- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: Innehåll. Innehåll.. 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1"

Transkript

1

2 Knivstabostäder AB Besöksadress: Emil Sjögrensväg 20 Postadress: Knivsta Tel: Fax: Org.nr Innehåll Innehåll.. 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2008 Fastighetsbeståndet.. 2 Viktiga händelser 2008 i korthet.. 3 Nyckeltal 4 Nyinvesteringar och energisparåtgärder 4 Underhåll av fastigheterna 4 Omsättning och resultat 4 Finansnetto 4 Likviditet 5 Soliditet 5 Antal anställda 5 Viktiga händelser efter räkenskapens utgång och utsikter för Förslag till resultatdisposition 5 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 KASSAFLÖDESANALYS.. 9 NOTER

3 Styrelsen och verkställande direktören för Knivstabostäder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under räkenskapsåret till och med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2008 Ägare och styrelsen Knivstabostäder AB ägs av Knivsta kommun. Bolaget bildades 2003 för att äga och förvalta det bestånd av bostadsfastigheter som köptes av Uppsalahem AB. Styrelsen består av ordförande Ingemar Hansson (c), Claes Enskär (s), vice ordf., Lars Niklasson (m), Annegret Stackenström (kd) och Lena Liljeblad (s) som ledamöter samt Margareta Alsterdag (m), John Laurry (kn.nu) som suppleanter. Thomas Malmer (fp) har under verksamhetsåret avgått som suppleant och ersatts av Ulrika Ljungman (fp). Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten. Fastighetsbeståndet Kv. Särsta : Särsta 10:2 Särsta 3:41 Särsta 3:184 Särsta 3:350 Kv. Granbacken : Särsta 38:3 Kv. Tallbacken: Särsta 3:377 Kv. Gärdet: Särsta 3:379 I fastighetsbeståndet ingår 491 bostadslägenheter, 51 lokaler, 152 garage och 252 parkeringsplatser. Uthyrningsbar yta uppgår till kvm, därav är kvm bostäder. Fastigheterna har ett sammanlagt taxeringsvärde uppgående till Tkr. Samtliga lägenheter/lokaler är uthyrda. 96% 4% Andel bostäder / lokaler Bostäder Lokaler - 2 -

4 Bostäderna är geografiskt belägna i fyra områden. Kv. Tallbacken är byggt 1965 och består av flerbostadshus på tre våningar med 126 lägenheter. Kv. Granbacken består av trevåningshus byggda och upprustade lägenheterna som är mellan 1 och 5 r o k. Kv. Gärdet är byggt 1967 och består av trevåningshus med 85 lägenheter. Kv. Särsta, byggt i omgångar, på 50-talet, och 1985, ligger i centrum och består av flerbostadshus på 1 till 4 r o k, med totalt 109 lägenheter. Så gott som alla lägenheter har uteplats eller balkong. Alla hus har gårdar med lekplatser och gemensam tvättstuga. Storlekar på lägenheterna Byggår på lägenheterna Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok Viktiga händelser 2008 i korthet SABO, vilka företräder de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige, har lämnat sitt remissyttrande på Allvill utredningen till regeringen. Den behandlar de framtida villkoren för de allmännyttiga bostadsföretagen och kan komma få stor betydelse för Knivstabostäders förutsättningar. Hyrorna höjdes med 2,94% den 1.a februari En gemensam drift- och förvaltningsorganisation har bildats tillsammans med Kommunfastigheters personal för att kunna öka servicen till brukarna, minska sårbarheten i organisationen och effektivisera inköp och upphandlingar. Den ekonomiska förvaltningen, som legat utlagd på entreprenör, avslutas i och med årsbokslutet. Den ekonomiska förvaltningen kommer att härefter att skötas av den gemensamma förvaltningsorganisationen. Ett förslag på energisparåtgärder har beslutats av styrelsen och genomförts. Ett antal, oberoende av varandra, vattenskador har inträffat under Flertalet av dessa berodde på oaktsamhet eller vårdslöshet hos hyresgästerna

5 Nyckeltal (tkr) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter skatt och bokslutsdisp Balansomslutning Soliditet 2) 27,8% 27,4% Likvida medel samt i avräkningskonto 1) Låneskuld Antal lägenheter 491 st 491 st Uthyrningsbar area, kvm Vakansgrad 2) 0,44% 0,13% 1) Med avräkningskonto menas Knivstabostäders avräkningskonto hos HSB Uppsala och på Knivsta kommuns koncernkonto 2) Se nyckeltalsdefinitioner under NOTER, sid. 11 Nyinvesteringar och energisparåtgärder Bolaget har investerat 560 tkr i ny styr och övervakningsutrustning i samtliga undercentraler i fastighetsbeståndet. Med dessa investeringar tror vi oss kunna spara mycket energi bara genom en effektivare styr och reglering av värmen. I Gula Villan har vi borrat och installerat bergvärme för 225 tkr. Huset värmdes tidigare upp med direktverkande el, vilket var både kostsamt och ineffektivt. Nytt lås- och passersystem till miljöstugorna och undercentralerna har investerats i för 425 tkr. Utöver det har bolaget nyinvesterat i inventarier, främst fordon, för 592 tkr. Underhåll av fastigheterna Under 2008 har tkr (6 382 tkr) lagts på underhåll. Större satsningar under 2008 har varit renovering och underhåll / återställning i samband med återställningarna efter de vattenskadorna som inträffat. Andra större åtgärder är omläggning av taket på Forsbyvägen 6 och parkeringsplatserna vid samma adress. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till tkr ( tkr). Minskningen i jämförelse med 2007 års omsättning beror på reavinsten på tkr som erhölls vid försäljningen av gamla Apotekshuset, Särsta 10:1. Avskrivningar som belastar resultatet 2008 ligger på tkr (3 264 tkr). Rörelseresultatet uppgår till tkr (3 066 tkr). Resultat efter finansiella poster och skatt uppgår till tkr (546 tkr). Sänkningen av bolagsskatten från 28% till 26,3% påverkar skillnaden mellan 2008 och 2007 års uppskjutna skatteskuld avsevärt. Resultatet ökar därav med cirka 609 tkr jämfört med en oförändrad skattesats. Finansnetto Vid årsskiftet var finansnettot tkr ( tkr). Räntekostnader på tkr (2 489 tkr) avser främst räntekostnader till kreditinstitut för lånen på fastigheterna. Anledningen till att räntekostnaderna ökat något under 2008 beror bl.a. på ökat ränteläge de tre första kvartalen under

6 Likviditet Likvida medel uppgick per den 31.e december 2008 till 104 tkr (102 tkr). Utöver det hade Knivstabostäder tkr (8 074 tkr) på avräkningskonto hos HSB Uppsala samt tkr på Knivsta kommun koncernkonto. Soliditet Soliditeten var vid årets slut 27,8% (27,4%). Antal anställda Antalet anställda på helårsbasis uppgår till 5,6 (4,9) personer (se fördelning not 1). Ökningen beror på att bolaget anställt en fastighetsskötare, vars arbetsuppgifter vi tidigare köpte på entreprenad. Viktiga händelser efter räkenskapens utgång och utsikter för 2009 Hyresförhandlingarna Hyrorna för 2009 höjs generellt från och med den 1.a januari 2009 med 2,9% utöver den omfördelning som sker. Vidare slöts det en överenskommelse om att höja avgifterna för inköpt hushållsel i Kv. Granbacken. Bolaget kommer även att höja avgifterna för p-platser med elplint och garage. I överenskommelsen ingick även den sista omfattande justeringen inför den övergripande omfördelning som påbörjades i och med förhandlingsöverenskommelsen Energideklarationerna Samtliga våra hus ska energideklareras, vilket numera är ett myndighetskrav. Besiktningarna är beställda och tidplan finns. Budgeterad omsättning och resultat Omsättningen för 2009 beräknas öka och resultatet förväntas bli positivt. Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står Balanserat resultat Årets resultat Summa vinstmedel kr kr kr Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående medel disponeras enligt nedanstående. Balanseras i ny räkning kr - 5 -

7 RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift 1,2, Underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar 8, Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntebidrag Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skatt Skatt Periodens resultat

8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för programvaror Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar a a I avräkning med HSB Uppsala Koncernkonto Knivsta kommun Kundfordringar Avräkning skatter och avgifter Momsfordringar Övriga kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Momsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga - 8 -

10 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som ingår i kassaflödet Avskrivningar Årets skatt Erhållen ränta och räntebidrag Erlagd ränta Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kortfristiga skulder Kortfristiga fordringar Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Investeringar i maskiner och inventarier Försäljning fastigheter Försäljning inventarier Pågående investeringar i fastigheter Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Vakansgraden under året är beräknad som hyresbortfallet på grund av outhyrda bostäder i förhållande till bruttohyran för samtliga bostäder. Avskrivningar på byggnader görs enligt plan med 2 % av anskaffningsvärdet. Avskrivning på ombyggnad till sociala enhetens lokaler gör under 10 år vilket är samma tid som det tillfälliga bygglovet är beviljat ytterligare ombyggnad under 2004 skrivs av under 9 år. Skattemässigt skrivs hela beloppet av i enlighet med det utvidgare reparationsbegreppet. Av den skattemässiga skillnaden avsätts 26,3% som en uppskjuten skatteskuld. Avskrivningar av inventarier görs planenligt med 20 % av avskaffningsvärdet. Fordringar är upptagna till belopp som beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om ej annat anges. Skatt I enlighet med BFNAR 2001:1 redovisas skatt med 26,3 % på skillnaden mellan redovisade och skattemässiga värden. Definition av nyckeltal Soliditet är eget kapital och 73,7% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. Vakansgraden under året är beräknad som hyresbortfallet på grund av outhyrda bostäder i förhållande till bruttohyran för samtliga bostäder. Not 1 Medelantal årsanställda kvinnor 1,3 0,9 män 4,3 4,0 summa 5,6 4,9 Not 2 Sjukfrånvaro Uppgift om sjukfrånvaro lämnas ej då antalet anställda i gruppen är färre än tio

12 Not 3 Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader arvoden till styrelsen kr kr ersättning till kommunen för VD kr kr löner och andra ersättningar till anställda kr kr sociala kostnader kr kr varav pensioner kr kr summa kr kr VD är anställd av Knivsta kommun. För löner och andra förmåner svarar kommunen. Knivstabostäder AB har betalat kr till kommunen för VD:s tjänster enligt överenskommelse. Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av årets totala hyror och försäljning avser 7,0 % (5,1 %) av hyrorna och 2,0 % (1,7 %) av försäljningen Knivsta kommun och Kommunfastigheter i Knivsta AB. Av årets totala inköp avser 5 % Knivsta kommun och Alsike Fastighets AB. Not 5 Not 6 Revision mm Ernst & Young revisionsarvode kr kr Ernst & Young konsulttjänster 0 kr _ kr kr kr Uppskjuten skatt Uppskjuten skatteskuld har beräknats på skillnaden mellan byggnadernas bokföringsmässiga värde och dess skattemässiga värde. Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatt avseende Byggnader kr kr Utgående uppskjuten skatt kr kr Skillnaden mellan 2008 och 2007 års uppskjutna skatteskuld är kr

13 Not 7 Uppskrivning av byggnadernas värde I samband med kommundelningen då Knivsta kommun bildades överläts Uppsalahems fastigheter i Knivsta kommun till Knivstabostäder AB. Vid överlåtelsen av fastigheterna sattes priset i enlighet med överenskommelsen om kommundelning till kr. Uppskrivning har därefter gjorts med kr. Taxeringsvärdet uppgår till kr. Not 8 Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram Balanserade utgifter för programvaror Ingående avskrivningar programvara Årets avskrivningar programvara Bokförda värden programvaror

14 Not 9 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Uppskrivning byggnader Nyanskaffningar under året Årets försäljning Utg.ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Återförda avskrivningar såld byggnad Årets avskrivningar Utg ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Inventarier Ing. ackumulerade anskaffningsvärde Nyanskaffning under året Årets försäjning/utrangering Ingående ackumulerade avskrivningar Avskrivn. på årets försäljning/utangering Årets avskrivningar på inventarier Utg. ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

15 Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner Revisionsarvode Reparationskostnader Underhållsutgifter Elkostnader Uppvärmningskostnader Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader Övrigt upplupet och förutbetalt Not 11 Eget kapital 1 Aktiekapital Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Ingående balans Förändr.uppskrivn.fond Årets resultat Utgående balans Aktiekapitalet består av 100 st aktier. Not 12 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Löptid Skuldbelopp Nordea 5,02% Nordea 4,06% Nordea 3,63% Rörligt Summa Avgår kortfristig del (nästa års amortering) Summa

16 Knivsta Ingemar Hansson Claes Enskär Lars Niklasson ordförande vice ordförande ledamot Lena Liljeblad Annegret Stackenström Stefan Liljebris ledamot ledamot verkställande direktör Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Ernst & Young AB Björn Olsson Auktoriserad revisor

Innehåll. Förvaltningsberättelse 2. Nyckeltal 6. Resultaträkning 7. Tillgångar 8. Eget kapital & skulder 9. Finansieringsanalys 10.

Innehåll. Förvaltningsberättelse 2. Nyckeltal 6. Resultaträkning 7. Tillgångar 8. Eget kapital & skulder 9. Finansieringsanalys 10. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Nyckeltal 6 Resultaträkning 7 Tillgångar 8 Eget kapital & skulder 9 Finansieringsanalys 10 Noter 12 Besöksadress Ängbyvägen 8 Postadress 741 75 Knivsta Tel 018-34 70 00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 95 Vinkelhaken får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 till och med 2013-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Året i korthet 5-9 Förvaltningsberättelse 10-12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14-15 Kassaflödesanalys 16 Noter & Kommentarer

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer