Arbetarhistoria 2013:3 4 [ ] MELLANHANDEN PÅ ARBETSMARKNADEN: Om bemanningsföretag, underleverantörer och arbetsvillkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetarhistoria 2013:3 4 [147 148] MELLANHANDEN PÅ ARBETSMARKNADEN: Om bemanningsföretag, underleverantörer och arbetsvillkor"

Transkript

1 Arbetarhistoria 2013:3 4 [ ] MELLANHANDEN PÅ ARBETSMARKNADEN: Om bemanningsföretag, underleverantörer och arbetsvillkor

2 ARBETARHISTORIA 2013:3 4 [ ] Omslag: Varvsområde i Göteborg LEDARE 03 Vem ska skriva det moderna slaveriets historia? 43 anders reichenberg: Alliansfriheten, individen och staten Anna Lindh i utrikesdebatten MELLANHANDEN PÅ ARBETSMARKNADEN 04 annette thörnquist: Mellanhanden på arbetsmarknaden: bemanningsföretag, underleverantörer och arbetsvillkor 06 michael quinlan: Underleverantörssystem, sweating och arbetsmiljö inom konfektionsindustrin : Otrygga arbeten i ett historiskt sammanhang 16 leah f. vosko: Ett nytt synsätt på reglering av arbete vid bemanningsföretag i Ontario eller tillbaka till framtiden? 27 magnus nilsson: Litteraturen och bemanningsföretagen: Litteraturpolitiska strategier hos Günter Wallraff och Kristian Lundberg 32 jonas söderqvist: Bemanningsföretag en historisk översikt 37 annette thörnquist: Falskt egenföretagande ett fenomen i arbetsmarknadens gråzon NY LITTERATUR 47 arne högström: Krigsförbrytare som yrkesmän Sönke Neitzel, Harald Welzer: Soldater: om kamp, dödande och död 49 Lästips 50 bildkällor Arbetarhistoria 2013:3 4 DOKUMENT 51 barry jansson: John Takman och»zigenarundersökningen» 52 Mohammad Ali från Pakistan gjorde Sveriges första maj-affischer

3 LEDARE Vem ska skriva det moderna slaveriets historia? bärplockarna som i somras jobbade för ett thailändskt bemanningsföretag, som i sin tur hyrde ut arbetskraften till ett svenskt företag, har rest hem utan lön. En av bärplockarna avled i sviterna efter ett själmordsförsök på sjukhuset i Umeå. I januari rapporterade programmet Uppdrag granskning om skogsarbetarna från Kamerun som kom till Sverige för att plantera skog. De hade fått betydligt lägre lön än vad de hade fått löfte om från första början, sedan var de strandsatta i Sverige utan bostad, arbete eller pengar. Med hjälp av en insamling kunde de till slut resa hem. Gemensamt för dessa två fall, liksom för många andra är, att arbetare lockades till Sverige av utsikten över att få en bra lön. De lånade pengar till resan som de skulle betala tillbaka med de intjänade pengarna och hamnade i en skuldfälla som de inte kunde ta sig ur på egen hand. Detta betecknas enligt ILO som debt bondage eller skuldslaveri. Med tvångsarbete avses enligt ILO:s definition en situation där de inblandade personerna vuxna som barn tvingas arbeta mot sin fria vilja av de som har rekryterat eller anställt dem. Detta sker till exempel genom våld, hot om våld, eller genom mera subtila former som att behålla arbetarnas ID-handlingar eller genom hot om att anmäla papperslösa hos migrationsmyndigheten. Tvångsarbete kan också leda till trafficking och slaveriliknande situationer och är enligt internationell lagstiftning rättsvidrigt och ska bestraffas. vi vet idag inte hur många papperslösa som finns i Sverige, siffrorna varierar mellan och personer. Man kan tycka att det är ett marginellt problem på den svenska arbetsmarknaden. Det är också mer framträdande i vissa branscher: till exempel fanns det enligt Fastighets år 2010 omkring 4000 papperlösa verksamma inom städbranschen, varav hälften i Stockholm samtidigt som Fastighets i Stockholm hade 6000 medlemmar. Olika initiativ har tagits för att stödja denna särskilt utsatta grupp: LO har inrättat ett särskilt center och vissa fackliga organisationer som Hotell- och restaurang och SAC organiserar papperslösa. Hur många som arbetar under tvång enligt ILO:s definition vet vi inte: de är utsatta just för att de är papperslösa och just därför kan de heller inte berätta om sin situation. Och efter vårens jakt på papperslösa, också kallad Reva som står för rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete, har det inte blivit enklare. När denna historia skall berättas kommer vi inte se mer än några enskilda tidningsartiklar eftersom papperslösa just inte lämnar några pappersspår. Därmed kommer ett dystert kapitel arbetarhistoria att saknas i arkiven. jonas hassen khemiri har nyligen öppnat skrivarverkstan för papperslösa för att de ska kunna berätta om sina liv. Vi borde öppna arkivporten för vittnesmål från papperslösa och dokumentera deras situation. Om vi inte gör det kommer vi aldrig få veta hur vanligt det moderna skuldslaveriet har varit för illegala migranter i Sverige och vi kommer aldrig kunna skriva en arbetarhistoria som inkluderar dessa arbetare. Arbetarhistoria 2013:3 4 3

4 MELLANHANDEN PÅ ARBETSMARKNADEN Mellanhanden på arbetsmarknaden: bemanningsföretag, underleverantörer och arbetsvillkor den 15 mars 2012 arrangerade Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB, tillsammans med Lars Berggren från Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona en workshop om bemanningsbranschen i ett historiskt perspektiv. Workshopen kunde hållas tack vare ett generöst ekonomiskt bidrag från Elin och Charles Lindleys Stiftelse. Syftet var att diskutera förhållandet mellan fackliga organisationer, arbetsgivare och bemanningsföretag, liksom konsekvenserna av temporärt arbete för arbetarnas villkor i ett historiskt perspektiv. Grundtanken var att samla fackligt aktiva och forskare till en gemensam workshop i förhoppningen om att inspirera till framtida forskning och samtidigt rikta blicken mot ett ämne av stor betydelse för den fackliga rörelsen. Workshopen följdes upp av en temavecka som hölls på ARAB under april Den bestod av en serie lunchseminarier, där forskarna presenterade sina studier inför en bredare publik. Veckan avslutades med en paneldebatt, i vilken fackliga representanter diskuterade hur fackföreningarna kan och bör hantera frågor om inhyrd arbetskraft. En andra uppföljning av workshopen ägde rum i oktober 2012 på Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona. Denna gång presenterades forskningen huvudsakligen för fackliga representanter. Bemanningsföretag och inhyrd arbetskraft har under senare årtionden blivit en allt viktigare facklig fråga, som bland annat har fått en framskjuten plats i senare års avtalsrörelser. Sedan den 1 januari 2013 har Sverige i lag införlivat de grundläggande bestämmelserna i EU:s bemanningsdirektiv (2008/104/EG), vars syfte är att säkerställa rimliga arbetsvillkor för personer som hyrs ut genom bemanningsföretag. Debatten om bemanningsföretag och andra mellanhänder på arbetsmarknaden är dock inte ny, vilket påpekas av flera artikelförfattare i detta nummer. Privata agenter och företag som rekryterar och förmedlar arbetskraft har funnits sedan industrins barndom. Därmed har också frågan sedan länge varit viktig för facket. Att undvika att mellanhänder skor sig på fattiga och arbetslösa människor var en viktig orsak till att Sverige vid mitten av 1930-talet införde förbud mot avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer i enlighet med ILO:s konvention från år Förbudet varade fram till avregleringen i början av 1990-talet. Denna period sammanföll i stora drag med den klassiska»svenska modellens» uppgång och fall. En statlig arbetsförmedling utgjorde bland annat ett viktigt inslag i den aktiva arbetsmarknadspolitik som växte fram efter andra världskriget och som var en del av den Rehn- Meidnerska modellen. I ett historiskt perspektiv kan regleringar och avregleringar av arbetsförmedling ytterst relateras till strukturella förändringar i sättet att organisera produktion och arbete. Privata bemannings- och förmedlingsföretag har följaktligen blivit allt viktigare aktörer i senare årtiondens omvandling med utkontrakteringar av verksamhet och inskränkning av den fasta arbetsstyrkan. Följderna för arbetes villkor är också tydliga. Både ordinarie personal och inhyrd arbetskraft upplever hot mot sin anställningstrygghet, samtidigt som det fackliga inflytandet har försvagats. Det har blivit allt svårare att organisera bägge grupperna av arbetare. Med andra ord, leder frågan om bemanningsföretagens ökade betydelse som aktör på en alltmer internationaliserad arbetsmarknad till frågor om anställningstrygghet, solidaritet och utveckling av fackliga strategier. Dessa frågor är ännu så länge föga utforskade av historiker. i detta dubbelnummer av Arbetarhistoria har vi samlat några av de bidrag som presenterades under workshopen och som senare har vidareutvecklats till artiklar. Vi inleder dock med två artiklar av internationella forskare med lång erfarenhet av studier inom området bemanningsverksamhet och otrygga anställningsformer. Michael Quinlan betonar att det som idag kallas»det nya arbetslivet» och som bland annat kännetecknas av osäkra anställningsformer, egenföretagande och inhyrd arbetskraft egentligen inte är något nytt. I sitt bidrag, Underleveratörssystem, sweating och arbetsmiljö inom konfektionsindustrin : otrygga arbeten i ett historiskt sammanhang, visar han med exempel från Europa, Nordamerika och Australien runt förra sekelskiftet, att systemet med underleverantörer är en gammal företeelse. I detta fall handlar det om arbetare som arbetade med legotillverkning av kläder i hemmen eller i andra trånga och osunda lokaler. Artikeln visar bland annat hur de komplicerade nätverken av underleverantörer och mellanhänder skapade ett system för utsugning av arbetskraft som vi också kan se paralleller till idag. Quinlan menar att det historiska perspektivet gör det lättare att förstå dagens utveckling, liksom hur effekterna av denna utveckling ska kunna mildras. Leah F. Vosko belyser i sin artikel, Ett nytt synsätt på reglering av bemanningsföretag i Ontario eller tillbaka till framtiden?, som tidigare varit publicerad i Relations industrielles/industrial Relations, vol. 65, nummer 4, 2010, att den lagstiftning om bemanningsföretag som har drivits fram mot bakgrund av debatten 4 Arbetarhistoria 2013:3 4

5 om prekära anställnings- och arbetsförhållanden inte alltid innebär förbättringar för alla grupper av arbetare som hyrs ut eller förmedlas via mellanhänder. Vosko redogör för utvecklingen av lagstiftningen kring bemanningsbranschen i Ontario sedan förra sekelskiftet och diskuterar utifrån både ett historiskt och internationellt perspektiv effekterna av den reglering av bemanningsföretag som infördes i Ontario år Hon hävdar, att även om förordningen nu inkluderar regler om utökat skydd för bemanningsanställda, så tar den ändå provinsen»tillbaka till framtiden». Problemet är att reglerna fokuserar alltför snävt på anställda i bemanningsföretag men utesluter arbetare som förmedlas via andra typer av privata agenturer. Detta påminner om undantagsregler i det tidiga 1900-talets Ontario, villkor som då tvingade fram statliga åtgärder. Följden av de undantag som fortfarande finns är att de mest utsatta grupperna, som kvinnor och invandrare, fortfarande har ett svagt skydd. om vi så övergår till de svenska forskarnas bidrag, så närmar sig Magnus Nilsson frågan om bemanningsföretag och uthyrda arbetares villkor från ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Syftet med artikeln, Litteraturen och bemanningsföretagen: Litteraturpolitiska strategier hos Günter Wallraff och Kristian Lundberg, är att analysera vilka strategier dessa arbetarförfattare använder för att kritisera bemanningsföretagsarbete samt att diskutera möjligheterna för samtida arbetarlitteratur att delta i strider om förhållandena på arbetsmarknaden. Nilssons viktigaste tes är att den position från vilken Wallraff formulerar sin kritik en position som är kopplad till idén att arbetarklassen spelar en nyckelroll i kampen mellan kapitalism och kommunism inte längre existerar i den triumferande globala kapitalismens tidevarv. Kristian Lundberg har dock, på grund av den svenska arbetarlitterära traditionens styrka, tillgång till en taleposition i litteraturen. Därför framstår hans litteraturpolitiska strategi som bygger på att han ger sitt politiska budskap en utpräglat litterär form som mer lovande än Günter Wallraffs. Jonas Söderqvist belyser i sin artikel, Bemanningsföretag en historisk översikt, utvecklingen av privat arbetsförmedling och bemanningsverksamhet i Sverige sedan slutet av talet, en utveckling som har vissa likheter med den i Kanada. Kommunalarbetareförbundets Första maj-affisch Han diskuterar också regleringen på detta område med internationella utblickar mot framför allt ILO:s konventioner i frågan. Söderqvist visar bland annat hur fackföreningsrörelsen utvecklade strategier mot vinstdrivande arbetsförmedlingsföretag genom att skapa egna branschspecifika platsförmedlingar, som både kunde hjälpa medlemmarna till arbete och samtidigt se till att graden av fackföreningsanslutna var hög på arbetsplatserna. Han hävdar också att utsatta grupper utan offentligt kontaktnät, som till exempel finska varvsarbetare, hemmafruar eller unga kvinnor från landsbygden historiskt sett ofta har varit målgrupper för privata mellanhänder på arbetsmarknaden. Han betonar i detta sammanhang att även dagens bemanningsföretag gärna framhåller att det är genom deras förtjänst som unga, kvinnor och invandrare kommer in på arbetsmarknaden. Annette Thörnquist behandlar i sin artikel, Falskt egenföretagande ett fenomen i arbetsmarknadens gråzon, en kanske mindre känd strategi för utnyttjande av tillfällig arbetskraft, nämligen så kallat falskt egenföretagande. Därmed menas att arbetare formellt anlitas som»egenföretagare», men att de i praktiken får arbeta som anställda dock utan anställdas rättigheter. Avsikten är att minska arbetskostnaderna genom att kringgå kollektivavtal, arbetsrätt och andra arbetsgivarskyldigheter. Thörnquist betonar att detta sätt att utnyttja arbetare, det vill säga genom att tränga in dem i gråzonen mellan reguljär anställning och självständigt egenföretagande, är ett gammalt exploateringssätt som har använts, framför allt i tider av arbetslöshet. Hon visar också att mellanhänder i form av privata agenter och förmedlingsföretag alltid har haft en viktig roll i denna praktik. För facket har frågan alltid komplicerats av att egenföretagande även används som en överlevnadsstrategi av arbetslösa arbetare inom vissa branscher. Idag är problematiken än mer sammansatt, eftersom den i hög grad relaterar till frågor om arbetsmigration och social dumpning. Annette Thörnquist är historiker verksam vid Stockholms universitet och Linköpings universitet. Annette Thörnquist är gästredaktör för temablocket om mellanhanden på arbetsmarknaden i detta nummer av Arbetarhistoria. Arbetarhistoria 2013:3 4 5

6 MELLANHANDEN PÅ ARBETSMARKNADEN Underleverantörssystem, sweating och arbetsmiljö inom konfektionsindustrin : Otrygga arbeten i ett historiskt sammanhang Denna artikel visar att det som idag kallas outsourcing av arbete genom långa kedjor av underleverantörskontrakt är en gammal företeelse. De problem som sådana arrangemang innebar för arbetarnas anställningsförhållanden, arbetsmiljö och hälsa dokumenterades utförligt redan under årtiondena kring sekelskiftet Av Michael Quinlan Den 24 april 2013 dödades personer och över skadades i Bangladesh, när en fuskbygd och överbelastad fabriksbyggnad på åtta våningar rasade. Många av dem var textilarbetare. Händelsen belyser hur stora klädföretag använder sig av globala underleverantörskedjor för att minska kostnaderna och öka vinsten medan de döljer de usla arbetsförhållanden som verksamheten baseras på. Även om händelsen med rätta väckte omfattande offentligt fördömande missade man att dessa affärsmetoder och deras följder för arbetarnas hälsa och säkerhet inte var nya. Liknande katastrofala händelser på arbetsplatser i de globala underleverantörskedjornas bortersta ände mestadels i Asien, har inträffat regelbundet, åtminstone sedan 1980-talet. År 1993, till exempel, dog 188 unga kvinnor och över 500 blev allvarligt skadade vid en brand i en fabrik i Thailand, ägd av Kader International, som tillverkade Bart Simpson-dockor. De faktorer som bidrog till dödstalen var bristfällig konstruktion av byggnaden, till exempel utrymningstrappor som rasade, låsta dörrar för att förhindra stöld och att ledningen inte evakuerade arbetarna när branden först upptäcktes. Kort sagt var händelsen i Bangladesh symptomatisk för de arbetsmiljörisker som den globala arbetsdelningen medför, vilket påverkar både rika och fattiga länder. Det finns dock ytterligare paralleller som inte har kommenterats. I stort sett identiska sätt att organisera arbetet fanns i de flesta rika länder i Europa, Nordamerika och Australien i slutet av och början av 1900-talet. I branden vid Triangle Shirt Waist fabriken i New York 1911, till exempel, dog 146 unga kvinnor varav de flesta var invandrare. 1 Liksom vid olyckan i Kader 80 år senare var nyckelfaktorerna vid den tragiska förlusten av människoliv dålig konstruktion och bristande utrymningsrutiner, såväl som låsta dörrar även i det fallet för att hindra stöld. Ändå illustrerar senare års katastrofala händelser i Asien bara toppen på ett isberg av utsugning av arbetarna, med låga löner, långa arbetsdagar och liten eller ingen omsorg om arbetarnas välbefinnande. De hälso- och säkerhetskonsekvenser som sådana förhållanden medförde, dokumenterades omsorgsfullt i Nordamerika, Europa och Australien och fungerade tillsammans med en stor social mobilitet som katalysator för en våg av skyddslagstiftning från samhällets sida som fabrikslagar, minimilöner och arbetsskadeförsäkring. Efter andra världskriget förbättrades arbetarnas villkor ytterligare, inklusive förbättrad anställningstrygghet, i de rika länderna genom en kombination av keynesiansk full-sysselsättningspolitik, ökat fackligt inflytande och skapandet av välfärdsstaten. Trettio år senare hotades dock denna regim av förändringar i sättet att bedriva ekonomisk verksamhet och uppkomsten av den neoliberala diskursen. Under de senaste fyrtio åren, sedan mitten på 1970-talet, har arbetsmarknaderna i de rika länderna i Europa, Nordamerika och Australien genomgått djupgående förändringar. Detta omfattar en minskad andel av fasta anställningar och en motsvarande ökning av tidsbegränsade anställningar eller anställningar genom bemanningsföretag, franchising och liknande arrangemang. Upprepade vågor av privatiseringar, outsourcing, nedskärningar och omstruktureringar inom stora privata och offentliga organisationer har, tillsammans med förändrade anställningsmönster, spelat en central roll i denna omvandling. Medan ökningen av deltidsarbeten har varit gynnsamt för vissa arbetare, har det inneburit att andra har fått svårt att få ihop en tillräcklig inkomst, vilket samtidigt uppmuntrar till att ta mer än ett arbete och de med oregelbundna arbetstider/inkomster har liknande svårigheter. Trots arbetslöshet och även dold arbetslöshet har många utländska arbetare också kommit till många av dessa länder, permanent eller tillfälligt, som studenter eller gästarbetare och de återfinns främst inom utsatta arbeten. De mycket unga och gamla tenderar också att koncentreras till denna typ av otrygga anställningar. Även om sårbara grupper är överrepresenterade inom prekära anställningar, så är de inte de enda som återfinns inom dessa anställningar. Även de arbetare som nominellt 6 Arbetarhistoria 2013:3 4

7 Textilarbetare i New York har fasta anställningar ser sin säkerhet hotad av upprepade nedskärningsomgångar, outsourcing och andra former av företagsomstrukturering. Allt fler forskningsresultat har pekat på de sociala utslagningseffekterna av dessa förändringar, såsom ökande ojämlikhet, försvagade sociala skyddsnät och försämring av arbetsförhållanden som också omfattar hälsa och säkerhet. 2 Varken dessa arbetsmarknadsförhållanden eller dess följder är särskilt nya. De markerar snarare en återgång till många av förhållandena som rådde i dessa länder under ett drygt århundrade före den stora depressionen. Även om det finns några viktiga skillnader, som till exempel välfärdsstaten, är parallellerna slående. Prekära jobb var ett dominerande drag i länder som England, USA, Frankrike och Australien på och det tidiga 1900-talet. Själva begreppet precaroius employment användes i parlamentsdebatter och i pressen för att beskriva osäkra, underbetalda arbeten. 3 Relativt säkra arbeten var undantag och det var vanligt med utkontrakteringar och att arbeten lades ut på individer och mindre grupper och omfattade även arbetsuppgifter som utfördes i hemmen. Även vissa innovativa nutida former för arbetsorganisation, såsom bemanningsarbete och franchising, är i grund och botten bara strukturerade former av underleverantörssystem och inget annat än variationer på en lång tradition av hur arbetet praktiskt har organiserats. Det går att hitta historiska föregångare till dessa praktiker inom personaluthyrning, liksom användningen av mellanhänder för att organisera tillgången på arbetskraft eller för att lägga ut arbeten på underleverantörer inom områden, som klädtillverkning, byggen, gruvarbete och inom handelsflottan. Till sist genomfördes en grundlig dokumentering, på samma sätt som på senare tid, av den sociala otrygghet och de hälsorisker som de osäkra arbetena medförde. En serie statliga undersökningar och kommittéutredningar om arbetsförhållanden och levnadsvillkor genomfördes mellan 1880 och 1920 i England och i andra länder, liksom i den tidens ledande tidsskrifter inom medicin och hälsa, som The Lancet. Sett i ett längre historiskt sammanhang är det som brukar kallas det»nya» arbetslivet i själva verket inte så nytt. Det representerar snarare en återgång från en historiskt betingad period med relativt omfattande säkra anställningar i de rika länderna under ungefär 40 år efter andra världskriget tillbaka till de arbetsmarknadsvillkor som gällde på 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Denna vidare kontext av förändring i arbetets organisering och dess innebörd för att bättre förstå senare tids utveckling, har med vissa undantag som till exem- Arbetarhistoria 2013:3 4 7

8 MELLANHANDEN PÅ ARBETSMARKNADEN pel Annette Thörnquist, i stor utsträckning försummats av samtida forskare. 4 Denna artikel försöker inleda processen med att gottgöra dessa försummelser genom att kortfattat undersöka de historiska beläggen inom ett område med prekära arbetsförhållanden och dess följder för hälsa, säkerhet och välbefinnande, nämligen tillverkning av kläder eller konfektionsvaror i så kallade sweatshops. Artikeln kommer huvudsakligen att behandla brittiska erfarenheter, men kommer också att relateras till några andra europeiska, australiensiska och nordamerikanska exempel för att visa att de engelska erfarenheterna var uttryck för ett mer globalt problem. Utsugning, underleverantörer och konfektionsindustri Sweating var en vida använd term i engelsktalande länder från slutet av och fram till 1930-talet, för att beskriva arbeten som var så dåligt betalda och så ansträngande att inte ens arbete under längsta tänkbara arbetsvecka 80 timmar eller mer räckte till för att försörja en arbetarfamilj.* Sweating-systemet fanns inom en vid krets av industrier och yrken, i fabriker, bland hamnarbete och transporter, både till lands och till sjöss, men konfektionsindustrin sågs allmänt som det arketypiska exemplet på exploaterad arbetskraft. Arrangemang med underleverantörer eller utläggning av arbete till små arbetsplatser eller till hemmen var typiska för sweating. 5 I en rapport som sammanställdes för den brittiska Board of Trade on Sweating in East London år 1887 definierade John Burnett sweating som ett system där underleverantörer åtar sig att utföra arbete i sina egna hem eller små verkstäder och anställa andra att göra det och därigenom göra en vinst genom skillnaden mellan det kontrakterade priset och de löner de betalar sina medhjälpare. Omfattningen av sådana förlagsarbeten varierar mycket, många av dessa så kallade»sweaters» anställer bara en eller två medhjälpare, medan det också finns gott om verkstäder med tio, tjugo och till och med trettio, fyrtio anställda. 6 Sambandet mellan sweating och hemindustrin, liksom dess effekter på fattigdom och allmän hälsa noterades av samtida observatörer 7 och har på senare tid dokumenterats mer omfattande av historiker som Bythell i sin förebildliga studie om hemindustrin i 1800-talets England. 8 Medan mekaniseringen ledde till etablerandet av stora fabriker från andra halvan av 1800-talet, producerades kläder och andra varor också genom förlagsverksamhet med en kedja av kontrakt, med * Som exempel på översättningar av»sweating» till svenska finns»utsvettning» liksom»förlagsarbete»,»utsugning» och»exploatering»; i översättningen av denna artikel bibehålls ofta den engelska termen»sweating» och»sweater» för utsugning/utsugare. Manlig chef knyter näven mot en kvinnlig arbetare i en sweatshop. lägre priser vartefter så att mellanhänderna kunde säkra sin vinst. Själva produktionen skedde i små enheter, ofta inte större än några små rum med maskinutrustning eller i hemmen. Att leja ut arbete var en strategi som fungerade när arbetet kunde delas upp i en serie med specialiserade uppgifter inom klädtillverkningen som till exempel att sy en skjortkrage eller andra uppgifter som att sätta ihop cigarraskar, som krävde begränsad maskinell utrustning eller verktyg och där de låga lönerna eller kapaciteten att möta varierande efterfrågan innebar en fördel på kostnadssidan. Eftersom massproduktion av handelsvaror också är beroende av en uppdelning av de olika arbetsmomenten hade den ökade tillväxten av fabriker och hemindustrin en nedbrytande inverkan på traditionella yrken som skräddare och skomakare. I sin rapport säger Burnett att efterfrågan på billiga kläder oavsett kvalitet, drev på denna process av utkontrakteringar och uppstyckning av arbetsuppgifterna. 9 De viktigaste förmedlarna av underleverantörer var de som lejde ut arbete och då särskilt de som ansvarade för att förse de arbetare som faktiskt utförde uppgifterna med arbete så kallade sweaters eller mellanhänder som nästan alltid var män. Pressen på arbetarna berodde dock inte bara på mellanhändernas girighet utan också på strukturen av denna process med utkontraktering och produktion i hemmen, som både innebar intensiv konkurrens om arbeten bland mellanhänderna och en desperat kamp för överlevnad bland arbetarna. Florence Kelley, en centralperson i kampen mot detta utsugningssystem och författare till The Sweating System in Chicago (1892), konstaterade att»konkurrensen från externa entreprenörer gör de anställdas ställning alltmer prekär och de företag som går bra är de som lägger sig närmast en sweatshop-modell och ersätter många yrkeskunniga undergrupper av arbetare». 10 Systemet med underleverantörer var vanligtvis flerskik- 8 Arbetarhistoria 2013:3 4

9 tad, med en rad mellanhänder mellan köparen av kläderna och dem som tillverkade dem. Vid varje länk i underleverantörskedjan genomfördes besparingar i arbetskostnader genom en blandning av minskade löner, okvalificerad arbetskraft, anställning av utsatta barn och kvinnor och genom att flytta till billigare lokaler alltid trängre och med sämre ventilation och ofta fuktiga, smutsiga och ohälsosamma. Kort sagt var de ohälsosamma arbetsplatserna en direkt konsekvens av underleverantörs- och utsugningssystemet inte en tillfällig eller slumpartad bieffekt. När arbetet utfördes i arbetarnas hem tog lönesättningen inte hänsyn till hyra för bostaden, bränslekostnader för att värma strykjärn och liknande och»externaliserade» på så sätt kostnader som annars skulle betalas av arbetsgivaren. 11 Genom att arbetet flyttades till hemmen kunde systemet utnyttja även dem som annars inte hade möjlighet att arbeta någon annanstans, som barn och kvinnor som tog hand om arbetsoförmögna makar eller släktingar, invalidiserade arbetare eller»krymplingar» liksom dem som bara sökte ett sätt att öka hushållsinkomsten. 12 Arbetare fick ofta betalt per plagg som de tillverkade, särskilt de som arbetade i småfabriker eller i hemmet. Hembaserade arbetare försågs med tyg, men måste betala själva för verktyg såsom symaskin, nålar och till och med tråd. Betalning per styck gjorde det lättare att minska arbetskostnaderna och för sweaters med rätt att att försena eller hålla inne betalning, till sin egen fördel, genom att hävda att slutprodukten inte höll måttet. Kombinationen av låga löner och ansträngningen att kompensera dem genom att tillverka så många plagg som möjligt, innebar en intensiv press för textilarbetarna. Arbetet var ofta oregelbundet med perioder av sysslolöshet och ingen inkomst, blandat med perioder av frenetisk aktivitet för att klara av en beställning inom en kort tidsram. Detta ökade pressen på de inblandade både ekonomiskt och arbetsmässigt. Sweatingsystemet exploaterade också redan sårbara arbetare, som fördrivna landsbygdsfamiljer och outbildade arbetare som tvingats att söka arbete i städerna, kvinnor och barn som ofta arbetade i hemmen från sju års ålder eller tidigare. The Lancet noterade till exempel att en arbetsgivare anställde en grupp unga kvinnor som obetalda lärlingar varje säsong, för att sedan avskeda dem när det blev mindre arbete, och för att sedan ersätta dem med en ny grupp lärlingar när det blev mer arbete igen. 13 Liknande metoder noterades i de australiensiska kolonierna där till exempel en observation gjordes angående anställningen av unga flickor två år senare. 14 En annan sårbar grupp som exploaterades under detta system var invandrarna som i det engelska fallet kom från Irland och judar som flydde från pogromerna i östra Europa. 15 Därför var den inte bara en slump att Morris Stephany, sekreterare i The Jewish Board of Guardians en organisation som arbetade för att hjälpa fattiga judar i London var en av de första som vittnade vid överhusets utfrågning 1888 om sweating. 16 Sweating var inte ens på 1880-talet något nytt. Det hade dragit till sig progressiva reformkrafters uppmärksamhet i England redan tidigt på 1840-talet. I december 1843 publicerades Tom Hoods dikt The Song of the Shirt som belyste den svåra situationen för dem som tvingades att sy skjortor för sju pence för ett dussin, minus kostnaden för bomull. Dikten slutar med strofen: Stitch stitch stitch! In poverty, hunger and dirt, And still with a voice of dolorous pitch Would that its tone could reach the rich She sang this»song of the Shirt». 17 Sex år senare publicerade Charles Kingsley, chartist och kristen socialist, romanen Alton Locke, där han visade på de orättvisor som drabbade textilarbetare och lantarbetare. År 1863 skrev han romanen Water Babies om en ung sotare som rymmer från en brutal arbetsgivare, faller i en flod och förvandlas till vattenbarn. The Song of the Shirt och Alton Locke slog an en sträng i samhället som, tillsammans med andra publikationer och tal, gav fortsatt resonans. Från 1870-talet och framåt riktade inflytelserika medicinska publikationer som The Lancet, liksom några nyhetstidningar, sin uppmärksamhet mot systemet med sweating. I båda fallen var det en reaktion på och förstärkning av den sociala mobiliseringen inom fackföreningsrörelsen, bland vissa feminister och andra reformvänner som ledde till en rad statliga utredningar om frågan i England mellan 1889 och Liknande utveckling kan iakttas i andra länder som USA, Kanada och Australien. Exploateringens arbetsmiljöeffekter År 1876 och återigen åren genomförde The Lancet en egen oberoende undersökning om sweating, där man besökte sweatshops och hyreslägenheter med textiltillverkning i London och andra industristäder som Manchester, Liverpool och Leeds. Bilden av usel betalning, yttersta fattigdom, ohälsosamma och farliga arbets- och levnadsförhållanden bidrog till tillsättandet av överhusets Commission of Inquiry into Sweating , som, även om den var mer omfattande, huvudsakligen bekräftade vad The Lancet hade funnit. Ytterligare två stora regeringsundersökningar Royal Commission on Labour in och en utredning om fattigdom och hur fattigvården fungerade bidrog med ytterligare bevis på sambandet mellan å ena sidan utsugning, legoarbete och prekära eller oregelbundna arbeten och å andra sidan de hälso- och säkerhetsrisker det medförde. Sammantaget visade hundratals vittnesmål, statistiska analyser om Arbetarhistoria 2013:3 4 9

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt Sverige

Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt Sverige Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt Sverige Peter Antman Detta är en internetversion av rapporten Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt

Läs mer

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD 6 JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD RAPPORTFÖRFATTARE: REBECKA BOHLIN, VICTOR BERNHARDTZ & ANNA NORELL Katalys - Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning HEMLÖS 2013 Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning Innehåll Ett boende för alla 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 1. Så ser hemlösheten ut i Sverige 7 2. Så arbetar

Läs mer

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN.

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Förslag Faktaunderlag till Kongressen till Kommunals i Stockholm kongress den 7 11 i Stockholm juni 2010 den 7 11 juni 2010 KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Kommunals medlemmar och den

Läs mer

Vad är socialdemokrati?

Vad är socialdemokrati? Vad är socialdemokrati? En bok om idéer och utmaningar Ingvar Carlsson ordförande i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och statsminister 1986-1996. Anne-Marie Lindgren utredningschef i Arbetarrörelsens

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

Rapport om den globala detaljhandeln

Rapport om den globala detaljhandeln Rapport om den globala detaljhandeln Stephanie Luce Oktober 2013 En rapport av UNI Global Union Innehållsförteckning Inledning... 3 Vikten av detaljhandeln i världsekonomin... 3 Effekterna av den globala

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa En kunskapssammanställning av KvinnorKan KAPITEL 1 2 Copyright 2014 KvinnorKan Producerad med stöd av Ungdomsstyrelsen, Stockholm Författarna ansvarar för innehållet

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad #8 Helene Norberg och Sofia Nerbrand Vingarnas trygghet reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning:

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Vi är ju ändå en del av hela samhället

Vi är ju ändå en del av hela samhället Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Jennifer Hobbins och Line Holth Vi är ju ändå en del av hela samhället Solakoop - en fallstudie av ett socialt företag We are, after all, a part of the whole

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer

Kapitalismen igår och idag

Kapitalismen igår och idag Maurice Dobb Kapitalismen igår och idag Engelskt original 1958, svensk översättning (Göran Andersson) från 1970 Innehåll 1. Vad är kapitalismen?... 1 2. Hur kapitalismen uppstod... 8 3. Konkurrens och

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

Alla vill göra rätt för sig. Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Alla vill göra rätt för sig Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser Förord Uppdraget till denna undersökning kom ursprungligen från Skatteverkets Generaldirektör Mats Sjöstrand. Syftet med uppdraget

Läs mer