FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1985-06-24"

Transkript

1 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Närvarande Överenskommelse om "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring" m m Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Privattjänstemannakartellen (PTK) från SAF Olof Ljunggren, ordförande, Lars-Gunnar Albåge och Arne Sandell, vid protokollet från PTK Björn Bergman, Bertil Blomqvist, Sten Olof Heldt, Lars Hellman, Bo Henning, Sven Magnusson, Lars E Rabenius och Rune Tjemell SAF och PTK enas om att fr o m den 1 oktober 1985 ändra utformningen av avtalet om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän 1 mom 7 enligt bilaga 1 till detta protokoll. SAF och PTK vidtar ändringar i överenskommelsema om ITP-planen och TGL enligt bilagoma 2 och 3. Ändringarna gäller fr o m den 1 oktober SAF och PTK har i särskilda förhandlingsprotokoll daterade träffat överenskommelse dels om "Bestämmelser i försäkringsvillkor för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring", dels om "Nämnden SAF-PTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring". 4 SAF och PTK enas vidare om "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring" enligt bilaga 4. 5 SAF och PTK rekommenderar de anslutna förbunden att träffa kollektivavtal om försäkringsfrågor vid utlandstjänstgöring enligt i bilaga 5 angiven mall. 6 SAF, LO och PTK har enats om att snarast uppta förhandlingar om ändringar i överenskommelserna om gemensamma försäkringsvillkor för AMF-försäkringarna och om försäkringsvillkor för TFA med avseende på utlandsanställda. SAF har framlagt det förslag till ändringar som upptas i bilaga 6. Dessa förhandlingar kan dock ej vara slutförda förrän vid månadsskiftet augusti/september. 7 Parterna är ense om att i vissa fall kan anställd eller grupper av anställda som tjänstgör i utlandet behöva undantas från denna överenskommelse. På förbundsnivå eller - om förbundspartema enas därom - på företagsnivå får därför överenskommelse träffas om sådant undantagande. 8 I detta protokoll upptagen överenskommelse avser enbart att reglera frågor rörande försäkringsskydd för utlandstjänstgörande tjänsteman motsvarande svensk socialförsäkring och avtalsförsäkring. 9 Beträffande skyldigheten att teckna olika försäkringar eller vidta andra åtgärder enligt denna överenskommelse samt beträffande giltigheten av försäkringsvillkoren för de olika försäkringarna gäller de regler som anges i kollektivavtalen om respektive försäkring samt i "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring". 0 Förutom ordföranden utses att justera detta protokoll Sten Olof Heldt. Vid protokollet Ame Sandell Justeras Olof Ljunggren Sten Olof Heldt

2 Bilaga 1 1 Avtalets omfattning Mom 7 Om en tjänsteman pä arbetsgivarens uppdrag tjänstgör utomlands skall anställningsvillkoren under utlandsvistelsen regleras antingen genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannen eller genom särskilt utlandsresereglemente eller liknande vid företaget. Vid utlandstjänstgöring gäller "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring" för de tjänstemän som anges i nämnda avtal. Bilaga 2 Tillägg till ITP-planen A ITP-planen 2:7 ITP-planen gäller även tjänstemän som omfattas av "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring". För sådan tjänsteman gäller särskilda bestämmelser enligt avsnitt C. C Särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring 1. Dessa särskilda bestämmelser, gäller som ändring och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2:7. 2. Samordning sker i fråga.om ersättning som den anställde kan erhålla från annan av arbetsgivaren betald försäkring, annan förmån som arbetsgivaren utger, svensk eller utländsk socialförsäkring eller arbetsskadeförsäkring eller enligt utländska skadeståndsrättsliga regler samt ersättningar genom liknande förutnämnda förmåner. 3. Tjänsteman för vilken arbetsgivaren inte betalar avgift för svensk ATP omfattas av ett särskilt försäkringsskydd. Detta omfattar rätt till ersättning för bortfall på grund av utlandstjänstgöringen av ålderspension, förtidspension eller familjepension i ATP Som s k förmånstid för detta försäkringsskydd räknas tid under utlandstjänstgöring då ATP ej intjänas. 3.2 Som s k garantitid i detta försäkringsskydd räknas tid efter det att förmånstiden upphört och så länge förmånsberättigad finns. 3.3 Om tjänstemannen på grund av utlandstjänstgöringen under förmånstiden förlorar poänggivande år i svensk ATP, och ATP därigenom reduceras, utges kompensation härför. Med poänggivande år avses även år för vilka antagandepoäng skulle ha kunnat beräknas. Kompensationen utgör för varje sådant, förlorat år i ålderspension och sjukpension 1,8 % och i familjepension 0,7 % av den pensionsmedförande lönen eller, om pensionsfallet inträffar efter förmånstidens slut, den under förmånstiden sista gällande pensionsmedförande lönen. Vid beräkningen av kompensationen begränsas den pensionsmedförande lönen till 7,5 basbelopp. Om pensionsfallet inträffar under förmånstiden avses det vid pensionsfallet gällande basbeloppet. Om pensionsfallet inträffar under garantitiden avses det vid förmånstidens slut gällande basbeloppet. 3.4 Vid pensionsfall som inträffar under garantitiden förhöjs den pension som utgör ATP-kompensation med samma procenttal som ålderspension inom ITP-planen stigit från förmånstidens slut intill tidpunkten för pensionsfallet. 3.5 Under tid då tjänstemannen intjänar pension enligt denna punkt betalas särskild premie för försäkring avseende 1TP-planen. 4. Beträffande sjukpensionens storlek enligt punkt 8:2 i ITP-planen gåller följande tillägg:, För Utlandstjänstgörande tjänsteman som ej omfattas av svensk sjukpenningförsäkring är sjukpensionen 95 % av pensionsmedförande lön för lönedelar under 7,5 basbelopp under längst 12 kalendermånader och för tid därefter 80 %. 5. Utlandstjänstgörande tjänsteman som efter återkomsten till Sverige inte erhåller anställning och därigenom ej heller får rätt till sjukpenning enligt AFL har rätt till sjukpension enligt, ITPSplanen, punkt 8:1, utan iakttagande av den eljest gällande karenstiden 90 kalenderdagar. Utbetalning av pension kan även avse kortare tid än en kalendermånad. 6. Garanti gäller för bortfall av utländsk pension med vilken samordning skett enligt punkt 2. En förutsättning är dock att bortfallet per månad motsvarar minst 0,4 % av basbeloppet. Den försäkrade skall anmäla och kunna styrka bortfallet av pen sionsförmån. Vidare sträcker sig garantin för eventuellt bortfall endast till det högsta belopp som skulle utgått enligt ITP-planen om samordning inte skett. 7. Om försäkringsgivare så påfordrar, är den anställde skyldig att vid sjukdom återvända till Sverige. 8. Som grund för bestämmande av pensionsmedförande lön för utlandsanställda skall sådana lönetillägg som betingas av ökade levnadskostnader och andra särskilda förhållanden i sysselsättningslandet inte ingå, dvs den s k försäkringslönen enligt AFL tillämpas

3 Bilaga 3 Tillägg till avtalet om tjänstegrupplivförsäkring 2. TGLs omfattning Nytt 5:te stycke: TGL gäller även tjänsteman som omfattas av "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring". TGL gäller ej vid Samordning Nytt 3:e stycke: Motsvarande gäller vid utlandstjänstgöring. Bilaga 4 Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring Detta avtal omfattar tjänsteman som på arbetsgivarens uppdrag tjänstgör utomlands. Avtalet omfattar dock ej tjänsteman som samtidigt år anställd hos utländsk juridisk person, med vilken han träffat anställningsavtal innefattande regler om sociala förmåner. Avtalet omfattar ej heller tjänsteman som hänförs till befattningsskikt högre än 2 i befattningsnomenklaturen, med undantag för sådan förmån som sägs i 5 nedan. Tjänsteman, vars utlandstjänstgöring avses vara eller varar mer än sex år får efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemarmen undantas från i detta avtal angiven avtalsförsäkring eller motsvarande. Sådan överenskommelse får även träffas med tjänsteman som samtidigt har anställning hos utländsk juridisk person men ej träffat anställningsavtal med denne innefattande regler om sociala förmåner. Har sådan överenskommelse träffats skall försäkringsgivare för berörd försäkring underrättas härom så att ändrad försäkringsbekräftelse kan utfärdas. Under utlandstjänstgöringen omfattas tjänstemannen av kollektivavtalet om 1TP-planen, varvid bl a gäller de regler som upptas i planens avsnitt C "Särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring". 4 Under utlandstjänstgöring omfattas tjänstemannen av kollektivavtalet om TGL. 5 Utlandstjänstgörande tjänsteman omfattas av TFA på sätt som anges i försäkringsvillkoren för TFA och de gemensamma försäkringsvillkoren för AMF-försäkringarna. 6 Under utlandstjänstgöringen skall tjänstemannen omfattas av läkekostnadsförsäkring innehållande de försäkringsvillkor som anges i mellan SAF och PTK överenskomna "Bestämmelser i försäkringsvillkor för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring". Läkekostnadsförsäkringen skall tecknas att också omfatta maka (sammanboende) och barn under 21 år till den utlandstjänstgörande om överenskommelse träffats mellan den anställde och arbetsgivaren om att dessa skall medfölja vid utlandstjänstgöringen. 7 Arbetsgivaren kan i stället för att teckna hel försäkring enligt 6 själv helt eller delvis svara för motsvarande ersättning. Arbetsgivaren skall i sådant fall teckna försäkring om garanti för detta åtagande. 8 Försäkring enligt 6 eller garantiförsäkring enligt 7 skall tecknas hos försäkringsgivare som tecknat förbindelse med Nämnden SAF-PTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring. 9 Har arbetsgivare som är bunden av detta avtal försummat att teckna försäkring enligt 6 eller 7, lämnas likväl ersättning i samma utsträckning som om gällande försäkring funnits till den som arbetar inom detta avtals sakliga tillämpningsområde till den del ersättning inte erhållits genom annan försäkring eller motsvarande förmån. Sådan ersättning lämnas genom Nämnden SAF-PTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring

4 Ovan upptagna garantiregel gäller också för avtal med förbund inom PTK vari angivits att bestämmelserna i mellan SAF och PTK överenskommet "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring" skall gälla, Garantiregeln gäller även för annat kollektivavtal om SAF och PTK godkänner detta. När ersättning har utgivits enligt första stycket föreligger rätt att återkräva beloppet av arbetsgivaren. Om särskilda skäl föreligger kan fordringen jämkas av nämnden. 10 Under utlandstjänstgöringen omfattas tjänstemannen av förmåner enligt trygghetsavtalet mellan SAF och PTK därest arbetsgivaren är bunden av nämnda avtal för anställda som tjänstgör i Sverige. 1 Om utlandstjänstgörande tjänsteman vid sjukdom, varunder han ej får ersättning enligt ITP-planen eller TFA, antingen ej erhåller sjukpenning eller motsvarande i tjänstgöringslandet eller erhåller sjukpenning eller motsvarande som understiger svensk sjukpenning, skall arbetsgivaren om inte annat är avtalat utge utfyllnad upp till nivå motsvarande svensk sjukpenning om sjukpenning skulle utgivits i Sverige. 12 Som grund för bestämmande av lön för förmån enligt detta avtal skall lönetillägg som betingas av ökade levnadskostnader och andra särskilda förhållanden i sysselsättningslandet inte ingå, dvs den sk försäkringslönen enligt AFL används. 13 SAF och PTK är ense om att bestämmelserna om tillämplig förhandlingsordning i 9 i förhandlingsprotokollet till avtalsuppgörelsen SAF-PTK den 21 maj 1976 skall gälla.vid tvist om kollektivavtalsenlig skyldighet för arbetsgivare att vidta åtgårder enligt 5-8 resp 11. Tvist skall dock i sista hand lösas med bindande verkan av en särskild skiljenämnd. Skiljenämnden består av två ledamöter utsedda av SAF och två ledamöter utsedda av PTK samt två suppleanter utsedda av vardera organisationen. De så utsedda ledamöterna utser gemensamt opartisk ordförande. Vid tvist rörande ITPplanen, TGL eller TFA gäller de bestämmelser om förhandlingsordning som anges i kollektivavtalen om dessa försäkringar. 14 Detta avtal träder ikraft den 1 oktober 1985 med avseende på tjänstemän som fr o m detta datum påbörjär utlandstjånstgöring. Tjänsteman som påbörjat utlandstjänstgöring före den 1 oktober 1985 omfattas av överenskommelsen fr o m den 1 januari 1986 om ej annat överenskommits mellan arbetsgivaren och tjånstemannen. Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om ett år. Bilaga 5 SAF och PTK rekommenderar de anslutna förbunden att träffa uppgörelse om försäkringsfrågor vid utlandstjänstgöring enligt nedanstående avtalsformulär.... och överenskommer följande: Mellan SAF och PTK i tre förhandlingsprotokoll träffade uppgörelser om "Överenskommelse om 'Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring' m m, "Bestämmelser i försäkringsvillkor för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring" och "Nämnden SAF-PTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring" gäller som kollektivavtal mellan parterna. I mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor skall 1 Avtalets omfattning, mom 7, erhålla följande lydelse: "Om en tjänsteman på arbetsgivarens uppdrag tjänstgör utomlands skall anställningsvillkoren under utlandsvistelsen regleras antingen genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannen eller genom särskilt utlandsresereglemente eller liknande vid företaget. Vid utlandstjänstgöring gäller "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring" för de tjänstemän som anges i nämnda avtal.... den

5 Bilaga 6 "Särskilda bestämmelser för TFA vid utlandstjänstgöring" Dessa bestämmelser omfattar anställd som på arbetsgivarens uppdrag tjänstgör utomlands. Bestämmelserna omfattar dock ej den som samtidigt är anställd hos utländsk juridisk person med vilken han träffat anställningsavtal innefattande regler om sociala förmåner. Anställd vars utlandstjänstgöring avses vara eller varar mer än sex år, får efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde undantas från TFA. Sådan överenskommelse får även träffas med anställd som samtidigt har anställning hos utlåndsk juridisk person men ej träffat anställningsavtal med denna innefattande regler om sociala förmåner. Har sådan överenskommelse träffats skall AMF underrättas härom så att ändrad försäkringsbekräftelse kan utfärdas. Dessa bestämmelser gäller fr o m den 1 oktober 1985 med avseende på anställda som fr o m detta datum påbörjar utlandstjänstgöring. Anställd som påbörjat utlandstjänstgöring före den 1 oktober 1985 omfattas av bestämmelserna fr o m den 1 januari 1986 om ej annat överenskommes mellan arbetsgivaren och den anställde. 4 För sådan anställd som anges ovan gäller i tillämpliga delar de gemensamma försäkringsvillkoren för AMF-försäkringarna samt försäkringsvillkoren för TFA med ändringar och tillägg som anges i dessa bestämmelser eller eljest i särskilda bestämmelser fastställda av AMF efter godkännande av SAF, LO och PTK. 5 Under tjänstgöring i utlandet omfattar TFA även skadefall som beror av sjukdom och olycksfall, som kan antagas ha sin orsak i miljöfaktorer, som klart avviker från vad som förekommer inom Sverige eller sådana speciella risker som den anställde på grund av sin utlandsvistelse rimligen ej kan undvika. Ersättningen utgår endast om sjukskrivningstiden överstiger 90 dagar. Ersättning utges dock alltid för sveda och värk om den varit svår. 6 När ersättning enligt försäkringsvillkoren för TFA skall fastställas enligt eller grundas på skadeståndsrättsliga regler avses därmed i Sverige gällande skadeståndsrättsliga regler. 7 Samordning sker - som anges i 29 i försäkringsvillkoren för TFA - jämväl med utländsk förmån som har samma syfte som de som anges i Vid bortfall av utländsk periodisk förmån med vilken samordning skett kan omprövning ske enligt 23 i försäkringsvillkoren för TFA. 9 Vid beräkning av lönesumma skall lönetillägg som betingas av ökade levnadskostnader och andra särskilda förhållanden i sysselsättningslandet inte ingå, dvs den s k försäkringslönen enligt AFL används. 0 Meddelande om att anställd tjänstgör i utlandet skall lämnas till AMF av arbetsgivaren om den anställde ej längre har rätt till sjukpenning enligt AFL. 1 Arbetsgivaren skall erlägga särskild tilläggspremie enligt av AMF - efter godkännande av SAF, LO och PTK - fastställda regler för sådan anställd, som ej längre har rätt till svensk sjukpenning och som ej omfattas av läkekostnadsförsäkring tecknad av arbetsgivaren

6 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG I DE "GEMENSAMMA FÖRSÄKRINGSVILLKOREN FÖR AMF-FÖRSÄKRINGARNA" I ANLEDNING AV OVAN UPPTAGNA ÄNDRINGAR I TFA-VILLKOREN 1 Anställda hos arbetsgivare som bedriver varaktig verksamhet i Sverige omfattas av försäkringsavtal om AGB, AGS, STP respektive TGL även vid tjänstgöring utomlands så länge den anställde har rätt till sjukpenning enligt AFL. För utlandsanställd som ej längre har fått till sjukpenning kan arbetsgivare teckna särskild tilläggsförsäkring för vissa utlandsanställda. För anställd hos arbetsgivare som bedriver varaktig verksamhet i Sverig e gäller försäkringsavtal om TFA, vid utlandstjänstgöring i den omfattning och på sätt som anges i "Särskilda bestämmelser för TFA vid utlandstjänstgöring" fastställda av AMF efter godkännande av S AF, LO och PTK. Garanti 13 Har arbetsgivare i sådant kollektivavtal som anges nedan förbundit sig att teckna AMF-försäkringar enligt av SAF, LO och PTK träffade Överenskommelser men sedan försummat detta, lämnas likväl ersättning i samma utsträckning som om gällande försäkring funnits till den som.arbetar inom kollektivavtalets sakliga tillämpningsområde. Ovan upptagna garantiregler gäller för lönekollektivavtal vari upptagits bestämmelse om AMF-försäkringar och som träffats med förbund inom LO samt jämväl för avtal om allmänna anställningsvillkor med förbund inom PTK vad upptagits bestämmelse om TFA. Garantiregeln gäller även.för annat kollektivavtal som SAF och LO samt, i fråga om avtal vari upptagits bestämmelse om TFA, även PTK godkänner detta. Garantiregeln gäller vidare i fråga om TFA för sådan anställd som omfattas av "Sårskilda bestämmelser för TFA vid utlandstjänstgöring" om arbetsgivaren för sin verksamhet i Sverige år bunden av sådant kollektivavtal som ovan sägs. FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Närvarande Bestämmelser i försäkringsvillkor för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Privattjänstemannakartellen (PTK) från SAF Olof Ljunggren, ordförande, Lars-Gunnar Albåge och Arne Sandell, vid protokollet från PTK Björn Bergman, Bertil Blomqvist, Sten Olof Heldt, Lars Hellman, Bo Henning, Sven Magnusson, Lars E Rabenius och Rune Tjemell SAF och PTKhar i.förhandlingsprotokoll träffat överenskommelse om "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring" m m. I anslutning till nämnda överenskommelse enas SAF och PTK om "Bestämmelser i försäkringsvillkor för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring" enligt bilaga. Denna överenskommelse gäller med samma giltighetstid som "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring". Förutom ordföranden utses att justera detta protokoll Sten Olof Heldt. Vid protokollet Arne Sandell Justeras Olof Ljunggren Sten Olof Heldt Bilaga 1 Bestämmelser i försäkringsvillkor för Iäkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring Försäkringsskyddet gäller under tid som mellan SAF och PTK överenskommet "Avtal om social trygghet, för tjänstemän vid utlandstjänstgöring" gäller för den anställde. Vid återflyttning till Sverige upphör, försäkringsskyddet vid återinträde i den allmänna försäkringen. Drabbas den försäkrade under försäkringstiden av sjukdom eller olycksfallsskada (skadefall) lämnas ersättning enligt nedanstående regler. Med olycksfallsskada förstås kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse

7 Ersättning lämnas för kostnader som avser vård och behandling som föreskrivits av läkare eller tandläkare. Ersättning lämnas i den mån kostnaderna inte enligt lag, konvention eller annan försäkring ersättes från annat håll. Läkekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård och sjukhusvård samt för behandling, läkemedel och hjälpmedel som behörig läkare föreskrivit för sjukdomens eller olycksfallsskadans läkning. Tandbehandling 4 Ersättning lämnas för behandlingskostnader vid sådan tandskada som drabbat den försäkrade genom olycksfall, samt för sådan tandsjukdom som kräver oralkirurgiskt ingrepp och som ej kan hänföras till normal tandvård, samt för tillfällig behandling vid akuta besvär oavsett orsak. Behandling och arvode skall, med undantag för nödvändig akutbehandling, vara på förhand godkända av försäkringsgivaren. Föreligger vid skadefallet sjukliga eller i övrigt för åldern onormala förändringar, lämnas ersättning endast för den skada som kan antas ha blivit följden om förändringarna inte funnits då skadan inträffade. Skada på fast protes ersätts enligt motsvarande regler som skada på naturlig tand. Detta gäller även avtagbar protes som då den skadades, var på plats i munnen. Ersättning för behandling av olycksfallsskada lämnas inom fem år från skadefallet. Förutsättning för ersättning är dock att behandlingen påbörjats inom tre år från skadetillfället. Om slutbehandling måste uppskjutas på grund av försäkrads ålder till en senare tidpunkt, inbegrips även den uppskjutna behandlingen om den genomförs innan den försäkrade fyllt 25 år. Även för behandling som företas senare, men före fyllda 30 år, ersätts kostnaden under förutsättning att försäkringsgivaren tagit ställning innan den försäkrade fyllt 25 år och i anslutning härtill godkänt den uppskjutna behandlingen. För tandbehandling som inte föranletts av olycksfallsskada utgår ersättning endast under försäkringstiden. Rese- och transportkostnader 5 Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för resor i samband med sjukhusvård, läkarvård, tandbehandling som omfattas av denna försäkring, samt annan vård och behandling som behörig läkare föreskrivit för sjukdomens eller olycksfallsskadans läkning. Ersättning lämnas för av sjukdomen eller olycksfallsskadan föranledda merkostnader dels för av behörig läkare föreskrivet färdsätt för hemtransport av den sjuke (skadade), dels för nödvändig hemtransport av den sjukes (skadades) familjemedlemmar som år försäkrade på motsvarande sätt, samt återresa till stationeringsorten. Ersättning lämnas om hemtransporten sker inom tre år från första läkarbesöket för den sjukdom eller det olycksfall som föranlett hemtransporten. Om sjukdomen eller olycksfallsskadan inom ett år leder till dödsfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader för den avlidnes och dennes familjs hemtransport till hemlandet, samt för sådana arrangemang som erfordras för transportens genomförande. Försäkringen ersätter även nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi i samband med resor och transporter enligt ovan under längst 60 dagar. Inskränkningar i försäkringens giltighet 6 Ersättning lämnas ej för kostnader som har samband med sjukdom som visat objektivt fastställda symptom, eller olycksfallsskada som inträffat före försäkringens ikraftträdande. Ersättning lämnas för kostnader som har samband med sjukdom eller olycksfall som orsakats av krig eller politiska oroligheter och som drabbar den försäkrade då han vistas i område där sådana förhållanden råder under förutsättning att den försäkrade inte deltar i kriget eller orolighetema. Graviditetskontroll och förlossning 7 Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader vad avser löpande kontroller under graviditetstiden, samt förlossning. Åtgärder vid skada 8 Rätt till ersättning föreligger endast om den försäkrade utan dröjsmål anlitar läkare samt står under fortlöpande läkartillsyn och följer de föreskrifter läkaren och försäkringsgivaren lämnar. Om försäkringsgivare så påfordrar är den anställde skyldig att vid sjukdom återvända till Sverige. Anmälan om skada skall göras så snart detta är möjligt, dock senast inom sex månader från skadetillfället. De handlingar och upplysningar som är av betydelse för bedömningen av försäkringsfallet och försäkringsgivarens ansvarighet skall anskaffas och insändas utan kostnad för denne. Sådant läkarintyg som begärs av försäkringsgivaren bekostas av denne. Försäkringsgivaren kan även föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskilt anvisad läkare, Skälig kostnad för resor i samband med sådan undersökning betalas genom försäkringen. Medgivande för bedönming av försäkringsgivarens ansvarighet angående upplysningar från läkare, sjukhus, andra vårdanstalter, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning skall lämnas om så begärs. Den som gör anspråk på utbetalning skall, om han inte är den försäkrade, styrka sin rätt till ersättning. Anspråk på ersättning för kostnader skall styrkas med originalverifikationer. Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser 9 Utbetalning skall ske senasten månad efter det att rätt till ersättning inträder och den som gör anspråk på ersättning fullgjort vad som honom åligger enligt

8 Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar försäkringsgivaren, dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas inte om den är mindre än en halv procent av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Tvister m m 0 SAF och PTK har träffat.överenskommelse om en särskild nämnd - Nämnden SAF-PTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring - som skall svara för tolkningen av dessa bestämmelser rörande ersättning för läkekostnader m m. Arbetsgivare eller anställd kan begära att fråga som angår honom skall tas upp till behandling i denna nämnd. 1 Uppkommer tvist om tolkning och tillämpning av försäkringsavtal eller försäkringsvillkor rörande läkekostnadsförsäkringen har part i tvisten alltid rätt att hänskjuta denna till bindande avgörande av den i 13 i "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring" nåmnda skiljenårnnden. Innan tvist upptas till avgörande i skiljenämnd skall ärendet ha behandlats i Nämnden SAF-PTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring. FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Närvarande Nämnden SAF-PTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Privattjänstemannakartellen (PTK) från SAF Olof Ljunggren, ordförande, Lars-Gunnar Albåge och Arne Sandell, vid protokollet från PTK Björn Bergman, Bertil Blomqvist, Sten Olof Heldt, Lars Hellman, Bo Henning, Sven Magnusson, Lars E Rabenius och Rune Tjemell SAF och PTK har i förhandlingsprotokoll träffat överenskommelse om "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring" m m. I anslutning till nämnda överenskommelse träffar SAF och PTK följande överenskommelse om Nämnden SAF-PTK för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring. Nämnden skall behandla frågor om ersättning för skadefall vid uteblivet avtalstecknande enligt bestämmelserna i 9 i "Avtal om.social trygghet för tjänstemän vid utlandstjånstgöring". Nämnden har att träffa förbindelse med försäkringsgivare som meddelar sådan läkekostnadsförsäkring eller garantiförsäkring som avses i 6 och 7 i "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring". 4 Nämnden har att fatta beslut i frågor som hänskjutits till nämnden och som rör bl a a) försäkringsfall av prejudicerande betydelse b) tolkning av dels försäkringsvillkor och dels bestämmelser i av SAF och PTK träffade eller godkända överenskommelser som berör ersättning för läkekostnader m m vid utlandstjänstgöring c) tillämpningsregler som är av väsentlig betydelse och som berör arbetsgivare eller arbetstagare d) skriftligt material eller information om respektive försäkring som avses för grupp av arbetsgivare eller arbetstagare. 5 Nämnden skall träffa förvaltningsavtal med Försäkringsbranschens Serviceaktiebolag, FSAB, angående kansli för nämndens verksamhet. 6 Nämnden skall bestå av två representanter för SAF och två representanter för PTK samt två suppleanter från vardera organisationen, Beslut av nämnden skall vara enhälligt. 7 Förutom ordföranden utses att justera detta protokoll Sten Olof Heldt. Vid protokollet Arne Sandell Justeras Olof Ljunggren Sten Olof Heldt

9 Utkast till förbindelse mellan försäkringsbolag och Nämnden SAF-PTK för Iäkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring Förbindelse mellan försäkringsbolaget... och Nämnden SAF-PTK för läkekostnadsersättning vid utlandstjänstgöring 1. Till grund för rubricerade verksamhet ligger mellan SAF och PTK överenskommet "Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring" förbinder sig att delta i utgivande av ersättning för skadefall vid uteblivet avtalstecknande mellan arbetsgivare och försäkringsgivare av läkekostnadsförsäkring, garantiförsäkring eller där nämnden i övrigt av särskilda skäl beslutat att ersättning skall ges ut förbinder sig att delta i utgivande av ersättning för förvaltningskostnader avseende nämnden. 4. I förvaltningsavtal mellan nämnden och FSAB -som svarar för nämndens kansli -preciseras närmare principerna för fördelningen av ersättningen enligt punkterna 2 och 3 ovan åtar sig att inhämta nämndens beslut i frågor som rör a) försäkringsfall av prejudicerande betydelse b) tolkning av dels försäkringsvillkor och dels bestämmelser i av SAF och PTK träffade eller godkända överenskommelser som berör reglerna för ersättning för läkekostnader m m c) tillärnpningsregler som är av väsentlig betydelse och som berör arbetsgivare eller arbetstagare åtar sig att till nämnden överlämna skriftligt material eller information om respektive försäkring som avses för grupp av arbetsgivare eller arbetstagare är anslutet till SOS-International i Köpenhamn. /alt...förbinder sig att söka anslutning till SOS-International i Köpenhamn. 8. Nämnden förbinder sig att till nämndsammanträde kalla representant för försäkringsbolag som berörs av försäkringsfall som skall behandlas vid sammanträdet. Stockholm FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Överenskommelse om TFA vid utlandstjänstgöring m m Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Landsorganisationen i Sverige (LO) Privattjänstemannakartellen (PTK) Närvarande från SAF Olof Ljunggren, ordförande, Lars-Gunnar Albåge och Arne Sandell, vid protokollet från LO Stig Malm, Rune Molin och Harry Fjällström från PTK Björn Bergman, Bertil Blomqvist, Sten Olof Heldt, Lars Hellman, Bo Henning, Sven Magnusson, Lars E Rabenius och Rune Tjemell I anslutning till de överenskommelser om försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring som träffats denna dag mellan SAF och LO respektive mellan SAF och PTK den 24 juni 1985 enas parterna om att fr o m den 1 oktober 1985 införa de ändringar och tillägg i försäkringsvillkoren som rör TFA som framgår av i bilaga 1 upptagna "Bestämmelser för AMF-försäkringarna vid utlandstjänstgöring". 2 Parterna är vidare ense om att från samma dag införa de ändringar i de gemensamma försäkringsvillkoren för AMF-försäkringama som framgår av bilaga 2. Parterna är ense om att i vissa fall kan anställd eller grupper av anställda som tjänstgör i utlandet behöva undantas från denna överenskommelse. På förbundsnivå eller - om förbundspartema enas därom - på företagsnivå får därför överenskommelse träffas om sådant undantagande

10 4 Denna överenskommelse jämte i 1 nämnda överenskommelser avser enbart att reglera frågor rörande försäkringsskydd för utlandstjänstgörande motsvarande svensk socialförsäkring och avtalsförsäkring. 5 Beträffande skyldigheten att teckna TFA eller vidta andra åtgärder enligt denna överenskommelse samt beträffande giltigheten av försäkringsvillkor som rör TFA galler de regler som anges i kollektivavtalen om försäkringen jämte i 1 nämnda överenskommelser. 6 Denna överenskommelse gäller på förbundsplanet utan särskilt antagande om kollektivavtal om anslutning till AMF-försäkringama har träffats på satt som anges i i överenskommelsen den 13 maj 1981 om vissa frågor rörande AMF-försäkringarna. 7 Parterna uppdrar åt sina representanter i respektive nämnd att godkänna den slutliga utformningen av de i detta protokoll nämnda handlingarna. 8 Förutom ordföranden utses Harry Fjällström och Sten Olof Heldt att justera detta protokoll. Vid protokollet Justeras Arne Sandell Olof Ljunggren Harry Fjällström Sten Olof Heldt Bilaga 1 "Bestämmelser för AMF-försäkringama vid utlandstjänstgöring" BESTÄMMELSERNAS OMFATTNING Dessa bestämmelser omfattar anställd som på arbetsgivarens uppdrag tjänstgör utomlands. Bestämmelserna omfattar dock ej den som samtidigt är anställd hos utländsk juridisk person med vilken han träffat anställningsavtal innefattande regler om sociala förmåner. Anställd, vars utlandstjänstgöring avses vara eller varar mer ån sex år, får efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde undantas från viss eller alla AMF-försäkringama. Sådan överenskommelse får även träffas med anställd som samtidigt har anställning hos utländsk juridisk person men ej träffat anställningsavtal med denna innefattande regler om sociala förmåner. Har sådan överenskommelse träffats skall AMF underrättas härom så att ändrad försäkringsbekräftelse kan utfärdas. Dessa.bestämmelser gäller fr o m den 1 oktober 1985 med avseende på anställda som fr o m detta datum påbörjar utlandstjänstgöring. Anställd som påbörjat utlandstjänstgöring före den 1 oktober 1985 omfattas av bestämmelserna fr o m den 1 januari 1986 om ej annat överenskommes mellan arbetsgivaren och den anställde. 4 Försäkringsavtal om AMF-försäkringama gäller ifall som anges ovan med den omfattning som framgår av 7-12 i de gemensamma försäkringsvillkoren för försäkringarna eller med den omfattning som särskilt angivits av AMF i försäkringsbekräftelsen. I 12 i de gemensamma försäkringsvillkoren omnämnd person omfattas dock av försäkringsskydd under utlandstjänstgöring endast om han har rätt till svensk sjukpenning. 5 Vid utlandstjänstgöring gäller i tillämpliga delar de gemensamma försäkringsvillkoren för AMF-försäkringarna samt försäkringsvillkoren för respektive AMF-försäkring med de ändringar och tillägg som framgår av nedan upptagna a) allmänna bestämmelser vid utlandstjänstgöring b) bestämmelser om TFA vid utlandstjänstgöring e) bestämmelser om ersättning vid bortfall av svensk sjukpenning d) bestämmelser om pensionsförmåner vid bortfall av ATP. I övrigt gäller de bestämmelser som fastställts av AMF efter godkännande av SAF och LO samt - i vad avser TFA- PTK

11 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Definitioner 6 Med inkomst som skall ligga till grund för beräkning av förmån förstås den anställdes försäkringslön enligt reglerna i AFL, dvs lönetillägg som betingas av ökade levnadskostnader och andra särskilda förhållanden i sysselsättningslandet medräknas inte. 7 Med sjukpenning jämställes dagsersättning som utges som särskild AGS-förmån enligt 22 första stycket nedan. 8 När i försäkringsvillkoren anges att rätt till förmån beror av att den anställde står till arbetsmarknadens förfogande och gör anmälan till arbetsförmedlingen skall detta anses avse svensk arbetsmarknad och svensk arbetsförmedling. Samordning 9 Samordning sker jämväl i fråga om ersättning som den anställde vid utlandstjänstgöring kan erhålla från av arbetsgivaren betald svensk eller utländsk försäkring, annan förmån som arbetsgivaren utger, svensk eller utländsk socialförsäkring eller enligt utländska skadeståndsrättsliga regler samt liknande svenska eller utländska ersättningar med motsvarande syfte som den förmån med vilken samordning skall ske. 10 Vid bortfall av utlåndsk periodisk förmån med vilken samordning skett utges ersättning motsvarande bortfallet om detta per månad motsvarar minst 0,4 % av basbeloppet enligt AFL. Skyldigheter för försäkrad 11 Om AMF så påfordrar är den försäkrade skyldig att vid försäkringsfall återvända till Sverige. 12 Försäkrad är vid återkomst till Sverige skyldig att omedelbart göra anmälan till försäkringskassan. Anmälan om utlandstjänstgöring 13 Meddelande om att anställd tjänstgör i utlandet skall lämnas till AMF av arbetsgivaren när den anställde ej längre har rätt till sjukpenning enligt AFL. Premier 14 Arbetsgivare erlägger premier för AMF-försäkring för anställd vid utlandstjänstgöring enligt samma regler som för anställd i Sverige. Därutöver kan uttas särskild tilläggspremie enligt nedan i 18, 24 och 31 angivna bestämmelser. BESTÄMMELSER OM TFA VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 15 Under tjänstgöring i utlandet omfattar TFA även skadefall som beror av sjukdom och olycksfall, som kan antagas ha sin orsak i miljöfaktorer, som klart avviker från vad som förekommer inom Sverige eller sådana speciella risker som den anställde på grund av sin utlandsvistelse rimligen ej kan undvika om sjukskrivningstiden överstiger 90 dagar. Ersättning för sveda och värk utges dock även vid kortare sjukskrivning om svedan och värken varit svår. 16 När ersättning enligt försäkringsvillkoren för TFA skall fastställas enligt eller grundas på skadeståndsrättsliga regler avses därmed i Sverige gällande skadeståndsrättsliga regler. 17 Vid bortfall av utländsk periodisk förmån med vilken samordning skett kan omprövning ske enligt 23 i försäkringsvillkoren för TFA. 18 Arbetsgivaren skall erlägga särskild tilläggspremie enligt av AMF - efter godkännande av SAF, LO och PTK- fastställda regler för sådan anställd, som ej längre har rätt till svensk sjukpenning och som ej omfattas av läkekostnadsförsäkring tecknad av arbetsgivaren. BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING VID BORTFALL AV SVENSK SJUKPENNING 19 Dagsersättning vid bortfall av svensk sjukpenning utges som särskild AGS-förmån under tid anställd inte har en av försäkringskassan fastställd sjukpenninggrundande inkomst på grund av utlandstjänstgöringen enligt bestämmelserna i nedan. 20 Dagsersättningen utges vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall om sjukpenning skulle ha utgetts från svensk försäkringskassa. Dagsersättning utges dock endast under de förutsättningar som anges i 5 och i försäkringsvillkoren för AGS

12 21 Dagsersättningen utbetalas fr o rn dagen efter insjuknandedagen t o rn dagen före den fr o m vilken förtidspension eller sjukbidrag enligt AFL utges eller skulle ha utgetts. 22 Dagsersätming skall motsvara den sjukpenning den anställde skulle erhållit om försäkringslönen erhållits på grund av anställning hos arbetsgivaren i Sverige. Ersättningen utges dock med avdrag av det belopp som enligt beskattningsregler i Sverige skulle ha innehållits av försäkringskassan. 23 Försäkrad som återvänder till Sverige har rätt till fortsatt försäkringsskydd (efterskydd) tills försäkringskassan fastställer en sjukpenninggrundande inkomst, dock längst under 30 dagar efter återkomsten till Sverige. 24 Arbetsgivare, som har anställd med rätt att erhålla dagsersätting vid bortfall av svensk sjukpenning, skall erlägga särskild tilläggspremie till AGS enligt av AMF-sjukförsäkring efter godkännande av SAF och LO fastställda regler. BESTÄMMELSER OM PENSIONSFÖRMÅNER VID BORTFALL AV ATP 25 Anställd, för vilken arbetsgivaren inte betalar avgift för svensk ATP och som omfattas av försäkring om STP, har rätt till pensionsförmån vid bortfall av ATP enligt nedan. Pensionsförmånerna kan avse ersättning för bortfall av ålderspension, förtidspension eller familjepension i ATP på grund av utlandstjänstgöringen. Nedan benämnes tid under utlandstjänstgöringen, för vilken arbetsgivaren ej betalar ATP-avgift, förmånsgrundande tid. 26 Pensionsförmån för bortfall av ATP utges från den tidpunkt och så länge som ålderspension, förtidspension eller familjepension i ATP utges eller skulle ha utgetts enligt AFL. Förtida uttag av pensionsförmån för bortfall av ålderspension kan dock ej ske. 27 Berättigad att erhålla förmån för bortfall av familjepension i ATP är den som uppbär eller som skulle ha uppburit sådan pension efter, den försäkrade enligt AFL. Pensionsförmånen utgör för var och en av de förmånsberättigade de procenttal av enligt nedan beräknat pensionsbelopp som enligt AFL utges till förmånsberättigad av familjepension i ATP. 28 Pensionsförmån för bortfall av ATP utges om den anställde får sin ATP reducerad på grund av att pensionspoäng ej kunnat tillgodoräknas för visst kalenderår under utlandstjänstgöringen. Med sådant kalenderår avses även kalenderår för vilket antagandepoäng skulle ha kunnat beräknas. Förmånen utgör för varje förlorat poånggivande kalenderår som skulle tillgodoräknats vid bestämmande av förmån i ATP 1,8 % av försäkringslönen. Inträffar pensionsfallet efter den förmånsgrundande tidens utgång bestäms förmånerna med utgångspunkt från den under denna tid sista gällande försäkringslönen. 29 Vid beräkning av pensionsförmåner begränsas försäkringslönen till 7,5 gånger det basbelopp enligt AFL som gäller vid pensionsfallet. Inträffar pensionsfallet efter utgången av förmånsgrundande tid användes dock det basbelopp som gällde vid utgången av denna tid. 30 Pensionsförmån som utges vid pensionsfall efter utgången av förmånsgrundande tid förhöjs med det procenttal som motsvarar den höjning som enligt 31 i försäkringsvillkoren för STP skett av STP som började utges det kalenderår den förmånsgrundande tiden upphörde till det kalenderår under vilket pensionsfallet inträffar. 1 Under förmånsgrundande tid betalar arbetsgivaren särskild tilläggspremie till STP enligt av AMF-pensionsförsäkring efter godkännande av SAF och LO fastställda regler

13 Bilaga 2 Ändringar och tillägg i de "Gemensamma försäkringsvillkoren för AMF-försäkringarna" 1 För anställd hos arbetsgivare som bedriver varaktig verksamhet i Sverige gäller försäkringsavtal om AMF-försäkringarna vid utlandstjänstgöring i den omfattning och på sätt som anges i "Bestämmelser för AMF-försäkringarna vid utlandstjänstgöring" fastställda av AMF efter godkännande av SAF, LO och-i vad avser TFA-PTK. Garanti 13 Har arbetsgivare i sådant kollektivavtal som anges nedan förbundit sig att teckna AMF-försäkringar enligt av SAF, LO och PTK träffade överenskommelser men sedan försummat detta, lämnas likväl ersättning i samma utsträckning som om gällande försäkring funnits till den som arbetar inom kollektivavtalet, sakliga tillämpningsområde. Ovan upptagna garantiregler gäller för lönekollektivregler vari upptagits bestämmelse om AMF-försäkringar och som träffats med förbund inom LO samt jämväl för avtal om allmänna anställningsvillkor med förbund inom PTK vad upptagits bestämmelse om TFA. Garantiregeln gäller även för annat kollektivavtal som SAF och LO samt, i fråga om avtal vari upptagits bestämmelse om TFA, även PTK godkänner detta. Garantiregeln gäller vidare för sådan anställd som omfattas av "Bestärmmelser för AMF-försäkringarna vid utlandstjånstgöring" om arbetsgivaren för sin verksamhet i Sverige är bunden av sådant kollektivavtal som ovan sägs

14 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Överenskommelse om ändring i bestämmelserna i försäkringsvillkor för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring Parter Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Privattjänstemannakartellen (PTK) Närvarande för SAF Göran Tunhammar, ordförande, Gösta Larsson och Alf Eckerhall, vid protokollet för PTK Sten Olof Heldt, Stig Ahlin, Björn Bergman, Lars Hellman, Bo Henning, Sven Magnusson, Lars Rabenius och Rune Tjemell SAF och PTK överenskommet att 8och 9 i bestämmelserna i försäkringsvillkor för läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring från och med den 1 april 1992 skall ha den lydelse som framgår av bilaga. SAF och PTK är överens om att något antagande på förbundsplanet av denna överenskommelse inte är erforderligt. Att jämte ordförande justera detta protokoll utses Sten Olof Heldt. Vid protokollet Justeras Alf Eckerhall Göran Tunhammar Sten Olof Heldt Bilaga Bestämmelser i försäkringsvillkor för Iäkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring Åtgärder vid skada 8 Rätt till ersättning... försäkringsgivaren lämnar. Om försäkringsgivare så påfordrar är den försäkrade skyldig vid skadefall på grund av sjukdom eller olycksfall återvända till Sverige. Anmälan om skada skall göras snarast möjligt efter skadetillfället. De handlingar och... genom försäkringen. Medgivande för bedömning... om så begärs. Den som gör... rätt till ersättning. Anspråk på ersättning... med originalverifikationer. Tidpunkt för utbetalning, räntebestämmelser och återkrav 9 Utbetalning skall ske... enligt 8. Sker utbetalning senare... allmän försäkring. I den mån försäkringsgivare har betalat ersättning övertar denne den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan

SAF-PTK. Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring mm. Bestämmelser beträffande läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst (LFU)

SAF-PTK. Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring mm. Bestämmelser beträffande läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst (LFU) SAF-PTK Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring mm Bestämmelser beträffande läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst (LFU) 1992-04-01 Förord SAF och PTK träffade den 24 juni 1985

Läs mer

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring m m. Bestämmelser beträffande läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst (LFU)

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring m m. Bestämmelser beträffande läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst (LFU) Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring m m Bestämmelser beträffande läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst (LFU) Svenskt Näringsliv - PTK 2002 1 Innehåll Förord 3 Avtal om social

Läs mer

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring Avtal om social

Läs mer

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 49 ALMEGA SAMHALLFÖRBUNDET Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

1. Personer som i sin anställning har exponerats för asbest rekommenderas att genomgå av socialstyrelsen anvisad hälsoundersökning.

1. Personer som i sin anställning har exponerats för asbest rekommenderas att genomgå av socialstyrelsen anvisad hälsoundersökning. ÖVERENSKOMMELSE mellan å ena sidan Grafiska Arbetsgivareförbundet och å andra sidan Grafiska Fackförbundet, Svenska Industritjänstemannaförbundet och Sveriges Arbetsledareförbund. I anslutning till den

Läs mer

Avtal om regler vid asbestexponering

Avtal om regler vid asbestexponering Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 50 INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN Avtal om regler vid asbestexponering ÖVERENSKOMMELSE Ersättning

Läs mer

Avtal om regler vid asbestexponering

Avtal om regler vid asbestexponering Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 08.03 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD Avtal om regler vid asbestexponering

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

Läkekostnadsförsäkring

Läkekostnadsförsäkring 1/8 Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring, LFU Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Göran Tunhammar, ordförande, Gösta Larsson, Anders Modig, Malena Rosman och Hans Gidhagen vid protokollet

Göran Tunhammar, ordförande, Gösta Larsson, Anders Modig, Malena Rosman och Hans Gidhagen vid protokollet 1996-06-25 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Gemensamma försäkringsvillkor för AMF-försäkringarna för år 1996 Parter: Närvarande: för SAF för LO för PTK Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Landsorganisationen

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring. Arbete utomlands

Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring. Arbete utomlands Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring Arbete utomlands 2008 1 Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring Innehåll Allmänt...........................................3 Det lagstadgade försäkringsskyddet................3

Läs mer

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån.

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån. 1 Här redovisas nu, februari 2004, gällande avtalstext för ITP-planen. Observera att avtalstexten gäller huvud-itp. Vi kommer senare att på nätet publicera avtalstexten för Särskilda bestämmelser enligt

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Arbetsskada - kollektivavtal

Arbetsskada - kollektivavtal Arbetsskada - kollektivavtal Kollektivavtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Avtalet tillämpas på skadefall som har inträffat den 1 oktober

Läs mer

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR Försäkringsvillkor m m För avtalsgruppsjukförsäkring 1för anställda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan m fl () gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren

Läs mer

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA,

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, Kollektivavtal om TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, 1974 Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO) samt Privattjänstemannakartellen (PTK) träffade den 16 maj 1974 överenskommelse

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i mars 2005 2005 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

Slutliga uppgifter för anställda -utland

Slutliga uppgifter för anställda -utland Slutliga uppgifter för anställda -utland Anställda som tjänstgör utomlands omfattas av den svenska arbetsgivarens försäkringsavtal om avtalsförsäkringar som är tecknat med Fora med förutsättning att följande

Läs mer

3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2.

3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2. FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1987-09-17 Ärende ITP-planens delpensionsförmåner Parter Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Privattjänstemannakartellen (PTK) Närvarande för SAF Karl Erik Önnesjö, ordförande, Olof

Läs mer

AVTAL OM UPPDRAG ATT MEDDELA OCH ADMINISTRERA TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA (TFA)

AVTAL OM UPPDRAG ATT MEDDELA OCH ADMINISTRERA TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA (TFA) AVTAL OM UPPDRAG ATT MEDDELA OCH ADMINISTRERA TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA (TFA) mellan SVENSKA ARBETSGIVARFÖRENINGEN () LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE () PRIVATTJÄNSTEMANNAKARTELLEN (PTK) och FOLKSAM

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension.

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsgivare: S:t Erik Livförsäkring AB (556xxx-xxxx) 105 35 Stockholm Försäkringstagare: (556xxx-xxxx) adress 1. AVTALET OCH DESS OMFATTNING 1.1 Försäkringsavtal (Avtalet) har idag

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

Överenskommelse. mellan Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet. Svenska Industritjänstemannaförbundet

Överenskommelse. mellan Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet. Svenska Industritjänstemannaförbundet Överenskommelse mellan Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet och Svenska Industritjänstemannaförbundet Svets Mekaniska Arbetsgivareförbundet och Svenska Industritjänstemannaförbundet antar överenskommelsen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267 Bemanningsföretagen Omställningsavtal Utdrag ur Förhandlingsprotokoll Datum 2004-05-13

Läs mer

BILAGA Avtal om tjänstegrupplivförsäkring, 1972

BILAGA Avtal om tjänstegrupplivförsäkring, 1972 BILAGA Avtal om tjänstegrupplivsäkring, 1972 i SIF/SALF/CF-avtalet: mellan... (arbetsgivarbundet) samt Svenska Industritjänstemannabundet (SIF), Sveriges Arbetsledarebund (SALF)och Sveriges Civilingenjörsbund

Läs mer

Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan

Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan Antagna av Evangeliska Frikyrkans styrelse 5 december 2003 1A. Ålderspension (Lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp - IBB) Ålderspension

Läs mer

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser Bilaga 2 AVTAL OM PLAN FÖR INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION FÖR TJÄNSTEMÄN (ITP-PLANEN), 1977 mellan... (arbetsgivarförbundet) och... (tjänstemannaförbundet eller.-förbunden) för tjänstemän med

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Förhandlingsprotokoll 2016-11-25 RiB Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta å ena sidan, samt Brandmännens

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 2 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Stöd för återgång till arbete...

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER...3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M...3 DEFINITIONER...3 UNDANTAG FRÅN VISST VILLKOR I AVTALET...4 2 KAP TGL-FK-SKYDD...4 TGL-FK-FÖRMÅNER...4

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förmånsslagen år ålderspension, sjuk- och invalidpension, särskild änkepension samt familjepension omfattande änke- och barnpension.

Förmånsslagen år ålderspension, sjuk- och invalidpension, särskild änkepension samt familjepension omfattande änke- och barnpension. A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1969 Detta avtal gäller fr o m den 1 oktober 1969 med beaktande av dels de bestämmelser som protokollsanteckningen ovan innehåller (se sid 23), dels de övergångsbestämmelser

Läs mer

Överenskommelse om premielön

Överenskommelse om premielön Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 08.03 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD Överenskommelse om premielön

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Förhandlingsprotokoll 206-04-29 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) TLV50019.indd 17 2015-03-16 15:17:22

Läs mer

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan Tele 2 Sverige AB Pensionsplan giltighetstid 1 maj 2012 30 april 2013 Pensionsförsäkringsplan för Tele2 Sverige, nedan kallat Tele2 Tele2s pensionsförsäkringsplan För att tillförsäkra sina anställda förbättrad

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2004 2004 Gemensamma villkor AGB Försäkring om avgångsbidrag AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall VILLKOR Av 2004:1 Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall Fastställt april 1999 Nytt villkor Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Innehåll 1. Allmänt 2. Allmänt om TGL 3. Försäkringsavtal 4. Anmälan vid kollektivavtal om TGL 5. Försäkringstagare

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Gäller från den 1 januari 2012

Gäller från den 1 januari 2012 Gäller från den 1 januari 2012 1 Allmänt...2 2 Allmänt om TGL...2 3 Försäkringsavtal...3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL...3 5 Försäkringstagare försäkrad...3 6 Förmånstagare...4 7 Avstå sin rätt som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Vissa särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering

Vissa särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering ÖVERENSKOMMELSE Vissa särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Undertecknade parter antar härmed överenskommelsen 1987-10-22 mellan KFO -LO/PTK om rubricerade. Överenskommelsen

Läs mer

ANTAGANDE AV ÖVERENSKOMMELSE OM FÖRSLAGSVERKSAMHET

ANTAGANDE AV ÖVERENSKOMMELSE OM FÖRSLAGSVERKSAMHET ANTAGANDE AV ÖVERENSKOMMELSE OM FÖRSLAGSVERKSAMHET Svenska Industritjänstemannaförbundet antar överenskommelse om förslagsverksamhet, som träffats mellan Kooperationens Förhandlingsorganisation samt Landsorganisationen

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Överenskommelse om reseavtal mellan SFO och PTK Tid 1990-10-08, 1990-11-13, 1990-11-26, 1991-02-08, 1991-03-04, 1991-03-19 Plats Parter SFO lokaler, Göta Ark-huset, Stockholm

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-23 189, giltig från och med 2015-01-01 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2007-02-12 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller för anställningsskydd,

Läs mer

September-December. för Kommunal; Anne-Maria Carlsgård Tord Almlöf. för SKTF; Mats Andersson

September-December. för Kommunal; Anne-Maria Carlsgård Tord Almlöf. för SKTF; Mats Andersson FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-04-07 1 (6) Ärende Förhandlingar angående nytt pensionsavtal, PA-KFS 09, för branschområde Trafik Plats Tid Parter Närvarande KFS, Stockholm September-December Kommunala

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2007 2007 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL TGL VID TJÄNSTEPENSION

FÖRSÄKRING TGL TGL VID TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRING TGL TGL VID TJÄNSTEPENSION Försäkringsvillkor utgivna i juni 2015 Innehåll Förkortningar i texten...3 Upplysningar...3 Försäkringsavtal...4 Försäkringsavtals giltighetstid...5 Försäkringsavtals

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

Förhandlingsprotokoll Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL.

Förhandlingsprotokoll Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL. Förhandlingsprotokoll 2004-02-20 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL. Arbetsgivarsidan Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenska kyrkans Församlingsförbund Arbetstagarsidan

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1987. 1 Tillämpningsområde I den mån inte lag, annan författning eller

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2006 2006 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

Svenskt Näringsliv Förhandlings- och samverkansrådet. Avtal om ITP och TGL 2005-03-10

Svenskt Näringsliv Förhandlings- och samverkansrådet. Avtal om ITP och TGL 2005-03-10 Svenskt Näringsliv Förhandlings- och samverkansrådet PTK Avtal om ITP och TGL 2005-03-10 INNEHÅLL Förord 5 Basbelopp i ITP-planen 6 ITP-planen - Avtal A ITP-planen 1 Förmåner 7 2 Planens omfattning 11

Läs mer

1.2 Notera att utstationeringsdirektivet gäller vid arbete i annat EU/EES land

1.2 Notera att utstationeringsdirektivet gäller vid arbete i annat EU/EES land Översiktlig information om vad som gäller vid utlandstjänstgöring hos arbetsgivare som tillhör branschen Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 1 Anställningsvillkor 1.1 Lagstiftning Enligt förarbetena

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2011 2011 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS2014.0216 Innehåll 1 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 3 1.1

Läs mer

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån.

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån. 1 Introduktion Här redovisas nu, april 2005, gällande avtalstext för ITP-planen. Uppdatering har gjorts av avsnitt C. Särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring, enligt förhandlingsprotokoll 2005-03-10.

Läs mer

Utstationeringsdirektivet med tillhörande svensk lag

Utstationeringsdirektivet med tillhörande svensk lag 2005-08-30 Rekommendation av Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen i Sverige (LO) om anpassning av förbundsavtal för företag som blir tillfälliga medlemmar i arbetsgivareförbund inom Svenskt Näringsliv

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 maj 2010 1 Alecta 1 Allmänt Dessa försäkringsvillkor gäller för försäkringar som är utformade enligt överenskommelsen

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Parterna enas om att godkänna överenskommelsen den 24 november 1995 mellan Elektriska Arbetsgivareföreningen

ÖVERENSKOMMELSE. Parterna enas om att godkänna överenskommelsen den 24 november 1995 mellan Elektriska Arbetsgivareföreningen ÖVERENSKOMMELSE Parterna enas om att godkänna överenskommelsen den 24 november 1995 mellan Elektriska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet, Sveriges Civilingenjörsförbund, Ledarna

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i februari 2008 2008 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Traktamentesavtal TRAKT 91

Traktamentesavtal TRAKT 91 1 (7) Traktamentesavtal TRAKT 91 Traktamentesavtal TRAKT 91...1 Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 91...2 Parter...2 1...2 2...2 3...4 4...4 5...4 6...4 7...4 8...5 Bilaga 1...6 Traktamentsbelopp

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:359 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 1 (6) 2004-03-17 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbete efter 65 års ålder Vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser? I denna PM behandlas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

Pensionsbestämmelser för livsarbetstidspremie (LP-försäkring) med bilaga Administrationsavtal

Pensionsbestämmelser för livsarbetstidspremie (LP-försäkring) med bilaga Administrationsavtal Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 25 GRUVORNAS ARBETSGIVAREFÖRBUND Pensionsbestämmelser för livsarbetstidspremie (LP-försäkring)

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

FÖRHANDLINGS- ORDNING

FÖRHANDLINGS- ORDNING FÖRHANDLINGS- ORDNING Huvudavtalet, som träffades 1957 mellan SAF och PTK och som sen antagits av Sif och respektive arbetsgivarförbund, upphörde, efter uppsägning, att gälla 1976. Dock är parterna överens

Läs mer

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014.

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Sidan 1 av 3 Nr 31/13 Stockholm 2013-12-12 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Från

Läs mer