Valplattform för en välfärd utan vinstintressen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valplattform för en välfärd utan vinstintressen"

Transkript

1 Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal I årets val i september skapas grunden för Mölndals och dess innevånares framtid. Under det sista decenniet har vi upplevt en av de största tillbakagångarna för vårt samhälle. Det kapitalistiska systemet är skakat i sina grundvalar. Och det kommer att fortsätta. Det sker en överföring av pengar från välfärdsbygget till människor som redan har det välbeställt. Skattesänkningar, neddragningar och utförsäljning av våra gemensamma resurser har varit det borgerliga svaret på krisen. En upprustning av välfärden och en satsning på den sociala sektorn och skolan är därför självklart för Vänsterpartiet i Mölndal Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal Mölndal skall vara ett bra ställe att vara på. Vänsterpartiet vill medverka till att innevånarna i Mölndal, Kållered och Lindome ska trivas med att arbeta och bo här. Vänsterpartiet har ett program för att alla innevånare skall se Mölndal som sin goda hemort. Mycket av det som gör att man trivs och känner sig väl till mods är resultatet av politiska beslut i fullmäktige och nämnder. En politik för goda arbeten En politik för att förebygga och motverka korruption En politik för jämställdhet och feminism En politik för en god miljö och hållbar utveckling En politik för fler bostäder och en kommunal bostadsförmedling En politik för ett levande centrum En politik för en utvecklande förskola En politik för en stimulerande grundskola En politik för en framtidsinriktad gymnasieskola och vuxenutbildning En politik för trygghet och kvalitet inom vård och omsorg En politik för omtanke och stöd En politik för utbildning, vård och omsorg utan vinstintressen En politik för en utbyggd kollektivtrafik En politik för idrott och motion En politik för en kultur för alla mölndalsbor En politik för ett rödare Mölndal 1

2 En politik för goda arbeten Många mölndalsbor upplever att de själva, familjemedlemmar eller vänner är utan arbete. Vänsterpartiet i Mölndal vill att kommunen slutar att säga upp tillsvidareanställd personal och att man åter tar in vikarier när någon inte kan komma till arbetet. Genom en aktiv och öppen politik för att skapa fler arbetsplatser i Mölndal kan arbetslösheten minskas. Inom många av kommunens verksamheter skulle kvaliteten kunna förbättras genom att fler anställdes, vilket också skulle minska risken för stress- och förslitningssjukdomar. Idag står ca 30 % av den arbetsföra befolkningen utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Många av dessa skulle kunna arbeta om de inte var tvungna att anpassa sig till de högt uppskruvade krav som idag ställs på arbetskraften. De arbetsintegrerande sociala företagen ger många av dessa människor möjligheter, ibland med stöd från kommunen, att skaffa sig anställningar. Det är ett vinn - vinn -koncept som alla tjänar på, inte bara den som kan få ett arbete utan också kommunen, sjukvården, försäkringskassan och rättsväsendet. De enskilda mänskliga fördelar som dessa företag ger sina anställda är stora. Att arbeta till 100% av sin egen förmåga gör att många fler får möjlighet till arbete. Vänsterpartiet vill att kommunen inleder försök med 6-timmarsdag med heltidslön för anställda inom vård och omsorg. En politik för att förebygga och motverka korruption En del av invånarnas välfärd är att veta att det går rätt till i de verksamheter som man betalar genom sin skatt. Offentliga organ har valt att köpa in tjänster i stället för att utföra dem själva. Det blir alltid på sikt dyrare att använda mellanhänder. Det kan medverka till korruption, bedrägerier och utnyttjande av svart arbetskraft i offentlig verksamhet. Det är ett gott skäl att undvika att lägga ut arbete på entreprenad. En väl fungerande kommunal verksamhet i egen regi är en del av välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Kommunal verksamhet i kommunal regi Fler arbetsplatser i Mölndal Skapa en smidigare hantering så att företag ska kunna etablera sig i Mölndal. Skapa möjligheter för arbetsintegrerande sociala företag att etablera sig i Mölndal Fler tillsvidareanställda inom skolan och omsorgen Vikarier när en anställd är förhindrad att arbeta Rätt till heltidsarbete Försök med 6-timmarsdag Fler feriearbeten 2

3 En politik för jämställdhet och feminism Det krävs mycket för att göra Mölndal till en jämställd stad. När det gäller de anställdas löner vill vi att det, i förhandlingar med de fackliga organisationerna, sätts av pengar för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Det behövs ett bättre jämlikhetsperspektiv i stadens alla verksamheter och före alla beslut måste det finnas en analys av beslutens konsekvenser för jämställdheten. Det är fortfarande ett strukturellt problem att män och kvinnor lever under olika livsbetingelser i vårt samhälle. Skillnader i könsroller kan återspeglas i självförtroende och egenmakt. I den ungdomsenkät som genomförs varje år i Mölndal framgår det att unga tjejer mår sämre än killarna. De är också föreningsaktiva i mindre utsträckning. Mölndals stad måste hjälpa till att skapa ett föreningsliv som gör att fler unga tjejer hittar sina fritidsaktiviteter. Att stärka unga tjejers självbild och jobba med jämställdhet är viktigt både i skolan och i föreningslivet. Vi ska också utforma stadsmiljön så att den är öppen, ren och har bra belysning, vilket skapar trygghet för medborgarna. HBTQ-kompetensutveckling i kommunens verksamheter måste genomföras för att öka kunskaper och motverka fördomar. En ökad jämställdhet och feminism ger en bättre välfärd och Vänsterpartiet värnar välfärden. Aktiv rekrytering vid anställning för att skapa balanserade arbetsplatser Mer resurser för jämställda löner Revidering av jämställdhetsplaner varje år Avveckling av vårdnadsbidraget Feministiskt självförsvar för unga tjejer Höjning av HBTQ-kompetens i kommunens verksamheter Säkerställa verksamheten vid kvinnojouren En politik för en god och hållbar miljö. En av de stora utmaningarna för politiken i Mölndal är att hitta vägar att uppnå en miljövänlig och hållbar utveckling. Vi vill att människorna i Mölndal ska veta att deras stad anstränger sig för att leva upp till målen att begränsa koldioxidutsläppen och att staden försöker minska alla miljöproblem. Det är en del av välfärden att veta att staden satsar på en hållbar utveckling. För att göra detta måste Mölndal fortsätta att hitta förnyelsebara alternativ till fossila och begränsade bränslen. Riskulla är bara ett första steg. Staden måste delta i utveckling och byggande av anläggningar för hållbar produktion av el- och biogas. Staden kan genom att själv endast använda fordon och maskiner som drivs med förnyelsebar energi stimulera till en hållbar utveckling. Ett allvarligt miljöproblem i Mölndal är den dåliga luften. Det är nödvändigt att bygga ut lokaltrafiken, inte minst spårvägsnätet och göra goda cykel- och gångvägar. Vänsterpartiet stöder Västlänken och trängselskatten som ingår i den. För att minska bullret och luftproblemen i centrala Mölndal bör staden förmå vägverket att gräva ner eller sätta tak och väggar på E 6: an och Västerleden från Åbromotet till Kallebäcksmotet och till Sisjömotet. Att andas frisk luft och att inte störas av buller är en del av välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Ökad användning av förnyelsebar energi Utbyggd kollektivtrafik Fler och bättre cykelvägar Mindre trafikbuller Lös problemet med E6:an. Ekologisk och närproducerad mat med vegetariska alternativ i kommunens verksamheter Stöd till Västlänken 3

4 En politik för fler bostäder och en kommunal bostadsförmedling För att kunna leva ett gott liv behöver man som vuxen en egen bostad. Det är en del av välfärden. Mölndal är långt från att kunna erbjuda alla sina vuxna innevånare eget boende och det hindrar också dem som skulle vilja flytta hit att göra det. Det behövs en ny inriktning på bostadspolitiken i Mölndal. Vänsterpartiet vill bygga blandade bostadsområden med lägenheter, radhus och villor i alla stadsdelar. Det är viktigt idag att bygga hyresbostäder till rimliga priser så att vanliga inkomsttagare och särskilt Mölndals ungdomar har råd att betala hyran. För att fördela lägenheterna rättvist vill vi införa en bostadsförmedling. Vi vill också att kommunen går i borgen för de unga och andra som inte har en fast inkomst så att bostäderna blir en rättighet för alla. Vi vill behålla de kommunalt ägda bostadsföretagen. De håller tillbaka hyrorna och är de viktigaste bostadspolitiska redskapen i Mölndal. Vi vill att kommunen ger borgen för lån i kommunens bostadsföretag. MölndalsBostäder ska inte tvingas lämna ifrån sig miljontals kronor i koncernbidrag. Detta höjer i dagens läge hyrorna med 238 kronor i månaden i genomsnitt. Vänsterpartiet vill att bostadsbyggandet tar stor hänsyn till miljön. Därför är det viktigt att planera bostäder där det finns kollektivtrafik och skolor. De nya bostäderna skall vara energisnåla och miljövänliga. Goda bostäder i en god boendemiljö är en social rättighet och en viktig del av välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Fler hyreslägenheter med rimliga hyror Kommunal borgen till kommunalt bostadsbolag Miljövänligt byggande och bostadsplanering En kommunal bostadsförmedling Kommunal borgen till låginkomsttagare Energieffektivisering, även i befintliga bostäder Inget koncernbidrag från MölndalsBostäder En politik för ett levande centrum Vänsterpartiet står bakom satsningen på ett attraktivt Mölndals centrum. Det är viktigt att det blir ett nytt kulturhus med bibliotek. Vänsterpartiet kommer att arbeta för ett mänskligt Mölndals Centrum. Vänsterpartiet motsätter sig utvecklingen av ett nytt köpcentrum. Bygg ett Mölndals Centrum med mänskliga förtecken. Ett Centrum där människor kan träffas för en god samvaro, ha upplevelser av olika slag, ta del av samhällsservice och där mindre serviceföretag kan ha möjlighet att existera med rimliga hyror. Vi vill också att torghandeln flyttas tillbaka till Alberts torg. Ett levande centrum är viktigt för välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Mölndals centrum skall vara en mötesplats för människor Torghandel på Alberts torg 4

5 En politik för en utvecklande förskola En väl fungerande barnomsorg med låga avgifter är i första hand till för barnen, men är också en av nycklarna till ett jämställt samhälle. Vi vill ge föräldrar och barn rätt till en mer omfattande barnomsorg. Föräldrar och barn måste få såväl arbetsliv som vardag att fungera. Barnen måste få rätt att delta i förskolans aktiviteter på lika villkor oavsett föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Det måste därför finnas förskola också på kvällar, helger och nätter. Barn måste ha rätt till förskola på heltid även om föräldrarna är arbetslösa. Många ensamstående föräldrar och föräldrar som inte fått ett heltidsarbete har en svår ekonomisk situation. Det är därför rimligt att införa ett rabattsystem vid fastställande av barnomsorgsavgiften. När det gäller verksamheten i förskolan har utvärderingar som skolverket genomfört visat att det bästa sättet att höja kvaliteten är att satsa på mindre barngrupper. Gruppstorlekar med 3 vuxna bör vara: 1-3 år max 10 barn 3-5 år max 15 barn För att skapa en bättre utvecklande förskola måste satsningar göras för att öka tillgången till personal med särskild kompetens för att arbeta med barn med särskilda behov och all personal skall kunna delta i kompetensutveckling. En trygg och utvecklande förskola är viktigt för barnens, föräldrarnas och personalens välfärd. Alla barn har rätt att gå i förskola Öppettider efter föräldrarnas och barnens behov Mindre barngrupper Rabatt på avgiften för de med lägst inkomster Barnomsorg i kommunal regi Utbildad personal och kompetensutveckling Inga privata vinstuttag i förskolan Satsning på smaklig, näringsriktig, ekologisk och närproducerad skolmat 5

6 En politik för en stimulerande grundskola Vänsterpartiet vill ha en grundskola där alla elevers kunskaper växer och där elever och personal behandlas lika oberoende av kön och etnicitet och där ingen utsätts för kränkande särbehandling. Den goda och framgångsrika skolan präglas av tydliga sociala regler som är accepterade båda av elever och de vuxna. I högstadiet skall finnas undervisning i feministiskt självförsvar. Lärarna skall vara pedagoger och behöver därför stödjas av andra yrkesgrupper på skolan och skolans personal skall ges utrymme för kompetensutveckling. Det måste också till ett aktivt och kraftfullt socialt arbete och fritidsverksamhet utanför skoltiden för att barn och unga ska må bra. Vänsterpartiet arbetar för fler vuxna i skolan och prioriterar just nu flera specialpedagoger i skolans lägre klasser. Alla studier i grundskolan skall ske i skolan och ledas av lärare. Elevernas inlärningsförmåga påverkas positivt av motion och fysisk aktivitet. Vi arbetar med att skapa skolgårdar som stimulerar till utevistelse och rörelse. Allt fler elever har behov av fritidshem. Det är viktigt att denna verksamhet drivs med bra kvalitet av välutbildad personal. På vänsterpartiets initiativ har det startats ett utvecklingsarbete kring matsalar och skolmat. Detta utvecklingsarbete måste fortsätta med en ökad satsning på smak, näringsriktighet och ekologiska råvaror. Skolhälsovården ska utvecklas för att möta de ökande problemen med stress och stressrelaterade symptom. Situationen på fridshemmen med lite personal och alldeles för stora barngrupper måste förbättras. De erfarenheter och kunskaper som kommit från bullersaneringen av Mölndals stads förskolor skall också komma grundskolor till del. Införandet av Framtidens klassrum skall fortsätta. Vänsterpartiet vill verka för att utarmningen av våra kommunala skolor upphör. Det innebär att vi inte kommer att medverka till uppköp av de kommunala skolorna. Vi kommer inte att gå med på nyetableringar av privatskolor som erbjuder redan etablerade utbildningar som fungerar väl. Inga vinster ska få tas ut från skolor i staden. Vänsterpartiet vill att ungdomsfullmäktige utvecklas och får disponera ett eget ekonomiskt anslag. En trygg, utvecklande och kunskapsskapande grundskola är viktigt för barnens, föräldrarnas och personalens välfärd och Vänsterpartiet värnar välfärden. Behöriga lärare Fler lärare Inga lärarlösa lektioner En god arbetsmiljö för barn och personal Goda möjligheter till kompetensutveckling Fritidshem med god kvalitet och välutbildade fritidspedagoger Inga nya friskolor Inga vinster ska tas ut från skolor En avgiftsfri undervisning Alla studier i grundskolan skall ske i skolan och ledas av lärare Satsning på smaklig, näringsriktig, ekologisk och närproducerad skolmat Utvecklad skolhälsovård Utveckling av skolbiblioteken i stället för att avveckla dem Ökat stöd till elever med särskilda behov Fördelning av pengar efter elevernas behov 6

7 En politik för en framtidsinriktad gymnasieskola och vuxenutbildning Vänsterpartiet vill ha en skola där elever och personal behandlas lika oberoende av kön och där ingen utsätts för kränkande särbehandling. Elever ska bedömas och behandlas lika oavsett kön och uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt. Så står det i den Jämställdhetsplan för gymnasiet och vuxenutbildningen i Mölndal som vänsterpartiet tagit fram och fått gehör för. Vi vill att skolan aktivt ska arbeta med planen och därför ska den regelbundet följas upp. Vänsterpartiet vill att alla tjejer i Mölndals gymnasieskolor ska få gå en utbildning i feministiskt självförsvar. Utbildningen ska anordnas av gymnasieskolorna. Vänsterpartiet vill verka för att ytterligare resurser satsas på de elever som bäst behöver dem och gläds över det goda arbete som utförs på särgymnasiet. Alla nödvändiga läromedel och utflykter ska vara avgiftsfria. Vänsterpartiet vill utveckla arbetet kring skolmat och matsalsmiljö i gymnasieskolorna med en ökad satsning på smak, näringsriktighet och ekologiska råvaror. Skolhälsovården skall utvecklas för att möta de ökande problemen med stress och stressrelaterade symptom. Erfarenheter från bullersaneringen av förskolan skall också komma gymnasieskolan till del. Vänsterpartiet vill att skolan aktivt arbetar med elevinflytande. Att elever ska få vara med och bestämma över sin egen arbetsplats bör vara en självklarhet. Fässbergsgymnasiet kommer att läggas ner. Planer finns på att starta en ny gymnasieskola med ett bättre, mer centralt läge. Vänsterpartiet stöder den tanken under förutsättning att den nya gymnasieskolan drivs i kommunal regi. Mölndals stad skall anordna feriejobb för ungdomar. Feriejobb är ett sätt för ungdomar att skaffa sig arbetslivserfarenhet, nya erfarenheter och referenser för framtiden. Därför är det viktigt att Mölndals stad och dess olika bolag anställer fler ungdomar under sommaren. Vuxenutbildningen i Mölndal har en väl fungerande verksamhet, som bör vidareutvecklas och utökas. En framtidsinriktad gymnasieskola och vuxenutbildning är en del av välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Behöriga lärare Fler lärare Inga lärarlösa lektioner En god arbetsmiljö för elever och personal Goda möjligheter till kompetensutveckling Inga nya friskolor En avgiftsfri undervisning Attraktiva gymnasieskolor i kommunal regi Stärk vuxenutbildningen Fler kommunala feriejobb Satsning på smaklig, näringsriktig, ekologisk och närproducerad skolmat Utvecklad skolhälsovård Inga vinster ska tas ut från skolor 7

8 En politik för trygghet och kvalitet inom vård och omsorg Antalet äldre kommer att öka i Mölndal. Många äldre känner idag en oro inför framtiden. Vänsterpartiet anser att det behövs mer satsningar på hemvård och anpassningar av bostäder för att äldre kan bo kvar i sina invanda miljöer och att äldreboenden byggs ut i takt med behovet på ett sådant sätt att ingen skall känna sig ensam och utelämnad i Mölndal. Behovet av korttidsplatser måste åter tillfredsställas. Vänsterpartiet vill utveckla kultur för äldre eftersom detta är viktigt för livskvaliteten. Vänsterpartiet vill satsa på träffpunkter där man kan få stimulans och utveckla gemenskap. Det bör införas en fri kollektivtrafik för pensionärer. Färdtjänsttaxan måste göras mer rättvis. Det är viktigt att ingen diskrimineras inom äldrevården. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska byggas ut efter de behov som finns. För att få en god kvalitet inom vård och omsorg är det nödvändigt att personalen känner sig trygg i sitt arbete och sin anställning. Det är därför nödvändigt med en ny inriktning på personalpolitiken. Ett första steg är att återanställa personal. Vidare måste de som inte har en heltid men önskar en sådan få möjlighet att utöka sin anställning. Fasta heltidstjänster ger kontinuitet i arbetet och därmed en bättre kvalitet i vården och omsorgen. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att försök med 6-timmarsdag påbörjas. Program för kompetensutveckling måste tas fram och genomföras. Vi måste stoppa utförsäljningen av vården och omsorgen till marknaden och dess krafter. Inga vinstuttag som försvinner från vård och omsorg ska tillåtas. Trygghet inom vården och omsorgen är för alla en stor del av välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. En trygg vård och omsorg Fler platser i äldreomsorgen En trygghetsskapande personalpolitik Vård och omsorg i kommunal regi Inga vinstuttag i äldreomsorgen Fria resor med kollektivtrafiken för pensionärer Fler korttidsplatser Rättvis färdtjänsttaxa Satsning på smaklig, näringsriktig, ekologisk och närproducerad mat 8

9 En politik för omtanke och stöd För att kunna må bra och känna sig väl till mods på sin hemort måste man veta att kommunalpolitiken genomsyras av omtanke och stöd. Omtanke om alla innevånares välbefinnande och stöd till dem som behöver någon form av hjälp. Det är viktigt att kommunens olika verksamheter och också statliga verksamheter samarbetar så att ingen som behöver hjälp hamnar mellan stolarna eller skickas omkring mellan olika myndigheter. Detta är betydelsefullt både i det arbete som görs för att förebygga att någon senare behöver alltmer hjälp och i det direkta arbetet med dem som förlorat fotfästet. Det handlar såväl om tämligen enkla hjälpbehov som till exempel ungdomars behov att få en mötesplats, en fritidgård, som behov av stora insatser för att kunna lämna destruktiva levnadssätt. Särskild uppmärksamhet måste visas dem som utsätts för våld i nära relationer. Vänsterpartiet vill stärka fältenheten som arbetar i hela kommunen på gator och torg bland främst ungdomar. Fältenheten är ett känselspröt som känner av olika sociala stämningar och kan därmed förebygga olika sociala åtgärder. Ett starkt förebyggande socialt arbete är en sparåtgärd för kommunen och en förutsättning för välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Utveckling av fältenheten Starkt stöd för förebyggande socialt arbete Starkt stöd för sociala åtgärdsprogram Ökat stöd till kvinnojouren En politik för en utbyggd kollektivtrafik Vänsterpartiet vill ha tätare kollektivtrafik. Vänsterpartiets målsättning är att de flesta busslinjer skall ha kvartstrafik under rusningstid. Detta kan införas stegvis och börja där det är lättast att genomföra. Vänsterpartiet har exempelvis lagt förslag om att använda servicelinjernas bussar på morgonen då de inte används. Vänsterpartiet vill i ett första steg förlänga spårvagnen till Åby fritidsområde. Vi vill också förbättra busstrafiken till både Åby fritidsområde och Aktiviteten på kvällarna. I en del kommuner i Västra Götaland finns det så kallade tätortskort. Vänsterpartiet Mölndal vill införa ett sådant månadskort för kollektivtrafiken även i Mölndal. I Mölndals centrala delar är miljökvalitetsnormen överskriden eller nära gränsvärdet. En hög andel av biltrafiken är relativt korta resor. Trafiken mellan östra och västra delen av gamla Mölndal kan bara passera över Lackarebäcksmotet och Mölndals bro. För att få flera att åka kollektivt även på relativt korta resor måste priset sänkas. Vänsterpartiet arbetar för ett billigt tätortskort som gäller inom en radie av 2 km från Mölndals bro. Inom detta område finns stora bostadsområden som Bifrost, Åby, Solängen, Rävekärr, centrala Mölndal, Enerbacken och Stensjön samt de stora verksamhetsområdena i Lackarebäck, Mölndals centrum, Åbro, Krokslätt och Jolen. Vänsterpartiet vill verka för fri kollektivtrafik för eleverna i åk 7-9, gymnasieungdomar och pensionärer. Att på ett enkelt sätt kunna använda kollektivtrafiken till ett lågt pris är en del av välfärden. Utbyggd kollektivtrafik tätare turer billigt tätortskort fria resor för skolungdom och pensionärer Ingen högre taxa till Mölndal 9

10 En politik för idrott och motion Antalet unga medlemmar i föreningslivet har ökat. Projekt som Idrottslyftet och dess föregångare Handslaget där föreningslivet möter barn och unga i skolmiljö för att pröva olika aktiviteter är en del av förklaringen till dessa framgångar. Idrottslyftet måste få en fortsättning efter 2011 och helst få en möjlighet att utvecklas ytterligare. Det behövs också nya platser för idrott och motion. Såväl unga som äldre behöver stimuleras till att motionera mera. Särskild uppmärksamhet måste riktas till kvinnors möjligheter att utöva idrott och delta i motionsaktiviteter. De unga har ett stort behov av idrottshallar och därför vill vi bygga flera idrottshallar till idrott och motion. Möjligheterna att utöva idrott och motionera är en del av välfärden. Stärkt stöd till föreningslivet Fler områden för idrott och motion i stadsdelarna Fortsatt utveckling av Åby fritidsområde Fler näridrottsplatser En politik för kultur för alla mölndalsbor Mölndal behöver ett kulturhus och Vänsterpartiet vill att det finns i Mölndals centrum. De olika stadsdelarna behöver också kulturcentra kring sina stadsdelsbibliotek. I Kållered vill vi att biblioteket flyttar ner i markplan i centrum. Vänsterpartiet vill att Mölndals kulturskola fortsätter att utveckla och bredda sin verksamhet exempelvis med att kunna erbjuda fler deltagare plats i undervisningen. Kulturnatta, Musik på vattnet, Föreningsdagen vid Mölndals centrum, Lindomedagen och Bifrostfestivalen är exempel på arrangemang som måste få fortsätta och helst utvecklas. Även Kållered måste få ett eget arrangemang med föreningar och kultur. Folkbildningen har en stor roll i kulturlivet och stödet till studieförbunden behöver utvecklas. Tillgången till ett rikt kulturliv är en del av välfärden. Kulturhus i Mölndals centrum Kulturcentra i stadsdelarna En växande kulturskola Stöd till folkbildningen 10

Möjligheternas Mölndal

Möjligheternas Mölndal Möjligheternas Mölndal 48 förslag för utveckling och framtidstro i Mölndal Mandatperiod 2010 2014 Socialdemokraterna 1. Fria resor för pensionärer Möjligheternas Mölndal Socialdemokraterna redovisar 48

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa.

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun och landstinget. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun. Ett Uppsala

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

TIO INSATSER FÖR ATT ALLA BARN SKA FÅ SAMMA LIVSCHANSER

TIO INSATSER FÖR ATT ALLA BARN SKA FÅ SAMMA LIVSCHANSER TIO INSATSER FÖR ATT ALLA BARN SKA FÅ SAMMA LIVSCHANSER Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 Alldeles för många barn växer upp i fattigdom i Sverige idag. Barn som lever i familjer med försörjningsstöd eller

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Valmanifest för Socialdemokraterna i Lycksele 2015 2018

Valmanifest för Socialdemokraterna i Lycksele 2015 2018 Valmanifest för Socialdemokraterna i 2015 2018 Foto: Maria Wallin Möjligheternas Kommun -, en kommun med framåtanda Vår politik står för mångfald, trygghet och rättvisa, arbete och tillväxt, utveckling

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 www.ungvanster.se Vi förtjänar bättre! Gå med i Ung Vänster, www.ungvanster.se VI SKA BYGGA LANDET Sverige har förändrats. Vi som är unga idag är den

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor Välfärdsbokslut 2011 Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Handlingsprogram. Socialdemokraterna i Kungsbacka

Handlingsprogram. Socialdemokraterna i Kungsbacka Handlingsprogram Socialdemokraterna i Kungsbacka Mandatperioden 2007-2010 Alla skall med så enkelt är det. Med detta handlingsprogram visar vi socialdemokrater vad vi vill Arbeta för i Kungsbacka kommun,

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer