ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 ANSVARS- OCH ÅRSRAPPORT

2 Sisältö Från verkställande direktören Utmaningar bakom och framför oss... 3 Centrala nyckeltal i samhällsansvarsrapporterningen... RAY I DAG... 8 Strategi... 8 Förväntningar 2015 och utvärdering av verksamheten... 8 Organisation Ledning av samhällsansvaret...10 Sponsring...12 Förvaltningsmodell...12 RAY:s ledningsgrupp RAY:s styrelse Personal...19 Samhällelig växelverkan...21 SPELARENS VÄRLD...23 RAY Förmånskundprogram...24 Spelarbeteende...24 Identifierat spelande...2 Ansvarsfullhet i spelverksamheten...2 Förhindrande av spel bland minderåriga Förebyggande av spelrelaterade problem...29 AFFÄRSVERKSAMHET...31 Avkastning från spelverksamheten...31 Forskning och produktutveckling...34 Användning av avkastningen från spelverksamheten...35 Miljöansvar...35 UNDERSTÖDSVERKSAMHETEN Utdelning av understöd Översyn av riktlinjerna för understöd...39 Rådgivning, utbildning och förnyade webbtjänster...39 Genomslagskraftigt organisationsarbete HJÄLPMOTTAGARENS VÄRLD...41 Bättre genomslagskraft med hjälp av understödsprogram...41 Nationella finansieringsprogram...43 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 Upphovsmän RAY: Anna-Maria Halle, Pirjo Ilves, Sanna Kontkanen, Jaana Korkiakoski, Jenni Mutka. Exove Design Oy: Aki-Ville Pöykiö ja Topias Dean Visuellt uttryck: Topias Dean, Exove, Pirre Liukka, RAY Foto och bilder: Wilma Hurskainen (foton), Vesa Sammalisto (tecknade bilder) GRI (G3) ohjeiston mukainen raportointi luettavissa osoitteessa:

3 Från verkställande direktören Utmaningar bakom och framför oss År 2014 hördes historiens vingslag i penningspel i Finland. Vi har blivit vana vid en kontinuerlig tillväxt inom spelande, men tillväxtsiffran för förra året var så gott som noll. Orsakerna till nolltillväxten är uppenbara: den dystra ekonomin och minskningen av medborgarnas disponibla inkomster. Dessa kan inte heller förväntas bidra med draghjälp för penningspel under de kommande åren. Vår egen verksamhet måste hålla högsta klass för att vi ska kunna trygga tillräckliga resurser för förmånstagarna även i framtiden. RAY deltog i ett viktigt arbete för att främja ungdomars sysselsättningsmöjligheter. Det nya understödsprogrammet Platsen är ledig möjliggör sysselsättning för hundratals ungdomar i organisationer inom social- och hälsovårdssektorn. Detta arbete fortsätter även under I slutet av året inledde regeringen arbetet för att gestalta olika framtidsmodeller för penningspelsystemet i Finland. Arbetets mål är att framför allt bevara systemet med ensamrätt. I arbetet är det viktigt att säkerställa förmånstagarnas ställning och finansiering. Det bör kommas ihåg att penningspelsystemet i Finland har grundats av frivilligorganisationer, i fråga om RAY av social- och hälsoorganisationer. Finland har i princip ett system med ensamrätt, men på nätet gäller i praktiken öppen konkurrens. Finländarna spelar på utländska webbplatser för cirka 130 miljoner euro om året. På grund av sitt ansvar har aktörer med ensamrätt inte tillgång till sådana verktyg som utländska aktörer. Vi står i boxningsringen med ena handen fastbunden bakom ryggen. Finländska aktörers förmåga att kanalisera spelandet till det inhemska utbudet måste även diskuteras i regeringens projekt. "RAY deltog i ett viktigt arbete för att främja ungdomars sysselsättningsmöjligheter. Det nya understödsprogrammet Platsen är ledig möjliggör sysselsättning för hundratals ungdomar i organisationer inom social- och hälsovårdssektorn. Detta arbete fortsätter även under 2015." Velipekka Nummikoski RAY: ansvars- och årsrapport

4 s s r s Lönsamhet r 201 0% Personalantal 13212,2% 7,7% 3,% 1,7% 0,2% Understöd till organisationer 308,0 milj. Rehabilitering för veteraner 113,7 milj. Totalt 77,4 r 74,% Spelplatser 579,4 RAY spelsalar 94, Digitala kanaler 59,5 Casino Helsinki 27,7 Restaurangkasinospel 13,5 Försäljning och uthyrning 1,7 s s r s r 201 r rd s r s r s r 201 3,%1,7% 0,2% 7,7% 4,5% 8,7% 12,2% 8,9% 12,0% 53,0% 74,% 12,9% Spelplatser 579,4 RAY spelsalar 94, Digitala kanaler 59,5 Casino Helsinki 27,7 Restaurangkasinospel 13,5 Försäljning och uthyrning 1,7 Totalt 77,4 Redovisat i form av understöd till SHM 411,2 Spelplatsavgifter 100,2 Lotteriskatt 93,0 Personalkostnader 9,2 Nettoinvesteringar 35,2 Övriga kostnader 7, Totalt 77,4 rd s r s r s r 4 RAY: ansvars- och årsrapport 2014

5 s r s r s r 2010 s 201 r s r s r ,4 1,9% 77,4 1,9% 791,4 +2,1% 791,4 +2,1% 775,1 +4,9% 775,1 +4,9% 739,1 +9,% 739,1 +9,% ,5 +3,7% ,5 +3,7% s rs u d rs s dsrs r r 201 u d rs ds r r 201 Synskadades Centralförbund rf,9 Synskadades Centralförbund rf,9 Föreningen för Mental Hälsa Föreningen i Finland rf för,2mental Hälsa i Finland rf,2 SOSTE Finlands social och hälsa SOSTE rf Finlands social och hälsa rf Y Stiftelsen 5,9 Y Stiftelsen 5,9 Maaseudun Terveysja Lomahuolto Maaseudun ry Terveysja Lomahuolto ry RAY: ansvars- och årsrapport

6 Centrala nyckeltal i samhällsansvarsrapporterningen RAY: ansvars- och årsrapport 2014

7 RAY: ansvars- och årsrapport

8 RAY I DAG På RAY jobbar vi varje dag för att kunna stöda finländarnas välfärd med hjälp av avkastningen från ansvarsfulla penningspel. RAY:s värdekedja börjar med spelaren och slutar vid främjandet av den enskilda människans välfärd även i dag. Strategi RAY:s strategi blev färdig Kärnan i strategin, som gäller till år 2017, är att det nuvarande systemet med ensamrätt till penningspel bevaras i Finland och att RAY fortsätter som en självständig penningspelaktör. RAY:s verksamhet är effektiv, och spelen ordnas på ett ansvarsfullt sätt. Målet är att uppnå en så omfattande total samhällsnytta som möjligt. Den helhet som penningspel- och understödsverksamheten bildar kan sammanfattas i sloganen Till nytta och nöje. Under rapportåret fortsatte RAY målmedvetet genomföra den gällande stratgin. RAY:s styrelse godkände riktlinjerna i enlighet med den nya strategin för penningspel- och understödsverksamheten samt personalpolitiken, kommunikationen och ICT. Regeringens finanspolitiska ministerutskott öppnade i slutet av året en diskussion om alternativa modeller till det finländska penningspelsystemet. Inrikesministeriet startade ett omfattande utredningsarbete i samarbete med penningspelministerierna och förmånstagarna, där även andra aktörer ska höras. Förväntningar 2015 och utvärdering av verksamheten Utsikter för 2015 Den osäkerhet som präglat Finlands och hela euroområdets ekonomi under de senaste åren fortsätter under Detta avspeglas även i konsumenternas beteende. Löntagarnas disponibla realinkomster ser ut att minska ytterligare. Även konsumenternas fritidskonsumtion förändras. Därutöver har den europeiska penningspelmarknaden också börjat visa tecken på saturation. Det viktigaste kort- och långsiktiga målet för penningspelverksamheten är att hindra att antalet spelare minskar och i stället få det att öka genom att öka antalet nya årsspelare samt aktivera kunder som spelar sällan. Målet är att utvidga det identifierade spelandet som grundar sig på frivillighet genom att öka användningen av debit-kort och tillämpa RAY Förmånskundkonceptet som uppdaterades i slutet av Behovet av understöd minskar inte. Behovet av att balansera den offentliga ekonomin ökar efterfrågan på social- och hälsoorganisationernas hjälparbete som främst finansieras av RAY. Utmaningar under 2015 är att implementera nya riktlinjer för understöd och att utveckla rutiner som stödjer dessa. Utvecklingen av RAY:s egen programfinansiering är en viktig del då det gäller att stärka den styrande effekt som riktlinjerna för understöden har. Inom EU bereds för tillfället ett nytt så kallat fjärde penningtvättsdirektiv. Det verkar som om man i och med EU-behandlingen kunde göra undantag i direktivets tillämpningsområde i fråga om penningspel på nationell nivå (exklusive kasi- Vi försöker öka det identifierade spelandet. 8 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

9 d r r s s u r d dr d r r r u r s r s r Finland d rs d r s s r r E s r d d u r s s r s r dr d s Norge % 25% 50% 75% 100% Danmark 2011 Sverige 2007 Storbritannien Av samma åsikt Av annan åsikt Vet ej Holland 2009 Spanien Källa: Taloustutkimus Omnibusbefolkningsenkät. Estland Tyskland Tjeckien Italien % 25% 50% 75% 100% r r d r s r s r r s u r s r Tillsatt Väl Vet ej Minskas I den internationella jämförelsen står de senaste tillgängliga undersökningssiffrorna till förfogande. Källa: Taloustutkimus Omnibus befolkningsenkät RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport

10 nona). Uteslutandet ska grunda sig på en nationell riskbedömning, och detta ska kommissionen underrättas om. Det nya direktivet torde publiceras i mars 2015 då en övergångsperiod på två år börjar för den nationella verkställigheten. Den nya lagstiftningen torde träda i kraft tidigast Verksamheten utvärderas Framgången i RAY:s verksamhet mäts regelbundet bland annat genom att man frågar medborgarna om deras åsikt om systemet med ensamrätt och spelverksamhetens godtagbarhet, förtroendet för penningautomatverksamheten och huruvida spelverksamheten betraktas som samhälleligt ansvarsfull. Understödet för systemet för ensamrätt har traditionellt legat på en nivå på över 70 procent, men 2014 sjönk understödet till 9 procent. Däremot förbättrades förhållningssätten till antalet penningautomater för tredje året i rad. Tillsammans med sina intressentgrupper för RAY också fortlöpande en dialog om såväl sin affärsverksamhet, sin understödsverksamhet som utvecklingen av ansvarsfullheten. Organisation 2014 RAY är en offentligrättslig förening som 2014 hade 94 medlemsorganisationer inom social- och hälsovårdssektorn. Organisationerna är representerade i föreningsmötet som utövar det högsta bestämmande inflytandet. RAY:s styrelse består av sju representanter som valts av statsrådet och sju representanter som valts av föreningsmötet. RAY har mer än 1 00 hel- och deltidsanställda. Ledning av samhällsansvaret RAY:s samhällsansvar omfattar god förvaltningssed, ansvarsfull spel- och understödsverksamhet, miljöansvar och ansvar för personalen. Utöver detta följer RAY även aktivt upp den internationella utvecklingen inom penningspelbranschen. RAY:s verksamhet styrs förutom av lagstiftningen även av separata anvisningar och riktlinjer fastställda av RAY:s styrelse för att leda ansvarsfullheten. Corporate Governance (CG)-anvisningarna säkerställer att man i ledningen beaktar de mål och värderingar som fastställts av statsmakten, föreningsmötet och RAY:s styrelse och att god förvaltningssed även i övrigt iakttas i verksamheten. 78% av finländarna litar på RAY s verksamhet. 10 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

11 I sin upphandling beaktar RAY så långt det är möjligt Statsrådets principbeslut om främjande av hållbara miljö- och energilösningar i offentlig upphandling. RAY förutsätter att man i leveranskedjan handlar på ett lagenligt sätt och respekterar internationella mänskliga rättigheter. Användning av tvångs- eller barnarbetskraft accepteras inte. I upphandlingarna följs RAY:s etiska anvisningar. Penningspelverksamheten styrs av riktlinjerna för penningspel, riskhanteringsprinciperna samt ansvarsnormerna och ansvarsprogrammet. RAY har förbundit sig att beakta ansvarsfullhet vid planeringen och genomförandet av affärsverksamheten samt i det dagliga beslutsfattandet. Utvecklingen av penningspelverksamhetens ansvarskoncept startade under hösten. Syftet är att klargöra RAY:s ansvarsarbete och finna nya sätt för att genomföra det. Under verksamhetsåret godkände RAY:s styrelse de nya understödsriktlinjerna för Målet med riktlinjerna är att allokera understöd till verksamheter för vilka det finns en genuin efterfrågan och ett genuint behov och vilka bäst främjar människors hälsa och välbefinnande. Det långsiktiga målet är att trygga verksamhetsförutsättningarna för det mångsidiga och aktiva organisationsfältet inom social- och hälsovårdssektorn även i framtiden. Samma utsläppsgränser och -mål gäller RAY:s samtliga tjänste- och produktionsbilar samt personalens bilar som föreningen finansierat med lån. Vid köp av el till fastigheter har RAY förbundit sig till utsläppsfri Ekoenergi som certifierats av Finlands naturskyddsförbund. Huvudkontoret ingår i Green Office-nätverket. Under verksamhetsåret godkände den europeiska takorganisationen European Lotteries RAY:s penningspelverksamhet enligt ansvarsstandarderna i sin revision. Framskridandet för de utvecklingsområden som fastsälldes i revisionen följs upp om två år. RAY:s nära samarbete med stödlinjen Peluuri fortsätter. Under verksamhetsåret firades Peluuris tioårsjubileum. Tjänsten finansieras av de finländska spelsammanslutningarna RAY, Fintoto Oy och Veikkaus Oy Personal och enheten för samhällsansvar Målen beträffande personalens kompetensutveckling och välbefinnande tas upp i de personalpolitiska riktlinjerna. Under verksamhetsåret undertecknade RAY FIBS pluralismåtagande, med vilket föreningen förbinder sig till en pluralistisk och likvärdig ledning av personalen. Programmet för spelkontroll genomfördes under verksamhetsåret i samarbete med företagshälsovården och stödlinjen Peluuri. Programmets mål är att förebygga spelproblem bland den egna personalen och hjälpa dem som har problem. Samtliga chefer har tagit del av utbildningen under verksamhetsåret. År 2014 färdigställdes nätkurser om ansvarsprinciperna och de etiska principerna för personalen. Syftet med kurserna är att säkerställa att personalen känner till sitt ansvar och kan följa spelreglerna i arbetet. Alla anställda ska genomgå nätkursen under Om målet nås, får hela personalen en strategibelöning. RAY:s styrelse godkänner de indikatorer för samhällsansvar som styr RAY:s ansvarsfullhet och följer årligen upp indikatorerna. RAY:s ledningsgrupp godkänner års- och ansvarsrapporten. Rapporten delas ut till föreningsmötet för kännedom på bokslutsmötet. RAY:s samhällsanvarsenhet samordnar och utvecklar samhällsansvaret tillsammans med de övriga enheterna. Enheten deltar i penningspelverksamhetens pro- RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport

12 Legislativ grund RAY:s verksamhet styrs i hög grad av lagstiftning som definierar ramarna för både spel- och understödsverksamheten och organisationens förvaltning. Vuodesta 2014 alkaen myönnettyihin raha-automaattiavustuksiin sovellettiin edellisen vuoden kesäkuussa voimaan tullutta raha-automaattiavustuksista annetun lain (105/2001) osittaisuudistusta (3/2013). Päätös avustusten jaosta siirtyi Valtioneuvostolta sosiaali- ja terveysministeriöön. På penningautomatunderstöd beviljade från och med 2014 tillämpades delrevideringen (3/2013) av lagen om penningautomatunderstöd (105/2001) som trädde i kraft i juni föregående år. Beslutet om utdelningen av understöden överfördes från statsrådet till social- och hälsovårdsministeriet. I statsrådets förordning om Penningautomatföreningen gjordes ändvecka jekt, verkar som ansvarsexpert i interna projekt och utvecklar ansvaret. På enheten arbetar en samhällsansvarschef och -expert. Enheten verkar under informations- och ansvarsdirektören som rapporterar till verkställande direktören. Verkställande direktören rapporterar regelbundet om ansvarsfrågor till RAY:s styrelse.. Sponsring År 2014 var RAY:s samarbetspartner inom kommunikation Helsingfors festspel, LUX Helsinki, Flow Festival och justitieministeriets Demokratipris. Därutöver samarbetade man med World NGO Day som arrangerades i Helsingfors. I samarbetet med Helsingfors festspel diskuterades sysselsättning bland ungdomar i enlighet med temat för understödsprogrammet Platsen är ledig. Samarbetet med LUX Helsinki bjöd stadsborna på ljuskonstverket Urban Flipper, och på Flow-festivalen berättade man om kampanjen Mänskliga Nyheter. Temat för Demokratipriset var närdemokrati och medborgarnas rättigheter till delaktighet. Sponsringsobjekten väljs enligt RAY:s sponsringsanvisning. För RAY är samarbetet en investering som stöder uppnåendet av mål. Det är något annat än välgörenhet och understödsverksamhet. Under verksamhetsåret uppgick sponsringsbeloppet till knappt euro. Förvaltningsmodell 12 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

13 d rs d r s s r r E s r d d u r s s r s r dr d s ringar som gäller uppsägning av medlemskap i RAY samt utnämning av medlemmar i ledningsgruppen. Efter ändringen i förordningen kan en medlem i föreningen uteslutas från föreningen utan hörande, om orsaken till uppsägningen är att 2014 medlemsavgiften 9 inte har betalats Om en medlem inte har betalat sin medlemsavgift under två på varandra följande år, anses denna ha utträtt ur föreningen ( i förordningen). I förordningen ersattes termen sektordirektör med termen medlem i ledningsgruppen. Styrelsen utser medlemmarna i ledningsgruppen ( punkten i förordningen) 2011 I sin upphandling 72 iakttar 10 RAY 19 upphandlingslagen. Totalrevideringen av upphandlingslagen inleddes i november Bakom revideringen ligger EU-kommissionens förslag 72 till upphandlingsdirektiv 8 20 som godkändes i januari RAY :s upphandlingsanvisning reviderades så att den svarar upp mot riktlinjerna om 2009 upphandling 73 och den nuvarande 9 18 organisationen. RAY:s anskaffningscentral ansvarar för de upphandlingsprocesser som förutsätts i upphandlingslagen, medan enheten för 70 juridiska ärenden svarar för avtalsfrågor i upphandling i samarbe te med RAY:s enheter Inom EU pågår behandlingen av det så kallade fjärde penningtvättsdirektivet. 0% Det verkar 25% som om 50% man i och 75% med EU-behandlingen 100% kunde göra undantag i fråga om penningspel på nationell nivå (exklusive kasinona). Uteslutandet ska grunda sig Av på samma en nationell åsikt riskbedömning, Vet ej och detta ska kommissionen underrättas om. Det Av nya annan direktivet åsikttorde publiceras i mars 2015 då en övergångsperiod på två år börjar för den nationella verkställigheten. I Finland börjar den nationella lagstiftningen beredas i januari 2015 i en arbetsgrupp som leds av finansministeriet. Ut- Källa: Taloustutkimus Omnibusbefolkningsenkätkastet till lagförslag torde bli färdigt hösten r r d r s r s r r s u r s r s s s rs u r r Hur ss r d s s rs d u r Av samma åsikt Av annan åsikt Källa: Taloustutkimus Omnibusbefolkningsenkät. Vet ej % 25% 50% 75% 100% Väl Ganska väl Vet ej Ganska dåligt Inte alls Källa: Taloustutkimus Omnibus befolkningsenkät % 25% 50% 75% 100% 5 d us s RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport 2014 s r s ds r 13 s r

14 I EU bereds en ny datasäkerhetsförordning som ger upphov till förändringar även i RAY:s verksamhet. Föreningen har redan förberett sig på ändringarna, även om förordningen inte ännu har antagits. Kommissionen publicerade rekommendationer om elektroniska penningspel. Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att effektivt skydda konsumenterna, spelarna och minderåriga genom att godkänna principerna gällande elektroniska penningspeltjänster samt ansvarsfull reklam och sponsring i anslutning till dessa. Syftet med principerna är att skydda konsumenternas hälsa och minimera eventuella ekonomiska skador som ett tvångsmässigt eller överdrivet penningspelande kan ge upphov till. Rekommendationerna utgör inte juridiskt bindande reglering, men RAY strävar för sin del efter att iaktta dem. En utvärderingsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet för utvärdering av penningspel inledde sitt arbete år Arbetet fortsatte fram till juni Arbetsgruppen lade fram ett förslag om att social- och hälsovårdsministeriet ska bilda en utvärderingsgrupp för en bedömning av riskerna för olägenheter och olägenheterna i anknytning till verkställigheten av penningspelen. RAY:s verksamhet styrs av ansvarsfullhet. I spelverksamheten framgår ansvarsfullheten av att RAY ser till spelarnas rättsskydd, säkerställer att spelen är ärliga och strävar efter att förhindra brottslig verksamhet. Ansvarsfullheten omfattar också förebyggande av ekonomiska och sociala problem till följd av spelandet. RAY mäter hur ansvarsfullheten har förverkligats och rapporterar regelbundet till styrelsen. År 2014 arbetade två personer vid RAY:s samhällsansvarsenhet. RAY:s verksamhet styrs av ansvarsfullhet. Ägarstyrning RAY är en offentligrättslig förening vars verksamhet regleras av lagar och förordningar. RAY:s verksamhet övervakas av inrikesministeriet och Polisstyrelsen som lyder under ministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet, föreningsmötet och föreningens styrelse. Statsmakten utövar bestämmande inflytande i föreningens styrelse. Ändringar i ledningsgruppen Ledningsgruppen och styrelsen Verkställande direktören och sex andra direktörer hör till RAY:s ledningsgrupp. Styrelsen består av 14 medlemmar, av vilka sju har valts av föreningsmötet och sju utsetts av statsrådet. I ledningsgruppens sammansättning ändrades under Strategidirektör Matti Hokkanens anställning upphörde i slutet av november. Hokkanen verkade tidigare som kommunikationsdirektör. Vid samma tidpunkt tillträdde kommunikations- och ansvarsdirektör Jari Elo som medlem i ledningsgruppen. Förvaltningsdirektör Alpo Rivinojas titel ändrades till direktör för de interna tjänsterna. Rivinoja verkar som verkställande direktörens vikarie. 14 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

15 RAY:s ledningsgrupp Velipekka Nummikoski, verkställande direktör, PM, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen Jari Elo, kommunikations- och ansvarsdirektör, f. 199, EM, tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen fr.o.m Timo Kiiskinen, affärverksamhetsdirektör, DI, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen fr.o.m Mari Mustakoski, direktör för juridiska ärenden, JK, VHH, LLM, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen Henrik Niinimäki, utvecklingsdirektör, MA, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen fr.o.m Alpo Rivinoja, direktör för de interna tjänsterna, ekonom och PM, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen Vikarie till verkställande direktören fr.o.m Sisko Seppä, direktör för understödsverksamheten, PK, f Tillträdde i RAY:s tjänst Medlem i ledningsgruppen RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport

16 RAY:s styrelse Medlemmar som utsetts av statsrådet: Hanna Tainio Ordförande belönings- och valberedningskommittén, ordförande medicine doktor, docent, riksdagsledamot f. 190 Styrelsemedlem sedan 2013 Sampsa Kataja vice ordförande vicehäradshövding, riksdagsledamot f Styrelsemedlem sedan 2013 Jukka Aalto ekonomidirektör, IM f. 195 Styrelsemedlem sedan 2013 Olli Kerola revisionskommittén, ordförande biträdande avdelningschef, socialråd, SHM f Styrelsemedlem sedan 2010 Raine Vairimaa VHH, JL, regeringsråd, FM f Styrelsemedlem sedan 2013 Anu Vehviläinen FM, riksdagsledamot f. 193 Styrelsemedlem sedan 2013 Ville Vähämäki medlem i revisionskommittén diplomingenjör, riksdagsledamot f Styrelsemedlem sedan RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

17 Medlemmar utsedda av föreningsmötet: Pekka Lapinleimu andra vice ordförande, medlem i belönings- och valberedningskommittén ML, verksamhetsledare, Finska Hörselförbundet rf f Styrelsemedlem sedan 2010 Lisbeth Hemgård PM, verksamhetsledare, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl f Styrelsemedlem sedan 2013 Vertti Kiukas medlem i revisionskommittén FM, generalsekreterare, SOSTE rf f Styrelsemedlem sedan 2010 Hanna Markkula-Kivisilta medlem i revisionskommittén PM, generalsekreterare, Rädda Barnen rf f. 195 Styrelsemedlem sedan 2013 Hannu Partanen socionom, verksamhetsledare, Eläkeläiset ry f Styrelsemedlem sedan 2010 Ilkka Repo EM, verkställande direktör, Allergi- och astmaförbundet rf f Styrelsemedlem sedan 2013 Marita Ruohonen SVM, verksamhetsledare, Föreningen för Mental Hälsa i Finland f Styrelsemedlem sedan 2010 Personalrepresentanter: Heikki Kupiainen Underhållsrepresentant f Styrelsemedlem sedan 2013 Kristiina Lindroos Kontorsassistent f. 193 Styrelsemedlem sedan 2010 RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport

18 Intern kontroll RAY:s styrelse beslutar om principerna för organiseringen av RAY:s interna kontroll. Verkställande direktören svarar för den interna kontrollen. Enheten för intern kontroll som leds av revisionschefen svarar för den praktiska kontrollverksamheten. RAY:s styrelse godkänner på framställan av revisionskommittén verksamhetsplanen för den interna kontrollen. Den interna kontrollen rapporterar regelbundet var sjätte månad till revisionskommittén och verkställande direktören samt efter behov till ledningsgruppen om hur verksamhetsplanen för den interna kontrollen har genomförts samt om kontrollobservationerna i sammanfattningen. År 2014 genomförde den interna kontrollen revisioner i enlighet med verksamhetsplanen samt konsulterade och stödde de olika enheterna i den interna kontrollen. Riskhantering Riskhanteringsmetoderna utvecklades inom alla delområden. De verksamhetssätt och hanteringsverktyg som användes stödde beslutsfattandet på en praktisk nivå, såsom förnyelsen av spelsalar, samt i projekt för att nå strategiska mål. För ansvariga personer arrangerades utbildningar där man studerade den föränderliga verksamhetsmiljön. På så sätt kunde man även förbättra hanteringsåtgärdernas genomslagskraft. Betoningarna och hanteringsåtgärderna i de strategiska riskerna klarlades i samband med strategiarbetet. Belöning RAY tillämpar ett strategibelöningssystem som gäller hela personalen. På RAY är grunderna för strategibelöningen de samma för både ledningen och den övriga personalen. Maximibeloppet av strategibelöningen är åtta procent av årslönen. Strategibelöningens indikatorer består av både RAY:s gemensamma och enhetsspecifika mål. År 2014 användes de gemensamma indikatorerna för att mäta det ekonomiska resultatet samt ansvaret. På enhetsnivå tillämpas parallellt med indikatorerna som stöder strategin även snabbelöning. 18 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

19 Personal År 2014 sysselsatte RAY 1 32 yrkespersoner inom penningspelbranschen. Av de anställda arbetar största delen som croupierer och i andra kundserviceuppgifter i RAY:s spelsalar, på Casino Helsinki och på restauranger. På RAY arbetar också bland annat spelutvecklare och experter på understödsverksamhet. Dessutom har RAY starka stödfunktioner och interna tjänster. Största delen av RAY:s anställda hade fast heltidsanställning. Det fanns 995 heltidsanställda och 37 deltidsanställda. Antalet deltidsanställda förklaras till stor del av antalet deltidsanställda croupierer. De personalpolitiska riktlinjerna färdigställdes under verksamhetsåret. RAY:s mål är en kunnig och engagerad personal. Under våren genomfördes samarbetsförhandlingar inom betjäningsspelverksamheten, där chefs- och stödfunktioner omorganiserades. På RAY genomfördes under sommaren och hösten samarbetsförhandlingar. Som en följd av förhandlingarna bildades en ny enhet för utveckling av affärsplatser. Den tidigare produktionsenhetens namn byttes till enheten för affärsstöd. Till enheten anslöts även kundservice och en servicecentral. De anställdas nya belöningssystem infördes De aktuella kollektivavtalen för RAY:s tjänstemän och anställda är i kraft fram till RAY:s första Talent-program slutfördes. Jämställdhetsplanen som uppdaterades 2014 är i kraft på RAY. Jämställdheten mellan könen förverkligas på RAY bäst bland arbetstagarna och funktionärerna. I ledningsuppgifter och chefsposition är majoriteten fortfarande män. RAY I DAG RAY: ansvars- och årsrapport

20 Utbildning och kompetensutveckling En kompetent personal är viktig för RAY. År 2014 fokuserade RAY vidare på att utveckla chefsarbetet och stärka servicekulturen. Personalens nätutbildning effektiviserades. Nätkurser kan genomgås bland annat om RAY:s ansvar, etiska anvisningar, informationsskydd och produktkunskap. Nyanställda får introduktion om RAY med hjälp av nätkursen RAY för oss alla. Precis som året innan arrangerades interna chefsforum. Mentorgrupper ordnades för både experter och chefer. Cheferna hade även möjlighet att delta i kamratstödgruppers arbete. RAY:s första Talent-program för coachning av framtida experter slutfördes. Deltagarna utsågs till det nya Talent-programmet med början Åldersprogrammet för personer över 55 år fortsatte. Teman i programmet är arbete, kompetens och utveckling samt arbetshälsa och arbetsförmåga. Även planering av ett åldersprogram avsett för unga startade. Målet för detta program är att ge unga på sin första arbetsplats en uppfattning om hur en bra arbetsplats fungerar. Alkohol- och drogpolicyn samt spelkontrollpolicyn som färdigställdes hösten 2013 infördes. Cheferna gjordes förtrogna med policyn under Policyn har även rönt intresse utanför RAY. RAY erbjuder fortfarande en utbildning för penningspelbranschen. RAY utbildar själv årligen personer för yrket som croupier och för andra kundserviceuppgifter i spelsalarna och Casino Helsinki. Utbildningen ger en ny arbetstagare yrkesfärdigheter för croupierarbetet. Under 2014 fortsatte utbildningen som tidigare. En ny yrkestitel, kasinospelkonferencier, infördes när RAY i augusti öppnade ett livekasino. På livekasinot spelar man bordsspel på nätet under ledning av en riktig, levande kasinospelkonferencier.. Ett nytt yrke år 2014: kasinospelkonferencier. Arbetshälsa och välbefinnande Under verksamhetsåret utvecklade ledningsgruppen, cheferna och personalen tillsammans ett tryggt arbete och en trygg arbetsgemenskap. Med hjälp av ålders- 20 RAY: ansvars- och årsrapport 2014 RAY I DAG

OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013

OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013 OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013 Chefdirektörens översikt 2 OP-Pohjola-gruppen i korthet 3 Samhällsansvaret inom OP-Pohjola-gruppen Finansbranschens megatrender, risker och möjligheter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2011 Ser en människa i varje kund. Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia verkar inom huvudstadsregionen, kustområdet

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014 AKTIA BANK ABP Företagsansvarsrapport 2014 Innehåll ALLMÄNT VD har ordet 1 Kort om Aktia 2 Våra intressenter 4 Finansbranschen i förändring 5 FÖRETAGSANSVARET I AKTIA Företagsansvaret en integrerad del

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 ANM Publikationer Avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor 2 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 I regeringsprogrammet för statsminister Matti

Läs mer

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2 01 5 F i n l a n d s l a n d s b yg d s n ät v e r k 2 014 2009 Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2007 2014 Landsbygdsnätverksenheten 23.2.2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2009 B 3/2010 rd JUBILEUMSFONDEN FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET SITRAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN I enlighet med 9 1 mom. 9 punkten i lagen om Jubileumsfonden

Läs mer

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N

PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N PAT E N T- O C H R E G I S T E R S T Y R E L S E N Å r s b e r ä t t e l s e 2 0 0 8 2 Innehåll Redaktion: PRS och Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Layout: Reklambyrå Kari Eklund - DM Oy Tryckeri: Painorauma

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2013 Finlands Röda Kors 16.5.2014 1 Godkänd vid fullmäktigemötet 16.5.2014 Omslagsbild: Redaktör: Översättning: Foto: Övningen Midvinter lyckades utmärkt. I Salo evakuerades

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 Omslagsbild: Niklas Meltio Nuorteva under Hungerdagen 2011 11.5.2012 2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden

Läs mer

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005 rapport av rådet för informationssamhället Å februari 2005 RAPPORT TILL REGERINGEN AV RÅDET FÖR INFORMATIONSSAMHÄLLET Det framtida Finland i Nätverk FEBRUARI 2005 4 rapport till regeringen av rådet för

Läs mer

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen.

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen. Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 18/2014 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

STÖDMATERIAL. Spelproblem. Ungd. marna. på spel. Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga

STÖDMATERIAL. Spelproblem. Ungd. marna. på spel. Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga STÖDMATERIAL Spelproblem Ungd marna på spel Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga Text: Projektet Pelitaito, Livet Är Det Bästa Ruset rf: Kaisa Luhtala Inka

Läs mer

Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna

Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015 Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna 2 INNEHÅLL 1 Medborgaren som konsument i ett föränderligt samhälle... 3 2 Utgångspunkterna för

Läs mer

Studie av egovernment i tre nordiska länder

Studie av egovernment i tre nordiska länder Lars Sjöström 2012-02-16 1(40) Studie av egovernment i tre nordiska länder VIRGOkonsult Tel +46 (0)70 575 96 36 Pg 47 47 22-6 Bg 303-2604 Stråkvägen 50 lars.sjostrom@virgokonsult.se Org.nr 916599-5755

Läs mer

För ett tillgängligt informationssamhälle. Åtgärdsprogram 2011 2015

För ett tillgängligt informationssamhälle. Åtgärdsprogram 2011 2015 För ett tillgängligt informationssamhälle Åtgärdsprogram 2011 2015 Program och strategier 2/2011 För ett tillgängligt informationssamhälle Åtgärdsprogram 2011 2015 Kommunkationsministeriet Program och

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN. Den nationella rapportören om människohandel. Rapport 2014. Publikationsserie 16

VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN. Den nationella rapportören om människohandel. Rapport 2014. Publikationsserie 16 VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2014 Publikationsserie 16 Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2014 En analys av arbetet

Läs mer