Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport"

Transkript

1 PROMEMORIA Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det pågående projektet Regional bosättningssamordning, som bedrivs sedan hösten 2008 med Stockholms stad som huvudman, finns både diskussioner i den dåvarande regionala samrådsgruppen under Länsstyrelsens ledning, och intentionerna i den Samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända som samtliga kommuner ställt sig bakom. Projektet är ett försök att hitta metoder och verktyg för att underlätta samarbete kommuner emellan, i syfte att få nyanlända att flytta från trångboddhet i så kallat eget boende (EBO), till bättre förhållanden i andra kommuner, antingen i länet eller utomläns. Erfarenhetsmässigt sker många så kallade sekundärflyttningar (totalt under 2008), men flyttströmmarna har huvudsakligen gått mellan de fyra större mottagningskommunerna Stockholm, Södertälje, Huddinge och Botkyrka. I de årliga enkäterna till planeringsansvariga tjänstemän i landets samtliga kommuner, som genomförs av Boverket och sammanställs länsvis av Länsstyrelserna framgår bland annat merparten av kommunerna (18) ansåg att det var ganska svårt eller mycket svårt att tillgodose behovet av bostäder för flyktingar framöver. Knappt hälften av kommunerna hade regelbundet samarbete med allmännyttiga eller privata fastighetsägare i denna fråga. Pågående utvecklingsarbete Projektet Regional bosättningssamordning möjliggjordes genom att Stockholms stad och Stockholms stads bostadsförmedling tog på sig projektägarskapet, och att Länsstyrelsen kunde tillföra 26-medel för att finansiera det. Ungefär samtidigt som projektet startade hösten 2008 fattade regeringen beslut om att på det nationella planet underlätta spridning av bosättning av flyktingar från de största mottagningskommunerna till de med lågt mottagande. Integrations- och jämställdhetsdepartementet anordnade flera metodkonferenser för kommunerna och tillförde extra utvecklingsmedel. Det var då naturligt att projektet Regional bosättningssamordning kom att bli en del av den nationella satsningen, kallad organiserad vidareflytt.

2 KOMMUNFÖRBUNDET PROMEMORIA 2 (3) STOCKHOLMS LÄN Dnr: 2008/0022 Syftet med projektet blev att samordna arbetet kring organiserad vidareflytt för att sprida flyktingmottagande i Stockholms län samt ute i landet. Det andra syftet var att möjliggöra rationella val av bosättningsort för den nyanlände individen eller hushållet. Projektet har huvudsakligen använt sig av ett webbaserat handläggarverktyg, Bosam. Man har också arrangerat aktiviteter såsom information och studiebesök mellan utflyttande och inflyttande kommuner och intresserade familjer. Det har visat sig finnas en stor efterfrågan på samordning och metod från både inflyttnings- och utflyttningskommuner i hela landet. Göteborg och Malmö har anslutit sig. Detta har godkänts av projektets styrgrupp med anledning av att det då också gör att flera inflyttningskommuner i landet blir intresserade. Under 2010 kommer projektet att inrikta sig på att implementera resultaten i ordinarie strukturer inklusive finna ett naturligt huvudmannaskap. Inriktningen är att verksamheten fortsättningsvis ska vara öppen för alla Sveriges kommuner. Diskussioner pågår också med Arbetförmedlingen och Migrationsverket. Resultaten i Stockholms län är att hittills har sju inflyttningskomuner anslutit sig, och sex hushåll har flyttat inom länet. Av dessa har Värmdö tagit emot fyra hushåll, och Tyresö och Norrtälje en vardera. Samtidigt har cirka 50 husåll flyttat utanför länet, allt under en tidsrymd av cirka ett halvår. Andra projektresultat och förslag till hur man ska gå vidare med arbetet, både regionalt i länet och nationellt, beskrivs i bifogade två PM från Stockholms stads bostadsförmedling (se bilagor). Aktörssamverkan för boendesocial integration Ett näraliggande utvecklingsprojekt med syftet att motverka boendesegregationen i länet har pågått genom parterna i den så kallade Regionala bostadsgruppen (Regionplanekontoret, Länsstyrelsen, KSL och Stockholms stad). En förstudie genomfördes våren 2009 finansierad av parterna i Regionala bostadsgruppen och Regionalfonden. Ett färdigt förslag till genomförande-projekt ligger tills vidare i malpåse i avvaktan finansiering. Projektidén är att utveckla verktyg inom ramen för kommunernas fysiska planprocesser samt olika aktörers möjligheter att påverka strukturer som styr bostadsanskaffning och bosättning i regionens olika delar. Kansliets synpunkter Kansliet konstaterar att projektet Regional bosättningssamordning har haft mera framgång som nationellt än som regionalt instrument. Det ligger dock stora vinster i att ha fått igång bådadera, inte minst för de individer och hushåll som kunnat flytta från trångbodda egna boende hos släktingar och bekanta. Den regionala vidarebosättningen borde dock kunna öka i omfång. Det finns många nyanlända som är väl etablerade i länet genom pågående utbildning, praktik, arbete mm, och där en inflyttningskommun i Stockholms län är ett bättre alternativ än att flytta ut i landet. Den pressade situationen i de stora mottagningskommunerna har inte förändrats nämnvärt.

