ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT

2 Sisältö Från verkställande direktören Utmaningar bakom och framför oss... 3 Centrala nyckeltal i samhällsansvarsrapporterningen... RAY I DAG... 8 Strategi... 8 Förväntningar 2015 och utvärdering av verksamheten... 8 Organisation Ledning av samhällsansvaret...10 Sponsring...12 Förvaltningsmodell...12 RAY:s ledningsgrupp RAY:s styrelse Personal...19 Samhällelig växelverkan...21 SPELARENS VÄRLD...23 RAY Förmånskundprogram...24 Spelarbeteende...24 Identifierat spelande...2 Ansvarsfullhet i spelverksamheten...2 Förhindrande av spel bland minderåriga Förebyggande av spelrelaterade problem...29 AFFÄRSVERKSAMHET...31 Avkastning från spelverksamheten...31 Forskning och produktutveckling...34 Användning av avkastningen från spelverksamheten...35 Miljöansvar...35 UNDERSTÖDSVERKSAMHETEN Utdelning av understöd Översyn av riktlinjerna för understöd...39 Rådgivning, utbildning och förnyade webbtjänster...39 Genomslagskraftigt organisationsarbete HJÄLPMOTTAGARENS VÄRLD...41 Bättre genomslagskraft med hjälp av understödsprogram...41 Nationella finansieringsprogram...43 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 Upphovsmän RAY: Anna-Maria Halle, Pirjo Ilves, Sanna Kontkanen, Jaana Korkiakoski, Jenni Mutka. Exove Design Oy: Aki-Ville Pöykiö ja Topias Dean Visuellt uttryck: Topias Dean, Exove, Pirre Liukka, RAY Foto och bilder: Wilma Hurskainen (foton), Vesa Sammalisto (tecknade bilder) GRI (G3) ohjeiston mukainen raportointi luettavissa osoitteessa:

3 Från verkställande direktören Utmaningar bakom och framför oss År 2014 hördes historiens vingslag i penningspel i Finland. Vi har blivit vana vid en kontinuerlig tillväxt inom spelande, men tillväxtsiffran för förra året var så gott som noll. Orsakerna till nolltillväxten är uppenbara: den dystra ekonomin och minskningen av medborgarnas disponibla inkomster. Dessa kan inte heller förväntas bidra med draghjälp för penningspel under de kommande åren. Vår egen verksamhet måste hålla högsta klass för att vi ska kunna trygga tillräckliga resurser för förmånstagarna även i framtiden. RAY deltog i ett viktigt arbete för att främja ungdomars sysselsättningsmöjligheter. Det nya understödsprogrammet Platsen är ledig möjliggör sysselsättning för hundratals ungdomar i organisationer inom social- och hälsovårdssektorn. Detta arbete fortsätter även under I slutet av året inledde regeringen arbetet för att gestalta olika framtidsmodeller för penningspelsystemet i Finland. Arbetets mål är att framför allt bevara systemet med ensamrätt. I arbetet är det viktigt att säkerställa förmånstagarnas ställning och finansiering. Det bör kommas ihåg att penningspelsystemet i Finland har grundats av frivilligorganisationer, i fråga om RAY av social- och hälsoorganisationer. Finland har i princip ett system med ensamrätt, men på nätet gäller i praktiken öppen konkurrens. Finländarna spelar på utländska webbplatser för cirka 130 miljoner euro om året. På grund av sitt ansvar har aktörer med ensamrätt inte tillgång till sådana verktyg som utländska aktörer. Vi står i boxningsringen med ena handen fastbunden bakom ryggen. Finländska aktörers förmåga att kanalisera spelandet till det inhemska utbudet måste även diskuteras i regeringens projekt. "RAY deltog i ett viktigt arbete för att främja ungdomars sysselsättningsmöjligheter. Det nya understödsprogrammet Platsen är ledig möjliggör sysselsättning för hundratals ungdomar i organisationer inom social- och hälsovårdssektorn. Detta arbete fortsätter även under 2015." Velipekka Nummikoski RAY: ansvars- och årsrapport

4 s s r s Lönsamhet r 201 0% Personalantal 13212,2% 7,7% 3,% 1,7% 0,2% Understöd till organisationer 308,0 milj. Rehabilitering för veteraner 113,7 milj. Totalt 77,4 r 74,% Spelplatser 579,4 RAY spelsalar 94, Digitala kanaler 59,5 Casino Helsinki 27,7 Restaurangkasinospel 13,5 Försäljning och uthyrning 1,7 s s r s r 201 r rd s r s r s r 201 3,%1,7% 0,2% 7,7% 4,5% 8,7% 12,2% 8,9% 12,0% 53,0% 74,% 12,9% Spelplatser 579,4 RAY spelsalar 94, Digitala kanaler 59,5 Casino Helsinki 27,7 Restaurangkasinospel 13,5 Försäljning och uthyrning 1,7 Totalt 77,4 Redovisat i form av understöd till SHM 411,2 Spelplatsavgifter 100,2 Lotteriskatt 93,0 Personalkostnader 9,2 Nettoinvesteringar 35,2 Övriga kostnader 7, Totalt 77,4 rd s r s r s r 4 RAY: ansvars- och årsrapport 2014

5 s r s r s r 2010 s 201 r s r s r ,4 1,9% 77,4 1,9% 791,4 +2,1% 791,4 +2,1% 775,1 +4,9% 775,1 +4,9% 739,1 +9,% 739,1 +9,% ,5 +3,7% ,5 +3,7% s rs u d rs s dsrs r r 201 u d rs ds r r 201 Synskadades Centralförbund rf,9 Synskadades Centralförbund rf,9 Föreningen för Mental Hälsa Föreningen i Finland rf för,2mental Hälsa i Finland rf,2 SOSTE Finlands social och hälsa SOSTE rf Finlands social och hälsa rf Y Stiftelsen 5,9 Y Stiftelsen 5,9 Maaseudun Terveysja Lomahuolto Maaseudun ry Terveysja Lomahuolto ry RAY: ansvars- och årsrapport

6 Centrala nyckeltal i samhällsansvarsrapporterningen RAY: ansvars- och årsrapport 2014

7 RAY: ansvars- och årsrapport

8 RAY I DAG På RAY jobbar vi varje dag för att kunna stöda finländarnas välfärd med hjälp av avkastningen från ansvarsfulla penningspel. RAY:s värdekedja börjar med spelaren och slutar vid främjandet av den enskilda människans välfärd även i dag. Strategi RAY:s strategi blev färdig Kärnan i strategin, som gäller till år 2017, är att det nuvarande systemet med ensamrätt till penningspel bevaras i Finland och att RAY fortsätter som en självständig penningspelaktör. RAY:s verksamhet är effektiv, och spelen ordnas på ett ansvarsfullt sätt. Målet är att uppnå en så omfattande total samhällsnytta som möjligt. Den helhet som penningspel- och understödsverksamheten bildar kan sammanfattas i sloganen Till nytta och nöje. Under rapportåret fortsatte RAY målmedvetet genomföra den gällande stratgin. RAY:s styrelse godkände riktlinjerna i enlighet med den nya strategin för penningspel- och understödsverksamheten samt personalpolitiken, kommunikationen och ICT. Regeringens finanspolitiska ministerutskott öppnade i slutet av året en diskussion om alternativa modeller till det finländska penningspelsystemet. Inrikesministeriet startade ett omfattande utredningsarbete i samarbete med penningspelministerierna och förmånstagarna, där även andra aktörer ska höras. Förväntningar 2015 och utvärdering av verksamheten Utsikter för 2015 Den osäkerhet som präglat Finlands och hela euroområdets ekonomi under de senaste åren fortsätter under Detta avspeglas även i konsumenternas beteende. Löntagarnas disponibla realinkomster ser ut att minska ytterligare. Även konsumenternas fritidskonsumtion förändras. Därutöver har den europeiska penningspelmarknaden också börjat visa tecken på saturation. Det viktigaste kort- och långsiktiga målet för penningspelverksamheten är att hindra att antalet spelare minskar och i stället få det att öka genom att öka antalet nya årsspelare samt aktivera kunder som spelar sällan. Målet är att utvidga det identifierade spelandet som grundar sig på frivillighet genom att öka användningen av debit-kort och tillämpa RAY Förmånskundkonceptet som uppdaterades i slutet av Behovet av understöd minskar inte. Behovet av att balansera den offentliga ekonomin ökar efterfrågan på social- och hälsoorganisationernas hjälparbete som främst finansieras av RAY. Utmaningar under 2015 är att implementera nya riktlinjer för understöd och att utveckla rutiner som stödjer dessa. Utvecklingen av RAY:s egen programfinansiering är en viktig del då det gäller att stärka den styrande effekt som riktlinjerna för understöden har. Inom EU bereds för tillfället ett nytt så kallat fjärde penningtvättsdirektiv. Det verkar som om man i och med EU-behandlingen kunde göra undantag i direktivets tillämpningsområde i fråga om penningspel på nationell nivå (exklusive kasi- Vi försöker öka det identifierade spelandet. 8 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

9 d r r s s u r d dr d r r r u r s r s r Finland d rs d r s s r r E s r d d u r s s r s r dr d s Norge % 25% 50% 75% 100% Danmark 2011 Sverige 2007 Storbritannien Av samma åsikt Av annan åsikt Vet ej Holland 2009 Spanien Källa: Taloustutkimus Omnibusbefolkningsenkät. Estland Tyskland Tjeckien Italien % 25% 50% 75% 100% r r d r s r s r r s u r s r Tillsatt Väl Vet ej Minskas I den internationella jämförelsen står de senaste tillgängliga undersökningssiffrorna till förfogande. Källa: Taloustutkimus Omnibus befolkningsenkät RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport

10 nona). Uteslutandet ska grunda sig på en nationell riskbedömning, och detta ska kommissionen underrättas om. Det nya direktivet torde publiceras i mars 2015 då en övergångsperiod på två år börjar för den nationella verkställigheten. Den nya lagstiftningen torde träda i kraft tidigast Verksamheten utvärderas Framgången i RAY:s verksamhet mäts regelbundet bland annat genom att man frågar medborgarna om deras åsikt om systemet med ensamrätt och spelverksamhetens godtagbarhet, förtroendet för penningautomatverksamheten och huruvida spelverksamheten betraktas som samhälleligt ansvarsfull. Understödet för systemet för ensamrätt har traditionellt legat på en nivå på över 70 procent, men 2014 sjönk understödet till 9 procent. Däremot förbättrades förhållningssätten till antalet penningautomater för tredje året i rad. Tillsammans med sina intressentgrupper för RAY också fortlöpande en dialog om såväl sin affärsverksamhet, sin understödsverksamhet som utvecklingen av ansvarsfullheten. Organisation 2014 RAY är en offentligrättslig förening som 2014 hade 94 medlemsorganisationer inom social- och hälsovårdssektorn. Organisationerna är representerade i föreningsmötet som utövar det högsta bestämmande inflytandet. RAY:s styrelse består av sju representanter som valts av statsrådet och sju representanter som valts av föreningsmötet. RAY har mer än 1 00 hel- och deltidsanställda. Ledning av samhällsansvaret RAY:s samhällsansvar omfattar god förvaltningssed, ansvarsfull spel- och understödsverksamhet, miljöansvar och ansvar för personalen. Utöver detta följer RAY även aktivt upp den internationella utvecklingen inom penningspelbranschen. RAY:s verksamhet styrs förutom av lagstiftningen även av separata anvisningar och riktlinjer fastställda av RAY:s styrelse för att leda ansvarsfullheten. Corporate Governance (CG)-anvisningarna säkerställer att man i ledningen beaktar de mål och värderingar som fastställts av statsmakten, föreningsmötet och RAY:s styrelse och att god förvaltningssed även i övrigt iakttas i verksamheten. 78% av finländarna litar på RAY s verksamhet. 10 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

11 I sin upphandling beaktar RAY så långt det är möjligt Statsrådets principbeslut om främjande av hållbara miljö- och energilösningar i offentlig upphandling. RAY förutsätter att man i leveranskedjan handlar på ett lagenligt sätt och respekterar internationella mänskliga rättigheter. Användning av tvångs- eller barnarbetskraft accepteras inte. I upphandlingarna följs RAY:s etiska anvisningar. Penningspelverksamheten styrs av riktlinjerna för penningspel, riskhanteringsprinciperna samt ansvarsnormerna och ansvarsprogrammet. RAY har förbundit sig att beakta ansvarsfullhet vid planeringen och genomförandet av affärsverksamheten samt i det dagliga beslutsfattandet. Utvecklingen av penningspelverksamhetens ansvarskoncept startade under hösten. Syftet är att klargöra RAY:s ansvarsarbete och finna nya sätt för att genomföra det. Under verksamhetsåret godkände RAY:s styrelse de nya understödsriktlinjerna för Målet med riktlinjerna är att allokera understöd till verksamheter för vilka det finns en genuin efterfrågan och ett genuint behov och vilka bäst främjar människors hälsa och välbefinnande. Det långsiktiga målet är att trygga verksamhetsförutsättningarna för det mångsidiga och aktiva organisationsfältet inom social- och hälsovårdssektorn även i framtiden. Samma utsläppsgränser och -mål gäller RAY:s samtliga tjänste- och produktionsbilar samt personalens bilar som föreningen finansierat med lån. Vid köp av el till fastigheter har RAY förbundit sig till utsläppsfri Ekoenergi som certifierats av Finlands naturskyddsförbund. Huvudkontoret ingår i Green Office-nätverket. Under verksamhetsåret godkände den europeiska takorganisationen European Lotteries RAY:s penningspelverksamhet enligt ansvarsstandarderna i sin revision. Framskridandet för de utvecklingsområden som fastsälldes i revisionen följs upp om två år. RAY:s nära samarbete med stödlinjen Peluuri fortsätter. Under verksamhetsåret firades Peluuris tioårsjubileum. Tjänsten finansieras av de finländska spelsammanslutningarna RAY, Fintoto Oy och Veikkaus Oy Personal och enheten för samhällsansvar Målen beträffande personalens kompetensutveckling och välbefinnande tas upp i de personalpolitiska riktlinjerna. Under verksamhetsåret undertecknade RAY FIBS pluralismåtagande, med vilket föreningen förbinder sig till en pluralistisk och likvärdig ledning av personalen. Programmet för spelkontroll genomfördes under verksamhetsåret i samarbete med företagshälsovården och stödlinjen Peluuri. Programmets mål är att förebygga spelproblem bland den egna personalen och hjälpa dem som har problem. Samtliga chefer har tagit del av utbildningen under verksamhetsåret. År 2014 färdigställdes nätkurser om ansvarsprinciperna och de etiska principerna för personalen. Syftet med kurserna är att säkerställa att personalen känner till sitt ansvar och kan följa spelreglerna i arbetet. Alla anställda ska genomgå nätkursen under Om målet nås, får hela personalen en strategibelöning. RAY:s styrelse godkänner de indikatorer för samhällsansvar som styr RAY:s ansvarsfullhet och följer årligen upp indikatorerna. RAY:s ledningsgrupp godkänner års- och ansvarsrapporten. Rapporten delas ut till föreningsmötet för kännedom på bokslutsmötet. RAY:s samhällsanvarsenhet samordnar och utvecklar samhällsansvaret tillsammans med de övriga enheterna. Enheten deltar i penningspelverksamhetens pro- RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport

12 Legislativ grund RAY:s verksamhet styrs i hög grad av lagstiftning som definierar ramarna för både spel- och understödsverksamheten och organisationens förvaltning. Vuodesta 2014 alkaen myönnettyihin raha-automaattiavustuksiin sovellettiin edellisen vuoden kesäkuussa voimaan tullutta raha-automaattiavustuksista annetun lain (105/2001) osittaisuudistusta (3/2013). Päätös avustusten jaosta siirtyi Valtioneuvostolta sosiaali- ja terveysministeriöön. På penningautomatunderstöd beviljade från och med 2014 tillämpades delrevideringen (3/2013) av lagen om penningautomatunderstöd (105/2001) som trädde i kraft i juni föregående år. Beslutet om utdelningen av understöden överfördes från statsrådet till social- och hälsovårdsministeriet. I statsrådets förordning om Penningautomatföreningen gjordes ändvecka jekt, verkar som ansvarsexpert i interna projekt och utvecklar ansvaret. På enheten arbetar en samhällsansvarschef och -expert. Enheten verkar under informations- och ansvarsdirektören som rapporterar till verkställande direktören. Verkställande direktören rapporterar regelbundet om ansvarsfrågor till RAY:s styrelse.. Sponsring År 2014 var RAY:s samarbetspartner inom kommunikation Helsingfors festspel, LUX Helsinki, Flow Festival och justitieministeriets Demokratipris. Därutöver samarbetade man med World NGO Day som arrangerades i Helsingfors. I samarbetet med Helsingfors festspel diskuterades sysselsättning bland ungdomar i enlighet med temat för understödsprogrammet Platsen är ledig. Samarbetet med LUX Helsinki bjöd stadsborna på ljuskonstverket Urban Flipper, och på Flow-festivalen berättade man om kampanjen Mänskliga Nyheter. Temat för Demokratipriset var närdemokrati och medborgarnas rättigheter till delaktighet. Sponsringsobjekten väljs enligt RAY:s sponsringsanvisning. För RAY är samarbetet en investering som stöder uppnåendet av mål. Det är något annat än välgörenhet och understödsverksamhet. Under verksamhetsåret uppgick sponsringsbeloppet till knappt euro. Förvaltningsmodell 12 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

13 d rs d r s s r r E s r d d u r s s r s r dr d s ringar som gäller uppsägning av medlemskap i RAY samt utnämning av medlemmar i ledningsgruppen. Efter ändringen i förordningen kan en medlem i föreningen uteslutas från föreningen utan hörande, om orsaken till uppsägningen är att 2014 medlemsavgiften 9 inte har betalats Om en medlem inte har betalat sin medlemsavgift under två på varandra följande år, anses denna ha utträtt ur föreningen ( i förordningen). I förordningen ersattes termen sektordirektör med termen medlem i ledningsgruppen. Styrelsen utser medlemmarna i ledningsgruppen ( punkten i förordningen) 2011 I sin upphandling 72 iakttar 10 RAY 19 upphandlingslagen. Totalrevideringen av upphandlingslagen inleddes i november Bakom revideringen ligger EU-kommissionens förslag 72 till upphandlingsdirektiv 8 20 som godkändes i januari RAY :s upphandlingsanvisning reviderades så att den svarar upp mot riktlinjerna om 2009 upphandling 73 och den nuvarande 9 18 organisationen. RAY:s anskaffningscentral ansvarar för de upphandlingsprocesser som förutsätts i upphandlingslagen, medan enheten för 70 juridiska ärenden svarar för avtalsfrågor i upphandling i samarbe te med RAY:s enheter Inom EU pågår behandlingen av det så kallade fjärde penningtvättsdirektivet. 0% Det verkar 25% som om 50% man i och 75% med EU-behandlingen 100% kunde göra undantag i fråga om penningspel på nationell nivå (exklusive kasinona). Uteslutandet ska grunda sig Av på samma en nationell åsikt riskbedömning, Vet ej och detta ska kommissionen underrättas om. Det Av nya annan direktivet åsikttorde publiceras i mars 2015 då en övergångsperiod på två år börjar för den nationella verkställigheten. I Finland börjar den nationella lagstiftningen beredas i januari 2015 i en arbetsgrupp som leds av finansministeriet. Ut- Källa: Taloustutkimus Omnibusbefolkningsenkätkastet till lagförslag torde bli färdigt hösten r r d r s r s r r s u r s r s s s rs u r r Hur ss r d s s rs d u r Av samma åsikt Av annan åsikt Källa: Taloustutkimus Omnibusbefolkningsenkät. Vet ej % 25% 50% 75% 100% Väl Ganska väl Vet ej Ganska dåligt Inte alls Källa: Taloustutkimus Omnibus befolkningsenkät % 25% 50% 75% 100% 5 d us s RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport 2014 s r s ds r 13 s r

14 I EU bereds en ny datasäkerhetsförordning som ger upphov till förändringar även i RAY:s verksamhet. Föreningen har redan förberett sig på ändringarna, även om förordningen inte ännu har antagits. Kommissionen publicerade rekommendationer om elektroniska penningspel. Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att effektivt skydda konsumenterna, spelarna och minderåriga genom att godkänna principerna gällande elektroniska penningspeltjänster samt ansvarsfull reklam och sponsring i anslutning till dessa. Syftet med principerna är att skydda konsumenternas hälsa och minimera eventuella ekonomiska skador som ett tvångsmässigt eller överdrivet penningspelande kan ge upphov till. Rekommendationerna utgör inte juridiskt bindande reglering, men RAY strävar för sin del efter att iaktta dem. En utvärderingsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet för utvärdering av penningspel inledde sitt arbete år Arbetet fortsatte fram till juni Arbetsgruppen lade fram ett förslag om att social- och hälsovårdsministeriet ska bilda en utvärderingsgrupp för en bedömning av riskerna för olägenheter och olägenheterna i anknytning till verkställigheten av penningspelen. RAY:s verksamhet styrs av ansvarsfullhet. I spelverksamheten framgår ansvarsfullheten av att RAY ser till spelarnas rättsskydd, säkerställer att spelen är ärliga och strävar efter att förhindra brottslig verksamhet. Ansvarsfullheten omfattar också förebyggande av ekonomiska och sociala problem till följd av spelandet. RAY mäter hur ansvarsfullheten har förverkligats och rapporterar regelbundet till styrelsen. År 2014 arbetade två personer vid RAY:s samhällsansvarsenhet. RAY:s verksamhet styrs av ansvarsfullhet. Ägarstyrning RAY är en offentligrättslig förening vars verksamhet regleras av lagar och förordningar. RAY:s verksamhet övervakas av inrikesministeriet och Polisstyrelsen som lyder under ministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet, föreningsmötet och föreningens styrelse. Statsmakten utövar bestämmande inflytande i föreningens styrelse. Ändringar i ledningsgruppen Ledningsgruppen och styrelsen Verkställande direktören och sex andra direktörer hör till RAY:s ledningsgrupp. Styrelsen består av 14 medlemmar, av vilka sju har valts av föreningsmötet och sju utsetts av statsrådet. I ledningsgruppens sammansättning ändrades under Strategidirektör Matti Hokkanens anställning upphörde i slutet av november. Hokkanen verkade tidigare som kommunikationsdirektör. Vid samma tidpunkt tillträdde kommunikations- och ansvarsdirektör Jari Elo som medlem i ledningsgruppen. Förvaltningsdirektör Alpo Rivinojas titel ändrades till direktör för de interna tjänsterna. Rivinoja verkar som verkställande direktörens vikarie. 14 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

15 RAY:s ledningsgrupp Velipekka Nummikoski, verkställande direktör, PM, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen Jari Elo, kommunikations- och ansvarsdirektör, f. 199, EM, tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen fr.o.m Timo Kiiskinen, affärverksamhetsdirektör, DI, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen fr.o.m Mari Mustakoski, direktör för juridiska ärenden, JK, VHH, LLM, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen Henrik Niinimäki, utvecklingsdirektör, MA, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen fr.o.m Alpo Rivinoja, direktör för de interna tjänsterna, ekonom och PM, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen Vikarie till verkställande direktören fr.o.m Sisko Seppä, direktör för understödsverksamheten, PK, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport

16 RAY:s styrelse Medlemmar som utsetts av statsrådet: Hanna Tainio Ordförande belönings- och valberedningskommittén, ordförande medicine doktor, docent, riksdagsledamot f. 190 Styrelsemedlem sedan 2013 Sampsa Kataja vice ordförande vicehäradshövding, riksdagsledamot f Styrelsemedlem sedan 2013 Jukka Aalto ekonomidirektör, IM f. 195 Styrelsemedlem sedan 2013 Olli Kerola revisionskommittén, ordförande biträdande avdelningschef, socialråd, SHM f Styrelsemedlem sedan 2010 Raine Vairimaa VHH, JL, regeringsråd, FM f Styrelsemedlem sedan 2013 Anu Vehviläinen FM, riksdagsledamot f. 193 Styrelsemedlem sedan 2013 Ville Vähämäki medlem i revisionskommittén diplomingenjör, riksdagsledamot f Styrelsemedlem sedan RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

17 Medlemmar utsedda av föreningsmötet: Pekka Lapinleimu andra vice ordförande, medlem i belönings- och valberedningskommittén ML, verksamhetsledare, Finska Hörselförbundet rf f Styrelsemedlem sedan 2010 Lisbeth Hemgård PM, verksamhetsledare, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl f Styrelsemedlem sedan 2013 Vertti Kiukas medlem i revisionskommittén FM, generalsekreterare, SOSTE rf f Styrelsemedlem sedan 2010 Hanna Markkula-Kivisilta medlem i revisionskommittén PM, generalsekreterare, Rädda Barnen rf f. 195 Styrelsemedlem sedan 2013 Hannu Partanen socionom, verksamhetsledare, Eläkeläiset ry f Styrelsemedlem sedan 2010 Ilkka Repo EM, verkställande direktör, Allergi- och astmaförbundet rf f Styrelsemedlem sedan 2013 Marita Ruohonen SVM, verksamhetsledare, Föreningen för Mental Hälsa i Finland f Styrelsemedlem sedan 2010 Personalrepresentanter: Heikki Kupiainen Underhållsrepresentant f Styrelsemedlem sedan 2013 Kristiina Lindroos Kontorsassistent f. 193 Styrelsemedlem sedan 2010 RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport

18 Intern kontroll RAY:s styrelse beslutar om principerna för organiseringen av RAY:s interna kontroll. Verkställande direktören svarar för den interna kontrollen. Enheten för intern kontroll som leds av revisionschefen svarar för den praktiska kontrollverksamheten. RAY:s styrelse godkänner på framställan av revisionskommittén verksamhetsplanen för den interna kontrollen. Den interna kontrollen rapporterar regelbundet var sjätte månad till revisionskommittén och verkställande direktören samt efter behov till ledningsgruppen om hur verksamhetsplanen för den interna kontrollen har genomförts samt om kontrollobservationerna i sammanfattningen. År 2014 genomförde den interna kontrollen revisioner i enlighet med verksamhetsplanen samt konsulterade och stödde de olika enheterna i den interna kontrollen. Riskhantering Riskhanteringsmetoderna utvecklades inom alla delområden. De verksamhetssätt och hanteringsverktyg som användes stödde beslutsfattandet på en praktisk nivå, såsom förnyelsen av spelsalar, samt i projekt för att nå strategiska mål. För ansvariga personer arrangerades utbildningar där man studerade den föränderliga verksamhetsmiljön. På så sätt kunde man även förbättra hanteringsåtgärdernas genomslagskraft. Betoningarna och hanteringsåtgärderna i de strategiska riskerna klarlades i samband med strategiarbetet. Belöning RAY tillämpar ett strategibelöningssystem som gäller hela personalen. På RAY är grunderna för strategibelöningen de samma för både ledningen och den övriga personalen. Maximibeloppet av strategibelöningen är åtta procent av årslönen. Strategibelöningens indikatorer består av både RAY:s gemensamma och enhetsspecifika mål. År 2014 användes de gemensamma indikatorerna för att mäta det ekonomiska resultatet samt ansvaret. På enhetsnivå tillämpas parallellt med indikatorerna som stöder strategin även snabbelöning. 18 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

19 Personal År 2014 sysselsatte RAY 1 32 yrkespersoner inom penningspelbranschen. Av de anställda arbetar största delen som croupierer och i andra kundserviceuppgifter i RAY:s spelsalar, på Casino Helsinki och på restauranger. På RAY arbetar också bland annat spelutvecklare och experter på understödsverksamhet. Dessutom har RAY starka stödfunktioner och interna tjänster. Största delen av RAY:s anställda hade fast heltidsanställning. Det fanns 995 heltidsanställda och 37 deltidsanställda. Antalet deltidsanställda förklaras till stor del av antalet deltidsanställda croupierer. De personalpolitiska riktlinjerna färdigställdes under verksamhetsåret. RAY:s mål är en kunnig och engagerad personal. Under våren genomfördes samarbetsförhandlingar inom betjäningsspelverksamheten, där chefs- och stödfunktioner omorganiserades. På RAY genomfördes under sommaren och hösten samarbetsförhandlingar. Som en följd av förhandlingarna bildades en ny enhet för utveckling av affärsplatser. Den tidigare produktionsenhetens namn byttes till enheten för affärsstöd. Till enheten anslöts även kundservice och en servicecentral. De anställdas nya belöningssystem infördes De aktuella kollektivavtalen för RAY:s tjänstemän och anställda är i kraft fram till RAY:s första Talent-program slutfördes. Jämställdhetsplanen som uppdaterades 2014 är i kraft på RAY. Jämställdheten mellan könen förverkligas på RAY bäst bland arbetstagarna och funktionärerna. I ledningsuppgifter och chefsposition är majoriteten fortfarande män. RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport

20 Utbildning och kompetensutveckling En kompetent personal är viktig för RAY. År 2014 fokuserade RAY vidare på att utveckla chefsarbetet och stärka servicekulturen. Personalens nätutbildning effektiviserades. Nätkurser kan genomgås bland annat om RAY:s ansvar, etiska anvisningar, informationsskydd och produktkunskap. Nyanställda får introduktion om RAY med hjälp av nätkursen RAY för oss alla. Precis som året innan arrangerades interna chefsforum. Mentorgrupper ordnades för både experter och chefer. Cheferna hade även möjlighet att delta i kamratstödgruppers arbete. RAY:s första Talent-program för coachning av framtida experter slutfördes. Deltagarna utsågs till det nya Talent-programmet med början Åldersprogrammet för personer över 55 år fortsatte. Teman i programmet är arbete, kompetens och utveckling samt arbetshälsa och arbetsförmåga. Även planering av ett åldersprogram avsett för unga startade. Målet för detta program är att ge unga på sin första arbetsplats en uppfattning om hur en bra arbetsplats fungerar. Alkohol- och drogpolicyn samt spelkontrollpolicyn som färdigställdes hösten 2013 infördes. Cheferna gjordes förtrogna med policyn under Policyn har även rönt intresse utanför RAY. RAY erbjuder fortfarande en utbildning för penningspelbranschen. RAY utbildar själv årligen personer för yrket som croupier och för andra kundserviceuppgifter i spelsalarna och Casino Helsinki. Utbildningen ger en ny arbetstagare yrkesfärdigheter för croupierarbetet. Under 2014 fortsatte utbildningen som tidigare. En ny yrkestitel, kasinospelkonferencier, infördes när RAY i augusti öppnade ett livekasino. På livekasinot spelar man bordsspel på nätet under ledning av en riktig, levande kasinospelkonferencier.. Ett nytt yrke år 2014: kasinospelkonferencier. Arbetshälsa och välbefinnande Under verksamhetsåret utvecklade ledningsgruppen, cheferna och personalen tillsammans ett tryggt arbete och en trygg arbetsgemenskap. Med hjälp av ålders- 20 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

RAY BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2012

RAY BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2012 RAY BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2012 2 Innehåll 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Finansieringsanalys 13 Redovisningsprinciper för bokslutet 15 Noter till resultaträkningen

Läs mer

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL RAYs BOKSLUT 2013 INNEHÅLL 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Finansieringsanalys 15 Redovisningsprinciper för bokslutet 18 Noter till

Läs mer

PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014

PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014 PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS BOKSLUT 2014 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultaträkningen...11 Balansräkning...12 Finansieringsanalys...14 Redovisningsprinciper för bokslutet 31.12.2014...15

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Ungdomarna på spel. Presentationen om spel om pengar

Ungdomarna på spel. Presentationen om spel om pengar ANVISNINGAR TILL PRESENTATION 1 Ungdomarna på spel. Presentationen om spel om pengar PRESENTATIONEN BESTÅR AV FÖLJANDE SIDOR: 1. Visste du att åldersgränsen för alla spel om pengar är 18 år? 2. Varför

Läs mer

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets RP 337/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

ÅRSBOKEN FÖR PENNINGSPELANDE I FINLAND 2012

ÅRSBOKEN FÖR PENNINGSPELANDE I FINLAND 2012 2 0 1 2 ÅRSBOKEN FÖR PENNINGSPELANDE I FINLAND 2012 Redaktör Maarit Avellan 2 0 1 2 1 Skribenterna (Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och Polisstyrelsen).

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen Resumé 351 /54/04 UTVECKLANDET AV ELEKTRONISKA KOMMUNIKA- TIONSTJÄNSTER I DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN Huvudfrågan vid revisionen var att kartlägga hur den elektroniska kommunikationen i den offentliga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Ägarstyrning 16.1.20 13

Ägarstyrning 16.1.20 13 16.1.20 13 Ägarstyrning Principerna för ägarstyrning utgör en central del av Varmas placeringspolitik. Dessa principer är förenliga med de ägarstyrningsprinciper som Arbetspensionsförsäkrarna TELA publicerade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE Bilaga 7.2 Vårdhänvisningsavtal 1/7 VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE AV ALKOHOL- OCH RUSMEDEL Målet med detta vårdhänvisningsavtal är en arbetsplats fri från berusningsmedel samt att på arbetsplatsen

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Visitas Etiska regler

Visitas Etiska regler Visitas Etiska regler En växande och dynamisk besöksnäring kräver en god affärsmiljö VISITAS ETISKA REGLER speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Ledorden är ärlighet och omtanke mot gäster,

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Ersättningsförklaring 2013

Ersättningsförklaring 2013 Ersättningsförklaring 2013 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå affärsmålen.

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

Ersättningsförklaring Januari 2015

Ersättningsförklaring Januari 2015 Ersättningsförklaring Januari 2015 Principer för kompensationsarrangemang Alla Konecranes kompensationsarrangemang är avsedda att främja en hög prestationsnivå och betona fokus och engagemang för att uppnå

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Anvisning 9/2014 1 (7)

Anvisning 9/2014 1 (7) Anvisning 9/2014 1 (7) Försäljning av produkter som avses i tobakslagen på internet Bakgrund Lagstiftning Med stöd av 14 i tobakslagen (693/1976) ger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt/Anna Fredholm Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

BEVILJANDE AV RAY FÖRMÅNSKUNDRELATION OCH REGISTRERING SOM RAY FÖRMÅNSKUND

BEVILJANDE AV RAY FÖRMÅNSKUNDRELATION OCH REGISTRERING SOM RAY FÖRMÅNSKUND 1 (11) Avtalsvillkor för RAY Förmånskund i kraft. Dessa avtalsvillkor ersätter Allmänna avtalsvillkor för RAY-förmånskundrelationen, som trädde i kraft 28.2.2012. Dessa villkor tillämpas även på avtal

Läs mer

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för» en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING med fokus på närmat Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. NÄRMAT ÄR MÖJLIGT Helhetstänkande ska vara ledstjärna i den offentliga upphandlingen. Detta tål att uppmärksammas

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Ledande Strategiarbete Påverkande Ny ledare ombord Förändringsprocesser Värden och etiska principer Förändringar i verksamhetsmiljön Kommunicera

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Nya elektroniska påverkningskanaler: Medborgarinitiativet och webbplatsen www.dinasikt.fi. Niklas Wilhelmsson Justitieministeriet

Nya elektroniska påverkningskanaler: Medborgarinitiativet och webbplatsen www.dinasikt.fi. Niklas Wilhelmsson Justitieministeriet Nya elektroniska påverkningskanaler: Medborgarinitiativet och webbplatsen www.dinasikt.fi Niklas Wilhelmsson Justitieministeriet Presentationens struktur Demokrati, öppenhet och dialog Medborgarinitiativ

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

ANM rapporter 17/2013

ANM rapporter 17/2013 ANM rapporter 17/2013 Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens byrå 26.3.2013 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens tillsyn över

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Rättsinnehavarna erhåller 16,0 miljoner euro i samband med avräkningen i juni

Rättsinnehavarna erhåller 16,0 miljoner euro i samband med avräkningen i juni Rättsinnehavarna erhåller 16,0 miljoner euro i samband med avräkningen i juni 13.6.2013 I Teostos juniavräkning får inhemska rättsinnehavare Totalt 12,4 miljoner euro i ersättning för framföranden i Finland.

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

Är penningsspel på internet ett problem i Finland? PM Johanna Nordmyr

Är penningsspel på internet ett problem i Finland? PM Johanna Nordmyr Är penningsspel på internet ett problem i Finland? PM Johanna Nordmyr SMÅ ÖSTERBOTTNISKA RUSMEDELS- OCH MENTALVÅRDSDAGAR VI VASA 19-20.11.2012 20.11.2012 J. Nordmyr 2012 Forskningsområde Olika spelformer

Läs mer

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot.

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot. Ankomstdatum FIT & PROPER-blankett S3 DNR Lämplighetsprövning Denna blankett används av de anmälningsskyldiga i värdepappersföretag och deras utländska filialer holdingföretag för värdepappersföretag fondbörser

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

FOTBOLLSFÖRENINGARNAS KVALITETSSYSTEM ETT VERKTYG FÖR FÖRENINGSUTVECKLING

FOTBOLLSFÖRENINGARNAS KVALITETSSYSTEM ETT VERKTYG FÖR FÖRENINGSUTVECKLING FOTBOLLSFÖRENINGARNAS KVALITETSSYSTEM ETT VERKTYG FÖR FÖRENINGSUTVECKLING Kvalitetssystemet är till nytta vid utvecklingen av föreningsledningen, idrottsverksamheten samt kommunikationen och marknadsföringen.

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-09-29 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2006-007 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Visitas Etiska regler

Visitas Etiska regler Visitas Etiska regler En växande och dynamisk besöksnäring kräver en god affärsmiljö VISITAS ETISKA REGLER speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Grunden för våra medlemmars verksamheter ligger

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm

AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm REGERINGEN 2013-12-12 Fi2013/2702 Finansdepartementet AB Svenska Spel Sturegatan 11 106 10 Stockholm Ansökan från AB Svenska Spel om tillstånd enligt lotterilagen att anordna poker över internet 1 bilaga

Läs mer