Valplattform för en välfärd utan vinstintressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valplattform för en välfärd utan vinstintressen"

Transkript

1 Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal I årets val i september skapas grunden för Mölndals och dess innevånares framtid. Under det sista decenniet har vi upplevt en av de största tillbakagångarna för vårt samhälle. Det kapitalistiska systemet är skakat i sina grundvalar. Och det kommer att fortsätta. Det sker en överföring av pengar från välfärdsbygget till människor som redan har det välbeställt. Skattesänkningar, neddragningar och utförsäljning av våra gemensamma resurser har varit det borgerliga svaret på krisen. En upprustning av välfärden och en satsning på den sociala sektorn och skolan är därför självklart för Vänsterpartiet i Mölndal Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal Mölndal skall vara ett bra ställe att vara på. Vänsterpartiet vill medverka till att innevånarna i Mölndal, Kållered och Lindome ska trivas med att arbeta och bo här. Vänsterpartiet har ett program för att alla innevånare skall se Mölndal som sin goda hemort. Mycket av det som gör att man trivs och känner sig väl till mods är resultatet av politiska beslut i fullmäktige och nämnder. En politik för goda arbeten En politik för att förebygga och motverka korruption En politik för jämställdhet och feminism En politik för en god miljö och hållbar utveckling En politik för fler bostäder och en kommunal bostadsförmedling En politik för ett levande centrum En politik för en utvecklande förskola En politik för en stimulerande grundskola En politik för en framtidsinriktad gymnasieskola och vuxenutbildning En politik för trygghet och kvalitet inom vård och omsorg En politik för omtanke och stöd En politik för utbildning, vård och omsorg utan vinstintressen En politik för en utbyggd kollektivtrafik En politik för idrott och motion En politik för en kultur för alla mölndalsbor En politik för ett rödare Mölndal 1

2 En politik för goda arbeten Många mölndalsbor upplever att de själva, familjemedlemmar eller vänner är utan arbete. Vänsterpartiet i Mölndal vill att kommunen slutar att säga upp tillsvidareanställd personal och att man åter tar in vikarier när någon inte kan komma till arbetet. Genom en aktiv och öppen politik för att skapa fler arbetsplatser i Mölndal kan arbetslösheten minskas. Inom många av kommunens verksamheter skulle kvaliteten kunna förbättras genom att fler anställdes, vilket också skulle minska risken för stress- och förslitningssjukdomar. Idag står ca 30 % av den arbetsföra befolkningen utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Många av dessa skulle kunna arbeta om de inte var tvungna att anpassa sig till de högt uppskruvade krav som idag ställs på arbetskraften. De arbetsintegrerande sociala företagen ger många av dessa människor möjligheter, ibland med stöd från kommunen, att skaffa sig anställningar. Det är ett vinn - vinn -koncept som alla tjänar på, inte bara den som kan få ett arbete utan också kommunen, sjukvården, försäkringskassan och rättsväsendet. De enskilda mänskliga fördelar som dessa företag ger sina anställda är stora. Att arbeta till 100% av sin egen förmåga gör att många fler får möjlighet till arbete. Vänsterpartiet vill att kommunen inleder försök med 6-timmarsdag med heltidslön för anställda inom vård och omsorg. En politik för att förebygga och motverka korruption En del av invånarnas välfärd är att veta att det går rätt till i de verksamheter som man betalar genom sin skatt. Offentliga organ har valt att köpa in tjänster i stället för att utföra dem själva. Det blir alltid på sikt dyrare att använda mellanhänder. Det kan medverka till korruption, bedrägerier och utnyttjande av svart arbetskraft i offentlig verksamhet. Det är ett gott skäl att undvika att lägga ut arbete på entreprenad. En väl fungerande kommunal verksamhet i egen regi är en del av välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Kommunal verksamhet i kommunal regi Fler arbetsplatser i Mölndal Skapa en smidigare hantering så att företag ska kunna etablera sig i Mölndal. Skapa möjligheter för arbetsintegrerande sociala företag att etablera sig i Mölndal Fler tillsvidareanställda inom skolan och omsorgen Vikarier när en anställd är förhindrad att arbeta Rätt till heltidsarbete Försök med 6-timmarsdag Fler feriearbeten 2

3 En politik för jämställdhet och feminism Det krävs mycket för att göra Mölndal till en jämställd stad. När det gäller de anställdas löner vill vi att det, i förhandlingar med de fackliga organisationerna, sätts av pengar för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Det behövs ett bättre jämlikhetsperspektiv i stadens alla verksamheter och före alla beslut måste det finnas en analys av beslutens konsekvenser för jämställdheten. Det är fortfarande ett strukturellt problem att män och kvinnor lever under olika livsbetingelser i vårt samhälle. Skillnader i könsroller kan återspeglas i självförtroende och egenmakt. I den ungdomsenkät som genomförs varje år i Mölndal framgår det att unga tjejer mår sämre än killarna. De är också föreningsaktiva i mindre utsträckning. Mölndals stad måste hjälpa till att skapa ett föreningsliv som gör att fler unga tjejer hittar sina fritidsaktiviteter. Att stärka unga tjejers självbild och jobba med jämställdhet är viktigt både i skolan och i föreningslivet. Vi ska också utforma stadsmiljön så att den är öppen, ren och har bra belysning, vilket skapar trygghet för medborgarna. HBTQ-kompetensutveckling i kommunens verksamheter måste genomföras för att öka kunskaper och motverka fördomar. En ökad jämställdhet och feminism ger en bättre välfärd och Vänsterpartiet värnar välfärden. Aktiv rekrytering vid anställning för att skapa balanserade arbetsplatser Mer resurser för jämställda löner Revidering av jämställdhetsplaner varje år Avveckling av vårdnadsbidraget Feministiskt självförsvar för unga tjejer Höjning av HBTQ-kompetens i kommunens verksamheter Säkerställa verksamheten vid kvinnojouren En politik för en god och hållbar miljö. En av de stora utmaningarna för politiken i Mölndal är att hitta vägar att uppnå en miljövänlig och hållbar utveckling. Vi vill att människorna i Mölndal ska veta att deras stad anstränger sig för att leva upp till målen att begränsa koldioxidutsläppen och att staden försöker minska alla miljöproblem. Det är en del av välfärden att veta att staden satsar på en hållbar utveckling. För att göra detta måste Mölndal fortsätta att hitta förnyelsebara alternativ till fossila och begränsade bränslen. Riskulla är bara ett första steg. Staden måste delta i utveckling och byggande av anläggningar för hållbar produktion av el- och biogas. Staden kan genom att själv endast använda fordon och maskiner som drivs med förnyelsebar energi stimulera till en hållbar utveckling. Ett allvarligt miljöproblem i Mölndal är den dåliga luften. Det är nödvändigt att bygga ut lokaltrafiken, inte minst spårvägsnätet och göra goda cykel- och gångvägar. Vänsterpartiet stöder Västlänken och trängselskatten som ingår i den. För att minska bullret och luftproblemen i centrala Mölndal bör staden förmå vägverket att gräva ner eller sätta tak och väggar på E 6: an och Västerleden från Åbromotet till Kallebäcksmotet och till Sisjömotet. Att andas frisk luft och att inte störas av buller är en del av välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Ökad användning av förnyelsebar energi Utbyggd kollektivtrafik Fler och bättre cykelvägar Mindre trafikbuller Lös problemet med E6:an. Ekologisk och närproducerad mat med vegetariska alternativ i kommunens verksamheter Stöd till Västlänken 3

4 En politik för fler bostäder och en kommunal bostadsförmedling För att kunna leva ett gott liv behöver man som vuxen en egen bostad. Det är en del av välfärden. Mölndal är långt från att kunna erbjuda alla sina vuxna innevånare eget boende och det hindrar också dem som skulle vilja flytta hit att göra det. Det behövs en ny inriktning på bostadspolitiken i Mölndal. Vänsterpartiet vill bygga blandade bostadsområden med lägenheter, radhus och villor i alla stadsdelar. Det är viktigt idag att bygga hyresbostäder till rimliga priser så att vanliga inkomsttagare och särskilt Mölndals ungdomar har råd att betala hyran. För att fördela lägenheterna rättvist vill vi införa en bostadsförmedling. Vi vill också att kommunen går i borgen för de unga och andra som inte har en fast inkomst så att bostäderna blir en rättighet för alla. Vi vill behålla de kommunalt ägda bostadsföretagen. De håller tillbaka hyrorna och är de viktigaste bostadspolitiska redskapen i Mölndal. Vi vill att kommunen ger borgen för lån i kommunens bostadsföretag. MölndalsBostäder ska inte tvingas lämna ifrån sig miljontals kronor i koncernbidrag. Detta höjer i dagens läge hyrorna med 238 kronor i månaden i genomsnitt. Vänsterpartiet vill att bostadsbyggandet tar stor hänsyn till miljön. Därför är det viktigt att planera bostäder där det finns kollektivtrafik och skolor. De nya bostäderna skall vara energisnåla och miljövänliga. Goda bostäder i en god boendemiljö är en social rättighet och en viktig del av välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Fler hyreslägenheter med rimliga hyror Kommunal borgen till kommunalt bostadsbolag Miljövänligt byggande och bostadsplanering En kommunal bostadsförmedling Kommunal borgen till låginkomsttagare Energieffektivisering, även i befintliga bostäder Inget koncernbidrag från MölndalsBostäder En politik för ett levande centrum Vänsterpartiet står bakom satsningen på ett attraktivt Mölndals centrum. Det är viktigt att det blir ett nytt kulturhus med bibliotek. Vänsterpartiet kommer att arbeta för ett mänskligt Mölndals Centrum. Vänsterpartiet motsätter sig utvecklingen av ett nytt köpcentrum. Bygg ett Mölndals Centrum med mänskliga förtecken. Ett Centrum där människor kan träffas för en god samvaro, ha upplevelser av olika slag, ta del av samhällsservice och där mindre serviceföretag kan ha möjlighet att existera med rimliga hyror. Vi vill också att torghandeln flyttas tillbaka till Alberts torg. Ett levande centrum är viktigt för välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Mölndals centrum skall vara en mötesplats för människor Torghandel på Alberts torg 4

5 En politik för en utvecklande förskola En väl fungerande barnomsorg med låga avgifter är i första hand till för barnen, men är också en av nycklarna till ett jämställt samhälle. Vi vill ge föräldrar och barn rätt till en mer omfattande barnomsorg. Föräldrar och barn måste få såväl arbetsliv som vardag att fungera. Barnen måste få rätt att delta i förskolans aktiviteter på lika villkor oavsett föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Det måste därför finnas förskola också på kvällar, helger och nätter. Barn måste ha rätt till förskola på heltid även om föräldrarna är arbetslösa. Många ensamstående föräldrar och föräldrar som inte fått ett heltidsarbete har en svår ekonomisk situation. Det är därför rimligt att införa ett rabattsystem vid fastställande av barnomsorgsavgiften. När det gäller verksamheten i förskolan har utvärderingar som skolverket genomfört visat att det bästa sättet att höja kvaliteten är att satsa på mindre barngrupper. Gruppstorlekar med 3 vuxna bör vara: 1-3 år max 10 barn 3-5 år max 15 barn För att skapa en bättre utvecklande förskola måste satsningar göras för att öka tillgången till personal med särskild kompetens för att arbeta med barn med särskilda behov och all personal skall kunna delta i kompetensutveckling. En trygg och utvecklande förskola är viktigt för barnens, föräldrarnas och personalens välfärd. Alla barn har rätt att gå i förskola Öppettider efter föräldrarnas och barnens behov Mindre barngrupper Rabatt på avgiften för de med lägst inkomster Barnomsorg i kommunal regi Utbildad personal och kompetensutveckling Inga privata vinstuttag i förskolan Satsning på smaklig, näringsriktig, ekologisk och närproducerad skolmat 5

