1.Vår vision - bostadsbyggande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.Vår vision - bostadsbyggande"

Transkript

1 Regionpolitiskt program SD Stockholm län Författare bostadspolitik Robert Stenkvist Vår vision - bostadsbyggande Vi Sverigedemokrater i Stockholm har visionen om en stad utan bostadsbrist där alla människor bor i funktionella och fungerande bostäder som är trivsamma, trygga och estetiskt utformade. Bostadshusen skall helst inte vara högre än 6 våningar och gårdarna är så där lagom stora så att de flesta känner igen sina grannar. Staden växer inte fortare än att infrastruktur och service kan utvecklas jämsides med nya bostadsområden. Stockholm skall vara en stad som behåller sin historiska särprägel och arkitektur vilket innebär att även infödda stockholmare känner sig trygga i sin egen stad. Nyinflyttade människor bosätter sig i välplanerade områden där kommunikationerna fungerar och är anpassade till befolkningens storlek och resvanor. Både nya och gamla invånare kan ta sig till sina arbeten utan att kollektivtrafiken havererar med jämna mellanrum. Dessutom har de invånare som bor utanför stadskärnan tillgång till underbara naturområden där de kan hämta kraft och glädje med jämna mellanrum. 1

2 Sverigedemokraterna i Stockholm vill att inflyttningen och befolkningstillväxten sker med förnuft och försiktighet. Vi Sverigedemokrater vill bevara gröna kilar, parker och lekplatser för barn. Grönområden spelar också stor roll för priset på fastigheter. 1 Vi vill att förtätningen av staden sker med yttersta försiktighet så att bostadsområdena bevarar sin karaktär och de grönområden som fortfarande finns kvar. Sverigedemokraterna vill driva en politik för att livskvaliteten och trivseln bevaras såväl i storstaden som på landet, där problemet är utflyttning med försämrad service som följd. 2 Vi när visionen om en stad där kommunikationerna fungerar och tar arbetspendlarna till sina arbeten i tid. Bussar och tåg är rena, hela och trygga, dessutom har alla passagerare en sittplats. Tvärförbindelserna fungerar och är i vissa fall utbyggda. Om nu detta är en god vision, varför inte satsa på att förverkliga den? 1.a Bostadspolitisk analys - Stockholm Det vi ser i dag är en ohämmad befolkningsmässig expansion som fått infrastrukturen att haverera och där trängseln blivit outhärdlig. Infrastrukturen har i Stockholm nått sin maxkapacitet och grönområden naggas alltmer i kanten. Dagens bostadspolitik som präglas av oförsiktiga förtätningar av bebyggelsen gör att barn mister sina lekområden antingen det handlar om lekplatser eller spännande skogsdungar. Pensionärer mister sina kära parker och hårt arbetande föräldrar mister sina strövområden. Denna utveckling har pressats fram i en ständig jakt på fler bostäder. Realistiskt sett måste vi räkna med att Stockholm även fortsättningen har en ökande befolkningsutveckling. Storstäder som Stockholm kommer även i framtiden locka till sig både människor som vill delta i det stora utbud som en modern storstad erbjuder och de som flyttar till ett nytt arbete. I denna utveckling vill vi Sverigedemokrater slå vakt om livskvaliteten och trivseln för stadens invånare. Detta kräver att en grundläggande attitydförändring äger rum i samhället. Stockholms tillväxt skall ske i en lugn och förnuftig takt där grönområden bevaras och där intensiv trängsel undviks. Tillväxt i Sverige är enligt oss inte lika med befolkningstillväxt i Stockholm. Det är också viktigt att man inte gör om de historiska misstag som t.ex. när vi i Stockholm rev de gamla Klarakvarteren och ersatte de rivna byggnaderna med parkeringshuset Elefanten. Många fatala misstag i bostadspolitiken har gjorts med motiveringen att vi inte kan stoppa utvecklingen. De som förtvivlat har protesterat har avfärdats som bakåtsträvare. Historiska, inbodda och trivsamma miljöer har fått stryka på foten för en ständig jakt på fler bostäder och kontor eller för en hysterisk modernitetsiver. 1 Bopriser ökar med grönskan, DN, Und. Kairos future, Nätlänk. 2 SvD nov Glesbygden utarmas i tysthet, nätlänk 2

3 Med de senaste decenniernas alltmer globalt inriktade regeringspolitik har följt en alltför stor och omfattande immigration som skapat många utanförskapsområden. I dessa områden råder stor arbetslöshet, socialt utanförskap och bristande respekt för våra gemensamma lagar och normer. 3 Utvecklingen i dessa utanförskapsområden visar inte upp någon positiv tendens trots talrika resursslukande insatser från statsmakterna. Allt pekar på att det behövs betydligt mer genomgripande reformer och en i grunden annan politik, för att vända den negativa utvecklingen i våra segregerade bostadsområden. 1.b Miljonprogrammet Det finns ett stort upprustningsbehov av miljonprogrammets flerbostadshus. Detta kommer att kosta enorma belopp 4 ( i ) och både kommuner samt bostadsbolag har tuffa utmaningar framför sig när det gäller att rusta upp hårt slitna bostadsbestånd. En viktig fråga är vem som bär ansvaret för den negativa utvecklingen i miljonprogramsområdena. En annan viktig fråga är vem som i framtiden skall bära ansvaret för upprustningen av dessa områden. Att enbart vältra över kostnaderna för en oansvarig politik på skattebetalarna eller skötsamma hyresgäster är inte rimligt och djupt orättvist. Vi Sverigedemokrater menar att en större samhällsinsats för att rusta upp miljonprogramsområdena absolut måste vara förenat med en övergång till en ansvarsfullare politik. I annat fall kommer miljardrullningen och kapitalförstöringen aldrig att ta slut. Dessutom kan allmännyttiga bostadsföretag som bryter mot lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) och förordningen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2011:1159) vilka stipulerar om rätten till utdelningar, aldrig komma ifråga för statliga insatser. I Stockholm 2010 var det sju allmännyttiga bostadsföretag som bröt mot de tidigare lagarna på området. Dessutom lämnade ett antal bostadsföretag inte in några uppgifter alls, vilket också bryter mot lagen. 5 För att skapa bättre ordning bl.a. i miljonprogramsområdena vill vi att bostadsföretagens regler (om de nu har några) skall gälla oavsett etnicitet eller övriga attribut. Om bostadsföretaget har föreskrifter som stipulerar att kontraktstecknaren skall ha tillsvidareanställning och fast inkomst skall detta gälla alla personer, utan undantag. Sverigedemokraterna vill ha en restriktivare immigrationspolitik där det totala antalet immigranter minskas radikalt. Även taget vår nuvarande immigrationspolitik i beaktande är det inte rimligt att en så stor del av våra nya invånare flyttar till just Stockholm, där det råder en skriande bostadsbrist och där kommunikationerna inte längre klarar av den dagliga persontransporten. Vi Sverigedemokrater vill att EBO-lagen (lagen om eget boende) tas bort. 3 Nyamko Sabuni, DN, Allt fler får det allt sämre i utsatta bostadsområde" nätlänk FP, , Socialdemokraternas integrationspolitik gynnar sverigedemokraterna nätlänk 4 SABO/SvD 2009, Miljardkrav för renovering av miljonprogrammet nätlänk SABO 2009: Vem ska betala upprustningen av rekordårens bostäder? nätlänk. Se även slutkommentar ii 5 Boverket, Utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag för räkenskapsåret 2010, Nätlänk 3

4 Något måste ändå göras åt situationen i miljonprogramsområdena, trots den destruktiva politik som förts de senaste decennierna. Vi vill införa skattefria underhållsfonder som gör det möjligt för bostadsföretagen att skattefritt avsätta medel till underhåll. 6 1.c Bostadsbyggande Sverigedemokraterna i Stockholm vill att det på bostadsmarknaden finns en bra blandning av olika upplåtelseformer samt egna hem. Vi har alla olika behov och olika ekonomiska förutsättningar, därför behövs en mångfald av upplåtelseformer. Vi vill dock lyfta fram och satsa extra mycket på hyresrätten, då dagens skatteregler missgynnar denna upplåtelseform. 7 Hyresrätten är den enda upplåtelseform som står till buds för unga människor som skall skaffa sig sin första bostad, människor som saknar eget kapital och människor som flyttar dit arbete finns. Tillsammans med andra skatteåtgärder för att stimulera byggandet vill vi ta bort den kommunala fastighetsavgiften för hyresrätter. Detta skulle innebära en stimulans för hyresrätten samt i någon mån rätta till obalansen i skattesystemet som nu råder mellan upplåtelseformerna. 8 Det smidigaste sättet för stimulans av bostadsbyggande är att det göra det lönsamt att producera lägenheter samt att rikta speciella stimuleringsinsatser för att få igång byggandet av bostäder där det råder en skriande brist. Vi vill därför sänka stämpelskatten från 4,25 till 1,5 procent, 9 i ett första steg, för att sedan ta bort den helt. Dessutom måste kommuner, landsting och stat ta ett gemensamt ansvar för översiktsplanerna, samt göra dessa förutsägbara och transparanta för presumtiva byggherrar. Nuvarande modell för översikt och detaljplanering fungerar sämre än i våra nordiska grannländer. 10 Rikspolitisk så är det enda rimliga att översiktsplanerna förs över från kommunal nivå till regional nivå och blir tvingande. Detta skulle underlätta regional planering av nya bostadsområden och förhindra en skev fördelning mellan kommunerna vad gäller bostadsbyggande. Det innebär att vi åtgärdar den situation där vissa kommuner inom en region står för nästan alla nya bostäder och där andra kommuner inte bygger alls. Det är orimligt att några kommuner åker snålskjuts på andra kommuner vad gäller bostäder åt den arbetskraft hela regionen behöver. En annan viktig åtgärd för att stimulera byggandet är att lagstifta mot att enskilda kommuner sätter upp egna hårda byggregler. Detta förfarande av enskilda kommuner fördyrar bostadsproduktionen avsevärt. 6 SABO, SABO Årsredovisning Hyresgästföreningen, , Ekonomiskt program för hyresrätten 7 Hyresgästföreningen, 2009, Balanserade ekonomiska villkor En skattereform för hyresrätten nätlänk. SABO, En skattereform för hyresrätten, nätlänk 8 RUT Dnr 2012:173, kostnad: 3mnkr hela landet 9 SABO Stämpelskatten höjs till 4,25 %, nätlänk. RUT Dnr 2012:172 Kostand 1,2 mdkr hela landet 10 Boverket 2011, Analys av byggandet i Norden,nätlänk 4

5 1.d Bostäder och byggnader för människor Vi Sverigedemokrater vill att både bostäder och byggnader skall ritas och uppföras för att vanliga människor skall trivas och finna sin omgivning trevlig och vacker. Vi vill i stället satsa på byggnader som möter uppskattning och trivsel av vanliga människor. Vi vill att bostads- och samhällsarkitekturen utvecklar klassisk nordisk arkitektur och det bästa från postmodernismen. Exempel på trivsamt byggande är det nybyggda S:t Eriksområdet på Kungsholmen. Oerhört viktigt är också skalan på bostadsområdena, ytorna, och mellanrummen. Vi Sverigedemokrater vill att rummet och ytorna är anpassade till det som människor trivs och mår bra i. Miljonprogrammets storskalighet upplever de allra flesta människor som ogästvänligt och kallt. När nya bostadsområden ritas skall hänsyn tas till stadsrummet, mellanrummen och ytorna. Dessa skall vara avpassade till de boendes trivsel. De senaste decennierna har en stor inflyttning skett till våra tillväxtområden, bl.a. Stockholm. För att människor i våra tillväxtområden skall trivas, må bra och ha en god livskvalitet vill vi också skärpa reglerna i plan och bygglagen. Vi vill att tillstånd till nya bostadsområden bara får godkännas om det samtidigt finns eller planeras en fullgod infrastruktur så att människor kan färdas på ett värdigt och trivsamt sätt till och från sina bostäder. Nya bostadsområden i större tätorter skall ha fullgoda kollektivanslutningar, likväl som acceptabla bilvägar. Vid förtätningar i stadsplanerat område skall samma krav på infrastruktur gälla som vid nya bostadsområden. Hårdare regler skall också gälla vid förtätningar vad gäller livskvalitet för de boende i området, samt bevarandet av områdets historiska karaktär. De boende i området skall få ökat inflytande vid planerade förtätningar. Finns det bara ett grönområde i ett bostadsområde skall detta bevaras och kan inte användas för förtätning. Hårdare regler och ökat inflytande för de berörda människorna skall också gälla vid bostadsplanering som inkräktar på friluftsområden. Låt oss bygga det samhälle vi och våra barn verkligen vill leva i. Sverigedemokraternas bostadspolitiska program i konkreta punkter Vi vill: Verka för en bättre balans i tillväxten mellan stad och land Verka för att alla upplåtelseformer blir alternativ för befolkningen Verka för att hyresrätten stärks som upplåtelseform Införa skattefria underhållsfonder Riva upp EBO-lagen Lyfta upp översiktsplanerna till regional nivå Ytterligare förenkla byggnormerna, framförallt för studentbostäder 5

6 Att bostäder ritas för människor, inte för arkitekter Skärpa Plan och bygglagen så att trivseln och de gröna kilarna bevaras Införa regler mot att enskilda kommuner inför egna byggregler SD Stockholms län infrastruktur Författare Oscar Sjöstedt - Martin Westmont 6

7 2. Inledning Sverigedemokraternas grundläggande hållning är att det inte finns något egenvärde i den tillväxtpolitik med utgångspunkt i invånarantal som Stockholms nuvarande styre okritiskt förfäktar. Det finns inget egenvärde i att klämma in så många människor som möjligt på den begränsade yta vilken utgör Stockholms stad. Att duktiga, driftiga och högutbildade människor vill komma till vår stad för att arbeta är förvisso positivt, men den massinflyttning som skett från andra delar av landet, liksom från andra länder, till Stockholm måste ifrågasättas och problematiseras. På vilket sätt innebär det ett egenvärde för arbetssökande stockholmare att låg- och okvalificerad arbetskraft flyttar till Stockholm? På vilket sätt underlättas det för unga vuxna som har svårt att hitta sin första egna bostad att spä på efterfrågan på bostäder än mer? På vilket sätt minskar trängseln i väg- och spårtrafik med fler bilister och fler trafikanter? Det tycks falla på Sverigedemokraterna att ställa dessa och andra kritiska frågor. Istället menar vi att det nu är dags att bygga ikapp staden för att bättre motsvara dess folkmängd, snarare än att attrahera ytterligare två SL-bussar med nya stockholmare per dygn, utan tanke på hur det slår mot befintlig bostadsmarknad och infrastruktur. Med en lugnare befolkningsutveckling kan mer resurser satsas på att underhålla vägar och framförallt kollektivtrafiken, i stället för att dessa resurser satsas på nya projekt. Kollektivtrafiken fungerar i dag så dåligt att satsningar är nödvändiga om inte samhället skall förlora stora summor på rena trafikförseningar. Vad dessa förseningar orsakar i form av otrivsel och frustration är svårt att mäta, men torde vara betydande. Upphandlingarna av kollektivtrafik måste baseras mycket mer på kvalitet än bara på priset. Det är fullkomligt oacceptabelt att företag driver kollektivtrafiken på ett sätt som inte fungerar, samtidigt som samma företag tar hem betydande vinster till aktieägarna. På detta område krävs en rejäl skärpning av regelverket. Fungerar inget annat måste landstingen ta över driften av vår kollektivtrafik. 2.a Satsningar på spårbunden trafik Spårbunden trafik är i alla väsentliga hänseenden överlägset som trafikslag. Ett fullsatt tunnelbanetåg kan transportera resenärer. Även om alla inte får sittplats kan man färdas någorlunda smidigt och komfortabelt, med visst undantag för den värsta rusningen kring vissa sträckor. Sverigedemokraternas uppfattning är att spårbunden trafik äger stora fördelar som vida överväger eventuella brister i komfort och tidshållning. Invändningen att investeringar i spårbunden trafik är dyrt stämmer förvisso, men investeringar som renderar i något varaktigt och bygger för framtiden är just investeringar och bör därmed inte betraktas som, eller jämföras med kostnader för konsumtion eller andra löpande utgifter. Vi aviserar därför en offensiv för spårbunden trafik en ambition att både bygga ut och bygga ihop spårbunden trafik i Stockholm. 7

8 Samtidigt ska det vara tryggt att åka kollektivt i Stockholm. Belysningen ska vara tillfredsställande, servicevärdar och ordningsvakter ska vara ett regelbundet inslag i synnerhet på helger. Tillika aviserar vi en satsning på den sedan länge negligerade tunnelbanepolisen. Dessutom vill vi att vissa hårt belastade tunnelbanestationer installerar Plattformsdörrar. Dessa förhindrar olyckor och försvårar självmord. Kostnaden beräknas till mellan 30 och 40 mnkr per station. Beräkningar ger vid handen att cirka 2 personer per år omkommer vid stationerna av rena olyckshändelser [SIKA 2008]. De spårbundna projekt vi prioriterar högst och vill avsätta medel till är dessa: Norrut vill vi göra en kraftig upprustning av Roslagsbanan med förlängda tåg och plattformar. Dessutom vill vi bygga ut röda linjen från Mörby till Täby/Arninge. Detta skulle möjliggöra nya bostadsområden i Danderyd, Täby och Arninge. Sverigedemokraternas ambition är att vara Stockholms främste förespråkare för spårbunden trafik, bland alla partier! 2.bTrängselskatten Sverigedemokraterna var mycket skeptiska till både hur och att trängselskatten infördes i Stockholm. Genomförandeprocessen var direkt odemokratisk, samtidigt som man ville ge ett sken av medbestämmande. Nu är systemet med trängselskatt infört och vi måste utgå från pragmatism snarare än att sörja en odemokratisk process. Det måste även poängteras i sammanhanget att folkopinionen svängt kraftigt sedan starten. Sverigedemokraterna är inte entusiastiska över trängselskatten i sak, men gör bedömningen att den trots allt är nödvändig i dagens trafiksituation. Förhållandet för Stockholms biltrafik skulle bli outhärdlig med överbelastning av vägnätet utan den effekt trängselskatten har. Nu är dessutom investeringskostnaderna för den redan intecknade. Det är dock ologiskt att beskatta bilister som lämnar staden. Vi vill se över systemet för att om möjligt differentiera avgifterna än mer, både vad gäller tider men framförallt om man åker in till staden eller lämnar den. 2.c Bevara våra grönområden, däcka över trafikleder Utrymmet i Stockholm är av naturliga skäl begränsade. Prioriteringar rörande vad ett visst utrymme ska användas till måste därmed göras. Sverigedemokraternas principiella utgångspunkt är att våra nuvarande grönområden inte ska exploateras. Att det finns människor som vill flytta till Stockholm och har svårt att få tag på en bostad kan inte användas som argument mot oss stockholmare för att försämra vår livskvalitet genom att exploatera och bebygga våra grönområden. Vi hävdar att stadens gröna oaser, stora som små, tillsammans med vattnet omkring oss, är ovärderliga inslag i vardagslivet för oss stockholmarna och ökar vår livskvalitet. Vi vill därmed inte kompromissa vad gäller bevarandet av våra grönområden. 8

9 Istället vill vi skapa nya områden, dels genom att förflytta gamla industriområden och motsvarande, men även genom att däcka över vägar och järnvägar. Istället för att nödgas prioritera mellan en nödvändig verksamhet och andra sådana verksamheter, har man då skapat ett nytt utrymme för att få plats med antingen bostäder eller parker. 2.d Sanering av taxinäringen Sverigedemokraterna vill återgå till en reglerad taxinäring i Stockholmsregionen. Efter avregleringen så har vi sett ett utökat skattefusk, renodlat lurendrejeri och en ökad brottslighet bland taxiförare. I dagens taxiklimat finns betydligt fler förlorare än vinnare. I synnerhet drabbas turister vilket självklart slår tillbaka mot hela det svenska samhället. Turisters första kontakt med Sverige blir en otrevlig och i många fall hotfull erfarenhet. Detta påverkar turistnäringen i Sverige på ett negativt sätt och förstärker vikten av att återinföra en reglerad taxinäring i Stockholm. Ett annat stort problem är svarttaxinäringen. Förutom det regelrätta skattebortfallet som orsakas finns även flera anmälda grova brott utförda av illegala taxiåkare. Det handlar om brott som våldtäkt, rån, hot och misshandel. Att erbjuda illegal taxi ska beivras med böter och vid upprepning fängelse och i förekommande fall utvisning. Vi vill här ge polisen samt Skattemyndigheten mer resurser och befogenheter att göra anonyma tillslag, samt genomföra brottsprovokation i ett led att rensa upp i en väldigt infekterad bransch. Först efter att nämnda åtgärder är genomförda så kan stockholmarna åter erbjudas taxiresor där man kan känna sig trygg och säker oavsett tid på dygnet. Det är dags att alla kunniga serviceinriktade taxiförare lyfts fram och får tillbaka den respekt de förtjänar, men tyvärr har förlorat i den problemfyllda taxinäring Stockholm har idag. 2.e Cykelbanor Sverigedemokraterna är positiva till den fortsatta utbyggnaden av cykelbanor som binder samman Stockholms olika stadsdelar samt sammankopplar staden med dess närförorter. Det ska vara lättare och säkrare att transportera sig med cykel i Stockholm än det är idag. Att förenkla för stockholmarna att cykla till arbete, skola eller annat färdmedel är positivt både för miljön och för människors hälsa. Som ett cykelvänligt parti arbetar vi för fler moderna cykelbanor, ett bredare utbud av cyklar att hyra samt bättre möjligheter att parkera sin cykel säkert. Vår ambition är att Stockholm i framtiden ska kunna mäta sig med Köpenhamn som Skandinaviens säkraste och cykelvänligaste stad. Sverigedemokraterna arbetar aktivt för att minska antalet cykelolyckor i Stockholm som ökar för varje år. För att uppnå detta vill vi ha bredare och säkrare cykelbanor. Cyklister, fotgängare och bilister ska i så liten utsträckning som möjligt behöva dela på samma utrymme. Ett Stockholm som kan erbjuda cyklister ett säkert och tryggt alternativ får fler människor att börja cykla och lockar på sikt fler turister till Stockholm. 9

10 Ett stort trafiksäkerhetsproblem vad gäller cyklismen är cyklisterna själva. Många cyklister ignonerar gängse trafikregler vilket medför ett stort säkerhetsproblem för cyklisterna själva, liksom irritation bland bilister och fotgängare. Detta vill vi komma till rätta med, dels genom att informera cyklistkollektivet, dels genom att kraftigare beivra de cyklister som nonchalerar våra gemensamma trafikregler. De trafikregler som gäller för bilister och fotgängare gäller för cyklister också. 2.f Vägar Sverigedemokraterna är positiva till samtliga vägprojekt inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen. Logiken att det inte går att bygga bort köer haltar delvis och är en alltför enkel argumentation för de som bara ser kollektiva resor som möjligt färdsätt. Istället för att bygga smidiga kommunikationer så att folk frivilligt väljer att ta bussen eller tåget, vill man istället omöjliggöra bilen som alternativt färdsätt och på så sätt tvinga bilisten att bli kollektivtrafikant. Sverigedemokraternas ambitionsnivå för Stockholm ligger högre än så; när man måste ta bilen ska man kunna göra det utan att fastna i timslånga bilköer. I normalfallet ska man frivilligt välja att åka kollektivt, eftersom det ska framstå som ett så pass attraktivt färdmedel. Prioriteringen måste ligga på Förbifart Stockholm som avlastar trafiken i hela innerstaden genom att leda all icke-stockholmsk trafik direkt från söder till norr. Länge nog har stockholmarna lidit av tung trafik som varken har Stockholm som start- eller slutmål. Därefter måste en östlig förbindelse till. Det handlar dels om att öka kapaciteten över Saltsjö Mälarsnittet men kanske ännu mer om att binda samman Norra och Södra länken så att Stockholm, som en av Europas allra sista huvudstäder, äntligen kan få sin egen kompletta ringled. Sverigedemokraternas infrastrukturprogram i konkreta punkter Vi vill underhålla och restaurera infrastrukturen så den fungerar Vi vill satsa på spårbunden trafik Vi vill införa plattformsdörrar på vissa stationer Vi vill bygga ut spårbunden trafik till bl.a. Täby/Arninge Vi vill bevara men förändra trängselskatten Vi vill bevara grönområden samt däcka över trafikleder Vi vill sanera taxinäringen Vi vill bygga nya cykelbanor och att cyklisterna följer trafikreglerna Vi vill bygga en komplett ringled 10

11 SD Stockholm läns hälso- och sjukvård 11

12 3 Inledning Vi anser att hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad via skattesedeln, ges efter behov och ha god tillgänglighet. För att förtroendet för vårt gemensamma svenska välfärdsystem ska kunna återfås, krävs det att vården lever upp till de krav och förväntningar som svenska medborgare har. Alla människor ska bemötas likvärdigt i landstingets verksamheter. Man ska känna trygghet och tillit till vårdgivaren. Detta innebär bland annat att ingen särbehandling av människor får ske utifrån ovidkommande kriterier och att landstingen ska tillhandahålla evidensbaserad vård. De som ställer religiösa, kulturella eller etniskt grundade särkrav får vända sig till annan vårdgivare och själva bekosta sin behandling. All personal ska kunna kommunicera på god och förståelig svenska. Sverigedemokraternas förslag vad gäller hälso- och sjukvård i konkreta punkter 12

13 Ingen särbehandling av människor får ske utifrån ovidkommande kriterier. Landstingen ska tillhandahålla evidensbaserad vård. De som ställer religiösa, kulturella eller etniskt grundade särkrav får vända sig till annan vårdgivare och själva bekosta sin behandling. All personal ska kunna kommunicera på god och förståelig svenska. 3.a Primärvård Primärvård är den första sjukvård som människor kommer i kontakt med. Det är i primärvården som behovet av tillgänglighet är som störst. Tillgänglighet och god kvalitet är två viktiga faktorer för att känna trygghet. Primärvården, med allmänläkare, är också den vårdinstans där det största behovet av personalförstärkning finns. Sverigedemokraterna vill ändra vårdgarantin, från dagens , till , för samtliga vårdtagare. Detta innebär att primärvården ska erbjuda kontakt eller besök samma dag som vård söks. Läkarbesök inom primärvården ska erbjudas inom 3 dagar, från att beslut om remiss fattas får det gå högst 30 dagar till första besöket och från att beslut om behandling fattas får det gå högst 30 dagar till dess att behandlingen påbörjas. Detta betyder att en vårdtagare inte ska behöva vänta mer än 63 dagar förrän behandling har påbörjats, att jämföra med dagens 187 dagar. Mycket av läkarnas tid upptas av sådant som sjuksköterskor med särskild vidareutbildning skulle kunna utföra. Att skriva ut recept för enklare åkommor och annat pappersarbete skall delegeras till t.ex. läkarsekreterare och på så vis skapa ett bättre flöde av vårdtagare. Högre effektivitet i allmänläkarnas arbetsroll i kombination med högre tillgänglighet inom primärvården skulle minska patienttrycket på sjukhusens akutmottagningar. Sverigedemokraterna vill effektivisera sjukvården genom att låta de olika yrkesrollerna i högre grad utföra det arbete de är utbildade för. Genom att låta läkare arbeta som läkare istället för att syssla med administrativa uppgifter ökar läkartillgängligheten. För många äldre skulle hembesök av läkare innebära en ökad trygghet. Det leder även till färre dyra akutbesök, ofta med tillhörande ambulanstransporter. Samarbetet mellan kommun och landsting behöver både förbättras och fördjupas, bland annat bör landstingen aktivt arbeta med förebyggande åtgärder i hemmet för att minska bland annat fallolyckor för äldre. Sverigedemokraterna anser att dagens stora vårdproblem är tillgängligheten, speciellt för akutvården. Vi vill införa en väntegaranti på max tre timmar för akutvård. Bryts denna tidsgräns skall patienten få tillbaka sin avgift och händelsen skall rapporteras. Vid upprepade problem av denna art måste en utredning tillsättas för att reda ut vari problemet ligger. Problemen skall därefter åtgärdas. Sverigedemokraternas primärvårdsförslag i konkreta punkter 13

14 Vårdgarantin ska ändras från dagens till Fler avancerade specialistsjuksköterskor ska utbildas. Äldre ska kunna få hembesök av läkare. En väntegaranti för akutsjukvård skall inrättas. 3.b Tandvård Kostnaderna för tandvård har gjort att många avstår från, eller helt enkelt inte har råd, att ge sina tänder den vård de behöver. Detta har lett till allt fler allvarliga, dyra och svårbehandlade Tandskador. Samarbetet och utbytet av kunskap mellan tand- och sjukvården måste förbättras och förebyggande tandvård måste prioriteras. Sverigedemokraterna vill att tandvården ska vara gratis fram till den dag man fyller 20 år. Ett nytt högkostnadsskydd avseende tandvårdskostnader ska införas och innefatta alla över 20 år. Undersökningsavgiften ska hållas låg, så att medborgarna uppmuntras till regelbunden kontroll av munhälsan. För personer över 20 år som studerar, ska särskilda subventioner finnas. På sikt är det Sverigedemokraternas uppfattning att tandvården ska inrymmas inom sjukvårdens högkostnadsskydd och att patientavgifterna ska harmonieras med sjukvården. Sverigedemokraternas tandvårdsförslag i konkreta punkter Tandvården ska vara gratis upp till 20 år. Undersökningsavgiften ska hållas låg, för att uppmuntra regelbunden kontroll av munhälsan. För studerande över 20 år ska särskilda subventioner finnas. Ett nytt högkostnadsskydd avseende tandvårdskostnader ska införas och innefatta alla över 20 år. På sikt ska tandvården ingå inom sjukvårdens högkostnadsskydd, och patientavgifterna harmoniseras med sjukvården. 3.c Psykiatri Psykisk ohälsa har blivit ett akut folkhälsoproblem. Depressioner har blivit allt vanligare. Särskilt oroande är den utbredda ohälsan hos ungdomar. För de som ligger i riskzonen att drabbas krävs det tidiga terapeutiska insatser och en samverkan mellan kommuner och landsting. Genom samverkan med socialtjänst och skola, samt genom en effektivisering och ökad flexibilitet, kan psykiatrin dels agera förebyggande och dels ge rätt vård i rätt tid. Primärvården behöver bli bättre på att hjälpa människor med begynnande psykiska besvär. Ett tätt samarbete mellan psykiatrin och primärvården behövs för att tillgodose vårdtagarnas behov. Både de med lindrig psykisk ohälsa, och de med allvarligare psykiska sjukdomar ska bli hjälpta på adekvat sätt. I dagsläget förekommer det att många som har behov av terapi enbart ges medicinsk behandling. En person som får samtalsterapi kan bli hjälpt för många år framöver, medan medicinsk behandling i många fall bara löser problemen kortsiktigt och ger en tillfällig lindring under den tid medicineringen pågår. Sverigedemokraterna ser också allvarligt på hur tidigare psykiatrireformer har misslyckats och hur nedmonteringen av institutionsvården fått negativa konsekvenser för vårdtagare och samhället. Därför förespråkar vi att nya inrättningar skapas så att de som behöver hjälp verkligen får det, samt att samhället skonas från farliga personer som idag begår allvarliga 14

15 brott. Många psykiskt funktionshindrade är i stort behov av struktur i sin vardag och skulle med fördel kunna bo på mer avskilda inrättningar i en harmonisk miljö, istället för dagens pendling mellan sjukhus, öppet boende och statliga institutioner. Psykiskt sjuka som utgör en samhällsfara behöver också ett bättre omhändertagande. Dessa patienter skall tas om hand på lämpliga institutioner och få adekvat vård. De skall inte vistas ute i samhället. Samarbetet med både öppen och sluten vård måste förbättras. Det är inom psykiatrin som behovet av kontinuitet och samarbete mellan olika vårdgivare är som störst. Sverigedemokraternas förslag inom psykiatri i konkreta punkter Ett tätt samarbete mellan psykiatrin och primärvården behövs för att tillgodose patienternas behov. Landsting och regioner bör i större utsträckning fokusera på långsiktig terapi, snarare än kortsiktig medicinering. Landsting och regioner ska åter erbjuda institutionalisering för psykiskt sjuka som skulle må bra av ett slutet boende. Psykiskt sjuka som utgör en samhällsfara skall tas om hand på lämplig institution och få adekvat vård. De skall inte röra sig fritt i samhället, vilket de många gånger inte själva vill. 3.d Tillgänglighet För att förbättra hälsan, och för att förbättra vårdens tillgänglighet, krävs en väl fungerande sjukvårdsrådgivning. Många vårdsökande klarar sig med medicinska råd över telefon, samt tips om receptfria behandlingsmetoder. Sjukvårdsrådgivningen fyller där en viktig roll. Duktig personal och kortare telefonköer hos sjukvårdsrådgivningen kan minska köerna till vård och till tidsbokning på vårdcentralerna. Långa väntetider för vård medför onödigt lidanden och kostnader för såväl vårdtagare som landsting. Dålig tillgänglighet och långa köer inom sjukvården orsakas i första hand inte av personalbrist, utan snarare av bristande effektivitet i organisationen och dålig politisk styrning. Landstingsverksamhet med otillräckliga telefontider och krångliga bokningssystem drabbar vårdtagaren men får även konsekvensen att akutmottagningarna blir överbelastade. Det är av stor vikt att landstinget har generösa telefontider och bokningssystem som har vårdtagaren i fokus. En primärvård som möter medborgarens behov av vård borde rimligtvis innebära att det är möjligt att erhålla vård utan att först boka tid. Därför vill Sverigedemokraterna införa tider för akuta besök inom primärvården, i de fall där det inte redan är infört. Sverigedemokraternas förslag vad gäller tillgänglighet i konkreta punkter Regionerna och landstingen ska ha generösa telefontider och bokningssystem som har patienten i fokus. Akuta besök ska införas inom primärvården. 4 Miljö 15

16 Regioner och landsting spelar en viktig roll i miljöarbetet. En väl planerad kollektivtrafik, hushållning med resurser och val av miljövänliga alternativ är områden där regioner och landsting kan bidra till ett miljövänligt samhälle. Vår vision är att regionerna och landstingens arbete och verksamhet inte ska påverka miljön eller klimatet på ett negativt sätt. Man bör också ställa krav på läkemedelsindustrin att erbjuda läkemedel som inte är skadliga för miljön. Konkret innebär det en nollvision avseende läkemedelsrester i mark, vatten och luft. Enbart miljövänliga tjänstefordon bör tillhandahållas inom regioner och landsting. All kollektivtrafik bör, som tidigare nämnts, använda miljövänliga bränslen, gärna närproducerade, för att få bästa ekonomiska och miljömässiga regionala effekt. Sverigedemokraternas miljöförslag Regionerna och landstingen ska förespråka en nollvision avseende läkemedelsrester i mark, vatten och luft. Endast miljövänliga tjänstefordon bör tillhandahållas inom regioner och landsting. All kollektivtrafik bör drivas med miljövänliga bränslen, gärna närproducerade. 16

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014

Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014 Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014 Landstinget i Jönköpings län Vi anser att vården ska vara solidariskt finansierad via skattsedeln, ges efter behov och ha god tillgänglighet.

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 De flesta experter - både i Sverige och internationellt - anser att svensk vård håller mycket hög kvalitet och standard, fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar:

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar: för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Vi

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

SSU Stockholms stad Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring bostäder. Regeringens mål är att

SSU Stockholms stad Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring bostäder. Regeringens mål är att Stockholms arbetarekommuns årsmöte 22 april 2017 2 3 4 SSU Stockholms stad Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring 700 000 bostäder. Regeringens mål är

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Nationella riktlinjer Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Hälso- och sjukvårdspolitikerns uppgift Identifiera behov Finansiera Prioritera mellan grupper/områden Fördela resurser

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

C9 Kommittémotion. 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det ska

C9 Kommittémotion. 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det ska Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2963 av Anders W Jonsson m.fl. (C) Beroendevård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ansvaret

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Budget bygg ihop Stockholmsregionen

Budget bygg ihop Stockholmsregionen Stockholm 2016-05-23 Socialdemokraterna Stockholms län landsting Budget 2017 - bygg ihop Stockholmsregionen Ekonomi Stockholms läns landsting har de bästa ekonomiska förutsättningarna (högst skatt, bäst

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Staden har en plan nu ska den uppdateras! Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och

Läs mer

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434)

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:434 218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem

Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem Frågor och svar: Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem Vad är vårt förslag? Vi vill genomföra Vårdval Stockholm för att ge makten till patienten. Idag ges resurser till vårdcentraler utifrån befolkningen

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Förord... 4. Förklaring av dokument... 5. Vision... 6. Sammanfattning över våra största besparingar och prioriteringar... 7

Förord... 4. Förklaring av dokument... 5. Vision... 6. Sammanfattning över våra största besparingar och prioriteringar... 7 Innehåll Förord... 4 Förklaring av dokument... 5 Vision... 6 Sammanfattning över våra största besparingar och prioriteringar... 7 Din hälso- och sjukvård i Sörmland... 9 Vårdköer... 9 Vårdlotsar... 9 Patientsäkerhet...

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2700 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut 1.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB 2014-09-23 1 (5) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

NCC. Den inkluderande staden

NCC. Den inkluderande staden NCC Den inkluderande staden 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till panelister via Cint Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-65 med representativa

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Regionpolitiskt manifest för Västra Götalandsregionen

Regionpolitiskt manifest för Västra Götalandsregionen Regionpolitiskt manifest för Västra Götalandsregionen Programförklaring Ett mänskligare Västra Götaland 1 Fler vårdplatser För en trygg vård och värdigt omhändertagande Antalet vårdplatser har minskat

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser

Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 95, diarienummer KS 2010/269. Bakgrund I Vaggeryds kommun finns idag 19 allmänna lekplatser som förvaltas

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer