Valplattform för en välfärd utan vinstintressen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valplattform för en välfärd utan vinstintressen"

Transkript

1 Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal I årets val i september skapas grunden för Mölndals och dess innevånares framtid. Under det sista decenniet har vi upplevt en av de största tillbakagångarna för vårt samhälle. Det kapitalistiska systemet är skakat i sina grundvalar. Och det kommer att fortsätta. Det sker en överföring av pengar från välfärdsbygget till människor som redan har det välbeställt. Skattesänkningar, neddragningar och utförsäljning av våra gemensamma resurser har varit det borgerliga svaret på krisen. En upprustning av välfärden och en satsning på den sociala sektorn och skolan är därför självklart för Vänsterpartiet i Mölndal Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal Mölndal skall vara ett bra ställe att vara på. Vänsterpartiet vill medverka till att innevånarna i Mölndal, Kållered och Lindome ska trivas med att arbeta och bo här. Vänsterpartiet har ett program för att alla innevånare skall se Mölndal som sin goda hemort. Mycket av det som gör att man trivs och känner sig väl till mods är resultatet av politiska beslut i fullmäktige och nämnder. En politik för goda arbeten En politik för att förebygga och motverka korruption En politik för jämställdhet och feminism En politik för en god miljö och hållbar utveckling En politik för fler bostäder och en kommunal bostadsförmedling En politik för ett levande centrum En politik för en utvecklande förskola En politik för en stimulerande grundskola En politik för en framtidsinriktad gymnasieskola och vuxenutbildning En politik för trygghet och kvalitet inom vård och omsorg En politik för omtanke och stöd En politik för utbildning, vård och omsorg utan vinstintressen En politik för en utbyggd kollektivtrafik En politik för idrott och motion En politik för en kultur för alla mölndalsbor En politik för ett rödare Mölndal 1

2 En politik för goda arbeten Många mölndalsbor upplever att de själva, familjemedlemmar eller vänner är utan arbete. Vänsterpartiet i Mölndal vill att kommunen slutar att säga upp tillsvidareanställd personal och att man åter tar in vikarier när någon inte kan komma till arbetet. Genom en aktiv och öppen politik för att skapa fler arbetsplatser i Mölndal kan arbetslösheten minskas. Inom många av kommunens verksamheter skulle kvaliteten kunna förbättras genom att fler anställdes, vilket också skulle minska risken för stress- och förslitningssjukdomar. Idag står ca 30 % av den arbetsföra befolkningen utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Många av dessa skulle kunna arbeta om de inte var tvungna att anpassa sig till de högt uppskruvade krav som idag ställs på arbetskraften. De arbetsintegrerande sociala företagen ger många av dessa människor möjligheter, ibland med stöd från kommunen, att skaffa sig anställningar. Det är ett vinn - vinn -koncept som alla tjänar på, inte bara den som kan få ett arbete utan också kommunen, sjukvården, försäkringskassan och rättsväsendet. De enskilda mänskliga fördelar som dessa företag ger sina anställda är stora. Att arbeta till 100% av sin egen förmåga gör att många fler får möjlighet till arbete. Vänsterpartiet vill att kommunen inleder försök med 6-timmarsdag med heltidslön för anställda inom vård och omsorg. En politik för att förebygga och motverka korruption En del av invånarnas välfärd är att veta att det går rätt till i de verksamheter som man betalar genom sin skatt. Offentliga organ har valt att köpa in tjänster i stället för att utföra dem själva. Det blir alltid på sikt dyrare att använda mellanhänder. Det kan medverka till korruption, bedrägerier och utnyttjande av svart arbetskraft i offentlig verksamhet. Det är ett gott skäl att undvika att lägga ut arbete på entreprenad. En väl fungerande kommunal verksamhet i egen regi är en del av välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Kommunal verksamhet i kommunal regi Fler arbetsplatser i Mölndal Skapa en smidigare hantering så att företag ska kunna etablera sig i Mölndal. Skapa möjligheter för arbetsintegrerande sociala företag att etablera sig i Mölndal Fler tillsvidareanställda inom skolan och omsorgen Vikarier när en anställd är förhindrad att arbeta Rätt till heltidsarbete Försök med 6-timmarsdag Fler feriearbeten 2

3 En politik för jämställdhet och feminism Det krävs mycket för att göra Mölndal till en jämställd stad. När det gäller de anställdas löner vill vi att det, i förhandlingar med de fackliga organisationerna, sätts av pengar för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Det behövs ett bättre jämlikhetsperspektiv i stadens alla verksamheter och före alla beslut måste det finnas en analys av beslutens konsekvenser för jämställdheten. Det är fortfarande ett strukturellt problem att män och kvinnor lever under olika livsbetingelser i vårt samhälle. Skillnader i könsroller kan återspeglas i självförtroende och egenmakt. I den ungdomsenkät som genomförs varje år i Mölndal framgår det att unga tjejer mår sämre än killarna. De är också föreningsaktiva i mindre utsträckning. Mölndals stad måste hjälpa till att skapa ett föreningsliv som gör att fler unga tjejer hittar sina fritidsaktiviteter. Att stärka unga tjejers självbild och jobba med jämställdhet är viktigt både i skolan och i föreningslivet. Vi ska också utforma stadsmiljön så att den är öppen, ren och har bra belysning, vilket skapar trygghet för medborgarna. HBTQ-kompetensutveckling i kommunens verksamheter måste genomföras för att öka kunskaper och motverka fördomar. En ökad jämställdhet och feminism ger en bättre välfärd och Vänsterpartiet värnar välfärden. Aktiv rekrytering vid anställning för att skapa balanserade arbetsplatser Mer resurser för jämställda löner Revidering av jämställdhetsplaner varje år Avveckling av vårdnadsbidraget Feministiskt självförsvar för unga tjejer Höjning av HBTQ-kompetens i kommunens verksamheter Säkerställa verksamheten vid kvinnojouren En politik för en god och hållbar miljö. En av de stora utmaningarna för politiken i Mölndal är att hitta vägar att uppnå en miljövänlig och hållbar utveckling. Vi vill att människorna i Mölndal ska veta att deras stad anstränger sig för att leva upp till målen att begränsa koldioxidutsläppen och att staden försöker minska alla miljöproblem. Det är en del av välfärden att veta att staden satsar på en hållbar utveckling. För att göra detta måste Mölndal fortsätta att hitta förnyelsebara alternativ till fossila och begränsade bränslen. Riskulla är bara ett första steg. Staden måste delta i utveckling och byggande av anläggningar för hållbar produktion av el- och biogas. Staden kan genom att själv endast använda fordon och maskiner som drivs med förnyelsebar energi stimulera till en hållbar utveckling. Ett allvarligt miljöproblem i Mölndal är den dåliga luften. Det är nödvändigt att bygga ut lokaltrafiken, inte minst spårvägsnätet och göra goda cykel- och gångvägar. Vänsterpartiet stöder Västlänken och trängselskatten som ingår i den. För att minska bullret och luftproblemen i centrala Mölndal bör staden förmå vägverket att gräva ner eller sätta tak och väggar på E 6: an och Västerleden från Åbromotet till Kallebäcksmotet och till Sisjömotet. Att andas frisk luft och att inte störas av buller är en del av välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Ökad användning av förnyelsebar energi Utbyggd kollektivtrafik Fler och bättre cykelvägar Mindre trafikbuller Lös problemet med E6:an. Ekologisk och närproducerad mat med vegetariska alternativ i kommunens verksamheter Stöd till Västlänken 3

4 En politik för fler bostäder och en kommunal bostadsförmedling För att kunna leva ett gott liv behöver man som vuxen en egen bostad. Det är en del av välfärden. Mölndal är långt från att kunna erbjuda alla sina vuxna innevånare eget boende och det hindrar också dem som skulle vilja flytta hit att göra det. Det behövs en ny inriktning på bostadspolitiken i Mölndal. Vänsterpartiet vill bygga blandade bostadsområden med lägenheter, radhus och villor i alla stadsdelar. Det är viktigt idag att bygga hyresbostäder till rimliga priser så att vanliga inkomsttagare och särskilt Mölndals ungdomar har råd att betala hyran. För att fördela lägenheterna rättvist vill vi införa en bostadsförmedling. Vi vill också att kommunen går i borgen för de unga och andra som inte har en fast inkomst så att bostäderna blir en rättighet för alla. Vi vill behålla de kommunalt ägda bostadsföretagen. De håller tillbaka hyrorna och är de viktigaste bostadspolitiska redskapen i Mölndal. Vi vill att kommunen ger borgen för lån i kommunens bostadsföretag. MölndalsBostäder ska inte tvingas lämna ifrån sig miljontals kronor i koncernbidrag. Detta höjer i dagens läge hyrorna med 238 kronor i månaden i genomsnitt. Vänsterpartiet vill att bostadsbyggandet tar stor hänsyn till miljön. Därför är det viktigt att planera bostäder där det finns kollektivtrafik och skolor. De nya bostäderna skall vara energisnåla och miljövänliga. Goda bostäder i en god boendemiljö är en social rättighet och en viktig del av välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Fler hyreslägenheter med rimliga hyror Kommunal borgen till kommunalt bostadsbolag Miljövänligt byggande och bostadsplanering En kommunal bostadsförmedling Kommunal borgen till låginkomsttagare Energieffektivisering, även i befintliga bostäder Inget koncernbidrag från MölndalsBostäder En politik för ett levande centrum Vänsterpartiet står bakom satsningen på ett attraktivt Mölndals centrum. Det är viktigt att det blir ett nytt kulturhus med bibliotek. Vänsterpartiet kommer att arbeta för ett mänskligt Mölndals Centrum. Vänsterpartiet motsätter sig utvecklingen av ett nytt köpcentrum. Bygg ett Mölndals Centrum med mänskliga förtecken. Ett Centrum där människor kan träffas för en god samvaro, ha upplevelser av olika slag, ta del av samhällsservice och där mindre serviceföretag kan ha möjlighet att existera med rimliga hyror. Vi vill också att torghandeln flyttas tillbaka till Alberts torg. Ett levande centrum är viktigt för välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Mölndals centrum skall vara en mötesplats för människor Torghandel på Alberts torg 4

5 En politik för en utvecklande förskola En väl fungerande barnomsorg med låga avgifter är i första hand till för barnen, men är också en av nycklarna till ett jämställt samhälle. Vi vill ge föräldrar och barn rätt till en mer omfattande barnomsorg. Föräldrar och barn måste få såväl arbetsliv som vardag att fungera. Barnen måste få rätt att delta i förskolans aktiviteter på lika villkor oavsett föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Det måste därför finnas förskola också på kvällar, helger och nätter. Barn måste ha rätt till förskola på heltid även om föräldrarna är arbetslösa. Många ensamstående föräldrar och föräldrar som inte fått ett heltidsarbete har en svår ekonomisk situation. Det är därför rimligt att införa ett rabattsystem vid fastställande av barnomsorgsavgiften. När det gäller verksamheten i förskolan har utvärderingar som skolverket genomfört visat att det bästa sättet att höja kvaliteten är att satsa på mindre barngrupper. Gruppstorlekar med 3 vuxna bör vara: 1-3 år max 10 barn 3-5 år max 15 barn För att skapa en bättre utvecklande förskola måste satsningar göras för att öka tillgången till personal med särskild kompetens för att arbeta med barn med särskilda behov och all personal skall kunna delta i kompetensutveckling. En trygg och utvecklande förskola är viktigt för barnens, föräldrarnas och personalens välfärd. Alla barn har rätt att gå i förskola Öppettider efter föräldrarnas och barnens behov Mindre barngrupper Rabatt på avgiften för de med lägst inkomster Barnomsorg i kommunal regi Utbildad personal och kompetensutveckling Inga privata vinstuttag i förskolan Satsning på smaklig, näringsriktig, ekologisk och närproducerad skolmat 5

6 En politik för en stimulerande grundskola Vänsterpartiet vill ha en grundskola där alla elevers kunskaper växer och där elever och personal behandlas lika oberoende av kön och etnicitet och där ingen utsätts för kränkande särbehandling. Den goda och framgångsrika skolan präglas av tydliga sociala regler som är accepterade båda av elever och de vuxna. I högstadiet skall finnas undervisning i feministiskt självförsvar. Lärarna skall vara pedagoger och behöver därför stödjas av andra yrkesgrupper på skolan och skolans personal skall ges utrymme för kompetensutveckling. Det måste också till ett aktivt och kraftfullt socialt arbete och fritidsverksamhet utanför skoltiden för att barn och unga ska må bra. Vänsterpartiet arbetar för fler vuxna i skolan och prioriterar just nu flera specialpedagoger i skolans lägre klasser. Alla studier i grundskolan skall ske i skolan och ledas av lärare. Elevernas inlärningsförmåga påverkas positivt av motion och fysisk aktivitet. Vi arbetar med att skapa skolgårdar som stimulerar till utevistelse och rörelse. Allt fler elever har behov av fritidshem. Det är viktigt att denna verksamhet drivs med bra kvalitet av välutbildad personal. På vänsterpartiets initiativ har det startats ett utvecklingsarbete kring matsalar och skolmat. Detta utvecklingsarbete måste fortsätta med en ökad satsning på smak, näringsriktighet och ekologiska råvaror. Skolhälsovården ska utvecklas för att möta de ökande problemen med stress och stressrelaterade symptom. Situationen på fridshemmen med lite personal och alldeles för stora barngrupper måste förbättras. De erfarenheter och kunskaper som kommit från bullersaneringen av Mölndals stads förskolor skall också komma grundskolor till del. Införandet av Framtidens klassrum skall fortsätta. Vänsterpartiet vill verka för att utarmningen av våra kommunala skolor upphör. Det innebär att vi inte kommer att medverka till uppköp av de kommunala skolorna. Vi kommer inte att gå med på nyetableringar av privatskolor som erbjuder redan etablerade utbildningar som fungerar väl. Inga vinster ska få tas ut från skolor i staden. Vänsterpartiet vill att ungdomsfullmäktige utvecklas och får disponera ett eget ekonomiskt anslag. En trygg, utvecklande och kunskapsskapande grundskola är viktigt för barnens, föräldrarnas och personalens välfärd och Vänsterpartiet värnar välfärden. Behöriga lärare Fler lärare Inga lärarlösa lektioner En god arbetsmiljö för barn och personal Goda möjligheter till kompetensutveckling Fritidshem med god kvalitet och välutbildade fritidspedagoger Inga nya friskolor Inga vinster ska tas ut från skolor En avgiftsfri undervisning Alla studier i grundskolan skall ske i skolan och ledas av lärare Satsning på smaklig, näringsriktig, ekologisk och närproducerad skolmat Utvecklad skolhälsovård Utveckling av skolbiblioteken i stället för att avveckla dem Ökat stöd till elever med särskilda behov Fördelning av pengar efter elevernas behov 6

7 En politik för en framtidsinriktad gymnasieskola och vuxenutbildning Vänsterpartiet vill ha en skola där elever och personal behandlas lika oberoende av kön och där ingen utsätts för kränkande särbehandling. Elever ska bedömas och behandlas lika oavsett kön och uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt. Så står det i den Jämställdhetsplan för gymnasiet och vuxenutbildningen i Mölndal som vänsterpartiet tagit fram och fått gehör för. Vi vill att skolan aktivt ska arbeta med planen och därför ska den regelbundet följas upp. Vänsterpartiet vill att alla tjejer i Mölndals gymnasieskolor ska få gå en utbildning i feministiskt självförsvar. Utbildningen ska anordnas av gymnasieskolorna. Vänsterpartiet vill verka för att ytterligare resurser satsas på de elever som bäst behöver dem och gläds över det goda arbete som utförs på särgymnasiet. Alla nödvändiga läromedel och utflykter ska vara avgiftsfria. Vänsterpartiet vill utveckla arbetet kring skolmat och matsalsmiljö i gymnasieskolorna med en ökad satsning på smak, näringsriktighet och ekologiska råvaror. Skolhälsovården skall utvecklas för att möta de ökande problemen med stress och stressrelaterade symptom. Erfarenheter från bullersaneringen av förskolan skall också komma gymnasieskolan till del. Vänsterpartiet vill att skolan aktivt arbetar med elevinflytande. Att elever ska få vara med och bestämma över sin egen arbetsplats bör vara en självklarhet. Fässbergsgymnasiet kommer att läggas ner. Planer finns på att starta en ny gymnasieskola med ett bättre, mer centralt läge. Vänsterpartiet stöder den tanken under förutsättning att den nya gymnasieskolan drivs i kommunal regi. Mölndals stad skall anordna feriejobb för ungdomar. Feriejobb är ett sätt för ungdomar att skaffa sig arbetslivserfarenhet, nya erfarenheter och referenser för framtiden. Därför är det viktigt att Mölndals stad och dess olika bolag anställer fler ungdomar under sommaren. Vuxenutbildningen i Mölndal har en väl fungerande verksamhet, som bör vidareutvecklas och utökas. En framtidsinriktad gymnasieskola och vuxenutbildning är en del av välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Behöriga lärare Fler lärare Inga lärarlösa lektioner En god arbetsmiljö för elever och personal Goda möjligheter till kompetensutveckling Inga nya friskolor En avgiftsfri undervisning Attraktiva gymnasieskolor i kommunal regi Stärk vuxenutbildningen Fler kommunala feriejobb Satsning på smaklig, näringsriktig, ekologisk och närproducerad skolmat Utvecklad skolhälsovård Inga vinster ska tas ut från skolor 7

8 En politik för trygghet och kvalitet inom vård och omsorg Antalet äldre kommer att öka i Mölndal. Många äldre känner idag en oro inför framtiden. Vänsterpartiet anser att det behövs mer satsningar på hemvård och anpassningar av bostäder för att äldre kan bo kvar i sina invanda miljöer och att äldreboenden byggs ut i takt med behovet på ett sådant sätt att ingen skall känna sig ensam och utelämnad i Mölndal. Behovet av korttidsplatser måste åter tillfredsställas. Vänsterpartiet vill utveckla kultur för äldre eftersom detta är viktigt för livskvaliteten. Vänsterpartiet vill satsa på träffpunkter där man kan få stimulans och utveckla gemenskap. Det bör införas en fri kollektivtrafik för pensionärer. Färdtjänsttaxan måste göras mer rättvis. Det är viktigt att ingen diskrimineras inom äldrevården. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska byggas ut efter de behov som finns. För att få en god kvalitet inom vård och omsorg är det nödvändigt att personalen känner sig trygg i sitt arbete och sin anställning. Det är därför nödvändigt med en ny inriktning på personalpolitiken. Ett första steg är att återanställa personal. Vidare måste de som inte har en heltid men önskar en sådan få möjlighet att utöka sin anställning. Fasta heltidstjänster ger kontinuitet i arbetet och därmed en bättre kvalitet i vården och omsorgen. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att försök med 6-timmarsdag påbörjas. Program för kompetensutveckling måste tas fram och genomföras. Vi måste stoppa utförsäljningen av vården och omsorgen till marknaden och dess krafter. Inga vinstuttag som försvinner från vård och omsorg ska tillåtas. Trygghet inom vården och omsorgen är för alla en stor del av välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. En trygg vård och omsorg Fler platser i äldreomsorgen En trygghetsskapande personalpolitik Vård och omsorg i kommunal regi Inga vinstuttag i äldreomsorgen Fria resor med kollektivtrafiken för pensionärer Fler korttidsplatser Rättvis färdtjänsttaxa Satsning på smaklig, näringsriktig, ekologisk och närproducerad mat 8

9 En politik för omtanke och stöd För att kunna må bra och känna sig väl till mods på sin hemort måste man veta att kommunalpolitiken genomsyras av omtanke och stöd. Omtanke om alla innevånares välbefinnande och stöd till dem som behöver någon form av hjälp. Det är viktigt att kommunens olika verksamheter och också statliga verksamheter samarbetar så att ingen som behöver hjälp hamnar mellan stolarna eller skickas omkring mellan olika myndigheter. Detta är betydelsefullt både i det arbete som görs för att förebygga att någon senare behöver alltmer hjälp och i det direkta arbetet med dem som förlorat fotfästet. Det handlar såväl om tämligen enkla hjälpbehov som till exempel ungdomars behov att få en mötesplats, en fritidgård, som behov av stora insatser för att kunna lämna destruktiva levnadssätt. Särskild uppmärksamhet måste visas dem som utsätts för våld i nära relationer. Vänsterpartiet vill stärka fältenheten som arbetar i hela kommunen på gator och torg bland främst ungdomar. Fältenheten är ett känselspröt som känner av olika sociala stämningar och kan därmed förebygga olika sociala åtgärder. Ett starkt förebyggande socialt arbete är en sparåtgärd för kommunen och en förutsättning för välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Utveckling av fältenheten Starkt stöd för förebyggande socialt arbete Starkt stöd för sociala åtgärdsprogram Ökat stöd till kvinnojouren En politik för en utbyggd kollektivtrafik Vänsterpartiet vill ha tätare kollektivtrafik. Vänsterpartiets målsättning är att de flesta busslinjer skall ha kvartstrafik under rusningstid. Detta kan införas stegvis och börja där det är lättast att genomföra. Vänsterpartiet har exempelvis lagt förslag om att använda servicelinjernas bussar på morgonen då de inte används. Vänsterpartiet vill i ett första steg förlänga spårvagnen till Åby fritidsområde. Vi vill också förbättra busstrafiken till både Åby fritidsområde och Aktiviteten på kvällarna. I en del kommuner i Västra Götaland finns det så kallade tätortskort. Vänsterpartiet Mölndal vill införa ett sådant månadskort för kollektivtrafiken även i Mölndal. I Mölndals centrala delar är miljökvalitetsnormen överskriden eller nära gränsvärdet. En hög andel av biltrafiken är relativt korta resor. Trafiken mellan östra och västra delen av gamla Mölndal kan bara passera över Lackarebäcksmotet och Mölndals bro. För att få flera att åka kollektivt även på relativt korta resor måste priset sänkas. Vänsterpartiet arbetar för ett billigt tätortskort som gäller inom en radie av 2 km från Mölndals bro. Inom detta område finns stora bostadsområden som Bifrost, Åby, Solängen, Rävekärr, centrala Mölndal, Enerbacken och Stensjön samt de stora verksamhetsområdena i Lackarebäck, Mölndals centrum, Åbro, Krokslätt och Jolen. Vänsterpartiet vill verka för fri kollektivtrafik för eleverna i åk 7-9, gymnasieungdomar och pensionärer. Att på ett enkelt sätt kunna använda kollektivtrafiken till ett lågt pris är en del av välfärden. Utbyggd kollektivtrafik tätare turer billigt tätortskort fria resor för skolungdom och pensionärer Ingen högre taxa till Mölndal 9

10 En politik för idrott och motion Antalet unga medlemmar i föreningslivet har ökat. Projekt som Idrottslyftet och dess föregångare Handslaget där föreningslivet möter barn och unga i skolmiljö för att pröva olika aktiviteter är en del av förklaringen till dessa framgångar. Idrottslyftet måste få en fortsättning efter 2011 och helst få en möjlighet att utvecklas ytterligare. Det behövs också nya platser för idrott och motion. Såväl unga som äldre behöver stimuleras till att motionera mera. Särskild uppmärksamhet måste riktas till kvinnors möjligheter att utöva idrott och delta i motionsaktiviteter. De unga har ett stort behov av idrottshallar och därför vill vi bygga flera idrottshallar till idrott och motion. Möjligheterna att utöva idrott och motionera är en del av välfärden. Stärkt stöd till föreningslivet Fler områden för idrott och motion i stadsdelarna Fortsatt utveckling av Åby fritidsområde Fler näridrottsplatser En politik för kultur för alla mölndalsbor Mölndal behöver ett kulturhus och Vänsterpartiet vill att det finns i Mölndals centrum. De olika stadsdelarna behöver också kulturcentra kring sina stadsdelsbibliotek. I Kållered vill vi att biblioteket flyttar ner i markplan i centrum. Vänsterpartiet vill att Mölndals kulturskola fortsätter att utveckla och bredda sin verksamhet exempelvis med att kunna erbjuda fler deltagare plats i undervisningen. Kulturnatta, Musik på vattnet, Föreningsdagen vid Mölndals centrum, Lindomedagen och Bifrostfestivalen är exempel på arrangemang som måste få fortsätta och helst utvecklas. Även Kållered måste få ett eget arrangemang med föreningar och kultur. Folkbildningen har en stor roll i kulturlivet och stödet till studieförbunden behöver utvecklas. Tillgången till ett rikt kulturliv är en del av välfärden. Kulturhus i Mölndals centrum Kulturcentra i stadsdelarna En växande kulturskola Stöd till folkbildningen 10

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

För ett feministiskt Stockholm

För ett feministiskt Stockholm För ett feministiskt Stockholm Politik för Stockholms stad Feministiskt initiativ Storstockholm 2014 Innehållsförteckning För ett feministiskt Stockholm... 1 Att färdas väl genom livet... 1 A. Medborgardemokrati...

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Valprogram 2014 2018

Valprogram 2014 2018 Valprogram 2014 2018 Innehåll 3 Klimat 3 Förnybar energi Energianvändning Trafik 4 Infartsparkeringar Kollektivtrafik Spårbilar 5 Bilpooler och samåkning Cykling Maten 5 Utbildning Skola 6 Grön skoltråd

Läs mer

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad BUDGETFÖRSLAG 2011 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013.

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer