implementeras som ett nationellt verktyg bör utflyttningskommunerna i Stockholms län fortsätta samverka kring informationsinsatser som t.ex. informationsdagar, besöksresor och bomässor. För att en sådan samverkan ska kunna fortsätta fungera på ett effektivt sätt krävs det att det finns en huvudansvarig för detta, den huvudansvariga ska vara sammankallande, planera samt arrangera dessa informationsinsatser. Förslagsvis kan Bosättningsfunktionen i Stockholms stad (Rinkeby-Kista sdf) bli huvudansvarig för detta efter projektets slut. Bosättningsfunktionen är en kommunövergripande verksamhet och arbetar sedan tidigare med denna typ av informationsinsatser för Stockholms stad, därmed kan enheten vara lämplig för att ha huvudansvaret för länets informationsinsatser. Projektet ska under 2010 bedriva: - Undersöka förutsättningar och möjligheter för ny förvaltning av Bosam. - Förbereda samt genomföra överföring av Bosam till permanent förvaltning. - Viss vidareutveckling av Bosam efter användares önskemål. - Öppna Bosam för övriga utflyttningskommuner i landet.

10 SID 7(7) - Utbildnings- och informationsinsatser i samband med öppnande av Bosam för övriga utflyttningskommuner. - Genomföra ytterligare informationsinsatser i samverkan med länets utflyttningskommuner för att arbeta fram en bra modell som kan föras över till ny huvudansvarig. Finansiering av förlängning och exit För att finansiera en förlängning av projekt Regional bosättningssamordning för nyanlända har en ansökan på 26 medel skickats till Länsstyrelsen Stockholm. De ansökta 26 medlen ska täcka kostnader för projektledaren, resor samt aktiviteter under Ansökt belopp är kr. Kostnader för vidareutveckling av Bosam inför överförande till ny förvaltare kommer att sökas från Migrationsverkets 26 medel som är avsatta för insatser inom organiserad vidareflytt. Se bilaga 3 för uppskattade kostnader för vidareutveckling. Se bilaga 4 för uppskattade kostnader för överföring av Bosam till ny förvaltare. FÖRSLAG TILL VIDARE UTVECKLINGSMÖJLIGHETER EFTER ÖVERFÖRING TILL NY FÖRVALTARE Ytterligare användning av Bosam skulle kunna vara: - Användas av Migrationsverket i deras arbete med bosättning av nyanlända som precis fått PUT. - Användas för bosättning av ensamkommande flyktingbarn. - Användas för nyanlända efter avslutade introduktionsprogram. - Påverkansarbete med kommuner som har lågt mottagande av nyanlända.

11 SID 1 (2) PM Regional bosättningssamordning inom länets flyktingmottagande och organiserad vidareflytt Detta är en sammanfattning av arbetet inom ramen för projektet Regional bosättningssamordning som initierats av den regionala samrådsgruppen för ett effektivare flyktingmottagande. Projektets syftar till att hitta en modell för en regional bosättningsfunktion som underlättar och effektiviserar samarbetet mellan regionens kommuner och med andra regioner kring bosättning och vidareflytt för nyanlända flyktingar. Parallellt med detta utvecklingsarbete har regeringen fattat beslut om att underlätta för flyktingar och anhöriga som bor i 17 kommuner i landet med stort flyktingmottagande att flytta till andra kommuner där det finns goda möjligheter till egen försörjning och bostad, så kallad organiserad vidareflytt. Regeringens beslut innebär i korthet att inflyttningskommuner som tar emot nyanlända från de sjutton utflyttningskommunerna får räkna in dessa nyanlända i det antal de kommit överens med Migrationsverket om att ta emot inom ramen för sitt flyktingmottagande. Projektet Regional bosättningssamordning startade 1 september 2008 och inleddes med en kartläggning av mottagandet och bosättningen av nyanlända flyktingar i Stockholms län. Besök har genomförts hos länets samtliga 24 kommuner. Som redan är känt är det framförallt 4 kommuner i länet, Stockholm, Södertälje, Botkyrka och Huddinge, som under lång tid tagit emot en klar majoritet av de nyanlända flyktingarna som bosatt sig i länet. Dessa fyra kommuner är också utflyttningskommuner inom ramen för regeringens beslut om organiserad vidareflytt. Kartläggningen syftade till att undersöka om nyanländas bosättning kan fördelas mellan fler kommuner i länet genom organiserad vidareflytt. Flertalet kommuner uppger dock att de inte har möjlighet att ta emot fler nyanlända. En återkommande anledning till varför mottagande av flyktingar genom organiserad vidareflytt inte är möjlig är brist på hyresrätter och att det inte finns lägenheter tillgängliga för kommunernas flyktingmottagningar. I vissa fall finns det inte upparbetade kontakter med hyresvärdarna i kommunerna. Vissa kommuner uppger även att de prioriterar att ta emot nyanlända flyktingar som hänvisas från Migrationsverket, före mottagning genom organiserad vidareflytt från någon av de belastade utflyttningskommunerna i länet. Genom kartläggningen framkom också att i de flesta av länets kommuner - oavsett

12 SID 2(2) storleken på kommunens totala mottagande - är bostadsproblemen utbredda bland de nyanlända flyktingar som bosatt sig i så kallat eget boende (EBO). Projekt Regional bosättningssamordning för nyanlända har utvecklat ett webbaserat handläggarverktyg som ska underlätta arbetet med organiserad vidareflytt och matchningen mellan individ och mottagande kommun. Detta verktyg har fått namnet Bosam och lanserades 21 april Sedan lanseringen har 7 kommuner i länet anslutit sig till Bosam som inflyttningskommuner, liksom länets fyra utflyttningskommuner. Av de sju inflyttningskommuner är det endast 3 st. som varit aktiva på Bosam och tagit emot flyktingar från utflyttningskommunerna genom organiserad vidareflytt. Dessa kommuner är Värmdö, Tyresö och Norrtälje. Om övriga kommuner i länet tagit emot organiserad vidareflytt utanför ramarna för projektet och Bosam kan projektet ej redogöra för. Utöver de sju inflyttningskommunerna i länet har även 49 kommuner i andra regioner anslutit sig till Bosam. Det finns ett fortsatt stort behov av platser för vidareflytt inom länet. Då många nyanlända redan delvis är etablerade i länet är efterfrågan stor på en kommunplats i närliggande kommun vilket syns tydligt i statistiken från Bosam. Över hälften av alla intresseanmälningar (hushåll som önskar vidareflytt) som hanterats via Bosam har varit inom Stockholms län. Viljan hos de nyanlända att stanna kvar inom länet är påtaglig. En ökad vidarebosättning inom länet innebär också att regionen bättre kan behålla och tillvarata den resurs och arbetskraft som de nyanlända representerar. Samtliga kommuner i Stockholms län har under 2009 undertecknat en samverkansöverenskommelse rörande introduktionen av nyanlända. Utgångspunkten är att alla medborgares resurser är till nytta för länets tillväxt. Överenskommelsen syftar till ett ökat gemensamt regionalt ansvarstagande för mottagningen av nyanlända och ökat samarbete och samordning av introduktionsinsatser. Möjligheterna för den nyanlände att bo i en kommun och få introduktionsinsatser i en annan ska utvecklas. Samverkande parter ska aktivt bidra till att öka individens möjligheter att välja boende i hela länet för att nå målet om en jämnare spridning av bosättningen av nyanlända i länets kommuner. I detta utvecklingsarbete är Bosam en möjlighet och ett konkret verktyg för alla kommuner i Stockholms län som vill ta emot nyanlända flyktingar genom organiserad vidareflytt. På Bosam kan inflyttningskommuner på ett enkelt sätt presentera sig och sina förutsättningar för att ta emot flyktingar från en annan kommun. Att använda sig av Bosam är kostnadsfritt. Genom att anmäla sig som så kallad inflyttningskommun till Migrationsverket får kommunen ta emot flyktingar genom organiserad vidareflytt inom ramen för sitt avtal om flyktingmottagande med Migrationsverket. Avräkning sker förutsatt att kommunen tar emot en flykting från en av utflyttningskommunerna (i detta län Södertälje, Stockholm, Huddinge och Botkyrka). Oscar Hammar Projektledare Projekt Regional bosättningssamordning för nyanlända Stockholms stads bostadsförmedling

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun PROMEMORIA 2012-03-15 Dnr: 2003/0042 Kansliet Gunilla Hjelm-Wahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT EGET BOENDE Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är rekordhögt. Det ställer krav på mottagandet,

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bostads- och bosättningsfrågor

Bostads- och bosättningsfrågor Rapport 2012 Bostads- och bosättningsfrågor i kommunernas flyktingmottagande i Stockholms län Kartläggning 2011 Karin Wahlgren KOMMUNFÖRBUNDET 2 (38) Innehåll Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Ett tryggt boende för alla

Ett tryggt boende för alla Ett tryggt boende för alla Temarapport Boende Europeiska socialfonden Europeiska flyktingfonden Producerad i april 2011 ISBN 978-91-7281-428-8 Rapporten finns att ladda ner från Länsstyrelsens webbplats

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

Förvaltningschefsmöte Utbildning

Förvaltningschefsmöte Utbildning MINNESANTECKNINGAR Förvaltningschefsmöte Utbildning Tid Onsdagen den 30 januari 2013 kl 09.00-12.00 Plats Åsikten, s kansli Närvarande Se bilaga 1 Elisabeth Nordström hälsar alla välkomna till dagens möte

Läs mer

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S)

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S) Interpellationssvar "Hur mycket kostar det privata vinstintresset i skolan? av Jesper Wiklund (V) Tack för interpellationen. Som svar på interpellantens fråga: Med anledning av två domar från förvaltningsrätten

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08 98 Samverkansöverenskommelse flyktingmottagning Koordination Norrort (SN 2013.116) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2012-04-27

Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2012-04-27 Projektplan KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 2012-04-27 Innehåll Bakgrund... 3 Etableringsreformen... 3 Regeringens uppdrag till myndigheterna kring bosättning

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Delegationsbeslut Handläggare: Gunilla Ericsson 2011-06-20 GN 2011.0225 Degerfors IF Nationell idrottsutbildning Sammanfattning Degerfors IF har inkommit med ett brev angående genomförande av nationell

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Nya brandstationen i Örnsköldsvik, lokal: Ulvön

Nya brandstationen i Örnsköldsvik, lokal: Ulvön Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik MINNESANTECKNINGAR 1(7) Kommunchefsgrupp Dag 2014-10-22 Tid 09.00 17.00 Plats ande Nya brandstationen i Örnsköldsvik, lokal: Ulvön Maria

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Kommunchefsgruppen KALLELSE 1(5) Dag 2013-05-15. Tid 08.30-11.00. Umeå stadshus, Nobelsalen

Kommunchefsgruppen KALLELSE 1(5) Dag 2013-05-15. Tid 08.30-11.00. Umeå stadshus, Nobelsalen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Kommunchefsgruppen Dag 2013-05-15 Tid 08.30-11.00 Plats ande Umeå stadshus, Nobelsalen Kurt-Allan Egelby, Bjurholms kommun

Läs mer

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet 2007-02-01 Vårt diarienummer: KS-INAR-2006-01104 Regeringen Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet Inledning Malmö stad ser etnisk mångfald som en tillgång och en möjlighet. Mötet med andra

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Leda för Resultat Leda för Resultat är en del av överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som avser stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. Leda

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium Ärende 11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-05-16 DNR SN 2013.099 HELENA ÅHMAN SID 1/2 AVDELNINGSCHEF 08-58785000 HELENA.AHMAN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ändring

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti - möjlighet till eget boende Allmän information s 3 För dig som hyresgäst s 4 För dig som hyresvärd s 5 För kommuner s 6 Ordlista s 7 2 Kommunala hyresgarantier En kommunal hyresgaranti

Läs mer

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti möjlighet till eget boende 2 För dig som hyresgäst Du som har ekonomiska förutsättningar att betala hyra men ändå saknar ett eget boende har möjlighet att söka en kommunal hyresgaranti.

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Från flykt till flytt. Anvisning av ensamkommande barn - så går det till. Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande barn

Från flykt till flytt. Anvisning av ensamkommande barn - så går det till. Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande barn Integration NUMMER 4 DECEMBER 2014 LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Från flykt till flytt Anvisning av ensamkommande barn - så går det till Fortsatt hög nivå på mottagande av ensamkommande

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer