Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årets bästa bank- och finanssajt 2007"

Transkript

1 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr Årsredovisning 2007

2 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Förändringar i eget kapital... 9 Kassaflödesanalys år i sammandrag, Nyckeltal år i sammandrag, Resultat- och Balansräkningar Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse Samtliga belopp i denna årsredovisning avser tusental kronor (tkr) om inget annat anges. Belopp inom parantes avser föregående år. 2

3 Ny strategi ökade utlåningen - Ikanobanken bibehöll under 2007 den goda resultatnivån. - Stora detaljhandelskedjor som Hemköp och Preem har under året valt Ikanobanken som leverantör av tjänster inom säljstödjande finansiering. - Affärsområde Banks utlåning av blancolån till privatpersoner ökade med 27 procent. Den svenska bankmarknaden fortsätter att präglas av hård konkurrens. Den starka konjunkturen har resulterat i minskad arbetslöshet och förbättrad privatekonomi för det stora flertalet människor. Ikanobankens affärsområde Bank hade i detta konkurrens- och konjunkturläge särskilt stora framgångar med blancolån - lån utan säkerhet - där utlåningsvolymerna ökade med 27 procent. I övrigt har banken i stort försvarat sina positioner, med bibehållna inlåningsvolymer. Bär sin egen risk Det är lanseringen av ett flertal målgruppsanpassade blancolån som ligger bakom den snabba utlåningsexpansionen. Ikanobanken har exempelvis lanserat Campinglån och MC-lån med framgång. Den relativt färska produkten IKANO Billån fortsätter samtidigt att möta ett växande intresse på marknaden. Ikanobanken har under 2007 lämnat den tidigare principen om enhetlig räntesättning på blancolån. De nya krediterna beviljas i stället med individuell räntesättning, som dels baseras på låntagarens privatekonomi, dels ger möjligheter för kunden att välja återbetalningstid. På så vis bär varje låntagare sin egen risk. Med den ökade flexibiliteten attraherar Ikanobankens blancolån betydligt fler presumtiva låntagare än med den tidigare, enhetliga räntesättningen. Genomgående gäller att blancolånen omsätts snabbt. Bakom volymtillväxten på 27 procent döljer sig därför en mycket hög aktivitet. Den nya utlåningsstrategin har inte i nämnvärd omfattning påverkat bankens kreditförluster. Avanza tar över fonder Under 2007 togs beslutet att sälja bankens aktiefondsverksamhet till Avanza. Ikanobankens aktiefondsprodukter ansågs alltför få för att utbudet skulle vara tillräckligt attraktivt för kunderna. Överlåtelsen sker under våren Ledande för säljstödjande finansiering Affärsområde Partner utvecklar tjänster inom säljstödjande finansiering till detaljhandelskedjor. Verksamheten fortsätter att utvecklas mycket positivt och Ikanobanken tillhör de ledande aktörerna i Sverige inom detta område. Bland de större kedjor som tecknade avtal med Ikanobanken om tjänster inom säljstödjande finansiering under 2007 kan nämnas Hemköp och Preem. Fler uppdrag ger skalfördelar Med fler och växande uppdrag inom säljstödjande finansiering uppnår Ikanobanken väsentliga skalfördelar. Det nya uppdraget från Preem är ett bra exempel på detta. Företaget hade under många år hanterat kundkortsfrågorna i egen regi, men insåg att Ikanobankens kostnadseffektivitet och specialistkunskaper kring säljstödjande finansiering var ett bättre alternativ. Hemköp, som är mitt uppe i en relansering av sitt varumärke, har bland annat valt att satsa på ett lojalitetsprogram och ett företagsprofilerat kundkort med VISA-koppling, som administreras av Ikanobanken. Lanseringen skedde under hösten 2007 och har fått ett mycket positivt mottagande. Över kunder ingår redan i Hemköps lojalitetsprogram. För de detaljhandelskedjor som inte vill ha ett eget profilerat kort har banken ett ViewCard med Visa-koppling. Den första större detaljhandelskedja som erbjöd sina kunder ett sådant kort var El-Giganten. I samarbete med Holmgrens Bil AB i Jönköping har Ikanobanken lanserat ett helt nytt koncept för konsumenter att hyra bil till fast månadskostnad: Nybil.se Topprankad hemsida Ikanobanken startade som en renodlad telefonbank Idag är det bankverksamhet på nätet som dominerar. Mer än 95 procent av alla låneansökningar görs på webben. När konkurrensen vässas mellan Internetbankerna känns det mycket hedrande att under 2007 utnämndes till Sveriges bästa sajt inom Bank- & Finanssektorn, av den välrenommerade tidningen Internetworld. I motiveringen sägs bland annat: Folkligt, enkelt och begripligt. Ikanobanken skakade tidigt av sig traditionerna från den gamla bankvärlden och har byggt en bank som faktiskt sätter kunden i centrum. Det stimulerar oss till att fortsätta utveckla vår sajt. Möjligheten till service och självbetjäning på webben är klockren för Ikanobanken, som eftersträvar att ge bra villkor genom att hålla låga kostnader för verksamheten. Älmhult 6 mars 2008 Torbjörn Fredriksson, tf Verkställande direktör 3

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKANO Banken AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december Ikanobanken ingår i IKANO-gruppens affärsområde Finans. Affärsområdet har bank- eller finansbolagsverksamhet i sju länder i Europa. Ägare till Ikanobanken är IKANO S.A. vars moderbolag i sin tur är IKANO Holding S.A. Verksamheten Ikanobanken drivs i två affärsområden, Bank och Partner. Till detta kommer stödenheterna Ekonomi/Finans, Risk(kredit- och operativ risk), Juridik, Marknad, IT, HR och Utveckling. Vi erbjuder enkla och förmånliga låne- och sparprodukter inom affärsområdet Bank och anpassade, säljstödjande tjänster som utvecklar försäljningen hos våra partners genom affärsområde Partner. Ikanobanken har filialer i Danmark och Storbritannien, genom vilka vi medverkar till att andra IKANO-bolag i dessa länder kan ge ut VISA-kort. Resultat före skatt från dessa verksamheter uppgick 1,7 Mkr. Affärsområde Partner Affärsområdet administrerar och marknadsför tjänster för finansiering och säljstöd till främst detaljhandeln. Genom att samarbeta med Ikanobanken uppnår våra samarbetspartners ökad försäljning, ökad kundlojalitet, bättre likviditet, enklare administration och lägre risk. För att uppnå detta ingår tjänster som säljstödjande konsumentfinansiering, VISA-kopplade kort, factoring, förmånskort, bonushantering och säljstödjande informationstjänster i vårt sortiment. Den största samarbetspartnern har historiskt varit IKEA, i vilken banken har sitt ursprung. IKEA är fortfarande en stor och viktig samarbetspartner för banken, men har de senaste åren kompletterats med flera nya partners. Under 2007 har Preem, Hemköp och Desam tillkommit. Under året har affärsområdet sett över sin produktportfölj. Stora satsningar har gjorts på IKEA Handla kortet, vilket nu innebär att Ikanobanken även har egen personal ute på några av IKEA varuhusen. Kreditförsäljningen för Ikanobankens samarbetspartners har utvecklats positivt under Detta har genererat ökade intäkter såväl för våra samarbetspartners som för banken. Affärsområde Bank Affärsområdet riktar sig till privatpersoner med enkla, förmånliga tjänster inom segmenten spara och låna. Tjänster som erbjuds är främst traditionellt räntesparande samt blanco- och bolån. Kunderna gör en del av arbetet själva på Internet eller via telefon, vilket möjliggör en rationell hantering. Därigenom skapas förutsättningar för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga produkter. Utlåning erbjuds i form av olika blancolåneprodukter, bolån och IKANO Kreditkort med VISA-koppling. Under 2006 lanserades IKANO Billån som mötte stor framgång. Därför har en fortsatt produktdifferentiering skett under 2007 med låneprodukter för motorcyklar, husbilar och husvagnar. För dessa produkter sätts räntan individuellt. Bolånet omfattar en botten- samt en topplånedel som tillsammans möjliggör belåning upp till 95 procent av en villas eller bostadsrätts marknadsvärde. Utlåningen sker i samarbete med Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB), vilket innebär att lånen förmedlas till och lånas ut av SBAB med det profilerade produktnamnet IKANO Bolån. Traditionellt banksparande, inlåning, sker till rörlig eller fast ränta. Under året har två aktieindexobligationer utgivits. Bankens ställning och volymer Ikanobankens balansomslutning ökade under året med 585 Mkr till Mkr. Det egna kapitalet uppgår till 778 Mkr. Affärsvolymerna, det vill säga kundrelaterad utlåning, inlåning, fondvolymer samt förmedlade bolånevolymer, ökade sammantaget under året med Mkr och uppgick till Mkr. Utlåningen till allmänheten ökade med Mkr till Mkr medan de förmedlade bolånevolymerna ökade med 100 Mkr till Mkr. Inlåningen från allmänheten ökade med 462 Mkr till Mkr. Kundernas inlåningskonton gottgjordes under året med 106 Mkr i ränta efter avdragen källskatt. Bankens utveckling över en femårsperiod redovisas på sidan 11. Kapitaltäckning Bankens kapitaltäckning är fortsatt god. Kapitaltäckningskvoten uppgick per årsskiftet, efter föreslagen utdelning, till 1,47. Soliditeten uppgick per balansdagen till 10 procent. Bankens resultat Rörelseresultatet uppgick till 159 Mkr jämfört med 162 Mkr föregående år. Styrelsens förslag 4

5 till vinstdisposition framgår av beskrivningen på sidan 33. Räntenettot ökade under året med 46 Mkr till 485 Mkr. Det högre räntenettot uppstod till följd av både högre inlånings- och utlåningsvolymer. Avgiften för insättningsgarantin, som belastar räntenettot, uppgick för året till 6 Mkr (5 Mkr). Provisionsnettot ökade sammantaget med 38 Mkr till 110 Mkr som en följd av ökad affärsvolym samt ökad verksamhet i filialerna. Rörelsekostnaderna steg under året med 20 procent till 355 Mkr, huvudsakligen till följd av ITsatsningar. Detta har medfört att KI-talet (kostnadernas andel av intäkterna) uppgick till 60 procent (57 procent). Årets kostnad för kreditförluster uppgick till 81 Mkr (57 Mkr). Kreditförlustnivån uppgick till 1,4 procent (1,1 procent) av utlåningen till allmänheten. Medarbetare Antalet medarbetare, räknat i helårsarbetskrafter, uppgick under året till 180 (171) fördelat på 118 kvinnor och 62 män. Per den sista december uppgick antalet anställda, omräknat till heltidstjänster, till 181 (174). Finansiella risker Banken utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker såsom kreditrisker, ränterisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa risktagandet i verksamheten har styrelsen, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen, fastställt policys för att begränsa de finansiella riskerna för såväl kreditgivningen som för den övriga finansverksamheten. Bankens styrelse har det övergripande ansvaret för bankens riskhantering. Styrelsen har genom policys, inom vissa ramar, delegerat ansvaret till andra funktioner. Dessa funktioner rapporterar i sin tur regelbundet till styrelsen. Riskhanteringen syftar till att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar och säkerställa den interna kontrollen. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. Riskpoliys och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta. En samlad funktion finns för självständig riskkontroll direkt underställd verkställande direktören vars uppgift är att analysera utvecklingen och riskerna samt vid behov föreslå ändringar i policys och processer. Kreditrisk Med kreditrisk menas risken att motparten inte fullföljer sina förpliktelser mot banken. Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens kreditriskexponering. Genom kreditpolicyn har styrelsen, inom vissa ramar, delegerat kreditbeslut till bankens kreditorganisation. För samtliga krediter bedöms kreditrisken, dels innan krediten beviljas och sedan i löpande uppföljning av kreditrisken i stockarna. Statistiska modeller, scorekort, används i syfte att säkerställa att kreditriskerna inte överstiger önskade nivåer. Rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande snabb handläggning av förekommande kravärenden. För att begränsa kredit- och motpartsrisker i bankens värdepappersportfölj har styrelsen, genom finanspolicyn, instruerat bankens finansfunktion att endast värdepapper med god kreditvärdighet och inom vissa beloppsmässiga ramar får innehas. Kreditexponering brutto och netto framgår av not 26. Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken för förlust eller försämrad intjäningsförmåga till följd av att bankens betalningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skulder, inklusive derivatinstrument, har olika löptider. Genom bankens finansfunktion bedrivs en aktiv likviditetshantering där riskhanteringen fokuserar på att skapa likviditetsresurser och portföljstrukturer. Placeringar görs endast i likvida värdepapper med god kreditvärdighet. Styrelsen har genom finanspolicyn reglerat miniminivåer på bankens likviditetsnivåer. Likviditetsexponering med avseende på återstående löptider på tillgångar och skulder framgår av not 28. Även kassaflödesanalysen belyser likviditetssituationen. Ränterisk Ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet på bankens fastförräntade tillgångar förändras då marknadsräntan varierar. En annan form av ränterisk är risken att räntenettot försämras i ett förändrat ränteläge genom att räntebindningstiden är olika för tillgångar och skulder. Enligt bankens finanspolicy ska ränterisker minimeras så att ränterisken endast i mycket begränsad omfattning kan påverka resultaträkningen och då begränsat till externa faktorer såsom tillfälliga svängningar i marknadsräntor. Detta innebär bland annat att räntebindningstiderna på bankens räntebärande placeringar måste hålla sig inom fastställda snäva tids- och beloppsmässiga ramar. 5

6 Räntebindningstider och ränteexponering framgår av not 29. Valutarisk Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och skulder i samma utländska valuta storleksmässigt inte överensstämmer. Ikanobanken exponeras för valutarisk främst genom mindre innehav av utländsk valuta samt bankens filialer. I enlighet med bankens finanspolicy minimeras valutarisker genom att utstående positioner säkras så långt det är möjligt. Värdeförändringen i balansräkningen vid en förändring av samtliga valutakurser mot svenska kronan med 5% uppgår endast till 0,2 mkr. Aktiekursrisk Aktiekursrisk är risken att marknadsvärdet på en aktieplacering förändras. Ikanobanken har en aktiekursrisk på av banken utställda aktieoptioner. Aktiekursrisken minimeras genom att utestående positioner säkras i enlighet med bankens finanspolicy. Operativa risker Med operativ risk avses risken för ekonomiska eller förtroendemässiga förluster på grund av fel eller brister i exempelvis intern kontroll, bristfälliga system eller oegentligheter. Genom bankens riskanalyser, riskmanual, interna riktlinjer och compliancefunktionens arbete motverkas sådana risker. Banken följer även upp och rapporterar driftstörningar, incidenter och bedrägerier. Arbetet kontrolleras av bankens internrevision som arbetar på styrelsens uppdrag. Övriga viktiga händelser Hemköp och Preem, båda med stort antal slutkunder, har under året valt Ikanobanken som leverantör av tjänster inom säljstödjande finansiering. Tidningen Internetworld utsåg under året till Sveriges bästa sajt inom Bank- & Finanssektorn. Bankens verkställande direktör slutade i december Tills ny verkställande direktör har tillsatts är vice verkställande direktör, Torbjörn Fredriksson, tillförordnad verkställande direktör. Utsikter för år 2008 Nya partnersamarbeten och ökade volymer i bankverksamheten förväntas leda till ökad lönsamhet under Beslut har tagits att en omstrukturering ska ske av IKANO-gruppens affärsområde Finans, i vilken Ikanobanken ingår. 6

7 Resultaträkning Tkr Not Rörelseintäkter Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

8 Balansräkning Tkr Not Tillgångar Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Förändring i verkligt värde på räntesäkrade poster i portföljsäkring Emitterade värdepapper Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen 25 Ansvarsförbindelser Åtaganden Noter ej direkt relaterade till enskilda resultat- och balansposter: Not 26 Kreditexponering Not 27 Åldersanalys Not 28 Löptidsfördelning Not 29 Räntebindning Not 30 Derivat och säkringsredovisning Not 31 Finansiella tillgångar och skulder Not 32 Kapitaltäckning Not 33 Närstående Not 34 Viktiga bedömningar och uppskattningar Not 35 Förklaringar avseende övergång till lagbegränsad IFRS Not 36 Allmän information 8

9 Förändringar i eget kapital Tkr Bundet eget kapital Aktiekapital 4) Reservfond Balanserad vinst Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Årets resultat Totalt Ingående eget kapital ) Vinstdisposition Årets resultat Summa förändringar före transaktioner med ägarna Utdelning Lämnade koncernbidrag Skatt avseende koncernbidrag Summa transaktioner med ägarna Utgående eget kapital Ingående eget kapital Justering för ändrad redovisningsprincip Justerat eget kapital Vinstdisposition Finansiella tillgångar som kan säljas: Fond verkligt värde 2) Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital Årets resultat Summa förändringar före transaktioner med ägarna Utdelning 3) Lämnade koncernbidrag Skatt avseende koncernbidrag Summa transaktioner med ägarna Utgående eget kapital ) Övergång till lagbegränsad IFRS gav inte upphov till några justeringar av ingående eget kapital ) Fond för verkligt värde avser den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas fram till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen. 3) Utdelning har gjorts till moderbolaget IKANO Holding S.A.. Beslut om utdelning har fastställts av bolagsstämman per den 5 mars 2007 med kr per aktie och redovisas mot balanserade vinstmedel. 4) Antalet fullt betalda aktier uppgår till , med kvotvärde kronor. Med kvotvärde avses aktiekapital dividerat med antal aktier. 9

10 Kassaflödesanalys Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat 1) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Vinst (-) vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar Ökning (+) av avsättningar Ökning (+) av reserv för kreditförluster Ökning (-) av räntefordran Ökning (+) av ränteskuld Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) av utlåning till allmänheten Ökning (-)/Minskning (+) av utlåning till kreditinstitut, koncernföretag Ökning (-)/Minskning (+) av värdepapper Ökning (-) av övriga tillgångar Ökning (+) av in- och upplåning från allmänheten Ökning (+) av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier och andelar Förvärv av immateriella och materiella tillgångar Försäljning av aktier och andelar Försäljning av immateriella och materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel definieras "Utlåning till kreditinstitut, Svenska banker" tkr med avdrag för "Skulder till kreditinstitut, Svenska Banker" tkr. Motsvarande belopp för föregående år uppgick till tkr respektive tkr. 1) Nettot av årets in- och utbetalningar avseende räntor uppgår till tkr. 10

11 5 år i sammandrag, Nyckeltal Volym Affärsvolym 1), Mkr Förändring under året 9,8% 11,5% 15,7% 26,8% 38,4% Utlåning till allmänheten, Mkr Förändring under året 21,3% 8,2% 5,6% 23,2% 34,0% Inlåning från allmänheten, Mkr Förändring under året 8,5% 14,4% 11,1% 20,2% 24,2% Kapital Kapitaltäckningskvot 1, Kapitaltäckningsgrad 2) - 11,7% 18,6% 19,1% 24,6% Kapitalbas i % av riskvägda placeringar Primärkapitalrelation 2) 1, Primärkapital i % av riskvägda placeringar Soliditet 10,5% 15,7% 17,1% 16,7% 17,4% Eget kapital i % av utgående balansomslutning Resultat Rörelseresultat, Mkr Placeringsmarginal 6,8% 6,8% 7,2% 7,3% 7,5% Räntenetto i % av genomsnittlig balansomslutning Avkastning på totalt kapital 2,2% 2,5% 2,7% 2,8% 3,1% Rörelseresultat i % av genomsnittlig balansomslutning Avkastning på eget kapital 12,4% 11,0% 11,5% 11,9% 12,3% Rörelseresultat efter 28 % skatt i % av genomsnittligt eget kapital K/I-tal före kreditförluster 59,6% 57,4% 55,7% 56,9% 57,7% Rörelsekostnader i relation till rörelseintäkter Kreditkvalitet Reserveringsgrad för osäkra fordringar 53,0% 61,8% 72,8% 71,1% 69,5% Reserv för sannolika kreditförluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar 1,08% 0,82% 0,46% 0,44% 0,44% Osäkra fordringar netto i % av totalutlåning till allmänheten och kreditinstitut (exklusive banker) Kreditförlustnivå 1,38% 1,10% 1,06% 0,98% 0,31% Kreditförluster i % av medelbalans för utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exklusive banker) Övriga uppgifter Medelantal anställda (heltidsarbetskrafter) Uppgifter för åren 2003 till 2006 har inte räknats om med avseende på IAS 39. 1) Med affärsvolym avses kundrelaterad utlåning, inlåning samt förmedlade bolåne- och fondvolymer. 2) Beräknad efter respektive års föreslagna utdelning. 11

12 5 år i sammandrag, Resultat- och Balansräkningar RESULTATRÄKNING, MKR Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar Övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Jämförelsestörande engångsintäkt Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat BALANSRÄKNING, MKR Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Övrigt Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övrigt Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Uppgifter för åren 2003 till 2006 har inte räknats om med avseende på IAS

13 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2006:16) samt Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06. Banken tilllämpar lagbegränsad IFRS. Med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RR32 och FFFS 2006:16. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning har tillämpas. Denna årsredovisning innehåller de första fullständiga rapporterna upprättade i enlighet med lagbegränsad IFRS. I not 35 finns en sammanställning med förklaringar hur övergången till lagbegränsad IFRS har påverkat bankens finansiella resultat och ställning. Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är värderade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde eller när säkringsredovisning tillämpas. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att ledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna beskrivs närmare i not 34. Ändrade redovisningsprinciper Övergången till redovisning enligt lagbegränsad IFRS beskrivs i not 35. I enlighet med FFFS 2006:16 behöver inte IAS 39 tillämpas på jämförelsesiffrorna för 2006 utan enbart framåtriktat från 1 januari Införandet av IFRS har påverkat värderingen av derivat samt vissa tillgångar och skulder där ränterisken är säkrad. Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya standarder, ändringar i standarder samt tolkningsuttalanden träder i kraft först från och med räkenskapsåret 2008 och har inte tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Dessa IFRS standarder och tolkningar bedöms inte få någon påverkan på bankens finansiella rapporter Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Även kursdifferenser avseende monetära tillgångar och skulder i bankens filialer redovisas i resultaträkningen. Ränteintäkter och räntekostnader Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran eller skulden och det belopp som regleras vid förfall. Provisions- och avgiftsintäkter En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som 13

14 är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget och de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Bankens utlåningsprovisioner utgörs till stor del av administrativa avgifter såsom exempelvis aviavgifter. Provisionskostnader Som provisionskostnader redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan redovisas ej här. Finansiella instrument Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 39 och ÅRKL. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, räntebärande värdepapper, aktier och andelar samt derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, låneskulder, emitterade värdepapper samt derivat. Redovisning och borttagande från balansräkningen En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när banken blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller, eller bolaget förlorar kontroll över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Lånelöften redovisas inte i balansräkningen. Lånefordringar redovisas i balansräkningen i samband med att lånebelopp utbetalas till låntagaren. Klassificering och värdering Finansiella instrument värderas initialt till instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader förutom för derivat och de instrument som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades men också utifrån de valmöjligheter som finns i IAS 39. Inbäddade derivat Sammansatta kontrakt klassificeras initialt som en finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen. Detta val innebär att hela det kombinerade avtalet värderas till verkligt värde och att värdeförändringarna löpande redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori utgörs av finansiella tillgångar som företaget initialt har valt att placera i denna kategori (Fair Value Option). Aktieindexoptioner klassificeras till verkligt värde via resultaträkningen. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar som inte är noterade på en aktiv marknad. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill säga efter avdrag för osäkra fordringar. Finansiella tillgångar som kan säljas I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår räntebärande värdepapper samt aktier och andelar. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade mot eget kapital. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad vinst eller förlust, som tidigare redovisats i eget kapital, i resultaträkningen. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av finansiella skulder som vid första redovisningstillfället identifierats som tillhöriga till denna kategori (Fair Value Option). Utfärdade sammansatta instrument redovisas till verkligt värde redovisat i resultaträkningen. Derivat och säkringsredovisningen Säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas då ränteswappar skyddar räntebunden inlåning. Risken från förändringar i verkligt värde härrör från inlåning med fast ränta, vilket ger upphov till en ränterisk. Värdeförändringen på derivatet redovisas i resultaträkningen tillsammans med värdeförändringen på den säkrade posten. 14

15 Den portföljmetod som tillämpas för säkringsredovisningen innebär att låneskulderna fördelas ut i olika tidsspann utifrån förväntade förfallotidpunkter. I varje tidsspann utses lämpligt belopp att säkra utifrån bankens riskhanteringsstrategi. Effektivitetstest utförs månatligen av säkringsrelationerna genom att jämföra förändringen i verkligt värde på säkringsinstrumentet med förändring i verkligt värde på det säkrade beloppet med avseende på den säkrade risken i varje tidsspann. Om effektiviteten varit inom procent redovisas en justering av värdet på det säkrade beloppet med den beräknade förändringen i verkligt värde på en separat rad i balansräkningen. Om säkringsrelationen inte längre är effektiv bryts relationen och periodisering görs av tidigare bokförda värdejusteringar. Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument Som konstaterade kreditförluster redovisas förlust som är beloppsmässigt fastställd via konkurs, ackordsuppgörelse, utlåtande av kronofogdemyndigheten eller där uppgift på annat sätt erhållits om att gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar. Som konstaterad kreditförlust redovisas även den del av fordran som nedskrives i samband med överlämnade till inkasso. Med sannolika kreditförluster avses skillnaden mellan kreditbeloppet och vad som beräknas inflyta med hänsyn till kredittagarens återbetalningsförmåga. Osäkra fordringar är en fordran där betalningarna sannolikt inte kommer att fullföljas enligt kontraktsvillkoren och för vilken eventuella säkerheter ej med betryggande marginal täcker både kapitalbeloppet och upplupen ränta. Nedskrivning, och återföring av nedskrivning, för sannolika kreditförluster görs för osäkra fordringar efter statistiska modeller på grupper som är homogena ur risksynpunkt. De statistiska modellerna prognostiserar dels PD (probability of default) som visar risken för att en kund misslyckas med betalningar, LGD (loss given default) som anger storleken på förlusten samt EAD (exposure at default) som prognostiserar hur stor del av skulden som kunden misslyckas med. Osäkra fordringar (PD) med avdrag för sannolika kreditförluster (EAD) utgör osäkra fordringar netto. Immateriella och materiella tillgångar Immateriella tillgångar består av balanserade utgifter för egenutvecklade och förvärvade programvaror och IT-system som bedöms vara av väsentligt värde för rörelsen under kommande år. Andra utgifter för utveckling och underhåll eller för programvaror av standardkaraktär kostnadsförs löpande. Det redovisade anskaffningsvärdet minskas med linjära avskrivningar över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. En avskrivningstid om 4 år tillämpas. Bankens materiella anläggningstillgångar består av inventarier. Dessa redovisas till anskaffningsvärde minskat med linjära avskrivningar över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. En avskrivningstid om 3-5 år tillämpas. Om återvinningsvärdet för en tillgång beräknas till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet ned till återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet utgör det högsta av en tillgångs nettoförsäljnings- och nyttjandevärde. Nedskrivningar sker omedelbart, redovisas i resultaträkningen och återförs inte senare. Ersättningar till anställda Bankens pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner utgörs av avgiftsbestämda och förmånsbestämda planer. Pensionskostnader för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas. URA 45 är tillämplig för kollektivavtalade förmånsbestämda planer. Då information saknas för att möjliggöra en redovisning i enlighet med IAS 19 redovisas dessa pensionsplaner som avgiftsbestämda. För delar av pensionsplanerna görs avsättning i egen balansräkning. Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter för beräkning av åtagandets storlek tillämpas istället för IAS 19 Ersättning till anställda. Detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsentliga skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är fastställande av diskonteringsränta, antagande om framtida löneökningar och att alla aktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen då de uppstår. Årets kostnader för försäkringspremier framgår av not 23. Skatter Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Koncernbidrag Redovisning av koncernbidrag överensstämmer med Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande URA7. 15

16 Av uttalandet framgår att koncernbidrag ska redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Då Ikanobankens lämnade koncernbidrag inte utgör vederlag för utförda prestationer, redovisas koncernbidraget direkt mot eget kapital. Finansiella risker Upplysningar om finansiella risker som härrör från finansiella instrument lämnas i förvaltningsberättelsen. Kvantitativa upplysningar lämnas i nedanstående noter. 16

17 Noter Tkr Not RÄNTENETTO Ränteintäkter 1) Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Summa Varav: Ränteintäkt från finansiella poster ej värderade till verkligt värde Leasingnetto Leasingintäkter Räntekostnader Skulder till kreditinstitut 0-4 Inlåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga räntekostnader Summa Varav: Räntekostnader från finansiella poster ej värderade till verkligt värde PROVISIONSNETTO Provisionsintäkter 1) Utlåningsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa Summa provisionsnetto NETTORESULTAT, FINANSIELLA TRANSAKTIONER Räntebärande värdepapper Valutakursförändringar Övriga finansiella instrument Summa Vinst/förlust uppdelat per värderingskategori Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkning - värdeförändring aktierelaterade instrument 48 Finansiella tillgångar som kan säljas - realiserad förlust räntebärande värdepapper -538 Övriga tillgångar och skulder -117 Derivat som används i säkringsredovisningen -661 Summa ) Samliga intäkter avser bankens geografiska marknad Sverige, med undantag av Övriga provisioner där bankens utländska filialer ingår med 33,9 msek. 17

18 ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Sociala kostnader Andra personalkostnader Summa personalkostnader Övriga administrationskostnader IT-kostnader Främmande tjänster Telefon och porto Materialkostnader Lokalkostnader Övrigt Summa övriga administrationskostnader Summa Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Bankens ledning Lön och andra ersättningar Rörlig ersättning Sociala kostnader Summa Övriga anställda Lön och andra ersättningar Rörlig ersättning Sociala kostnader Summa Av bankens pensionskostnader avser 1,5 mkr (1,5 mkr) bankens ledning om 9 (10) personer. Utestående pensionsförpliktelser till bankens ledning uppgår till 3,5 mkr (2,6 mkr). Anställningsvillkor för ledande befattningshavare Till styrelsens ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete. För anställda inom IKANO Gruppen utgår inget styrelsearvode. Ersättning till verkställande direktören har beslutats av styrelsens ordförande. Ersättningar till andra ledande befattningshavare har beslutats av verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande. Rörlig lön är baserad på volym- och resultatutveckling och kan maximalt uppgå till 26 tkr. Bankens pensionsåtagande täcks genom löpande försäkringspremier avseende verkställande direktör och genom avsättning i balansräkningen avseende vice verkställande direktör. Samtliga pensionsförmåner är oantastbara, det vill säga ej villkorade av framtida anställning. Pensionsålder för ledande befattningshavare är 65 år. På grund av att verkställande direktör och vice verkställande direktör ej omfattas av lagen om anställningsskydd har följande avtal träffats: Om uppsägning sker från bolagets sida utgår i avgångsvederlag till verkställande direktören tolv månadslöner och till vice verkställande direktören sex månadslöner. För båda gäller en ömsesidig uppsägningstid av sex månader. 18

19 Ledande befattningshavares lån i banken Verkställande direktör och vice verkställande direktör 8 - Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Summa Lånevillkoren överensstämmer med de som normalt tillämpas vid kreditgivning till övrig personal. Banken har inte ställt säkerhet eller ingått eventualförpliktelser till förmån för redovisade befattningshavare. Fördelning av medeltalet anställda (omräknat till heltidsarbetskrafter) Kvinnor Män Summa Fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen Kvinnor 4 4 Män 4 4 Summa 8 8 Fördelning mellan kvinnor och män i företagsledningen Kvinnor 3 3 Män 6 7 Summa 9 10 Total sjukfrånvaro 2,9% 3,9% varav långtidssjukfrånvaro 45,9% 52,8% - sjukfrånvaro för män 1,4% 1,0% - sjukfrånvaro för kvinnor 3,8% 5,9% - anställda -29 år 5,9% 2,7% - anställda år 1,7% 3,1% - anställda 50 år- 3,9% 7,6% Den ordinarie arbetstiden har definierats såsom tillgänglig arbetstid. I detta inräknas inte övertid eller tjänstledighet på hel- eller deltid. Uppgifterna avser helår. En tjänst avser anställd i filial. Ersättning till revisorer KPMG Bohlins AB - revisionsuppdrag andra uppdrag Andersson & Co - revisionsuppdrag Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 19

20 Grundlön och styrelse-arvode Rörlig ersättning Pensions kostnad Förmåner och andra ersättningar Summa Ersättning och övriga förmåner 2007 Styrelsens ordförande 1) Styrelseledamöter 2) Per Ahlberg Soki Choi Leif Mellqvist Verkställande direktör 3) Andra ledande befattningshavare (8 st) Summa Ersättning och övriga förmåner 2006 Styrelsens ordförande 1) Styrelseledamöter 2) Soki Choi Leif Mellqvist Verkställande direktör Andra ledande befattningshavare (9 st) Summa ) Anställd inom IKANO-gruppen. Styrelsearvode utgår inte 2) Arbetstagarledamöter och anställda inom IKANO-gruppen erhåller inget särskilt styrelsearvode 3) Av Förmåner och andra ersättningar utgör tkr avgångsvederlag AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR Leasingobjekt -3 - Inventarier Immateriella anläggningstillgångar Summa ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Marknadsföring Övrigt Summa KREDITFÖRLUSTER, NETTO Gruppvis nedskrivning homogena grupper av fordringar Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster Influtet på tidigare års konstaterade kreditförluster Årets nedskrivning för kreditförluster Årets nettokostnad för gruppvis värderade fordringar Årets nettokostnad för kreditförluster Samtliga belopp avser fordringar på allmänheten. 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER Upplösning av avskrivningar utöver plan Summa

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer