1.Vår vision - bostadsbyggande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.Vår vision - bostadsbyggande"

Transkript

1 Regionpolitiskt program SD Stockholm län Författare bostadspolitik Robert Stenkvist Vår vision - bostadsbyggande Vi Sverigedemokrater i Stockholm har visionen om en stad utan bostadsbrist där alla människor bor i funktionella och fungerande bostäder som är trivsamma, trygga och estetiskt utformade. Bostadshusen skall helst inte vara högre än 6 våningar och gårdarna är så där lagom stora så att de flesta känner igen sina grannar. Staden växer inte fortare än att infrastruktur och service kan utvecklas jämsides med nya bostadsområden. Stockholm skall vara en stad som behåller sin historiska särprägel och arkitektur vilket innebär att även infödda stockholmare känner sig trygga i sin egen stad. Nyinflyttade människor bosätter sig i välplanerade områden där kommunikationerna fungerar och är anpassade till befolkningens storlek och resvanor. Både nya och gamla invånare kan ta sig till sina arbeten utan att kollektivtrafiken havererar med jämna mellanrum. Dessutom har de invånare som bor utanför stadskärnan tillgång till underbara naturområden där de kan hämta kraft och glädje med jämna mellanrum. 1

2 Sverigedemokraterna i Stockholm vill att inflyttningen och befolkningstillväxten sker med förnuft och försiktighet. Vi Sverigedemokrater vill bevara gröna kilar, parker och lekplatser för barn. Grönområden spelar också stor roll för priset på fastigheter. 1 Vi vill att förtätningen av staden sker med yttersta försiktighet så att bostadsområdena bevarar sin karaktär och de grönområden som fortfarande finns kvar. Sverigedemokraterna vill driva en politik för att livskvaliteten och trivseln bevaras såväl i storstaden som på landet, där problemet är utflyttning med försämrad service som följd. 2 Vi när visionen om en stad där kommunikationerna fungerar och tar arbetspendlarna till sina arbeten i tid. Bussar och tåg är rena, hela och trygga, dessutom har alla passagerare en sittplats. Tvärförbindelserna fungerar och är i vissa fall utbyggda. Om nu detta är en god vision, varför inte satsa på att förverkliga den? 1.a Bostadspolitisk analys - Stockholm Det vi ser i dag är en ohämmad befolkningsmässig expansion som fått infrastrukturen att haverera och där trängseln blivit outhärdlig. Infrastrukturen har i Stockholm nått sin maxkapacitet och grönområden naggas alltmer i kanten. Dagens bostadspolitik som präglas av oförsiktiga förtätningar av bebyggelsen gör att barn mister sina lekområden antingen det handlar om lekplatser eller spännande skogsdungar. Pensionärer mister sina kära parker och hårt arbetande föräldrar mister sina strövområden. Denna utveckling har pressats fram i en ständig jakt på fler bostäder. Realistiskt sett måste vi räkna med att Stockholm även fortsättningen har en ökande befolkningsutveckling. Storstäder som Stockholm kommer även i framtiden locka till sig både människor som vill delta i det stora utbud som en modern storstad erbjuder och de som flyttar till ett nytt arbete. I denna utveckling vill vi Sverigedemokrater slå vakt om livskvaliteten och trivseln för stadens invånare. Detta kräver att en grundläggande attitydförändring äger rum i samhället. Stockholms tillväxt skall ske i en lugn och förnuftig takt där grönområden bevaras och där intensiv trängsel undviks. Tillväxt i Sverige är enligt oss inte lika med befolkningstillväxt i Stockholm. Det är också viktigt att man inte gör om de historiska misstag som t.ex. när vi i Stockholm rev de gamla Klarakvarteren och ersatte de rivna byggnaderna med parkeringshuset Elefanten. Många fatala misstag i bostadspolitiken har gjorts med motiveringen att vi inte kan stoppa utvecklingen. De som förtvivlat har protesterat har avfärdats som bakåtsträvare. Historiska, inbodda och trivsamma miljöer har fått stryka på foten för en ständig jakt på fler bostäder och kontor eller för en hysterisk modernitetsiver. 1 Bopriser ökar med grönskan, DN, Und. Kairos future, Nätlänk. 2 SvD nov Glesbygden utarmas i tysthet, nätlänk 2

3 Med de senaste decenniernas alltmer globalt inriktade regeringspolitik har följt en alltför stor och omfattande immigration som skapat många utanförskapsområden. I dessa områden råder stor arbetslöshet, socialt utanförskap och bristande respekt för våra gemensamma lagar och normer. 3 Utvecklingen i dessa utanförskapsområden visar inte upp någon positiv tendens trots talrika resursslukande insatser från statsmakterna. Allt pekar på att det behövs betydligt mer genomgripande reformer och en i grunden annan politik, för att vända den negativa utvecklingen i våra segregerade bostadsområden. 1.b Miljonprogrammet Det finns ett stort upprustningsbehov av miljonprogrammets flerbostadshus. Detta kommer att kosta enorma belopp 4 ( i ) och både kommuner samt bostadsbolag har tuffa utmaningar framför sig när det gäller att rusta upp hårt slitna bostadsbestånd. En viktig fråga är vem som bär ansvaret för den negativa utvecklingen i miljonprogramsområdena. En annan viktig fråga är vem som i framtiden skall bära ansvaret för upprustningen av dessa områden. Att enbart vältra över kostnaderna för en oansvarig politik på skattebetalarna eller skötsamma hyresgäster är inte rimligt och djupt orättvist. Vi Sverigedemokrater menar att en större samhällsinsats för att rusta upp miljonprogramsområdena absolut måste vara förenat med en övergång till en ansvarsfullare politik. I annat fall kommer miljardrullningen och kapitalförstöringen aldrig att ta slut. Dessutom kan allmännyttiga bostadsföretag som bryter mot lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) och förordningen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2011:1159) vilka stipulerar om rätten till utdelningar, aldrig komma ifråga för statliga insatser. I Stockholm 2010 var det sju allmännyttiga bostadsföretag som bröt mot de tidigare lagarna på området. Dessutom lämnade ett antal bostadsföretag inte in några uppgifter alls, vilket också bryter mot lagen. 5 För att skapa bättre ordning bl.a. i miljonprogramsområdena vill vi att bostadsföretagens regler (om de nu har några) skall gälla oavsett etnicitet eller övriga attribut. Om bostadsföretaget har föreskrifter som stipulerar att kontraktstecknaren skall ha tillsvidareanställning och fast inkomst skall detta gälla alla personer, utan undantag. Sverigedemokraterna vill ha en restriktivare immigrationspolitik där det totala antalet immigranter minskas radikalt. Även taget vår nuvarande immigrationspolitik i beaktande är det inte rimligt att en så stor del av våra nya invånare flyttar till just Stockholm, där det råder en skriande bostadsbrist och där kommunikationerna inte längre klarar av den dagliga persontransporten. Vi Sverigedemokrater vill att EBO-lagen (lagen om eget boende) tas bort. 3 Nyamko Sabuni, DN, Allt fler får det allt sämre i utsatta bostadsområde" nätlänk FP, , Socialdemokraternas integrationspolitik gynnar sverigedemokraterna nätlänk 4 SABO/SvD 2009, Miljardkrav för renovering av miljonprogrammet nätlänk SABO 2009: Vem ska betala upprustningen av rekordårens bostäder? nätlänk. Se även slutkommentar ii 5 Boverket, Utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag för räkenskapsåret 2010, Nätlänk 3

4 Något måste ändå göras åt situationen i miljonprogramsområdena, trots den destruktiva politik som förts de senaste decennierna. Vi vill införa skattefria underhållsfonder som gör det möjligt för bostadsföretagen att skattefritt avsätta medel till underhåll. 6 1.c Bostadsbyggande Sverigedemokraterna i Stockholm vill att det på bostadsmarknaden finns en bra blandning av olika upplåtelseformer samt egna hem. Vi har alla olika behov och olika ekonomiska förutsättningar, därför behövs en mångfald av upplåtelseformer. Vi vill dock lyfta fram och satsa extra mycket på hyresrätten, då dagens skatteregler missgynnar denna upplåtelseform. 7 Hyresrätten är den enda upplåtelseform som står till buds för unga människor som skall skaffa sig sin första bostad, människor som saknar eget kapital och människor som flyttar dit arbete finns. Tillsammans med andra skatteåtgärder för att stimulera byggandet vill vi ta bort den kommunala fastighetsavgiften för hyresrätter. Detta skulle innebära en stimulans för hyresrätten samt i någon mån rätta till obalansen i skattesystemet som nu råder mellan upplåtelseformerna. 8 Det smidigaste sättet för stimulans av bostadsbyggande är att det göra det lönsamt att producera lägenheter samt att rikta speciella stimuleringsinsatser för att få igång byggandet av bostäder där det råder en skriande brist. Vi vill därför sänka stämpelskatten från 4,25 till 1,5 procent, 9 i ett första steg, för att sedan ta bort den helt. Dessutom måste kommuner, landsting och stat ta ett gemensamt ansvar för översiktsplanerna, samt göra dessa förutsägbara och transparanta för presumtiva byggherrar. Nuvarande modell för översikt och detaljplanering fungerar sämre än i våra nordiska grannländer. 10 Rikspolitisk så är det enda rimliga att översiktsplanerna förs över från kommunal nivå till regional nivå och blir tvingande. Detta skulle underlätta regional planering av nya bostadsområden och förhindra en skev fördelning mellan kommunerna vad gäller bostadsbyggande. Det innebär att vi åtgärdar den situation där vissa kommuner inom en region står för nästan alla nya bostäder och där andra kommuner inte bygger alls. Det är orimligt att några kommuner åker snålskjuts på andra kommuner vad gäller bostäder åt den arbetskraft hela regionen behöver. En annan viktig åtgärd för att stimulera byggandet är att lagstifta mot att enskilda kommuner sätter upp egna hårda byggregler. Detta förfarande av enskilda kommuner fördyrar bostadsproduktionen avsevärt. 6 SABO, SABO Årsredovisning Hyresgästföreningen, , Ekonomiskt program för hyresrätten 7 Hyresgästföreningen, 2009, Balanserade ekonomiska villkor En skattereform för hyresrätten nätlänk. SABO, En skattereform för hyresrätten, nätlänk 8 RUT Dnr 2012:173, kostnad: 3mnkr hela landet 9 SABO Stämpelskatten höjs till 4,25 %, nätlänk. RUT Dnr 2012:172 Kostand 1,2 mdkr hela landet 10 Boverket 2011, Analys av byggandet i Norden,nätlänk 4

5 1.d Bostäder och byggnader för människor Vi Sverigedemokrater vill att både bostäder och byggnader skall ritas och uppföras för att vanliga människor skall trivas och finna sin omgivning trevlig och vacker. Vi vill i stället satsa på byggnader som möter uppskattning och trivsel av vanliga människor. Vi vill att bostads- och samhällsarkitekturen utvecklar klassisk nordisk arkitektur och det bästa från postmodernismen. Exempel på trivsamt byggande är det nybyggda S:t Eriksområdet på Kungsholmen. Oerhört viktigt är också skalan på bostadsområdena, ytorna, och mellanrummen. Vi Sverigedemokrater vill att rummet och ytorna är anpassade till det som människor trivs och mår bra i. Miljonprogrammets storskalighet upplever de allra flesta människor som ogästvänligt och kallt. När nya bostadsområden ritas skall hänsyn tas till stadsrummet, mellanrummen och ytorna. Dessa skall vara avpassade till de boendes trivsel. De senaste decennierna har en stor inflyttning skett till våra tillväxtområden, bl.a. Stockholm. För att människor i våra tillväxtområden skall trivas, må bra och ha en god livskvalitet vill vi också skärpa reglerna i plan och bygglagen. Vi vill att tillstånd till nya bostadsområden bara får godkännas om det samtidigt finns eller planeras en fullgod infrastruktur så att människor kan färdas på ett värdigt och trivsamt sätt till och från sina bostäder. Nya bostadsområden i större tätorter skall ha fullgoda kollektivanslutningar, likväl som acceptabla bilvägar. Vid förtätningar i stadsplanerat område skall samma krav på infrastruktur gälla som vid nya bostadsområden. Hårdare regler skall också gälla vid förtätningar vad gäller livskvalitet för de boende i området, samt bevarandet av områdets historiska karaktär. De boende i området skall få ökat inflytande vid planerade förtätningar. Finns det bara ett grönområde i ett bostadsområde skall detta bevaras och kan inte användas för förtätning. Hårdare regler och ökat inflytande för de berörda människorna skall också gälla vid bostadsplanering som inkräktar på friluftsområden. Låt oss bygga det samhälle vi och våra barn verkligen vill leva i. Sverigedemokraternas bostadspolitiska program i konkreta punkter Vi vill: Verka för en bättre balans i tillväxten mellan stad och land Verka för att alla upplåtelseformer blir alternativ för befolkningen Verka för att hyresrätten stärks som upplåtelseform Införa skattefria underhållsfonder Riva upp EBO-lagen Lyfta upp översiktsplanerna till regional nivå Ytterligare förenkla byggnormerna, framförallt för studentbostäder 5

6 Att bostäder ritas för människor, inte för arkitekter Skärpa Plan och bygglagen så att trivseln och de gröna kilarna bevaras Införa regler mot att enskilda kommuner inför egna byggregler SD Stockholms län infrastruktur Författare Oscar Sjöstedt - Martin Westmont 6

7 2. Inledning Sverigedemokraternas grundläggande hållning är att det inte finns något egenvärde i den tillväxtpolitik med utgångspunkt i invånarantal som Stockholms nuvarande styre okritiskt förfäktar. Det finns inget egenvärde i att klämma in så många människor som möjligt på den begränsade yta vilken utgör Stockholms stad. Att duktiga, driftiga och högutbildade människor vill komma till vår stad för att arbeta är förvisso positivt, men den massinflyttning som skett från andra delar av landet, liksom från andra länder, till Stockholm måste ifrågasättas och problematiseras. På vilket sätt innebär det ett egenvärde för arbetssökande stockholmare att låg- och okvalificerad arbetskraft flyttar till Stockholm? På vilket sätt underlättas det för unga vuxna som har svårt att hitta sin första egna bostad att spä på efterfrågan på bostäder än mer? På vilket sätt minskar trängseln i väg- och spårtrafik med fler bilister och fler trafikanter? Det tycks falla på Sverigedemokraterna att ställa dessa och andra kritiska frågor. Istället menar vi att det nu är dags att bygga ikapp staden för att bättre motsvara dess folkmängd, snarare än att attrahera ytterligare två SL-bussar med nya stockholmare per dygn, utan tanke på hur det slår mot befintlig bostadsmarknad och infrastruktur. Med en lugnare befolkningsutveckling kan mer resurser satsas på att underhålla vägar och framförallt kollektivtrafiken, i stället för att dessa resurser satsas på nya projekt. Kollektivtrafiken fungerar i dag så dåligt att satsningar är nödvändiga om inte samhället skall förlora stora summor på rena trafikförseningar. Vad dessa förseningar orsakar i form av otrivsel och frustration är svårt att mäta, men torde vara betydande. Upphandlingarna av kollektivtrafik måste baseras mycket mer på kvalitet än bara på priset. Det är fullkomligt oacceptabelt att företag driver kollektivtrafiken på ett sätt som inte fungerar, samtidigt som samma företag tar hem betydande vinster till aktieägarna. På detta område krävs en rejäl skärpning av regelverket. Fungerar inget annat måste landstingen ta över driften av vår kollektivtrafik. 2.a Satsningar på spårbunden trafik Spårbunden trafik är i alla väsentliga hänseenden överlägset som trafikslag. Ett fullsatt tunnelbanetåg kan transportera resenärer. Även om alla inte får sittplats kan man färdas någorlunda smidigt och komfortabelt, med visst undantag för den värsta rusningen kring vissa sträckor. Sverigedemokraternas uppfattning är att spårbunden trafik äger stora fördelar som vida överväger eventuella brister i komfort och tidshållning. Invändningen att investeringar i spårbunden trafik är dyrt stämmer förvisso, men investeringar som renderar i något varaktigt och bygger för framtiden är just investeringar och bör därmed inte betraktas som, eller jämföras med kostnader för konsumtion eller andra löpande utgifter. Vi aviserar därför en offensiv för spårbunden trafik en ambition att både bygga ut och bygga ihop spårbunden trafik i Stockholm. 7

8 Samtidigt ska det vara tryggt att åka kollektivt i Stockholm. Belysningen ska vara tillfredsställande, servicevärdar och ordningsvakter ska vara ett regelbundet inslag i synnerhet på helger. Tillika aviserar vi en satsning på den sedan länge negligerade tunnelbanepolisen. Dessutom vill vi att vissa hårt belastade tunnelbanestationer installerar Plattformsdörrar. Dessa förhindrar olyckor och försvårar självmord. Kostnaden beräknas till mellan 30 och 40 mnkr per station. Beräkningar ger vid handen att cirka 2 personer per år omkommer vid stationerna av rena olyckshändelser [SIKA 2008]. De spårbundna projekt vi prioriterar högst och vill avsätta medel till är dessa: Norrut vill vi göra en kraftig upprustning av Roslagsbanan med förlängda tåg och plattformar. Dessutom vill vi bygga ut röda linjen från Mörby till Täby/Arninge. Detta skulle möjliggöra nya bostadsområden i Danderyd, Täby och Arninge. Sverigedemokraternas ambition är att vara Stockholms främste förespråkare för spårbunden trafik, bland alla partier! 2.bTrängselskatten Sverigedemokraterna var mycket skeptiska till både hur och att trängselskatten infördes i Stockholm. Genomförandeprocessen var direkt odemokratisk, samtidigt som man ville ge ett sken av medbestämmande. Nu är systemet med trängselskatt infört och vi måste utgå från pragmatism snarare än att sörja en odemokratisk process. Det måste även poängteras i sammanhanget att folkopinionen svängt kraftigt sedan starten. Sverigedemokraterna är inte entusiastiska över trängselskatten i sak, men gör bedömningen att den trots allt är nödvändig i dagens trafiksituation. Förhållandet för Stockholms biltrafik skulle bli outhärdlig med överbelastning av vägnätet utan den effekt trängselskatten har. Nu är dessutom investeringskostnaderna för den redan intecknade. Det är dock ologiskt att beskatta bilister som lämnar staden. Vi vill se över systemet för att om möjligt differentiera avgifterna än mer, både vad gäller tider men framförallt om man åker in till staden eller lämnar den. 2.c Bevara våra grönområden, däcka över trafikleder Utrymmet i Stockholm är av naturliga skäl begränsade. Prioriteringar rörande vad ett visst utrymme ska användas till måste därmed göras. Sverigedemokraternas principiella utgångspunkt är att våra nuvarande grönområden inte ska exploateras. Att det finns människor som vill flytta till Stockholm och har svårt att få tag på en bostad kan inte användas som argument mot oss stockholmare för att försämra vår livskvalitet genom att exploatera och bebygga våra grönområden. Vi hävdar att stadens gröna oaser, stora som små, tillsammans med vattnet omkring oss, är ovärderliga inslag i vardagslivet för oss stockholmarna och ökar vår livskvalitet. Vi vill därmed inte kompromissa vad gäller bevarandet av våra grönområden. 8

9 Istället vill vi skapa nya områden, dels genom att förflytta gamla industriområden och motsvarande, men även genom att däcka över vägar och järnvägar. Istället för att nödgas prioritera mellan en nödvändig verksamhet och andra sådana verksamheter, har man då skapat ett nytt utrymme för att få plats med antingen bostäder eller parker. 2.d Sanering av taxinäringen Sverigedemokraterna vill återgå till en reglerad taxinäring i Stockholmsregionen. Efter avregleringen så har vi sett ett utökat skattefusk, renodlat lurendrejeri och en ökad brottslighet bland taxiförare. I dagens taxiklimat finns betydligt fler förlorare än vinnare. I synnerhet drabbas turister vilket självklart slår tillbaka mot hela det svenska samhället. Turisters första kontakt med Sverige blir en otrevlig och i många fall hotfull erfarenhet. Detta påverkar turistnäringen i Sverige på ett negativt sätt och förstärker vikten av att återinföra en reglerad taxinäring i Stockholm. Ett annat stort problem är svarttaxinäringen. Förutom det regelrätta skattebortfallet som orsakas finns även flera anmälda grova brott utförda av illegala taxiåkare. Det handlar om brott som våldtäkt, rån, hot och misshandel. Att erbjuda illegal taxi ska beivras med böter och vid upprepning fängelse och i förekommande fall utvisning. Vi vill här ge polisen samt Skattemyndigheten mer resurser och befogenheter att göra anonyma tillslag, samt genomföra brottsprovokation i ett led att rensa upp i en väldigt infekterad bransch. Först efter att nämnda åtgärder är genomförda så kan stockholmarna åter erbjudas taxiresor där man kan känna sig trygg och säker oavsett tid på dygnet. Det är dags att alla kunniga serviceinriktade taxiförare lyfts fram och får tillbaka den respekt de förtjänar, men tyvärr har förlorat i den problemfyllda taxinäring Stockholm har idag. 2.e Cykelbanor Sverigedemokraterna är positiva till den fortsatta utbyggnaden av cykelbanor som binder samman Stockholms olika stadsdelar samt sammankopplar staden med dess närförorter. Det ska vara lättare och säkrare att transportera sig med cykel i Stockholm än det är idag. Att förenkla för stockholmarna att cykla till arbete, skola eller annat färdmedel är positivt både för miljön och för människors hälsa. Som ett cykelvänligt parti arbetar vi för fler moderna cykelbanor, ett bredare utbud av cyklar att hyra samt bättre möjligheter att parkera sin cykel säkert. Vår ambition är att Stockholm i framtiden ska kunna mäta sig med Köpenhamn som Skandinaviens säkraste och cykelvänligaste stad. Sverigedemokraterna arbetar aktivt för att minska antalet cykelolyckor i Stockholm som ökar för varje år. För att uppnå detta vill vi ha bredare och säkrare cykelbanor. Cyklister, fotgängare och bilister ska i så liten utsträckning som möjligt behöva dela på samma utrymme. Ett Stockholm som kan erbjuda cyklister ett säkert och tryggt alternativ får fler människor att börja cykla och lockar på sikt fler turister till Stockholm. 9

10 Ett stort trafiksäkerhetsproblem vad gäller cyklismen är cyklisterna själva. Många cyklister ignonerar gängse trafikregler vilket medför ett stort säkerhetsproblem för cyklisterna själva, liksom irritation bland bilister och fotgängare. Detta vill vi komma till rätta med, dels genom att informera cyklistkollektivet, dels genom att kraftigare beivra de cyklister som nonchalerar våra gemensamma trafikregler. De trafikregler som gäller för bilister och fotgängare gäller för cyklister också. 2.f Vägar Sverigedemokraterna är positiva till samtliga vägprojekt inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen. Logiken att det inte går att bygga bort köer haltar delvis och är en alltför enkel argumentation för de som bara ser kollektiva resor som möjligt färdsätt. Istället för att bygga smidiga kommunikationer så att folk frivilligt väljer att ta bussen eller tåget, vill man istället omöjliggöra bilen som alternativt färdsätt och på så sätt tvinga bilisten att bli kollektivtrafikant. Sverigedemokraternas ambitionsnivå för Stockholm ligger högre än så; när man måste ta bilen ska man kunna göra det utan att fastna i timslånga bilköer. I normalfallet ska man frivilligt välja att åka kollektivt, eftersom det ska framstå som ett så pass attraktivt färdmedel. Prioriteringen måste ligga på Förbifart Stockholm som avlastar trafiken i hela innerstaden genom att leda all icke-stockholmsk trafik direkt från söder till norr. Länge nog har stockholmarna lidit av tung trafik som varken har Stockholm som start- eller slutmål. Därefter måste en östlig förbindelse till. Det handlar dels om att öka kapaciteten över Saltsjö Mälarsnittet men kanske ännu mer om att binda samman Norra och Södra länken så att Stockholm, som en av Europas allra sista huvudstäder, äntligen kan få sin egen kompletta ringled. Sverigedemokraternas infrastrukturprogram i konkreta punkter Vi vill underhålla och restaurera infrastrukturen så den fungerar Vi vill satsa på spårbunden trafik Vi vill införa plattformsdörrar på vissa stationer Vi vill bygga ut spårbunden trafik till bl.a. Täby/Arninge Vi vill bevara men förändra trängselskatten Vi vill bevara grönområden samt däcka över trafikleder Vi vill sanera taxinäringen Vi vill bygga nya cykelbanor och att cyklisterna följer trafikreglerna Vi vill bygga en komplett ringled 10

11 SD Stockholm läns hälso- och sjukvård 11

12 3 Inledning Vi anser att hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad via skattesedeln, ges efter behov och ha god tillgänglighet. För att förtroendet för vårt gemensamma svenska välfärdsystem ska kunna återfås, krävs det att vården lever upp till de krav och förväntningar som svenska medborgare har. Alla människor ska bemötas likvärdigt i landstingets verksamheter. Man ska känna trygghet och tillit till vårdgivaren. Detta innebär bland annat att ingen särbehandling av människor får ske utifrån ovidkommande kriterier och att landstingen ska tillhandahålla evidensbaserad vård. De som ställer religiösa, kulturella eller etniskt grundade särkrav får vända sig till annan vårdgivare och själva bekosta sin behandling. All personal ska kunna kommunicera på god och förståelig svenska. Sverigedemokraternas förslag vad gäller hälso- och sjukvård i konkreta punkter 12

13 Ingen särbehandling av människor får ske utifrån ovidkommande kriterier. Landstingen ska tillhandahålla evidensbaserad vård. De som ställer religiösa, kulturella eller etniskt grundade särkrav får vända sig till annan vårdgivare och själva bekosta sin behandling. All personal ska kunna kommunicera på god och förståelig svenska. 3.a Primärvård Primärvård är den första sjukvård som människor kommer i kontakt med. Det är i primärvården som behovet av tillgänglighet är som störst. Tillgänglighet och god kvalitet är två viktiga faktorer för att känna trygghet. Primärvården, med allmänläkare, är också den vårdinstans där det största behovet av personalförstärkning finns. Sverigedemokraterna vill ändra vårdgarantin, från dagens , till , för samtliga vårdtagare. Detta innebär att primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag som vård söks. Läkarbesök inom primärvården ska erbjudas inom 3 dagar, från att beslut om remiss fattas får det gå högst 30 dagar till första besöket och från att beslut om behandling fattas får det gå högst 30 dagar till dess att behandlingen påbörjas. Detta betyder att en vårdtagare inte ska behöva vänta mer än 63 dagar förrän behandling har påbörjats, att jämföra med dagens 187 dagar. Mycket av läkarnas tid upptas av sådant som sjuksköterskor med särskild vidareutbildning skulle kunna utföra. Att skriva ut recept för enklare åkommor och annat pappersarbete skall delegeras till t.ex. läkarsekreterare och på så vis skapa ett bättre flöde av vårdtagare. Högre effektivitet i allmänläkarnas arbetsroll i kombination med högre tillgänglighet inom primärvården skulle minska patienttrycket på sjukhusens akutmottagningar. Sverigedemokraterna vill effektivisera sjukvården genom att låta de olika yrkesrollerna i högre grad utföra det arbete de är utbildade för. Genom att låta läkare arbeta som läkare istället för att syssla med administrativa uppgifter ökar läkartillgängligheten. För många äldre skulle hembesök av läkare innebära en ökad trygghet. Det leder även till färre dyra akutbesök, ofta med tillhörande ambulanstransporter. Samarbetet mellan kommun och landsting behöver både förbättras och fördjupas, bland annat bör landstingen aktivt arbeta med förebyggande åtgärder i hemmet för att minska bland annat fallolyckor för äldre. Sverigedemokraterna anser att dagens stora vårdproblem är tillgängligheten, speciellt för akutvården. Vi vill införa en väntegaranti på max tre timmar för akutvård. Bryts denna tidsgräns skall patienten få tillbaka sin avgift och händelsen skall rapporteras. Vid upprepade problem av denna art måste en utredning tillsättas för att reda ut vari problemet ligger. Problemen skall därefter åtgärdas. Sverigedemokraternas primärvårdsförslag i konkreta punkter 13

14 Vårdgarantin ska ändras från dagens till Fler avancerade specialistsjuksköterskor ska utbildas. Äldre ska kunna få hembesök av läkare. En väntegaranti för akutsjukvård skall inrättas. 3.b Tandvård Kostnaderna för tandvård har gjort att många avstår från, eller helt enkelt inte har råd, att ge sina tänder den vård de behöver. Detta har lett till allt fler allvarliga, dyra och svårbehandlade Tandskador. Samarbetet och utbytet av kunskap mellan tand- och sjukvården måste förbättras och förebyggande tandvård måste prioriteras. Sverigedemokraterna vill att tandvården ska vara gratis fram till den dag man fyller 20 år. Ett nytt högkostnadsskydd avseende tandvårdskostnader ska införas och innefatta alla över 20 år. Undersökningsavgiften ska hållas låg, så att medborgarna uppmuntras till regelbunden kontroll av munhälsan. För personer över 20 år som studerar, ska särskilda subventioner finnas. På sikt är det Sverigedemokraternas uppfattning att tandvården ska inrymmas inom sjukvårdens högkostnadsskydd och att patientavgifterna ska harmonieras med sjukvården. Sverigedemokraternas tandvårdsförslag i konkreta punkter Tandvården ska vara gratis upp till 20 år. Undersökningsavgiften ska hållas låg, för att uppmuntra regelbunden kontroll av munhälsan. För studerande över 20 år ska särskilda subventioner finnas. Ett nytt högkostnadsskydd avseende tandvårdskostnader ska införas och innefatta alla över 20 år. På sikt ska tandvården ingå inom sjukvårdens högkostnadsskydd, och patientavgifterna harmoniseras med sjukvården. 3.c Psykiatri Psykisk ohälsa har blivit ett akut folkhälsoproblem. Depressioner har blivit allt vanligare. Särskilt oroande är den utbredda ohälsan hos ungdomar. För de som ligger i riskzonen att drabbas krävs det tidiga terapeutiska insatser och en samverkan mellan kommuner och landsting. Genom samverkan med socialtjänst och skola, samt genom en effektivisering och ökad flexibilitet, kan psykiatrin dels agera förebyggande och dels ge rätt vård i rätt tid. Primärvården behöver bli bättre på att hjälpa människor med begynnande psykiska besvär. Ett tätt samarbete mellan psykiatrin och primärvården behövs för att tillgodose vårdtagarnas behov. Både de med lindrig psykisk ohälsa, och de med allvarligare psykiska sjukdomar ska bli hjälpta på adekvat sätt. I dagsläget förekommer det att många som har behov av terapi enbart ges medicinsk behandling. En person som får samtalsterapi kan bli hjälpt för många år framöver, medan medicinsk behandling i många fall bara löser problemen kortsiktigt och ger en tillfällig lindring under den tid medicineringen pågår. Sverigedemokraterna ser också allvarligt på hur tidigare psykiatrireformer har misslyckats och hur nedmonteringen av institutionsvården fått negativa konsekvenser för vårdtagare och samhället. Därför förespråkar vi att nya inrättningar skapas så att de som behöver hjälp verkligen får det, samt att samhället skonas från farliga personer som idag begår allvarliga 14

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över

Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över EJ SLUT FORM. SKULLE HA FÅTT PLATS PÅ EN SIDA... Bättre budgetdisciplin och mer pengar in, gav mer pengar över 2005 var ett framgångsrikt år på många sätt. Ekonomin gav ett överskott, den nya sjukvårdsstrukturen

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

En liberal vision för Sverige

En liberal vision för Sverige En liberal vision för Sverige Inledning Liberaldemokraterna har bildats ur en längtan. Eftersom det idag saknas ett liberalt alternativ upplever många en ideologisk hemlöshet, och en brist på engagemang

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige Äldre program och manifest Valmanifest Frihet för Sverige Från 2002 Innehåll Frihet för Sverige 3 Sverige behöver en ny regering 4 En politik för människor makten över våra liv 5 Utmaningar och reformer

Läs mer