1.Vår vision - bostadsbyggande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.Vår vision - bostadsbyggande"

Transkript

1 Regionpolitiskt program SD Stockholm län Författare bostadspolitik Robert Stenkvist Vår vision - bostadsbyggande Vi Sverigedemokrater i Stockholm har visionen om en stad utan bostadsbrist där alla människor bor i funktionella och fungerande bostäder som är trivsamma, trygga och estetiskt utformade. Bostadshusen skall helst inte vara högre än 6 våningar och gårdarna är så där lagom stora så att de flesta känner igen sina grannar. Staden växer inte fortare än att infrastruktur och service kan utvecklas jämsides med nya bostadsområden. Stockholm skall vara en stad som behåller sin historiska särprägel och arkitektur vilket innebär att även infödda stockholmare känner sig trygga i sin egen stad. Nyinflyttade människor bosätter sig i välplanerade områden där kommunikationerna fungerar och är anpassade till befolkningens storlek och resvanor. Både nya och gamla invånare kan ta sig till sina arbeten utan att kollektivtrafiken havererar med jämna mellanrum. Dessutom har de invånare som bor utanför stadskärnan tillgång till underbara naturområden där de kan hämta kraft och glädje med jämna mellanrum. 1

2 Sverigedemokraterna i Stockholm vill att inflyttningen och befolkningstillväxten sker med förnuft och försiktighet. Vi Sverigedemokrater vill bevara gröna kilar, parker och lekplatser för barn. Grönområden spelar också stor roll för priset på fastigheter. 1 Vi vill att förtätningen av staden sker med yttersta försiktighet så att bostadsområdena bevarar sin karaktär och de grönområden som fortfarande finns kvar. Sverigedemokraterna vill driva en politik för att livskvaliteten och trivseln bevaras såväl i storstaden som på landet, där problemet är utflyttning med försämrad service som följd. 2 Vi när visionen om en stad där kommunikationerna fungerar och tar arbetspendlarna till sina arbeten i tid. Bussar och tåg är rena, hela och trygga, dessutom har alla passagerare en sittplats. Tvärförbindelserna fungerar och är i vissa fall utbyggda. Om nu detta är en god vision, varför inte satsa på att förverkliga den? 1.a Bostadspolitisk analys - Stockholm Det vi ser i dag är en ohämmad befolkningsmässig expansion som fått infrastrukturen att haverera och där trängseln blivit outhärdlig. Infrastrukturen har i Stockholm nått sin maxkapacitet och grönområden naggas alltmer i kanten. Dagens bostadspolitik som präglas av oförsiktiga förtätningar av bebyggelsen gör att barn mister sina lekområden antingen det handlar om lekplatser eller spännande skogsdungar. Pensionärer mister sina kära parker och hårt arbetande föräldrar mister sina strövområden. Denna utveckling har pressats fram i en ständig jakt på fler bostäder. Realistiskt sett måste vi räkna med att Stockholm även fortsättningen har en ökande befolkningsutveckling. Storstäder som Stockholm kommer även i framtiden locka till sig både människor som vill delta i det stora utbud som en modern storstad erbjuder och de som flyttar till ett nytt arbete. I denna utveckling vill vi Sverigedemokrater slå vakt om livskvaliteten och trivseln för stadens invånare. Detta kräver att en grundläggande attitydförändring äger rum i samhället. Stockholms tillväxt skall ske i en lugn och förnuftig takt där grönområden bevaras och där intensiv trängsel undviks. Tillväxt i Sverige är enligt oss inte lika med befolkningstillväxt i Stockholm. Det är också viktigt att man inte gör om de historiska misstag som t.ex. när vi i Stockholm rev de gamla Klarakvarteren och ersatte de rivna byggnaderna med parkeringshuset Elefanten. Många fatala misstag i bostadspolitiken har gjorts med motiveringen att vi inte kan stoppa utvecklingen. De som förtvivlat har protesterat har avfärdats som bakåtsträvare. Historiska, inbodda och trivsamma miljöer har fått stryka på foten för en ständig jakt på fler bostäder och kontor eller för en hysterisk modernitetsiver. 1 Bopriser ökar med grönskan, DN, Und. Kairos future, Nätlänk. 2 SvD nov Glesbygden utarmas i tysthet, nätlänk 2

3 Med de senaste decenniernas alltmer globalt inriktade regeringspolitik har följt en alltför stor och omfattande immigration som skapat många utanförskapsområden. I dessa områden råder stor arbetslöshet, socialt utanförskap och bristande respekt för våra gemensamma lagar och normer. 3 Utvecklingen i dessa utanförskapsområden visar inte upp någon positiv tendens trots talrika resursslukande insatser från statsmakterna. Allt pekar på att det behövs betydligt mer genomgripande reformer och en i grunden annan politik, för att vända den negativa utvecklingen i våra segregerade bostadsområden. 1.b Miljonprogrammet Det finns ett stort upprustningsbehov av miljonprogrammets flerbostadshus. Detta kommer att kosta enorma belopp 4 ( i ) och både kommuner samt bostadsbolag har tuffa utmaningar framför sig när det gäller att rusta upp hårt slitna bostadsbestånd. En viktig fråga är vem som bär ansvaret för den negativa utvecklingen i miljonprogramsområdena. En annan viktig fråga är vem som i framtiden skall bära ansvaret för upprustningen av dessa områden. Att enbart vältra över kostnaderna för en oansvarig politik på skattebetalarna eller skötsamma hyresgäster är inte rimligt och djupt orättvist. Vi Sverigedemokrater menar att en större samhällsinsats för att rusta upp miljonprogramsområdena absolut måste vara förenat med en övergång till en ansvarsfullare politik. I annat fall kommer miljardrullningen och kapitalförstöringen aldrig att ta slut. Dessutom kan allmännyttiga bostadsföretag som bryter mot lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) och förordningen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2011:1159) vilka stipulerar om rätten till utdelningar, aldrig komma ifråga för statliga insatser. I Stockholm 2010 var det sju allmännyttiga bostadsföretag som bröt mot de tidigare lagarna på området. Dessutom lämnade ett antal bostadsföretag inte in några uppgifter alls, vilket också bryter mot lagen. 5 För att skapa bättre ordning bl.a. i miljonprogramsområdena vill vi att bostadsföretagens regler (om de nu har några) skall gälla oavsett etnicitet eller övriga attribut. Om bostadsföretaget har föreskrifter som stipulerar att kontraktstecknaren skall ha tillsvidareanställning och fast inkomst skall detta gälla alla personer, utan undantag. Sverigedemokraterna vill ha en restriktivare immigrationspolitik där det totala antalet immigranter minskas radikalt. Även taget vår nuvarande immigrationspolitik i beaktande är det inte rimligt att en så stor del av våra nya invånare flyttar till just Stockholm, där det råder en skriande bostadsbrist och där kommunikationerna inte längre klarar av den dagliga persontransporten. Vi Sverigedemokrater vill att EBO-lagen (lagen om eget boende) tas bort. 3 Nyamko Sabuni, DN, Allt fler får det allt sämre i utsatta bostadsområde" nätlänk FP, , Socialdemokraternas integrationspolitik gynnar sverigedemokraterna nätlänk 4 SABO/SvD 2009, Miljardkrav för renovering av miljonprogrammet nätlänk SABO 2009: Vem ska betala upprustningen av rekordårens bostäder? nätlänk. Se även slutkommentar ii 5 Boverket, Utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag för räkenskapsåret 2010, Nätlänk 3

4 Något måste ändå göras åt situationen i miljonprogramsområdena, trots den destruktiva politik som förts de senaste decennierna. Vi vill införa skattefria underhållsfonder som gör det möjligt för bostadsföretagen att skattefritt avsätta medel till underhåll. 6 1.c Bostadsbyggande Sverigedemokraterna i Stockholm vill att det på bostadsmarknaden finns en bra blandning av olika upplåtelseformer samt egna hem. Vi har alla olika behov och olika ekonomiska förutsättningar, därför behövs en mångfald av upplåtelseformer. Vi vill dock lyfta fram och satsa extra mycket på hyresrätten, då dagens skatteregler missgynnar denna upplåtelseform. 7 Hyresrätten är den enda upplåtelseform som står till buds för unga människor som skall skaffa sig sin första bostad, människor som saknar eget kapital och människor som flyttar dit arbete finns. Tillsammans med andra skatteåtgärder för att stimulera byggandet vill vi ta bort den kommunala fastighetsavgiften för hyresrätter. Detta skulle innebära en stimulans för hyresrätten samt i någon mån rätta till obalansen i skattesystemet som nu råder mellan upplåtelseformerna. 8 Det smidigaste sättet för stimulans av bostadsbyggande är att det göra det lönsamt att producera lägenheter samt att rikta speciella stimuleringsinsatser för att få igång byggandet av bostäder där det råder en skriande brist. Vi vill därför sänka stämpelskatten från 4,25 till 1,5 procent, 9 i ett första steg, för att sedan ta bort den helt. Dessutom måste kommuner, landsting och stat ta ett gemensamt ansvar för översiktsplanerna, samt göra dessa förutsägbara och transparanta för presumtiva byggherrar. Nuvarande modell för översikt och detaljplanering fungerar sämre än i våra nordiska grannländer. 10 Rikspolitisk så är det enda rimliga att översiktsplanerna förs över från kommunal nivå till regional nivå och blir tvingande. Detta skulle underlätta regional planering av nya bostadsområden och förhindra en skev fördelning mellan kommunerna vad gäller bostadsbyggande. Det innebär att vi åtgärdar den situation där vissa kommuner inom en region står för nästan alla nya bostäder och där andra kommuner inte bygger alls. Det är orimligt att några kommuner åker snålskjuts på andra kommuner vad gäller bostäder åt den arbetskraft hela regionen behöver. En annan viktig åtgärd för att stimulera byggandet är att lagstifta mot att enskilda kommuner sätter upp egna hårda byggregler. Detta förfarande av enskilda kommuner fördyrar bostadsproduktionen avsevärt. 6 SABO, SABO Årsredovisning Hyresgästföreningen, , Ekonomiskt program för hyresrätten 7 Hyresgästföreningen, 2009, Balanserade ekonomiska villkor En skattereform för hyresrätten nätlänk. SABO, En skattereform för hyresrätten, nätlänk 8 RUT Dnr 2012:173, kostnad: 3mnkr hela landet 9 SABO Stämpelskatten höjs till 4,25 %, nätlänk. RUT Dnr 2012:172 Kostand 1,2 mdkr hela landet 10 Boverket 2011, Analys av byggandet i Norden,nätlänk 4

5 1.d Bostäder och byggnader för människor Vi Sverigedemokrater vill att både bostäder och byggnader skall ritas och uppföras för att vanliga människor skall trivas och finna sin omgivning trevlig och vacker. Vi vill i stället satsa på byggnader som möter uppskattning och trivsel av vanliga människor. Vi vill att bostads- och samhällsarkitekturen utvecklar klassisk nordisk arkitektur och det bästa från postmodernismen. Exempel på trivsamt byggande är det nybyggda S:t Eriksområdet på Kungsholmen. Oerhört viktigt är också skalan på bostadsområdena, ytorna, och mellanrummen. Vi Sverigedemokrater vill att rummet och ytorna är anpassade till det som människor trivs och mår bra i. Miljonprogrammets storskalighet upplever de allra flesta människor som ogästvänligt och kallt. När nya bostadsområden ritas skall hänsyn tas till stadsrummet, mellanrummen och ytorna. Dessa skall vara avpassade till de boendes trivsel. De senaste decennierna har en stor inflyttning skett till våra tillväxtområden, bl.a. Stockholm. För att människor i våra tillväxtområden skall trivas, må bra och ha en god livskvalitet vill vi också skärpa reglerna i plan och bygglagen. Vi vill att tillstånd till nya bostadsområden bara får godkännas om det samtidigt finns eller planeras en fullgod infrastruktur så att människor kan färdas på ett värdigt och trivsamt sätt till och från sina bostäder. Nya bostadsområden i större tätorter skall ha fullgoda kollektivanslutningar, likväl som acceptabla bilvägar. Vid förtätningar i stadsplanerat område skall samma krav på infrastruktur gälla som vid nya bostadsområden. Hårdare regler skall också gälla vid förtätningar vad gäller livskvalitet för de boende i området, samt bevarandet av områdets historiska karaktär. De boende i området skall få ökat inflytande vid planerade förtätningar. Finns det bara ett grönområde i ett bostadsområde skall detta bevaras och kan inte användas för förtätning. Hårdare regler och ökat inflytande för de berörda människorna skall också gälla vid bostadsplanering som inkräktar på friluftsområden. Låt oss bygga det samhälle vi och våra barn verkligen vill leva i. Sverigedemokraternas bostadspolitiska program i konkreta punkter Vi vill: Verka för en bättre balans i tillväxten mellan stad och land Verka för att alla upplåtelseformer blir alternativ för befolkningen Verka för att hyresrätten stärks som upplåtelseform Införa skattefria underhållsfonder Riva upp EBO-lagen Lyfta upp översiktsplanerna till regional nivå Ytterligare förenkla byggnormerna, framförallt för studentbostäder 5

6 Att bostäder ritas för människor, inte för arkitekter Skärpa Plan och bygglagen så att trivseln och de gröna kilarna bevaras Införa regler mot att enskilda kommuner inför egna byggregler SD Stockholms län infrastruktur Författare Oscar Sjöstedt - Martin Westmont 6

