Utvecklingen av Försäkringskassans samlade effektivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingen av Försäkringskassans samlade effektivitet"

Transkript

1 Wimi 2005 FK90005_009_G FK90010_003_G SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (9) Socialdepartementet Stockholm Utvecklingen av Försäkringskassans samlade effektivitet Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att återrapportera utvecklingen av myndighetens samlade effektivitet samt genomförda åtgärder i syfte att förbättra effektiviteten. Försäkringskassan har tidigare gjort en bedömning i myndighetens årsredovisning om utvecklingen av verksamhetens effektivitet. I 2011 års årsredovisning utgick detta avsnitt som en följd av det utvecklingsarbete som bedrivits, bland annat i syfte att koncentrera avrapporteringen till det som efterfrågas i FÅB eller regleringsbrevet. Försäkringskassan redovisar här utvecklingen av effektiviteten i administrationen med samma bedömningsparametrar som använts i tidigare årsredovisningar. Detta innebär att en sammanvägd bedömning görs av prestationernas kvalitet, som i sin tur grundas på parametrarna enkelt, snabbt och rätt samt styckkostnadsutvecklingen som en indikator på kostnadseffektiviteten. Försäkringskassan har dock i denna återrapportering delvis modifierat metoden för att göra bedömningen av myndighetens samlade effektivitet. Bland annat har medarbetarnas uppfattning av sin arbetssituation tidigare ingått i den samlade bedömningen av verksamhetens effektivitet. Detta utgår i denna redovisning av den anledningen att den är oförändrad och därmed inte påverkar effektiviteten i någon riktning. Beroende på vilket mått på prestation som används för en av de största förmånerna, sjukpenning, kommer man till olika resultat om effektiviteten. Om måttet styckkostnad per utbetalning används i beräkningen så har produktivitetsutvecklingen varit positiv 2011 jämfört med Om man i stället använder måttet styckkostnad per avslutat sjukfall blir utfallet oförändrad effektivitet. Eftersom sjukpenningen står för så stor andel av de samlade förvaltningskostnaderna (35 procent) får denna förmån en avgörande betydelse. Vilket mått som kan anses vara det rätta kan diskuteras. I beräkningen av totalproduktivitetsmåttet per försäkringsområde som används i årsredovisningen är det måttet styckkostnad per avslutat sjukfall som används. Det beror på att antalet avslutade sjukfall har en starkare koppling till målet att förkorta sjukfallen och återföra människor till arbetsmarknaden. Men med

2 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 2 (9) rehabiliteringskedjan avslutas per definition alla sjukfall och måttet är därmed mindre avgörande för produktivitetsutvecklingen. Utgångspunkter för redovisningen De underliggande parametrarna till hur den samlade effektiviteten bedöms är som nämndes ovan utvecklingen av styckkostnaderna och den samlade kvaliteten i administrationen av de förmåner som Försäkringskassan ansvarar för. Kvaliteten i handläggningen bedöms utifrån de tre parametrarna enkelt, snabbt och rätt. Parametern enkelt bedöms utifrån förändringar i Nöjd kundindex (NKI). Parametern snabbt bedöms utifrån förändringar i handläggningstider. Parametern rätt bedöms genom förändringar i andelen tillräckliga beslutsunderlag och andelen korrekta beslut, som mäts i den kontinuerliga kvalitetskontrollen. Det finns ytterligare kvalitetsindikatorer som brukar användas i årsredovisningen, men för att få en hanterbar uppställning av kriterier för bedömning av effektiviteten har endast de viktigaste indikatorerna valts ut i detta sammanhang. Under 2011 har Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) lämnat en rapport 1 till regeringen om effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen. ISF uppger i sin rapport att den mest grundläggande kvalitetskomponenten att Försäkringskassan fattar korrekta beslut i försäkringsärendena är svår att följa upp på ett bra sätt och är behäftad med mätproblem. Detta gjorde att den kontinuerliga kvalitetskontrollen inte kunde ingå i inspektionens analys av kvalitetsutvecklingen i ärendehandläggningen perioden Försäkringskassan är väl medveten om de problem och brister rörande den kontinuerliga kvalitetskontrollen som ISF pekar på i rapporten, men har valt att ändå använda den som en av tre kvalitetsparametrar i den samlade bedömningen av effektiviteten. De mätproblem som tidigare funnits har i huvudsak avhjälpts och det är möjligt att nu använda den kontinuerliga kvalitetskontrollen som en del i analysen av den samlade kvaliteten i myndighetens verksamhet. Resultat för de ingående parametrarna En enkel summering görs av förändringen inom de olika parametrarna för varje förmån, se tabell nedan. Förändringen i styckkostnad summeras alltså med den sammanvägda, summerade kvaliteten. 1 ISF:s rapport 2011:20 Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen

3 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 3 (9) Summan av alla förändringar per förmån kan då i sig anses svara på frågan hur myndighetens samlade effektivitet förändrats. Men för att få en mer rättvisande bild av effektivitetsutvecklingen görs en viktning per förmån utifrån hur stor andel av förvaltningskostnaderna den representerar. Förändringarna i resultat är illustrerade i tabellen nedan med (förbättring), - (försämring) eller 0 (det går inte att utläsa någon förändring). Är fältet tomt finns inget resultat alls för den parametern. Förändringarna i resultat är hämtade från Försäkringskassans årsredovisning Tabell 1. Förändring i effektivitetsparametrarna Förmån Styckkostnad Enkelt Snabbt Rätt Kvalitet sammanvägd Ohälsa Aktivitetsersättning - Försäkringsområde Effektivitet sammanvägd utveckling Förvaltningskostnad mnkr per förmån negativ 243 3% Andel av totala förvaltningskostnader Arbetsskadelivränta - Bostadstillägg - Rehabiliteringspenning Sjukersättning - - oförändrad 202 3% 0 oförändrad 144 2% positiv 71 1% negativ % Sjukpenning, kr per utbetalning Sjukpenning, kr per avslutat sjukfall - positiv oförändrad % Barn och familj Barnbidrag negativ 273 4% Bostadsbidrag - 0 oförändrad 236 3% Föräldrapenning oförändrad % Tillfällig föräldrapenning 0 positiv 495 7% Underhållsstöd 0 0 positiv 212 3% Funktions- Assistansersättning positiv 260 4% nedsättning Bilstöd - 0 oförändrad 27 0% Handikappersättning negativ 104 1% Vårdbidrag negativ 211 3% Övriga förmåner Aktivitetsstöd oförändrad 614 8% Statligt tandvårdsstöd positiv 195 3% Totalt Totalt resultat Det totala resultatet är som nämndes ovan beroende av vilken prestation som används för sjukpenning. I tabell 2 summeras förändringarna med måttet styckkostnaden kronor per utbetalning för sjukpenning. Den visar på en totalt sett positiv förändring i effektiviteten. I tabell 3 summeras istället förändringarna i

4 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 4 (9) de olika parametrarna med måttet styckkostnad per avslutat sjukfall. Då blir det totala resultatet att effektiviteten är oförändrad. Tabell 2. Förändring i effektivitet, förmåners andel av de totala förvaltningskostnaderna. positiv 53% oförändrad 26% negativ 21% Not. Måttet styckkostnad per utbetalning används för sjukpenning. Tabell 3. Förändring i effektivitet, förmåners andel av de totala förvaltningskostnaderna. positiv 18% oförändrad 61% negativ 21% Not. Måttet styckkostnad per avslutat sjukfall används för sjukpenning. Vidare utvecklingsbehov Försäkringskassan påbörjade ett utvecklingsarbete i samband med årsredovisningen 2011 om hur myndigheten bör mäta och redovisa myndighetens produktivitetsutveckling. Slutsatsen från detta utvecklingsarbete var att det sätt som produktivitetsutvecklingen redovisades fram till och med årsredovisningen 2010 inte ger en fullständig bild. Att endast mäta och redovisa det så kallade totalproduktivitetsmåttet för hela verksamheten är inte lämpligt, eftersom verksamhetens karaktär och omfattning förändras mellan åren och därmed ofta inte är jämförbar. Försäkringskassan har av detta skäl i årsredovisningen brutit ned måttet på försäkringsområdesnivå för att komma närmare vad som driver utvecklingen. Dessutom har analysen av vad som påverkat styckkostnaderna inom respektive förmån fördjupats. Ofta är det ambitions- och kvalitetshöjningar i syfte att höja förtroendet som orsakar ökade stycktider. Detta beror i sin tur många gånger på regelförändringar. Framöver kommer Försäkringskassan att förfina analysen av produktivitetsutvecklingen ytterligare. Detta kommer att göras genom att den faktiska produktiviteten i handläggningen jämförs mot den förväntade produktiviteten, som följer av beslutade handläggningsprocesser (de så kallade ENSAprocesserna). Åtgärder för att förbättra effektiviteten inom administrationen Försäkringskassan har fått i uppdrag att även redovisa åtgärder som vidtagits i syfte att förbättra effektiviteten. Nedan redovisas därför ett urval av sådana

5 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 5 (9) aktuella åtgärder. För en mer fullständig redovisning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2011 och budgetunderlaget för Automatiseringen av handläggningen fortsätter Försäkringskassan strävar efter att höja automatiseringsgraden i flera förmåner i syfte att få högre kvalitet i handläggningen, säkrare utbetalningar, bättre service för kunderna och effektivare administration. Kvaliteten förbättras genom att kunden i större utsträckning får rätt beslut och rätt ersättning redan från början. Det leder även till effektiviseringar genom att antalet felaktiga utbetalningar och återkrav minskar. Regelstyrd hantering utifrån förmånens regelverk och färre manuella bedömningar ökar kvaliteten i handläggningen och minskar riskerna för oavsiktliga fel. Under 2011 genomfördes flera insatser för att öka produktiviteten och minska styckkostnaderna genom automatisering. Bland annat har andelen automatberedda ärenden ökat ytterligare inom tillfällig föräldrapenning, en förmån där redan tidigare en stor del av handläggningen utfördes automatiskt. Ett projekt pågår också för att införa automatiserad handläggning av föräldrapenning. Driftsättningen av det nya IT-stödet som krävs för detta är planerad till Utvecklingen av en mer automatiserad handläggning kommer under de närmaste åren att ta i anspråk en betydande del av myndighetens utvecklingskapacitet, och beräknas kunna ge effektiveringar och besparingar i handläggningen från 2014 och framåt. Att anpassa organisationen för en verklighet med en ökad automatisering i handläggningen är viktigt för att kunderna inte ska påverkas negativt. Försäkringskassan arbetar för att kunna säkerställa resurser och kompetens för fortsatta satsningar inom automatiseringsområdet. Fler och bättre självbetjäningstjänster Allt fler av Försäkringskassans kunder förväntar sig att kunna sköta sina ärenden digitalt. Om kunderna förstår vad de har rätt till, vet hur de ska gå tillväga och kan följa statusen på sina ärenden från början till slut leder detta till att de känner sig trygga med att de får det de har rätt till. Detta ger ökad kundnöjdhet och ett ökat förtroende för Försäkringskassan. Kunderna kommer också att ha mindre behov av att kontakta Försäkringskassan via andra kanaler. Under 2011 har arbetet med att utveckla tjänsterna för självbetjäning fortsatt i syfte att förbättra servicen för kunderna och avlasta administrationen. Självbetjäningstjänsterna för föräldrar är de självbetjäningstjänster som omfattats av flest utvecklingsinsatser under det senaste året. I dag kan kunderna ansöka om föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, bostadsbidrag och sjukpenning på webben. Där kan de också ladda ned

6 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 6 (9) blanketter, söka information på 21 olika språk eller chatta med Hanna, Försäkringskassans digitala assistent. Loggar kunderna in på Mina sidor kan de följa ärendets status för flertalet förmåner. Genom sms/mailnotifiering blir de enkelt påminda om ändrad status i sina ärenden. Föräldrar som använder självbetjäning kan även få besked via sms eller e-post. Sedan 2011 finns Försäkringskassan även på Facebook där frågor besvaras, både på svenska och på fem andra språk. Under 2012 lanseras en mobil version av webbplatsen och Mina sidor som kommer att erbjudas i den mobila kanalen. Kunderna kommer då att kunna ansöka om tillfällig föräldrapenning och följa statusen på sitt ärende i mobilen och på läsplattor. Hela webbplatsen kommer även tillhandahållas på engelska. Inom kort lanseras också en ny applikation som på ett enkelt sätt visar vilka förmåner du som kund har rätt till. Det kommer också att underlätta för arbetsgivare att lämna uppgifter vad avser anställda via webbplatsen. Försäkringskassan kommer framöver att arbeta brett för att utöka det digitala erbjudandet till andra kunder för att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen för ansökan om förmåner och få svar på frågor. Som ett led i detta arbetar Försäkringskassan med att öka användbarheten och tillgängligheten för funktionsnedsatta och andra grupper i samhället för att göra det lättare att använda den digitala kanalen. Utvecklat samarbete med partner Arbetet fortsätter med att utveckla samarbetet med andra myndigheter, arbetsgivare, hälso- och sjukvården samt kommuner. Några exempel på detta ges nedan. Elektronisk informationsöverföring mellan Försäkringskassan och vården har införts under Detta förväntas bidra både till att beslutsunderlagen förbättras och att handläggningstiderna förkortas. Kapaciteten för elektroniskt informationsutbyte ska öka ytterligare framöver, för att förenkla och säkerställa god kvalitet i kommunikationen med partner, i synnerhet hälso- och sjukvården. Det ökade informationsutbytet innebär en enklare hantering för myndighetens kunder vad avser uppgiftlämnande, en för myndigheten effektivare handläggning och en ökad kunskap och samordning kring den enskilda kunden. Ytterligare vinster för kunden är en snabbare hantering av sjukskrivningen, processen som är likvärdig över hela landet och korrekta beslut som baseras på rätt information. För att sjukskrivningsprocessen ska vara effektiv och rättssäker krävs att de medicinska underlagen har god kvalitet. Det finns fortsatta behov av förbättringar på detta område och Socialstyrelsen och Försäkringskassan utvecklar därför tillsammans kontinuerligt det försäkringsmedicinska beslutsstödet.

7 Wimi 2005 FK90010_003_G SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 7 (9) Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har under 2011 tillsammans arbetat med att förenkla och effektivisera administrationen av bostadstillägg. Exempelvis ska en automatiserad överföring och kontroll av uppgifter från tjänstepensionsbolag och Skatteverket införas. Syftet är att göra det enklare för den som söker eller har bostadstillägg, minska administrativa kostnader och identifiera behov av lagändringar som ger bättre förutsättningar för myndigheterna att ge kunder god service. Socialstyrelsen har i samarbete med Försäkringskassan under 2010 och 2011 utarbetat ett vetenskapligt bedömningsinstrument som kan användas för bedömning av behovet av personlig assistans. Bedömningsinstrumentet ska ge förutsättningar för en högre kvalitet i beslutsfattandet och en så likformig och rättssäker handläggning av ansökan om personlig assistans som möjligt. En utvärdering har påbörjats under 2011 för att undersöka dess funktion och effekter. Verksamhetsutveckling Uppgradering av IT-systemet leder till flera förbättringar inom det statliga tandvårdsstödet Under 2011 har en omfattande uppgradering gjorts av Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd. Systemet är baserat på ett så kallat standardsystem, och uppgraderingen har inneburit att de tillägg till standardsystemet som Försäkringskassan själv utvecklat har behövt anpassas. Det elektroniska systemet kommer nu att på ett bättre sätt underlätta arbetet gentemot vårdgivarna, framför allt genom att den elektroniska kommunikationen utvecklats. Uppgraderingen innebär också ökade och förbättrade möjligheter för Försäkringskassan att genomföra efterhandskontroller. Samtidigt har vissa arbetsmoment som tidigare gjorts manuellt kunnat automatiseras. Lean ger ny inspiration Försäkringskassan har under 2011 prövat den arbetsmetod som brukar benämnas lean. Lean utgår från kunden och kundens process genom verksamheten. I denna process elimineras problem, friktioner och slöseri som inte skapar värde för kunden. Lean syftar till att leda till såväl ökad effektivitet och kvalitet som ökat engagemang hos personalen. Förbättringarna ska inte uppnås genom att pressa medarbetarna till ett högre arbetstempo utan genom att ta bort ickevärdeskapande arbete. En pilotstudie har genomförts på sammanlagt sex enheter inom både kundmötesorganisationen och den administrativa verksamheten. Piloten omfattade totalt cirka 120 medarbetare. Utvärderingen visar att hela 70 procent av medarbetarna tyckte att lean som arbetssätt var bra eller mycket bra. Lean åstadkom förbättringar i verksamheten.

8 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 8 (9) Man gjorde tidsbesparingar och uppnådde förbättrad kvalitet, men framför allt ökade delaktigheten och medarbetarnas möjligheter att påverka, vilket skapade engagemang och arbetsglädje. Arbetet enligt lean har fortsatt både inom kundmötesorganisationen den administrativa verksamheten efter att piloten avslutats och kommer nu att utvidgas till att omfatta hela myndigheten. Elektronisk ärendehantering av fler förmåner De fyra största handikappförmånerna handikappersättning, vårdbidrag, assistansersättning och bilstöd har gått över till ett elektroniskt handläggningssystem. Det innebär möjligheter att öka såväl produktiviteten som kvaliteten i handläggningen. Utvecklat arbetssätt i handläggningen Ett kontinuerligt arbete bedrivs i myndigheten med att utveckla nya eller reviderade handläggningsprocesser. Syftet är oftast att genomföra nya regler i socialförsäkringen, men också att öka kvaliteten i handläggningen på olika sätt. Nya handläggningsprocesser har under 2011 införts för sjukpenning, de olika arbetsskadeförmånerna samt för handikappersättning och vårdbidrag. En revidering av handläggningsprocessen för aktivitetsstöd har också genomförts. Kontrollverksamheten utvecklas Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska handläggas av myndigheten. Försäkringskassan ska säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott. För att stärka förtroendet för socialförsäkringen är det nödvändigt att Försäkringskassan arbetar för att förhindra felaktiga försäkringsbeslut och utbetalningar. Försäkringskassans kontrollarbete är proaktivt. Det ska bli rätt försäkringsbeslut och utbetalning från början. Därför arbetar Försäkringskassan löpande med att kartlägga kontrollstrukturen i försäkringshandläggningen för att förhindra felaktiga försäkringsbeslut och utbetalningar. Det proaktiva arbetet genomsyrar stora delar av verksamheten. Det innebär att det ska vara lätt för kunderna att göra rätt från början, bland annat genom att det ska finnas tydlig information, upparbetade kundkanaler och en välfungerande självbetjäning. Försäkringskassan arbetar processorienterat och försäkringshandläggningen finns beskriven i handläggningsprocesser. Det processorienterade arbetssättet ger förutsättningar för likformighet, effektivitet, kvalitet och kontroll i handläggningen. I samtliga handläggningsprocesser ingår utrednings- och kontrollmoment som ska säkerställa att det finns tillräckligt beslutsunderlag och korrekt information i ärendet, det vill säga att myndigheten uppfyller de krav som ställs genom bland annat förvaltningslagen. Försäkringskassan har under 2011 fastställt kontrollstrukturen för 15 handläggningsprocesser.

9 Wimi 2005 FK90010_003_G SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 9 (9) Förstärkt produktions- och bemanningsplanering För att klara av att hålla korta och jämna handläggningstider måste Försäkringskassan i rätt tid möta variationer i ärendeinflödet med rätt produktionskapacitet. Många av förmånerna kännetecknas av tämligen stora säsongsvariationer i inflödet av ärenden. Detta gäller exempelvis sjukpenning och föräldraförmånerna. Under de senaste åren har formerna för att hantera dessa säsongsvariationer utvecklats. Försäkringskassans budgetarbete är nu mer anpassat för att säkerställa att rätt resurser allokeras till rätt förmån. Resurser fördelas till de ärendeproducerande avdelningarna utifrån prognoser över kommande ärendeinflöde och uppgift från processbeskrivningarna om hur lång tid ett genomsnittligt ärende tar att handlägga. Under 2011 har fortsatta insatser gjorts för att förbättra såväl inflödesprognoser som uppgifter om resursåtgången per ärende. För de mest utsatta förmånsslagen, med stora säsongsvariationer och krav på handläggning inom en månad, följs ärendeproduktionen på nationell nivå veckovis. I syfte att göra organisationen mer flexibel så att inflödestoppar kan hanteras har en rad insatser gjorts under året. För att klara de kritiska sommarmånaderna har en samordnad nationell planering gjorts. Vikarier, oftast studenter och tidigare anställda, har använts. Medarbetare inom kundcenter har i ökad grad handlagt ärenden i samband med perioder av färre telefonsamtal. Insatser har gjorts för att öka andelen ärenden med tillfällig föräldrapenning som automatbereds. Försäkringskassan försöker också sprida när ersättningsperioder för exempelvis bostadsbidrag upphör, vilket bidrar till en jämnare arbetsbelastning. Rapporten överlämnas till regeringen. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Dan Eliasson i närvaro av chefsjurist Eva Nordqvist, chefscontroller Caroline Viper samt controller Andrej Lakstigal, den senare som föredragande. Dan Eliasson Andrej Lakstigal

Utvecklingen av Försäkringskassans samlade effektivitet 2011 2012

Utvecklingen av Försäkringskassans samlade effektivitet 2011 2012 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (13) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Utvecklingen av Försäkringskassans samlade effektivitet 2011 2012 1 Bedömning av den samlade effektivitetsutvecklingen Försäkringskassan

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Välkommen till Försäkringskassan Försäkringskassan informerar om och hanterar Sveriges viktigaste trygghetspaket socialförsäkringen. Den innehåller totalt närmare

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014

Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (10) Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014 Inledning En av Försäkringskassans grundläggande uppgifter är att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs

Läs mer

Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning

Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning 2 (6) Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning I regleringsbrevet till

Läs mer

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (9) Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 Inledning Välfärdssystemen finansieras solidariskt med skattemedel. För att upprätthålla legitimiteten

Läs mer

Utvecklingen av Försäkringskassans samlade effektivitet

Utvecklingen av Försäkringskassans samlade effektivitet Wimi 2005 FK90005_009_G FK90010_003_G SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Utvecklingen av Försäkringskassans samlade effektivitet 2012-2013 1 Bedömning av den samlade effektivitetsutvecklingen

Läs mer

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen Uppdraget Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2009 redovisa en bedömning

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Emma Eriksson Lokalt samverkansansvarig emma.m.eriksson@forsakringskassan.se FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

Läs mer

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Rosa Fiorito KS, Henrik Lindholm APF, Helén Nilsson och Karin Ringman KS. Bakgrund och syfte Försäkringskassan har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar 2013

Försäkringskassans kontrollutredningar 2013 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar 2013 Inledning I rapporten beskrivs vårt arbete för att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och för att motverka bidragsbrott.

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Plan för uppföljning av sjukfrånvarons utveckling

Plan för uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 1 (5) Socialdepartementet Plan för uppföljning av sjukfrånvarons utveckling Wimi 2005 FK90010_004_G 2 (5) Plan för uppföljning av sjukfrånvarons utveckling Försäkringskassan har i regleringsbrevet för

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:2 Ett samarbete mellan AP och KS

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:2 Ett samarbete mellan AP och KS Försäkringskassans Kundundersökning 2013:2 Ett samarbete mellan AP och KS Henrik Lindholm APF, Helén Nilsson KS och Karin Ringman KS. Bakgrund och syfte Försäkringskassan har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Försäkringskassans årsredovisning

Försäkringskassans årsredovisning Försäkringskassans årsredovisning Generaldirektören har ordet Förordet i förra årets årsredovisning förutspådde en fortsatt gynnsam utveckling av Försäkringskassans verksamhet. Det känns tillfredsställande

Läs mer

Försäkringskassans verksamhetsstrategi

Försäkringskassans verksamhetsstrategi Strategi 1 (12) Försäkringskassans verksamhetsstrategi Inledning Socialförsäkringarna är samhällets grundläggande ekonomiska trygghetssystem. Försäkringskassans roll är att rättssäkert och effektivt administrera

Läs mer

Försäkringskassans administration produktivitet och kvalitet 2014

Försäkringskassans administration produktivitet och kvalitet 2014 PROMEMORIA 1(26) Datum Diarienummer 2015-04-28 2014-164 Magnus Medelberg Enheten för pensioner och övergripande studier 08-58 00 15 22 Magnus.medelberg@inspsf.se Försäkringskassans administration produktivitet

Läs mer

Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016

Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016 isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2017:6 Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016 En redovisning av utvecklingen sf Rapport 2017:6 Försäkringskassans produktivitet och effektivitet

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen Aktuella frågor inom assistansersättningen Jag kommer att tala om Utvecklingen av assistansersättningen Studie om Försäkringskassans administration av assistansersättningen Digitalisering av utbetalning

Läs mer

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd 2012-02-21 registrator@finance.ministry.se registrator@employment.ministry.se Skrivelse med anledning av slutrapport Samverkansuppdrag om utveckling av metoder för redovisning av resultat av arbetet mot

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng"

5. Remiss från Socialdepartementet om Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng Ärende som behandlas direkt i kommunstyrelsen: 5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng" Bilaga KS 2012/145/1-2 Bilaga KS 2012/145/1

Läs mer

Vägen till den digitala myndigheten

Vägen till den digitala myndigheten Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage, Verksamhetsområdeschef Försäkringskassan Juni 2012 Sida 1 Försäkringskassan i korthet Administrerar socialförsäkringen Omfattar > 200 miljarder kr årligen...

Läs mer

Övergångar mellan skola och arbetsliv

Övergångar mellan skola och arbetsliv År 12 16 18 19 21 30 65 67 TFP allvarligt sjukt barn Kontaktdagar LSS Närståendepenning (ingen spec. ålder) TFP 12-16 TFP LSS barnb/bostadsb Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Vårdbidrag Assistansersättning

Läs mer

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive den 1 jan 2009 Jan Regeringen vill effektivisera sjuk-skrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna

Läs mer

Försäkringskassans årsredovisning

Försäkringskassans årsredovisning 2016 Försäkringskassans årsredovisning Försäkringsutgifter (totalt 227 miljarder kr) Antal unika individer med utbetalning av förmån (tusental) Kundernas förtroende för Försäkringskassan Genomsnittlig

Läs mer

Försäkringskassans årsredovisning 2012

Försäkringskassans årsredovisning 2012 Försäkringskassans årsredovisning 2012 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Telefon 08-786 90 00 www.forsakringskassan.se ISBN 978-91-7500-374-0 ISSN 1653-5774 Generaldirektören har ordet När jag avslutade

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna

Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna ISF har som del av ett egeninitierat projekt studerat betydelsen av

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan Sid 1 April 2017 Våga prata pengar Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Agenda Övergripande information om Försäkringskassan. Översikt av vanliga förmåner som nyanlända kan ta del av. Att tänka på

Läs mer

Försäkringskassans arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Försäkringskassans arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Försäkringskassans arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Sofie Östling & Anna Martinmäki Försäkringsmedicin på Försäkringskassan I november 2016 fattades beslut om riktlinjer för det försäkringsmedicinska

Läs mer

Svar på ISF:s rapport Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens administration 2005-2014

Svar på ISF:s rapport Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens administration 2005-2014 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på ISF:s rapport Produktivitet och kvalitet i socialförsäkringens administration 2005-2014 Inspektionen för socialförsäkring (ISF) tar i denna rapport ett

Läs mer

Jämförande studie av hur Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket redovisar prestationer

Jämförande studie av hur Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket redovisar prestationer Bilaga 3 till Statskontorets rapport Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (2012:16) Bilaga 3 Jämförande studie av hur Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket redovisar prestationer Denna

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon 126 37 Hägersten LM Ericssons väg 30 08-786 90 00

Postadress Besöksadress Telefon 126 37 Hägersten LM Ericssons väg 30 08-786 90 00 BESLUTSMISSIV Beslutsmissiv Regeringen har genom regleringsbrevet 2013 gett Försäkringskassan i uppdrag att särskilt redovisa och kommentera verksamhetens resultat gällande den instruktionsreglerade uppgiften

Läs mer

Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. Rapport 7 Delegationen mot felaktiga utbetalningar

Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. Rapport 7 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen Rapport 7 Delegationen mot felaktiga utbetalningar November 2007 En helhetsbedömning har eftersträvats Delegationen mot felaktiga

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Utökat elektroniskt informationsutbyte

Utökat elektroniskt informationsutbyte 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Utökat elektroniskt informationsutbyte Uppdraget Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 9 2014

Stickprovsundersökning vecka 9 2014 2014-10-14 Stickprovsundersökning vecka 9 2014 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut

Läs mer

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM Försäkringskassan IKEM Sid 1 November 2016 IKEM Regeringen har gett Försäkringskassan uppdraget att bidra till att nå ett sjukpenningtal på högst nio dagar vid utgången av år 2020 bidra till att sjukskrivningarna

Läs mer

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan

Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage Verksamhetsområdeschef Självbetjäning Försäkringskassan Försäkringskassan i förändring Service Design Digital strategi & erbjudande Digital Tjänstedesign

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Handlingsplan för att anpassa kostnaderna till en lägre anslagsnivå år 2013

Handlingsplan för att anpassa kostnaderna till en lägre anslagsnivå år 2013 HANDLINGSPLAN 1 (17) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för att anpassa kostnaderna till en lägre anslagsnivå år 2013 1 Inledning Försäkringskassan har fått i uppdrag att redovisa en handlingsplan

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning (AFU)

Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning (AFU) 1 (6) Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning (AFU) Wimi FK90010_005_G 2 (6) Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 2 (7) Förord Riktlinjerna för översättningar syftar till att alla som tillhör den svenska socialförsäkringen ska förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Effekter och erfarenheter av övergången till beslut om bostadstillägg som gäller tillsvidare

Effekter och erfarenheter av övergången till beslut om bostadstillägg som gäller tillsvidare Wimi FK90005_012_G REGERINGSUPPDRAG 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effekter och erfarenheter av övergången till beslut om bostadstillägg som gäller tillsvidare Enligt regleringsbrevet för 2013

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

Översyn av sjukförsäkringen -förslag till förbättringar (Ds 2011 :18)

Översyn av sjukförsäkringen -förslag till förbättringar (Ds 2011 :18) REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 2011-07-01 2011-82 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Översyn av sjukförsäkringen -förslag till förbättringar (Ds 2011 :18) (S201114725) Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018

Budgetunderlag 2016 2018 Budgetunderlag 2016 2018 Del 1 Socialförsäkringens administration Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans budgetunderlag för åren 2016 2018 Försäkringskassan överlämnar härmed budgetunderlag

Läs mer

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid 1 (10) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 2 Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid Postadress Besöksadress

Läs mer

Planerade analysrapporter

Planerade analysrapporter 2016-12-05 1 (5) Planerade analysrapporter Försäkringskassans avdelning för Analys och prognos producerar olika kunskapsunderlag. Exempelvis tar avdelningen fram statistik, besluts- och ledningsstödsinformation

Läs mer

För kvalitet Med gemensamt ansvar

För kvalitet Med gemensamt ansvar För kvalitet Med gemensamt ansvar Betänkande av FörMed-utredningen Stockholm 2015 SOU 2015:17 Innehåll Sammanfattning... 11 1 Författningsförslag... 19 1.1 Förslag till lag om försäkringsmedicinska utredningar...

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 2011-06-30 Dnr Af-2011/145023 Sida: 1 av 8 Socialdepartementet cc Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 Arbetsförmedlingens yttrande begränsas

Läs mer

Försäkrings kassans årsredovisning 2010

Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Innehåll Generaldirektören har ordet...3 Styrelsens arbete 2010...4 Om Försäkringskassan...5 Resultaten för år 2010 i sammanfattning...6 Verksamhet... 13 Samlad

Läs mer

Effektiv vård SOU 2016:2

Effektiv vård SOU 2016:2 ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2016-05-23 Kompetensområde medicin Malin Josephson malin.josephson@inspsf.se Effektiv vård SOU 2016:2 Sammanfattning ISF avstyrker förslaget att kraven på

Läs mer

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning Myndighet (0a): e-post kontaktperson (0b): Filnamn enligt principen: myndighetsnamnyymmdd Område (1) Ange område, se listan i rosa området till höger eller för muspekaren över denna ruta Samverkan Samverkan

Läs mer

Budgetunderlag 2015 2017

Budgetunderlag 2015 2017 Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version Välkommen! Dagens möte Regeländringar i sjukförsäkringen hur påverkar det dig som arbetsgivare Nya effektiva samverkansformer mellan Försäkringskassan och dig som är arbetsgivare presentation av nya kontaktvägar

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Promemoria Förbättringar inom familjepolitiken

Promemoria Förbättringar inom familjepolitiken 1 (5) Socialdepartementet registrator@social.ministry.se s.fst@social.ministry.se Promemoria Förbättringar inom familjepolitiken Försäkringskassan har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Förbättringar

Läs mer

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Social omsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-05-31 Handläggare Hillevi Andersson Telefon: 08-508 22 329 Till Hägerstens-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2017-06-15

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18)

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18) 1 (18) Frågeställningar Nedanstående frågeställningar har bedömts som huvudintressenternas (EU, Regeringskansliet och Försäkringskassan) behov inom ramen för uppdraget. Försäkringskassans behov av försäkringsstatistik

Läs mer

Revisionsrapport. Brister i den interna styrningen och kontrollen vid Försäkringskassan samt årsredovisning Inledning och sammanfattning

Revisionsrapport. Brister i den interna styrningen och kontrollen vid Försäkringskassan samt årsredovisning Inledning och sammanfattning Revisionsrapport Försäkringskassan 103 51 Stockholm Datum Dnr 2009-03-23 32-2008-0552 Brister i den interna styrningen och kontrollen vid Försäkringskassan samt årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för socialförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för socialförsäkringen Regeringsbeslut I:4 Socialdepartementet 2016-12-20 S2011/08687/SF S2016/07776/RS (delvis) Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1513 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH)

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH) 1 (5) Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH) Sammanfattning Försäkringskassan är positiv till den föreslagna

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Särskild redovisning av arbetet med att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och att motverka bidragsbrott

Särskild redovisning av arbetet med att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och att motverka bidragsbrott SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Datum Vår beteckning 2015-02-17 Dnr 003421-2014 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Särskild redovisning av arbetet med att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och

Läs mer

Återrapportering av arbetet med att följa internationella ärenden

Återrapportering av arbetet med att följa internationella ärenden 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering av arbetet med att följa internationella ärenden Uppdrag Regeringen har givit Försäkringskassan i uppdrag att redogöra för de ändringar som hitintills

Läs mer

Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40) SERVICEFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-05 Handläggare: Ann-Marie Svärd Telefon: 08-508 11 303 Servicenämnden 2011-09-20 Månadsuppgiftsutredningens betänkande

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Försäkringskassans synpunkter på ISF-rapporten Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna

Försäkringskassans synpunkter på ISF-rapporten Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna Wimi 2005 FK90005_009_G FK90010_003_G HK (4100) 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans synpunkter på ISF-rapporten Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna Försäkringskassan har

Läs mer

Försäkringskassans. personregister

Försäkringskassans. personregister Försäkringskassans personregister Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Information om hur du fyller i blanketten Räkning

Information om hur du fyller i blanketten Räkning Information om hur du fyller i blanketten Räkning Assistansersättning (3057) Använd alltid den senaste versionen av blanketten så att den kan skannas in i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Annars

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Försäkringskassan för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om försäkringskassan för dig som är närstående till någon som har drabbats

Läs mer

Försäkringskassan i Sverige

Försäkringskassan i Sverige Försäkringskassan i Sverige Försäkringskassans uppdragsgivare är regeringen Myndigheten leds av en generaldirektör (GD) Vår resa över tiden Paradigmskifte: Kundens upplevelse ska vara vår måttstock på

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Bedömningsfrågor i tillsynen

Bedömningsfrågor i tillsynen Bedömningsfrågor i tillsynen Vad kommer vi prata om idag ISF:s uppgift Vad är en bedömningsfråga på ISF? Slutsatser Regeringens instruktion för ISF 1 Inspektionen för socialförsäkringen har till uppgift

Läs mer