6 En politik för en stimulerande grundskola Vänsterpartiet vill ha en grundskola där alla elevers kunskaper växer och där elever och personal behandlas lika oberoende av kön och etnicitet och där ingen utsätts för kränkande särbehandling. Den goda och framgångsrika skolan präglas av tydliga sociala regler som är accepterade båda av elever och de vuxna. I högstadiet skall finnas undervisning i feministiskt självförsvar. Lärarna skall vara pedagoger och behöver därför stödjas av andra yrkesgrupper på skolan och skolans personal skall ges utrymme för kompetensutveckling. Det måste också till ett aktivt och kraftfullt socialt arbete och fritidsverksamhet utanför skoltiden för att barn och unga ska må bra. Vänsterpartiet arbetar för fler vuxna i skolan och prioriterar just nu flera specialpedagoger i skolans lägre klasser. Alla studier i grundskolan skall ske i skolan och ledas av lärare. Elevernas inlärningsförmåga påverkas positivt av motion och fysisk aktivitet. Vi arbetar med att skapa skolgårdar som stimulerar till utevistelse och rörelse. Allt fler elever har behov av fritidshem. Det är viktigt att denna verksamhet drivs med bra kvalitet av välutbildad personal. På vänsterpartiets initiativ har det startats ett utvecklingsarbete kring matsalar och skolmat. Detta utvecklingsarbete måste fortsätta med en ökad satsning på smak, näringsriktighet och ekologiska råvaror. Skolhälsovården ska utvecklas för att möta de ökande problemen med stress och stressrelaterade symptom. Situationen på fridshemmen med lite personal och alldeles för stora barngrupper måste förbättras. De erfarenheter och kunskaper som kommit från bullersaneringen av Mölndals stads förskolor skall också komma grundskolor till del. Införandet av Framtidens klassrum skall fortsätta. Vänsterpartiet vill verka för att utarmningen av våra kommunala skolor upphör. Det innebär att vi inte kommer att medverka till uppköp av de kommunala skolorna. Vi kommer inte att gå med på nyetableringar av privatskolor som erbjuder redan etablerade utbildningar som fungerar väl. Inga vinster ska få tas ut från skolor i staden. Vänsterpartiet vill att ungdomsfullmäktige utvecklas och får disponera ett eget ekonomiskt anslag. En trygg, utvecklande och kunskapsskapande grundskola är viktigt för barnens, föräldrarnas och personalens välfärd och Vänsterpartiet värnar välfärden. Behöriga lärare Fler lärare Inga lärarlösa lektioner En god arbetsmiljö för barn och personal Goda möjligheter till kompetensutveckling Fritidshem med god kvalitet och välutbildade fritidspedagoger Inga nya friskolor Inga vinster ska tas ut från skolor En avgiftsfri undervisning Alla studier i grundskolan skall ske i skolan och ledas av lärare Satsning på smaklig, näringsriktig, ekologisk och närproducerad skolmat Utvecklad skolhälsovård Utveckling av skolbiblioteken i stället för att avveckla dem Ökat stöd till elever med särskilda behov Fördelning av pengar efter elevernas behov 6

7 En politik för en framtidsinriktad gymnasieskola och vuxenutbildning Vänsterpartiet vill ha en skola där elever och personal behandlas lika oberoende av kön och där ingen utsätts för kränkande särbehandling. Elever ska bedömas och behandlas lika oavsett kön och uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är manligt och kvinnligt. Så står det i den Jämställdhetsplan för gymnasiet och vuxenutbildningen i Mölndal som vänsterpartiet tagit fram och fått gehör för. Vi vill att skolan aktivt ska arbeta med planen och därför ska den regelbundet följas upp. Vänsterpartiet vill att alla tjejer i Mölndals gymnasieskolor ska få gå en utbildning i feministiskt självförsvar. Utbildningen ska anordnas av gymnasieskolorna. Vänsterpartiet vill verka för att ytterligare resurser satsas på de elever som bäst behöver dem och gläds över det goda arbete som utförs på särgymnasiet. Alla nödvändiga läromedel och utflykter ska vara avgiftsfria. Vänsterpartiet vill utveckla arbetet kring skolmat och matsalsmiljö i gymnasieskolorna med en ökad satsning på smak, näringsriktighet och ekologiska råvaror. Skolhälsovården skall utvecklas för att möta de ökande problemen med stress och stressrelaterade symptom. Erfarenheter från bullersaneringen av förskolan skall också komma gymnasieskolan till del. Vänsterpartiet vill att skolan aktivt arbetar med elevinflytande. Att elever ska få vara med och bestämma över sin egen arbetsplats bör vara en självklarhet. Fässbergsgymnasiet kommer att läggas ner. Planer finns på att starta en ny gymnasieskola med ett bättre, mer centralt läge. Vänsterpartiet stöder den tanken under förutsättning att den nya gymnasieskolan drivs i kommunal regi. Mölndals stad skall anordna feriejobb för ungdomar. Feriejobb är ett sätt för ungdomar att skaffa sig arbetslivserfarenhet, nya erfarenheter och referenser för framtiden. Därför är det viktigt att Mölndals stad och dess olika bolag anställer fler ungdomar under sommaren. Vuxenutbildningen i Mölndal har en väl fungerande verksamhet, som bör vidareutvecklas och utökas. En framtidsinriktad gymnasieskola och vuxenutbildning är en del av välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Behöriga lärare Fler lärare Inga lärarlösa lektioner En god arbetsmiljö för elever och personal Goda möjligheter till kompetensutveckling Inga nya friskolor En avgiftsfri undervisning Attraktiva gymnasieskolor i kommunal regi Stärk vuxenutbildningen Fler kommunala feriejobb Satsning på smaklig, näringsriktig, ekologisk och närproducerad skolmat Utvecklad skolhälsovård Inga vinster ska tas ut från skolor 7

8 En politik för trygghet och kvalitet inom vård och omsorg Antalet äldre kommer att öka i Mölndal. Många äldre känner idag en oro inför framtiden. Vänsterpartiet anser att det behövs mer satsningar på hemvård och anpassningar av bostäder för att äldre kan bo kvar i sina invanda miljöer och att äldreboenden byggs ut i takt med behovet på ett sådant sätt att ingen skall känna sig ensam och utelämnad i Mölndal. Behovet av korttidsplatser måste åter tillfredsställas. Vänsterpartiet vill utveckla kultur för äldre eftersom detta är viktigt för livskvaliteten. Vänsterpartiet vill satsa på träffpunkter där man kan få stimulans och utveckla gemenskap. Det bör införas en fri kollektivtrafik för pensionärer. Färdtjänsttaxan måste göras mer rättvis. Det är viktigt att ingen diskrimineras inom äldrevården. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska byggas ut efter de behov som finns. För att få en god kvalitet inom vård och omsorg är det nödvändigt att personalen känner sig trygg i sitt arbete och sin anställning. Det är därför nödvändigt med en ny inriktning på personalpolitiken. Ett första steg är att återanställa personal. Vidare måste de som inte har en heltid men önskar en sådan få möjlighet att utöka sin anställning. Fasta heltidstjänster ger kontinuitet i arbetet och därmed en bättre kvalitet i vården och omsorgen. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att försök med 6-timmarsdag påbörjas. Program för kompetensutveckling måste tas fram och genomföras. Vi måste stoppa utförsäljningen av vården och omsorgen till marknaden och dess krafter. Inga vinstuttag som försvinner från vård och omsorg ska tillåtas. Trygghet inom vården och omsorgen är för alla en stor del av välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. En trygg vård och omsorg Fler platser i äldreomsorgen En trygghetsskapande personalpolitik Vård och omsorg i kommunal regi Inga vinstuttag i äldreomsorgen Fria resor med kollektivtrafiken för pensionärer Fler korttidsplatser Rättvis färdtjänsttaxa Satsning på smaklig, näringsriktig, ekologisk och närproducerad mat 8

9 En politik för omtanke och stöd För att kunna må bra och känna sig väl till mods på sin hemort måste man veta att kommunalpolitiken genomsyras av omtanke och stöd. Omtanke om alla innevånares välbefinnande och stöd till dem som behöver någon form av hjälp. Det är viktigt att kommunens olika verksamheter och också statliga verksamheter samarbetar så att ingen som behöver hjälp hamnar mellan stolarna eller skickas omkring mellan olika myndigheter. Detta är betydelsefullt både i det arbete som görs för att förebygga att någon senare behöver alltmer hjälp och i det direkta arbetet med dem som förlorat fotfästet. Det handlar såväl om tämligen enkla hjälpbehov som till exempel ungdomars behov att få en mötesplats, en fritidgård, som behov av stora insatser för att kunna lämna destruktiva levnadssätt. Särskild uppmärksamhet måste visas dem som utsätts för våld i nära relationer. Vänsterpartiet vill stärka fältenheten som arbetar i hela kommunen på gator och torg bland främst ungdomar. Fältenheten är ett känselspröt som känner av olika sociala stämningar och kan därmed förebygga olika sociala åtgärder. Ett starkt förebyggande socialt arbete är en sparåtgärd för kommunen och en förutsättning för välfärden och Vänsterpartiet värnar välfärden. Utveckling av fältenheten Starkt stöd för förebyggande socialt arbete Starkt stöd för sociala åtgärdsprogram Ökat stöd till kvinnojouren En politik för en utbyggd kollektivtrafik Vänsterpartiet vill ha tätare kollektivtrafik. Vänsterpartiets målsättning är att de flesta busslinjer skall ha kvartstrafik under rusningstid. Detta kan införas stegvis och börja där det är lättast att genomföra. Vänsterpartiet har exempelvis lagt förslag om att använda servicelinjernas bussar på morgonen då de inte används. Vänsterpartiet vill i ett första steg förlänga spårvagnen till Åby fritidsområde. Vi vill också förbättra busstrafiken till både Åby fritidsområde och Aktiviteten på kvällarna. I en del kommuner i Västra Götaland finns det så kallade tätortskort. Vänsterpartiet Mölndal vill införa ett sådant månadskort för kollektivtrafiken även i Mölndal. I Mölndals centrala delar är miljökvalitetsnormen överskriden eller nära gränsvärdet. En hög andel av biltrafiken är relativt korta resor. Trafiken mellan östra och västra delen av gamla Mölndal kan bara passera över Lackarebäcksmotet och Mölndals bro. För att få flera att åka kollektivt även på relativt korta resor måste priset sänkas. Vänsterpartiet arbetar för ett billigt tätortskort som gäller inom en radie av 2 km från Mölndals bro. Inom detta område finns stora bostadsområden som Bifrost, Åby, Solängen, Rävekärr, centrala Mölndal, Enerbacken och Stensjön samt de stora verksamhetsområdena i Lackarebäck, Mölndals centrum, Åbro, Krokslätt och Jolen. Vänsterpartiet vill verka för fri kollektivtrafik för eleverna i åk 7-9, gymnasieungdomar och pensionärer. Att på ett enkelt sätt kunna använda kollektivtrafiken till ett lågt pris är en del av välfärden. Utbyggd kollektivtrafik tätare turer billigt tätortskort fria resor för skolungdom och pensionärer Ingen högre taxa till Mölndal 9

10 En politik för idrott och motion Antalet unga medlemmar i föreningslivet har ökat. Projekt som Idrottslyftet och dess föregångare Handslaget där föreningslivet möter barn och unga i skolmiljö för att pröva olika aktiviteter är en del av förklaringen till dessa framgångar. Idrottslyftet måste få en fortsättning efter 2011 och helst få en möjlighet att utvecklas ytterligare. Det behövs också nya platser för idrott och motion. Såväl unga som äldre behöver stimuleras till att motionera mera. Särskild uppmärksamhet måste riktas till kvinnors möjligheter att utöva idrott och delta i motionsaktiviteter. De unga har ett stort behov av idrottshallar och därför vill vi bygga flera idrottshallar till idrott och motion. Möjligheterna att utöva idrott och motionera är en del av välfärden. Stärkt stöd till föreningslivet Fler områden för idrott och motion i stadsdelarna Fortsatt utveckling av Åby fritidsområde Fler näridrottsplatser En politik för kultur för alla mölndalsbor Mölndal behöver ett kulturhus och Vänsterpartiet vill att det finns i Mölndals centrum. De olika stadsdelarna behöver också kulturcentra kring sina stadsdelsbibliotek. I Kållered vill vi att biblioteket flyttar ner i markplan i centrum. Vänsterpartiet vill att Mölndals kulturskola fortsätter att utveckla och bredda sin verksamhet exempelvis med att kunna erbjuda fler deltagare plats i undervisningen. Kulturnatta, Musik på vattnet, Föreningsdagen vid Mölndals centrum, Lindomedagen och Bifrostfestivalen är exempel på arrangemang som måste få fortsätta och helst utvecklas. Även Kållered måste få ett eget arrangemang med föreningar och kultur. Folkbildningen har en stor roll i kulturlivet och stödet till studieförbunden behöver utvecklas. Tillgången till ett rikt kulturliv är en del av välfärden. Kulturhus i Mölndals centrum Kulturcentra i stadsdelarna En växande kulturskola Stöd till folkbildningen 10

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Möjligheternas Mölndal

Möjligheternas Mölndal Möjligheternas Mölndal 48 förslag för utveckling och framtidstro i Mölndal Mandatperiod 2010 2014 Socialdemokraterna 1. Fria resor för pensionärer Möjligheternas Mölndal Socialdemokraterna redovisar 48

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012 Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa.

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun och landstinget. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun. Ett Uppsala

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM. Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING!

MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM. Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING! MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING! 1 Kommunens övergripande styrdokument Vision Visionen synliggör

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

Möjligheternas Lidköping

Möjligheternas Lidköping 1 Möjligheternas Lidköping Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun. Kommunen är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg och har ett ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete är

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 1 Fi Lund vill se en annan utveckling och en ny syn på politiken. Vår politik handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Vi vill

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Ett bättre Götene. För alla.

Ett bättre Götene. För alla. TRYCK: VADSBO-TRYCK, MARIESTAD Valmanifest 2014 Ett bättre Götene. För alla. Valmanifest antaget av S-medlemsmöte 23 april 2014 Socialdemokraterna Götene Järnvägsgatan 13 533 32 Götene Tel 0511-519 60

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Rättvik möjligheternas kommun

Rättvik möjligheternas kommun Rättvik möjligheternas kommun Rösta på Socialdemokraterna till Riksdag Landsting Kommun Jan Dahlquist Kommunalrådskandidat Rättvik - Möjligheternas kommun Vi behöver bli fler Rättvik är verkligen de många

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Örebro - världens bästa stad för barn!

Örebro - världens bästa stad för barn! Socialdemokraterna i Örebro Örebro 2011-05-05 Örebro - världens bästa stad för barn! Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser dit man kan gå och träffa andra barn och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord Programförklaring Majoritet Mölndal Mölndal 2014-12-08 Förord Mölndal ska styras med tydliga mål. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är tillsammans den styrande majoriteten

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014 Sundsvall behöver ett grönt styre Sundsvall behöver ett grönt styre Miljöpartiets politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, kommande

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Enskild motion Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Stimulans för Stockholm

Stimulans för Stockholm SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Möjligheternas Uppsala

Möjligheternas Uppsala Möjligheternas Uppsala Valmanifest 2010 mojligheternasuppsala.se 10 punkter för ett Möjligheternas Uppsala 1. Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt 2. Fler jobb 3. Bättre jobb 4. Minskade klyftor

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

VAL 2014 ETT BÄTTRE KARLSHAMN. FÖR ALLA KORTVERSION

VAL 2014 ETT BÄTTRE KARLSHAMN. FÖR ALLA KORTVERSION VAL 2014 ETT BÄTTRE KARLSHAMN. FÖR ALLA KORTVERSION EN BÄTTRE FRAMTID. FÖR ALLA. Möjligheten att vara med och påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra och känna tillfredställelse i livet.

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? I Täby har Moderaterna genom flera mandatperioder av egen majoritet kunnat forma politiken utan att ta hänsyn till andra partier.

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer