Krisplan Solhemsskolan Solhemsängens skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisplan Solhemsskolan Solhemsängens skola 08-508 412 81"

Transkript

1 Krisplan Solhemsskolan Solhemsängens skola Läsåret Uppdatering under läsåret sker vid behov 1

2 Solhemsskolans krisgrupp Jobb Mobil Helena Nilsson, rektor Jimmy Fagrell, tf bitr. rektor Kajsa Rönn, skolsköterska Catrin Kesselmar, kurator (telefon till Spånga grundskola 7-9) Extra resurser: Christina Carinder, kanslist Nasi Khoshdel, vaktmästare Solhemsskolan Thomas Rask, vaktmästare Solhemsängen

3 Innehållsförteckning Sidan 4. Viktiga telefonnummer Handlingsplaner 5. Akuta hot 6. Allvarlig olycka som drabbar elev eller personal i skolan 7. Allvarlig olycka som drabbar elev eller personal utanför skolan 8. Brand i skolan 9. Dödsfall som drabbar elev eller personal i skolan 10. Dödsfall elev eller personal som mister nära anhörig 11. Elev som avviker från skolan 12. Elev som kränker personal 13. Fysisk misshandel av elev eller personal 14. Hot via mail eller telefon 15. Fysisk misshandel elev eller personal 16. Misstanke om missbruk 17. Personal som kränker personal 18. Självmordsförsök elev innanför och utanför skolan 19. Självmordsförsök personal innanför eller utanför skolan 20. Större olycka eller samhällskatastrof 21. Utbrott av epidemier/smittsamma sjukdomar som påverkar skolan Anteckningsmall för krisgruppsmöten 25. Dokumentationsmall för personal 3

4 Viktiga telefonnummer Ambulans 112 Brandkår 112 Polis akut 112 Polis inte akut Spånga Församling Tenstakyrkan Präst (i nödsituation) 112 Socialtjänsten Spånga-Tensta Socialjouren (efter socialtjänsten stängt) Utbildningsförvaltningen S:t Görans sjukhus medicinskt, vuxna och elever över 18 år kirurg, vuxna och elever över 15 år Astrid Lindgrens barnsjukhus kirurgi- ortopedisk åkomma under 15 år, medicin under 18 år Sök barnakuten, sjuksköterskedisken Karolinska Sjukhuset Vårdguiden 1177 (nytt telefonnummer) Giftinformationen el 112 Spånga vårdcentral Järva Närsjukhus/ Järva Närakut /30 Vaktmästeriet Solhemsskolan Nasi Khoshdel Vaktmästeriet Solhemsängensskola Thomas Rask Skyddsombud: Arb. Mobil Mikael Olsson, Lärarnas Riksförbund Nasi Khoshdel, Kommunal Magnus Sundin, Kommunal Ginnie Taylor, Lärarförbundet Kajsa Rönn, Vårdförbundet

5 Akuta hot Externa, interna objudna gäster i skolans lokaler Den som får första informationen ska kontakta /skolledning. Den personen är också ansvarig för att dokumentera och lämna den till /skolledning. RISK anmälan ska skrivas vid alla dessa tillfällen. Om du träffar på främmande personer i skolans lokaler, fråga vem de söker och om du kan hjälpa till? Om det rör sig om flera personer tag hjälp av en arbetskamrat. Vid akuta hotsituationer ring polisen. Kontakta skolledningen Sammankalla Krisgruppen Kontakta den hotades anhöriga (elev) Kartlägg det inträffade Gör polisanmälan Om den hotade är anställd vid skolan; Gör anmälan till utbildningsförvaltningen Media och allmänhet Krisstöd till personen i akutläget Ansvariga Närmaste vittne eller den som är hotad /bitr. rektor / bitr. rektor/ /psykolog/skolsköterska /bitr. rektor /bitr. rektor Skolsköterska/ psykolog Uppföljning Kort dokumentation Uppföljning med genomgång efter några dagar Gör anmälan till arbetsmiljöverket Kontakta skyddsombud Gör arbetsskadeanmälan Psykolog/skolsköterska 5

6 Allvarlig olycka som drabbar elev eller personal i skolan Den som får första informationen kontaktar krisgruppen, i första hand, för att informera. Den personen är också ansvarig för att dokumentera och lämna till /skolledning. RISK anmälan ska skrivas. Ring efter ambulans Ge första hjälpen Kalla på skolsköterska Ansvarig Första vuxna på plats. Närmaste vittne Försök hålla obehöriga borta från olycksplatsen. Trösta lugna. När ambulansen kommer: Låt dem ta över, se till att någon som känner eleven följer med till sjukhus. Eleven får inte lämnas innan vårdnadshavare avlöst. Observera att dödsbud inte får lämnas av andra än polis/sjukhus. Kontakta skolledningen Kontakta den skadades anhöriga Fortsatt kontakt med den skadade och dess vårdnadshavare Sammankalla krisgruppen Kartlägg händelsen Information till elever/mentorer Krisstöd till personer i det akuta läget Anmälan till arbetsmiljöverket, utbildningsförvaltningen incidentrapport. Kontakt med media och allmänhet Krisstöd till personal i akutläget Information skolläkare (gäller elev) Närmaste vitten/skolsköterskan /skolsköterska /bitr. rektor /bitr. rektor, de som såg vad som hände Enligt krisgruppens rutiner/ enl. s anvisningar / psykolog/skolsköterska Skolsköterska/ bitr. rektor/ psykolog Skolsköterska Uppföljning Kort dokumentation Uppföljning med genomgång efter några dagar Årlig uppföljning av den korta dokumentationen /bitr. rektor i samråd Psykolog/skolsköterska Krisgruppen 6

7 Allvarlig olycka som drabbar elev eller personal utanför skolan Den som får första informationen kontaktar krisgruppen, i första hand. Den som får informationen först ska dokumentera och lämna till /skolledning. Krisgruppen sammankallas för möte Krisgruppsmöte genomgång av händelsen. Bedömning av det som hänt. Information till berörda, personal och elever Efter kontakt med den drabbade/ anhöriga Ansvarig eller person utsedd av eller person utsedd av Ingen information om den skadade får lämnas utan tillstånd enl. ovan. Krisgruppen beslutar om vilka insatser som behöver göras för att stödja elever/personal i den uppkomna situationen. Krisgruppen har möten för att följa upp vad som händer med den skadade och ansvarar för information till berörda. eller person utsedd av eller person utsedd av Uppföljning Kort dokumentation Uppföljning med genomgång efter några dagar Årlig uppföljning av den korta dokumentationen /bitr. rektor i samråd Psykolog/skolsköterska Krisgruppen 7

8 Brand i skolan Den som upptäcker brand ska dokumentera vad som hänt och lämna till /skolledning. RISK anmälan ska skrivas. Larma 112 Larm för utrymning ges genom brandsiren och därefter upprepade långa ringsignaler Se till att alla lämnar lokalen enligt utrymningsplan och att ingen går tillbaka in. Lärare/fritidspersonal tar med sig närvarolista Stäng fönster och dörrar, lås inte Elever och personal ställer upp enligt uppställningsschema Genomför omedelbar närvarokontroll på uppställningsplatsen Rapportera till skolledningen Solhem Varje klass ställer upp enligt schema. Genomför omedelbar närvarokontroll/avprickning. Rapport till skolledningen, därefter till Svandammen för närmare besked. Ansvarig Den som upptäcker branden och genast meddelar vaktmästare eller expedition Vaktmästare Vaktmästare och personal Vaktmästare och personal Tjänstgörande lärare/pedagog Tjänstgörande lärare/personal Bitr. rektor för respektive stadium Tjänstgörande lärare/pedagog Solhemsängen Alla klasser ställer upp enligt uppställningsschemat. Tjänstgörande lärare/pedagog Genomför omedelbar närvarokontroll, avprickning. Rapport till skolledningen. Bitr. rektor Går till tunneln, för närmare besked. Tjänstgörande lärare/pedagog Uppföljning Kort dokumentation Skolledning o/e krisgrupp träffas och beslutar hur informationen når ut till berörda. 8

9 Dödsfall som drabbar elev eller personal på skolan Den som får första informationen kontaktar ambulans, sedan och därefter skolledning eller expedition. Den som är först på plats dokumenterar vad som hänt och lämnar till /skolledning. RISK anmälan skall skrivas. Observera att dödsbud inte får lämnas av andra än polis/sjukhus. Tillkalla ambulans Tillkalla skolsköterskan Kontakta skolledning Ansvariga Närmaste vittne Närmaste vittne Närmaste vittne Kontakta anhörig Anhörigpärm för alla elever/personal finns på expeditionen Solhem. Anhörigpärm för elever ska finnas i varje personalrum Anhörigpärm för elever/personal på Solhemsängen finns i personalrummets förråd låst dörr /bitr. rektor/skolsköterska Sammankalla Krisgruppen Försäkra sig om att anhöriga fått information Informera berörd personal och vårdnadshavare som berörs Samtal i klasser som berörs Kontinuerlig kontakt med den drabbades anhöriga Media och allmänhet Informera skolläkaren (elev) /bitr. rektor Krisgrupp i samråd med Krisgrupp i samråd med Krisgrupp i samråd med Krisgrupp i samråd med Skolsköterskan Uppföljning Kort dokumentation Uppföljande information till personal och elever Extra stöd till närmast berörda I förekommande fall, flagga på begravningsdagen I förekommande fall, deltagande i begravning Blommor till begravning I förekommande fall, anordna minnesstund /bitr. rektor Psykolog/skolsköterska Vaktmästaren Elev/klasslärare, anställd/ Krisgruppen 9

10 Dödsfall elev eller personal som mister nära anhörig Den som får första informationen om det som skett kontaktar /skolledningen. Dokumentera den information som finns och lämna till. Ansvariga Fråga familjen om elevens kamrater/ arbetskamrater får meddelas. Anhöriga avgör vem som får informera och hur det skall gå till. Krisgruppen sammankallas / bitr. rektor / bitr. rektor Informera undervisande lärare och berörd / bitr. rektor / personal - fritidspersonal, skolsköterska, eller annan utsedd person skolledare, etc. Anordna ev minnesstund Mentor/klasslärare/ skolledning På Solhemsskolan och Solhemsängen finns på respektive personalrum en krislåda innehållande: ljusstake med ljus, duk, lämplig musik och några samtalsböcker. Bitr. rektor eller annan utsedd person Uppföljning Kort dokumentation Erbjuda eleven stödsamtal Göra iakttagelser och vara observant på elevens sorgereaktion Skicka blommor från skolan Krisgruppen Skolans elevvårdspersonal Undervisande lärare/ pedagoger 10

11 Elev som avviker från skolan Den som först får vetskap om att en elev försvunnit från skolan kontaktar /skolledning. Den som har första informationen ska dokumentera och lämna till skolledningen. RISK anmälan ska skrivas. Kontakta mentor/klasslärare Informera exp. Christina C/ bitr. rektor Kontaktperson utses/sammankalla krisgruppen Ring vårdnadshavare eller sms via tjänstemobil. All administrativ personal har en. Ring polisen inom 15 minuter från försvinnande Ansvarig undervisande lärare/pedagog undervisande lärare/pedagog /bitr. rektor Klasslärare/pedagog/mentor / bitr. rektor Skriv ner en tydlig beskrivning av eleven gärna foto Klasslärare/pedagog/mentor Kontakta fritidspersonal och andra för att leta i skolan och närområdet Ring elevens mobil samt hem telefon Ev. kontakt med media /bitr. rektor Klasslärare/pedagog/mentor Uppföljning: Kort dokumentation Krisgruppen 11

12 Elev som kränker personal Den som blir kränkt av en elev eller den som först får kännedom om att en eller flera kränkningar har förekommit ska kontakta /skolledningen. Den personen är också ansvarig för att dokumentera och lämna det till /skolledning. Kontakta skolledningen Möte med den utsatta Krisgruppen sammankallas Kartläggning av det inträffade Information till vårdnadshavare Krisstöd till den utsatta i Akutskedet Information till den utsattas anhöriga Möte med vårdnadshavare Ansvariga Den utsatta eller den som vet vad som hänt /bitr. rektor /bitr. rektor /bitr. rektor /bitr. rektor Person utsedd av / bitr. rektor /bitr. rektor / bitr. rektor Uppföljning: Kort dokumentation Uppföljning med genomgång av händelsen Anmälan till Arbetsmiljöverket Samtal med den drabbade Kontakt med skyddsombud Fortsatt arbete inom EHT Krisgruppen Den av rektor utsedd person, EHT-teamet 12

13 Fysisk misshandel av elev eller personal Den som får första informationen kontaktar krisgruppen, i första hand. Den som får första informationen ska dokumentera och lämna till /skolledningen. RISK anmälan och incidentrapport ska skrivas. Kalla på skolsköterskan Kontakta skolledningen Kontakta den skadades anhöriga Sammankalla Krisgruppen Kontakta skadevållaren och dess föräldrar Kartlägg det inträffade Gör polisanmälan Ansvariga Närmaste vittne Närmaste vittne/skolsköterskan /skolsköterskan /bitr. rektor /bitr. rektor /bitr. rektor /bitr. rektor Om den skadade är anställd vid skolan gör enlig ovan samt det som står nedanför Kontakta skyddsombud Gör arbetsskadeanmälan Gör anmälan till arbetsmiljöverket och utbildningsförvaltningen Media och allmänheten Krisstöd till personen i akutläget Skolsköterskan/ Uppföljning Kort dokumentation Uppföljning med genomgång efter några dagar Årlig uppföljning av den korta dokumentationen Bitr. rektor i samråd Psykolog/skolsköterska/ krisgruppen Krisgrupp 13

14 Hot via telefon eller mail Den som tar emot samtalet kontaktar /skolledning. Dokumentera det som hänt och lämna till /skolledning. RISK anmälan skall skrivas. Vid telefonsamtal: Försök fördröja samtalet. Tryck på inspelningsknappen om du har en sådan telefon. Alternativt: sätt på högtalarfunktionen, be någon i närheten lyssna på samtalet. Försök avgöra ålder och kön på rösten. Lägg inte på luren, ev. kan samtalet spåras (nummerpresentation, e-post etc.). Vid mail: Skicka mailet vidare till Spara mailet Underrätta skolledningen/expeditionen som kontaktar polisen Sammankalla Krisgruppen Beslut om utrymning av lokaler, via brandlarmet, i samråd med polisen Ansvarig Om utrymning inte beordras, oroa ingen i onödan Om utrymning beslutas sker det enligt skolans utrymningsplan vid brand om inte annat anges. Uppföljning: Krisgruppens handläggande Stöd till berörda 14

15 Mediakontakt All kontakt från media ska hänvisas till rektor för att fastslå syftet med kontakten. Skolgården är ingen allmän plats och därför ska media ha tillstånd innan besök. Media får inte intervjua elever på skolgården utan att de har haft kontakt med / bitr. rektorer och fått tillstånd. Vid all kontakt med media är det som uttalar sig i skolans namn. Vid s frånvaro utses någon annan ansvarig i samråd med, bitr. rektor eller krisgrupp. eller enligt ovan utsedd person meddelar krisgruppen vilken information som lämnats till media. Elever och personal inväntar förhållningsorder från eller enligt ovan utsedd person. 15

16 Misstanke om missbruk av alla slag Vid misstanke om missbruk hos elev, elevs vårdnadshavare eller personal kontakta skolledningen i första hand. Dokumentera vad som hänt och vilka som är inblandade, lämna till skolledningen. RISK anmälan ska skrivas om det gäller elev eller personal på skolan. Om / bitr. rektorer inte finns på skolan vid händelsen, skicka sms med text akut för att informera. Som personal ska man/får man inte gå in i missbruksfall annat än vid akut fara. Ansvaret för dessa ärenden har och bitr. rektorer. Krisgruppen informeras, om bedömer att det behövs. Uppföljning Kristeamet 16

17 Personal som kränker personal Den som blir kränkt av annan personal eller den som först får kännedom om att en eller flera kränkningar har förekommit ska kontakta /bitr. rektorer. Den personen är också ansvarig för att dokumentera och lämna det till /bitr. rektorer. Ansvarig Meddela /bitr. rektor om vad som hänt Samtal med den som blivit utsatt Den som blivit kränkt eller annan person som vet vad vad som hänt. /bitr. rektor Enskilda samtal med berörda Bitr. rektor Gemensamt gruppsamtal Fortsatta samtal på olika nivåer Handlingsplan upprättas Krisgruppen informeras vid behov och fortlöpande Skolledningen/ Arbetsmiljögruppen och de av rektor utsedda via externa kontakter och kontakt med personalkontoret 17

18 Självmordsförsök av elev i eller utanför skolan Den första som får information kontaktar krisgruppen, i första hand. Dokumentera vad som hänt och lämna till /skolledning. RISK anmälan skall skrivas för händelse i skolan. Meddela skolsköterska Ge första hjälpen Ansvarig närmaste vittne skolsköterska/närmaste vittne Försök hålla obehöriga borta från olycksplatsen. Trösta, lugna. När ambulansen komme: låt dem ta över, se till att någon som känner eleven följer med till sjukhus. Eleven får inte lämnas innan vårdnadshavare avlöst. Kontakta skolledningen Kontakta anhöriga Sammankalla krisgruppen Kartläggning av händelsen Information elever/mentorer Krisstöd till personer i det akuta läget Kontakt med anhöriga skolsköterska/närmaste vittne / bitr. rektor / bitr. rektor /bitr. rektor, övriga som vet enligt krisgruppens rutiner/ efter s anvisningar. Efter kontakt med de anhöriga. / bitr. rektor, psykolog, skolsköterska / bitr. rektor Utanför skolan Den som först får information kontaktar krisgruppen, i första hand. Dokumentera vad som hänt och lämna till rektor/skolledning. Krisgruppen sammankallas Kontakt med anhöriga Information till mentor Information till personalen Ev. information till berörda elever Anmälan till arbetsmiljöverket Ansvarig /bitr. rektor / bitr. rektor Mentor/ någon från krisgruppen Respektera de anhörigas önskemål när det gäller information till övriga på skolan. Uppföljning: Krisgruppens handläggande Stöd till berörda Kontakt med anhöriga och elever 18

19 Självmordsförsök av personal i och utanför skolan Den första som får information kontaktar krisgruppen, i första hand. Dokumentera vad som hänt och lämna till /skolledning. RISK anmälan ska skrivas om det händer i skolan. Meddela skolsköterska Ge första hjälpen Ansvarig närmaste vittne skolsköterska/närmaste vittne. Försök hålla obehöriga borta från olycksplatsen. Trösta, lugna. När ambulansen kommer: låt dem ta över, se till att någon som känner eleven följer med till sjukhus. Personalen bör inte lämnas innan vårdnadshavare avlöst. Kontakta skolledningen Kontakta anhöriga Sammankalla krisgruppen Kartläggning av händelsen Information elever/mentorer Krisstöd till personer i det akuta läget Kontakt med anhöriga skolsköterska/närmaste vittne / bitr. rektor / bitr. rektor /bitr. rektor, övriga som vet enligt krisgruppens rutiner/efter rektors anvisningar. Efter kontakt med de anhöriga. / bitr. rektor, psykolog, skolsköterska / bitr. rektor Utanför skolan Den som först får information kontaktar krisgruppen, i första hand. Dokumentera vad som hänt och lämna till rektor/skolledning. Krisgruppen sammankallas Kontakt med anhöriga Information till mentor Information till personalen Ev. information till berörda elever Anmälan till arbetsmiljöverket /bitr. rektor / bitr. rektor Mentor/ någon från krisgruppen Respektera de anhörigas önskemål när det gäller information till övriga på skolan. Uppföljning Krisgruppens handläggande Stöd till berörda Kontakt med anhöriga och elever 19

20 Större olyckor eller samhällskatastrofer Den som får första informationen kontaktar och dokumenterar den information som mottagits. Dokumentationen lämnas till / skolledning. Sammankalla krisgruppen Upprätta kriscentra på skolan Informera katastrofledningsgruppen på Stadsdelsförvaltningen, tel och Stadshuset Informera polis om vilka som är inblandade i olyckan. Polisen kontaktar deras anhöriga Upprätta kontakt med andra som kan stödja och hjälpa, t.ex. socialtjänsten, kyrkan, moskén etc. Informera övrig personal samt lärare, som i sin tur informerar respektive klass. Lärarna tar hand om elever resten av skoldagen. Ingen elev får lämna skolan utan förälders medgivande Avsätt personal för att ta hand om föräldrar och andra besökare All personal som inte har klass ringer och informerar samtliga föräldrar Ansvariga Den i krisgruppen som får kännedom om olyckan/katastrofen Krisgruppen i samråd med Krisgruppen i samråd med Krisgruppen i samråd med Krisgruppen i samråd med Krisgruppen utser lämpliga personer Krisgruppen fördelar Vid större olyckor: Två personer ur krisgruppen beger sig till olycksplatsen och håller sig informerade. Dessa rapporterar kontinuerligt till kriscentralen om vad som händer på olycksplatsen, vilka som förts till sjukhus, vilka som är oskadda etc. Krisgruppen utser lämpliga personer Uppföljning och efterarbete Extra stöd till närmast berörda och andra behövande Samtal med berörd personal Anordna föräldramöten e dylikt för att få ut information Psykolog/skolsköterska Psykolog/skolsköterska /Biträdande 20

21 Utbrott av epidemi/smittsam sjukdom som påverkar skolan Den som får första informationen meddelar och dokumenterar den information som mottagits. Dokumentationen lämnas till / skolledning. RISK anmälan ska skrivas Krisgruppen sammankallas Genomgång av krisläget Information skolläkare/skolöverläkare Kontakt med smittskyddsenheten i de fall där det behövs Information till berörd personal Information om gällande hygienregler Information till vårdnadshavarna Ansvariga eller annan person utsedd av rektor / skolhälsovården / skolsköterska /skolhälsovården eller annan person utsedd av rektor / skolhälsovården eller annan person utsedd av rektor Krisgruppen har uppföljande möten under utbrottstiden Fortsatt information till personal och vårdnadshavare eller annan person utsedd av rektor. eller annan person utsedd av rektor Uppföljning och efterarbete Krisgruppen Dokumentation 21

22 Krisgruppsmöte Solhemsskolan Datum: Närvarande: Frånvarande: Sekreterare: Anledning till mötet: Vad vet vi om det som hänt? Information från vem? Vad händer nu? Information till berörda görs av: 22

23 Fortsättningsblad krisgruppsmöte Datum Vilka ska informeras i första hand? Information till vårdnadshavare på vilket sätt? Kontakt med den drabbades anhöriga? Stöd till personalgruppen ansvariga? 23

24 Fortsättningsblad krisgruppsmöte Datum Stöd till berörda elever/klasser? Fortsatt information? Hur gör vi om läget förändras? Stöd till den drabbade från skolan? Övrigt att tänka på: Uppföljningsmöte: 24

25 Datum: Dokumentationsmall till Krisgruppen för personalen Använd den här blanketten när du ska dokumentera saker/ärenden till Krisgruppen. Pappret lämnas till eller till exp. för vidare befordran till. Lägg pappret i ett kuvert. Skriv ner det du vet. Vad är det som hänt? Vem har berättat? Vet du något mer? Finns det flera på skolan som vet om detta? Underskrift: Telefonnummer 25

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Senast uppdaterad 2009-04-23 2009-09-17 1 Innehållsförteckning Sida 3, Viktiga telefonnummer 4, Solhemsskolans krisgrupp Handlingsplaner 5, Fysisk misshandel 6, Akut

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Hjulsta grundskola - Vt2017 Vt2018

Hjulsta grundskola - Vt2017 Vt2018 Krisplan Hjulsta grundskola - Vt2017 Vt2018 Såhär hanterar vi de svåra situationer som kan inträffa och som inte går att hantera i den ordinarie verksamheten. Krisplan Hjulsta grundskola - Ht2016 Vt2017

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KRISPLAN

SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KRISPLAN SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012.11.16 Detta är en plan för krisgruppens arbete när en svår olycka eller en katastrof inträffar och skolan, eller delar av den, hamnar i en

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

Kris och handlingsplan

Kris och handlingsplan Kris och handlingsplan Vid oväntade händelser 2013-06-14 Nacka kommun inal Igelboda förskolas krisplan Kris är något som berör, något som händer som inte ska hända, kaotiskt, något som inte tillhör det

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2013/14 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 Krisgruppen sammankallas vid: 1. Allvarlig olycka/dödsfall Elev/elever som är inblandade samt även personal. Viktigt med en bedömning

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen.

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen. Krisplan Åsens skola Läsåret 2016/2017 En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk Mål: Att all personal ska vara väl förtrogen med och känna trygghet i Åsen skolas krisplan. Att krisgruppen vid en

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS NYKÖPINGS GYMNASIUM Lå 2013-2014 Uppdaterad 2013-10-15 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Nyköpings gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge:

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge: HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Handlingsplanen ska hängas upp på alla förskoleavdelningar och i alla klassrum och fritidshem. Akut situation 1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer SINCE 1977 När det händer - det som vi inte vill ska hända Handlingsplan för Krissituationer Läsåret 2013-2014 Grimstaskolan Viktiga telefonnummer Ambulans 112 Brandkår 112 Polis 112 Polis ej akut 114

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet.

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Möllegårdens skola 2012-11-30 Handlingsplan vid våld eller hot om våld Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Identifierade risker Konflikt elev

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof 1 (6) HANTERING AV KRIS/KATASTROF I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma: Ring 112 3. Anteckna a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN Rev 2015-05-06 KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN 1. Inledning Denna plan ska vara känd av personalen på Axel Weüdelskolan. För att uppnå detta mål ska den 1. finnas tillgänglig på skolans hemsida, 2. finnas

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112. Giftinformation...

TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112. Giftinformation... 2012-03-05 Flik 12 TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112 Giftinformation... 33 12 31 Sjukvårdsrådgivning dygnet runt.....320 100

Läs mer

Kris- och beredskapsplan

Kris- och beredskapsplan Kris- och beredskapsplan Uppsävjaskolan Uppsala reviderad 2009-04-01 2010-03-22 2011-01-01 2013-01-12 2015-06-30 Uppsävjaskolan 2004-05-10 Innehåll Telefonlista... 3 Allmänna råd vid kris- eller katastrofsituation

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-16 Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad 2016-06-30 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD 1 (10) Rinmnagymnasiet TELEFONLISTA Namn Telefonnummer SOS Ambulans/polis/brandkår/

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan Framtagen av Krisgruppen Fastställd av Claes Lindmark Ulf Nilsson Upprättad den 2003-05-14 Reviderad

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

Kris och beredskapsplan för Ärentunaskolan

Kris och beredskapsplan för Ärentunaskolan Kris och beredskapsplan för Ärentunaskolan Läsåret 2015/16 En krissituation för skolan innebär att en händelse av sådan art inträffar att skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att

Läs mer

PLAN FÖR KRISHANTERING

PLAN FÖR KRISHANTERING PLAN FÖR KRISHANTERING Tranemo Gymnasieskola Reviderad 170313 Här finner du rutiner för vem, vad och hur saker görs vid en krissituation. Dokumentet innehåller också viktiga telefonnummer och instruktioner

Läs mer

Handlingsplan- Hot och våld

Handlingsplan- Hot och våld Handlingsplan- Hot och våld Upprättat 2007-09-10 Reviderad 2010-08 -30 Handlingsplan- Hot och våld 2010 Syfte Att ge råd och riktlinjer i arbetet med att förebygga och hantera situationer av våld eller

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 Sida 1(10) Handlingsplan mot hot och våld inom, Upprättad 2016-11-15 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Ansvar... 3 Förebyggande arbete... 3 Kunskap... 4 Riskbedömning och utvärdering...

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Olycka (barn eller vuxen) Allvarlig sjukdom Brand Hot/våld Dödsfall (inom eller utom kåren) Självmord Om polis är kontaktad

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Handlingsplan för åtgärder checklista - katastrof Krisgruppen samlas (se bilaga 1) Beslut om åtgärd (policy) Information- en person är press och informationsansvarig

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET

HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET Vänersborgs kommun UPPRÄTTAD 2013-06-17 Barn och ungdomsförvaltningen Norra skolan REVIDERAD HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET VID NORRA SKOLAN GÄLLER FÖR LÄSÅRET 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BARN

Läs mer

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92 Datum 2015-10-06 Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan Holmesskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Johan Nilsson Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver kraven

Läs mer

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet 2014 08 06, giltig tillsvidare Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet Inledning En kris kan uppstå oväntat. Därför har vi tagit fram det här dokumentet som ett stöd

Läs mer

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter. LERUM400, v 1.0, 2007-04-19 HANDLINGSPLAN I KRISSITUATION 1 (5) 2008-10-08 2011-10-19 rev Lärande Knappekullaenheten Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelse där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, t ex bussolyckor, branden i Göteborg, Estonia och flodvågen

Läs mer

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan.

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. BARN OCH UTBILDNING Läsåret 08/09 KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9 Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. Krisplanen skall utvärderas i slutet av varje

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12 Krisplan vid dödsfall och olyckor Reviderad 2013-12-12 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr LERUM100, v 1.0, 2007-11-13 1 (14) Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Box 4088 Mjörnbotorget 0302-52 17 52 www.lerum.se Pg 3 31 43-9 443 12 Gråbo 0302-52 17 78 (fax) larande@lerum.se

Läs mer

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11 Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11 Postadress: Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg I Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg. Telefon: 0582-68 56 90 E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Läs mer

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun

För. Hulans enhet 2014-2015. Lerums kommun LERUM800, v 1.0, 2007-06-15 Datum 2014-09-10 Hulans enhet Krishanteringsplan För Hulans enhet 2014-2015 Lerums kommun Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Hulanskolan Hulans

Läs mer

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser

Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser Reviderad 11 01 26 Åtgärdsprogram vid kris och extraordinära händelser 1. När bud om större olycka / händelse / incident som berör många personer når skolan, kallas krisgruppens stab samman av gymnasiechef

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor

Krisplan vid dödsfall och olyckor Krisplan vid dödsfall och olyckor 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis förändrats och därmed

Läs mer

Kalmarsundsskolan 2016/2017. Krishanteringsplan för åk F-9 samt fritidshem.

Kalmarsundsskolan 2016/2017. Krishanteringsplan för åk F-9 samt fritidshem. Kalmarsundsskolan Krisgruppens exemplar Kalmarsundsskolan 2016/2017 Krishanteringsplan för åk F-9 samt fritidshem. 2 av 5 HANDLINGSPLAN FÖR KALMARSUNDSSKOLANS KRISGRUPP Syfte Att upprätta och underhålla

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen 1(5) Handlingsplan mot hot och våld Revideras årligen under augusti månad 2(5) 1. Mål På ska inte några inslag av våld, hot eller hot om våld tolereras. Personal och elever ska i samverkan arbeta för att

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

HOT och VÅLD. Handlingsplan för trygghet Västerskolan F-6 skola och fritidshem

HOT och VÅLD. Handlingsplan för trygghet Västerskolan F-6 skola och fritidshem HOT och VÅLD Handlingsplan för trygghet Västerskolan F-6 skola och fritidshem Augusti 2014 Handlingsplanens syfte och giltighet Denna handlingsplan mot hot och våld är ett verktyg för att hantera akut

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2015-2016 Reviderad 2015-10-09 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

KRISPLAN. Vitsippans förskola

KRISPLAN. Vitsippans förskola KRISPLAN Vitsippans förskola 2016-2017 Larmlista 2016-04-29 Pia Bengtsson (förskolechef) 070-2702699 Pia Göthlin (pedagog) 0708-742779 Johanna Karlsson (pedagog) 073-0309454 Ida Allansson Nilsson (pedagog)

Läs mer

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Förebyggande åtgärder: Ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel på skolan. Bemöta främlingsfientlighet, intolerans och odemokratiska

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Alla som arbetar på Hörby Yrkesgymnasium, elever såväl som personal, har rätt att vistas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Det förutsätts att

Läs mer

Beredskapsplan vid allvarlig olycka/dödsfall

Beredskapsplan vid allvarlig olycka/dödsfall Beredskapsplan vid allvarlig olycka/dödsfall Gullmarsskolans krisgrupp består av: Tel arb Tel bost Rektor Jeanette Janson 613274, 076-14530 19 16473 Rektor Urban Hansson 613275, 070-69635 79 12937 Bitr

Läs mer

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26 Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig för krisplanen Leder

Läs mer

AKUTEN. Handlingsplaner för Akuta situationer. Viktiga telefonnummer

AKUTEN. Handlingsplaner för Akuta situationer. Viktiga telefonnummer AKUTEN Handlingsplaner för Akuta situationer Innehåll: Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6 Sid. 7 Sid. 8 Sid. 9 Viktiga telefonnummer Brand Utrymningsplan för vissa rum Akuta sjukdomstillstånd När

Läs mer