7 2. Inledning Sverigedemokraternas grundläggande hållning är att det inte finns något egenvärde i den tillväxtpolitik med utgångspunkt i invånarantal som Stockholms nuvarande styre okritiskt förfäktar. Det finns inget egenvärde i att klämma in så många människor som möjligt på den begränsade yta vilken utgör Stockholms stad. Att duktiga, driftiga och högutbildade människor vill komma till vår stad för att arbeta är förvisso positivt, men den massinflyttning som skett från andra delar av landet, liksom från andra länder, till Stockholm måste ifrågasättas och problematiseras. På vilket sätt innebär det ett egenvärde för arbetssökande stockholmare att låg- och okvalificerad arbetskraft flyttar till Stockholm? På vilket sätt underlättas det för unga vuxna som har svårt att hitta sin första egna bostad att spä på efterfrågan på bostäder än mer? På vilket sätt minskar trängseln i väg- och spårtrafik med fler bilister och fler trafikanter? Det tycks falla på Sverigedemokraterna att ställa dessa och andra kritiska frågor. Istället menar vi att det nu är dags att bygga ikapp staden för att bättre motsvara dess folkmängd, snarare än att attrahera ytterligare två SL-bussar med nya stockholmare per dygn, utan tanke på hur det slår mot befintlig bostadsmarknad och infrastruktur. Med en lugnare befolkningsutveckling kan mer resurser satsas på att underhålla vägar och framförallt kollektivtrafiken, i stället för att dessa resurser satsas på nya projekt. Kollektivtrafiken fungerar i dag så dåligt att satsningar är nödvändiga om inte samhället skall förlora stora summor på rena trafikförseningar. Vad dessa förseningar orsakar i form av otrivsel och frustration är svårt att mäta, men torde vara betydande. Upphandlingarna av kollektivtrafik måste baseras mycket mer på kvalitet än bara på priset. Det är fullkomligt oacceptabelt att företag driver kollektivtrafiken på ett sätt som inte fungerar, samtidigt som samma företag tar hem betydande vinster till aktieägarna. På detta område krävs en rejäl skärpning av regelverket. Fungerar inget annat måste landstingen ta över driften av vår kollektivtrafik. 2.a Satsningar på spårbunden trafik Spårbunden trafik är i alla väsentliga hänseenden överlägset som trafikslag. Ett fullsatt tunnelbanetåg kan transportera resenärer. Även om alla inte får sittplats kan man färdas någorlunda smidigt och komfortabelt, med visst undantag för den värsta rusningen kring vissa sträckor. Sverigedemokraternas uppfattning är att spårbunden trafik äger stora fördelar som vida överväger eventuella brister i komfort och tidshållning. Invändningen att investeringar i spårbunden trafik är dyrt stämmer förvisso, men investeringar som renderar i något varaktigt och bygger för framtiden är just investeringar och bör därmed inte betraktas som, eller jämföras med kostnader för konsumtion eller andra löpande utgifter. Vi aviserar därför en offensiv för spårbunden trafik en ambition att både bygga ut och bygga ihop spårbunden trafik i Stockholm. 7

8 Samtidigt ska det vara tryggt att åka kollektivt i Stockholm. Belysningen ska vara tillfredsställande, servicevärdar och ordningsvakter ska vara ett regelbundet inslag i synnerhet på helger. Tillika aviserar vi en satsning på den sedan länge negligerade tunnelbanepolisen. Dessutom vill vi att vissa hårt belastade tunnelbanestationer installerar Plattformsdörrar. Dessa förhindrar olyckor och försvårar självmord. Kostnaden beräknas till mellan 30 och 40 mnkr per station. Beräkningar ger vid handen att cirka 2 personer per år omkommer vid stationerna av rena olyckshändelser [SIKA 2008]. De spårbundna projekt vi prioriterar högst och vill avsätta medel till är dessa: Norrut vill vi göra en kraftig upprustning av Roslagsbanan med förlängda tåg och plattformar. Dessutom vill vi bygga ut röda linjen från Mörby till Täby/Arninge. Detta skulle möjliggöra nya bostadsområden i Danderyd, Täby och Arninge. Sverigedemokraternas ambition är att vara Stockholms främste förespråkare för spårbunden trafik, bland alla partier! 2.bTrängselskatten Sverigedemokraterna var mycket skeptiska till både hur och att trängselskatten infördes i Stockholm. Genomförandeprocessen var direkt odemokratisk, samtidigt som man ville ge ett sken av medbestämmande. Nu är systemet med trängselskatt infört och vi måste utgå från pragmatism snarare än att sörja en odemokratisk process. Det måste även poängteras i sammanhanget att folkopinionen svängt kraftigt sedan starten. Sverigedemokraterna är inte entusiastiska över trängselskatten i sak, men gör bedömningen att den trots allt är nödvändig i dagens trafiksituation. Förhållandet för Stockholms biltrafik skulle bli outhärdlig med överbelastning av vägnätet utan den effekt trängselskatten har. Nu är dessutom investeringskostnaderna för den redan intecknade. Det är dock ologiskt att beskatta bilister som lämnar staden. Vi vill se över systemet för att om möjligt differentiera avgifterna än mer, både vad gäller tider men framförallt om man åker in till staden eller lämnar den. 2.c Bevara våra grönområden, däcka över trafikleder Utrymmet i Stockholm är av naturliga skäl begränsade. Prioriteringar rörande vad ett visst utrymme ska användas till måste därmed göras. Sverigedemokraternas principiella utgångspunkt är att våra nuvarande grönområden inte ska exploateras. Att det finns människor som vill flytta till Stockholm och har svårt att få tag på en bostad kan inte användas som argument mot oss stockholmare för att försämra vår livskvalitet genom att exploatera och bebygga våra grönområden. Vi hävdar att stadens gröna oaser, stora som små, tillsammans med vattnet omkring oss, är ovärderliga inslag i vardagslivet för oss stockholmarna och ökar vår livskvalitet. Vi vill därmed inte kompromissa vad gäller bevarandet av våra grönområden. 8

9 Istället vill vi skapa nya områden, dels genom att förflytta gamla industriområden och motsvarande, men även genom att däcka över vägar och järnvägar. Istället för att nödgas prioritera mellan en nödvändig verksamhet och andra sådana verksamheter, har man då skapat ett nytt utrymme för att få plats med antingen bostäder eller parker. 2.d Sanering av taxinäringen Sverigedemokraterna vill återgå till en reglerad taxinäring i Stockholmsregionen. Efter avregleringen så har vi sett ett utökat skattefusk, renodlat lurendrejeri och en ökad brottslighet bland taxiförare. I dagens taxiklimat finns betydligt fler förlorare än vinnare. I synnerhet drabbas turister vilket självklart slår tillbaka mot hela det svenska samhället. Turisters första kontakt med Sverige blir en otrevlig och i många fall hotfull erfarenhet. Detta påverkar turistnäringen i Sverige på ett negativt sätt och förstärker vikten av att återinföra en reglerad taxinäring i Stockholm. Ett annat stort problem är svarttaxinäringen. Förutom det regelrätta skattebortfallet som orsakas finns även flera anmälda grova brott utförda av illegala taxiåkare. Det handlar om brott som våldtäkt, rån, hot och misshandel. Att erbjuda illegal taxi ska beivras med böter och vid upprepning fängelse och i förekommande fall utvisning. Vi vill här ge polisen samt Skattemyndigheten mer resurser och befogenheter att göra anonyma tillslag, samt genomföra brottsprovokation i ett led att rensa upp i en väldigt infekterad bransch. Först efter att nämnda åtgärder är genomförda så kan stockholmarna åter erbjudas taxiresor där man kan känna sig trygg och säker oavsett tid på dygnet. Det är dags att alla kunniga serviceinriktade taxiförare lyfts fram och får tillbaka den respekt de förtjänar, men tyvärr har förlorat i den problemfyllda taxinäring Stockholm har idag. 2.e Cykelbanor Sverigedemokraterna är positiva till den fortsatta utbyggnaden av cykelbanor som binder samman Stockholms olika stadsdelar samt sammankopplar staden med dess närförorter. Det ska vara lättare och säkrare att transportera sig med cykel i Stockholm än det är idag. Att förenkla för stockholmarna att cykla till arbete, skola eller annat färdmedel är positivt både för miljön och för människors hälsa. Som ett cykelvänligt parti arbetar vi för fler moderna cykelbanor, ett bredare utbud av cyklar att hyra samt bättre möjligheter att parkera sin cykel säkert. Vår ambition är att Stockholm i framtiden ska kunna mäta sig med Köpenhamn som Skandinaviens säkraste och cykelvänligaste stad. Sverigedemokraterna arbetar aktivt för att minska antalet cykelolyckor i Stockholm som ökar för varje år. För att uppnå detta vill vi ha bredare och säkrare cykelbanor. Cyklister, fotgängare och bilister ska i så liten utsträckning som möjligt behöva dela på samma utrymme. Ett Stockholm som kan erbjuda cyklister ett säkert och tryggt alternativ får fler människor att börja cykla och lockar på sikt fler turister till Stockholm. 9

10 Ett stort trafiksäkerhetsproblem vad gäller cyklismen är cyklisterna själva. Många cyklister ignonerar gängse trafikregler vilket medför ett stort säkerhetsproblem för cyklisterna själva, liksom irritation bland bilister och fotgängare. Detta vill vi komma till rätta med, dels genom att informera cyklistkollektivet, dels genom att kraftigare beivra de cyklister som nonchalerar våra gemensamma trafikregler. De trafikregler som gäller för bilister och fotgängare gäller för cyklister också. 2.f Vägar Sverigedemokraterna är positiva till samtliga vägprojekt inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen. Logiken att det inte går att bygga bort köer haltar delvis och är en alltför enkel argumentation för de som bara ser kollektiva resor som möjligt färdsätt. Istället för att bygga smidiga kommunikationer så att folk frivilligt väljer att ta bussen eller tåget, vill man istället omöjliggöra bilen som alternativt färdsätt och på så sätt tvinga bilisten att bli kollektivtrafikant. Sverigedemokraternas ambitionsnivå för Stockholm ligger högre än så; när man måste ta bilen ska man kunna göra det utan att fastna i timslånga bilköer. I normalfallet ska man frivilligt välja att åka kollektivt, eftersom det ska framstå som ett så pass attraktivt färdmedel. Prioriteringen måste ligga på Förbifart Stockholm som avlastar trafiken i hela innerstaden genom att leda all icke-stockholmsk trafik direkt från söder till norr. Länge nog har stockholmarna lidit av tung trafik som varken har Stockholm som start- eller slutmål. Därefter måste en östlig förbindelse till. Det handlar dels om att öka kapaciteten över Saltsjö Mälarsnittet men kanske ännu mer om att binda samman Norra och Södra länken så att Stockholm, som en av Europas allra sista huvudstäder, äntligen kan få sin egen kompletta ringled. Sverigedemokraternas infrastrukturprogram i konkreta punkter Vi vill underhålla och restaurera infrastrukturen så den fungerar Vi vill satsa på spårbunden trafik Vi vill införa plattformsdörrar på vissa stationer Vi vill bygga ut spårbunden trafik till bl.a. Täby/Arninge Vi vill bevara men förändra trängselskatten Vi vill bevara grönområden samt däcka över trafikleder Vi vill sanera taxinäringen Vi vill bygga nya cykelbanor och att cyklisterna följer trafikreglerna Vi vill bygga en komplett ringled 10

11 SD Stockholm läns hälso- och sjukvård 11

12 3 Inledning Vi anser att hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad via skattesedeln, ges efter behov och ha god tillgänglighet. För att förtroendet för vårt gemensamma svenska välfärdsystem ska kunna återfås, krävs det att vården lever upp till de krav och förväntningar som svenska medborgare har. Alla människor ska bemötas likvärdigt i landstingets verksamheter. Man ska känna trygghet och tillit till vårdgivaren. Detta innebär bland annat att ingen särbehandling av människor får ske utifrån ovidkommande kriterier och att landstingen ska tillhandahålla evidensbaserad vård. De som ställer religiösa, kulturella eller etniskt grundade särkrav får vända sig till annan vårdgivare och själva bekosta sin behandling. All personal ska kunna kommunicera på god och förståelig svenska. Sverigedemokraternas förslag vad gäller hälso- och sjukvård i konkreta punkter 12

13 Ingen särbehandling av människor får ske utifrån ovidkommande kriterier. Landstingen ska tillhandahålla evidensbaserad vård. De som ställer religiösa, kulturella eller etniskt grundade särkrav får vända sig till annan vårdgivare och själva bekosta sin behandling. All personal ska kunna kommunicera på god och förståelig svenska. 3.a Primärvård Primärvård är den första sjukvård som människor kommer i kontakt med. Det är i primärvården som behovet av tillgänglighet är som störst. Tillgänglighet och god kvalitet är två viktiga faktorer för att känna trygghet. Primärvården, med allmänläkare, är också den vårdinstans där det största behovet av personalförstärkning finns. Sverigedemokraterna vill ändra vårdgarantin, från dagens , till , för samtliga vårdtagare. Detta innebär att primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag som vård söks. Läkarbesök inom primärvården ska erbjudas inom 3 dagar, från att beslut om remiss fattas får det gå högst 30 dagar till första besöket och från att beslut om behandling fattas får det gå högst 30 dagar till dess att behandlingen påbörjas. Detta betyder att en vårdtagare inte ska behöva vänta mer än 63 dagar förrän behandling har påbörjats, att jämföra med dagens 187 dagar. Mycket av läkarnas tid upptas av sådant som sjuksköterskor med särskild vidareutbildning skulle kunna utföra. Att skriva ut recept för enklare åkommor och annat pappersarbete skall delegeras till t.ex. läkarsekreterare och på så vis skapa ett bättre flöde av vårdtagare. Högre effektivitet i allmänläkarnas arbetsroll i kombination med högre tillgänglighet inom primärvården skulle minska patienttrycket på sjukhusens akutmottagningar. Sverigedemokraterna vill effektivisera sjukvården genom att låta de olika yrkesrollerna i högre grad utföra det arbete de är utbildade för. Genom att låta läkare arbeta som läkare istället för att syssla med administrativa uppgifter ökar läkartillgängligheten. För många äldre skulle hembesök av läkare innebära en ökad trygghet. Det leder även till färre dyra akutbesök, ofta med tillhörande ambulanstransporter. Samarbetet mellan kommun och landsting behöver både förbättras och fördjupas, bland annat bör landstingen aktivt arbeta med förebyggande åtgärder i hemmet för att minska bland annat fallolyckor för äldre. Sverigedemokraterna anser att dagens stora vårdproblem är tillgängligheten, speciellt för akutvården. Vi vill införa en väntegaranti på max tre timmar för akutvård. Bryts denna tidsgräns skall patienten få tillbaka sin avgift och händelsen skall rapporteras. Vid upprepade problem av denna art måste en utredning tillsättas för att reda ut vari problemet ligger. Problemen skall därefter åtgärdas. Sverigedemokraternas primärvårdsförslag i konkreta punkter 13

14 Vårdgarantin ska ändras från dagens till Fler avancerade specialistsjuksköterskor ska utbildas. Äldre ska kunna få hembesök av läkare. En väntegaranti för akutsjukvård skall inrättas. 3.b Tandvård Kostnaderna för tandvård har gjort att många avstår från, eller helt enkelt inte har råd, att ge sina tänder den vård de behöver. Detta har lett till allt fler allvarliga, dyra och svårbehandlade Tandskador. Samarbetet och utbytet av kunskap mellan tand- och sjukvården måste förbättras och förebyggande tandvård måste prioriteras. Sverigedemokraterna vill att tandvården ska vara gratis fram till den dag man fyller 20 år. Ett nytt högkostnadsskydd avseende tandvårdskostnader ska införas och innefatta alla över 20 år. Undersökningsavgiften ska hållas låg, så att medborgarna uppmuntras till regelbunden kontroll av munhälsan. För personer över 20 år som studerar, ska särskilda subventioner finnas. På sikt är det Sverigedemokraternas uppfattning att tandvården ska inrymmas inom sjukvårdens högkostnadsskydd och att patientavgifterna ska harmonieras med sjukvården. Sverigedemokraternas tandvårdsförslag i konkreta punkter Tandvården ska vara gratis upp till 20 år. Undersökningsavgiften ska hållas låg, för att uppmuntra regelbunden kontroll av munhälsan. För studerande över 20 år ska särskilda subventioner finnas. Ett nytt högkostnadsskydd avseende tandvårdskostnader ska införas och innefatta alla över 20 år. På sikt ska tandvården ingå inom sjukvårdens högkostnadsskydd, och patientavgifterna harmoniseras med sjukvården. 3.c Psykiatri Psykisk ohälsa har blivit ett akut folkhälsoproblem. Depressioner har blivit allt vanligare. Särskilt oroande är den utbredda ohälsan hos ungdomar. För de som ligger i riskzonen att drabbas krävs det tidiga terapeutiska insatser och en samverkan mellan kommuner och landsting. Genom samverkan med socialtjänst och skola, samt genom en effektivisering och ökad flexibilitet, kan psykiatrin dels agera förebyggande och dels ge rätt vård i rätt tid. Primärvården behöver bli bättre på att hjälpa människor med begynnande psykiska besvär. Ett tätt samarbete mellan psykiatrin och primärvården behövs för att tillgodose vårdtagarnas behov. Både de med lindrig psykisk ohälsa, och de med allvarligare psykiska sjukdomar ska bli hjälpta på adekvat sätt. I dagsläget förekommer det att många som har behov av terapi enbart ges medicinsk behandling. En person som får samtalsterapi kan bli hjälpt för många år framöver, medan medicinsk behandling i många fall bara löser problemen kortsiktigt och ger en tillfällig lindring under den tid medicineringen pågår. Sverigedemokraterna ser också allvarligt på hur tidigare psykiatrireformer har misslyckats och hur nedmonteringen av institutionsvården fått negativa konsekvenser för vårdtagare och samhället. Därför förespråkar vi att nya inrättningar skapas så att de som behöver hjälp verkligen får det, samt att samhället skonas från farliga personer som idag begår allvarliga 14

15 brott. Många psykiskt funktionshindrade är i stort behov av struktur i sin vardag och skulle med fördel kunna bo på mer avskilda inrättningar i en harmonisk miljö, istället för dagens pendling mellan sjukhus, öppet boende och statliga institutioner. Psykiskt sjuka som utgör en samhällsfara behöver också ett bättre omhändertagande. Dessa patienter skall tas om hand på lämpliga institutioner och få adekvat vård. De skall inte vistas ute i samhället. Samarbetet med både öppen och sluten vård måste förbättras. Det är inom psykiatrin som behovet av kontinuitet och samarbete mellan olika vårdgivare är som störst. Sverigedemokraternas förslag inom psykiatri i konkreta punkter Ett tätt samarbete mellan psykiatrin och primärvården behövs för att tillgodose patienternas behov. Landsting och regioner bör i större utsträckning fokusera på långsiktig terapi, snarare än kortsiktig medicinering. Landsting och regioner ska åter erbjuda institutionalisering för psykiskt sjuka som skulle må bra av ett slutet boende. Psykiskt sjuka som utgör en samhällsfara skall tas om hand på lämplig institution och få adekvat vård. De skall inte röra sig fritt i samhället, vilket de många gånger inte själva vill. 3.d Tillgänglighet För att förbättra hälsan, och för att förbättra vårdens tillgänglighet, krävs en väl fungerande sjukvårdsrådgivning. Många vårdsökande klarar sig med medicinska råd över telefon, samt tips om receptfria behandlingsmetoder. Sjukvårdsrådgivningen fyller där en viktig roll. Duktig personal och kortare telefonköer hos sjukvårdsrådgivningen kan minska köerna till vård och till tidsbokning på vårdcentralerna. Långa väntetider för vård medför onödigt lidanden och kostnader för såväl vårdtagare som landsting. Dålig tillgänglighet och långa köer inom sjukvården orsakas i första hand inte av personalbrist, utan snarare av bristande effektivitet i organisationen och dålig politisk styrning. Landstingsverksamhet med otillräckliga telefontider och krångliga bokningssystem drabbar vårdtagaren men får även konsekvensen att akutmottagningarna blir överbelastade. Det är av stor vikt att landstinget har generösa telefontider och bokningssystem som har vårdtagaren i fokus. En primärvård som möter medborgarens behov av vård borde rimligtvis innebära att det är möjligt att erhålla vård utan att först boka tid. Därför vill Sverigedemokraterna införa tider för akuta besök inom primärvården, i de fall där det inte redan är infört. Sverigedemokraternas förslag vad gäller tillgänglighet i konkreta punkter Regionerna och landstingen ska ha generösa telefontider och bokningssystem som har patienten i fokus. Akuta besök ska införas inom primärvården. 4 Miljö 15

16 Regioner och landsting spelar en viktig roll i miljöarbetet. En väl planerad kollektivtrafik, hushållning med resurser och val av miljövänliga alternativ är områden där regioner och landsting kan bidra till ett miljövänligt samhälle. Vår vision är att regionerna och landstingens arbete och verksamhet inte ska påverka miljön eller klimatet på ett negativt sätt. Man bör också ställa krav på läkemedelsindustrin att erbjuda läkemedel som inte är skadliga för miljön. Konkret innebär det en nollvision avseende läkemedelsrester i mark, vatten och luft. Enbart miljövänliga tjänstefordon bör tillhandahållas inom regioner och landsting. All kollektivtrafik bör, som tidigare nämnts, använda miljövänliga bränslen, gärna närproducerade, för att få bästa ekonomiska och miljömässiga regionala effekt. Sverigedemokraternas miljöförslag Regionerna och landstingen ska förespråka en nollvision avseende läkemedelsrester i mark, vatten och luft. Endast miljövänliga tjänstefordon bör tillhandahållas inom regioner och landsting. All kollektivtrafik bör drivas med miljövänliga bränslen, gärna närproducerade. 16

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014

Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014 Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014 Landstinget i Jönköpings län Vi anser att vården ska vara solidariskt finansierad via skattsedeln, ges efter behov och ha god tillgänglighet.

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna i Region Skåne i Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Förord En fungerande hälso- och sjukvård är en viktig del av människors trygghet i vardagen. Det är

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Första delen; tema Behov och resurser av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-10-26 Så ska vi ha t, men var ska vi ta t? Hälso- och sjukvården står

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

En storstad där alla kan växa Kristdemokratiska idéer för Stockholm

En storstad där alla kan växa Kristdemokratiska idéer för Stockholm En storstad där alla kan växa Kristdemokratiska idéer för Stockholm Stefan Svanström Riksdagsledamot Stockholms stad Ett inlägg om Stockholmsfrågor Nationella frågor av vikt för Stockholm Förslag som Kristdemokraterna

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Vänsterpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Vänsterpartiet vill värna de gröna kilarna, Östra stadsdelarna.

Läs mer