3 KOMMUNFÖRBUNDET PROMEMORIA 3 (3) STOCKHOLMS LÄN Dnr: 2008/0022 Att fler kommuner i länet ansluter sig till projektet Regional bosättningssamordning, menar kansliet är en nödvändig åtgärd som en del i att förverkliga uppdraget att sprida bosättningen av flyktingar i länet. Det är viktigt att detta arbete fortsätter, tills andra åtgärder eller beslut tas fram. Därför är det nu läge att sprida projektets resultat och förslag till samtliga kommuners beslutande politiska och tjänstemannanivåer. I detta syfte bjuder KSL in Stockholms stads projekt Regional bosättningssamordning att presentera sina resultat på KSO-träff den 1 december 2009 samt kommundirektörsträff den 29 januari Kansliet kommer också att informera berörda förvaltningschefer. Kansliet föreslår att Styrelsen godkänner lägesrapporten Bilagor 1. Utvärdering Bosam, PM sept Regional bosättningsamordning inom länets flyktingmottagande och organiserad vidareflytt, PM nov 2009

4 SID 1 (7) Oscar Hammar Projekledare Regional bosättningssamordning för nyanlända UTVÄRDERING BOSAM Projektet Regional bosättningssamordning för nyanlända började 1 september Projektets huvudsyfte är att tillsammans med berörda aktörer i regionen undersöka förutsättningar för och behovet av en gemensam modell för en regional bosättningsfunktion samt ge förslag på hur en sådan modell kan se ut och fungera. Projektet föreslog tidigt under hösten 2008 ett webbaserat handläggarverktyg som kan fungera som regional bosättningsfunktion. Detta förslag mottogs väl och har haft stöd från samtliga tillfrågade aktörer i projektet. Webbverktyget började utvecklas under januari 2009 och lanserades 21 april 2009, webbverktyget fick i samband med lanseringen namnet Bosam. UTVECKLING AV BOSAM Förslaget till webbverktyget Bosam kom tidigt under hösten 2008, förslaget fick mycket positiv respons av samtliga tillfrågade kommuner både inom länet och i övriga delar av landet. En arbetsgrupp sammankallades för att arbeta fram modell och funktioner för Bosam, i arbetsgruppen ingick handläggare från Stockholm, Södertälje, Botkyrka, Huddinge, Sundbyberg och Lidingö. Dialog fördes även med inflyttningskommuner i länet för att finna en modell för Bosam som passade både utflyttnings- och inflyttningskommuner. Utvecklingen av Bosam påbörjades i januari 2009 och pågick under hela våren. Den 21 april 2009 lanserades den första skarpa versionen av Bosam som var redo att användas av utflyttnings- och inflyttningskommunerna. Efter lansering genomfördes tre uppdateringar av Bosam under maj och juni, vid uppdateringarna lades det till ytterligare funktioner och det gjordes ändringar för att förbättra användarvänligheten. ANVÄNDANDET AV BOSAM

5 SID 2(7) Efter lanseringen krävdes det en period på ca. 1 mån innan flertalet kommuner anslutit sig till Bosam och lagt upp sina presentationer samt lediga platser. Bosam började användas på allvar kring slutet av maj början på juni. Användandet av Bosam tog fart under juni och pågick fram till v. 28 då användandet hastigt tog stopp i samband med semestrarna. Användandet har kommit igång igen fr.o.m. v. 33. Statistik Statistik för användandet av Bosam har regelbundet skickats till styrgruppen sedan lanseringen. Nedan följer en sammanfattning av statistiken (statistiken gäller fram till 13 september), se bilaga 1 för fullständig statistik. 47 st. kommuner har anslutit sig till Bosam, 42 st. av dessa är inflyttningskommuner. Resterande 5 st. kommuner består av länets samtliga utflyttningskommuner (4 st.) samt Sundbyberg som är med som utflyttningskommun på Bosam även fast de inte är en utflyttningskommun enligt regeringsbeslutet. Eftersom detta är ett regionalt projekt för Stockholms län har endast länets utflyttningskommuner haft tillgång till Bosam. Det finns totalt 107 st. användarkonton på Bosam, varav 61 st. är konton hos inflyttningskommunerna och 39 st. är konton hos utflyttningskommunerna. Övriga 7 st. användarkonton är projektledarens administrationskonto samt gästkonton vilket innebär att dessa endast har tillgång till informationen på Bosam men kommer inte åt några funktioner. I några fall finns det personer som är knutna till ett flertal konton för ett antal kommuner, detta är personer som jobbar med samordning över flera kommuner. På Bosam finns det totalt 41 st. lediga platser, de lediga platserna är fördelade över 25 st. kommuner och 9 st. län. Totalt har 52 st. lediga platser varit i omlopp på Bosam. Det är totalt 69 st. intresseanmälningar skickade, dessa intresseanmälningar är fördelade över 11 st. inflyttningskommuner. Stockholms kommun är den utflyttningskommun som skickat flest intresseanmälningar. Totalt sett har samtliga intresseanmälningar, oavsett utgång av ärendet, omfattat 178 st. personer samt 67 st. eventuellt kommande anknytningar. UTVÄRDERING BLAND ANVÄNDARNA AV BOSAM Under augusti och september 2009 har en utvärdering genomförts där användarna av Bosam har fått sätta betyg samt ge synpunkter på Bosam och projektet Regional bosättningssamordning för nyanlända. Det är projektledaren som genomfört utvärderingen genom telefonkontakt eller direkta möten med användarna. Redovisning av utvärdering följer nedan.

6 SID 3(7) Betyg från användare Användarna har fått sätta betyg på en skala mellan 1-5 på 4 st. frågor, där 5 är högsta betyg och 1 är lägsta betyg. Användarna har även fått svara på frågan om de tycker Bosam ska finnas kvar som ett permanent verktyg. Antalet svar på de olika frågorna är varierande, en del användare har haft svårt att ta ställning till vissa frågor då de inte har använt Bosam i så stor utsträckning. Nedan redovisas en sammanställning av betygen. Se bilaga 2 för fullständig statistik. Betyg från användare i utflyttningskommuner Har man användning av Bosam i sitt arbete med org. vidareflytt - Snittpoäng: 4,00 Bosams användarvänlighet - Snittpoäng: 4,57 Hur är utbudet av inflyttningskommuner och lediga platser - Snittpoäng: 3,00 Hur är informationen om inflyttningskommunerna på Bosam - Snittpoäng: 4,07 Ska Bosam finnas kvar som permanent verktyg - Antal svar ja: 26 st. - Antal svar nej: 0 st. - Antal användare som ej kunde ta ställning: 3 st. Betyg från användare i inflyttningskommuner Har man användning av Bosam i sitt arbete med org. vidareflytt - Snittpoäng: 3,17 Bosams användarvänlighet - Snittpoäng: 4,54 Hur har gensvaret varit från utflyttningskommunerna - Snittpoäng: 2,05 Hur är informationen i intresseanmälningarna - Snittpoäng: 3,50 Ska Bosam finnas kvar som permanent verktyg - Antal svar ja: 33 st. - Antal svar nej: 0 st.

7 SID 4(7) - Antal användare som ej kunde ta ställning: 2 st. Synpunkter från användare Nedan följer en sammanställning av de mest återkommande synpunkter och förslag från användarna av Bosam. De flesta användare av Bosam tycker att verktyget är enkelt och lätt att använda. Användarna i utflyttningskommunerna tycker framförallt att Bosam ger en bra överblick av vilka möjligheter som finns samt att de nu kan erbjuda de nyanlända konkreta förslag på olika alternativ. Användarna tycker att Bosam är ett bra motivationsverktyg. Användarna i inflyttningskommunerna tycker att Bosam gör det enkelt för dem att presentera sig och göra sig synliga och framförallt att de får presentera sig på egna villkor. Användare i både utflyttnings- och inflyttningskommuner är positivt inställda till funktionen för intresseanmälningar. Detta gör kommunikationen enkel och direkt vilket bidrar till en snabbare handläggning. Funktionen för intresseanmälningar gör att användarna nu använder samma kommunikationskanal, flera användare anser att detta är mycket bättre än tidigare då det kändes rörigt med både telefonsamtal och e-post. Flera användare uppskattar även funktionen för intresseanmälan eftersom de tycker att detta skapar en gemensam struktur för arbetet med organiserad vidareflytt. En användare i en inflyttningskommun betonar dock vikten av att det inte bör utelämnas viktig information i intresseanmälningarna. Denne användare har känt sig lurad då det dykt upp svåra frågor efter mottagande av organiserad vidareflytt. Användaren menar att det är viktigt att få information om t.ex. hälsoproblem om det behövs åtgärder som måste ordnas innan mottagande. Funktionen för intresseanmälan har stöd från flertalet användare, det har dock framkommit synpunkter att denna funktion inte bör vara den enda kontakten som finns mellan utflyttnings- och inflyttningskommuner. Det är fortfarande viktigt att det finns personlig kontakt mellan handläggare i olika kommuner, några handläggare nämner att informationsträffarna i Stockholm har varit en bra arena för direkt kontakt med de nyanlända. Flera användare bland inflyttningskommunerna är missnöjda med att de inte hört något från utflyttningskommunerna, de hade förväntat sig en större respons på sina upplagda lediga platser. Samtidigt uppger ett flertal användare bland utflyttningskommunerna att det är väldigt svårt att motivera nyanlända att flytta ifrån Stockholms området. Användare i både utflyttnings- och inflyttningskommunerna betonar vikten av att alla användare bör vara aktiva på Bosam. Användarna i utflyttningskommunerna betonar vikten av att inflyttningskommunerna har aktuell info i sina

8 SID 5(7) presentationer, att de lägger upp lediga platser och håller dessa uppdaterade samt att det inte bör ta lång tid innan de ger svar på en intresseanmälan. Användarna i inflyttningskommunerna betonar vikten av att utflyttningskommunerna verkligen använder Bosam för att leta lediga platser samt använder sig av funktionen för intresseanmälningar. Ett stort antal av användarna är eniga om att Bosams överlevnad handlar om att de själva aktivt använder verktyget. Under utvärderingen har det framkommit en rad återkommande förslag på funktioner som bör läggas till eller utvecklas på Bosam, dessa är: - En karta som visar var inflyttningskommunerna ligger i Sverige. - E-post funktion som skickar e-post till användaren när denne mottagit meddelande på Bosam. - Möjlighet att lägga upp bilder och dokument. - Möjlighet att bifoga motivering vid avslag på intresseanmälan. Utöver dessa förslag på tillägg och funktioner på Bosam har det även inkommit en mängd önskemål om att fler kommuner bör ansluta sig till Bosam. Flera användare i utflyttningskommunerna önskar att det fanns fler inflyttningskommuner på Bosam. Användare i inflyttningskommunerna önskar att samtliga utflyttningskommuner får tillgång till Bosam. En synpunkt som kommit från en handläggare i en av utflyttningskommunerna är att handläggaren hoppats att projektet i större utsträckning sett till att fler kommuner i Stockholms län tar emot ett större antal nyanlända, då framförallt de kommuner som inte är inflyttningskommuner. Sammanfattningsvis kan man konstatera att i stort sett samtliga tillfrågade användare av Bosam vill ha kvar Bosam som ett permanent verktyg i framtiden. SAMVERKAN KRING INFORMATIONSINSATSER Parallellt med utvecklandet och användandet av Bosam har projektet även arrangerat informationsinsatser för länets utflyttningskommuner och dess nyanlända. Dessa informationsinsatser har varit i form av informationsträffar i Stockholm där inflyttningskommuner har presenterat och marknadsfört sig själva direkt till de nyanlända. Även besöksresor med de nyanlända har genomförts till inflyttningskommunerna efter informationsträffarna. Dessa informationsinsatser har gett bra resultat under våren. Umeå-regionen hade en informationsdag 29 maj där det kom ca. 70 st. nyanlända, av dessa har 7 st. hushåll flyttat upp till Umeå-regionen. Gagnef och Vansbro hade en informationsträff tillsammans den 15 juni där det kom endast 9 st. nyanlända, dock flyttade 2 st. av de nyanlända till Gagnef efter detta.

9 SID 6(7) Informationsinsatserna har fått bra gensvar från samtliga inblandande och har fått bra genomslagskraft bland de nyanlända. Vidare under hösten 2009 är flera informationsträffar planerade, bl.a. med Jämtlands inflyttningskommuner samt Umeå-regionen igen. Projektet är även med och hjälper till i arrangerandet av en Bomässa för nyanlända som Sundbyberg är huvudansvariga för. FÖRSLAG TILL FÖRLÄNGNING SAMT EXIT Bosam bör öppnas upp så att samtliga utflyttningskommuner i landet kan använda Bosam i sitt arbete med organiserad vidareflytt. Detta bör medföra att en klar majoritet av landets inflyttningskommuner ansluter sig till Bosam vilket medför ett större utbud av möjligheter för länets utflyttningskommuner och deras nyanlända. Detta bör även medföra mindre konkurrens med övriga stora utflyttningskommuner som t.ex. Malmö och Göteborg. Det finns ett stort intresse hos majoriteten av landets utflyttningskommuner att få tillgång till Bosam. Bosam bör överföras till permanent förvaltning under 2010 där systemet kan fortsätta som permanent verktyg för organiserad vidareflytt. Förslag är att exempelvis Länsstyrelserna tar över förvaltningen av Bosam. Det är viktigt att Bosam fortsätter ha resurser för att bedriva utbildningar, marknadsföring, dialog med användare, support, knyta till sig nya användare samt utveckling. Viss vidareutveckling av Bosam bör ske för att förbättra funktionaliteten på Bosam, utvecklingen baseras till stor del på de synpunkter som framkommit under utvärderingen. Samtidigt som Bosam implementeras som ett nationellt verktyg bör utflyttningskommunerna i Stockholms län fortsätta samverka kring informationsinsatser som t.ex. informationsdagar, besöksresor och bomässor. För att en sådan samverkan ska kunna fortsätta fungera på ett effektivt sätt krävs det att det finns en huvudansvarig för detta, den huvudansvariga ska vara sammankallande, planera samt arrangera dessa informationsinsatser. Förslagsvis kan Bosättningsfunktionen i Stockholms stad (Rinkeby-Kista sdf) bli huvudansvarig för detta efter projektets slut. Bosättningsfunktionen är en kommunövergripande verksamhet och arbetar sedan tidigare med denna typ av informationsinsatser för Stockholms stad, därmed kan enheten vara lämplig för att ha huvudansvaret för länets informationsinsatser. Projektet ska under 2010 bedriva: - Undersöka förutsättningar och möjligheter för ny förvaltning av Bosam. - Förbereda samt genomföra överföring av Bosam till permanent förvaltning. - Viss vidareutveckling av Bosam efter användares önskemål. - Öppna Bosam för övriga utflyttningskommuner i landet.

10 SID 7(7) - Utbildnings- och informationsinsatser i samband med öppnande av Bosam för övriga utflyttningskommuner. - Genomföra ytterligare informationsinsatser i samverkan med länets utflyttningskommuner för att arbeta fram en bra modell som kan föras över till ny huvudansvarig. Finansiering av förlängning och exit För att finansiera en förlängning av projekt Regional bosättningssamordning för nyanlända har en ansökan på 26 medel skickats till Länsstyrelsen Stockholm. De ansökta 26 medlen ska täcka kostnader för projektledaren, resor samt aktiviteter under Ansökt belopp är kr. Kostnader för vidareutveckling av Bosam inför överförande till ny förvaltare kommer att sökas från Migrationsverkets 26 medel som är avsatta för insatser inom organiserad vidareflytt. Se bilaga 3 för uppskattade kostnader för vidareutveckling. Se bilaga 4 för uppskattade kostnader för överföring av Bosam till ny förvaltare. FÖRSLAG TILL VIDARE UTVECKLINGSMÖJLIGHETER EFTER ÖVERFÖRING TILL NY FÖRVALTARE Ytterligare användning av Bosam skulle kunna vara: - Användas av Migrationsverket i deras arbete med bosättning av nyanlända som precis fått PUT. - Användas för bosättning av ensamkommande flyktingbarn. - Användas för nyanlända efter avslutade introduktionsprogram. - Påverkansarbete med kommuner som har lågt mottagande av nyanlända.

11 SID 1 (2) PM Regional bosättningssamordning inom länets flyktingmottagande och organiserad vidareflytt Detta är en sammanfattning av arbetet inom ramen för projektet Regional bosättningssamordning som initierats av den regionala samrådsgruppen för ett effektivare flyktingmottagande. Projektets syftar till att hitta en modell för en regional bosättningsfunktion som underlättar och effektiviserar samarbetet mellan regionens kommuner och med andra regioner kring bosättning och vidareflytt för nyanlända flyktingar. Parallellt med detta utvecklingsarbete har regeringen fattat beslut om att underlätta för flyktingar och anhöriga som bor i 17 kommuner i landet med stort flyktingmottagande att flytta till andra kommuner där det finns goda möjligheter till egen försörjning och bostad, så kallad organiserad vidareflytt. Regeringens beslut innebär i korthet att inflyttningskommuner som tar emot nyanlända från de sjutton utflyttningskommunerna får räkna in dessa nyanlända i det antal de kommit överens med Migrationsverket om att ta emot inom ramen för sitt flyktingmottagande. Projektet Regional bosättningssamordning startade 1 september 2008 och inleddes med en kartläggning av mottagandet och bosättningen av nyanlända flyktingar i Stockholms län. Besök har genomförts hos länets samtliga 24 kommuner. Som redan är känt är det framförallt 4 kommuner i länet, Stockholm, Södertälje, Botkyrka och Huddinge, som under lång tid tagit emot en klar majoritet av de nyanlända flyktingarna som bosatt sig i länet. Dessa fyra kommuner är också utflyttningskommuner inom ramen för regeringens beslut om organiserad vidareflytt. Kartläggningen syftade till att undersöka om nyanländas bosättning kan fördelas mellan fler kommuner i länet genom organiserad vidareflytt. Flertalet kommuner uppger dock att de inte har möjlighet att ta emot fler nyanlända. En återkommande anledning till varför mottagande av flyktingar genom organiserad vidareflytt inte är möjlig är brist på hyresrätter och att det inte finns lägenheter tillgängliga för kommunernas flyktingmottagningar. I vissa fall finns det inte upparbetade kontakter med hyresvärdarna i kommunerna. Vissa kommuner uppger även att de prioriterar att ta emot nyanlända flyktingar som hänvisas från Migrationsverket, före mottagning genom organiserad vidareflytt från någon av de belastade utflyttningskommunerna i länet. Genom kartläggningen framkom också att i de flesta av länets kommuner - oavsett

12 SID 2(2) storleken på kommunens totala mottagande - är bostadsproblemen utbredda bland de nyanlända flyktingar som bosatt sig i så kallat eget boende (EBO). Projekt Regional bosättningssamordning för nyanlända har utvecklat ett webbaserat handläggarverktyg som ska underlätta arbetet med organiserad vidareflytt och matchningen mellan individ och mottagande kommun. Detta verktyg har fått namnet Bosam och lanserades 21 april Sedan lanseringen har 7 kommuner i länet anslutit sig till Bosam som inflyttningskommuner, liksom länets fyra utflyttningskommuner. Av de sju inflyttningskommuner är det endast 3 st. som varit aktiva på Bosam och tagit emot flyktingar från utflyttningskommunerna genom organiserad vidareflytt. Dessa kommuner är Värmdö, Tyresö och Norrtälje. Om övriga kommuner i länet tagit emot organiserad vidareflytt utanför ramarna för projektet och Bosam kan projektet ej redogöra för. Utöver de sju inflyttningskommunerna i länet har även 49 kommuner i andra regioner anslutit sig till Bosam. Det finns ett fortsatt stort behov av platser för vidareflytt inom länet. Då många nyanlända redan delvis är etablerade i länet är efterfrågan stor på en kommunplats i närliggande kommun vilket syns tydligt i statistiken från Bosam. Över hälften av alla intresseanmälningar (hushåll som önskar vidareflytt) som hanterats via Bosam har varit inom Stockholms län. Viljan hos de nyanlända att stanna kvar inom länet är påtaglig. En ökad vidarebosättning inom länet innebär också att regionen bättre kan behålla och tillvarata den resurs och arbetskraft som de nyanlända representerar. Samtliga kommuner i Stockholms län har under 2009 undertecknat en samverkansöverenskommelse rörande introduktionen av nyanlända. Utgångspunkten är att alla medborgares resurser är till nytta för länets tillväxt. Överenskommelsen syftar till ett ökat gemensamt regionalt ansvarstagande för mottagningen av nyanlända och ökat samarbete och samordning av introduktionsinsatser. Möjligheterna för den nyanlände att bo i en kommun och få introduktionsinsatser i en annan ska utvecklas. Samverkande parter ska aktivt bidra till att öka individens möjligheter att välja boende i hela länet för att nå målet om en jämnare spridning av bosättningen av nyanlända i länets kommuner. I detta utvecklingsarbete är Bosam en möjlighet och ett konkret verktyg för alla kommuner i Stockholms län som vill ta emot nyanlända flyktingar genom organiserad vidareflytt. På Bosam kan inflyttningskommuner på ett enkelt sätt presentera sig och sina förutsättningar för att ta emot flyktingar från en annan kommun. Att använda sig av Bosam är kostnadsfritt. Genom att anmäla sig som så kallad inflyttningskommun till Migrationsverket får kommunen ta emot flyktingar genom organiserad vidareflytt inom ramen för sitt avtal om flyktingmottagande med Migrationsverket. Avräkning sker förutsatt att kommunen tar emot en flykting från en av utflyttningskommunerna (i detta län Södertälje, Stockholm, Huddinge och Botkyrka). Oscar Hammar Projektledare Projekt Regional bosättningssamordning för nyanlända Stockholms stads bostadsförmedling

Redovisning av omfattningen av den organiserade vidareflyttningen under 2009 och erfarenheterna av uppdraget

Redovisning av omfattningen av den organiserade vidareflyttningen under 2009 och erfarenheterna av uppdraget Generaldirektören 2010-04-18 Dnr 111-2010-2907 Till Regeringskansliet Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av omfattningen av den organiserade vidareflyttningen under

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända

Remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända KSL REMISS Bilaga 2 KOMMUNFÖRBUNDET 2008-06-24 Dnr: 2008/0022 STOCKHOLMS LAN Kansliet Karin Wahlgren Kommunstyre isestockholms STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli ink. 2008-06- 2 G Remiss om samverkansöverenskommelse

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Asylmottagningsutredningen Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) - förslag till yttrande

Asylmottagningsutredningen Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) - förslag till yttrande PROMEMORIA 2009-05-29 Dnr: 2009/0017 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-06-11 Asylmottagningsutredningen Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) - förslag till yttrande

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser

Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande?

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen? Bilaga 7 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Region Blekinge jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet 1

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet 1 2012-06-20 Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 1 Regeringsuppdrag 2012 till myndigheterna Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länsstyrelserna ska i samråd med Sveriges kommuner

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun

Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun PROMEMORIA 2012-03-15 Dnr: 2003/0042 Kansliet Gunilla Hjelm-Wahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer

Läs mer

Statusrapport nyanlända

Statusrapport nyanlända 2016-05-27 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Statusrapport nyanlända Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Från den 1 januari till

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Integrationsverkets förslag till uppföljningar av kommunernas insatser för nyanlända invandrare

Integrationsverkets förslag till uppföljningar av kommunernas insatser för nyanlända invandrare Integrationsverkets förslag till uppföljningar av kommunernas insatser för nyanlända invandrare INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2001:1 ISSN 1651-5676 Förslag 1(3) 2001-03-28 INT-11-00-407 Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Bostads- och bosättningsfrågor

Bostads- och bosättningsfrågor Rapport 2012 Bostads- och bosättningsfrågor i kommunernas flyktingmottagande i Stockholms län Kartläggning 2011 Karin Wahlgren KOMMUNFÖRBUNDET 2 (38) Innehåll Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT EGET BOENDE Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är rekordhögt. Det ställer krav på mottagandet,

Läs mer

Centrum för samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-23 DNR SN 2012.193 DAVID MATSCHECK SID 1/2 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Välkommen till regionens största bostadsförmedling

Välkommen till regionens största bostadsförmedling Välkommen till regionens största bostadsförmedling Till dig som står i bostadskö hos 1 Välkommen till Boplats Syd En kö till flera fastighetsägare... Boplats Syd startade 2009 och är ett kommunalt bolag

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Förslag Lisa Alm Projektledare Botkyrka kommun Maj 2010 1 Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering

Läs mer

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion 2014-02-18 Jan Heimdahl Dnr KSL/14/0002-1. Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-04-02 Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion Förslag

Läs mer

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-08-26 DNR 006-369-08 Handläggare: Jan Francke Tel: 508 08 351 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Betänkandet Egenansvar

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-09 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Vintern 2013/2014 ansökningar

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 2015-10-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare /KFN

Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare /KFN TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-02-09 Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se 2015/KFN 0110 71 Kultur- och fritidsnämnden Profilfritids Förslag

Läs mer

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04 2013-07-04 Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering för nyanlända invandrare enligt förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138). Kommunerna

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Ett tryggt boende för alla

Ett tryggt boende för alla Ett tryggt boende för alla Temarapport Boende Europeiska socialfonden Europeiska flyktingfonden Producerad i april 2011 ISBN 978-91-7281-428-8 Rapporten finns att ladda ner från Länsstyrelsens webbplats

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar 1(5) Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar Ärendet Danderyds kommun har ett övergripande ansvar för de invånare i kommunen som av olika skäl inte klarar sin

Läs mer

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-19 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2017-09-19 Projekt

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSENS ARBETSUTSKOTT 8 (15) Sammanträdesdatum 2010-12-14 225 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Dnr 2010/225 INLEDNING Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012

Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012 Bilaga 2 Sammanställning enkät om bosättning av nyanlända flyktingar september 2012 Lena Nordqvist Sjöborg projektledare et Bakgrund och syfte med enkätundersökningen et är ett kommunalt riksomfattande

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G)

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 10-421/876 SID 1 (7) 2010-04-14 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-05-20 Ett fjärde tekniskt

Läs mer

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen KSL KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMSLIV STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli -12-16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Bilaga Dnr2008/0057 *ba#ml*m*wqk%a& #-mw*^*w»w"wawk^#^w»w&awkmwm«* För kännedom: Utbildningsnämnd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19 1,... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-05-19 9 {26) 122 Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av ensamkommande asylsökande ungdomar Dnr 2014/732-3

Läs mer

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 ~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Mauro Pliscovaz 1 (3) SALJ,\ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Diarienry r" J u ~:r~-"'!,,,, i IAklbilaga l Nytt avtal gällande

Läs mer

Utlåtande 2012: RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2012: RV (Dnr /2012) Utlåtande 2012: RV (Dnr 327-117/2012) Begäran om gemensamt utträde ur överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskild boendeform i annan kommun inom länet Förslag från äldrenämnden

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

#stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande. Med samlade krafter för lokal inkludering och likvärdighet i mottagandet

#stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande. Med samlade krafter för lokal inkludering och likvärdighet i mottagandet #stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande Med samlade krafter för lokal inkludering och likvärdighet i mottagandet #stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande Vad representerar du idag? Ta

Läs mer

Migrationsverket tar över anvisningsansvaret Teamledare Tel:

Migrationsverket tar över anvisningsansvaret Teamledare Tel: Migrationsverket tar över anvisningsansvaret 2017 Elina Södring elina.sodring@migrationsverket.se Teamledare Tel: 010-203 69 09 Presentationen idag Bosättningslagen Migrationsverkets ansvar Årsplanering

Läs mer

Asyl och flyktingmottagning

Asyl och flyktingmottagning Asyl och flyktingmottagning Asylsökande i anordnat boende (ABO) i eget boende (EBO) Flyktingmottagning asylsökande med uppehållstillstånd kvotflyktingar anhöriga Ensamkommande barn asylsökande eller med

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län B A K G R U N D Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S)

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S) Interpellationssvar "Hur mycket kostar det privata vinstintresset i skolan? av Jesper Wiklund (V) Tack för interpellationen. Som svar på interpellantens fråga: Med anledning av två domar från förvaltningsrätten

Läs mer

Konsekvensanalys i det fall patientnämndens förvaltning i Stockholm ska handlägga klagomål på skolhälsovården

Konsekvensanalys i det fall patientnämndens förvaltning i Stockholm ska handlägga klagomål på skolhälsovården Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 10 Dnr A1302-00049-56 ANMÄLAN 2013-02-15 Konsekvensanalys i det fall patientnämndens förvaltning i Stockholm ska handlägga klagomål på skolhälsovården Ärendet

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-26 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 508 25 006 Till Socialnämnden Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

"Aktiv väntan - asylsökande i Sverige" remissyttrande

Aktiv väntan - asylsökande i Sverige remissyttrande HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-16 SDN 2009-04-16 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer